عربي

 

زیر صفحه: ما چه میکنیم

سازمان

تمام اعضای دفتر مشاور عمومی (ا جی سی) به مشاور عمومی یا به طور مستقیم و یا از طریق وکلای ارشد ا جی سی گزارش می دهند، که در این صورت آنها ]وکلای ارشد[ به مشاور عمومی گزارش می دهند.  ا جی سی مشاوره و راهنمایی حقوقی فراهم میکند برای مدیریت ارشد سازمان و اجزاء فردی سازمان از طریق بخشهای اصلی ا جی سی  و وکلای مدافعی که با موکلین خود می نشینند.


زمینه های کار

در میان چیزهای دیگر، ا جی سی مسائل حقوقی مربوط به اطلاعات خارجی و فعالیتهای ضد جاسوسی، تروریسم بین المللی، قاچاق بین المللی مواد مخدر ،عدم گسترش سلاح، مسائل پرسنلی و امنیتی، پیمانکاری، موضوعات مالی و بودجه، قانونگذاری، و هر دو دادرسی مدنی و کیفری را رسیدگی می کند.

زمینه های کار حقوقی ا جی سی عبارتند از: حقوق اداری و اخلاقیات حکومت، پشتیبانی اطلاعات، دادخواهی، حقوق عملیاتی، حقوق پشتیبانی و تهیهء تدارکات، حقوق املاک، حقوق محیط زیست، امور مقننه، کمک به اجرای قانون، حقوق اطلاعات، حقوق امنیت، حقوق پرسنل، حقوق تخصیصات و امور مالی ، پشتیبانی قانونی به روند تجزیه و تحلیل اطلاعات ، و پشتیبانی حقوقی برای فعالیت های علمی و فناوری.


Posted: Dec 23, 2010 10:42 AM
Last Updated: Mar 26, 2012 07:51 AM