THE ADMINISTRATIVE-ECONOMIC DIVISION IN RUMANIA

Document Type: 
Collection: 
Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): 
CIA-RDP81-01043R002200060019-7
Release Decision: 
RIPPUB
Original Classification: 
S
Document Page Count: 
80
Document Creation Date: 
December 23, 2016
Document Release Date: 
August 13, 2013
Sequence Number: 
19
Case Number: 
Publication Date: 
May 22, 1958
Content Type: 
REPORT
File: 
AttachmentSize
PDF icon CIA-RDP81-01043R002200060019-7.pdf5.66 MB
Body: 
1 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 I 50X1-HUM 0 ? * INFORMATION REPORT INFORMATION REPORT CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY This material contains information affecting the National Defense of the United States within the meaning of the Espionage Laws, Title 18, U.S.C. Secs. 793 and 794, the transmission or revelation of which in any manner to an unauthorized person is prohibited by law. S-E-C-R-E-T 50X1-HUM COUNTRY Rumani* REPORT SUBJECT DATE OF INFO. PLACE & DATE ACQ. The Administrative-Economic Division in Rumania DATE DISTR. 22 May 1958 NO. RAGES 1 REFERENCES RD 1:20CESSING COPY 50X1-HUM 50X1-HUM SOURCE EVALUATIONS ARE DEFINITIVE. APPRAISAL OF CONTENT IS TENTATIVE. publication on 501 the administrative-economic division of Rumania. It was edited by the Rumanian GHQ (sic) and is the latest issue of its kind on the subject. Distribution of attachment: ORR: Retention 50X1-HUM 50X1-HUM 50X1-HUM STATE X ARMY X NAVY X AIR FBI AEC (Note: Washington distribution indicated by "X"; Field distribution by "*".) INFORMATION REPORT INFORMATION REPORT Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13 CIA-RDP81-01043R002200060019-7 k?U ORA$ E DE SUBORDONARE REPUBLICANA Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13 CIA-RDP81-01043R002200060019-7 50X1 50X1 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13 : CIA-RDP81-01043R002200060019-7 Sa ..nta ? ' BUCURE$T1 ORAS DE SUBORDONARE REPUBLICANA IMPARTIREA ORA$ULU1 BUCURE$T1 IN RAIOANE Capitala Republica Populare Romane se Imparte In 8 raloane si anume: Raiom.1 I. V. Stalin, Ralonia I Mai, Ralonul 23 August, Raionul Tudor Vladimirescu, Rato- nul Nicolae Balcescu, Raionul V. I. Lenin, Raionul Oh. Gheorghiu-Dej i Raionul Grivita Rosie. RAIONUL I. V. STALIN Situat In regiunea de Nord a orasului i cuprins intre raloanele I Mai si Grivita Rosie, are urmatoarea dell- mitare: Limita de Sud este formata de b-dul Republic!! (ex- clusiv) Intre cal. Victoriei 51 str. Alex. Sahia. Dela acest punct catre Est delimitarea urmeaza traseul stri- zilor: Alex. Sada, Polona, cal. Floreasca, sos. Pipera Oita la calea reran Bucuresti-Constanta (bode In ex- clusivitate), tar de act cu o usoara oblicitate spre Vest pe drumul de camp (inclusiv) pana la linia de centurS. Cake Vest dela b-clui Republica delimitarca urmeaza traseul call Victoriel (inclusiv) pana la cal. Grivitel, apol traseul acestei artere (inclusiv) pSnS la b-clul NI- culae Titulescu, de undo se schlmba directia spre Est, pe Ntculae Titulnscn, b-dul Banu Atanta (ambele exclusiv). tirDI spre Nord pe b-dul I Mal, str. Aviator Tralan 1Vastle (ambele exclusiv), spre Vest pe b-dul T. F. F. (exclusiv), para la Intersectia cu 'luta (era ta de garaj a Depozitului Sanitar, pe care o urmeaza (In- dusty) apol spre Nord pana la linia ferata Bucurestl- Constant a. Link ferata Bucurestl-Constanta formeaza limits ra- fonulut 00 In dreptul prelungiril lintel (crate de ga- raj a Soc. Sovrom-Petrol, care formeaza limita raionu- lui nrelungila in linte drcaota pana Is raid Colenfina, is Est de cimitirul Damarnaia (Excluzand acest cimi- lir). De ad Mut apol Colentina formeaza limita de Nord a ralonulut spre Vest. pana ia intersectia cu vl- roaga Colenlinef, iar de act spre Nord Vest pe firul vi- roagel pita la intersectia cu linia ferata de centura, care este limita de Nord a raionului. RAIONUL 1 MM Situat In parka de Nord-Est a orasului *I cuprins Intro raioaneie I V. Stalin sl 23 August, are urmatoa- rea del imita re: Calm Sud accasta delimitare esk formata de b-dul Republica (exclusiv) Intre str. Alex. Sahia si cal Mo. 5ilor. Din acest punct urmeaza traseul call Mosilor s! calf Colentina (exclusiv) pana la intretaterea acestuia cu linia ferata Obor-Pantelimon: de ad delimitarea se face pe calea ferata cu directia spre Est si apol spre Nord-Est, traversand Lacul Fundeni pan5 la link ferata Bucuresti-Constanta, care la randul ei formeaza limits de Nord a raionului pal la 'os. Pipers. Cake Vest delimitarea urmeaza sos. Pipera, cal. Flo- reasca, str. Polona si Alex. Saida pana In b-clul Repu- blica (toate In InclusIvitate). RAIONUL 23 AUGUST Cuprins Intre ratoancle I Mai st Tudor Vladmirescu situat In partea de Est a orasului, are urmatoarea de- limitare: Sure Vest Incepand dela intersectia call alarast cu ; str. AlAntuleasa, urmeaza traseul acestel strazi (exclu-, sly) pan5 la b-dul Republica sI spot In continuare pe ca. Moshor si cal. Colentinet (inclusiv) pana Is calea ferata Obor-Pantelimon. Din :west punct delimitarea se face dealungul call (crate, Intal cu dirixtia spre Est: apol spre Nord-Est, para la traversarea lacului Fun.' dent, de unde urmeaza directia spre Est, pc la Sud an:uncle Fundeni, Dobroesti? Pantelimon, pe malul de Nord at lacului Fundent I apol pe firul raului Colen- tina pana in dreptul Garii C.Atelu; de ad se Indreapta spre Sud, traverseaza linia ferata Bucurestl-Oltenita, Is Vest de Oars Catelu, continuand traseul spre Sud des- drumultd Intro tarlale (Indusiv) cc delimiteazi satul Glina de acest raion. Limits Jo Sud este formata de cal. Calarasi,'Ince- {And dela Intretaierea Cu str. Mantuleasa si se conti- nua cu b-dul Mundi pana la eca 700 m, dup5 traver- sarea $os. Catelu (toate In exclusivitate). De ad spre Sud-Est pe o directie curba rata de linia ferata I3ucu resti-Oltenita traversand drumul Murgului i 'os. Du- desti-Pantelimon. se Indreapta spre Est pe traseul str Soldat Ghetu Anghel (inclusiv) pana la intretaierea Cu limits de Est descrisS mai sus, adica drumul Mire tarlale (inclusiv) cam la juraStatea distantei Mire gara Catelu sl comuna cu acelas flume. RAIONUL TUDOR VLADIM1RESCU Situat In partca de Est a orasului l cuprins Inlet raioanele 23 August $1 N Balcescu are urmatoarea de- limitary Spre Nord Incepand din cal. Victorki se limtteaa Cu b-dul Republica (inclusiv) WS la str. Mantuleasa. Spre Nord delimitarea este descrisa la Raionul 23 August cu care se Invecincaza pans la drumul Intro tarlale dinspre satul Glina. Apoi porneste spre Sud pe drumul Intro tarlale (inclusiv) pana la intersectia cu ralea feratS a Intreprinderli I Mai, de ad spre Vest pe aceasta cab ferata OM in b-dul Ion Sulea (lost sos. Dudestl-Pulberarle). apol tot spre Vest pe b-dul Ion Stiles (inclusiv) Ora la limits de Vest a Intro- pr'nderil I Mot st In contlnuare pc limaa acestel In- treprInderi spre Sud pInS la terenul proprietatea comu- nei Dudestl-Cioplca, pe limits de Est a acestei proprie- tali pima in firul Oulu! Dambovita pe care-I urmeaza WS Is intersectia cu cal. Victoriei, incluzand partea stangS a spl. Untrit si parka stangS a pietei Operci de Stat. Spre Vest delimitarea se face pe cal. Victoriei (inclusiv) Intro b-dul Republicii si data Operei de Stat RAIONUL NICOLAE BALCESCU Situat In regiunca de Sud orasului i cuprins Intro ratoanele Tudor Vladimirescu si V. I Lenin. are urma- toarea delimitare? La Nord-Est parka dreapta a spl. Independentei, a pick! Operci de Stat, a spl. Unirii Incepand din dreptul str. Sapientei pima la cca 181)0 m Est de los. Vitali. Barzesti, pc rind raului Dambovita. .Spre Vest din spl. Independentei. 'mita urmeaza traseul str Sapientei (exclusiv), Miiitiei, Rafael Feraru, St-til Apasloll. Antim. cal. Rotund (toate in inclusivi- tate), WS la intersectia cu calea ferata Bueuresti- Citurgiu, de uncle Ii inst4e$te intreg traseul acestei nit berate la Vest pita spre Sudul orasului, Is intersec- tia cu sos. Giurgiului. De ad limits se indreapti perpendiculars pe aceasta scsea pe directia dealungul drurnului Bercenarului (in- clusiv) spre Est WS spre Sud de cartierul Aparatorit Patric', de undo paralel cu drumul navel, dealungia drumului Ciocarliei (inclusiv) se Indreapta spre Nord. Est pc drumul intre tarlale (Inclusiv), traversind sos. 6 01 lui Dimbovita). 50X1,AJ1 RAIONUL V. I. LENIN Acest raron situat Intro raioancle Gh. Gheorghlu-Dej Nicolae Balcescu, In regiunea de Sud-Vest a orasulul, are urmitoarea delimitare: Spre Nord, Incepand dela cal. Victoriei. pe 50X1 Mantic. b-dul Ardealului, b-dul Dr. Marinescu, sos. Co- trocen1 (bate inclusiv) t apoi cake Sud, traseul ur- meaza b-dul Geniului, str. Razoare, drumul Taberel cu directia spre Vest (lode inclusiv), pana In drumul de care. aproape paralel cu str. Sergent Apostol Constan- tin, drum pe care-I urmeaz5 spre Sud Ord la cotttura acestuia spre Est. Din acest punct, merge aproximativ paralel cu b-dul Ghencea, traversand str. Serg. Apostol Constantin si dand in drumul de care dela capatul str zilor Ramura Jiului si Motrului. Acest drum (Indus's') formeaza limita raionului pana la intersoctla cu drumul de care, ce urca spre Nord de b-clul Ghencea, pa care-I urmeaza spre Sud (inclusiv), traversand acest bule- yard ;Ana la Vest de Ferma Adam Manolcscu, apol pe str. Vac' (inclusiv) Dela capatul sir. VIM se Indreaptil spre Sud-Est, traversand 'os. Alexandria la 500 m test de Centrul de Reeducare, continuand In linle dreapta traversand sos. Bucurestl-Magurele in dreptul str. Orsova. mergand pe aceasta strada (inclustv), contl- nand apol spre Sud-Est pana la drumul de cam ce traverseaza *cis. Giurgiului In prelungtrea drum:slut Bereenarului (Indus's-) pana la calea ferata Bucurestl- Gum giu. Calm Est se limiteaza cu ralonul Tudor Vladimirescu dealungul call VIctoriet (excluslv) prat In data Operel de Stat, apol se Invedneaza Cu ralonul Nicolae BM- cescu, conform delimitaril descrise Is acest raion. RAIONUL GH. GHEOR01111.1?DEJ Situat Intro raloanele Lenin st GrIvita Rosie, In re- giunea de Vest a orasului, arc urmatoarele limIte: La SW, Meet:land dela cal. Victoriet, se invecineazil cu raionul V. I. Lenin, conform limitelor arState la acest raion. Cake Vest se limiteazi cu drumul de care, cc por- neste din b-dul Ghencea din dreptul fermel Adam Ma- nolescu, mergand spre Nord Oita Is intersectla cu str. Campului, pe care o urmeazli pe o portlune de cca 60 m (inclusiv), apoi la Vest pe drumul de care, pe toata lungimea sa (Inclusiv) cca 700 m, far de act spre Nord. WS la linia ferata pe care o traverscaza, continuand la Nord-Vest pe accast5 !Ink pe drumt,11 de care (Indu- sty), apol spre Nord-Est pe str. Marginei, str. Saniutel, Vijeliei, drumul Bacriulut (toate Inclusiv), traversand str. Alex. Ion Cuza (Rosu) pe str..,52sbuc (inclusiv) pans Is find raului Dambovaa, pc-Care-I urmeazi spre Vest pini In drumul Morii, spot spre Nord-Vest, pe drumul la Chiajna (inclusiv) pans lallinha ferata de centur5 Linia ferata de centura formeaza limita spre Vest. pana la intersectia cu calea ferata Bucuresti-Chitila, care limiteaz,i raionul spre Nord pana la Intersectia eu b-Jul N. Titulescu, de undo se continua apot pe cal. Gel- vile' (exclusiv) !Ana la intersectia cu cal. \ricked, apoi pe cal. Victoriei (exelusiv), care formeaza linia de F.st a raionului paid In b-dul 6 Martie. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 Declassified in Part - Sanitized Copy Ap?roved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 RAIONUL GRIVITA ROM Situat Intre raloanele Oh. Gheorghiu-Dej si I. V. . Stalin, in regiunea de Nord-Vest a orasu:ui, are urm5- Mares delimitare: Spre Sud-Est porneste din cal. Grivitel pe Wu! N. fitulescu, b-dul Banu Manta (Inclusiv), p5n5 la inter.secia Cu b-dul I Mal. 22 Limits de Nord-Est continu5 pe b-dul I Mal, str. Aviator Trafan Vasile, b-dul 1. F. F. (Mate inclusiv), p5n5 In intersectla cu linia de garaj a DepozIttemi nitar pe care o urmeaza, apoi spre Nord pan la linia 1erat5 Bucuresti-Constanla. LInia Bucuresti-Constanta formear.I limItaf rIonulu4 p3n5 In dreptul prelungirli lInfel ferrite de garaj a Soc. Sovrom-Petrol, prelungit5 In linie dreapta pAni la dui; Colentina la Est de cimitirul D5maroafa. De ad, pe II rul ape! Colentina, limita de Nord a raionuluf continu5 pin 5 In intersectia cu viroaga Colentinei, far de act spre Nord-Est pe firul viroagel ptin5 In intersecra Cu link; (erata de centur5, aceasta form5nd limits de Nord- Vest a rafonulul pana la linia ferat5 Bucuresti-Chitfla. Linia ferata Bucuresti-Chitila separa raionu: Or vita Rosie de raionul Oh. Glteorgh'u-Dej, p5n5 Is intersectia cu b-dul Nicoiae Tilulescu. SECRET '71 LA. COMUNE SUBORDONATE SFATULU1 POPULAR AL RAIOANELOR ORASULU1 BUCURE4m DENUMIREA COMUNEI SATELE COMPONENTE SUDORDONATA RAIONULUI 1. BRAGADIRU 2. CATELU I. Bragadlru I. Bobestl 2. Catelu 3. GlIna 4. Manolache 5. $erb5nica 3. CETATEA VOLUNTAREASCA I. Cetatea 2. Pipera 4. CHIAJNA I. Chiajna 2. Rosu 5. CilITILA 6. DRAGOMIRESTI') 7. FUNDENI- DOBROE$T1 8. JILAVA 9. MAGURELE 10. MOGOSOAIA Ii. OTOPENI 12. PANTELIMON 13. POPE5TI-LEOR DEM I. Catanele 2. ChItila 3. Oh. Gheorghiu-Dej 4. Rudenl 5. Tralan 1. Dragomiresti-Deal 2. Dragomirestf-Vale+ 3. Zurbana 1. Dobroesti 2. Fundeni I. Alava + 2. Mierlarl 3. Odlile I. Filipescu 2. Gherman 3. Otetelesanu I. Mogosoaia I. Od5fle 2. Otopenfi de Jos 3. Olopenli de Sus I. Pantelimon I. Popesfi-Leordeni V. I. Lenin Tudor Vladimirercu I Mai Oh. Gheorghiu-Dej Grivita Rosie Oh. Gheorghiu-Dej 23 August Nicolae B5Icescu V. I. Lenin Grivita Rosie I. V. Shn 23 August Nicolae Bileeseu 14.cornuna DrscomIreitl a aparliaut de ralonut Mart. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 50X1 50X1 ;- 50X1 50X1 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 50X1 50X1 REGIUNI REGIUNILE $1 RE$ED1NTELE LOR I. ARAD 2. BACAU 3. BAIA MARE 4. BARLAD 5. BUCURESTI 6. CLUJ 7. CONSTANTA 8. CRA1OVA 9. GALATI 10. HUNEDOARA 11. 1A$1 12. ORADEA 13. PITESTI 14. PLOE$T1 15. STALIN 16. SUCEAVA 17. TIMISOARA 18. REGIUNEA AUTONOMA MAGHIARA cu re$eclinta Arad Bacau Baia Mare Barlad Bucure0 Cluj Constanta Craiova Galati Deva la?l Oradea 91 19 Pite*ti ? Ploe01 'armful Stalin 91 91 Suceava Timipara Targu Murq 11. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 REG1UVEA ARAD A. ORAE DE SUBORDONARE REGIONALA I. ARAD, caruia i se adaug5: - c5tunul Gradina Postei dela satul Sanleani, comuna Livada B. RAIOANE 1. ARAD, cu resedinta in orasul Arad. 2. CRI, cu resedinta in comuna Chisineu-Cris. 3. GURAFIONT, cu resedinta in comuna Gurahon(. 4. INEU, cu resedinta in comuna Ineu. 5. LIPOVA, cu resedin(a in orasul Lipova. 6. SANNICOLAU MARE, cu resedinta in orasul Sannicolau Mare. rpp, OENUMIREA COMUNEI SATELE COMPONENTE DEW/AIRE% COAtUNEir SATELE COAIPOSENTE c, RAIONUL ARAD 24. $AGU I. Cruceni cu resedinia in ?rapt ARAD 2. $agu + 50X1 I COVAS1NT I Covasint + ') 25. SEITIN 1 $ellin + 50X1 2. CURTICI I. Curtici + 26. $1R1A I. Gala 2. $iria + 3. DOROBANTI I. Dorobanti + 27 $0FRONEA I. Shintu Paul 2. $otronea + 4. FANTANELE I. Fantanele 2. Tisa Noul 28. TIZRNU I. Sederhat 2. Turnu + 5. FELNAC I. CAlugireni 3. Variasu 2. Felnac + 29. VINGA I. Vinga + 6. FIRITEAZI. Firiteaz + 2. Fiscut 3. Hunedoara TimIsan5 30. 1rLADIMIRESCU I. VladImIrescu + 7. FRUMU$EN1 I. Muni, 31 ZADARENI I. Bodrogu Nou 2. Bodrogu Vechl 2. Frumusent + 3. Zad5renl + 8 HORIA I. Horla + 32. ZIMANDU NOU I. Andrei $aguna 2. Zlmandcuz 9. 1RATO$U I. tratow + 3. Zimandit Nou + 10, LIVADA I. Livada + 2. SAnleant 1) RAIONUL CR1$ Cu resedInta in comuna CHI$INEU-CR1$ 11. MACEA I Macea + I ADEA I. Adea + 12. MAILAT3) I. Mailat + 2. Allinastur 2. AVRAM IANCU I. Ant 2. Avram lancu + 13. MANDRULOC I. CI& 2. Mandruloc 3. CAPORAL ALEXA I. Caporal Alexa + 14. MASCA I. Al5derat 2. ALisca + CHISINEU-CRI$ I. Chisineu-Crls 2. Induren1 IS. NADLAC I Nfidlac + 5. CINTEI I. Clntel + 16. PANCOTA I. Thincota + 6. GRANICER1 I. GrinIcerl + 17. PEC1CA I. Pecka + 7. MI$CA ? I. MIK* + 18. PEREGU I. Peregu Mare + 2. Peregu Atic 8. NADAB 1. N5dab + 19. ROV1NE 1. Rovine + 9. OLJRI I. Olari + 20. SANPETRU GERMAN I SAnpetru German + 10. PILU I. Pilu + 21. SECEANI I. Seceani 11. SANMARTIN 1. SinmartIn '50X1 22. SECUSIGIU I. Munar 2. Satu Mare 3. Secusigiu + 12. SANTANA 1. Cotiat; 2. Sintana + 23. SEMLAC I. Semlac + 13. SINTEA MARE 1. Sin!ea Mare + 14. SOCODOR I. Socodor + UMW + tnftcl satui resecenli al &smut 4:Shama Gelidlna Pagel case se Incorpor?ftil osallutul And. Ossauall asu taltlnlati pia schlentarea nisedlnlal din aatul Ifithistur In satul EFS Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R00220006001.9-7 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 DENUMIREA COMUNEI SATELE COMPONENTE 15. SEPREU$ 16. $1CLAU 17. $1MAND 18. TAMA$DA 19. TIPAR 20. VAR$AND 21. VANATOR1 22. ZARAND 23. ZERIND I. $epreus + I. $1c15u + 1 Simandu de Jos 2. $imandu de Sus 1 Boiu 2. Tamasda + I. TiPar + I. Varsand + I. Satu Nou 2. VanHort + 3. Zerindu Mic I. Sintea Mica 2. Zarand + I. Crisana 2. Iermata Neagra 3. Zerind + RAIONUL GURAHONT cu resedInta in comuna GURAHONT I. ALMA$ I. Alma, + 2. CR 3. Joia Mare 4. Radesti 2. AVRAM IANCU I. Avram lancu + 2. Poiana 3. BANE$T1 4. BARSA 5. BONTE$T1 6. BUHANI 7. BUTENI 8. CHISINDIA I. Banesti + 2. Bodesti 3. Brusturi 4. CrIstestI 5. Leasa 6. Lestloara I. Aldesti 2. Barsa + 3. Voivodeni 1 Bontesti + 2. Mustestl I. BuhanI + 2. Doncent 3. MInead 4. Neagra I. Berindia') 2. Buten( + 3. Paulian1) I. Chisindia 2. PAluenI 3. %oaf? DENUMIREA COAIUN I TELE COMPONENTS 9. CUIED 10. DUNA II. DIECI1) 12. GURAHONT 3. HALAtAGIU 14. HALMAGEL IS. IGNESTI 16. MONEASA 17, PLE$CUTA 18. PRUNI$OR 19. RAPSIG 20. SATURAU I. Cu1ed + 2. llodis I. Dezna 2. La: 3. Slatina de Cris 1 Dieci + 2. Crocna ) 3. Revetts 4. Rolla I. Gurahont + 2. Penis 5) 3. Hontlsor 4. losas 5. losasel 6. Pescari 5) 1 115Imagiu + 2. lonesti 3. OcIsor 4. Oclu 5. Tisa 6. Tarmure I. Halmagel + 2. Luncsoara 3. Poenari 4. Sarbi 5. TarnovIta 6. Tohestl I. Ignesti + 2. Nadalbesti 3. Susan) I. Moneasa + 2. Ranusa I. Acluta 2. Budesti 3. Dumbrava 4. Guravaii 5. Plescuta + 6. Rostocl 7. TalagIu I. Cfirand 2. Prunisor + I RapsIg + 1. Buceava 2. liCoblni 3. Madrigesti 4. Sdttirau + 5. Seca s Comunli nou tullintati din 'stele Bolu dela corn. Avrarn lancu el Ttimacda dela corn. Zerind. ')Sitii. DerIzxna I Paullan an apartinut cam. Paultan, destitute% Comuni nou InflIntall In locul corn. Revell,, prin mu lana reeedIntel din catul Revell! In situ' DiecL Satul Crocna ? apartInut do corn. Pescart destlIntatli. s) Utak hole el Poscarl an aparttnut comunel Procarl. 145[1114AM 15 DENUMIREA 63MUNE1 SATELE COMPONENTE DENUMIREA CO.% MEI 21. SEBIS I. PrijegtI 2. Selejani 3. SebIg + 22. VARFURILE I. Grog' 2. Lazuri 3. Migulices 4. Mermegt1 5. Varfurile + 6. Vidra 23. Z1MBRU I. Dulcele a 2. Valea Mare 3. Zimbru + RAIONUL INEU cu regedln1a In comuna INEU I. AGR1$U MARE I. Agrigu Mare + 2. AGR1$U MIC 1 Agrisu Mic + 2. Botfeiu 3. Clit 4. Comanegti 5. Magmas 6. UrvIg de Beltu 3. APATEU I. Apateu + 4. ARCHI j. ArchIg + 2. Barzegti 3. Grosent 4. Nermig 5. BELIU I. Bellu + 2. Sac 6. BERECHIU I. Berech1u 2. Motiori 7. BOCS1G I. BocsIg + 2. Manerau 8, CERME1 I. Cermet + 9. CI1ERELU$ I. Cherelus + 10. C111$LACA I. Chiglaca + 2. AtocirIa II. CRAIOVA I. Corolu 2. Craiova + 3. $iad 12. DRAUT I. Araneag 2. Draut 13. GURBA I. Gurba + 14. INEU I. luau + 2. Trojan 15. MARAU$ I. Ciuntesti 2. Alaraus + 3. Rogoz de Beliu 4. Secaciu 5. Stoinelti 16. MOCREA 17 MORODA ') ? 18. NADA5 19. SELEU$ 20. SOMO$CHE$ 21. SUSAG 22. $1CULA 23. $1L1NDIA 24. TAGADAU 25. TAUT 26. TARNOVA saga composENTE ! - 50X1 1. Mocrea + 50X1 I. Iamb 2. Atoroda + I. Airtilesc +ihes 2. Nadas + I. Seleus + I. Somot 1. Susag + 2. Talmaciu 1. $1ccuoen l;+ 1 1er i 2. Luguzau 3. Satu Mic 4. $ilindia + I. 13enestI 2. Bochia 3. T8g5d5u + Camna 2 Atinisu de Sus 3. Taut + I. Chier 2. Dud 3. Tarnova + RAIONUL LIPOVA cu regedinla In ?raw' LIPOVA I. DATA 2. BARZAVA 3. BIRCH1$ 4. BOGDA 5. C.APALNA$ 6. -HELMAC 7. CHES1NT 8. DORGO$ I. Data + I. BM* 2. Barzava + 3. Capruta 4. Lalasint') 5. Monorostla I. Birchis + 2. Ostrov 3. Virismort I.rAltringen 2Allogda + 3rBuzad Charlottenburg 5. Comeat 6. Sintar I. Cipalnas + 2. Ciprioara 3:.,Valea Mare I. Belotint 2. Chelmac + I. Chesint + 2. Neudorf 1. Dorgos + 2. Patars 3. Usus5u Comunl nou inflintat? din Wide lermata liotoda den MIL Mom% Satul lercoeent a apartlnut de coin. Culed, raionul Gurahon%. 5) soul Lebelint a eperitnut de ccen. Beiceint. .) COMM& 11,11114.11In loci tnaL BeintiBt. Prin =dares mediated din satin sawn; In slaw Cbalmae. 16 ; I Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 DENUMIREA COMUNEI SATELE COMPONENTE ? 9. GHIOROC 10. GROW NO1 II. ILTEU 12. MASLOC 13. ODVOS LI. PAUL1$ 15. PETR1$ 16. ROSIA NOUA 17. SAVAR$1N 18. SAMBATENI 19. $1$TAROVAT 20. TELA I. CuvIn 2. Ghtoroc + 3. Mini* I. Dumbr5vita 2. Gro*Ii No! + 3. Slatina de Mure* I. Illeu + 2. Toc I. Alio* 2. Fib's 3. Ala?10C + 4. Remetea Mica I. Conop 2. Milova 3. Odvo* + I. Baratca 2. Cladova 3. Pauli* + I. Corbe*ti 2. Petri* + 3. Seli*te 1. ObAr*1a 2. Ro*ia Nota + 1. Cuia* 2. Halali* 3. Parne*ti 4. S5var*in + 5. Temeloti 6. Troia* 7. Vinelti I. Sambateni + 1. Cuve*dia I) 2. $i*laroviit + 3. Varnita I. Bacau de Mijloc 2. Bu1ci 3. Tela + 21. VARADIA DE MURES I. Baia 2. Julita 3. Lupe*ti 4. Nicolac B5Icescu 5. Stejar G. V5radia de Mure* 22. ZABALT 23. ZABRANI I. L1POVA I. Bruznic 2. Z5balt + 1. ZAbrani + ?RASE RAIONALE I. Llpova 2. Retina S. Soimo* ? I) FOSS slit la corn. Chlzdlo, rolonul Lugo', reglunen Tunlroara. DENUMIREA COMM! SATELE COMPONENTE RAIONUL SANNICOLAU MARE cu rgedInta In ora*ul SANNICOLAU MARE 1. BEBA VECHE 2. BESENOVA VECHE 3. BULGARU$ 4: CENADU MARE 5. CHEGLEVICI 6. COMLO$U MARE 7. COMLOSU MIC 8. GELU 9. GOTTLOB 10. GRABAT II. IGRIS 12. LENAUHEIM 13. LOVRIN 11 PER1AM IS. PESAC 16. SARAVALE 17 SANPETRU MARE IS. SANDRA 19. TEREMIA 20. TOMNATEC 21 VALC.ANI 22. VAR1A$ I. Beba Veche + I. Be*enova Veche + I. Bu1g5ru* + I. Cenadu Mare + 2. Cenadu Vechi I. Cheglevici + 2. Cherestur 3. Colonia Bulgara 4. Pordeanu I. Comlow Mare + 2. Lunga I. Comlop Mic + I. 135r5teaz 2. Colonia Mid 3. Gelu + 4 Sanpetru Mic I. Gottiob + 2. Vizejdia 1. Grabat + I. Igriq + I. Lenauheim + I. Lovrin + I. Periam + 1 Pesac + I. Saravaie + I. Sanpetru Mare + 2. Sanpetru Nou I Sandra + 2. Uilleiu I. Ner5u 2. Teremia Mare + 3. Teremia Mid 1 Tomnatec + I. V51cani + 1. Varia* + ?RASE RAIONALE I. SANNICOLAU MARE i Sannicolau Mare 5 REGIUNEA BACAU A. OR/W. DE SUBORDONARE REGIONALA I. BACAU 2. PIATRA Istancr B. RAIOANE: 1. BACAU Cu re*edinta In oralul Dada 2. BUHUSI, cu medinta In orapl Buhu0 3. CEAIII,AU, cu re;edinta In comuna CeahlIn 4. MOINESTI. en reltdinta In orapl Ifoine*ti 5. PIATRA NEAMT? cu re*edinta In ora*ulriatra Neamj 6. TARGU-NEAI1T, cu re*edinta In orgul Targu-Neamt 7. TARGU-OCNA, en rerdinta In orgul TArgn-Ocna 50X1 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 DMM1REA COMUNC1 S COMPONCNTC RA1ONUL BAC-AU en (gal* in orasul BACA1J I. BERE.511-BISTRITA 1. Beresti-Bistrita 4 t) 2. Brad 3. Climejti 4. PAdmeni 2. BUHOC1U 3. CALUG A RA 4. CHETRI* 5. CLEJA 6. 1)AMIENE.4,-71.1 7. FARAOANI 8. 1I1IPENI9 9. F11.114.:*T1 10. GHEORGHE DOI 11. GLODURI 1. Bejghir 2. Ithhocel 3. Buhociu .1. Coteni 5. Dospinejti 1. CAlugAra Mare + 2. Crihan 3. Osebiti-NlArginetai 4. Sohodol 5. TigAnimea 1. Chetri? 2. Drogu 3. Fant.ineanu 4. Furnicari 5. Geoseni 6. Racova 7. Tama4i 1, Alexandrina 2. Buda 3. Cleja 4. Somusca 1. CtIlugareni 2. Dandenesti 3. DrAgesti 4. PAdureni 1. Faraoani 2. Valea Mare 1. Filipeni 2. Fruntesti 3. I.unca .1. Moara ltd Conachi 5. Slobozia 6. Valea 13otului 1. Cotu Grosului 2. Filipesti 3. Galbeni 1. Ciocani 2. Panda RleAciuni Gheorghe Doja 4. Valea Rea I. Antohesti 2. Bilimac 3. Dahlia 4. Brad 5. Cimbala 6. Fighieni 7. Gloduri 8. Mirlsti 9. ObArsia D 12. 11ORGE.tin 13. ITF.STI 14. LECA IS. LETEA VECHE 16. LUIZI-CALUGARA 17. LUNC.ANI 18. 3IARGINENI 19. NEGRI 10. Otelesti 11. PAdureni 12. Targu cdoduri ? 1 Ilorgesti ". Madsen 3. Sohodur .1. VAleni 1. Borleanu 2. Ciumasi 3. Dumbrava 4. FAgetel 5. llemeiusi 6. Itesti 7. Lilieci 1. Bibiresti 2. Both 3. Leca-Ungureni 4. Slobozia-Leca 5. Tociloasa 6. Varnita 7. ZIAtari 1. Fundu lui Bogdan 2. Holt 3. Letea Veche 4. Radomiresti 5. Rusi-Cintea I. Corhana 2. Luizi-CAIngAra :1. Osebiti 1 Chetrosu 2. Dubasu 3. Lingumri 4. Luncani 5. Podisu 6. Rdpa 7. Tocila 1. Barati 2. Fantanele 3. IdArgineni-Munteni 4. MArgineni-Rizesi 5. Secitara 6. Sohodol-Crihan 7. Trebil 8. Valea Budului 1. Bradu 2. C.ilinesti 3. Clutiserd-Bnrchi 4. C.Autiseni-Rizeli 5. Cotu ltd Iurascu 6. Migla 7.Ilegri 8. Poiana-IuraFtt 9. Sava 3 10. Ursoala 30. Nicor.AE BALCESCU 1. Galbeni 2. Nicolae BilIcescu RPM Semnul indica satot de resedInti al cicisusei. Coratusele Fldpen1 ;I GIoduri au apartbud colootaul 7.tie9n. reg. BArtad. Pbst sat Its corn. Grlicorenl, ralcoul Mohnen. ? II DENUMIREA 50X1: A ? 11 I I! I DENUAURBA COMUNE1 SATELE COMPONENTe COMUNE1 SATCLE COMPONCXTE 21. ODOBE*T1 22. PANCESTI 13. PARINCF.A PETREST1 25. PLOPANA 1. Alecsandri 2. BlInsa 3. Cintaresti 4. Odobeltl 5. Tisa-Silvestri 6. Trestia 1. Chilia Benei 2. Dealu Dienet 3. Dienet-Vale 4. Fulgeris 5. Motoc 6. PAncesti 1. Barna') 2. Burdugani 3. C.Atelusa 4. Milestii de Jos 5. Milestii de Sus 6. Nanesti-Deal 7. Nanesti-Vale 8. NlistIlseM 9. Parincea-Sat 10. Parincea-Tdrg 4. IL Pitrlituri 12. road 9 13. Vladnic 14. Valea lui Noe 15. VeulAnesti I. Fundu Vali 2. Petresti 3. Sodi 1. Budesti 2. Dorneni 3. Fundu Tutovei 4. Itcarti 5. Plopana-Sat 6. Plopana-Targ 7. Ruseni-Boerest 8. Rnseni-RAzesi 9. StrAminoasa de Jos 10. StrAminoasa de Sus 11. Tigarn 30. SARATA 1. BAltata 2. Chiseta 50X1; 3. Dealu Nou 4 Slrata -1- 5. Talpa 31 SAUCE.511 I Bogdan Voda 2. Costei 3. Dutnbmva 4. SAucesti 5. Schineni 32. SECUENI 1. Berbiceni 2. Cdmpeni 3. Chitaceni 4. Fundeni 5. Glodisoarele 6. Secueni 7. Viiieni 33. SI:RBI:ST! 1. Bogdana 2. Catelesti 3. Peletucii de Jos 4. Peletucii dr Sus 5. Serbesti 34 TRAIAN 1. liertioana-31in5stire 2. Hertioana-RAmi 3. 'rraian 4. 7.5podia 35. VALEA SEACA 1. Albeni 2. Buchila 3. Floresti 4. lArguta 5. Valea SeacA, 36. VIFORENI 1, BArtAsesti 2. Ilotti 3. Viforeni 'AL PR AJILSTI 27. RACAC1UNI 28. RACATAU 2'1 BOMB' 1. BogclAnesti 2. Prajesti 1. Berindesti 2. Gisteni 3. Riidiciuni 4. RAstoaca 1. Bazga 2. Galen 3. RliciltAu-Rdzesi - 4. Recea 5. Getra RithAtaului 1. 3lisildlnesti 2. Neguseni 3. Poenile de Jos 4. Rosiori -1- 5. Stnimba 6. Valea Mare?Rusl RAIONUL BUBO! cu resedinta in map! BUHUS1 1. BAITNA 2. BLAGE*TI 3. BORLEFI'l IArtntetti 1.1falma 3: Brosteni Liliac 5. Tutcanii din Deal 6. Tutcanii din Vale 7. Crzici wr I. BlAgesti 2. Buda + 3. *ipote 1. BAlanu 2. Borlejti 3. Mastaeln 4. Nechit 5. Puriceni 6. Ruseni 1) Sainte Mims, Ngstrisenl. PrII1uri. Poent l VOrlAnegt1 Cu aperilnut de corn. Godinegtl, ralonul Zeletin, rec. 85rIad. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 24 4 50X1-1 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 CENUMIREA COMUNEI SATELE CW1PONENTE 4. CANDE$T1 5. COSTIA 6. GARLE.NI 7. FRUMOASA 8. PODOLENI O. RACOVA 10. REDIU 11. ROMAN! 12. RUPTURA 13. TAZLAU 14. VALEA LU! ION 15. ZANE$TI 1. BUH11$I 1. Eircinesti 2. Cindesti + 3. Cotreanta 4. Pldureni 5. VAdurele 1. Costi:a + 2. Dornesti 3. Frunzeni 4. 311nioaia 5. Zberesti 1. Andriesesti 2. Garleni 3. Lespezi 4. PALIdesti 5. RaciLs + 6. Surina I. Balcani 2. Frumoasa + 1. NegrileSti 2. Podoleni + 1. Gura Vail 2. HAInacioala 3. Iliesi 4. Letcani 5. Racova + 1. Betesti 2. MirAuteni 3. Poloboc 4. Rediu + 5. Socea 1. Barcu-Gosmani 2. Barjoveni 3. RotnAni + .1. Sili?tea 1. BAhnisoara 2. Ruptura + 1. TazlAu + I. Boita 2. Pthana Negustorului 3. Valea lui Ion + 1. Fauri 2. Traian 3. + ORA $E RA1ONALE 1. Buhusi 2. Orbicu II Post sat la =tuna Vales lul Ion. 02 ,50X1 DENUMIREA COA1UNEI MIELE COMPONENTE DENUMIREA COMUNEI SATCLE COMPONENT': DENUMIREA COMUI&I -SATELE COMPONC:TE 10. GOIOASA RAIONUL MOINE$T1 cu resedInta in orasul MOINE$T1 I. ACAS I. AgAl4. 2. Beleghet 11. GRIGORE.NI 3. Cotumba 4 Simbrea 5. Sults 2. ARDF.OANI 1. Ardeoani + 12. 1.UCACE$T1 2. Dianca 3. Hemeeni 4 Iliesti 5. Leontinesti 6. MarzAnc*ti Poarta Leontinesti 3. ASAIT 1 Apa-AsAti 13. MAGIRESTI 2. Asiu 3. Lunca-AsAtt 4. PAltirris 5. Straja 14 PALANCA 4 BERE$TI.TAZI.AU 1 Beresti-TazIArt + 2. EnAchesti 3. Prisaca 15. PARJOL 4. Turluianu BRUSTUROASA 1 Bnisturoasa 2. Iluruenis 3. Camanca 4. Cuchinisu 5. PArlu Ursului 6. Surdu 6. 1IUCSE.571 I Bucsesti + 2. Buleni 16. PODURI 3. Cernu 4. Comet 5. Cometelu 6. term 7. SecAtum 17 SCHITU FRUMOASA 7. CO.$NE.A I. Cadaresti 2. Cosnea 3. Pajistea 8. DARMANESTI I BrAtulesti 2. Darmineasca 18. SCORTENI 3. DirmAnesti + 4. Lap?, 19. SOLONT 5. PAgubeni 6. rivnicerd 7. Plopu 8. Poiana Uzului 20. STRUGARI ? GHIME.'f-FAGET I. Bolovinis 2. Buha 3. Ghimes + 4. FAget 5. RAchitis 6. TArhins 1. CiobAnu: 2. Diaconesti 3. Goioasa + ?I Gura.ClobAntis 5. Leorzeni 6. Preluci 1 Grigoreni + 2. Loncarti-JIargina 3. Pustiana 4 Serpeni I. BolltAu 2. Chiliile de Jos 3. Chiliuie de Sus 4. Lucicesti + 5. Tazlau de Jos 6. TazlAu de Sus 7. Valca Arinilor 1. 3IAgiresti 2. Prajesti 3. StAnesti 4- ..esuri I. Ciughes 2. Palanca + 3. Popoiu I. BAlmAseni 2. BAsisti 3. EltImqti .1. Ciunperti 5. Cucueji 6. Haineala 7. Ludasi 8. PArjol + 9. Solomonesti 10. TAnita 11. 'FimAresti 1. BrAnesti 2. Poduri + 3. Prohozesti 4. Ruslesti 5. Vales 1. Balcani-Marginea 2. CApAtAna 3. rivr,ca 4. Ghidionu 5. Reteni 6. Schiht ?Frumoasst + I. Scorteni + I. Borzesti 2. SArata 3. Solon t + 1. CetAtuia 2. Iazu 3. Nadia 4. NAsoesti 5. Pet ca' 6. RAchitisu de Jos 7. RAchitir de Sus 8. Strugan + ? Clue, reg:' AtIonont* 23 RA1ONUL CEAHLAU cu resedInta In comuna CEAHLAU 1. BISTRICIOARA 1. Bistricioara 2. Grintesu Mare + 3. Grintesu Mie 4 POlatIll 2. BORCA Borca + 2. 313dei 3, PArau CArjei 4 Sabasa 5. Sod 3. BRO$TEN1 I. Brosteni + 2. Cotargasi 3. Frasin 4. liAleasa 5. Holds 6. Holdita 7. Lungeui 8. Neagra 4 IIUHALNITA 1. Buhalnita 2. Izvoru Alb + 3. Poenari 4. Potoci 5. Ruginesti 6. Secu 5. CALUGARENI I BrAnzeni 2. CAlugdreni 3. Coroiu 4. Gdlbezeni 5. Largu 6. Poiana Largului 7. Poiana Teiului 8. Rosenl 6. CF.AIELAU 1. Letesti 2. RApcioni 3. Schitu + 7. CORM: 1. 4Corbu + 8. FARCASA 1. Busmei 2. Farcasa + W'Frumosu 4. Parau Pintei 5. Popesti 6. Stejaru, 9. GALU 1. Dreptn 2. Galn + 3. Pariu Fagului 4. Poiana RAchitli 5. Ruseni 6. SAvinesti 7. Topoliceni 10. ILANGII 1. Audia 2. Boboteni 3. FArtigi 4. Hangu 4- 11. TULGITE$ 1. Tulghes + Incluslv catunull Plnlec dela corn. HIcazu Ardelean, ralonul Plates Neamt. Comuna nou 11414'3 din citunele Mitres% Cones st Pesters dela corn. Frumoasa, ralonul Maghlarlt, &claret, sate. ?bat sat la corn. Luncanl, ralonul B?ciu. 1 Fort sat la corn. Cilugira, ralocul Badu. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 DEVU:KIREA COStUNEI 21. TESCANI Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 SATELE COMPONENTE 1. Bosoteni 2. Gum Cernulti 3. Sarbi 4. RomIresti 5. Tescani + ORAE RAIONALE 1. COMANT:$11. 2. 3101Is'ESTI 1. Cominesti 2. Gloduri 3. La!oaia 4. Leorda 5. Lunca 6. Podeni Podenia 8. Supanu 9.$ipoteni. 10. Vermestr I. Gartele Gar-Arid 2. Hangani 3. Lunen 4. Moinesti 5. Vasiesti RAIONUL PIATRA NEAMT ea resedinja in orasul P1ATRA NEAMT I. BALANEFrt 2. 13ARGAOANI 3. BICAZ 4. BICAZU-ARDELEAN I. Bicazu-Ardelean ') + I. BAlanestl + 2. DarWain 3. Gbillesti .1. lifirtop 5. VIldiceni I. Bargloani + 2. Bream 3. Centieni 4. Chilia 5. liomiceni 6. Talpa 1. Bicaz + 2. Capsa 3. Carlin . 4. Ciungi 5. Izvoru Muntelui 6. Pioana Camului 5. BICAZ-CHEI 6. BODE$TI-PRECISTA 7. CACILTLF..$T1 FiriCeitiand Ppiter.?:?. , rod sit cos: aci I. Bicaz-Chei I. Bodestii de Jos 2. Bodestii de Sus + 3. Comi ) 4. Dumbravele 5. Oslobent 1. Cficiulqti + 2. Gum Vfiii 3. Popesti 4. Turturesti 5. Versesti DENUM1REA COMUNE1 8. CALI' 9. DA.N1L'e 10. DOBRENI 11 DOCIIIA 12. DRAGOMIRE.*TI SATELE COMPONt... 13. DUMBRAVA RO$IE 14. GARCINA 15. GIROV 16. MARGINENI 17. NEGRE$T1 18. PANGARATI 19. RAZI3OENI 20. ROZNOV 1. Cain + 2. lapa 1. Darnue 4 1 Cria. 9. Dobrem 4 3. Malu 1 Slrata I. Bahna 2. Italusqti 3. Dochia 4- 4 Jidesti 1. Bonds 2. Dragomirestt + 3. Ghigoesti I. HIApesti 5. Masted" 6. Negoesti 7. Unghiu 8. Vad 1. Brisfiuti 2. Cut 3. Dumbmva Rosie + 4. 'mare I. Alma 2. Cuejdiu 3. Gfircina 1. Botesti 2. Contesti 3. DInesti 4. Doina 5. Choy -I- 1. Hartesti 2. Hoisesti 3. Itrinesti 4. Mfirgineni 4- 1. Negresti + 2. Poiaua 1. Oantu 2. Pang/trail + 3. Pangardciori 4. Scaricica 5. Stejaru 6. Stmja 7. Vaduri 1. Borseni 2. Marginea 3. Poeni 4. Rlizboeni 5. Tampesti 6. Uscati 1. Chintinici 2. Roznov + 3. Slobpiia 4. $ovoara DDIUMIREA COMUNE1 SATELE CoMPO:sr.vrE 21. SAVINE$T1 Tr.rA CEI, MARE 23. TARCA1 21 TASCA 'I 25. TUPILATI 26. VIISOARA 1 Dumbrava Rosie din Deal 2. Dumbrava Ririe din Vale 3. Savinesti I Hordes 2. Dusesti 3. Sodi .1 Serbesti 5. $tefan cc! Mare 1, Ardelula 2. Brates 3. Lunca Strarnbului 4 Tarcau 4 1 liamzoaia 2. Neagra 3. Secu .1 Tasca 5. Ticos-Florea I. Aramoaia 2. Totoesti 3. Tupilaji 1 Agarcia 2. Bistrita 3. Vadurele Viisoara 4- RAIONUL TARGU NEAMT cu rest-di* in ()rapt TARGU NEAMT 1 BALTATE$T1 2. BRUSTURI 3. CRACAOANI 4. DRAGANEST1 5. FILIOARA 6. GHINDAOANI 7. GRU31AZE$T1 I Baltfitesti -4- 2. Valea Arini 3. Valea Sena 1 Brusturi + 2. Grosi 3. Poison 4 Tarzia I. Crficdoani 2) 4- 2. CracSu Negm 3. Magazia 1 Mitocu Man 1 DragAnesti + 2. ort4ti 3. SoirnAre?ti 1 Tr:mil 1 Agapia 2. Filioara Gropi .1 Skilusesti 5. Vfiratec + I. Ghindioani I Curechistea 2. Grunazesti -r 3. Ocea 4 Topolija nrxumiREA COMUNE1 X. PASTRAVENI 9. PETRICANI II R AUCESTI 12. T1111$11.If.T1 13. TIBUCANI 14 URECHENI 50X1 SATELE COMPONENTE 15 VANATORI-NEAMT 1 Iluzaji 50X1 2. Lingurari 3, Pistraveni 1 Radeni 5. Spiesti 1 lioistea 2. Grasi :1. Petricani .1 5. Tarj)esti 6. Tolici I Ilobotti 2. Dolhesti 3. Pataligeni 4 Piping 4- 5. Pluton 6. Stamen 1 Aprodu Nuke 2. Oglinzi 3. Rlucesti 1 Savesti 5. Sarbi 6. engheui f- 1 Plaesu 2. Preutesti 3. Timisesti 4- 4 Zvoranesti I Davideui 2. Tibucanii de Jos 3. Tibucanii de Sus + I. CAtuna 2. Ingfiresti 3. Julfeni 4 Urecheni + I. Lunca 2. Mfinistirea Neamt 3. Nemtisor 4 Vfinfitori-Neamt + ORA$E RAIONAcE..- 1 TA RGC-NEAMT 1 Targu-Neamj RAIONUL TARGU OCNA cu resedlnja in orasul TARGU OCNA 1 BAR SANEST! 1. Albeit! 2. Barsanqti + 3. Bratesti .1. Caraclau 5. Glodosu 6. Gura VA? Comuna nou IntlIntat6 din aatele TaKa. Hamzoaln sl Sem dela corn. Blear I Neagra l Ticoi-Flores dela corn. Ellcazu. Ardelean. Inciurle grupul de case Izolat dela satul PoiMtiI, Cunt Ncgreltl. ralonul Platra-Nearnt. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 DENUMIREA CI:MtUNEI SATELI: CONPONENTE 2. BE,RZUNTI 3. BOGDANESTI 4. BORZE5TI 5. BRATILA 6. CAIN 7. D01:11.:ANA 8. GROPILE 9. HARJA HELEGIU I. Buda 2. Butueari 3. Dragomir I. Ghilea 5. 3Iartin-Berzun1i 4- 6. Moreni 7. Schitn Sava 1. Bat= 2. Boglinesti 3. Clianesti .1. Filipqti 5. Nicorqti 6. Satu Non 1. Bogdana 2. Ilorze,ti 3. Cioperel Corbu 5. GArbovana 6. Gutinal 7. Jevreni I) 8. Livada 9. IfielAusoaia 10. Negoesti 11. Radeana 12. Valea Seadl 1. Beitila de Jos 2. Batila de Mujloc 3. Bratila de Sus 4 Ciortea Casin 2. Curita 3. Poehita 4. Vlara 1: Bogata 2. Cueueji 3. Dofteana Haghiae 5. Larga 6. Seaca 7. Serban Vocbi 8. Valea Ceimpului 9. Vales Codrului 1. Capata 2. Gropile 3. Piltinata de Jos 4. Paltinata.de Sus- 1. Hada + 2. Poiana Strati 1. Deleni 2. Drigugesti 3. Helegiu Salele Corbu st Jevrent au apartinut de corn. Riche. DENUMIREA MUNE!' sAicce comrosear II. MAN STI REA CA* IN 1. Fere.trAu 2. Halos 3. Lupestii Cdrjei I. Min.istirea Cain ;- 5. PArvulesti 6. Suseni 12. OITUZ 13. ONE...51.1 14 ItAPILI IS. SANDUIXNI 16. TARGU TROTU$ 17. VALEA REA 1. 2. Ferestrau-Oituz 3. Grozesti 4. Margins I. Buciumi 2. Crucea de Piatra 3. Onesti 4. RAcAnti S. Robu 6. Slobozia Mielului I. 3Iotocesti 2. PatrILseani 3. Rapile I. Barzule?ti 2. Coman 3. Glidaru 4, Mateesti 5. Orb4a-Avmm 6. Sanduleni 7. Stufu 8. Tisa 9. Versesti 1. Tirgu Trotu? 2. Tata 3. Viisoam I. BalLneasa 2. Lunen 3. Orisa 4. Poiana 5. Prajoaia 6. Scliriga 7. Vales Rea-Sat 8. Valea Rea-Targ ORAE RAIONALE 1. Mille Stink r,2. Billerica Slink 3. Cerdac . ? .ra 1.? Gtoveni 2. Gars Slinicutui Mcaoarele ?- _A. Plcarde, 5. PargErefti 6. Poertile ? . 7. Targn ?ma 8. Tiogti O. Visitici 1. BA1LE sr,ANIc I. TARGU OCNA 50X1 50X1 REG1UNEA BMA MARE A ?RASE DE SUBORDONARE RE91ONALA ' BAIA MARE 2 SATU MARC B. RAIOANE I CARE!, cu resedinta in orasul Cardi 2. CEFIU SILVANIEL cu resedinta in comuna Cehu Silvaniei 3. LAPU$, cu resedinta in comuna Tg.-Liipus 4. OAS, cu resedinta in comuna Negresti SATU MARE, cu resedinta in orasul Satu Mare 6. SIGIIET. cu resedinta in oraul Sighet 7 SOMCUTA MARE. cu resedinta In comuna $onicuta Mare 8. VISEU, cu resedinta in comuna Viseu de Sus Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 , 50X1 27 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 DMUMIREA COMUNCI SATELE Cm1P9Nr_NTI: I. ACA5 RAIONUL CARE1 cu resedinia in mar! CARE1 I. Acas l) 2. Mihfiieni 3. Unim5t 2. ANDRID 3. BERVENI 1. CAPLENI 5. CAUAti 6. CEHALITT 7. CIUMEM 8. CRAIDOROLT 9. DINDE4T1 10. ERIU-SANCRAIU 11. FOENI 12. MOFTINU MARE 1. Andrid + 1. Ilerveni + 2. Luc-Areal 1. CAmin 2. C5pleni + I. Ci Was + 2. 3lecentiu 3. Itildu!esti ? 1. Ce hal 2. I:chain' + 3. OrbfIn 1. Berea 2. Ciumesti + 3. Marna Nou5 I. Craidoroll + 2. Criseni 1. Dindesti + 2. Dindestii Mimi 3. Irilm 1. Eriu-Sincrniu + 2. Sala 31ic 3. Teghen I. Focal + I. Ghilvaci 2. Moftinu Marc 4- 13. MOFT1NU MIC 1. Dom5nesti 2. Nloftinu Mic + 14. PETRE-$T1 1. Petn?sti + 15. PM 1. l'ir + 2. Piru Nou 3. S.irvazAl 16. SANISLAU 17. SANTAU 1& SACAVNI 1. Horn 2. SanislAn + 1. Chereusa 2. Hotoan 3. Santau + 4. Sudur5u I. Chegea 2. Huta Chegii 3.'S.3cilseni + semnut + tnetra situi de meclint5 al comunel. 18 DENUMMEA COMUNEI 19. SAUCA 29. SANMICLACS "I. SUPUBU 22. TA*NAD 23. TIREAM 21. URZICENI 25. VEZENDIU 1. CAIIEI syrtIt: COAIPOSCSIE I. Recheni 2. Cean 3. Chisnu 4. Sura Silvns I. Ghiroll 2. Istrilu 3. Sfinmiclnus + I. Gionwur 2. Suparu de Jos + 3. Supuru de Sus I. Mar 2. Cig 3. Ghilt.4ti 4. Moans Bunn 5. RaIiu 6. &Inland 7. Tlisnad + 8. TAradu Noll 1. Mend 2. Tirenni + 1. PAdurea Urziceni 2. Urziceni + I. Portita 2. Vezendlu + ?RASE RA1ONALE DENUMIREA COMUNEI smut: componvn: 6. T1OGDAND 7. CEHLT SBA' kNiEl 8. HODOD 9. HUREZU 5IARE 10. MIRIU MARE 11. OART.? 12. SALATIG 1. C.arei 13. SALSIG RAIONUL CEHU SILVANIEI cu resedlnia in comuna CEHU SILVANIE1 1. ASUAJU I. Arini, 2. Asuar de Jos + 3. Asuar de Sus 2. BAITA 1. BAJO + 2. Ode}ti 3. Urmenis 3. 8ASE$T1 1. BAsesti + 2. SAliste 3. Strem% TAmIlsesti 4. BENESAT 2. Benesat + 3. Biusa 1.-11icaz + 2.-Ciuta 3. Conti 5. BICAZ NW' 14. SONIE-1111.EAC 15. 19.51EN1 _ 1. BnbIn 2. Bogdan(' 3. Corund 4. Ser I. Cchu Silvaniei + 2. 1 foroatu Leiiuliii 3. NIot4 I. Sadis 5. LIciug I. Giurtelecn I halodulni 2. Hodod + 3. Lelein I. Nadir Hododulni I. 1)obra 2. Ibirezu Mitre -r 3. Rarovn IndAra 2. Miresu Mare 3. Reineti I. Stejera 5. Tillghtl I. (hula Ile Jos + 2. OnrIn de Sus 3. Ortila I. liulgari 2. Deja 3, Mineu Nolig 5. SAllilig + I. Gartlani 2. SAIsig I. Arduzel 2. Somes-Uilear 3. Wen 1. Chelinia 2. Manila 3. Tolial I. Tictiu 3. Uhneni + RA1ONUL LAPUS cu resedInta in conmna TARGU LAPUS I. CAVNIC 2. CERNIWI 1. Cavnic -f- I. Breland 2. Cernesti + 3. Ciocotis I. FAnale 5. Trestia DESUM ,11111166.1. 'Oil I I Sa 3. COPALNIC- I. Copalnic MANA$TUR 2. CopaInic-M5ntistur + I CORUEN I 5. ClIP8ENI 50X1 9. LAP t18 11.(7.0.?11E 11. ROGOZ 12. ROW k. 1'3.S]it[BU-I3, II. SULlt, 15. 'FARM; LAM:* Ili. V151.? Satul Cutoala a apartinut de corn. RAzoare. Sat neu inalntat din caltanele Dealu Corbulul l Aspre dein snlul S5In1tn. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 3. M 5gureni 50X1 I. Preluen Noun 5. Prelucn ?'eche 6. Ilusor 7. Vail 1. Baba 2. Coroeni + 3. Dealu Mare I. Dr:Vida 1. Costeni 2. Cupseni + 3. Ungureni I. 13orcut. 2. Dobricu LApusului 3. Dumbrava + I. InAu 5. Stniceni I. Cettl(ele 2. FAuresti + :I. LAschin I. Plop's 5. Surdesti I. Grosi + , I. I.Aptis + 1. Groape 2. Peteritea 3. Rilzoare + 4. Villeni 1. D5milcuseni 2. Libotin 3. Rogoz + 1 Boereni 2. Poinna Porcului 3. Ilohia + B5i111 Poiana-Botizii 3. StrAmbit-Bilittl + I. Largn J. Suciu de Jos 3: Sarin de Sus + 1. Cu(oaia,) 2. TArgu 1.3pus4. I. Dealu Corbuluil) 2. Jugfistreni 3. &Unita 4. Vima Mare 5. Vimn Mich 50X1 211 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 DENUMIREA C.OSIUSEI SATELC COMPOSESTE RAIONUL CiA5 cm resedinfa in comuna NEGRESTI 1. BATARCI 2. BIXAD 3. CALINE$T1 4. CAMARZANA 5. CERTE7.E 6. GlIERTA MICA 7. LIVADA 8. NEGRE$T1 9. ORA5U NOU 10. TARNA MARE 11. TURT 12. TURULUNG 13. VAMA 1. 1i5tarci -4- 2. Condit up 3. T5maseni I. liixad -r 2. Boinesti 3. Trip I. Crilint.10 2. I.cchinta I. CrimArzanu + 2. Tfirsolt I. Certeze 4- 2. Moiscni I. (Mena 3lic11 + I. Adrian 2. Dumbrav 3. Livada I. Negre}ti 2. Tur 1. Orasu Non + 2. Prilog 3. Rao* 4. Remetea Oastilui I. Bocicau 2. Tama Mare + 3. Valea Seac5 I. Ghetla Mare 2. Tort + 1. Draguseni 2. Turulung + 1. Varna RAIONUL SATU MARE Cu medial& in orasul SATU MARE I. AM13UD 2. APA 1. ARDUD $9 1. Amp 2. Ambud 3. Pdulesti Petin 1. Apa 2. Someseni 1. Ardud DENUMIREA COMUSEI SATELE COAIPOSENTE 4. BATIA-NOVAC. 5. DELTIC:C. G. BERCI.: 7. DOTI% 8. CARASEU 9. CUI.C1U 10. DOBA 11. DOROLT 1. 13aba-Novac + 2. Gehl I. 13eltiug 2. Bolda 3. Giungi I. 13ercu 2. Nisipeni 3. Pelisor I. Botta 2. Ciuperceni I. C-inisett 4- 2. Lipitu 1. Apateu 2. Cored 3. Culciu Mare 4. Culeiu Nfic I. Bogliis 2. Colonel Pauliau 3. Dacia 4. Doba 5. Traion I. Atea 2. Dara 3. Dorolt 4. Paten 12. GERAU5A 1. Gerilusa + 2. Medisa 13. HALMEU I. Babesti 2. Cidreag 3. Dobo4 4. Halmeu + 5. Porumbesti 14. HOMORODU DE JOS 1. Homorodu de Jos + 2. NecopoI 3. SC T. IS. HOMORODU DE 1. Chili& . 1411JLOC 2. Homorodu de Mijloc 3. HomorodU de Sus 4. Solduba 16. HRIP 1. Hrip + 2. Rural 1. 4-Lazori- 2. Noroieai 3. Pele 18. MADARA$ 1. Midi* , r 17. LAZURI 19. 11EDIESU AURIT" I. Bibifieiti 2. Iojib?-., 3. Ikdleatr" Mirk 4.. A: Pala 1/(31,1,i4tf DENUMIREA COMM SAME composmc 39. NIICULA 21. ODOREU 22. RATE$T1 23. SATMAREL 21. SOC.OND 25. STANA 26. TEREBE$T1 27. VET1S 1. Agris 2. 3licula + 1. Berindan 2. Martinesti 3. Otioreu + I. Ghirisa 2, Ratesti 4- 3. Sandra I. Salutary! -- 1. Cola 2. Hodisa 3. Second + 1. Soconzel 2. Stant; + I. Piscari 2. Terebesti + I. Oar 2. Vetis + 28. VIILE SATU MARE I. Tatilresti 2. Vine Sato Mare + RA1ONUL SIGNET cu restelInta in orasul SIGNET 1. BARSANA 2. BOCICOIU MARE 3. BUDE$T1 4. CALINE$T1 . CAMPULUNG 6. DESE5TI 7. GIULE$T1 1. IlArsana 1. Bocicoiu Mare + 2. Craciunesti 3. Lunca la Tisa 4. Virismort 1. Breb 2. Budesti + 3. Skid 1. Calinesti + 2. Cornesti 3. Valent LA TISA I. Campulung la Tisa 1. Cnicesti 2. Deaqti + 3. Hirnkesti I. Berbesti 2. Feresti 3. Giulesti + 4. Sat-?tigatag Saul Helen! a aparilnut de corn. Deiced. 50X1 DENUMIREA COMUNCI SATELE COMPONENT,: S. ?CNA *UGATAG 9. ONCE5TI 10. RENIETI 11. RONA 12. SAPANTA 13. SARASAU 11. sTRANrrum 15. VAD 1. S1GHET 50X1- 1. llotenP) 2. Ocna Sitgatag + I. Muesli 2. Oncesti -4- 1. Bernet; 4- 2. Teceu Mic I. Costiui 2. Rona de Jos ? 3. Rona de Sus + I. SaptInto I. lapa + 2. Sarasilu I. Glod 2. SUItloarn 3. Stnimturn + I. 'lad 2. Valea Poreului ORA5E RAIONALE 1. Sighet RAIONUL 50MCUTA MARE cu resedlnla in comuna 50MCUTA MARE 1. ARDUSAT 2. BARSAU 3. BERINTA 4. 130IU MARE 5.BUTEASA G. CICARLAU 7. cnucisoit 1. Ardusat 2. Ariesu de Gimp 3. Colfirea 1. BArsdu de Jos 2. Bdrsdu de Sus +. 1. Bari* + 2. C:drbunari 3. Cdrpinis 1. Curtulusu Mie 1. Boiu Mare 4- 2. Frfineenii Boiuliti 3. liomanesti 4. Prislop 1. Buteasa 2. Ciolt 3. Ifovrila I. Bargau 2. 13usag. 3. Ciedrldu I. Ilba 5. Nferisor I. Biedu 2. Crucisoll 3. Iegberiste I. Mdriii0 5. Polana Codrului Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 50X1- 31 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 COMINEl SATELE COMPONENT!: _ 8. DUMBRAV 1. Chcchi* 2. Dumbrtivita 3. Rus I. Sindresti 5. Unguras J. FE1NE7.11: 10. FIRIZA 11. G11051 12. PONII 13. mtlitti.E*Tt 3.3. ItEcis.,? 15. REMETEA- CHIOARCLUI 16. SATULUNG 17. SACALMENI 18. SEINI 19. SISESTI 20. $0MCUTA MARE 21. TAMMA 1. Ferneziu I. Blideri 2. Firiza 1. Grosi 2. ()cobs :I. Salt: Nnii die .10. I. Salto Not, Ile Su. I. Acitin 2. llorle0i :I. Pool - I Dfine,tii Chionrului 2. rersig :i. I'ribiItti .1 Luclee?ti I Boziolit M1e5 2. 1..ripiivl 3. Madre 4 Itecca + 5. SA?ar I. Benitez 2. Iterchezoain 3. Coal I. Conde 5. Posta 6. Remeten Chinandui I. Aricsu de P5dure 2. Finteusu Mir 3. Ifidcaga 4. 3logosesti 5. Satulung + I. Conan 2. Culcca a. Si1e515seni + 1. Snip 2. SeiM + 3. Vile Apei 1. 13ontaieni 2. Danesti 3. Negrein 4. Sisesti + 1. Buciumi 2. Finteusu Mare 3. Somcuta Mare + 4. \Wad I. Buzesti 2. Farcnsa 3. Sarbi 4. Tamale + - nr..NtmiREA COAtlINE1 SATELE COMPONENTE 22. TAUTII NIGIIEBU$ I. Mita 2. Boziela Mare 3. Nistru I. T5utii Magbenis + 23. VALE. CHIOARULCI I. Curtuiusu Mare 2. Dump 3. Fericen ?1. Wee Chioarului 5. Wade 21. vALEA. VINUMI I. Rosiori 2. Voice Vinuliti + ORA$E RAIONALE 1. HAI\ S1,1111:. I. Baia Sprie 2. Chiuzbain 3. Tilutii de Sus RAIONUL V1SEU, cu resedInfa in comuna VISEU DE SUS I. Rom + I. 11011S 9. BA ILE BOMA I. Mile nom + :t. HOTIZA I. 'Mica + 2. Poienele Glodului ?I. CRASNA VI*EULUI 1. Cram Vieului + 5. CUITEA ') 1. Ilocieoiel 2. Cuhen 6. GONIIIM51.1 1. Drogomiresti + I 7. IEUD I. icud + 8. LEORDINA 1. Leordina + ,J. MOISEITT I. Moiseitt + 10. rILTROVA 1. Petrova + 11. PO IEN ILE DE SUB 1. Poienile de sub Munte MUNTE 2. Repedea 12. ROZAVLEA 1. Rozavlea 2. $iett 13. RUSCOVA 1. Ruscova + 14. SACEL 1. S5cel + 15. SALISTEik DE SUS 1. Salistea de ,Sua + 16. VALEA VI$EULUI 1. Bistra + 2. Vales VIieului 17. VISEU DE JOS I. Viseu de Jo12+. 18. VISEU DE SUS 1. Viseu de tqloe 2. Viseu de Sus+ Coinuni nou 111111111'U din settle BOCICOICI dela corn. Vlseul de Jos 51 Culleafiel? corn. Dreilonilnetti. 32 + ? REG1UNEA BARLAD A. ORAE DE SUBORDONARE REGIONALA ? I. BARLAD B. RAIOANE 1. ADJUD, cu resedinta In orasul Adjud 2. BARLAD, cu resedinla in orasul Barlad 3. FOCSANI, cu resedinia In orasul Focsani 4. MURGEN1, cu resedinta in comuna MurgenI 5. PANCIU, cu resedinla in orasul Panciu 6. TECUCI, cu resedInta in orasul Tema 7. VRANCEA, cu resedinta In comuna Nfiruja 8. ZELETIN, Cu resedinta In comuna Podu Turcului. ? Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 ????? 50X1 33 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 f?' DCNUMIREA CO3IUNEI SATCLE COMPONCNTE RAIONUL ADJUD cu resedlnia In ?rout ADJUD I. ADJUDU VECHI 2. C.AIUT1 3. CORBASCA 4. CORB1TA 5. CORNI G. COTOFANESTI 7. DRAGUSENI 8. FLORESTI 9. GAICE1INA I. Adjudu Vechi - 2 SIscani I. Blidarl 2. Boistea 3. CAiuti-TArg 4 Flocesti 5. HeWu 6. At5rcestl .7. Popen1 8. Pralea 9. Vranceni I. B5cioiu 2. Corbasca 4 3. Poglet t) I. Buda 2. Corblja 3 Largaseni 4. Ochesesti 5. R5dacinesti 6. SOIcuta 7 Serb5nest1 + 8. phi I. Corn11 de Jos 2. Cornil de Sus 3. Giurgen1 4. Tat5r5st1 + 5. Ungureni I. !Mica 2. Borsanl 3. Colo15nesti + 1. T5m5loala 1 Dr5gusent + 2. Parava 3. Moab 4. Teius 1. Condrache 2. Drigestl 3. Florestl + 4. Fundoaia 5. Gherdana I. Hutu) 2. Lunen 3. Marginea 4. Petroasa 5. Popesti 6. Recea 7. TOrgu G5iceana + 8. Lingua 9. Valea Mori' 10. Zlit5reasa DENUMIREA COMUNEI SATELE comPosEsia ?=f 10. HOMOCEA 11 HURUESTI 12. NEGULESTI 15. ORBENI 14. PANCE$T1 IS. PAUNE$T1 16. PLOSCUTENI 17 PUFEST1 IS. RUGINE$T1 19. SASCUT 20. SASCUT-TARO 21. SC.ARI$OARA 22. SCURTA Semnut India maul de resetting al comund. ilSatut Poeta% a apartlnut de corn. mem% raionui st reguine. 1Satut Hutu a 'pullout de cons. Godlneol. ralonul Zetettn. 34 I. Costisa 2. Homocea + 3. Lespezi 1 Huruesti + 2. Nedelcu 3. Ocheni 4. Perchiu 5. Pradais 6. $arba I. Blaga + 2. C5potestI 3 CSuia de Jos 4. C5u1a de Sus 5. Dumbrava 6. MAId5resti 7. Negulesti S. Rispochl I. Orbenii de Jos + 2. Orbenii de Sus 1 P5ncesti + I. Bou 2. P5unesti I. Argeaua 2. Ploscujeni + I. Clorard 2. Domnesti Sat 3. Domnesti-Targ A. Purest( + I. Anghelestl 2. Cop5cestI 3. Ruglnesti + 4. Wien! I. Balcuja 2. Contest' 3. Fantanele 4. Sascut-Sat + 5. Valea Naculut Z.> - ' I. Beresti 2. PfincestI-TOrg 3. Sascut-TArg + 4 Schinen1 I. Fofaza 2. Marvila 3. Porc5ret 4. Rogoaza 5. Scarisoara + t. Cucova 2 Scum 'r ? - DENUMIREA COMUNEI SATELE COMPONENTE 23. URECHE5T1 24 VALEA SEACA I. CornSte1 2 Lunen Dochiel 3. Satu Nou 4. Slobozia 5. Urechesti 4 Mandrisca 2. POldmida 3. Valea SeacA ()RASE RAIONALE I. ADJUD 1 Adjud 2. Burcloaia RAIONUL BARLAD cu resedInja in crosul BARLAD I. ADAM 2. BANCA 3. BALINTESTI 4. BACANI .5. BALIBANESTI G. BALASESTI 7 BERESTI-TARG 8. BOGDANESTI 9. B00DAN1TA 1. Adam -4 2. CSuestl 3. Stietcsti I. Banca + 2. Gara Banca 3. Ghermanesti I. Banntesti + 2. Cioinagi 3. GhlbOrtenl 4. Onciu 5. Pochiscani I. B5cani 2. Dryjesti 3. Drujestil No: 4. Susan( 5. Toader Enache , 6. Vu1p5seni I. B515b5nesti + 2. Ion 'acorn' 3. Lungesti I. B5I5sesti + 2. Pupezeni 1. Berestl-Sat 2. Beresti-Torg + 3. Gara T515smanu 4. Merla 5. Plea Slivna 1 Bogdanesti + 2. Buda 3. Corl5testi 4. Foltestl 5. LimbSesti 6. Orgocstt 7 Vladestl I. 135rjoveni 2. Bogdanita + 3. CArtlbasi Cepest1 5. Cernat I 6. Coroesti 7. Rficlfiest1 F. Schltu 9. Tunsestl DENUMIREA COMUNEU to. BUGESTI SATELE COMPONdNTE 50X1- 1. Bogesil + 50X1 2. Carjot nI 3. Mak: rei 4. Pogana 11 BUDA I. Buda + 2. M5nzati-Bocrestl 3. Manzati-RIlzesi 4 Mor5reni 5. Patrascani I. Carapcestl 2. COrlom5nesti 3. Cerlest1 + I. Balauru 2. Ciocani 3. Crang + 4. Movilcni 5. Valea Mate' 14 CIORA5T1 I. Clor5st1 f. 2. Hustiu Llest1 IS. COROE$T1 Coroesill de Jos + 2. Coroestll de Sus 3. P5curdrestt 16. COTOROAIA I. Ciuresti 2. Ciurestil Noul 3. Cotoroaia + 17 CRIVESTI I. Ciortolom 2, Corolu 3. CrivestI + 4. Dragalina 5. Gara Tutova 6. Sterian Dumbravi 7. Vizuren1 12. CERTE$T1 13. CIOCANI 18. DOCANI 19. DRAGUSENI 20. FRUNTI5EN1 21. GHIDIGENI 22 GRI VITA Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 I. Br5destl 2. Docani + I. Drigusen1+ Fundeanu 3. GhInghesti 4. Nicopole I Fruntiseni + 2. GrOjcleni 3. Prof. S. Zaharescu I. Gara Ghidlgenl 2. Gara Nichisen1 3. ?95rbovill 4`fGefu 5. Ghidigen1 + 6. Gura 9.2rbov5julul 7. Priponestil de Jos 8. PrIponesili' de Sus 9. Taplatr' I. GrivIta + 50X1 2 ?data Burt__ 3. Stroe BeIoescu Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 DENUMIREA COMUNEI SATELE CO.?tPONEIITI' 23. IIALARE$T1 21. 113ANC$T1 'is. IVE$T1 26. AUCESTI 27. MIRENI 98. PERIENI 29. POCHIDIA :413. POPEN1 31. PUESTI 39. RADE$T1 I. 1131aresti ? 2. lana 3. Piscu End Politeni 5. Recea 6. Silistea 7 Tomesti 3. Tifesti 9. 6 Month. I. Ghicani 2. Gomel 3. !Muesli + 1 Putu Olarului 1 Belcesti 2. Ivesti + 3. Podu Pietas 4. Pogonesti 5. Polocinu de Jos G. Polocinu de Sus 1 Burlac' 2 Dragonninesti 3. Glierghesti I. Leonte Filipescu 5. Lunen 6. Mini)iu 7. Micesti + 3. Polane lui Maid .9. Valea Lupului I. Angheluta 2. Chilienii de Jos 3. ChIlienii de Sus 4 Hreasca 5. Miran' + 1 Perieni + I. Borodesti 2. Pochidla + 3. Salceni I. Popeni + I. Birtalusi-Mocani 2. O3rlalusi-R5zesi 3. Ezer 4. Ga'testi 5. Puesti-Sat 6. Puestl-Targ + 7. Rotarl 8. Rusi 9. StrAmba I. Bursucani 2. Cruceanu 3. Oases 4. Rhinflt + 5.,nairna , ? DENUMIREA COMUNE1 SATELE COMPONENTE 33. UNTE$T1 3-1. VINDEREI 35. ZORLEN1 I. lloroiata 2. Hupca 3. loan Arghirewit 4. Mitoc 5. Nicolae 11objela 6. SA rbi 7 Strilmtura?Minv 3. Ulea 9. Untesti e I. Docaneasa 2. Gara Docaneasa 3. Obirseni I. Valea Lung3 5. \Indere' + I Islaz 2. Simila 3. Zorleni RA1ONUL FOC$AN1 cu rased's* In ?rasa' FOC$AN1 I. OILIEST' 2. BRO$TEN1 3. BUDE$T1 Oiliest' + 2. Sasu I. Arva 2. Brosterd apitanu 4. Pitulusa I. Budesti + 4 CAMPINEANCA 1 Florestl 2. Gugestl 3. Paraschiven1 4. Panticesil 5. Slobozia-Campineanca+ 6. Slobozia-Vidraseu Valcele 5. CANDE$T1 6. CARL1GELE 7. C1U$LEA 8. COTE$TI 9. DALHAUT1 10: DEALU LUNG I. Cfindestl + I. Blidari 2. Carligele .+ I. Ciuslea + 2. Doaga 3. R3chitosu .1. Stajescu I. Cotesti + 2. Golestli de Sus 3. Odobasca-Coteslf 4. Slutl Bantesti 2. tfilhauti + 3. Faraoanele 4. iPetroasa I. Cocasari 2. Dealu Lung' + 3. Plopu 4. RaSca 50X1!- - 1 7 ' DENUMIREA COSIUNE1 SATELE COmPoNENTE DENUMIREA COMUN4EI SATELE COMPONENT!: II. FAURE' 12. GF.NERALISIMUL SUVOROV 13. GOLOGANC !I GUGESTI 15. JARISTEA 16. LACU LU1 BABAN 17 MANDRE$T1 IN. MERA 19. MIRCE$T1 20. ODOBASCA 21. PATESTI 22. PETREANU 23. POPE$T1 21 RASTOACA 25. RISIPITI 26. SLOROZIA-CIORASTI 1 Blzighest1 2. Faure' Precistanu ? 1. Garoafa + I Dragosioveni 2. Nemtarl 3. Generalismul Suvorov 1. Gologanu + 2. VISduleasa 1 Gugesti + 2. Gugestl-Fabrica 3. Oreavu Poiana 1 Jaristea + 2. Inclurent 3. VArsitura I. BAlanesti 2. Groapa Tufei 3. Lacu lui Saban + i. Poenlle 5. $otircari I. Limotestl 2. Mindresti-Moldova 3. Mindrestl-Munteni + I. Mera + 2 Vales Rea 3. Vulcineasa 1. Balla Rate' 2. Mircestil Noi 3. MIrcestli Vechl + 4. Paralpani 5. Radultstl ? I. Callcu 2. Odobasca + 3. Podu Lacului I. Botestl + 2. P5testi I. Mahriu 2. Petreanu 3. TArAtu I, Popestl + 2. Runcu I. R5stoaca + 1 RIsipiti + I. Armeni 2. Jiliste 3. Slobozia-Ciorasti + 50X1. 27. SURAIA Dimaci 2 Durnbravita?Butureni 3. Durribravita Nou3 1 Sunda + 28. TERCHE$T1 1 Gura Calitei 2. Terchesti + 29. URECHE$T1 1 Urechesti + O. VANATORI 1 Jor3sll 2. Petresti 3. VAn3torl + 31 VARTE5C01U I Beciu 2. 011eni .3. RamniceLnca -I. Rot3resti + , 5. Vilrlescoiu ORA$E RAIONALE I FOC$AN1 I Focsani 2. ODOBE$T1 1 Odobesti RAIONUL MURGEN1 cu resedInta in comuna MURGENI 1 ALDESTI 1 Aldesti + 2. JOanz3testi 3. Prod3nesti 4. Puricani 5, Sfiseni 6. $ipote 2. BASEST! I. Bisesti + 2. Wen' 3. Viltotesti 3. BEREZEN1 Berezeni + 2. Bozia 3. Cop5ceana 4 Sat(' Non BLAGE$T1 I + 2. Igesti 3. Sipeni t4, 5. BOGDANE$T1 I Bogdinesti + 2. RAnzistl' 6. CAVADINE$T1 I. Cavadinestl + 2. Gillian' 3. Posada A. Men! 7. CARJA 1. BSrsana 2. CArja + 3. Hr3niceni 8. DODEST1 I. Dodest1 + 2. Tfirraseni 37 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 Ik Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 7,1 DENUMIREA COMDNEI SATELE COMPONENTE 9. EPURENI FALC1U II GAGEST1 12. GANEST1 13. MALU$TEN1 14. MURGENI 15 SCHINENI 16. STOISESTI 17. SULETEA 18. TUTCANI I. BUISlesti 2. Bursuci 3. Epureni 4. Gara Epureni S. Gara Suzana 6. Horga 1. FaIciu + 2. Odala Bogdana I. Giusti - 2. Giurcani 3. Peicani 4 Popeni 5. TuplIati 6. Urdesti-Sat 7 Urder;ti-Targ Comanesti 2. Cristestl 3. G5nesti + 4. Rug:neni I Ghireasca 2. Lupesti 3. Malusteni + I. H5n5sent 2. Murgen1:+ 3. Ralu 4. 23 August 1 I..Uhti 2. Saratenil de Jos 3. Saratenii de Sus 4. Schinen1 + I. A11clesti 2. Stoisesti + 3 Tifu I. Fede511 2. Jig5lia 3. Rascanl Suletea + I Alan5stlrea 2. Tutcani + RA1ONUL PANCIU cu resedInta In orasul PANCIU I. BATINESTI I. 135linesti 2. Igesti 3. Ivancesti 4. Patrascanl 2. BOLOTE$T1 I B5ncila 2. Bolotesti + 3. C5potesti 4 Pureelesti 5. &ankh I) Cornuna VIzantea a aparIlnut de ralonul Vrancea. 38 DENUMIREA COADNEI 3. CAMPURI 4. CLIPICE$T1 5. DIOCHET1 6. FITIONE$T1 7 GAGEST1 8. IRESTI 9. MOVILITA 10. PADURENI II. RACOASA t2. SOVEJA 1. 13. STRAOANE 15. VIZANTEA 3) I. A1ARASESTI 2. PANCIU SATELE COMPONENTE ." 5 1 I. Campurl de -los 4 2. Campurl de Sus 3. Chime 4. Fetestl 5. Gura Viii 6. RosculestI 7. Rottlestl I. Clipicesti + 2. Vitanesti I Diochetl-Redlu + 2. Sperietl-Chitcani I CiolJnestI 2. Fitionesti + 3. Ghimices(I 4. Holbanesti 5. Alanastioara I. G5gestl + 2. Pietroasa 3. Vitanestii de sub Magurd I Cuculeti 2. Iresti + 3. Serbesti 1 Frecalei 2. Movilita 3. Trotusanu 1 Calim5r.elli 2. Ilaret 3. Modruzeni 4. P5dureni + 1. Gogolu 2. Marasti 3. Racoasa 4, Verdea I. Dragosloveni 2. Rucarerd 1. Muncel 2. Repedea 3. Straoane de Jos 4- ,4., War:lane de Sus S. Tijapanl, 6: VarnItu. 7. Vfllenl , "I. Oleseitf ? 2. Sirbi 3. Tufele ; !fest( - I. Vizantea Manasilreaia 2. VIzantea Rizaseasci ORA$E RAIONALE I. MarasestI Neicu 2. Pa nciu 3. Satu Nou DENUMIREA COMUNEI SATELE COMPONENTE RAIONUL TECUCI cu rerclinla in ?raw! TECUCI I. BARCEA 2. BRAHA$EST1 3. BUCE$T1 4 BUCIUMEN1 5. COROD 6. COSMESTI 7. DRAGANESTI 8. FURCENI 9. GOHOR 10. [VEST! 11. MATCA 12. MOVILENI 13. A1UNTEN1 14. NARTESTI 15. NEGRILESTI 4 ? ? 1 Barcea + 2. Barcea Notia 3. Barcea Veche 4. Dorasti 5. Podolenl I. Brahasestli de Jos 2. Brahasestfl de Sus + 3. Corcloven1 4. CosIteni 5. Tof lea I. BucestI + 2. Diecheni 3. Vulturenl I Buciumeni + 2. Mutest' 3. Tecucelu Sec Vizure.sti I. Blanzl 2. Br5tulesti 3. Corod + I. 13505reti 2. Cosmestt-Deal + 3. Cosmesti-Vale I. Dr5g5nestl + 2. Malu Alb i Furcenii Noi 2. Furcenii Vechi + 3. Satu Nou I. Gohor + 2. Ireasca I Atarnati 2. Blajeril de Jos 3. Blajerll de Sus 4. Ivestf + 1 Matca + I. Movllenii de Jos 2. Movilenii de Sus + I. Frunzeasca 2. Muntenl + 3. Tiganesti 4 Ungurenl I. Gara Berheci 2. NartestIl de Jos 3. Nal-testi! de Sus + 4. Posta I. Negrilestl + 2. SlobozIa-Blaneasa DENUMIREA COMUNEI IS. NICORESTI 17 POIANA 18. TALPIGI 19. TEPU 20. UMBRARE$T1 TECUCI SATEIC COMPON 50X1 ri4? 50X1 I. Branlstea 2. Coasta Lupe' 3. Dobrinestl 4 Fantail' 5. Gro74vesti 6. Ion5sest1 7 Malurent 8. NIcorestI + 9. PIscu Corbulul 10. Sart)! I Diaconi Hulesti 3. Polana + 1 Slobozia-Corn1 2. Talpigi + I. Tepu de Jos + 2. Tepu de Sus 1 Condrea 2. Salcia 3. Sillstea 4 Slobozia 5. T3masen1 6. Torcesti 7 Umbr5resti + 8. Vasile Roaita ORA$E RAIONALE 1 Tecuci RAIONUL VRANCEA cu resedinla in comuna NARUJA 1 ANDRE1A$U 2. 13ARSESTI 3. GAURI 4 HERASTRAU 5. NARUJA Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 I. Andrelasu de Jos + 2. Andrelasu de Sus 3. Aria 4. Fetig 5. Hotaru 6. Rachltasu 7. $1pote1e 8. Titila I. Barsestl + 2. Topestl 1. Gaud + 2. Piscu Radulul"-- 3. Purcei n 1. Gainad 2. Podu $chiopulul 3. Rornanestfrw 4. Ungurenlz 5. Valea Neigra 6. V5c5ria 7. Vetresii-lierastrau I. Mead 2. Ghebarl 3. N5ruja + 4. NIstorest1 5. Ogoarele 39 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 DLNUM1RPA COMUNEI 6. NEGRILE$T1 T. NEREJU 8. PALTIN 9. PAULESTI 10. REGHIU II. SPULBER 12. TICFI1R1$ 13. TULNICI 14. VALEA SARI! 15. VIDRA 40 SATELE COMPONENTE ? 6. Podu Narujel I 7. Podu Stoica 8. Prahuda 9. Rebegari In. Valcani I. GrumSzesti 2. Negrilesti + 3. Vrhncioala 1. Nereju Mare + 2. Nereju Mic 3. Sahastru I. 135r5st1 2. Paltin + 3. Tepa 4. Tojanil de Jos 1 Bodesti 2. Flittlisea 3. P5ulesti + 4. SpInestl 1. Farcas 2. Jgfieaburi 3. R5iuji 4. Reghiu + 5. $indrilarl 6. Ursoata 7 Arnica Boulut 8. Valea Milcovului 1. Carsochesti-Corlbil5 2. Mor5restl 3, P5v5lari 4. Spulber + ? 5. Tojanii de Sus 6. TipSu Parosu 2. Ruget 3. Tichiris + I. Coza 2. Lem 3. Tulnici + 1. Colacu 2. M5thcina 3. Podttri 4. Prisaca 5. Valea S?i + 1. Eiurca 2. Ullman 3. Cucuelii de sub M 4. Scafari 5. Vidra + 6. Voir:1;mM DENUAIIREA COA(UNEI 16. VRANCIOAIA STELE COMPONPN'TE I. Muncei 2. Plostina 3. PoJana ? I. Vancloaia 4. RAIONUL ZELET1N cu resedlnta In comuna PODU TURCULUI I. Avr5mestI + ". M5r5sesti 3. S5mz5nes11 4. Uricari I. Bichesti ^. Boghestli de Jos + 3. Boghestii dc Sus 4 Chijcani 5. Iugani 6. PIScinjeni 7 Plescsti 8. PriSeCani 9. T5b5cesti 10. Valea cu Ap5 I. Bratoala 2. Buda + 3. D5n5ila 4. Farcasa 5. Fulgu 6. Magazia 7. Putini 8. Salahori 1 Bucsa 2. Burdusact + 3. CArna 4. Deleni 5. Gunoaia de Jos 6. Gura Sohodol 7. H5ghlac 8. Oprisestl 9. Poteca 10. Stupcni I. Tochlle 1 AVRAMESTI BOGILESTI 3. BUDA 4. BURDUSACI 5. CABESTI 6. COLONE$T1 1. Mast( + 2. Fichilestl 3. Plopu 4. Sighica 1. Analog 2. C5lint 3. Colonesti 4 Corbu 5.'Dariciu T. Poiana 8. Satu Nou 9. Spria de Jos 10.-?pria de Sus I 1,..,-Tigara 12.-Valea lui Matei 13. vale, him 14. Valea Mont 15. 25podia DENUMI RCA COMUNCI 7. CRAE$T1 R. FATACIUNI 9. GALBENI GIURGIOANA II GLAVANE$T1 12. GODINE$11 13 LALE$T1 14. MOTO$EN1 ? SATCLC COMPONCNTE g n n.WILJALI 1 Belciuneasa 2. 'knoll 3. Craesti 4 Guns Craesti S. Negoala 6. Valea Babel 1 Afumati 2. Alex. Juganaru 3. B5clestl 4. Fatacluni + 5. FundStura 6. Sendresti 7 Valea Casei I Calimaneasa 2. Covrag 3. Galbenl + 4. N5nesti 5. Valea Rea de Jos 6. Valea Rea de Sus 7 Vladnic I. 13a15nesti 2. Bou Ros 3. Giurgioana 4. Ilanja 5. Lehancea 6. Racusana 7 Stramba Glavanesti + 2. Poiana lui Stan 3. Putredeni 4. R5zesu I Ghil5vestl 2. Godinestil de Jos + 3. GodinestIl de Sus 4 Aledeleni 5. jiganesti 6. Valea Lupului 7. Valea Merilor 8. Valea Salclei Calim5nesti 2. Cristesti 3. Nut/Male 4 West' + 5. Onesti 6. Tupilaji 1 Mikan' 2. Burlug 3. CaptAlani 1. Chicera 3. Fund5tura Tepoata 6. A1ohorAjt 7 Plopu 8. Praja 9. Tepoala 10. Ursa Motown( + IS. AIUNCELU 16. ONCE$T1 17 POD!; TURCULLII 18. RACH1TOASA 19. SL000Z1A 20. STANI$E$T1 21 STANUE$T1 22. VULTURENI Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 S..1 LLI: COMPOSESTC 1 Frumuselu + 2. Fundatura 3. Muncelu 4 S5rbi Barboasa Dealu Perjului I. Lozinca 4. Oncestii Noi 5. Oncestii Vecld 6. Tarnita 7. Tarnita de Jos 8. Taula 9. Tomozei D5ncent 2. Podu Turcului + 50X1 50X1 1 Barcana 2. 1.151Inita-Gunoaia 3. Fund5tura R5chiloasa 4. Rachltoasa + 1 Slobozia de Jos 2. Slobozla de Sus + 3. Slobozia-Panu Balotesti 2. Gorghesti 3. Stantsesti + 4. Valea Boului 1 Chetreni 2. Cociu + 3. Poiana 4. Seaca 5. V5leni Banca 2. B515nesti 3. Bobos 4. Bodcasa 5. Bosla 6. Bosf5nestl 7. D5destl 8. Dcalu Morii 9. Delepl 50X1 10. Dofel 11.?Ghbinoaia 12. Gr5desti 13. Ilazu-Aloara Dediultd 14..1.1chitisent IS. hlelescani .1Q:N5z5rioaia IT. Ruget 18. T5v5d5restl 19. Vulturenl + 50X1 41 Declassified in Part - Sanitized Copy Ap?roved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 REGIUNEA BUCURE$T1 RAIONI2L ALEXANDRIA cu mcdinla in ?raw! ALEXANDRIA I. ASAN AGA 2. ATANNATI 3. HDANCENI 4. BUZIESCA' 5. CHNIOARA 6. IMAGANE.$TI- VIA$CA RAIOANE: 7. villicui.E.yri 1. ALEXANDRIA cu re?edinta in ora?ul Alexandria 2. BRANESTI, cu resedinta In comuna Brine4ti 3. CALARA$1, cu rgedinta in ora?ul C0I5ra?i CREVEDIA, cu re?edinta in comuna Crevedia 5. DRAGANESTI, cu re?edinta In comuna Dr5g5nesti-Olt 6. GIUI1GIU, Cu re?edinta in ora?ul Giurgiu 7. LEHLIU, cii medinta in comuna Lehliu 8. 311HAILE$T1, cu re?cdinta in comuna 31i115ile?ti 9. OLTEXIIA, cu re?edinta in orrivil Olio* 10. RACARI, Cu medinta in comuna RAcari. 11. RO$IORI DE VEDE cu repdinta In ora?ul Ro?iori de Vede 12. SLOBOZIA, cu repclinta In ora?ul Sloboz!ri 13. SNAGOV, cu re?edinta in comuna C5ciulati 14. TURNU 3IAGURELE, cu re?edinin In ora?ul Turnu 3I5gurele 15. VARTOAPELE, cu re.,edinta In comuna Vartoapele? 16. VIDA, cu medinta in comuna Vida 17. VIDRA, cu re?edinta In comuna Vidra 18. ZIMNICEA, cu revdinta in ora?ul Zimnicea J. GROW 9. LACENI mAyllopm II. MAGMA 1 Asa, Aga 1) 2 Darvas 3. Prunaru 1. AtArnati -r 2. Putintritt I. lirAnceni I. Ituzes.cu I. Comoara I. lir5g5nesti 2. Viiceni 3. raka And I. Furculesti 2. 3fosteni :I. Spit3rei 4. Voevoda I. (irosu 2. Schitu Poenari 1. Liiceni 1. Nlarrodin 1. Bran 2." Iludiasca 3. Gurueni 4. 3f8gura 22. VITANETI ORASE RA1ONALE I. ALEXANDRIA 1 Alexandria. FtAIONUL BRANE$T1 cu resedinla in comuna BRANEST1 1. AFUSUTI 2. BALACEANCA 1. Afumati I. Bilkeanca 2. Poata 3. BELCIUGATELE 4. 1111ANESTI 5. CATI1UNE$T1 12. NANOV 13. NENCIULESTI 14. iim.EA UrAFT 13. PLOSCA. 16. POROSCHIA i7. RASUC.ENI . 1. Plosca 1. Poroschla 1. Carapancea 2. Rasucenii de Jos" 3. Risucenii de Sus' 4. Situ Nom " .?.. 18. RAS11111411 1. LudineusCa 19. ST011011ANEASA O. TIGANTI 2:?11111ntIresti. 1. Bu - 2. St .- 1. ir 6. CERNIC.A 1. CAldiraru ; 2. CAndca + - 3. Tiaganu '- 4. TimeanuNoad! ? 7. CHM= t) 1. Illthip-Pissinteul f, 2. ; 131thriAl 3. Chu-Sillatrellai . .- 4. Chiroiu-Pituiatenl,:+ 5. Chlrolu-Ungureol .i. 8. DRAGOE.51:1 2) 1. Drigoviiii de 304 i 2. Dripsitil ds SIG.', .t Li 3. Dripaiti-Miimal'.41.6.- 4. 5.-,1114rfakia,hsski ";* ;-' Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 0ENU/411RCA COMUNE1 MULE COMPONESTE 12. GANEASA 13. I IAGIESTI 14. PODU PITARUI.U1 15. vAiti.rr,? 16. PROGI1ESU 17. SOIIATU 18. TANIADAli 19. VASILAT1 1. Cozieni 2. GAnensa + :1. 3loara 1)ontneascit I. l'itensca 5. $indrilita 1 ISoteni 2. tlagie?li 3. 31Ariutu I. 31ataratut 3. varliiii", 1. cacueti-toara 2. Cucueti-Suditi :I. Dorobantil I. Pitigain 5. PlAtAresla 6. Bodo Pitnruliii r 7. Renasterea I. 31anciu 2. l'Arlita -z- 3. Polce?li I. SAndulitti 3. Slrulesti 6. SArulesti-Garli 7. Silruleslii Nni 8. tiolacolu 0. Sulimanti 1. Prugresu 4- 1. tinhaln I. BrAlApui 2. Calfircli 3. Darvari Plumbuito $einoin 6. ThmAdAu Mare 1- 7. Vinaidau Mie 1. l'Arlita 2. Stiine?li :1. Vasilati + RA1ONUL CALARA$1 cu resedInta in orasul LALARA$1 1. CAC031EANCA 2. CIOCANF-5T1 3. CRUCEA 1. C.acomeanea + 2. Cunel.ti 1. Andolina 2. CiocAngdi + 3. SmAnInn 1. Crucea 2. Floronica Comuna PirtIta a apartInut ralonuIul Lehllu. 2) COMW111 nou InflIntata. Satul CrIvina a apartinut de comuna Ogrexent. OCNI'MIKA CoMt'Nct I. 1.17.A VODA 5. DIIIIISENI 6. DOIBMANTI.* 7. MAGMA'S% S. DttAGn voDA 9. !MONA 2) 10. EZER17 2) 11. INDEPENDENTA A?.119.1: C0SIPMENTE 1. C3hIraii Weld 2. Ccucu 3. Cura Voda F. I. Coslogeni 2. Dichiseni t. 3. Liberlatea I. Satnoeni I. llosnengu 2. Doruhantu I. 3. VAr3S11 I. Dragalina 1- I. Bogduna 2. Dram VudA 3. tincoalele I Dropia Ezeru -r 2. Gilunosi 3. Independent)) + I. Polcoava 12. NIODELU 1. Modell; + 2. Tnnen 13. NICOLAE MLLES( e 1 AIexandru Odohescu 2. Nicolae Balcescu r 1 Olaru 1. Pelicnni -1- 1. liadu Negro + 2. Stoene$1 I. Hogan 2. Rasa + :I. Vaidomir 1 Roseli + I. Who) Vod5 + 1 Chirnogi 2. Glum + 1. Mihni Vileaca 2. VIdd.jepes + II 01,ARL 2) 15. PELICANI 16. II 11W NEGIII? 17. HASA 18. ROSETI 19. $TE12 \N VODk 20. 1 1.311* 91. vLAD 'FP:P1.5 I. CALABA$1 ORA$E RA1ONALE 1. Miami Nlircea VculA - RAION111. CREVEDIA Cu reledlnIa in comuna CREVEDIA 1. 1101.1NTIN-DEAL 2. 1101.1NTIN-V \LE 3. BUC.$AN I t'rivT:14 1. Berceni 2. Bolintin-Deal + 3. llihni Voda 1. Bolinlin-Vale + 2. Crivina 1. Buclani + 2. Pod4or 3. Vadu Lot 45 DEVU'llIREA SMILE COliPONLVIE 4. CARTOJAN1 5. C.ASCIOATIEEE 6, CLEJA.N1 7. CORB11 MARI ? 8. CREVEDIA 9. FLOBE5T1 10. GRATIA 1. Cartojaai + 1. C.Iscioarek 2. Giiseni 3. Podu Popa Nat I. Clejani 1. Biriceni 2. Corbii Mari 3. Groziveati 4. Moors din Groapri 5. Obislav . 6., Petrefti 7. Podu Catena 8. Vadu Stanchii 1. Crevedia Mare + 2. Crevedia Mici 3. Galati Priboiu 5. St. Glieorgbe DENUMIRCA CO.?tlINE1 19. UDEN! 20. VANATOR I SATEIX COMPO:55-2:11 1. &Wien' - 2. ardenibeuji tie j" & 1. Beliinoaica 2. C.orbrancn 3. Corbii Ciungi 4. Cupele 5. Gticranca 6. Poiaaa lot Stitagi 7. Vinitorii Mari ' 8. Vinitoril Mid + 9. Zadiriciu RAIONUL DRAGANEST1 cu resedinta in comma DRAGANE5T1-0LT I. BALTA SARATA 2. BAC.ALE5TI I. Floreatii de Jos + 2. Floreatit de Sus 3. BASE5TI 4. BECIU I. Drighlsetti 2. Gratin + 3. Fircilanca 11. XALU SPART I. Malts Spirt + 2. Stand 12. MAR5A 19. OGREZENI 14. POENARI 15. ROATA 16. STEREA 17. STOENETTI 18. UE$T1 46 1. Clupagea 2. Marla -I- I. Blilisoeni 2. Hobs& & ?venni + I. Enuta + 2. Threacu 3. Ghionea 4. Icoana 5. Moisten' 6. don 7. 1. Boats de Jos + 2. Roata-Cituau 3. Roata-Mcateal 4. Sadism 5. Ziala 1. Bab& 2. Pod. Damsel 3. Starts + ' 1. Palmas 2. Stoesenti + ttri 2. 3. Obedeai 4. Ueati + a 5. CALINEVI 6. CRACIUNEI 7. CR.AMPOAIA 8. CRANGENI' 9. COMANI 10. DANEASA 11. DRAG 12. FRUNZARU 13. GOSTAVATU 14. MARUNTEI , lei + salaam 1. Balla SlratA + 2. Dorobantu ? 1. Blicileiti + 2. Rata I. &heap + 2. Ionatcu 1. BarsettlI da Jos ? 2.BecIu+ 3. SrnArdus - , 1. Arpadla 2. C6lineat1 +., 3. Polana 4. Siberia I. Crichusel + I. Bata 2. Cotors:?- 3. Gidoca +2;? 1..C.theissit,+ ,2. Stslary? ? ' ?.1,741neaga -OLT I. Driglinelti + 1. Frunzaru + 2. Uria Beriadei'+ 15. 311HAE5T1 XLINeatii de Jos 111115e0II c... 50X1 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13 ? CIA-RDP81-01043R00220006001 97 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 DENUMIREA COMUNEI SATELE COMPONENTE 16. PLOPII SLAVITE,STI 1. Bitincovennea 2. Dudu 3. PlAvireni Plopii SlAvitegti + 17. RADONIIRE$T1 1. Fripti 2. Radomiresti 18. SEAC.A 1. Seaca + 19. SPRINCENATA 1. BArsestii de Sus 2. GAImeele 3. Sprincenata + .1. Viespesti 20. STOICANESTI I. StoicAnesti + 21. TITULESTI 22. VALENI 1. Ghimpeteni 2. Ghimpetenii Noi 3. Titulegti + Ungurei 1. NIttndra 2. Popesti 3. Tirisneag Valeni + RAIONUL GIURGIU cu medial& In ?mut GIURGIU 1. ARSACHE 2. BANEASA 3. BEIU 4. C.ACALETI 5. CIOLANU 6. CUCURUZU 7. DAIA 1. Arsache 2. CetAtuia I. Mucosa + 2. Frasinu 3. Si. Gheorghe 1. Beiu + 2. Chiriacu I. Ardeleni 2. Cacaleti + I. Ciolanu -1- 2. Pctru Rares 3. Vlasin 1. Cucuruzu + 1. Dairt + 2. Mita 3. FrAtesti 4. Piopsom 8. DIM ITRIE C.ANTEMIR 1. Buciumeni 2. Dimitrie Cantemir + 3. Dimitrie Stutz& 4. Radu Vodil 9. GAUJANI I. GAujani + I) coiniuss ogu1ant a aportInut de Manua ZImnIcoa. Comund noU IntRulati. DENUMIREA COMUNEI SATELE COMPONENTE i,111ZDARU Ii. Uout 1.5.kIl I 12. GOSTINU 13. MALU 14. OINACU 15. ONCE4T1 16. PIETRELE 17. PUENI 18..PUTINEIU 19. SLOBOZIA 20. STA NEST I 21. TOPOI1U 22. TONIULE4T1 23. TURBATU 21. VIERU 1. GIURGIU I. Btilanu 2. Ghizdaru + 1. Dr5ghiceanu 2. Gogosari + 3. RAlesti 1. Gostinu I. Malu + 1. Branistea 2. Comasca 3. Oinacu + 1. Oncesti + I. Meletie 2. Pietrele + 1. Pueni + 1 Putineiu + 1'. Slobozia + I. StAnesti + I. Toporu + 1. Tomulcsti + 2. Trestenicu 1. Minot& 2. Remus 3. Turbatu + 1. Hodivottla 2. Vieru + ORASE RAIONALE 1. Giurgiu RAIONUL LEHLIU, Cu resedInta in comuna LEHLIU 1. ARTARI 2. AXINTELE 3. CRASANI 4, DALGA 1) 5. DOR MARUNT 1. Artari + 2. Villiculesti I. A.xintele + 2. BfirbAtescu 3. Bratia 4. Dar 5. Frumusica 6. Panduri 7. PArlitu I. Co-puzu 2. CrAsanii de Jos 3. Critsanii de Sus + I. Dalga + 1. ,Dor Mirunt + 2.418111c eronr-r ar DEM:MIRE.% cow NEI r,. FAURE! 7. PliASINET GURBANWI 9. 110111A 10. I. C. FI11511: 11. ILEANA 12. 1.1:111.111 13. LUPSANU SATELE COMPONENTT. I. FSurci - 2. 7.imbru 1. 1)5ntsti 2. Frisinet -- 3. Noua Vricirrase5 I. Codreni 2. 1.01o1anra 3. Gurtkinc4ti - I Prrasna 5. Preasna Vertu. I. Vale? Presnei I. Mirk' I. Huzueni 2. I. C- 1:rinm 3. Silistea 4. VaIea CApitanulai 5. VIAdireasea I. !lorded'. 2. Florica 3. Beam + .1. Papadop61 5. Podari ti. ItAzoarele I. Lchliu + 2. StIpunari 1. Lamm + 2. Nucetu 3. Itndit-Vtulti 14. NICOLAEIIAIA.1..SIL 1. FlIntilna Domunci 2. N. 135Icescu -4- 3. Paicu 15. PELINU 10. PLEVNA 1. Pelinu + I. InfrAtirea 2. Noma + 3. Valea Rusului 17. RA*I 1. Dibesti 2. Bali + 3. Salcioara 18. RASVANI 1. Lehliu-Gar5 2. R5svani + 3. Vales. Senc5 19. STEFANESTI 1. Odaia Protopopului 2. kildanclti RAIONUL MIHAILE$T1 cu re?edinta in comuna MIHA1LE$TL 4 50X1 50X1 DEXt MIRE. COMMEI _ ? BALARIA I. 13515ria + 2. Valter Miirkincanu 2. BILA 1. Bila + 2. C.5mineasea 3. Schitu BLIBUCAT sATELE CO.ttPONENTE I. Bulburata 2. Coteni 3. u5urent 1 Vara 4 BITURUGENI 1 Bu(urugrm p?rzta 1. Ciorogtirla CIOROGARL.I *" IhIrvari Corneut 6. CORN ETU.) Glogo1valm 7. (MOW I. t.opaciu 2. Crovu + 3. Ghimpati S. DAB I511 I. DAnIsti-Illov 2. I)Ar tj.VIalcii 4- 3. Dumdum% 4. PAslari 9. DONINESTI 1. Catichea 2. Ciutnei 3. Domnestii de Jos I. Doinnestil de Sus + 5. TegheV) 10. EPURESTI I. Epures' i -1- 2. Stejam 3. Vasile Epumscu II. GASTE.5T I I. Gastesti + 2. l'odu GAstei 12. GORNEN1 1. Multi 2. Chita 3. Riau 4. Corneal + 5. StMpu 13. GRADINAIII 14. LETCA NOUA 15. LETCA VECHE 16. MUIAILESTI 17. NA1PU 18. POPE.5TI 19. RUSH LUI \SAN Cocnuna nou IntlIntata dln satele Cornetu i Glogovemau dela nom. Buda, destlIntati. &doe Buda Driganescu st Posta au apartInut de comuna Buda, death:gala. ? Satul Telhes a oparilnut de comuna Buturugenl. I. BAcanu 2. FAlcoianca 3. GrAdinari + 4. TAntava 1. Letca NouA + I. Letca Veche + I. Buda 2) 2. Dr5g5nescu 3. AtihAilesti+ 4. Tufa?Coslicni 1. Naipu + I. Novaci 2. Popesti 3. -Pruni r'515riuta 2. Hula Itti .50X1 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 4. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 DENUMIREA COMUNE1 20. SINGURENI 21. SLODOZIA 22. STOENEST I 23. STRAAIBA SATELE COMRONENTE 24. VAI1TEJU-NEFLIU I. CrAnguri 2. Singureni 3. Stlinesti-Chirculesti 1. C.filtuna 2. Ciurori 3. Clinceni 4. Olteni 5. Ordoreanu I) 6. Slobozia I. Innculesti 2. NIirdu 3. Stocnesti 4. Tangliru 1. Strlimba 2. Uzunu 1. Bulgaru 2. Chirca 3. Nefliu 4. VAtteju RAIONUL OLTENITA cu resedinja in orasul OLTENITA 1. APROZI 2. RUDEST! 3. CASCIOARELE 4. CHIRNOGI 5. CHISELET G. cluvAT 7. CURCANI 8. GREACA 9. GRUIU 10. LUICA 11. MANASTIREA 12. munsNi 13. NANA 4 1. Aprozi 1. Budesti I. Cilscioarele 2. Talaba 1. Chimogi 1. Chiselet 2. Sudani 1. CrivAt 1. Curcani 1. Greaca 2. Putu Greci 3. Zboiu 1. Buciumeni 2. Gruiu 1. Lulea ? 2. Valca Stinii 1. Coconi 2. NI5nastirea I. Clatcsti 2. Mitreni 3. Valea Rosie I. Nana 4. ') Sett), Ordareanu a aportInut de comuna Buds, de,fitniati. DENUMIREA COMUNEI SATELE COAIPONENTE 14. RADOVANU 15. SPANTOV 16. SOLDANU 17. TARICENI 18. ULNIF.NI 1. OLTENITA I. Radovanu 2. Valea l'opii 1. Clinciu 2. GrUlistea 3. Spantov 4. Stnneea 5. Tatina 1. Negoesti 2. *oldanu 1. Curiltesti 2. Luptfitori 3. Odaia 4. Sultana 5. TAriceni 1. Tdusennea 2. Ulmeni 3. Valea lui Sone ORAE RAIONALE 1. Oltenita 2. Olteniln flurnI5 RA1ONUL FtACARI CU resedinta in comuna RACAR1 1. BALDANA 2. BESTELOAIA 3. BOLOVANI 4. BRANI*TEA 5. BREZOAIA 1. Baldana + 2. Fundota 3. Tepes Voda 1. B5nesti 2. Bqteloaia 3. Moara Nou5 I. Podu Rizi 1. Bolovani 2. Crangnsi 1. Branistea + 2. Dambovicioara 3. S5vesti Brezoaia 2. C.5m5rasu 3. Draganeasca 6. BREZOAIELE 1. 3Icrureczeoruaiele 2. , 7. BUFTEA 8. BUTIMANU 1. AtArnati 2. Buciumeni 3. Buftea 4. 115manzeni 1. Eldrbuceanu 2. Butimanu 3. Linia crPra tticianca 49 DENUMIREA COMUSEI SATELE COMPONENTE 9. ClocAn.yri 10. CCLACU 11. CON, WI 12. CGRNATELU I 13. COS013A 14. CREVEDIA ? 15. cRovu 16. GIIERGANI 17. GIIIMPATI 18. GIIINESTI 19. LUNGULETU 20. MIRCEA VODA 21. OD0BE.5TI. 22. PITARU 23. POIANA 60 5. Sterianu de Jos 6. Sterinnu de Mijioc 7. Sterianu de Sus 1. ClocAnestl 1. 1311111nesti 2. Colacu 3. Merenl 4. Sabicstl 5. Stlinestl 1. Boteni 2. Clilugarenl 3. Contqtil de Jos 4. Contestil de Sus + 1. Cocosu 2. Conatelu + 3. Conti 4. Slobozia 5. Villent 1. Cosoba + I. Cocani 2. Crevedia 4. 3. DArza 4. Falcoianu 6. AlAnlistiresi 6. Samurcasi 1. Crovu + 2. Moara Crovului 3. Zidurile 1. aliteni 2. Gilm3n9tI 3. Ghergani + 4. lielesteu 5. Mavrodin 1. Ghimpati + 2. Vizuresti 1. CArciuma lui Visan 2. Ghinesti + 1. Lunguietu + 1. Cuza Vodli 2. 31ircea VodA + 3. Movila 1. BrAncoveanu 2. Miulestl 3. Odobesti + 4. Posta LizArescu 1. Pitaru + 2. Strambeanu 3. Viliscen1 1. Poiona de Jos 2. Poiono de Sus + 3. Sediturile 50X1, DENUMIREA COMUNil SATELE CommINENTE 21. POTI.OGI 23. RACARI 26. ROMANPTI 27. SABARENI 28. SALCUTA 29. SERDANU 30. SLOBOZIA-MOARA 31. TARTA*ESTI 32. TM) 33. TRESTIENI 3-1. T. VLADLMIRESCU 35. URZICEANCA C,Arpenisu 2. Pollogi 1. Rficarl 4- 1. Rom4n41.1. I. /Wu 2. Jolla 3. Snfirent 1. AtArnati-Regle 2. Merent 3. SAlcuta 4. Thu Gad + 1. Oreasca 2. RAlculqt1 3. Serdanu + 1. Slobozia-Moara + 1. Gulia 2. Tartlirsti + 1. Fusea 2. Hogioalca 3. Piopu 4. Titu-TArg + 1. CAscioarele 2. Deleni 3. Trestieni + 4. Vitisceni 1. Fundu PAruluI 2. Satu Nou 3. Ungureni + 1. AlesI 2. Cretu 3. Urzmeanca + RAIIAUL ROSIOR1 DE VEDE cu resedinti: In orasul ROSIOR1 DE VEDE I. ALBESTI 1. Albest1 + 2. Dulceanca 2. BALACI 3. BALTATI 4. BELITORI 5. BEUCA 6. CUCUETI Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 1. Babel + 2. Catelestl 3. Tecuci I. BdItatI 2. Bmtcovu 3. Gresia 1. Belltori 2. Dulceni 1. Beuca 2. Plop! 1. CucuetI 2. Papa 3. $tirbeti 50X1 1? Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 DE_NUMIREA COMUNEI SATELE COMPOSE&TE OENUMIREA COMUNEI 7. DIDE$T1 8. DOBROTE$T1 1. Didesti + 2. Insuratei 3. Natarai 4. Ritsfirail 1. Dohrotesti + 2. Merisani 9. DRAGANE$T1 DE 1. Attimati VEDE 2. Dr5g5nesti + 3. Goala 4. Merit 5. Tigdnin 6. VAciiresti 10. DRACSANI 11. MALDAENI 12. MIRO$I 13. MOZACENI 14. PARL1TA 15. PERETU 16. SCR1OA$TEA 17. SOCETU 18. 'TUFENI DIN VALE 1. Dr5csani + 2. Dricsenei 5. Muti 4. Odobeasca 1. 515gurcni 2. 5Ifildileol + 1. Mirosl +1) 2. Surdulesti 1. B5desti 2. Mozfieeni + 3. Poaisoru I. Brosteanca 2. Parlita + 1. Perdu + 1. Cioc 2. Serioastea + 1. Socetu + 1. Barza 2. Stoborilsti 3. Tufeni din Deal 4. Tufeni din Vale + 19. ZAMBREASCA 1. Zambreasea + ORAE RA1ONALE 1. RO$10R1 DE VEDE 1. Roslori de Vede RA1ONUL SLOBOZIA cu resedInta in (Instil SLOBOZIA I. ALBE$TI I. Albalti + ? 2. Bataluri 3. Buesti 4. DOlgaMici ? 5. Abrsilleni 2. AMARA 3. ANDRA$12..$T1 4. BORDLT*ELU 5. BUCU 6. CAZANE$T1 7. CIOCIIINA S. C1ULNITA SATELE COM TE ?) I. Amara + r 2. Motilva I ? n r5Mii 2. Orboesti 1. Bonluselu de Jos 1- 2. 13ortluselu de Sus 4.; 3. l'iersica 1. Bucu + 1. Citziinesti + 2. Orezu I. Ciochina + 1. Ciulnita + 2. C-tin lirancoveanu 9. COSAMBE$T1 1. CosOmbesti + 2. Gimbasani 10. CRUNTI 11. FUNDATA 2) 1. Cntnti + 1. Fund Ata + 12. GHEORGIIE DOJA I. Gheorghe Doja + 13. GHEORGHE LAzAn I. Gheorghe Laz5r 14. GRIVITA 15. MARCULE$T1 16. MILO$E$TI 17. MUN'TENI-BUZAU 18. OGRADA 19. PERIETI 20. POIANA 21. REVIGA 22. SCANTE1A 23. SMIRNA 24. SUDrri It Can Idlrott cu cases dInprejur, cu oborul de vita moara tree a corn. Clict3raru, Matt. I) Commit nou IntlintatL 1. Grivila + 1. Marculesti + I. Milosesti 2. Nicolesti 3. Tov5r5sia I. 3Iunteni-Buz5u 1. 11515sesti 2. 1)itnieni 3. Ograda + 1. Misleanu 2. Perieti + 3. Pribegi I. Ghimpati 2. Ion Ghiea 3. Ivanesti 4. Poiana X" 1. Mircea cel 135tran1.1.-' 2. Reviga + 3. Bovine 1. Bticu-3I5l6sesti 2.,Sciinteia + 1. laza 2. Smirna 3. Victoria 515r5se1ti Guns Viii + ralonut Costae% reatunctur ? M DENUMIREA C.OMUNEI SATELE COMPONENTE 25. TRAIAN 1. Traian + 26. VALEA CIORII 1. Bug' 2. Dundtrest1 3. Murgeanen 4. Vales OoriI + 27. VILIGARAI) 1. Viisoara+ ORASE RAIONALE 1. SLOBOZIA 1. Bora 2. Slobozia 3. Slobozia Nou5 RAIONUL SNAGOV cu resedInts in comuna CACIULATI I. BALOTEST1 1. Balotest1 + 2. Dimieni ? 3. I. Lahovari 4. Preolestl 5. SOItiest 2. CACIULAT1 I. C.liciulati + 3. CIOFLICEN1 4. CIOLPANI 5. COCIOC 6. CORBEANC.A 7. CREATA-LE$1LE 8. DASCALU-CREATA Comma mu tatlIntati. 62 1. Ooflicenl + 2. Ghermilnettl 3. lzvorant 4. BUtropolia 5. Tincibesti 8. Vladiceasca I. aolpanl + 2. Lupltria 3. Piscu 4. Tiglingti 1. Biltent 2. Britulesti + 3. Burt., 4. Cocioc 5. Peri; 1. Corbeanca + 2. Alecheaua 3. Oracu 4. Ostratu 5. Petresti 6. Sitrindareanca 7. Tam* I. Lesile 2. Maineasca 3.. Petrachioala + 4. Stoenoaia 5. Surlari 6. Vinitori I. Crea 2. Dascilu + S. Gnu 4. Runcu 5. Viristi 50X1 bUX1 DENUMIREA COMUNI SATELE COMPONENT! 9. FIERBINTFTARG I. Fierhinli de Jos 2. Fierbinti de Sus 3. Fierbin?FTArs 4. Fundu Vanendui 5. Green de Jos 6. N. T. Rats + 7. Wisest' 10. GRADISTEA I. Balamuci Gridistea 3. Carta de 3Itiloc 4. Green de Sus + 5. Mixinen1 11. GRUIU 1. Bojdani 32.. LiGrupiiau + 4. *antu Floresti 12. MICSUNESTI-MOARA 1. Delta Neagra 2. hilcsunestb Man 3. Mksunestl-Nfoara 4. Netezestt 13. MOARA &truck 1. Canela 2. Moara Silrac5 + 3. PascanI 4. Vista 14. POENARII-VULPE.STI I. Clocinari 2. Movila 3. NIculestI 4. Polizu 5. Vulpestl + 15. SNAGOV I. Snagov + 16. 5TEFANE5TI 1. Crepaleasca 2. Pagano-Bolt* 3. *tefinestli de Jos .4- 4. ?tatinastIl de Sus 17. TUNARI -1. Tumid + 18. TURBATI I. Coadelso-i 2. Fundu 3. Turbati + RAIONULJURNU MAGURELE; ? co resedinia In arassil TURNU /AAGURELE I. BADULEASA - 1. Biddies's + 2. C.ARLIGATI 1:-Cara- vaaell ? 2:C4114141 ? I. Cluperces17i-1- ' 1. Dracerk+7'-'? 2. Florica 3. 7.1ata 1. Fundu ?Vorniculal 2. Giuvirasti + 3. Moldoveul- ? 3. ClUPERCENI. 4. DRACEA 5. GIUVAF1A5TI , ? - Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 DENUMIREA COMUNEI SATELE COMPONEWE 6. ISLAZ I. !sin + 7. LISA 8. LrrA I. Lisa + 2. VanAtori 1. Lila + 9. NICOLAE BALCESCU I. Bujoru 2. Nicolae BAlcescu 10. OLOGI 11. PUTINEIU 12. RAIOASA 13. SALCIA 14. SEACA 15. SEGARCEA-VALE 1. Ologi + 2. Secara 1. CArlomanu 2. Putineiu + 1. Pleasov 2. RAioasa + 3. Rudari 4. Saelele 1. BAneasa 2. Salcia + 3. Tudor Vladimirescu 4. Viorica 1. Cioara 2. Seaca + I. Olteanca 2. Segarcea-Deal 3. Segarcea-Vale + 16. SLUBOZIA-MANDRA 1. Slobozia-NIAndra + .17. TRAIAN 1, Traian 4- 18. UDA-CLOCOCIOV 1. Uda-Clocociov + 2. Uda-Paciurea ?RASE RAIONALE 1. TURNU MAGURELF. 1. Odnia l) 2. Mitgurelc 3. Turnit MAgurele RAIONUL VARTOAPELE Cu resedinla in comuna VARTOAPELE 1. BIVOLITA 1. Bivolila + 2. Manta 3. $teMnesti 2. BRATA.5AN1 1. Bratitgani + 2. Tillpeni-Neto(i 3. Trivalea-Mosteni 4. TugueIii de Jos 3. CALINESTI 1. CAlinesti + 4. CIOLANESTI 1. Raldovinesti 2. CiolAnestii din Deal + 3. CiolAnestii din Vale 5. ClUBARI 1. Ciurari + FostA comunli In ratan?, Turnu AlAgurele. DENUM1REA COMUNI1 6. DEPARATI- HARLE.,STI 7. LICURICIU 8. NEC.5E-51.1 9. OLTENI 10. ORBEASCA sATCLE COMPONEN 1. Dep.irati-HArlesti + 1. LIcuriciu + 1. Belch= 2. C.AzAneasea 3. Gardullu 4. GolAsel 5. GArdesti 6. Hagiestl 7. Necsesti + 1. Dobrogostea 2. Olteni + 3. Perii-Brosteni 1. Orbeasca de Jos 2. Orbeasca de Sus + ; 11. POPE.STI-PALANGA 1. Palanga 2. Popesti + 12. RADOE$T1 13. RAGA 14. SACENI 15. SILI5TEA-GUME$T1 16. SLAVESTI 17. SFIN7ESTI 1. Antonestl 2. Bricsti 3. Cetatea 4. Nichita 5. Rtidoesti-Deal 6. Radoestl-Vale 1. Adunall 2. Bucov 3. Baca Noul 4. Ram Veche + 1. Butculestl 2. SAceni + 1. Silistea-Gumesti I. Lada 2. ObArtu 3. SlAvesti + 1. IlAteasca 2. SArbi-SfinIesti 3. Sfintesti + + 18. SLOBOZIA-TRASNITU I. Purelreni 2. Slobozia-Trilsnitu,:+, c. 19. TATARASTIILDE'SUS 1. Dobreni 2. TAtArilstii de Sus 3. Udupu 20. TATARASTII DE JOS 1. TAtlinIstii de Jos 2. Zlotesti 21. VARTOAPELE 1. VArtoapele de Jos 2. VArtoapele de Sus RAIONUL VIDA cu resedinta in comuna VIDA 1. BAC1U 1. Baciu + 2. 13aciu-Posta cnninT OF-VUMIREA CONINE( SATELE COMPOSENTE 2. 13ABAITA 3. BLEJE5T1 4. BOTOROAGA 5. CATUNU G. COSMEST1 7. COSOAIA 1) 8. CREVENICU 9. FLAMANDA to. FRAS1NET 11. GALATENI 12. AIERENI 13. NEGREN1 14. SCURTU MARE 3. Cotorani 4. Purani 5. Puranii de Sus I. 113b1ila + 2. CillugArita 1. Blejesti + 2. Scncu 1. Botoroaga + 2. CAlugAru 3. TArnava 4. Tunari 5. VaIca Ciresului 1. Albeni 2. Banov 3. Briitesti 4. Milan 5. C.itunu + 6. 1 lagicst1 7. Pocni 8. l'reajba 9. TiIvarlAu 10. VAtasi 1. Ciuperceni 2. Cosmesti + 3. Gurgueli 1. Covain + I. Crevenicu + 2. Parisesti 3, Rildulesti 4. Spinelli 1. 1715manda + 1. ChitulelLi 2. Fritsinet + 3. Alitropolia 1. BAscomni 2. G513Ieni + 3. Gradisteanca 4. St. Glicorghe 5. .5oricesti 1. Civani 2. Merenii de Jos + 3. Merenii de Sus 4. *tefeni 1. Negrcni + 2. Negrenii de Sus 3. Negreni-Osebili I. Dricesti 2. Scurtu Mare + 3. Scurtu SlAvesti 4. Valea Postii comuna comma a fost sat ta comuna Cretanfeu. 54 DENUMIREA COMUSEI SATELE IS. SILISTEA 16. TALPA 17. VIDA 1. Butqli 3. *oparie?ti 9. itOtArtiti 1. Hain Costli 3. Talpa-11yc Asconi 1. Talpa-lotiestli 5. Talpa-Lcfest! 6. Tulpn-Ogr.ipc + 7. Talpa-Postli S. Talpa-Trivalea 1. C.Artojanca 9. Cum-Voill 3. FotAcliesU 4. Furculestt 5. Stanceasca 6. TArnAsesti 7. Vida + 50X1 50X1 RAIONUL V1DRA cu resedInta in comuna VIDRA I. ADUNATII COPACENI 1. AdunaIii CopAceni-+ 2. ['Anita 2. BERCENI 3. 13RANI5TARI 4. CALUGARENI 5. COLIBASI 6. COMANA 7. COPACENI 8. CRETESTI 9. FRUMU$AN1 10. GCSTINARI 11. GRADISTEA 12. HERA*TI ? 1. Bemeni + 1. Branistari + 2. Mosteni-Dobrotesti I. Calugdmni + 2. Crucea de Piatr3 3. Penes 1. C.Ampumlu 2. Colibasi + 1. Budeni 2. Comana + 1. CopAceni-MAnAstirea 2. CopAcenii de Jos + 3. CopAceni-St. Ion 4. Varlaam 1. Cretest1 + 2. Sharma 3. Sintesti 1. Gustureni 2. Frumusani + 3. Pasdrea 1. Gostinari-Belu + 2. Gostinari-VAcAreiti 1. FillAstoaca 2. GrAdistea + 3. lIogorsti 1. HcrAsti + 2. Miloseft1 Declassified in in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13 ? CIA-RDP81-01043R0022000Ann1 7 50X1, 1 1 1 ::: Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 DMUMIREA COMUNEI SATELE COMPONENTE 13. IIOTARELE 14. IZVOARELE 15: MIHAI BRAVU 16. MIRONE$T1 17. PRUNDU 18. $T1UBEI-ORA$TI 19. VALEA DRAGULUI 20. VARA$T1 21. VIDRA 22. VLAD.TEPE$ 23. 30 DECEMBRIE 1. Hotarele + 2. Scarisoara 1, Ciurari 2. Izvoarele + 1. anal 13ravu + 1. Ciumatt 2. alironestl + 1. Prundu + 1. Filistache 2. Oritsti + 3. Postavari 1. Ciocoveni 2. Ghimpati 3. Valea Dragului + 1. Dobrent 2. Obedera 3. V?l + 1. Vidra + I. Vlad Tepq + 1. 30 Decembrie + RA1ONUL ZIMNICEA ca rqedInfa In crawl ZIMNICEA 1. BRAGADIRU I. BragadIru + DENUMIREA COMUNEI/ SATELE COMPONDITE 2. BUJORU 3. CERVENIA 4. C0NTE$T1 5. FRUNIOASA 6. GAURICIU 7. NASTURELU 8. PIATRA 9. PIETRO$ANI 10. SMARDIOASA 11. SUHAIA 1. Bujoru + 1. Cervenia + 1. Contqtt + 1. Alexandrina 2. Frumoasa + 3. Frumoasa NouA 4. Pliuleasca 5. Rareanca 1. Gauriclu + 1. Nasturelu 2. Zimnicele + 1. Piatra + 1. Pietrisu 2. Pietrosanl + 1. Smardloasa + 2. $oimu 1. Ratlinele 2. Suhala. + 12. VII$OARA 1. Viisoarri + ORA$E RAIONALE I. ZIMNICEA I. Zimniren 4T 50X1 REG1UNEA CLUJ A. ORA$E DE SUBORDONARE REGIONALA I. CLUJ, la care se aditoga: - Comuna Somesenl, lara satul Dezmir; - Satut CAmpenesti (Inclusiv Valea Trela) dela coin. Apahlda, ralonul Cluj 2. TURDA, la care se adaoet: - Muncie: Canepesti, Craciunesti, Hotar Mirici- nent, Portesti I Valea Cald5 Mica din cont. Ploscos. B. RAIOANE I. A1UD, cu resedInta In orasul Mud 2. BECLEAN, cu resedinta In comuna Beclean 3. BISTRITA, cu resedinta In orasul Bistrita 4. C.AMPENI, cu resedinta In comuna Campent 5. CLUJ, cu resedinta In orasul Cluj 6. DEJ, cu resedinta In ?rout Del 7. GHERLA, cu resedinta In orasul Gherla 8. HUEDIN, cu resedinta In comuna Huedin 9. JIBOU, cu resedinta In comuna Jibou fli LUDUS, cu resedinta In comuna Ludus II. NASAUD, cu resedinta In orasul Nasaud 12. SARbiAS, cu resedinta In comuna Sarmas 13. TURDA, cu resedInta.In orasui Turda 14. ZALAU, cu resedinta In orasul Zalau Ct; Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13 ? CIA-RDP81-01043R00220006001q-7 50X1 50X1' 50X1 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 DENUM1REA COMUNEI SATELE COMPONENTE RAIONUL A1UD, cu resedInta In orasul MUD I. CISTEIU DE 3IL:11E$ 1. Cisteiu de Mures + 2. 11ico1laca 2. GICGLID 1. Ciugudu de Jos 2. Ciugudu de Sus 3. CWGUZEL 1. Asinip 2. Ciuguzel 4. CIU3113RUD 1. Ciumbrud 2. GAmbas 3. PAgida 4. SAncrai 5. DECEA 6. FARAU ') 7. GARBOVA 8. LOPADEA NOUA 1. feces -1- 2. Ormenis I. FArAu 2. Hens 1. GArbova de Jos + 2. GArbova de Sus 3. GArbovita 1. BAgau 2. Beta 3. Lopadea Nod, + 4. Odvereml 9. LUNCA MURESULUI I. Gura Ariesulul 2, Lunca MurepluI 10. MAGINA 1. C.acova 2. ditigina 11. 311RASLAU 1. Ciciu 2. Lopadea Veche 3. MinIsIdu 12. NO$LAC 13. PODENI 14. PONOR 15. RADE$T1 1. CAptilan 2. Noslac 1. PodenI 2. Rachis 1. Geogel 2. Ponor 1. Leorint 2. Mescrese 3. IllidesU 4. $oimu; 16. RASBOENI-CETATE 1. RAsboeni-Cetate 17. RAMET 1. RAmet Secnnul Indic' mita de repedinti at comuneL ? Comuna Firitu a apartinut de nionul Ludue. ') Situ) Odverern ? aparilnut de comuna Ociverecn. ? CorounA nou Inflinotta In locul cocntmel HopArte, 'Sang Milut a apaillaut de corn. araniglies. raiosul Del. DENUMIREA COMUNE1 18. ?PALNACA') 19. UNIREA 20. VALISOAFLA 1. AIUD SATELE COMPONENTE 1. I IopArta 2. Silicas 3. spalnaca 4. l'urdas 1. Inoc 2. Uairea 1. Izvoartle 2. Poison Aiudulul 3. Vdlisoara OFtASE RAIONALE 1. Aiud 2. Aludu de Sus 2. OCNA-MURE.$ I. Ciunga 2. Dena Mures 3. Uioara de Sus RAIONUL BECLEAN, cu resedinta In comuna BECLEAN I. BECLEAN 1. Reclean + 2. ColdAu 3. Figs 4. 2.1.11ut 5. Rusu de Jos 2. BIDIU 3. BOZ1E.$ 4. CHIOCHL$ 5. CHIRALE.$ 6. CHIUT.A 7. DOBRIC I. Bidiu 2. CorvinclU 3. Each' 1. Beucliti 2. Bork, + 3. Chellu 4. Vita 1. Apatiu 2. Chlochi; 3. Manic 4. Strugureni 1. Chiralea 2. Siniacob 3. $irioara 4. Tigliu zr, 1..Chluza 2.-Mire; 4. SOsarm .1:;CAiann Mare llic ..,3;Ciceu-Poeni 58 din satul HolArta In satut ttpiUnaca. .11 I. 1. DENUMIREA COMMIE! 50X1, SATELE. COMPONENTE DENUMIREA COMUNEI SATELE C0MPONENTE1 8. LECIIINTA 1. Lechinta 2. Vermis 9. MATEI 10. NU$ENI 1. FAntAncle 2. Mate( 4- 3. Morut 1. F.eleac 2. Malin 3. Nuseni .1. Rusu de Sus 11. SANAIIIIAIU DE I. SAlcuta CAMP IE 2. SAnmilmiu de Cdmpie 3. Zoreni 12. SANGE011ZU NOU I. Briteni 2. Bungard 3. Sdngeorzu Nou 13. SPERMEZEU 14. $IEU-ODORHE1 15. $1NTEREAG 16. TARL1$UA 17. UI1111 I. Durnbrdvila 2. PAItineasa 3. Site 4. Spermezeu 1. Agrisu de Jos 2. Agrisu de Sus 3. Bretea 4. Coasta 5. Cristur-$ieu 6. $ieu-Odorhei 7. $ieu-SlAnt. 1. Cociu 2. Mogoseni 3. $intereag 4. Taure 1. Agries 2. Borleasa 3. Tdrlisua -1- 1. Cristestii Ciceului 2. Hasmasu Ciceului 3. Ilisua 4. Uriu RMONUL BISTRITA Cu resedinta in orasul BISTRITA 1. ALBE$T11 BISTRITEI 1. Albestii Bistritei 2. Jeica 3. Neteni 2. ARCIIIUD 1. Archiud 2. StupinI 3. BISTRITA 1. Ristrita Ildrgdului BARGAULUI 2. Colibila 4. BLAJENI 1. RI:genii de Jos + 2. BINenii de Sus 3. Tdrpiu '4 1 5. BUDACU DE JOS 1. Budacu de Jos + 2. Budus 3. dIonariu 4. Simionesti 6. DOROLEA 7. DUMITRITA 8. HERINA 9. IUDA 10. JELNA I. Cusma 2. Dorolea 1. Budacu de Sus 2. Durnitrita 3. Ragla 1. Galatii BistriteI 2. Henna 3. Tonciu I. Budurleni 2. Dipsa 3. Iuda 1. Ghinda 2. Jelna 3. Orheiu Bistritel 11 .JOSENIII3ARGAULUI 1. Josenii BargauluI 2. Aiglocenii-BargAului 12. A1AR1$ELU 3. Rusu Bargdului 1. Darla 2. Domnesti 3. 313gurele 4. Mdriselu 5. Sdntioana 13. NIURE.$ENI1 I. Muresenii BArgAului 4 BARGAULUI 2. Tihuta 11 PRUNDU 1. Prundu BargAului + BARGAULUI 2..Susenii BArgdului ? 15. SATUNOU 1. Petri, 2. Satu Nou 10. SARATA I. Sdrata 2. SdrAtel 3.-Viisoara 17. swmin 1. C.ailZ': 2. Sigrnir 50X1 3. Valea Milgherusulal'.3 69- Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 DEMAIREA COMUNE1 18. $1EU 19. $1EU-MAGHERU$ 20. $1EUT 21. TEACA 22. THIA-BARGAULUI 23. UNIREA SATELE COMPONESTE 1. Ardan 2. Lunen 3. Posmus 4. $ieu 5. $oimus 1. ArcaIla 2. Chintelnic 3. CrainimAt 4. $ieu-Magherus 1. Rustior 2. Sebis 3. $ieut. 1. Pinticu 2. Teaca I. Tiha-Bargaului 1. lad 2. Slatinita 3. Unirea ()RASE RA1ONALE I. BISTRITA 1. Bistrita RAIONUL CAMPENL en resedlnla In comuna CAMPENI I. ALBAC 2. ABADA 3. ABIE$EN1 AVRAM !ASCU 5. BAIA DE AR1E$ 6. BISTRA 1. Albac 2. Cionesti 3. Costesti I. Arada 2. Giurgiut 3. 313tisesti 1. Tritest' I. Arieseni 1. Avram Iancu 4- 2. Tarsa 3, Vidrisoara 1. Baia de Aries + 2. Brazesti 3. Cioara de Sus 4. Muneel 5. Sartds I. Balesti 2. Bistra -1- 3. Dealu Munteluis) 4. Hudricesti 5. Varsi Sable West! l Dealu MUntelul au apattnut de comuna Fast sat la comuna Sohodol. Fost sat Is comma Vldra. GO SATELE COMPONENTE DENUMIREA COMUNE1 7. BUCIUM 8. CARPIN1$ 9. C.A3IPENI 10. CIURULEASA 11. GARDA DE SUS 12. LUP$A 13. MOGO$ I. Cerbu 2. lzbita 3. Muntarl 4, Poeni 5. Bucium-Sat G. asa 1. Carpinis 4- 2. Vartop 1. Campeni 2. Certege 3. Dealu Capsea 4. Mihoesti 5. Varsis) 1. Buninginca 2. Ciuruleasa 3. Sahara 1. Garda de Sus + 2. India lien 1. Geamana 2. Lupsa 3. Musca 4. Wen Lupsei 1 Barlesti 2. Cojocan. 3. alamaligard 4. Miclesti+ 5. Valea Barnit 14. RO$1A MONTANA 1. Coma 2. Rosin Montana 15. SACATURA 16. SALCIUA t- 17. SCAlli*oArtA KAP'. 18. SOHODOL 19. VIDRA I. Ntorcanesti 2. Neagra 3. Petelei 4. Sacaturn 1? Silleiva de Jos + . 2. Salem de Sus 1. Fata-Llizesti 2. Lazesti 3. Potionci 4. Scarisoara .1- 5. Sfoartea 1. Luminesti 1) 2. Peles 3. Poiana 4. Sohodol 4- 5. Valea Verde 1. Goiesti 2. Poem 3. Ponorel 1 DENUMIREA COMUNE1 SATELE COMPONENTE 1. ABRUD ORA$E RAIONALE I. Abrud 2. Abrudsat RAIONUL CLUJ Cu resedInfa in orasul CLUJ I. APAH1DA 2. A$C1-I1LEU 3. BACIU 4. BOJU 5. CAPU$ 6. CHINTENI 7. CIURILA 8. COJOCNA 9. DANGAU 1. Apahida 2. Corpadea 1. Asehileu Mare 2. Asehileu Mic 3. Cristorel 1. Baciu 2. Popesti 3. Sucengu 1. Boju 2. Pala 1. Agarbiciu 2. C5pusu Mare 3. Capusu Mic 4. Straja 1. ChintenI 2. Corusu 3. Salistea Noull I. Ciurila 2. Salicen 1. Cara 2. Cojocna I. Balcesti 2. Dangau Mare + 3. Dangliu 3Iic 10. DAIWA 1) I. Cublesu Somesan 2. Darla 4- 11. DEI.'$U I. Deustt 2. alamcasu 3. Sanmartin 4. Verhea 1' 12. DF2IIIR 3) 1. Dezimir 2. SAnnicoara 3. FEIURDENI 1. FeiurdenI 2. Padureni 4. FELEACU 1. Feleacu 2. Gheorgheni 5nyi ? 50X1 DENUMI ? e.A LUAlUNE1 SATELE COMPONENTE 15. FLO1iE$T1 16. GADALIN 17. GILAU 18. JUCU 19. JURIU DE CANIPIE 201 MACAU 21. MAGURI 22. 311HAE$T1 23. PANTICEU 24. SAVADISLA I. Morelli 2. Luna de Sus 3. Tauli 1, Banii 2. Gaddlin 3. Visea 1. Gilau 2. Somesu Cald 3. Somesu Rece I. Jucu de Jos 2. Jucu de Mijloc 3. Jun de Sus + I. Juriu de Campie I. Bagara s) 2. Dorollu 3. NIacau 1. Milguri 2. Marifelu 3. 3tuntele Rece 1. Berindu 2. Mihliesti I. Catalina 2. Panticeu 3. Saran 1. Finisel 2. Savadisla 3. Stolna 4. Va1isoam4) 5. Vlaha 25. SANCRAIU I. Sancraiu Almasului ALMA$ULUI 2. Topa Mica 26. SANPAUL 27. SUATU 28. TUREA 29. VAIDA-CAMARA$ 30. V1$TEA 1. Sanpaul 2. Sumurducu 3. $ardu 1. Aruncuta 2. Citianu 3. Suatu"...4- 1. Contesti 2. Garbau 3. Turea 1. Pakten 2. Vaida-C.Ilmaras ' 1. Mera 2. Niidaselu ar? Comuncie Aschileu. Dada st PantIceu au apartlnut ralonulul Gist Cornuna nou an satele Der.mIr dela corn. Somesenl s '/ Fara grupul de care Gera Aghlres care trace Is corn. Aghlres. re Satul Vallsoara a spartInut de coin, ClurlIa. 50X1 50X1 : 61 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 DENUMlitEA COMUNEI SATELE COMPONENTE 31. VULTURES!') 1. BOGATA 1. BAbutiu 2. Chides 3. FA ureni 4. Fodora 5. Soimen1 6. Vultureni + RAIONUL DE1 cu resedinfa in ?raw! DEJ 2. BRANISTEA 3. C IU 4. CATCAU 5. CHIUE.STI 6. CICEU-GIURGESTI 7. CICEU-AIIHAE8TI 8. CIUBANCUTA 9. CUSDRIOARA 10, GALGAU 11. GLOD 12. ILEANDA 1. Bogota de Jos 2. Bogata de Sus + 3. Calna 4. Curtuiusu Dejului I. Branistea + 2. Ciresoaia I. Cdseiu + 2. Coplean 3. Urisor 1. CAtcAu + 2. Muneel 3. Salisca I. Chiuesti + 2. MAgoaja 3. StrAmbu I. Canciu 2. Ciceu-Giurgesti + 1. Ciccu-Cornbia 2. Ciceu-AlihAesti + 3. Lelesti 1. Ciubanca 2. CiubAncuta + 3. Escu 4. Jurca 5: Osoi 6. Pustuta 1. Cusdrioara + 2. MAn5sture1 1. dpalna 2. Dobrocina 3. Fodora 4. GAIgAu + 1. EttirsAtt Mare 2. Chizeni 3. FrAncenii de Piatra 4. Clod + 1. BArsAuta 2. Ciumeni 3. DabAceni 4 Contuna Vultueenl, a apartInut de ralonul Ghee's. ComunA nou IntfintatA din satul Mile dela corn. Nlma, ralonul Oberla 62 DENUMIREA COMUNEI SATELE COMPONENTE 13. JICHIS 14. MAIA 13. MICA 16. SEGRILESTI 17. OLPRET 18. P1NTIC9 19. POIANA BLENCIIII 20. RASTOCI 21. RECEA-CRISTUR 22. RETEAG 23. RUGASE-5TI 24. RUS 4. Dolheni 5. Ileanda + 6. Rogna 7. Sic.ltura 8. Sasa 1. Codor 2. Jichisu ds Jos 1- 3. Jichisu da Sus 4. SigAu 5. TArpiu 1. Babdiu 2. Cretnenea 3. Maia + 4. Pestera 5. Rfizbuneni G. Sunnis 7. Ssmcutu Mic 1. Akinistirea 2. Mica + 3. Nires 4. SAnnifirghita I. Bream 2. Negrilesti + 1. Antils 2. Blid5resti 3. Budus 4. Olpret + 5. Osorhel G. Pruni 1. Pintic + I. Falcusa 2. Gostila 3. MAgura 4. Poiana Blenchii 1. Cormenis 2. Mesteaciln 3. Negreni 4. Peril Vadului 5. RAstoci + 1. aprioara 2. Elm 3. Recea-Cristur + I. Bata 2. Reteag + 1. GArbAu Dejului _. 2. Guga 3. RugAsesti + 1. Bums - 2. Iapa 3. Rus 4. DENUMIREA COMUNEI SATELE COMPONENTE 25. *IMISNA Z. UNGURA.5 27. VAD 28. ZALIIA 1. DEJ 1. Ildsma; 2. Simisna + 1. Batin 2. Unguras + 3. Valea Ungurasului I. Cetan 2. Vad + 3. Valea Grosilor 1. Ceaca 2. Ciureni 3. Valea Ilranei 4. Valea LungA 5. Zalha + ORAE RAIONALE 1. Dej Ocna Dej RAIONUL GHERLA cu resedinja In orasul GHERLA 1. ALUN1$ 2. /30NTIDA 3. B0118A 4. BUZA 1) 5. CORNE*TI 6. DABACA 7. FIZE.IU GHERLII 8.ICLOD 1. Abatis + 2. Corneni 3. Ghirolt 4. PrunenI 5. Vale I. Bonlida + 2. Luna de Jos 3. Rdscruci 1. Blidesti 2. Bora + 3. Ciumdfala 4. Giula 5. Satu Lung I. Buza + 2. Jimbor 1. CornestI + 2. Igrita 3. Stoiana 4. Tiocu de Jos 5. Tiocu de Sus 1. DlibAca + 2. PlgIL}a 1. Boot 2. Fizqu Gherlil + 3. Nicula 1. FundAtura 2. Iclod + 3. !and I) Coma Bum ? swill:tut ralcaultil Eaciora. DESUMIREA COMUNEI SATELE COMPONENTE 50X1 50X1 9. LIVADA 16. LUJERDIU 11. AIINTIU GHERLII 12. NIMA 13. SAVA 14. SANMARTIN 15. SANNICOARA 16. SIC 1. Coasta 2. SAcAlaia 3. Sic + 4. Tiluseni 17. SUCUTARD 18. TAGA 1. Cesariu 2. Ghiolt 3. Nista 4. Sintioana 5. SAntejude 6. TN* + ORA$E RAIONALE 1. BAita 2. Misdate 3. Livada + 4. Orman 5. Silivas 1. BArlea 2. Lujerdiu 3. MorAu 4. Tioltiur 1. Alintiu Gherlii + 2. Petrcsti 3. Salatiu 4. Top 1. Bunesti 2. Nima + I. 135gaciu 2. Murcsanii de ample 3. Sava + 1. Cenba 2. Cutca 3. Jabal 4. SAmboeni 5. SAnmArtin + 6. TArgusor 1. Diviciorii Mari 2. Diviciorii Mid 3. SAnnicoara + 4. Tentea 1. Lacu 2. Petea 3. Sucutard + 4. Puini I. GHERLA ? 1.-Gberia 50X1 63 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 DEVUMIR EA COMUNEI SATE LE COMPONENT E RAIONUL HUEDIN cu resedinla In comuna HUED1N I. AGIIIIIESU 1. Aghirestt ') 2. lnucu 3. Leghen 2. ALMASU 3. RELIS 4. CALATA 5. CALATELE 6. CIUCEA 7. CUZAPLAC 8. 1)UN1BRAVA 9. FILDU 10. IlUEDIN 11. IZVORU I. Almasu 2. Mita I. BilIcesti 2. Bells + 3. Dealu Botii 4. Giurcutn de Jos 5. Giurcutn de Sus 6. Pointy" I1orea I. Bnciu 2. Buteni 3. Cillatn Ciuleni5) 5. VAleni I. C.ildtelc 2. INTIM Negri' 3. Finciu I. Ciucca + 2. VAnatort 1. CuMplac 2. Miera I. Dumbrava 2. Pdniceni I. Fildu de Jos 1- 2. Fildu de 31ijloc 3. Fildu de Sus 4. Tetisu 1. Bic5Intu 2. Hucdin CRISULUI I. Izvoru Crisului 2. Nadu 3, Nenrsova 4. Simla 12. MARGAU 13. MANASTIREN1 1. 31t1rgdu I. Ardeova 2. Bedeciu 3. Bica 4. Dretea 5. dIdnIstireni 6. Mandsturu Romanesc DE \ MINE COMUNEI I I. NIESTEACAN1 IS. MORLACA 16. PETRINDU 17. POENI 18. RACI I ITELE 19. ruFA 20. RUG1NOASA 21. SACUEU 22. SANCRAIU SATELE COMPO.XENTE I. Cutis 2. 3lesteacilnu 3. 'fStnlu 1 Brdisortt 2. Morlaca I. GdI5seni 2. Petrindtt 3. Tdmasn I. Bologa 2. Hodisu 3. Poeni 4. 1. Ilitchiteleg 2. Scrind-Frdsinet 1. Denlu Mare 2. Ldpustesti 3. Rica I. Cublcsu 2. Ruginonsn 3. Stoboru I. Rogojel 2, S5cneu 3. Visagu I. Alunisu 2. Domosu 3. Horlacca 4. SAncraiu 5. Zam 23. SANNIIIIAIU ADIASULUI 1. Bercen 2. Sanmihniu AlnaluluI I. 3. &bad Marin 2,1. SFARAS 25. TICU 26. VALEA DRAGANULUI3) 27. ZIMBOR 1. Jebucu 2. Petrinzel 3. Siditis 4. Stik?nn I. Arghisu 2. DAncu? 3. Thu I. Lutica Vlsagulul 2. Trantsu 3. Vales Draganulul + 1. Chendremal 2. Dolu 3. Sutoru 4. Zimbor Include grupul de cue Gera Arghlrm dela satul Rigara, coin. ;Jack ,) Sand MUM a apartInut comunel C.Alitele: 3) Comunele Qum I Valea DrAganultd au apartinut ralonulul A 9 inen1211/ grupul de cue Valea Secueulul dela corn. Minks. 64 =NUM! R EA COMUNEI SATELE CtIMPONENTE DEXUMIR EA COMUNEt RAIONUL JIBOU cu reaedinta in comuna JIBOU 1,1: BABES! 2. BALAN 3. COMA ? 't ?,71- 1. 4. CI1EACA 5. CRISTOLT 6. DOMNIN 3) 7. DRAGU 8. GARBOU 9. II1DA 10. JIBOU 11. LETCA 1. I35beni 2. Cioemani 3. C1it 4. Pirosa 5. Poenita I. B5lan + 2. Chcchis 3. Chendrea 1. GAIpAia 5. Rada I. Ciula 2. Coals + 3. Soimuaeni 4. Vale:* Ilea 1. Borzn 2. Brebi 1) 3. Brusturi 4. Ciglenn 5. Crean + 6. inc 7. Lupoaia 8. ProdAnesti 1. Cristolt4. 2. '5Iuncel 3. VAleni 1, Bdrsn 2. Domnin 3. Soimue) 1. Adalin 2. Maga + 3. Ugrutiu 4. Voivodeni 1. Beaded 2. Cdlacca 3. Cernuc 4. Garbou 5. Popteleac 6. Solomon 1. Baicn 2. Ilida 3. Miluani 1. Cuceu 2- Husia 3. Jibou 4. Rona 1. Cuciulat 2. Letca 3. Lemniu 4. Puredret 5. Toplita Saha! Brebl a apardnut de comuna Writ& Comuna Domain a apartlnut de ralonul Cehu SilvanleL Satul Solrous a apartlaut de cemuna Jlbou. Satul Somes-GuruslAu a apartInut de comuna NApradea. s) Comunele Desloeu, Cerchld l Qildleu au apaillnut de r Fost sat la COM. Flrau. ralomul Abut. Qacatoil ctinitarnatiti In 1 ?cut corn. Gabuzi prin taiga= mediatel din satul Gabud In sand Qudu. 12. 1.0LNA 13. NAPRADEA 14. SANPET11U ADIA*ULUI 15. SOME.5-01)01111E1 16. SUBDUC 17. MAU 50X1 SATELE COMPONENTE 50X1 1. Lnzna + 2. l'rcluci 3. Valea 1.oznei I. Chou! 2. Nitpradea 3. Trani, 4. Vildurele 1. Silnpetru Almaaului 2. Strimba 3. Trestin 1. Indu 2. Somea-Guruslitu 4) 3. Somea-Odorheiu + 1. BrxIglez 2. Cristoltcl 3. Solona 4. Surduc + 5. Turbuta J. Gillgau 2. Tihau + 3. Var RAIONUL LUDUS, cu reaedInta In comuna LUDUS I. BES1NEU 5) 2. BICH'S 3. BOGATA 4. CERCHID 5. CHETAN1 6. CHIMITELNIC 7. CHIRILEU 8. ClUCIU7) I. Bealneu + I. Blchla + 2. Gambut 3. Istihaza 4. Nandra 5. Ozd I. AtIntla 2. Bogata + 3. Saniacob 2I.. CceerrgghhIclzei+ I. Chelan! + 115daren1 L Chimitelnic + 4 I s f.V. I. Chirileu + 2. Sdusa 3. Sdrundrghlta 4. Vidras.iu I. Botez 2. Cec5laca Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 50X1 50X1 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 DENUMIEEA COMM SATELE COMPONVITE 9. CUC1 10. D1LEU VECH1 II. GRINDEN1 12. ICLANZEL 13. IERNUT 14. LUDI15 IS. OGRA I. 16. OROIU 17. PAPIU 1LARIAN 18. SALCUD 19. SANPAUL 20. SANGER 21. SEULIA DE MURE5 22. TAURENI 23. TIRIMIA I. Cud + 2. Datigen1 3. ()rosin 4. PetrIlacs 1. Dlleu Vechl + 2. Oarba de Mureg 3. Valdeiti I. GrIndent + I. Capugu de Cample 2. Iclandu Mare 3. Iclanzel + I. Cipau 2. !mut + 3. Lechin(a I. Gheja 2. Ludug + I. Giulug 2. L5scud 3. Ogra + 1. Oroiu + 2. Petea I. Paplu Harlan + I. Deag 2. Salcud + 1. Dileu Nou , 2. Sfinpaul + 1 Sanger + I. Bord 2. Cucerdea 3. Seulla + 1. Taureni + 2. Tig5reni I. Tirimia + 2. Vaidacuta RAIONUL NASAUD cu resedInta in orasul NASAUD 1. CEPARI 2. CG$BUC 3. FELDRU 1. Cepari 2. Dumitm 3. Prislop 1. Bichigiu 2. Cosbuc I. Feldru 2. Nepos 11F.1411MIREA CoMUNEI SMILE COMPONENTS DENUMIREA COMUNE1 SATELE CO/008DM 1) 4. ILVA MARE 1. Ilva Mare + 2. Lunca Ilyei 3. CAT1NA I. Catina - 2. Copru 3. Feldioara 5. ILVA MICA 1. Ilva Mictl 4 CRAESTI 2) I. Cr5egti + 2. Milagel 6. LEU I. Legit + 5. FANATE 2) 1. Fanate + .MAGURA ILVEI I. lsIllgura Ilvei 2. Polaris ilvei 6. FRATAI) 1. Berchiegu 2. Frnta + 7. GEACA3) 1. Geaca + 8. MAIERU 1. Anlest 2. Legii 2. Malem 8. GREBENI5L1 DE 9. NIMIGEA 1. FlorestI CAMPIE2) I Gmbenigu de Campie+ 2. Mintiu 3. Mocod 9. MICESTII DE I. Fantanita 4. Nindges de Jos + CAMPIE') 2. Micegtli de Campie + 5. Nimigea de Sus 3. Visula 10. PARVA 1. Parva 10, AIIIIE5U DE I. Mihegu de Campie + CAMPIE2) 2. Razoare 11. REBRA 1. Rebra MILA5 4) I Ailing + 12. REBRIPARA 1. Rebrisoara 12. MOCIU2) ? I. Boteni 13. RODNA 1. Rodna 2. \rake Vinului 2. Chesau 3. Crigeni 4. Ghirigu Roman 5. Mociu + 14. ROMULI 1. P.omuli 15. SALVA 1. MitItel ;3. OCNITA I. Ocnita + 2. Runcu Salvei 3. Salve 14 OROSFAIA 4) I. Comlod 2. Orostaia + 16. SANGEORZ-BAI 1. Angeorz-Bal 15. POGACEAUA 2) I Pogaceaua + 2. Sangeorgiu de Campie 17. $ANT 1. $ant 3. Valeni 2. Wen Mare 16. RACIU2) I. Raciu + 18. TELCIU 1. Fiad 2. Telciu 17 SANMARTINU DE CAMPIE I Sanmartin de Campic 19. ZAGRA 1. GAurent 18. SAKPETRU 1. Dambu 2. Perisor DE C.AMPIE') 2. Sanpetru de Campie 3. Poienile Zagrel 3. Tuginu 4. Suplal 5. Zagra 19. SARMA$U ') I. Delta 2. Sarmagu + 3. Sarmagelu ORAE RAIONALE 4. Viginelu 1. NASAUD 1. Jidovita 20. $AUL1A 1. $5ulia + 2. Lulea 3. Nasaud 21 S.ILVA$U DE I. Silvagu de Campie + CAMPIE') RAIONUL SARMAS' 22. $1NC.A1 I. Lechinciaara cu resedInta In comma SARMAS ' 2. $incal + 3. Sirwal-Fanate I BUDE$T1 2) 2. CAMARA$U I. Budesti + 1 Camarasu 2. Naoiu 3. StImbolenl I) Commie Orolu. Valium) II Thim:a a apatilnut de ralonut Tg.-hturei, Seglunea Autanornii MOW*. cornmeal. Budeitt ti cimeraiu an apartIntd de ratonulLudue. 08 DENUMIRCA COMUNEI SATELE NEXT! 23. 5OPTERIU4) 1 Delurenl 50X1 2. Sopteriu + 50X1 24. TAGU1) 1. 'rage + 2. Taglent 1. Ulieg + 25. ULIE5 2) 1. Urmenig + 26. URMENIS 2) 27. VALEA LARGA 1) I. Valea Larga + 28. ZAU DE CAMPIE 1) I. Barbogl 2. Zau de Cam* .+ RA1ONUL TURDA cu reledinta In orasul TURDA 1. A ITON 2. BAI$OARA 3. 11URU 4. CALARA$1 5. CEANU MARE 6. CRAE$T1 7. FILEA 8. IARA 9. LITA 10. LUNA 11. LUNC.ANI 12. 3110E?TI 1. Aiton 1. Bdisoara 2. latuntele SaceluluI 3. S5cel 1. Borzestl 2. Buru 3. Lunge.stI 4. Ocolt,sel 1. CAIllrall ? I. Bolan 2. Boldut 3. Ceanu Mare + 1. Crifeati 2. Delcni 1. Filen de Jos + 2. Filen de Sus 1. Cacova lerii 2. Fligetu lerii 3. lam + 4. Masai 5. Magum Tern 6. Surduc 7. Valea Vadului I. WOW 2. Lita + 3. Litenii de Stts 1. Luna + 1. Gligomti 2. Luncan1,1-. 1. 11icesti,-+1 2. Siliste- _ . Comunide Cathie. Illeestll de ample, billiegu de Cimple. Sinpetru de Camp* Sarmaiu. neap' de, Clippie. SINN, Tam Vale' sagS d Zan de CamPie. an apartinut de ralonul Ludt* Comunete Crieett. Mate. Crebentiut de Cimple. Pogicesna lactu. Sits' unatinu de Cline*, Stool, Clime etUreaarl, au apart nut de raluaul T4-Igurei. Bedtimes Auto:tong Madder& Contunete Frits. Gesea al UMW au aParttnut ele *Marna Cul- ') Commit* /Ma& ?alba. ?metals ;I Soplertu an *peril:tut de raimud Beghin. liegt npclassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13 : CIA-RDP81-01043R002200060019-7 D MAUR EA COMUN E I SATELE compm. rat 13. 3IIHAI VITEAZU 14. MAIIACEN1 15. MOLDOVENE5TI 16. muniTELi' 17. OCOL15 8. PETRE5TI , 19. PLAIURI 20. PLAE.5TI 11. PLOSCO5 22. POIANA 23. PO5AGA 21. REDIU. RIMETEA 26. SANDULE5TI ? 1. Chain 2. Cornesti 3. 3Iihal Viteazu + 1. Dumbmva 2. 3111haceni + 3. Stejaris 32. VALCELE , E I au. It. BENI 31. VALEA IERII I. 31o1dovenesti + 2. Pietroasa 3. Valenii de Aries 1. NIuntele Baisorii + 2. Aluntele Cacovei 3. Muntele Hit : 1: Ocolis + 2. Rune 3. Vidolm I. Petrestii de Jos + 2. Petrestii de'alijloc 3. Petrestii de Sus 1. Agris 2. Plaiuri + 3. 5chiopi 1. Iladeni 2. Plilesti 1. CrairAt 2. P1oscos9 + 3. Wien Florilor 1. Poiana + 1. Lunca 2. Posaga de Jos + 3. Posaga de Sus 1. Martinelli 2. Rediu + 1. Collesti 2. Rimetca + 1. CopAceni 2. Sandulesti + 27. SOPORU DE CAMPIE 1. Iacobenil 2. Soporu de CAmpie 28. 51../TU 29. TRITENI 1. Padureni 2. Prunis 3. 5ulu + I. Colonia 2. Tritenil de ;Jos 3. TrItenil de .Sus 33. V1150ARA I. Ccanu Mic 2. Commti 3. Tureni + I. Core 2. Hopi 3. Valea Ierii , 1. Saradis 2. Valcele + 1. Urea 2. Viisoam + ORAE RAIONALE 1. CA3IPIA TURZII 1. Campia Turzli RAIONUL ZALAU cu resedInla In orasul ZAL.AU 1. AGHIRE5 4) 2. AGRIJ 4) 3. BANISOR1) 4. BORLA 5. BUCIUNI1 ?i 6. C1ZER 6) 7. CO5E1U 4) 1. Aghires + 2. Cillidu 3. Cillaluta 4. Fetinditi 5. Panic 1. Agri) + 2. Bozna 3. lialtollu Desert 4. Treznea I. Ban 2. Banlsor + 3. AIntin 4. Pecciu 1. Radon 2. Bocsa 3. Boila + 4. GuruslAu f. Bodin 2. Bogdana 3. Buciumi + 4. Huta .5. Bast* _6.'Sangeorgiu de M I. Boianu Clasnel 2. C zer + PIesca _4. Prla ,21 1. Archid 2. Chilioara 3. Coseiu + il.Comuna Millicent a &bailout de ralonul Mud. Ma atonal* C5nepiet1i-Crichine01. Hotarul-Mliriel nenl. Porteitt t Valea Caldi Mick care te tricarponmal %alai Turda. 3iSatul lambent a *bailout de'corouna Ceaou Mare. - - ./ Coloonele Aghlre4. AgrIL Borba gt Buck= au apartInutde ralonul Jlbou. Corounele Molter at Clear au aparlInut de ralonul Simi out Slivanlel. Intone& Oradea. Cornuna emelt' a aparttnut de ralonul Cebu! Silvantet. reglunea Bala Mare. f.- DENUMIREA COMUNEI SATELE COIPONENTTE 8. CRASNA 9 9. CRI$ENT 10. DI050D II. DOBA MICA 9 I. Crasna + 2. Horoatu Crasnei 3. Huseni I. Petenia 5. Ralin 1. Criseni 4. 2. Garceiu 3. Hereclean I. Bocsila 2. Diosod + 1. Cioara 2. Cristur-Criseni 3. Doba Mare 4. Doba 31ic3 + 5. Dobrin 6. Naimon 7. Sancraiu Silvaniei 8. Verveghiu DENUMIREA COMUNEI SATELE COMPONEVTE 12. 31111.51D9 13. ROMA:CA.519 14. 5A3I5UD 15. STARCIU') 1. ZALAU 1) 1. Firmin4 2. NiirOd 50X1 3. Moigrad 4. Popeni I. C.hichisa 2. Ciumarna 3. Musa 4. Poarta Salajului 5. Rominasi + G. Ilomi(a I. Mocirla 2. *.intlud I. Hurezu Mic 2. Ponila 3 Seredeiu J. Stamm + ?RASE RA1ONALE 1. StAna 2. ZalAu 50X1 ') ?anomie Crasna al Stirdu au apartlout de ralontd SIndeu SlIvantel. reglunea Oradea. Coinunelo Cagan!. Mlnld. Rominad * orabd Zaliu au &bailout de Won't' Jlbou. Corounele Mood, Doba Mica t Sarnaud au &bailout de ratonul Caul SUVLD3OI. reglunea Bala Mars. npriassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 50X1 Declassified in Part - Sanitized Cop Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 REGIUNEA CONSTANTA A. ORA$E DE SUBORDONARE REGIONALA I. CONSTANTA 13. ItAIOANE I. ADAMCLISI, cu resedInta In comuna BAneasa 2. FETE$T1, Cu resedinta In ?rasa! Fetcsti 3. HAR$OVA, cu resedinta In orasul HArsova 4. ISTRIA, cu resedInta In orasul Babadag 5. MEDGIDIA, cu rescdinta In orasul Med&la 6. NEGIiI1 VObA, cu resedinta In corn. Negri Voda 4. DENUMIREA COMUNEI SATELE COMPONENTE RAIONUL ADAMCLISI CU resedinta In comuna BANEASA I. ABRUD 2. ADAMCLISI 3. ALIMAN I. Abrud +') 2. Cucuruz 3. Hateg I. Adamclisi 2. Urlula 3. Zorile I. Aliman 2. AdAneats 3. Florfile 4. Vlahif 4. BANEASA I. 135neasa + 2. Cfirpinis 3. Num( 4. RSzoarcle 5. BEILIC I. &Hie + 2. AlArleanu 6. CANLIA I. Canna + 2. PArjoala 3. Satu Nou 7. CARVAN I. Carvanu Mare '+ 2. Carvanu Mic 3. Cutungiuc 4. Vellchiol 8. DELENI 9. DOBROMIRU DIN VALE 10. GARLITA 11. ION CORVIN 12. LIPNITA 13. NEGURENI 14. OLTINA I. Cocargca 2. Deleni '+ 3. Sipotele I. Dobromiru din Deal 2. Dobromiru din Vale + 3. T. Vladimirescu 4 Valea Tapului I. Esechiol 2. Galita 3. GArlita + I. Caraiman 2. Ion Corvin '+ 3. Mirccsti 4. Raristea I. Coslugea 2. Lipnita I. Brebeni 2. Negureni + I. Oltina + 2. Strunga Semnut + IndICA satut de ?esedInLi at comuneL 12 s11 OENUMIREA COMUNEI IS. OSTROV 16. PETRO$AN1 17 VALEA REA 2. SATELE COMPONENTE 50X1 I. Almalau 50X1 2. Bugeac 3. Ostrov + I Furca 2. Petrosanf 3. Poenita 4. Tufani I. Cetatca 2. Lespezi 3. Nastradin 4. Valea Rea 4 RAIONUL FETEST1 Cu resedInta In orasul FETE$T1 BORDU$AN1 CHIOARA 3. COC.ARGEAUA 4. FACAENI 5. GIURGENI 6. GURA IALOMITEI ?7. HAGIENI 8. JEGALIA 9. LADE$T1 10. LUCIU II. MALTEZI I. Bordusani 2. Cegani I. Bobu 2. Brailita J. Chloara 4. Sf. VasIle 1. Cocargeaua FicSenl + . 2. Progresuf I. Gfurgeni + 1 Gura 1alomitel ;2. MIHAIL KOGALNICEANU 13. MOVILA GALDAULUI 14. PERISORU 15. PIETROIU 16. PIUA PETREI 17. PLATONESTI I. Haglen! + I. Bale 2. JegAlia + I. Lfidesti I. Lucfu + I. Mallez1 + 2. Retezatu 3. SteinIca ? I. Mihail KogAiniceanu I. MovIla GAIdAulul I. Perisoru 50X1 2. T....Vladimirescu I. ardiu 2. Pictroiu + I Piva Petrel + I LAcusteni 2. Platonegti ! 1' Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 DEVOMIREA C()MUNEI SATELE COMPONENTE 18. RACIIITOASA 19. SALCAMI 20. SAVENI '- 21. SOCARICIU ,?.:, 22. STEFAN CEL MARE 23. TANDARE1 21. VALEA VI1LOR 25. VASILE ROAITA 26. VLADENI I FETESTI I. RSchitasa I Salcami I. Fratilesti 2. Siseni I. Oltina 2 Socariciu + I. Stefan eel Marc 1 Strachina 2. T6nd'arei 3. Tand5rel?Gar5 I. Valea Villor I. Vastle RoaitS + I. VISdeni + ORA$E RAIONALE I Fetestl RAIONUL HARSOVA cu resedlnla In orasul HAR$OVA I. CASIMCEA 2. CIOBANU 3. CRUCEA 4. DULGI IERU 5. GARLICIU 6. GIIINDARE5T1 7. HORIA 8. PANTELIMON- ? 9. RAIIMAN I. Casimcea + 2. alugare.ni 3. Corugea 4. Ma hometcea 5. Rlisbocni I. Clobanu + I. B51t5gcsti , 2. Crucea + 3. G5Ibiori 4. Stupina I. Dulgheru4+ 2. Stejaru I. GSrlIciu + I. Ghindiresti + 2. Tichilesti I. Closca 2. Crisan ,3. Horia .+ 4. Siriu I. Pantelimon de Jos 0. Pantelimon de Sus + 3. Runcu - I. llaidar Rahman + 3. Ramazanchioi ?) Comunete Enlists 61 Jurgovcs au apsrtinut de ratonul et f./ 7 ( 7 DEVUdttREA COM In. SAMBATA NOUA II. SARAIU 12. TOPOLOG I3. TOPALU 14. VULTURU HARSOVA I. BAIA I. Calms, 2. Ilagiomer 3. SambSta Noui + 1. Albina 2. BSISceanu 3. Saraiu + I. Elena Pavel 2. Topolog + I. Capidava 2. Topalu + I. NIstoresti 2. Vulturu + ORASE RAIONALE I. IlArsova 2. Vadu 011 44, RAIONUL ISTRIA I JP I?. nu resedInja in ?rap! BABADAG I. Baia + 2. Panduru 2. BE1DAUD I. Beldnud + 2. SarIghlol de Deal 7.;,4. 3. CEAMURLIA DE JOS I. Caugagia 2. Ceamurlia de Jos + ? a Lunca 4 4. CEMURLIA DE 5. CIUCUROVA 6. COGEALAC 7. EN1SALA 8. ESCHIBABA 9. FANTANELE 10. ISTRIA II JUR1LOVC.A Tutees. reglunea Getatt. v .? SUS I. Cantina 2. CeamurlIa de Sus 4: , I. Atmagea 2. Clucurova + I I. Cogealac + 2. Tarlverde 3. yudor VlfdlmIrescu I. Enisala + 2. Vlsterna ; I: Eschibaba 4. Altln Tepc 3. Neatarnarea 4. Vasile Alecsaricitit(In I. FintSnele + I. Istria + 2. Nuntasi ? t 1,4 I. Jurilovca + 2. PasadSla 3. 6 Martie - ? - DENUMIREA C0141UNE1 SATELE COMPONENTE 12. MIMI BRAVU 13. MIH/tiVITEAZU 14. NICOLAE BALCESCU IS. RAMNIC 16. SACELE 17 SARICH101 9 18. SINOE 19. SLAVA RUSA 20. SLAVA CERCHEZA 21 ZEBIL 9 1 What Bravu 2. Satu Nou Turda 1 Mihai Viteazu + I. NIcolae 135Icescu + I. Colelia 2. Ramnlcu de Jos + 3. RamnIcu de Sus I. Skele + 2. Tralan 3. Vadu I Sabangla 2. Sarichlol 1 Sinoe + 1 Slava ItusS I Baspunar 2. Slava Cercheza I Zebll + ?RASE RAIONALE 1 BABADAG 1 Babadag RAIONUL MEDGID1A Cu resedInla In orasul MEDGID1A 1 BASARAB1 2. CASTELU 3. C1OCARLIA 4 COCHIRLENI 5. CORBU 6. GRADINA 7. GURA DOBROGEI ? 1 Basarabi 2. Siminoc 1 Castelu + 2. Cuza Von 3. Nisipari 1 Ciocarlia de Jos 2. Ciocarlfa de Sus + 1. Cochirleni + 2. IvrInezu Mare 3. Ivrinezu Mic 1 Corbu de Jos 2. Corbu de Sus + 3. Luminita I Cheia 2. Or5dina + I. Casian 2. Gura Dobrogei + 3. Palazu Mic DENUMIREA COMUNE1 8. MIHAIL KOGALNICEANU 9. MIRCEA VODA 10. NAVODARI SATELE COMP0NENTE 50X1 1 Mihail KoglIniceanu I. Gherghlna 2. MIrcea Voda + 3. Satu Nou 4. Tibrinu I. Mamala 2. Navodari + 11. NICOLAE BALCESCU I Dorobantu 2. Dropla I. Nicolae Balcescu + 12. OVIDIU 13. PESTERA 14 POARTA ALBA 15. RASOVA 16. SALIGNY 17 SEIMEN1 18. SIBIOARA 19. SILISTEA 20. TARGU$OR I. Cocosu 2. OvIdiu + 1. Izvcfru Mare 2. Pestera + 3. Veteranu I. Galesu 2. Poarta Alb + I Rasovs I. Faclia 2. SalIgny + 3. Stefan cel Mare 1 Dunarea 2. Seimenll Mari + 3. Selmenll Mid I. Oituz 2. Piatra 3. Sibioara + I. SilIstea + 2. Tortoman 3. Tep(4 Vod5 I. MIreasa 2. Targusor + 21 VALEA NEAGRA 3) I. Vales Neagri + 22. VALUL WI TRA IAN 9 1. Valea Seaci 2. Valul lui Tralan ORA5E RAIONALE I Cemavodl I. CERNAVODA 2. MEDGIDIA Comunele SarIchlot i Zebii au apertInut de ralonut Tutees. reglunea Comunele Etasarabl, Marna st Valul tul Tralsn au aparthaut ratonutul Corartanja. Cornuna Vale" Neavt a foot sat). comuna Ntivodart. 74 .e Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13 ? CIA-RDP81-01043R0077onnRrin1cr 7 I. Medals 2. Remus Oprtann 3. Vales Daclior 50X1 eq73T.,16 50X1 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 DENUMIREA COMUNEI SATELE COMPONENTE DENUMIREA COMUNE1 RAIONUL NEGRU VODA cli resedinia in COM. Negru Vaal I. ALBESTI I. Albesti + 2. Arsa 3. Coroana 2. BARAGANU 3. CHIRNOGENI 4. COBADIN 5. COA1ANA 6. COTU VA11 7 CUMPANA 8. DARABANI 9. DUMBRAVENI I) I. Baraganu + 2. Lanurile 3. Straja a. Chirnogeni I. Cobadin + 2. Vilsoara I Comana +- 2. Orzari 3. Pelinu 4. Tbtatu I. Cotu V5ii 2. VA Hop 1 Cump5na 2. Lam I. Darabant 4- 2. GrAniceru 3. V51celele I. Dumbr5veni 2,. Fumica 3. Olten1 4. Peri .0. GENERAL I. Amzacea SCARISOREANU 2. GI. Scarisoreanu + 3. Maior Chiriacescu II. 1NDEPENDENTA 1) I Fantana Mare 2. Independenta + 12. L1MANU I. Magic& 2. Limanu + 3. Vama Veche 13. NEGREST11) 14. NEGRU VODA IS. OSMANCEA 16. PECINEAGA 17. PLOPENI TOPRXISAR 19. TUZLA 20. VIROAGA 21 23 AUGUST Una COMPOTE I. Conacu 2. Curcani 3. Frisinu 1. Negresti I. Negru VodaZf I. Ciobanita 2. Lungeni 3. Mereni 4. 511ristea 5. Osmancea 4- I. Pecineaga '+ 2. Vinitori I. Credinta 2. Molina Verde 3. Piopen1 '+ I. Biruinta 2. Fillmon Sirbu Muratan 4. PotIrnIchea 5. 1opralsar I. Tuzla + I. Cliciulati ' 2. Ciscloarele 3. Cerchezu 4. Migura ? 5. \Ikons 'I- L Costinesti 2. Duicestl 3. Mosneni 4. Schltu 5. 23 August '+ ?RASE RAIONALE I. MANGAL1A I. Mangolla 2. 2 Mal 2. TECH1RGHIOL I. Agigea 2. TechIrghlol 3. VASICE ROAITA I. Erode 2. Wane Roan 07"^v91-. " c , Comunete Dun:thrived, Independenla I Negren1 au opertlaut de ratonul AdemdieL LecsIllidee Mode a aperlInut de or aryl TeddritadL REGIUNEA CRAIOVA A. ORA$E DE SUBORDONARE REG1ONMA I. CRAIOVA 2. TURNU SEVERIN B. RA1OANE I AMARAD1A. cu resedinta In comuna Melinesti 2. BMA DE ARAMA. Cu resedinta In comuna Baia de Arami 3. BAILESTI, cu resedinta In orasul B5ilesti 4. BAL$, cu resedinta in comuna Bals 5. CALAFAT, cu resedinta in orasul Calafat G. CARACAL, cu resedinta In orasul Caracal 7 CORABIA, cu resedinta In orastil Corabia 8. CRAIOVA, cu resedinta In orasul Cralova 9. CUJMIR,?cu resedInta in comuna Cujmir 10. F1L1A$1, Cu resedinta In comuna Fiiiai II. G1LORT, cu resedinta In comuna 1g.C5rbunesti 12. GURA JIULU1, cu resedinta In comuna I3echet 13. NOVACI, Cu resedinta In comuna Novae( 14. OLTETU, cti resedinta in comuna 135Icesti IS. PLENITA. Cu resedinja In comuna Plenita 16. SEGARCEA, cu resedinta In comuna Segarcea 17 STREHA1A, cu resedinta in orasul Strchaia 18. TARGU.JIU, eti resedinta in orasul TArgu-Jiu 19. TURNU SEVER1N, cu resedinta in orasul Turnu Severin 20. VANJU MARE, cu resedinta In comuna Vanju Mare C? fto, 7t-s ?;? 50X1 50X1 50X1 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13 ? CIA-RDP81-01043R0077nnnRnn1 Q 7 50X1,, Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 DENUMIREA COSILNEI SATELE COMPONENTE RA1ONUL AMARADIA cu resedinja In cornuna MELINE$T1 I. ADANC.ATA9 2. ALMAJU 3. AMARAST13) 4. BALOTA ') 5. CAPRENI ') 6. CORDEST1- HUREZANI 7. GOE$T1 9 8. MELINE$T1 I. Adancata - 2. Maleesti 3. Pioresti 4. Pometesti 5. ['Disease 6. Tanana I. Alrnaju + 2. Sitoala 3. Viten I. Amarasti + 2. Balcanu 3. Farcasu 4. Farcisanca 5. Golumbelu 6. Golumbu 7. Plopu?Amirasti I. Balota de Jos 2. Balota cIc Sus 3. Busteni I. Balosanl 2. Bratesti 3. Caprenil de atinoc 4. Caprenll de Sus + 5. Cornetu 6. Gagalu 7. Granolea 8. Plopu?Capren1 9. Scurtu I. Bacesti 2. Cordesti + i. Dcalu Lcului 4. Hurezanii de Jos I. CiorDbesti 2. Crucile9 3. Fantanele 4. Goestl + 5. Mogosesti 6. Muereni 7. Male 8. Vladimir I. Bodfiesti ?. Drumu Mare-Bodaesti 3. Melinesti -1- 4. Muerusu 5. Odoleni 6. Ohaba 7. Popesti 8. Valea Muerii 9. Valea Muerii de Jos 10. Valea Muerii de Sus DENUM1REA COMUisiEl 9. MIEREA BIRNIC1 3) to. MURGASU II NEGOESTI 12. Pl$C011! 31 13. RAD1 \ t:STI 3) 14. SLAVUTA IS. STOINA 3) 16. TALPASU 17 VALEA BOULU1 18. VELE5T1 19. ZEICOIU 9 Conn/mete Cu 'maul 9 au apartInut ratonuiul Creme. 9 Swum, + Indica satut de reccaluta al remunel. Comunele cu semnut 9 au aparttnut de ratonut Burman% desnl 9 Comunele Cu seranut 9 au apartInut ralonulul Balcestl. 9 Satul CrucThe a aparOnut de carmine Isvoru. ralonul Cratcvs. Contunele Cu semnul 9 au apartInut ratonulut I. Bojinu 2. Crusclelu 3. Cruseiu T 4. allerea 5. Miericeaua 6. Siamnestl 7. Valuta de Jos 8. Valuta de Sus I. Gala 2. Murgasu + 3. Picaturile I. Dtutnu Mare-Godeni 2. Godeni 3. Ncgocsti + 4. Plot Ina 5. Spineni G. Valea Marc I. Papesti 2. Plscoiu + I. Blbulesti 2. Obarsia 3. Radinesti I. Marinesti 2. Miclusel 3. Slav* + 4. Socotent 5. Toiaga 6. Ulmetu 1 Clorarl 2. Pais:nil 3. Runcu 4. Stolna + 5. Stolnita 6. Ulareasa 7. Urda de Sus 8. Valea lui Stan I. Moilesti 2. NIstolu 3. Punnet 4. Soceni 5. Telpasu I. Arpadia 2. Bou de Sus + 3. Bousoru 4 Chiciora 5 Mlerea-Mosneni 6. Urda de Jos I. Rupturile 2. Velestl I. Dandulesti 2. Diaconesti 3. Halangestl 4. Parvulesti DENUM1REA COMUNE1 SATELE COSIPONDOE RAIONUL BAIA DE ARAMA co resedinfa in consort* BAIA DE ARAMA I. BAIA DE ARAMA 1, 2. BALA') 3. BALTA 1. CALUGARENI 5. CATUNELE 6. CALCE.$71 7 CIUPERCENI & CRAINICI 9. FLOREST1 I. Baia de Arame 2. Dealu Mare 3. Pistrila 4 Tensile I. Bala de Jos 2. Bala de Sus + 3. Beresti 4. Carsu 5. Dalma 6. lupca 2) 7. Rudina b. Runcusoru I. Balla + 2. Stodea I. Calugareni 2. Closani 3. Motru Sec 4. Orzesti + 5. Padesu 6. Vaeni I. Capu Dealului 2. Catuneie + 3. Luimaia 4. Stetcu 5. Valea Manistirli 6. Valea Perilor I. Calcesti + 2. Chillu 3. Parau de Vale 4. Nadu de Sub Pripor 5. Ritezu 1. Boboesti 2. Ciuperceni + 3. Fometesti 4. Gura Bujorascu 5. Pesteana-Vulcan 6. Prlporu 7. StrambaNulcan 8. Vaianu 9. Vartopu 10. Viso( II Zorzila I. Brativoesti 2. Campu Mare 3. Chilimil 4. Cominesti 5. Crainid + 6. Giuresti 7. Lituroase 8. Molani 9. Serclanesti I. Basici 2. Copidoasa 3. Floresti 4. Girdoaia 5. Mcrsneni DE.NUMIREA COMUNEI to. GLOGOVA 11. GODINE5T1 12. ISVERNA 13. MARA$E$T1 14 NADANOVA 15. NEGOE$T1 16. POCRUIA IT. PONOARELE 18. PREJNA 19. ROS1UTA SATELE COMPONEsmt 50X1 1. Ciamesti 50X1 2. Clesnesti 3. Glogova + 4. JormInesti 5. Cliteanu I. Arioci 2. Celeiu 3. Godinesti + 4. Haesti 5. Racoti I. C.inicea 2. Drighlesti 3. Godeanu 4. Isverna.+ 5. Sellstea 6. Turtaba I. Baralacu 2. Bratilovu 3. Brebina 4. Marlisesti + Obarsia?Closani 6. Stanfill 7. Inkiest! I. Busesti Cerna-Vild 3. Nadanova + I. Apa Neagri 2. Negoestl + I. Coster,' 2. Isvarna 3. Pocrula + 4 Sohodolu I. BM* 9. Branzeni 3. Cracu Muntelul 64.. Giulidrduineasa 5. GheorghestI 7. Ponoarele + 8. Proltesti 9. Raenl 10. Ralculest1 11. Sipotu 1. C.ollesti 2. Gornovila 3. Prejna I. Insuilfel 2. Lewd* 3. tupdita 4. Plostina-+ 5. Porcasa 6. Rostirte ? 50X1 9 Comma nou InnIntata in beta carat:net RudIna. prtn aCitimbarea ratedIntel setul Bata de Sus. 9 Sand Wpm ? apse-Saul de comma Cralrild. a ?1.,,ft.1 I ,50X1 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 DENUMIREA CO-MUNEI SATCLE COMPONF-VTC 20. SOVARNA 21. 71SMANA 22. ZEGWANI I. Ohaba ? 2. Papesti 3. Sovarna de Jos + ' 4. Sovarna de Sua 5. Studina G. Vidimirestf I. GornovIta 2. Tismana + 3. Topes 11 4. Ungureni 5. Vanata I. Copicloasa 2. Pesteana 3. Pesten* 4. Raps de Lupoa'a 5. Rapa de Zegujani 6. &root( 7. Zegujani RAIONUL BAL$ S cu re}edInia In comuna BAL$ I. BALDOVINESTI 2. BAL$ t ? 3. BAR7A / i11 ? a ;1.44 4. BOBICE$71: ? i-,t?tniq; f 5. BRANCOVEN1 . t I. Baldovinesti 2. Gubandru 3. Rah* 1. Bals + 2. Corbeni 3. Gorganasu 4. Alainesti 5. Romana 6. Spineni 7. VartIna I. Barza + 62. Barzuica 3. Bran* 4. Teiusu I. Bechetu de Jos 2. Bechetu de Sus 3. Belgun 4. Bobicesti + 5. Chintesti 6. Cominest1 7. Govora 8. Leotesti 9 Mirila I. Brancoveni + 2. Margheni 3. Ociogi 4. Valeni 6. CALU1U I. Caluiu + 2. Gura Calufu 7. CkMPEN1 I. Campeni + 2. Tarbesti DENUMIREA COMINE1 SATrif: COMPWIENTE S. CURTI$OARAI) I. Curtisoara + 9. Dobretu 3. Horezu Nou 9. DOBRUN I. Blaju 2. Dobrun + 3. Chilla 4. Rosieni 5. Rosienii Midr ? 10. DRAGOTE$T1 I. Babeni 2. Dragotesti + 3. Lotoesti-Benesti Viisoara Clacast II, GAVANE$T1 I. Baleasa 2. Brosteni 3. Gavanesti + 4. Stramba 12. GRECI I. Atarnati 2. Greci + 3. Ostrovu 4. Tomeni 13. GROP$AN1 I. Gropsani + 2. Iforezu Vechi 3. Mardale 14. IANCU JIANU I) I. DobrIcent 2. Iancu Jianu + 3. Preotesti 15. LACR1TA I. Golfinu 2. Lacrita Mare + 3. Lacrita Mica 4. Vlasca 16. MORUNGLAV I) 1 Barasti 2. Ghlosani 3. Morunestf 4. Alorunglav + 5. Poiana Mare 17. OBOGA 18. OSICA DE JOS 19. OS1C.A DE SUS 20. PAR$COVEN1 21 POPANZALE$T1 oraunete CUrlisoara. lancu Jlanu I Morunglav au aparlInut r 80 I. Oboga de Jos 2. Oboga de Alljloc + 3. Oboga de Sus A. Bobu 2. Osica de Jos + I. OSica de Sus + 2. Vladdleni Butoiu 2. Olarl 3:.Parscovenl + 4. $oparlita I. Buzduc 2. Crupuria DENUMIREA COMUNE1 72. ROBANE.$71 SATELE COMPONEWE 73. RUSANE$711 DE SUS ? 21 L:NOURENI 25. VI 11.PENI I. Bojoiu 2. Robarultli de Jos + 3. Rob5nestii de Sus I. Margiritesti 2. Racovit a 3. Rusinestli de Sus + 4. Voineasa Mare S. Voineasa Mica 1 Dosu Sandii 2. Luncusoru 3. Ungureni + I. Bazgarei 2. Calinesti 3. Cotorbesti 4 Gogosesti 5. Pescaresti 6. Priseaca 7 Simniceni 8. Tabaci 9. Valea Satului 10. Vulpeni RAIONUL BAILESTI cu reserfInta in orasul BAILE$T1 APUMA71 2. RisTput I cATANFLE CIOROIA$t" S. GALICEA MARE 6. (.ilCEEGA MARACINELE NECOILI PERiSORt 10. RASTU 6 I Afumatl + 2. Amzulesti 3. 13ouren1 Carcota 2. Bistretu + 3. Bistretu Nou 4 Plosea 1 Ca la nele 2 Catanele Noi + 3. Coveiu I. Celatuia I) 2. Cioroiasu + 3. Cioroiu Nou 4 Trochesti 1 Galicea Mare + Nadejdea 1 Galiciuica 2. Giubega + I Maracinele + 2. Marza 3. Tarnava 1 Negoiu 1 Perisoru + 2. Peas= Sou 1 Rastu + Sat,a Ca-4,01a a aParilout de COOl. rertrant. 50X1 DENUMIREA COMUNEI MIELE COMPONESTE II. SILISTEA CRUM 12. URZICUTA 50X1 I. Satu Sou 2. Silistea Crucii + I. Ionetele 2. Orman 3. UrzIca Mare 4. Urzicuta + ORA$E RAIONALE 1 BAILE$T1 1 Bailesti RAIONUL CALAFAT cu resedInta in orasul CALAFAT I BASARABI 2 ClUPERCENII VECIII 3. ClUPERCENII NOUI 4 DESA 5. MAGLAVIT 6. MOTATEI 7 PISCI1 Ean 8. POIANA MARE 9. SEACA DE CAMP ? . In. TUNAIIII VECIII 1 Basarabi + 2. Golenti Ciupercenii '+ 1 CiupereeniiNoi -1 2. Smardan 1 Desa + I. Hunia 9 Maglavit + 1 Dobridor 2. Motatel + 3. Motatei?Gara I. Gliidiciu 2. Nebuna 3, Piscu Vechi 1 Poiana Mare + I Piscu Nou 2. Seaca de Camp + 1 Tunarii Noi 2. Tunaril Vechi + ORA$E RAIONALE 1 CALAFAT 1 Calafat RAIONUL CARACAL cu resedinta in crawl CARACAL I. AMARA$T11 DE JOS I Amar5stif de Jos + 2. Odaia 3. Praporu 2. AMARA$T11 DE SUS I. Amarastii de Sus + 2. Zvorsca 50X1 .t? Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 81 50X1 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 DENUAUREA COMUNEI SATELE COMPONESTE 3. APELE VII 4. BABICIU 5. BOSOTENI 6. BUCIN1$U 7. CELARU 8. CEZIENI , 9. MOM 10. DEVESELU 11. DOBROSLOVENI 12. DOBROTE$T1 13. DRAGIIICENI Aptie VU t 2. Ciunei I. Babiciu Episcopiel + 2. Babiciu Mostenesc 3. Canderd 4. Preajba de Camp I. Argetoeni 2. Boloten1 + 3. Romina 4. Stramba 5- Tartalu 6. Urieni 7. Viisoara Mosnent I. Buctnisu + 2. BucInisu Mic I. Celaru + 2. Ghizdavesti 3. Lupancesti 4. Marotinu de Jos 5. Sorent I. Cezieni + ,/ 7. Corlatesti 1. Dlosti + 1. Comanca 2. Deveselu + I. Dobrosloven1 + 2. FrasInetu 3. Polopinu Resca 3 litscuta I Dobrote4U + 2. NiApuri I. DraghIceni + 2. Grozavesti 3. Llicent 14. FALCO1U 1 Cioroiasu 2. CIorolu 3. ChIllile 4. Falcolu + FARCA$ELE I. Farcasu de Jos 2. Farcasu de Sus + 3. Ghimpatt 4 Hotarani 16. GOSTAVATU 1 Brezulca 2. Fantanele 3. Gostavatu + 4. Slavent 7. MAROTINU DE SUS I. Marotlnu de Sus + DESUAUREA COMNEI IS. PREAJBA DE PADURI: 19. RADOMIRU 20. REDEA 21. RATUNDA 22. SCARISOARA 23. STOENESTI 24 STUDINA 25. TRAIAN 26. VLADILA 27. ZANOAGA I. CARACAL SAME COMPONENTE I. Atarnall 2. Boanta 3. Bondrea I) 4. Colerenl 5. Preajba de Pidure I. CiocanestI 2. Radomiru + 3. Vijulest1 I. Redea + 2. Redisoara 3. Vales Soareltil I Ratunda + 1 Plaviceni 2. Scartsoara + I. Stoenesti + I. Arvaleasca 2. Gradinile 3. Plavfceanca 4. StudIna + 5. StudInIta I. Traian + 1 FrasInet Gara 2. Vladlla + 3. Vladila Noua I. Zanoaga + ORAE RAIONALE I. Caracal RAIONUL CORABIA cu resedInta In orasul CORABIA I. BRASTAVATU 2. CELEIU 3. CILIENI 4. GARCOV 5. GROJDIBODU 6. IANCA 7 ISBICENI Font sat la comtusa Callen) 3) Sal not: Infilnlat din grupul de ease din jurul girl( FrisIneL (este pc lerltoriul Cozumel T raj 82 ? I. Brastavatu + 2. Crusovu I Celeiu + I. Cilienl + 1. Gai867 + 2. Ursa-,!?, 1. Gura Padlnll 2. Grojdibodu + 3. Hotaru. I. Ianci1- 2. Potelu I. IsbIcen1 + DENUMIREA COMUNEI SATELE COSIPONEN.TE 8. OBAR$1A 9. ORLEA 10. RUSANE$TH DE JOS II. STEFAN CEL MARE 12. TIA MARE 13. URZICA 14. VADASTRA 15. VADASTRITA 16. VARTOPU 17. V1$1NA NOUA I) 18. VISINA VECHE C., 1 ()RAM 3 :7 4 A I. BAR1ERA VALCII I. Camp Parului 2. Coteni 3. Obarsia Noua 4. Obarsia Veche + 5. Tabonu I. Orlea + 2. Orlea Notta I. Jieni 2. Rusinestif de .los + I. Ianca Nota 2. $tefan cel Mare + Doanca 2. Ordoreanca 3. Potlogeni 4. ha Mare + I. Stavaru 2. Urzica + 1. Vadastra + I. Vadastrita + I. Vartopu + VIsIna Noua + 1 Tudor VladimIrescu 2. Visina Veche + ?RASE RAIONALE I. Corabia 2. Florica 3. Silistioara RAIONUL CRA1OVA, Cu resedinta 2. BELOTU2) 3. BRA BOVA in orasul CRAIOVA I. Bariera With + 2. Bordelu 3. Ghercestil Noi 4. $Imnicu de Jos I. Bascovu 2. Belotu + 3. Pererd 1. Petroaia 5. Sfirsca 1. Brabova + 2. Braceni a. Burtoiu 4. Rachila de Jos 5. Urdinita Comuna 171stna Mull ? foot sat la corn. VIslos Vedic Comunele Below. Branum al Goeosu au apartmut ralonulut DLNUMIREA COMUNEI 50X1 5OX1i - 1 SATELE CO.%1PO.NESTE 4. BRATOVOE$T1 5. BREASTS 6. BUCOVAT 7 CASTRA- NOVA 8. C1UTURA 9. CERNELELE 10. COSOVENI 11 GHERCESTI 12. GHINDENI 13. GOGO$U1) 14. ISALNITA 15. IZVORU I. Adunatii de Geormane 2. Badosi 3. Bratovoesti + 4 Georocu Mare I. Breasta + 2. Constants 3. Cretesti 4. Crovna 5. Mahalaua 6. Marioara 7. Obedinu I. Bucovat + 2. Cadigei 3. Lascar Calargiu 4. Leamna de Jos 5. Mc:orient 6. PaIilula Castra-Nova + 2. Putur1 1 Clutura + 2. Dragoala 1 AtarnatI 2. Cernelele de Jos + 3. Cernelele de Sus 4. CraiovIta 5. RovIne 1. Carcea 2. Cosovenll de Jos 3. Cosovend de Sus + I. Garlestl 2. Ghercestl + 3. TelsanI I. GhIndent + I. Gogosu + 2. Gogosita 3; Stefanelele '- 1.-Isilnita + I. Cloroiu 2.-cornetu 3.-Dutulesti 4.-Izvoru + 5. Leslie Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 50X1 50X1 83 I Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 DEMIAOREA COMUNEI SATELC COMPONENTE 16. LAZU 17. LEU 18. MALU 319. MISCIIII 20. PIELESTI 21. PLESOIU I) 22. PODARI 23. PREDEST1') 24. ROMANESTI 25. SARBATOAREA 26. SIAINICU DE SUS !2.7 5OPOTU1) 28. TEASCU I. Caruia 2. Gabru 3. Italieni 4. Lazu + Leu I. Malu Mare 2 Malu Mic 3. Preajba 1 Alischii + 2. AllecAnesil 3. Alotoci 4 Alunleni 5, Urechesti 1 LAnga 2. Nichiloaia 3. PArsani 4. Pielesti + I. Bucicani 2. Frasintt 3. Milovan 4. Plesoiu + I. Balla Wrde 2. Gura VAli 3. Livezi 4 Podari + I. CArstovani 2. Dica 3. Predesti + I. Branistea 2. F5c5i 3. Popoveni 4 Romanestl + DENUMMEA COMUNEI 30. VARVORU SATELE EnaIMSLNTE I Bujoru 2. Criva 3. Dobromira 4 Ruptura 5. VArvoru + RA1ONUL CUJAIIR cu resedinla In comuna CUJM1R I BRAN1$TEA 9 2 CETATE') ) 3. CUJAIIR') 4. DARVAR12) 5. GARLA MARE') 6. GRU1A1) 7 IZVOARELE') 8. OBAR$1N CAMP') 9. PR1STOL 10. PUNGIIINA 2) 11. SALC1A') 12. VANATOR12) I. Ceamna de Sus 2. SArbatoarea + 13. VRATA I Albesti 2. Dudovicesli 3. RomAnesti 4. Simnicu de Sus + I. MAn5stiricea 2. Sopotu + I. Secuiu 2. Teascu + 29. TERPEZITA I. Terpezita + 1 Branislea + 2. Goanta I Cetate + 2. FAnItIna Banulul 3. Fantanita 4. Moreni I. Aurora 2. Cujmir + ? 3. Cujmiru Alle I. Gement 2. DArvari + I. GUM Mare -1 I Grula + 2. Polana Cioril I lzvoarele I. Izimsea 2. ObArsla Camp + I Cozla 2. Pritsol + I. Cearangu 2. Drincea 3. Punghina + 4. Recea I. Saida + 1 Rosiori 2. VAniitori + 1 Wata + ft I RAIONUL FILIA$1 CU resedInta In comuna FILIA$1 I. ANDREE5TI3) 2. ANINOASA I. Andreestl + 2. Frasinu 3. Scoica I. Aninoasa + 2. Cornisanl 3. Pocnil) 4. Sterpoa ia Commie Ptelottt, Predeett et $opotu au apartInut ralonulut &above. 2) comuncle Bran:Oen, Cultnir. DArvarl, Gina Mare, ObArela Cimp, Purighlna, Saida. VA:1St:tit *1 Vrata au apartInut ride. nulut Penta. Comuna Cetate a apnrIlnut ratonulut Calatat. Comunele Grula, Isvoarete 1 Pristol au apartInut ralonu tut VAttJu Mare, 'I Comunn Andreeltt a aparelnut ratonutul Iturelanl. Satele Poen! Sterpoaln au apartInut comunet Sterposts, destlIntatl. 84 tIVPT:1` DENUMMEA COMUNEI SATELE COMPONEVTE DENUMIREA COMUNEI' 3. ARGETOAIA 4 BRANE$T1 I. Argetoaia + 2. AtArnati?BalAcesti 3. Baranu 4. Berbesu?lordfichesti 5. Leordoasa 6. Novacu 7. Racovita 8. Teascu din Deal I. Br5nesti + 2. Brebenei 3. Capu Dealului 4. Cop5cioasa 5. Sulu Nou 5. BRADESTI I. Br5desti + 2. BrAdesti?135trAni 6. IIRALO.$TITA 7. BUICESTI 8. BUTOIE$T1 9. CERNATE5T1') 10. COTOFENII DIN DOS 3) I. Bralostita + 2. Clocanele 3. Cotina 4 Ochisoru 5. Purcaresti 6. Schitu 7. Stir= I. Buicesti + 2. Pluta 3. TAntaru I Buloiesti + 2. Jugastru 3. Radutesti I. Cern5tesli + 2. Tiu I. Cotofenii din Dos + 2. Alihalta 3. Potmeltu 4. ScSesti 16. GURA MOTRULUI 17. IONESTI 18. 1ZVOARELE 19. PLOP$ORU 20. POIANA 21 RASNICU1) 22. RACARI 23. *SALCIA II. COTOFEN1I DIN I. Beharea 24. SAULESTI NITA ,) 2. Cotofenii din Fag + 12. FILIA$1 I. Alm5jelu 2. Filiasi + 13. FRATO$T1TA Fralostita + 14. GARBOVU 15. GRO$EREA I. bArbovu + 2. Murgesti 3. StrAmba-Jiu I. Costesti 2. Daia 3. Groserea + 4. losa 5. Piscurile r 25. SUSITA 26. TURCEN1 Comunele Cernatentt et Rasnlcu au apartinut raionutut Brabova. Comunele Cotofenit din Dos et Colotentl din Fats au apantnut ralonutul Satut Salta a aparitnut de corn. BraloltIta. 'I Satut Vales Rea a apartinut de comuna Ptomoru. Satele BIbe$tI, Pturcu I Viscid au apartinut de corn-Sterpoata, deaflin a SATELE COMPONEXTE 50X1 I. Argintesti 2. BABA 3) 5X1 3. Gura Motrului 4. Racovita I. Iliesti 2. lonesti + 3. Susita 4. Ulmeni I. AtArnati 2. Brostent 3. Ceplca 4. Cursaru 5. lzvoarele + 6. V5leni 7. Arnica Rea ') I. Deleni 2. Olari 3. Plopsoru + 4. SArclanesti 5. StrAmba I. Bulbucenl 2. Cocorova 3. Poiana + I. Cornita 2. R . Roassnniiccuu oBagthrtann + 3 I. Meteu 2. Piscant 3. Riicaril de Jos 4. R5caril de Sus + 5. Tatomirestl I. Salcla + 2. Valea lul P5tru I. Bibesti a) 2. Dolcesti 3. Pluscu 6) 4. Purcaru 5. Rcarest1 6. Sillstea 7. S5sent 8. SSulestl + 9. Turciti I. Pagrani 2. Susita + 1. Jiltu 2. StolojanI?Jiu 3. Turcenii de Jos 4. Turcenii de Sus 50X1 5oki Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 DENUMIREA COMUNEI SATELE COMPONENTE 27 TURBUREA 28. TANTAREN1 29. URDARI2) 30. VALE, LU! CAINE I. Bobala 2. Spahil 3. $ipotu 4. Turburea de Jos + 5. Turburea de Sus 6. Vatea Calulu" 1 Floresti 2. Picu 3. Tantareni + I lotaroasa 2. Stejaru 3. Urdarii de Jos 4 Urdarii de Sus + 1 Parau 2. Valea Jul Caine + RAIONUL GILORT Cu resedInta In comuna TARGU CARBUNESTI I. ALBENI 2. BARBATE$TI 3. BARZE1U3) 4. BOBU 5 BRATUIA 6. CRETE$11 Albeni + 2. Barzeiu de Giles.' 3. Bolbocesti 4 Ilarnea 5. Mirosloveni 6. Motostiti 7. Prunesti 1 Barbatestl + 2. Musculestl 3. Petresti 4. Rogojina 5. Socu 6. Viersani 7 Voicii Barzeiu + 2. Glavani 3. Lihulesti 4. Paschli 5. Parau Viu 6. Scurtu 1 Bobu + 2. Campu Mare 3. Colibasi 4. alogosani 5. Raba I. Bratuia-Lazu + 2. Merfulesti 3 Trocani 4 Tarculestl I. Cretest1 + 2. Curteana 3. Flore4ti 4. Macey DE.NUAUREA COtUNEI 7. IIUREZAN13) 8. JUPA.NESTI 9. LICURIC1U3) 10. LOGRE5TI- A10$TEN13) II NEGOE$T1 12. NEGREN13) 13. PE$TEANA-J1U3) 14. FOIANA-SECIUR13) SATELE COMPoSENTE 1 Busuiocl 2. Ilurezanl + 3. pegeni 4. Plopu 5. Totea de Ilurezanl I. Bola 2. Boziana 3. Jupanesti + 4 Pru Bola 5. VIdinu I. Frumuse1 2. Licuriciu + 3. Rogocia 4. Totea de Frumusel I Logresti-losteni 2. Maru 3. Popesti 4. Seaca 5. Tercujant 6. Vierest1 I. gurlant 2. Calugafeasa 3. Curva 4. Negoest1 + 5. Toto1 (iiurcu Negreni + 1 Balten1 2. Cilibil 3. Cocorent 4. Pesteana de Jos 5. Pesteana-.1Iu + I. Poiana + 2. Poenita 3. Seciurile 4. Stejaru 15. POJARU 3) I. Bustuchenl 2. Clout' 3. alotorgl 4. Nametele 5. Pojaru + 6. Stramba 7. Zeve1cist1 I. Cerny 2. Com8t*It1 3. Pojogeni + 4. Purcelenl 5. Rug! I. Bucsana 2. Dobrana 3. Prigorta + 16. POJOGENI 17. PRIGOR1A 2 Comunele Urdarl dela ralonul Fittest aI BrItula dela raloaul Cllort au apartIntit rakinulul 3t 2) Com Binelu de Pfidure a aparllnut ralonulul Hurezrud. comunee Human), Logregtl-Mostenl. LIcurtclu? Negrenl, Polguut secitui 0 Nara au aparinut ralonulut HureI. commis_ Pesteana-J1u a aparitnut ralonulut 86 DENUMIREA COMUSEI SATELE COMPOSENTE 18. RO$1A-A.MARADIA 19. SCOARTA 20. SCRADA') 21 TARGU CARBUNE$T1 22. TARGU LOGRESTI ') 23. TI-CLEN13) 24. VLADIM1RU 25. ZaTLE$T1 I. Rosia de Jos + 2. Rosla de Sus 3. Rugetu 4. Sitoaia I. Ceratu de Copicioasa 2. Copicioasa 3. Lintea 4. Scoarta + I. Beriesti 2. G5Icesti 3. Scrada + I. C5rbunesti + 2. Ciontesti 3. Cojanl 4. Doseni 5. Dujesti G. Rogojeni 7. $tef5nesti 8. Thrgu C5rbunesti 9. Tupsani 10. Ungureiu I. Coltesti 2. Tind5lesti 3. Tfirgu Logresti I. R5sIna 2. Tunsi 3. Mien! + I. Motesti 2. Totea de Vlersani 3. Totea de Vladimir 4. Vlaclimiru + I. Becheni 2. Dealu Vie! 3. Zorlestl + RAIONUL GURA JIULUI cu resedinta in comuna BECHET I. BECI-IETU 2. C.ALARA$1 z. 3. C.ARNA0) 4. DANETI 5. DABULENI I tr. Pt..4 VIX1k I. Bechetu + 2. Bechetu NOU I. Cilarasi + 2. S5rata I. Carna + 2. Popoviceni 3. Sipata I. D5neti + 2. Sohotest1 I. D5buien1 + DEVU.MIREA COMIINEI SATELE co..?troscsic G. DOBRE$T1 7 GANGIOVA 8. GIGHERA 9. L1$TEAVA 10. LOCUSTENI 11. MACE$U DE JOS ') 12. MAR$AN1 13. ORA$AN1 14. ROJI$TEA IS. SADOVA I C5ciulatesti 2. Dobresti + 3. Gcorocel 4. Muria 5. Toccni I Comostsni 2. Gangiova + I. Gighera + 2. Nedeia 3. Zavalu 1 GrIndeni 2. Listeava + I. Brabeti 2. 13ranistea 3. Locusteni + I At5cesu de Jos + I. Mfirsani I. Orison! + 2. Ostroveni 1 Rojistea + 2. Tamburestl I. Damian 2. Piscu Sadovol 3. Raejl 4. Sadova + RAIONUL NOVAC1") cu resedinta In comuna NOVAC1 I. ALIMPE$T1 1. AlImpesti + 2. Serest! 3. Corsoru 4. Luculesti 5. Nistoresti G. Petecel 2. BAIA DE FIER 3. BENGESTI 4. BUMBE$T1-PITICU 7'. . t. Comunele Scrods. Tg. Logresl st Vladtmlru au aparunui rajc,nui Comuna Ticlen1 a apartlnut ralonutul 32 Comuna Clime a apattnut ralonulul '2 Cornuna ?Agresti de Joe a lost sat la corn. Iticesu de Sus din Comunele care formeazi ralonul Not-act au apartlnut redo maul CARPIN1$U 50X1 50X1. I. Baia de Fier + 9.. Buicestl 3. Cemidia 4. Poenari 5. Sohodolo I. Bengestil de Jos 2. Bengestii de Mijloc 3. Bengestil de Sus + 4. Birceil I. Bumbesti + 2. CAnepestl 3. Cairligei 4. Ci0Vei 5. Lupesti 6.eiticu ill.cAninisu din Deal -2. Aninisu din Vale 3. C.5rpinisu + mat 50X1 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 DENUMIREA COMUNEI 1 DENUMIREA COMUNEI SATELE COMPONENTE 6. CIOCADIA 7. DRAGOPTI 8. NOVAC1 9. POCIOVAL1$TEA 10. POLOVRAGI 11. SACELU 12. SARBE$T1 I. Bi 'cot' 2. Clocadia + 3. Perestl ? I. Buzesti 2. Crasna?Ungureni 3. DrAgoestl + 4. Hotin 5. Larga 6. Stincesti 7. Turbatl I. Bercesti 2. Hirisestt 3. Novact?Romani 4. Novac%Strhini + 5. VISdoi I. Milani 2. Ghebani 3. I luluba 4 Pociovalistea + 5. Sliest! I. Obreja 2. Polovragi + 3. Racovita I. Ciucuresti 2. Corobesti 3. Gurani 4. Hilesti 5. Magheresti din Deal 6. Magheresti din Vale 7. Murdari 8. Sacelu + 9. Surupall I. Ciuperceni 2. Magura 3. Minciunesti 4. Ponoareie 5. SArbesti + 4. BENE$T1 5. BULZE$T1 6. DEJOI?NISIPI ') 7. DOZE$T1 8. FAURE$T1 9. FRAT1LA RAIONUL OLTETU cu resedlnla in comuna BALCE$T1 10. GHIOROIU I. BABEN1?OLTETU I Babeni?Oltetu + 2. Budesti 3. Dicuiesti It. GIULE$T1 2. BALCESTI 3. BATA$AN1 I. Balcesti + 2. Balcetel 3. Ulicioiu I. Biejani 2. Dr3ganu 3. Giugesti 4. M5t51esti 5. Pielesti 6. Puesti + 7 Tortoestl 8. Tircinesti I) Cotnunele Dejot-Nb1p1 at Doze)tt au apaillnut redonuhd 1) Sahli Dina! ? apuilnut comunel 3) Slaul Pope3t1 a apartlnut de coin. Dozeltl. 88 12. GORUNE$T1 e I. Bene111 2. Cirlogani 3. Chirculesti 4. Irime111 5. Pale 6. Ungu3111 7. Vasilati I. Bulzelt1 + 2. Gum a Racultd 3. Seculestt I. Becsani 2. Delo! 3. Gigeni 4. NIsipl 5. Sotant + I. Citelu 2. Cudl 3. Dinc312) I. Dozesti + 5 Ffirtfitestl 6. Seciu 7. Stlinculesti 8. Tanislavi 9. Valea Ursulul 1. Bungetani 2. Faurestl + 3. Gainesti Mbrcusu 5. Milestt I. Fr3tila + 2. Piscu Lung 3. Poenlie 4. Priditoru 5. Prejoiu 6. Saliste 7. Stoicesti I. Ghioroiu + 2. Mierea 3. Poenari I. Afilnata 2. Giulesti + 3. OmorAcea 4, Mfiricesti Popesti 3) 6. Rusinesti I. B3rdnestl 2 Boghla 3. Gorunestl + 4. Oculesti 5. Popestl 6. Preotestl 1: DENUMIREA COMUNEI SATELE COMPONEXTE '3. GRADISTEA .14. LALO$U 15. LACUSTENI 16. LADE$T1 17 MAC1L'CA ') IS. NENCIULESTI I) 19. OTETEL1$U 20. PARAEN1 I) 21 RO$1ILE 1) I. Dobricea 2. Gradistea + 3. Pariusani 4. Plesoiu 5. Tina 6, Turburea 7. Valea Gradistei 8. Waco I. Berbesti 2. Ghindari 3. Lalosu + 4. Mologesti 5. Oltetani 6. Portarestl I. Biserica 2. Contea 3. G3nesti 4 15custeni + 5. Risipiti I. Cermegesti 2. Chiricesti 3. Ciumagi 4. L3desti + 5. A151diresti Olteanca 7 Pdsculesti 8. Popesti I. Bocsa 2. Botorani 3. Ciodnari 4, Mficluceni 5. M3ld5resti?Zavoieni 6. Oveselu 7. Popesti 8. Ste(a'nesti 9. tfivocni I. Budeie Alineasa 3. Nenciulesti + 4. Popesti 5- Te2e4ti I. Oltelu 2. Otetelisu + 3. PilrAu 4 Pietroasa 5. Valea Marc I. Paraenii de .los 2. Pir3enii de Mijloc + 3. P3rSenii de Sus 1 Balaciu 2. Cher5sti 3. Hot3roaia 4. Lupuesti 5. Pesarei DENUMIREA COMUNEI 22. STANE$T1 I) 23. $TIRBE$T1 24. TETO1U 25. VALENI 26. ZATREN1 SATELE COMPONENTE 50X1 6. Pertesti 50X1 7. Plese11 8. Ritilesti 9. Rominesti 10. Rosille - II. Zgubea I. Bard/lest! 2. Ciop5nesti 3. Cuculestl 4. Girnicetu 5. Linia Dealulul 6. Mljlocu 7. Suest1 8. Valea Lungs 9. VArleni I. Cadnesti 2. Heristi 3. $tirbesti I. B5roiu 2. Bugiulestl + 3. Campen1 4. Mandotestl 5. Ruglnosu 6, Vijoestt I. CIortest1 2. Dcaiu Glameia 3. Deaiu \Wen! 4. Mecea 5. Oltetu 6, Vain Wien! 7. VSlen1 + I. Butanu 2. Faurestt 3. Mantua 4. S3scloara 5. Stanomitu E Zutreni?Blserica +' 7. ZAtrenii de Sus ;RAIONUL PLENITA cu residInta In comunii PLEN1TA 1 C.ARAI1LA I Carauia + 2. CARPEN I): -- r- - 3. CAC1ULATU3) 4. CALUGAREI I. Boca 2. Carpen + 3. Cleanovu 4. Geblesti I. Caraiman 2. C3clulatu + 3. Floranu 4. Mops 5. $tiubei I. Bechetu 2. C.alugirei + Lideol) aeaune:e LidetAL Miduca, NencluleVL Roallte ;I Sancti! au,..apartInut raloguluf L I) Commack Camen 1 Oidulatu au aparItnut raIonulul Brabova. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 50X1 50X1_ L_ Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 LENUMIREA COMUSE1 SATELE COMPONENTE * 8. GIURGITA5) DE.NUMIREA COMUNE1 5. CORNU 6. OPRISORU 7. ORODELU 8. PLEN1TA 9. RISIPITI 10. RUDARI II. SALCUTA 12. SEAGA DE PADUREH 13. VARTOPU 14. VELA') 1 Cornu + 2. Teiu I. ?prison; + 2. Prigliceaua I. Orodelu I. Castrele Tralane 2. Plenita + I. Risip111 + 1. Corlatele `!. Domnu Tudor 3. Rudari + I. Minoru 2. Sale* + 3. Tenc5n5u I. RSchita de Sus 2. Satu Nou 3. Seaca de Inclure + 4. Veleni 1. Varlopu + I. BucovIeloru 2. Cetlitula 3. Gubaucea 4. Segletu 5. Subaru 6. Vela + 15. VERBITA 1. Verbleloara 2. Verbita + RAIONUL SEGARCEA Cu resedinta In comuna SEGARCEA 1. BARCA 5) BARZA 4) 3. BELC1NU5) 4. CALOPAR 5) 5. CERATU 6. DRANICU 7. FOI$ORU 5) 1. Barca + 2. Dragalina 1. Barza + 2. Tuguresti 3. Vales Stanciului I. BgzdAna 2. Belcinu + I. Calop5r + 2. !Alga I. Cc:11u + 2. Malalca I. Drlinicu + I. Foisoru + 2. Boyvenl . 9. GO10EA5) TO. HOREZU4POENAR14) 11. 1NTORSURA") 12. LIPOVU 5) 13. MACE$U DE SUS 14 PADEA4) 15. PANAGHIA8) 16. RADOVANU 5) 17. SEGARCEA .8. TUGLU1 6) 4) STELE comPosENTE I. Curmitura 2. FIlaret 3. Glurgita + 4. Portaresti I. Goicea Mare 2. Goicea Mid + I. Grecesti 2. Horezu.Poenarl + I. Intorsura + I. Lipovu + 2. Lipovu de Sus 1 AtScesu de Sus + 2. Satu Nou I. Padea I. Panaghla + 2. Salcuta I. Fant9nele 2. Radovanu + I. Segarcea + I. Glodu 2 Tuglul + 3. 1/kali RAIONUL STREHAIA cu resedinta in orasul STREHAIA 1.. BACLE$U5) 2. BALTATI 3. BOLBOSI 4. BORASCU I. Inclesu + 2. Corzu 3. Gluts ' 4. Selegtluta 1. Bliltatil de .los 2. Baltatil de M'jloe 3. BlItatil de Sus 1 4. Golineasa 5. Highs 6. Ursoa la 7. VI5dica 1. B5licestl 2. Bolboasa 3. Bolboll 4. Igirosu 5. Microsu 6. Ohaba?Jiu 3 1..,1kociscu + 2. Calop5ru de Jos 3. Calopliru de Sus 4. Gunk Mentll 5. Storm Comuna mita baniati din Wale Cornu I Thu dela corm Orodelu. ^ Comunete Barra. Carat% Glurglia Co*cea apartInut Barley din ratonul Strebata au apartInut raionului Brabova. ? Comunele Seam de Padure al Vela din ralonut Plenita ralenutul Ballqtt. ? Comunele Barra. Dranlcu, lioreru-Poenart, Macey de qua al.Padrta au aparlInut raionulul Sadova. comenete BelcInu. Catopar, Folsom Intoning. LiOnval Panagbia, Radovanu. Set arra Tugltd a aparitnut raionultd Cralova. ? 90 / ' ? 1 DEMNIREA COMUNE1 SMILE COMPONENTE DENLIMIREA COMUNEI ? SATELE COMPONLVTE t 50X11I. Bresnita-Motru + 15. LUP$A I. Barzescu OUAl 2. Iligiu-Draghest1 2. Lupsa de Jos + 3. PArlita 3. Luna de Sus 4. Taiapanu 5. BRE$NITA-MOTRU G. BRO$TEN1 7. CORCOVA 8. COVRIGI 9. DELENI 10. DRAGOTE$T1 II. GREG! 12. GRECE$T1 13. GROZE$T1 14. J1ROVU 1 Boca 2. Brosteni 3. C5p5tanesti 4. Horasti 5. Merisu I. Corcova + 2. Cordun 3. Garbovitu de Jos 4. Imoasa 5. PArvulesti C. Stejaru I. Covagi 2. Cosleni 3. Hobita 4. Murgilesti I. Bresnicioara 2. Delent + 3. CosovAtu 4. Fluroala 5. Plaiu 6. Socolesti 7 Ursa 1 CorobSile 2. Dr5gotesti + 3. Trestloara 1. Ballanele 2. Blidaru 3. Greci + 4. S515tnicu 5. Vales Petrii G. V5rgati I. B5rboiu 2. Busu 3. Busuletu 4. GrSdistea 5. Grecesti + 6. Griipancle 7 St5ncesti I. CSrceni 2. Grozesti + 1. Preta 2. Cemaia + 3. Croicca 4. Jirovu 5. Miry 'Row 6. Puscasu VI5d5sesti Comunele G-eceltlyi Sent au apartlnut ralonutut 13rabova. 16. MATASARI 17. MENTI 18. MICULE$T1 19. NEGOMIRU 20. RAC1 21. ROC$OREN1 22. RUPTURA 23. SAMARINE$T! 24. SECU') I BrSdetu 2. Bradetelu 3. Croicl 4. l'41515sarl + 5. R.uncurel I. Mentil din Dos + 2. Men til din Fag 3. Aliluta 4. Robesti 1. CojmInestl 2. Miculestl + 3. Stiucani 4. Tehomir I. Bohorelu 2. Negomiru + 3. Ursoala 1. Antonesti 2. Artanu 3. Bantu 4. Condeesti 5. Orzu 6. Pal tinu 7. Racl + 8. Stramba 9. Valea Racilor 1. Adunatil Telulul 2. Brligleasa 3. Colliretu 4. Plop( 5. Rocsorenl + 6. Varodia 1. Cotoroaia de Jos 2. Cotoroala de Sus 3. Cremenea de Jos 4. Cremenea de Sus 5. Fata Cremenil 6. Ruptura 7. TWO R. Vololcelu I. 115z5vanl 2. Duculestl 3. Larga 4 Samarinesti + 5. Tirioiu 6._Valea Bisericll 7.'Valea Mare 8.rValea Pocnil I. Secu + 2. Smadovicioara de Sects 3. Soinandra 4. TiuIen1 Qrfirri-r Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13 CIA RDP81 01 041Rnn97nnnAnf110 7 50X1 50X1 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 DENUAIIREA COMUNEI MIELE COMPONENTE 25. SLIVILESTI 26. SMADO?IITA 27: STANGACEAUA t.'? 28. TAMNA 23. VALEA MARCULUI 30. VAGIULESTI 31. VOL01ACU I. STREHAIA I. Slivilesti 2. Stramtu 3. Sura 4. Slacu I. Smadovita + ?. Smadovicioara I. Barlogeni 2. Cearingent 3. Fata Motrului 4. Posta Veche 5. Stincesti 6. Stingiceaua + I. Boceni 2. Pavitu 3. Tamna + 4. Valea Ursulul I. Albulesti 2. Malumnicu 3. Piria 4. Valea Marcului + I. Cantu 2. Ungurenl 3. Valea Rea 4. Vagiulesti + I. Lacu 2. Valea Buna 3. Voloiacu + SATELE COMPONENT! DENUMIREA COMUNEt ?. 6. BRAD10ENI 7. BUDIENI 8. BUMBESTI-J1U 9. CALNICU 10. C.ARBESTI 11. CEAURU ORA$E RA1ONALE 12. CORNE$T1 I. Strehaia 2. Clochiuta 3. Comanda 4. Hurducesti 5. Lunca Banului 6. Slatenlcu Mare /. Slitenicu Mk') RAIONUL TARGU JIU Cu tesedInta In orasul TARGU JIU I. ARCANI 1 Arcani + 2. Camporeni 3. Sanatesti 2. BALANE$T1 I. Balanesti + 2. Canepesti 3. Plstestii din Vale 4. Viezuri 5. Voetestii din Deal 6. Voetestii din Vale 3. BALE$T1 I. Balesti + 2. Rasova 3. Voinigesti 4. BALTA I. Balla + 2. Baltisoara 3. Valea Mare 5. BARSE.$TI I. Balani 2. Barsesli + Cornuna Smadovna a aparlInut ralonulul Brabova. 9 Salul Slitenlcu 5.1k ? apartInut comunel Greet. 92 13. CURTISOARA 14. DANE$T1 3. Poles 4. Slobozia 5. Ursatl 1. BriclIcent + 2. Drigoetti 3. Telestll Molten! I. Budien1 + 2. Drigoerd 3. Pistestil din Deal 1. Arent 2. Birlestl 3. BumbestiJiu + 4. Liziresti I. alnlcu + 2. Didilesti 3. Hodoreasca 4. Pieptani 5. Rudirla 6. Valceaua I. Carbestl + 2. DImbova 3. Talvesti 1. 131111cestl 2. Ceauru + 3. Timisesti 4. Undoes I. Bilava 2. Coasts 3. Copiceni 4. Comest1 + 5. Givinestl 6. Stolojanl 7. Stroestl 8. Tilpisestl 1. Clineni 2. Curtlsoara + 3. Iezureni 4. Preabja Mare 5. Sofricent 6. Tell' I. Artaru 2. Baru 3. Botorogi 4. Bucureasa 5. D3nesti + 6. Sala 7. Ungureni 8. Usurel 9. Vicarea 15. FARCASESTI I. Farcisesti + 2. Farc3sesti-Mosnenl. 3. Vales Cu Ap3 4 Zitreana 16. GLODENI I. 133snegi 2. Blidari 3. Cior3sti 4. Glodeni + 5. Ohba DENUMIREA COMUNEI SATELE COMPONENTE 17. 1A.$1-GORJ 18. LELESTI 19. M011 20. MUSETE$T1 21. PESTISAN1 1. Dragutesti 2. lasi-Gorj 3. Romanesti 4. Urechesti 5. Ziasteni I. Lelesti + 2. Rasovita 3. Ursatei I. Ciuri 2. Cioboti 3. Mon + 4 Poiana 5. Rovinari 6. Ungureni 7 Vladuleni I Barcaciu 2. Gamani 3. Gruiu 4 Muselestl + 5. Sarbesti I. Boasca 2. Borosteni 3. Francesti 4. Gureni 5. lloblta 6. Pestisani 7 Seuca 22. P1NOASA I. Arderea 2. Cetatea 3. Galesoaia 4. Pinoasa + 5. Stejerei 23. RO$1A-.11U 1. Furduesti 2. Prundurei 3. Rofojelu 4. Rosia?Jiu + 5. Temisani 24. RUNCU I. Dobrita 2. Rachitile 3. Runcu + 25. SAMBOT1NU I. Papstele 2. Porceni-Birnici Porcenl-Mosteni 4 Sambotinu + 26. SCHELA 1. Arsurile 2. Horezu 3. Schein + 27 STANEST1 I. Alexeni 2. Calesti 3. Cernadia 4. Fratesti-Birnicl 5. Fr5testi-Mosnen1 6. Obrejeni 7. Stanesti + 8. Suscni Comuna Ada?Kaled a tost sat Is corn. Virctorova. ,*) Comuna BIstrIta a fost sal Is coca Ergherlla. Satul Glirbovitu de Sus a &pullout de eornuna MidoeSiu DLNUMIREA COMUNd MILLE, COMPONENTE 50X1 28. 50MANE*TE 29. TURCINE$T1 311. VADENI 31 VALARI I. Buduhala 2. 5..Ie:ti nniTnici + i 50X1 3 1- Vales $erpilor 5. Varfu I. Cartiu 2. Rugi 3. Turcinesti + I Dragoeni 2. Monesti 3. Preajba Mica I. Sisesti 5. %Went + 1 Ciulava 2. Curpenelu 3. Curpentt 4. Parvulesti 5. Val de El 6. Wart + ORA$E RAIONALE I. TARGU-JIU I. Targii-Jm RAIONUL TURNU SEVERIN cu resedInta In orasul TURNU SEVERIN I. ADA KALEH I. Ada Kaleh + 2. BALVANEST1 3. BREZNITA-0C01. 4. B1STRITA ') 5. CAZANESTI 6. CERNETI I. Balvinestl + 2. Basesti 3. Calinesti de Jos 4. Calinesti de Sus 5. Cracu Lung 6. Parlagele 7. Patmestl I. Breznita-Ocol + 2. hlagheru I BistrIta +. I. Cazanesti + 2. Garbovatu de Suss) 3. Govodarva 4. Ilovu 5. Jignita 6. Paltintsu 7. Rosia 8. Suharu 9. Valea Rea I. Cerneti + 2. Dudasu 3. Piatra Alba 5r NI 4 50X1 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 93 Declassified in Part- Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 DENUALIREA COMUNEI SATELE COMPONENTE 7. C1RE$U 8. CRAGUE$T1 9. DEGERAT1 10. ERGHEV11'A 11. FANTANA I. aregu + 2. Jupinesti Negruga I. Beluga 2. Budinestl 3. Cocorova 4. Criguesti + 5. Prejnenl 1. Degerati + 2. Lumnlcu de Jos 3. Lumnlcu de Sus 4. Sperlestl. I. DedovIta Noui 2. Dedovita Veche 3. Erghevita + 4. Poroina 5. Vale* Copcli 1. Arvitesti DOMNEASCA 2. Dragolesti 3, Fintana Domneasci + 4. Igiroasa l) 5. Mljarca 6. Prunisor 12. GHELSIEGIOAIA 13. HINOVA 14. HUSNICIOARA 15. IZVORU BARZEI ? I. Girritta 2. Ghelmegioala + 3. Gutu 4. Marmanu 5. Porcestl 6. Zegala 1. CSrjel 2. Hinova + 3. Ostrovu Corbului 1, Celnata 2. DumbrivIta 3. Husnicloara + 4. Negrestis) 5. Oprinesti 6. Priboeatl 7. Se1isten1 I. Balotestl 2. Izvoru Birzel + 3. Halinga 4. Rascolestl 5. Schitu Topolnitel 6. Schinteestl DENUMIREA COMUNEI Jr SATELE COAtPONENTE 16. ILOVAT 17. 1ZVORALU 18. IZVORU ANEVILOR 19. J1DO$TITA 20. MALOVATU 21. MARGA 22. PERU') 23. PODENI 24. SCHELA CLADOVEI 25. SEVERINE$T1 26. SISE$T1 27. VARCIOROVA I. DalbocIta 2. Finn llovit + 4. Racova 1. Cacott 2. lzvorilu + 3. Manu I. Izvoru Anegtllor 4 2. PetrIsu 3. Vales 1-lotulul I. J1dostita + 2. Sustta I. Colibasu 2. Lazu 3. Malovi(u + 4. P1tulas1 5. Putinels) TIgSren1 T. 23 August 1. Bunoalca 2. Godeanu 3. Marga + 4. Slroca 1. BSclItestl 2. Borogea 3. Ciolani 4. Peril + 5. Vales Petri* I. Gornenti 2. 81515risca 3. Podeni + I. Dudasu Schelel 2. Gura VSII 3. Schela Cladovel + I. Canticestl Ercea 3. Polana 4. Severinegt1 + 5. Vales Alunulul I. Carimidarl 2. Clovirnagant 3. Noapte4a 4. SIsestl de Jos + 5. Sisestl de Sus I. Balms 2. Ilovita 3. Moisestl 4. VIrciorova + Inclusiv catunul Daltanele. Satul IgIroasa a aparilnut de comuna Tarim& din raft:mut Strehata. &dee Negreatt 1 Ritscoleatt au apartinut de comtma Mato Om, Satul Pujinel a apartinut de eomuna Izvoru Darrel. Comung nou Intlintati din settle Bactljeatt l Clotard dela comun* Ghelmegloata, ?Borogea data corn. Degeratt II parU 0. Vides Pcbil dela cora. Ilusnicioars. 94 z;iar DENUMIREA COMUSEI SATELE C01P0NE.NTE RAIONUL VANJU MARE cu resedinta in comuna VANJU MARE I. BALACITA 1) I Balaciia + 2. Dubra 3. Gvardenita 1. Atarnati 2. Batoti 3. Tismana 2. BATOTI 3. BISTRETU 4. BOTO$E$TI-PAIA1) 5. BROSCARI G. BURILA MARE CORLATEL 8. CRIVINA 9. DEVESEL 10. FLAMANDA 11 GOGO$U I Bistretu 2. Burila Mica 3. Mileni 1 Botow?tl-Paio 1 Broscari + I. Burila Mare + 2. lzvoru Frumos 3. TigSnasi 1 Corlatel + 2. Valea Anilor I. Crivina + 2. Vrancea I. China 2. Devesel + I Cioroboreni 2. DSnceu 3. FISmAnda 4 Mona Mare 5. Jiana Veche 1 Balla Verde 2. Gogosu + 12. NICOI.AE BALCESCO 1 Bucura 2. Nicolae 113Icescu + 3. Viasu DENUMIREA COMCNEI sATELL t...OmPONENTE 13. ORE\ ITA It OSIRM L MARL i5. PAD1\ A 16. PATULELE 17 PETRA I& POROIN MARE 19. ROGOVA 20. SCAPAU 21 Stc90MA 22. STIGNITA 23. VANJULET 24 VANJU MARE 25. VLADAIA 2) ? Coomuna Balacila 51 BotowItt-Pala au apartinut ralonutul Etrabova. Comuna Vilidata a apantnut relonutut Plentja. 50X1 I Oroita Mao ccDo 2. Orevini Mica I OWuru Mare I. lablanita 2. Olteanca J. Padilla Mare 4. Padina Mica Patulele + I Petra I Fantrina Mare 2. Fantanele Negro Puroina Mare + 4. $ipolu 5. Vales Porumbului 6. Valea Prunisorulul 1 Poroinita 2. Rogova + 1 Sc5pau + 2. SecurIcea 1. Biban 2 Slasoma + I. Podu Grosulul 2. Stignita + 1 HolIranl 2. Teodoreni 3. Winjulet + I Tralan 2. VSnju Mare + I Alm5jel 2. Scorlla 3. StircovIta 4. VISdala + - - - Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13 ? CIA-RDP81-01043R00220006001 q-7 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 REGIUNEA GALATI A. ORAE DE SUBORDONARE REGIONALA 1. BRAILA 2. GALATI. drula i se adaogAr Ostrovul AzaclAu Cartierul Baston dela corn. Filesti - Malialaua Brates dela corn. Sivita B. RAIOANE I BRAILA. cu resedinta In ()raw' BrSila. 2. BUJOIL cu resedinta In comuna Bujor 3. CALMATUI, Cu reseclinta In comuna InsurAlei. 4. FIL1MON SARBU cu reseclinta In comuna Filimon Sarbu. 5. GALATI, cu resedinta in orasul Galati. 6. AMIN, cu resedinta in orasul MAcin. 7. MAICANE$T1, cu resedinta In comuna MA1c5nestl. 8. TULCEA, cu resedinta In orasul Tulcea. DEKIJAIIREA COMUNEI SATELE COMPONENTE FtAIONUL BRAILA cu reeedInta In crawl BRAILA I. BALDOV1NE$TI 5. GEMENELE 6. GROPEN1 LATIN U. 8..MAXINENI 9. MAZAREN1') 10. MOVILA MIRESEI r 11. NAZARU 12. OSMANU 13. PITULATI 14. RACOV1TA 15.. RAMNICELU 5 ROMANU 4, SCORTARU NOU I. Baldovineeti + ') 2. G?ral Praporgescu 3. Pietroiu I. Cazasu + ? Chiscani + ..2.iLacu Ural 3. Vfirs5tura I. Cotu Lung + 2..Cotu Mihalea 3.1Vameeu I Gemenele + 2. Gavani I. Gropeni + I Gurguetl 2. Latinu + 3. Oancea 4. Voinestl I. Corbu Nou 2. M5xinen1 + I. M5zAreni + I. Esna 2. Atm!la Miresei + I. Naz5ru + 2. A1505ceet1 3. Muchea 4. Mucheni I. Moroteet1 2. Osmanu + : Nirolae B5Icescu 2. Pitulatl + I. Corben1 2. Custura 3. Racovita + I. AvAntu 2. Boarca 3. Constantinesti 1 Mihail Kogalniceanu 5. RAmnicelu + 6. $teran cel Mare 1 Romanu + I. Desiratl 2. Scnrtaru Nou + 3. Sihleanu vemnut + Indla satul de sesedInta at cotnurtel. t Co(nuni nou Infantata. 98 DENUMIREA COMUNE1 50X1 50X1 SATE1.2 COMPoNENTE 18. SCORTARU VECHI 19. SMARDANU NOV 20. TICHILESTI ? 21. TRAIAN 22. URLEASCA 23. VALEA CANEPEI 24. VADENI 25. ZAMA') 1 Comineasca '2. Scodaru Vechl 3. Tudor VladImIrescu I. Smirdanu Nou + I. Meta 2. TichIleeti + 1. Sillstrarti 2. Traian + I. C8ld5ruea 2. Tepee Von 3. Urleasca + I. Valea Canepet + 1 Viident + I. Zagna + RAIONUL BUJOR Cu moil* in comuna BUJOR I. BALENI 1. 1351en1 + 2. Zigancea 2. I3ANEASA 3. BUJOR 4. CORNI 5. CRAE$T1 6. CUGA 7. CUDALBI 8. FARTANE$T1 9. FOLTE$T1 10. JORA$T1 I. Blineasa + Bujor + 2. GolAsel 3 Moscu 4. Umbriresti I. Coml + 2. At3ci3en1 3. Urlestl I. CrAestl + 1. Cuca + 2. Cotros 3. Slobozia-Venturt I. Cudalbl + I. Wiriest( + 2. IgnAtesti 1. Foltcsti + 2. Stoicanl I. Jorastl + 2. Lunca 3. Zaniest! Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 ? ? . Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 DENUMIREA COMUNEI SATELE COMPONME DOODUREA COMUNEI MASTACANI 12. OANCEA 13. OASELE H. PUTENI 15. RO5CANI 16. &MULTI 17. TUDOR I. Chiraftei 2. Alisticani + I. Oancea + 2. Slobozia-Oancea I. Oasele + 2. Plevna 3. Suhurlul. I. MandrestI 2. Puteni + I. RoscanI + I. Smulti + I. RogojenI VLADIM1RESCU 2. Sucevent 3. Tudor VladimIrescu + 18. VARLEZ1 19, VLADE5TI I. Varlez1 + I. Branesti 2. VI5desti + RAIONUL CALMATUI Cu rirdinta In comuna INSURATEI I. BATOGU 2. BERTE$T1 3. BORDEI VERDE 4. BUMBACAR11) 5. CIOARA-1)0/CESTI 6. CUZA VODA 7 GOLA5EI 8. INSURATE1 9. LISCOTEANCA I. Batogu + 2. IonestI I. Bertestli de Jos + 2. BertestIl de Sus 3. Gura C5Im5tui 4. Gura GarluteI 5. Nicolestl I. Bordel Verde + 2. Const. Gabrielescu 3. Tfirtele Filiu 4. Vintilesti I. Bumbacarl + I. Cloara-Doicesti + 2. Cioara-Radu Voda 3. 5erban Raducanu 1 Cuza Vod5 + 2. Spiru Hard I. Golasei + I. Insurfitei + 2. Lacu Rezi 1. Fib I) 2. Liscoteanca + 3. Sctnocni 1) Comma nou Satul Fillu ? aparilnut de cons. Liveala. SATELE COMPONENTE 10. MIHAI BRAVU . 11. RO$10111 12. SCARLATE$T1 13. SCHEIT 14. STANCUTA 15. TATARU 16. TIBANE$T1 17. VALEA CALMATUIULUI 1) IS. VICTORIA 19. VIZIRU 20. ZAVOAIA I. Mihai Bravo + 1. Roltorl + Circsu 2. Col. A. Grigorescu 3. Scaratesti + 1. Schel + I. Polize?tI 2. Stanca 3. Slam* + I. NiculestI-J anu 2. T5taru + I. Turesti 2. Tib5nes11 + 1. Valca C51m5tuiulul + I. Victoria + I. VIziru + I. Dudescu 2. ZAvoala. RAIONUL FIL1MON SARBU cu rerdinta in comuna FIIImon Sirbu I. AMARA 2. BAILE 3. SALTA ALBA 4. BALTENI 5. CAINENI-BAI 6. CIOCILE 7. COLTEA 8. C. A. ROSETTI 9. DROGU L Amara + 2. Plholu 3. StavirAstl I. BIIc + I. Balla Alb + 2. Florlca I. B5lten1 + I. Mile Calnen1 2. CainenI + I. ChloIbAsesti 2. Ciocile + 3. 5te1an Glieorghlu I. Coitea.+ 2. FIorkii 3. Prit2eagu I. 1351hacu 2. C. A. Rosen' + 3. Cott! Ciorii i. Drogu;+ 2. Udre0I-Zamfire1ti 99 ENUM I R EA C OM UN E I S iTELE COMPONENTE 10. FAURE! FILIMO(:SARBU 12. FILIPE$T1 13. GALBE'biU 14. GENERAL POETA$ 15. GRAD1$TEA 16. IANCA IT. IBRIANU 18. JIRLAU 19. LARGU 20. AURCEA VOD/.. 21. PLOPU 22. ROBEASCA 23. RU$ETU 24. SURDILA- GAISEANCA 25. STRAMBU 26. SUTE5TI 27. VI5ANI I. F5urel 2. Surdila Greci + 3. VIzIren1 I. Bratesu Vechl 2. Horla 3. FilImon Sarbu + 1 Ripest' + I. Galbenu 2. PlintecanI 3. S5tuc I. Jugureanu 2. Mohreanu 3. G-ral Poeta s + I. Gr5distea de Jos 2. Gr5distea de Sus + I lanca + 2. Pcrisoru I. Ibrianu + 2. Maralolu I. Br5deanca 2. Jirlau + I. Largu + 2. S61.151(111 I. Berlesti 2. Dedulestl 3. AtIrcea Vodi + I. OprIsenesti 2. Plopu + I. Mosestl 2. Robeasca + I. Rusetu + 2. Serg. lone! 5tefan I. Surdlla-G5iseanca + I Strfimbu + I Mihail Kog5Iniceanu 2. SutestI + I. Visani + RAIONUL GALATI cu resedinta in orasul GALATI I. BRAN15TEA I. Branistea + 2. Lozova 3. Traian 4. Vasile Alecsandri 2. BRATE51) 3. COSTACHE NEGRI I Brates + i Costache Negri + 9 Colima nou Intlintata. 3) Fail eartiertd Dagen care se IncorporearA orasului Gaup. a) mai inabalsua Itrates cam se tocerporeazi orasulul Galati. 100 50X1 DENUMIREA COMUNEI SATELE COMPONENTE 4. FILESTI I. C5tula 2. FIle*H + 3. $oldana 5. FRUMU$1TA I. Frumusita + 2. Wien! 3. Timioani 6. GRIVITA I. Calm5lui 2. GrIvIta + 7 1NDEPENDENTA I. Independen(a + 8. LASCAR CATARGIU I. Lasc5r Catarg1u + 2. Negrea 9. PECHEA I Lupele 2. Pechea + 10. PISCU I. Corbu Vcchl v. PIscu + 3. Vames II. PISICA 12. SCANTEE5TI 13. 5ENDRENI 14. 5IVITA I. PIsIca + I. FfintAncle 2. ScAnteesti + I. Barbosf 2. Movilent 3. 5endren1 4. 4. 5erbestii VechI I 5IvIta3) + 2. Mara 15. SLOBOZ1A- I. Cuza Voda CONACHE 2. Izvoarele 3. Slobozia-Conache + 16. ShIARDAN I. Clsmele 2. Mihail Kogalniceanu 3. SmSrdan + 17 TUDOR I. Satu Nou VLADIMIRESCU 2 Tudor Vladimirescu + 18. TULUCE5TI 19. VANATORI 20. 23 AUGUST I fulucesti + I. CostI 2. Odaia Manolache 3. Vanitort + I. 23 August + Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 OENUMIREA COMLNEI SATELE CO3IPONEVTE RAIONUL htACIN cu resedinta in orasul MACIN I. C.ARCALIU 2. CERNA 3. DAEN1 1. DOROBANTU 1 Carcaliu+ I Cerna + I. Agaua 2. Cistla 3. Dien' + 4. Piatra?Frecitel I. Ardealu 7. Canat-Calfa 3. Cirjelari 1. Coiumpunar E. Dorobantu + 5. FAGARASU NOU I. Figarasu Nou + 2. Athgurele 6. GRECI 7. J1JILA 8. LUNCAVITA 9. MARASU 10. MIRCEA VODA II. OSTROV 12. PECENEAG4 13. TRAIAN 14. TURCOA1A 15. VACAREN1 1 hIAC1N I. Greci + I. J1jIla + 1. Cethluia 2. Luncavita + 3. Rachelu I. BAndolu 2. Cojocaru 3 MIrasu + 4. Nedelcu 5. Stamba 6. Ticlu 7. Zalna I. GI. Dragallna 2. GI. Praporgescu 3. MIrcea Vodh + I. Frecitel 2. Ostrov + I. Peceneaga + 2. Titcov I Traian + I. Blasova 2. Turcoaia + I. Garvhn 2. Vachreni + ORA$E RA1ONALE 1 !Mein RA1ONUL MAICANESTI cu resedInta in comuna MAICANE$T1 I. CRIENI I. Chlienii Noi 2. CiRena Vechi + DEs:UMIREA COMUNEI SATELE COMPONE.VTE 2. CIORAST1 FUNDE.NI 4. GULIANC.A 5. HANGULE5T1 6. LIEST1 7 h13.1C.ANE5T1 8. MARTINE$T1 9. MIHALCENI 10. NAMOLOASA?SAT 11. FIAMOLOASA?TARG 12. NANEST1 13. ?BMW! 14. RAMNICEN1 ? IS. SALCIA-TUDOR 16. SERBANEST1 17 VALCELE IS. VULTURU erpp,7,7 Zr..uatLi I. Ciorasti + 2. Codresti 3. Satu Sou 4 Spithreasa 1 Fundeni 2. Fundenii Nal + 3. /lanu Conache 4. Lungoci I. Gullanca + 2. 015neasca 1-1-11ingulesti + Alaluri-Putna 3. Maluri-Ramnk I. Liestl + I. Belclugele 2. Ganged 3. GarIcasca 4. Malchnestl + 5. Stupina 6. Thlaru 1 M5rlinestl + 2. Ththranu 3. Vajeeloarea I. MIhhIcent + 2. Salcia Noul 3. Saida Veche I. Blehanl 2. Cruceru 3. Nhmoloasa?Sal+ 1 Costlen! 2. NSmoloasa?Tilrg.,-+ ? I. lkihnestl + Bordeasca,Noui 2 Bordeasca ,Veche 3. Obilesti 1 ithmnicent 2. Slobozta?Botestl 1 Ariciu s 2. Cuza Vodi- ? 3. Salcia?Tudor+ 1 Scrbhnesti + I Erculcsti 2. Velcele+ I. Boterlhu 2. Vadu Rusca 3. Vultinu de Jos 4. Vintutu de Sus-c' ? 101 OENUMIREA C.OMUNEI SATELE COMPONENTE ItAIONtIL TULCEA ci retedinfa in onto! TULCEA I. ADA MARINESCU I. Ada Marinescu + 2. Cetelu SI. Gheorgbe 3. Ilganll de Jos 4. Ilganil de Sus 5. Malcoel 6. Partizanll 7. P:Irlita 8. Romula I. Bestepe + 2. Carasuhatu de Jos 3. Carciuhatu de Sus 3. C. A. RosErn I. C: A.: Rosetll + 2. Letea 3. Perlprava 4. Sfistorca 4. CEATALCH101 I. Ceatalchiol + 2. Laschr Calarglu 3. Plitlageanca 4. Sheen! BE$TEPE 5. CHILIA VECHE 3. CR1$AN 7. DUNAVATU 8. FIL1MON SARBU 9. FRECATEI to. HAMCEARCA 102 I. Caslita 2. China Veche + 3. Tatar* I. Caraorman 2. Crisan + 3. Gorgova 4. Atha 23 5. Vulturu I. Dunavhtu de Jos + 2. Dunavitu de Sus I. Alba lulls 2. Fillmon Sarbu + 3. lulls I. Catalol 2. Frechtel + I. Balabancea 2. Geaferca Rush 3. Hamcearca + 4. Nifon DENUM1REA COAIUNEI 50X1 -50X1 N.11 L.Lt 1.11M l'ONENTE 11 IIORIA 12. MAHMUDIA 13. MEIDANCH101 I. Closca 2. Hada + 3. Islam Geaferca I. Mahmudla + I. Meldanclifol + 14. MIHAIL I. Congaz KOGAGNICEANU . 2. Hagilar 3. Mihail KogalnIceanu + 15. MURIGHIOL I. MurIghlol + 2. Uzlina 16. NALBANT 17. NICULITEL / 18. PARDINA 19. POSTA 20. SARINASUF 21. SF. GHEORGHE 22. SOMOVA 23. VALEA NUCARILOR I. ISACCEA 2. SUL1NA 3. TULCEA I. Nalbant + 2. Trestenlc I. Bhdlla 2. Muffle, + 3. Sarlca NicullteanS I. Pardlna + I. Posta + 2. SarIca Teliteanl 3. Telita I. Beibugeac 2. Caraibll 3. Sarinasuf + I. Dranov 2. SI. Ghcorghe + I. C:rScia 2. Plies 3. Somova + I. AgIgh'ol 2 Callca 3. Valea NucarIlor + ORASE RA1ONALE I. Isaccea Stefan Glieorghlu .1 Tichilestl I. Sulk's 1 Tulcea 2. Tudor Vladimirescu 50X1 J-- Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 REGIUNEA HUNEDOARA A. ?RASE DE SUBORDONARE REGIONALA 1 DEVA, 2. HUNEDOARA B. RAIOANE I. ALBA, cu resedinta In orasul Alba tuna Z. BRAD. cu resedinta In orasul Brad 3. HATEG, cu resedinta In orasul Hateg 1. HUNEDOARA, cu resedinta In crasu; Huncdoara 5. ILIA, cu resedinta In Comuna Ilia G. ORA$T1E. cu resedinta In orasul Orastie PETROSENI, cu resedinta In orasul Petrosen1 8. SEBES, cu resedinta In orasul Sebes ?n.utila.t 1U3 DMUMIREA COMUNEI E SATELE COMpoN ENT RAIONUL ALBA ,cu-resedlnla in orasul ALBA 1ULIA 1. ALArASU MARE I. Alamsu Mare + 2.. G Clib 3 od 4. N5d5stla 2. BARAr'i e A'NT 1. 2. ABb151cre5stal lit 4. 3. BEN1C 4. BERGHIN 5. C1UGUD 6. CRICAU 7, FENES 8. GALDA DE JOS 9. HAPRIA to. IGH1U II. 1NTREGALDE 12. METES 13. /AWAIT 14. OARDA 1. Bente + 2. Cetea 3. Galda de Sus I. Berghln + 2. Henlg 1. Clugud + 2. Limba 3. Seusa I. Bucerdea VInoas5 2. Cralva 3. Cricau + 4. Tibru 3) I. Fenes + 2. Galati 3. Presaca Ampoiulut I. Galda de Jos + 2. Mesentea 3. Oiejdea I. DrAmbar 2. Dumitra 3. H5pria + 4. Straja I. Ighiel 2. lghiu + 3. Stud 4 Telna I Dealu Geongtului 2. Intregalde + 1 Ampoita 2. G5ureni 3. Metes + 4. Poiana Ampoiului 5. T5uti 1 Cistelu 2. Mihalt 3. Obreja 1. Zaries I. Garda de Jos + 2. Oarda de Sus 3. P5clisa t) Semnut Indlc5 ntut de re:eilniti M comunct Satul Ilbru a apar?tnut de comuna Eentc. ,) Far& catunut Elandlana Mica (CArna MIcil) care trace 104 50X1 50X1 DENUMIREA COMUNEI 15. PETELCA 16. SANT1MBRU SATELE LOMivNENTE I. Beldiu 2. Cipud 3. Petelca + I. Coslariu 2. Galtlu 3. Santimbru + 4. Totoiu 17. STREMT I Geoagiu de Stls 2. Geomal 3. Stremt + 18. TELL'S \ 1 Telus + 19. V1NTU DE JO I. Inurt 2. Vintu de Jos 3) + 20. ZLATNA I. intrilngenl 2. Trimpoele 3. Valea Dosulul 4 Zlatna ORAE RA1ONALE I. ALBA IULIA I. Alba Iulla RA1ONUL BRAD cu resedInta In brawl BRAD I. BAIA DE CRIS I. Baia de Cris + 2. Caraciu 3. Caristau 4. Lunca 5. Rica B. Tebea I. BI5jeni + I. Buces + 2. Dupa Platr5 3. Alih5lIeni 4 S15nija 2. BLAJEN1 3. BUCES 4. BUCURESC1 1 Bucuresci 4 2. Curechiu 3 Rovina Sesuri 5. CRI$C1OR G. LUNCOIU 7 RIBITA Crisclor 2 Zdrapti I Luncoiu de Jos 2. Luncoiu de Sus Podele 4 Ruda-Brad 5 Stej5rel I. Crisan 2. Juncu 3. Mesteac5n 4. Ribicioara 5 Ribita + grivi 50X1 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R0022onrAnn1 Q-7 ? Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13 : CIA-RDP81-01043R002200060019-7 tI1 t. ? ?: A - Atitaw DEVUSIIREA COMUSE1 SATELE Campo:as:7E 8. RI$CULITA 9. TO/tiE.571 I. Baldovin 2. Bulzegti 3. Grohot 4. Risculita 5. Tomnatec I. Dobrot 2. Lout 3: Obarsia 4. Strainba 5. 5teia 6. Tiulesti 7 Tomesti + 8. 'alea Marc de Cris 10. TARATEL 1 Potingani 2. 'Prate' + 3. Valea Bradului II. VATA I Basarabasa 2. BIrtin 3. Brotuna 4. Cazanestl E. Ciungani 6. Pravaleni 7 Prihodiste 8. Tatirastii de Cris 9. Tamara de CrIs 10. Vats de Jos II Vain de Sus I. BRAD I. BARU ORA$E RAIONALE I Brad RAIONUL HATEG cu resedInfa in orasul HATED 2. BERTimor 3. BO$OROD 4. BRETEA ROMANA I Barn Mare 4? 2. Baru Mic 3. Petros I Bertehelot ? 2 Bona 3. Craguis Farcadin 5, Gauricea G. TtWen Bosorod + 2. Luncani 3. Ocolisu Mic 1 Bretca Rainana ? 2. Bretea Streit'lui 3. Covragiti 4. Gantaga 5. Maceu 6. Plop' 7. Rust 8. \Weelele Bune 11. Valcelele Rele .."""m"34.34.Monc.? DENUMIREA WAHINE! 5 CLOPOTIVA 6 DEM$U$ 7 LIVADIA DE CAMP 8. LUNCA CERNri' 9. PUI to. RACIIITOVA Il RAU ALB 12. RAU BARBAT L. 13. RAU DE MORI II SALA5 SATELE CoMPONCNTE 4M I DENUM1REA COMUNE1 SATELE COMPONENTE DENUMIREA CO?UNE1 I Clopotiva 4? 16. SARMIZEGETUZA I. Breazova 2. Ostrov 2. Ifotilla?Grlidiste 3. PSucinest1 I Ciula Mare 4. Sarrnizegetuza + 2 Demsug + 5. ZeIcani _ 3. Hatigel .-1 1 Pegteana 1.'',, 17. SILVAS I. I-high's 5. Pestenita f 2::Ocolisu Mare') 6. Pocni 3. Silvasu de Jos + 7 Stein 4.-SiS'esu de Sus i 18. TOTE$T1 1. Carnestt 1 Livadia dc Camp + 2. Nafa(vad 2. Livadia de Coast5 3. Pacflsk 3. Vales Luindui .- 4. Rcea i 5. TolestI + 1 Lunca Cernii de Jos ? 3.:" 2. Lunca Cernii de Sus ? 3. Melia , i- f t t t I Federi 2. Must( 1 Galati I. Ohaba?Ponor 5. Ponor 6. Put + 1 Chita Allca 2. Rachitova + 3 Valloara 1 West' 2. Coroesti 3. Matesti 4 Ohaba de Sub Pialra 5. Rau Mb + 6. Rusor 7 Vaideii de Muntc I lobita 2. Rau (What 3 $crcl 4 Uric Ohaba?Siblgel 2. Rau de Mori + 3. Unciiic 1 alea 1 AlaljeVi 2. Nucsoara 3. Paros 4 Salagu de Jos E. Salagu de Sus IS, SANTANIARIA?ORLLA I Balomir 2 Barastii Nategului 3. Ciopcia 4. Sacel 5. Sanpztru G. 53ntam'aria-Orlea + ?-?????-. V?4 d'01,1 7. Subcetate 105 1.0 I. HATEG ORAE RAIONALE I Haleg RAIONUL HUNEDOARA cu resedInfa In ?rap! HUNEDOARA I. BACIA 2. BUNILA 3. CERBAL 4. CRISTUR 5. CRI$EN1 I. Bacia + 2. Petra:II . 3. Tampa 4. Totia I. Alun .3 cBeurnnlilwa + ara- Floreasa oenita Voinii 45. ' du Dobrcl I. Ar 2. er. 1 + 341 re Meris de Munte') 5. Munce Mare') 6. Poiana ?Schnell' 7. Poenita ?mll 8. im . uSocet 9 I. Archla 2. 13arcea Mar 3. Barcea Mica 4. Cristur + 5. Santandrei I. Balla 2. Cahn + 3. Calanu Mic 4. Cam( 5. Sancraiu 6. Santamaria de P tra 7. Streit Fost sat Is comuna Brelea Rorni I) desmnnts. ? Satele Merlsoru de Musts III Mu celu Mare an al put de cc Salul Gora?dla a apartInut de c muss cu Recta, ime. Comunl nou InflIntat.5 din sate.' Cerl4or. Lelece. tuncu Mare ?I Sohodol dela annum Govaldla, care se des[1:nIeaz. ? Slincsla a fort comun3 In Cal. nul SATELE COAPONENTZ 6. GIIELAR 7. HA$DAT 8. LELESE4) 9. PE$T15 10. RAPOLTU MARE II RACASTIA 12. STREISANGEORGIU 13. TELIUC 14. TOPLITA 1 SIMERIA3) I. Ghelar + 2. GovisclIa 3) 3. Plop 4. Ruda I. 1-15sdat + 2. N3d5stia de*Jos 3. N5clastIa de Sus I. Cerlsor 2. Lelese + 3. Runcu Mare 4. Sohodol I. Almasu Mic 2. Caliph 3. Cutin 4. G5unoasa 5, JosanI 6. Nandru 7. PeltIsu Mare 8. Pestisu Mic + 9. Runcu Mb 10. Vales Nandrului I Rapoltu Mare + 2. Rapoltel I. Bos 2. Grog 3. Mancrau 4. Racastla + 1 Batalar 2. Clink' 3. Grid 4. Oliaba Sheiulul 5. Strel-Sacel 6. StreisangeorgIu + 7 Vales Sangeorgiulul I. Cana 2. Clue's 3. Teliucu Inferior + 4. Tcliucu Superior I. Curpcnii SiIvauluI 2. Dobaca 3. Goias 4. Ilasclau 5. Paroasa 6. Toplita + 7. Vain ORA5E RAIONALE I. Carpinig 2. $Sulestl 3. Simcria Veche Sj Uroiu 50X1 106 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 50X1 ? ? 71.-- '- Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 DENUMIREA COMITNEI SATELE COMPONENT RAIONUL ILIA cu resedinfa In comuna lila I. BAITA 2. BRAN1$CA . . 3. BURJUC BURUENE 5. CAPJITI 6. CERTE.H.1 DE SUS 7. DOBRA 8. FURC$OARA 9. GURASADA I. Mita + 2. Cainelu tic. Sus 3. Caciuresti 4. Hartagani 5. Ormindea 6. Pesterea 7. S5liste 8. Trestia I. Boz 2. BrinIsca 3. Tirnara 4. Tarn5rifa I. Brad5tel 2. Burjuc + 3. Glodghilesti 4. Petresti 5. T5t5resti 6. Tisa I. Barbura 2. Bejan 3. Buruene + 4. Ciinelu de Jos 5. Chisadaga 6. Fizes 7. Forn5dia 8. Nevoes 9. Sulighete I. Almasu Sec 2. Cirjiti + 3. Cherghes 4. Cozia 5. Popestl I. Certeju de Sus -1- 2. Hondo! 3. Magura-Toplita 4. Noja g S. SAcarambu 6. Toplifa Aturesulut I. Abucea 2. Dobra + 3. Figefel 4. Stretea I. B5r5stil Iliei 2 CS bolt' 3. Furcsoara + 4. Gialacuta 1. Baits de Jos 2. Boiu de Sus 3. Cirmizinesti 4. Cimpuri de Sus 5. Cimpuri-Surduc 6. DanulestI DEvumma comtwei 10. HARAU 11 ILIA 12 LAPUGIU 13. LAPUSNIC 14. POJOGA IS. RO5C.ANI 16. SARBI 17. 5013114 18 VALISOARA 19. VETEL SATELE COMPONENT? Gothatea 8. Gurasada + 9. Runcsor 10. 'ica I Banpotoc 2. Bars5u 3. Chimindia 4. 115r5u + 5. VSrmaga I. Bacea 2. Bretea Aturesan3 3. Cuies 4 Dumbravita 5. Ilia + 6. Sicamas 7. lilies I. Bastea 2. Cosestl 3. Fintoag 4. Grind 5. Holdea 6. L5pugiu de Jos ? 7. Lipugiu de Sus 8. L5s5u 9. Ohba 10. Teiu 1 Baznic 2. Lapusnic 4. 3. Radulegi 4. St5ncesti-Ohaba 5. Strigoanea 1 Pojoga 2 Salciva 1 135trina 2. AiihSestI 3. Panc 4. Panc-Selige 5. Roxani 1 Demesti 2. Sarbi + 3. Valea Lung 1 B5lata 2. Boholt 3. Mintia 4, $oimo) Dealu Mare 2. Gruelaci 37S51istioara ?4. Stoeneasa 5:Valisoara + I. Bola-Barzu 2. Bretenn 3: tioiu Sirbu 6.-1-esale ncelu 107 50X1 DENUAIIREA COMUNEI SATELF. COMPONENT 20. VORTA ?- 21. ZAM B5gara 2. Certeju de jos , 3. Coaja 4. Luncsoara 5. Visca 6. Vorta + I. Almas-S5liste 2. Alm5sel 3. 13r5seu 4. Cerbia 5. Godinestl 6. Atic5nesti 7 Pog5nesti 8. T5m5segi 9. Zam + RAIONUL ORASTIE, cu resedinfa In orasul ORASTIE I. ALA1A5 2. BALSA 3. BACAINT1 I Almasu de Mij 2. Almasu Mic do 3. Poiana 4. Porcurea 5. Techereu Valea lepli I Ardeu 2. Balsa + 3. Atada 4. Vola I. Irachinti + 2. S5r3cs3u unte 4. BERIU I. Beriu + 2. C5stiu 3. Al5gureni 4. Orfistioara do .los 5. Screen 6. S:biselu Vechi S. BLANDIANA 1 Acmariu 2. BI5diana ') + 3. Ric515u G. BOBALNA 1 Bob5Ina ? 2. Boiu 3. Cigm511 4. Folt 7 CERU-BACAINTI I Bulbuc 2. Ceru-Bac5int; 3. Curpeni 4 Valea Mare 8. CIOARA 1 Cioara + 2. T:irtSria 9. CUGIR 10. DANCU ii GEOAGIU I Cugir 4 1 D.Incu Mare 4 D5ncti Atic 1 Gelmar 2. Geoagiu + Inclusiv c5tunul Illandlar.a (Carta Mica) dela COM VII COII11.1113 nou Inniniatl din satele &cats dela ora; Fost rat la cora. uticon1. Fost3 comma In ralonul Petroseed. !, 108 DENUNIRCA COMUNEI SATELE COMPONENTE 12. 01:0AGIU BM 13. DOMOROD 14 'MARTINESTI 15. ORASTIOARA DE 16. ROAMS 17 SIBOT ;R. TURDAS 19. VINEREA I ORASTIE 1 B5c3ia 2. Bozes 3. Geoagiu jUl + 4 Renghet I. Homorod + 2. Atermezeu-Vileni I. Jeleclinti 2. M5gura 3. Al5rtinesti 4 4 nim5sasa 5. Turmas I Bucium SUS 2. Costesti 3. Gr5distea de Munte 4. Ludestl 5. Or5stioara de Sus + I. Pischintl 2. Romos + 3. Rnmosel 4 Vaidel 1 Aurel VIalcu 2. I3alomiru de Camp 3. Sibot + I. Pricaz 2. R5pas 3. Spini 4. Turdas + I Vinerea + ?RASE. RAIONALE 1 Or5stle RAIONUL PETRO$EN1, Cu resedinla in orasul PETRO5ENI I ANINOASA 1 Aninoasa 4 2. BANITA I B5nita 2. Crivadia 3. Merisor 3 ISCRONI 1 Iscroni 4 2. Livezeni 4 URICANI LL:PI-NI 2 PETRILA 3. PETRO$ENI 4 VULCAN') I. Campu lul Neag 2. Uricani + ?RASE RA1ONALE 1 B5rbatenii de Sus,) 2. Lupeni I Petrila I Petroseni I Jiu-Coroesti 2. Jiu-Paroseni 3. Vulcan de Jos. ralonul Alba. PetrIla I Crlundia l Merlsor dela corn. Baru, ralonul Hate& r -? ? ? npriassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 5(50X1 Declassified in Part - Sanitized Co y Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 DF-NUMIREA COMUNEI SATELE COMPONENTE 1. Apoldu de Jos + 2. S5ngatin 3. Valea Sangstinului 1 Apoidu de Sus + 17. POIANA SIBIULUI 18. RAHAU 19. RO$11A DE SECA..5 1 Petresti - 1 Pianu de Jos 2. Pianu do Sus,) + 1 Poiana Sibiului I Cut I Dab a Rom5n5 + I. Boz 2. Dostat + I Carpen 2. Cunta 3. Drasov + 4. Spring I. C5rpinis 2. Gfirtmea + 3. Reciu I Gusu 2. Ludo s + I DabSten 2. Mercurea 1 ?baba + I. Mica + 2. Preasca 1 Cacovita 2. Cip5Ina') 3. Laz 4. Loman 5. Sasclori + 6. Sebesel I. Purcheti 2. RAchita 3. Strungar13) + 1. CODAEVI, cu resedinta In comuna Codaesti 2. HARLAU, Cu resedinta In comuna Harl5u 3. 11141, cu resedinta In oracul HuI 4. IASI, Cu resedinta In orasul Ias, 5. NEGRPTI. cu resedinta in comuna Negresti 6. PA$CAN1, cu resedinta in orasul Pascani 7. ROMAN, Cu resedinta In orasul Roman 8. TARGU FRUMOS, cu rescdinta In comuna 9. VASLUI, cu resedinta In orasul Vaslul. Satele Deal ;I CapAlna au apar?lnut de comma destlIntati Deal. t/ cattmele Tines si Tones care tree Is corn. Strucart. 3) Indust,' cdtunele 'Duca st Tones dela satul rianul de Sus. com. Plum. Declassified in Part - Sanitized Co.y Approved for Release 2013/08/13 ? Declassified in Part - Sanitized Copy Approved,f?or_Reilease 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 r' " DENUMMEA COMUNEI SATELE C031PONENTE RAIONUL CODAESTI cu resedinta in comuna CODAE$11 BOHOT1N 2. CIORTE$T1 3. CODAEST1 4. COSTULENI 5. DANE$T1 6. DOBROVAT 7. DOLHEST1 8. FERE$T1 -9. GROZEST1 10. MICLEST1 ii. MOSNA') 12. POCREACA & RADUCANENI . Bohotin + . Gura Bohotin . !sal' . Ciortestt + Coropeeni . Delent '4. Pribesti ?-? ;L.+ Rot5ria 6. Satu Nou Serbesti ????? I Codaesti + 2 Ghergheleu 3. laz 4. Rediu?Galian 5. Serbotesti I Costulent + 2. C.ovasna 3. Cozia 4. Hillta !. I3ereasa 2. Botoala 3. Ciocarta.: 4. OAnestt + 5. Rascani 6. Sur5nesti I. Dobrovat + 2. Dumasea I. Bradleestl 2 Do hestl + 3. Piefth I. Ferestl + 2. Tatarani I. Coltu Cornii 2. Grozesti 3. JAM 4 DENUMIRCA COMUNEI SATELE COMPONENTE 14. TACUTA I. Cujba 2. Focseasea 3. Mircestl 4. Protopopest1 5 Sofien1 6. 'luta + RA1ONUL HARLAU cu resedInta in comuna HARLAU I.?BADENI 2. BELCE$T1 3. CEPLENITA 4 COARNELE CAPRI! COTNARI I. Chireesti 2. Atielestt + 3. Popesti I. Mona + I. Pocreaca + 2. Poiana 3. Slobozia 4 Trestiana 1. Bazga 2. Raducineni + Rossi '1 Comma Doe trnuntat.. the satul Mosna dela COM. DOttettle 112 7 FLAMANZI 3. FRUMU$1CA I. 3. L 2. e5oldebesig itntit I+ 4. StIciaria 5. Zagavia I. Belcesti + 2. Munteni 3. Satu Nou 4. Tansa 5. Ulml-Litent 6. Ulml-Pollenl I. Buhalnita 2. Ceplenita ? 3. VArAtl 4. Zlodica 1. Arama 2. Coarnele Capril + 3. Petroslca 1 Carjoala 2. Cotnari + 3. Fagat 4. Hodora 5. Horodistea 6. losupen1 7. Luparla S. Moara Prefeetului 9. Vales Raculul 10. Weida it. Zberent 21. DFeerteendl + eeni 3. Maxut 4. Poiana 5. Slobozia 1. Cordun 2. Fl5mAnzi + 3. Polana I. Boseoteni 2. Frumusica 3. Rident 4. Storesti 5. $endrent 6. Unsa nr..13,1 t.;????77. Vlideni-Deal ?C UMNUMIREA COMUNEI SATELE CORPONENTE HARLAU I. 1-1Arlau + 2. PArcovarl 10. NICOLAE BALCESCU I. Bosanceni ? 2. Chitoven1 3. Nicolae Balceseu + 4. Prisicanl II PLUGARI I. Silo 2. Borosoaia 3. LAM 4. Cuplria 5. Meletin 6. One*ti 7. Plugarl + 8. Prajeni RAIONUL HU$1 CU resedInta In orasul HU$1 I. ARSURA 2. AVERE$T1 3. BOTEST1 4. BUNE$TI 5. CARLIGATI 6. COSME$T1 7. CRETEST1 8. DELF.N1 I. Arsura + 2. Mutest' 3. Fundatura 4. Mihail KogAlniceanu I. Arm5seni 2. Averestl 3. Plopl? 4. Rosiort 5. Tab5laestt 1. Botesti + 2. GAnesti 3. MAndresti 4. Poreisent . 5. Talplgen1 I. Bunestl 2. Podu Opril I. CapoteStf 2. Carligati + 3. Davidesti 4. Iv5nesti 5. Leosti 6. Rusea I. Cosmesti + 2 Podolenil de Jos Podolenti de Sus I. Budesti . 324... cCs tar eet elNtt iloit udd oe J.sous + Sus . I. Barbosi 2. Deleni + 3. Golosei 4. Oteleni 5. l'Aetura?Bag5u Sntele Cordenl t VIne?eltl nu spartlnut de corn. lanje5t1. re DENWUREA COMUNE1 50X1 50X1 t.?!: SATELE cOMPOND... 9. DRANCEN1 10. DUDA 11 EPUREN1 12. GHERI4ANE$T1 13. GORBAN 14. GRUMEZOAIA IS. GUGEST1 16. HOCENI 17. HURDUGI IS. LUNCA BANULUI 19. OLTENE$T1 20. P0GANE$T1 21 RANCEN1 22. SCHIOPENI 23. STANILESTI .1 I. Albita 2. Drincent + 3. Rise4t1 4. Valea Cinepel I. Duda + 2. Novae! I. Epureni 2. Vales Greculut 1 Ghermanesti 1 Gorban + 2. Podu Hagiului 3. Scoposeni 4. Zberoaia I. Grumezoaia + 2. Plotonesti 3. Udall I. Gugesti + I. Hocer ? '4- 2. Siscani Tomsa 1. Gusitel 2. liurdugr+ I. Broseosestl 2. Condrea 3. Foca 4. Lunca Banului 5. Lunca Veche 6. Otetoala 1. Cordent I) 2. Curtenl 3. Oltencsti 4: Vinetest11) fi? Zgura SI' I. Chers5cosu 2. Pog5nesti + I. Musata 2: RAnceni + 3. Stuhulet , ? I. Schtopeni 2. Todereni I. Bogdana-Volosenl 2. Budu?Cantemir 3. Gura Vail 4. Saratu 5. St5nilesti + 50X1 50X1 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: Declassified in Part - Sanitized Cop Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 DC.NUMIRCA COMJNEI SATELE COMPONENTE 24. STROEST1 25. TATARANI 26. TARZII 27. VETRISOAIA 28. VUTCANI I. 1-1U61 I. Bobest1 2. Giurgesti 3. Mann! 4. Stroesti + 5. Valea lui Bosie 6. Valea Seac5 I. B5Itall 2. Crasn5sent 3. Leosti 4. T5t5rani + I. Mina 2. T5rzii'+ I. Bumbata 2. Vetrisoaia + I. A1515est1-Corbu 2. Posta-Elan 3. Vutcani + ORASE,RAIONALE . 1 Hui RAIONUL IASI, Cu resedinta in orasul IASI I. ANDRIESENI 1. AndrlesenI + 2. Buh5enI 3. Dr5g5nestl 4. F5nt5nele 5. G15v5nestli No! 6. GI5v5nestif Vech1 7 Spinenl 8. Soldana 2. ARONEANU I. Aroneanu + 2. Dorobantu 3. Rediu?Aldel 4. Sorogarl 3. BARNOVA I. B5rnova + 2. Cercu 3. P5un 4. Pietr5rla 5. Todirel 6. Visan 4 BIVOLARI 5. BOSIA 111 I. Birolad + 2. Buruenesti 3. Cornu Negru 4. SilinestI 5. Solonet 6. Tabars 1 Berestl 2. Bosta + 3. Coada Stance! 4. Marhonda 5. A15nz5lesti 6. Ungherd-Prut DENUMIREA COMUNEI SATELE COMPONENTE 6. CARPITI 7 CIUREA 8. CORNESTI 9. DUMESTI 10. FANTANELE 11. FOCURI 12. GOLAE$T1 13. GROPNITA 14. HOLBOCA IS. HORLESTI I. Carpitl + 2. Cotu lui Ivan 3. Frasulenl 4. Icusenl 5. Luccnt 6. Sculenl 7. Sorts 8. Stanca 9 6endren1 I. Cturea + 2. Cud turl 3. Dumbrava cu Baba Nicula 4. 1-11Incea 5. Lunca 6. Lunca Cetatulel 7. Picioru Lupului 8. Slobozia I. Clurbesti 2. Cornesti + 3. Dancas 4. Ez5renI 5. Horpaz 6. Proseln1c1 I. Banu 2. Chillsoala 3. Dumest1 + 4. Pausoll I. Fantinele Not 2. Ffintanele Vechi + I Focurl + I. Bran 2. Chisar5I 3. Cillbiu 4. Gol5estl 4 5. Medelent 6. Petrestl 7 Podu Jijiel I. BuIbucan1 2. For5sU 3. Gropnita 4. A15150t1 5. Saveni 8. Sangeri I. Crist4t1 2. Dancu 8. Holboca + 4. Orzeni 5. Ruseni! No! G. Rusenii Vecht 7. Valea Lung5 I. Bogd5nestI "?. Horlesti + 3. Scoposen! DENUMIREA C.OsIeNti 16. LETCA.N1 SVIELL r.O.MPOSECTE ' Cugeasca 3 Cacuten/ 4. liasnaseni 5 Letcani + 17. IiI0G06E6T1 I Budesti 2. alanjestI 3. Mogose*:- i8. MOVILEN1 I. Larga 2. Movileni + 3. PotIngeni 19. 0601 I OsoI 4 2. Slims 20. POPRICAN1 I. Cotu Moril 2. Epurent 3. Horlesti 4. MoImes11 6. PoprIcant-Coarba 6. Rediu-MitropoIki 7. TIpllesti 3. Zahorna 21, PRISACANI 1. Morenl 2. PrIsicanl + 22. PROBOTA I. Bilten1 2. au] inestI 3. PerIeni 4. Probota + 23. RED1U-TATAR I. Beldlman 2. Capu Redluhri ? 3. Redlu-Tatar + 4. Titirust 5. Tiutest1 6. Vales Lupulut 24. ROMANE6T1 I. AvIntu 2. Bulultic 3. Romilnesti + 4. Ursoala 25. RO$CAN1 1. Chest( 2. Paulen' 3. Men' 4. Roseau! 4 26 SCH1TU DUCA 1 Maga 2. Comarna 3. Curagiu 4. Dumitrestl 5. Dumitrestl-Gliital 6. Poen! 7. &Mu Duca + DEVUAUREA CO.%1UNE1 50X1, strut caqiwanz 50X1 27. SIPOTE 28. TOAIESTI 29. TIGANA61 30. TRIFE$T1 31. TUTORA 32. URIC.ANI 33. VANATORI 34.. VLADENI I. adscareni liarzen! 3. Iazu Nou 4. Iazu Porculnl 5. Mary 6. Sipote + I. Chicerea 2. Goruni 3. TomestI + 4. Vlidicen1 I. Carnicen1 2. Mihail Kogalniceanu 3. Rik-Blindest( 4. 6etrirent 5. TIginaV + I. Damachl , 2. Hermeziu 3. TrItesti + 4. Vladom1ra 5. Zabolotent I. Chmere0 2. OprIsen1 3- Tutors + 1 Balelu .7 2. Bratulen1 3. Giurenl 4. MIroslava 5. UrIcard + 6. Vales Adana 7. Vales Ursulul 8. Vorovestl i. ClrlIg 2. Cuza Vodi 3. VInItorI + 4. Vulturl , 1. Alexandru cel Bun 2. Bola 3. Brostent 4. Epurent 5. Gaurent 6. Iacobent 7. Vliderd + - ? ZS. VOINENSTI I. Lunganl_ Schith-Stivoic 3. SloboaIl- 1' Vo_ccotirell b. Veinagu ei 11? 50X1...; Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13 : CIA-RDP81-01043R002200060019-7 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13 : CIA-RDP81-01043R002200060019-7 v DENUMIREA COMUNE1 SATELE COMPONEVIE RAIONUL NEGRE$T1 ea rtiedltila In COMMA NEGRE$T1 I. BACE$T1 .4?3 2. BOZIENI ra; 3. BUHAEST1 4 DAGATA 5. DRAXENI 6. DRAGU$EN1 7 DU/4W! 8. GARBE$T1 9. GRAJDURI 10. IPATELE I. Armi5ent 2. Blbusea 3. Bacegt1 4 4. Ezeru b. PillInts 6. Tibineltil Bublel 7. Vovriell I. Moons 2. Bozfertl + 3. Criesti 4. Cud 5. Iutsa 6. Sidled 7. Vadu I. Mildest' + 2. Munteneyti 3. Volnestl 4. Vulturesti I. Balusestl 2. Boatca 3. Buzdug 4. Clurea 5. Nog& + 6. LIngurart-Lirsari 7. 514n5stirea 8. Patfichen1 9. Piscu Rusulul 10. Tarnita 11. Titpalill 12. Zece Prajfnl 1. Bold( 2 Cirle;t1 3. Draxenl 4. Tufestli de Jos I. Dagusenf + 2. Frenciugi I. Dumestii Nol + 2. Dumestii Vechi 3. Schfneta 4. Valea Mare I. GSrbestl + 2. Glodenil Ganduluf ') 3. Runcu 4. Vadu Vejei I. Grajdurl 2. Polana cu Cetate 3. Sperieti 4. Valea Satului I. BScu 2. Cuza-Voda 3. Ipatele + 4 Slobozia q Include satul GirbeatIl1b1neat1 au care se contopeata. 116 SATELE COA1P0NENTE nEsuAtIREA COMUNEI II. MADARJAC 12. MIRONEASA 13. NEGRE$T1 14. ONICENI 15. POENARI 16. RAFAILA 17. REBRICEA 18. SCANTEIA 19. SCHEIA 20. TANSA I. Bojfla 2. Frumusele 3. Frumuslca 4. Maar* + I. Brusturtt 2. Hadimbu 3. LIngurarl 4. Mironeasa + 5. Schitu-Hadambit 6. Ursita I. CAzAnestl 2. Glodenl 3. Negrestf + 4. Parparilla 5. Polana 6. Valea Mare I. Clornei 2. LInsestl 3. Lunca 4. M8rmuren1 5. Outten! + 6. Pietrosu 7. Polana Hume! 8. Pustfeta 9. SScStura 10. Solca 11. Valea End I. Bunghl 2. Holmu 3. P5ncest1 4. Peened 4 5. Poenita I. Buda 2 Rafaila + I. Craclunestl 2. Gura VII + 3. Ratesu Cuzll 4. Sssova 5. Tatomirestt I. Bodesti 2. Borosestl 3. Ciocarlestf 4. Lunca Rates 5. Redfu 6. ScAntela + 7. Tufestlf de Sus I. Chesil 2. Cfoca-Boca 3. G5unoasa 4. Satu Nou 5 Scheia + I. Suhuld 2. Tense + 4 DENIThilltEA 4ini" compornaiii 21. TODIRE$71 22. TIRANA 23. TIISANE$T1 24. VALEA URSULUI I, Cade 2. Drat*, 3. How 4. Sillaies & SofroneatI 6. Todfrew + 7. Villoara I. Memel 2. Donna 3. Mous lid Gomel 4. Polana MJnisLfrij 5. Polana de Sus 6. &Mad 7. Tibia' -+ I. Giuread 2. Grifig1 3. JIcroren1 4. Risboent 5. Ree-ea 6. Turilujej 7. Tibineatl + I. Buclunil 2. Furidu $11tarulul 3. Gingen! 4. Golan( 5. Aluncelu de Jos 6. Valea Ursulul + RAIONUL PA$CAN1 cu reiedInfa In oeaal PA$CAN1 I. CRISTESTI 2. HALAUCESTI 3. HARA1ANE$T1 4. LESPF.ZI S. MIRCESTI') 6. MIROSLAVE$T1 I. CrIstestl + 2. Herestf 3. Noels 1. Haliutestf + 2 Luntall I. Boldest! 2. Hdrmfinestfi Nol 3. HarmAnestll Vecht 4 I. Buda 2. Bursuc 3. FotIn Enestu 4. liartoape 3. Heti 6. Lesped 4. 7. Thiltrim I. Jugant 2. MIrcestl I. Crohoranl 2. Miroslavesti + 3. Alitesti 4. Sod Verseni Como{ nou intlIntati din satete =ratan 7. MOGO$E$Ti & MOTCA 9. RUGINOASA 10. SIRETEL srougcen- .- GHTTESCU ? 12. STOLNICE1fl PRLIESCU 13. STROEST1 14. 7ATARUS1 15. VALEA SEACA I. PASCANIZ4; t .. 50X1 I.hiwome + Maiszeli de Sus :4 3. Tinier VIngindralcsi ? 50X1 1. Sourest 2. At!** + I. Dirabelyita 2. Redln 3. Raginoasii + 4. Vascaal I. Bereskyl?*:"' 2. Medd + 3. Slobasla. I. GB3.rra ndiltiellita 2. CrIveati 4. Stolnkeni?Gldpiles & Vlidnient I. Briteatl 2. CouneatI I. Stolnkenl?Praleaai I. Biked 2. Gura Vladnlel 3. Stroesd + I. Twilit:01 I. loran! 2. Tatirut; + 3. Uda I. Cordeltl 2. Toplle ' 3. Vale. URI + ORASE RAIONALE I. Gillestl 2. Palcatir RAIONUL ROMAN ci reledInta In maid ROMAN 1. AVERESTI 1. Avereadi de Jos" 2. Averestil de Sus 4: 3. lever ' 2. BALT4E5n SPril 1. =until 4. 2. Chili! 3. Mesteacin 4. Tab5xa t,neriaatt.recoui Mama; 50)(11 flprlacsifiPti in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 -v`?"'50)(1 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 ? DEVUMIREA COMLINIE1 SATELE COMPONENTE 3. BARA 4. pocHicrA 5. BOTE:5TI 0,7X=f 1. Blra + 2. C.Alugarita-Negresti 3. Rediu 4. Satu Non 1. Boghicca + 2. Causeni 3. Nistrea 4. Slobozia 1. ItArticesti 2. Botesti + 3. Nisporesti.Zipodia 6. BOZIEN1I DE SUS I. Bozienii de Sus + 2. Britcani 3. Ruginoasa 7. BUDE?TI 8. BURUENESTI 9. BUTNARESTI 10. CORDUN 11. DOLJE?TI 12. DULCESTI 13. GADINTI 14. GHERAE5TI 15. ICUSE.5TI 16. ION CREANGA 17. MIRON COSTIN 1. Budcsti + 2. Climesti 3. Fdurei 4. Miesunesti 5. Tatorniresti 1. Buruenesti + 2. Rotunda 1. Barjoveni 2. Bogze4ti 3. But:131.qt( + 4. Giulestii din Deal 5. Giulestii din Vale 6. Prlijesti 7. Uncesti 1. Cordun + 2. Simionesti 1. Iluboanca 2. Doljesti + 1. arligu 2. Dulcesti 3. Poiana 4. Rosiori I. Gficlinti + I. Gheorghe Doja 2. Gherdesti + 3. Tetcani 1. B3tranesti 2. Gorovci 3. Tensest( + 4. Rocna 5. Spiridonesti 1. Cotn lui Bilan 2. Ion Creangi + 3. Muncelu Durii 4. Re= 1. BrInilterti 2. Miron Costin + ')Foot sat Is sm. MirgirbenL Mom! Platra Neamj. 118 DENUMIREA COMUNE1 SA (..v.mrOXENTE 1 18. ONL5C.ANI 19. PILDE5TI 20. PORCE.5TI 21. RACFIITENI 22. SAGNA 23. SABAOANI 24. SECUENI 25. STANITA 26. TAMASENI 27. TRIFF.STI 28. VALENI 1. ROMAN ? 1. Aldesti 2. C.Irligi 3. Cornesti 4. Harlesti 5. Oniscani + 1. Corhana 2. Pildestl + 1. llociungt 2. Porcesti + I. I. C. Femn 2. RAchitenI + 3. Ursiresti 1. Luca 2. Sagna + 3. Vulpisesti 1. Lecurni 2. Sibioan1 + 3. Traian 1. Basta 2. Secueni + 3. Secuenii Noi 1. Chicerea 2. Cichirdic 3. Fundu Pocnii 4. Ghidion 5. Pocnile Oancei 6. Stanita + 7. Todireni 8. Vein 9. Vladnicele I. Adjudeni 2. TittniFni I. Recliu 2 Sofracesti 3. Trifesti + I. David 2. 3foreni 3. Munteni 4. Valeni + ORAE RA1ONALE 1. Roman RA1ONUL TARGU FRUMOS cu resedinta in comuna TARGU FRUMOS 1. ALEXANDRU LCUZA I. Alezandru I. Cuza 2. Schela 3. Volintiresti 2. BAICENI I. Ball 2. 135ictni + 3. B3rb5testi 4. Coasta Magurll S. Cornestl 6. Cueutent 7. Skarestl SECRET DE/11.3111LEA COMUSEI 3. BALTATI 4. BRAE.,5T1 5. BUTEA 6. COSTE$T1 7. ERBICEN1 & HELESTIENI 9. LUNGANI ; 10. OTELENI 11. PODU ILOAIE 12. POPEST1 1! IS. SINESTI 14. STRUNGA SATELE C.OMPONEVIE I. BillaIl 2. CoLirgad 3. Flcull 1. FfliaI 5. Ouges 6. Midirjeft1 7. Sims & Vales Oiler I. Albeit! 2. Br6e4U + 3. Buda 4. CristeltI 5. Redlu I. Butes + ' 2. MIcIllueen1 1. Costelti + 2. Marlin 3. PletrIp I. Birleatl 2. ErbIcenl + 3. SpInoasa 4. Sprinceana 5. Totoe01 I. Heleslienl + 2. MovIlen1 3. Oborocenl 1. Cruces 2. Goeel 3. Lungant + 4. Zmeu I. HIndrelll 2. Otelenl + I. Bun! 2. CosItenl 3. Holsestl 4. Holm 5. Podu Horde + 6. ScoblItenl I. Doidscanl 2. HArpisestl 3. Obrijen1 4. Popeatl + I. Boenita 2. Osol 3. SMestl + 4. Stornestt I Bratulesti 2. Crivestl 3. Cucova 4.. Fircilenl 5. Feclelelent 6: Giureana:. 7. Hibir$U - R. Strung* + , 50X1's-- 5uAl DENU:41REA COMUNE1 COMPONENTS 15. TARGU FRUMOS I. Bowen' 2. Buznea 3. D3destl 4. G3nestl 5. Jora 6. Prigorenii Marl 7. Prigorenii Mid S. R3zbocni 3. Sarva Nou3 10. Targu Frumos + RAIONUL VASLUI ca reriedInta In Drawl VASLUI I. BALTENI 2. BOGDANA 3. CORNI-ALBESTI 4. CORODESTI 5. CO5ESTI 6. COSTE5TI ? T. lea 7. COZME8TI; I. 1131tenl-Deal 2. Baltenl?Vale + 3. Capu Rediu1u1 4. Chetre.111 I. Arita 2. Bogdan' + 3. Flint3na Blinarulul 4 G5vanu 5. Lacu Babel 6. Slmillsoara 7. Sucevenl 8. Ursarl 9. Verdes I. Albestl + 2. Cornl-Albestl 3. Crasna 4. Gura AlbestI 5. Rediu 6. TAIII3resti I. Chetrosu 2. Corodestl 3. Cc:Added 4. Draeseni 5. Lazu 6. R3teglu 7 Stfinefisenl I. Cosa( 2. Cosestl + 3. FundStura?Cosea 4. Valea-Oanel I. Costestl + 2. Chlteani 3. Dinga' 4. Pdrvesti 5. Puntiseni 6. Radesti I. B3lesti 2. Cchrbesti + 3. FAstaci 1..Cursestl + 2. Hordila 3.:Tbpur5st1 50X1; Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 DENUMIREA COMUNEI SATELE COMPONENTE DENUMIREA COMUNEI 9 DELENI 10. DELE$T1 !I. DRAGOMIRE$T1 12. FLORE$T1 13. GARCENI 14. HAR$OVA IS. IVANE$T1 16. LAZA 17. LIPOVA i. Bulboaca 2. Deleni + 3. Zlzinca I. Albesil 2. Detest' + 3. R3duestl I B3buta 2. BeIrani 3. Doagele 4. Doagele Vasilfu ') 5. Dragomfrest1 + 6. Poiana Mire( 7. Semenea 8. Vladla 1, Dealu Secaril 2. Moron + 3. Fundu V311 4 Poenestl I. Oumbr3venl 2. GArcen1 + 3. Racova 4. Racovita 5. Slobozia 6. Tatarca 7. Troban I. Fund5tura 2. Ii3rsova + 3. 313n3stfrea I. Balla: 2. Biwa 3. Brosteni 4. Buscata 5. China 6. Ezerel 7 0nlocofla 8. HArsovenI 9. Iv3nesti + 10. Ursoala II. Valea C3nepei 12. Valea Man' I. Laza + 2. Lingurarl 3. Poiana lui Alexa I. Risnita 5. Sauca I. Lirova 2. 313tosu 3. Satu Nou Valea Caselor 5 Valea Iiogei 6. Valea 3losneag Satul Doigete VatIllu a apartInut de cont. Pungent. Satut Parearet a arantnut de corn. DragornIresti. 120 ? r SAME COMPONENTE 18. LIPOVAT 19. MANJE5TI 20. MUNTENII DE JOS I. C3pusneni 2. Chitoc 3. Corbu 4. Fundu Vali 5. Lfpovat + I. Dobircenl 2. Minjesti + I. B3c3oanl 2. Gura Munteni + ",'? 3. Muntenif de Jos 4. Secuia. 21. MUNTENII DE SUS I. Moara Domneasclf 2. Muntenif de Sus 4 22. OBAR$EN1 23. 0$ESTI 24. POENESTI 25. PUNGE$T1 26. RADENI 27. REDIU I. BS:least( 2. Corob3nesti 3. Fund3tura 4. G3rdesti 5. Obarseni-C15cas1 6. ObArseni-Lingurarl 7. Ob5rsenf-R3zcsti + 8. Rug3rla 9. Voinesti?Boerestf 10. Voinesli-Rii7es1 . 0 s esti + I. Opasi(a 2. Poenestf.313n3stfre + 3. Poenesti?Str3jescu ! rm3soa ia 2. Porc3ret') 3. Pungeslf + 4. Red iu-Arm soa la 5. Silfstea I. Bolo( 2. Ciuperca 3. Popesti 4 Radeni + 5. Tulestl I. Brodoc 2. Puscasi 3. Rediu + 4 Valea Targufui v. DENUMIREA C.OMUNEI SATELE CO.MPONENTE 28. RO$1E$T1 29. SOLE$T1 I. Damn' 2. Gura Idrici 3. IdrIci 4. Rosiesti 5. Valea luf Dade I) I. Bousori 2. Scdest1 + 3. Stioboreni 4. Valea Sililtel 30. $TEFAN CEL MARE I. Brallisoaia 2. Barzesti 3. CSIug5reni 4. C.fint515resti 5. Marasenii) 6. $lefan cel Mare + 31. TANACU 32. TELEJNA 33. VALEA REA 34. ZAPODENI I. Benest1 2. Burghelesti 3. Tallaell I. Butuciria 2. Dobroslivesti 3. 313cresti 1. Telejna + 5. Uncestl 1 Valea Rea + I. alien( 2. Deka 3. Portari 4. Z3podenl ORA$E RAIONALE I. VASLU1 I. Vials! BMW Vides I'd Mee a epertfnut de can. Vulcan!. ralonul Hug. Sdlul 5410bormi a eflertieut de eetn- Gugenl. ratonul Hug I) SAW Mirivied asperVnut de coin. Biltenl. 50X1 50X1 npriassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 50X1, Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 REG1UNEA ORADEA A. ORASE DE SUBORDONARE REGIONALA I. ORADEA. B. RAIOANE I. ALM, Cu re,edinta in comuna Alevi 2. BEILl$, cu re?edinta in ora?ul Beit 3 MARGIIITA, cu medinta in comuna Marghita .1 ORADEA, cu re,edinta in ora?u1 Oradea 5. SALONTA, cu rqedinta in ora?ul Satont* 6. SACUENI, cu re?edinta in comuna S5cueni 7. 5IAILEU, cu re5edinta in ora?ul $imieu SiIvank ? ? 123 -50X1- 50X1 ii 1 DENUMIREA COMUNCI SATELE COMPONENTE DENUMIREA COA(INEI SATELE COMPONENTE + + Jos Suz Si50X1 RA1ONUL ALESD cu resed1,91a...in comuna ALE$D I. ALE$D I. Med +1) 2. Pestis 3. Tinaud Gr,,711 2. ASTILEU I. Mtlieu + 2. C515tea 3 Chistag Pestere 3.BOROD I. Bsrod + Borozel 3. Cetea 4 CornItel 5. Vales Mare de Cris 4. BRATCA I. BS!Raul 2 Beznea -3. Bratca + 4. Dam's 5. Lor5u 5. Ponnar5 7 Valea Neagr5 de Cris 5. BULZ 1 Butz + 2. Remeti G. CUIESD Culesd 2. Tig5nestii de Cris 7 GROS! I. Amu 2. Cacuciu Nou 3. Cacuciu Vechi 4. Gheghie 5. Gros' + 6. Luncloara ts. HOTAR I Hotar + 2. Subplatrli 9. LUGA$ 1 Luau de Jos 4' 2 Lugasu de Sus 3. Urvind 10. MAGESTI 1 Butani 2. Dobricionest: 3. G3I5seni I. Jotnni 5. Migesti + 6. Ortiteag 1 NE.GRENI I. Bucea 2. Negreni + 2. $1NTEU I. Huta Voivozi 2 &vet 3. Sinteu + 4 Valea TArnei 3 TELECHIU I. Telechiu + 2. Tetchea 14. TILEAGD I. Posoluaea 2. Tileagd + 3. Tilecus 4 Uileacu de Cris 15. VADU CRISULU1 1 MTh 2. $unculus 3. Topa de Cris 4. Vadu Crisului 16. VARCIOROG I. FAKA 2. Varciorog + 17 ZECE HOTARE I. TontnatIc q. Zece Hotare RAIONUI. BE1U$ Cu resedlnia in orasul BEILI$ I. BUDUREASA 1 Budureasa -r 2. Burda 3. Saca 4 S5liste de Belus 5. Teleac 2 BUNTE$T1 1 Buntesti + 2 Felice 3. Lelelli 4. Poienii de Jos 5. Poien I de Sus 6. S5ud 3. CARPINET 1 C5lug5ri 2. C5rpinet 3 izhuc 4 Lebeceni 4 CAMPANI I Mita 2. CSmpanli de 3. CAmnanil de 4. FSnat5 5. H5rsestl 6. Sighistel 5. CEICA 1 Bucium 2. Ceicri 3 Dotecti Incesti 6. COSDEN1 I Co?deni ? iiidis 3. S5liste-Pomezeu I Spirms-Pnmezeu 7 CrrriGLET 1 Ceisoara 2. corksti 3. Collglet + 8. CRLSTIOR 1 Cristioru de Jo 2. Cristioru de 3. Poiana 4 S51iste de Vasc5u Semnul 4 India Naha de refedInta. 124 50X1 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 DENUMIREA COMUNEI SATELE COMPONENTE 9. CURATELE 10. DOBRE$T1 I) II. DRAGANEST1 12 DRAGE$T1 13. DUMBRAVAN1 ? 14. DUMBRAV1TA DE ? CODRU IS. FINIS 15. FORAU 17. G1NTA IS. HID1$EL ? 19. HOLOD sq. LAZURI DE BE1U$. I. Refusele 2. Cresuia 3. Curatele + 4. Nimiesti 5. Pocioveliste I. Dobresti + 2. Luncasprie 1. 13elejenI 2. Draganesti + 3. Main 4. Negru 5. Seb 6. TaIpe 7. Tiganestil de BeIus I. Meanest' 2. DragestI + 3. Stracos 1. Topestl I. Bradet 2. Broaste 3. Cocluba MIci 4. Dumbravani + 5. Vales Neagra de Jos 6. Valea Neagri de Sus I. flora 2. Dumbrivita de Codru+ 3. Sohn' 4. Urvls de Uhl, 1. Finis + 2. FIzIs 3. Ian's 4. Suncuts 1. Foriu + 1. C.5p1Ina 2. GInta + 3. Sildlbagiu Mic 1 Carpestil Marl 2. Crincesti 3. 1-11dIsel + 4. Topa de Jos S. Topa de Sus I. Holod + 2. Vintere I BilenI 2. Cusuls 3. HInchiris 4. Lazuri de Befits + DENUMIREA COMUNEI SATELE COMPC6NENTL- 21. LUNCA 22. LUPOAIA 23. PIETROASA 24. POCOLA 25. POMEZEU 26. RABAGAN1 27 REMETEA 2E. WENT 29. ROSIA 30. SAMBATA 9 Comma sou %Metall din islets Debreett 1 Loewe/pie dela COW hat awn err a warsiuut de 'dui There dela aim HOWL I. Brihen1 2. notate' 3. Lunca + 4. Sirbesti 5..Segh1ste 6. Sustiu 7. $telu I. DumbrIvIla - ?I? 2. Foroslg 3. Hodls 4. Lupoala + I. ChIsclu 2. Guranl 3. Migura 4. PIetroasa + I. Fenerts 2. PetranI 3. Pocola + 4. SanmartIn de Belus I. CAmpanl de Pomezeu 2. Pomezeu + 3. Sttanl 4. VAlanl de Ponsezeu I. Albestl 2. Britestl 5) 3. Riblisant + 4. Sicuant ? 5. I/Wm( L Cibeitl 2. Delanl 3. DrAgotent 4. 3eisu1aitztest1 E. Picsiad . 6. Remetea + 7. SnImus-Petreasa r'? -?'" I. GhlehIsenl _ 2. PetrIlenl 3. Rleni + ' 4. SudrigIu C-, I. Roes + 2. SohodoI?Lazur1 I. CAMestil AtIcl 2. Copicerd 3. ?grin 4. Rogoz 5. RotirestI 6,S2.mblta + ? ? 1 "," !? ? r I ' t. DENUMIREA COMUNEI SATELE COMPONENTE 31. TARCA1A I. Mierag 2. Tircaia + 3. 'Malta 4. TotorenI 32. U1LEAC DE BMUS I. PrIsaca 2. UlIeac de Bettis + 3. Valanli de Beius 33. URSAD, 34. VA$CAU. 1 BEIUS I. Hodlsel 2. Poclusa de Bellu 3. Sannicolau de Belus 4. Suplacu de Tinca 5. Ursad + I. Camp 2. Colesti 3. Vascau + 4. Varzarii de Jos 5. Varzarli de Sus ORAE RAIONALE 1 Beius RA1ONUL MARGHITA cu mai* In comuna MARGHITA I. ABRAMUT I. Abramul + 2. Crestur 3. Fancica 4. Petreu 2. ALMASU MARE T. Almasu Mare 2. Bale + 3. BOIANU MARE 4. BRUSTURI 5. BUDUSLAU 6. BURZUC , T. CH1$LAZ 1 8. DERNA 126 I. 11101anu Mare + 2. Paoli: 3. Reghea I. Brusturi + 2. Orvisele 3. Paulesti 4. Picleu I. Albis 2. Buduslau + I. Burzuc + 2. Chioag I. Chirateu 2. Chlslaz + 3. Mica 4 Poclusa de Barc5u Sarsig 6. Sanlazar .2 J3IHAREA _ 50X1i 50X1 DENUMIREA COMM! SATELE COMPONENTE 9. MARGHITA 10. a1ARGINE 11. PATAL 12. POPE$T1 13. SALACEA 14 SARBI '15. SP1NU$ 16. SUIUG 17 SUPLACU DE BARCAU 18. TXUTEU 19. VOIVOZI I. Marghila 1 Abram 2. Ghida 3. MargIne + 4. Satu Barba 5. Sald5baglu d. Bard:: I. Ghenetea 2. Mal + 3. Palalusa I. Borumlaca 2. Popesti + 3. Spurchni 4. VarvIz 5. Varzarl I. Chet 2. Salacea + I. Almasu MIc 2. Fegernic 3. Sarcau 4. SUM + 1. Ciulesti Gurbeti 3. Hauccsti 4 Nadar 5. SM 5te C. Spinus + I. Cohan! 2. DifIr I teu 4. Suiug + I. Suplacu de Barcau I. Bogelu 2. Chiribis 3. Ciutelec 4. Tauteu + I. Budol 2. Cuzap 3. Voivozi + RAIONUL ORADEA cu releclInla in map! ORADEA BALAIA I. Balala + 2. Botean Derna + 2. DernIsoara 3. Sacalasau 4. $3c3145u Nou 5. Tria 3. BOR$ SECIIET I. Biliarea 4 2. Cauaceu I. Bors + 50X1 2. SSnt5u Mate 3. Santa:: alic 4. Santion Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13 : CIA-RDP81-01043R002200060019-7 50X1 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 DENUMIREA C.S/MUNEI SATELE COMPOTE ? 4. CETAR1U 1. Cetariu + 2. Tautelec 3. Ulleacu de Munte 5. COPACEL I. Chi& ? 2. Copacel 4 3. Strand 1. Serghis 5. Surduc 6. EPISCOPIA BIHORULU1 I. Eplscopia Bihorulul 7. H1DISEL 8. INEU 9. LAZAREN1 10. M1HELEU 11. NIUVED 12. NOJORID 13. ?SAND H. OSORHEIU I. Hidlselu de Jos 2. HiclIselu de Sus + 3. Mediu 4. Sintelec I. HUS4Sill de Cris 2. Ineu + I. Calea Mare 2. Gepls 3. Grullung 4. Liziren1 + I. Blcacel 2. Minden! 3. Cirlinzel 4. Miheleu + 5. Vales Mare de Codru I. Niuved + 2. ParhIda 3. Tamiseu I. ChIsIrld 2. Les 3. LIvada de Bihor 4. Nojorld + 1. Fon3u 2. Osand + 3. $umuglu I. Alparea 2. Cheriu 3. Felcherlu 4. Fughlu 5. Osorhelu + 6. Podgoria 15. PALEU I. Paleu + 2. Saldabagiu de Munte 16. RO$10121 17. SACADAT I. Allhal Bravu 2. Rosiorl + 3. Vaida I. Bora 2. Sabolciu 3. Sicadat + DENUNIREA COMUNEI' SATELE cOMPONENTE 18. SALARD 19. SANMAR11N 20. SANTANDREI 21. SAUAIEU 22. SISTEREA 23. TA$AD 24. TOBOL1U I. BATAR I. Hodos 2. Silard + 3. Sinhalese 4. Sfimal I. Beth* 2. Melia 3. Cordiu 4. Haler 5. Rontati - 6. Sinmartin + 1. Palota 2. Sintandrel + I. Apateu 2. Musa 3. Saualeu + I. Sisterea + 2. Susturogl I. Bucuroala 2. Polantaisad 3. Tisad + I. CheresIg ? 2. GlrIsu de Crl; 3. Tartan 4. Tobollu + 4 RAIONUL SALONTA Cu re}edInfa In *calla 'SACONTA I. Batir + 2. Talpos 3. Taut 2. CALACEA 3. CEFA 4. CHE$A 5. CIUMEGHIU 6. GEPIU 7. GHIORAC 8. GIRISU NEGRU I. Cilacea 2. Olcea + 3. Ucurl; T. Ateas 2. Cefa + 3. !nand 4, It I. Chea + 2. CocItiba Mare I. Ciumeghtu + I. Bicaclu 2.:Geplu + I. Arpisel 2. Ghlorac + I. Belfir 2 Girisu Negru + 127 DENUMIREA COMUNEI 9. GURBED1U 10. IANOSDA 11. MADARAS , 12. MIERS1G 13. 510CIAR 14. PETID 50X1 SATELE COMPONENTE I. Cauasd 12. SIMIAN I. Simian 50X1 2. Gurbediu + 3. Husasau de Tines 13. TARCEA I. Adont I. Homorog 2. lanosda + 2. Otomanl 3. Tarcea + I. Martlhas 14. VALEA LU1 51111A1 1. Valea lui Mihal 2. 1113daras I. Mlersig + 15. VA$AD 1 Vasad + 2. Sltitelec I. Mociar + 2. Rapa RA1ONUL SIMLEU I Carasau cu resedlnia in orasul SIMLEU SILVANIEI 2 Pahl + 15. SANNICOLAU ROMAN 1 Bervehlu 2 Roll 3. SannIcolau Roman 16. 'MCA 17. TULCA I. SALONTA 1 Tinca + 1 Tulca 4 ORASE RA1ONALE 1 Salonta RAIONUL SACUENI Cu resedInta In comuna SACUEN1 I. CADEA 2. CHERECHIU 3. CHE$EREU 4. CUBULCUT 5 CURTU11.18EN1 6. D1OSIG 7 GALOSPETREU 8. PISCOLT 9. SACUEN1 10. SANIOB SILINDRU 128 I. Cadea + 2. Clocala I. Cherechlu + 2. Targusor 1 Chesereu + I. Cubulcut + 2. OlosIg 1 Curtuluseni + 1 Diosig + 1 Galospetreu + 1 Piscolt + 2. Resighea 3. Scarisoara Noua I S5cuen1 + I. Cenalos 2. Ciuhoiu 3. Santob + 4 SannIcolau de Mute I. $ilindru 2. Volvos! 1 BOBOTA 2. C.AMAR 3. CARASTELEC 4 CHIESD I. Bobota + 2. Derslcla I. Carnar + 2. Sumal I Carastelec 4 I. Chi* + 2. Colonla SIghetu SlIvantel 3. SIghelu Silvanlel 5. HALMA$D I. Cerlsa 2. Drighlu 3. Halmasd + 6. IP I Cosnlclu de Jos 2. CosnIclu de Sus 3. Ip + 4 Man 7 LOMPIRT I Campla 2. Illsua 3. LompIrt + 4 Salajent S. MARCA 9. NUSFALAU 10. PERICEIU 11 PLOP1$ 12, SARMASAG SECRFT 1 Lesmlr 2. Marca + 3. Port Bilghez 2. Bozies 3. Nusfalau + 1 Baclacin 2. Periceiu + 3. Siciu I. Aleus 2. Plopls + 3. Valea Ungurului I. Maerlste 2. 111olad 3. Sarmasag + 50X1 50A-1 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 DENUMIREA COMUNEI SATELE COMPONENTE 13, SAG 14. UILEACU $1A1LEULU1 I. Fizes 2. Lazuri 3. Mal 4. Preuteasa 5. Sag + 6. S5rbi 7. Tusa I. Cehe'u 2. Cristelec 3. Giurtelecu $linleulul 4. MI5& 5. Ulleacu $1mIeulul DeiLlmtREA COMUNEt is. VALC.AU 16 VAR5OLT 17. ZALNOC SATCLE CCIAkINENTE 1 Boghis 2. Iaz 3. Subcetate 4 Valcau de Jos + 5. Valcau de Sus 1 ROCC3 2. Varlol I Doh 2. Dumuslau 3. Zalnoc + ()RASE RAIONALE I. $1MLEU SILVANIE1 1. $1mleu Silvaniel - ;-? 129 50X1' REGIUNEA PITE$T1 A. ORA$E DE SUBORDONARE REGIONALA I PITESTI Commie subordonate Slatulul Popular al orasulul PITE$T1 1 PARTIZAND I Partizanii 13 RAIOANE I BABEN1-BISTRITA, cu rqedinta in coin. Babeni-Itistrita 2. COSTE$T1, cu re*eflinta in comma Costesti 3. CURTEA DE ARGE-$, cu resedinta in orasul Curtea de Arges 4. DRAGA$AN1, cu reseclinta in orasul Dragasani 5. GAE$T1, cu reciedinta in orasu Gaesti 6 HOREZU, cu reFdinta in comma Ilorezu 7 LOVI$TEA, Cu medinta in comuna llrezoi 8. MUSCEL, cu medinta in orasul Campulung O. PITE$T1, Cu resedinta in ()rapt Pitesti 10. Ri3LNICU VAI.CEA, cu medinta In orasul Ramnicu Valeta 11. SLATINA, cu rerdinta in orasul Slatina 12. TOPOLOVENI, cu medinta in comuna Topoloveni 13. VEDEA. cu resedinta in comuna Gina Boului 131 50X1 50X1 50X1 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 DENUM1REA COMUNE1 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 SATELE COMPONENTE RAIONUL BABENI-BISTRITA cu resedInta In comuna BABENI-BISTRITA 1. BABENI-BISTRITAI) 2. BALCgT11) 3. BARSOIL14) 4 BERCIOILP) 1. Ilonciu 2. Cepa Dealului 3. Romani" 4. TAtdranti 5. Ungureni +7) 6. ValeelLire I. Galtotaj 2. Linia'Hanului 3. 3Id7ar.aru 4. Rotireiti + 5. Valea BlIciased 1 Delureni 2. Hardabei + 3. Nijulesti') I. Barsqti 2. Bercioiu + 3. Ruda') 5. CASA VECIIZOLANLP) I Casa Veche 2. Cioboji 3. DrAgoiu 4 Nicolesti 5. Peretu + 6. Stoicarresti 6. CORBI') 7 CREMENARP) 8. DAES'II') 1. Corbii din Vale 2. Ginerica") 3. Mangureni 4. Popesti 5. Schitu 6. .7ocariciu 1 Barangi 2. Bratia din Deal 3. Bratia dirt Vale 4. Fldnianda 5. Galiceni G. Mijlocu + Miu'esti 8. Pieptesti 9 Teodoresti 1 Curtea 2. Daciti 3. Firijba I Meeni 5. Popcsti 6. Ursi Valea Caselor DENUSUREA COMUNEI 9. DICE') 1. Bldeni 2. Dealu Liunele 3. Dealu Scheiului 4. Dobresti + 5. DrAgulesti 6. Gura Cruellot 7. Linia pe Vale 8. Udresta 9. Vales Scheiului 10. FRANCE5TI- MAN A STIRENP) 1. Balujoaia 2. Cosard 3. Desrobiji 4. Francesti + 5. IldIdeju 6. Mosteni 7. Pddureju 8. Ruddria tl Surpatele 11 GALICT.A9 12. IONE5T1') Comunele Baben1-13Istrlia, 13T i, Bcrclolu, Casa Veche apartinut ralonulul R. V.',Icea. ? Semnul Indica ,slut de revedlnta at comunel. 7) Sat nOu IntlIntat twin imcartirea -satului .I.,tazararu- .) Comune:e BArsolu. Danhel. lor.etti g1 Marcea an apar Inclustv c:.tunul :Illata dela sand Treptcni, corn. Vitorn1 ? Inclusiv catunut Urlatoarta, lost sat la a:etas comuna. ? Satele Cava Veche ;I Cloboll on opartinut de comuna ? incluslv catunul Isalle4t1. .5.atut GI:erica 51 catunv.I Ralonul it. Valcca. Comunn 0:licit' a aparilnut rtionutut Ladesti. Comunc:e Frarre?ti?Mjr..UtItcni .1 Pk,est1-01?isau an Comur.a 1.1unelc c Jos a 45;artir.ut ralonut.d Ve.tea. 132 13. LAU/CELE DE JOS") 14. MAREA') 15. MIHAE$TP) 1. Cocoru 2. Plaminda 3. Gal cm + 4. Ostroveni 5. Teiu 1. Bucsarti 2. Fiscalia 3. Potesti 4. Guguianca 5. Obeni 4 6. Rdscdeji 7. TdcAliEe VTE 1. Ceretu 2. Launele de Jos + 3. Surdeni 1 Ionestii Govoril 2. liarcea + 3. Prodlinesti 1. Arsanca 2. MAgura 3. Nlihdest + 4. Negreni 5. Rugetu G. Stupdrei 16. PAUSESTI-OTASAU") 1. Barcanele 2. Cemelele 3. Plusesti-Otisdu 4. Pausesti 5. Solicesti .6. .erbanesti 7 Vileni -Olanu Ifosta Mau), Corbi, Cremenarl, Callcca 51 Mthiesti 10 Caltotanl in satete Mazararu i OMtotaar tInut ralonulul Dragasan1 rest!. Drigoest1. ralorul Dragasani. Lsallesti an fault parte din satuJ Minclotu dela corn. Ifillcotu. apartinut ralonutul Horezu a. ? DE.VUM1REA COMUNE1 SATELE C.OMPONENTE B 1 COMUNE1 17 PESCEANAI) 18. ROE-5T1 II 19. SIRINEASA') 20. STOICENT) 21. STOLLE5T11) 72. URI') 23. VITOMIRE5T11) 1. Negraia 2. Pesceana-Cermegesti 3. Pesceana-Cneni + 4. Pesceana-Roesti 5. Pe.ceana 6. Ursoaia 1. Barbdrigeni 2. Ciocaltei 3. Cueni 4 Roesti + I. Ciordst?) 2. Sirineasa + 3. Sldvitqti I. Bdnesti 2. Dosu Raului 3. Plesoiu 4. Predesti + 5. ;erbdneasa 6. Valea Vie) I. Balomireasa 2. Ildloiu 3. Bulagei 4. Geamdna 5. Popesti + 6. Stdnesti 1. DrAgujesti-Dealu + 2. Ghiobesti 3. Giuroiu 4. Malu 5. Retest' 6. Obogeni 7 VIAdulesti I. Bulimanu 2. Costqti + 3. Trepteni RAIONUL COSTE5TI co retodInta In comma COSTE5TI 1. BARIAGU 2. BRO5TENI 3. BUZ0E5TI I. BArlogu + 2. Butts 1. Brosteni + 2. Liana 3. Pima Ron 4. Podia Brosteni 5. Smei 1. Bujoceni 2. Su:0*i :4- 3. CorPitel 4. Curteanca 5. Podeni 6. Vulpevti grivi 50X1 SATELE Co.ttPoNENTE 4 CA1.DARARU 5. CIOCESTI 6. COSTE*TI 7 DEAGURILE 8. PALFANI 9. GLIGANU 10. ILIRSESTI 11. IIUNtrr,r, 12. IONE521 13. IZVORU 14. LE5ILE MARGFILA 16. arOzAcEsx 17. N'EG1tA.5I 18. PADURETI Comunee Pasoan* id /WWI an apartthut d raked I-WW1 Comunele Steinman, Stoked. StoDeall ;I Ural au spent nut de reload R. Vilma. Includv dtunul Ivane01. catul CSorlaU a aparOnd de cod. Died *mune Vitomire#1 a aparticut de reload Dridiesel- -pInchudv Gaza cu gniput dil case die apregderee ELM it oberul de vIte care an apartinur de cog& mime. won.* Reek,' de Vede. red. BucureSU. I. Cdtddrarull + 2. Burdea 3. Strambeni 1 Bath 2. Ciocesti + 3. Ilandra 4 FeLirrasa I. IIIIscni 2. Costesti + 3. Datcu 4. Starcii de Jos 5. Starcii dc Sus 6. Tarlesti 7. Teleasca . Telesti Deagu de Jos + . Deagu de Sus . Goleasca I. Cdedrezent 2. Crbchinesti 3. Falfani + I. Gliganu de Sus + 2. 5erbane1ti I. Ciobani 2. Harsesti + 3. Martalogi 1. Cdujani 32.. HGoa uimde I. Ionesti + 2. .erboerti 3. Tornsanca 4. VIAdula 1 Izvoru de Jos 2. Izvoru de Sus + 1. Lqile 2. Mozacu 1 MArgtria de Jos 2. 3Iarghia de Sus + 1. Babaroaga 2. DurnbrAveni 3. 31ozaceni + 4. Zidurile 1. Cantacttzu 2. llegra0 I. Catane 2. City-6 3. Padureji + 1 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 50X1 50X1 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 DENUM1REA C0MUNE1 SAME COMPONENTE 19. RECEA 20. ROCIII 21. SARATA DE JOS 22. SAPATA DE SUS 23. SILI$TEN1 24. STOLNICI 25. SUSENI 26- TUTULE.$T1 27. UNGIIENI 28. URLUENI I. ?rode! 2. Recea de Jos 3. Recea de Sus + 1 Gliganu de Jos 2. Rociu + 1 BAnAresti 2. Dealu Bradului 3. Mirtesti + I. Dr5ghicesti 2. G3inusa 3. Lipia + 4. Popesti 5. Turcesti I Bumbucni 2. LAngesti 3. Lenca Corbului Silisteni + 1 IsbAsesti 2. Stolnici + 3. VIAscuta 1 Boeresti + 2. Burdesti 3. Cersani ? 4. Strambeni 5. .tefAttesti I) 6. Suseni 1. Cltiritqti 2. GAles,esti 3. PAdureni 4. Tutulcsti + Colt tt 2. Sattt Sou 3. Ungheni + Aft-MI(11i 2. Brabet 3. Mal u 4 Urlueni + 5. Zuvelcati RAIONUL CURTEA DE ARGE$ cu reledinla In ?raw! CURTEA DE ARGES I. ALBE$T1 2. AREFU 1 Albesti.I'ltnanteni 2. Albesti-Ungureni 3. BrAtesti 4 Doblea 5. Dobrotu 6. Florieni 1 Arent + 2. Ca131.1neni-1'atn5nteni 3. CapAtaneni-Ungureni 4. CumpAna - OENEMIREA C0MUNE1 SATELE COM.PONESTE 3. BAICULEST1 4 BRADULEI C.EPARI 6. CIOFRANGESI 7 CORBES1 IL CORM 9 DONINE.`;TI IO.MU$ETE5TI II SUC::OARA 12 OEST1 13 POESA,R1 9 Satul $teDuelti a apartInut de corm Oarla, ralonut Topolovent Satul Doblea a apartInut de cm. Vales lalutul. 134 Arge,...,tni 2. ILliculesti 3. '1Ianicesti 4. Valea Rea 5 Zigoneni 1. Alunisu 2. Bridetu 3. Bradule1 4. Cosaci 5. Galesu 6. Piatm 7. Sect S. Slamnesti 9. Ulent 10. Ungureni I. Carpenis 2. Cepari-Paminteni 4- 3. Cepari-Ungureni 4. Morasti 5. Surpati 6. *endrulesti Urluesti S. Valea Babci 9. Vales ILigurei 1. Burlusi 2. Ciofringeni 3. Lacurile 4 Piatra 5. Scheiu Duculesti + 6. Schitu Mate! I. Berindesti 2. Bucsencsti 3. Corbeni + 4 Poenari 5. Turburea I. Corbi + 2 Poenarei 1 Domuesti + 1 BolovAnesti 2. NIusetesti + 3. Robaia 4 Vales Fattrulus 5. Valea Mn 6. VAIsSnesti I. Sucsoam + 2. Sbogbilqti 3. Slatina 1. Bird5ti 2. CiocInesti 3. Oesti-Pam.inteni + I Oesti-Ungureni I Ceaurevti 2. Ioanicesti 3. Poenari + SEM DECUSIIREA cOMUNE1 SATELE COMPONENTE 14. SALATRUCU I. SEitrocu de jos + 2. alitrucu de Sus 3. Viierd 15. STANE$T1 I. Stine:SI + 2. Corbsori 16. STROP,$TI 17. SUICI IS. TIGVENI 10, TUTANA 23. VALEA DANULUI 21. VALEA IA$ULUT 1. Costesti-Vikan 2. Stroesti + 3. Vale* Nuscelidui 50X1 , DENUM1REA COMUNE1 SATELE COMPONENT! 2. AITARASTI 3. CARLOGA.sa I. Iancu1qtI 4. CRErEsTJ 2. Paltesu 3. Mks:I 4. Resderd 5. Said -I- 6. Vika Calului 5. CUCUETI 1. Bidislava 2. /Matsui 3. Bbsestil de Jos 4. Binsestii de Sas 5. Blaju 8. DEP-TT') 6. Tigveni + 7. Vlidesti I- Aneilue9ei 3. Vales Brazilor 4. Valet 11 Enache 5. Vaka Posculni Binicestl Bolculesti 3. Eceobinesti 4. Ctureati + 5. Herisaul 6. Mese 7. Vernesti 1. Birbilibelti 2. Borovissest1 3. Cerbureni 4. Mustlipsid 5. Ruginossa 6. SeciturRe 7- Unwell" ? 8. Valet Iau1n1 + 9. Valx 1.11einlui ? ORA$E RAIONALE 1. CURTEA DE ARGE.$ 1. Curtea dc Arges 2. Noaptes RA1ONUL DRAGA$AN1 cm resedinta In orasul DRAGA.$AN1 ALBE$T11) I. Albe)ti + 2. CornIteln 3. Linia Mare 4. Seaca 5. Valea Sect! 7 DIMCCI 8. DRAGOE$TI 9. DOBROTE.ASA 10. FUMURII" 11. GLAVILE 12. GU$OENI 13. LUNGE$T1 14. MADULARI-BEICA 15, IIITROFANI 9 Comma Albeall ? apartInut de tetanal Veda.- 9 Comm& non Intantatl dln ratele Delestt 11 Doneatt &la earn. Dritioettl. Satul Balla a aparOnut de nen. Vulturelti. 1. Amiristi 50X1 2. Gusoianca-C.itilerd 3. Padina, 4. Pa1anca Becn1esti 2- Ceaitl?gani 4. 3 Ctari 4. Scorbura 5. Stupiva I. Creterti + 2. Izroru 3. 3Lreuelti I. Stremmoisa I. Cilziinesti 2. Cucueli + 3. Valea Fetid 4. Vinqt.1 1. Dejesti 2. Dont4t1 Dienci + 2. VLingarcsti 1 Buciumeni 2. Dragoesti + 3. Geam.ina I. I3atia 2. C.impu Mare 3. Dobroteasa + 4. Murge?t1 5. Vulpe;ti 1. Carcaclie;t1 2. Fumureni + 3. Vrdjitoru 1. Aninoasa 2 Pesceana + 1. Burdale)ti 2. Huta:1 + 3. Dealt: Mare 4. Episcolis 5. Migureni 6. Sparlen1 I Lunge,ti + 2. St8nc5ti-Luncs I. Blfiloara 2.BialqT1 3. Dimulesti 4. Hilesti + 5. Iacovile G. Ifamu 1. Bon 2. Cetateana 3. Mitrofani + 4. Racu Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 50X1 50X1 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 DEVUMIREA COMUNEI SATELE COMPOSE.NTE 16. NEMOIU 17. OLTEANCA ORLE$T1 10. OTE$TI 20. PRUNDENI 21. RAME$T1-BEICA 22. SA3IBURES,TI 23. SCUNpU 24. SPATARU9 25. SUTESTI 26. STREJE$T1 27. $TEFANEST1 23. (JRLULASC.A 29. URI? I. Merisesti 2. Nenioiu + I. Olteanca 4- 2. Voiculeast 3. Zarostea 1 Orlestii de Jos 4- 2. Orlestii de Sus ? 3. Procopoala 4 Scliosii) 1 Aldesti ? 2. Cepesti + 3. Cerbeni 4. Otestii de Jos 5. ()testi' de)Sus Zji? 1. CiLlina 2. Prundeni, 4- 1. Ramesti 2. Stoizulesti 3. Su,sanii,de Jos 4- : 1 Cerbent 2. Ionicesti 3. Ldunele 4. Mdnulesti 5. SAmburesti + 6. Stinuleasa 7 Tonesti I Avrdmesti 2. Blejani 3. Lahovari 4 PIlduretu + 1. lliesti 2. Popgti 3. Spataru + 4 Vaka Vai de El I. Borasesti 2. Mazili 3. Pietroasa 4 Sutesti + ? 5. Verdea 1. Coliba) 2. Mamura 3. Puricci 4. Strejqtii de Jos + 5. Strejgtii" de 'Sus I. Condoesti 2. Dobrusa 3. $coaIa + 4. $erbanesti I. Ibanesti 2. Uriniasca - 1. Afumaji 2. Dobrinesti 3. Greergti Satul &atoll a aparilnut de comma lonelti. 'Comunele Sp.itarp Ucti au aparilnut &ralonul Vedea Satut Collbaat a apartinut de corn. tots. ratonut Stanna 1;6 DENUMIREA COMUNEI SATELE C031PONEVTE 30. USUREI 31 VERGULEASA 32. VOICE$T1 33. VULTURE$T1 31 ZAVIDENI 35. ZLATARE1 ORA$E FtAIONALE 1 DRAGA$AN1 I Dragasanl 4. llierlicesti 5. Tufaru 6. Vfilvoiu I. Sdrbi 2. $usanii de Sus 3. Usurei + I. Dumitresti 2. Poganu 3. Verguleasa + 1 Petculesti 2. Annul Mare 3. Romeo Mic 4. Tighina 5. Voicestii de Aloe 4. 6. Voicgtii din Vale I. Linesti + 2. Valea lui Alb 3. Vulturesti 1 Aurestl 2. 1111utoaia + 3. BSrbuceni 4 Shea I Dobrga 2. Valea Caselor 3. Zldtdrei RAIONUL GAESTI cu resedinta In orasul GAE$T1 I. CIUPA I. Ciupa-lfanciulescu 2. LagAr + 3. Mavrodolu 2. COBIA DE JOS I. Calugdreni 2. Craciunesti 3. Gherghitesti 4 Gura Porcului 5. Mindstirea + 3 C013IA DE SUS I 13lidari 2. Cdpstma 3. Frasin-Deal + 4. Frasin-Vale 5. Mislea 4 COSTE.$T1I DIN SALE I 13ucuroaia 2. Costestii din Vale 3. Matracana 4. Maruntisu 5 Merit 6. Tomtani 5 CRANGUR ILE 1. Bidulesti + 2. Crangurile de Jos 3. Crdngurile de Su, 6 DRAGODANA I Thud= 2. Cuparu 3. Dragodana 4 Straosti SECRET DENUMIRGA COMUNEI SATELE COMPONENTE 7 CUR.'. $UTI1 8 . GL RA FOII 9 1IULUBE$T1 10 IONE$T1 11 JUGUREN1 12. LUDE$TI 13. MAT ASARU 14. MOGO$ANI 15. MORTEN! In. PATROMA 1 Gura .$utii + I. Bumbuia 2. Catanele 3. Fdgetu 4 Guru Foil I Butoiu de Jos 2. Rutoiu de Sus 3. C.dinesti 4 Ilulubesti + 5. Strambu G. Valea Dadei I Gherghesti 2. lonqti + 3. Palade I Fundttri 2. Jugureni + 3. Mfinlistioara 4, Olteni 5. Stavropolia I. Ludqti + 2. Milosesti 3. Ruclari 4 Telesti I. Cretulesti 2. Milttsaru 3. Odaia Tturului 4. Pdnesti 5. Tetcoiu I. Chirca 2, Cojocaru 3. Frasinei 4. Medi 5. Mogosani + 6. 7Avoiu Orbului I. Cacova 2. Mortcni + I. Patroaia-Deal 2. Pdtroaia-Vale + 3. Potlogeni-Deal 4. Potlogeni-Vale 5. Rudari 17 PETRE$T1 1. Coada Izvorului 2. Greci 3. Petresti + 4 Puntea de Creel 1$. PICIOR DE 'MUNTE I Boboci 2. Padnreni 3. Bland 4. Picior de Monte + 19. PRODLTLE$T1 I. Brosteni 2. Costestii din Deal 3. ProdnIqti + 20. PUTU CU SALCIE I. Gt4sati 2. Poroinica 3. Putn en Stacie + DENUMIREA COMUNL1 SATCLE COMPOND:TE 21 RASCAETI 22. SLOBOZIA 23. SCIIEW 24 SPERIETENI 25. $ELARU 50X1 1 Cioflec 2. DrIghineasa 3. R.Iscleti + 4 Vultureanca 1 Slobozia de Jos + 2. SIobozia de Sus I. Scheiu de Jos + 2. Scheiu de Sus I. Sperieteni + I. Fierbinti 2. Glogoveanu 3. .$elaru + 26. STEFAN CEL MARE 1 Glavacioc 2. $tefan Cel Mare + 27 ULIE$T1 23. VALEA MARE 29. VISINA 1 GAE$TI .4LUNLT I. Dogari' ? 2. Thou lui Pala 3. Petresti-Croitori 4. Ragu 5. Uliesti-Ddmbovita 4. 6. Uliesti-Vlasca 7. Zinca 1. Ildsesti 2. Feteni 3. Garleui 4. Sari 5. Stmtonesti 6. Valea Caselor 7. Valea Mare + I. Brosterd-Deal 2. Brosteni-Vale 3. Izvont 4 Visina + ?RASE RA1ONALE 1 Gdesti RAIONUL IIOREZU cu resedinta co.nund HOREZU 2. AR31A$E$TP) 3. BARBATE$TP) Comma Armateut a apart!nut de ralonut LAdefil. Satul Ceenhoara a apartinut de corn. Steck-411. Comuna nou IntlIntatti din satut Larb5telti data corn Bodelti. I. Atoms 2. 'Stalest i 3. Coltesti 4 Igoiu 5. Ilaciu G. Ocracu 7 Rosia 1 Armisesti 4. 2. Cendsoarat) 3. Grosi 4 drodoia 1 1.33rb3telti = SEM 5cecbo Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 .DENUMIREA COMUNEI sATELE COMPONE.VTE 4. BERBE9TI r 5. HODE$T1 6. COPACENP) 7. COSTE.5TI 8. roLE.5:n 9. HOREZU 10. LAPUS,ATA I) 11. MALDARE*T1 12. MATEESTI 1. Alexesti 2. Baditoiu 3. Berbesti 4. Dimteni + r ? R*Ira 6. tu 7. Strimba 8. TArgu GAngulesti 9. Valea Mare 1. Birzesti 2. Bodesti 3. Negmlelti 1. Bilteni 2. Bondoci 3. Coplceni 4. Hotlrasa 5. Ulmetu 6. Vetelu 1, Bistrita 2. BogdInesti 3. Costesti 4. Ferigile + 5. Pietreni 6. Tomsani 7. Vdratici I. BdI(djenI 2. Chiceni 3. Dumbrdvesti 4. Folesti + 5. Polestii de Sus 6. Genuneni 7 IdAndilesti I. Barzoteni 2. Horezu 4- 3. Tfrimesti 4. Rfimesti 5. Romanii de Jos 6. Romani.' de Sus 7 .Tdnlimsti Ursani I. Beresti 2. Bresteni 3. Fistigoi 4 MU* 5. Sdrulesti 6..erbine1ti 7 7.1inesti 1 Malddrestii de Jos 2. ILlIdArestii de Su. + 1. Greci 2. Mateesti + 3 Turcesti DENUMIREA COA111faI SATELE COMPONENT! 13. CYTE5ANI 14. PIETRARI 15. SINE5TI ') 16. SLATIOARA 17. STROESTI 18. VAIDEENI 1. BogdInesti '2. Cirstinetti 3. Cocesti ' 4. MIldulari-Cerniscara 5. ()tepid + 1. Piet:aril 4- 2. Pietrarii de Sus 1. Citscheti 2. Dealu Bisesici 3. Diaconesti 4. Ganea 5. Link 6. Mijlocu 7. Obislavu 8. Popesti 9. Sinesti + 10. Strichinesti 11. Tuturu 12. Unica 1. Coasta Cerbulni 2. Cerna 3. Fometesti 4. Gorunqti 5. Mlostea 6. Slitioara + 1. Ciresu 2. Diann 3. Pojogi-Cerna 4. Stroesti + 1. Maria 2. Recea 3. VaideenI + RA1ONUL L0V1$TEA cu resedInta In comuna BREZOI I BF.RISLAVE5T1 2. BREZOI 3. CAINENI 1 BerisLivesti 2 .Brddisor 3. Scdueni 4 Stoenesti 5. Robakt 1. Brezoi + 2. Proeni 3. Vdratica*) 1. Cainenii Mari + 2. Cfiinenii bIi 3. Greblesti 4. Robesti 5. Rau Vadului 4. DANGESTI 1 Dingetti + fireddeinetti Atiziir 1 l) Comunele Copal:en/. Lapulata I Slneatl au apartInut de ralonul isclustv GaraLotru, situ! Varadca a apartinut do corn itacovna. maroon Cu satul Dratinestl. 138 DENUMII.EA COMUNEI SATELE COMPONENT! 5. MALAIA 6. PERL$AN1 7. RACOVITA 8. SALATRUCEL 9. TITE.57I 10. VOINEASA 2. lMtt-11. 3. Sillistea 1. Malta 2. Mlictal 3. Pe:Iona + 4. Poden1 5. Poiaaa 6..Spiau 1. Blinoiu ,2. Brada-Clocotici 3. Calinesti 4. Copiceni . 5. Dricinestin 6. Grum Lupului 7. Racovita + 8. Siricinelti 9. Tutulests" 1. Pitesti 2. Silitructl + 3. Seaca 4. erbinesti 1. Boiram 2. Bumbuesti 3. Bratovesti 4. Cocoin 5. Glujani 6. Titesti + 1. Voineasa + ORA$E, RAIONALE cAmrANE$T1 1. Cdliminesti 2. C.Aciulata 3. Jiblea Nona 4. Jiblea Veche 5. Patna 6. Seaca RA1ONUL MUSCEL cu resedInta in ?rap! CAMPULUNG 1 ALBE$TI 2. ANINOASA 3. BALILE.5TIr, 4. 13EREVOE$T1 1. Albesti + 2. Candesti 1. Aninoasa + 2. SIdnic 3. Valea SiEstei 1. Bililesti 2. Vales' Mare Bmtia 50X1 - DENUSUREA COMUNEI SAME COMPONENT! 5. DOTES' 6. rUGHEA DE JOS 7. 'BUGHEA DE SUS 8. c:ETATEN1 9. DAMBOVICIOARA9 1. Bakbanl 2. Boteni + 3. Suslinetti 1 Bushes de Jos + 1 Buglia de Sus + 1. Cetatent Deal + 2. Cetdteni Vale 3. Llicii 4. IMesteaclur) 50X1 1. Ciocanu 2. Dambovicioara + 3. Podu Dimbovitei 10. DRAGOSLAVELE I Dragoslavele + 11. DRAGEUCI 12. GODENI 13. HARTIE5TI 14. LERE$T1 15. MALU ou FLORI 16. untALTri 17 POENARI IS. POENITA 10 PUCHENI 20 RADEFTI 21 RUCAR 22. *SCHITU GOLE.5TI 23. STALPENI 1. Berevoesti-Pimanteni + 2. Berevoesti-Ungureni l) Salta! Drasinestl-Virateca s'a delpirtit In doui sate: Vi rateca, Indust', Cara torn', care ramas 4 corn. RACJVitIL corounele Foenila, tUdetti 151.11pen1 au aparttnut de ra/onui PlteitL Satul Muteacan ? apartlaut de corn. Vatenl-Dambovils. canuny Dou inisIntata din utile Oman. Dambovita I Podu Damborltel dela corn. Ruck. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 I. Drighicl + 2. Vdeirea 1. Cotesti 2. Galen' + 3. Main 1. Hartle-0i + 2. Lucien! 1. Lerestl + 2. Voinesti 1. Capn Coastei 2. Main en Plod + p. Miclosani 1. Purnicol 2. 3. Valet Popii 1. Grclani 2- Jug= 3. 4. peonari + I. Gole;Li 2. Poenita 1. Meisoarelef 2. Purism! + I. Pitigam 2. Riclqti + .1 1. Radar + lreapn Piscalul 211.14zirePi + 1. Livezeni 2- OPrelti 3. Std.lpeni + -50X11 a trecut la can. 139 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 DMUMIREA COMUNEI SATELe COMPONENT! ? -- ? ? 24. STOMM$T1 1. Bddeni 2. Cotenesti 3. Piatra 4. Slobozia 5. Stoenesti + ? 25. VALEA MARE PRA VAT 1. Bikesti ? 2. Nandesti 3. Valea Mare Pravat + .1. "Vat= Rumdnestilor ? ? . 26. VALENI-DAIII3OVITA 1 Valeni-Dimbovita + 27. VLADEST1 .3..195destii de Jos + 2.-VI5.destii de Sus '? ORA$E RAIONALE I. CA3IPULUNG .4. Cdmpultmg --"n? - RAIONUL PITESTI cu resedInta In orasul PITE$T1 1. ALBOTA 2. 13ABANA 3. BASCOy 4. BASCOVELE 5. BAJESTI ') G. BRADU 7 BUDEASA 8. COLIB.ASI 9. COSESTI 1. Albota de jos + 2. Albota de Sus 3. 'tiniest' 1. Ildbana + 2. Grosi 3. Lupucni 1. 13ascov + 2. Iliasca 1. Bunesti 2. DrAgolesti 3. Grajduri 4 Lintesti + 5. Negesti 6. Pielti 7 LTrsoaia S. Viirloveui 9. Zamfires,ti 1 BAjt4ti + 1. Ilradu de Jos 2. 13radu de Sus 4- 3 Gearndna 1. Budcasa Mare + 2. Budeasa Micd 3. Ciumesti 1 CoUbai + 2. Vicroi 1 2. J up:it:1.14 3. Pettc-ti Comuna r.ou Inflininra din Saicle Sapunarl al Sp:rldorI a. in. OF Far laird Glr.erica ii catur.ul 1. comuna MUM-, raionul II.,q Comuna OarJa a aparIlnut de rm. 140 DENUMIREA commEt 10. COTI1EANA 11 D.AVIDESTI 12. DARMONESTI 13. DEDULE$T1 14. DOBROGOSTEA 15. DRAGANU 16. LEIC.ESTI 17. MARES 18. MALURENI 19 ".%1ARACINENI 20. NIERISANI 21 MIC.ESTI 22. 110$0.11A 23. 0.1RJA 21 PIETROSANI 23 PRUNDU , 4ATELE COMPONENT! ; a I. Costesti 2. Cotmeana + 3. Dealu Doubt' 4. Sipunari 2) 5. Spridoni 1. Davidesti + 2. Voroveni I. Dirmonesti + 2. Negreni 3. Piscani 4. Vales Nandrii 1. DeduIesti + 2. Luminile 3.Mancioiul) 4 Mordresti 1. Dobrogostea + 2. Vilrzaru I. BAcesti 2. DumbrAvesti 3. Draganu-Olteni 4- 4 Prislopu Mare 1. Leicesti + 2. Picioiu 1. Cerbu 2. Mares + 1. Bldiceni - 2. :alumni + 3 Toplita 1 111rAeineni 1 13orlelti 2. Yalu Vflnat 3 Merisani I. 31icesti + 2. Pauleasa 3. Purcareni I. Ciocdnii 2. LazAresti ? 3. Mosoaia + 1. Ceausesti 2. Oarja + 3. StinisLSvesti I. Badesti 2. Pktrosani + 1 Bindudi 2. Prundu + :alarm! :dulcet e LCO. ralcnul blustoi. CorLi. raiun It'..eni?BIsIrlIa. qatt.1 fAtanclo u a ETbk_r- 1 DENUMIRCA COMUNEI SATELE COMPONENTE 26. RACOV1TA 27 RETEVOEST1 28. SLATIOARELE 29 SUEL:RA 30. .STEXANESTI 31. T1TE.STI 1. Contest' 2. Moven' 3. Racovita + I. GAnelti 2. Retevoesti + 1. ClobdnestI 2. SbItioarele -1- 1 Smeurn + I. Izvorani 2. Stefinesti + I. Bu;senesti?Lotasi 2. Titesti + 3. Valea Mfinistirei 4 Valea Stanii 32. VALEA MARE- 1 Encuksti PODGORIA 2. Valea Mare- Podgoria + 33. VALEA MARULUI 1 Calotesti 2. G513;esti 3. yam maruitti 34. VALEA URSULUI 35. VALC.ELELE 36. VULTURESTI 37. ZARNEST1 1. Brdileni 2. Glambocu 3. Mica 4. Prislopu Mk 5. Valea Ursula/. + 1. Brdteasca 2. Capu Piscului 3. Valcelele + I. Barzesti 2. Huluba 3. Vulturesti + I. Bunesti 2. Pduieasca 3. Zamesti + RAIONUL RAMNICU VALCEA cu resedinta In orasul RAMNICU VALCEA 1. BLIDARI 2. 130GDANESTI 1. Aldesti 2. Blidari 3. Gibesti 4. Opitesti 5. Pooesti + 6. Proddnesti 1. Bogddnesti + 2. Gum NIB 3. Malu Vdrtop 50X1 DENUMIREA COMUNEI SATELE COMPONE.YM 3. I3UDESTI 4. BUJOREN1 5. BUNESTI 6. CAZ.31NESTI DAEST1 S. DOBRICEN1 9. GOLESTI 10. GOVORA 11 3XILC0111 AV, r 12. MUEREASCA " Satele TIgAatal MerInesU a. contopesc Cu satul DobrIcortL Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 1. Bar= 2. Budesti + 3. Link 4. Racovim 1 Bujoreni + 2. Lunca 3. Malu Alb 4. Olteni 1. Bunesti + 2. Firesti . 3. Teiusu . . 4. Titireciu 1, B3rsest" 2. Bu1eta 3. Cazangti + 4. Stolnicent 1 Babuesti 2. Ddesti + 3. Fedelesoiu 4. Sambotin I. Budurlsti 2. DobricesiD) . 3. Grueri 4. Suseni 2. DrAganelti 3. Giurgiuveni 4. Poenita + 5. Tulei-Campeni 6. Vatisesti 1. Govora + 2. Gurisoara 3. Scdrisoam 4. Vulpuesti 1. Cs7sne?ti 2.-Ciut4tl 3. Isbdsesti 4. Milcoiu + 5. $oricaru ? 6. Tepsenari 1. Andreesti 2. Chills 3. Francesti-Coasta 4. Gaiculesti.Grui 5, Gitvanesti 6. Hotarele 7. Muereasca de Jos + 8. Muereasca de Sus 9. Pripoara 10. Stupina 11. Suta Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 DENUMIRCA COMUNE1 SATELE COS1PONEN1E 13. PAU5E*TI-IIAGLASI 14. RUNCU 15. STGENE5TI 16. VLADE*TI ? 17. ZMZURATU ORAE 1. IIATLII-GOVORA 2. BAnat otANzvn 3. OCNELE MARI 4. ILLIINICU VAL,CEA I. Coasta 2. PAnsesti-3Liglasi 3. Pietrari 4. SAracinesti 5. Ulmetu 6. Viezuri 7. Vlidneeni 1. Gropeni 2. Runcu 3. Snamirui 4. Viratecu I. Mxloskm 2. Mogoti 3. Stoettesti + 1. Dosu 2. VIScletti 1. Caeo4*+ 2. Groin 3. Ovreiesti 4. Neghinesti 5- PoPelti 6. Zmenritu RAIONALEI 1. .Ct;titinrile 2. Oitejesti 3. Prijils 1. Cheia' 2. Comilla' 3. Gurgitiata 4. Livsdis 5. ?Undid 6. Pieta* 7. Tin I. Brids 2. Capletlu 3. Copts 4. Heil 5. Gura, Suhavilui 6. Luna 7. Ocnita 8. RAtueni 9. SR:thistle 10. Teica 11. Valet Rii 1. Aranibel 2. Argintari 3. CetiItuia 4. Della Maluku 5. Feted 6. Gomm 7. Initesti 8. Lespezi 9. Ostroveni 10. Poeuari 11. Priba 12. Rimnicu Vika" 13. Silistea 14. StielAria 15. Trojan 1 Ruda a toss sat la coca. InidertL t Meraml ? lbw Ng la coax Claneett. ir 142 - DENUMIREA COMUNEI SATELE COS1PONENTE RAIONUL SLATINA cu resedinja In orasul SLATINA I BALANE5T1 2. BALTENI 3. BREBENI 4. BUZE$T1 5. CIREASOV 6. COLONESTI 7. COMANITA 8. CORBU NOD 9. COTP.ANA ? 10. CURTI5OARA II DOBA 12. DRANOVATU 13. GINEASA 1. BILinesti + 2. ILalu Rap I. Bilteni + I. Brebeni-Romini 2. Brebeni-Sixbi + 3. Ordorestl 4. Puturoass I. Birlesti 2. Burdulesti 3. Buzesti 4. Ciuresti 5. Ifilcoveni I. Cireasov + 2. Cotesti 3. Satu Non 4. S8rAcqt1 1. Blristi 2. Blitareni 3. Colonesti + 4. Guest' 5. Efirtintei 6. Nlivargeni 1. Cominita + 2. Deleni 3. Schitu Deleni I. Corbuletu 2. Corbu Non + 3. Diem:testi I. Coteau& + 2. Ipotesti I. Clitunu de Sus 2. Curtisoara + 3. Linia din Vale 4. Pietrisu 5. Proaspeti 6. Raitiu I. Cocaristi 2. Doba + - 3. Schitu din Deal 4. &Mtn din Vale 1. Dranovatu + 2. Gridistea 3. izu 4. Segarcea I. Cornqu 2. Gabera 3. Unease + 4. Ginernica 5. Spuratti c1KIT,L7 50X1 50X1 DENUMIREA COMUNEI SATELE COMPONENTE DENUM1REA COMM( SATELE COMPONLN in 14 ICOANA 15. 1ZVOARELE 16. 51ARGI3EN1 17. MILCOV 18. MOGOSESTI 19. NEGRENI 20. OPORELU 21. OPTA*1 22. PERIETI 23. PIATRA 24. PLATRA-OLT 25. MESON 26: POTCOAVA I. BAceni 2. Calugareasca 3. Ciuciu 4. Flom 5. Icoana + 6. Pitigomti 7. StAnislivesti 8. Urscaia 1. Aliminesti 2. lavoarele + 3. Zidari 1. Biltati 2. 3IArgineni-Slobozia + 3. Aliblesti-Popesti 1. Milcovu din Deal + 2. Milcovu din Vale 3. Prooroci 4. Stejaru 1. Constantinesti 2. Jitaru 3. 31080FIU + 4. Piscani 1 Birch 2. Chijeasca 3. Negeni + 1. Baia de Jos 2. Beria de Sus 3. OPorelli + 4. Radesti 1. Jugaru 2. Optasi + 3. Zavoiu I. MAgum 2. Nierlestil de Sus 3. Perietii de Mijloc + 4. Perietii de Sus 1. Crira de Jos 2. Criva de Sus 3. Piatra + 1. Bistrita Noul 2. Enosesti 3. Piatra-Olt + 1. Arcesli 2. Arcesti-Cot 3. Plesoiu + 1. BTOSCIITi 2. Carstesti 3. Mesinesti 4. Ilijlocu 5. POtCO3V9.-Falcoeni + 6. Sinelli 7. Truhnelti 8. Valeta Menlar 27 PRI srAcA 1. Dnieesti 2. Priseaca + 3. SMtAnesti 28. SCH1TU 1. Catanele 2. Creel 3. Lisa 4. Mosteni 5. Schitu + ? 29. SARBI1-11AGURA 1. Branistea 2. C.osereni + 3. SArbil-ILIgura 4. Unghmi 5. VitAuesti 30. SCORNICESTI 1. Isaresti 2. Rusaori 3. Scomicesti + 4. THAW Teius ? 31. SLATIOARA I. Salcia 2. SlAtioara 32. SERBANESTI 1. Jaratleti 2. SerbInestil de J03 -F 3. erbluestii de Sus 33. TAMPEN1 I. Bac= 2. Tampeni + 34. TESLUI 1. Cherlestii din Deal 2. Cherlestii din Vale 3. Cherlestii Masten.' 4. Garbo 5. Teslul + 35. VALCELE 1. Birellnesti 2. Valcelele de Jos + 3. Vileelele de Sus 36. VALEJ1 MARE 1. Birca 2. Recea 3. Turin 4. Valea Mare Noui 5. Valea- Mare Veche 6. Zorleasca ?RASE RAIONALE 1. SLATINA 1. PirlitiI) 2. Slatina RAIONLIL TOPOLOVENI cu resedinta In comuna TOPOLOVENI BELETI -NEGRESTI 1. Belchi 2. Negresti 3. Zgripcest1 + 2. BOGATI I. Bogati + Chitesti 3-. Glimbocelu 4. Strambn 9 Ptir110 ? fest sat Is cora. Clreapv. 143 50X1 50X1 .IMEOZT? Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 f?.?? - Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 bENUMIRP.A.COMUNEI SATELE COMPONENTE 3. 1.1(YrE.5TI 4. BUDISTENI - 5. CALINESTI 6. CATEASCA " - .4.11 1 7. CANDF.5T1-DEAL 8. DOBRESTI 9. GLAMBOCATA 10. GOLESTI 11.,LEORDENI 12. PRIBOENI 13. RATEST1 14. RANCACIOV 15. SILISTEA I. Botesti 2. Ilcsteni-Greci I. BAR? 2. BAntAu 3. Budisteni + 4. GlAmbocel 5. Glodu 6. Salta Scoicesti I. C.Alinesti -1- 2. Gorganu 1., Cdtanele 2. Citeasca + 3. Coserile 4. Popqt1 5. Zeama Rece 1. CAndesti-Deal + 2. Valea Mare / I. Dobrqti + 2. Furesti I. Baloteasea 2. CAluglrita 3. GLimbocata + 1.. Golesti + 1. CArciumAresti 2. Ciulnita 3. Leordeni + 4. MAtiloana 5. Moara Moeanului I. Albutele 2. I3otarcani 3. Crintesti 4. Gordnesti 5. Paraschwesti 6. Samaila 7. Titoiu 8. Priboeni + 9. TigAnesti 10. 7ig3nesti-Linie 11. Valea Mare 12. Valea Nenii 13. Valea Popii 1 Furduti 2. Pdtuleni 3. RAtesti + 4. Tigveni 1. Cdrsticni 2. Glodn 3. Rinaciov 4. Urlucca 1. Circsu 2. Grugti 3. Gruiu 4. Silistea Situ) Ourelt1 ? apartinut ?Ir corn. C11113. 144 DENUA11REA COMUNE1 SATELE.COMPONENTE 16. SUSENI 17. TEIU 18. TOPOLOVENI 19. VALEM-PODGORIA 1. Birloiu 2. Bujoiu 3. 'Suseni + 1. Tein din Deal 2. Teiu din Vale + 1. Golestil Badii 2. Topoloveni+ , 3. Vitichesti 1. Cioeanesti 2. Radu Negru 3. Udeni-ZAvoi 4. Vileni-Podgoria + 5. Vrinesti RAIONUL VEDEA cu resedinia In comuna 'CUBA BOULU1 1 ALUNI*U 1. Alunisu de J03 2. Alunisu de Sus 3. Ciuresti 4. Delurcni 5. Gruiu 6. Mereni 7. OptAsani 8. Proteni + 9. Purclresti 2. BARABTII DE VEDE I. BArAstii de Cepturi 2. =rest" de Vede + 3. Bobozi 4 CiocAnesti 5. Comesti 6. Ldaresti 7. MAruntei 8. Ilotoiesti 9. Popestl 10. Prodani 11 RAchicioara 12. VArsesti 3. CALUGARU 4 CIOMAGE.5T1 1. BarbAlAi 2. Boroesti 3. CAlugaru + 4 Carstani 5. Chelbesti 6. 39rce1t; 7. Momaiu 8. Turbati 9. Vlaici I. Beeulqb 2. Bratia 3. CiomAgesti 4. Cungrea 5. Dogari 6. Feclelesoiu Giuclani 8. Paunesti 9. R5dute1ts t- DENI?MIREA COMUNE1 5 CHILL% 6. COCU CUCA 8. FAGETELU 9. GURA BOULUI 1 I 10. IZVORIJ 11 LAUNELE DE SUS 12. I,ELEASCA 13. PADUROIU 14 POBORU SAME COMPMEs.TE I BAjetti 2 Chilia 3 Ciorica Leresti-Purcd re ti 5. l'icicani 6 Telcirnani 1 Coco + 2. Crucisoara 3. Facaletelti 4 Popesti 1 Moto 2. Carcesti 3. Crivatu 4 Cuca + 5. 51101 G. 1lAnc1ti 7. Sinesti 8 StAnicei 9. Valea Cucii 10. Vornigeasa 1 Holm + 2. Fdgetelu 3. Irani 4 Pdcald 1 Blejant 2. Fr-Mini 3. Gum a Boului + 4 Lungani 5 Oncesti G. Virsesti 1 Buretesti 2. Dincani 3. Fata 4. Izvoru de Jos 5. Izvoru de Sus + G. 1401u 1 BarbAlani 2. Cotu 3. LAunele de Sus -4 .1 Teodoresti 1 Leleasca -r 2. Mijlocu 3. Morlovgti 4 *tellnesti 5 Tonesti-Vdtdsesti 1 Cepari 2. Grddinesti 3. Paduroiu din Deal 4 l'Aduroiu din Vale + 1 Creti 2. G5rbaciu 3. Poboru 4 Richiteni 5. Surpeni ') Sato' Onceltra apartInut t corn. Altantfu. Sand 133?est1 a apartinut de cow. Topana. 50X1,AJ1 DENUMIREA COMUNEI SATELE COMPONCKTE IS. POIANA LACCI.CI 16. RICIIITELP. ? 17 RA.ILETUNIEROSI 18 SAMARA I9 SPINEN1 1 Dinculesti 2. Gdleteanu 3. GlIcesti 4 Poiana Lacului 1 Barbatesti 2. Greablnu 3. Richitcle de Jos 4 Richitele de Sus 4, I Ildditlesti 2 BdrAngti 3. Chiritesti 4. Diconesti 5. Dealu Bisericii 6. Dcalu Tolesti 7. Rdjletu?Govora 3. Rdjletu-Vierosi + I. Mums 2. Dealu Orasului 3. Dcalu Viilor 4 3tetoftt 5. Samara 1 Cuza Voda 2. Davidesti 3. Spincni + 4. Vineli 20. TATULESTI I uica de Jos 2. Silica de Sus 3. Tatulesti + 21 '1OPANA I. 115dArAni 2. Cdndelesti 3. Ciordca 4. Gherisestl 5. Gojgarei G. Topana + 7. Unguzeni 22. UDA I. Ingest' i) 2. Dranistea 3. Ciordca .1. Cotta 5. Gorani G. Greab5nu 7. Miereani r 3. .5etrari I. 135dicea 2. Chiritesti 3. Chitani 4. Ciuresti 5. Mognsesti G. Prodant 7 Vata + 8. Vetisoani 23. VATA Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 50X1 50X1 140 1 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 REGIUNEA,PLOE$T1 A. ORAE DE SUBORDONARE PLOE$T1 IS RAIOANE 1 BECENI. cu rescdinta in comuna 2. BUZAU, cit resedinta In orasul 3. CAMPINA. cu resedinla In orasul 4. CISLAU, cu resedinta In comuna 5. CRICOV, cu resedinla in orasul 6. MIZIL. Cu resedinta in orasul MIziI 7 PLOEST1, cu resedinla in orasul 8. POGOANELE, cu resedinja In comuna 9. PUC1OASA, cu rcsedinla In crawl 10. RAAIN1CU SARAT, Cu resedinta 11. SINAIA, cu resedinta In orasul 12 TARGOVISTE, cu resedinta In 13. TELEAJEN. cu resedinta In orasul 14 URZ10ENI cu resedinta In orasul 16. 17. 18. 19. 50X1 DENUAIIRCA COAIUNEI SMILE Cf .v DCNUAIIRC.A COAIL'NE( SATELE COMPONENTE ittGIONALA Beceni Buzau Campina Patarlagele Udall Pioesti Pogoanele Pucioasa in orasul R. Sarat Sinaia crap! Targoviste V5leni de Alunte Urzice.ni ; r RAIONUL Cu resedinta I. ALDEN1 P,r. 2. BECENI 3. BECIU 4 131SOCA 5. BLAJANI 6. CARPIN1$TEA 7. CANE$T1 8. CHILIILE 9. GRABICINA to. LOPATARI BECENI in comuna BECENI I. Aldeni + ') 2. Ciuclurile 3. aianasia 4. Podeni 5. Popoacti I. Decent + 2. Dogari 3. Enculesti 4. Fioresti 5. Gura Dirritenii 6. Gura Ocli 7 /Alargirift 1 Balta.TocIla 2. 8511gol 3. Bcciu + I. Bisoca + 2. Lop5t5reasa 3. Recea 4. Sarile 5. SIndrila 1. 135esti 2. Bi5jani. + 3. Sorest! I. Carpintstea + 2. Izvoru Dulce 3. Valea Hntarului 4. Valea Parulul 1..C5nesti + 2. Gonlesti 3. Negosina, 4. Pacurile ? 5. Suchea 6. Valea lui DragomIr 7. Valea Venal I. Budesti 2. Chiliile + 3. Crivilesti 4. GhiocarI 5. Glubu Petcari 6, Poiana Pletarl 7. Trestioara 8. Valea Nucuiul 9. Veghiurile I. Grabicina de Jos + 2. Grabicina de Sus !. Brebu 2. airaul 3. Jurubesti 4. I.cpaitari 5. Luncife 6. Plostina 7. Terca II MANZALE$T1 12. MARGARITE$T1 13. MURGE$T1 14. NICULE$T1 15. PARDO$1 POLICIORI RACOVITENI SARULE$T1 VADU SORE,STI 1 Apostari 2. Basceni 3. Belli' 4. Bustea S. Ciresu 6. Ghizdita 7. Grunji 8. Gura Badicului 9. Manzalesti 10. Plavatu II. Poiana Valculut 12. Reghinesti 13. Saran! 14. Sghlab 15. TrestIoara 16. Valea Ciornegti (7 Valea Cotoaret I. Cfiriltnau de Sus 2. Campulungeanca 3. Margaritesti + 4. $chlopeni? I. Batogu 2. Aiocani 3. Alotohani 4. Murgesti + 5. Valea Rate' I. Coca AntImiresti 2. hlerei 3. NIculesti + 4. Petrachesti E. Podu Munch! I. Chipertt 2. Costomiru 3. Pardo! + 4. Valea lui Lal 5. Valea Schlopului I. Dalma ') 2. Gura Vali 3. Piopeasa de Jos 4. Piopeasa de Sus 5. Policiori + 6. Sthitu 7. Scorloasa I. Budrea 2. Petrisoru 3. Racoviieni + I. C5r5tn5u de Jos 2. Golcelu 3. S5rulestl + 4. Turloestl 5. Valea Larg5 SirulestS 6. Vales Stine! I. Clocili 2. Hlrboca 3. Vadu Sorest( 450X1 147 npriassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R00220006001 9-7 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 DENUMMEA COMONEt 20 VALEA SALCIEI 21 V1NTILA VODA 22. ZARNESTI SATELE COMPONENTS I. Modrenl 2. Valea SAkW+ I. BAdInestI 2. Fundu Pap!! 3. Gura Pap 4. lzvoru Boului 5. Lunca 6. SArbesti 7. Schelu 8. Smeestl 9. Vintil3 Voda + I. Fundent 2. Ghlzdita 3. runcas1 4. Muesli + RAIONUL BUZAU cu resedInfa In orasul BUZAU I. ALICENI 2. SENTO 3. BOBOC 4. CANDESTI 5 CERNATESTI 6. COCHIRLEANCA 7 COSTESTI 8. GAVANESTI & GRAJDANA I Alicen1 2. Coconari 3. Suditi + 4 Zilisteanca I. Berth' + 2 Posta 1 Boboc + I CAndestli de Jos 2. CAndestii de Sus + 3 Satuc I CAlarusa 3) 2. CernNest' + 3. M5ISe5t1 4 7.5rnestl de SIM* I CochIrleanca + 2. Roslorl I. Budistenl 2. Coste5t1 + 3. GomoestI 4. Grosanl 5. Pietrosu 6. SpAtaru I. Bulb 2. GIWiriest! + 3. Movilita I. BArbuncesti 2. Boru 3. GrAidana + 4. lzvoranu 5. LuncenI 6. MIlug! 7 SaIcla DENUMIREA COMONEI SAME COMPONENTS 10. GURA ANINOASEI II GURA NI5COV 12. ZOSENI 13. LIPIA 14. MARACINENI IS. MEREI 16. MONTEORlis) 17 PLE$C01 IS. POSTA?CACNAU 19. SAGEATA I. 133cen1 2. Balanu 3. Gura Aninoasel + 4. Latast?Cojanu 5. Muchent 6. Pe Vale 7. Ratest1 S. Tarcov NO In lzvor 9. TMArrgu 10. Viforata I. CArlomAnestl 2. Mierea 3. Nitcov + 4. Posircestl 5. SAsenii Nol 6. SAsenil pe Vale 7 SlIsenll Vechi I. Bern + 2. Joseni 3. PAclele I. Balta Plopulul 2. ClobAnoala 3. Lioia + 4. ?Mile 1 CADAtfinastl 2. Carlovoata 3. M5rAcInen1 + 4. Potocenli de Jos 5. Potocenii de Sus I. Mere! + 2. OgrAzIle 3. Valea Putului Lipla 4. Valea Putului Morel 1 Gura 2. Sirata-Monteoru 4 3. Shata?Nenclulestl Muscelu 2. Plescol 3. PlesestI 4 UrlAtori I. Cfilughl Hairrnralcle 3. Posta + 4. PotArnichesti 5. Satu Nou I. Bellie 2. Burdusanl 3. Dambroco T. SAgrata de Jos 5. SArreata de Sus ? neasca 9 Sahli CiUdnrula n apartlnut de tom. Alder ratonut Secent. Satut Valea Pututut Merel a aparylnut de corn Stalpu. Comtua nou InlEntata din satele Snratll dela coin. Sara 'dance al Snrata Monteoru al Sarata Nencluleatt dela corn Stalgu. 149 DENUMIREA COMUNEI SATELE. COMPONENTS 20. SAPOCA 21. SARATEANCA 22. SCURTE5TI 23. SIMILEASCA 24. STALPU 25. SARANGA 26. TABARA$T1 27. TISAU 28. TARCOV 20. TINIEST! 30. EMMEN! 31. UNGURIII 32. VADU PAS!! I. MAtesti 2. SApoca + 3. Vales Putului I. AtArnall 2. Dobrilestl 3. lzvoru Dulce ? 4. Nenclulesti 6. Valea Bole( 1. CIocArlIa 2. Scurtesti + StAncestI I. BAnceasca - -2. Simileasca + -vs Stalpu + I Caltestl 2. Clondlru de Sus 3. Dare T. 5arAnga + I. GAIbIna5I +2. T?ritII Nol 3. TilbArAstil Vechi I. Hales 2. Infriltlrea 3. Lelculesti 4. LInla Ciolanului 5. Pisculen1 6. Sf. Gheorghe 7. StrAjeni 8. Tislu + 9. Valea Caprei 10. Valea Rea 1. Olesestl 2. Robestl 3. Runcu 4. Trestlenl 5. Tircov I Poeonele 2 Tintest! + I. Ulmenl + 2. Valcelele I Ungurlu + I. Bijan1 2. Focsinel 3. Gura 4. Vadu Nou 5. Vadu PasIl 4 c 50X1 DENUAIIREA COMUNEI 33. VALEA TEANCULU1 34. VERNE5T1 I. BUZAU SATELE COMPONEME I. Nenciu 2. NIslp 3. Valea Teancului 4. Zoresti + I. Agudu 2. BrAdeanca ') 3. Clinch/ ') 4 Vernesti + 0RA5E RAIONALE I. BuzAu RA1ONUL C.AMPINA cu resedInta In orasul CAMPINA I ARICE$TH- RAHTIVANI 2. BANE5TI 3. BORDEN! BREAZA 5. BREBU 6 BU$TENAR1 7 C.AL1NE$TI 8. COCORASTI-CAPLI 9 COCORASTI?MISLI 9 Adele Srlideanea 1 alnelu au aparttnut de comma Elmtleasra. 9 Situ) Surdeitt a anarttrno de corn. ?dna. 151) I. Aricestli-Rahtivani + 2. Nedelea I. BAnesti + 2. Urleta I. Bordenil Mari + 2. Borden!! Mel 3. SArca I. Breaza de Jos + 2. Breaza de Sus 3. FrAsInet 4. Gura Belle! 5. Nistoresti 6. Podu Corbului 7. Surdestl ') 8. Valea Lunga 9. Vales Tarsel I. Brebu AtAnAstlrei 4 2. Brebti Meglesesc 3. Petriceaua 4. Podu Cheii. I. BoslIcestl 2. Bustenari + T. C8linest1 2. Citina 3. NovAcesti I. Bobolla 2. Cocor5stl?Capli I.2. Galcoru?r.raa5ti?-9?X1 3. TIparesti 50X1 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 DENUSIIREA COMUNEI t . SATELE COMPOSESTE ? ? 10. CORNU II. DITE$T1 12. EDER1LE') 13. FILIPE$T11 DE PADURE DEMISIIREA COSIUSEI SATELE COMPONENTE I. Cornu de Jos + 27. T1NTEA 2. Cornu de Sus I. Nest! + I. Ciocoesll 2. Colfbast 3. Edera de Jos + 4. Edera de Sus BAICOI I. FIllpestli de Padure + 2. CAMPINA 2. SIllstea Dealuluf 3. MOREN1 14. FILIPE$111 DE TARG I. Fillpestli de TArg + 15. FLORESTI 16. GHIRDOVENI 17 MAGUREN1 I. Cap Rost, 2. Floressl + I. GhIrdoven1 + I. alagurenf + 2. Parma 18. MARGINENII DEJOS I. Marginenll de Jos + 19. MISLEA 20. OCINA 21. PODU VADULUI 22. POIANA?CAMP1NA 23. PROVITA DE JOS 24 PROV1TA DE SUS 25. $0TRILE21 26. TELEGA I. Mislea + 2. Scorleni 1 Adunall + 2. Ocina de Jos 3. Oclna de Sus I. Irmestl 2. Podu Vadului 3. Ragmanu 1 Platra 2. Polana?Campina 3 Vrajltoarea 1 Draganeasa 2. Provila de Jos + I. Fricoasa 2. Provila de Sus 3. SecAturl I. Lunca Mare 2. Plaiu Campinei 3. Plaiu Cornului '1 4. Secluri 5. $otrile + 6. Vistieru I. MelIcestl 2. Telege + I. Dambu 2. LIllestl 3. TIntea + ORA$E RAIONALE I. 1331col 2. Cotolu 3 Tureni 1 Campina 1 Moreni RA1ONUL C1SLAU cu resedlnia in comuna PATARLAGELE BALANE$T1 2. BOZIORU ' 1)RAESTI 4 CALVIN1 5. CATINA 6 CHIOJDU I. Balanestl + 2. fiercest! 3. Coarceni 4. Fula lui Nan 5. Tulburea 6. Valea Banului 7. Valea Iepel I. Bozloru 2. Budulle 3. FIsIcl 4 Gavanele 5. Geambasu 6. Gornetu 7. Gresla 8. Nucu 9. RAu + 10. Scaenl II. Ulmeiu 12. Vavaluelle I. Braestl Dosu 3. Matra 4. Plnu . 5. Ruglnoase Cornunti nou Innintate prIn schlmbarea retedintel din ratui ?Masi In satul Edese do Jos, Comuna $otrlie a aparilnut de ralonul Situ Plalul Cornulul a apartinut de comuna ComarnIc. ralonui Sinrde. I. BAscenll de Jos 2. Bascenif de Sus 3. Calvin! + 4. Frisfnet 5. Olarl I. Canna + 2. Slobozla 3. Valea Wind ZeletIn I. Basca Ghloidulul 2. Bogzenl 3. Catlasu -47IChloldu .5. P1esc!oara 6:4Poenliele DMIStIREA COMLINEI SMILE COMPONENTE 7. CISLAU 8: COLT1 9. COMANDA6 I) 10. CORBU 11. COZIEN1 ? 12. GOIDE$T1 3. GURA TEGH11 14 MAGURA ? ? ? ? 15. MARUNTI$U f, 16. AILAJET 17 NE1101A$U 8 NE1101U I. B5rasti 2. Buda Craclunestt 3. Cislau + I. Gura Based 5. Scarisoara I. Alunis 2. Colin de .los 3. Intro Sibicii + 4 Muscelu Caramanesti 1 Comandau + I. Catunu 2. Corbu 3. Lera I. Ciocanesti 2. Colleni 3. Cozient + 4. Glodurile 5. lzvoru 6. Lungesti 7 Nistorestl 8. Pietraru 9. Punga 10. Teisu II. Trestfa 12. Valea Route' 13. Zapodia 1 Bratilestf 4- 2. Fundata 3. Goide5t1 4 1vanetu 5. Pest rilu 6. Plaiu Nuculul 7 Potecu A. Secuiu 9. Vadu Oil I. Furtunestl 2. Gura Tegbil 4 3. Nemertea 4 Varlaam I Ciuta 2. Magura +.. I. Ileums Maruntisu + 3. Manastirea 4. Poenile 1 Mlaiet + 2. Stanila 1. Basca Rozilei 2. Lunca Prim-it-Wm 3. Nehoiasu 4. Paltinis 5, Vinelisu 1 Badarlegiu 2. Fundts Nehoitslis; 3 Nehoiu + DENUMIREA COMING! 19. ODAILE 20 PALTINEN1 21. PANATAU 22. PATARLAGELE 23. PARSCOV 21 RUSAVAT 25. SIBICIU 26. SIRIU 27 TEGA SATELE COMPONEIcTE - - --50X1 I. Capu Satului 2. Corneanu 3. Dulcesti 4 Gorani E. Lacu 6. OdAile + 7. Piatra Alba S. Posobesti 9. Scorosestf Valea Fantanei II Valea Stefanului 1 Chirlesti 2. Curmatura 3 Paltineni + I Begu 2. Lacu cu AnInl 3. Panatau + I. Plaisoru 5 Sibiciu de Jos 1 Crangu 2 PAtarlagele 3. Stroestl I Vale, Lupului 5. Valea Vie! I Curcanestl 2. Lunca Frumoasa 3. OdAile 4 Par; ,lest I 5. Parscc + 6. Tocilenl 7 Valea Purcarulul I Muscelu-Tigant; 2. Pallciu 3. Rusaval + Ursoala I. Cornetu ^ Sibiciu do Sus ? 3 Valea SibIclultsi 1 Broasca + 2 Casoca 3. Gum Siriului 4 Inselata 5. alusce!usa I. hiamnice4 2. Partile 3. Term 4- T Zaltarestf 28. VAI EA MUSCELULUI t Caine Chtnidul.4 ^ Ftsrulaturile 1. Muscelu 29 VIPERE$T1 '1 Comma ComandSu a apariand de raionul Tg. SU-mu, Iteglunee Autonond Maghlarl 152 I Tscnari ? Viperestf 4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 grra 1 5g?).(1 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 DENUMIREA CONIUNEI SATC1.7: COMPONENTE RAIONUL CRICOV cu resedInfa in ?rap! !ALAI' I. ALBESTI-A1URU 2. APOSTOLACHE 3. BARA1TARU 4: CEPTURA 5. CH1OJDEANCA 6. CIOCENI 7 CIORANI ft. CIUMATI 9. CTUPELNITA 10. COLCEAG II COSLEGI 2. DRAGANE$T1 13. DUMBRAVA 14, GHERGH1TA 5. GORNET-CRICOV 1 Albestl-Muru 2. Albest1-Pateologu 1 Vadu P5rului - I Apostolache 2. Buzota 3. Marlogea Vnlea Butt1111 I Baraitaru 4 I. Ceptura de Jos 2. Ccptura de Su4 I Chojdeanca ? 2. Nucet 3. Trenu 1 Cioceni I Cloranii de .los - 2. Cioranil de Su% I Ciumati 2. F5nari 3 Olari I. Ciupelnita + 2. Cornu de Jos 3. Cornu de Sus 4 Trestienii de .Inc T ColCeaq 4 2. Ueeerati 3. Inotesti 1 CoslegI + 2. DArvari 3. Pantaz1 Radiln 1 Belciug DrAoinesti 3 Meri I. Dumbrava 2. Trestlenii de Sue 3 Z5noa ga I. Gherahita 2. Indeoendenia 3. Unguren1 I. Coserele 2. Gornct-Crico% 3. Priseaca T5rculesti 1) Sahli Tlitaru a apnrtlnut de comunn S5neeru. DENUMIREA COMUSCI 16. HATCARAU 17 LOLO1ASCA IR \WAIF-MIA 10 rAnirrA.R1j5dvs:t 20 PLAV1A 21 ROTARI 22. SAI.CIA 23 SALCIILE 21 SANGERU 25 TOM$AN1 26 LIDRESTI 27 VALEA III I URLATI Cu 1 AMARL' 2. 'BABA ANA SATCLC COWMEN:7E 1 1151c5r5u 2 Malannic 3 Tufani I I oloiasca I. Glilocel 2. Mehedinta " 3. Nevesteasca 1. PAcalonia 5. Rahova I Parepa?Rusnni lordAchianu ? 7. Mocesti 3 Plavia I Malu Rusu 2. Rotari + 3. $oimestl 1 Saida 4 1 S5Iciile 1 StIngeru + 2 Tisa 1 M5gula 2 S;Ilticu 3 Tornsani Dobrota 2. Silistca 3 T5taru 9 Udresti 5 Val de El * I StrAosti + 2. Valea Cuculul V5rbila ORASE RA1ONALE I Urlati RAION1.11. MIZ1L resedinta In orasul MIZ1L 3 BADENI-MILUIT1 1. Amaru + 2. Dulbanu 3. Scortoasa 1 Sinaia Baba Ana + 2 Conduratu 1 Fl5deni?Miluill 2 Mirosi U. DENUMIREA COMUNEI SATELE COMPONCNTE 4. BOLDC$T1 5. BREAZA 6. CALUGARENI 7 CIRESANU 8. CLONDIRU 9. FANTANELE 10. FULGA II GLODEASU SARAT 12. JUGUREN1 IS. LAPO$U 14. LIMPEZ1$U IS. AHHAILE$T1 16. MIRES 17. A1OVILA BANULUI IS. NAENI I. Boldesti + 2. Gradistta I. Breaza + 2. Greceanca 3. V5Icsrica 4. Vispet I C5lug5reni + I. Ciresanu + 2. Markin! 3. $chiopola I. Atarnati 2. B5It5retl 3. Clondiru + 4 Satu Nou I. TIozieni 2. Filnl5ncle + 3. Ungureni ? 1 Fula de Jos + 2. Fulga de Sus I C5Id5rusanca 2. Glodeanu S5rat + 3. Ileana 4 Pilulicea?Cufurltu I. Jugureni + 2. Marginea P5duril 3. Valea Unghiului 1 Glodu 2 Laposu + 3. 1.5nose1u 1 Pictricica 1 Breheanca 9 2. Limpezisu 4- I. Colt5nenl 2. Al5reineanu 3. MilAilesti 4 Satu Nnit 1 Butuct 2. Miresu Mare + 3. Miresti Mic I Cioranca 2 Movila Ilantilui 1 FfIntinele 2. Fintesti 3. Meni + - 4 Procca 5 \Mau 50X1 DENUMIREA COMUAI SATELE C0MPONE.I4TE 19. PliTROASELE 20. 5AHATENI 21 TOHANI 22. VADU SAPAT 23. VINTILEANCA I MIMI. I. B5den1 50X1 2. Ochlu Boulul 3. Pletroasa de Jos + 4. Pletroasa de Sus 5. Posta I. !stain de Jos 2. Pepiniera Istrita 3. Sah5tenll de Jos + 4. Sahatenil de Sus I. Gura Vadulut 2. Persunarl 3. Tohani + I. Ungurenl 2. Vadu S5pat + 3. Vales Schellor 9 I. Gagenll de Jos 2. G5genii de Sur 3. Vintileanca + 4. Volnestl ?RASE RAIONALE I. Feick! 2. AtIzIl RAIONUL PLOE$T1 cu mania in orasul pLozsTI I BALTA DOAMNEI 2. BARCANESTI 3. BERCENI 1 BILCIURESTI 5. BLEJOIU 6. BOLDE$T1 7 BRAZI BRATA$ANCA 1) Satut Crebcaura a adarl nut de corn. I'lorlca, ralonul Pozoanele 11 Inchuly Latul ea Scheller dela corn. Jugurcril, cu care le contor(5te Satul ElSra a cluullnut de cam. Crulu. Snagov, reglunca Ilucure5t1 154 I. Balta Doamnel + 2. Bra ') 3. Curcubeu 4 Lacu Turcului 1 B5rc5nesti + I. Bercent 4 2. Catunu 3. Moara Nou5 I. Bilciurcsti 2. Closcaru-Frec5tel 3. Suseni-Socctu I Blejofu ? I. Boldesti 2. Seciu 1 Batesti 2. Brazii de Jos 3 Brazii de Sus + I. BrStasance 2. Ezenl 3. Ungurent Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 _ V- Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 DENUMIREA COMUNCI %%TELE COMPONENTE 9. BUCOV 10. BUDA-PALANC..1 I. C.ATUNU 12. COCORASTI-COLT 13. COJASCA 14. CORLATE$T1 15. CORNE$T1 16. DARMANESTI 17. FINTA 18. FRASINU 19. GORGOTA 20. HABUD 21 HARSA 22. LIPANE$11 23. MANE$T1 I. Bightlin 2. Bucov + 3. Ch'loran! 4. Valea Oriel 1 Buda-Palan. a ' 2. Sicilia Bujoreanca 2. Catunu + 3. Hodarasii I. Ochlu Boului I. Mita 2. Chesil?Id 3. Cocorasti-Coli 4. Cocorastl-Grind 5. CoItu de Jos 6. Ghioldum 7. Perstmarl 8. Tiganla I. Cojasca 4 2. Fantanele I. Corlatestl 2. Ghighiu I. Cornesti 2. Cristeasca 3. lingureni I. Darmanesti + 2. Marginerlii de Sus I. Bechinesti 2. Finta Mare + 3. Finta Veche 1 Fraslnu 4 2. Ibrianu 3. Pastarnacu I Fanari 2. Gorgota + 3. Pollgratu I. Bratesti 2. Habud + I Harsa + 2. Allstpoasa 3 Plopu I. LIpanott 2. Satu' Nou 3. $1potu 4 ZamEra I. Condo lzvorulni 2. Gura CrIvaiulul 3. !Muesli + 4. Zalhanatia DENUMIREA COMUNEI JA L t 4.4.JA PONENTE 24 NEGOE$T1 I. Negoestl 4 2. Piatra 3. Popesil 4. Stejaru 5. Zahanaua 25. PAULESTI I. Cocosesti 2. Muesli 3. Degerail 1. Gagen1 5. Paulesti + 26. PIETROSANI 1 Pletrosani + 27. PLEA$A I. Pleasa + 28. PLOPENI I. Gavanel 2. Plopeni + 29. POENARI-APOST01.1 I. CrIvIna 2. Poenari -Apostoli 3. Poenarl I'echl 30. POENAR I -BURCH! 31. PUCHENI 32. PUCHNII MO$NEN1 33. RAFOV 34. ROMANE$T1 35. SC.AEN1 36. STREJNICU 37 $1RNA 38. TATARAN1 39. TATARAI I. Carbunarl 2. Pioresti 3. Podu Wien' 4. Poenari-Burchl + 5. Poenarl-Rali I. Moara 2. (Mille 3. Puchenil Mari + 4. Puchenii Mid 1 Allroslavestl 2. Puchenil Mosneni + Antoilloala 2. Buchllasl 3. Goga 1. Malaesti 5. Moara Domneasca 6 Ratov + I. Purast 2. Romanesti ? I. Balaca 2. Scam! 4 I Slrejnicu...:44 ? I. $irna + 2. Tariceni 3. Varnlia I. T5t5r3nD4 I. Ologenl 2. Tataral + ? D/7.11MIREA COMUNEI SATE:E COMPONENTE 40. TARG$ORU NOU I. Stoenesti 2. Targsoru Nou + 41. rARG$ORU,VECHI 42. TINOSUG.4-.e 43. VALEA CALUGAREASCA 44. VLADENI I. Stancestl 2. Targsoru Veal + I. Pisculestl 2. Predesti 3. Tinosu + I. Arva 2. Dosurile 3. Rachlerl 4, Schlau 5. Valea Calugareasca 6. Valea Largs 7. Valea Mantel 8. Valea Nicovani 9. Valea Poenil 10. Valea Popil 11. Valea Ursa! 4. 50X1 DLNUMIREA COMUNEI SATELE COMPONFNTE II. PADINA 12. POGOANELE 13. SMARDAN 14. SMEEN1 IS. UDATI 50X1 I. Pad1na + I. Pogoanele + I. AiRropolla 2. SmArdan + 1. Anire1 Barbulescu 2. Moisica 3. SAlcloara 4. Smeeni I. Albeati 2. Munn 3. Udati-Lucteni 4. Udall?MAnzu + RAIONUL PUCIOASA cu reaedinta in oraaul PUCIOASA I. VIAden1 + 1 BEZDEAD I. Bezdead + 2. Costfaata 3. Ramata 4. Vida Morn RAIONUL POGOANELE cu reaedinta In comuna POGOANELE 2. BRANE$T12. S I. Berfrrileentilea+ I. BRADEANU 1 BrAdeanu + 2. CARAGELELE I. Carageleie + 2. Luciu 3. CALDARA$T1 1 CaldErilati + 4. CILIBIA I. Cillbla + 2. Gara Cillbla 3. Manzu 4 Movila Oil 5. FLORICA I. CosurIle 2. Florica + 6. GHERASEN1 I. Cremenea 2. Gheraseni + 3. Suditl 7. GLODEANU-C.ARLIG I. Casota 2. Carligu Mare + 3. Carligu Mic 4. Vacareasca 8 GLODEANU I. Cotorca SIL1$TEA 2. Glodeanu-Silistea 9. AIAXENU I. Mazenu + 2. Odala 13anului 10. METELEU I. Arcanu 2. Brigareasa 3. Lipanesti 4. Scutelnici + 3. BUCIUMEN1 l) 4. DOICE$T1 5. FIENI 6. GLODENI 7 MAGURA 8. MOROENI 9. PIETRO$ITA 10. RUNCU 11 SOTANGA I. Buclumenl + 2. Tata 3. Valea Leurzll 1. + 2. Dolan( I. Berevoestl 2. Cosiest! 3. Cucutenl 4. Fienl + I. Glodent 4 2. Gusoiu 3. Laculete I. Brosten1 2. Magura-Bela + 3. NIstorestl 4. Tunarl I. Lunca 2. Moroenl + 3. Muscel 4 Puchen1 I. Pletrostta + 2. Valea TtII I. Baden! 2. Brebu 3. Runcu + I. Goleasca 2. Sotanga + ?Comuri oou Irtil:ototi to locul corn. Vita rain toutarea reiedln;e1 !In satul rata In satul nucluzoaol. 50X1 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 m4/44, Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 DMUMIREA COMUNEI SATELE COMPONENTE 12. VALEA LUNGA 13 VALEA LUNGA- 14. VARFURI 15. VISINESTI I. MosIa Mka 2. $tlubeele-Tisa 3. Strambu 4. Valea Lungs Gorgota+ 1. Bacestl CRICOV 2. Gheboasa 3. $erbSneasa 4. Valea lui Dan 5. Valea Lungs Cricov 6. Valea LungS-Ogrea 16. VULCANA-BAI 17. VULCANA-PANDELE - I. PUCIOASA I. Carlanesti 2. Cojoiu 3. Statesti 4. Str3-mbu 5. uvitas 6. Valea Rea 7. VArturl I. Dospinesti 2. Sultanu 3. Urseiu ? 4. Visinesti + I. Nicolaesti 2. Vutcana-Bai + 3. Vulcana de Sus I. Fagetdu 2. Gura Vulcanci 3. Vulcana-Pandele + ORA$E RAIONALE I. Bela 2. Diaconest1 3. Glodent 4. Malurile 5. MIculesti 6. Mogen! 7. Podurile de Jos 8. Pucloasa 9. Pucloasa?Sat 10. SerbanestI RAIONUL RAMNICU SAKAI ei re:fedi:11a In oraful RAMNICU SARAT I. ALEX. ODOBESCU 2. BABEN1 3. BALACEANU 4. BALESTI BALIATI 1. Alexandru Odobescu + 2. DSnulestI 3. Mucesti-DSnulesti 4. Pleleiti 1. BD5r5begrii + 2. hesU I. 1331Sceanu + I. [West( + 2. B8Itar.1 Nol 2. 13410111 Veal + DENUMIREA COMUNE; SATELE compoNcs?Te 6. BOGZA BOLDU 8. BORDE$T1 9. BUDA 10. CHIOJDENI II. COTATCU 12. DARAMATI 13. DEDIULE$T1 14. DUMITRE$T1 15. GHERGHEASA 16. GREBANU 14-4. r 17. HOME$T1 18. JIDENI r 19. JITIA 20. JOITA 21. NICOLE$T1 pwarimper.swqr L.. 4044 rti 3. Rubla Mare 4 Rubla Mica I. Bogza + 2. CSIata I. Botdu + 2. Boldu Nou I. Bordesti + I. Buda + 2. Toropalestl 3, Vale, Larg5 CSLiutt 2. Chlojden1 + 3. Spidele 4. Tulburea I. Cotalcu + 2. Tigoiu 1. Blast! 2. DSrilmatt + 3. Myna 1 Dediulestt + 2. Gura FSgetului I. BicesIll de Jos 2. Bicestil de Sus 3. Blidar1 4. Dumitrestli de Jos 5. Dumitrestil de Sus 6. MotnSu I. Ghergheasa + 2. Ghergheasa Nota I. CrIstinestl 2. Grebinu + I. HerSsti 2. HomeItt 3. ZSplazt I. JidenI + 2. Oral!, 3. TAbScari 1 Dealu Slril 2. Jitia 3. Alla de Jos 4. Migura 5. PIO I. Costien1 2. Cuculeasa 3. Jolla + I. D3sc5lestl 2. MScrina 3. Nicolestl + 4. Plop! 157 DENUMIREA COMUNE1 - _ NI 22 ECULELE I. 6: _ 23. OBIDIP ' 24. POENITA 25. PUE..711 SATELE COMPONEVTE 26. PUTREDA SALCIOARA ? 28. SLOBOZIA BRADULU1 4 't t 28. SH-ILEA 30. $71UBEI 31 TAM BOESTI 32. TOPLICENI 33. VOETINU 34. ZIDURI I Neculele 4 2 Vintilcasca 1 Ccausu 2. Obiditi 1 LSstuni 2. Poenita 3. Tjnoasa 1...Puestii dc Jos 4 Vuestii de Sus 1 Pulreda Mare 2. Putreda MicS 1 8Slcioara 4.4S I Cornetu 2. Coroteni 3. Leesti 4 Obrejita 5. 01arenI 6. Slobozia Bradulu. * 7 Valea Beciul.ii 1 SihIca + 1 Colroasi 2. Patin 3. Hoinari 4 ....4iubei + 1 Bordestii de Jos 2. MSracini 3. Pietroasa 4. Slimnic 5. TSmboesti + 6. Treisteni 1 Posta 2. Raducesti 3. Toplicenl + Voetinu 1 Heliade Rildulescu 2. N Pim 3. Orzdneasca 4. Ziduri ORA$E RAIONALE I. RAMNICU-SARAT 1 FlamSnda 2. R..Sfirat RAIONUL S1NAIA cu resedinta in orasuI SINA1A I COMARNIC I Camarnic 2. Ghiosesti 3. Podu Lung - rairaInda a hot at la corn. Adenl. Cornuna CaraOale ? apartInut de ra'onul Cirnotra 158 giivi I '50X1 DENUMIREA COMUNE1 . SAT= COMPONENT, _ 2 SECAR1A 3. TA1.EA 4 TESILA 5. TRESTIENI 4. Polana 5. Posada I. Secaria I. Pim 2. Talca 4 1 Tesila + 1 Trestieni + ORA$E RAIONALE AZUGA 1 Azuga 2. BUSTENI I Busteni 2. Polana Taputui 3 SINAIA 1 Sinai, RAIONUL TARGOVISTE Cu resedinf a in orasul TARGOVI$TE 1 ADANCA 2. ANINOASA 3. BALENI-ROMANI 4 BALENI-SARBI 5. BARBULETU BRATE$T1 7. BUC$AN1 8 CARAGIALE 9 CANDESTI-VALE 10. COLANU II COMI$AN1 12 DOBRA I AdSnca + 2. TigSnia I. AnInoasa + 2. SSten1 3. Viforbta 1 Balent-RomAni + 1 BSIeni-SArbi I BarbuIclu + 2. Cetatuia 3. GhemSISu 4. Gura 133rbuletti1u1 I Bratestii de Jos 2. Bratestil de SU, 4. 3. Bungetu I. Bucsani 2. FISbeni 3. Racovita 4 Ratoaia Caragiale I. Aninosanl 2. Candesti.Vale + I Colanu + 2. Dumbrava 3. Udresti I Comi5ani 2 Lazuri 1 Dobra + 50v1 50X1 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 - Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 DENUMIREA COMM 13. DRAGODANE$T1 14 DRAGOMIRESTI 15. GEMENEA 16. GFIEBOAIA 17. GURA OCNITEI 18. IZVOARELE 19. LUCIEN! 20. MANESTI 21. MARCE$T1 22. NUCET 23. OCNITA 24. PER$1NARI 25. PIETRARI 26. PRISEACA 27. RAU ALB 28. RASVADU DE JOS 29. RASVADU DE SUS 30- RACIU SATELE COMPONENTE I. Dragodanestf 2. Sturzen1 I. Decintlens 2. Dragurruresti T Gemenca-Baltulest: 2. Oncesti I Gheboaia -r I Gorgoteni 2. Gura Ocnitei 4 3. Ochiuri I. lzvoarele 2. Manga 3. Al5njina 4. Suduleni 1. Ciurari 2. Lucien( + 3. Men! 4. Viisoara I. Dr5g5esti-P5m5ittent 2. Dr5g5estl-Ungurenf 3. GheboenI 4. 1115nesti + I. A15rcesti + I. Cazaci 2. Nucet + I. Ocnita + 1 PersInarf + I. Alunisu 2. Dup3 Deal 3. Infre Dcaluri 4. Pletrari + 5. StrAmba 6. Sipotu 7 Valea Glodului I Priseaca + 1 125u ? Alb de Jos + 2. Ru 11b de Sus I. Rlisvadu de Jos + I. Gorgota 2. R5svadu de Sus + I. Cobor5su 2. Raciu + 3. Silistea 4. $uta Seac5 h &dui Valea Glodund a aparilnut de COM. GCTellea. COCCIULUI CosmInele a aparilnut de ralonul Campine. DENUMIREA COMUNEI 31. SACUEN1 32. TATARANI 33 TE1$ 34 ULM1 SATELE COMPONENTE 1 53cueni 1 CrIprioru 2. Priboiu 3. Talar.mi t 1. Tel, + T-Nou 1 Dimoiu 2. Matracaua 3. NIsipurfle 4. Ulm: + :15. UNGURENI 1 Geanguesti 2. Mogosesti 3. RSnaciov 4 Ungureni + 36. VALEA VOEVOZ1LOR 1 Valea 1'oevozilor + 37 VACARE$T1 38. VOINE$T1 I. B5jcs1i 2. 1'5c8resti 4 ORASE RAIONALE I TARGOV1$TE I Tfirgoviste RAIONUL TELEAJEN cu resedinta In ?rap!! VALEN1 DE MUNT1 I ALUN1$ 2. ARICE$T11-ZELETIN 3. BALTE$T1 4. BATRANI 5. BERTEA 6. BUGHELE 7 CARBUNE$T1 8. CERASU 9. COSM1NELE 10. DR:\JNA DE JOS II DRAJNA DE SUS I. Alunis + 2. Podu Ursului 3. StrAmbeni I. ArfcestIl-ZeletIn + 1 B5Itestf 2. hest! 3. Podenii Vechf I. 1351r8n1 + 1 Bcrtea + I Bughea de Jos + 2. Bughea de Sus Cfirbunestf + 2. Gogeasca I Cerasu I. Cosr_rtInele de Jos 4. 2. Cosminele de Sus 3. DraghIcestl 4. Pofana Trestle! I. Drajna de Jos + I. Drajna de Sus + 2. F5get DENUalIREA 5(1)(1 50X1 CENUMIREA COMUNEI SATELE COMPONENTE COMUNEI SAILLb Lu.swoNENTE 12. GORNET?CU1B I. Bogd5nesti 26. POSE$T1 I Bodesti 2. Cull) 3. Gomel + 2. Merdeala 3. Posesti-P3mAnteni 4. Nucet 4. Posestl-Ungureni *. -- 5. TSrlesti 6. Valea Plopului 13. GURA VITIOARE1 I. Gura Vitioaref + 7 Valea Screzel detio% 2. Polana-Copeni 8. Valea Stupinei 14. HOMOBAGIU I. Cernesti 27 PREDEAL-SARAR1 I. BobIcestt 2. Homoraciu -1- 2. Opariti 3. Malu \fang 3. Predeal 4. Sarari 5. Tulburea 15. IZVOARELE Chlrftesti 6. Vitioara de Sus 2. lzvoarele 1. SchiuIesti 28. RANCEZI I. Nucsoara 2. Rancez1 + 16. MAGURELE 1 Coada Malului 2. At5gurele + 29. SCA10$1 I Fundeni 3. Protosinghelu 2. ScSiosl + 17. MALA-E$T1 1 Dumbravest1 30. SLON 1 Slon + 2. A1315estii de Jos 3. A1515estil de Sus 4 Sfarleanca + 31 STARCHIOJD I. Bradctu 2. Grcsia 3. Rotarea 4. Smeuret 18. AIANECIU- PAMANTENI I. Costenl 2. M5neciu-P5mAnten1 + 5. Starchiojd + 6. Valca Anel 32. $01MAR1 I $olmari + 19. MANECIU- 1 ChIciorent UNGURENI 2. F5c5eni 3. Ghiaba 33. 5TEFE$T1 Scurtesti 2. $tefestf + 4 Al5neciu-Ungureni ' 5. PISetu 6. Teleajen?Chela 34 SURANI 1 Surani + 35. VALCANE$T1 ') 1 CarjarI 20. MATITA I. Atarnati 2. Trestioara 2. Manta + 3. V81c5nestl + a 21 OGRETIN I. C5tunu 36. VARB1LAU 1 Livadea 1) 2. Varbil5u 2. Ogretin + 3. Poiana Alierlef 22. OLTEN1 I Olteni + OFtA$E RAIONALE 2. $tiubeiu 3. Teisanl 1 SLANIC I SlAnIc 4 Valea Stalpuluf 2. VALENI DE MUNTE 1 V5leni de Munte 23. PACURETI 1 BArzila 2. P5cureti + 3. Slavu RAIONUL URZ10ENI cu resedinta in orasul URZICENI 24. PODENII NOUI I. Podenif Noui 2. Podu lui Galben ADANCATA 1 Ad5neata + 3. Popcsti 4. SI5c5ru 5. V-lea Dulce 2. ALEXEN1 1 Menu' + 3. ARAIA$E$T1 I. Arnasestl + 25. POIANA VARBILAU I. Cotofanestl 2. B5rbulesti 2. Poiana VarblIbu + 3. Cacalett 4. ;Mutest, Comuna Videinen1 a epa:ilnut de ralorud C.ampins 4) Saila Uvadea a apertinut de immune Alunie. Chrpre.--0 ov?..zcP' 4 - 50X1 _ ! Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 Declassified in Part - Sanitized Copy A proved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 DENUM1REA COMUNE1 SATELE COMPONENTE I. BALACIU 5. BARCANESTI 6. BORANESTI 7. CIOCARLIA 8. COCORA 9. COSERENI 10. DRIDU II. ELIZA STOENE$T1 12. GARBOVI 13. GRINDU 14. ION ROATA I. Balaciu de Jos + 2. Balaciu de Sus 3. S3ralen1 I. Barc5nestl 2. Speten1 1. Borinesti - 2. Sintesti I. Ciocarlia - 2. Cotorca I. Cocora 2. Colelia I. Cosereni - 2. Patrimea din Lund I Dridu?Movila 2. Dridu?Snagov 3. Sirindaru de Jos 4. Sarindaru de Sus + I. Condeesti 2. Eliza Stone;t1 3. Ulestl I. Girbovi I. Grindu + I. Brosteni 2. Brostenll Vechi 3. Mara 4. Ion Roall 4' DENUMIREA COMM 15. JILAVELE 16. MAIA 17. MANAS1A 18. MERIT PETCHI ') 19. MOLDOVENI 20. MOVILITA 21. RADULESTI *) 22. ROMA' 23. SFANTU GHEORGHE 24. VALEA MACRISULUI I. Jilavele + 2. Slatioarele 1. Malts + 1. Manasia I Merit Petchl - 2. Nuci 3. Suditi I. Aloidoveni + 2. Pantoiu 3. Patru Pratt I. Movilita Nou5 2. Movilita Wale + 3. Vaca Colceagului c5ld5riLlani 2. Movilennca 3. R5dulelti?Filitis + 4. Rasimnicea 1. Rosiori I. Butuiu 2. hialu 3. SI. Gheorghe + I. Grindasi 2. Vales M5crisului + ORME RAIONALE I. URZICENI 1 Urzicen1 C5Inuest* Merit Nicht # sliduls#1 Varitnui SIMKO/. Mghtnea atialtt$0. 161 REGIUNEA STALIN A. ORASE DE SUBORDONARE REGIONAL( I. MEDIAS 2. DRAWL STALIN 3. SIBIU B. RAIOANE . AGNITA, Cu resedinla In orasul Agntta 2. FAGARAS. cu resedinta In orasul Figiras 3. MEDIAS. as resedinta In orasul Medias 4 RUPEA. cu resedinta In comuna Rupea S. SIBIU, cu resedinta in orasul Sibiu 6. SIGHISOARA. cu resedinta In orasul Sighisoara 7 STALIN, cu resedinta In Orasul Stalin TARNAVEN1. Cu resedinta In orsol TirnivenI SECIIET Declassified in Part - Sanitized Copy A?proved for Release 2013/08/13 CIA-RDP81 01043R0077nnnRnni a 7 50X1 50X1 50X1 163 'Pt Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 ft ? DENUMIREA COMUNEI SATELE COMPONENTE DENUMIREA COMUNEI RAIONUL AGNITA, ? al mania In Grata! AGNITA I. ALTINA 2. BARCUT 3. BARGH1$ 4. *BRUIU 5. CH1RPAR 6. CINCU 7. DEALU FRUMOS 8. GHIJASA 9. HENDORF 10. HOSMAN II. IACOBENI 12. IGH1$U VECHI 13. MARPOD 14. MERGHINDEAL 16. MIHAILENI 16. NEWS 17. NOCRICH 18. PELI$OR 19. PRO$TEA 20. RAVA$EL 21 SELISTAT - ? y 1. Altina 2. Benesti 1. 85=1 I. Aposu 2. Barghls + 1. Brulu + 2. Gherdeal 3. $omartin 4. boards I. Chirpar 2. Sisausl 1. Cincu 1 Dealu Frumos I. Ghijasa de/Jos 2. Ghijasa de Sus I. Hendorf 2. Rellsu 3. Telina I. Fofelda 2. Hosman 1' I. Iacobeni + I. Ighisu Vechi 2. Vecerd I. Ilimbav 2. Marpod + I. Merghindeal + I. Mihaileni 2. Moardas 3. Saida ; Movile 2. Netus + 3. Noistat I. Nocrich + 2. Tichindeal I. Pelisor 2. Zlagna I Protea + I. Meng 2. Ravasel I. Selistat 1St-mut 4- Indica satul de reirdIr.la a cinnureel. 364 SATELE CIOMPONENTE I. AGNITA ORME RAIONALE 1. Agnita 2. Coves 3. Ruja 4. Vard 5. Veseud-Agnita RAIONUL FAGARAS, cu resedinta in orasul FAGARA$ I. ARPA$U DE .JOS I. Arpasu de Jos 2. Ucea de Jos 3. Ucea de Sus 2. BECLEAN I. Beclean - 2. Hurez 3. Luta 3. BERIVO1 4 C.ARTA 5. DRAGU$. 6. FELMER 7. HAR$EN1 8. ILENI 9. LISA 10. ALANDRA II RODBAV 12. STPEZA CART1$=A 1. Berivoll Marl +- 2. Berivon Mici 3. Sasclorl 4. Savastrent 1. Carta + 2. Gainari 3. Nou Roman I. Dragus + 2. Sambata de Sus 3. Vistea de Sus I. Cobor 2. Felmer + I. Copacel 2. Harseni + 3. Marginen1 4. Sebes I. Bent +"--? 2. Rausur I. Breaza 2. Lisa + 3. Pojorta I. Mandra + 2. Sons 3. Toderlta I. Bohan 2. Calbor ? 3. Rodbav+ I. Arpasu de Sus 2. Oprea-Cirtisoara 3. Streza-ClIrttsoara 4,1" F1 DENUMIREA DENUMIREA COMUNEI SATELE COMPONENTE 13. SERC.A1A 11 $ERCA1TA 15. $1NCA NOUA 16. $1NCA VECHE 17 $0AR$ 18. VA1DA RECEA 19. VE.NETIA 20. VISTEA DE JOS 21 VOILA 1 FAGARA$ Cu 1 ALMA 2. ::XETELNTE SEVER 4. BARG AZIIAAC1U ?. Grid 2. Halmeag 3. Sercala + 4. \rad Buclum 2. $ercalta + , pica Noui + I. Ohaba 2. Persani 3. $inca 'eche - $oars + I. Dejani 2. Iasi 3. Netotu 4. Telechi?Recea 5. Vaida Recea Parau 2. Venetia de Jos + 3. Venetia de Sus 1. Corbi 2. Feldloart 3. Oltet 4. Rucar 5. Vistea de Jos '? I. Cincsor 2. Dridif 3. Ludisor 4. Sambata de Jos 5. Voila + 6. Voivodenli Mari 7 Voivodenil Mid ORA$E RAIONALE I. Fagaras 2. Galati RAIONUL MED1A$, reaedInla In ?rap! MED1A$ I. Alma 2. Glad* 3. Smig I. Atel + 2. Dupusu I. AgArbIclu 2. Axente Sever - i Bazna 1 Bagaelu 50X1 DENUMIREA COMUNEI I SATELE COMPON' ENTE 50X1 6. BIERTAN 7. BLAJEL 8. BOARTA 9. BOIAN 10. BRATEIU 11 BUIA 12. CENADE 13. CERGAU 14 COP$A MICA 15. DARLOS 16. FXGET 17. IDICIU 18. IGH1$U NOU 19. MICASASA 20. MO$NA 21. MOT1$U 22. PRO$TEA MARE 23. RICH1$U 24. $ARO$ 25. $ARO$U PE TARNAVE 126. $E1CA MARE 27. EICA MICA 28. $OROSTIN. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 I. Malan + 2. Coma Mare I. Male! + 2. Paucea I. Boarta + 2. Veseud 1. Bolan + 1. Brateiu + 2. Buzd I. Bula + 2. Atighindoala 3. Petis 4. $tenea 1. Cenade + I. Cergiu Mare + 2. Cergiu Mic 3. Lupu I. Copes Mica + 2. Protea Mica I. Curciu 2. Darlos + I. Chesler 2. Figet + 3. Taunt I. Dais , 2. Idiciu + I Ighisu Nou + I. Macasasa + 2. Tapu I. Alma Mire VII 2. Mona + 1. Moll3u I. Rrostea Mare 4- 1. Noma 2. Richisu + I. $aros + 1. $arosu pe Tarnave 4 I. Calvasir 2. $elca Mare + I. $eica Mid + " 50X1 I. $orost1n + 165 ? Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 -2DesiUMIREA comma 'SAME a'orwcovaz ? - 29. VALEA LUNGA ? 30. VE1.7" I. Veit + r 31. VORUMLOC I. $oala Vorumloe + RAIONUL RUPEA as resedInta In comma RUPEA I. ARCHITA I) I. Archita + I. Giogovel ?2. Lodroman 3. Lynes 4. Valea Lungs + 2. AUGUSTIN 3. BEIA 4. BUNESTII) 5. CATA 6. COMANA 7. CRIHALMA 8. CR1T ') 9. CUCIULATA 10. DACIA U. DAIjOARA 12. HOGHIZ 13. HOMOROD 14. J1BERT 15. JIMBOR I. Augustin + 1. Bela + 2. Petecu I. Bunestt + 2. Roans 1. Caja + 2. Drawn! 3. Palos I. Comana de Jos + 2. Comana de Sus t I. Crihalma + 2. Ticusu Nou I. Crit + 2. Mesendorf 1. Cuciulata + 2. Lupsa I. Dacia + 2. Viscri I D5isoara + I. Bogata Olteana 2. Fintana 3. Hoghlz + 1. Homorod + 2. Mercheasa 1 Jibert + I. Jimbor DENWUREA COMUHEI SATELE CONPONEHrt 16. LOVN1C 3) .' 17. MAIMS 18. OMEN'S" 19. RACO$U DE JOS 20. RUPEA 21. T1CU$U VECHI 22. UNGRA 1 I. Granari 2. Lovnie + 3. Viknt Dopes 2. Mates, + 1. Omen's + 1. Racosu de Jos + I. Filer 2. Ropes + I. Ticusu Vechl + I. Ungra RAIONUL SIBIU, CU rmedinta In orasul SIBIU I. ALAMOR Al5mor + 2. AMNA$ 3. ARMENI3) 4. AVRIG ? NW 5. CA$OLT ?_ 6. CORNATEL 7. CRISTIAN 8. GURA RAULUI 9. LOAMNE$ 10. OCNA SIBIULUI II ORLAT 1. AcIltu 2. Amnas + I. Armen1 + 2. Bogatu Roman 1. Avrlg + 2. Bradu Casolt 2. Daia 1. Corn5tel + 2. Nucet I. Cristlan + Gura Raulul + !. Haag 2. Loamnes 3. Mandra I. Ocna Siblutul + 1 Cacova Sibiulul 2. Orlat 12. POPLACA I. Poplaca + 13. PORCESTI I. Porcesti + 2. Sebesu de Jos 14. PORUMBACC DE I. Glambocata 4) JOS 2. Porumbacu de Jos -4. 15. PORUMBACU DE I Porumbacu de Sus - SUS") 9 Comunele Archlts. Suomi! gl OA at, aptullnut de ralonul Stedmara. ? COMulla Lovnle a apartInut do ralonul 2) Comma& nou InflIntatS citn sable Anneal dela cornua Alimor I Bogatu dela corn. Pauca, ralonul Sebes Regimes Bunadoara. Satul Glimboaca a apartlout de cora. Stade& ? Ceenuni nou mnn1n.a din maul Porumbacu de Sus dela corn. Pcrurnbacu de Jos VFP 166 DENUMIREA COMUNEI SATELE COMPONENTE 16. RACOVITA I. Racovita + 2 Sebesu de Sus 17. RA$INAR1 IS RAU SADULU1 19. ROSIA 20. SADU 21. SACEL 22. SACADATE 23. SAL1$TE 24..SCOREIU 25. SLIAINIC 26. $ELIMBAR 27. SURA MARE 28. SURA MICA 29. TALMACIU 30. TIL1$CA 31. TOPARCEA 32. VE$TEM 33. VURPAR 1. C1SNADIE I. Prislop 2. Rislnarl + 3. Trilnel 1 Rdu Sadului + I. Noul 2. Rosia + 1. Sadu + I. Mag 2. Sieel + I. Sicadate + I. Gales 2. Siliste + 3. Slbiel 4. Vale I. Colun 2. Santa') 3. Scorelu + 1. Albi 2. Obirsla 3. Rusi 4. Scuds 5. Slimnle + I. Bungard 2. $elimbir + I. Nimbi 2. $ura Mare + 1. Rusclort 2. $ura Mid i + I. Bola 2. Talmaclu + 3. Tilmicel I. Tilisca +' 2. Rod') 1..Topircea + I. Mohu 2. Vestern + I. Vurpir + ?RASE RAIONALE 1. Cisnidie 2. Cisnidioara ?-? - DENUM1REA COMUNE1 SATELE COMPONGra 50X1 RAIONUL SimilsoARA. 50X1 cu resedlnIa In orastal SIGHI$OARA I. ALBESTI I. Albesti + 2. APOLD I. Apold + 4? 2. $aes 3. BO1U I. Bolu + 2- Topa 4. CR1$ I. Bess 2. Cris + 5. DAIA I. Dala + ? 2. $apartoc 3. Vulcan 6. pANE,5 7. GOGAN I. Danes + I. Cunt' 2. Gogan + 3. Gogar Varolea 8. HETIUR I. Hetiur + 9. HOGHILAG 10. HUNDORF 11. LASLEA 12. MAIANCRAV 13. MURENI 14. NADE$ ? 15. NOUL SASE6C- 16. SACEL 17. SASCHIZ . - 18. SANTIOANA 19. SELEU$U . . , ... 9 Sad Vim' a aparthnd da ammo Pordiebibee:- 1 ' - .? . . : Illeld 11111"eara Med a merit:set do cos. Telm eda stdid. rood 1001. 'I IM4sacu ? apartInut m corn. Wise, Mead dimoleestu de ISM* lleedeme !W1 libeYstd. !.. ' ; - .., . ??'. ''...`, .....,......-,.... I. Hoghilag + 2. Prod I. Donald 2. Hundorf + 1. Florestl 2. Laslea + I Milincrav + I. Feleag 2. Moretti + I. Jscu 3) 2:Nades + 313Ipea I. Noul Slime + 2. Roandola rt. &Ice! + (3. Vidacutte 1. Cloasterf 2. Mihal Vitals 3. Saschlz I. ?talents 2. Sdntioana I. Seleum ?? ' 50X1: 167- - Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 A DEsrUMIRL% COMM* SAME 03.11P0aGNTE 0LN-12.14rogA 0211tUNEI 20. SGNEREUS I. Senereut? 15. HARMAN 21. TIGMA.NDRU I. Aligherus 2. 11gmandru + 22. VALC11115 I. VaIchid 23. VANATOR1 +!: 21. ZA,GAR .) I. $oard 2. VanMori + I Zag + ORTE RAIONALE I. DUMBRAVEN1 I Dt.mbrivenI 2. Erne. 2. SIGIII$OARA I SighDom..) 16. 11011155' 17 INTORSURA BUZAULUI 18 LUNG% cALNiruill 19 MAGLRA 20 MERL'S 21 MOELIL 2 STELZ comrcAnn I Ilirman ? 2 Podu 3. SlupinliSubobrei Holbav ? 1 Bridal 2 Flacons 3 Intorsura?Butlului ? I Dice' 2 Lunca ClIn'cutu ? Migura - 2 Pesters 1 Mini 2 Maras ? ? Moeciu de Jos 2 More u de us Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 DO1IU041REA 01:04UNLI WITTIG (.0MPOVLVTO CODLEA 2. PREDEAL 3. RASNOV4 4. SACELE 5. EARNEST' ORA5E RAIONALE I. Codlea I. Prides' 2. TImItu de Jos 3. Timisu de Sus I. RIltnov + I. Dada 2. Censatu 3. Situ Long 4. TUrr.bet 1 Mama RAIONUL TARNAVENI, C. retedInts In orate' TARNAVENI RAIONUL STALIN, cu rendInts In ORA$UL STALIN I. APATA.) I Apata - 2. ARAC1 1 Arad ? 2 Arlosd 3. BARCANI Daman' - 2. LidSull 3 S3Mmas 4. BOD Bod ? 5. BRAN.POARTA I Bran.Poart3 - 2 Simon O. BUDIL't Iludila ? 7 CRISTIAN I ?balm ? S. CR1ZBAV . Crirbav 9. DOBARLAL DobItliu ? 2 1 tinca.513nu3ului 3 115rcus 10. FELDIOARA reldloara 2 Rotbar 11. FUNDATA 1 Fundata - 12. G11131021% 1 'Oh mbar - 13, HAGIIIG 1 II5rhig - 2 has IfALCIIII 1121chiu - 7. Situ Non 22. POIANA MARULUI 23. PREJMER 21 PURC.AREN1 25 SASPE1121 26. SIRNEA 27 511A 1112ZAULUI 28. 50110DOL 29 TARLUNGEN1 30 TELIL 31 7011A \ NO! 32 TOIIANL 1 ECIII 33 TANTA"?' 31 SALES MARE .1 35 VA31A PLZAULUI 36 VULCAN 17 ZIZ1N Palma Memlu. I. Premier - 2 Snpinii Preimerului 1 Purcarani - ; Sanpetru - $1rnea + 1 Boboc+a 2 (lumen* 3 Crasna I Situ IluzGulul 5 Z2briOu I Sohodol - 1 Carp nil 2 T2tlungeni 1 Tohanu Non ? 1 Tohanu 1'8+181 - 1 TAntarl - 2. 115den1 Vale, Mate - 1 Ards 2 Hume] 3 Varna Buz3alui 1 Colonla er.neardla 2 Vu:can ? Itzln ? I. ADAMUS 2. BAIINEA 3. BALCACIU 4. BHA 5. BOBOHALMA 6. BUCERDEA ' GRANOASA 7. CETATEA DE BALTA & CORNESTI 9. COROISANA1ARTIN '0. CRAC1UNELU DE JOI II,CUSTELN1C 17. DIABAU I. Adimut ? I. Bahnea + 2. &nudes 3. Idrlfala ? I. Bikaclu - I. Dila + I. Bobohalma + I. Burerdea Granoasi I. Cetates de Balt& + 2. SintImarle 3. Veseus I. Comma + 2. CrSettl I. Coroiu 2. Corolsanmarlin 3. Odelbeiu I. Crichmelu de Jos 4 I. Cuttelnk + 2. Piueltoara 3. Subpidure I. ChInclut 2. DImblu + onoun. mese . aperlInut de reJonul ssnee-mtul 0. Ma., neel.me? A8880.88,881Meehle,l- r5 Io,tnaio 81.1.881 Anger. Ode 8a8,81 588,4. rere. .8 Caul. Ap41 ? aperda do redowd norm. 1 Cooling rev Inftimati c/188 ??1881 CC. 0445. dna na Berepeu SIk, raw. St. C1-4.14.? Mans Autoemel Mn shkri. 168 DECIAIMIREA coAuNet SAME COMPosENTE 4. CORDAREN1 ::s. CORLATEN1 e. CRACALIA 7 CRISTINEST1 8. DERSCA 9. DIMACHEN1 10. 111LISEU II. LEANEST' 12. LOZNA 83. 31111AILENI '4. POMARLA IS. $ENDRICEN1 lecludy bed. 174 I Cordirenit Sol 2. Cordirena Vechi ? .1. Grivi)ele Slobozis I Carass 2. Corliteni 3 311cliuseni Paden' 5. Vliden1 1 Arbor.. 2. Cracalla 3. Duman! Gheorohe Doia 5. Popen1 6. &Inca 7 $ipotenI 8. Virgolle: I Baranca 2. CrIsIlnelll 4 3 Damllen1 4. Dragallna 3. Fundu Hart!' 6 Polars& I Dersca + 1 Dimicheni + 2 Matelenl I ffillseu?Clona 2. I lillru?Casan Ililiseu-llorla + I Dumbrialts 2 IbAnsill 4 I Loma + 2. Striteni I Mihillen1 4 2. PSriu Negro 3. Rogojen1 4. Siniulti deka 5. VHdeni 1 Corjiuti Ghlortini I. Hulubmtl 1 PomSrla Racovjt I Dubai 2 Cob21.8') 3. finer 4 Chilli + 5. Horldcent 6. Strachlos OCNUltIRCA SATE!.! COAPONESI7t 16 VACULEST1 I Garovel 2. Praline. 3. SaucenIta 4 Viculestl + 17 VARFU CA3IPULU1 I BucovIneni 2. Hapil 3. lortinnl 4. Lunca S. 31aghers G. Masc. 7 Mesteacin Pustoala 9 Virtu Campulul ? '8 ZVORISTEA 1 001101101 1 BMA I Buda 2. Deal. 3. Polana 4. Slobons 5. Stine, Staneuta 7 Serbineni & Zvoristes + ORA$E RAIONALE I Durohol 2. Dealu Mare 3 Loturl &taxa RAIONUL FALTICENI Co rasedlnla In wand FALTICENI 2 BUSE$T1 IlOGDANC$TI BOROA1A 5 11UNESTI CIUMULEST1 1 Bala + 2. Bogata I BOIeIl + 2. Brien' 3. Cornu Lund) 4. Dumbravs I BogdInestl + I. Wrist' 2. Bonsai. + 3. Giulestl 4. Moils S. Nemtenl 6. Simla 1 Bunesti -e 2. Pella 3. Podeni 4. Uncen1 I. Baristl.Clumulestl 2. Clumulestl + 3. loneasa 4. Mesteeeni 5. Movilenl 6. Nigotelll OLNUMIREA COMM2I SAME COMPONLYTE 13. DEM GA.NE$T1 IS. JIDVEIU 16. LASLAU 17 LEP1NDEA 18. MANARADE IS. MICA 20. SANBENEDIC 71. SANCEL 22. SANAIICLAUS 13. $1LEA 24. SOIMU$'1 25, SONA 26. TATARLAUA 27. TIUR I. BLAJ 2. TARNAVEN: I. Abut 2. Deal + 3. Ilkinglab 1 011nettl 2. Sem.' I. CaplIna de Jos 2. Feiss 3. JIMIu+ I !Asian Mart + 2. LaslIn Mk 3. Suplac I. Camas 2. Lepindea + I. Minirade ? 2. SpItac I. C.SpAlna de Sus 2. Mica + 3. Sornotteink I. Alm) 2. Medal 3. Sinbenedk I. !clod 2. OcnItoarai) J. Finale.) 4. Petrisal 5. Since! + I. Sinniklius + 2. Vales Sasaki' I. Herepea 2. 511es * I. Seleus 2. Solmus I. Spin! 2. Sons + I. Criclunclu de Su. 2. Titirlaus + I. 11ur_4- ORA$E MORALE 0. CIulod 3. Vasa I. Weal 2:741niven1 eakalath....14.11n-. ikumf.i.rotipoz.,.di anima. j. 16.11"":: d;; 31"1"'S 1"1"4 1E Pod .4 I. .t RFT ???? - - r SA TELE.COM PO N EN.. 7. DOLHASCA r f & DOLHE5T1 9. DRACEN1 10. DRAGUSENI II. FANTANA MARE 12. CORASTI 13. GAINEST1 14. HARTOP IS. HORODNICENI 16. LITEN1 17. atALINI ? ? ? ? IS. PC-E5P-571 IS. PREUTE5T1 I. Budent 2. Dolhasca 3. Gulla 4. LIngurarl S. Polana Riftivanului 6. Probota 7 Slane' Noui 8. Vale, Poenel I. Dolhenli Marl - 2. Dolhettll Mid 3. Vales Boum( I. DrIcenl + I. Brosteni 2. Drigusenl ? I. Cotu Bail 2. Dumbrivas de Jos 3. Dumbrivita de Sus 4. Fintins Mare ? 5. Praxis 6. SpSlirestl I. Antoccni 2. Forilll 3. OnIceni 4. Rusl I. Gainestl + I. Hirtop + 2. Tarna Mare I. Botettl 2. HorodnIcen1 3. RibIls 1 Corn) 2. Lltenl + 3. Rattan' 4. Rotunda 5. Sllistea.) 6. Verdun' I Millni ? 2. Pirate 3. Polana MOnitlut 4. Saha 5. Vilenl?Slinlsoara I. Ilrealca 2. Jacota 3. Metall' 1. Pleseni-Centru + 5. Plensti?Gane I Arghlra 2. Basarabl 3. Fundoala 4, Hull 5. Leuaulmal 6. Mlnistloara 7 Preutesti + 9 Mead tallow s sparsinut M comma Vases Otodului. 8...888J:st1 ZAILLZ t,UnflKst.5It 20. RADA$EN1 21 RA$CA 22. ROTOPANE4T1 23. SASCA 24. UIDESTI 25. VALEA GLODULUI FALTICENI I. Limiseni 2. Pocalen1 3. Ridinnl ? I. Buda 2. Jahalls 3. Rises + 4. Slitiaara 1 Briditel 5. Mihiptl 3. RotoninestI + I. Pilsen' 2. Sas.. Mare 3. Sasca 311ci + 4. Sauna Soul 5. Sines I. Boum 2. Mamie' - 3. Tdicill 4. Uldeni I Delco) 2. Glurgesti 3. Osolu 4. Vale. Glodulul + ORASE RAIONALE I. FillIceni RAIONUL GURA HOMORULU1 no resedlals In 001181 ?URA HUMORULUI I. BERCHISESTI 2. BOTOSANA 3. CACICA 4. CAJVANA 5. CAPLI.CAMPULUI COMANESTI 7 DOROTEIA 8. DRAGOE$T1 9. FRAS1N 10. ILISF-STI I. Berchlsesa Corlats I Botosana + I. Cade, + I. Cajvana + I. Capu?Cimpulul + I. Continent + 2. liurnorenl I. Darnel. -8- I. Drigoestl + 2. Luelamti 1. Misiniestl I. Bumoala 2. Frann ? I. Brans 2. Wien' + REGIUNEA SUCEAVA A. ORA$E DE SUBORDONARE REOIONALA I. SUCEAVA B. RAIOANE I. BOTOSANI, cu resedlnla In maw! Bolosanl 2. CAMPULUNCLcu retedInta In ?rap' Cimpulung.atoldovenetc 3. DARABANI. en retedInts In comuna DarabanI 1. DOR01101, cu rmadInta In ormul Dorohel 5. FALTICENI, cu ninth* In ?rapt Finked 6. GURA HUMORULULcu retedInla In mand Guns Iltunorulul 7. RADAUTI, cu retedlnla In crap' R6d1u11 8. SAVENI, en resedInta In comuna Sivas! 9. SUCEAVA? cu reiedlnta In ?rand Sums,' 10. TRU5EST1. ns retcdh!la In comma TrutellL II. VATRA DORNEI, cu retedInts In anvil Vatra Dornei 171 , DCAIMIR414 COAL' \ CI II. MANASTIREA 1111210RULUI 12. NEGRILEASA 13 PALTINOASA 14. PARTESTI1 DE JOS 15. PARTESTII DE SUS 16 POESI?SOLCA 7 POIANA MICULUI IS. STULPICAN1 IS. STUPCA 20. VALEA SEAC.A.1 53TELE LUMPOSESTE 1 51203slIrea I lu mot 881 to 2 Pima ') : Negrileasa - 2 Sado Negniese 1 Copu Codrulu 2. PiltInnasa + Pirtmtli de Jos - I Pariestil de Sus - 2. Solonetu Nun' Pont,Soirc Polaris Micului 1 Ostra 2 Stulplcuni - I Stapes ? 1 Aron 2. Vatea Sesca - ORASE RAIONALE I GURA 11U310RULUI I Gura liumorutul 2. Voronet 2. SOLC.A I Sole. RAIONUL RADADTI Ci resedln.,a In masa' RADAUT1 1 ARBORE 2. BAINET 3. BALCAUTI 4. 'MCA 5 BOTOSANITA 6 BRODINA C.ALAFINDESTI R. CL1T 9 DORNE$T1 Arbor. - I Balm( - 2. Climluti 3. Mt:senile 4 VIcsani I Bateau', - ' Mica - 1 Bolosanita Mica 2. Botmanita Mare 3 Gropenl I. Brodina - 2 Nick: Calatindeiti Clit 2. Dealu Eden ' Dornmti - DC's1.1411RCA COMUSCI SAILLC tattoo\ rsrE to FRATAUTII NOI I Costisa 2 Fratautil No' II FRATAUTII VECIII 1 FriMulli Vccla 2 Mineuti i8ALANEST1 I Galanoll ? 2 Hurjuenl 13 41423.41r.$11 1 Bannon 2 Grammll MIllingen 4. Rudest! 5 Verbia 4 GRANICE$11 IS 1101100NICL IS IASLO1 AT 17 MARGINEA 18. MILI5AUT1 IS. PUTNA 20. SATU MARE 21 SIRET .12 STRAJA 23 succvm 24 SERBAUTI 25 ULMA 26 VIC011. DE JOS 27 V1COVL or srs 28 VOITINEL 211 VOLOVAT Bea 2 Waal! ? I GrSnicesti I Horodnicu de Jos 2. llorodnicu de Sus - 1 Iss I o v31 - 1 Mars:Inca + Badeull 2. MiltsSuli + 1 Guru Putnel 2. Putna + 1 Situ Stare - 2 Tobenl I (Wean' 2. MinSstioara 3. NegoslIna 4. Siret + 5 %%clap 6. Verpole I Siraja + I SuCeelIA 2. Vocrodcasa 1 Cullnesii Cuporencu 2 Sett:dull 313gura 2. Nisipltu 3. Ulma Vicovu de Jos . Ilnolarla 2 Laura I Vicota de Sus ? ---- -- 9 Sault Mee. SI Sukatu Non au aparad de Cala re4ao? c?enua not apdatl dIn settle ?Woo 41 %%ski. Sear* des ea. Cop. Capulul. 176 ? om3.941REA a:4W01d1 SAME r.OmP0?8.C..TE DM:PURL% COPILMEI RAIONUL 110TO5AN1 en "4"1411 ba'-uratal 1101131ANI ' ? ' I BALU5EN1 2. BLANDEST' 3. BUCECEA 1. COPALAU 5. CORN! 6. CO$ULA 7. CRISTE5T1 .1. CUCORANI & GORB AN ESTI 10. IIANTEST1 II. LEORDA I. Bilusenl ? '1 2. Broad eu-3. Congeal 4. DracsInl ?-? S. Plrals Todleal 7. Zikestl I. Blindest' ? 2. C.erebejenl 3, Salsanl 4. $oldineill 5. TaIps I. Bohoghlrm 2. Bacecea?Sat 3. Bucccea?Tirg ? I. Cillnettl I. Cerbu 2. Copillu ? 3. Celu?Rull I. Balla Aril 2. Coen' + 3. SarafInesti I. Cosula + 2. LIngurad Oneaga 4. Supaca I. CrIstenl + 2. Ghilinestl 3. Oriseni?Dcal 4, Oriseni.Vale 5. Schit.Orisen1 I. CenicestI 2 Eucorinl 3 Ipnlesti I. Buriesti 2. Ripest' 3. Garbinesti 4, Udall 5. Vinitori I. Bereni 2. Calugiren1 3 Ilinlesti I. Bakes 2. Costinestl 3 Dalin, I. Leorda ? 'I Staul + Iddla 8?101 de etie01e44 it roenune. 179 7. -8'I;LNW4IREA COMI1NEI SATELC C.0.4P01LVIE 12. MANASTIREA 13. NIC5EN1 14. RACIIITI to. ROMA 16. SULITA 1 Agalloo DOAMNEI 2. 'lats. 3. Olken' I. Citimiresti 5. Curteni 6. Mandela 7 31inIstires Duamnei 8. Stineent 17 TUDORA IS. UNTENI 19 VIADENI 319 VORONA 1 Dada 3. Dorobann 1. Mescal + 4. Vales Grajdutul 5 Vultureni I. Cisme. 2. Costen1 3. Radull + I. Roslori S. Slitecem C. Tease 7. Tutburenl 1 CoOrgacl 2. ROMA de Jos 3. Roma de Sus -? 4 Telsoara I. Chelis 2. Dramani 3 Sulits?Tirg 4. Sulltoala 1 Jokiest' 2. 51512Arcit. 3 Tudor. ? I. Buda 2. Manistiren1 3 Pornarl I. Sorocenl 5 l'aten1 I Brettuestl 2. ;Irises n1 3 Ilulani 1. XlindrenI 3 %Went ? 1 Chiscovata 2. !rascal 3. Polana 4 Protopopeni 5 Vorons?Dobrosol?chl 6. 'Corona Mere 7 'Corona Soul E. Vorana?Teodoru ?RASE RAIONALE BOTOSANI I Botosanl sATELB co31p.:4iE:0c , . EMIOSTEA I. Badragt ' 2. ClornSrlin 3. Colocaren1 4. Corpad 5. NIcanl 6. Whiten' 7 Tiutettl & Eamostes ORA$EllAIONALE ' I. RADAUTV 111614 RAIONUL SAVEN1 cc re-fedi* In commis SAVEN1 1.?ADASEN1 2. AVRAA1ENI , - -0 3. BORZESTI DRAGUSEN1 . HANE.$71 1 LIVENI .." r.f. 7. SIANOLEASA 02..WMIRCA COMUNC1 SMILE 03MPONENTE 10. STIUBIEN1 II. UNGUREN1 12. VLASI4E$T1 I. Ibinessa 2. Negren1 3. Stlubleni + I. Duman' 2. Epunnl '3. Plopenll Mart - 4. Sapovertl 5. Ungurenl?Cloica + 6. Uraurenl.CrItan 7. Ungureal?Horla & VIroleul '`` I. 311ron Costa' 2. Satbl 3. Vlisineni + ... ;-'? 3.'DImarle Cantemic ...... ,, , 13. VORI4ICENI .. . 1 Davidoals , Zig Adiseni + ? ii Eollanu "s: ????? , 2. Amon Iancu - - . 2. Dealu Cruel' .'28 3. ?a:10cent ? , ...2.. ... - ' I. Aurel VIalcu - / - 8 2. Avrimenl +'" -? . .., -- - 3. P4=11080'8 4. Tana, .?5.. Tudor .Vladtml.rescu ..., .. I. ADANCJITA ? ? RAIONUL SUCEAVA ' 'cirrtsedInla In mann SUCEAVA I. Adincata '+ I. 130fleiti t.`".2.CBA1.ACEANA ' 2. ClIugirenl ."- ' 3. atlndrettl - .?- ? 4. Mika'. VIteszu Plcitenll Allel ? ? - ..? ... ? _ I. Drlguten1 +. : 2.? IchltnenlI Mari ? ?? 3drIrra ?, ? ,4:55rata-Grear.1 I Boro-lea ? ."???, ? 2. H1nettl 3. Maar* Jorll 4: Slrata?Balarib '?? 5. Sloborla?Hinettl t. ? . ' I Liven! 2..$erporins' ? ? 3. BOSANCT'- .1. Billeesna + I. Bound + --2. Cumplr1tura BURDUJENI7, "1"; Burdulen1 + ? 5. C.HILISENT ' 6. COSTANA 7. DARMANE,STI 6. DUMBRAVEN1 , ? , ? . F1onJora I: Bold ? ' .".?. 3. 9. FANTANELE 4. atanoleasa?Prut ? S. Manoleasa?VolovIl 6. Sadovenl Zahorenl, 9..SAVENi I. , 8 2. MIton + I, Bodes's& 2 'kilted 3. ChiniTenl 4. PelrIcanl 5. Siven1 + ? I Dirminestli: . r ' I. Dumbriven1 + 2. Siligen1 ??? ? 3. Viratec I. Bilutenl-Stamate. 2. Binettl -3. Coln Dobe1 ..4. FIntinde.? 5. Sloboaln , '??????--.1`1. DInlls - 2. Giurent,, '3. Guru Sok11 :114 4. Iscobettl St Rocalnettl' , Slobenta, Pnancul 8., s Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 ??? 1:10812311ittA comma SMILE COMPONENIE RAIONUL CAMPULLING In *rand CAMPULUNTLMOLDOVENESC ARGEL 'I I. Angel ? I. Brest. ? 1 Dela 2. Fnunosu I. Fundu Moldovei - I Gernenea - 2. Slitloars I Innarele Suceve1 2. BREAZA 3. FRUMOSI 4. FUNDU SIOLDOVE1 5 ODIENEA 6. IZVOARELE SLICEVEI 7 MOLDOVA?SULITA & MOLDOV1TA 0. POJORATA 10. SADOVA IL VAMA 12. VATRA 111OLDOVITEI I. Bend. 2. Moldova?Sula. ? I. Moldova' + I. Pojorita + 2. Vika Patna' I. Sadova + I. Stolid, 2. /Nuts Darnel 3. Varna + I. ClumIrna 2. Vales Boolul 3. Vatra Moldovad + ORE RAIONALE CLMPULUNG 1 Cimpulung MOLDOVENESC Moldovenesc RAIONUL DARABAN1 cu medial. In comuna DARABANI 13IVOL 2 COTLI$CA 3. CRASNALEUCA I. DARABANI I. Tavola Mare + 2. Blvolu SUn 3. Cum Vodi I. Coluna + 2 Ghireni G. Allhall EogilnIceanu 4. NIchlten1 5 Nkolat 011iceseu 6 Puluren1 I. Cotu Alleulln11 2. Crasnaleuca + I. 13sIurs 7. C.oncettl 3. Comfit' I. Darabanl ? 5. Eisner' 6. Tofu's -- roam. Ann ? ton sat Is ammo 14o4dostla. ISslui tikula? ? sparstnut niuniani 04:4111a DEVIASIOCA COSILME? 5ATELZ IPOTEST1 12. ITCANI 13. LITENI 14. MARCIE' IS, 311110VEN1 16. M1TOCU DRAG0211RNEI 17. MOARA IS. PARHAUT1 U. PATRAUT1 20. RAUSEN1 21. SALCEA 22. SCHEIA 23. SF. !LIE 24. SIMINICEA 25. STROM' 26, TODIRE5T1 27. UDE$11 28. VERL,STI 178 I. Ipotesi' ? 2 Lisaura 3 'HMO I. nun! + I. EJtenl+ 2 Vornitertl 3. Zaharenl 50X1 UA-1 & 1lA1'ARNA 6 HORODISTEA 7 HUDEST1 & MILEANCA 9. AllORCA.N1 10. OROFTIANA 11. PALTIN1$ 12. RADAUT1 13. SUHARAU I. Balton 2. Galbent 3. Glrberd 4. Harems + 5. Niculcea 6 TAU:atoll I. CrlInkent 2. Cuallu 3 iforodIstaa ? 4. SI...borla I, Albs 2. Balm 3. Lunen" - 4. Allenautl S. Vstra I. Cadre's' 2. Ghltelull 3. 311leanca 4. Scutari 5. Seneca I. Allman' ? I. Baranca Oroftlym de Jos 3. Oraftlana de Sus I. Caitlin 2. Ivinclua 3. PihlInl6 + I. Rialull ? 2. Radio I. Cominesa 2. Lima 3, Plasma 4. Smirdan 5. Suhsriu + RAIONUL DOROHOI ci Manta In Grand DOROHOI I BRAE$T1 I. Brien' + 2. Butulocenll Papa 3. Busulourni?Vale 4. Cliuresna 3. Puha). 6. Pavan' 7. PrIstesti 2, BROSCAUTI 3. CANDE5T1 Brwdu" 50X1 2. Slave" I. CindestLRidital 2. CAndenl?Docolsol ? 3. C.111nesti 4 Talpa 5. Vacanl 50X1 50X1 1: CilinenhEnache + I Dunhill + I. L'isoteni AtiOcas 3. Ailfocu Dragonilme8 ? I. Bulal?Prumossi 2. Mosta Carp 3. Stoma NIC1 + I. Parhiuti + . NITRO + I. P1Svalar 2. %sent + 3. Rani Minislloarel 4. Smut:can' I. Mem' 3. Plopeni 3. Praline. 4. Salem + I. Sahel. + I. SE Ille + I. relestl 2. GrIgorestl 3. ShninIcea + I. Slroestl + I Solonel 2. Todirostl + I. Udestl + - I Batsman' 2. CoroeSe9t1 3. ',antra 1. Veresti + REA 03att.MEI SMILE COMPONCNTR RAIONUL TRU$E$T1 as medial* In cornuna TRUSEST1 I. ALBESTI I. Allsestl + 2. BuIntirent 3. Costiugeni 4. Al1scilen1 5. Pesestl 6 Sit:Steno 2. CALARA.31 3 DANGENI 4. DOBARCEN1 5. DURNESTI 6. IlLIPICENI 7. LUNG & 5 t DA Us ENI I. Cilltayl ? 2. Clornohal 3. Llberlat ea 4. Plesani I. Bunn! 2. DIngen1 3. Hulub 4. lacobenl 5. Strahofin I. Invalid 2. CIsminestl 3. Dobireeni 1 4. Murgula I. 1311Acen1 2 D2ralnestl 3. Braaten' 4. CucutenbRizes1 Cucuteni?Tureseu 6. Duman' + 7. Cur Inds I Cobicenl 2. Drat/Ana 3. 'lantern' ? 4. Odala Veche 5. Vlettela I. 1311znoasa - 7. Lanes + 3. &Mast' 1. Sargent , 5. Ilitunoala Mare 6. Zliturmal, StIci Caralman Allhilisen1 + 3. N/stase 4. Pidureal 31. Pion is. Siesta 7 Sfobarta? - 50X1 50X1 .../Lrfx I Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 ? --? ; GEN1DURGA CD.111:3t1 50)(1 50X1 50X1 RAIONUL ALMA$ ? cu 'criedInts In comma AtEllADIA I. DANIA I. Banta +4 2. Carboy:II 1.ipODLOVE'll I. Borloven0 Noi 2. Itorloveall Welt' 3. l'Atal + 28. STAMORA GEILMANA I. Cala :Ile 2. Stamm Causal + 20. $EMLACU ? 11020 VIC I I. llogollIn ? , 2. Comereva 7.-5Z'CIIIJS0VAT florovIcl + ORAE RAIONALE 11AILEIMICULANEI I. Balk Ilerculane 2. Pecemaca 2. OIISUVA1 Mauro I. Faldea 2. Ilau-W1 2. Milialcu 1. DeaR4100111 2. Gladna magma + 3. Glades Montana 4. Zolt I allaaitiur + I Cornea 2. CrureG1 3. Goldman. I. Debar; + 2. 3opoltt Vetlu I. anima 2. Domalnea + RA1ONUL CARANSEBE$ Cr. rgedlnla In ?cavil CARANSEBE$ RAIONUL IAGET1) al rep-dints Grarnuna l'AGL7 2. Dona Candrxmllot + I. lambed + I. Nesira Sarulcd 2. Sadao; I. DIrrixas 3. PillInla.+ I: Dornloasra 2. Palma-Stamps' + 10. LAPIJSNICU MARE LUNCAVITA DIEJL1DIA 11E11ADIC.A I. 1.11pulnicu Mare + 2. Mocen4 I 1.uocavIta + 2. Verentlin I. BucolnIta + 2. Gale' 3. PetroanIts 4. Valiaaara .5 2. flobuIc1U CStciInel? 4 - 4". 3.-StIncs ? 4. .01!ASE RAIONALE ? , ? 5. $tellseltl?Tirg 4 I. VATRADORE Y-Mr11 Darner IS. PETNIC I. Gleba Craimei 2. Iablanila 3. Prtair 4 I. Bola Noui 2. El' !Klan! 3. Plaellesila + 4. Tdornla ? ?Setanut + Indict& seta d? resedInti al eerounet comma In ',butt Atte./. Locludr stalluncm enrs?tselci rotatna 1.1000101 I. Caravan ? 2. alaclora 3. !Werra I Copacele + 3. MatnIcu Marr 3. Oliatia?ILitak I. Cralma + 2. Mal 3. ataru I Opadla 2. Oellneati 4 3. ()habits I. GI mboca 4. I. Marga + 2. Varno?Ilsma I. Clubs 2. las 3. Obrejs ? 4. Vat I. OlLaba?Bistra 2. Otelu Rola 4- SECRET HOFOINI CONTINUED CONTROL I llama ? 2. lloteati 3. Mimes Jurrntl 5. PraVinelto G. lt.1rOrnal I. Bethausea 2. Cladovi 3. Coto% 4. Lanett:Kati I. llotInellt 2. Bider + 3. Meng 4. Surducu Mk Ralgesti 2. Jupantati 3. Lumens( 4. ItosuangU 5. Tomcat' + ( 1. Bunco alare 4 2. Bunco Mica I Cliciova ? 2. Nevrtnen RAIONUL LUGO) (11 reledInfa In of slut LUGO.' Hub.') 2. Costrio de St. 4 3. Coy* 4a 4. NetnearnIt I Dalin( + 2. Bodo 3. Fadimae I. Targovilte EC , Coma ma /BMW/ 0. W?la tia44 '14""' 'von; RET - Oloutoil sou tar-r+o da mild Toed oda am taaL RN _ ? ? `.*" .1 Calla& am ItallaIdll d..* idol rata 0101,V1Plieg COti 'JIVED -t ONTI101- -ti ? ..? 483 ? Commute oor? foraszaa auntreo- ttnel 1.0001 , Sad Dam ? ty.,,?41n..tt de eau C.:: ?e?4 rrItp, ? r?I Ata? .) Ulu) Swan: ? opulltrat de e SECRET CfltillnEil CONTROL 50X1 50X1 'IATELE cootPuvENTE Tumid IL.. ? DDADIIREA COMUNEI SWELL comr(INene I. Ilarenscal) 2. Stanciluva 3. opotU SoU + I. Lescorito 2. 7.12lita + -1. Mull* 2,"?..'r? 2. LabasInt 2, 28. T0POL0VA1 ? ZSAflta 1. Chew , 2.CIroouMIc - 29. TIPARI ? . - 5..-35loara II DAROVA 17Diicrira ?-? ? . V1SAG 12 GAVO.TDIA ' , 1.;.Gsvojala'+',7 ? ? - J " 31. 24111DESTP) ORAVITA cazgedlnIs In orgul ORAVITA 1. 131103TE1 2. ItOcIiltoVa 3.CACOVA DMUMIREA COMUNE1 ft 15. 11A3INA : 15. SECU - 17. TARNOVA TMOL ' 19. VALEAPA1k RAIONUL MOLDOVA NOUA ca_medlnla In comma MOLDOVA NOUA 1141 HEitENDE$T1. ' I. Hereadestl +::- . ,I. BELOB1114CA -,s....? ?? , ... ?. 2. Pietroasa Mos.'. ' '''...i;',' . ? '" ,..1,4 Vi,,,,. '.? ? , .-....4,41'in?/A.$' ? ..."... '.-.....2.i.,,11.1t14.71:.'"S:-...:. .. ,, .+;...... ? , ...., [ 1!;:.?,,NAD.,,, '...RAp%) ..t1'.1. Itil?ig ,..?: 3: EDGAR ...,.."',.....: fc ? -? . ' ' .- j 3: CICLOVA? ROMANA 4. 011C111C1 t; 5. CIUDANOVITA " 6.,C031011ISTE 's 7. FORMIC RAIONUL RE$IIA CU reledIrda In ?mut RESITA I. Cluchle1 + 2. Slaeoville 3. Pctrilova I Cludanovita -1.- 2. Jain I. Cemoripe + 2. Lituna4 2. 13oc.52.-R0mANA 3. DOCSA-VASI0VE1 Roga-Romana + 1 BernaNadovel + 2. Ocna de Fier 1. llamas + I. Captas1. ra TSecuarnava+ .? 7.1..Barrizeitro,L+ 2; 3 I. Vallsc+, 21. VEI1ME ? .? E;;Ig 1: ? ? ? rerdlota In'oculat211,41_50k1U 1. RA7-0. -=*-A..1-1:34;44 .??? ? 2.1larfou Nou ^ 2. BECICHERECU RIC 1.?Recio-CereCii + 3. BENCECU 21.. IB d J enik.cecuCecu doe Sun 4. 3.? Salclua Nola I. BercRalls Mara + 2.Bcreg.&a Mis I. 11911: 4 2. Socolari RAIONUL CIUC, as medial& In maul M1ERCUREA.CIUC RAIONALE I. Alblna 2. Mcgrdla 3. Horgia'Nou/ + 4. Ursed 1. alma 2. Ortlsoara + I. Melee + 2. Path* I. Parts + I. Moran' 2. Piachis + I. twin 2. Rem + I. Clobolenl 2 `Ilercures.Cmc 3. $umules I TopItta Cuic RAIONUL GIIEORGIIIENI, cu reactlInla In ?maul GlIEORGIIIENI 9. MIDAS MILCOVENI NIC011111 2. Ilesora Neu3 3. Ilasova Veclte S. DOGNECEA 0. 44011A7: to. EZERIS I. Dania 2. F5rliug + 3. Itemetea-Pogama 4 Val= >fare I. llogotlint 2. Pottte . 3. Slatin:-Nera L..............,...._' '''' t'? t.'.ol 11.,-???,? ? eletritnat mewed SIdlev1:?.. ;!.) Fora cocnunl tn ealonut oemlttt. ? t.) Oncouns Gort.l? ? apartInul d? uktoul Omits. 7:?,;112,,.6,..,.`. - I atfiumni + 2. Saylea S_Cf_MT 1,10FORN CONTINUED CONTROL 2?/. SATCH1NEZ 30..SACAI.AZ ? ?LI, ? ' ?"?31. SANA,NDILE1 ,32.SANHARTINU SARBESC 9 33. SAIIMIRAIU ROMAN I. Sannilhalu German 2. Saamlain Raman +3. UtvIn ; . ??? ,? 3iSTAMORA RONLANA I. Olvcall? g ? 2. Stamora Doaurn.1 4. I. AtIbIllen1 ? 2. VIelreall I Debits 2. Paulen' + 3. Solmen1 I Mani 2. Vol-a StrIlmbl 1 Vollobent ? ORA$E RAIONALE I GlIEORGIIIENI I Ghedorchicni 2 Lacs Rolu 10. CERNEAZ, -, 1; Cernelesz + ? ., 2:Cond.'s' , .11. CHECEA 12. CHEVERESU MARE 13. DINIA5 `14.' DUDIIIRAVITA t? IS. GIARMATA GII1RODA is. STANC1OVA RAIONUL ODORIIEL eu reledlnla In orgul ODORIIE1 I Sandamlnk + I Clucanl 2. 5ln:tattle + I S3nUmbru + I Cetiluta 2. S1astmlon ? 1 Tomcat! + Serenut + IndIel paha do ?ted.r41 II 0(0.0011 FOS 3t00el? Co?o. PEW. 41 Mimi', nee tutt sktlars:e sate It (recut* to menuno two tellIntala Corte. raktetuf aluIoeItL ,.*bon.. 00140 *) Mauna Iltata?sis ? rporttout de rntentil S'ahlitttunt Regions.* Stalin MI sal la coca SW. nduntd SECRET tleF0101 COitTINVED CONTRat Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 1 DENUMIREA COiWNEI SATLLE coasPONENTE 8. CAPALNITA 6. COBATESTI F. CORUND 3. CRISTURU SACUCSC 8. DARJ1U 10. DEALU II. rELICENI :12. FILM') 13. F1RTANU$ 11. FORTENI IS. LUETA IS. LUPEN1 17 MARTINIS ? al. Str.RESTI 19. MUGEN1 1. Cipitnita * I. Den?;d 2. C.ebitoti ? 3. StlIslited f. Corund + 2. Valea lul Pavel I. Cristuru Skuac ? 2. Filial I. Mello + 2. Mujna 1. Desk + I. AreAttu! 2. relfeen + 3. Oteni t TSureril 5. Viten! 2. rilla -? I. Bridd 1 rirtinus + 2. Inlicen1 I. Croy's! 2. Forted + 3. Iloghla 4. Poknita I. Lueta ? I. Lupeni + 2. Situ Mk I. Mdca 2. Mad 3. C.AlugArent 4. Cknou 5. ComSnot' 6. GhInes 7 la:coded 8. StArtinis + T. Muesli + 1. Muds 2. Dejutiu S. Lull. 4. StAtisettl S. Mugenl + DENUsuREA CONUNEI UTILE Canoe's:CM 20. NICOLEST1 21._ OCULND 22. PAULCN1 23. PORUMBLNI 21. RACOSU DE SUS') 25. RUGANESTI I Maas& la ? 2. lasu 3. Ighlu 4 Niro:esti ? S. Obrinestl 6. These 7. Ultesu 8. Vasileal I. Crklunel 2. ?eland + 3. Situ Nora I. Firton 2. Nufen1 + I. Pcturribenil Mart ? 2. Porumbenil Stid I. Raeou de Sus I Detest; 2. Ghetto( Mare 3. Clutha SticA 4. Ruginesti + 26. SATU MARE I. Situ Mare ? 7. SANCRAIU 28 SANPAUL 29. SIMONC.STI 30. TACTURA 31 TALISOARA 1) 32. TARCEST1 33. ULCANI 34. VARG111$ '1 I. Sintralu* 2. Tibodu I. Data 2. lonoll 3. Oraleni 4. Pelted 5. Remy G. Sanpaul + I. Cidaclu 2. SI Also 3- Nkolenl 4. SlmonetI + I. Bela 2. Doha'', 3. Tietura ? I. Dohoseni 2 TAlisoara? I. Cehetel 2. TArresti + 3. Tanen' I. F.Incel 2. TAmalu 3. Mean! ? t. VArghts ? oanoace rya, =hoar. It ArirrAlr, apargoot dr vasonut norm. nsloce. sums. 9 Consuls& ow talitnyma salsa !wow e.? sus daia cora. AuCuss1o. mama Bann. mew... 5102, DENUM1REA 033111NEI 21. TURIA 22. ZABALA I. COVASNA _- - &STELE COMPos. I Tuna t. Pava 2. Pelenl 3 Mal.. ORA$E RAIONALE 1 Chums 2 Covasna 1 Rusen1 2. TARG1 SACUTISC 2 Targu SAcuesr ?si? RA1ONUL TOPLITA CU resedinla In comuna TOPLITA Bilbor ? I. B1LBOR 2. BORSEC 3 DEDA I Dorset ? I Disks Muresulul 2. Deda ? 1 Pietas 191 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 ev.-. OGNWUREX CON1.32E1 .,? SATLLE orIMPoNG?TE DOCUMISMA 0:04tXNEI $S. e .36. VLAIIITA ? ZETEA Lu " " _ okAse I. ODORhIEI I. Virsag I. Data Sit. Quo 2. VIIhila + I. Zetea ? RAIONALE I. Bateau 2. Ci.l1?en1 , 3. Odorhel ? RA1ONUL REGHIN, en restdInla In afoul REGHIN I. ALUNI$ I. Munis * 2. SturerStort 2. BALA 3. BATO$ ;'? 1. BE1C.A I. Bates ? 2. Goreni 3. Ulla 1 Deka de Jos ? 2. Deka de Sus 3. IlatPc 4. NAM' 5. BRANCOVENEST1 I. BrAneovenotl + 2. Skalu de PAdure 6. BREAZA 7. CAVA 8. CIIIHERU 9. COZMA I10. DEDRAD II. FARAGAU DEN ? - i ()UMBRA A 5 F1LEA G GALACTAS 7 I UNCA BRADULU1 ? MONOR 9 RASTOLITA RU$11 Mt?NT. 1 SARMAS 12 STANCENI IS. SUBCETATE 14 TOPUTA IS VATAVA I Dumbrara illea Gilielta5 I Lune. Bradulul ? I Gledln 2 Monnr Rastalita ? I MorAreni 2 Roll?Munn - llodoo de Clue 2 Sarmo I &bean ? 1 Subeetate - I TOplit5 Ripa de Jos ? VAlara ? 12. GLAJARIE (3. GURGH1U HOD/IC IS. !BMW' IS. IDLCIU DE JOS SECRET NOM CONTINED COITOOL I. Breaza + 2. Fillpisu Mare 3. Filipisu Stle 1 Cava ? I. Chlheru de Jos 2. Chiheru de Sus ? 1 Balla 2. Cozma ? 3. Socolu de ample SATCLE compas Nig 17. !DEM DE SUS I. !deck de Sus ? 2. Nice' 18. IERNUTENI I Apallna 2. lernuteni ? M. JABEN1TA I. Adrian - .2. Jabenita + 3. Solovistru 20 LUNCA 21. PETELEA 22. PETRILACA DE (MURES 23. POARTA 24 PORCEST1 25 SANSIIIIAIU DE PADURE 26. SA.NTU 27 SINtBRIAS 28. SUSENI 29 URISIU 1 REGIIIN I. Logi)* 2. Lucca + I. Peteles ? I. Mona Mare 2. Slurs /Mei') 3. Petrifies de Mures + 4. Teleacu 1 Ercca 2. Onuca 3. Pouts ? I. Toldall) I Maloroti 2. Porcoti + I. CAcuclu 2. Comorl 3. Sinmihalu de pidure + I. Frunzerd 2. Slintu 4 I Slmbrias + 1 Luerlu 1 2. SUStIll I. $erbeni 2. Urisiu de Jos + 3. Urislu de Sus ?RASE RAIONALE I Reghln RAIONLIL SANGEORG1U DE PADURE, 1 Dedrad ? ' cu resedinta In comma SANGEORG1U DE PADURE 1- FArigiu ? 2 Touch. 1 GIAJArie ? I. Gurghiu ? 2. Orsoea 3 BALAUSERI 1 ATIA 2. AT1D Ilodas ? 1 !WWI ? I. Deleni 2. Ideciu de Jos 4. 4 B.EREN1 9 Salul Mora Mei a aparOnul do coma. Ia,. do Iduen. ealonui Tartu Mural. IN Saul Tolda1 a aparDaut do comma Vaivadiral. eata5oI TOMI Mo.* 192 1 Alla ? 1 Alld ? 2 Corned I. Agristeu 2. Biliusal + 3. FIlitelnk 1 BAra 2 Berns' ? 3. Drojdli 1 Comity! Ornnr-r ? ? 9 Comumt? Mar. Daroc..13111o1U, Sina4. Suberal? au Mut parts diol Nista teed. 0. 0 ToplIla as, aparDrait di relamd GAeoratJore. mud come , INDICATOR ALFABETIC AL REGIUNILOR, RAIOANELOR $1 ORA$ELOR DIN R. P. R. Canine:1i (reg. Cluj) Pig- - Cimpina (reg. Plooli) Pig 13 Cimpulung (reg. Sueeava) 19 Ceohlau (reg. Bach) . 27 Cehu &Mule (reg. Bala?Mare) 33 Chili. (reg. Float') 43 Clue (Reg. AutonomA Staghlari1 57 Cluj (reg. Clu)) 71 Cod5oll (reg. 14) n Comb'. (reg. Cralova) 97 Costesti (reg. Noll) 103 Crake. (reg. Cralova) III Creveda (reg. Buturestl) 45 123 Cricon (reg. Ploon) 153 131 CIii (reg. Arad) 14 147 Cujmir (reg. Crakes) 84 163 Curtea de Ames (reg. Pitall) 134 171 Darabani (reg. Suceava) 173 181 De) (reg. Clu)) 62 189 Dots (reg. TImisoara) ? tea Dorohol (reg. Sutton.) 173 RA1OANE Draganeati (reg Bucuresti) 46 Drigasani (reg. Piton) 135 Adamellsi (reg. Constan(o) Peg 72 FAgAral (reg. Stalin) 161 Adjud (reg. BArlad) 34 Fleet (reg. Timlsoara) 184 AgnIta (reg. Stalk) 161 FAitIceni (reg. Succava) . 174 Mud (reg. Clu)) . ? 58 Felon (reg. Constan(.) Alba (reg. Hunedoara) . 104 Ellall (reg. Craiova) ? Aloe' (reg. Oradea) . 121 Fillmon Sarbu (reg. Galati) Alexandria (reg. 13ucuroll) 14 Focsani (reg. BArlad) Almas (reg. Timisoara) 182 Galati (reg. Gala(i) Amaradia (reg. Cralova) 78 Gloti (reg Piton) Arad (reg. Arad) 14 (tic. Gheorghlu-Dej (orasul Bucurelli) elicits (reg. Back') 20 Gheorghlerd (Reg. Aatonomi Maghlaril Bala de Arami (reg. Cralova) 79 Gherla (reg. Clu)) BAD (req. Crakes) ? . . 80 Gilort (reg. Crakes) BAben1-131strita (reg. Noll) 132 Giurgiu (reg. Bucurestl) Billesti (reg. Cralova) 81 ?delta Roe (oroul Bucureati) BArlad (reg. Birlad) 35 Duration) (reg. Arad) Beard (reg. MOE) 148 Dora Hummului (reg. Suceava) Reclean (reg. Clu)) 58 Gura Jlulul (cog. Crewe) - Belo, (reg. Oradea) 124 Flateg (reg. Hunedoara) Distrito (reg. Clu)) 59 liklAu (reg. 1511) . ? ? ? Bolosani (reg. Suceava) 172 liArsona (reg. Constan).) Brad (reg. Hunedoara) 104 !form (reg. Pites(i) ? ? ? ? Drifts, (reg. Gala)i) 98 Mediu (reg. Clu)) ? ? Brinell' (reg. Bucuresti) ? 44 Hunedoara (reg. Hunedoara) Bata' (reg. Baciu) - 21 Hail (reg. lag) ? ? ? ? Bujor (reg. Gala(i) . . 98 MI (reg. Iasi) Buzau (reg. Plooli) - 119 Ili" (reg. Huneodara) . Calalat (reg. Craiona) . 81 Into (reg. Arad) . . . . Carnal (reg. Cralova) ?? 81 I. V. Stalin kroul BucureS111 Caransebo (reg. Timlloara) . 182 Istria (reg. ConsIcala) ? ? Carel (mg. Bala?Mare) ,. 28 lbw (reg. Clu)) ? . ? ?Wall (reg. Bucuroll) . 45 LApus (reg. Bala-31ard C.11mdl0i (reg. Cahill) 99 Lehliu (reg. Ball ) ?- ? ? rit:SiECRET ICI 110FORM CONTINUED CONTROi REGIUN1 Arad . . Baciu . Bala Mare Bklad Bucureiti Cluj Constants Craton' Galati. Hunedoara Iasi Oradea Pitestl Pinot' Stalin Suceava Timirara . . . Reglunca Autonoml Maghlari -OVAIALBISA COMM' S. BEZID 6. BORDOS1U 7. CALUGAREN1 CHENDU 9. CHIDED 10. CRISEN1_ EREMiTU .; 12. FANTANELE 13' GHINDARI 11. MAGHERANI IS. MARCULENI IS. NEAUA 17. OCNA l& PRA1D IS. SANGIORG1U DE PADURE 20. $01MU5U MARE') 21 ICLOD 20. TREI SATE 23. VETCA1) UT= 0354.00uE7.TE DENUSUREA CONUNEI I. Bold + 2. Baidu NMI bOrdOlila 2. tabu 3. Roans I. Cilugireni + 2. Dindeni I. Clank Mare ? 2. Cherubs Mk Chlbed + I. Crisail ? I. Comity* 2. Millie' I. CIIIminestI 2. Durnitrenl 3. FIntinele + 4. Woo's" 1 Abud 2. GhIndari 4 / 3. Soloana I. Migherani + 2. &leo Nfrajulul Sloths I. Cluck 2. Mall 3. MArculati * I. Ghinestl 2. Neaua + 3. RIgmanl I. Sinstmon 5. Vides I. Ocna de Jos Ocna de Sus + I. Pratt! + 1 Sgigeorgiu de Picture+ 1 $olmusu Mare + 2. Solmou Mb I Sielod + I. Cloc + 2 Hotesti J. Slellnotl I. Jamas 2. Silasuri 3. Veto SATELE gOitPO?ENie I. SOVATA 0RA5E RAIONALE I. Moo 2. Sirileni 3. Soils RAIONUL SFANTU GHEORGIIE. cu meant' In oranI SFANTU GHEORGI1E I. AITA MARE) 2. AITA SEAC.A 3. AMINO/ISA 4 ARCUS 5 BARAOLT.1 6. BATANI.) 7. BEM') a. BIBORTENI .) 9 B1CSAD to. BORO$NEU MIC 11 BOROSNEU MARE 12. BODOC 13. CHEPET1) 14. CHICHI$ IS. CHIL)ENI 16. GHIDFALAU 17 HERCULL1N?1 18. ILIENI I) mmci W"Nr?leal:lina ":".?31"Msathnis"'L'"ula."*aw 11.111"Sc24M?, . it Allis 11. Bi".""" 114'416E--":011:116"*":1C0d.:;.171:-::COtb:TRG: "wwin't 13 194 I. Alta Mare + 2. Aits Stalk I. Alta Sod ? I Arduous ? 2. Bita 3. Sado. 1 Arcus ? I Baraolt 4 Milani' Marl ? 2. Ditanil Mid II. Belk + I. Morten' 2. Bodo I. Skald + 1 Borosneu Mlc ? 2. Dobolli de Sus I. Boroncu Mare 2. Let 3 Tufaliu 1 Bodoc 2. Oltenl 3 Zito( 1 Cheoet + 2. MicloSaar4 1 Chtzbia I alltieni 2 Coen( ? I Anghelus 7. Foto 3. Ghleflaliu ? Zoltan I. Hercullan ? I Doboill de JOS 2. Blvd + 3. Sincrato ? , DENUMIRLA COMUNEI 19. .r USNAU " MALNAS j MICFALAU 22. MOACSA 23. OZUN 21. Rai 25. SANTIONLUNCA 26. VALCELC 27, VALEA CRISULU1 28, ZAGON SAISLE COMPONENTS I. Didallu 2. Wren + 3. Slightly* I. %Ulnas + 2. Vales Zilinulu? I. SUefaUu + 1 Beleneu 2. EresleghM i 3. Sloacsa + 1 Ozun + I. Cornollu 2. Red + I. Sintionfuno + I. VAIcele + I. Clinic 2. Volta Crisulu( + I. Zagon + ORA5C RAIONALE I. SF. GIIEORGHE I SI. Gheorghe RAIONUL TARGU MURE$ cu resedinla In orasul TARGU MURE$ I. ACATARI 2. BAND 3. DERGIIIA 4. CALUSER 5. CEIJAAU DC CAMPIE 6. CORNESTI CORUNC.A Acitarl + 2, Sturgelti J. Stejer111) 1 Band + 2. TIPtelnic I Heigh!' + Caluser + 2. !eland 4 Sataren( 1 CAmpenita 2 Ceuasu de dimple ? 3. lierghen. 1 Cin'a 2. Cornell' + 3. Tiarcioara Boten( 2. Corunca ? baa tat 1a ram. Coktunem. Ii Solo! Eel ? aparDnut do cornea ArAtart. C...113 it Iara do Mum au owe met Et tal.ns.. netnin. - Lipcna (reg. Arad) Lovistea (tog Piton) Indus (reg. Clu)) Lugo) (reg. T(misoara) Marghlta (reg. Oradea) Stkin (reg. Galati) Mikinesli (reg. Galati) Medgidia (reg. Constant(%) Medias (reg. Stalin' MihAilesti (reg. BucurestI) Stizil (reg. Ploor) Stoinesti (reg. Bacau) Aleirkns Nom (cog Tintiauaral Murgeni (reg Bir(ad) Make' (reg. Pitestf) ""'"`? 60 Nisaud (reg. Cluj) 150 Negroll (reg. tall) 173 Negri' Vodo (reg. Constant.) 22 ?Bolo Balcescu (orasul BucurestO 213 Monad (reg. Colon.) Oas (reg. Bala?Mare Odorliel (Reg. Aulnnoma Maghlara) 011enita (reg. Bucurati) 011etu (reg. Cralova) Or?adea (reg. Oradea) Oravila (tog. Timisoara) 0r1slie (reg. Ifunedoara) Panda (reg. (Wad) Pascanl (reg. 4113 Petrosen1 (reg. Iluneduaral Platra.Neamt (reg. Baca() Pilot! (reg. Pilot') Plenita (reg. Cralova) Noon (reg. Ploe410 Pogoanele (reg. Ploesti) Pueioasa (reg. Moot') Marl (reg. BucuratI) 72 Radiuli (reg. Suceava) 81 Riltunicu Surat (reg. Moat') 99 Rimnicu Mao (reg. Pilot') 36 Reghin (Reg. AutonomA Maghlara) 100 Rolla (reg. Tirtilloara) Roman (ceg. Iasi) 136 Rosiori de Vede (rcg. Bucurest() 6 Rupea (reg. Stalin) ISO Salpnta (reg. Oradea) ea Situ ',tare (reg Bala?Mare) 86 Sieueni (reg. Oradea) . . . . 47 Sirmas (reg. Clu)) 7 Sineni (reg. Sumo) 15 Sangiorgiu de PAdure (Reg. Autonoma 175 Maghlara) 87 SInnicolau Mare (reg. Arad) (05 Sebes (reg. Ilunedoara) 42 Segircea (reg. Craicns) 73 SHolu Gl?corghe Meg. Autonums Sta. 137 ghlaraj . . 64 Sibiu (reg. Stalin) 106 Sight' (reg. Bala?Mare) 113 Sighisoara (reg. Slailnl 114 Skala (reg. Pl0e511) 107 Slatina (reg. Piton) 16 Slabozia (reg. Bucurati) . $ 4Savor (reg. Bucurcat() 73 Stalin (reg. Stalin) 65 f' Stahl. (reg. Cralova) 29 Suceava Keg. Suceava) . . . 151 193 61 112 62 133 63 47 9R PAR ?? 16 Sim e . 138 Somcula.Mare (reg. Bak?Mare) 65 TArgovilte (reg. Moot!) TArgu Frumps (reg. Ia)i) nom Jiu (reg. Cra'oea) . TArgu Mures (Reg. Autonorna Maghlarat Tartzu?Neaml (reg Battu) TArgu Ocna (reg. Badu) Tdrgu Sacuezr (Reg. Autonoml Moghlaro TArnAnen1 (reg. Stalin) . Tecuci (reg. BArlad) Telcajen (reg. Plootl) TimIsuara (reg. Timlsoara) Tuplita (Reg Autnnoma Magblaral Topokneni (reg. Pileali) Tudor Vladimirescu (oramil Bucuresti) 66 Taken (reg Galati) Ionia (rcg CND Turnu Magurele (reg. Bucurestll Turnu Sererin (reg. drains ml Truaeati (reg. Sucea4a) Uricenl (reg. 11locali) Vaslul (reg. Iasi) Vatra Dome' (reg. Success) Vanju Mare (reg. Cralova) Vartormele (reg. Bueureall) Vedea (reg. Pileatij Vida (reg. Bucurealm Vidra (reg. Bucurealit Vilest (reg. Bala?Mare) V I. Lenin (orasul Bucurcatl) Vransea (reg. Barlad( Zalzu (reg. Clu)) Zeldin (reg. BArlad) Zinmicea (reg. Bucurcall) 1 Mai (oralul BucureaS) 23 August (oraaul Bucureat.) DENUSURtA coMultJ SATELL COMPONCNTE 8. CRACIUNESTI 9. DUMBRAVIOARA 10. CRNEI II. GALATENI IS. GALE5T1 13. GlICORGHE DOJA 14. GL0DEN1 IS. GORNESTI a) 16. 110DOSA I. C.Iba 2. Criclunestl ? 3. Fol.) 4. Skala(' I. Dumbeisrloara + 2. Singeru de Pidure I. GAlateni + 2. Poled I. Adrianu Mare 2. Adrlanu MIc 3. Gilati + I. Gheorght Doja 2. Ilieni 3. Leordenl Situ Moss I. Gioden1 + 2. Pleuren( 1 GornatI + 2 Peas I. nodose + 2. lhod 3. Isla 17 1/IRA DE MURES') 1 lara de Mures 2. Illoara 5. PAduren1 18. 1EDU 19. MADARAS 20. MIERCUREA NIRAJULU1 21 MURCSEN1 22. OAIA 23. PAINGEN1 I. ledu + 2. leint411 3. Ogari ? 4. Sinisor I Stidiral + I. Mlercurea Nirajului ? 2. &Mien' Nirajului 3. Sintandrel I Du& Mie 2. Cocos' 3. Sturesenl + 1 Corbesti 2. Dion 3. Grulatar 4 Oala + 5. Surelca I. Merlsor 2. Moil. 3. Mum' + SECRET WORN CONTINUED CHINK 50X1 ,50X1 IMLLIAMISA COMMIS SAMS. COMPONENTS Dea:MI5E.1 01%1JNE1 24. PANET 25. PASARENI f?"' 26. SABED 27. SANCRAIU I. Cali 2. llirliu Pine( + 1 Borntineni 2. Mired ? I. Boned 2. Cul& 3. SAbed I. Nana MURES 2. Sincolu de Muse 28. SA.NGIORG1U DE MURES') 29. SANTANA DE I. Cobs 2. Singeorgiu de Mures+ China! MURES 2. Curtail ? 3. Sintena de Mures ? 30. SANTIOANA DE 31. SANVASII ?? Morestl MURES 2. SantIoana de Mures - 32. SARDU NIRAJ-ULUI TROIIA 34. UNGHEN1 35. VARGATA 35. VOINICEN1 37 VOIVODEN1,1 I. Maisel 1. Urals!' ? I BM 2. Uureni I. Mount 4. Sardu Nirajului + 5. Vela 6 TAmpa I Baled 2. Trolls + I. Cristesti 2. Ungheni + I. Buza 2. lobigeni 3. Mitroli 4. Vadu 5 Virgil. * I. Birdestl 2. Porumbeni 3. Volniceni ? I. Volvodenl + RAIONUL TARIII.I.SACUESC resedInja In *rod TARGU SACUESC I. ALUNGENI 1 Alunged ? 2. lealalin I SMILE COMPONENic 2, DAMES 3. BRETCU CA$1NU NOU 5. CATALINA 1 Brats + 2. Publ. 3. Telichla I. Baku 2. StIrtinus 1 Cairu Nou ? I. Catallna + 2. Imen1 6. CERNATU 1 Cerns?u de IA ? 2. Cernatu de Sus 7 DALNIC 8 ESTELNIC 9. GlICLINTA LEMNIA II LUNGA 12 SLIRTINCNI 13 MERU' II 03DULA 15 PAPAUTI 16. PETRICENI 17 PEALS! IS. POIAN 19. SANZIENI 20. TAMA$FALAU 9 Sena Cutplu ? aparsaut de comma $Incal. rakcid Samoa. '504,1 weltered runt teen innzeponsu aralultd Ti. Wm. Cason Volvo:WA ? ?p?Itaut 6a Wow' (Whin 181 123 101 101 74 165 18 153 23 185 37 139 110 75 87 au 190 PJ 68 126 166 108 as 117 108 24 140 89 154 156 156 49 176 157 141 192 186 II? so ORAE Abrud Adjud Agnila Mud Anina 163 Alba lulia 127 Alexandria 30 .1rad 128 Azuga 66 liabadag 177 Backs Bata Mare 102 Bala Sprie 17 BA:col 109 Balleatl 90 Mile Got uora Mile I lerculane Bade Olinesle Bilk Slink BArlad Belus Blstrlla Blaj Botosani Brad BrAlla Ducuresti 193 105 31 167 158 142 51 52 168 90 IrsE? . bit T NORUIN CONTINUED CONTROL ? ? ?? 128 31 158 118 92 191 2.5 25 195 169 39 159 187 195 i3 6 102 67 52 93 178 160 119 179 95 53 146 53 SI ; 32 6 I 39 68 40 ss 5 pug. 61 .51.?4 1641 58 186 (04 IL. 41 s?::?: 131;1.?? 7434? 19'4' 27T 32I. 151 , 142 t'sj 182,2t- 26 33 126 co 169 172 103 27 5 22 'Austen! . . Buzau Calais' . Carartsebes . : ? ? Caracal . ? Card ? ? . . CAlirail Ciliminoti ? r.. ? ? Cimpina ? ? T.. ? CAtnpla Turdi CImpulung . 0811,111ung Moldoeenese Cemasrod5 . ? ?..: CisnAdle . Cluj? Codlea ? ? Cominesti . . . Constant" Corabla Coruna . . Crakes . Curtea de Argel Dora . oho' DrAgAsan1 Dumbronen1 FAgAras ranker(' Focsanl Felesti Galati GSetI Gheorghlen1 Gherla . Our& . . Gura Humorulul Hateg Hirsova . Hunedoara Hail IiI locos Jimbolla Lipons Lugo) . Lupeni Manville Alicin Stirisesti Sledgiella Medias Allercurea Clot Atka . . . Stuffiest' . . Moon! . Nislud . . Ocna Mures ?axle Mari Odobestl ? Odorbo Oltenfla% ? ? Oradla' ? Orasul Stalin X ' Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/13: CIA-RDP81-01043R002200060019-7 Mbis 2.. Dente + I. Csteln'e ? 2. Vales Smell 1 G?enta ? 2. Mole 1 Lauda ? I. Lung. ? 2. Sisiol 3 Tinoasa I Iiitu ea 2 Nikon* 3. MIrtIneni + I. Lutes.. 7. Mean' ? I 2 Ojdula ? PIpiutl ? ? 1. Parked + 2. Vales &ad 1. lacobenl 2. !miser 3. Pilot' de Jos 4. Plksli Ps Sus ? I Bead 2. Poisn I. SlItileel I. Sums TalT11111?110 SECRET NOFOR11 CONTINUO C0111160x1 .. PAS. 158 Or 150 Oraltic . 81 Orion. . 183 Panclu ? 82 Pascani . 28 Pekila . 15 Paroserd ? 139 Platra?Neaml . 151 Nati . 68 Mote - 119 Prcdcal . 173 Pardons. 74 Radauli 167 ItAmnIcu Sitar 57 Ramnicu VAlcea ?, 169 1111$1.r 21 Within ? 71 Resits 83 Roman Rollin' do Veal, ,? 77 &dont. 1.1.5 Sam Mare lu Saceie ? 63 Sande-Mau Mare 1ft Sebes ? 136 St Ghrorgl(e 168 Sibiu 163 Sighet 172 Sighiaoara 37 Simerla 7.1 Sinala 97 slatina 137 Slink 191.1 Slobozia 03 Soles ? 17 Sores . . ? 176 StrellEa 106 Suceava ? 73 Sulina 103 5imleu Silvanlei 114 TAlgovIste III Tarp Jia 102 Tirgu Mures 187 TArgu Neam1 17 TArgu Ocna 181 TArgu Sacuese 11/8 rarnareni 75 Techirghloi 101 Tecucl 38 Timisoarx 74 Terkel. 163 Turdn 190 Turnu Migurele 151 Turnu Severin 24 Urlati 151 Urzicenl 66 Vasile Roan 58 Vaslul 142 Vatra Domei 37 Vilen1 le Monte 192 Vulcan . 49 Laths -I53 Zioeill 163 Zlrnnlcta ? ? 86 108 182 38 117 108 loll 19 131 117 169 157 177 ISM II) 169 192 181 118 31 128 27 169 17 109 191 163 31 168 106 158 142 160 52 176 193 92 Ill 102 129 159 93 189 2s 26 196 160 75 19 181 102 57 53 72 153 161 75 121 179 160 108 69 169 55 C. ? .. Ir 1. 50X1 ...O.2" I IT2FORII C0NTINUE0 199