812313 - 812412

Document Type: 
Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): 
CIA-RDP78-05867A000301240023-5
Release Decision: 
RIPPUB
Original Classification: 
S
Document Page Count: 
99
Document Creation Date: 
October 27, 2016
Document Release Date: 
April 15, 2000
Sequence Number: 
23
Case Number: 
Publication Date: 
October 4, 1974
Content Type: 
CAPCARD
File: 
AttachmentSize
PDF icon CIA-RDP78-05867A000301240023-5.pdf5.82 MB
Body: 
roved For Release 2000/04/26 :CIA-RDP78-05867A000301240023-5 Next 1 Page(s) In Document Exempt Approved For Release 2000/04/26 :CIA-RDP78-05867A000301240023- ase ~~, RDP~,$,,,0a5867A000301~~3-~5j lOT ~__ "~ ~- ~ k 7 G ~~a~ -------- tJS sw,E:T werccT werK* wai#c~ `' wquECr ! wvECr s+nrECT surECt AIEA ~ ' ~ ~ N I .? oZ {o /`t b /'t"~~T '~ .~ C..L~ L' ~ 20 ~s j s jj ~~ ~ Z ~~ A N~.. a v s ,s- _ ~s ' - ~ ?~ TAE ~~E~~ ~-~ _ _ ~U/,LDi~tI - ~ _ ~7,q - C,cAss Gu~oEs) .~issr~.E' ~EsT~eal~~'~ DEiN4 F~>7"f_ v air AL8~4S~'DE ~_ 4DRrJ6y REPAtt? G~yA~t~`tKE_Fl~'r ~G auT l3nra ~icPA~rR t3Asr ~J-3. 1'u~d S~EEa iuL3,~"S G1 i7N ~!{~TGN Go~E,!5 rn1 P~-~~ ~,2wA~.~ oF7H~ 8e~.r~4~=-A' F2cc.z/a~Gu~.a2. s-r~E~- ~~ ` ,,,,E--j' ~?W,Y ~ ~. ~ ~ s~S~TF ~ ,I C :? +n} fa,c.+~~f ov rJ 25X1A ~Q-~ 679 1 or a ease OOOf04f26 : CIA=RDP7 SAf~~ f~~lCE~ ~ .S ~ r~G 7 mre~elease 2000f0+ :~1~4/~F~Dh43~867A00030124002~P~5918~9' ~~,~? ~p ~~ --~ ~ s ~~~~~' .s C~ x%04/26 : CIA-RDP7 ;~,~867A00030124~0~3-5 - ~~ ~~~ _ ~7 a~f y ~ ~ Z Z s ~/ ! ~ /` 1 ~C_. GPQ 91eT91 Qlease-2000/ : ~A~Y~b1~5867A000301240023-5 1 T~~ ~i -~ ___ r e ease 0/04/26 :CIA-RDP7 ;~,~8/67A00030129~fJ~3-5 tOT NO. MA! IEfER#N~ ~ /s / ~ / ~~ ~ /~ ~~~ please 2000~Q1:~AA~~b1~5867A000301240023-591p79t ease (04/26 :CIA-RDP7 ;~,~867A00030123-5, ~ ' ~ LOT NO. ~t~ ~MA~ RffERfNCF ~ ~ ~ ~J fegtla tti?i ~vJi~ ~~ CJi ~? ~~ ~ r~ .J L /- ~ ~' SUtJEGT 5(1{$CT SU7IEGT SUSIER SU61ER s., ~ ~a ;% ;~ ~ I L. _ _~j ~ ~ ~, J ~ i.' ' ~ % ~ ~ i ~ ~ so ~` 45 ' e ease 00/04/2?~ CRDP7$~/86 ~0~ 25X1A lease. 20000' : A~~4~~6~~~5867A000301240023-5 ()6 67 or a ease 000/04/2 ? CIA,~teDP7 8~A000 1 ~ 3- ~/ .~''~_ pp 916791 q~c c~d~el-ease 2OOq/~At88 :IY~4x#t~31~~5867A000301240023-5 t1G f'~~~ Iease 200Qf?t4a$?-ABAA1f~t~R~'?~5867A00030124002~=v~~~~+~ 25X1A eva o~e~9i a~~lease 2000/ :~I~Y~~1~~~5867AOOa301240023-5 ease /04/2 ? CI~~tDP7pp88~-~;~867A000301 ~34@{~3-5 ee ea~~00/04/26 CIA-RDP7~?~58 7~A000 01;2 5 ,~or~oo,/~~3 ~ ~y~ ~~ l OC -~ _ ~~ /,~s-J~/y /f 1~ y~ . zs ,~ ~~ ~~~~ LC-FT _ c~,~T~.e-o ~j~/P ~a/QYF v~.~ ~~B 6c..uc .c~rt~o avr ,~r J., a r/?d . i,.e: Cr ~ vo s~e~9i e se 2000/Q#~~0 :~0YRa~f5867A00030124002~-5 ease 200Q/?M~B :R6AA~~I~~58f7A000301240023P 5'~79~ ?~~~.51`~3~~ eeTase..2000/04/2 25X1A Iease 2000/Q~~ :~lBR~~aD~5867A000301240023-5 or a ease 2000/04/26 :CIA-RDP7~;.,~5867A0003 1;?~f~23-5 !OT ..o. MAP tEFER#N ~ ~ /x'33 C- b X23 ~ 9 ~_~~~` y -3_____~ _ ~, JL~~ s~ ~! 9 s~ ~ s 3 ~ ~ ~~~ S~~ AEA TA /~ss~I ~ L ~ ,5 ~ ,a , s P o ~ ~ ~' c ~ ~ ~. 2G ]5 ~~ ' ~ ~ o so e ~ 1 j ~-~ ~T~T~ - GC/ r~, ase 2000/~~$d A~lk~i~a65867A00030124002~~~1e~9' ~r r.... _.,.. ... ........,..... _ .. . ~~.. _ . , . ... LOT NO. j huF [EiERfNCE~ ~ l /~O ,~~; ~~ "'?`?""~l`~3~~ ~_~;~~'/ 3 --ter/, -~,[ ,( we~cr sua~cr w~+ RlEA NO ~ StHJ#LT ~ /o?Ss'`i' /~ G l~v 3 ,o ~, ~s - 5 ~ ~ ~ ~~ 13 r~ i a ? 'G ~s ~ 25X1A PO 9~e~y. se=3OE}af~~$b= ~~3i~586tAfl903E}rt--2-4002--5- ---- --- or Releas 2000/04/2 ~ DP7 ?A~~~7AO 301 -------- ~a?~ ~ / ~~~N 25X1A se 2000/Qf~(~8 aI~AX~tb~5867A00030124002~-5 orl~eleas lOT Iq.L wUECT welea I sw1EtT , /'2~ ~ ~! I~~ 4. 25X1A e ease 2fl00/~~-~qt'P~D58fi~A00030924002'~?51e"' e ease Of04f26:CIA-RDP7~;,~5867A000301a23-5 !OT NO. I MAP R#fER#tt~ i ~~~~' ~ 25X1A ~/~ w` v ~~ GPO 910791 ease 2000fQ:AEB~4~~~1~5867A000301240023-5 or a ease OOOf04f26~CIA RDP7~867A000301 ~480y23-5 got .+o. ~o~~ i s+ro~tr w.rccs 25X1A . a~~ ricer ,~/4t'' easy 2000f@~~$ aY~iAxSt~3~~867A00030124(}02~P 591791 ~~s _ - ~~ ~ _~- ease 2000/Q~f~31: ~ 25X1A GPO 91E791 867A000301240023-5 or a ease 000/04/Z6 :CIA-RDP7~;,867A000301361~A~3-5 l0T NO. MAP REPER