VENEREAL DISEASE AND ITS CONTROL

Document Type: 
Collection: 
Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): 
CIA-RDP80-00926A004800050026-8
Release Decision: 
RIPPUB
Original Classification: 
C
Document Page Count: 
266
Document Creation Date: 
December 27, 2016
Document Release Date: 
February 28, 2013
Sequence Number: 
26
Case Number: 
Publication Date: 
April 23, 1952
Content Type: 
REPORT
File: 
AttachmentSize
PDF icon CIA-RDP80-00926A004800050026-8.pdf12.48 MB
Body: 
Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 R 50X1 -HUM Next 6 Page(s) In Document Denied Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 ? Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 ? 404/klia vad vet du am konssjukdomar (41-0?ir v. P. FORENINGEN FOR KONSSJUKDOMARNAS BEKAMPANDE rJ Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 ? Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 lielsingfors, 1947 Krtunglehti Oy:s Boktryckeri Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 10- FOROR D. Eder, sjoman, havets raska gossar, tiliangas denna skrift. Som ni vet dr sjomannen borta i frammande hamnstiider ofta i fara att utsattas for venerisk smitta langt mer an de, vi/ka leva sitt liv i hemmets och famil- jens skyddande atmosfar. For er ?det darfor av storsta vikt att kiinna till dessa sjukdomar, deras symptom och behandling, och framfor ant att veta, hur man skull und- ? vika dem. Mangen aldre sjiiman har kanske i skryt- samma orda/ag berattat 'Or de unga "forsta resans gos- sarna" mm sina bravader och sjukaomar. Hade det icke varit forstandigare att i stallet giva dem nagra goda rad och en faderlig yarning? Lasen nu alla, bade aldre och yngre, denna lilla bok och idgg pa minnet de rad ni finna goda. 3 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 Finlands Redareforening r.f. och Finlands kaskin- mastarforbund r.f. hava givit sitt stud at Foreningen far Konssjukdomarnas Bektimpande r.f. vid tryckningin av denna skrift. Helsingfors den 22 november 1946. 1-'ORENINGEN FOR KoNSSJUKDOMARNAS BEKAMPANDE. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28 CIA-RDP80-00926A004800050026-8 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 1Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 I SMITTOFARAN. Konssjukdomarna aro sedan gammalt spridda runt jordklotet och ha nu efter kriget yttermera tilltagit orovackande grad. I Finland konstaterades ar 1945 over 28.000 nya fall av konssjukdomar. Huru mycket skall det cla ej finnas av dem annorstades i varlden? Vad tror ni t.ex. om den hamnstad dar bortom haven, dit eder bat kanske just som bast ?pa vag? Har yore kanske plats for eftertanke. Ja, man borde forstas vara litet forsiktigare, medger ni. ? Men hur gar det nu vanligen till? Jo, kommen till staden efter den langa sjOresan viker ni in pa en krog och tar er ett glas eller fler. Till ert sallskap sallar sig kanske ett par flickor och med dessa tommas aterigen glasen for att befasta den nya vanskapen. S?ortsatter man, och efter en rundtur I staden slutar det hela med en natt has. flic- korna. I bOrjan, nar ni var nyktrare, markte ni tydligt, huru harjade, smutsiga och illaluktande dessa flickor sjalva verket var. Men alkoholen, som forsvagar for- standet och sinnena, fick dem att framsta som frestande blommor. Ni markte kanske inte, att de sminkade lap- parnas karleksltiften voro utslitna fraser, och att rosten vart honungslenare alltefter omfanget hos er Planbok? Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 I storre hamnstader hamtas till fartyget gendln spe- ciella agenter adresskort over bordeller, som sta under s.k. lakarkontroll. Dessa bordeller aro vanligtvis be- lagna nara hamnen, med ingang - fran gatan. sang och dans locka de nyfikna att sticka sig in. ? Och van i be_star nu den mycket omreklamerade lakarkontrol- len? Kanske undersokas flickorna en gang i veckan, men ingalunda var gang en klient avlagsnat sig. Efter den senaste lakarbesiktningen ha flickorna mahanda re- Clan upprepade ganger varit i tillfalle att skaffa sig nya konssjukdomar, vilka de sedan lamna som rninne at sjo- mannen. Aldrig bar man invagga sig i den tron, att en dylik "kontroll" skulle eliminera smittofaran. Det har mangen lattrogen person sjalv ftt ingra. SMITTOFARANS BEKAMPANDE. Hur skall man (la skydda sig for smitta? Det sakraste skittet ?naturligtvis att sla davorat till for alla fres- teLser och helt enkelt ga forbi bade krogar och bordeller. de stora staderna finnas nog Mare och mera bestfiende sevardheter. Det erfordras bara viljestyrka och formaga att beharska sig. Aterhallsamhet ?aldrig skadligt far halsan, varken for kropp eller sjal, fastan man ofta for att farsvara sin egen svaghet viii inbilla sig motsatsen. I de aura fiesta fall medlar emellertid en prostituerad eller lattfangad flicka fara for srnitta. Orn ni trots alit idkat kansumgange med en dylik flicka, kan ni dock sjalv annu Ora en hel de far att forebygga sjukdomen. Det galler i sa fall att handla 6 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 snabbt! Men aven om flera timmar skulle ha forgatt etter konsumganget, bar man dock icke forsumma att annu forsOka en prohibitiv (fOrhindrande) behandling. Det hade givetvis varit bra om konsdelarna redan fore kOnsumganget blivit besmorda med en for detta arida/nal avsedd skyddssalva. Efter konsumganget r det bast att genast urinera. Darefter rengores urinroret. Om till fOrfogande finnes en stark, 10-20 Vo protargollosning, racker det att i derma losning doppa en med vadd om- lindad tandsticka, vilken sedan infores en eller hOgst 2 centimeter in i urinrorsmynningen och kvarhalles dar 2-3 minuter. Detsamma ken upprepas med en ny sticka. Med samma losning renewes aven forhudens insida och trakten kring urinrorsmynningen. Det yore alltsa bra om varje sjoman vid sadana tialf alien hade i sin vastficka en liten flaska med 10-20 0/o protargol- losning eller O albarginlosning och litet vadd. Om man endast har att tillga en svag (1/2-2 ?A) pro- targollosning, kan man anvanda denna till in.sprutning i urinroret pa samma satt som vid behandling av drop- pel, men da endast en fjardedels spruta. Efter urinrorets renewing insmorjas konsdelarna (aven innanfor forhuden) omsorgsfullt med skyddssalvan. En atgard, som aven under de mest primitiva farhal- landen kan genomf6ras, ?venlig enkel renewing med tval och vatten. Konsdelarna och huden daromkring intvalas grundligt och tvattas noggrant, dock bOr man undvika att irritera huden. Ett ganska gott medel mot smitta kr preservativet eller den s.k. kordongen. Den skyddar dock icke alla for smittan utsatta omraden, och dessutom forefinnes faran, 7 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 I Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: IA-RDP80-00926A004800050026-8 att preservativet gar sonder. Sakrast dr att ge;omfora den redan tidigare namnda feirebyggande behancllinge,n, dven om preservatiivet forblev belt, ty den medligheten finnes, att vid preservatives avlagsnande nagon enstaka bakterie trots alit lyckats intranga i kOnsdelamna: Ju tidigare skyddsbehandlingen gores, desto sakrare ar dess verkan. Om ni varit berusad och glOrnt alla forsiktighetsatgarder, gOr vad ni kan annu dagen darpa., ty ibland kan awn en forsenad behandling dnnu vara till nytta. KONSSJUKDONNAR. Vi ha hr nyss berort smittofaran vid ketrissjukdomar och dessas ftirebyggande. Om det trots alit skulle Hilda er en maldr, ar det bra for er att veta, vilka och huru- dana de veneriska sjukdomarna aro. Det finnes 4 olika slag av konssjukdomar. (Man kan ibland ha tva eller flare av dessa sjukdomar samtidigt utan att de andra sin karaktft.) Syfilis Droppel eller gonorrhoea Mjuk schanker eller ulcus molle Negerschanker eller lyrnphogranuloma inguinale. Syfilis. Fore kriget forekom det i vart land ca. 1.000 nya fall av syfilis per ar. Enbart ar 1945 konstaterades farsk syfilis hos 5.381 personer. Denna sjukdom fOrorsakas av en fin, tradliknande mikrob, spirochaeta pallida. Genom frisk hud och slem- 8 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 Det forsta ofilis-sdret (Primlirstadiu,rn). hinna har denna sannolikt icke kraft att tranga in, Men om man har en den Ora minsta skrama, kan rnikroben tramp sig in i kroppen och framkalla syfilis. Spirochaeta pallida dor i 40 graders varme, och for torka ?den mycket omt?g. Ddremot trivs den utmarkt I rims- temperatur och fuktighet och halles s?iid liv langa ti- der. MOOT kan man ocksa stundom erhalla sjukdomen genom fOrmedling av besudlade foremal. I regel Over- fores sjukdomen frill en person till en annan antingen genom kOnsumgange, eller genom kyssar. 9 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release !013/02/28 : CIA-RDP80-00926A004800050026-8 llitravfall i flitckar fororsakctd av syfilis i andra stadiet. Efter en tid av ungefar tre veckor uppstar pa det be- smittade stallet forst ett sax. Det kan likna ett obetyd- ligt skavsfir och timmar vanligen icke. Dess rand bru kar kannas nagot hard. Saret innehaller ofta rikligt med spirocheter. Sjukdornen sprider sig harifran has- tigt vidare. Saret lakes visserligen av sig sjalvt, men sjukdomen tilltager och sprider sig till andra stallen i kroppen. De nfirmaSt saret befintliga lymfkortlarna kannas redan tidigt figot harda och svullna, men ornma vanligen foga. 10 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 0013/02/28 CIA-RDP80-00926A004800050026-8 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 Utslag under det ?andra stadiet av syfilis. Nfigra veckor senare uppsta pa huden. talrika bleka (ibland ratt otydliga), brunroda flackar, eller i andra fall sma papulosa (eller finneliknande) upphojningar, vilka icke klia eller fjalla av sig. Detta ?ett tecken pa att sjukdomen intratt i sitt andra stadium. Geno.m det s.k. Wasserman-provet kan detta konstateras i blodet. Utslaget forsvinner av sig sjalvt, oc.h det hander ibland, att patienten icke ens markt det. Efter denna forsta utslagsperiod uppkomma de mast olikartade utslag. Ibland hander det att haret lossnar, sa att huvudsvalen ter sig som en malirten pals. 11 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 Samtidigt kan patienten aven lida av allman symptom, sasom irriterande huvudvark, aptitlOshet, otalighet o.s.v, Rosten blir ofta hes, halsen kanns sjuk, och patienten tror sig lida av angina. Symptomen i det andra stadiet fOrsvinna efter hand. De kunna ocksa vara s?vaga, att patienten icke alltid lagger 'flagon stOrre vikt vid dem. I synnerhet kan sa vara fallet, om en tid forflutit sedan konsumganget, och smittofaran redan rakat t glomska. I sin okunnighet om det ratta sakforhallandet tillmater patienten sin krampa icke nagon storm betydelse. Eventuellt tanker han kanske minst av alit pa en venerisk akomma. S? fortsatter syfilis i lugn och ro sin forstorelse. FOljer s?n skenbart sjukdomsfri period, vars langd kan vara nagra rnanader, ett ar eller ett tiotal ar. I det s.k. tredje stadiet kan sjukdomen placera sig i vilken del av kroppen som heist. Vanligen uppkornma svarlakta sar. Sjukdomen kan skada bade ben- och broskvavrtader, lever och njurar samt fororsaka svara fel i hjartat och blodkarlssystemet. Ofta forkortar den livslangden betydligt. Ryggmargslidanden och forlamning med tyatfiiljande invaliditet kan bliva foljden av syfilis. Det hander icke sallan, att patienten far tillbringa aterstoden av sina lev- nadsar pa ett sinnessjukhus. Under aren 1939-44 ha enbart pa de finska sinnessjukhusen behandlats 2.002 fall av sjukdomar i nervsystemet som fororsakats av gatnmal syfilis. For att undvika dessa svara recidiv och foljdtill;stand rniste behandlingen av syfilis ske pa ett sa tidigt stadium som mojligt. I behandlingen ingar salvarsan- och vismut- 12 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 Sdr p& benet i det tredje stadiet at) stsfilis. insprutningar, vilka-hos oss numera givas I serier orn 10 injektioner. EmeIlan behandlingsserierna ?det c:a 4-6 veckors viloperiod. For att resultatet a behand- lingen skall lyckas, ?det absolut nOdvandigt, att laka- rens fOreskrifter med aura sttirsta noggrannhet efter- fOljas. Om sjukdomen behandlas pa relativt tidigt sta- dium och behandlingen fullfoljes omsorgsfullt, kan sjuk- domen helt botas. Under senare gather kan genom be- handling erns, om ock ej alltid en fullstemdig lakning, s?ock en avsevard forbattring. 13 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release !013/02/28 : CIA-RDP80-00926A004800050026-8 [?Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: IA-RDP80-00926A004800050026-8 _ En botad syfilis medfdr ingen immunitet. Den lkyd- dar icke mot ny smitta. Dreppel eller gonorrhoea. Enligt statistiken forekom i Wirt land fore kriget c:a 8.000 fall av drOppel arligen. For Ar 1945 steg siffran till c:a. 23.000. Sjukdomen framkallas av en bakterie, den s.k. gonokokken. PA fullvuxna smittar sjukdomen knappast pA annat satt an genorn konsumgange. Sarnma person kan insjukna i droppel flera ganger, ty irnmunitet fOrekommer icke. Droppelns inkubationstid varierar mellan 3-10 dygn, varefter en (i borjan klar, senare \twig) flytning fran urinroret blur synlig, Atfoljd av sveda vid urineringi, Droppeln fororsakar namligen en katarr i urinroret. Om sjukdomen icke i tid behandlas, kan den sprida sig och fororsaka en blaskatarr med ofta pakommande urin- trangningar. Sjukdomen kan avert sprida sig till bites tiklarna, som d?valla markbart och bit ytterst Omnu. Om denna komplikation ?dubbelsidig, efterlamnar den ofta sterilitet (forlust av fortplantningsformaga). Droppeln kart aven fororsaka en svar ledinflammation, event. med styv led som pafoljd. Trakten omkring leden svaller markbart och sjalva leden kanns rnycket Om. Den av driippel fiirorsakade ledinflammationen angriper oftast endast en led och icke sasom den vanliga led- gangsreurnatismen flera leder samtidigt. Cl-enom orena hander kan droppelsmittan overforas pa Ogat med t.o.m. blindhet som foljd. Det ma namnas, att utslag vanligt- vis icke forekomma vid denna sjukdom. 14 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 ? Om iii trots forebyggande behandling marker drOppol- symptom, vand eder di i narraaste hamn till lakare. Fa egen.hand foretagen behandling kart forav&ra saken och t.o.rn. astadkomma svara skador. Sjukdomen kaxi kvar- sta, tiven om besviren skenbart forsvunnit. Tablettkurer tagna utan lakarordination kurma t.o.m. bliva Mjuka schankern eller ulcus molle. Schankern forekommer i Finland ratt oregelbundet, men den kan ofta forekomma rikligt utomlands. Aven den fororsakas av en bakterie. Nagra dagar efter erhal- len smitta uppkommer pa konsorganet eller i dess nar- maste grannskap ett sar, som ?mjukt och ommande. Ibland uppstar aven en lymfkortelsvullnad I ljumsk- vecket. Langre sprider sig sjukdomen icke. Saret bor rengoras och forbindas. Om lymfkortlarna svullnat i hogre grad, bar man intaga sangen. Om ett sar (eller fleia) uppkommit pa konsorganen eller i trakten daromkring, ?det alltid skal att miss- tanka, att det kanske harleder sig av syfilis. Det ?dar- for bast att harvid genast besoka Mare och att dessutom efter nagra manader late taga ett blodprov (aven ern lakaren ansett att saret icke var syfilitiskt). Negerschankern eller lymphogranuloma inguinale. Negerschankern Er en hos oss mindre venlig konssjuk- dom, i synnerhet nu, di sjofarten till syclligare lander varit inst?d. Nen den Or mycket smittosam. Lang- Is Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28 : CIA-RDP80-00926A004800050026-8 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release a013/02/28 : CIA-RDP80-00926A004800050026-8 varig och svfirbehandlad kraver den alltid sjukhasvard. Dess inkubationstid ?langre an mjuka schankeins, oat dess primarsar kan ofta vara nastan omarkligt. I stfillet ,bildar den envisa fistulerande kOrtelpaket (s.k. buboner) i ljumskvecket, som lamnadg at sig sjalva ofta behtiva manga manader for att lakas. Hos kvinnan ?den ofta en svar och plagsam sjukdom, som t.o.m. kan medfora doden. LAGEN OM KONSSJUKDOMARNA OCH BEHANDLINGENS REGELBU NDENHET. I Finland tradde lagen om konssjukdomarna i kraft Ar 1943. PA grund av denna lag har vane person ratt till avgiftsfri yard. Person, vilken icke efterkommer lakarordinationen, kan forpassas till sjukhus. En speciell tjanstelakare ombesorjer utforsk-ningen av smittokallan. Polisen star vid behov till hans forfogande. Sasom vi redan upprepade ganger framhallit, ar viii- koret for ett tillfrisknande fran dessa sjukdomar fed- jande: 1. att behandlingen paborjas sA snart som mOjligt, 2. att behandlingen sker systematiskt, 3. att den icke avbrytes for tidigt. I slutet av vat' lila bok aterfinnes en forteckning Over sjukhus och polikliniker varlden runt, dar ni kan bli i tillfalle att erhalla sakkunnig yard och hjalp. Efterkom med nog grannhet de raid ni erhdllit! 16 IDeclassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28 : CIA-RDP80-00926A004800050026-8 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 SKABB OCH FLATLOSS. Till kOnssjukdomar raknas skabben och flatlusen icke, ehuru man ofta far dem pa kopet samtidigt som nagon av kOnssjukdomarna. Skabben framkallar kliande nippor mellan fingrarna, vid mellangardet, pa fotterna och pa konsorganen. Kla- dan ?varst om natten. Utslaget smittar synnerligen latt till den som ligger i samma badd. Skabben behancllas med en darfor tillverkad salva efter speciell ordination. Flatlusen bebor trakterna kriug konsorganen. I en- staka fall forekommer den aven i armhalan. Man far den vanligtvis av sin sangkamrat. Om man noggrannt iakttager huden, marker man huru flatlusen ror sig. Den fororsakar klada. I fartygets lakeskap finnas lake- medel som cloda lusen. Bade skabb och flatloss sprida sig hastigt fran man till man genom klader, bekvamlighetsinrattningar o. dyl. Dador ?det av star vikt att genast genom ornsorgsfull behandling forgora dem. AKTE NSK P E T OCH FRAMTIDEN. Kanske viii ni invanda, att ni lever som ni sjalv be- hagar, och att ingen har med den saken att Ora, samt att ni sjalv svarar f8r edra 1-randlingar. Det bekymrar eder kanske foga, om ni besmittar en flicka, som gar frau man till man. Men bar ni besinnat, att denna flicka fort- slitter att sprida sjukdomen bland edra kamrater? 17 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28 : CIA-RDP80-00926A004800050026-8 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 iNI liar kanske en kar hustru eller fastmo, som eVantar er hem. Tank om ni belonade hennes trohet med en gava av detta slag, som kanske kunde forstora hela hennes?liv. Konssjukdomarna aro namligen for kvinnan vida farli- gare an for mannen. Droppeln hos kvinnan kan sprida Mg till aggledarna, dar den ?svar att behandla och vanligtvis medfor steri- litet. Som pafoljd kan aven raknas bukhinneinflamma- tion och nagon gang t.o.m. forlust av livet. Kvinnan har svart att marka en begynnande syfilis, emedan forsta sarnaden oftast icke blir synlig. Om symptomen till andra stadiet dessutom forbliva otydliga, kan sjukdomen.na sitt tredje stadium utan att det stac- kars offret anar det. Hos oss fodas arligen bortat 150 syfilitiska barn, av vilka en del med basta tankbara yard icke kunna fas till sjalvforsiirjande medborgare. Sjukdomen gar under havandeskapet fran modern over pa barnet. Ett syfilitiskt barn Mir i fysiskt och psykiskt hanseende undermaligt och far till ftiljd av sin faders misstag oskyldigt lida hela sitt liv. Om modern under havandeskapet erhaller ordentlig behandling, kan hon daremot foda ett friskt barn. Aven negerschankern ?betydligt riskablare for kvin- nan an for mannen. Den kan fororsaka henne langvarigt lidande och en smartsam clod. Om ni vid hemkomsten frail er resa ?sjuk, bekann det cla fOr er hustru. .I.Ttsttt henne icke few sjukdomens alla faror. Om ni fOrst senare, efter det ni redan varit med eder hustru, marker sjukdornssymptomen, sa kom ihag, att den av eder tidigare forvarvade och nu fOrst 18 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 1 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 utbrulna sjukdornen under sin inkubationstid kali ha roverforts pa er hustru. Dolj icke dessa fakta for henne, aven om ni darmed kanske kunde aventyra henries kar- lek. Om ni redan har familj eller star i beredskap att bilda en sadan, kan ni icke pasta, att det liv ni lever ? vote eder ensak. Ni bar ansvaret for er hustrus halsa och for edra barns framtid och valfard. Har ni varken hustru eller fastmO, s?ar ni dock er "idealflicka". Ni saknar ett hem, dar ni efter edra seg- latser kunde f?ila ut i hemtrevnad och lugn. S?ur- purglodande hamnstadsflickornas ?karlek" an ? ar den dock tekniskt beraknad. Den njutning de erbjuda ?en forradisk dryck, som for stunden berusar, men efter- lamnar en besk smak i munnen. Kara van. Du lever bara ett liv. Tank dig for, Maar (let sig verkligen for en njutningsmattad sekund att fOr- stOra sin dyrbara halsa och gd miste oin mojligheterna till Zycka? 19 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 Sjiiman, om du misstanker, att du blivit besmittad med konssjukdom, sa \rand dig da genast till en lakaret, I foljande forteckning angives orterna dar du kan erh4.1Ia sakenlig och forstklassig yard. Pa de fiesta av dessa or- ter dr behandlingen for sjoman avgiftsfri. Undvik att anlita utland.ska privatlakare, ty de kunna mojligen fordra ett stort arvode och for behandlingens forstklassighet finnes ej nagon garanti. Det Ar mojligt, att forteckningen pa dina stallen Ar bristfallig pa grund av eventuella forandringar som agt rum under kriget. SA fort det finnes miijligheter att kontrollera adresser bifogas de som tillagg till denna skrift. I slutet av denna skrift finnes en forteckning Over finska beskickningar och konsulat i utlandet. KANNER DU TILL MARKET? En stor faro for von falle Or konssjukdomarna. Med foljande marke har godkanst for Foreningen for Konssjukdomarnas Bekampande r.f. Motivet Ar tre var- ningstrianglar ? de tre viktigaste konssjukdomarna. Foreningen for Konssjukdomarnas Bekampande r.f. svarar skriftligen pa fragor rorande konssjukdomarna och deras behandling. Adr. Unionsg. 45 B 23, Helsingfors. Om ni misstanker att ni blivit besn-iittad med flagon konssjukdom, sa lat en lakare undersoka Eder och lat for sakerhets skull taga blodprov for att fA reda pA huru saken forhaller sig. I fall nitgot Ar oklart ? sA fraga! 20 I Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release [2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 EUROPA DELGIEN ANTVERPEN. Centraal Kliniek 33-37 rue Jardin des Arbaletriers (Schutterhofstr.) Croix-Rouge de Belgique Schulstraat 15 Hopital Ste-Elisabeth 45, Rue Longue de HOpital (Lange Gasthuisstraat) GENT Clinique Centrale 6, Rempart St-Jean (Sint Jansvest) Hopital Civil la Biloque 2, rue Kluyskens (Kluyskenstraat) OSTENDE - Hopital Civil Rue de rH6pital (Gasthuisstraat) DANMARK KOPENHAMN Konsultationsstuen, Kommunehospitalets 4. Afd., Geumneltoftsgade Polikliniken for Hud- og Kenssygdomme, Rigshospitalet, Frederik d. V's Vej Konsultationsstuen 21 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 Rudolph Berghs Hostpital Tietgensgade Kliniken, Enghavevej 42 Kliniken, Norrebrogade 18 A Kliniken, Osterbrogade 56 D Kliniken, Wildersgade 29 FAR-DARNA Thorshavn, Vestmanhavn & Suderf: LansMare och provinciallakare ISLAND REYKJAVIK St. Joseph Hospital FRANKRIKE AJACCIO (Korsika) Dispensaire d'Hygiene sociale Bd. Lantivy ARCACHON Dispensaire d'Hygiene sociale 35 Cours Tartas BASTIA (Korsika) 116pital Civil BAYONNE Bureau de Bienfaisance 14, rue Dover Service de dermato-vener., Hopital BORDEAUX Dispensaire central 82 bis cours d'Albret Dispensaire Ferdinand-Petit, 244 cours Balguerie Stuttenberg Consultations Hopital Boursier Dispensaire de la Cie des Chemins de fer du Midi 14, rue Pelleport BREST Disp. Maritime de Inst. Prophylactique, 60, Quai de la Douane Hopital 8, rue Traverse 22 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28 : CIA-RDP80-00926A004800050026-8 CAN Dispensaire gere par Office Public d'Hygiene sociale, 73 rue du Vaugueux Disp. prive de la ?Misericorde, Quai Vendeuvre CALAIS Hopital CHERBOURG Hopital Pasteur 46 rue Val de Saire DIEPPE Hospices civils DUNKERQUE Disp. du Bureau de Bienfaisance, 10 rue Faulconnier FECAMP Hopital, rue St. Nicolas LE HAVES Hopital General 55 bis rue Gustave Flaubert Dispensaire de l'Institut prophylactique, 4 rue Fleurus HONFLEUR Dispensaire de l'Office publique d'Hygiene sociale rue Alphonse Allais LORIENT HOpital Bodelio MARSEILLE Dispensaire maritime Esplanade de la Tourette Dispensaire de l'Hotel-Dieu Place Daveil Dispensaire d l'Hopital de la Conception, 136, rue Saint-Pierre NANTES Office central des Oevres d'Hygiene sociale, 6i rue Jean IT. Centre antivenerien de Motel Dieu, 13, Q,uai Moneousu ? NICE Centre de prophylaxie Hemital Saint Roch 4, Place Defly 23 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 e PORT-VENDRES Dispensaire International Quai de la Douane La ROCHELLE HOpital, 49, rue Thiers ROCHERFORT Hopital civil, 8, rue Emile-Combes ROUEN Dispensaire central 1, rue de Germont Les SABLES d'OLONNE Dispensaire d'Hygiene sociale, HOpital-Hospice SAINT-BRIEUC Dispensaire central 76, ru de quintin SAINT-MALO Hotel-Dieu 4, rue d'Estrees SAINT-NAZAIRE Hopital SETE Dispensaire departemental rue de l'Hdpital TOULON Dispensaire central HOLLAND AMSTERDAM Poliklinik Conradstraat 18 Westerpark Binnen-Gasthuis Grimburgwall 10 ROTTERDAM Poliklinik Nieuwehaven 87 Havnepoliklinik Institut for Tropesygdomme Wijde Nieuwsteeg 4 VLIESSINGEN Poliklinik Hospital St. Joseph, Van Dishoekstraat Hospital Bethesda Koudekerkstraat 24 I Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release [2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 IRLA.ND d BELFAST Royal Victoria Hosp. Mater Infirmorum Hosp. Union Infirmary ? DUBLIN Dr. Steevens Hospital Stevens Lane Sir Patrick Dunn's Hosp. LIMERICK City Home & Hospital LONDONDERRY City and Country Infirmary NORGE AALESUND Lmge A. Mathiesen Skansetorvet ARENDAHL Stadslmgen Torvet BERGEN Poliklinik Jon SmOrsgate 11 DRAMMEN Stadslsegen Ole Steensgate 18, Bragernes FREDRIKSTAD Stadslwgen Storgaten 20 HALDEN L.mge Ulstad Storgaten 3 HAUGESUND Stadslsegen Kirkegaten 147 KRISTIANSAND Stadslmgen Dronningensgaten 41 KRISTIANSUND N. Stadslsegen Fosnagaten 1 OSLO Poliklinik St. Olavs Plads 5 25 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 PORSGRUNN Stadslwgen Storgaten 88 SARPSBORG Stadslwgen Torvet STAVANGER Lage Tronslin, Musegaten 10 TRONDHEIM Stadsliegen TONSBERG Stadsiwgen PORTUGALIEN LISSABON Dispensaire de Prophylaxie sociale, Pl. du Bresil Hopital Do Desterro Rua Desterro OPORTO HOpital Anglais Calcada de NIonchique Hopital St. Antonio SPANIEN ALGECIRAS Station Sanitaire ALICANTE Station Sanitaire ALMERIA Station Sanitaire BARCELONA Station Sanitaire BILBAO Station Sanitaire BURRIANA Station Sanitaire CADIZ Station Sanitaire 26 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 CARTAGENA Station Sanitaire CORUNA Station Sanitaire FERROL Station Sanitaire GANDIA Station Sanitaire GIJON Station Sanitaire HLTELVA Station Sanitaire PORT MAHON Station Sanitaire MALAGA Station Sanitaire PALMA de MALLORCA Station Sanitaire PASAJES Station Sanitaire ST. SEBASTIAN Station Sanitaire SANTANDER Station Sanitaire SE VILLA Station Sanitaire TARRAGONA Station Sanitaire VALENCIA Station Sanitaire VIGO Station Sanitaire VILLAGARCIA Station Sanitaire 27 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 STOR-BRITANNIEN ENGLAND BARROW-IN?FURNESS North Lonsdale Hospital 28 BARRY County Council Clinic Woolands Road BIRKENHEAD General Hospital BOSTON V.D. Clinic Holland (County) Sanatorium London Road BRISTOL Guardian House Maudlin Street CARDIFF Royal Infirmary Royal Hamadryad Seamen's Hospital CHATHAM Clinic at 36 New Road, Rochester DOVER Royal Victoria Hospital GOOLE Bartholomew Hospital GRAVESEND 22, Cobham Street GRIMSBY 38, Queen Street HULL Health Department Mill Street IPSWICH Beast Suffolk and Ipswich Hospital KING'S LYNN West Norfolk and Lynn Hospital Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 LIVERPOPL Central Clinic Mill Road Infirmary Royal Infirmary Seamen's Dispensary Cleveland Square, Paradise Str. 15-20 LONDON Guy's Hospital S.E. 1. Miller General Hospital Greenwich S.E. 10. Royal Albert Dock Hospital (West Ham) St. Bartholomew's Hospital, E.C. 1. St. Paul's Hospital Endell Street, W.C. 2. St. Thoma's Hospital S.E. 1. Seamen's Hospital Soc. Dreadnought Hospital, Greenwich Whitechapel Clinic Turner Street, Mile End, E.C. 1. St. John's Hospital Mordan Hill, Lewisham West London Hospital Hammersmith Road, W. 6. LOWESTOFT Lowestoft & North Suffolk Hospital MANCHESTER Ancoats Hospital Manchester & Salford Hosp. for Skin Diseases Royal Infirmary St. Luke's Hospital MIDDLESBROUGH Municipal Hospital NEWCASTLE ? on? TYNE General Hospital NEWPORT (Mon) Royal Gwent Hospital PLYMOUTH City Hospital, Greenbank POOLE Royal Victoria & West Hants Hospital, -Boscombe, Bournemouth 29 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 PORT TALBOT County Council Clinic PORTSMOUTH Royal Portsmouht Hospital PRESTON Preston Royal Infirmary ROCHESTER 36, New Road SOUTHAMPTON New Clinic, Vicarage Grounds, East Park Terrace. SOUTH SHIELDS Municipal Clinics Stanhope Road SUNDERLAND Royal Infirmary SWANSEA General & Eye Hospital WEST HARTLEPOOL Mill House, Stranton Green SKOTLAND ABERDEEN Aberdeen City Hospital Royal Infirmary AYR Heathfield Hospital EDINBURGH Edinburgh Royal Infirmary GLASGOW Bellahouston Dispensary, 87, Paisley Road 186, Broomielaw Victoria Infirmary Western Infirmary 67, Black Street 30 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 GRANGEMOUTH Royal Infirmary, Falkirk LEITH Seamen's Dispensary 65, Shore Street MEDELSHAVETS flottbos GIBRALTAR The Colonial Hospital CYPERN Famagusta V.D. Clinic Larnaca V.D. Clinic Limassol V. D. Clink MALTA Central Civil Hospital Piazza San Calcedonio, Florian& VALETTA King George V Merchant Seamen's Memorial Hosp. SVERIGE GEFLE Stads Poliklinik &Odra Strandgatan 16 GOTEBORG" Holtermanska sjukhus Holtermansgatan Social Huset HALMSTAD Dr. H. Laurell, KOpmansgatan 2 HALSINGBORG Thure Roringsgatan 4 HARNOSAND Dr. Sinkowsky KARLSTAD Poliklinik LULEA Dr. Btirje KjelLander MALMO Malmo Stacls Poliklinik AllmOnna Sjukhuset 31 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 NORRKOPING PoIiklinik,_ Generalsgatan 5 SODERHA1VIN Dr. F. Fex Kungsgatan 4 STOCKHOLM Kornhamnstorget 4 DObelusgatan 59 Jungfrugatan 27 St. Golan Hospital SUNDSVALL Dr. G. Hedberg, Nybrogatan 21 UMEA Dr. 0. S. Wahlin, Storgatan 52 VASTERAS Poliklinik AMERIKA NORD-AMERIKA CANADA MONTREAL Hopital Notre Dame 1560 Sherbroke Str. E. 116pital General 66 Dorchester Str. E. Hapital St-Lue 1058 St. Denis Street St. JOHN 134 Sydney Street VANCOUVER 640 Hastings Street W. U. S. A. NEW YORK Red Hook-Gowanus Clinic 250 Baltic Street, Brooklyn Central Clinic 130 Leonard Str., Man. Central Harlem Clinic 2238, 5th Avenue, Man. Eeast Harlem Clinic 158 East 115th, Man. 32 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 Kips Bay-Yorkville 411 E. 69th Street, Man. Lower West Side 303 9th Avenue, Man. Meinhard Clinic 130 E. 101st Str., Man. Washington Clinic 123 Wooster Street, Man. Mott Haven Health Center 349 E 140th, Bronx Tremont Clinic, 1880 Carter Ave., Bronx Astoria clinic 12-26 31st Avenue, Astoria, L.I. Bushwick 186 Grove Street, Brooklyn Jamaica West Clinic 92-18 149th Street, Jamaica . Williamsburg?Greenpoint, 151 Maujer Str., Brooklyn CAMDEN Cooper Hospital 6th and Stevens Sts. JACKSONVILLE, Fla. Duvall County Hospital Foot of W. 10th Street Los ANGELES, California City Clinic 116 Temple Street Graves Skin & Veneral Clinic 737 N. Broadway White Memorial Clinic 312 N. Boyle NORFOLK, Virginia Venereal disease Clinic Grigsby PlaCe PORTLAND, Oregon University of Oregon Out-Patients Clinic Marctuam Hill SAN FRANCISCO, California Policlinic_ 1535 Jackson Street ? Stanford University Hospital 2398 Sacramento Str. University of California Luetic Clinic, 3rd and Parnassus Avenues SAN PEDRO ? City Clinic City Hall SYD -AMERIKA BRASILIEN BAHIA Centro de Saude Rua dos Artistas, Carcia No. 14 Centro de Saude Rua J.J. Seabia Centro Se Saude Calcado de Bomfim 22 33 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 RIO de JANEIRO Hosp. Gaffre Guinla Rua Mariz Barros 369 SANTOS Gaffre & Guinle Praca de Republica URUGUAY MONTEVIDEO Dispensario Central 18 de Julio 1892 Dispensario No. 1. 25 de Mayo 174 Dispensario No. 2 Calicia 873 Dispensario No. 1 och 2 ligga nara till harrmen. ARGENTINA BUENOS AIRES Consultorium No. 1 Calle Viamonte ROSARIO Dispensario arxtivenero del Departamento de Higiene, Puerto de Rosario CHILE ANTOFAGASTA Dispensario No. 7 Avenida Matta 1040 COQUIMBO Dispensario No. 22 Aldunate 972 IQUIQUE Dispensario No. _6 Barros Arana 1095 SAN ANTONIO Dispensario No. 14 Alberto Barros 330 TALCAHTJANO Dispensario No. 10 Bilbao 353 TOCOPILLA Dispensario No. 26 Washington 1364/1376 VALPARAISO Dispensario No. 9 Chacabuco 484 Dispensario No, 13 Cochrane 414 34 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28 : CIA-RDP80-00926A004800050026-8 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 FINLAND JIELSINGFORS Dr. Y. Salminen, Katrinegatan 3 KEMI Dr. V. Lindberg KOTKA Dr. 0. Rysa ULEABORG Dr. U. J. Matinolli BJORNEBORG Dr. L. Sandell RAFRO Dr. G. Svensk TORNEA Dr. N. Soilunen ABO Dr. C-G. Schaurnan VASA Dr. K. J. Leineberg 35 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 BESKICKNINGAR OCH KONSULAT NEDERLANDERNA AMSTERDAM: Konsul Key Jzn, Gerrit, Houthaven 24, Fin- lands Konsulat, Scott, Watkin JAVA Bat a vi a: Konsul Haasmann, Leopold Th., Soera- bajaweg 8, Haasmann, Batavia centrum, Java VAST-INDIEN WilleMst ad (Curacao): Konsul Mensing, W. F. G., P.O. Box 125; c/o Messrs.1VIensing & Co AMERIRAS FORENTA STATER WASHINGTON: Utomord. sandebud och befullm. minister Jutila, Kalle Teodor, 2144 Wyoming ave. Leg.rAd. v. Numers, Sigurd Waldemar Handelsattache Smedslund, Ragnar Leg. sekreterare Munkki, Olavi NEW. YORK: Gen. Konsul Niskanen, Wille V. Konsul Linden, Kurt, 53 Broadway ARGENTINA BUENOS AIRES: Leg. sekreterare Mikkola, Erkki Veli Viljo, Calle Montevideo 1693 BELGIEN ANTVERPEN: Konsul Tuominen, Leo, Kipdorp 55 BELKISKA KONGO, Leopoldvill e: Konsul van Ruy- teghem, Theo J. Ch. Leopoldville 36 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 BRASTLIEN . RIO DE JANEIRO: Utomord. sandebud och befullm. minister Orasmaa, Niilo Y. G., Rua Duvivier 43, Copacabana kttache Makela, K. BAHIA: V. konsul Gama da Costa Santos, Aloysio, Bahia PORTO ALEGRE: Konsul Heitmann, Ernst, Caixa Postal 209, Rua Mostardeiro 257 SANTOS: V. konsul Mossige, Olav, Rua 15 de Novembro 183 SAO PAULO: Konsul Arnesen, Finn B., Caixa Postal 1926 BRITTISKA RIKET LONDON: Finlands polit. attach?uori, Eero, 79 Addison Road, London, W. 14 Leg. rid von Knorring, Helga Leg. sekreterare Ingman, Martti Handelsattache Krogius All. Teleg. adr. Finlandia Hammer. CARDIFF: Konsul Beecher, Archie, Atlantic Buildings, Mount, Stuart Square GLASGOW (Skotland): Konsul Graham, William Richardson, 12 Waterloo Str. Glasgow C 2 HULL: Konsul Good, Ambrose, Burnett avenue, Scale Lane LIVERPOOL: Konsul Holmes, Livingstone, 55/South Castle street SYD-AERIKA CAPE TOWN: Sekreterare Ranta, Yrjo, adr. Swedish Consu- late BULGARIEN SOFIA: Gen. konsul Karakaschoff, Wladimir, Rue Aksa- koff 511 BURGAS: Konsul Petroff, Mathien, Bourgas GDANSK GDYNIA-GDANSK: V. konsul' Wuoma, Julius Arvid 37 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 DO1VIINIKANSKA REPUBLIKEN CIUDAD TRLI.TILLO: Konsul du Breil, Hipolito, Ciudad Tu- jib, S.D. SPANIEN MADRID: Beskickningens adr.: Giunta del Berro al Final de La Calle de Eduardo Aunos Konsul Cort? Antonio, Calle de Ferrez 4 V. konsul Krabbe-Knudsen, Fr. ALICANTE: V. konsul de Armona y Esparza, Roman, Ciudad Jardin, Calle C. n:o 15 ALMERIA: V. konsul Terriza-Abad, Juan, Calle Aguilar BARCELONA: V. konsul Fritsch-Catarineu, Jos?Avino 33 BILBAO: V. konsul Rovig, Arne T., Calle 2 de Navarra 2 CADIZ: Konsul Grosso-Portillo, Antonio Luis, Feduchy 14 CARTAGENA: V. konsul Guardiola-Diaz, Ricardo, Calle del Aire 11 y 13 LA CORUNA: V. konsul Pedregal-Santullano, Ismael, Plaza de Orense 4 MALAGA: V. konsul Ojeda-Suarez, Francisco, Marques de Larios 6 PALMA DE MALLORCA: V. konsul Manera-Rovira, Enrique, Avenida Antonio Maura 19 SAN SEBASTIAN: Konsul Harmens, Wilhelm Magnus, Calle Prim 7 SANTANDER: V. konsul Lopez Doriga, Miguel, Paseo de Pereda 32 SEVILLA: Konsul Justel-Santamaria, Victorio, Calle Adriano 59-61 TARRAGONA: V. konsul Boada-Figue, Juan; Calle de Go- bernador Gonzalez 35 VALENCIA: Konsul Moroder-Gomez, Ricardo VIGO: V. konsul Barbini, Vittorio, S. Maria del Giglio 2516 KANARISKA OARNA LAS PALMAS: V. konsul Levy-Arata, Emilio (Sveriges konsu- lat) 38 I Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release [2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 IRAN. TEHERAN: TJtomord. siindebud o. befulim. minister Yrjo- Koskinen, Arno, adr.: Ankara ISLAND REYKJAVIK: Gen. konsul Andersen, Christian Ludvig, Haf- narbusid, Truggvagotu SIGLUFJORD: V. konsul J6nsson, Alfons, adr.: Granugata 11 ITALIEN BAR!: V. konsul Girona, Nicola, Via San Domenico 9 CATANIA: V. konsul Comoni, Ferruccio, Via IVIuseo Bistari 10 FIRENZE: Konsul Weil, Federico, Borgo degli Albizzi 27 GENOVA: Konsul Boesgaard, Einar. Nils Laurberg, Piazza San Siro 10 V. konsul von Tangen Kielland, Christopher MESSINA: V. konsul Sacca, Francesco, Via Natoli 59 MILANO: Gen. konsul Weil, Federico, Via Pistil 9 PALERMO: V. konsul Grillo, Renato, Via Malaspina 11 SAVONA: V. konsul Frurnento, Filippo, Via San Lucia 1 TORINO: Konsul Cibrario, Luigi, Via Ettore De Sonnaz 21 TRIEST: Konsul Giugia, Matteo VENEZIA: Konsul Barbini, Vittorio, S. Maria del Giglio 2516 COLUMBIA CARTAGENA: V. konsul EScallon, Carlos, Apartado poStal 50 GREKL AND CALAMATA: V. konsul Pastras, Chtistos VOLO: V. konsul Panas, Constantin CUBA HAVANNA: Konsul Evertz, Guillermo, Avenida de Belgica 10 LIBERIEN MONROVIA: Konsul Lowndes, Alfred, c/o Messrs Paterson, 2ochOnts & Co. Ltd 39 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 LUXEMBURG _ LUXEMBURG: Konsul Arendt, Max, 22 rue Joseph II MEXIKO MEXICO CITY: Konsul GrOnroos, Leo Karl VERA CRUZ: V. konsul Barranco, Gabriel Luis, Apartado 211 N ORGE OSLO: Utomord. sandebud och befullrn. minister Tarjanne, P. K., Thomas Helteysgt. 1 Gen. konsul. Bilidtker, Johannes Mathias Konsul Stephanson, Robert Leg. sekreterare Brotherus, Heikki AALESUND: V. konsul Wesenberg, Hjalmar, Finniands Vice- konsulat ARENDAL: V. konsul Thorsen, Thorlief BERGEN: Konsul Gjestland, Birger, Finnlands konsulat DRAMMEN: V. konsul Rudolf, Jorgen, Finnlands Vicekonsulat FREDRIKSTAD: V. konsul Knudsen, Sigurd, Finnlands Vice- konsulat HALDEN: V. konsul Rod, All. HARSTAD: V. konsul Galschitidt, 0. HAUGESUND: V: konsul Haaland, Chistian KIRKKONIEMI: V. konsul Nilsen, Mangor, Finnlands Vice- konsulat KRISTIANSAND: Konsul Hegermann, Ditlev, Sparebankens Ord KRISTIANSUND: V. konsul Arentz-Hansen, Ludvig, Finn- lands Vicekonsulat LARVIK: V. konsul Miirer, Carl Johan, Finnlands Vicekonsu- lat MANDAL: V. konsul Christensen, Christen Andreas, Finn- lands Vicekonsulat MOSS: V. konsul Vogt, Carsten, Finnlands Vicekonsulat 40 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 SANbEFJORD: V. konsul Virik, Haldor SARPSBORG: V. konsul Iversen, Einar WEN: V. konsul Bertelsen, Carl Ferdinand, Finnlands Vice- konsulat STAVANGER: Konsul Bjelland, Ragnvald TROMSSA: TROMSO: TRONDHEIM: Konsul Ellingsen, Johan, Finnlands Vicekonsu- lat TONSBERG: V. konsul Berg, Thorvald VESISAARI: 1 V. konsul Esbensen, Andreas Brodtkorb, Konsul Wennevold, Eivind VADSO: VUOREIJA: VARDO: Finnlands Vice konsulat V. konsul Valle, Ingvald, Finnlands Vicekonsulat PAVSTOL VATIKANEN: Utomord. sandebud Holma, Harri G., Via dei Monti Parioli 49 T.f. leg. sekreterare Stenius, Goran PARAGUAY ASUNCION: Gen. konsul Heikel, Paul PORTUGAL LISSABON: Gen. konsul Wang, Otto, Rua do Arsenal 160 OPORTO: V. konsul da Rocha Romarits, Claudino Rua do Infante D. Henrique 75 SETUBAL: V. konsul Liverio, Alexandre, Setubal VILA REAL DE SANTO ANTONIO: V. konsul Ramirez, Emi- lio, Avenida da Republica 37 MADEIRA Funcha 1: Konsul Gomes, Joao Marcello, Rua Murras 41 41 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28 : CIA-RDP80-00926A004800050026-8 POLEN 7 WARSZAWA: Utomord, sandebud och befullm. minister jarnefelt, Eero, Hotel PoIonia Leg. sekreterare Pyykko, Matti GDYNIA: V. konsul Wuoma, Julius Arvid FRANKRIKE PARIS: Utomord. sandebud och befullm. minister Helo, Jo- han, 30 Cours Albert ler, Paris (Wile) Leg. sekreterare Enckell, Ralph Attach?uomela, Pentti PARIS: Konsul Brusin, Kaarlo, 11 rue de la Pepiniere, Paris (Wile) Konsul Enegren, Eino ANNOMASSE: T.f. konsul Frondeville, J. M. F., I rue de la Fancille (Haute Savoie) BORDEAUX: Konsul Videau, Georges Louis Armand 135, Cours de Midoc (Gironde) BREST: V. konsul Reillard, Ad., 21, rue Aiguillon (Finistere) CALAIS: V. konsul Pagniez, Paul Edouard Benoist Joseph, 198, rue des Quatre Coins. (Pas de Calais) CHERBOURG: V. konsul Quoniam, Camille Theodore 9, Quai de l'Entrepot. (Manche) DIEPPE: V. konsul Porte, Charles, Quai du Cours Bourbon (Seine Inf.) NANTES: Konsul Beaupere, Paul Luis, 37, rue Lame riciere (Loire Inf.) NIZZA: Konsul Powilewicz, Charles Marcel, 20, Quai Lunel, ROUEN: Konsul Fondeville, Jean Marie Francois 15, rue Lezurier de la Martell ROUEN: V. konsul Fondeville, Bernard ST. MA1,0: V. konsul Sabatier, Lucien STRASSBOURG: Konsul Belot, Henri, l5, rue des Juifs (Bas- Rhin) ORAN: V. konsul Dehaen, Albert, 5, rue El-Moungar 42 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 RUMANIEN BUKAREST: Gen. konsul Chrissoveloni, Nicolae Jean -.GALATZ: Konsul Popa, Ervin Apostol P, Galatz SVERIGE STOCKHOLM: Utomord. sandebud och befullm. minister Gripenberg, G., Vastra Tradgfirdsgatan 13 Leg. sekreterare Pohjanpalo, Taavi, leg. rid. Leg. sekreterare Ahlqvist, Eric Leg. sekreterare Palas, Reino Tidningsattache Frietsch, Carl Olaf Gen. konsul Salen, Sven Gustaf Konsul Lindwall, Edward Wilhelm V. konsul Sjodin, Erik Fr. GAVLE: Konsul Nordstrom, Erik Gustaf GOTEBORG: Gen. konsul Numelin, Ragnar, Wasagatan 23 HAPARANDA: Konsul Svensk, Ake HALMSTAD: V. konsul Westerberg, Nils 0., Gjuterivagen HUDIKSVALL: V. konsul Arndt, Johan Eric Hamngatan 21 HALSINGBORG: V. konsul Borjesson, B. A., Jarnvagsgatan 7 HARNOSAND: V. konsul Ramstrom, Herman Robert, Skepps- ? bron 17 KALIX: V. konsul Larson, Ake, Kalix KALMAR: V. konsul Trolle, Carl Harald, Storgatan 16 KARLSHAMN: V. konsul Samuelson, Ernst Ivar, Drottning- gatan 51 KARLSKRONA: V. konsul Tordson, Per Lennart, Ronneby- gatan 49 KARLSTAD: V. konsul Johnson, Johan H., larlstad, Rosen- bad 2 KIRUNA: V. konsul Hammaren, Harald, Norra Skolgatan 3 KRISTIANSTAD: V. ?konsul Borg, Nils August, Barbark- gatan 7 LANDSKRONA: V. konsul Weibull, Carl Walfrid, Landskrona, Ostra Infartsvagen 39 43 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28 : CIA-RDP80-00926A004800050026-8 LULEA: V. konsul Lindgren, Ernst Oscar, Nygatart 2 LYSEKIL: V. konsul Berg, Wilhelm, Finska Vicekonsulat MALMO: Konsul Kiinsberg, Nils Allan, Skeppsbron 5 V. konsul Siren, Ernst Bertil NORRKOPING: Konsul Hellman, Gosta, Sandgatan 12 A OSKARSHAMN: V. konsul Svensson, Carl Otto Knut, Oskars- hamn, Skeppsbron 3 OXELASUND: V. konsul Strom, Ture Viktor, Percy Tham Ab. SKELLEFTEA: V. konsul Lundstrom, Karl Edvard, Skelleftea SUNDSVALL: Konsul Tigerman, Gosta STROMSTAD: V. konsul Hessel, Karl Arthur, RAdhuset SODERHAMN: V. konsul Sandberg, John HeIge Samuel, Dammgatan 3 TRELLEBORG: V. konsul Christensen, Axel Emil, Trelleborg, Hamngatan 20 UDDEVALLA: V. konsul Sanne, Johan Herman, Uddevalla, Norra Hamngatan 4 UMEA: Konsul Forsman, Johan Edvard, Kungsgatan 48 ? VISBY: V. konsul Ihre, Jacob Henrik Olaus, Visby, Transhus- gatan 25 VASTERVIK: V. konsul Flink, Yngve Fredrik, Kvarngatan 19 YSTAD: V. konsul Larsson, Lars Wilh., St. Ostergatan 21 ? ORNSHOLDSVIK: V. konsul Noren, Alf., Villagatan 12 SOCIALISTISKA RADREPUBLIKERNAS FORBEND MOSKVA: Utomord. sandebud och befullm. minister Sund- ?striim, Coy, Krapotkinski per 15/17 Leg. sekreterare Vanarno, Jorma Jaakko Leg. sekreterare Pulkkinen, Paavo SCHWEIZ BERN: T.t. charge d'affaires, Leg. sekreterare Leppo, Heikki Gen. konsul Schanwecker, Carl, Villa Sommerlust, Wabern GENEVE: Konsul Wieland, Ph. 44 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 BASEL: Konsul Hofmann-Hess, W, Gerbergasse 4 LAUSANNE: Konsul Krafft, Agenor, 2, rue St. Pierre LUGANO: Konsul Wullschleger, Fritz, Via Bellavista 3 LUZERN: V. konsul Akerson, Kurt, Sonnbiihlstrasse 3 ZURICH: Konsul Hatt-Bucher, Heinrich, Lowenstrasse 17 DANMARK KOPENHAMN: TJtomord, sandebud och befullm. minister Hynninen, P. J., Hammerensgade 5 Leg. sekreterare Nyberg, Charles Attach?akkonen, Veildro Gen. konsul Hoyvald, Einar Konsul von Christierson, T8nne AALBORG: V. konsul Kjeldsen, Einar Peter, Norresundby AARHUS: Konsul Ostergaard, Peder Jensen, Norrebrogade 43 ESBJERG: V. konsul de Molade, Johannes, Nygaardsvej 77 FAABORG: V. konsul Petersen, Johannes, Osterbrogade 18_ FREDERICIA: V. konsul Jorgensen, Carl, Fredericia FREDRIKSHAVN: V. konsul Hoy, Carl Johan Danmarks- gade 47 HADERSLEV: V. konsul Outzen, Andreas Henrik, Store- gade 80 HELSINGOR: Konsul Bang, Erik, Helsingor HORSENS: V. konsul Raackman, Kai, Horsens KALUNDBORG: V. konsul Christensen, Marinus, Kalundborg KOLDING: Konsul Christensen, Oskar, Jernbanegade 52 KORSOR: Konsul Mogensen, Erik Carl Julius, Havnegade 17 NAVSKOV: V. konsul Kroyer, Tonnes Georg, Nygade 4 NESTVED: V. konsul Gronholt, Rasmus Nielsen, Jernbane- gade 3 NYBORG: V. konsul Schmidt, Berth l Peter ODENSE: Konsul Henningo, Ove, Dronningensgade 3 RANDERS: V. konsul Mayer, Harald Sand, Carroesgade 2 RONNE: V. konsul Bidstrup, Elfred, Ronne SVENDBORG: V. konsul Hoyvald, Emil, Mollergade 84 4.5 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 SONDERBORG: V. konsul Falkenberg, Peter Christen, Norre Havnegade 70 VESTERVIG: V. konsul Jepsen, Foul Carl Christian, Vestervig TURKIET ANKARA: Utomord. sandebud och befullm. minister Yrjo- Koskinen, Aarno Sakari, Ganes Sokak 3, Kavaklidere Handelsattache Kala, Toivo Ilmari ISTANBUL: Gen. konsul Tiiten, Husseyin Sabri V. konsul Weckman, K. B. V. konsul Tammivuori, R. Olavi ANKARA: Konsul Ahmet Hanifoglu, Ankara MERSINA: Konsul Fevzi Yakup, Mersina SAMSUN: Konsul Siileiman Ba'cam Messfut, Samsun URUGUAY MONTEVIDEO: Gen. konsul Mc Lean, Jorge I fall Ni onskar upplysning i fragor om k?ns- jukdomar och behandlingen at' desaminta, kan ni skriftligen vanda Er till Foreningen for Icons; sjukdomarnas bekiimpande r.f. Adr.: Helsing. fors, Unionsg. 45 B. 23. FORENINGEN FOR KONSSJUKDOMARNAS BEKAMPANDE r.f. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8. / SUKUPUOLITERVEYDEN DIE ABC I SEXUAL HALSOVARD 9:7 r-7 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: plA-RDP80-00926A004800050026-8 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: IA-RDP80-00926A004800050026-8 TABIA on Maikki. Maikissa on eras tsuti. Sen tavallinen nimi on "pahatauti" tai"kuppa". Maikin taudin oikea ni- si on syfilis. Mai kid. sai ayfiliksen erAasta miehesta. Syfilis voi- damn todeta verikokeella. Detta kir Maj. Hon plagas av en sjukdom. Den kallas vanligen en "ful sjukdom" eller "syff". Sjukdomens ratta namn syfilis. Maj tick den av en man. Syfilis kan konstateras medelst blodprov. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 Mei on Jukka. Jukka 181t1 "juhlimaan" Malkin kanssa. TAn sal Maikista syfi- liksen. Syfilis levigA eukupuoliyhdynngm vali- tykselld. Syfilis on aina saatu jostakusta toisesta henkilostg. Taudin alkuoireet JAE, v5A usein huomaamatta.. Detta Ar John. John giok ut ooh "festa" med Maj. Han tick sift- av Maj. ayfi- his sprides genom kftsumgAnge. Syfilis kommer alltid frAn nAgon annan person. Sjukdomens fbrsta symptom bit ofta obealeAde. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: -2,IA-RDP80-00926A004800050026-8 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 Malkin gukuelimissa oil (Mut aikai- 'semmin pieni haavautuma (ennen kuin hAn tapasi Jukan.) Maikki ei mennyt ladkdriin. Haavauma katosi. Kuitenkin Maikki tunsi pitkat ajat'olevansa kehnossa kunnossa. Ham ei tietanyt sairastavansa syfilistA. mmm. ====== ammilmmftmllumm0 Male konsorgan hada haft en liteh sarbildning. Maj gick ej till lakare. S&rbildningen fOrsvann. Men lange kande sig Maj vara vid clang vigor. Hon visste ej att hon led av syfilie. Myohemmin huomasi Jukkakin itsessdan haavauman. Jukka meni 144kariin, jo- ka paransi hanet. aidkari selitti,et- ta Jukka oil saanut syfiliksen sukupuo- liyhteyden valityk- send jostakusta, joka sairasti tuota tautia. Jukka tiesi, eta "tuo joku" oil Maikki. Senare konstaterade aven John en sAr- bildning. Han gick till en 1Nkare som botade'honom. Lake:- ren forklarade att John hade fatt sy- filis genom kohsumglinge med flagon, som hada denna sjukdom. John visste att denti'a "nAgon" var Maj. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 ? ? Jukka ldhetti Malkin lhdkdriin. Latikdri tuui Maikin. Han aelitti, ettd Maikissa oil lupasi hoitaa myos Maikkia. Maikki tulee pian terveek- si. Jobn sande Maj till Mare. Denna undersokte Maj och forklarade att Maj hade syfilis. Han lovade sktita Maj. Maj blir snart frisk. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8.11e ii.4,.. ovat ysltavyksia. He eivdt ryhdy ...... ir , sukupuoliyhteyteen ennen kuin 7' P ,. ovat nafmisisa. Heihin ei voi -syfilis tarttua. Naimisiin eh- dittyddn he saavat terveita lapsia. Heled is Heikkl?dot- taa onnellinen koti. Hr aro Helen och Henrik. De aro gods. vdnner. De inlata sig ej pa ktinaumgange forran de aro gifts.. De kan ej bli besmittade av syfilis. Sedan de gift sig fa de friska barn. De komma att fa ett lyckligt hem. Kallea vasyttda aina. Han ei pysty kun- nolliseen ty6hon. Kalle ei tied, railed hanta vaivaa. Hanta haukutaan laiskuriksi. Mutta Kalle on todella sairas. Hanessd saattaa olla syfilis. Hanessa saattaa olla gonorrea. Kallen pitaisi mennd ladkariin. mmm Kalle kdnner sig alltid trott. Han dr ofOrmOgen till ordentligt arbete. Kalle vat ej vad sou felas honom. Han kallas for en ldtting. Men Kalle dr verkligen-sjuk. Han kan ha ayfilis. Han kan ha gonorre: Kalle borde gra till en lakare. k;j- Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 Ned on Jammu. Jammussakin oil syfilis. Ham ei mennyt laakAriin. Han kuoli ennen aikojaan. ayfilis .hnet (At& hengiltd. Detta ?Jammu. hen han bar syfilis. Han gick ej till Mare. Han dog i tidig Alder. Syfilis to livet av honom. Tama on Saara. Saarassakin oil syfilis. Saara ei ?mennyt saarasta tuli mielipuoli. Syfilis voidaan osoittaa verikokeella. Detta Kr Sara. Aven Sara hade syfilis. Sara gick ej till lakare. Sara blev vansinnig. Syfilis kan pAvisas medelst blodprov. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 Tama on Ville. Villessa oil syfilis. Han meni naimisiin Sylvin lcanssa. Syfilis tart- tui hanesta Sylviin. Sylvin esikoinen syntyi kuolleena. Sylvin toisessa lapsessa oil syfilis Jo syntyessa. Lapsi ei elanyt monta viikkoa. M =MINIBOF MM Detta Mr Ville. Ville bade syfilis. Han gifte sig med. Sylvi. Aven Sylvi blev syfilisbesmit- tad. Sylvia fOrsta barn kom diidfOtt till varlden. iven det andra barnet hade syfilis redan vid fodelsen. Barnet levde ej manga veckor. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 Tama vekara on Jaakko. Hanen Vanhempansa ovat terveita. Ja ham on itsekin terve. Naapurin poika ei elanyt kauat. Hanen vanhmmmis- saan oil syfilis. Polka sai tartunnan Jo ennen syntymaansa, koska Kitia ei hoidettu raskauden aikana. Denna byting hater Jacke. Hans foraldrar aro friska, och aven sjalv ar han frisk. Grannenagosse levde-ej range. Hans for- aldrar bade ayfilis. Gossen fick smiltan redan fore sin fodelse, dA hans mor ej blev omakOtt under graviditetstiden. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 ?J., syfiliatd. Mutta Hertaesa on eras AO4PF toinen tauti. sita nimitetddn y- - leaned "tippuriksi". Hertan tau- din toinen nimi on gonorrea. Hert- ta sal gonorrean erdastd miehestd. Gonorrea tarttuu sukupuoliyhdyn- nAssd, jos toisessa henkilossd on gonorrea. Hertta mend. laikariin: Lddkari paransi hdnet muutamassa tunnissa. LddkAri .4tir selitti lisdksi, ettd gonorrea saattaa tarttua Herttaan uudestaan- kin. Hdn selitti myds, mina tavoin tdmdn taudin voi valt- tda. Mutta Hertta unohti kaiken. Ja pian hn sairastuikin uudestaan, koska oil ryhtynyt sukupuolisuhteisiin erddn toisen gonorreaa sairastavan miehen kanssa. Detta dr Hertta. Hertta bar ej syfilis. Men hon har en annan sjukdom. Den kallas I allmdnhet droppel. Sjuk- domens andra namn Kr gonorre. Hertta fick sjukdomen av en man. Gonorre, smittar genom konsumgdnge, om den andra parten bar gonorrg. Hertta gick till en klinik. Ldkaren forklarade vidare, att Hertta kan fa gonorresmittan pa nytt. Han forklarade dven hur sjukdomen kan undvikas. Men Hertta glomde alit. Smart insjuknade hon pa nyti',ty hon hada varit i konsumgdnge med en annan man som hade gonorre. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 Tama on Paavo. Eraana paivana PaaVo huomasi samieensa gonorrean. Han osti apteekista joiakin laaketta. Pilaw haaskasi paljonkin rahaa laakkeisiins mutta el paTan,- tunut. Laakari olisi parantanut hanet muutamassa tun nissa. Miksi Paavo ei.mennyt laakariin? Han olisi voi7 nut saada boidon Detta Kr Paul. En dag upPtackte Paul att han fatt gonorr6. Han kopte p& apoteket nagonslags medicin. Paul slosade Mycket pengar pa medicin, men blev ej battre. Lakaren hade botat hOnom pa nagra timmar. VarfOr gick Paul ej till.lakare? Han hada kunnat erhalla behand- lingen gratis. I Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: ICIA-RDP80-00926A004800050026-8 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 _An on-kunnon tytto. Kaikki pitAvAt hAnestl. Pojat ihai- levat hAntA. He kannioittavat hantA. Hilkka osaa elAA siivosti. Hilkkaan ?eivAt sukupuolitaudit tartu. gil? ???? ,-;rtreer ri ???? - ' ..."' % % .... ''. .? ? ? e?, ''I // r s ? ?*" ? .? ?? Detta Ar Hilkka. Hon Ar en bra flioka. Goasarna beundra henne. De hogakta henna. Hilkka kan leva ordentligt. Hon blir ej besmittad av konssjukdomar. ? ww Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 Komi alltid Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 Syfi'liksen alkuoireet: haavauma, ihottumat ym voAvat hAvitA hoidottakin tai JAMB. hnomeamatta, mutta taut/ eAparane. SydAmen ja aivojen vioittumat tulevat esil- le vasta monien vaosien kaluttua. Ja aidistA tauti tarttuu lapseen Jo raskauden aikana lapei usein kuc- lee tai vioittuu vaikeasti. Tauti voidaan osoittaa ve- rikokeella. - On 15.Akkeitd, Joilla se paranee. Gonorrean seurauksia on mm. hedelmAttomyys. Sen ai- hauttajam voi la/kAri belposti osoittaa in nykyicin hoito kestAA vain vuorOkauden. VirkallakAri hnitaa sukupuolitauteja makeutta. Sukupuolitauteja koskeviin kirjeellisiin kyeelyihin vastaa Sakupuolitautien Vastustamieyhdistye (H:ki, Humalistonk. 1.B.33). fakta: De fOrsta syfilissymptomen: sArbildning, utslag mm. kunna formvinna Aven utan vArd eller bli obeaktade, men sjukdomen finnes kvar. De rubbningar sjukdomen Astadkommit i hjArnan och nerverna frantrAda fOrst after Aratal. Barnet far sjukdomen :iv sin mor redan under graviditetstiden det dor ofta eller fAr avira defekter. Sjukdomen kan konstateras medelst blodprov. Den kan botae med lAkemsdel. Gonorr6 fUrorsakar bl.e. sterilitet. Dees f5rorsakare kan lAkaren ldtt pAvisa och numera gar den att bota pA ett dygn. TjAnsteilkaren behandlar ktinssjukdomarna gratis. Pt skriftliga fragor betraffande kOnssjukdomar svarar Poreningen for KOnsejukdomarnas Bekdmpande (H:fors, Bhmmelg. 1.B.33), Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 Lehtisen laatirtut Su.kupuolitautien Vastustamisyhdistys r.i. Broshrren bar utgivits av Foreni.ngen far KonssjukdomarnAS Bekampande (Helsinki 1949., OFFSET Oy:n Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 /1111111 1,1111.1 1 1 1111 El III 1 II 11 11 1 II 111111 1 II, 11111 11111111111111111111E1110,1111111E,,A1H.IMPIER11111,1.,T.,1,..1 4,) Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/02/28: CIA-RDP80-00926A004800050026-8 ? 4 ? t--1, 2 4 ,_ a' c) 22u ' 0? ? - . , 0 0 r g 0 7:77Zel 4 _4 2 2 'I-, 0 370 of fe Pop 1 - 2 '90 0 e a o 7F;;;;--1 , C ,3 ,..,-,.:"......0-ou 4 h, .7 0- i 0 `,',.; 0 9 .1;! 4) ? - IP 1. "3 ? - ? '1 ,;Je ?,,, e.. g ).,., c; , ,,; 0- a ,i, ','' - - ,3 ci . i'',3, 0 ?.???.Et a! 0 r. .;:. ? ,E':.,_ m . 2. III 500 ea ,,,, .'' P- II' II' t 0- a; P. 3 = 00 a 2 ... ?', o -6 - ? .t- NO a t S Ol a `2 9 ..;?:?.^0L 1.' . ? D "'" ' 9.4- -c110 )389.9? t 0I.) ''' 74 o S,' o 4 4 ,?, - 6 t ts-: a; 0 M.7-, 1 Is n S ci ' 0? .7-? ,i i, ,.., u-, = er f! z.,,I? ON I, - ,?, - 4 Z- 4 9 - 9. d '.:2 TA 5: o. ^ - so ' .14 S'' 0(0 N 0 tr. :4, Z.' 7,' _ O c, r .4 '1' "1' o ' 2 rjj 10 9 ' ' . ' " S rt. 9 0 1 0e 39 L n .. - ..-. ' - .. N . a t l) o 4/ - ,....' , T. /. 6 CV E.-' ''. 0 ?? so i 1.. NQ . 4 ON ..- P: .? 4. !'.9' e.. , o 0 r. o tv0 - ,. , r, 03 0 '2 0 :-- 0N2 . 6 o ?-) o 0 9.:' '1' 2 - 8 c) mi ',P. '::' a 9 :4: 0 9 6 -; ,', 2. 6 OONN o- t'' - f!.? 0 " : 2 4 0 f.'' 0 T 7-t 0 9 a g cr? A ::.' 0(0 '',5 .r. 'a 3 '.1',.' .6 .4 0 7.* ,,.00 r. .r.... - 0 I, - - 1+1 .. ,, ON 29 ON tr, - 0(0 ? il Z: o rsa 'S, ?at ' ,2 - ON L.: F, 2 N , 6 .-, ,r.. . "N g; 7, o 0, ,T, 39 ,,, ?? ci ,.. , 9 r?-? c ? .1 o . o ,,i 3 2 I = o .,-, .,7_, :P., P- 3 .:7_. f. 0 -r. t 2 r .7.? ,,,- g "" ? I.; , ','; 9 0 e i ,.,, ,...1 g 9: S `,4 0 n: L- cr. 9 _ 6 ... 74 cri, , D s_74 0 N 0. )t., w. H "1=i 0 3 -, - 1 DDD < < i- i- 0 _._ .- .c ? lIl) t) 0 , 0< F- 0 _._ .. -c V) 14 -1 I- . c 0 'syphilis cf TAu LL) lE112/NI ODD - . ? < I- o+ a ln , < F b . C O0 (3 -. < I- . c (3 15 Congenif TAU LU 1=4 0 _.,-'' }-7 4 co cr. g (fl S. Conger TAULU 3ja Syphilis rAutuut .J