Library

 
Chiefs of State & Cabinet Members of Foreign Government Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments
Russia
click here for more information on Russia
Last Updated: 22 Jan 2020 Click here to generate a printable PDF of Russia
 • Pres.
  Vladimir Vladimirovich PUTIN
 • Premier
  Mikhail Vladimirovich MISHUSTIN
 • First Dep. Premier
  Andrey Removich BELOUSOV
 • Dep. Premier
  Dmitriy Yuriyevich GRIGORENKO
 • Dep. Premier
  Yuriy Ivanovich BORISOV
 • Dep. Premier
  Viktoriya Valeriyevna ABRAMCHENKO
 • Dep. Premier
  Tatyana Alekseyevna GOLIKOVA
 • Dep. Premier
  Aleksey Logvinovich OVERCHUK
 • Dep. Premier
  Marat Shakirzyanovich KHUSNULLIN
 • Dep. Premier
  Dmitriy Nikolayevich CHERNYSHENKO
 • Dep. Premier
  Yuriy Petrovich TRUTNEV
 • Min. of Agriculture
  Dmitriy Nikolayevich PATRUSHEV
 • Min. of Civil Defense, Emergencies, & Natural Disasters
  Yevgeniy Nikolayevich ZINICHEV
 • Min. of Construction, Housing, & Public Utilities
  Vladimir Vladimirovich YAKUSHEV
 • Min. of Culture
  Olga Borisovna LYUBIMOVA
 • Min. of Defense
  Sergey Kuzhugetovich SHOYGU
 • Min. of Development of the Far East and the Arctic
  Aleksandr Aleksandrovich KOZLOV
 • Min. of Digital Development, Communications, & Mass Media
  Maksut Igorevich SHADAYEV
 • Min. of Economic Development
  Maksim Gennadyevich RESHETNIKOV
 • Min. of Education
  Sergey Sergeyevich KRAVTSOV
 • Min. of Energy
  Aleksandr Valentinovich NOVAK
 • Min. of Finance
  Anton Germanovich SILUANOV
 • Min. of Foreign Affairs
  Sergey Viktorovich LAVROV
 • Min. of Health
  Mikhail Albertovich MURASHKO
 • Min. of Industry & Trade
  Denis Valentinovich MANTUROV
 • Min. of Internal Affairs
  Vladimir Aleksandrovich KOLOKOLTSEV
 • Min. of Justice
  Konstantin Anatolyevich CHUYCHEKNO
 • Min. of Labor & Social Protection
  Anton Olegovich KOTYAKOV
 • Min. of Natural Resources & Ecology
  Dmitriy Nikolayevich KOBYLKIN
 • Min. of Science & Higher Education
  Valeriy Nikolayevich FALKOV
 • Min. of Sport
  Oleg Vasilyevich MATYTSIN
 • Min. of Transportation
  Yevgeniy Ivanovich DITRIKH
 • Dir., Foreign Intelligence Service (SVR)
  Sergey Yevgenyevich NARYSHKIN
 • Dir., Federal Security Service (FSB)
  Aleksandr Vasilyevich BORTNIKOV
 • Sec., Security Council
  Nikolay Platonovich PATRUSHEV
 • Procurator Gen.
  Igor Viktorovich KRASNOV
 • Chmn., Central Bank of Russia
  Elvira Sakhipzadovna NABIULLINA
 • Ambassador to the US
  Anatoliy Ivanovich ANTONOV
 • Permanent Representative to the UN, New York
  Vasiliy Alekseyevich NEBENZYA
GO TOP