(SANITIZED)BOOKLET ON BLOOD TRANSFUSION BELGRADE YUGOSLAVIA(SANITIZED)

Document Type: 
Collection: 
Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): 
CIA-RDP80T00246A005000100001-4
Release Decision: 
RIPPUB
Original Classification: 
C
Document Page Count: 
85
Document Creation Date: 
December 21, 2016
Document Release Date: 
June 27, 2008
Sequence Number: 
1
Case Number: 
Publication Date: 
December 2, 1958
Content Type: 
MEMO
File: 
AttachmentSize
PDF icon CIA-RDP80T00246A005000100001-4.pdf2.73 MB
Body: 
S A D R Z A J Dr P. Jerina-Lah: KLINICKA PRIMENA FRAKCIIA PLAZME . . . 3 Dr Olga Litricin i dr Vera Damjanovic: UPOTREBA FIBRIN - FILMA U OFTA LM OLO G IJ I . . . . . . . . . . . 11 Dr V. Pesjic: PRILOG LECENJU HIPOPROTEINEMIJA KOD CIROZA I NEFROZA . . . . . . . . . . . . . . . 17 J. PajeviE, dr B. Simonovic, D. Durovic: REZULTATI ISPITIVANJA MO- GUCNOSTI KONZERVACIJE ERITROC!TA NA NISKIM TEMPERA- TURAMA . . . . . . . . . . . . . . . 22 Dr Mirjana Latal-Duan&6: SLUCAJ POLIAGLUTINABILNOSTI . . . 26 Aleksandar Mitrovic: IZDVAJANJE NESPECIFICNOG ANTITELA IZ SA- LIVE NESEKRETORA . . . . . . . . . . . . 29 Alcksandar Mitrovic: ANTI-At ANTITELO U SERUMU PASA . 32 Lj. Kostic-Todorovic, dr B. Simonovic, S. Brajovic, V. Tihi: MIKROIMUNO- ELEKTROFOREZA . . . . . . . . . . . . . 34 Or Zoran Rolovic: PRIMENA KRVI I KRVNIH DERIVATA U LECENJU HEMOFILIJE . . . . . . . . . . . . . . 39 V. Grozdanic, dr B. Simonovic: NEKI PROBLEMI U VEZI PIROGENOH MATERIJA I IZVODENJA PIROGENOG TESTA . . . . . 45 Mr Milan Lukic: NEKI PROBLEMI GUMENOG MATERIJALA ZA TRANS- FUZIJU . . . . . . . . . . . . . . . . 54 PITANJE MED UNA RODNE STANDARDJZACIJ E TRANSFUZISKE OPREME . . . . 67 PROPISI 0 SLUZBI TRANSFUZUE KRVI U NR SRBIJI . . . . . 72 PRIKAZI KNJIGA . . . . . . . . . . . . . . . 77 SAOPSTENJE 0 STRUCNOM SASTANKU TRANSFUZIOLOGA . . 80 BILTEN TRANSFUZIJE Puk. prof. Isidor Papo, prof. Stanoje Stefanovic, potpukovnik dr Vladimir Vuletin, dr Paula Lah, dr Artur Polak, dr Miran HoEevar, dr Branimir Simonovic SAVEZNA KOMISIJA ZA TRANSFUZIJU KRVI BEOGRAD Jul - 1958 BILTEN TRANSFUZIJE Broj 4 - Septembar 1957 Dr 1. Tadier: Zivot trombocita kod hipersplenizma Dr Z. Rolovid: Odredivanje antihemofilidnog faktora a antihemofilfdnoj i su- voj plazmi Dr B. Dinid: Orijentaciona titracija aglutinina u krvi davalaca radi dobijanja test-seruma ABO V. Tihi, dr B. Simonovid: Elektroforetska-slika seruma i plazme normalnih zamoraca D. Durovid, dr B. Simonovid: Sadriaj natrijuma i kalijuma u suvoj plazmi Prof. P. Moureau: Opasni univerzalni davalac Dr P. Jerina-Lah, dr D. Letid: Zna6aj gama-glbbulina u 'klinidkoj upotrebi Dr P. Jerina-Lah: Gama-globulin v za"stiti od poliomijelita J. Spuiid, A. Zwcers, V. Tihi, B. Simonovid: Senzibilizacija na proteine krvi i dekstran Mr ph. N. Radovanovid: Pripremanje, fibrinogena za intravenoznu primenu Dr Z. Rolovid: Intravenozna primena -fibrinogena kod hemoragidnih sindroma Mr ph. N. Radovanovid: Pasterizovani rastvor proteina paazme Organizacija davalaca i sluiba prikupljanja krvi u nekim centrima za transfu- ziju krvi u inostranstvu Neki podaci iz godi'snjih izveStaja ustanova za transfuziju u Jugoslaviji Prikazi knjiga Novosti SaopIItenja Broj 5 - Maj 1958 Dr B. Radojdid, dr B. Dinid: Imunotrombocitopenije Dr P. Jerina-Lah: Smetnje odnosno neprilike koje se mogu pojaviti u vezi sa transfuzijom Cr A. Polak i dr M. Fi`ser-Herman: Ispitivanje serumskih proteina kod nehemolitidkih transfuzionih smetnji Dr Lierka Glonar: Anti-Rh senzibiliiacija Dr Miran Hodevar: Problematika dobijanja anti-Rh seruma Dr B. Simonovid, dr S. Dimitrijevid, B. Simonovid, A. Mitrovid. V. Tihi: Raspodela krvnih grupa u Jugoslaviji Dr B. Simonovid, N. Radovanovid, V. Tihi: Elektroforetska slika proteina plazme Dr V. Pesid i dr B. Simonovid: Elektroforetske promene proteina u plazmi kod dece obolele od tuberkuloze Dr M. Dekleva: Elektroforetska slika kod parazitarnih crevnih oboljenja Biohemisko odeljenjc: Rezultati kontrole suve plazme V. Krznarid: Analiza godis"njih izve"staja ustanova za transfuziju u FNRJ 1957 god. Dr B. Dinid: VI Kongres evropskog dru"stva za hematologiju N. Radovanovid: Izve'staj sa simpozijuma sKrvni derivati i krvni zamenicia Izdaje: Savezna komisija za transfuziju krvi. - Odgovorni urednik: dr Branimir Simonovi6, Svetosavska rd. 39, Beograd. - Urednis"tvo: Zavod za transfuziju krvi NRS, Svetosavska W. 39. KLINICKA PRIMENA FRAKCIJA PLAZME Dr P. Jerina-Lah Moderna nauka o transfuziji krvi nastoji da iz pune krvi izdvoji pojedine njene sastojke - frakcije, kako bi se mogle primenjivati u izo- llovanom stanju vec prema ppotrebama organizma; time postizemo odgo- varajuce lecenje i stedimo skupocen lek kao to je Ijudska krv. Vec u Drugom svetskom ratu, a naroctto u vremenu iza rata, tehnika frakcio- nisanja se znatno usavrsila i istovremeno toliko pojednostavila, da dams sve vece ustanove transfuzije skoro u svim zemljama spremaju frakcije krvi za laboratoriske iii terapeutske svrhe. (0 Gama-globulinu i antihemofilie`noj plazmi pisano je u br. 4 Biltena; mi P.emo u ovom napisu dopuniti podatke o Albuminu iznesene u Biltenu 1954 godine, kao i podatke o produktima fibrina i trombina, koji su zapravo dopuna clancima o fibrinogenu Biltena br. 4). Albumin se sprema u 20% soluciji u dozama od 125 ccm; rastvor je sterilan i apirogen. Osmotski pritisak u plazmi proizvode elektroliti i belancevine plazme, all je albumin u stvaranju pritiska najvazniji, prvo, to je nosilac 80% od ukupnog osmotskog pritiska u plazmi (125 ccm 20% albumina je ekvivalentno 450 ccm plazme), a drugo, to je njegova molekula veca od elektrolita pa se vie zadr ava u krvotoku. Viskoznost 20% albumina jednaka je viskoznosti venske krvi sa hematokritom 25; to sma- njena viskoznost olaks"ava intravensku primenu. Sto se ti& elektrolita, u rastvoru albumina uglavnom je zastupljen natrijum pos"to ga ima u samom albuminu, potom u natrijevom mandalatu, koji se dodaje kao stabilizator, i uferu, koji se upotrebljava za postizanje neutralnosti solucije (pH 7,2). Uupno ima natrijuma u rastvoru albumina koji spremaju razne ustanove u raznim zemljama od 2,25 do 8,10 grama na litar. Pri spravljanju solu- cije albumin nastojimo da sadrzisto manje natrijuma, narocito zbog primene pri lecenju nefroza i ciroza, kod kojih je on nepozeljan. Nag albumin ima oko 2,7 grama natrijuma na 1 litar, znaci da jednom dozom od 125 ccm bolesnik prima .prose6no 0,34 grama natrijuma. Albumin se stabilizuje prilikom produkcije 10 casova no 60?C. Rok upotrebe je 3 do 5 godina. Cuvanje albumina nije potrebno ba"s no temperaturi od 0"C. Dovoljna je temperatura od +4 do +8?C, odnosno temperatura hladnih podrum- skih prostorija. Albumin se primenjuje bez odredivanja krvnih grupa. Zavod transfuzije u Beogradu proizvodi albumin od 1955 Bodine. Prvi klinicki opiti albumina vrs"eni so u Americi 1941, a 1942 godine vec po6inje redovna proizvodnja za americku vojsku. Najvaznije dejstvo albumina u organizmu je ss"to I g albumina veie no sebe, prema raznim autorima, 13 do 20 g vode bilo do ju je dobio zajedno sa albuminom, bilo do ju albumin privlacei iz ekstravaskularne recnosti; zbog toga je i hematokrit, uzgred receno, sniien posle infuzije albumina a povecan volumen plazme. Prema L e u t s c h e r-u i T h o r n-u, povecanje volumena plazme posle infuzije I doze albumina iznosi 25 do 30%, a koloidno-osmotski pritisak se ppoveca za 10 do 20%. Isti autori tvrde, do albumin napus"ta plazmu u toku 48 csasova, all do ne biva kvan- titativno izlueen u mokraci, odnosno do se odnos albumin-globulin u izlucenoj mokraci ne povecava. Pri proucavanju sudbine intravenski pri- menjenog albumina, E c k a r d i sar. so utvrdili do se albumin zadrzava u krvotoku dune od 48 h, do difunduje iz krvotoka u limfu, ostaje u ravno- tezi so albuminom u krvi i do biva postepeno razlozen u aminokiseline koje se ukljuce u metabolizam proteina tkiva. E b e r t,' Stead, C o u r- n and zakljucuju no osnovu hemodilucije do se albumin zadrzava u krvo- toku do 6 sari posle davanja. E c It a r d, no osnovu eksperimenata, za- srupa gledite do dnevna dozy od 37,5 grama albumina intravenski odgo- vara odrzavanju bilansa azota kod normalnih osoba pod uslovom do je infundirani albumin jedini izvor azota; dalje, do 37,5 grams intravenski unetog albumina mote biti zamenjeno so 50 grama albumina primljenog per os. Thorn je primetio, u slu&ju peroralnog davanja albumina ci- roticarima, do diureza kod njih po6inje nekoliko dana kasnije u upore- denju so onima koji so go primili intravenozno. Smatra se do se intraven- ski primljen albumin vise pretvara u protoplazmu nego ako je data pla- zma. (Ovo poslednje ispitano je no grupi bolesnika so osteoporozom, pa se donekle ne moze smatrati uops"tenom cinjenicom). Dejsrvo unesenog albumina je, dakle, trojako: a) pos"ro veie no sebe vodu, albumin pretstavlja sredsrvo za povecanje volumena krvi; b) une- seni albumin se nagomilava u tkivima kao nutritivno sredsrvo, a pos"to su dnevnc potrebe proteina 13 grama, to jednom dozom albumina pokri- vamo dnevne potrebe proteina uo,ps"te, jer hipoproreinemije so uglavnom hipoalbuminemije; c) pri primeni albumina kod nefroza i ciroza albumin povecava volumen plazme i time dovodi do povecanja glomerularne fil- tracije i povecanja diureze, ss"to je poieljno kod ascita. Istovremeno do- lazi do ispravljanja hipoalbuminemije, a time i do poboljanja stanja pa- renhima jetre i bubrega, odnosno do poboljs"anja njihove funkcije. Od pocerka proizvodnje, u 1955 godini, do danas nas" Zavod je izdao oko 2500 boca albumina koje so primenjene na 30 do 50 raznih odeljenja i klinika. Albumin je, .prema podacima odnosnih odeljenja, primenjivan kod hirurskih slucajeva, tl. kod s"oka, traume, opekotina, za ispravljanje hipo- volemije, odnosno hemokoncentracije, to se ,podudara sa podacima iz li- terature. Smatramo da se lekari u navedenim slucajevima ipak vise opre- deljuju za upotrebu pone krvi i plazme, prvo,sto im le obicna transfu- zija vine poznata i, drugo, to je kod tih slucajeva potrebno podizanje hemoglobina i broja eritrocita. Ali pritom ne smemo zaboraviti na .prak- ticnost pakovanja albumina za masovnu upotrebu. Mi smo videli da le telina i zapremina pakovanja kompleta plazme 5 puta veca od odgova- rajuce kolicine albumina, a s"ta to razlika pretstavlja za avionske posiljke ne treba ni isticati. Nije onda nimalo cudno da su neke zapadne armije desantnim jedinicama, mornarici i u vazduhoplovstvu, dodeljivale albu- min umesto krvi i plazme. Preimucstvo albumina je i u tome sto mole u slucajevima hitnosti biti primenjen u toku 3-10 minuta (Amer. annija). Vecu grupu, od dosad navedene za potrebe hitne pomoci, pretsrav- Ijaju oboljenja sa hipoproteinemijom, bilo kod hirurskih, ginekolos"kih ili pedijatriskih slucajeva, bilo kod nefroze ili ciroze. Medu najcesce nave- denim dijagnozama vidimo pri pregledu prispelih izves"taja da je albumin primenjivan kod hipoproteinemije karcinoma, ehinokoka, benignih tu- mora, kod hronicnih odnosno gnojnih holecistita, odnosno kod sprecenog uzimanja proteina hranom (usled smetnji ili operacrje na jednjaku ili na drugim delovima intestinalnog trakta), kod raznih fistula creva i kod akutnog hemoragicnog pankreatita. U slucajevima hippoproteinemije usled malignih oboljenja vredno ga je davati samo kod bolesnika kod kojih je predvidena operativna terapija, ill je sa uspehom izvrseno otstranjenle tu- mora, odnosno, bolje receno, ne treba ga trossiti kod beznadeznih sluca- jeva ops"teg stanja, jet je albumin skup i izraden iz ]judske krvi. Postoje vec iskustva i sa davanjem albumina per os, odnosno son- dom. Na Decjoj klinici u Beogradu (doc. dr 2ujovi6) izvrseni so sledeci opiti: dvanaestoro atroficne dece (napr. 16 meseci staro Bete tezilo je 7450 g, od 9 meseci 5000 g, a od 8 meseci 3800 g itd.) dobijala su albu- min per os i sva su imala uz hipoproteinemiju i neko interkurentno oho- Ijenje (kao eksudativnu dijatezu, bronhit, ekcem, vicium cordis itd.). Deca so primala pored dijetalne ishrane i vitamin ali ne plazmu i trans- fuziju krvi. Albumin je davan per os bez korigensa u kolicinama I do 6 kafenih kasika dnevno, i to 7, 14 pa 24 dana uzastopce. Deca su. dakle, dobijala dnevno 1 do 2 ?g albumina na kilogram telesne tezine. Albumin su deca, osim u dva slucaja, dobro podnela uz vidno poboljs"anje klinic- keg stanja, i prosecno su dobijala u tezini dnevno 50 grama. Na Hirurs"koj klinici VMA albumin je primenjivan sondoin kod 6 bolesnika sa jednom od sledecih dijagnoza: Stenosis oesofagi, fistula stercolaris i kod psihoneurotickih stanja, kad bolesnik odbija svako pri- manje hrane. Bolesnici so dnevno primali I do 2 doze albumina. Prema klinitkim podacima bolesnici so belie reagovali na davanje albumina nego na transfuzije, jer je posle prethodnog davanja transfuzije krvi i plazme nivo proteina ad 5 g sa oko 10 davanja albumina brio popravljen na nor- malne vrednosti. Napominjemo da uz redovnu ,produkciju sterilnog albumina uvek naide poneka pirogena serija, -koja mole da se depirogenizuje ponovnim precis"tavanjem, ali se sa koristu mote gpotrebiti za davanje per as, ili sondom, u primerima koje smo naveli. T h o r n i saradnici imali su najbolje uspehe posle davanja albu- mina kod ciroznih bolesnika sa edemima, niskim nivoom proteina bez retencije azota, sa normalnim krvnim pritiskom. Uspesi su .perzistirali iako se prestalo sa davanjem albumina. - Naprotiv, P a t e k je kod vie slucajeva imao suprotne rezultate, bez efekta kod bolesnika sa cirozom koje je lecio 3 do 16 dana; albumin je, .po, njegovom miljenju, tak pre- ssao u ascit. - P e t e r s d o r f je kod dve normalne osobe posle pri- mene 25% albumina nais"ao cak na antidiuretsko delovanje albumina. - K u n k e l je objavio vrlo duge serije lecsenja albuminom, i to ad 4 do 80 jedinica, kod 17 bolesnika, od kojih je njih 14 imalo ascit, i .postigao je diurezu; pored davanja albumina bolesnici su primali visoku vitamin- sku i proteinsku hranu bez ogranicenja soli. Nije opazio razliku izmedu davanja albumina sa visokini i sa niskim sadrzajem natrijuma. Bolesnici sa izrazenom portalnom opstrukcijom i dugotrajnim ascitom pokazali so se najotpornijt u pogledu izazivanja diureze, najbolje su reagovali bole- snici sa niskim serum-albuminom i ascitom, narocito posle infektivnog hepatita. Bolesnici su se dalelco bolje osetali i povetavali apetit. A r m- s t r o n g i Gibson imali su paralelne rezultate i smatraju da P a t e k i drugi nisu imali povoljne rezultate, jer so obradivali bolesnike sa dugo- trajmm (9 do 24 meseca) zastarelim ascitom, odnosno ss"to su pri lecenju davali ,premale doze. - Prema ispitivanju K e y s-a i G o v a e r t s-a, nije iznenadujuta pojava da posle davanja albumina kod ciroza ponekad dolazi do diureze bez povecanja cirlculisuteg albumina, ili obrnuto, to bi moglo ukazati na to da dejstvo albumina nije samo it smislu vezivanja vode, nego i u smislu promenjene limfne drenaze, odnosno u promenje- nom portalnom pritisku. Koju ulo$u igra albumin kod edema i diureze nije joss potpuno rasvetljeno, kao sto mje preci"steno ni pitanje da li je propustanje albumina kod nefroza uzrok povetane propustljivosti albu- mina prilikom glomerularne filtracije, ili je uzrok poremetenje tubula koji. dovoljno ne apsorbuju albumin. - Pitanje dejstva albumina bite verovatno vise ispitano pomotu kontrole izotopima. (0 efekru Icienja ciroza i ne-: froza vidi clanak dr Periss"it). Albumin se daje obicno dnevno I do 2 doze od 125 ccm (20%), tj. oko I g na kilogram reline. Davanje albumina treba izvoditi vrlo po- lagano, tako da infuzija traje najmanje 45 minuta, odnosno daje se 20 kapi na mint, a ?poieljno je joss laganije. Time izbegavamo preopteretenje krvotoka, na sta moramo obratiti mnogo vise paznje kod srcanih bole- snika; insuficijencija miokarda je kontraindikacija za davanje albumina. Kliniceka primena frakcija plazme 7 Polagano davanje preporucu a se i zbog eventualne pravovremene inter- vencije u slucaju da u toku davanja albumina primetimo reakciju, to mole biti slucaj kod svake infuzije. Da bi se obezbedilo polagano davanje a ujedno unela tecnost, napr. kod dehidratisanih bolesnika, albumin mo- iemo davati sa rastvorom glikoze; fiziolos"ki rastvor NaC1 ne treba do- davati gde postoje edemi iii drupe kontraindikacije za unos'senje natrijuma. Obicno se dale u navedenim slucajevima I litar tecnosti na 1 do 2 doze alhumina. Albumin se primenjuje intravenski, nema smisla davati ga in- tramuskularno mada so ga neki autori, prema literaturi, davali cak intra- peritoncalno. Komplikacije pri davanju albumina mogu biti sledece: usled para- ienskog davanja mogu nastati infiltrati na mestu punkcije; albumin mote is prouzrolcuje i pirogene reakcije u slucaju da produkt nije apirogen ili la sadrzi osim albumina joss' izvesne frakcije; preopterecenje krvotoka koje smatramo najtezim odrazava se dispnejom, glavoboljom, edemom pluca, itd. Opisane so reakcije usled senzibilizacije, kao i krvarenje iz ozledenih sudova usled povecanja volumena plazme, ako prethodno nismo zaustavili krvarenje. White navodi cak slucajeve embolije zbog naglo povecanog volumena krvi posle davanja albumina kod operisanih bole- snika. Albuminom se ne prenosi infektivni hepatit. Od albumina kod nas pripremljenog, od 2500 doza primenjenih na raznim odeljenjima, imali smo oko 16 reakcija koje su vremenski nejed- nako rasporedene. Na prvih 1400 doza (1955 i 1956 god.) bilo je 12 re- akcija, dok je kod daljih 1100 (od pocetka 1957 dosada) bilo 3. Medu prvima bib je tes'skih sedam a medu poslednjim dve. (Holandski autor K r i j n e n navodi na 13.000 transfuzija albumina 30 reakcija; White, SAD, na 1945 doza 22 temperaturne reakcije). Ne bismo mogli tvrditi da je uzrok toj razlici toliko oboljss'ana proizvodnja - jer nam je me- toda .pripremanja ista od poeetka spravljanja albumina - nego da se vie radi o vecim iskustvima u davanju albumina, kao i o brizljivijem po- stavljanju indikacija i kontraindikacija. Ako analiziramo reakcije, vidimo da je u nekoliko slucajeva dos'slo do izvesnih znakova preopterecenja'krvo- toka; u jednom slucaju do hematemeze, odnosno krvarenja iz variksa jed- njaka. U nekoliko slucajeva davanje albumina moralo se prekinuti, let so se pojavili izvesni znaci anafilakticnog ss'oka; koprivnjaca se pojavila kod 5 od navedenih slucajeva. Iskustva su pokazala da se vis'e ocekuju anafi- Iakticke pojave kod bolesnika sa cirozom nego sa nefrozom, jer je oss'te- cena jetra vise sklona da proizvodi antitela. Nass'e miss'ljenje, kao i mnogi podaci iz literature, ukazuju da moze nastupiti senzibilizacija posle davanja krvi i njenih produkata, kaosto je i albumin. Belancevina krvi, iako le humanog porekla, moze prema opste primljenom shvatanju prouzrokovati senzibilizaciju; mi smo videli da se reakcija javlja cess'ce kod ponovnih davanja nego kod prvih davanja albu- mina. 0 povoljnom dejstvu antihistaminika u smislu smanjenja tih vrsta reakcija danas govore iskustva pa se moze pre davanja albumina prime- njivati antihistaminika, narocito kod ponovnih davanja albumina i tezih disproteinemija. Samo po sebi se razume da adekvatna terapija reakcija mora biti primenjena odmah elm se pojave prvi znaci. U ovoj terapiji nikako ne treba izostaviti hidrokortizon. PRODUKTI FIBRINOGENA I TROMBINA ZA LOKALNU PRIMENU Fibrinska pcna Fibrinska pena ))'e produkt fibrinogena i trombina, a pretstavlja sun- derastu masu fibrinskih vlakana velike povrs"ine; fibrin naime zaustavlja sitna krvarenja, gde savovima i ligaturama nije moguce zaustaviti krvav- Ijenje, odnosno pomaze fiksiranje graftova kod raznih plastika. Fibrinska pena je pakovana sterilno u suvom stanju. Neposredno pre gpotrebe na- tapamo je fiziologkim rastvorom ili, jog bolje, rastvorom trombina. (Na- stojimo da uz fibrinsku penu paltujemo i suv trombin cija bi solucija sluzila za otapanje, all to uvek ne uspevamo jer je produkcija trombina iz covecje plazme minimalna). Fibrinsku penu, dok je u suvom stanju, mozemo u slucaju da je sterilnost pakovanja narussena, presterilisati. Fi- brinskom penom ne prenosi se virus infektivnog hepatita jer se steri- lise na 1500. 0 efikasnosti upotrebe fibrinske pene poticu podaci iz Amerike joss za vreme Drugog svetskog rata (produkcija firme Morrison C. Singer, autori Corell, White). Osim u slucajevima koje cemo navesti o primeni nose fibrinske pene, u literaturi se navode podaci jog" o upotrebi fibrinske pene za tamponiranje supljina kod prostatektomije (Defoort), kod tora- koplastike (Linden, Hedberg) kod operacija parenhimatoznih organa (Pinscher, Light) i ekstirpacije rektuma (Jenkins). Slicno fibrinskoj peni mote se napraviti i zelatinska pena (napr. Spongostan, Danska). Upotreba zelatinske pene je opisana u mnogim literaturama. Dosada je upotrebljeno u raznim ustanovama u zemlji od 1955 go- dine oko 2500 komada u nagg"em Zavodu proizvedene fibrinske pene. Uglavnom se primenjivala kod neurohirurkih operacija (za tamponiranje postoperativnih loza, za pokrivanje defekata sinusa), kod otorinolaringo- los"kih (za punjenje cavum tvm,pani posle timpanoplastike ili masteidek- tomije), kod ortopedskih (za zaustavljanje krvarenja iz kosti), i kod gi- nekolos"kih operacija (za hemostazu pri vaginalnim plastikama). U stoma- tologiji mogu se tamponirati s"upijine prilikom vecih krvarenja posle va- denja zuba. Fibrinska pena se resorbuje; kod obdukcionog materijala posle 3 dana nalazila se jog na lieu mesta, dok se posle 7 do 8 dana nisu videli vise ostaci (Neurohirurska klinika Beograd). Slucajeva infekcije prema primljenim izves"tajima nije bilo, kao ni smernji zbog nedovoljne resorp- cije pene. Fibrinski film Fibrinski film je istog sastava kao fibrinska pena; napravljen je od fibrinogena i trombina specljalnom metodom kao elastiena, prozirna su?- stanca; njezin apsorbiditet zavisi od tehnike izrade. Slican film se moze takode napraviti iz ielatinske mase. Upotrebu takvog filma opisuju mnogi autori i firme (Busch, Hansen, Ferrosan - Danska). B a i I y, I n graham so upotrebljavali fibrinski film za plastiku dure umesto ranije upotrebljavanog materijala od gutaperke, metala, fa- scie late. Eng.leska literacura navodi vec u 1946 godini rezultate primene fibrinskog filma, a kojeg je izradio Kekwick, kod neurohirurskih opera- cija u Londonu. Izmedu fibrinskog filma i okolnih tkiva, mime, ne swore se suvisne athezije i kad se film apsorbuje nova membrana stvorena iz uras"cujucih krvnih sudova i tkiva pokriva defekt u duri. Autori L o z n e r i D e a v e r pisali so o primeni plazme-trombina kao nacinu fiksacije transplantata bez sva, odnosno zavoja; trombin grus"a, naime, plazmu za nekofiko minuta, i to se dejstvo koristi za stvaranje fibrinskog filma in situ; mesto transplantacije odnosno ranjavanja koic pospemo, naime, plazmom i trombinom. Fibrinski film se kod nas loss ne priprema mada su prethodni opiti u toku, all se ima izvesnog iskustva sa stavljanjem fibrinskog filma in situ pri lecenju ocsne roinjace (o cemu ce bid reci u sledecem clanku doe. dr. Litricin). Trombina, zbog manjih kvantitativnih kolicina u plazmi, kao ssto, je vec reeeno, ne spremamo mnogo; da bi se, prema podacima iz literature, upotrebljavao za posipanje prlhkom sitnih krvavljenja tkiva odnosno ra- njenih mesta koie, trebalo bi ga spremati iz govede plazme. Takode ne- mamo iskustva ni sa primenom trombina peroralno, ili u zglob, o &mu takode .pisu strani autori. Zakljudak Opisana su za terapiju vaina fiziolos"ka svojstva albumina, fibrinske pent i fibrinskog filma; izneseni su podaci iz literature o njihovoj primeni, kao i izvestaji o primeni albumina (2500 doza) i fibrinske pene (2500 ko- mad'a) proizvedene u Zavodu transfuzije Beograd.* * (Zavod transfuzije u Beogradu zahvaljuje doe. dr Litricin (Obna klinika, Beograd), asist. dr Peri"sic (Interna klinika A, Beograd) na dostavljenim prilo- zima o klinickoi primeni albumina, odnosno fibrinskog flma, cija zapaianja u ce- losti objavljujemo; zahvaljujemo takode za saop'stene podatke dr Mike'su i dr Labosu (bolnica Banja Luka), doe. dr Zujovic (Pedijatriska ?klinika Beograd), majoru dr Re- bormseku (VMA), anoteci KliniEke bolnice Ljubljana, Internoj klinici Skoplje, i osta- lim odeljenjima i lekarima koji obave"stavaju nas Zavod o primeni frakcija plazme). Berner Kolloquium: Die Chemie der menschlichen Bluteiweise 1956. Gibson: Blood and Bloodderivatives USA. Stefanovic: Bolesti jetre, Med. knjiga, 1956. Lancet, 16 mart 1957. Le Sang, Ne 1/56. Materijal i dokumentacija za kurseve transfuzije pri nacionalnom centru trans- fuzije u Parizu. Le Scalpel, Ne 42, okt. 1949. Bitten transfuzije, 1954. White-Weinstein: Blood derivatives and substitutes - Williams a. Willkins. Acta Scandinavica, fast. V, vol. XCVII. Surgical Newsletter, 1952. Acta Pharmacologica, Copenhagen 194713. CLINICAL APPLICATION OF ALBUMIN AND FIBRIN PREPARATS Dr. P. Jerina-Lah In the article the author described physiological characteristic of albumin, fibrin foam and fibrin film, important for the therapy. He also gave data from the literature on the application of these products, as well as results obtained from hospitals on the application of albumins (2.500 doses) and fibrin foam (2.500 pieces) which were prepared in the Blood transfusion institute in Belgrad. !Qinika za one bolesti Medicinskog fakulteta u Beogradu Upravnik: Prof. dr V. 6avka UPOTREBA FIBRIN-FILMA U OFTALMOLOGIJI Dr Olga Litrijin i Dr Vera Damjanovit Istrazivanja, koja so potrebe Drugog svetskog rata osobito ubrzala, dovela su do izdvajanja .pojedinih frakcija krvne plazme i odredivanja njihovog hemiskog sastava. Od mnogobrojnih frakcija za nas so od inte- resa trombin i fibrinogen. Ovi sastavni delovi plazme uvedeni so u tera- pisku upotrebu raznih grana medicine. Njihova se upotreba osniva, prvo, na cinjenici da in situ vesta6ki stvoreni fibrin mote da deluje hemosta- ti6no, a, zatim na osobini da pretstavlja >fizioloski lepak ili tutkaloserije< zeceva. Pod >>serijom< mi ,podrazumevamo 5 zeceva, koje upotrebljavamo u glavnoj kontroli, i pet rezervnih koji bi bili upotrebljem u eventualnim ponovnim ispitiva- njima. Smanjivanje broja zeceva od 5 na manje, ne samo da nema naucne osnove, vec more dovesti do pogres""nog interpretiranja rezultata. Uosta- lom, i statisticki, pored toga i biolo"ski, mote se dokazati da je ispravnije raditi sa vecim brojem zeceva. U tome je USA farmakopeja daleko isprav- nija negoli oni proeisi koji prcdlazu smanjivanje broja zivotinja. Meau- tim, ukoliko bioloski postoji verovatnoca o individualnom reagovanju poiedinih rasa zeceva, ipak u svakodnevnoj praksi, gde se svakodnevno vrse ispitivanja pirogenih materija, nije moguce izvrs"iti selekciju bas" ona- kvih zeceva kakvi so nam potrebni (albino). Zato ce onaj ko radi rutin- ski svakako biti prinuden da se zadovolji i sa nekom drugom rasom od propisane. Ukoliko akademska diskusija ukazuje na to, praksa pokazuje da le oval momenat od veoma malog prakti6nog znacaja i da ne bi tre- balo da taj razlog ometa normalno sprovoaenje testa. Za praksu je daleko vainije da imamo zdrave zivotinje i da pazimo odakle ih nabavljamo. Svakako je veliki nedostatak neposedovanje velike farme koja bi davala ispravne zivotinje. Uzimanje ze&va iz farmi nekih instituta pokazalo je da se dosta cesto dobijaju vec obradivani zecevi, koji vo svim .propt- sima izgledaju normalni, ali kada se vrs"e dublja ispitivanla seruma ispo- stavija se da su ti zecevi vec imunizovani. U nekim ispitivanjima, od pre nekoliko godina, mi smo kod jedne serije od 20 zeceva pronas"li veomi uvecanu gama-frakciju i ispitivanjima dos"li do zakljucka da su se zivo- tinje seljakale od instituta do instituta. Pitanje merenja temperature kod zeceva usmereno je u dva pravca: 1) cime meriti i 2) kako meriti? Mora se istaci da je u tome od bitne vaznosti da se zivotinje pre-svega naviknu na merenje temperature, dok je sve ostalo daleko manje vaznije. Navikavanje zivotinja mora ici ne samo a pravcu merenja temperature, vec i navikavanja na novu ishranu, novu sredinu i nov ljudski personal. Radi toga, pre negosto pocnemo s radom na novim zivotinjama, ostavljamo ih da se navikavaju najmanje nedelju dana. Posle toga sledi trodnevno cetvorostruko merenje tempe- rature (u intervalima od po 1 sat). Nismo nas"li nikakvu razliku izmedu staklenog i elektricnog termometra. Elektricni ima samo to prednost to usgtedi dosta vremena, all je veoma nepogodan pri visokim varijacijama spoljne temperature. S druge strane, ako je neko vec kontrolisao kablove ovoga termometra, videce da postoji >individualna< razlika (tj. otstu- panle) ti temperamrama svakog odredenog kabla. Zbog toga nam se cini da su stakleni termometri daleko pogodniji, iako merenje njima iziskujc dosta vremena. Veoma je vaino da jedna ista osoba obavlja merenje temperature. Ta osoba treba da ima srednjemedicinsko obrazovanje i da voli zivotinje. S v a k. a osoba n c m o i e sa istom vernoss"cu da izvede opit, kao osoba koja zna s"ta je pirogena reakcija (i cak ju je mozda videla na nekom odeljenju), i ako ne voli zivotinje i ne pokazuje ljubav prema njima. Treba podvuci da an zivotinje osetljive i na ovaj momenat 1 da o njemu treba voditi i tekako racunati. Pri pripremi materijala za pirogena kontrolu treba, pre svega, vo- diti racuna da on ne bude izvor pirogene reakcije kod zivotinie. Zato igle, brizgalice i destilat koji se upotrebl)java za pranje materijala treba da su besprekorni. Mnogo ce biti lake ako se za ovo upotrebe staklene termorezistentne brizgalice, all svako maltretiranje visokim temperaturama dovodi do os"tecenja materijala. Pri ubrizgavanju materijala za ispitivanje treba biti oprezan i davati ga veoma lagano. Mi nismo primetili nikakvo preoptereEenje krvotoka, ako je injiciranje izvodeno od iskusne osobe. Zato svi propisi i predvidaju vreme ubrizgavanja jednog preparata. Isto tako an ne slaiemo sa nekima koji vrs"e probu sa destilovanom vodom. Nije nam pri citanju takvih rezultata jasno da li je stvarno radeno sa de- stilovanom vodom, ih u nekoj modifikaciji. Destilovana voda s v a k a k o i z a z i v a h e m o I i z u eritrocita zeceva usled vec odavno poznatih biofizickih fenomena. Mi ne ispitujemo des t i I o van u v o d u, vec fiziolos"ki rastvor koji je nacinjen od nje. U interpretaciji rezultata, kako >normalne< temperature pre ubri- zgavanja rastvora tako i kasnije posle injekcije, mi izbegavamo racunsko zbrojavanje i delenje. tim je jedan zec, koji ranije nije pokazivao nicega abnormalnog, reagovao povisse- njem temperature, ogled ponavljamo na novih pet z e c e v a. Ovakav sistem rada otkrio nam je svoje velike prednosti. Smatramo da nije logicno da se prostom racunicom moie oduzeti jedan skok temperature ;preko normale. Najzad, trebalo bi istaci da se i u nas"oj i inostranoj literaturi istice bojazan da zec nije slucajno dao > nenormalnoabnormalnimt< ,povis"enjem tempera- ture, daleko je manje opasan po primaoca i on igra vise ekonomsku ulogu (odbacivanje jedne serije preparata) nego medicinsku. Daleko je opasnije ako zivotinja ne reaguje posle opltnog ubrizgavanja jet se time mole desiti da se jedan ?plrogeni preparat izda kao apirogen. 1. Broj bivotinja: serija od 5 zebeva, za ponovnu kontrolu isto toliko. Aklimatizacija bivotinja: 7-10 Jana. Rasa: najbolje albino, inace prema uslovima. Rok upotrebe bivotinje: sedam dana od prve injekcije. Korro!a temperature pre opita: tri dana uzastopce, c`etiri puts dnevno it ra- zmacima od jednog sata. Specijalna predostrobnost: kontrola $ivotinja na zdravstveno stanje, skotnost itd. Eventualno elektroforetska slika proteina serums. Izdvajanje muijaka od ienki. Povremeno davanje sulfamida. 11. Ubrizgavnnje: veoma lagano, 10 cent za 5 minuta. Doziranje: kristaloidni i koloidni rastvori 10 ccm/kg. Proteini plazme 2 ccmtkg. Ostali proteinski rastvori: dozirati tako da procenat proteina odgovara pro- centu u plazmi. Merenje temperature: jedan sat pre ubrizgavanja, jedan sat posle i jog dva merenja nakon ovog poslednjeg, u razmacima od 1 sata. Interprelacija rezultata: skok temperature iznad maksimalnog skoka kod j e d n o g z e c a: a) za kristaloidne otopine od 0,60 navi"se; za plazma-proteine 1,10. Potvrda: an novoj seriji od 5 zeceva. Ubelebavanje rezultata (protokol): to prostije i prakticnije; poseban protokol za radcne, poseban za neradene zivotinje. Specijalne predostrobnosti: prilikom doziranja preparata za ubrizgavanje voditi rabuna o toleranciji. Prilikom ubrizgavanja destilovane vode voditi racuna da li nije nastupila he- moliza zeejih eritrocita. 111. Specijalne mere prilikom i pre kentrole: Pirogenu kontrolu treba, po mogucstvu, da radi ista osoba. Za svaku seriju izradenog i pirogen-kontrolisanog preparata potrebna jo i kli- nicka potvrda. Za rad upotrebijavati staklene brizgalice sterilisane an 1800, u slubaju nemo- gucnosti sav materijal za pirogen kontrolu pripremati po propisima spremanja ma- terijala za transfuziju. Zivotinje nabavljati po mogucnosti sa iste farme. Na kraju bismo rekli da Jugoslovensku farmakopeju II svakako treba dopuniti sa propisima o ispitivanju pirogenog materijala. Smatramo da je bitno donosenje propisa, da se ova kontrola obavezno radi za svaku seriju pri.premljenog preparata, na- rocito za intravenoznu primenu, bez obzira gde se on pripravlja. Approved For Release 2008/06/27 : CIA-RDP80TOO246AO05000100001-4 Pirogene materije i izvodenje pirogenog testa Zakljudak Posto Jugoslovenska farmakopeja ne sadrii jogs propise o ispitivanju pirogenosti materijala za infuzije, odnosno rastvora in infuzije, autori iznose svoj prilog diskusiji za adendum Jugoslovenske farmakopeje po istom pitanju, i to na bazi vis"egodifnjih vlastitih iskustava. SOME PROBLEMS OF PYROGENIC TEST Mr. Grozdani6, Dr. Simonovic As the modem Yugoslav Pharmacopeia has not yet directions for the inve- stigation about the pyrogenic test for infusion materials, the authors give their contribution to the discussion for )addendum Pharmacopeact of this question, based on personal experience and observation of several years. NEKI PROBLEMI GUMENOG MATERIJALA ZA TRANSFUZIJU -; Mr Milan. f j. Lukil Uporedo sa povecanjeni broja datih transfuzija krvi i njenih deri- vata javllaju se, pored ostalih, i problemi u vezi sa gumenom materijom za.::transffuzisku opremu: Za dobro ,poznate nezgode; kad fto so prolazna urtikarija i- razne druge alergicne polave'koje obic"no-prolaze bez ikakvih 'opasnosti,>RekordaSaveBaxterSifarmaRekorda>Save>ReltordaliberalnihBaxterMinimalni uslovis (izdati od Saveznog zavoda za narodno zdravlje. v. >Nar. zdravljea 1-2'57) svakako da su neonhodni u sprovodenju prvih mera za pobolj`sanje sluibe transfuzije i kao takve treba pozdraviti. Oni, kao po- detni, imaju svakako nedostataka, all bududi da su prvi treba to shvatiti i kasnija praksa donee potrebne ispravke. Dr B. S. Approved For Release 2008/06/27 : CIA-RDP80T00246AO05000100001-4 PRAVILNIK 0 OSNIVANJU, ORGANIZACIJI I RADU USTANOVA ZA TRANSFUZIJU KRVI Na osnovu iSlana 1 Uredbe o dono`senju . republickih propisa o organizaciji zdravstvenih ustanova (>Sluibeni list FNRJe br. 16/54), Savet za narodno zdravlje Narodne Republike Srbije donosi PRAVILNIK O OSNIVANJU, ORGANIZACUI I RADU USTANOVA ZA TRANSFUZIJU KRVI Opste odredbe Clan I Kabineti za transfuziju krvi, stanice za transfuziju krvi i Zavod za transfu- ziju krvi (u daljem tekstu: kabineti, stanice i Zavod) so ustanove za transfuziju krvi koje vrsse poslove u vezi sa prikupljanjem, raspodelom i preradom Ijudske krvi, pro- izvoda od Ijudske krvi i zamenika plazme. Clan 2 Kabineti se mogu obrazovati u bolnicama, i to u mestima gde postoji stanica za transfuziju krvi iii Zavod za transfuziju krvi. Kahinet je organizaciona jedinica bolnice. Kabinet se obrazuje po prethodno pribavljenom strucnom misljenju Zavoda za transfuziju krvi. Clan 3 Stanicu za transfuziju krvi obrazuju zdravstvene ustanove kao svoju organiza- cionu jedinicu. Stanica se obrazuje po prethodno pribavljenom strucnom mi?ljenju Saveta-za narodno zdravlje Narodne Republike Srbije. Clan 4 Zavod za transfuziju .krvi je samostalna zdravstvena ustanova osnovana od fzvr'snog vela NR Srbije. Clan 5 Ustanove za transfuziju krvi mogu se osnivati, odnosno obrazovati ako so prethodno obezbedene prostorije, utedaji i ostala oprema, finansiska sredstva i strucni kadrovi potrebni za normalan rad ustanove. Clan 6 Kabinet ima sledece zadatke: - da vr"si prikupljanje Ijudske krvi, prvenstveno od srodnika i poznanika bolcsnika; - da dostavlja krv radi obrade stanici za transfuziju krvi; - da cuva prikupljenu krv za potrebe bolnice u Eijem se sastavu nalazi; - da dostavlja izve'staje o radu odredenim ustanovama i organima. Pored navedenih zadataka, kabinet vodi evidenciju o datim transfuzijama i prati kvalitetno sprovodenje transfuzije u bolnici kojoj pripada. Approved For Release 2008/06/27 : CIA-RDP80TOO246AO05000100001-4 Clan 7 Kabinet je duian da obezbedi tehnidko i strucno sprovodenje transfuzije krvi u bolnici, p koju svrhu ima u dovoljnim kolidinama: sistema za transfuziju krvi, za- menika za plazmu - fizioloski rastvor, dekstroze, dekstrana i dr., suve plazme, frak- cijeplazme, seruma za odredivanje ABO i Rh krvnih grupa j potrebnog.materijala za-istraiivanje antitela. Clan 8 Pripremljena krv, koja se duva u kabinetu, mora se upotrebiti u roku od 10 Jana. Po isteku ovog roka, kabinet lsalje krv teritorijalno nadleinoj stanici, odno- mo Zavodu. Krv se mole uputiti i pre ovog roka stanici ili Zavddu u sludaju da se ista.pojavljuje kao vilak. kako bi-je stanica odnosno Zavod na vreme upotrebili. Stanica ima sledede zadatke: - da prikuplja davaoce krvi a mestu i bliioj okolini; - da priprema konzervisanu krv prikupljenu od dobrovoljnih davalaca, kao 1 od-rodbine i prijatelja bolesnika, u saradnji sa Crvenim krstom, odnosno sazdrav- stv^nim osobljem ustanove u koioj se bolesnik ledi; -- da cbraduj- i cuva prikupljenu krv; - da priprema pribor za konzervisanje krvi: - da proizvodi, no potrebi, sredstva za zamenu plazme (fiziolo`ski rastvor i glikozu); da saraduje sa zdra4stvenim ustanovama i da im pruia strudnu pomod u pogledu obezbedenja uslova za pravilno rukovanje i upotrebu Ijudske krvi i proizvoda od Ijudske krvi; . -,de dostavlja izvdstaje o radu odredenim ustanovama i organima. Clan 10 Stanica morn imati dovoljne kolidine sistema za davanje transfuzije krvi. Pored toga stanica mora da ima: suvu plazmu, frakcije plazme i rain test-serume. Zavod ima sledede zadatke: -.-.da organizuje i prikuplja Ijudsku krv, da priprema i preraduje prikupljenu krv 1 da proizvodi sredstva za zamenu plazme; - da snabdeva zdravstvcne ustanove ljudskom krvlju, proizvodima od krvi i sredstvima za njihovu zamenu; - da obrazuje rezerve stabilnih proizvoda od krvi; - da priprema goiove pribore za transfuziju krvi-za potrebe stanica, kabineta i bolnica; - - - da pruia strudnu pomod stanicama i kabinetima; - da organizuje i odriava kurseve za strucno osposobljavanje medicinskog osoblja na poslovima pripremanja, prerade i upotrebe Ijudske krvi za potrebe ledenja; - da saraduje sa zdravstvenim ustanovama; - da radi na unanredenju sluibe transfuzije krvi; - da obraduje statistidki materijal primljen od stanica i kabineta i' da ga dostavlja odredenim ustanovama i organima. Clan 12 Radi ostvarivanja zadataka iz prethodnog dlana i uspelnog vr`senja poslova predvidenih ovim pravilnikom, Zavod ima pravo i duznost: - da od zdravstvenih ustanova, u dijem sastavu postoje kabineti i stanice, trait obavestenje i statistidke podatke o njihovom radu; - da ostvaruje uvid u ustanove za transfuziju krvi na teritoriji NR Srhije pod kojim uslovima buvaju, obraduju i stavljaju u promet proizvode koji sluie za transfuziju krvi; -da stavlja eventualne primedbe zdravstvenoj ustanovi u vezi sa radom sta- nice ili kabineta; - - da organu koji vr"si nadzor nad radom zdravstvene ustanove u kojoj po- stoji kabinet ili stanica, predlaie preduzimanje odgovarajucih mera radi obezbedenja njihovog pravilnog funkcionisanja. Clan 13 Uzimanje krvi yr?i se od lica koje je dobrovoljno na to pristalo. Uzimanje krvi vr"si se pod uslovima koji su odredeni resenjem Komisije za lokove pri Saveznom zavodu za narodtio zdravlje br. 116/57. Uzimanje krvi od davalaca vrli iskljucivo lekar ill posebno osposobljena lice sa srednjom- medicinskom skolom pod nadzorom lekara. Clan 15 Svaki prijavljeni davalac, bez obzira da Ii mu je uzeta krv ili nije, mora se cvidcntirati u administrativnom orotokolu i zdravstvenom listu davalaca. Davaocu od kojeg-je uzeta krv obavezno se izdaje potvrda o datoj krvi u vidu legitimacije, za- hvalnice i sl. Clan 16 Krv se mole davati licu kome je potrebna saran nakon prethodnog odredivanja krvne_. grupe primacca i davaoca i nakon proverene unakrsne probe. Krvna grupa se edreduje po pravilu u ustanovama za transfuziju krvi, a u bolnickim odeljenjima od strane osoblja koje je za to osposobljeno na posebnim kursevima. ' Clan 17 - U prikupljanju davalaca krvi ustanove za transfuziju krvi saraduju sa organi- zacijama Jugosloveuskog crvenog krsta. Kabincti i stanice imaju prostorije i opremu prema spisku koji se daje u pri- logu i koji je sastavni deo ovog pravilnika. Clan 19 Kabinetom rukovodi lekar koji je za ovu sluibu osposobljen na posebnom kursu. Na poslovima kabineta lekar mole raditi i pored svoje redovne duinosti. Pored lekara, kabinet treba da ima najmanje jednog Iekarskog pomocnika ospo- sobljenog na posebnom kursu za rad u kabinetu. Clan 20 Stanicom rukovodi lekar koji je osposobljen za rad u sluibi transfuzije krvi. Pored lekara stanica treba da ima najmanje dva lekarska poiiodnika osposo- bljena na posebnom kursu za rad u stanici. Zavodom rukovodi upravnik Zavoda koji mora biti lekar sa vi3egodiiinjom praksom u sluibi transfuzije krvi. Broj osoblja potrebnog za rad Zavoda utvrduje se sistematizacijom radnih mesta. Clan 22 U svrhu standardnosti i obezbedenja kvaliteta materijala ustanove za transfu- ziju krvi duine su da se u pogledu glavnih osobina i oblika pribora pridriavaju odre- denih uputstava koja ce se naknadno propisati. Ustaneve za transfuziju krvi moraju se pridriavati odredenih programa (aplazma-programs) donetih od strane nadleinih organa. U ovu svrhu stanice za transfuziju krvi duine su da u zajednici sa Zavodom utvrduju godi3nje planove ko- riscenja terena koii ce obradivati mobilne ekipe Zavoda, odnosno stanica. Plan republiiSkog doprinosa za odredene programe (aplazma-programs) utvr- duje Saver za narodno zdravlje NR Srbije na predlog Zavoda. Stanice i druge zdravstvene -ustanove so duine da prulaju pomoc mobinim ekipama Zavoda koje so prvenstveno zaduiene za ostvarenje utvrdenih programa (splazma-programat). Clan 24 Pored ustanova za transfuziju krvi. ostale zdravstvene ustanove buvaju pro- izvode od krvi rod nadzorom lekara. Upravljanje, finansiranje, kao i nadzor nad strucnim radom kabineta, stanica i Zavoda vr'si se po postojecim propisima. Clan 26 Postojeci kabineti, stanice i Zavod svoju organizaciju i rad imaju saobraziti odredbama ovog pravilnika u roku od jedne godine po-njegovom stupanju na snagu. Clan 27 Ovaj oravlnik stupa na snagu danom objavljivanja u sSluibenom glasniku Narodne Republike Srbijet. Broj 5498/57 Pretsednik (SI. glasnik NRS hr. 7/58) Saveta za narodno zdravlje NR Srbije U Beogradu, 30 januara 1958 god. Dr lovan CekiE, s. r. P. Chevallier, A. Fiehrer: DES NOUVEAUX SYNDROMES HEMORRA-? GIQUES - LA DYSPROTHROMBIE (Novi hemoragicni sindromi - disprotrom- binemije); Masson et Cie, Paris, 1957. Autori su u ovoj monografiji obradili sindrome koji nastaju kao posledica poremedaja It faze koagulacije, odnosno formiranja trombina. U predgovoru je istaknuto da se pod terminom disprotrombije podrazumevaju svc one hemoragicne pojave koje karakteri'se produ5.eno Quick-ovo protrombinsko vreme, za koje se danas zna da nije samo funkcija nivoa protrombina ved i koncen- tracije dva druga faktora, konvertina i akcelerina. S obzirom na ova saznanja o formiranju trombina, danas se cesto govori o pro:rombinskoj aktivnosti neke plazme, podrazumevajudi pod tim sve faktore od kojih zavisi to aktivnost. Disprotrombinemije obuhvataju one hemoragicne sindrome kod kojih je smanjena protrombinska aktivnost. S:o strana ove monografije obuhvataju sledede glave: a) Podelu disprotrombinemija (esencijalne i sekundarne); b) Klinicke pojave u vezi sa njima; c) Biolo"sko+koagulacione testove za diferencijaciju; d) Neka teoretska razmatranja, i e) Terapiju. Pcdela disprotrombinemija na esencijalne, koje sat retke, i sekundarne, koje an ce`sde. data je veoma pregledno i didakticno. Dat je i pregled koji omoguduje brzu dijagnozu disprotrombinemija. I pored ne"sto pretencioznog naslova, monografija pretstavlja dobar prirucnik za onoga koji se bavi problemima koagulacije kako zbog svoje preglednosti, tako i opseine bibliografije. Dr loran Rolovic PAPER ELECTROPHORESIS. Ed. for the Ciba Foundation: G. E. W. Wol- stenholme, E. C. P. Millar; J. & A. Churchill LTD, London, 1956, str. 224, cena 35 s. Knjiga pretstavlja referate sa sastanka skoro svih najeminentnijih pretstavnika po pitanju papirne elektroforeze. Sastanak je odrian od 27 do 29 jula 1955 god., i mada je proslo dosta vremena i neke stvari iz referata dosta napredovale, ipak knjiga pretstavlja bazu kako za pocetnike tako i za one koji su na ovom polju napredovali. U svome referatu W. Grassmann iznosi op?te metode papirne elektroforeze i njenu primenu u medicinske i biohemiske svrhe, pri emu je prodiskutovao o ne- kim prednostima i nedostacima metode. Diskutujudi o tipovima aparatura, on pred- vidd bududnost elektroforezi visoke voltaic i elektroforezi sa papirnom zavesom. J. de Wael iznosi rezultate ispitivanja kod oboljenja pasa. E. M. Abdel-Wahab, V. H. Ress, D. J. R. Laurence ispitivanja A/G odnosa i referi"su da je posle bojenja amide-iivarcom oval odnos iznosio 1.7. J. C. White, G. H. Bearen, M. Elis so izneli metode ispitivanja hemoglobina, dok H. Laurell saopstava ispitivanja uticaja ACTH i kortizona na nolisaharid koji se vezuje za protein, kao i kod izvesnih oboljenja. E. Koiw detalino saopstava svoju metodu papirne elektroforeze. Fizikchemiske osnove papirne elektroforeze i njihov uticaj na tip aparata iznco je H. Svensson, a J. de Wael je iznco uticaj evaporacije i difuzije na razvijanje proteins na papiru. Analizu materijala dobivenog na papiru izneli su E. M. Crook i N. H. Martin. O uticaju ramih faktora na dobijanje i prorabun vrednosti iz proteinskih kri- vulja govorili su H. G. McDonald i S. Chr. Sommerfelt. O bojama i bojenju lipoproteina referisali so G. Franglen i H. G. McDonald. O perspektivama papirne elektroforeze govorio je E. 1. Durum. Krajnji referat B. Kickhofena iznosi rezultate visokovoltaine elekroforezc. I sami referati, kao i obimna diskusija o njima interesantni su zbog nauSno- kritiiikih anal iza metode u celini, usoeha i nedostataka. NaroEita painja obrabena je praktiinom znacaju. Pored cisto tehnickih teskoca sa kojima se srece svaki radnik u laboratoriji, mogu se naci i iskustva koja ukazuju i an sasvim, naizgled, obibne de- talje koji su od velikog uticaja na dobijanje ispravnih rezultata. Knjiga mole biti od velike koristi svima onima koji se have papirnom c.lektroforezom. L. Hejhal-P. Firt: OTAZKY LECENI PRUDKEHO KRVACEN, Ed. Na- kladatelstvi eeskoslovenske Akademie Ved, Praha, 1954, str. 299. U svom delu, nagradenom od Cehoslovacke vlade, autori tretiraju probleme eti- clogije pulmonalne staze i oada srcane radnje prilikom primene masivnih kolicina krvi. Oni su ispitivali dejstvo natrijum-citrata, heparina i hipertonicnih rastvora gli- koze i natrijum-hlorida, kao i razlike izmedu intravenozne i intraarterijalne pri- mene krvi. Pri ispitivanju transfuzije hepariniziranom krvi, oni nisu nagli razlike izmedu intraarterijalnog i intravenoznog naiana davanja, all kada je krv sadriavala natrijum- citrat, na"sli su da je intraarteriialni nariin boiji zbog direktnog toksibnog dejstva na- trijum-citrata na desno srce prilikom brzog intravenoznog davanja. Eksperimentalnim ispitivanjima oni so pokazali da se davanjem kalcijum-glukonata i novokaina uklanja toksicno dejstvo natrijum-citrata koje je jako izraieno i pri brzoj intravenoznoj trans- fuziji. Doziranjem su utvrdili da je naibolje dati preventivno 30 cent 10% kalcijum- glukonata na svakih 500 cent transfundovane krvi, i to tako da se 15 cent ubrizga pre transfuzije, 15 ccm posle datih 100 cm, i iza svakih sledecih 500 cent krvi jog po 10 ccm. Injekciie kalcijuma treba davati lagano i neprekidno. Naroeito se prepo- ruuje davanje kalcijuma kod hemoragija, jer so u takvim stanjima osobe daleko podloinije negativnim uticajima citrisane krvi. U pooledu dozirania krvi, smatraju da je potrebno davati onoliko koliko je iz- cubljeno. Visak transfundirane krvi runic imati nezgodnih posledica (preopterecenje). Kod posthemoragicnih anemija treba davati prolongirano transfuzije pune krvi ili koncentrovanih eritrocita. Autori podvlace znaEaj kontrole venskog pritiska. Stepen varijacije igra ulogu u doziranju kalcijuma i regulaciji oticanja krvi. Svaki nagli skok treba kupirati da- vanjem 5 ccm kalcijuma, time se za 10-15 minuta posle davanja kalcijuma postiie povracaj pritiska na normalu za 10 do 15 sek. Ako se to ne postigne ni za 30 sekundi, tada treba ili nrekinuti transfuziju ili dati jog kalcijuma. Transfuzija se mote nasta- viti jedino ako je pritisak vracen an normalu, all ona tada mora biti sporija. Kon- ,cola venskog pritiska mora se nastaviti i posle zavr"setka transfuzije, cak i posle 2-3 rata, narocito ako se radi o srcanim bolesnicima. $to se tice plazme. to pre transfuzije treba davati 15 ccm kalcijuma, posle da- tih 100 ccm 25 ccm, a iza svakih daljih 500 cent jog po 15 ccm 1070 kalcijum-gliko- nata. Ako venozni pritisak raste, davati 5 do 10 ccm. 8:o sc tic= 1%4 novokaina, njega treba davati 0,15 ccm na kilogram teiine, a u tcku potrebno je infundirati 0,25% novokain 5 kapi/mint. Zbog opasnosti od koagulacije i tromboze kalcijurn nikada no treba davati u isti ekstremitet. U daljim poglavljima autori diskutuju o vrednosti pojedinih zamenika za plazmu i smatraju da pri ruci treba imati despecificiranu animalnu plazmu i dekstran. U izlaganju o soku, oni smatraju da u slucaju zastoja srca usled hemoragija tr-ba prc svega dati intraarterijalno transfuziju a zatim poku"sati druge metode. Ali ako se pri tome daje citrisana krv, mora se davati kalcijum. Dodavanje hipertonicnih (40- 50%) rastvora dekstroze krvi mole biti 'stetno. Fibrilacija srca se takode sprecava da- vanjem kalcijuma. Oticanje krvi, tj. brzina oticanja, zavisna je u prvom redu od prec- nika igle. U slucaju prestanka srbane radnje, potrebno je omoguciti ne same inspira- ciju vec i aktivnu ekspiraciju. Posle reanimacije intraarterijalna transfuzija nema pred- nosti nad intravenoznom i zato treba nastaviti sa ovom poslednjom. - OBAVESTENJE USTANOVAMA ODNOSNO SARADNICIMA TRANSFUZIJE O STRUCNOib1 SASTANKU U 1958 GODINI Obavettavarno Vas da ce se s t r u J n i s a s t a n a k lekara koji rode it ustanovama transfuzije, odnosno lekara na klinikama i bolniJkim ode- I)enjima koji se have probleminta transfuzije uopste, odriati poslednjih meseci ove godine u sliJnoj organizaciji i opsegu kakav je bio sastanak profile godine it Beogradu. Datum i mesto odriavanja sastanka objavite se naknadno. Teme na sastanku We uglavnont slobodne, ali je veoma po'aeljno da svaki saradnik transfuzije razmotri da li raspolaie materijalom, odnosno da li bi bio voljan da obradi insmtktivan materijal ~O d a v a o c it k r v i.v, jer bi nu sastanku bilo tretirano pitanje davaoca (obrada davaoca it sta- tistic1kont, zdravstvenom i socijalnom pogledu, dalje it pogledu granica daawnja i visestrukog primanja krvi, kao i it pogledu postupanja zdrav- stvenog radnika prema davaocu, itd.). 44lolimo Vas da na struJni sastanak i saradnju pozovete kako lekare tako i fartnaceute koji rade na transfuziji ili se have problentima transfu- zije it Vasoj ustanovi. Isto tako Vas molhno da nam teme prijavite d o k r a j a a v g u- s t a ove godine, kako hi se mogao sastaviti privremeni program sastanka i sprovesti njegova organizacija. OBAVESTENJE PORUCIOCIMA ODNOSNO CITAOCIMA BILTENA BILTEN CE IZLAZITI PREMA DOSADASNJI,\I ISKUSTVI\MMA 2-3 PUTA GODISNJE. UREDNISTVO CE SE TRUDITI, CLM SREDI FINANSISKA PITANJA STAMPANJA, DA BILTEN IZLAZI STO REDOVNIJE, BAR 2-3 MESECA JEDANPUT. CENA BILTENA IZNOSI OKO 150 DINARA PO BROJU I RACUN CE BITI DOSTAVLJEN PRETPLATNICIMA UZ SVAKI BROJ. UREDNISTVO MOLI PRETPLATNIKE DA PRETPLATU POLAZU UREDNO.