Library

 
Chiefs of State & Cabinet Members of Foreign GovernmentChiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments
Chiefs of State & Cabinet Members
HOME
Taiwan - NDE
Last Updated: 10 Jul 2015
 • Pres. MA Ying-jeou
 • Vice Pres. WU Den-yih
 • Pres., Executive Yuan (Premier) MAO Chi-kuo
 • Vice Pres., Executive Yuan (Vice Premier) CHANG San-cheng
 • Sec. Gen., Executive Yuan CHIEN Tai-lang
 • Dep. Sec. Gen., Executive Yuan SHYU Jong-shyong
 • Dep. Sec. Gen., Executive Yuan SUNG Yu-hsieh
 • Spokesperson, Executive Yuan SUN Lih-chyun
 • Pres., Control Yuan CHANG Po-ya
 • Pres., Examination Yuan KUAN Chung
 • Pres., Judicial Yuan RAI Hau-min
 • Pres., Legislative Yuan WANG Jin-pyng
 • Min. of Culture HUNG Meng-chi
 • Min. of Economic Affairs DENG Chen-chung (a.k.a. John C.C. DENG)
 • Min. of Education WU Se-hwa
 • Min. of Finance CHANG Sheng-ford
 • Min. of Foreign Affairs LIN Yung-lo (a.k.a. David Yung-lo LIN)
 • Min. of Health & Welfare CHIANG Been-huang
 • Min. of Interior CHEN Wei-zen
 • Min. of Justice LUO Ying-shay
 • Min. of Labor CHEN Hsiung-wen
 • Min. of National Defense KAO Kuang-chi
 • Min. of Science & Technology SHYU Jyuo-min
 • Min. of Transportation & Communications CHEN Jian-yu
 • Min. Without Portfolio DUH Tyzz-jiun (a.k.a. Woody DUH)
 • Min. Without Portfolio FENG Yen (a.k.a. Joyce Yen FENG)
 • Min. Without Portfolio HSIAO Chia-chi (a.k.a. James HSIAO)
 • Min. Without Portfolio HSU Chun-yat (a.k.a. Jack HSU)
 • Min. Without Portfolio LIN Junq-tzer
 • Min. Without Portfolio TSAI Yu-ling (a.k.a. Jaclyn TSAI)
 • Min. Without Portfolio YAN Hong-sen
 • Min. Without Portfolio YEH Shin-cheng
 • Min., Council of Agriculture CHEN Bao-ji
 • Min., Atomic Energy Council TSAI Chuen-horng
 • Min., Central Election Commission LIU I-chou
 • Min., Coast Guard Administration WANG Chung-yi
 • Min., National Development Council DUH Tyzz-jiun (a.k.a. Woody DUH)
 • Min., Hakka Affairs Council LIU Ching-chung
 • Min., Council of Indigenous Peoples LIN Chiang-yi (a.k.a. Mayaw Dongi)
 • Min., Directorate Gen. of Budget, Accounting, & StatisticsSHIH Su-mei
 • Min., Directorate Gen. of Personnel Admin. HUANG Fu-yuan
 • Min., Environmental Protection Admin. WEI Kuo-yen
 • Min., Financial Supervisory Commission TSENG Ming-chung
 • Min., Mainland Affairs Council Andrew L.Y. HSIA
 • Min., Mongolian & Tibetan Affairs Commission TSAI Yu-ling (a.k.a Jaclyn TSAI)
 • Min., National Communications Commission SHYR Shyr-hau
 • Min., Overseas Community Affairs Council CHEN Shyh-kwei (a.k.a. Steven S. K. CHEN)
 • Min., Public Construction Commission HSU Chun-yat (a.k.a. Jack HSU)
 • Min., Veterans Affairs Council TUNG Hsiang-lung
 • Chmn., Fair Trade Commission WU Shiow-ming
 • Dir., National Palace Museum FUNG Ming-chu
 • Governor, Central Bank of the Republic of China (Taiwan)PERNG Fai-nan
 • Representative to the US SHEN Lyushun
GO TOP