عربي

 

مشاور عمومی

مشاور عمومی رئیس افسر قانونی سازمان سیا می باشد.  مشاور عمومی به عنوان مشاور حقوقی برای مدیر سازمان اطلاعات مرکزی خدمت میکند و مسئول مدیریت خردمندانه و باراندمان امور حقوقی سازمان سیا می باشد.  مشاور عمومی توسط رئیس جمهور نامزد و توسط مجلس سنا تایید می شود،  شرط لازمی که در قانون مجوز اطلاعات برای سال مالی 1997 اضافه شده است.

دفتر مشاور عمومی سازمان سیا (ا جی سی) دفتر مستقلی از سازمان سیا می باشد که توسط مشاور عمومی رهبری میشود و مشاورعمومی را در اجرای قانونی و سایر مسئولیت های خود یاری می کند.  از طرف مشاور عمومی، ا جی سی مشاوره و راهنمایی حقوقی به سازمان و مدیر سازمان سیا فراهم می کند.  ا جی سی مسئول راهنمایی مدیر سازمان است بر روی تمام مسائل حقوقی که مربوط به مسئولیتهای وابسته به قوانین مصوبهء مجلس و نقش او به عنوان رئیس سازمان سیا می باشند.  ا جی سی همچنین آندسته افسران و کارمندانی در داخل سازمان سیا که دارای مسئولیت های خاص برای انجام فعالیت های اطلاعاتی آمریکا می باشند، مشاوره و راهنمایی فراهم می کند


Posted: Dec 23, 2010 10:42 AM
Last Updated: Mar 26, 2012 07:51 AM