(50-60) HAS BEEN TRANSLATED UNTIL & SIGN

Document Type: 
Collection: 
Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): 
CIA-RDP80T00246A003800120056-6
Release Decision: 
RIPPUB
Original Classification: 
K
Document Page Count: 
12
Document Creation Date: 
December 21, 2016
Document Release Date: 
July 1, 2008
Sequence Number: 
56
Case Number: 
Content Type: 
REPORT
File: 
AttachmentSize
PDF icon CIA-RDP80T00246A003800120056-6.pdf464.03 KB
Body: 
._ Approved For Release 2008/07/01 : CIA-RDP80T00246A003800120056-~ STAT Pr Approved For Release 2008/07/01 : CIA-RDP80T00246AO03800120056-6 Approved For Release 2008/07/01 : CIA-RDP80TOO246AO03800120056-6 Ezen feJ ezet Matt a B.M.Hatarorseg olyan meg- elozo intezkedeseit (pl:Hatarmenti rend) es vedelmi targyait tar- Eyalom,azaelyek megnehezitettek a hater megkozeliteset,valamint a hataron valo athaladast,ugyanekkor megkonnyitettek a Hatarorseg ellenorzo tevekenyseget. A iiatarmenti Rend: Megazabta a hater mellett 610 polgari la- ko sag es katonai egyenek mae- atartasat.'Meehatarozta,hogy bizonyo s ta- vol sagokra (15 km-500 m.50 m;) ki kozelitheti mee a hatart es ezel:en a ':ozleike est es a kozlelredo eszkozok hasznalatat korlatoztak.Ezert az it'_ elo polgari lakosa.g kozul akik a kommunista kormanyzattal szem- ben antinatiat nyilvanitottak 1950'51 folyaman eltavolitottak a ha- tar kozeleboi s a zitt moradottakat pedig felderitok utjan ellenor- iztek es szemmeltartottak. (Lard a Hatarorseg iroi:Kerulet felderito Osztaly.) Ahatarhoz kozeleso telepulesek (15 km.) lakoinak fold ma- -entulajdonat Termelo Szovetkezetek (l.9z.) alakitasaval es #lam.l razda-a-?ok letesitesevel igyekeztek megazuitettnl.A tovabbra is egye- nile- ~:az^.,lkodok foidjeit az 1950-tol ervenyben levo taoo sitasi ren- 'elet alapjan ahataxtol tavolabb eso allami tartalek foldek'=_alcse- eltek ki.yzel me:,szuntettek a hats' megkozeleitesenek earik men :-;yakori :aodjat.(Qazdalkodok segitsegevel) Tovabha a Hatarmenti-rend b1ztositotta,hogy a ':atarsavban levo telepuleak lakoi atetedes utan a hater fele r_en ha ,rhattak el a lakott teruletet,valamint gepJarmu- ve':l:el hatart mezkozeliteni csak eldzetes engedellyel lehetflt. -- lonhozo Hatarsavol::1956 taveasbig a deli (Jugoszlav) ha- taron 1x,1^56 tavaszatol csak a nyugati (0sztrak) hataron voltal. er- S ven?,rben a hatarsavok.T abbol allt,hogy a hatart 15 km-es savban csal: a B.M. 1amrendorseg altal kiadott allando,(a hatarsavbol valo ve:~.e;-es klkoltozesig vary visszavonasig) ideig7.enes,tobbszori es :rszeri helepesre jomsito engedelyekkel lehetettt megkozeliteni. Az allan3o hatarsav enCeiellyel osak a 15 km-es hatarsavban lakok Approved For Release 2008/07/01 : CIA-RDP80T00246AO03800120056-6 ''e'1'.el'_eztek.Mzt a szemelpzonossagi it azolvany nyolcadi?; olda- lava bal eT?eztelc be,toltottek ki es alairta a'-ciallitast esz- :ozlo B.:1.beosztott.Abelyerzo feltuntette a me-yet,,jarast,va- rost,kozse_et,a kiallitasi datumot a kiallitast eszkozlo olvas- hate alairasat es a beloldalaxi en nay arab kettes (2) volt lathato ami azt ,jelkepezte,hogy a 15 km.-es hataasavban tartoz- ..cod:_a,t a tulaJdono sa.Ezzel az i; azolvannyal a hatart az illeto e~*e teruleten 500 m.-ir me3 lehetett kozeliteni.AZ icazolvany visszavonhoto volt. 500 m.-en belul valo hatarmeglcozelitesre en edelyt az illeto ors parancsnoka adhatott ado szaki munkak el- ve--zesere. a?anlakasDk ezen a tavolsagon belul esak kiveteles esetben voltaic vary ha e$y egesz telepules kozvetlenul a hater rellett',fekudt.A, 500 m.-es hatarmegkozelitesi enredellyel csak ;-lapkozben 1ehetett a hatart megkozeliteni s ennek 1,ezdeten es 'efe+eztevel az illeto SIBS parancsno'aena- kellett a cgport ve- zeto?e-elc ,jelentkezni aka meggyozodott az egyenetc szemelyazonos- sa`,:xol e>utan pedig ertesitette telefonon a hataron szolgalatot teliesito jaroroket a cgoport erkezesere es szemme1tartasara.AQ 500 m.-es t'-atar;nerkozelitesi enredellyel a hatart 50 m.-ig le- hetett t ckozeliteni.gtalaban esak rovid adore, - 1-2 napra -, aatac ki de akik allando ,jelleggel rendelkeztek vale azoknak a s'emelyi irtazolvanyukba fol volt tuntetve ugyanugy mint a 15 km.- es hatar-:e_-kozelitesi enredely csak a baloldalon levo arab kettes helyett e"y arab e3yes volt lathato. A hatart 50-m.-en belul csac a hataror jaroroknek volt Josuk meg'kozelitenl.Barki ha ugyan- ezt csel e'cedte koteles volt a jaror orizetbe venni as az orsre eloallitani.Ez a cselekedet mar hatarsertes megkiserlesenek sza- tott es birosa" ilaE buntetendo volt. A kulonbozo hatarsavokban tarozkodo katonai es polGari egyenek kotelesek voltaic a hatarorseg barmely tagJanak (szolga- latban vaay szolgalaton kivul egyarant) igazolni magukat. A hatarvizeken (pl:Ferto to) halaszassal va y nadvagasa. foglalkozo poi ari egyeneknek ku16'n "Hatarvizi halaszati anr.e- dsly" vary "Elged&Ly 7&atarvizi nA,dvagasra" elnevezesu engedely- etc :re-szerzesere volt szUks4gik.M4ndket okmanyt a helyi ill etb- Approved For Release 2008/07/01 : CIA-RDP80T00246AO03800120056-6 3e,--u Aozse$i Tanacs javaslata alapJan az ott e%vo ors parancs- noka adta ki ea-egy idenyre.Visazaeles eseten az engedelyt tul aj dono satol megvontak ugy szinten a tul a,1 dono st biro sag el e allitottak.Idoszakonkent (evenkent atlag 2-3 alkslommal) en~,-e- delyt adtak a hatar megkozelitesere vadaszoknak (500 m.-en bel- ul) de ilyenkor egy vagy ket Jarort vezenyeltek a vadaszok ell e 'ki seroul.':as alkalrnak', sl polgari cagy katonal egyenek csa;c i ataror jaror kiserettel kozelithettek mee a hatart 500 m- en belul mmrkajuk elvegzesere. K lon engedely nelkul az alabbi egyeneknek lehetett a 1- krn.-es '1atarsavban tartozkodni,ill.a hatart megkozelitenis 1. A Mini sztertanacs elnDkenek es tagj ainak. 2.A Part Kozponti Vez.titkara es tagsaino.4. 3.Mini sztereknek. 4.Az illeto terulet Orszaggyulesi kepviseloje. 5.Utlevellel rendelkezok.(meshatarozott helyen) Ag utleve'_lel rendelkezok csak az utazashoz szukseges leerovi- -.eb' idsig tartozkodhattak a hatarsavban es new volt szabad a hatar3avban :ae`allniuk.Mind az 8t pontban faltuntetett earenek '.:otelesek voltak szer:el3Tazonossagukat igazolni a Hatarorseg bar- ,-idly tagj anak vcC r j arorenek.Vataror eeyenek a nem saj at a y se- ruk s':?khelyen a hatarsavban tartozkodhat`ak ':enetlevellel vagy 5/a-)a'.sagolasi i-azolvannyal.Honved egyensk szinten menetlevel- lel es szabadsagolasi igazolvanlyal tartozkodhattak a 15 km.-es .tar savban levo azon hely segben hova a Menetl evel vagy a 137a- c ac sarsol asi i fazolvany szol t. A Hatarraenti Rend betartasa minden katonai es polgari J attrsat6O%K e.yer_:zek aci a 15 krn.-es tartozkodott kotelessege volt.A Ha- ta'raenti Rend betartatasa a Hatarorseg egysegeinek feladata volt.Ezen feladat erde'ceben a Hatarorseg az alabbi po .tok sze- rint Dart el:a.A hatartol tavolabb eso forralmas es kevesbbe for_alr.ias utakon kozlekedo egyenek,fogatolt jarmuvek es ku- lonbozo c Jarmuvek utasainak szemelyazonossagi elienorzese. be Ahatar fete vajy aallett kozlekedo sze..elyvo- Approved For Release 2008/07/01 : CIA-RDP80T00246AO03800120056-6 ;:ato'.c utaaa'L:.ak ezeaelyazo:w sa3i ellenorzese.Pl:He,jyeshalo*m- Ko:!2ror:: c s vi szont,He yeshalom- gzombathely as vi szont,Gyor- tinron es vi szont stb* a.AII atax'hoz kozeleso de az 500 m.-es hatarsav- bol :e kivul e9D ailami as maCantulajdonban levo foldeken dolCozo polCarl egyyenek szemelyazono s=aganak ellemrzesee d.Felderito halozattal a hatarmenti lalsossag :.:'ndenecyes taCjanak ellenorzese.(La9d:.4Hatarorsec FYoi,Ke- rulet as Z4,szlo43 felderito oaztalyok munkgja.) A Hatarmenti Rend betartasa a Hataror see mindenefyes ta:__Jansk is kotelessere volt azaltal,hoey ellemrzo tevekeny- se ut fol:-anan,valamint anon kivul esyarant a kulonbozo vissza,- eles&ttol maukat tavoltartottayt. S3 Approved For Release 2008/07/01 : CIA-RDP80T00246AO03800120056-6 Muszaki zarak 1956 nyaraig voltak hasznalatban a Hatar- orseG ellemrzo as vedelmi munkajanak megkonnyitesere.1956 nya- ran ezen muszaki-zarak na.gyreszet felazamoltak"A me,maradt szor- vaf;ros muszeki-zarreszek eltavolitasara is sor kerult volna ha az 11056 oktoberi bekovetkezese arra nem kenyazeriti a kommunista aiktaturat,hosy Ma3yarorszagot a leheto leg eroszakosabb intez- kedesekkel a nyugati allanoktol isnet elzarJa" A mu szaki-zarak epitasat a Jugo szlav-magyar hataaon kezd- td..k nag 11048 folyaman majd 1949-ben ugyanezt cselekedtek az o sztrak-na ar hataron ie.'Feladatuk volt a hataron vato athaladas M1. fizikei meenehezitese as a hatarsertesi szaadekkel rendelkezoc erkolcsi megfelemlite-e.Jelentoseee tehat kettosserkolosi as tohai volt. A megero sitett muszaki-zarak 2 111.3 reszbol allottak. 21 so az u ynezezett muszaki-zar,masodik kulonbozo aknatelepite- sek,harmadik a buktato drat rendszer?" A muszaki zarak kozvetlen a hatarvonaltol 2-3 meterre a hazai kezdodott,i:etto s sDrban elhelyezett fenyofao szlopokra ero- sitett szogesdrot huzalokkal ugy,hoey azon keresztuljutni minel korul:aenyesebb legyen as hoss* idot veeyen igen$be.'A zar fenyo- oszlopainak a foldbol kiallo resze 150-160 om.a ket szembenlevo oszlop a rmastol valo tavol saga 250 cm.volt. z o azlopok '? etoldal t foldbe vert karokhoz voltak erositve.(feszitve) Ez a feszites a zar :_iindket oldalan 2-2 m.-t vett igenybe.Az oszlopokon a szoges- drot 5 sorosan volt alkalmazva.Ezutan a muezaki zarral parhuza- mo san cca.20 m. steles aknamezo volt gyeren tesepijYattapo so as botlod.rotos aknakkal.salyteruleteken ahol hatarsertea run elo- fordult (p1:Heeyesha1.om) a hatarsertok mozgasanak mernehezitesere az ai:naxnezovel parhuzamosan oca.12 m.szeles savban buktatodrot teleoitese'set is alkelmaztak.A buktatodrot telepitesek kozei bot- lodro to s aknakkal voltak ellatva'Tehat a hataron valo athaladast kivulrol befele a kettoa dro$tpveny az aknamezo as sulyteruleteken ne6 a bu'.rtato drotrendszer is akadalyozta. Approved For Release 2008/07/01 : CIA-RDP80T00246AO03800120056-6 A hatax-vdnalon valo illegalis atlepesek,hatarsertesek oilenorzesere,valamint a hatarsertes iraxryak,idejenek es a h tarsertok szamanalc mer(allepitasat tette lehetove.A nyomsavot az cknatelepitesekkel parhuzaiflo san keszitettek ut y bogy a fol- det ce.10 m. szelesen porhanyo 'a me6munkaltak ( szontottak vat kapaltak ezutan fo-assal vagy gereblevel elsimitottak)ucy hocy az azon valo keresztulhatolas alkatmaval a nyomok vilago scan ki- vehetok le renek.Hatarsertes alkalmaval a nyomokat kiertekele- suk ut-in 24 oraval eltavolitottakA nyomsav hasznalhato saga msc- kovetelte az idonkenti nyomsav porhanyitast zt altalaban sik terepen gepekkel,hegyek es vizerVos teruleteknel kezierov4 ver,,. r-eztek.A nyomsavra ralepni ceak az ors paranesnoknak volt jof,a indolcoolt esetben. A ha,t_svonal es a melysegi terulet egy-ear sza:-aszanalk lezeresera ill.a le cas megkonnyitesere,valamint a tajekozodas elo serf tesere szol-.alt.A rnacasficyrelok hasz:alataval egy-egy Juror cca.600-800 m.-is hatarsz&caszt tudott reimentesen lezar- r_t. A r a--asfi'yeloket a Hataror Muszaki egyserek epitettek a Be- ruletparancsnok,a Zaszloaljparancsnok ez az Slleto ors paranes- nol:a zltal kij elolt helyeken.A macasfiggelok foldbol klemelkedo resze :ltaaban to m.volt. (6-12 m.-ig) Macat a firs yelot negy 'on-o erendabol acsolt laba atra epitettek urcy,hocy rnesfelelo lorese':=_en es kemleloablakokon a figyeleset es tuzelest a szola- latot teijesito hataror esyarant el tudj.a 1atni.A ma~,asfigyelo- be letran lehetett feljutnl.Ez altalaban zold fen-yo.alyalc'kal el- alcaztak,hoVy a figyeloben tortent valtast ne lehessen latni. 'inden mavasfigyeloben volt egy hatarmenti telefonkeszulek es egy ter'-epvazlat a tajelcozodas elosegitesere.A telefonnal barmikor erintkezesbe lephetett az oreparafcanokaval,ezen keresztul pedig a zaszloalj ill.kerulet parancsnoksar36al.A terkepvazlat pediG felltuntette a maasfiryelonek a hatarszalcaszon val.o fekvesi lie-et,a szouszedos maaasficysldt,az orsot,ezeknek a ma;asfire- lotol val.o tavol sbrat,valamint az eliensecea oldal (onto sabb vary kiemelkedobb pontjait,azert ho y a magasfizyeloben szol ;ala- tot teljesito jaror az ellensecres teruleten eszlelt barmilyen elle;;u eszreveteleirol pontos tajekoztatast as helyszinleirast adhasson az orEparancgckanak.tzen pontoknalc a me asfigyeloto1 valo pontos tavolsa?at is feltuntettek a terkepvazlatra.(pl:az o sztralc vas'utallomas eszaki iranyban 500 m.-re van a macasfigye- lotol,az o sztrak esendor laktanya 1500 m.eszak-keleti iranyban) A rua_;asfigyelot az odavezenyelt Jarornek mindenesetben rejtve as fedve l:ellett meGkozelitenie. A Hataror orsok Jaroreik eligazitasanak as ezek tajekozo- dHasanek ue conn.ritesere az orsok haterszakaszait as melyseg'. teru- letuket vonatkozasi pontokkal lattak el.1 inden vonatkozasi pont- hoz efeszen kozel (eca.5-l0 m.) egy rejtett telefonkeszulek volt beenltve.Ha a vonatkozasi ponton magasfig?relo volt akkor a tale- fon L-eszuleket abban hhelyeztek el.A telefon.'eszulek (nem a mafi- ben) e-.y coa.30 cm.nagas betonoazlopban levo azekretybe volt be- epitve ujr,hogyha enmek ajtajat as fedols(pjat. a jaror kinyitotta ('rules es gpeclalis csokules igenybevetelevel) akkor 3 konektor n;;rilas volt lath.ato.M a 3 konektor nytlas derekszogben volt 81- hel_rezve.Ha a 'aror a nala levo telefonkagylonek a konektorat vizszintes iranyban a konektor nyilasba tette azonnal az or u&re- leti szolcalata erintkezesbe lepett vele.Ha pedi6 ug-Iranezt a te- lefon' arjylot ill.konektorat a fu[-,oleges nyilasokba helyezte alckor a jerort az orgu;,yeleti szolcalat barmikor burro jellel a telefon- hasznalatara kerhette.Ahatarmenti telefonkeszulekek utjan adott uto.sitasokat azotWarancanok minden szolealatban levo ~arornek, le lelentoseguk riadok as egyebb hataresemenyek alkalmaval volt a 1 ena;youbb. J is zol: a azul ek ek A'Hatarorserg altal alkalmazott Jelzokeszulekeket harom csoportra oazthatjuk.Megpedig a : Raketaj elzok torgokeazulekek Halasi fete elektromos Jelzo. A Jelzokeazulekek seritse5evel ey Jaror ejszakal Idoben is u- I-"anakkora hatarszakaszt tudott lezarni mint nappal.A Jelzokeszu- lekekkcl meG lehetett allapitaui a hatarvonalhoz kozeledo eryen vary e7yenek tartozkodasi helyet,haladasanak iranyat a esetleg letsz~;^.ukat is.Ale7,akrabban alkalmazott Jelzofelese6 a - Raketa Jelzok voltak.Xulonbozo szineikkel ko- vetkeztettni enced:CEk a hatarsertok haladasi iraxyara,pillaAAt*- nyi tartozkodasi helyukre es letszamukra.A raketa-Jelzok rovid. SO cm.-es fenyocolopokre erositett raketa (J elzotolteny) el suto i:eszule'.:e'.>_bol allottak.Ket ilyen t=_eszuleket vekony drottal uGy kotottek ossze,ho,,T a drothoz ereskor a drat kihuzta a biztosito csap~ze'-et es ezaltal az utoszo5 a raketa (Jelzotolteny) yuta- csa'a utve elsutotte a betoltott Jelzo-keszuleket.A felropulo ra- keta fenye mellett a jaror me6allepithatta,hory bol hanyan tar- t-zi:odna'c.Ahatorsertok haladasi iranyanak meEallapitasara ezeket a J ,lzo-'-eszulekeket harom sorosan telepitettek s a kulon'hozo so- rol:ban levo raketak mas es mas azinuetk voltak.Pl:a hater fete eso sor _iiros a kozep eD feher s a bel so sor sarra raketak'-al volt mee- tol tve.Ha te'iat ebo szor a Piros azinu maid a feher es sar7a szi- nu e.: Jeleztek a'.-kon a hatarsertes befele tortent. Termeszet es ha o tv2 _ tortent ak'.:or a hatarsertea kifele iranyult. V,^'*.et a Jelzoket tele?itettek allando Je7.e el pl:eZy e-esz telre -r y *_?rari ido szakra,var, icen :pk esetben a J or*'or mava to- lenltotte 3lkonyat'.:on es szedte fel ezeket Aapfelkelte utan.A ra- ket:- Jelzol:et allando Jelle6r:el pl:eyy tell idoszakra az orspa- rnncanok altal kijelolt helyeken az ors raketa telepitoje telepi- totte. ek a telepitesek osszefuF-oek es terepszinuek voltek,fel- ?e:lezni ozen Jelzoket me nappali idoben is nehez volt.A jarorok csak a rajukbizott cca.300-600 m.-es hatarszakaazon telepitettek eE * ej azat.ai idoaakra raketa-Jelzoket majdnem Minden esetben csak Approved For Release 2008/07/01 : CIA-RDP80T00246AO03800120056-6 pro saxi.EZ?ket a szol-alatuk lejartakor vagy vila.;o qo'askor fel S,_ c It dl:. Itt':all -,.eGerliten! ,hogy a jarorok szintm hasznaltal: ^epne^vila`itasra var hiradasra (telefon h1anyabaxi) Jelzo- pi -ztol?rbol fellott ral_etakat.Ha a jaror nem tudott valami oknal fo:va telefonon erintkezni az orssel akkor elore meEallapitotf roceta Jele-kel tudatta az ore orszemevel kozolnivatojat.Pe1- daul:3 piro s raketa-buntettlen hatarsertes befele, 2 piro s as 1 saxes- Hatarserto e1fogas tortent, 3 sarGa, - Tartal ek j arort kerek, 2 sax--a 1 piro s - Buntettlan hatarsertes kifele, 4 piro s - Fe yveres provokacio C, zorzokeszulekeket #oleg olyan helyeken alkalmaz- tak hol a raketaJelzok tuzet okozhattak.(-abonatablak,erdos-lombos reszek) A zormokeszulekeket altalaban mac;uk az orsok atlitottak elo es telepitettek az elore kijelolt helyeikre.IIoallitasuk iron eyy szeru volt. E3eszen vekony de eros drothuzalra kavicsokkal al latott konzervdo:ozokat fuztek s ezeket az erdos cserjes hatar- sza' aszokon &.talaban derekmagassagban fak as bokrok torzseihez fu -,esztettek elzarva valuk az osszes Jarhato utakat.ghoey a zorro'.keszulekek a napfenytol as a holdsugartol no osillorJauak elozolec tuz folott bekormoztak az egeez Jelzo ill.zorgokeszuleket. Il,*,yen Jelzoket hasznalt (a raketajelzok mellett) a Muck-i as Hermes-i ors a 3proni Hepek erdos videkein,valamint a Koszegi He,rse7- (Irottko) Keresztkuti,Hetforrast as 3tiVerhaza-t orsei. II,_ ?anezen orsok azonban raketajelzoket is alkalmaztak minden eset- ben.A zor-okeszulekeket ::osszabb idoszakokra telepitettek.IQtala ban ,ll asznalodasiG* Halasi fele elektromos Jelzok: More Jelzett hatarsertesi akciok varhato iranyaba telepitettek egy-egy e4Mzakai idotartamra.Ez a keszu- Approved For Release 2008/07/01 : CIA-RDP80T00246AO03800120056-6 41 lek elnevezeset keszitoje nave utan kapta.Ket v1lacito korte 1 ie1atabol elektromos telepenek keretebol (az egesz keszulek- nel: a doboza) as erinto drotjalbol allott.MaCat a '-ceszulel:et a jaror tartotta a l:ezeben vagy helyezte maga ele,hogy a jelzest azonnnal e zreveGye,erintodrotjait pediC, az elore kijelolt he- 1; eken tole Jobbra, as balra a foldtol 20-30 cm. ma assa;ban ki- S9 feszitette.Ha a drotot lab al vagy barmely testresszel valeki :nechuzta,a bololdali vagy jobboldali korte megCyulladt aszertht bogy a baloldali va y jobboldali drotot erintettek. A Halasi fete jelzot esak kiveteles esetekben alk aztak. A hataron valo athaladas megnehezi te sere$ val amint ezen cs lel:edet iegtortente utan a hatarserto val;y sertok uldozesere ja=r ill.nyomozo kutyakat hasznalt a Hatgeorseg.Nyus;ati viazony- latban (a mac,yax-osztrak hatar keruletei) minden ors 2 j aror ku- tyaval as 2 ';utyavezetoval,minden zaszloalj szekhely 2 xlyomozo kut;raval as 2 kutyavrezetovel,minden kerulet szekhely pedig 3-5 K-,omozo es 'error kutyaval,velamint ezek vezetoivel (trener) ve- :.eztette a hatarsertok alkalomszeru felderiteset,az eCerutet art 1atsx sertok nyomkoveteset, (addiC mig a kerul et v. a zasz- lo21J '-yomzo 'kutyaja meg nem erkezik) uldozeset,valamint elfo- a sat. A kutyak vezetot (trenerei) a Dunakeszi-Aaci trener Ia- -o1..an nyertek speclalis kikepzesuket (lasd,Horseg 'o1.Fbpk.-aa:) s o'k itt neveltek a rajukbizott kolyok farl:,,a.skutyakat nyon.io-o A n omozo k tyakat kizarola rvromok kovetesere treniroztalt.l'zek a nyomozo kutyak ho sszu ideig kepesek voltalt 'tzrserto va~;y hatarsertok nyoman haladni as az elfogasnalc.a Jaxort ezen oselekedetenek vegrehajtasakor nagyban seiitettek, a hatarserto minden modon valo hargkepteteunaetetel evel. A jar- or kutyak sz'.nten kepesek voltak nyomot kovetni de trenirozaduk Approved For Release 2008/07/01 : CIA-RDP80T00246AO03800120056-6 fole_ ?i:; elesre es i'ldozesre korlatozodott.Az orsok minden eset- ben J aror kutyakkal rendelkeztek. A vecrehajto-szolcalatot taijesito jaror es nyomozo kutya- vezetok a rajukbizott kutyaval evenkent 2 honcpos tovabbkepzesen (Dunakeszi-LaGon) es mindennapo s gyakorlagDn(nyomkovetes,hatar- sertovel valo hare sth.) vettek reszt.Minden kutyavezeto (orgn) naps 6 ora szolbalatot tei j esitett a kutyaj aval eC,yutt. A Hatarorsee minden eCysege rendelkezett lovakkal.Alova ,.at hasznaltak J arorozesre es azallitasra (eszkozok es erok szal- litasara).Alovak trenirozasat a Kiskunhalasi Lovaszkepzo Iskolan veeztelc./,,.l,agl ,w oM.Z2~+it, To G~,,a~ A HaC egyseCei min i` szukseg azerint volt-ak e~latva Jaror loval:'.cal.Rendes korulmenyek kozott minden ors 4 hamos es 2 Jaror loval rendelkezett.A hamo s lovakat az ors eroinek e4cozeinek es fe;yverzetenek szaliitasara hasznaltak.A Jarorlovak a paranes- nok eilenorzo tevekenysesenek megkonnyitesere,hatargartok uldoze- serees a melysesi teruletet okmanyellenorzo jaroreinek secitesere ill.szek hatotavolsaf.anak novel esere,hasznaltak.A Jaror-lovsyc Je- t ento se;,e sulyponti terul eteken volt mindi6 a 1 e(Snn8yobb, itt a melyseCl teruletekben tartozkodok ellenorzesero?ea utak lezarasa- ra haszneltsk.Ilyen esetekkor a Hatarorseg Fbparane oka utasita- sara a sulyterulet orset 20-39 Jarorloval lattak at es veCeztette': ezel_ hasznalataval a fokozott ellenorzo tevekenyseset.(Pl:1954-ben Ko szeCi Zaszloalj Zsirai Ors.' A Zsirai Ora teruleten a hatarser- tesek oly nary szamban ismetlodtek 1954 elejen,hoCy a Fbparanes- nok 30 Jarorlovat render ezen ors munkajazlak meckonnyitesere. Az ors ezutan minden utat mely a hatarvonal fele vezetett lovas- Jaroreivel eizaratott s iC;r elertek azt,hoCy a hatarsertok navy reszet mar a nekyse$i teruletekben elfo;tak.AlovasJarorok -'O-tak el a Zgirai ors teruleten mukodo emberesempeszt is u&yanebben az Idoben. )