(SANITIZED)POLISH INDUSTRIAL SALES BROCHURES(SANITIZED)

Document Type: 
Collection: 
Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): 
CIA-RDP81-01043R002200140004-4
Release Decision: 
RIPPUB
Original Classification: 
S
Document Page Count: 
244
Document Creation Date: 
December 23, 2016
Document Release Date: 
August 8, 2013
Sequence Number: 
4
Case Number: 
Publication Date: 
April 18, 1958
Content Type: 
REPORT
File: 
AttachmentSize
PDF icon CIA-RDP81-01043R002200140004-4.pdf27.61 MB
Body: 
Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 R 50X1 -HUM Next 6 Page(s) In Document Denied Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 ? ' Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 4..? - 111. ! % ? APARATIMA ZIAIETIODWOMA. ?-?????? 1 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08 CIA-RDP81-01043R002200140004-4 WAR SZAWA K ATA 10 G ELEKTRONICZNEJ APARATURY NAUKOWEJ STAT ZAKLAD OPRACOWAN I PRODUKCJI APARATURY NAUKOWEJ W WA RS Z AW I E UL. BR6DNOWSKA 8 - TEL. 924-09 i 948-39 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 cs, WST.4P Zaklad Opracowati i Produkcji Aparatury Natikowej o skr6conej nazwie ZOPAN kontynuuje swojq dzialalnoga od 1. 1. 1957 r Do tego czasu istniztl Zaklad Elcktroencrgetyki Politechniki Wroclawsktej Oddzial w Warszawie (ZEPW). Nowopowstaly Zztklad postawil przed sobq ambitnc zadanic wypelniania luki na rynku krajowym w (Izicdzinic elektroniczncj aparatury pomiarowej, kontrolnej. liczqcej i sterujacej. DzialaIno ZOPAN, kt6ra polcgzt na opracowywaniu aparatur) wysokiej jakoki i ?ykonywaniti nieduiych serii, zmierzzt do ograniczenia importu i za- opatrzcnia instytut6w naukowych, uczclni i przemyslu w aparaturc krajowq, nieustcpujacq pod wicloma wzglcdami importowanym aparatom zagraniczaym. Zwracamy sic z uprzejmq progbq do wszystkicli ti4tkownik6w aparatury wykonancj w ZOPAN lob dawnym ZEPNV Warszawa, aby nadsylali wszelkie uwagi krytyczne na temat naszych wyrobow, co pozwoli nam na stale pod- wyiszante jakoici i estetyki produkcji i wprowadzanie prawdztwego postcpu technicznego w dzicdzinic, kt6rq zajmujcmy sic. Odclajqc do triytku ninicjszy katalog mamy niezlomnq nadziejc, ?c pizy- czyni sic on do spopularyzowanta naszych skromnych dotychczasowych ostzkg- niqc' i pozwoli na iywsze kontakty z uZytkownikami naszych aparat6w Puy- niesic to z pewnogcizt korzyge wszystkim zainteresowanytn i podniesie kulturc technicznq w dziedzinic eicktronicznych przyrzqdow i urzqdzen poiniarowych. Dyrekcja ZOPAN Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: 1A-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 *,) vir GENERATOR IMPULSOW PROSTOKATNYCH Typ PI 2 - Generator PI 2 jest irtidlein naptqctzt o ksztalcte prostok,lt- nyin. kuirego ezestodtwoii: inoie by6 regulowana plynnie w gra- ntcach 5 ? (tOo imp sek Nloiltwa jest take plynna regulacjzt stosunku okresu impulsu do czasu trwania onpulsu ? regulacja wypelmenta Zrod lent impulsOw jest inonostabilny multtwibrator ?vyzwa- lany naptcctem z multiwibratora ntesymetrycznego ze sprzcie- ntem w katodzie. pracujacego jako ;.rOdlo drgati okresowych I inpulsy sa ksztaltowane we wzmacntaczu. a nasteptut. wprowa- -dzane du stopnut koitcowego Stopten ten inole b?: obchtzony bezporednto tub przez kalibrowany attenuator Generator nu.O.e synchronizowany z obcego irOdla s) gnalann dodatntint ujemnyint dowolnego ksztaltu ezcstotliwoC itnpuls6w wskazy- %? ana jest przez jeden z internikow. (Imp miernik wskazuje sto- sunek okresu impulsu do czasu trwanta itnpulsu Odczyty mter- nikOw szt bezporednie A parat w stopntu koncowN In postada kanztl sygnaltt dodat- meg?. oraz ..ujetnnego. 7, oddzielnytni wyjgclaan Attenuator mOC by6 zalaczony na jedno z tych wyjgC Obsluga jest bardzo prost a Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: -;IA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Dane techniczne 1. Czcstotliwo: impulstiw 2. Podzakresy- czcstotliwoAci Dokladnoie wskazaft czcstotli- woici 4. Zakres regulacji wypelnienia 5. DokladnoiC odczytu wypelnicnia 6. Rcgulacja napiccia wyjiciowego 7. Zakresy attenuatora S. g. 10. I I. 12. 13. DokladnoiC skalowania attenua- tora Nlaksymalna opornoii.: wyjkio- wa attenuatora Napiccie wyjiciowe ? zaciski ,,ZEWN" Zasilanie Pobor mocy z sicci Wyposaienie lampowc 14. Wymiary 15. Ciciar 3 ? 50 000 Hz 5? 50 Hz 50? 300 Hz 500 ? 5 000 Hz 5000 ? 50 000 Hz ? 50/o ? I Hz 2-50 10% 0,001-10 V szczyt. 0.01-01 V. 0,01-011 0.1-1 V, 1-10 V =I: 50/0 500 om 100 V dla R 3 000 om 220 V + 50/o ? 10?/o :10 Hz 100 VA 6J5, 6SN7, 6K7 6X6AG7, 5Z4, STV230/40 520 X250 X330 mm 21,5 kg ZAKLAD OPRACOWArl PRODUKCJ1 ?APARATURY NA-UKOWEJ ? WARSZAWA. ul. Brodnows-ka 8 GENERATOR MOCY 1 000 HZ Tyn PGL I Generator mocy 1 000 Hz tvn PGL 1 jest zasaclniczym czlonem zespolu lokalizatora trasy kabla. Wywany jest w tcrenie do okreilania trasy kabla. jako Zrodlo mocy 0 przebiegu sinusoldalnym i czcstotliwogct 1 000 Hz. Moic by uiywany i do innych celow, gdzie potrzebny jest sygnal o stalcj czcstotliwoki i znacznej mocy. Generator sklada sic z oscylatora w ukladzie Colpitsa. wzmac- niacza transformatorowego oraz wzmacniacza mocy Wzmacniacz mocy pracuje w ukladzte przectwsobnym w Ha- ste AIL. Zasilacz pracuje w ukladzie typtiwym. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Dane I. CzcstotliwoiC: stala 0. Dokladnok czcstotliwoAci 3. Moc wyjiciowa 4. OpornoAe wyjAciowa 5 ZawartogC harmonicznych 6. Zastlanie Pobtir mocy z sieci S Wyposaienie lampowe 9. Wymiary 10. CicZar I ZAKLAD OPRACOWAN I PRODUKCJI APARATURY NAUKOWEJ WARSZAWA, ul Brodnowsko 8 techniczne 1000 I Iv. 5?/0 40 W 0,6 om 6 om 60 om 600 om 6000 om 100/n 220 V -I- ? 10% 10 Hz 50 VA 6C5, 6F6, 2X6L6, 6116 2 X U52 430X320X320 mm 25 kg Itt Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Rel vir GENERATOR WZORCOWY Typ PW 3 Generator RC typ PW :4 jest irUdlem napiccia o czcstotliwo- gciach wzorcowych w pacante akustycznym. Stosowany jest w laboratoriach imukowych, przemyslowych i dydaktycznych. Przeznaczony jest' a) do zastlania ukladow pomiarowych, gdzie potrzebna jest daia dokladnok i stalogC czcstotliwoAci; I)) do skalowania lub sprawdzania czcstotliwoki innych genera- torow. do badanja charakterystyk podzespolow i urzadzeh elektroakustycznych Uklad generatora skiada sic z oscylatora RC o sprzci.eniu mostkowym. Czcstothwok znuentana jest skokowo Amplituda napiccia jest regulowana w sposUb plynny tut poszczegUlnych wyjiciach Stopteti koticowy stanowi wzmacmacz dlawikowo- transformatorowy. Na wyjiciu wzmacniacza jest woltomierz, Wiry mierzy naptqcte wyjgctowe. Zasilacz pracuje w ukladzie typowytn. 2013/0 A Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 V Dane techniczne I. Zakres czcstotliwoici 0. Dokladnok czcstotliwogci :3. Staloie czcstotliwoki 4. Najwyt.sze napiccie wyjiciowe 5. Wyjgcie asymctryczne I)) symetryczne 6. Regulztcja czcstotliwoki skokowa 7. Regulacja amplitudy napiccia S. Moc wyjiciowa 9. ZawartoiC harmonicznych a) przy czcstotliwogci 800 Hz I mocy 1 W b) poniicj czcstotliwogd 100 Hz 10. Dokladnoi6 woltomierza 11. Zasilanie 19 Pobor mocy z sicci 13 Wyposztienie lampowe 14. Wymiary 15 Ciciar 10 Hz ? 10 kHz ? 0,2% ? 1 1-1z :h 0,01%/goclz. po uply- wie 30 min. ocl czasu wlztczenia 100 V 100 V ? 10 kom 10 V ? 80 om 0 N; 0 N ? 600 om 1 N; 1 N ? 600 om 10 Hz ? I kHz co 1 Hz 1 kHz-- 10 kHz co 10 Hz skokowa i plynna okolo 1 W okolo lOb 30/0 3,50/0 220 V +50/0? 10% ;i1 Hz 70 VA EF22, 2XEBI,21, AZI Zarawka 220 V 15 W 550X270X320 mm 28 kg ZAKLAD OPRACOWAN I PRODUKCJI APARATURY NAUKOWEJ WARSZAWA, ul. Br6dnowska 8 GENERATOR RC Typ PO 10 Generator RC typ PO 10 jest udoskonalonym generaturem typu PO 7 i PO 8 Jest to irOdlo napie. sinusotclalnych w za- kresic czcstotliwoki 20 Hz ? 20 kHz Generator ma bardzo male znicksztalceme nichniowe przy znaczncj rnocy wyjiciowej. Odznacza sic on duizt stalogcizi na- piccia wyjgciowego Uklad gcneratora sklacla sic z oscylatora RC z mostkiem Wicna ,jako clementcm sprzcga- jacym warunkujitcym czcstothwoie; Ii) ze wzmactuacza napicciowego i wzmacniztcza mocy; c) z woltomierza lampowcgo nuerzaccgo napiccie wyjgctowe; d) z dztelnika napiccia skladajacego sic z cztercch ogntw ty- po ,.L", co pozwala na podzial naptccia St0S1111kLI I: 10 i na doclatkowe wyjgcte napicciowe asymetryczne; c) z zasilacza N1' ukladzie typowym. W tym typic pracujc jeden transforrnator wyjgciowy na calc pasmo czcstothwoki, a Me clwa jak w typach PO 7 i PO S Wy- eliminowano z uklaclu takie przekainiki Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part- Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 WAR SZAWA Dane techniczne 1 Zakres czcstotliwoici 2. Podzakresy 3. Dokladnoge:. czcstothwoici 4. Stalok czcstotliwogci 5. Napiccie wyjgciowe asyaetryczne b) symetryczne 6. Dokladnogi: woltomierza Opornogci nominalne na wyj- gciu symdr. 8 'Moe wyjiciowa 9. Zawartog harmonicznych 10. Zasilanie 11. ANymiary 12. Ciciar 20 Hz ? 20 kHz - 20 Hz 200 Hz 200 Hz 2000 Hz 2 kHz ? 20 kHz :4-- 1% ?: 0.09/o/godz. GENERATOR SYGNALOW WIELKIEJ" C7ASTOTLIWOACI Typ PG 11 60 g2; 600 Q., 6 kg), ca 6,7 W ca 0,251/0 220V + 53/o ? 100/s 50Hz 580 X270 X 330 mm 30 kg Generator wielkiej czcstotliwogci typ PG 11 jest irocilem na- piccia sinusoidalnego. Znajduje zastosowanie w laboratoriach naukowych, dydaktycznych i przemyslowych do badania i stro- jenia obwodow, filtr5w i ukladow wielkiej czcstotliwoci. Uklad aparatu skiada sic z oscylatora w. cz. w ukladzie trOj- punktowym ze sprzcieniem w katodzie. Oscylator RC malej czc- stotliwoki 400 Hz pracuje ze sprzcgajacym podwcijnym mostkiem typu ?T". Nlodulacja amplitudy jest siatkowa Zewnctrzne napiccie modulujace o czestotliwoici akustycznej przyloione jest do wzmaeniacza przez filtr dolnoprzepustowy. Przy pomocy m,oltomierza dioclowego dokonuje sic poiniaru napiccia modultijacego, miernik wyskalowany jest bezpogrerlitio w procentach glcbokoici modulacji. Woltomterzem mostkowym dokonuje sic pomiaru napiccia w. cz. Napiccie w cz. pobierane jest z czteroczionowego attenuatora lob bezpogrednio z sepa- ratora. Zasilacz pracuje w ukladzie typowym ze stabilizacja jonowa. ZAKLAD OPRACOWAN l'PRODUKCJI APARATURY NAUKOWEJ WARSZAWA, ul Brodnowika 8 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 ?;? Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Dane techniczne I. Zakres czqstotliwoki podzakrcsy 2. Dokladnoi6 czestotliwoici 3. Regulacja czestotliwoici 4. Napiccie wyjiciowe regulowane skokowo i plynnic w zakrcsic 5. Dodatkowc wyjgcie napiecia w. cz. 6. DokladnoiC napiccia wyjicio- wego 7. Modulacja wcwnetrzna 400 Hz S. Modulacja zewnetrzna 9. Dokladnok pomiaru giqbokoici modulacji 10 Doklaclnok czestotliwoici modu- lujacej wewnetrznej 400 Hz 11. Zawartok harmonicznych czesto- tliwoAci modulujacej wewnetrz- nej 400 Hz 19. MinimaInc napiccie par./chile dla moclulacji zewnetrznej 30"/a 13 Zasilame 11. Pobor mocy z sicct IS. Wyposaicnie lampowe 16 NVymiary 17. Ciciar 95 kHz ?30 MI-h, 95 kHz ? 300 kHz, 300 kHz ? 950 kHz, 950 kHz ? MHz, 3 MHz ? 9,5 Hz, - 9,5 MHz ? 30 MHz 10/0 w zakresie 95 kHz ? 9.5 MHz ? 1.50/a v zakresie 9,5 MHz ? 30 MHz plynna w kaidym podza- krcsic 1 n V ? 100 inV, 10 um 1 V = const; 500 om ? 10% 0-80?/o 30 Hz ? 15 000 Hz ^ 10?/a ? 50/0 0.7 V 220 V + 5?/a ? 10?/n 50 Hz 77 VA 6AG7, 2X6N7, 6AC7, 2X6116, 5Z4, 9.XCG3 590X280X370 mm 31,5 kg ? ZAKLAD OPRACOWAN I PRODUKCJI APARATURY NAUKOWEJ WARSZAWA, ul Brodnowska 8 GENERATOR RC Typ PO 12 Generator RC typ PO 12 jest irtidlcm drgait sinusoiclalnych o czestothwokt zbliioncj do czcstothwoici przemyslowej. Czoto- tliwog6 zmteniana jest plynnie na kaidym podzakrcsie. Jest on przeznaczon9 do pracy w laboratoriach, przcmyglc i energetyce. Uklad sklada sic. a) z oscylatora RC o sprzeieniu mostkowym; b) zc wzmacniacza napicciowego i odwracacza lazy, c) zc wzmacniacza mocy w ukladzie przeciwsobnym; d) z woltomterza diodowego; c) z zastlacza z dwoma prostowntkami clwupolowkowymi w ukla- dzie typowym. Skalc czestothwoki sa oddziclone dla dwcich podzakrestiw. Skala woltomierza jest jedna od 0 do 120 V. Od zewnatrz jest przewidziana korekcja sprzcienia zwrotncgo oscylatora, wzmacmacza oraz wskazati woltomterza. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08 ? CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 WAR SZAWA Dane techniczne 1 Zakres czestotliwoki podzakrcsy 2 Dokladnok czestotliwoki 3. Stalok czestotliwoki 4. Napiccie wyjiciowe 5. Dokladnoie woltomicrza 6. Wyjkie transformatorowe asy- metryczne 7. Nloc wyjiciowa 8 Zawartok harmonicznych 9 Opornok obciRicnia 10. Zasilanic Ii. Pobor mocy z sicci 12 Wyposaienie 13. Wymiary 14. Giciar GENERATOR RC Typ PO 13 40 1-1z ? -10 Hz ? 50 Hz ? -1- 0.2?/a -? 0,010/0 100 V 60 50 60 po 1 godz. 12 W 30/0 1000 om 220 V +MA? 10?A 50 Hz 180 VA 6,17, 3X6L6. 6SN7, 61-16. 2X5Y3 580X270X330 mm 25 kg Generator PC typ PO 13 jest irtidlem napiqC sinusoidalnych I) regulowanej czcstotliwoAci i zunplitudzie. Aparat jest przeznaczony do cclow laboratoryjnych, przemysio- wych i dydaklycznych Uklad oscylatora sklada sic zc wzmacniacza oporowcgo. w element= sprzegajztcym jest mostek NViena. StopieU koft- cow), pracuje w ukladzie wtUrnika katoclowego. Zasilacz jest w ukladzic typowym. Czestotliwok jest przestrajana za pomocq trzech podwojnych kondensatorow powtetrznych sprzcionych mechamcznie Wyjkie z generatOrit jest asymetrycznc, o malym oporze wyjklowym za- pewmajgcym minimalne zmiany nztpiccia wyjkiowego w zalci- noki od obcigienia w zakresie od c\D do 3 kom. Przy mniejszych named:telt wyjixtowych opornok wyjklowa Jest odpowiednio mmejsza. ZAKLAD OPRACOWAN I PRODUKCJI APARATURY NAUKOWEJ WARSZAWA, ul Brodnowska 8 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08 ? CIA-RDP81-01043R00220014nnu Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 _ WAR SZAWA Dane tcchniczne I. Zakrcs czcstotliwoki podzakresy 2. Dokladnoge czcstotlitvoici 3. Staloie czcstothwoici 4. Maksymalne napiccic wyjiciowe 5. Regulacja napiccia 6 Opornoie wyjictowa przy 30 V 7. Moc wyjgciowa S. Zawartoie harmonicznych 9 Maksymalna moc wyjgciowa 10. Zasilanic II. PobOr mocy z sicci 12 Wyposaienie lampowe 13. Wymiary 14 CtcZar 20 Hz ? 200 kHz 20, Hz ? 200 Hz 200 Hz ?2000 Hz 2 kHz ?20 kHz 20 kHz ?200 kHz ? 1?/o ? 0,3 Hz 0.05?/o/godz. po uplywic 30 min. od czasu wlacze- ma 30 V ? 2dB skokowa i plynna 2,1 kom okolo 120 mW okolo 400 mW przy za- wartoici harmonicznych ok. 50/o 220 V + 5?/o-100/o SO Hz 45 VA 6J7, 2XEBL2I, 5Z4 475X270X3I0 mm 17 kg MEGOMIERZ WYSOKONAPMCIOWY Typ PMW 2 Aparat typ PN1W 2 jest udoskonalonym wysokonapicciowym megomierzem typ PIAW I. Sluiy do pomiaru oporow rzeczywi- stych w granicach 2 Mom ? 20 000 Mom oraz izolacji urzadzeti elektrycznych pracujacych pod wysokim napicciem. Dziqki uzicmnicniu jednego z zaciskOw pomiarowych moina wykonywae pomiary urzadzcit uziemnionych 2,r6dient wysokiego napiccia jest generator o czcstotliwoici okolo 150 kHz, pracujacy w ukladzie Meisnera. Napiccte po- miarowe uzyskiwane jest z prostownika lampowego zasilanego napicciern w. cz. Regulacja i przelaczanie wysokicgo napiqcia odbywa sic w obwodzie generatora. Naptccie porniarowe mie- rzone jest woltotnierzern magnetoclektrycznym. W przypadku zasilania z sieci, w ktOrej wystcpuja bardzo duie wahania na- piccia inlay zastosowae stabilizator rnagnetyczny Aparat jest przenogny, w obudowic hermetycznej, przystoso- wany do pracy w tercnie. Odczyt mierzonych wielkogct jest bezpoircdni. ZAKLAD OPRACOWAN 1 PRODUKCJ1 APARATURY NAUKOWEJ WARSZAVA, ul. Brodnow'ska 8 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 WAR SZAWA MEGOMIERZ ?LAMPOWY Typ PM 2 Dane techniczne 1. Zakres mierzonych opornoici 2. Zakresy pomiarowe 3. DokladnoiC pomiaru 4. Napiccie pomiarowe 5. Dokladnoi6. napiccia potniaro- wego 6. Zasilanie 7. Pobor mocy S. Wyposaienie lampowe 9. Wymiary 10. Ciciar 2-20 000 Mom 2? 20 Mom 20 ? 200 Mom 200 ? 2 000 Mom _ 2000 ? 20 000 Mom :I-- 10% 1 kV, 1,5 kV, 2 kV, 2,5 kV ? zmieniane sko- kowo ? 220 V + 50/0 ? 10% 50 Hz 70 VA 2x6L6, 6X5, 6SK7, 2X2, 4687, 6148 240 X340X210 mm S kg Megomierz lampowy typ PM 2 jest udoskonalonym megoinic- rzem typu PML 1 Przeznaczony jest do poimaru opornoict rzc- czywistej w zakresic 100 kom ? 100 000 Mom. Przyrzqd pracuje w ukladzie mostkowym. Przjcl plynqcy przez opornoge mierzonq powoduje spadek napiccia na oporniku mat- kowym lampy elektronowej. Naruszente r6wnowagi mostka po- woduje wycliylenie miernika Naptccie pomittrowe 100 V jest stabilizowane stabilizatorem jonowym. Odczyt mierzonych wiel- koki jest bezpogredni Dia uniczaleinienia sic od zmian napiccia sieci prqd Zarzenta oraz napiccia atiodowe lamp elektronowycli sq stabilizowanc. Male wymiary, odpowtednia konstrukcja zabezpieczajqca tnier- mk przed uszkoclzeniem oraz bardzo prosta obsluga, pozwalajq nit Uywante aparatu jako przyrztjdu przenoinego do pracy w tercnie. ZAKLAD OPRACOWAN I P_RODUKCJI APARATURY NAUKOWEJ WARSZAWA, ul. Brodnowsko 8 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 WAR SZAWA MEGOMIERZ LAMPOWY Typ PM 3 (bateryjny) Dane techniczne 1. Zakres mierzonych opornoki Podzakresy 3. DokladnoiC pomiaru 4. Napiccie pomiarowc 5. DokladnoiC napiccia pomiaro- wego 6. Zasilanic 7. Pobor mocy z sled S. Wyposaienie lampowe 9. Wymiary 10. Ciqiar 100 kom ? 100000 Mom 100 kom ? 1 Mom 1 Mom ? 10 Mom 10 Mom ? 100 Mom 100 Mom ? 1000 Mom 1000 Mom ? mop Mom moo Mom ? mom Mom 10()/0 mo v ? 10?A 920 V -F5qa ? 10a/n 50 Hz 45 V An*. AF7, itiC5-30, 105C5-30, 2 X 6X5, EW0417, 360 X210X 150 mm 8,5 kg Aparat typ PM 3 jest bateryjnym megomierzem lampowym sluiticym do potniaru opornoici rzeczywistych oraz uplywnoki kondensatorow. Pomiaru opornoki dokonywaC moina w granicach od 100 Korn do 100 000 Mom. Zastosowanic znajduje w tunic (za- si lank bateryjne). Aparat skiada siq z woltomierza lampowego w ukladtic most- kowym oraz bateril zasilajacych. Zasada pomiaru polega na tyrn, ie prad plymtcy przcz opor- noiC micrzona powoduje spadek napiccia na oporniku siatko- wym lampy clektronowej. Naruszenic rownowagi mostka powo- duje wychylenie miernika. Odczyt micrzonej wielkoici jest bezpogredni. ZAKLAD OPRACOWAN I PRODUKCJ APARATURY NAUKOWEJ WARSZAWA, ul. Brodnowska 8 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08 ? CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 WAR SZAWA vir MOSTEK UNIWERSALNY RLC Typ PMU Ii Dane techniczne 1. Zakres mierzonych opornoici 2. Poclzakresy Dokladnoge pomiaru 4. Napiccie pomiarowc 5. DoklacInoie napiqcia pomiaro- wego, 6. Zasilanie 7. Wyposaicnie lampowe 8 Wymiary i. Ciqiar 100 Kom 100000 Mom 100 Kom ? 1 Mom 1 Mom ? 10 Mom 10 Mom ? 100 Morn 100 Mom ? 1000 Mom 1000 Mom ? 10000 Mom 1000 Mom ? 100000 Mom 71- 100/0 170 V :J.- 100/o 1 szt. batcria 85 V 2 szt. batcria 1,5 V 2 szt. bateria po 85 V 2 X 2K2 365 X240 X 190 mm ca 8,5 kg Mostck typ PMU 6 sluiy do pomiaru opornoki rzeczywistej, po- jcmnoki i mdukcyjnoki Przy puimarze opornoki rzeczywistej aparat pracujc w ukladzie mostka Wheatstonea zasilanego napicciem stalym z wbudowancgo za- sdacza Wskaintkiem rOwnowagi jest galwanometr o stalcj praclowej Ci =-- 2,5 . 10-6A/dz. Pondar opornoici pradem zmiennym jest takie wykonywany w ukladzie mostka Wheatstone'a W tym przypadku most& moie bye zasdany albo z generatora wewnqtrzncgo 1000 Hz, albo z generatora zewnetrznego. Wskaimkiem rimnowagi przy pomia- r7e pradem zrmennyrn sq duchawkt lub galwanometr z prostownikiem zalaczonym na wyjkie wzmacmacza lampowego. Wmacmacz ten posiada wylaczany filtr dostrojony do czqstotliwoki 1000 Hz. Pomiar pojemnoici dokonywany jest w ukladzie mostka Wicha, natomiast p0- 'mar mdukcyjnoki w ukladzie mostka Maxwell-Wicna. Wskainik rownowagi oraz zasilanie przy tych popiarach sq take same jak przy ponnarze opornoki pradem zmiennym Odczyt wiclkoki nocrzonych jest bezparedni. ZAKLAD OPRACOWAN I P-RODUKCJI APARATURY NAUKOWEJ WARSZAWA, ul Brodnowsko 8 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 WAR SZAWA I. Pomiar 1y In Dane techniczne opornogci prtIdein sta- Zakrcsy 9. Porniar opornogci praclem zrmennyw 1000 Hz Zak resy 0,1 mn ? 10 ow ? 00?/o 0,05 ow 1 ow ? 10 ow ? 20/o 4- 0,05 ow 100 om ? 1 ultIllt 7-4--? 01) :551?V/11 0 011I ? 100 o 1 kom ? 10 km 4- 0.5"/0 10 kom ? 100 kow + 1)5?/n 100 kom ? 1 Morn 4- 1?/o 1 Morn ? 10 Mow ? 1"/o 10 Morn ? 100 Mom -.+" 200/0 0,1 ow ? 1 ow -I-- 20"/o ? 0.05 ow 1 ow ? 10 ow ? 5?/0 ? 0,05 ow 10 om ? 100 ow 7-1: 10'0 100 ow ? I hill 4- 1n/0 1 kom ? 111 kom ? 111 0 10 kom ? kom ? '1"/0 WOLTOMIERZ LAMPOWY Typ PVL 3 ? 3. Pomiar indukcyjnoki przy 1000 Hz Zakresy 4. Pomiar pojemnoki pry 1000 Hz Zakresy 5 Generator wewnqtrzny 6. WyposzO.ente lampowe Zasdanie S. Pobor mocy z sicci 9. Wymtary 10 Ciqiar 1 mM ? 10 m1-1 ? 10?/o 10 m1-1 ? 100 in1-1 ? 30/0 100 mll ? 1 H ? 30/o 1 1-1 ? 10 1-1 ?- 30/o 10 11 ? 100 11 ? 3?/o 10 p17 ? 100 100 pF ? 1000 1000 pF ? 0,01 0.01 R ? 0,1 0.1 ? 1 1 ? 10 1000 Hz ?- .9."/o 6N7, 6SN7, 6X5 220 V + 5"/o ? 14 VA 460X340X240 mm 15,5 kg 1)F 4-. 30/, pF 4- 3?/o pF 4- 3o/n 4- 3?/o p,1 4- : 30/0 )LF 4- 10?/n 100/0 5 0 1-17. Woltowierz lampowy typ PVL .3 jest aparatem daboratoryj- nym. Zastosowante znalazl w instytutach nattkowych, wyiszych uczelniach i przemygle. Sitt2y pondartiw napt0 stalych zwiennycli o szerokim zakresic czcstotliwoki. woltomierza stanowi zniwnowaiony mostck z dwietna detektor i zasilacz. Nliernik posiada cztcry skate. Przy potntarze napiqC zwiennycli wierzy wtelkok naptqcia szczytowego, a przeskalowany jest w wartogci skutecznej napiccia 1W przypadku odksztalcenia na- piccta sinusoidalnego, blad porniarn znaczme wzrasta. Przyrzad wygodny i prosty obsludze. ZAKLAD 'OPRACOW:A1 I PRODUKCJ1 APARATURY NAUKOWEJ WARS.ZAWA, ul. Brocinowska 8 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08 : CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 WAR SZAWA WOLTOMIERZ LAMPOWY Typ PVL Dane techniczne 1. Zakres pomiaru napi?talych i zmiennych podzakresy Dokladnok \%,skazari a) dla napici: stalych b) dla napicC zmicnnych 3. Blqd wskaza( w funkcji czcstotliwoki 4. Opornok wcjkiowa a) dla naptc6 stalych b) dla napicC zmiennych 5. Pojemnok wejkiowa 6. Zasilanic 7. Pobor mocy z sicci 8. Wyposaienie lampowc 9 Wymiary 10. Ciciat :I: 30/0, 10/0_ 10 Hz ? 30 MHz 30/0 ? przy 30 MHz 12 Mom 2,5-3 Mom okolo 12 pF 220 V + 50/0 ? 100/0 Hz 15 VA 6H6, 2X6C5, 6X5 410X190X250 mm 8,5 kg Mtliwoltomierz lampowy typ PVT_ 7 sluiy do pomiaru o czcstotliwokiach aktistycznych. Ponadto sluiy6 mac j.tko wzmacniacz naptcciowy dla tego zakreso czcstotliwoki. Ma zastosowanie w laboratoriach instytutow naukowo-badaw- czych, w pracowniach dydaktycznych i w przemy4le Nliliwoltomierz skla(Ia sic? a) zc wzmacniacza picciostopniowego 0 silnyua ujemoym sprzc- &nitt zwrotnym z dzielnikiem napiccia on wejkitt, b) z woltototerza dtodowego z kompensacjq prq(lu poczqtkowego, c) z zasilacza w ttkladzie typowyni. Nliltwoltototerz mterzy wartok ircdniq napiccia, a wyska- lowany jest w wartoki skutcczocj Miernik postacIzt dwie skalc 0-3 mV i 0-10 mV. Od zewnqtrz maliwa jest korckcja prndu spoczynkowego diody oraz korckcja wskazaft micrnika. ZAKLAD OPRACOWAII I PRODUKCJI APARATURY NAUKOWEJ WARSZAWA, ul. Brodnowska 8 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08 ? CIA-RDP81-01043R002200140nn4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Dane techniczne 1. Zakresy pondaru napic6 Q. DoklacInoie pondaru 3. Zakres czestotliwoki 4. OpornoiC -wejiciowa 5. PojemnogC wcjiciowa 6. Maksymalne napiccie wcjiciowe wzmacniacza 7. Maksymalnc napiccie ?vyjiciowe wzmacmacza 8 Wzmocnienic dla 400 Hz 9. RownomiernoiC charakterystyki wzmocnienia 10. ZawartoiC harmonicznych II. Zasdanic 12. Pobor !floc), z sicci 13. Wyposaienie lampowe 14. Wymutry 15. Ciciar 0-3 mV, 0-10 mV, 0-100 mV, 0-300 mV, 0-1000 my 2,5?/a 20 Hz ? 00 kHz 100 kom. okolo 40 pF 1 V 8,5 V na oporzc obeigic- nia okolo 100 kom 70 dB ? 0,2 dB 2,5% 220 V ? 100/0 50 Hz 25 VA 2X6SL7, 6F6, 6H6, 6X5 410 X175 X250 mm 9,5 kg C ZAK LAD OPRACOWAN, 1 PRODUKCJ1 APARATURY NAUKOWEJ WARSZAWA, ul Brodnowska 8 WOLTOMIERZ LAMPOWY Typ PVL 8 Woltonderz przeznaczony jest do pondaru napie6 zmiennych od 0,5 mV do 500 V w zakrcsic czestotliwoki 30 Hz ? 3 MHz. Dia przcIdegOw o widmic mieszczzicym sic W podanym panne oraz o wspOlczynniku ksztaltu 3, wskazania sq proporcjonalne do wartoici skutccznej Zasadniczynd czlomtmi przyrzgdu sq wzmacniacz szcrokopas- mowy i detektor kwadratowy. Zasilacz wysokicgo napiccia jest stabilizowany elektronowo. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 - Zakres czestotliwoki Zakresy pomiarowe Dokladnok wskazati Dane techniczne 30 Hz ? 3 MHz IS zakres6w: 10, 20, 50, 100, 200, 500 (mV) z mnoi..nikiem X 10-1, X 101, X 103 (dia pelnego wych. skali) (po wyccchowaniu) ? 30/0 pagmic 40 Hz ? 2 MHz "1-. Solo w pagmic 30-40 Hz 2? 3 MHz Impedancja wejkiowa 0,4/MOm zabocznikowana przez 30 pF Wymiary 260X300X500 mm Ciciar 24 kg ZAKLAD OPRACOWAN I PRODUKCJI APARATU.RY NAUKOWEJ WARSZAWA, ul. Brodnowska 8 Yir -7f1111 \ I WAR SZAWA L. u MIERNIK DOBROCI Typ PQ 2 Micrnik clobroci (Q-mcter) typ PO2 sluiy w zasadzte do pomia- ru dobroci ccwek w granicach 30-450. Mo2c on by jednak take uiywany jako micrnik indukcyjnogci w zakrcsie 0.55 ? 0,55 oraz micrnik malych pojcmnoki w zakresie I pF ?490 pF. Od- czyt micrzonych wartoki indukcyjnoki, clobroci i (zcstotliwoki jest bezpoiredni. Naptccte pomiarowe z gcncratora przykladane jest na dzielnik pojemnoiciowy. W obwodzie pomiarowym znajduje sic konden- sator dzielnika o pojemnoki okolo 10 000 pF. Przepiecie mic- rzone jest woltomterzem lampowym na konclensatorze powietrz- nym o pojemnoki regulowanej w granicach 50-550 pi?. Drugi woltomicrz lampowy kontrolujc napiccie w cz. przykladane na dziclnik pojemnokiowy. Obsluga aparatu jest bardzo prosta. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 1 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08 : CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Dane techniczne I. Zakrcsy czestotliwoki 9. Zakres pomiaru Q 3. llogC zakresow pomiaru 4. Dokladnogi: pomiaru 5. Zakres pontiartt indukcyjnokt Dokladnog pomiaru indukcyj- noki 7. Zakres pomiaru pojemnoki Dokladnoge pomiaru pojemnogci 9 Pojetnnoge kondensatora obwo- do I0. Zasilanie I I Pobor mocy z sieci 12. Wyposaienie lampowe 13. Wymiary 14. Ciciar .30 kHz ? 93 kHz 95 kHz ? 300 kHz 300 kHz ? 950 kHz 950 kHz ? 3 MHz 3 MHz ? 9,5 MHz 30 ? 450 9 OVO 0,55 id-I ? 0.55 H 4Vo ? 0.05 hl-f I pl? ? 490 p17 71- 4?/a ?1 p17 30 ? 500 pF ?- 1 pF 220 V -1- ? 10?/u 50 Hz 60 VA E13L21, 2X6I-16, 6SN7, 2XAZ1, 2X105C5-30, GRI5ODA 650 X350 X350 mm 28 kg ZAK LAD OPRACOWAN, I PRODUKCJI APARATURY NAUKOWEJ - WA R S Z AWA, ul. Brocino.wsko 8 MIERNIK ZNIEKSZTALCEST NIELINIOWYCH Typ PMZ 5 Miernik typ PMZ :5 jest znacznie udoskonalonym aparatem typu PMZ 4. Sluiy do pomiaru znieksztalcch melimowych napi0 o czestotliwoki w zakresie 20 ? 20 000 Hz. Pomiar zawartoget barmonicznych jest ?party na zasaclzie eliminacji czestotliwoki poclstawowej. Role eliminatora spelnia wzmacniacz selektywny z silnym odsprzeieniem. SelektywnoiC wzmacniacza uzyskana jest przez zastosowanie mostka Wiena jako elementtt sprzegajacego stopieti drugi z trzecim. Napiccic mierzone jest woltomierzem, ktorego wycltylente proporcjonalne jest do wartogci skutecznej mierzonego napiccia. Dzicki zasto- sowaniu takiego miernika pomiar wartogci skutecznej sumy ktlku napi?:. jest niezaleZny od przesunici: fazowych poszczeOlnych skladowych czyli wskazania miernika nie zaleia od ksztaltu tali mierzonej. Wychylente miernika dzicki silnemu ujenmemu sprze- Zeniu nie zaleiy od chwilowych gwaltownych zmian napiccia sieci. Aparat moie by take wykorzystany do potniartt napieC w za- kresie 0,3 mV przy czestotliwoki od 20 Hz do 150 kHz. Ze wzgledu na bardzo male znicksztalcenia wlasne aparat moie wspolpracowa6 jako wzmacniacz oscylografem bib z in- nym urzadzentem wymagajacym spelnienia powyiszego warunku Aparat typu PMZ 5 moke sluiy6 take jako miernik poziomu szumow wzgleclem badanego sygnalu. Odczyt mierzonych wielkoki jest bezporedni. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 11, Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 WAR SZAWA Dzicki zastosowaniu nowego udoskonalonego napt:du obsluga aparatu jest bardzo prosta. Dane techniczne I. Pomiar znieksztalcen a) zakres pomiaru b) zakres czcstotliwoici c) mtnimalne napiccie wejkiowe d) maksymalne napiccie wej- iciowe c) opornok wejgciowa pray wej- gciu niesymetrycznym f) poziom znieksztalceti wlas- nych doklacInok pomiaru g) Pomiar poziomu szumow zakres pomiaru b) zakres czcstotliwoki c) dokladnok pomiaru d) poziom szumow wlasnych 3. Wzmacniacz a) wzmocnienie b) znicksztalcenta nieliniowe c) zakres czcstotliwoki 4. Woltomierz a) zakres pomiaru b) zakres czcstotliwokt c) opornok wejiciowa d) dokladnok pomiaru 5 Czas nagrzewania 6. Wyposaienie lampowc 7. Zasilanie 8. Pobor mocy a sieci 9. Wymiary 10. Ciciar 0,1-30% 20? 20 000 Ha 0.6 V 500 ?V 100 kom 0,10/0 5?/o ?70 dB wzglcdem bath- nego sygnalu 20 ? ISO 000 Hz ? 30/0 pontiej ?80 dB 64 dB 0,10/o 20 ? 60 000 Hz ? 0.1 dB przy 100 kHz ? 1 dB pray 150 kHz ? 2 dB 0,5 mV ? 500 V 20 ? 150 000 Hz 100 kom ? 50/o 15 min. 4 XEF22, 3 X6AC7, AZ21 EW04117, STV280/40 220 V + 50/0 10?/o Hz 60 VA 500X320 X320 mm 15 kg MIERNIK MOCY WYJACIOWEJ Typ PWT 2 Mternik mocy wyjiciowej typ PWT 2 sluiy do okreglania mocy wyjiciowej przy danym oporze obciaienia urztldzeil w pagmte czcstothwoki akustycznych. Miernik przcznaczony jest do pracy w laboratoriach pla- ctiwck naukowo-badawczych, dydaktycznych i przemyslowych. Aparat jest bardzo wygodny i prosty w obsludze. Uklad aparatu sklada sic: z zespolu oporOw wejgctowych obciaiajacych, przelaczanych skokowo, b) z Nvoltomicrza lampowego, c) a zasilacza. Pomiar mocy odbywa sic na zasadzie pomiaru napiccia na znanym oporzc. Mternik wyskalowany jest w wartogci skutecz- nej mocy oraz w decybelach dia. poziomu odnicsienia 0 dB I mW. ZAKLAD OPRACOWAN I PRO-DUKCJI APARATURY NAUKOWEJ WARSZAWA, ul Brodnowska 8 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 - Dane techniczne 1. Zakres pomiaru mocy podzakresy 9. Dokladnok pomiaru mocy 3. Zakres czcstotliwoki 4. Opornok wejiciowa zmieniana skokowo w 37 po- zycjach w spos6b logarytmiczny 5. Dokladnok oporOw wejkiowych a) dla pradu stalego b) dla pradu zmicnnego 6 Obciaialnok oporOw a) w spokb ciagly b) w czasie kr6tszyrn od I min. 7. Zasilanie S. PobOr mocy a sieci 9. Wyposaienic lampowe 10. Wymiary 11. Ciciar 0,1 mW ? 100 W (pray pelnym wychyleniu wska- z6wki) 1 mW, 10 mW, 100 mW, W, 10 W 0.25 dB 20 Hz ? 20 kHz 2.5 om ? 10 kom 9,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 19,5; IS; 20; 25 om ltd. do 10 kom :1_- 1?/a 30/0 0-30 W; 0?45 W; 0-60 W w zaleinoki od oporu wejkiowego do ? 100 W 220 V + 53/4 ? I0?/o 53 H7 26 VA 6SL7, 6F6, 6H6, 6X5 400X240X320 mm 10,5 kg Ar.ln ZAKLAD OPRACOWAKI I ,PRODUKCJI APARATURY NAUKOW,EJ .WARSZAWA, ul. Brodnowska 8 ..10111???????? MIERNIK CZASU Typ PKM 1 Nliernik czasu typ PKNI I a lima optyczna i stabtlizatorem magnetyczn)m stanoWia zestaw przyrzadow sluiacy do pointaru czasu ekwiwalentnego centralnych nugawek aparatow lotogra- ficznych. Aparat ten ma zastosowame przy produkcji, kontroli naprawic aparat6w fotograficznych z migawkami centralnymi o czasach od 1/1000 do 1/2 sek. Uklad pomiarowy jest ?party na zasadzic pomiaru napiccia na kondensatorze, ktory w ciagu mierzonego czasu otwarcia mi- gawki jest ladowany pradem 0 stalym natqieniu. lmpuls clek- tryczny otrzymany w obwodzic fotokomOrkt i wzmocniony przez wzmacniacz podawany jest na ogranicznik. Czas trwania impulsu na wyjkitt ogranicznika jest proporcjonztlny do ckwiwalcntnego czasu badanej migawki. Impuls otrzymany z ogranicznika od- blokowuje uklad ladujacy na czas otwarcia migawki. Dzicki zastosowaniu dobrej stabilizacji napice zastlajacych uklad jest niewrailiwy na wahania sicci oraz zapewniona jest duia do- kladnok pomiaru. Odczyt mterzonych wielkokt jest bezpokedni. Dane techniczne. I. Mternik czasu zakrcsy pomiarowe .... 0,005 s 0 ... 0,015 s 0 .... 0,05 s 0 .... 0,15 s 0 .0,5 s Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 WAR SZAWA I)) dokladnog(: pomiaru c) wyposacnic lampowe (1) zasilanic c) pob6r mocy z sicci f) wymiary g) ciOar 2. Lawa optyczna wyposaienic 1)) zasilanic c) poluir mocy z sieci d) wymiary c) ciciar ?: 20/a po 15 minulach oil czasu wlaczenia 6SL7, GAC, 6AUG, 6,16, 0X5, 2X6H6, 15005-30, 75C5-30, STV280/40 220 V, 50 Hz 70 VA 455 X235 X235 mm 15 kg fotokomOrka typ 3534 komplet soczewek wymicnny uchwyt d0. mi- gawki iar6wka spccj. 6V, 5A regulator napiccia 0 .. GV 30 VA 220 V, 50 Hz 0 .... 30 VA 485X240X ISO mm 5,5 kg MIERNIK OPORU METALIZACJI LAMP Typ PMR 1 -71;77:' ";-;777-'7',7"17-7, ? _3124.t.4-141."'A Miernik oporu inctalizacji typ PMR I sluiy do poiniar6w I fabrycznej kuntroli opornoki metalizacji zewnctrznej lamp elektronowych Opracowany i wykonany zostal wedlug obowia- zujlicych norm na spccjalne zainOwienie przemystu. Pomiar ?port' odbywa sic metoda amperomierza i woltornierza. Uklad zasilacza zbudowany jest na oimiu lampach 6L6 pra- cujiicych jako triody. Sicdem lamp polaczonych rownolegle, momencie pomiaru zmniejsza swoja opornoiC i pozwala na przeplyw duiego praclu W obwodzie pozostalej lampy znajdujc sic przekainik, ktory dziala w momencie, gdy dolacza sic do ukladu opornok metalizacji mniejsza od 25 om Uklad zasilany jest wprost z sieci. Stabilizator magnetyczny napiccie zasilajace I)) nztpiccic stabilizowanc c) maksymalna moc obciaienia (I) wymiary c) ciciar " 180 ? 240 V, 50 Hz 220 V ? 10/o 100 VA 230X 185 X330 min 15 kg ZAKLAD OPRACOWAN I PRODUKCJI APAR'ATURY NAUKOWEJ WARSZAWA, ul. Bradnowska 8. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Dane techniczne 1. Zakres pomiaru oporn mctalizacji 0. DokladnOgC pomiaru 3. Prqd pomiarowy 4. Zasilanie 5. PobOr mocy z sicci 6. Wyposaienic lampowc 7. Wymiary 8. Ciqiar 0 ? 20 om ?: 2% 500 mA 220 V 50 I-h 170 VA Sx6L6 8x6P3 460X250X340 mm 12 kg ? WAR SZAWA MIKROWOLTER Typ PVM 3 Mikrowolter typ PVM 3 jest cechowanym dzielnikicm opo- rowym dla napice zmicnnych o czcstotliwoici akustycznej. Dane tcchniczne 1. Zakres rcgulacji napiccia wyj- iciowego Nominalne napiccie wejiciowe 3. OpOr wcjiciowy 4. OpOr wyjiciowy 3. Zakrcs czcstotliwoici 6 DokladnoiC podzialu napiccia 7. Wymiary S. Cigar 10 p, V ? 5 V ca 10 V 600 om ? 50/0 600 om 20 Hz ? 20 kHz ?: zakrcsie 100 j V ? .5 V ? 60/0 w zakrcsic 10 t V ? 100 V 00X 140X 100 mm 3 kg ZAKLAD OPRACOWAN I PRODUKCJI APARATURY NAUKOWEJ, WARSZAWA, ul. Brodno,,vsko 8 ZAKL AD OP-RACOWAI41 1 PRODUKCJ1 APARATURY NAUKOWEJ. WARSZAWA. vi Bradnowska 8 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 ^ -71r1INA I WAR SZAWA z_urmi ANALIZATOR ALGEBRAICZNYCH ROWNAST LINIOWYCH Typ PAR ? 1 Analizator typu PAR-1 sluiy do rozwiazywania ukladow alge- braicznych rownan typu: aij xi + 13 = 0 = Aparat skiada siq z potencjometryczncgo analogu macierzy, wzmacniaczy sumujacych ukladow kwadratujacych wyniki su- mowania, wskainika minimum funkcji blqdu oraz urzadzenia czytaAcego. Dane techniczne I. Maksymalna iIo niewiadomych 2. DokladnoiC rozwiazati bez stoso- wania iteracji (po kaidej iteracji moina doklad- noiC rozwiazania powickszyC o dalsze trzy znaki) 3. Czas potrzebny na rozwiazanie ukladu rOwnali z 12 niewiado- mymi 4 Zasilanie 5. Pobor mocy z sieci 6. Wymiary 7. Ciqiar 19 3 znaki dziesiqtne ca GO nun. 220 V 50 Hz ca 1000 VA 2000X1200X800 180 kg ZAKI. AD OPRACOWAI4:1 I PRODUKCJI, APARATURY NAUKOWE) WARSZAWA, UI. Brodnowsko-8 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 .2:et "s?!:1 --/nrNA \ I WARSZAWA L. t.) I'M! 1 .1111??? OSCYLOGRAF LINIOWY Typ POL-1 Oscylograf typu POL-1 sluiy do ogladania i pomiaru przebie- clektrycznych zmiennych okresowo. W aparacic zastosowano lampq oscylograficzna typu ORP1/100/R (w wykonanitt spccjal- nym 0121/100/2/6). Wzmacniacz osi. X pracuje w pmmic 40 Hz-5 MHz. Wzmoc- nienie regulowane jest skokowo oraz plynnic. Wyjicic wzmac- niacza jest symctryczne. Wzmacniacz osi Y ma podobnie szero- kie pasmo jak wzmacniacz osi Y, posiada jednak mniejsze wzmocnienic, ktOre regulowane jest tylko plynnie. Generator podstawy czasu pracujc w paimic 10 Hz ? 500 kHz Czcstotli- wok gcncratora regulowana jest skokowo oraz plynnie. Aparat posiada wbudowany wskainik czqstotliwoici generatora podsta- wy czasu. Generator moic by synchronizowany napiqciem ba- danym (o polaryzacji dodatniej tub ujemncj), napicciem o czq- stotliwoAci sieci lub napiqciem z zewnatrz. Napiqcia zasilajace szt stabilizowane. Dane techniczne Wzmacniacz osi Y wzmocnienie 2000 --1- 10?/o pasmo przenoszcnia 40 Hz ? 5 MHz --E- 3 dB Wzmacniacz osi X wzmocnienic 500 71-- 10% pasmo przenoszcnia 20 Hz ? 5 MHz -? 3 dB, Generator podstawy czasu 10 Hz ? 500 kHz Liniowok lepsza nii 10?/o Zasilanie 220 V 50 Hz Wymiary 350 X500 X500 Ciciar 70 kg Aparat w opracowaniu. ZAKt. AD OPRACOWAN I PRODUKCJI APARATURY., NAUKOWE1 wARSZAwA. vi. Br odnowska 8 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 - - ? -7,- 5 WAR SZAWA ZNACZNIK CZASU Typ PZC 2 Urzadzenie to dui)/ do markowania czasu na lampie oscylo- graficznej. Na wyjiciu znacznika otrzymujemy ujemne impulsy, ktOrych czas trwania jest b. maly w porOwnaniu do okresu. Re- petycja impulsOw moie by zmieniana plynnie i skokowo w pod- zakresach. Napiccie z wyjicia aparatu podaje sic na cylinder Wenelta lampy oscylograficznej. Otrzymuje sic przez to perio- dyczne wygaszenie strumienia elektronow. Zasada pracy ukladu: napiccie sinusoidalne z generatora typu ?Hartley" ze sprzcieniem elektronowym jest kolejno ksztalto- wane przez takie uklady jak obw6d rOiniczkujRcy i wzmacnia- cze 0 r62nych punktach pracy, ai do otrzymania impulsOw o ia- danym przebiegu i amplitudzie. Uklady ksztaltujace mogq by stosowane take z obcego irodla. Dane techniczne 1. Zakresy czcstotliwoki -, a) ster. obce 0,8 ? 1 kHz 0 ? 5 kHz 5 ? 10 kHz , 14 ster. wlasne 90 ? 30 kHz 60 ? 100 kHz 200 ? 300 kHz 2. Dokladnok czcstotliwoki przy zmianach sled +5-10Vo ?- 0,5% 3. WartoiC szczytowa napiccia wyjgciowego ca ? SO V 1 1 4. Szerokok impulsu ? - okresu 10 20 zmiana szerokoici impulsu w malych granicach 5. Zasilanie 6. Pobor mocy 7. Wyposaienie lampowe 220V 50 Hz 60 VA EF 12 1 szt. 1iAC7 2 szt. EL12 1 szt, AZ21 1 szt. 300X400X300 12 kg ZAK1. AD OPRACOW?I I PRODUKCJI APARATURY NAUKOWEJ W A R S Z A W A. UI. Br 6dno w sk 8 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 ' :? ,t ^ - - ?-? ZASILACZ STABILIZOWANY Typ PZS 2 Zasilacz stabilizowany uniwersalny typ PZS 2 jest irinllem: napiccia anodowego o regulacji, plynnej, napiccia siatkowego o regulacjt plynnej, napiqcia iarzenia o stalych wartoAciach. Aparat przeznaczony jest do zasilania obwo(1etw elektrycznych pracach laboratoryjnycli. Uklad aparattt sklada sic: a) z (IwOch zasilaczy napiccia stalego. anodowego i siatkowego. 1)) z przyrzadow mierzacych pobterany prad anodowy oraz na- piecia anodowe i siatkowc. ? _ j - ?- -- ---,-,--------r. ?.- ..---c--?.,--7'?.--_',..--;.-,.-'-_...- -:.--- ---Ts-:t"!t--- ? -11.1r- -,t- - -- I Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08 ? CIA-RDP81-01043R002200140004 4 Declassified in Part - Sanitized Cop Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Dane technicznc I. Naoiccie anodowe 2. Prad wyprostowany 3. Napiqcie siatkowe -1. Napiccie i prady iarzenia 3. Stabilizacja napiccia anodowego clla napic6 50-300 V poniiej 50 V 6. Stabilizacja napiccia siatkowego 7. Tctnienia S. Dokladnoia woltomierza i mill- amperomierza 9. Zakres pomiarsu napicC siatko- wych 10 Zakres pomiartt napiccut atm- dowego 11. Zasilanie 19. PobUr mocy z sieci 13. Wyposaienie lampowe 14. Wymiary 15. Ciciar 30-300 V 0-150 mA 0-45 V przy max. pradzie 2 in\ 4V IA; 5V 2A; QX6,3V 3A nicstabilizowanc ? 1810 2,5% oo/0 poniiej 10 mV 3o/o 0-9V; 0-45V 0-300V 220V ? 10% 50 klz 90 VA 3 X 61.6, 6 J 7, 2 X 75C5-30, 15005-30, U52. 5V4 490X260X255 mm 23,5 kg ZAKLAD OPRACOWAN I PRODUKCJ1 APARATURY NAUKOWEJ WARSZAWA, UI. Brodnowska 8 LACZE TELEMETRYCZNE. system' czestotliwoki impulsOw sinusoidalnych zestaw typ PLT-1 Lacze telemetryczne systemu czcstotliwoict impulsow, zestaw umoiliwia przcsylantc dowolnych wielkoici ciektrycz- nych praktycznic ineograniczone odlegloici. Zcstaw sklada sic z urzadzenia nadawczego typu P.ruN-1 z zasilaczem typu PZT-1, odbiornika, przetwornika odbiorczego typu PPO-1 oraz przyrzadu magnctoclektrycznego. Zasada dzialania Akustyczna czestotliwok nogna modulowana jest w ukladzie symetrycznin czcstothwoicia 2-12 Hz, przy czym czestothwogi.: moclulujaca zaleina jest od mierzonej Na wyigciu urzadzenia nadawczego otrzymujcmy impulsy czestothwoici aku- stycznej. przy czym kaidy impuls posiada ksztalt polowki sinu- soidy. W odbiorniku zastosowano .demodulacie kwadratowa, dzi? czernu int dctekcji otrzymuje sic na wyjgciti odbiornika czcstothwok clwa razy wicksza od czestothwoici mocluluiacej. Z odbiornikiem ws"polpracuje przetwornik oclbiorczy kondepsa- torowy, dwupolowkowy, z ktOrego otrzymujemy prad staly o natcieniu proporcjonalnym do czcstotliwogct modulujacej. Przyrzad magnetoclektryczny jest wyskalowany N-vprost w Jed- nostkach wielkoki mierzoncj. Declassified in Part - Sanitized Cop Approved for Release 2013/08/08 ? CIA RDP81 0 4 n 9 14 nA Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Dane techniczne calkowity tichyb telemetryczny lqcza 2,50/0; calkowity czas usta- lanizt lqcza 1 sck. Urzqdzenie nadawcze typ PTUN-1 tichyl) telemetryczny 20/ii; czas ustalania 2 sek.; minimalna czcslo- thwoge impulsowania 21-Iz; inziksymalna czcstotliwoge impulso- wania 121-1z; poczqtkowa czcstotliwae impulsowania 21-17 lub 71-1z; czcstotliwoge: noina dowolna z zakresu 2400 ?3400 1-1z; poziom wyjiciowy 0,5V na 150 Om; szcrokoge pasa czcstotliwoci wysy- lanych 241-1z; zasilanie zasilacz typ PZT?I; wyposaienie lam- potve 61-115; wymiary 300X150X150 mm; ciciar 7,5 kg. Odbiornik pasmo czcstothwoki odbieranych 2400 ? 340011z; napiccie wdjgclowe zasilanic 220V ? 10%, 501-1z; pobetr mo- cy 50VA., wyposaienie lampowc 61-115, 61-18C, AZ I ; wy- unary 2S0X200X270 mm; ciciar 8.5 kg. Przetwornik odbiorczy typ PPO-1 max. prqd staly na wyjgciu (przy czcstotliwogci impulsowania na(Iajnika 12 Hz) linA.; uchyb telcinetryczny 20/t); zasila- me 220V +10% 50 Hz ?203/o; pobk mocy ISVA; wyposaZenie lampowc 6X5, Cr3C; wymiary 240X210X155 mm; cic- Zar 6,5 kg. Zasilacz stabilizacyjny PZT-1 Lasilacz jest pi zeznaczony (ha 1-4 urzqdzeii PTUN-I napiccie wypkiowe .220V ? 0,5')/n, 50 Hz, 0,2A, 220V ?: 0,5e/o, stale, 0,05A, 6,3V 11-- 0,5%, 50 Hz, 1,8A; zasilanic 220V + 10?/a ? 20%, 50 Hz; pobk mocy SOVA; wyposaienie lampowc wymiary 430X250X140 mm, ciciar 15,5 kg. i ZAKLAD OPRACOWAN I PRODUKCJI APARATURY NAUKOWEJ WARSZAWA, ul Brodnowska 8 ? Irr PRZELACZNIK ELEKTRONOWY Typ PPE 1 ? Przelacznik clektronowy typ PPE 1 jest pomocniczym apara- tern laboraturyjnym. UnioZliwia obserwowanie dwoch nycli przebiegow elektrycznych i ich wzajeinnej zalcinoki na jednostrumieniowym oscyloskopie katodowym. Oprocz (ego slit- ye moie jztko irodlo drgaA prostokqtnych o czcstothwoki regu- lowanej w sposOb ciagly i skokowy. Napiccie impulstiw prosto- kqtnych jest take regulowane w sposeob ciqgly. Uklad przelqcznika sklacla sic z nastcpujqcych zcspohiw: a) dw6ch niezalcZnych wzmacniaczy wejgdowych, 1)) wzmacniacza wyjgclowego, c) multiwibratora, d) zasilacza. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Dane techniczne 1. Zakres czcstotliwoici przelqcza- nych podzakresy 2. Zakres czcstotliwoki wzmacnia- czy 3. Napiccie wejSciowe wzmitcniaczy 4. Maksymalna skladowa stala napiccia badancgo Napiceic wyjAciowe z generato- rcm impulsow prostokqtnych 6. Wyposaienie lampowe 7. Zasilanie S. Pobor mocy z sicci 9. Wymiary 10. Ciciar 50 Hz ? 50 kHz 30 Hz 500 Hz 500 Hz 5000 Hz 5 kHz 30 kHz 30 Hz ? 120 kHz ? 3 cIB 25 mV ? 20 V 250 V WY I okolo 15 V WY II okolo 75 V regulowane plynnie 2 X EF22, 2 X ECI-121. EBL21, 5Z4 220 V. 50 Hz -10 VA 225 X315 X255 mm 10 kg ZAKLAD OPRACOWAN 1 PRODUKCJ1 APARATURY NAUKOWEJ WARSZAWA. ul. Brodnowska 8 103, ???? vor WZORZEC CZgSTOTLIWOACI Typ PFS I Wzorzec czcstotliwoki typ PFS 1 jest urzqdzenicin laboratoryjnym, slu- iitcyto jako irOdlo bardzo dokladnych ezcstotliwaci. Przy pomocy wiorca isinieje moIiwo?oiniarOw czstotii- wogci do okolo 30 MI-1z I t ? Urzqdzenie tego typu jest niczbcdne w laboratoriach instytutow naukowych w zaklaclach przemyslowych. gdzie eclbywa sic skalowanie wszelkiego typti generatoraw czcstotliwoici. ? fl P.-:: Stojak wzorca czestotliwoki zawiera dziewice paneli: f, 39 I. Stabilizator magnetyczny 2. Zitsilacz ze stabilizatorem jono- Wym 3 Oscylator kwarcowy 1. Multiwibrator 100 kl-lz .5. Multiwibrator 10 kl-lz 6" Multiwibrator 1 kHz 7. Multiwibrator 100 Hz 8. Multiwibrator .50 Hz i zegar syn- chroniczny 9. Oscyloskop katodowy Gencratorem drgati wzorcowych jest oscylator sterowany kwarcern wy- twarzajqcy cirgania o czcstotliwokt 500 kl-lz Wliticiwy punkt pracy oscy- latora jest kontrolowany miernikiem. Napiccic o czcstothwoici 300 kHz jest podane do scperatora, a nastcpme nit powielacz w celu uzyskania czcstotliwogci 1 MHz. Blok obniiajqcy czqstotliwoie sklada sic z pieciu stopm dziel- nikOw czcstotliwoici, z ktorych kaidy stanowt ocIdzielny panel. W katiclym z paneli znajcluje sic multiwibrator, uklad ksztaltu- jitcy i wzmacniajiwy oraz odpowicdnic filtry w celu wyelimino- wania harmonicznych. Napiccia na wyjgclach poszczegitlnych panel' sq mierzone wol- tomierzami lampowymi. Stopicti ostatni, 50 Hz, posiada dodatkowy wzmacniacz tnocy zasilajqcy zcgar synchroniczny oraz kilka wyjge o roinych napic- ciach, 6V, 20V, 60V, 200V. W cclu ulatwienia porciwnywania ezcstothwoici, \VC wzorcu zamontowany jest oscylograf posiatcla- jitcy wzmacniacze osi XiYo regulowanym wzmocnieniu. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 IHH15O0kIli raiz NaIIiw =?--100kHz--??? 2201, stabil ? 501/1 'nag" I. 3. tit Mt/16w' 10kHz ii kllz ituIIiw lkHz MuHiw 100Hz 50H1V rtu bw.r. lEgggr 508z Zasi/au Dane techniczne Oscyloskop Czestotliwoge kwarcu :500 kl-lz Doklaclnoi6 czestotliwoki kwarcu ? 5 X 10-5 CM:StOtil W0gC1 WZOITOWC (ksztalt sinusoidalny) 4. ZawartoiC harmonicznych 5. CzcstotliwoAci Nvzorcowe (ksztalt prostokatny) 6 DokladnoiC czestotliwoici Ivzor- cowych 7. 9. 10. 11. 10 13. Napiccie czestotliwoici wzorco- wych smusoidalnych Napiccic czestotliwoici wzorco- wych prostokatnych Dokladnok woltomicrzy Dokladnok wskazaft zegara synchronicznego Zasilanie l'obUr mocy z sieci Wyposaienie lampowe 14 Wymiary 15. Ciciar 50 Hz, 100 Hz, lkHz, 10 kl-lz, 100 kHz. '100 kl-lz, 1 MHz Solo 100 Hz, 1 kHz, 10 100 kHz rtiwna dokladnoici kwarcu 0-20 V wart. skut. kHz, 0-30 V N'art szczyt ?3,53/4 ? 0,5 sekiclobe 220 V, 50 Hz przcz stabilizator magnet. 450 VA 6AC7, 7X6AG7, 7X6C5. 5X6N9, 4X6L6, 4X6SJ7, 6X6NS, LBS. 2X2, 6X5, 5Z4, 2X U52, 4 X 15005-30, 1930X4S5X205 mm 110 kg -or ZAKLAD OPRACOWAN I PRODUKCJ1 APARATURY NAUKOWEJ WARSZAWA, pl Brodnowska 8 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 STAT Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 , Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 0 Oszilloskop T 531 . Oszilloskop System K i i,k Type T 531 zur Bcobachtung des VerlaUfeS elektrischer Spannungen von den hiedrigsten Frequenzen an /Gleichspannungen/ bis 2 MHz. Mit dem Oszilloskop Ki4iik T531 ktinnen sowohl periodische als auch nichtperiodische /Gebergangs-/ Vorgdnge mit Spannungen von 10 mV bis 500 V beobachtet werden.- Der grosse Frequenzbereich der Verstdrker sowie der Zeitbasis ermOglicht eine weitgehende Anwendbarkeit des Oszilloskops T 531 in den verschiedenartigsten Verwendungsbereichen /z.B. Radiotech- nik, Schwachstrom- und Starkstromelektrotechnik; Physik, Chemie, Biologie, u.zw. sowohl in der Forschung als auch im Betriebe/.,' Beschreibung des Gerdtes I Das Oszilloskop let in em n lackiertes Metallgehduse eingebaut, das die einzelnen Teile vor dusseren stdrenden Einfliissen schUtzt. Alle Steuerknopfe befinden sich an der vorderen Gehdusewand des Gerdtes; ihr Zweck ist genau angegeben. Der Leuchtschirm besitzt eine durchsichtige Platte mit Skaleneinteilung und 1st mit einer Abdeckung gegen stetrendes Seitenlicht versehen. Dem Gerdt jet eine Bedienungsanleitung beigelegt. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08 CIA RDP81 0104'1Rnn99nni A nrIn A A STAT ???? Declassified in Part - Sanitized Copy A proved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 - 2- Grundeigenschaften des Gerates owl Dor vertikal ablenkende Verstarker bewirkt Verstarkung fUr alio Frequenzen von 0 - 1 MHz. Er ist fiir Frequenzen bis 2 MHz ver- wendbar. Zusammen mit dem vierstufigen frequenzabgeglichenen. Teiler fiir die Eingangsspannung.ermdglicht or sowohl Beobachtung als auch Messung von Spannungen von 10 MV bis 500 V verschieden- artigster Frequenzen, sowie von Spannungen mit Gleichspannungs- komponente, und von anderen Einschalt- und Stossvorgangen, bio- logischen Spannungen u.? Der horizontal ablenkende Verstarker Ubertragt gleichmassig Frequenzen von 0 - 0,5 MHz. Er 1st fUr Frequenzen bis 1 MHz verwendbar. Eine glcichmassige Zeitbasis gestattet each bei niedrigsten Frequenzen fotografische Reprodulction langsamstor Vorgdnge. Declassified in Part - Sanitized Copy A?proved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R0077nn14nnnit_A 1 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 -3 Technische Angaben ; Nennspannung Nennfrequenz Schwankungsbereich der Speisespannung Leuchtschirm Schirm Anoaensioannung Empfindlichkeit ohne Ver- strker in vertikaler Richtung in horizontaler Richtung Vertikalverstarker Empfindlichkeit /max./ VerstUrkungsgrad stetig regelbar im Boreich durch Verschwacher Frequenzbereich VerstJxkung 2hasentreue Eingangsimpedanz EingAnge 220 V, 50 Hz von 200 - 240 V ,-., am???????? ? Type B 10 S 1, 0 100 um 1300 V 12 V je cm BildhWae 14 V je cm BildhOhe 30 mV /cm - 10 tVeff/ cm 111.1% 1 ; 10 1 t 1, 1t 10, 1 ; 100, it 1000 von 0 - 1,0 MHz mit einer grOssten Abweichung von dB /verstarkt Frequenzon his 2 EHz/ von 0 - 100 kiiz 2 MOhm, 30 pF 1 P01 geerdet, oder symmetrisch gegen Erde, unmittelbarer Anschluss Dix Gleich- oder Wochseispannung, oder Anschluss ither KondensateD 0,25 p.F 45%oss fiir,Wechselspanniir Eingangsspannung max. 500 V /x/Zur Beobachtung von Vorgangen hdherer Frequenzen /als die eln- gebauten Verstarker libertragc kOnnen/ sind die Ablenkplatton des Leuchtschirmos zu BuChsen an der Riickseite des Oszillo- skops tiber Kbndensatoren von 0,25 p.P herausgefUhrt. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-0104riPnn99nnlAnnnA A Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Horizontalverstarker A Empfindlichkeit /max./ Verstbrkungsgra-atetig regelbar im1Perhaltnis aural Verschwtichet Frequenzbereich VerstPikung Phapentreue Eingangsimpedanz EingilInge 1 z 10 1 x 10 0 - 0,5 MHz mit einer grOssten Abweichung von -3 dB /vesttirkt Frequonzen bis 1 MHz/ von 0 - 70 kHz 2 MOhmo 30 pF 1 Pol geerdet, oder symmotrisch zur Erde, unmittolbarer Anschluss fur Gleich- oder Wechselspannung, oder Anschluss qber Kondensatoren 0,25 uF /bloss f?r Wochselspannun maximal 500 V Zeitbasis Stososchwingung /x7/ von 1,3 bis 30,000 Hz' durch die beobachtete Spannung, oder durch die Netzfrequonz, odor durch eine gesondert eingefiihrt(:, Spanl:lung Schreibgeschwindig.kcit der Geschwindigkeit der Zeitbais durch einen positiven Stoss von etwa 30 V, oder durch Verbindung zweier Buchson mittele eines Hilfs- kontaktes ElektronenrOhren _/xx/Durch Anschliessen oines ;?,iusseren Kondensators kann die Frequenz auf 0,1 Hz /gegebenenfalls auch weniger/ herabgcsetzt werden. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043Rnn99nniarmnA A Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 ????? weiwgzairamwmpi.... OSZILLOSKOT' SYSTEM EAIAfX, TYPE T531 $ Tafel der Abmessungen Gewichte s Gert Type Gewicht kg . Oszilloskop T531 240 375 360 Stativ 7 731-67Tparat Flexareta mit 25 an Vorsatzlinsen 4921 0 100 370 VorverkiEW 17iii-ahitihung der Empfindlich- kgit au f 1 MVeff/em ? Z 561 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08 CIA-RDP81 01041Rnn99nni AnnnA A Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 PS Zweikanaloszilloskop D 536 . 11110111 ???? Mal ?????????? Zweilmnaloszilloskop System K I i 4 i k, Type D 536. Universalgerdt zur Bcobachtung des Verlaufes und der gegenseiti, gen Phasenlage von, $pannungen von- den ni.cdrigsten Prequinzen ELD. /G1eichspannungi bis zu 1 MHz. Mit dem Oszilloskop D 536 kdonnen sowohl poriodische ala such nichtperiodische Vorgdnge mit Spannungen von 10 mV bis 500 V beobachtet werden. Der grosso Frequenzbercich der Vorstdrker und der Zeitbasis ge- stattet weitgehendc Anwendbarkeit der Type D 536 in den verschie- denartigsten Vcrwendungsbereichen. Besonders vorteilhatt ist, die laglichkoit gleichzeitiger Beobachtung des Verlaufes von 2 Spannungen. Boschreibung des GerAtes eft Das Gerdt ist in em n normalisiortes Paneolgehduse eingebaut, dessen Mho fUnf Paneeleinheiten entspricht, und dessen Tiete 480 mm betrdgt. Alio Steuororgane befinden sich an dem Paneel deS'GeriiStes, ihr Zweck ist genaU angegeben. Der Leuchtschirm ist mit einer durchsiehtigen.Platte mit Skaleneinleitung und mit einer Abdeckung zum Schutz gegen stdrondes Seitenlioht versehen, In dem Gerdt wird ein Einstrahlleuchtschirm Type B 10 S 1 mit dem liblichon horizontalen Verstdrkor und mit Vakuumzeitbasis verb- wendet. Die Vertikalverstdrker sind doppelt vorhanden und stimmen genau iibereinA Beide Endstufen sind miteinander verbunden und arbeiten auf gemeihsame AnOdenwiderstande. Der eingebaute Multi- vibrator erzeugt Rechteekspannungen von 120 kHz; er.schaltet Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R0077nn14nnfteLA Declassified in Part- Sanitized Cop Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 _ szr...3=Ts - ??? = -2- abwechselnd /nit Hilfe von Umschalteverfolgerrdhren/ die End- stufen der boidon Verstgrker um. Der eine Vertikalverstdrker ,arbeitet ein Zweihundertvierzigtausendstel einer Sekunde lang auf die Ablenkplatten, dann folgt der zweite, herauf wieder der erste, und so fort. Au f dem Schirm orecheint dann der Ver,. lauf der beiden Spannungen, die den Eingdngen zugefUhrt wurden. VorzUge des Gergtes s Die vortikalablenkenden Verstgrker bewirken gleichmgssige Ver- st4rkung der Prequenzen von 0 bis 1 MHz mit Abweichungen von +0,5 dB -3dB; sie kdnnen fUr Frequenzen bis 2 MHz verwendet werden. Zusammen mit den vierstufigen frequenzabgeglichenen Teilern der Eingangsspannungen ermdglichen sie Beobachtung und Metsung von Spannungen von 10 mV bis 500 V der verschiedenartig- sten Frequenzen und von Spannungen mit Gleichspannungskomponente /Einschalt- und Stossvorggnge/. Da beide Bilder von demselben Strahl gezeichnet werden, kann die Phasenlage der beiden Spannungen genau-verglichen werden /gledche Phasenverschiebung der beiddn Verstdrker 1st eingehalten, ihre Abmessungen sind genau Ubereinstimmend/. Der horizontal ablenkende Verstarker Ubertrggt Frequenzen von 0 - 0,4 MHz, mit Abweichungen von +0,5 dB bis 3 dB; er let fUr Frequenzen bis 1 MHz verwendbar. Die Zeitbasis /linear auch bei den niedrigsten Frequenzen/ ermaglicht fotografische ReprOduktion auch der langsamsten "Vor- gdnge. Declassified in Part - Sanitized Cop ? Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R0n72nniannnA_A Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 .r? J Technische Angaben Spcisung aus einem Netz mit Nennspannung Nennfrequenz Ieuchtschirm knodenspannung. 220 V 50 Hz 0 100 mmy Typo B 10 S 1 grUn leuchtender scharfumgrenz- ter Punkt bei 1650 V Vertlkalverstarker.:// Emphndlichkeit /max./ Verstarkungsgrad Frequenzbereich Phasentreue 30 mV /cm - 10 mVeff/cm stetig regelbar im Verhaltnis 1 s 10, mit Stufenverschwacher 1 $ 10, 1 $ 100, 1 : 1000, gesam- ter Regelbereich 1 10,000 von 0 - 1 MHz, konstante Ver2 starkung mit grOsster Abweichung +0,5 -3 dB; verstarkt Frequenzen bis MHz von 0 - 100 kHz Eingangsimpedanz 2 MOhm, 50 pF Eingange s 1 Poi geerdet, oder symmetrisch gar Erde unmittelbarer Anschluss von Gleich- oder Wechselspannung, oder Ln.,schluss Uber Kondensa- toren Eingangsspannung "maximal 500 V Horizontalverstarker s 1,5 V./cm - 0,5 Veff/cm stetig regelbar im Verhaltnis 1 s 10, mit Verschwacher 1 : 10, gesamter Regelbereiuh &the/. 1 : 100 ""Beide Verstarker /vertikal/ mit,gleicher Phasencharakteristik und Empfindlichkeit. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043Rnn99nniAnnnA A Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Frequenzbereich Phasentreue Bingangsimpedant Einglinge 1 Pol geerdet, ummittel- barer ;dischluss von Gleich- oder Wechselspannung, oder Anschluss iiber Konden- sator Einga.ggsspannung- Zeitbcsis $ Froquenzen Synchronisierung Stossschwingung Inbetriebsetzung Tmschaltung Umschaltefrequenz ElektronenrOhren von 0 - 0,4 MHz, konstante Ver- starkung mit einer grOssten Ab- weichung bis 3 dB; verstgrkt Frequenzen bis 1 MHz von Q 50 kHz 2 MOhm, 50 pF 0,25 uF /bloss flir Wechselspannung/ maximal 300 V /xY1 von 1,5 - 30,000 Hz. entweder durch die beobachtete Spannung oder durch Netzfrequenz, oder durch eine gesondert einge- fahrte Spannung Schreibgeschwindigkeit ontspreck-,n? der Geschwindigkeit der Zej.tbasis. durch positiven Spannungsstoss von 30V oder durch Verbindung der Buchsen mittels eines Hilfskontak- tes 120 kHz /Rechteckverlauf//xxx/ 1 x B 10 S 1 RFT Leipzig 10 x EF 42 Tungsram 6 x 6F 32 Tesla 4X UY 1N Tesla 3 x 6L 31 'TesIa 1 x 600 31 Tesla /xx/Kann durch Anschliessen eines dusseren Kondensaters beliebig herabgesetzt werden; es kann em n elektrolYtischer Kondensator verwendet werden. /xxx /Im Zeitpunkt der Umschaltung wird der Kathode sin positiver Verdunkluhgsimpuls zugefiihrt, der den Umschaltevorgang lOscht. Ausserdem wird durch em n Potentiometer einmegativer' Verdunklungsimpuls gewonnen, der das Bild entweder der ersten oder der zweiten Basis in dem gewtinschten /einstellbaren/ Masse ltischt. ? Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Gewicht kg Zusatzgerate Stativ flir Fotoapparat Flexareta mit 25 cm Vorsatzlinsen Vorverstttrker zur Erhdhung Otor Empfindlichkeit auf 1 mV ?,../cm Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R00220o14nnn4_4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Das Zweistrahloszilloskop System K i i k, Type D 564 ist em n Universalgerdt zur gleichzeitigen voneinander unabhangigen Beobachtung zweier Vorgange. Mit dem Oszilloskop D 564 ktinnen sowohl periodische ale auch, nichtperiodische Spalnnungen von 10 mV bis 500 V, von den nie- drigsten Frequenzen an, auch Wechselspannitngen, bis zu 1 MHz "eeobachtet werden. Der grosse Frequenzbereich derFerstarker und der Zeitbasis er- ntiglicht weitgehende Verwendbarkeit des Oszilloskops D 564 in den verschiedenartigsten Anwendungsbereichen /z.B, in der Radio- technik, der Schwachstrom- und der Starkstromelektrotekak, dec Physik, Chemie, Bidogie u.zw. sowohl in der Forschung ale auch im B'etriebe. In der Biologie kommt die Mdglichkeit gleichzeitiger Beobachtung des Verlaufes zweier voneinander unab- hangiger Spannungen besonders vorteilhaft zur Geltung. .Beschreibung des Gerates : DPS Gerat ist in ein tragbares GehAuse eingelmat. Alle.Steuer- organe sowie der Leuchtschirm befinden sich auf dem Geratepaneel; ihr Zweck ist gen= angegeben. Der Leuchtschirm besitzt eine. durchsichtige Platte mit Skaleneinteilung und ist mit einer Ab- deckung zum Schutz gegen sttirendes Seitenlicht versehen. In dem Gerat wird ein Zweistrahlleuchtschirm mit einem Schirmdurchmesser von 160 mm verwendete FUr beide Systeme wird je em n Satz "Verstarker fiir die horizontal? und fiir die vertikale Ablenkung, und eine Zeitbasis*in der be- wahrten Ausflihrung des Kiliik-Oszilloskops T 531 verwendet. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08 : CIA-RDPRi_ni nit-4 PrIflOonn4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 ziattaitt - 2- ? Beide Verstarkersgtze sind voneinander vollstandig unabhdngig Ibis au f die geieinsame Erdung/, so dass gleichzeitig zwei voneinander.unabhangige VorgAnge beobachtet werden kOnnen. VorzUge des Gerdtes Der Ieuchtschirm mit seinem grossen Durchmesser /160 Lin/ und den zwei unabhangigen Verstgrkersatzen ermOglicht Ubersichtliche Beobachtung. Die vertikal ablenkenden Verstdrker verursachen gleichmAssige Verstrkung aller Frequenzen von 0 - 1 MHz mit Abweichungen von +0,5 dB bis 3 dB; sie kOnnenfUr Frequenzen bis 2 MHz verwendet werden. Gemeinsam mit den vierstufigen frequenzabgeglichenen Teilern der Eintrittsspannungen ermOglichen sie Beobachtung und Messung von Spannungen von 10 mV an bis 500 V mit den verschiedenartigs- ten Frequenzen, und von Spannungen mit Gleichspannungskomponente /z.B. Einschalt- und Stossvorgange, biologische Spannungen u.d./. Beide Bilder werden von 2 unanbhangigen Strahlen gezeichnet, so dass fitr jeden von ihnen eine andere ZeitbasiS angewandt wer- den. kann. Dies kommt besonders vorteilhaft bei der Becbachtung von Vorgp.ngen mit unregelmassigem Verlauf zur Geltung. Die horizontalablenkenden Verstarker libertragen Frequenzen von '0 - 0,4 MHz mit Abweichungen von +0,5 dB bis -3-dB; sie sind fir Frequenzen bis 14Hz verwendbar,___ Die Zeitbasen sind auch bei den niedrigsten Frequenzen linear und gestatten daher eine foltografische Aufnahme auch langsamster Vorgangc. Fiir beide Systeme kann auch eine gemeinsame Zeitbasis benUtzt werden. . - Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08 : CIA-RDP81-01043R0n79nniannnA_A Declassified in Part - Sanitized Co .y A proved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 - 3 - Technische Angaben Nennspannung%des Net zes yennfrequenz Leuchtschirm Vortikalverstarker s/xx/ Empfindlichkeit /max./ Verstrkungsgrad Frequenzbereich S. Phasentteue Eingangsimpedanz Eingange ; 1 Pol geerdet, oder symmetrisch gegen Le, unmittelbarer Anschluss von .G-leich- oder Wechselspannung, Anschluss iiber1Condensatoren Eingangsspannung Horizontalverstgrker L Empfindlichkeit /max./ Verstarkungsgrad Frequenzbereich 220 50 - 60 Hz 0 160 mm, Type RFTB 16 S 2 /mit zwei voncinander unabhAn- gigen Systemen/ verwendete Anodenspannung 1400 V /x/ ? 30 mV /cm - 10 MVeff/ cm stetig regelbar im Verhaltnis 1 : 10, mit Verschwgcher 1 : 1, 1 : 10, 1 s 100, 1 s 1000 von 0 - 1,2 MHz konstante Verstarkung mit einer grdsstensAbweichung von 3 dB; verstarkt Frequenzen bis 2 MHz von 0 -,-1C0 kHz 2 MOhm, 30 p 0,25 uF /bloss Wechselspannur7 maxima1.500 V 300 tir /cm 100 mVeff/ cm stetig regelbar im Verhaltnis 1 10, mit Verschwacher 1 : 10, /insgesamt 1 : 100/ von 0 - 0;5 MHz konstante Verstarkung mit einer gross-ten Abweichung von 3 dB; verstdrkt Frequenzen bis 1 mHz Declassified in Part - Sanitized Co.y A?proved for Release 2013/08/08 ? CIA-RDpsini _ nr%/-1 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Phasentreue Eingangsimpedanz EingAnge 1 Pol geerdet, oder symmetrisch zur Erde, unmittelbarer An- schluss von Gleich- oder Wechselspannung, oder Anschluss ttber einen Kon- densator von 0 - 70 kHz 2'MOhm, 30 pF Eingnngsspannung maximal 500 V Frequenz Sjrchronisierung Stossschwingung Ingangsctzung des Gerdtes 1,5 - 30,000 Hz' durch die beobachtete SpRnnung, oder durch eine gesondert zuge- fiihrte Netzfrequenz Schreibgeschwindigkeit entspre- chend der Geschwindigkeit der Zeitbasis durch positiven Impuls mit eirpr Spannung von 30 V, oder . Verbindung zweier Buchsen mitte1s eines Hilfskontaktes Elektronenrdhren RFT Leipzig Tuagsrnm iesla Tesla Tesla /x/Auf Wunsch dos Abnehmers kann in das Gerat em n Schirr mit einer Beschleunigungsspannung von 4000 V eingebaut w6rden. /xx /Uebereinstimmend fiir beide Systeme. /xxx /Gegebenenfalls kann eine gemeinsame Zeitbasia Dia- beide Systeme verwendet werden. /Durch Anschliessen eines gusserenKondensators kann die Frequenz auf 0,1 Hz - eventuell auch weniger herabgesetzt werden./ Declassified in Part - Sanitized Copy A. proved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R0077nniannaLLA Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Tafel der Abmessungen und Gewichte Erzcugnis Gewicht kg 490 420 500 Zusatzgord.te Stativ Fotoapparat FlexarSta mit 25 cm Vorsatz- linsed Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 ."..."*"...111MINmmor Piinfkana.1-0szillograph IC 552 . Funfkanal-Oszillograph System K i I k, Type IC 552 - Universalgerdt zur gleibhzeitigen Beobachtung des Verlaufs und der ggenseitigen Phasenlage von 5 Spannungen, und zwar von niedrigsten Frequenzen angefangen /Gleichspannung/ bis 1 MHz. Mit dem Oszillograph K 552 kOnnen periodische und nichtperiodische Spannungsverldufe von 10 mV bis 500 V beobachtet werden. Der grosse Frequenzbereich der Verstdrker und der Zeitbasis er- mdglicht eine umfangreiche Anwendung der Type K 532 auf alien Arbeitsgebieten. Beschreibung I Das Gerdt 1st in einem tragbaren Gehduse eingebout. Samtliche Regelelemeinte sowie der Leuchtschirm der BildrOre sind auf der Vordetwand des Gerdtes angebracht, alle Regelelemonte sind genau bezeichnet. Der Leuchtschirm 1st mit einer durchsichtigen Skalenplatte bedeckt. in Schutzschirm:verhindert das Auffaller von storendem Seitenlicht. In dem Gerdt wird die Einstrahl-BildrOhre Tesla 12C2R50 mit mz Ublichem Horitontalverstarker und "Zeitbasis verwendet. Die fUnf. vorhandenen Vertikalverstdrker sind vollkommen gleichartig aus- gefUhrt. Die Verstdrker Ubertragen Gloichspannungen. Die symmutrische SchPltung 1a.t ywei Stuf en. Diu Ausgdnge sdmtlicher Endstufen sind miteinander Verbunden und arbeiten auf gemeinsame Anoden- wiclwAdnde. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08 : CIA-RDP81-01043R00220014nnn4_4 Declassified in Part- Sanitized Cop Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 - 2 - Der eingebaute Multivibrator erzeugt eine Wechselspannung von etwa 100 kHz. Mit dieser Spannung werden Dint* Steuerriihren ge- regelt. Durch eine geeignete Schaltung wurde erzielt, dass jeweils nur eine der fiinf 11.6hren vom Strom durchflossen wird, wahrend die Ubrigen vier gesperrt sind. Die Steuerfrequenz offnet nacheinander die einzelnen Elektronenrtihren. Mit Hilfe von umschaltbaren katodengekoppelten Verstdrkern werden nacheinander auch die einzelnen Endstufen gedffnet. FUr die Dauer von 1/100,000 Sekunde werden die Ablenkplatten der Bildrdhre abwechselnd von dem ersten, zweiten, dritten, vierten und ftinften Vertikalverstarker beschickt, em n Vorgang, der sich dauernd wiederholt. Auf dem Leuchtschirm erscheinen fUnf Spannungsverlaufel die den Verstdrkereingangen zugefUhrt wurden. Wenn die gleichzeitige Beobachtung von fUnf Vorgdngen nicht notig 1st, kann dle Anzahl der Kandle eingeschrdnkt werden. /mindestens zwei/.. Die Umschaltung der einzelnen Kanale kann auch synchron mit der Zeitbasis erfolgen /anstatt mit dem eingebauten Multivibra- tor/. Diese Mdglichkeit kommt mit Vorteil bei der Beobachtuna- von periodischen Vorgdngen hdherer Frequenz zur Geltung. Techsnische Daten $ Speisespannung Freauenz Bildrdhre- 220 V ' 50 Hz Type Tesla 12QR50, 0 125 mm scliarfer grUner Leuchtfleck Declassified in Part - Sanitized Cop Approved for Release 2013/08/08 ? CIA-RDP81-01043Ron79nn1 annnA A Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Vertikalverstdrker Empfindlichkeit Verstarkung Frequen,zbereich 5 St. von gleicher Phasencharak- teristik und Empfindlichkeit max. 30 M%/cila - 101xmV eff/ an stetig regelbar im Bereiche 1 c 102 mit Stufenteiler 10x, 100x, 1000X; Gesamtregelbereich 1 : 10,000 von 0 - 1 MHz, gleichmdssige Ver- stdrkung, grOsste-Abweichungen -0,5, +3 dB; Verstdrkung bis Phasentreue Eingangsimpedanz Eingange ; 1 Poi geerdet oe.er erd- symmetrisch, direkt fUr Gleich- und Wechsel- spannungen oder Uber Kondensator 0,25 /nur fUr Wechse18lytnnungeni max. Eingangsspannung 500 V Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08 : CIA-RDP81-01043R00220014non4-4 Declassified in Part - Sanitized Copy A proved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 ' Vo r za-a e Edglichkeit aur gleichzcitigen Bcobachtung von zwei bis fanf verschiedenen Spannungsverldufen. Da nur eine einzige Einstrahl- -Bildrdhre verwendet wird, stehen die Einzelbilder in festem Verhaltnis zur 2i0itbasis /was far .die Bestimmung der gegenseiti- gen Phasenlage der beabachteten SpannuntrAkurven wichtig ist./ Horizontalverstarker Empfindlichkeit Froquenzbercich Pha.sentreue Einangsimpedanz Eingang : 1 Pol geerdet, dirokt far Gleich- mid Wechselspannungen oder tiler Kondensator max. 1,5 Vm /cm - 0,5 V.,,p4,/ cm stetig regeltar in Bereint 1 : 10, mit Spannangsteiler 1 : 10, Ge- samtregelbereich 1 : 100 von 0 - 0,4 MHz, gleichmdssige Ver- stdrkung, grOsste Abweichung -3 dB, Verstdrkung bis 1 MHz von 0 - 50 kHz 2 m,11.1 50 pF 0,25 pF /nur far Wechselspannunc:en/ max. Eingangsspannung 300 V ZeitbRsis : Einmalige Verldufe von 1,5 bis 30,000 Hz/x/ ? entweder durch beobachtete Spannun,:: oder Netzfrequenz oder zugefahrte Fremdspanhung Geschwindigkeit analog zur Geschwindigkeit der Zeitbasis""/ gesteuert durch den eingebauten Generator /Frequenz ca. 100 kHz/ oder durdh Zeitbasis/ /xxx/ Zuschaltung eines dusseren Kondensators kann be Fre- beliebig gesenkt werden /es kOnnen Elektrolytkondensa- beniitzt werden/. durch omen positiven Impuls von etwa 30 V ausgelOst oder durch Kurzschliessen der Buchsen "Syn. mit einem Hilfs- kontakt. /xxx /Wdhrend der Umschaltung wird der Kr:tode der BildrOhre ein Vordunkelungsimpul8 zageDiaart, so dass (las stOrende Bild wdhrend der Umschaltuntz, ua.sgeltischt wird. Declassified in Part - Sanitized Copy A?proved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R0077nn14nnnit_A Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 ElektronenrOhren 1 St. 12QR50 Tesla 17 St. EF42 Tungsram 7 St. 61,31 Tesla 12 St. 6P32 Tesla 5 St. 6P36 Tesla 1 St. 60031 ,Tesla 8 St. UT1N Tesla FUnfkan2.l-70szil1ograph Sytcm K i I k, Type K 552 Masstphelle unC: Gewicht ; Abmessungen mm Brite Edhe Ticfe Gewicht kg 380 400 . 560 38 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Perroskop F 563 . ? as Ferroskop System K i I k, Type F 563 dient aur Material- , tersuchung; es wird im Maschinenbau und in verwandten Fabri- ationszweigen bei der Kontrolle und Sichtung des Materials, bei er Kontrolle der Warmebehandlung u.d. verwendet. as Ferroskop arbeitet naeh dem Prinzip der magnetischen Induk- ion; es kann mit diesem daher nur magnetisches Material, praktisch auptsdchlich Eisen, untersueht werden. Aluminium, Kupfer und egierungen /beispielsweise Messing/ ktinnen mit dem Gert unter- ucht werden. Falls die Legierungen jedoch ferromagnetische toffe /tisen, Nickel, Kobalt/,? wenn auch nur in geringer Menge nthalten, dann kann das Gerd;t zur Anwendung.korr6en. as Ferroskop F 563 wird weiters zur Me sung magnetischer Eigen- chaften verschiedenen weichan magnetischen Materials /z.B. iransformatorenbleche, Relaiskerne, Permaloy u.? verwendet. Beschreibung dos Gerdtes Das Ferroskop K ? I k F563 ist in em n robustes lackiertes Eisengehduse eingebaut, das die einzelnen Teile des Oszin_loskops vor dusseren, stdrenden EinflliSsen sowie vor mechanischer Besch;111jF11-: schUtzt. Alle Steuerkndlyfe, der Leuchtschirm und die Messgerate befinden sich.auf der Vorderw=d des GerategeMuses; ihr Zweck 1st genau angegeben. Der Leuchtschirm 1st mit einer durchsichtigen Platte mit Skaleneinteilung und mit .eincr* Abdeckung zum Schutz gegen Seiten- lieht versehen. ? Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08 ? CIA RDP81 01041Rnn99nniAnnflA A Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 ..erimmumumnimump Ferroskop F 553 . Das Ferroskop System K i i k, Type F 563 dient zur Material- untersuchung; es wird im Maschinenbau und in verwandten Fabri- ka-G'ionszweigen bei der Kontrolle und Sichtung des Materials, bei der Kontrolle der WarmeVehandlung u.?verwendet. Das Ferroskop arbeitet nach dem Prinzip der nagnetischen Induk- tion; es kann mit diesem daher nur magnetisches Material, praktisch hauptsdchlich Eisen, untersucht werden. Aluminium, Kupfer und Legierungen /beispielsweise Messing/ ktinnen mit dem Gert uner- sucht werden. Falls die Legierungen jedoch ferromagnetische Stoffe /Eisen, Nickel, Kobalt/, wenn auch nur in geringer Menge onthalten, dann kann das Ger iAt zur Anwendung. komMen. Das Ferroskop F 553 wird welters zur Me sung magnetischer Eigen- schaften verschiedenen weichan magnetischen Materials /z.B. Transformatorenbleche, Relaiskerne, Permaloy u.? verwendet. Beschreibung dos Gcrates Das Ferroskop K i ? I k F553 ist in em n robustes, lackicrtes EiseAgehause eingebaut, das die einzelnen Toile des Oszin.loskops vor ausseren, storenden Einfliisser sowie vor mechanischer Beschajqii- schUtzt. Alle Steuerkntinfe, der Leuchtschirm und die Messger'ate befinden sich auf der Vorderlp'3.nd des GerAtegehiluses; liar 7.vr3ck isT genau angegeben. Der Leuchtschirm 1st mit einer durchsichtigen Platte mit Skaleneinteilung und mit eincr Abdeckung zum Schutz gegen Selten- lich't versehen. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08 ? CIA-RDP81 01041Rnn29nnidnnflA A Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Ck.1 1 - 2-- Die Voraerwand 1st mit einem etwa 30 mm hohen Eisenrahmen amrahmt, der liber die KnOpfe and Messgerdte herausragt, so dass diese vor direkter Beschddigung durch Stbase halbwegs geschiitzt aind. t Das Gerat arbeitet nach der Vergleichsmethode. Als Vergleichs- p material wird eine Probe verwendet, deren Eigenschaften durch andere absolilte Mossmethoden festgestellt worden sind. Mit dieser Probe werderf donn die magnetischen Eigenschaften der geprUf ten StUcke verglichan: Im wesentlichen handelt es sich um eine Kombination eines Oszillo- skops mit einem ROhrenvoltmeter, die beide in em n gemeinsames hduse mit der Stromquelle zur Speisung aer Messspulen eingebput ' sind. Der Magnetisierungsstrom wird durch Umschaltung der Anzapfungen eines Transformators gesteuert, und durch ein eingebautes Mess- gerat liberwacht. Die Probe wird in die eine der Priifling in die zweite Spule ein- gelegt. Durch die Primarwicklungen dieser Spulen fliesst ein Magnetisierungsstrom, wobei in den Sekundarwicklungen Spannung induziert wird, deren GrOsse den magnetisChen Eigenschaften des eingelegten PrUflings entspricht. Diose Spannungen werden dem ,Oszilloskop und dem ROhrenvoltmeter derart zugeleitet,Thass das ,Gert einen Ausschlag zeigt, der ihrem Unterschied verhdltnis- H gleich 1st. Wenn beide agenstande magnetisch ubereinstimmen, zeagt weder das Oszilloskop, noeh das 11,6hrenvoltmeter omen Ausschlag. Wenn sich der PrUfling von der Probe unterscheidet, wird der Unterschied sowohl am Oszilloskop als such. am Rahren- 0 voltmeter festgestellt. Hiebei jet in manchen Fallen das Oszillo- plskopvin anderen das Rftrenvoltmeter empfindlicher. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Rel 08/0 . -RDPRi_ni A Ann Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 ,sszekr--mcas ".1111111.1111Millmm? - 3 - Gerate, die nach diescm Prinzip arbeiten, haben sich im Betriebo gur bewahrt. Iaufend werden Gegenstande gesichtet, die sich voneinander beispielsweise im Kohlenstoffgehalt um 0,1 triter- scheiden, oder solche Gegenstande, die keine Zementschichte haben, verschieden abgeschreckt sind u.a. Dia Methode ist leider auch von den Abmessungen der kontrollierten Gegenstande ablin.igig, so dass bless solche von abereinstimmender Form vor- glichen werden ktinnen. Bei Stcbmaterial kommt es auf den Durch- messer an. Die 'Lange ist nicht entscheidend, solange es sich um StAbe von mehr als 0,5 m Lange handelt. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08 ? CIA-RDP81-01043R00220o14nnn4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 ? "m?tmqgnu...mmmw - 4 - Technische Angaben t Speisespannung /Nennwertf 220 V Nennfrequenz 50 Hz Elektronenrtihren 1 x 7Q R20 1 x 6? 32 3 x EBL 21 2 x UY lm 1 x 11TA 31 Zubehdr t 1 1,:.ar Spulen 65 mm 1 Netzanschlussschnur 2 Zuleitungskabel Rix die Spulen Lit den Standardspulen, die mit dem Gert geliefeyt werden, kiinnen Erzeugnisse aus weidhem Stahl mit 0 3 mm, orauz Stahl mit 0 etwa 15 mm geprlift werden. Flir Gegenstdnd,;nCrer Abmessungen /kleinere oder grdssere Abmessungen/, sind Bonder- Spulon zu bestellen, die Weiten von 5, 10, 20, 35, 65, 100 unc7 150 mm Durchmesser besitzen. GrOssere Sonderspulen kOnnen um Einvornehmen mit dem Abnehmer hergestellt warden. Vorziigo des Gerdtes t Das Gerat client zur Sichtung von Material mid von Erzout?,-nicsQn ohne Beschddigung ihrer Oberfldche, so dass die Priiflinge in keiner Weise entwertet werden. Die mit dem Gerdt mitgelieferten Spulen habJri ilroininmcn- do Eigenschaften. Es wird eine solche Schaltung verwendet, dazo Abgleichung /Null-Einstellung/ des Gerdtes nicht vorgenommen werden muss. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08 ? CIA-RDP81-01043R0077nn1 annna Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 ... 1 - 5 - p Die Bedienung 1st sehr einfach; nach dem Einarbeiten kann (las. Gert auch von nichtfachkundi-gen Kraften bedient werden. Jedem Gerat 1st eine Bedienungsanleitung beigelegt /mit Anwendungs- beispielen/. Die PrUflinge konnen verschiedenste Abmessungen haben, von den kleinsten /mit 0 2 mm/ bis zu grossen Abgtissen lmit einem Gewicht von 100 kg /und mehr/. err oskop F 553 : Tafel der Abmessungen und Gewichte : [i Type Abmessungen /mm/ Breite Hale Tiefe 563 250 320 330 Gewicht kg 27 ? Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08 ? CIA-RDP81 oio41Ron99nni AnnnA A Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013)08/08 : CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 OSZILLOSKOP T 565 OSZILLOSKOP SYSTEMKAI2IKTYPET565 ZUR BEOBACHTUNG DES VERLAUFES ELEKTRISCHER SPANNUNG VON DER NIEDRIGSTEN FREQUENZEN AN /GLEICHSPANNUNGEN/ BIS 2 MHz MIT DEM OSZILLOSKOPKAIZIKT565 KONNEN SOWOHL PERIO DISCHE ALS AUCH NICHTPERIODISCHE /UEBERGANGS-/ VORGXNGE MIT SPANNUNGEN VON 10 my BIS 500 V BEOBACHTET WERDEN. DER GROSSE FREQUENZBEREICH DER VERSTXRKER SOWIE DER ZEIT BASIS ERMUGLICHT EINE WEITGEHENDE ANWENDBARKEIT DES OSZI LLOSKOPS T 565 IN DEN VERSCHIEDENARTIGSTEN VERWENDUNGSBE REICHENt/Z.B. RADIOTECHNIK,SCHWASTROM -UND STARKSTROMELEK TROTECHNIK,PHYSIK,CHEMIE, BIOLOGIE,U.ZW.SOWOHL IN DER FOR SCHUNG ALS AUCH IM BETRIEBE./ IN ALLEN ANWENDUNGSFXLLEN KOMMT DIE MUGLICHKEIT DER MESSUNG DER BEOBACHTETEN SPAN NUNGEN ZUR GELTUNG. BESCHREIBUNG DES GERATES : DAS OSZILLOSKOP IST IN EIN LACKIERTES METALLGEHAUSE EIN GEpAUT,DAS DIE EINZELNEN TEILE VOR XUSSEREN STORENDEN EIN FLUSSEN'SCHUTZT. ALLE STEUERKNOPFE BEFINDEN SICH AN DER VORDEREN GEHXUSEWAND DES GERXTES,IHR ZWECK IST GENAU AN GEGEBEN. DER LEUCHTSCHIRM BESITZT EINE DURCHSICHTIGE PLAT TE MIT SKALENEINTEILUNG UND IST MIT EINER ABDECKUNG GEGEN STURENDES SEITENLICHT VERSEHEN.DIE EINGEBAUTE EICHENRICH TUNG GEWXHRLEISTET DIE MESSUNG DER WERTE DER DARGESTELL TEN VERLXUFE. DER VORGANG BEI .DER MESSUNG IST SEHR EIN FACH.DIE EICHSPANNUNG WIRD AN DIE EINGANGSKLEMMEN GELEGT UND MIT IHRER HILFE DAS BILD AUF DEM LEUCBTSCHIRM UM DEN ERFORDERLICHEN ABSCHNITT /Z.B.VON SPITZE ZU SPITZE/ VERS CHOBEN.DAS EINGEBAUTE VOLTMETER GIBT DABEI DIE ZU DIESEM VORSCHUB ERFORDERLICHE SPANNUNG AN,DIE SOMIT DEM WEPT DER UNTERSUCHTEN SPANNUNG GLEICHT. DEM GERXT IST EINE BEDIENUNGSANLEITUNG BEIGELEGT. GRUNDEIGENSCHAFTEN DES GERATES : DER VERTIKAL ABLENKENDE VERSTARKER BEWIRKT VERSTXRKUNG FUR ALLE FREQUENZEN VON 0-1 MHz. ER IST FUR FREQUENZEN BIS 2 MHz VERWENDBXR. ZUSAMMEN MIT DEM VIERSTUFIGEN FRE QUENZAEGEGLICHEN TEILER FUR DIE EINGANcSSPANNUNG ERMoG LICHT ER SOWOHL BEOBACHTUNG ALS AUCH MESSUNG VON SPANNUNG GEN .VON 10 MV BIS 500 V VERSCHIEDENARTIGSTER FREQUENZEN SOWIE VON SPANNUNGEN MIT GLEICHSPANNUNGSKOMPONENTE, UND VON ANDEREN EINSCHALT- UND STOSSVORGXNGE, BIOLOGISCHEN Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 STAT Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 SPANNUNGEN U.X. DIE EICHEINRICHTUNG GEWXHRLEISTET MESSUN GEN IM GANZEN BEREICH. DER HORIZONTAL ABLENKENDE VERSTANKER tBERTRIGT GLEICHMIS SIG FREQUENZEN VON 0 - 0,5 MHz. ER IST FOR FREQUENZEN BIS 1 MHz VERWENDBAR. EINE GLEICHMASSIGE ZEITBASIS GESTATTET AUCH BEI NIEDRIGS TEN FREQUENZEN FOTOGRAFISCHE REPRODUKTION LANGSAMSTER VOR GXNGE. TECHNISCHE ANGABEN : NENNSPANNUNG NENNFREQUENZ SCHWANKUNGSBEREICH DER SPEISESPANNUNG LEUCHTSCHIRM: SCHIRM ANODENSPANNUNG EMPFINDLICHKEIT OHNE VERSTXRKER IN VERTIKALER RICHTUNG IN HORIZONTALER RICHTUNG VERTIKALVERSTIRKER: EMPFINDLICHKEIT/MAX./ VERSTXRKUNGSGRAD STETIG REGELBAR TM BEREICH DURCH VERSCHWACHER FREQUENZBEREICH VERSTXRKUNG PHASENTREUE- EINGANGSIMPEDANZ EINGXNGE 220V 50 Hz VON 200 - 240 V TYPPE B 10 81,0 100 mm 1300V 12 V TEom BILHNE 14 JE cm BILDHbEE 30 vM =/om - 10 mVeff/om 1:10 1:1,1:10,1:100,1:1000 VON 0-1,0 MHz MIT EINER GROSSTEN ABWEI CHUNG VON -3 dB/ VERSTXRKT FREQUENZEN BIS 2 MHz VON 0- 100,kHz 2 MOhm, 30 pF 1 POL GEERDET, ODER SYMME TRISCH GEGEN ERq, UNMITTEL BAR ANSCHLUSS'-FUR GLEICH- EINGANGSSPANNUNG EICHEINRICHTUNG: EICHSFANNUNG EICHSPANNUNGSBEREICHE MESSGERXTBEREICHE GERINGSTE AM BILDSCHIRM MESSBARE SPANNUNG ODER WECHW.,SPANNUNG, ODER ANSCHLUSS UBER KONpENSATO REN 0,25 uF/ BLOSS FUR WECH SELSPANNUNG/ MAX. 500 V POSITIVE GLEICHSPANNUNG 0-100 mV,0-1,0-10,0 -100V DITO 10mV,DABEI WIRD ZUR ABLESUNG DIE 100 mV-SKALA BENUTZT. +/ ZUR BEOBACHTUNG VON VORGXNGEN HUHERER FREQUENZEN/ALS DIE EINGEBAUTEN VERSTXRKER UBERTRAGEN KUNNEN/SIND ABLENKPLATTEN DES LEUCHTpCHIRMER ZU BUCHSEN AN DERRITCK SEITE DES OSZILLOSKOPS tfBER KONDENSATOREN VON 0,25 uF HERAUSGETIHRT. EICHSPANNUNGSREGELUNG: M1TTELS POTENTIOMETER STUFEN LOS VON 0 BIS ZUR DURCH DEN MESSBEREICH GEGEBENEN SPAN NUNG EICHSPANNUNGSUNSICHERHEIT: GENAUIGKEIT DER EICHEINRICH TUNG INSGESAMT,D.H.EINSCH LIESSLICH DER TOLERANZEN DES SPANNUNGSTEILERS ? LI PEARITIT DER BILDRUHRE U. X. HORIZONTALVERSTXRKER MMPFINDLICHKEIT /MAX./ VERSTIRKUNGSGRAD STETIG REGELBAR IM VERHXLTNIS DURCH VERSCHWIGHhR FREQUENZBEREICH VERSTIRKUNG +2% ? 5 % 30 mV = /cm - 100 mVeff/em 1:10 1:10 0 - 0,5 MHz MIT EINER GRUSSTEN ABWEI jIij WI-3t711-3 CD >40 ?.71 N tzi 4C? 1-3 7Z1 1-3 Cr: rj cIOXSOTIIZSO 1-3 \14 tzi A 1-3 TAFEL DER ABMESSUNGEN UND GEWICHTE: 4 N MBAS dONS0111ZSO g9g 1 3dAl Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 STAT Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 KOYO PRAHA - TSCHECHOSLOWAKEI PHASENTREUE EINGANGSIMPEDANZ EINGXNGE EINGANGSSPANNUNG ZEITBASIS: FREQUENZ SYNCHRONISIERUNG STOSSSCHWINGUNG INGANGSETZUNG DES GERXTES CHUNG VON -3 dB/ VERSTXRKT FREQUENZEN BIS 1 MHz/ VOB 0 - 70 kHz 2 MOhm, 30 pF 1 POL GEERDET, ODER SYMMET RISCH ZUR ERpE , UNMITTELBAR ANSCHLUSS FUR GLEICH -ODER WECHSgLSPANNUNG, ODER ANSCH LUSS UBER KONpENSATOREN 0,25 uF / BLOSS FUR WECHSELSPAN NUNG/ MAXIMAL 500 V VON 1,5 BIS 30,000 DURCH DIE BEOBACHTETE SPAN NUNG, ODER DURCH DIE NETZFRE QUENZ, ODER,DURCH EINE GESON DERT EINGEFUHRTE SPANNUNG SCHREIBGESCHWINDIGKEIT ENT SPRECHENT DER GESCHWINDIG KEIT DER ZEITBASIS DURCH EINEN POSITIVEN STOSS VON ETWA 30 V,ODER DURCH VER BINDUNG ZWEIER BUCHSEN MIT TELS EINES HILFSKONTAKTES ++/ DURCH ANSCHLIESSEN EINES.XUSSEREN KONDENSATORS KANN DIE FREQ0ENZ AVE 0,1 Hz/GEGEBENFALLS AUCH WENIGER/HER ABGESETZT WERDEN. ELEKTRONENRUHREN lx B 10 S 1 Sx EF 42 2x 6F 32 3x 6L 31 3x UY 1 RFT LEIPZIG TUNGSRAM TESLA TESLA TESLA OSZILLOSKOP T 565 OSZILLOSKOP SYSTEMKAIZiKTYPET565 ZUR BEOBACHTUNG DES VERLAUFES ELEKTRISCHER SPANNUNG VON DER NIEDRIGSTEN FREQUENZEN AN /GLEICHSPANNUNGEN/ BIS 2 MHz MIT DEM OSZILLOSKOPKAIZiKT565 KUNNEN SOWOHL PERIO DISCHE ALS AUCH NICHTPERIODISCHE /UEBERGANGS-/ VORGXNGE MIT SPANNUNGEN VON 10 mV BIS 500 V BEOBACHTET WERDEN. DER GROSSE FREQUENZBEREICH DER VERSTXRKER SOWIE DER ZEIT BASIS ERMUGLICHT EINE WEITGEHENDE ANWENDBARKEIT DES OSZI LLOSKOPS T 565 IN DEN VERSCHIEDENARTIGSTEN VERWENDUNGSBE REICHEN,/Z.B. RADIOTECHNIK,SCHWASTROM -UND STARKSTROMELEK TROTECHNIK,PHYSIK,CHEMIE, BIOLOGIE,U.ZW.SOWOHL IN DER FOR SCHUNG ALS AUCH IM BETRIEBE./ IN ALLEN ANWENDUNGSFXLLEN KOMNT DIE MUGLICHKEIT DER MESSUNG DER BEOBACHTETEN SPAN NUNGEN ZUR GELTUNG. BESCHREIBUNG DES GERAJES: DAS OSZILLOSKOP IST IN EIN LACKIERTES METALLGEHXUSE EIN GEI!AUTLDAS DIE EINZELNEN TEILE VOR XUSSEREN STORENDEN EIN FIAJSSEN SCHUTZT. ALLE STEUERKNUPFE BEFINDEN SIGH AN DER VORDEREN GEHXUSEWAND DES GERXTES,IHR ZWECK IST GENAU AN GEGEBEN. DER LEUCHTSCHIRM BESITZT EINE DURCHSICHTIGE PLAT TE MIT SKALENEINTEILUNG UND IST MIT EINER ABDECKUNG GEGEN STMENDES SEITENLICHT VERSEHEN. DIE EINGEBAUTE EICHENRICH TUNG GEWXHRLEISTET DIE MESSUNG DER WERTE DER DARGESTELL TEN VERLXu.n. DER VORGANG BEI .DER MESSUNG IST SEHR EIN FACH.DIE EICHSPANNUNG WIRD AN DIE EINGANGSKLEMMEN GELEGT UND MIT IHRER HILFE DAS BILD AUF DEM LEUCHTSCHIRM UM DEN ERFORDERLICHEN ABSCHNITT /Z.B.VON SPITZE ZU SPITZE/ VERS CHOBEN.DAS EINGEBAUTE VOLTMETER GIBT DABEI DIE ZU DIESEM VORSCHUB ERFORDERLICHE SPANNUNG AN,DIE SOMIT DEM WERT DER UNTERSUCHTEN SPANNUNG GLEICHT. DEM GERXT IST EINE BEDIENUNGSANLEITUNG BEIGELEGT. GRUNDEIGENSCHAFTEN DES GERAJES: DER VERTIKAL ABLENKENDE VERSTARKER BEWIRKT VERSTARKUNG FUR ALLE FREQUENZEN VON 0-1 MHz. ER IST FOR FREQUENZEN BIS 2 MHz VERWENDBAR. ZUSAMMEN MIT DEM VIERSTUFIGEN FRE QUENZABGEGLICHEN TEILER FUR DIE EINGANGSSPANNUNG ERMUG LICHT ER SOWOHL BEOBACHTUNG ALS AUCH MESSUNG VON SPANNUNG GEN YON 10 mV BIS 500 V VERSCHIEDENARTIGSTER FREQUENZEN SOWIE VON SPANNUNGEN MIT GLEICHSPANNUNGSKOMPONENTE, UND VON ANDEREN EINSCHALT- UND STOSSVORGXNGE, BIOLOGISCHEN Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08 ? CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 SIGNALVERFOLGER TESLA EU 367 Der '3ignalverfolger TESLA BM 367 ist bestimmt vor allem far die Repsraturpraxis in der Radiotechnik. Er dient zur Empfingerkon- trolle, far die Fehleruntersuchungen und mit Hilfe eines Frequenz- spektruns des einlebauten Generators, zur Abstimmung der Empfen- ger-schwingkreise. Verfolgtes Signal ist kontrolierbar mit eige- nem Lautsprecher und mit dem magischen Auge. Als Zusatzteil ist hier noch em n niederohmiger und em n hochohmiger Prater eingebaut, zur Prafung der Unversehrtheit der elektrischen Kreise. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: ;IA-RDP81-01043R002200140004-4 t, Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 TECRNISCHE ANGABEN Empfindlichkeit des Verfolgers: Frequenzumfang des Generators: Kontrollwiderstande des Prafers: Bestackung: Stromyersorgung: Leistungsaufnahme: Abmessungen: Gewicht: NF: bei 1 kHz und Ausgangslei- stung 50 0 cca 19 mW HF: bei 456 kHz und Ausganga- leistung-50 &I ... cca 1 aW 1 kHz - 15 MHz Glimmlampe 1 ma Glahlampe 20 ma 6 CCH1, 6CC31, 6Z31,.61140, 1NN40 120/220 V - 50 Hz cea 28 W 258 x 205 x 120 mm cca 6 kg Verlaufige Specifikation 11/1957 RC GENERATOR TESLA BM 365 Der RC Generator TESLA 3M 365 it fur die Benatzung imNiederfre- quenzgebiet bestimmt,wo oe auf gtte Frequenzstabilitat, breiten Frequenzbereich und kleine Verzerrung ankommt. Der Generator ar- beitet auf dem Prinzip der Wien-Br?cke mit einer Glahlampe-Stabi- lisierung. Durch seine kleinerAbmessungen und geringes GewiCht ist er fUr die Reparaturpraxis vorbestimmt; er eignet sich aber auch far gelaufige Labormeasungen. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 LC - MMGERAT TESLA BU 366 TECHNISCHE ANGABEN Frequenzumfang: 20 HZ - 32 kHz in 4 Teilbereichen Frequenzunsicherheit: 2,5 % Auzgangsspannung: 10 V Ausgang: asymmetrisch, stufenlos geregelt 1 : 10 und dekadisch in 4-Stiffen Frequenzcharakteristik: Stabiliteit der Ausgangs- spannung: bei Netzschwankungen + 10% 0,25 dB Stabilitilt der Frequenz: bei einer Netzschwankung von 10 % 1st besser ala 2 %. Verzerrung: 1. Bereich 2 % andere Bereiche 1 % (in der Umgebung von 50 Hz cca 3 %) Bestackung: 2 x 6F32, 1 x 6L31, 1 x 6Z31 Stromversorgung: 120/220 V - 50 Hz Leistungsaufnahme: 25 W Abmessungen: 205 x 125 x 250 mm Gewicht: 5,5 kg .27:( Verlaufige Spezifikation 11/1957 r,c-.4essEerit Tesla 31 366 dient far schnelle Abmessungen der :%duktivitaten undapazitaten. Die MiniaturausfUhrung und ge- ?inces 3ewicht des 3erates pradestinieren es besonders far die AusnUtzung in der Reparaturpraxis. Das '3erat arbeitet nach dem Resonanzverfahren, und dient fur die Kapazitatsmes.,ungen von 0 - 0,1 uF und Induktivitatsmessun- oen von 0,1 uH bis 10 mH. Die Indikation wird durch einen em- gebauten Mikroamperemeter eraftlicht. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 TECHNIgClE AIGABEN Messbereiche Der Gesamtbereich von der gemessenen Indukti- vitat von 0,1 uH bis 10 mH 1st in 5 Teilbereicae zergliedert 0,1 uH - 2,5 uH 2,5 uH - 12 uH 12. uH - 100 uH 100 uH - 1 mH 1 mH - 10 mH Der Gesamtbereich von der gemessenen Kapacitat 0 - 0,1 uF 1st in 4 Teilbereiche zergliedert: 0 - 100 pF 100 pF- 1000 pF 1000 pF-10.000 OF 10.000 pF- 0,1 uF FERNSEHPRIIIGENERATOR T-E.SLA BM 262 TEL EVISNi SERVICE GENERATOR Messgenauigkeit: der Induktivitat: + 1,5 % + 0,1 uH der Kapazitat: + 1,5 % + 0,5 pF Genauigkeit des Ablesens: 0,5 % Bestackung: 6CC31, 6F32, 6Z31 Stromversorgung: 120/220 7, 50 Hz Leistungsaufnahme: cca 15 W Abmessungen: 205 x 125 x 250 mm Gewicht: .5,5 kg VerwendungEa9s1:.! Der Fernsehprafgenerator BM 262 dient zum Frafen, Einstellen und zur Reparatur von Fernsehempfanger f?r Laboratorium, Prtiffeld und Re?ara- turwerkstatt. Er liefert sUe Signele, die dem Empfanger vom Fernseh- sender geiiefert werden. Daraber hinaus er1aubt er die Stufenmasaige Pranng an Teilen von Fernsehempfangern. Wirkudgsweise. Der Fernsehgenerator bestehi aus Zeilen- und Rasterimpulsgenerator, Billimustergenerator, NP-Generator und BF-Generator. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 401??=h1.1.1 nmmEgmr? ????????? ? .5. 1=Zi ? Der HP-Sender erzeugt.Hildtrdgerftequenzen im Bereich vom:5 bia 230 MIHt, di. lot Modulator mit dem Tonsignalsemischt am 70 Q-Aus- gang Mbgenamen werden kannen. Der Intircarri,ereatilletor erzeugt eine Frequent von 5,2 MHz (KAatalloszillator). Der Bildmustetgeneraor liefert sin wagrechtes undsenkmechtea Belken,andmuster. Ausserdemkaan die Ftequent von 1000 Ht abgenomen warden. Vortene. Kleine Ausmeege Und Gewicht.. Mit einem einzigen Gert kOnnen Re- praturen direkt bei den Kunden durchgefUhrt kerden. MUglichkeit - der Kalibratian der HF-Skala des .Generators mittela des eingebau- ten Kristallgeneretore. Aosgangsmodulationsspannung an den NF-Huchsen: Horizontalbalken 7 V Spitzenspannung Vertikalbaiken 7 V Spitzenspannung 1 kHz 2,5 Veff 5,5 EHz (Kristen) 2,5 Veff Asgangsimpedanz fUr NF-Z!ignal wird am 5 kQ - Potentiometer ? ? , abgenomen Innere Modulation: a) Durdh Horizontalbalken Baikenbreitevetheltniss 1 : 1 mit der Frequent von 250 - 550 Ht b) Durdh Vertikilbaiken Baikenbreltevetheltniss 1 : 1 mit der Frequehz von 75 - 175 kiolt c) Amplitugenmodulation, Modulations- grad 30 Technische Deten. 5 bis 230 Uliz (6 Hereiche) + 2 %, Ka1ibrationam5glichkeit mit dem'5,5 MHz Kristanoszillotor ' ea 50 mV mit der MUglichkeit der Abschwfichung unter 50 uV 70 Q Stromversorgung: Absicherung: Verbrauch: BestUckung: Zubehtir,: Ausmasse: Gewicht: 220 V oder 120 V, 50 Ht Netzeicherung 0,3A ftir 220V 0,4 'A ftir 120V ca 30 YI 6F32, 2x 6Cq31, 6CC42, 6Z31, 11TA31 70 Q-Koaxiiilkabel mit EndstUdkr - 2 Konnexionskabel . ? 265 x 205 x 170 mm Hochfreqtlerizbereich: FteWenzgenauigkelt: HF-Ausgangsspannung: Ausgangsimpedanz fUr HF: ??? 6.,2 kg - 2 - 3 - 1 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08 ? CIA-RDP81-01043R002200140004 4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 1 BLOCK SCHALTUNG, YR:MU- GSZILLATal 1?7-.07ZILIA- 70.1 fritarr741:1 r nErauvrt araztrzl a L j AM:WV Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 _?-dar Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 VERWENDUNG TECHNISCHE ANGABE-N Der Service-Oszillator dient vor allem zur Reparatur von Rundfunkempfangern, 1st jedoch Frequenzbereich: 94 kHz bis 30 MHz in Rini Bereichen auch f?r normale Laboratoriumsmessungen geeignet. Er wird zum Abgleich von Hochfre- Frequenzstabilitat: besser als 0,1 % bei Netzspannungsschwankungen quenzkreisen, zur Fehlersuche und zur Oberpriifung der Empfdngerempfindlichkeit, der ? 10 % Selektivitdt, des automatischen Schwundausgleiches usw. herangezogen. Genauigkeit der eingestellten Frequenz: besser als ? 1 %, Im Bereiche 9,4-30 MHz besser als BESCHREIBUNG Der Oszillator enthdlt zwei Generatoren: einen Hochfrequenzgenerator veranderlicher Fre- quenz sowie einen Niederfrequenzgenerator konstanter Frequenz (400 Hz). Von den zwei koaxialen AusgOngen kann entweder eine konstante oder verdnderliche Hochfrequenz- spannung abgenommen werden, und zwar unmoduliert oder eigen- bzw. fremdmoduliert. Die Eigenmodulation kann von zwei Buchsen abgenommen werden, die sich ebenso wie die Eingangsbuchsen fur den AnschluB der Fremdmodulation auf der Frontplatte befinden und entsprechend bezeichnet sind. VORZOGE Direkte Ablesung der Frequenz. GroBer Frequenzbereich. Gute StabilitOt. Die Modulations- frequenz ist an besondere Buchsen herausgefuhrt. Die Schaltung des Oszillatorausgangs zusammen mit der Kapazitdt des mitgelieferten HF-Kabels entspricht einer durchschnittlichen Ersatzantenne. Ausgangsspannung: a) konstant ? 3 % im Bereiche 94 kHz ? 9,6 MHz betr? sie 1 V ? 3 db (oberhalb 8 MHz ist em n Herabsinken auf 0,6 V zuldssig) im Bereiche 9,4 MHz ? 30 MHz liegt sie zwischen 0,6 und 0,2 V b) verdnderlich regelbar von 0-100 mV mit fiinfstufigem sowie kontinu- ierlichem Spannungsteiler Ausgangsimpedanz: konstanter Ausgang 1000 51, veranderlicher Ausgang 10 LI, in der fiinften Stufe 100 CI Modulationsfrequenz: 400 Hz, Innenwiderstand 10 000 Ohm Rohrenbestiickung: EF 22, ECH 21, AZ 11, 7475 oder 12 TA 31 Stromversorgung: NetzanschluB 120 oder 220 V, 50 Hz Leistungsaufnahme: ca. 20 W Sicherungen: Netzsicherung 220 V ? 0:2 A, (120 V ? 0,4 A) Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part- Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08 :-CIA-RDP81-01043R002200140004-4 KOVO PRAHA-TSCHECHOSLOWAKEI tOK 312130 n - 5604 - F 060886 - Pt 01 Gedruckt in der Tschechoslowakei Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 VERWENDUNG Das Ger& 1st fiir alle jene Gebiete der elektrotechnischen Industrie bestimmt, wo eine kon- stante Netzspannung verlangt wird. Es wird in groBem AusmaBe bei dem Betriebe verschie- denartigster elektrischer Gerate beraitzt, da es die schwankende Netzspannung bei jeder innerhalb der angefuhrten Werte liegende Belastung stabilisiert. Das Gerdt ist sehr einfach konstruiert und arbeitet vollkommen automatisch. Es leistet daher unschatzbare Dienste in der Kinematographie, bei der Verwendung von Photoelementen, Photometern, Farbkompa- ratoren und dhnlichen Apparaten. Es spielt eine hervorragende Rolle bei der Beniitzung medi- zinischer Sondereinrichtungen, insbesondere in der Rontgenologie, wo es eine konstante Heizspannung ermoglicht und daher die Lebensdauer der Rontgenrohren verlangert. Der Wechselspannungs-Konstanthalter ist fiir jedes gut ausgestattete Laboratorium unerldBlich. BESCHREIBUNG Das Gerat arbeitet mit einem magnetisch gesi:ittigten Eisenkern und setzt sich aus Teilen, die teilweise in Resonanz stehen, zusammen. Die Inbetriebnahme erfolgt durch einfaches An- schlieBen an dos Lichtnetz. Der Stabilisator ist in einem Metallgehduse eingebaut, dos mit einem beigefarbenen Schrumpflackiiberzug versehen ist. VORZOGE Konstante Ausgangsspannung ftir alle Belastungen bis 300 W. Die Eingangsspannung kann innerhalb weiter Grenzen schwanken. Vollkommen automatischer, gerduschloser Betrieb. Keine beweglichen Bestandteile, daher keine Abniitzung. TECHNISCHE ANGABEN Der Netzspannungs-Konstanthalter ist fiir 220 V, 50 Hz bel einem Leistungsfaktor cos 9 = 1 konstruiert. Die maximale Anderung der Ausgangsspannung bei Anderung der Eingangsspannung urn ? 15% betrogt ? I %. ,Die Hochstbelastung ist 300 W; der Ausaang ist filr drel verschiedene Belastungen einge- richtet: 100, 200, 300 W. Die Ausgangsspannung ist nicht rein sinusformig. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 1, III Itc'' 0 k.. 300W 200W 100W 0---- CT = ...1.:MemeginEmomr. ? ri ? c. , ? - ? , Z. Iktit Tr, ? I. $1. ? t 4,5 Declassified - KOVO PRAHA-TSCHECHOSLOWAKEI dOK 312131 n 5604 F 040646 - Pt 01 Gedruckt in der Tschechoslowakei Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 - ? 11 VERWENDUNG TECHNISCHE ANGABEN Das Wechselstrom-Speisegerdt TESLA BM 207 ist eine nicht stabilisierte Wechselstromquelle, die iii verschiedenen Werkstotten und Laboratorien der Elektroindustrie benlitzt wird. BESCHREIBUNG Das Geri:it ermoglicht die Abnahme einer regelbaren, nominellen Wechselspannung von 120 und 220 V sowie oiler Liblichen Rohrenheizspannungen, und zwar mit oder ohne Regelung. Der Regelbereich betr? ca. ? 15 %, so dafi bei normalen Netzschwankungen stets der betreffende Nennwert eingestellt werden kann. Zur Kontrolle der abgenommenen StrOme und Spannungen dienen zwei Mengerdte mit zugehorigen Umschaltern. Zwei besondere Eingangsbuchsen ermoglichen die Beniitzung der MeBgerdte ouch fur Messungen auBerhalb des Gerdtes. VORZOGE Regelspannungen: 220; 120; 55; 12,6; 6,3; 5; 4; 2,5 V Stromentnahme: 2; 2; 1; 2; 3; 3; 3; 4 A Regelbereich: 220 V 120 V bei Leerlauf 190-250 V 105-140 V bei 2 A Belastung 187-247 V 102-137 V Maximale Stromabnahme aus alien Buchsen gleichzeitig: 4 A Innerer Widerstand: kleiner als 3 Ohm Leistungsaufnahme bei Leerlauf: Reglermaximum ? 54 W Reglerminimum ? 34 W Stromversorgung: NetzanschluB 120 oder 220V ?50 Hz Sicherung: Schmelzsicherung 4 A im NetzanschluBtei I Regelbarkeit der abgenommenen Spannungen. Kontrolle der Str6me und Spannungen mit eingebauten MeBgerdten. Moglichkeit zur Benutzung der MeBinstrumente f?r andere MeB- zwecke. Obersichtliches Schaltbild auf der Frontplatte, aus dem die Bedienung und Benutzung ersichtlich ist. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 - _ 7p, xikt )7 4 61.7. rZi,"L'a ...MERMAN/0 L. ?-??:!:---:' --:';',:? ...???-*.' ': , ..,, ?.11exeichntine.?.. ' ' -';.:,.. ., ? ???,.?:-..,,' ?, , 4 ' '-';Tiet"; ,...?,.,,,,,,,,...7.i.,.,,,,,,A LiPAlinwegunielf in In:^,!::: ....,.:Giiver_i.e....,h!.. .',:7.Bsic.....;;:-.. a , , . :7,p.....zril'il: ... .-. - -,,e,?;','-',42;?,1:- ..i: ''?,' -Ti.lii*,:14-V..?...='''-. . 7i,i :?.:?:??-:;;;,?,--??9.1,-....?,,. ,,,..,--,?,,, Wiichiilitrom-Spitimtparilt ' ,.f., -,,,_-_, ----,.,.-6.t,r1--4:2.44.51 ,-..., i?,',?-?;li?k'il???,?-i,,..e,`-A.-4.-...r?r?:r7,7F1%,.t?t "Ili..:1:-..?..."''.',"1,'illri..??,C,,?'''., ---, TESLA IM 207 ....i.,,, 4-ijaPPrzttv5rE',7?.t.irv7. . , ?.:, . ._ -' ?.. ., .. ... -,.., ?.?: , ,7: ?., . .-- , , , , , 4,,,, . , . L .., . ...:. .' . ,..,,,,,.., , ._ .-",.' 4 , ,, ? .... '411,..t..r.:41-. IM 207 . , ., ,..: ',..-??? .. "z,-"A ',',..?,,,?,, . 1;?'...7.:;:',e,"^:.!. . k -,- s- Gedruckt in Or Tschechoslowakei Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 ? ir,Ph? VERWENDUNG TECHNISCHE ANGATCEN Das Gleichstrom-Speisegerat TESLA BM 208 liefert eine von 0 V bis 250 oder 500 V kontinuier- Regelbereich: 0-500 V= lich regelbare Gleichspannung, die nicht stabilisiert ist. AuBer diesen beiden Spannungen er- Welligkeit bei Vollast: 500 V/240 mA kleiner als 0,2 %; 250 V/300 mA kleiner mOglicht dos Gerlit ouch die Abnahme einer von 0-250 V regelbaren Gleichspannung, mit als 1 % selbstandigen Sicherungen, sowie mehrere fiir Elektronenrohren Obliche Heizspannungen. Zur Messung der abgenommenen Spannungen und Strome dienen die eingebauten MeBinstru- Regelbare Wechselspannung: 0-250 V mente, die ouch fiir andere MeBzwecke beniitzt werden konnen. Abnehmbare Heizspannungen: 4 V. 6,3 V, 12,6 V 11,4 ROhrenbestOckung: 2xAZ 12 BESCHREIBUNG Zur Erzeugung der Betriebsspannung sind zwei Netztransformatoren vorgesehen, von denen der eine direkt an dos Lichtnetz und der zweite Ober einen Schalter an den eingebauten Regel- transformator (in Sparschaltung) Type Ki9ik angeschlossen ist. Der Eliminator ist mit zwei GleichrichterrOhren AZ 12 bestiickt; die verwendete Schaltung ist eine Zweiweg-Schaltung mit tadelloser Filterung. Die Strommessung wird durch Messung des Spannungsabfalles an den eingebauten Widerstunden vorgenommen. Das Voltmeter ist vor den WiderstOnden eingeschaltet, so daB sein Eigenverbrauch bei der Strommessung nicht angezeigt wird. Die Voltmeterempfindlichkeit kann durch Driicken einer Taste, d. h. durch Ausschaltung eines Serienwiderstandes, vergrOBert werden. VORZOGE Stetig regelbare Gleichspannung von 0 bis 500 V. Die eingestellten Spannungen kOnnen von 4 Buchsenpaaren abgenommen werden. Messung der EinzelstrOme in den 4 Abnahmezweigen, und des Gesamtstrom.es. Farbbezeichnung der Buchsen und der Stellungen des MeBgerat- umsc,halters. Ein Obersichtliches Schaltschema auf der Frontplatte erleichtert die Beniitzung und Bedienung des Gerates. Leistungsaufnahme bei Leerlauf: 85 W Stromversorgung: NetzanschluB 120 oder 220 V-50 Hz Sicherungen: Netzsicherung 4 A, Anodensicherung 500 mA Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08 ? C -0 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 mit-!W.0.1:".:7a411.*Atr'.410-AVM,44 _ . . :,?,...."-a-,,,.?.;.;44.--Nr7",.-V.,....*:-:,a-- :1C.:....,..?,,I,'":?,,r4itPlJZCF.S.AC,', 71,x,-'/"-Illizeichnuni4" Gedruckc -1?21-1'4:-- a -w a , ...,-N.i. A) ,, J.,,.r.,ar...Tipev,,,. ?s* .c,".'Air-,-'-'-'---- '-l'i..7:-.7 :f.:,:l.. inesl!li."2.1,1 1 i mm S&,k,-,,r ' -'- ."--.4""I'?"- ' '.,Ggiar kg ;;Best. 1 r, i .:???!! -?rt:-.,... :IT -.? ,-17Cy.71.44. 11 ,-.,t?-1?,7.. 11.0.1.11,Pl.,"!?; Gtsch' '' ' , , --...A,,-,,C.::.,:a.arq stromfSpois?-r, ;r."..;'f.:;-..,'-..:.i:? .;".',,.:,..a--'-,-.:4?',:,.4!-1-''':''',s,p:.e.,10r1.i:".lr`e..:;'f?t t'.,,'A,,, a,^''-?o+'-''k','.4Zl.'..V,1cit1ta`0? ' kasm3.,,,r-.11:::1?'..7.( .1:--rialei 4,q ,f-",1",:'".1.e..4.,.e,.s 45,1/4ft:`:r,,,4-.,,,-7W,;:ai p.4. ,.,-,,3q;..,, ..,iR..,--,,1.'x..:..: TESCAIM 201 ?_ 1.?3?41.V:Te_At 490 -.. '.. .-. ,,a;. x"z,: 1aS-.?a:t.2 O 1'.Y?.ik!-a$. --' -.4:?:',.,, 7.? -. .:..r.-iczs -;...-r..C-,,-..a. r'- 4,:,ar.-'4 ' .;-::',.? 5M 201 ?.', -, . ':e . - a4,, .z. v???.-?_ --- 7.-??A e',..,k-..c. , ., in der Tscheehoslowakei Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Cop Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 -1 7 :tit. 4- ? ? *' ? -??"*.fil'..:,;(V-:,',051 VERWENDUNG Der Frequenzmesser TESLA BM 209 dient zur direkten Frequenzmessung bis 0,5 MHz. Mit ihm konnen durch Mischung ouch Frequenzdifferenzen wie z. B. Interferenzen und Schwebungen gemessen werden. Mit Hilfe von Schwebungsmethode und Quarzoszillator kann die Frequenz- stabilitat von Oszillatoren in Abkingigkeit von Zeit, Temperatur, Spannungsanderungen u. a. bestimmt werden. BESCHREIBUNG Bewiihrte Frontplattenkonstruktion. Auf der Frontplatte befinden sich 1 MeBinstrument, 2 selbstOndige Eingunge, 1 Bereichsumschalter und 1 Netzschalter mit Kontrollampe. Das Gerdt enthalt Amplitudenbegrenzer, die jeden Stromverlauf (sinus- und nichtsinusformig) in Rechtecke konstanter Amplitude umwandeln. Diese Spannung wird mit Hilfe eines RC-Glie- des kleiner Zeitkonstante differenziert, worauf die auf diese Weise entstandenen Stromimpul- se gleichgerichtet werden. Der Zeigerausschlag am MeBinstrument ist der Anzahl der in der Zeiteinheit gleichgerichteten Impulse und daher ouch der gemessenen Frequenz direkt pro- portional. VORZOGE Direkte Frequenzablesung Ober einen groBen Frequenzbereich. Der Zeigerausschlag ist nur von de r Frequenz und keineswegs von der Amplitude oder Spannungskurve abhangig. Netzspannungsschwankungen haben keinen EinfluB auf dos MeBresultat. TECHNISCHE ANGABEN MeBbereich: Bereiche: Eingangsspannungen: Eingang I Eingang II 30 Hz bis 0,5 MHz 1. 30 bis 50 Hz 2. bis 150 Hz 3. bis 500 Hz 4. bis 1500 Hz 5. bis 5 kHz 6. bis 15 kHz 7. bis 50 kHz 8. bis 150 kHz 9. bis 500 kHz 500 mV bis 10 V ? 5 V bis 500 V Die Wechselspannung kann einer Gleichspannung von max. 500 V superponiert sein Genauigkeit: ? 3 % vom Skalenendwert in alien Bereichen Stabilitot: bei Netzspannungsschwankungen von ? 10 % ist die Fehlergrenze ? 1 %, die in der angefuhrten Genauigkeit miteinbegriffen ist Stromversorgung: NetzanschluB 120 oder 220 V, 40-60.Hz Leistungsaufnahme: 50 W Sicherung: Netzsicherung 1 A Declassified in Part - Sanitized Cop Approved for Release 2013/08/08 ? CIA-RDP81-01043p0 7flnl4nnn Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 VSTUP -,Bezeichnung? ..?;:iri..,?`?,?,%;..c.:: +,,,,?:?::?,.1.--.., =tr.1.-,'S's:5%jt.....:t:,..-,. yp? 4 . ikbmessungen intmmq.....1:i'; '',.,'''.--'?'1,--s:1?, .--;'---4`..`''''''' ,;-;":-.r.9,..:,,,e, ,Giii kg r..;...`. -t., ..;"??,:-.,--:-;t,"'- , Best.i..N ? '.--.4%.-1,q-^`?- 7-- 2,--t-,'"" P e -Breice':"- Holm - ?,'-'1140e -1, ..., , -,nTESLATBek209,,, ,h,s;.:s.,;,1,,fe.41,;',.....\;?.?`?, - 5 ' l' BW 209.f fr .....5. "equonzmesur 0, ,,,,,st;?,,,,,,p..y.,,,S-47,,?:;0 Gedruckt in der Tschechoslowakei Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08 : CIA-RDP81-01043R002200140004-4 711.MSFC,,LWaFitaitragt!Aanallgzeili VERWENDUNG ? TECHNISCHE ANGABEN Das NF-Millivoltmeter TESLA BM 210 dient zur Messung von Wechseispannungen in einem Gesamtbereich: 0,01 bis 300 V Bereich von 20 Hz bis 30 kHz. Es eignet sich auf dem Goblet der NF-Technlk zur Messung der Bereiche bei vollem Zeigeraus- Frequenzkennlinien von Verstorkern, Toanabnehmern, Mikrophonen, BildrOhren, Lautspre- schlag: 0,01; 0,03; 0,1; 0,3; 1; 3; 10; 30; 300 V chern usw. Das Ger& 1st als tragbares Instrument in der Oblichen Werkstattausfiihrung ge- Frequenzbereich: 20 Hz bis 30 kHz bout. BESCHREIBUNG Dieses Millivoltmeter ist im Prinzip em Dreistufenverstorker, der em n Mikroamperemeter mit Gleichrichter in Graetzschaltung speist. Samtliche VerstOrkerstufen sind mit Gegenkopplung (nichtbiockierte Katodenwiderstande) geschaltet. Zwischen den Katoden der ersten und dritten Stufe besteht iiberdies eine frequenzabhongige Gegenkopplung zur Ausgieichung der durch die Kopplungskondensatoren in den niedrigen Frequenzen verursachten Dompfung. Das Millivoltmeter wird aus einem eingebauten stabilisierten Speisegerat gespeist. VORZOGE Der Eingangs-Spannungsteller arbeitet frequenzunabhtingig. Der Einfluss der Alterung der verschiedenen Elemente der VerstOrkungskette 1st auf die Gegenkopplung beschrankt. Die Veranderungen der Gleichrichter des Messgerbtes sind durch Einschaltung des Messgerdtes zwischen die Anode der dritten und die Katode der zweiten VerstEirkerstufe begrenzt. Die Nulleinstellung erObrigt sich und es genilgt, von Zeit zu Zeit die Empfindlichkeit nachzu- prtifen, bzw. nachzuregeln. Die Anwendung von Sirutoren macht keine Fremdspannungsrege- lung erforderlich. Der magnetische Stabilisator, der im Netzteil eingeabut 1st, liefert eine Spannung, die bei NetzspannungsEinderungen von -1 10 % urn weniger GIs 0,5 % schwankt. Spannungsgenauigkeit: Yoh 30 Hz bis 20 kHz 3 % unter 30 Hz und Ober 20 kHz besser als ? 5 % der sinusformig verlaufenden Spannung Eingangswiderstand: ca. 1,5 MS1 Eingangskapazittit: kleiner als 32 pF Bestiickung: 1 x 6F32, 2 x 6BC32, 1 x 6Z31 Speisung: 12 oder 220 V, 50 Hz Sicherung: durch Netzsicherung 4 Declassified in Part - Sanitized opy Approved for Release 2013/08/08 : Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Gedruckt in der Tschechoslowakei Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy A proved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 VERWENDUNG Das Q-Meter TESLA BM 211 dient zu Messungen von Spulen, Kondensatoren, dielektrischen Konstanten, Eigenkapazitkiten von Spulen, Induktivitdten von Widerstonden und Kondensa- toren. Es eignet sich auch zur genauen Vergleichung von verschiedenen Spulen, Kondensato- . ren und Isolierstoffen. BESCHREIBUNG Spulen mess u ng en. Das Gerdt ist im Prinzip em n Hochfrequenzgenerator (Summer) mit breitem Frequenzband. Mit Hilfe der HF-Detektion wird am Oszillator eine konstante Spannung aufrechterhalten, von der em n Teil an die zu messende Spule gefiihrt wird, die zu- sammen mit dem Abstimmkondensator den Oszillatorkreis bildet. Dieser wird auf Resonanz abgestimmt, und die HF-Spannung gelangt von bier Ober einen Teiler zur Detektion. An das Gleichspannungs-Voltmeter werden durch Tastenumschaltung zwei gleichgerichtete Span- nungen gefiihrt; und zwar eine von der HF-Detektion zur Aufrechterhaltung der konstanten Oszillatorspannung und eine zweite von der Q-Detektion zur Feststellung der an der gemes- senen Spule bestehenden HF-Spannung. Mess u ng a n d e r e r Ei nze I te i I e. An die Klemmen ?Lx" wird eine Spule ange- schlossen, deren Selbstinduktion mit dem Abstimmkondensator bei einer bestimmten Mess- frequenz in Resonanz steht. Die Messung erfolgt indirekt, denn sie beruht auf der Verstim- mung des zu messenden Kreises. Messung der Dielektrizitdtskonstanten von Isolierstoffen. Die Dielektrizitatskonstante bestimmt man aus der Kapazitdtsdnderung eines Mess-Luft- kondensators, der aus zwei Platten von bekannten Abmessungen besteht, zwischen die der untersuchte Isolierstoff eingelegt wird. V orzug e. Rasche und einfache,Handhabung, di rekte Ablesung der Kapazitdt und Selbst- induktion, vielseitige Verwendbarkeit, ausreichende Genauigkeit und Stabilitdt. Gleichblei- bende Ablesegenauigkeit des Giitefaktors Q ouch bei hochsten Frequenzen. TECHNISCHE ANGABEN Giitefaktorbereich Q = 0 + 450 Frequenzbereich: 30 kHz bis 30 MHz, unterteilt in 6 Stufen: 30 95 kHz, 95 300 kHz, 300 950 kHz, 950 3 MHz, 3 4- 9,5 MHz und 9,5 30 MHz Induktivitatsbereich: bei direkter Skalenablesung 0,51J.H ? 0,5 H; bei indirek- ter Ablesung durch Errechnung nach der Gleichung L = 25350 (f... MHz, L... 1.tH, C... pF) reicht der Be- - f2C reich von 0,07 IJ.H bis 0,7 H, insofern die Eigenkapazitdt der Spule gegeniiber der Kapazittit des Abstimmkonden- sators vernachldssigt werden kann Kapazitdtsbereich: bei direkter Ablesung von 0,1 pF bis 400 pF; bei indirekter Ablesung durch Errechnung von 0,1 pF bis 0,1 v.F Verlustfaktorbereich von Konden- satoren und Isoliermaterial: Genauigkeit: Frequenz: Q-Ablesung: Induktivittit: Verlustwinkel: Kapazitat: Stabilitdt: Stromquelle: Bestuckung: bei Kapazitdten bis 400 pF und bei in Kondensator-Auf- machung gepriiften Isolierstoffen mit Kapazitot bis 400 pF kann der Verlustwinkel von 0,05 % bis 10 % gemessen werden ? 1 %; Ober 3 MHz ? 1,5%) auf stimtlichen Bereichen ? 5 %, falls Korrektur mit REicksicht auf die Eigenkapazitdt der gemessenen Spule durchgefuhrt wurde auf samtlichen Bereichen ? 3 %, falls die Eigenkapazitdt gegenaber der Abstimmkapazitiit vernachldssigt werden kann auf alien Bereichen ? 10% bei direkter Ablesung ? 1 %, mindestens ? 2 pF Spannungsschwankungen innerhalb ? 10 % beeintrdch- tigen die Messgenauigkeit nicht. Die Messgenauigkeit 1st in-nerhalb der Grenzen + 10 ?C bis + 30 ?C tempera- iurunabhilingig Wechselstromnetz 120 oder 220 V, 50 Hz. Stromaufnahme 55 W UBL 2i, 2x ECH 21,6 AL 5, 2 x AZ 11, 2x12 TA 31 AUSFOHRUNG Unabhangige Einheit mit Frontplattenanschlussen. Declassified in Part - Sanitized Copy A 13/08/08: CIA-RDP81-01043R0077nnl annne__A Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 tk itj?V::et,4414. !di " tr,21.;?51Y ? i'!'er. I 74.1t "AS-1 IUSLAIM 211 Gedruckt in der Tschechoslowakei Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 VERWENDUNG Der RC-Generator TESLA BM 212 ist em n fiir Servicezwecke bestimmter Niederfrequenzgene- rotor mit groBem Frequenzbereich, der sich auf alien Arbeitsgebieten der NF-Technik bestens bewiihrt hat. Er wird Oberon dort verwendet, wo eine stabile Niederfrequenz-Stromquelle mit regelbarer Ausgangsspannung und wahlweise einstellbarer Ausgangsimpedanz verlangt wird. In Verbindung mit einem Katodenstrahloszillograph oder NF-Millivoltmeter eignet er sich insbesondere zur Aufnahme des Frequenzggnges von Verstdrkern, Mikrophonen, Ton- abnehmern, Photozellen u. a. BESCHREIBUNG Der Grundbestandteil des Gerdtes bildet eine Wiensche Br?cke, die als positive Rackkopplung zwischen den Oszillatorrohren geschaltet ist. Der Kopplungsgrad, d. i. zuverldssiges Schwin- gen bei minimaler Verzerrung, wird so eingestellt, clan der Verstdrkungsgewinn dieser Ruck- kopplung gleich 1 wird. Auf diese Weise wird eine ausgezeichnete Selektivitdt far die gerade eingestellte Frequenz erhalten. Weitere Stufen bilden em n Niederfrequenz- und em n Endverstdrker, von denen der letztere mit zwei selbstdndigen Ausgongen, und zwar einem symmetrischen und einem asymmetrischen Ausgang versehen ist. Der symmetrische Ausgang kann wahlweise ad die Impedanzen 1000, 100 oder 5 Ohm umgeschaltet werden und ist im Bereiche von 25 Hz bis 15 000 Hz kontinuier- lich von 0 bis 10 V einstellbar. Der asymmetrische Ausgang (Ohmscher Widerstand) kann in fiinf Stufen sowie kontinuierlich mit einem Potentiometer geregelt werden. Die Ausgangsspannung betrdgt innerhalb des gesamten Frequenzbereiches 20 V ? 3 db. VORZOGE GroBer Frequenzbereich. Symmetrischer (Impedanz-) und asymmetrischer (Widerstands-) 'Ausgang. Regelbare Ausgangsspannung. Einfache und schnelle Bedienung. Allseitige Ver- wend barkeit. TECHNISCHE ANGABEN Frequenzbereich: Frequenzgenauigkeit: Ausgang: a) b) Ausgangsspannung: Rohrenbestikkung: Stromversorgung: Leistungsaufnahme: Sicherungen: 25 Hz bis 200 kHz in 4 Teilbereichen im Bereiche 25 Hz bis 20 Hz . . ? 8 %, im Bereiche 20 kHz bis 200 kHz . ? 5 % symmetrisch (Impedanzteiler) 1000, 100 und 5 Ohm asymmetrisch (Widerstandsteiler) regelbar in 5 Stufen bei einer Impedanz von 1000 Ohm und entsprechender Belastung . 10 V ? 3 db innerhalb 25 Hz bis 15 kHz Klirrfaktor 3 3/4, am Widerstandsausgang 20 V ? 3 db im ganzen Frequenzbereich. Klirrfaktor 2 % 1 x 6 AK5 (6F32), 4 x 6 AG15, 6L31 AZ4 (2 x 6X4) NetzanschluB 220 oder 120 V, 50 Hz max. 70 W Schmelzsicherung im Netzteil Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004 - Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 J 1. Syne& 0 asvatrY II KOVO PRAHA-TSCHECHOSLOWAKEI COK 312145 n - 5604 - F 060906 - Pt 01 Gedruckt in der Tschechoslowakei Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 APPLICATION The TESLA BM 213 inductance measuring apparatus is designed for use as a workshop instru- ment for the direct measurement of R. F. circuits and their components.The ranges are selected with regard to practical application in the servicing of all kinds of radio receivers and similar appliances which operate with R. F. currents. DESCRIPTION The apparatus operates on the resonance principle. The component, the inductance of which has to be measured, is connected in parallel to a built-in capacitor. Into the resonance circuit thus formed is injected a controllable signal from an oscillator, the tuning dial of which is calibrated directly in units of inductance.The resonant voltage is ascertained by the maximum deflection of the built-in V. T. voltmeter. The result of measurement is indicated directly on one of the five scales, the markings of which correspond with the markings of the range selec- tor. ADVANTAGES Universal applicability, Direct reading of the measured values. Sufficient accuracy Stability in use. Easy and simple application. Portable, sturdy steel cabinet. TECHNICAL DATA The whole range 0.1 t.tH to 10 mH is-divided into 5 settings of the range selector: 1. 0.1 p.H to 2 1.1.H ?2. up to 20 t.f.H 3. up to 200 v.H 4. up to 2 mH 5. up to 10 mH Accuracy of all ranges: ? 1.5 % or ? 0.015 t.t.H (whichever is the larger) Tube complement: 6Z31 or 6X4, 6AT6, 6AQ5 Mains connection: 220 or 120 V, 50 c/s Power consumption: 25 V/ approx. Fuse: thermal fuse Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08 C 1 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 KOVO PRAHA-CZEtHOSLOVAKIA tOK 312136 a - 5604 - F 060776- Pt 01 Printed in Czechoslovakia Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 V E RWEN D UNG Das Kapazitkits-MeBgertit Type BM 214 1st em n Betriebsgerdt, welches zur direkten Kapazittits- messung, ohne Umrechnungstabellen oder Berechnungen, bestimmtlst. Es dient zur schnellen Kontrolle von Bestandteilen und ist em n unentbehrliches Hilfsgerkit fur WerkstOtten, die sich mit Montage und Reparaturen von elektrischen Apparaten,Rundfunkempftingern und anderen elektrischen Einrichtungen befassen. BESCHRE1BUNG Das MeBprinzip beruht auf einer Resonanz-Methode, bei der die zu messende Kapazitdt mit einer eingebauten Normal-Selbstinduktion einen Parallel-Resonanzkreis bildet. Die zur Spei- sung des Resonanzkreises notige Hochfrequenzspannung wird von dem eingebauten Oszillator mit abgestimmtem Gitter geliefert. Die bei Resonanz erhaltene Hochstspannung wird von dem MeBinstrument des eingebauten ROhrenvoltmeters angezeigt. VORZOGE Direkte Ablesung der MeBwerte, groBer MeBbereich, Betriebsstabilitdt, einfache Bedienung. Zahlreiche Verwendungsm8glichkeiten auf alien Teilgebieten der Elektrotechnik. TECHNISCHE ANGAB.EN MeBbereiche: Genauigkeit: 0-100 pF bis 1000 pF bis 10 000 pF bis 0,1 p.F bis 0,5 [IF It 1,5 % oder 1,5 pF vom MeBwert (es gilt der graBere Wert) Stromversorgung: NetzanschluB 220 V oder 120 V ? 50 Hz Sicherung: Thermosicherung ROhrenbestikkung: 6 AT 6, 6 AQ 5, 6 Z 31 L Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08 ? CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 4 . ? OTh- ._; ? 6 I I KOVOPRAHA-TSCHECHOSLOWAKEI tOK 312148 n - 5604 - F 060926 Pr 01 Gedruckt in der Tschechotlowakei 4 43 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part- Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 VERWEN DUNG Das RdhrenprOfgerdt Type BM 215 dient zur Bestimmung der ROhrenqualitdt durch Ermitt- lung der Emissionsfaigkeit der Katode, Fadenbruchpriffung, Feststellung von Kurzschliissen zwischen Elektroden, sowie Steilheits- und Vakuumprilfung. Das Priggerdt 1st fur Werkstdtten bestimmt und eignet sich zur Untersuchung oiler iiblichen Rahrentypen. An der Frontplatte befinden sich 14 Arten von Rohrensockeln fur sdmtliche gebrduchlicherweise verwendeten Rohrentypen. Bei Spezialtypen (d. h. bei Rohren mit abweichender Sockelform) schliesst man zwecks Priifung die Elektroden mit speziellen Anschlussschniiren an die entsprechenden Buch- sen an. Das Rohrenpriffgerdt wird in der dbfichen Werkstattenausfibrung (Service-Aus- fuhrung) gebaut. Es 1st leicht tragbar und eignet sich ouch far verschiedene andere Zwecke, z. B. als Kurzschlussprdfer, Fadenbruchpriffer, Voltmeter u. a. BESCHREIBUNG Das Gerdt besteht aus einem Eliminator mit zwei Transformatoren f?r sdmtliche in Frage kommenden Spannungen, einem Reihenumschalter und zwei Funktionsumschaltern. Die mit Bezeichnungen versehenen Buchsen an der Frontplatte ermtiglichen den Anschluss von Spezia' rohrentypen. Die Fadenbruchpriifung erfolgt durch Bruckenmessung, die Anoden- und Gitterstrompriifung durch Anlegung von Spannung an die betreffende Elektrode und Einschaltung des Messgerdtes in ihren Bereich; die Steilheit wird durch Anderung von Ug, urn 1 V ermittelt. Die ausreichen- de Gilte des Vakuums ergibt sich aus unverdndertem Zeigerausschlag bei Umschaltung aus Stpllung la in Stellung VAC. Dabei wird in die Zuleitung g, em n 200 kn. Widerstand einge- schaltet. KurzschlUsse werden mit Hilfe der ohmmetrischen Methode festgestellt. VORZOGE Das Messverfahren 1st direkt und halbautomatisch ilk die Oblichen Rohrentypen mit MOglich- keit der Priifung ouch solcher Rohren, deren Sockeltype im Priifgerdt nicht eingebaut 1st. Der Verwendungsbereich des Gerdtes ldsst sich noch z. B. durch Einstellung eines Regelpoten- tiometers f?r stufenlose Regelung der Vorspannung G, erweitern. Das Gerdt ist ausserdem verwendbai- als Kurzschlusspriifer, Fadenbruchpriifer und Gleichstrom-Voltmeter mit Be- reichen 15-100-300 V; einfache und rasche Handhabung. TECHNISCHE ANGABEN ROhrensockeltypen: Anodenspannung: Lamellensockel, Zehnerrelhe, europ. Oktalsockel, amer. Oktalsockel, Funflamellen-Miniatur-, Rimlock-, Noval- sockel, Sockeltype 6 L 50, EF 50, FOnfstift-, Siebenstift-, amer. Siebenstift-, amer. Vierstiftsockel -- 0 bis 300 V in sechs Stufen Abstufung der Anodenspannung Ea max. und der Schirmgitterspan- flung Eg., max.: Spannungsgenauigkeit: Abstufung der Vorspannung des er- sten Gitters Vg,: Spannungsgenauigkeit: Abstufung des Bereiches des Mess- gerdtes I max.: Heizspannung: Speisung: Stromaufnahme: Sicherung: Bestlickung: 0; 20; 50; 100; 150;. 250; 300 V LI: 5 % bei Netzspannung 220 V (120 V) und Belastung bis 0,1 A 0; 1,5; 3; 6; 12; 24; 48V ? 3% bei Netzspannung 220 V (120 V) ohne Abnahme 1,5; 5; 15; 150; 500 mA Aus den Spannungen an den Klemmen des HF-Verbin- dungsumschalters 0; 0,5; 1; 9,3; 20; 40; 60 V: 0,7; 1,45; 3; 5,2; 7; 15; 50 V lassen sich die Heizspannungen fur die iiberwiegende Mehrheit der international gebrduchlichen Rohren mit ? 5 % Genauigkeit zusammensetzen ? - Die zuldssige Hochstbelastung fur Spannungen bis 25 V betrdgt 2 A, Ober .25 V ? 0,3 A , 220 V oder 120 V,.50 Hz ca. 10 W ? Stromverbrauch der zu priifenden ROhre durch Thermosicherungen 6 Z 31 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08 ? CIA-RDP81 01043R00 2nniannna a Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 it 0 VO PRAHA-TSCHECHOSLOWAKEI COK 312141 n - 5604 - F 060966- Pc 01 Gedruckt in der Tschechoslowakei Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 VERWENDUNG Das Gerdt ist in der iiblichen Werksaittenausfiihrung gebaut und dient zur Messung von Gleichspannungen bis zu 6 kV und von Widerstanden bis zu 200 M. Es eignet sich insbeson- dere zur Messung von GS-Spannungen an grossen Widersainden, z. B. zur Messung der Gitter- vorspannung von R8hren u. a. BESCHREIBUNG Die zu messende Spannung wird an das Gitter einer Doppelrahre gefiihrt, das als Brilcken- Katodenversturker geschaltet ist. Zwischen die Systeme der R6hren ist em n Messgerdt einge- schaltet. Spannungen bis 300 V werden direkt gemessen, hdhere Spannungen (bis 3 kV) iiber einen eingebauten Spannungsteiler 1 : 10. Fiir die Untersuchung von Spannungen zwischen 3 und 6 kV muss eine Sonde verwendet werden. Der Widerstandswert wird durch Messung des Spannungsabfalles an dem eingebauten Widerstand festgestellt. Der Spannungsabfall ist der Gr6sse des untersuchten Widerstandes direkt proportionell, und der entsprechende Wert wird unmittelbar an einer besonderen Skala abgelesen. VORZOGE Grosse Verwendungsmoglichkeiten; eingebauter Spannungsteiler 1 : 10 und 1 : 20 in einer Sonde ermiiglichen Spannungsmessungen bis zu 6 kV; grosser Innenwiderstand; Moglich- keit von Polaritdtswechsel des Messgerdtes. Kleine Ausmasse und geringes Gewicht erleich- tern den Transport und die Verwendung des Voltohmmeters ouch ausserhalb der Werkstatt. .?...uvagreuar.catroasssiosem*. rx,rom? TECHNISCHE ANGABEN ? Voltmeterbereich: Tellbereiche: Genauigkeit: mit Spannungsteiler 1 : 10: Genauigkeit: mit Sonde (Teller 1: 20): Ohmmeterbereich: Einzelbereiche fur halben Zeiger- ausschlag: Genauigkeit: Bestiickung: Sicherung: Speisung: Stromaufnahme: 0 bis 6 kV 1, 3, 10, 30, 100, 300V Bei Messungen an Stromquellen mit Innenwiderstand bis 2-Ma ist die Genauigkeit des Gerdtes grosser als ? 3 %. Bei Messungen an Stromquellen mit grOsserem Innen- widerstand als 2 Ma ist die Genauigkeit geringer. -auf Bereich 300 V kann bis 3 kV gemessen werden ? 5 % bei Anschluss an die Klemmen V-12 kann bis 6 kV ge- messen werden 0 bis 200 MS2 500, 5 k, 50 k, 0,5 Mil, 5 M11 bei Messungen innerhalb der angefiihrten Grenzen ? 5%, sonst geringer 1 x 6 Z 31 oder 6 x 4, 1 x 6H8M oder 6 SN 7 durch Thermosicherung 120 oder 220 V, 50 Hz 35 W Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 ) ,?. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 KOVO PRAHA-TSCHECHOSLOWAKEI tOK 312134 n - 5604 - F 060866 - Pt 01 Gedruckt in der Tschechoslowakei Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy A proved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 ?e ? s. 11:16 ? VERWENDUNG Der RC-Generator BM 218a findet weitgehende Verwendung in der Messtechnik. Er eignet sich zur Ermittlung von Empfindlichkeit, Verzerrung, Frequenzkennlinien u. a. Er wird in Verbindung mit einem NF-Voltmeter und Oszillographen verwendet. BESCHREIBUNG Der Oszillator hat zwei Riickkopplungsschleifen. Positive frequenzunabhOngige Riickkopp- lung zur Katode der ersten Rohre mit automatischem Oszillatorspannungsausgleich mittels Gliihlampenstabilisierung. Die Frequenzbestimmung erfolgt durch Einstellung der Elemente in einem Filter in Form eines iiberbilickten T, dos eine starke negative Riickkopplung zum Gitter der ersten far somtliche Frequenzen mit Ausnahme der abgestimmten Frequenz bildet. Die Bereiche werden durch die Umschaltung von Widerstanden im Filter gewahlt; die stufen- lose Frequenzonderung erfolgt mit Hilfe eines Zweifach-Drehkondensators. VORZOGE Kleine Verzerrung; betrochtliche FrequenzstabilitOt; hohe Ausgangsspannung im ganzen Frequenzbereich; Spannungskontrolle mittels eingebauten Voltmeters; stufenlose und deka- dische Regelung der Ausgangsspannung; kleiner Ausgangswiderstand; Frequenzunabhilingig- keit des Ausgangs-Spannungsteilers. TECHNISCHE ANGA BEN Frequenzbereich: Bereiche: Frequenzgenauigkeit Skala: Bereich I Bereich II?IV Bereich V Zeitbedingte Frequenziinderung in- folge Erwarmung des Geriites: Klirrfaktor: Ausgangsspannung: a 20 Hz bis 1,2 MHz in flint iiberlappenden Bereichen I 20-200 Hz il 200-2000 Hz ill 2-20 kHz IV 20-200 kHz V 0,2-1,2 MHz ? 3 % Stufenweise Regelung der Ausgangs- ? 2 % max. 3 % abhongig von der Einstellung der Freque_nzskala. Im Be- reich I bis IV ist er nach Einstellung der Frequenzskala 20 bis 100 < 1,5% von 100 bis 200 ist er grosser stufenlos einstellbar mittels Potentiometer von 0 V bis 10 V. (Mit dem Riickkoppelungspotentiometer konnen er- forderlichenfalls bis ca. 15V eingestellt werden- (bei grOs- serer Verzerrung und mit Frequenztinderung auf dem V. Bereich) spannung mittels Potentiometers: " 10; 3; 1; 0,3; 0,1; 0,03; 0,01, 0,003 V ca. 150 12; 2 kc2; 200 K2; 20 1) : im gesamten Bereich ? 1,5 db AZ 12, 3 x EBL 21, 6 B32 (6AL5), STV 280/40 Wechselstromnetz 220 oder 120 V, 50 Hz ? 'Netzsicherung 1 A fur 220 V; Netzsicherung 1,6 A fur 120 V; Anodensicherung 0,1 A Co. 80 W Ausgangsscheinwiderstand: Frequenzgang: kihrenbestiickung: Speisung: Sicherung: Stromaufnahme: Declassified in Part - Sanitized Copy A?proved for Release 2013/08/08 CIA RDP81 01043R0077nniannnit Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 7' m??????111t ?? im pe. /13 ," ? 0 IMPULSSPANNUNGSMESSER TESLA BM 219. KOVO PRAHA-TSCHECHOSLOWAKEI COK 312138 n - 5604 - F 060976 - Pt 01 Gedruckt in der Tschechoslowakei Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 VERWENDUNG Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Der Impulsspannungsmesser TESLA BM 219 dient zur Messung von Impuisspannun- gen beider Polaritaten. Er unterscheidet slch von den Oblichen Geraten dieser Art durch seinen groBen MeBbereich, wobei nicht nur die Spannung selbst, sondern auch die Impulsfolge-Frequenz und die Impulsbreite innerhalb weiter Grenzen variieren kOnnen. Die gemessene Spannung kann direkt am Anzeigegerat abgelesen werden. BESCHREIBUNG Die Arbeitsweise des Gerates beruht auf dem Prinzip der automatischen Kompen- sation. Die Kompensationsspannung entspricht der Spitzenspannung des Impulses und wird mit dem eingebauten Rohrenvoltmeter gemessen. Der Eingang ist in Ka- todenfolgeschaltung ausgefiihrt, so daB die Belastung des MeBkreises vernachlassigbar gering 1st. VORZOGE GroBer zulassiger Variationsbereich der Impulsfolge-Frequenz und Impulsbreite. Hohe Eingangsimpedanz. Moglichkeit einer Erweiterung des Spannungsbereiches. TECHNISCHE ANGABEN Spannungen: Anzeigegenauigkeit: Impulsfolge-Frequenz und Impulsbreite: 5 V, 25 V, 50 V fOr Vollausschlag. Mit Hilfssonden bis 500 V oder bis 5 kV. ? 5% vom Endwert in dem 25 V- und 50 V-Bereich, bei Netzspannungsschwankungen ? 5%. Impuls 0,2 us bei 100 Imp./s ? 8 000 Imp./s, Impuls 0,5 us bei 40 Imp./s ? 14 000 Imp Is, Impuls 1 its bei 40 Imp /s ? 30 000 Imp./s, Impuls 10 ,us bei 40 Imp./s 7 000 Imp /s Impuls 20 its bei 40 Imp /s ? 2 000 Imp./s. ROhrenbestOckung: NetzanschluB: Leistungsaufnahme: Abmessungen: Gewlcht: Sonderzubehor: 3 x 6 CC 31 , 2 x 6 B 31, 2 x 6 F32, 1 X AZ 11. Wechselstromnetz 220 V/50 Hz. etwa 60W. 490 x 140 x 340 mm. etwa 16 kg. auf besondere Bestellung kann der Impulsspannungs- teller BS 379 fur 75-50-25 kV mitgeliefert werden. Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01n4.!;Rnn99nn A nt-InA A Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Katodenfolgeschaltung - 2 Sperrdiode - 3 Breitbandverstarker - 4 Gleichrichter - 5 Kompen- . sationssPannung - 6 Riihrenvoltmeter Gedruckt in der Tschechoslowakei Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 iag VERWENDUNG , Das Q-Meter TESLA BM 220 ist em n Laboratoriumsmengerot, dos zur Messung des Giite- faktors von Spulen und Kondensatoren im Frequenzbereich 30 bis 200 MHz bestimmt ist. Seine Eigenschaften bieten zahlreiche Verwendungsmiiglichkeiten auf alien Gebieten der elektrotechnischen Industrie, insbesondere bei Funkortung, Fernsehen, Radartechnik usw. Es ist als Frontplattengerat ausgefiihrt und kann mit anderen Apparaten derselben Aus- fiihrung zusammen aufgestellt werden. BESCHREIBUNG Das Geriit besteht aus einem Hochfrequenzgenerator 30-200 MHz, einem Spannungsteiler und zwei Diodenvoltmetern. Die Generatorspannung wird in eine Leitung geschickt, an deren Eingang em n niederohmiges Diodenvoltmeter angeschlossen ist, das die Einstellung. einer konstanten Hochfrequenzspannung ermoglicht. Die Regelung der HF-Spannung ge- schieht durch Anderung der Anodenspannung des Oszillators. Die im Spannungsteiler der Leitung herabgesetzte Spannung wird einem abgestimmten Kreis zugefiihrt, der aus der zu messenden Spule und einem geeichten Abstimmkondensator besteht. Nach Einstellung der Resonanz ist die am Kreis auftretende Spannung dem Giitefaktor Q direkt proportional. An den Kondensator ist em n hochohmiges Diodenvoltmeter angeschlossen, dos di rekt in Q-Werten geeicht ist. Eine Anderung des Q-Bereiches wird durch Anderung der Voltmeterempfindlich- keit erreicht. VORZOGE Einfache und schnelle Bedienung. Direkte Abletung der Kapazit8t, Selbstinduktion und des Giitefaktors Q. Genauigkeit und TECHNISCHE ANGABEN Giitefaktor-Bereiche: Frequenzumfang: Genauigkeit: Rohrenbestiickung: Stromversorgung: Sicherung: ?1200 in 4 Teilbereichen 0? 100 0? 300 0? 600 0-1200 30 MHz bis 200 MHz in zwei Bereichen 30-75-200 MHz Q-Ablesung ? 15 % f?r f = 30-100 MHz, Abstimmkapa- zitiit ? 0,5 pF ? 1 % (es gilt der groBere Wert), Fre- quenz ? 1 % 4 x 6.I6, 2 x RD12Ga, 1 x 6AL5, 1 x AZ11, 1 x UY1N, 1 x STV 280/40 220 oder 120 V ? 50 Hz Schmelzsicherung im Netzteil Declassified in Part - Sanitized Copy A df r elease 8/08: CIA-RDPF31-n1naqpnnoonn4 A A A Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 kb. ? Gedruckc in der Tscheehoslowakei Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 VERWENDUNG Der Frequenzmodulator TESLA BM 240 dient zur Gewinnung eines modullerten H-F-Signals. Er kann ouch zur Einstellung von HF.- und MF.-Kreisen, Bandfiltern fiir Empffinger und Winn- chen Einrichtungen in Verbindung mit HF-Oszillator und Oszillographen verwendet werden. BESCHREIBUNG Das Gerdt besteht aus einem HF-Oszillatar, dessen Frequenz mit einer frequenzmodulietten Reaktanzrohre moduliert wird, wobei die Frequenz durch Gitterspannungsdnderung abge- dndert wird, und einer Mischstufe, die aus der Frequenz des eingebauten Oszillators und aus einer beliebigen zugefiihrten Frequenz eine Differenz- bzw. Summenfrequenz bildet, die zur eigentlichen Messung verwendet wird. Als Oszillator arbeitet der Triodenteil der ersten Riihre ECH 21. Parallel zum Oszillatorkreis ist eine Reaktanzritihre geschaltet, die von Triodenteil der zweiten, als veranderliche arbeitenden Rohre ECH 21 gebildet wird. Der Oszillatorkreis kann ilberdies durch einen mit der Skala verbundenen verdnderlichen Kondensator verstimmt werden. Die Mischung der beiden Frequenzen erfolgt im Hexodenteil der ersten ECH 21, an deren Steuergitter die Fre- quenz des dusseren Oszillators zugefiihrt wird, wdhrend an dos dritte Gitter die Frequenz des inneren Oszillators iiber den vom Hexodenteil der zweiten ECH 21 gebildeten Trennverstor- ker zugefiihrt wird, gelangt. Der Ausgang der Mischrohre kann mittels eines Potentiometers stufenlos gedndert werden. Zur Erreichung der automatischen Frequenzmodulierung werden an dos Gitter der Reaktanzrohre aigezahnschiiingungen von einem Oszillographen mit Fre- quenz 50-100 Hz zugeffihrt. Der Frequenzhub ldsst sich mit Hi lie des Potentiometers stufen- los dndern. VORZO GE Rasche optische Kontrolle von Bandfiltern und Resonanzkreisen. Bequeme Frequenzhubre- gelung. Unmittelbar an der Gerdteskala ablesbare Bandbreite. TECHNISCHE ANGABEN Frequenzhub: Frequenz des eingebauten Oszil- lators: Aussere Grenzfrequenz: Speisung: Stromaufnahme: Sicherung: Bestiickung: 0 bis 75 kHz .2,5 MHz verstimmbar urn ? 75 kHz; oder urn ? 15 kHz je nach verwendeten Oszillographen aus Wechs'elstromnetz 50 Hz, Spannung 120 oder 220 V ? 40W durch Netzsicherung 0,5 A 2 x ECH 21, AZ 11 ? Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08 ? CIA-RDP81-01043R002200140004-4 HF-OSZ. REAKT FREGU-HUEI /144/1/ 50-100 cis Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 TRENN- VERSTARKER MISCH.- ST AUSSEN-OSZ -4+ AUSGANG 0'?' ' KOVOPRAHA-TSCHECHOSLOWAKEI tOK 312133 n - 5604 - F 060876 - Pt 01 Gedruckt in der Tschechoslowakei Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 =. "??? .""1211.1111Elimr VERWENDUNG Das HF-Voltmeter TESLA BM 228 ist fur verschiedenartige Messungen im Bereiche der Fre- quenzen von 1 kHz bis 100 MHz bestimmt. In Verbindung mit einem Oszillographen und einem HF-Generator eignet es sich besonders zur Ermittlung der Frequenzbeschaffenheit verschiede- ner mit hohen Frequenzen arbeitender Gerdte. Das HF-Voltmeter ist ouch in bestimmten Arbeitsgebieten der NF-Technik verwendbar, so- weit nicht mit Frequenzen unter 1 kHz gearbeitet wird. Seine Konstruktion entspricht der fiblichen Werkstattenausfiihrung. BESCHREIBUNG Die untersuchte Spannung wird durch die in eine Sonde eingebaute HF-Duodiode gleich- gerichtet und gelangt fiber einen Gleichspannungsverstarker zu dem in Brfickenschaltung geschalteten Voltmeter. Zur Erreichung der erforderlichen Stabilitat und Genauigkeit ist aus der Brficke an den Sondeneingang Gegenkopplung gelegt. Die Heiz- sowie die Anodenspan- nung ist stabilisiert. VORZOGE Grosser Messspannungsbereich: grosse Empfindlichkeit; grosser Frequenzbereich, der Ton- und F-Bander umfasst; Genauigkeit; hoher Eingangsscheinwiderstand; Stabilitat gegenaber Netzsch wan ku ngen. TECHNISCHE ANGABEN Spannungsbereich: 0,03 bis 300 V = Teilbereiche: 0,1 - 0,3 : - 3 - 10- 30- 300 V Frequenzbereich: 1 kHz bis 100 MHz Genauig keit: ? 5 % aus Vollausschlag bei f = 10 kHz Frequenzfehler: kleiner als 5 % von 1 kHz bis 50 MHz; falls die Sonde mit einern Erdungsstift ausgestattet ist, ist der Frequenz- fehler auf 100 MHz kleiner als 10%. Bei Verwendung eines Erdungsleiters wird der Fehler (je nach Lange und Loge des Kabels) grosser Nullstabilitat mit Zeit: grosser als 2 mV/min (nach 30 Betriebsminuten) auf Be- reich 0,3 V Stabilitat: mit Netzspannungsschwankungen um ? 10 % veran- dert sich der Ausschlag urn 10 mV bzw. 2,5 % (es ist der grossere Wert einzusetzen) Eingangskapazitat: 7,5 pF Speisung: Wechselstromnetz 220/120 V, 50 Hz Sicherung: Netzsicherung 0,4 A Stromaufnahme: 50 W Bestuckung: 6 AL 5(6B32), 4 x 6AK5 (4 x 6F32),.AZ11, 11TA 31 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 - 4r.A. SONDE CS-VERSTARKER VOLTMETER ? 0-- 220 V SPEISECERAT STABILISAroa KOVIO PRAHA-TSCHECHOSLOW4KEI COK 312137 n - 5604 - F 060786 - Pt 01 Gedruckt in der Tschechoslowakei Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 ? ?? VERWENDUNG TECHNISCHE ANGABEN Der Klirrfaktormesser TESLA BM 224 ist em n elektrisches Laboratoriumsgerdt, das zur di rekten Messung des Klirrfaktors von Versairkern, Empfiingern, Generatoren und anderen im Ton- frequenzgebiet arbeitenden Geraten bestimmt ist. Es wird entweder selbstlindig oder in Ver- bindung mit einem Oszillographen bentitzt, der an die zu diesem Zwecke bestimmten Klem- men angeschlossen werden kann. Das Gerat ist als Frontplattengerdt konstruiert. BESCHREIBUNG Das Gerat besteht im wesentlichen aus einem Verstarker, der mit 9 Rohren bestiickt ist. Die zwischengeschaltete Wiensche Br?cke unterdriickt die abgestimmte Frequenz um ca. 80 db, wahrend das ilbrige Frequenzband hindurchgelassen wird. Durch Messung der Restspannung und Bestimmung ihres Verhaltnisses zur Grundspannung wird der Klirrfaktor gemessen. Das eingebaute Diodenvoltmeter miBt den Effektivwert der ?Restspannung in Obereinstimmung mit der theoretischen Definition des Klirrfaktors. Zur Erzielung der verlangten Genauigkeit wird die Frequenzcharakteristik im Bereiche auBerhalb der unterdriickten Frequenz durch eine starke Gegenkopplung ausgeglichen. Eine stabilisierte Anodenstromquelle beschriinkt die durch Netzschwankungen hervorgerufenen ungiinstigen Wirkungen. VORZOGE Direkte Ablesung des Klirrfaktors auf der Magerdtskala. Umschaltbare Empfindlichkeit des MeBinstruments. Genauigkeit und Betriebsstabilit8t. Allseitige Verwendbarkeit. Klirrfaktorbereich: 0,1 ?C, bis 100% Teilbereiche: 1, 3, 10, 30, 100 % Genauigkeit: _+. 5 % Zusiitzlicher Fehler: Die Eigenverzerrung des Geriites vergroBert den Klirr- faktor. In den meisten Frequenzbereichen ist dieser Fehler kleiner als 0,05 im ganzen Bereich max. 0,1 % Frequenzbereich: 50 Hz bis 15 kHz in flint' abgestimmten Bereichen Frequenzcharakteristik: bei 30 Hz und 60 kHz Abfall < 2 db vom max. Pegel Rauschspannungs-MeBbereich: 0 ?bis ?60 db Eigenrauschen: < ?60 db Eingangssignal: min. 0,5 V, max. 150 V Eingangswiderstand: ca. 100 la-/ Rohrenbestiickung: 3 x 6 AC 7, (6;1;4), 5 x 6 J 6 (6 CC 31), 1 x EBL 21, 1 x UBL 21, 1 x EF 22, 1 x 11 TA 31, 1 x AZ 12 Stromversorgung: Leistungsaufnahme: Sicherungen: NetzanschluB 220 oder 120 V, 50 Hz ca. 110 W Schmelzsicherungen im Netz- und Anodenteil Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08 : CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 S?, FUN KT Itp.kt,s?C HA L1U N ::-..-..:--,::-...,,,,,. g? =','*?-?2 11?ZiCh..,11111.4 " .,.1-. r,;;4:-.--,-?:, tl ,? --aype" , 1 - P4"AblAfsur,gfil,Art mmy '',-,-"z-'--.1.--"":-.' - A - ? ,`" '' ' - GGIFfiCht'ljg .2. .,,,:-? .,,-,;;;,i lust N ' -I ' N614?;;Ir Tiefe ''. e ri : -,1;?:::1;W:Fat?;,..a.';;. . - iiTfaktointerii;i. '-::3-j.:41,41'al,:i1Ciltr,. ? _ PTESLA'BM 224,e ;.-i-vsztr,no:..,,!';i-S", i .4..in,-.7.9:??0::-.4".11".?,ti.:7 "5,, ,ri, . ? -:. :' ,, ,1U ":'''':,1:441. -"S.."'.:XP:? ..,z? 34O ' -' ht '" .... '' . ca2V : ..,-, ' ?:? ,1 , -. " 24.5" ' - r'''''' -5,,,..Mk"..,......-prr., ?-",::: .., ?-:',13.1"4-,:j..1&'''.4r4Pli.,:41,, , Gedruckc in der Tschechoslowakei Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 ANWENDUNG Das Gerat dient als Laboratoriums-Hochfrequenzmessgenerator fOr verschiedene Messun- gen an Hochfrequenzbereichen. Es arbeitet in einem Frequenzbereich von 30 kHz bis 30 MHz und ist besonders fiir Laboratoriumsmessungen an Rundfunkempkingern u. a. geeignet. BESCHREIBUNG Der AM-Generator TESLA BM 223 ist im Prinzip em n Oszillator mit grosser Frequenz- und Spannungskonstanz, die einerseits durch vollkommene Gleichhaltung der Heiz- und Ano- denspannung, anderseits durch automatische Regelung der Hochfrequenzspannung erzielt wird. Den Einfluss der Modulationsstufe auf die Oszillatorfrequenz beseitigt eine eingereihte Trennstufe. Das HF-Signal ist in einen Koaxialanschluss direkt und in einen zweiten Ober einen geeichten stufenlosen und einen dekadischen Spannungteiler hinausgefiihrt. Ein ein- gebautes Diodenvoltmeter zeigt die HF-Ausgangsspannung an. Die Regelung der HF-Span- nung erfolgt einesteils automatisch, anderenteils kann sie durch eine veranderte Einstellung des Doppelpotentiometers geregelt werden, mit dem die Spannung fur dos Schirmgitter des Oszillators und der Trennstufe geregelt wird. Diese Regelung findet nur dann Anwen- dung, wenn die automatische Regelung nicht ausreicht. Zur Messung der Modulation wird die NF-Komponente von der Diode des HF-Voltmeters Ober em n Tiefpassglied und einen Versti:irker zum Modulationstiefenanzeiger geleitet, Zur Modulation des Hochfrequenz- signals dient em n eigener RC-Oszillator mit umschaltbarer Frequenz. Die Spannung des Niederfrequenz-Oszillators kann mit demselben Voltmeter wie die Mo- dulationstiefe gemessen werden. Zur Modulation k6nnen ouch aussere NF-Signale in einem Frequenzbereich von 50 Hz bis 10,kHz verwendet werden. VORZOG.E Vier Modulationsfrequenzen. NF-Spannungsausgarig Ober einen stufenlosen und 'einen dekadischen Teiler. Messungsmoglichkeit far NF-Ausgangsspannung. Direkte Ablesung der Modulationstiefe. Begrenzte parasitare Frequenzmodulation (bei Frequenz 30 MHz ist der Frequenzhub nur 30 Hz). Eine Anderung urn ? 10% der Netzspannung hat auf die Fre- quenzkonstanz keinen Einfluss. Maw TECHNISCHE DATEN Frequenzberelch: Frequenzgenauigkeit: Ausgangsspannung: Ausgangsspannungsgenauigkeit: Ausgangsimpedanz: 30 kHz bis 30 MHz in sechs Bereichen 30 kHz bis 100 kHz 100 kHz bis _0,3 MHz 0,3 MHz bis 1 MHz 1 MHz bis 3 MHz 3 MHz bis 10 MHz 10 MHz bis 30 MHz 2% fiir den Bereich von 30 bis 100 kHz 1% fur die Obrigen Bereiche 0,11J.V bis 0,15 V 0,2 V bis 1,5 V bis 3 MHz ? 3% bis 10 MHz ? 5% bis 30 MHz ? 10% Reglerlage 1 V 0,1 V 1 p.V ? 10 mV Impedanz 500 Ohm 50 Ohm 10 Ohm Das Restsignal ist bei Nulleinstellung des stufenlosen und des dekadischen Tellers kleiner als 0,1 [IN (bei HF E = 1 V) und kann durch Einstellung von HF E auf 0,2 V noch welter her- abgesetzt werden. Eigenmodulation: 4 Modulationsfrequenzen 100 Hz, 400 Hz, 1000 Hz, 4000 Hz Modulationsfrequenzgenauigkeit: Fremdmodulationsfrequeven: Modulationsspannungsbedarf: Modulationstiefe: ? 10% 50 Hz bis 10 kHz ca. 10 V 0 bis 80 % Die NF-Ausgangsspannung ist stetig und ist stufenweise regelbar. Bestackung: 4 x EBL21, 1 x 024 (6AC7), 1 x EF22, 2 x ECH21, 2 x 6B31, 2 x11TA31, 1 x AZ12, 1 x AZ11 Speisung: 120 oder 220 V, 50 Hz Sicherung: Schmelzsicherungen im Netzanschluss Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 ??=11111?11M111111, = ..'"1.71:1111MMmommor ? --. , Bezeichnung -!. -... ... _...-?, .. i., '-_Type :' _,_ .. . - Abmessungen mm ? Gee/kilt-Fig Best.-Nr. Breit. , Has .. --- 3iefe ' 'AM?Generator TESLA BM 223 45O, -,-- ,..,.. 480, - 350 e '' BM 223: KonitruktionsaMlerungen zweclis'FiMkiionsverlsesserungoder Versellairung?der Form sind vorbehalten. t OK 197 n - 5605 - F 084526 - Pt 01 Gedruckt in der Tschechoslowakei Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08 : CIA-RDP81-01043R002200140004-4 ' VERWENDUNG Das Geriit ist em n fiir Laboratoriumszwecke konstruierter Hochspannungsgleichrichter und wird in der Impulstechnik, bei der Funkortung, in der Vakuumtechnik, beim Fernsehen und Oberon dort verwendet, wo die Stromabnahme 2 mA nicht tiberschreitet. Es eignet sich ins- besondere zur PrOfung von lsoliermaterial, das eine groBe Durchschlagsfestigkeit besitzt. BESCHREIBUNG Das Hochspannungsgerat Type BS 222 besteht aus zwei selbstdndigen Teilstticken: dem fahr- baren Gleichrichter und dem Steuerteil, der mit den notigen Regelelementen und MeBinstru- menten ausgestattet ist. Auf Grund dieser Zweiceilung kann der Gleichrichter hinter einem Schutzgitter stehen und mit Hilfe des Steuerteils ferngesteuert werden. Die Verbindung 7 wischen Gleichrichter und Steuerteil wird durch em n geponzertes Kobel von 4 m Ldnge herge- stellt. Diese Anordnung verbiirgt absolute Sicherheit bei der Durchfiihrung der Prilfungen. Der Gleichrichter ist in einem massiven, mit oi geftillten Stahlblechbehdlter eingebaut. Die Deckplatte besteht aus einer dicken lsolierplatte, an der die gonze innere Konstruktion on- gebracht ist. Der HochspannungsanschluB ist durch einen Porzellanisolator geschfitzt. Auf der Deckplatte befindet sich em n Hebelumschalter, der zur Umschaltung der gleichgerichteten Hochspannung bestimmt ist, so daB wahlweise entweder der Plus- oder der Minuspol an dem Gehduse liegt. Die Umstellung der Polariait kann nur bei ausgeschaltetem Gerdt vorgenom- men werden. Der Steuertei I ist als Schalttafel fiir den Gleichrichter anzusehen. Auf seiner Frontplatte sind die Regelelemente sowie die Magerdte zur Messung der Stromstarke und der Ausgangsspan- flung angebracht. Die 60 kV-Skala hat eine 500 V-Teilung. Der eingebaute Regeltransforma- tor (Autotransformator) steht mit dem Lichtnetz in Verbindung und ermoglicht eine kontinu- ierliche Regelung der gleichgerichteten Ausgangsspannung. Nach jeder Trennung des Gerd- tes vom Lichtnetz, glelchgtiltig ob sie durch die Bedienung oder durch die automatische Schutzeinrichtung verursacht wurde, muB der Autotransformator zunochst auf Null gestellt werden, bevor der Hochspannungstransformator eingeschaltet wird. Der Schleifkontakt des Autotransformators ist mit dem Schalter mecbanisch gekoppelt und verhindert die Einschal- tung des Hochspannungstransformators, wenn der Schleifkontakt nicht auf Null steht. Gegen die bei Kurzschlassen auftretende Oberlastung ist die Einrichtung durch em n Maximum- relais mit Schaltschtitz geschtitzt. .VORZOGE Kontinuierliche Regelung der Ausgangsspannung. Umschaltbare Polar-Wit. 5pannungs- und Stromkontrolle durch die eingebauten MeBinstrumente. Bei KurzschluB oder unzultissiger Belastung wird der Hochspannungstransformator automatisch vom Netz getrennt. Schnelle und einfache Bedienung. Sicherer Betrieb. STEUERTEIL :41 TECHNISCHE ANGABEN Gleichspannung: regelbar von ca 115 V bis 60 kV, bei Belastung von 0 bis 60 kV. Welligkeit: < 1 % Stromstdrke: max. 2 mA dauernd Rohrenbesetzung: 1 Venti I META VOA Stromversorgung: NetzanschluB 220 V. 50 Hz ? 10 % Sicherungen: Netzsicherung 2,5 A und eingebaute Relaiseinrichtung 1 ? ??? ? 0,1e11-,4011 i:V.C3P1 1 qs-,c4j.` AO? Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08 . . Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Gadruckt I. der Tschechoslowakei Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 VERWENDUNG Das Gerdt ist em n Hochspannungsgleichrichter, der von etwa 60 V bis 10 kV geregett werden kann. Es dient vor allem zur Prilfung der elektrischen Durchschlagsfestigkeit von Materialien und Bestandteilen, kann jedoch adch fiir andere Zwecke beniitzt werden,sofern der Belastungs- strom den Wert von 1,5 mA nicht iiberschreitet. Das Ger& 1st in der bewiihrten Frontplatten- konstruktion ausgefiihrt. BESCHREIBUNG Die Hochspannung wird durch einen Spannungsverdoppler erzeugt, der mit zwei Vakuum- Ventilen ausgertistet 1st. Die Polark& 1st umschaltbar, wobei entweder der ? Pal oder der ? Pol mit dem Gehouse verbunden wird. Strom und Spannung werden an den eingebauten Mainstrumenten abgelesen. Bei Polarialtswechsel mdssen ouch die MeBinstrumente mit Nitre der zugehorigen Umschalter umgepolt werden. VORZOGE Stetige Regelung der Ausgangsspannung. Umschattbare Polaritdt. Kontrolle der Ausg,angs- spannung und der Stromlast mit den eingebauten MeBinstrumenten. Umpolung der MeB- instrumentenanschliisse. Sicherung gegen KurzschluB. Einfache Bedienung und Betriebssicher- heit. TECHN1SCHE ANGABEN Nennspannung: Strombelastung: Innerer Widerstand: Welligkeit: Stromversorgung: Leistungsaufnahme: Rdhrenbestikkung: Sicherungen: regelbar von ca. 60 V bis 10 kV max. 1.5 mA dauernd ca. 1.5 ME2 bet max. Stromstdrke und voller Spannung 0,1 % NetzanschluB 220 V ? 50 Hz bei Vollast ca. 200 W 2 x 1Y32 Schmetzsicherungen im Netzteil, Schutzrelaiseinrichtung und Bimetallsicherung Declassified in Part - Sanitized Copy A r Kejease 8/08 . CIA-RDPR1_n1n.4-4prmoonn 4 A IN^^ Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Wei Gedruckc in der Tschechoslowakei Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 ? 1==1 ""." .."12211?11:111. 4 VERWENDUNG Das Gerat dient hauptsachlich zur Ermittlung des Verlustfaktors von Kondensato- ren und in Verbindung mit einer geeigneten Vorrichtung auch zur Untersuchung von Isolierstoffproben. Der Frequenzbereich ist 100 kHz bis 30 MHz. Das Gerat kann vorteilhaft auch zur Messung der Impedanz verschiedener Schwingkreisele- mente, wie Spulen, Kondensatoren, Schicht- und Drahtwiderstande, im angegebenen HF-Bereich angewandt werden. Es gestattet auch die Messung der Eigenkapazitat und Eigenresonanz von Spulen, der Eingangsimpedanz kalter R8hren, und mit einer entsprechenden Vorrichtung konnen auch Rohrenmessungen unter Betriebsbedin- gungen vorgenommen werden. Ein besonderer Vorzug des Gerates besteht in der MOglichkeit, vollstandige Schwingkreise mit hochohmiger paralleler Realkompo- nente auch in eingebautem Stand durchzumessen. Es handelt sich besonders urn Durchmessungen von Resonanzkreisen und deren.Beeinflussung durch verschiedene Dampfungs- und Verstimmungseinfliisse, wie Schaltereinfluss, Rohrenabschirmung u. a. Auch die Dampfung unsymmetrischer (Koaxial) Kabel kann gemessen werden. BESCHREIBUNG Das Gerat arbeitet nach dem Prinzip der Resonanzsubstitution. Die gemessene Impedanz (Kondensator, Spule. Schichtwiderstand u. a.) wird an die Klemmen pa- rallel zu dem durch den genau geeichten Kondensator C und eine stufenweise im Verhaltnis 1 : 3 umschaltbare veranderliche Induktivitat gebildeten Resonanz- kreis L-C angeschlossen. Durch geeignete Wahl der lnduktivitat L und der Kapa- zitat C wird der Kreis auf die Resonanzfrequenz, auf die der Oszillator eingestellt ist, abgestimmt. Die Resonanzspannung des Kreises L-C wird mit einem Wechsel- strom-Rohrenvoltmeter gemessen, das derart geschaltet ist, dass es nur Spannungen von 4,9 bis 5,1 V misst. Durch Anderung der Kopplung mit dem Oszillator mittels des Kondensators Cv wird die Kreisspannung genau auf 5 V (mit rotem Strich be- zeichnete Skalenmitte) ,eingestellt. Der veranderliche Arbeitswiderstand R der parallel zum Resonanzkreis*LC angeschlossenen Diode D ist auf den Hochstwert eingestellt, der auf der Skala als co bezeichnet ist Der Messkondensator C ist auf den Wert CI eingestellt. Nun wird die untersuchte Impedanz abgeschaltet und durch Kapazitatsanderung des Messkondensators C wird der Kreis wieder auf Resonanz eingestellt. Der Messkondensator ist nunmehr auf den Wert C2 eingestellt. Die Spannung des Abstimmkreises ist in diesem Falle grosser, weil der Kreis nun durch die reale Komponente der gemessenen Impedanz nicht mehr gedampft wird. Durch Herabsetzung des veranderlichen Arbeitswider- ?standes R der Diode D wird die Spannung am Abstimmkreis LC wieder genau auf 5 V (roter Strich auf der Skala des ROhrenvoltmeters) eingestellt. Der auf der Skala abgelesene Wert des veranderlichen Arbeitswiderstandes R ist direkt die parallele Realkomponente Rpx der untersuchten Impedanz. Die aquivalente Kapazit4tskom- r re I [1,?. ponente der gemessenen Impedanz 1st durch den Unterschied Cpx = Ca?Ci bestimmt (Cr 1st die Kapazitat des Messkondensators mit eingeschalteter und C2 mit abge- schalteter Impedanz). Falls die gemessene Impedanz induktiven Charakter aufweist, ist der Messvorgang derselbe, nur ist Ci > C2. Die Induktivitatskomponente er- mittelt man wie folgt: 1 6)2 c px Cpx Ci ? C2, CO 2.7rf, f = Messfrequenz in Hz. Die Diode D mit veranderlichem Arbeitswiderstand R dient im Messkreis als ver- anderlicher frequenzunabhangiger Widerstand. Man kann namlich beweisen, dass zwischen dem Arbeitswiderstand R und dem Dampfungswiderstand, den die parallel zum Resonanzkreis LC eingeschaltete Diode vorstellt, eine fixe und frequenz- unabhangige Beziehung besteht. Der Verlustfaktor wird daher wie folgt bestimmt: 1 tg -,-- L VORZOGE Rpx . Cpx Das Gerat findet vielseitige Verwendung im Fernmeldewesen und in verwandten Zweigen. Es konnen ganze Bereiche mit paralleler hochohmiger Realkomponente auch in eingebautem Zustand durchgemessen werden. Frequenzgenauigkeit. Genaue Ablesung der Kapazitat TECHNISCHE ANGABEN Frequenzbereich. 100 kHz ? 30 MHz. Frequenzgenauigkeit: ?1%. Kapazitatsbereich: 6-1000 pF. Kapazitatsgenauigkeit: ?1% ?1 pF. Bereich der realen Widerstandskomponente: 100 MQ ? 1 k.Q. Widerstandsgenauigkeit: ?3%. Bestiickung: Netzanschluss: Sicherung: Abmessungen: Gewicht: 2 x 6 L 31, 2 x 6 B 32, 6 CC 31, AZ 11, 6 2 x 4 NN 49, 2 x Variator 1,2 A/3-8 V. 220 oder 120V, 50 Hz. Netzsicherung 0,5 A/250 V. Anodensicherung 0,08 A/500 V. 490 x 275 x 340 mm ca. 20 kg. F 32,12 TA 31, Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 BLOCKSCHALTUNG Oszifluor Rohrenvoltmeter KOVO PRAHA-TSCHECHOSLOWAKEI KO 11279n - 5611 ZMT 01 - 1919/56 Gedruckc in der Tschechoslowakei Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 ? ? ANWEN DUNG Der Tongenerator TESLA BM 269 ist em n Laboratoriums-NF-Generator mit sehr genauer Frequenz. Dank seiner allseitigen Verwendbarkeit findet er mannigfaltige Anwendung in der Wissenschaft und Technik. Er wird z. B. zur genauen Eichung von NF-Generatoren und elektroakustischen Einrichtungen verwendet. Er dient als Interpolationsgenerator zur Messung von hohen Frequenzen u. a. Das Gerat ist auch fur verschiedene Resonanzmessungen vibrierender Maschinenkonstruktionen und zur Messung des Elastizitatsmoduls geeignet. BESCHREIBUNG Der Prazisions-Tongenerator besteht aus zwei selbstandigen Geraten: dem eigent- lichen Generator und der Spannungsquelle. Der eigentliche Generator ist im Prinzip em n genauer RC-Oszillator, dessen Schwingungen mittels einer Bildrethre mit der Frequenz eines eingebauten Kristalls verglichen werden. Die NF-Spannung des pra- zisen Oszillators verstarkt em n Gegentaktverstarker und wird an die Ausgangs- klemmen an der Frontplatte Eiber dem dekadischen Spannungsteiler angeschlossen. Die erzeugte Ausgangsspannung ist im Bereich von 0 bis 10 V stufenlos einstellbar und lasst sich in vier Stufen zu ?20 db abschwachen. VORZOGE Die Frequenz wird mit einer Genauigkeit von ? 1 x 10" mit Hilfe einer Bildriihre und eines eingebauten Frequenznormales mit piezoelektrischem Kristall abgelesen. Schnelle direkte Ablesung der Frequenz von der in Hz geeichten Skala. Skalen- feineinteilung in sieben Frequenzbereichen Amplitudenverzerrung. Eingebautes ge- naues Rohrenvoltmeter. Moglichkeit einer stufenlosen Einstellung sehr kleiner Aus- gangsspannungen (0-1 mV). Eingebautes kristallgesteuertes Frequenznormal. Sym- metrischer und asymmetrischer Ausgang. Feinabstimmungsantrieb. TECHNISCHE ANGABEN F,requenzbereich: 11 Hz ? 22 kHz in sieben Bereichen: A 11 Hz ? 35 Hz, B 30 Hz ? 90 Hz, C 75 Hz ? 230 Hz, D 200 Hz ? 660 Hz, E 645 Hz ? 2 350 Hz, F 2 000 Hz ? 7 000 Hz, G 6 500 Hz ? 22 000 Hz. - ? _ Genaue Ablesung der Frequenzen: a) etwa ? 1 x 10" mit eingebautem Normal und b) Direkte Ablesung von der Skala ca. + 0,5%. Amplitudenverzerrung: bei Ausgangsspannung 5 V: kleiner als 1% Ternperaturbestand ig- keit: Anderyngen der Umgebungstemperatur von 20? C urn ?10? C haben keinen praktischen Einfluss auf die Mess- genauigkeit. Ausgangsspannung: Spannungsbasis 0-10 V stufenlos einstellbar. An die Aus- gangsklemmen ist iiber einen dekadischen Spannungs- teiler:-20 db,? 40 db, ? 60 db und ?80 dB angeschlossen. Innenimpedanz: 500 D. Netzanschluss: 220 oder 120 V ?10%, 50 Hz. Leistungsaufnahme: etwa 138W. Bestuckung: Generator: 4 x 6 F 31 , 3 x 6 F 36, 3 x 6 L 31, 1 x 6 CC 31, 3 x 6 BC 32, 1 x 7 QR 20, 2 x Gliihlampen 220 V/15 W. Stromversorgungsquelle: 1 x AZ 11, 1 x AZ 4, 1 x 1 Y 32, 2 XII TA 31, 1 x BGW 210-230 V. Abmessungen: Generator: Hohe 450 mm, Breite 490 mm, Tiefe 330 mm. Stromversorgungsquelle: HOhe 135 mm, Breite 490 mm, Tiefe 330 mm. Gewicht: Generator: ca. 38 kg. StrOmversorgungsquelle. ca. 21 kg. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08 ? CIA-RDP81-01043R002200140004 4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 ?, ;A 4 ' r ..;,--, ,-- ? ,,,.. ..t. ,. q it ?-? ?? RC- ? Generator Frequenz- subnormal 200 Hz Symmetrischer Verstarker ROhren- voltmeter Vertikal- verstirker Miller- Integrator 80 db Bildrohre KOVO PRAHA-TSCHECHOSLOWAKEI 11278n - 5610 ZMT 01 - 1942/56 Gedruckt in der Tschechoslowakei Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08 ? CIA-RDP -0 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 """IlliMMENEmr. 4. LI VERWENDUNG TECHNISCHE ANGABEN Das Netzgerat TESLA BS 275 1st far den Gebrauch an Werkstatten- und Laboratoriums- Arbeitsstellen samtlicher Schwachstromgebiete, insbesondere der Nachrichten- und Funk- technik bestimmt. Es wird als selbstandige Spannungsquelle fiir verschiedene mit iiblichen Riihrentypen bestiickte Apparate und Einrichtungen benutzt. BESCHREIBUNG Das Gerat besteht aus drei selbstandigen Spannungsquellen, von denen eine die ablich be- nutzten Heizspannungen liefert, wahrend von den beiden anderen gleichgerichtete, stabili- sierte Spannungen zum Speisen der Anoden und Schirmgitter abgenommen werden konnen. Die Ausgange der beiden Anodenspannungsquellen kOnnen mittels eines Umschalters hinter- einander oder parallel geschaltet werden, wodurch die Abnahme einer doppelten Spannung oder eines doppelten Stromes ermoglicht wird. Die Anodenspannung 1st mittels eines einge- bauten Potentiometers regelbar. Zur Kontrolle der vom Gerat abgenommenen Anoden- Spannungen und -Strome sind zwei Kontrollnussinstrumente eingebaut. VORZOGE. Stabilisierung und kontinuierliche Regelung der Anodenspannungen, Moglichkeit der Mes- sung von Anodenspannungen und -strome,selbstandige Ausgangsbuchsen fiir jedes der beiden Anodengerate, leichte und rasche Bedienung. ? 841,:Jektivr414f.mr" ?win.. Heizspannungen: Anodenspannungen: Regelung: Rohrenbestackung: Netzanschluss: Sicherungen: Verbrauch: 2 x 6,3 V/2 A, 1 x12,6 V/1 A, 1 x4 V/3 A hochstens 600 V/100 mA - regelbar a) von 0 bis 300 V - 100 mA b) von 150 bis 300 V. 200 mA c) von 300 bis 600 V - 100 mA 2 x AZ4, 2 x 6F36, 2 x 6L50, 2 x 11TA31 220 oder 120 V, 50 Hz Netz- und Anoden-Sicherungen bei Hochstbelastung 280 W Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 1== 4.".11.1131MMV. Gedruckt in der Tschechoslowakei Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Co A proved for Release 2013/08/08 : CIA-RDP81-01043R002200140004-4 ANWENDUNG Das Teraohmmeter TESLA BM 283 ist em n elektronisches Messinstrument, dos zur direkten Messung elektrischer Widerstande im Bereiche von 100 Kiloohm (10' Ohm) bis 10 Teraohm (1013 Ohm) dient. Das Gerat lasst sich zu Messungen von Hochohm-Schichtwiderstanden, Gleichstrom-Ableitwiderstand von Kondensatoren, Oberflachen- und Isolationswiderstand verwenden. BESCHREIBUNG Das Gerdt ist im Prinzip em n zweistufiger Gleichstromverstarker. Die Eingangsstufe ist emn Elektrometer-Kreis, so class der Steuergitterstrom ordnungsgemass nur 1012 A betragt. Der gemessene Widerstand Rx bildet mit dem eingebauten pri:izis kalibrierten Widerstand Rn einen Spannungsteiler, der an eine stabilisierte Gleichstromquelle von 100 V Spannung angeschlossen ist. Dar Spannungsnbfall am Prazisionswiderstand Rn hangt von der Grosse des unbekannten Widerstandes Rx ab. Der gesamte Messbereich des Instrumentes ist in sieben Teil-Bereiche aufgeteilt. Die Skala des Messinstrumentes hat einen annahernd loga- rithmischen Verlauf, der zwei Dekaden bedeckt, wobei die Bereiche so gewahlt sind, doss immer die Moglichkeit besteht, in der ersten, mit grosserer Prazision geteilten Dekade abzulesen; eine Ausnahme bildet nur der letzte Teilbereich. Urn die Arbeit bei Messungen grosserer Mengen identischer Bestandteile fliessender zu ge- stalten, ist im Instrument em n Druckknopf eingebaut, der die Handhabung ohne Abhangig- keit von der Einstellung des Bereichschalters ermoglicht. Der Schalter und der Druckknopf sind so konstruiert, doss in der Ruhelage die Messspannung abgeschaltet wird, wobei gleich- zeitig die Eingangsklemmen kurzgeschlossen werden, so doss dos Messobjekt entladen wird, (ails es eine Kapazitatskoniponente besitzt. Die Messspannung wird nur far die Dauer der Messung an dos Objekt gelegt, wodurch Gefahrlosigkeit far den Bedienenden gewahrleistet ist. VORTEILE Das Instrument ist mit einer Moglichkeit der Eichkontrolle ausgestattet. In der dritten Loge des Bereichschalters wird em n Prazisionswiderstand an die Eingangsklemmen gelegt, mit dessen Hilfe der Ausschlag korrigiert werden kann. Das Gerat ist gegen Oberlastung durch em n Sicherungsrelais vollkommen geschatzt. Das Umlegen des Schutzrelais wird durch emn Signallicht angezeigt. Die Anzeige des Instrumentes ist von Schwankungen der Netzspannung bis zu ? 10% unabhangig. LJi TECHNISCHE ANGABEN Widerstand-Messbereich: Messgenauigkeit: Messspannung: hren bestackung: Netzanschluss: 105-10'3 Ohm in 7 Bereichen im Bereiche 10s-101? Ohm ? 10% (falls dos Gerat zwi- schen Teilstrich 1-10 anzeigt. Zwischen Teilstrich 10-100 ist die Genauigkeit? 20%), im Bereiche 10'3 bis 1013 Ohm betragt die Genauigkeit ? 20% 100 V ? 6% 6CC42, 616, 2 x6BE6, 6Z31, 2 x 11TA31, 7475 120 oder 220 V, 50 Hz Release 2013/08/08: CIA-RDP81_n1naqpnno-n-irm if Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 ??????????? STABILIS GLEICNSTROM- QUEUE 100 V GLEICH.STROM- VER,STARKER I I SCRUTZRELAIS vs ? KOVO PRAHA -TSCH ECHOS LOWA K E I COK 313524 n -5605 F 047386 - Pt 01 Gedrucict in der Tschechoslowakei ? Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy A proved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 ? ANWENDUNG Der Windungschlussprufer Tesla BM 285 dient zur Feststellung-von Windungskurzschliissen In eisenkernlosen Spulen. Derselbe kann zur Ermittlung von KurzschRissen in Netztransfor- matorenspulen, Niederfrequenztransformatoren, in Hochfrequenzspulen, Lautsprecher- schwingspulen und in einlgen Spulen fiir elektrische Maschinen und Apparate verwendet werden. Es 1st em n unentbehrliches Gerat ffir jede Serienspulenerzeugung. BESCHREIBUNG Das Gerat arbeltet in einer symmetrischen Briickenschaltung. Jeder Bruckenzweig besteht aus einem Widerstand und einem abgestimmten Kreise. Die Induktivitoten der abgestimm- ten Kreise sind in Spulenform mit offenem Kerne in Dornenart durchgeffihrt. Auf einen dieser Dome wird die gepriifte Spule aufgesetzt. Rills die gepriffte Spule Kurzschluss aufweist, kommt es zur Brilckenunballanz. Zur Indikation dient em n Zeigerinstrument mit logarith- mischer Skala. Die Frequenzmessung 1st ca. 900 Hz. VORZOGE Grosse Empfindlichkeit des Gerfites - dos Gersfit stellt noch den Kurzschluss eines Draht- durchmessers von 0 0 04 mm mit einem Schlingendurchmesser von 40 mm fest. Der Einfluss der Eigenkapazitat der gemessenen Spule kann ausgeglichen,werden. Die hohe Empfindlich- keit des Prilfgerates kann f?r laufende Messungen herabgesetzt werden. , ^ TECHNISCHE ANGABEN Messfrequenz des Oszillators: ca 900 Hz Spulenabmessungen: Mtn. Durchschnitt min. 10,5 mm max. Spulenlfinge 80 mm Rohrentzestiickung: 6F32, 6CC31, 6L31, 6Z31, 11TA31 Netzanschluss: 220 oder 120 V, 50 Hz Slcherung: Netzsicherung Verbrauch: ca 40 W Dieses Prilfgerfit kann ouch in der Ausfiihrung f?r Messungen sehr kleiner Drahtdurch- messer und Spulendurchmesser bis 2,5 mm geliefert werden. In dieser Ausfiihrung eignet sich dos Gerfit zum Messen von Kurzschliissen der Tonabnchmerspulen, KopfhOrerspulen usw. Declassified in Part - Sanitized Copy A. roved for Release 2013/08/ 8 : - H Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 ? .4 1,4f 4 ',1111MiT ? Oe KOVO PRAHA-TSCHECHOSLOWAKEI GedrUckt in der Tschechoslowakei -= ????? 111 I VID.E0GENERATOR TESLA ? BM 286;' f." 11M1/1???? Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 ANWENDUNG Der Videogenerator TESLA BM 286 ist em n Laboratoriumsmessgerat mit einem Frequenzbereich von 10 Hz ?10 MHz und dient vor allem zur Durchmessung und zum Abgleich von Breitbandverstarkern, besonders bei Fernsehempfangern. Funk- ortung usw. BESCHREIBUNG Das Gerat arbeitet als Interferenz-Oszillator mit additiver abweichende Differenzfrequenz von 10 Hz ? 10 MHz wird tung Ober Katodenverstarker und Filter an den Eingang des Mischeinrichtung. Die aus der Mischeinrich- zur Erzielung der be- n6tigten Ausgangsleistung notwendigen fOnfstufigen Breitbandverstarkers gefahrt. Die Ausgangsspannung 1st an zwei Ausgange mit 400 Q und 70 Q angeschlossen und 1st stufenlos (von 70 Q Ausgang auch in Dekadenstufen) einstellbar. Die Ein- stellung der Ausgangsspannung wird durch das eingebaute Diodenvoltmeter kontrol- liert. VORZOGE Breiter Frequenzbereich. Eingebautes Diodenvoltmeter. Hohe Stabilitat. Geringe Verzerrung. Eichbare Skala. TECHNISCHE ANGABEN Frequenzen (die Bereiche Oberlappen einander): 10 Hz ? 30 kHz, II 30 kHz ? 10 MHz. Grundfrequenz Mr den Bereich I: 2.105 Hz. Grundfrequenz Mr den Bereich II: 3,9 ? 107 Hz. Skala: Eichung: Fur den Bereich I Ric- den Bereich II Verzerrung: Ausgangsspannungs- stabilitat: Frequenzverlauf: Ausgang: annahernd logariamisch. Genauigkeit der Skalenteilung: Bereich I ?3% oder ?5 Hz, Bereich II ?3% oder ?2 kHz. 50 Hz Netzspannung (mittels Interferenzmethode), 50.kHz mit Genauigkeit ?0,5% (Abstimmung auf Mi- nimum). von 50 Hz bis 10 MHz .5% bei 5 V Ausgangsspannung. bei 220 V Netzspannungsschwankung ?10% am Ausgan 5 V 1st ?5%. in den Grenzen von 10 Hz ?10 MHz ?2 db 2 selbstandige Ausgange mit Ausgangswiderstand und Spannung ca. 2 kS2 20V, 400Q 6V, 70.Q 0,8V Regelung der Ausgangsspannung: a) stufenweise, dekadisch mit Teiler im Verhaltnis 1 :10, 100, 1000, 10.000 am 70 Q-Ausgang, b) stufenlos mittels Potentiometers an beiden Ausgangen. Speisung: Leistungsaufnahme: Abmessungen: Gewicht: 220V oder 120V ?10%; 50 Hz. 220W. 330 x 440 x 550 mm. cca. 60 kg. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08 CIA RDP8 1 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 -aimermemommam.????????????????..re+.......14 1 1 2 3 4 PRINZIPSCHALTBILD 5 7 6 ? 8 9 10 11 12 13 Oszillator 0,2-0,17 MHz -2 Oszillator 39-23 MHz - 3 Oszillacor 0,2 MHz -4 Osiillator 39 MHz - 5, Mischeinrichtung - 6 Trennstufe - 7 Kathodenverstirker - 8 Filter - 9 Verstarker - 10 Dioden- voltmeter - 11 Teller - 12, Ausgang 20 V. 6 V - 13 Ausgang 0:8 V, 0,4 V KOVO PRAHA-TSCHECHOSLOWAKEI KO 11281 n - 5611 ZMT 01: 1938/56 Gedruckt in der Tschechoslowakei . FREQUENZ-SUBHORMAL TESLA - .1.3M 287 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 0,21 zi? ??=^' VERWENDUNG Das Frequenz-Subnormal TESLA BM 287 ist eine Prazisionsspannungsquelle von si- nusfOrmiger 100-kHz-Frequenz und weiteren sechs abgeleiteten Frequenzen. Es kann fiir verschiedene Messungen und Kontrollen ?berall dort verwendet werden, wo eine genaue Frequenz erforderlich ist. Ausserdem eignet es sich auch sehr gut zur direkten Kontrolle der 50-Hz-Frequenz von Stromnetzen. B.ESCHREIBUNG Die Grundeinheit des Gerats bildet em n kristallgesteuerter 1 00-kHz-Oszillator. Der Kristall ist in einem empfindlichen Thermostat untergebracht, was eine hohe Stabili- tat und Frequenzgenauigkeit gewahrleistet. Die Grundfrequenz von 100 kHz wird mit hilfe von Frequenzteilern in die Frequenzen 20 kHz, 10 kHz, 2 kHz und 1 kHz, 200 Hz und 50 Hz aufgeteilt. Zum Vergleich der untersuchten Frequenz mit einer dieser Frequenzen 1st im Gerat eine BildrOhre eingebaut. VORZOGE Das Subnormal BM 287 ermi5glicht die Kontrolle unbekannter Frequenzen ohne Anwendung weiterer Gerate. Die Eingange der eingebauten Verstarker f?r verti- kale und horizontale Ablenkung sind an Klemmen an der Frontplatte des Gerates herausgefiihrt. Dadurch besteht die Moglichkeit, den eingebauten Oszillographen als selbstandiges Gerat zu gebrauchen. Alle sieben Frequenzen sind an Koaxialan- schliissen an der Frontplatte herausgefiihrt und 'carmen gleichzeitig abgenommen werden. Das Gerat ist in Frontplattenausfiihrung gebaut. Der Oszillator und die einzelnen Teller sind als sowohl elekt'risch wie auch mechanisch selbstandige aus- tauschbare Einheiten ausgebaut. TECHNISCHE ANGABEN Oszillator-Grund- frequenz: 100 kHz. Abgeleitete Frequenzen: 20 kHz, 10 kHz, 2 kHz, 1 kHz, 200 Hz, 50 Hz. Frequenzkonstanz: von einem Tag auf den anderen besser als 1,5 x 1 0-7. Frequenzgenauigkeit: liesser als 1 x 10.0 bei Abstimmung einmal in drei Mo- Stabilisierungsdauer: Ausgangsspannung: Oszillograph: Bestiickung: naten. 4 Stunden. etwa 2 V, Impedanz ca. 1,5 k .Q. direkter Vergleich in einem Frequenzbereich von 10 Hz bis 1,5 MHz; benOtigte Eingangsspannung rund 2 V. 4 x 6 CC 31, 1 x 6 CC 42, 1 x 7 QR 20, 1 x 1 Y 32, 1 x AZ 11, 2 x 11 TA 31. Netzanschluss: 220/120 V, 50 Hz. Leistungsaufnahme: BOW. Gesamtabmessungen: Breite 490 mm, Hi5he 180 mm, Tiefe 380 mm. Gewicht: ca. 22 kg. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08 ? CIA-RDP81 01043R0027nnunnna Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 ...- . -* ..,;; 74... BM 287 Oszil. Trenn- stele Eingangsklem men des Vertikalverstirkers Eingangsklemmen des Horizontalverstarkers FREQUENZTEILER 100 kHz 20 kHz 10 kHz 2 kHz Verstirker Verstarker 1 kHz KOVO PRAHA-TSCHECHOSLOWAKEI ZMT 01 - 1943/56 200 Hz 50 Hz Gedruckt in der Tschechoslowakei ???''''.911:4:11111111Melmomm. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 ANWENDUNG Das Voltohmmeter Type BM 289 dient zum Messen von Gleichspannungen bis 6 kV, Wechsel- stromspannungen bis 300 V und 100 MHz und Widerstanden bis 200 Ma Das Geriit ist besonders zum Messen von Spannungen auf grossen Widerstdnden, z. B. der Gittervor- spannung der Radioriihren oder zum Messen von Wechselspannungen in Frequenzbereichen U. a. geeignet. BESCHREIBUNG Die abgemessene Spannung wird auf dos Gitter der Doppelsystem-Radiordhre zugefiihrt die als Kathodenbriickenverstarker eingeschaltet ist. Zwischen die Kathoden der beiden Systeme ist dos Messgerat eingeschaltet. Gleichspannungen bis 300 V werden' direkt ge- messen, hohere bis 3 kV iiber den eingebauten Teiler 1:10. Zum Messen von 3 bis 6 kV ist die Verwendung einer Sonde notig. Zum Messen von Wechselspannungen wird ebenfalls eine Sonde mit besonderen Aufsteckteilen fur Frequenzbereiche von 20 Hz bis 1 MHz und von 1 bis 100 MHz verwendet. VORZOGE Weitldufige Verwendungsmoglichkeiten; der eingebaute Teller 1:10 und 1:20 in der Sonde ermoglicht die Messung von Gleichspannungen bis 6 kV; grosser Innenwiderstand; des Umschalten der Instrumentpolaritdt ermoglicht dos Messen von Spannungen ohne" Riick- sicht darauf, welcher Pol der gemessenen Spannung geerdet ist; MessungsmOglichkeit von Ton-Wechselspannungen, ouch von Hochfrequenzspannungen: Kleine Ausmasse und leichtes Gewicht empfehlen die Anwendung des Gerates ouch ausserhalb der Werkstatt. ? TECHNISCHE ANGABEN Voltmeterbereich Ohmmeterbereich: Teilbereiche far Halbausschlag des Anzeigers: Genauigkeit: Rohrenbestiickung: Sicherung: Speisung: a) Gleichspannungen von 0 bis 6 kV Teilbereiche: 1, 3, 10, 30, 100, 300V mit Teller 1:100: bis' 3 kV mit Sonde: Ws 6 kV Genauigkeit: ? 3 % b) Wechselspannungen mit Sondenbendtzung Teilbereiche: 3, 10, 30, 100, 300 V Frequenzbereich: 20 Hz ? 100 MHz Genauigkeit: ? 5 % 0 bis 200 MS1 500 0, 5 kn, 50 Id), 0,5 Ma 5 Mn ? 5 % 1 x 6Z31 (6% 4), 1 x 6H8 (6SN7), 1 X GR80/F in der Sonde. e 6832 Netzsicherung 220 oder 120V, 50 Hz Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08 ? CIA-RDP -0 1 ? Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 1(0110 PRAHA-TSCHECHOSLOWAKEI COK 313469 n - 5605 F 014086 - Pt 01 Gedruckt in der Tschechoslowakei Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 ralIba.? ANWENDUNG TECHNISCHE ANGABEN Der Schallpegelmesser Tesla BM 292 dient zur Messung des Schallpegels, Gerausches, Storpegels usw. Derselbe findet in alien Industriezweigen weitgehendste Verwen- dung, z. B. bei Bewertungen des Gerausches verschiedener Betriebsstatten U. a. Er ist auch zum Messen der Lautstarke bei PrOfungen von Akustikeinrichtungen ge- eignet. BESCHREIBUNG Der Schallpegelmesser ist als tragbares Gerat mit eingebauter Quelle konstruiert. Der Messkondensator mit dem Vorverstarker bildet em n abnehmbares Ganzes, das in em n walzenformiges Gehause eingebaut und zum eigenen Instrumente mittels eines mit Konnektor versehenen Kabels angeschlossen ist. Der Lautstarkemesser ist funfstufig mit einem dekadischen Spannungsteiler und einem direkt in dB (Ph) geeichten Messinstrumente. Der Verstarker ist derart eingeschaltet, dass das Sin- ken der Anodespannung urn 20% auf die Verstarkung praktisch keinen Einfluss hat. In der Endstufe der Verstarkers wird eine doppelte Endpentode beniitzt, deren em n System an das Messgerat eingeschaltet ist und das zweite System zwecks An- Messumfang: 44 bis 140 dB (Ph). Bereiche: 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 dB (Ph). Frequenzumfang: 50, bls 10.000 Hz ? 3 dB. Mikrophon: Kondensatormessmikrophon, Empfindlichkeit am Eingangsverstarker ca. 0,15 mV/uB. Bestiickung: 1 F 33, 4 x 1 AF 33, DLL 101. Speisung: 3 x Monoelement 1,4 V (Type 140), Anodenbatterie 90 V (Type 52309). Benennung Type - Abmessungen in mm Gewichc kg Best. Nr. Breite Holm Tide Schallpegelmesser TESLA BM 292 230 305 150 ca. 7 BM 292 schluss eines Registrationsinstrumentes, von Kopfhorern, Analysatoren u. a., zum Konstruktionsanderungen zwecks Funktions- oder Bauformverbesserung des Ge- Ausgange Anstatt des Mikrophones kann auch em n Erschutterungsabnehmer oder em n anderes Instrument angeschlossen werden, insoferne em n Katodenverstarker, wie beim ur- sprOnglichen Mikrophon, angeschlossen ist. Die Eichung des Lautstarkemessers er- moglicht eine eingebaute Kalibrationseinrichtung und besondere Klemmen zum Anschluss eines Tongenerators oder ?einer Netzspannung. Die Eichung geschieht durch elektrostatische Ablenkung der Mikrophqnmembrane. VORTEILE Weitgehende VerwendungsmOglichkeiten in verschiedenen lndustriezweigen, direk- tes Ablesen dB oder Ph, weite Messbereiche, grosse Empfindlichkeit, Anschluss- mcaglichkeit eines Registrationsinstrumentes, Anschlussmaglichkeit eines ErschUt- terungsabnehmers. rates bleiben vorbehalten. for Release 2013/08/08 : CIA-RDP81-01043R0n99nnl4nnnA_A Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 r". TP" .""?.211:1111 Gedruckt in der Tschechoslowakei Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 0 VERWENDUNG Der Absorptions-Wellenmesser dient zum raschen Bestimmen der Frequenz von Sen- dern, Oszillatoren und samtlichen Schwingungs- und Resonanzkreisen veranderlicher Frequenz, die fahig sind em n ausreichend starkes Feld zu erzeugen. BESCHREIBUNG Der Absorptions-Wellenmesser TESLA BM 307 1st in einen kleinen mit grauem Kristal- lack gespritzten Metallkasten eingebaut. Der Kasten 1st mit einem Lederhandgriff versehen, der eine bequeme Clbertragbarkeit des Gerates sichert. Der Wellenmesser enthalt sechs umschaltbare Abstimmkreise Die Detektion erfolgt durch eine Germaniumdiode. Zum Anzeigen dient em n eingebautes Zeiger-Messinstru- ment. Die Frequenz wird bei maximalem Zeigerausschlag des Messgerates an einer kreisf6rmigen Skala abgelesen. Die Kopplung des Abstimmkreises des Wellenmessers mit dem gemessenen Schwingungskreis wird durch eine besonders geartete Kopplungs- schleife hergestellt, die an em n abgeschirmtes Kabel angeschlossen 1st, so dass auch Messungen schlecht zuganglicher Kreise durchgefiihrt werden k6nnen Rir den ganzen Frequenzbereich kommen drei Schleifen zur Verwendung, die nach Bedarf ausgewech- selt werden. VORTEILE Leichtes und rasches Messen. Breiter Messbereich. Einfache Bedienung. Leichte und bequeme Obertragbarkeit. Der Betrieb erfordert keine Stromquellen. TECHNISCHE ANGABEN Frequenzbereich. 100 kHz bis 50 MHz Teilbereiche: 100? 300 kHz 300-1000 kHz 1? 3 MHz 3? 10 MHz 10? 30 MHz 28? 50 MHz Eichung: In alien Bereichen 2,5% (bei Ben utzung der Absorp- tionsschleifen) Germaniumdiode: 2NN 40 Zubehor: 1 abgeschirmtes Kabel 3 Kopplungsschleifen Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08 ? CIA RDP81 01043R0022nniannrm CC 'V= Gedruckt in der Tschechoslowakei Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 -4 VERWENDUNG Der Zohlapparat BM 353 dient in Verbindung mit einem Geiger-M?ller-Zohlrohr zur Intensitotsmessung kosmischer und radioaktiver Strahlung. Er wird vor allem bei Laboratoriumsarbeiten auf dem Gebiete der Atomphysik benutzt, findet ober ouch in der Medizin und in der Industrie, wo mit Radioisotopen gearbeitet wird, zahlreiche AnwendungsmOglichkeiten. BESCHREIBUNG Der Apparat enthtilt eine regelbare Hochspannungsquelle zur Speisung des G-M- Zahlrohrs, eine Torschaltung (?gate") mit Verstorker, einen Diskriminator der Im- pulshOhen, eine Impulsformerstufe, eine ?start-stop"-Einrichtung, drei elektro- nische Dekaden und em n vierstelliges elektromagnetisches ZOhlwerk. Die Hochspannungsquelle besitzt eine Grob- und Feineinstellung im Bereiche von 0-2000 V, so dab die far verschiedenartige Zahlrohre benOtigten Arbeitsspannungen genau eingestellt werden kOnnen. Die ?start-stop"-Einrichtung bzw. Torschaltung kann entweder mit einem Schaltknopf von Hand betotigt oder durch Impulse fern- gesteuert werden. Die Summenanzeige ergibt sich aus der dekadischen Glimm- lampenanordnung und den Zahlen des elektromagnetischen Zohlwerks. Parallel zum Zohlwerk liegt em n Relais, dos bei jedem 1000sten Impuls anzieht. Seine Kontakte sind mit Buchsen verbunden, die auf der Frontplatte angebracht sind. Diese Anschliisse konnen zur Steuerung Ouberer Stromkreise, z. B. zur elektroni- schen Messung der far je 1000 Entladungen eines G-M-Zohlrohrs benOtigten Zeit oder zur BetOtigung einer Signaleinrichtung nach Ablauf jeder1000sten Entladung usw., herangezogen werden. YORZOGE 1. Hohe Zohlgeschwindigkeit der elektronischen Dekaden. 2. Dekadische Anzeige. 3. Bequeme Ablesung der beleuchteten mittels Linsen vergrOf3erten Ziffernschei- ben des elektromagnetischen Zohlwerks. 4. HandauslOsung der Torschaltungseinheit (?start-stop") mit einem einzigen Schaltknopf. 5. Moglichkeit zur Fernsteuerung der Torschaltung. 6. Feinregelung und einwandfreie Stabilitat der Hochspanhung. 7: MOglichkeit der Steuerung ouberer Hilfskreise durch den 1000sten Impuls. TECHNISCHE ANGABEN AuflOsungsvermagen der elektronischen Dekaden, dos heibt kleinster Zeitabstand zweier benachbarter Impulse, die von dem Apparat noch einzeln aufgezeichnet werden: 10 psec. Eingangsempfindlichkeit: 0,5 V. ZahlkapozitOt: Anzeige: 3 elektronische und 4 mechanische Dekaden -(9,999.999 Impulse). Zehnersystem. Betatigung der Tor- schaltung: von Hand mit Schaltknopf, Fernsteuerung durch nega- tive Impulse (min. 60 V, Anstieg hOchstens 3 psec.). Hochspannung: 0-2000 V, kontinuierlich regelbar. HS-StabilitEit: ?- 1,5%, bei Netzspannungsschwankungen ? 100/0. Netzanschluf): 120 oder 220 V ? 10%, 50 Hz. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08 CIA-RDP81-01043R002200140004 4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 'V? ;,t?ii. ' . ',...A.`",-7?41..,,aV.Ivtilii. . .?"0 ' t ti.ii,,...:e?C:. V? zeichn - -, 'tiliPP'St ' , i:, , :To ?,?,-.7:"'-? -^,,-.....,'.0,.., ..-.,-7.i.,......',.::,' ,.44'..'?..N.-.Abmet-stingen mm ',,,,..t...,.:B.7-`,2,..-.1. . -7.'-:..'.---- ..--------"s.t .., :',74-;,V;F-.'i'..,-..:3,-....',-;.1,?? .z.-' Ciewicht kg !!.s.".:...1.,;.?;:if,ty;.1.1.,:,y,T,,,..i., 7:Brilitili.';.:_$ ii.....' H41111.."..-. 1:1_111, k" .. ..' K.tiP?:;.',.?..Strahlungi,7.,-10-.. 1,,;.-.7;-7,1114thlopparat,,-----1.471,-,... "--..,...-.--477-.2.,.),..,,t,e,..,...1.?,,,-.41...,- 4'....',.., ..-1...--:t-,...a.....- ..,,s . -1-, ? .! . ,.., .,,... _ . - . -.,.. ' ? ...'1',..;,...,:f.:.:.?41:.,:fi'? , -... Gedruckt in der Tschcchoslowakei (ZMT 03 Vyikov 107 57) Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 ANWENDUNG Die RLC-MessbrUcke TESLA TM 393 dient zur Messung von Widerstanden, Kapa- zitaten und Selbstinduktionen, z. B. in Reparaturwerkstatten. Sie ist jedoch mit gentigender Genauigkeit auch fUr laufende Laboratoriumsarbeiten verwendbar. BESCHREIBUNG Das Gerat besteht aus vier Haupteinheiten: der Br?cke, dem Verstarker, dem NF- Oszillator und aus einer Stromversorgungsquelle. Die eigentliche Br?cke ist zu- sammengesetzt aus einer Reihe von Normal-Widerstanden, aus zwei Kapazitats- normalen und zwei Potentiometern fur den Abgleich des tgo und des Verlustwin- kels bei L-Messungen. Mittels eines Umschalters werden in der Br?cke Widerstande und Kapazitatsnormale durch einen Potentiometer zwecks Verlustausgleich in die verschiedenen grosseren BrOcken derart eingeschaltet, wie es die betreffende Messung erfordert. Die Br?cke wird je nach Bedarf mit Glzich- oder Wechselstrom 400 Hz gespeist. Bei Gleichstromspeisung der Br?cke ist der Galvanometer direkt an die Br?cke angeschlossen. Bei Wechselstromspeisung schliesst sich an die Br?cke em n Verstarker an, an dessen Ausgang gleichzeitig em n Galvanometer angeschlossen ist. Der NF- Verstarker ist zweistufig Die erste Rohre ist em n normaler Widerstandsverstarker, hinter der sich em n die Niederfrequenz begrenzendes zweistufiges LC-Filter be- findet. Hinter dem Filter wird die Empfindlichkeit geregelt. Die zweite Riihre arbeitet einerseits als Triodenverstarker, andererseits als mit Nullstromkompensa- don ausgestatteter Diodengleichrichter des Galvanometersignals. Der NF-Oszillator fUr die BrUckenspeisungist In (Hzlicher Schaltung ausgefiihrt. VORZCIGE Breiter Messbereich. Messung mit Gleich- oder Wechselspannung. Verlustkompen- sation Einfache Handhabung. Direkte Ablesung des Messwertes. TECHNISCHE ANGABEN Messbereich: Genauigkeit: WideI?stande: 0,01 Q ?10 MD in 8 Bereichen, lnduktivitat: 0,01 mH ? 1000 H in 7 Bereichen Kapazitaten: 1 pF ? 100 itF in 7 Bereichen. ? fur R und C ? 2% (bei Elektrolytkondensatorenmessung ist die Genauigkeit geringer). f?r L 3%. ? Messfrequenz: ca 400 Hz. ? Netzanschluss: 120 oder 220 V, 50 Hz ? Leistungsaufnahme: 27W. ? Sicherung? Schmelzsicherungen Netz 0,5 A, Anodenkreis 0,1 A. Besdickung. EF 22 ? erste Verstarkerstufe, EBL 21 zweite Verstarkerstufe, EF 22 ? NF-Oszillator, AZ Gleichrichter. Galvanometer. ? ?100/..A mit mechanischer Nullstellung in der Skalen- mitte. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08 ? CIA-RDP81-01043R00220014nnn4 4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 B?vaiciiu g . Abe.--..,..--,14..:',::.t.-..-74.... ,cmssunsen ,..r ? mIrt $.*,-;d?- W Best NI? r it H;47Tifi? 1 rt. il".--t.,--,:',..0'4V4t1Pa.,-1, RLC*Mieisbruck rikr:,?A.'N't,iNteAr:,.-17-s..4A:-.' 4','N.:-i'%.5,:i.P.7:1,0'3,,e1 .4.1.:-.1 .....?..., jESIA-;-..7t1 3937, '..,,i:..-?!'*,:f.,;-:. -? '.' ? 0.:,-.32 . .. . , .? b. ,.. 5 .... .,.. , " 'F ,--,-.1 _ ??-?:- .t ":',TM 393 -.-----!-...(-"..... ''',,ocl ., Gedruckt in der Tschechoslowakei Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 717. 4 "r ? ....UT ?s4n.- - ANWENDUNG Das Ferrometer client zur annahernden, aber sehr schnellen und bequemen Ermittlung der Verlustzahl von Transformatoren- und Dynamoblechen in ganzen Tafeln. BESCHREIBUNG Das Ferrometer 1st auf der Beziehung der Verlustziffer zur Permeabilitat der ilblichen Trans- formatoren- und Dynamobleche bei geeignet gewahlter Sattigung aufgebaut. Das Gerat besteht aus zwei Teilen: einem mit einem Handgriff versehenen Elektromagneten und einer Stromversorgungs- und Eicheinrichtung mit Zeigergerat im Gehause. Beide Teile sind mit einem Kabel verbunden. Der Elektromagnet wird auf die zu prufende Blechtafel aufgelegt und nach Herabdriicken des Handgriffes zeigt dos Gerat direkt den Wattverlust des Blechs an. Mit dem Ferrometer TESLA TM 411 kOnnen Bleche in Starken von 0,5 mm und 0,35 mm gepruft werden. VORZOGE Das Gerat ist besonders in lenen Fallen geeignet, wo es sich urn schnelle fungen von Blechen handelt, ohne dass dabei dos Blech beschadigt wird (z. B. durch Schnei- den). Zum Messen ist kein weiteres Zubehor erforderlich. Direkte Ablesung der Verlustzahl in W/kg. Die Messung ist praktisch von Netzspannungsschwankungen unclbhangig. TECHNISCHE ANGABEN Messbereich der Verlustzahl: 1 bls 4 W/kg bel 10.000 Gauss Messgenauigkeit: ? 15 % Dicke des gemessenen Blechs: 0,35 mm und 0,5 mm Stabilitat; Infolge der Eicheinrichtung 1st dos Gerdt von den Netz- spannungsschwankungen urn ? 10 % unabhanglg Speisung: aus Wechselstromnetz 120 V oder 220 V; 50 Hz Leistungsaufnahme: bellaufig 10 W Sicherung: Schmelzsicherung 1m Netzanschluss Kontrollampe: 8 V/0,3 A Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08 C IA RDP81 -0 . Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 ""*.'.."11:1i;Mmilmmir? Gedruckt in der Tschechoslowakei Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 ?ct: P..:Tzt;'111/4, ligr INIG i?oty- APPLICATION Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08 : CIA-RDP81-01043R002200140004-4 YECHNICAL DATA The electronic switch Is indispensable to an oscillosEope for the si muitdndous viewing and study Switching frequencies: continuously variable from 50 cis to 50 kc/s .of two separate waveforms. It facilitates the ascertaining of mutual relations between two Ranges: 50-500 cis transient phenomena. If necessary, this apparatus can serve as a source of an A. C. of square 500-5000 cis waveform for the testing and measuring of amplifiers, for the study of phase shifts, frequency 5-50 kc/s characteristics, transient response, etc. Frequency range of the amplifiers: 30 c/s-150 kc/s (at 200 k/s the drop is 3 dB) DESCRIPTION Input voltage: The main part of the apparatus is a multivibrator of variable frequency delivering A. C. of square shaped waveform. The output of this generator is connected to two switching tubes which are alternately blocked and opened in such a manner that each tube is operative only for half the period. The output of these tubes is common and the output voltage can be taken either from the multivibrator or from the amplifier - the gain of which is continuously controll- able. When used as a square wave generator one of the switching tubes is blocked and the other operates as a high gain limiter. ADVANTAGES Easy simultaneous observation of two electrical phenomena on the screen of a single-beam C. R. oscilloscope. Continuously controllable frequency of the multivibrator Suitable for the viewing of fairly high voltages. Suitable as a source of square wave A C. Stability in ope- ration. Easy and convenient in application Output voltage: Tubes: min. 21 mV max. 20 V max. D. C. component 250 V 15 V 75 V; continuously controllable 2 x ECH 21 ? input amplifier and switching tubes 2 x EF 22 ? multivibrator EBL 21 ? rectifier AZ 11 ? rectifier Mains supply: A. C. mains 50 c/s, 120 or 220 V Consumption: 40 W Fuse: 0.4 A Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: - 1-0 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 m.NM?ml?. IN! =1 """gli11111?Emmnor Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Cop Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 ANwENDuNd Der Oszillograph TESLA TM 694 dient allgemein zur Beobachtung und Untersuchung von Wechseispannungen. Er 1st fiir dos Verfolgen ell:manger und ouch periodischer elektrischer Spannungsvorgange geeignet. Der weite Frequenzbereich und die einwandfrei arbeitende Zeitbasis ermaglichen seine Anwendung in fast alien Gebieten, wie In der Rundfunktechnik, im Transportwesen, in der elektrischen Industrie, Physik, Chemle, Biologie usw., und zwar sowohl in der Erzeugung, als ouch in Laboratorien. BESCHREIBUNG Die Hauptbestandteile des Oszillographen sind eine Bildrohre und entsprechende Versti:irker mit Stromversorgungsquellen. Ein zweistufiger symmetrischer Verstarker mit automatischer Symmetrisation verstrirkt die Spannung fiir die vertikalen Ablenkplatten. Die Spannung fUr die waagrechten Ablenkplatten verstarkt em n einstufiger Verstarker. An den Eingang des VerstOrkers filr die waagrechten Ablenkplatten kann die eingebaute Kippfrequenzquelle fiir eine lineare Zeitbasis angeschlossen werden. Der Blockoszillator erzeugt die lineare Zeit- basis. Eine sinusformige Zeitbasis kann durch Anschiuss von 50-Hz-Netzfrequenz gewonnen werden. Der Gleichlaufverstarker 1st einstufig und synchronisiert den Blockosziliator in der Katode. Zwei Gleichrichter liefern die benatigte Spannung. Das Gerat 1st in em n Metalige- Muse mit schwarzem Schrumpflackiiberzug eingebaut. VORZOGE Lineare Zeitbasis. Sinusformige Zeitbasis 50 Hz. Aussen- und Innen-Synchronisierung, Ver- starker Ilk vertikale und horizontale Ablenkplatten. Weiter Zeitbasisbereich. Vorschub des- Lichtstrahles in elle-vier Richtungen. Brillanzregelung und Leuchtspurscharfeinstellung. Der Frequenzverlauf der beiden Verstarker 1st bis 500 kHz linear. An beide Eingange !carmen . Wechselspannungen mit Gleichstromkomponente angeschlossen werden. Der Vertikal- verstdrker hat am Eingang einen Teller 1: 10. Die Verstorkungsregelung der beiden Verstar- ker erfolgt stufenlos. Grob- und Feinregelung der an Buchsen hinausgeftihrter Zeitbasis. Der Wehneltzylinder 1st zu einer selbstandigen Buchse zwecks Strahlmodulation hinausgefiihrt. Moglichkeit der Abschaltung der Vertikalplaiten, an die dann die beobachtete Spannung clirekt angeschlossen werden kann. Unterdrtickung des Katodenstrahls bei linearer Zeitbasis. Va.11014UNIVIAMMISer, TECHNISCHE AN6ABENI Vertikalverstarker: Hachste Ablenkempfindlichkeit 25 mV eff/cm Stufenlose Verstarkung und Span- nungsteiler 1: 10 Frequenzverlauf 20 Hz-500 kHz ? 3 db Eingangsimpedanz am 1: 1 - Ein- gang 50 kfl Eingangsimpedanz am 1: 10 - Ein- gang 0,45 ME2/4 pF Max. zulrissige Gleichstrom kompo- nente 250 V HorizontalverstOrker: Hachste Ablenkempfindlichkeit 1,5 V elf/cm Kontinuierliche Verstarkung Fre- quenzverlauf 20 Hz-500 kHz ? 3 db Eingangsimpedanz 35 k12/55 pF Max. zulassige Gleichstromkompo- nente 600V Zeitbasis: Frequenzbereiche des Umschalters 20? 60 Hz 50? 150 Hz 80? 240 Hz 200? 600 Hz 400-1200 Hz 800-2400 Hz 2? 6 kHz 5? 15 kHz 10? 30 kHz 17? 50 kHz 30? 80 kHz hochste Frequenzabweichung ? 20 % Synchronisierungen kung: Die Zeitbasis ist fUr Speisung Leistungsaufnahme Sicherung Declassified in Part - Sanitized Cop Approved for Release 2013/08/08 ? CIA RDP81 der Zeitablen- innere tiussere 50 Hz vom Netz wettere Verwendungsmoglichkeiten herausgefiihrt. Wechselstrom 120 oder 220 V; 50 Hz max. 80 W Schmelzsicherung im Netzanschluss 0 t r Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 VERTIK01L- VERSTARKER ZH 0---- HORIZONTAL- VERSTARKER 0______ SYNCHRONI- SIERUNG ZEITBASIS STROMVER- SORGUNGS- QUELLE gOVOPRAHA-TSCHECHOSLOWAKEI COK 313470 n 5604 F 065396- Pc 01 , Gedruckt in der Tschechoslowakei ==i OSZILLOSKOP T 565 OSZILLOSKOP SYSTEMKAIZfKTYPET565 ZUR BEOBACHTUNG DES VERLAUFES ELEKTRISCHER SPANNUNG VON DEN NIEDRIGSTEN FREQUENZEN AN /GLEICHSPANNUNGEN/ BIS 2 MHz MIT DEM OSZILLOSKOPKRItfKT565 KONNEN SOWOHL PERIO DISCHE ALS AUCH NICHTPERIODISCHE /UEBERGANGS?/ VORGXNGE MIT SPANNUNGEN VON 10 mV BIS 500 V BEOBACHTET WERDEN. DER GROSSE FREQUENZBEREICH DER VERSTXRKER SOWIE DER ZEIT BASIS ERMUGLICHT EINE WEITGEHENDE ANWENDBARKEIT DES OSZI LLOSKOPS T 565 IN DEN VERSCHIEDENARTIGSTEN VERWENDUNGSBE REICHEN,(Z.B.? RADIOTECHNIK,SCHWASTROM ?UND STARKSTROMELEK TROTECHNIK,PHYSIK,CHEMIE, BIOLOGIE,U.ZW.SOWOHL IN DER FOR SCHUNG ALS AUCH IM BETRIEBE./ IN ALLEN ANWENDUNGSFXLLEN KOMMT DIE MUGLICHKEIT DER MESSUNG DER BEOBACHTETEN SPAN NUNGEN ZUR GELTUNG. BESCHREIBUNG DES GERATES : DAS OSZILLOSKOP IST IN EIN LACKIERTES METALLGEHXUSE EIN GEpAUTOAS DIE EINZELNEN TEILE VOR XUSSEREN STORENDEN EIN FLUSSEN SCHIITZT. ALLE STEUERKNOPFE BEFINDEN SIGH AN DER VORDEREN GEHXUSEWAND DES GERXTES,IHR ZWECK IST GENAU AN GEGEBEN. DER LEUCHTSCHIRM BESITZT EINE DURCHSICHTIGE PLAT TE MIT SKALENEINTEILUNG UND IST MIT EINER ABDECKUNG GEGEN STURENDES SEITENLICHT VERSEHEN.DIE EINGEBAUTE EICHENRICH TUNG GEWXHRLEISTET DIE MESSUNG DER WERTE DER DARGESTELL TEN VERLXUFE. DER VORGANG BEI .DER MESSUNG ISP SEHR EIN FACH.DIE EICHSPANNUNG WIRD AN DIE EINGANGSKLEMMEN GELEGT UND MIT IHRER HILFE DAS BILD AUF DEM LEUCHTSCHIRM UM DEN ERFORDERLICHEN ABSCHNITT /Z.B.VON SPITZE ZU SPITZE/ VERS CHOBEN.DAS EINGEBAUTE VOLTMETER GIBT DABEI DIE ZU DIESEM VORSCHUB ERFORDERLICHE SPANNUNG AN,DIE SOMIT DEM WERT DER UNTERSUCHTEN SPANNUNG GLEICHT. DEM GERXT IST EINE BEDIENUNGSANLEITUNG BEIGELEGT. GRUNDEIGENSCHAFTEN DES GERATES: DER VERTIKAL ABLENKENDE VERSTXRKER BEWIRKT VERSTXRKUNG FUR ALLE FREQUENZEN VON 0-1MHz. ER .1ST FOR FREQUENZEN BIS 2 MHz VERWENDBAR. ZUSAMMEN MIT DEM VIERSTUFIGEN FRE QUENZA$GEGLICHEN: TEILER FOR DIE EINGANUSPANNUNG EROG LICHT ER SOWOHL BEOBACHTUNG ALS AUCH MESSUNG VON SPANNUNG GEN VON 10 mV BIS 500 V VERSCHIEDENARTIGSTER FREQUENZEN SOWIE VON SPANNUNGEN MIT GLEICHSPANNUNGSKOMPONENTE, UND VON ANDEREN EINSCHALT? UND STOSSVORGXNGE, BIOLOGISCHEN Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Ahl,. ! .1111 ve==a will/110/MMEINIme SPANNUNGEN U.X. DIE EICHEINRICHTUNG GEWXHRLEISTET ILESSUR GEN TM GANZEN BEREICH. PER HORIZONTAL ABLENKENDE VERSTXRKER OBERTRXGT GLEICHMXS SIG FREQUENZEN VON 0 - 0,5 MHz. ER IST FUR FREQUENZEN BIS 1 MHz VERWENDBAR. EINE GLEICHASSIGE ZEITBASIS GESTATTET AUCH BEI NIEDRIGS TEN FREQUENZEN FOTOGRAFISCHT REPRODUKTION LANGSAMSTER VOR GXNGE. TECHNISCHE ANGABEN : NENNSPANNUNG NENNFREQUENZ .SCHWANKUNGSBEREICH DER SPEISESPANNUNG LEUCHTSCHIRM: SCHIRM ANODENSPANNUNG EMPFINDLICHKEIT OHNE VERSTXRKER IN VERTIKALER RICHTUNG IN HORIZONTALER RICHTUNG VERTIKALVERSTXRKER: EMPFINDLICHKEIT/MAX./ VERSTXRKUNGSGRAD STETIG REGELBAR IM BEREICH DURCH VERSCHWACHER FREQUENZBEREICH VERSTXRKUNG PHASENTREUE -EINGANGSIMPEDANZ EINGXNGE 220 V ' 50 Hz VON 200 - 240 V TYPPE B 10 81,0 100 mm 1300V 12 V acm BILHORE 14 TE cm BILDHt5HE 30 VIA -/cm - 10 mVeff/cm 1:10 1:1,1:10,1:100,1:1000 VON 0-1,0 MHz MIT EINER GROSSTEN ABWEI CHUNG VON -3 dB/ VERSTARKT FREQUENZEN BIS 2 MHz VON 0- 100 kHz 2 MOhm, 30 pF 1 POL GEERDEI, ODER SYMME TRISCH GEGE:R_Ent, UNMITTEL BAR ANSCHLUSS1 FOR GLEICH- EINGANGSSPANNUNG EICHEINRICHTUNG: EICHSPANNUNG EICHSFANNUNGSBEREICHE MESSGERXTBEREICHE GERINGSTE AM BILDSCHIRM MESSBARE SPANNUNG ODER WECHSELSPANNUNG, ODER ANSCHLUSS UBER KONDENSATO REN 0,25 uF/ BLOSS FOR WECH SELSPANNUNG/ MAX. 500 V POSITIVE GLEICHSPANNUNG 0-100 mV,0-1,0-10,0 -100V DITO 10mV,DABEI WIRD ZUR ABLESUNG DIE 100 mV-SKALA BENOTZT. +/ ZUR BEOBACHTUNG VON VORGXNGEN HOHERER FREQUENZEN/ALS DIE EINGEBAUTEN VERSTXRKER UBERTRAGEN KNNEN/SIND WE ABLENKPLATTEN DES LEUCHTSCHIRMER ZU BUCHSEN AN DERRIJCK SEITE DES OSZILLOSKOPS liBER KONDENSATOREN VON 0,25 uF HERAUSGEFUHRT. EICHSPANNUNGSREGELUNG: EICHSPANNUNGSUNSICHERHEIT: GENAUIGKEIT DER EICHEINRICH TUNG INSGESAMT,D.H.EINSCH LIESSLICH DER TOLERANZEN DES SPANNUNGSTEILERS t LI NEARITXT DER BILDRUHRE U. X. HORIZONTALVERSTXRKER : MTPFINDLICHKEIT /MAX./ VERSTXRKUNGSGRAD STETIG REGELBAR IM VERHXLTNIS DURCH VERSCHWXCHER FREQVENZBEREICH VERSTIRKUNG MITTELS POTENTIOMETER STWEN LOS VON 0 BIS ZUR DURCH DEN MESSBEREICH GEGEBENEN SPAN NUNG + 2 It ? 5 % 30 mV /cm. - 100 mVeff/cm 1:10 1:10 0 - 0,5 MHz MIT EINER GRUSSTEN ABWEI al* cl F1 ni CD 1-3 ,.C1g, jiwilpd 11 3 N tx,' t?-? o b3jITj :icl?in H. -.3 0 dOlISOTIIZSO k.>1 \.>4 ci) H t-4 ?rt 1-4 0 0 0 , TAFEL DER ABMESSUNGEN UND GEWICHTE: MBAS dONS0111ZSO 7C1( N1( 1?????? ? g9g 1 3dAl Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08 ? CIA-RDP81-01043R002200140004 4 Declassified in Part- Sanitized Copy Approved forRelease2013/08/08 : CIA-RDP81-01043R002200140004-4 11-1/441* 4 KOVO PRAHA - TSCHECHOSLOWAKEI PHASENTREUE EINGANGSIMPEDANZ EINGXNGE EINGANGSSPANNUNG ZEITBASIS: FREQUENZ SYNCHRONISIERUNG STOSSSCHWINGUNG INGANGSETZUNG DES GERXTES CHUNG VON -3 dB/ VERSTXRKT FREQUENZEN BIS 1 MHz/ VOB 0 - 70 kHz 2 MOhm, 30 pF 1 POL GEERDET, ODER SYMMET RISCH ZUR ERpE , UNMITTELBAR ANSCHLUSS FUR GLEICH -ODER WECHW,SPANNUNG, ODER ANSCH LUSS UBER KONDENSATOREN 0,25 uF / BLOSS FUR WECHSELSPAN NUNG/ MAXIMAL 500 V VON 1,5 BIS 30,000 Hz+41 DURCH DIE BEOBACHTETE SPAN NUNG, ODER DURCH DIE NETZFRE QUENZ, ODER..DURCH EINE GESON DERT EINGEFUHRTE SPANNUNG SCHREIBGESCHWINDIGKEIT ENT SPRECHENT DER GESCHWINDIG KEIT DER ZEITBASIS DURCH EINEN POSITIVEN STOSS VON ETWA 30 V,ODER DURCH VER BINDUNG ZWEIER BUCHSEN MIT TELS EINES HILFSKONTAKTES ++/ DURCH ANSCHLIESSEN EINES.XUSSEREN KONDENSATORS KANN DIE FREQUENZ AUF 0,1 Hz/GEGEBENFALLS AUCH WENIGER/HER ABGESETZT WERDEN. ELEKTRONENOHREN lx B 10 S 1 RFT LEIPZIG 8x EF 42 TUNGSRAM 2x 6F 32 TESLA 3x 6L 31 TESLA VY 1 TESLA OSZILLOSKOP T 565 OSZILLOSKOP SYSTEMKAIZfKTYPET565 ZUR BEOBACHTUNG DES VERLAUFES ELEKTRISCHER SPANNUNG VON DER NIEDRIGSTEN FREQUENZEN AN /GLEICHSPANNUNGEN/ BIS 2 MHz MIT DEM OSZILLOSKOPKRIZfKT565 KUNNEN SOWOHL PERIO DISCBE ALS AUCH NICHTPERIODISCHE /UEBERGANGS-/ VORGXNGE MIT SPANNUNGEN VON 10 mV BIS 500 V BEOBACHTET WERDEN. DER GROSSE FREQUENZBEREICH DER VERSTXRKER SOWIE DER ZEIT BASIS ERMUGLICHT EINE WEITGEHENDE ANWENDBARKEIT DES OSZI LLOSKOPS T 565 IN DEN VERSCHIEDENARTIGSTEN VERWENDUNGSBE REICHEN,/Z.B. RADIOTECHNIK,SCHWASTROM -UND STARKSTROMELEK TROTECHNIK,PHYSIK,CHEMIE, BIOLOGIE,U.ZW.SOWOHL IN DER FOR SCHUNG ALS AUCH IM BETRIEBE./ IN ALLEN ANWENDUNGSFXLLEN KOMMT DIE MUGLICHKEIT DER MESSUNG DER BEOBACHTETEN SPAN NUNGEN ZUR GELTUNG. BESCHREIBUNG DES GRATES: DAS OSZILLOSKOP IST IN EIN LACKIERTES METALLGEHXUSE EIN GEpAUTOAS DIE EINZELNEN TEILE VOR XUSSEREN STIRENDEN EIN FLUSSEf SCHUTZT. ALLE STEUERKNUPFE BEFINDEN SIGH AN DER VORDEREN GEHXUSEWAND DES GERXTES,IHR ZWECK IST GENAU AN GEGEBEN. DER LEUCHTSCHIRM BESITZT EINE DURCHSICHTIGE PLAT TE MIT SKALENEINTEILUNG UND IST MIT EINER ABDECKUNG GEGEN STURENDES SEITENLICHT VERSEHEN.DIE EINGEBAUTE EICHENRICH TUNG GEWXHRLEISTET DIE MESSUNG DER WERTE DER DARGESTELL TEN VERLXUFE. DER VORGANG BEI .DER MESSUNG IST SEHR EIN FACH.DIE EICHSPANNUNG WIRD AN DIE EINGANGSKLEMMEN GELEGT UND MIT IHRER HILFE DAS BILD AUF DEM LEUCHTSCHIRM UM DEN ERFORDERLICHEN ABSCHNITT /Z.B.V017 SPITZE ZU SPITZE/ VERS CHOBEN.DAS EINGEBAUTE VOLTMETER GIBT DABEI DIE ZU DIESEM VORSCHUB ERFORDERLICHE SPANNUNG AN,DIE SOMIT DEM WERT DER UNTERSUCHTEN SPANNUNG GLEICHT. DEM GERXT IST EINE BEDIENUNGSANLEITUNG BEIGELEGT. GRUNDEIGENSCHAFTEN DES GERATE-S : ? DER VERTIKAL ABLENKENDE VERSTXRKER BEWIRKT VERSTXRKUNG FUR ALLE FREQUENZEN VON 0-i MHz. ER IST FUR FREQUENZEN BIS 2 MHz VERWENDBAR. ZUSAMMEN MIT DEM VIERSTUFIGEN FRE QUENZABGEGLICHEN TEILER FUR DIE EINGANUSPANNUNG ERN% LICHT ER SOWOHL BEOBACHTUNG ALS AUCH MESSUNG VON SPANNUNG GEN NON 10 mV BIS 500 V VERSCHIEDENARTIGSTER FREQUENZEN SOWIE VON SPANNUNGEN MIT GLEICHSPANNUNGSKOMPONENTE, UND VON ANDEREN EINSCHALT- UND STOSSVORGXNGE, BIOLOGISCHEN Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08 ? CIA RDP81 01043R0022 140 4-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 DOUBLE-CHARNEL OSCILLOSCOPE - D536 A. TECHNICAL DESCRIPTION DESCRIPTION The double-channel oscilloscope KINK D 536 is a universal apparatus for the viewing of voltage waveforms and phase relations at frequencies from zero (D. C.) to 1 Mc/s. It is suit- able for the studying of recurrent or non-recurrent phenomena of voltages from 10 mV to 500 V. The apparatus is fitted with a standard single-beam cathode-ray tube OR 1/100/2. The hori- zontal sweep generator which applies vacuum tubes, and the horizontal amplifier are of standard design also, but the vertical amplifier is designed as a twin unit of two matched stages. The anodes of these two amplifier tubes feed common anode resistors. The built-in multivibrator (see diagram) produces square waves of 120 kc/s and switches in turn, via followers, the output stages of the two sections of the vertical amplifier. For 1/240 thous- andth of a second the vertical deflection plates of the C. R. tube are fed by one output tube and then the other tube takes over, etc. In this manner the two voltages connected to the inputs will be traced on the screen by one beam only. Consequently, the mutual relation of the two voltages will be truly depicted, thus enabling comparisons and phase studies, as the two parts of the twin amplifier are absolutely equal and cause equal phase shifts to both inputs. The apparatus is built into a standard panel cabinet. All controls and the screen of the C. R. tube are on the vertical front panel and are marked with explanatory inscriptions. The screen of the C. R. tube is protected by a transparent shield which has engraved scales. A metal shade prevents undesired external light from reaching the screen. ADVANTAGES The vertical twin amplifier is designed for the range 0 to 1 Mc/s, the tolerance being + 0.5 dB, ? 3 dB. It is applicable up to 2 Mc/s. In connection with the built-in four-step frequency-independent input atte- nuator, this amplifier enables the viewing and measuring of A. C. voltages, with or without D. C. components, from 10 mV to 500 V, within a very wide frequency range, (e. g. switching transients, pulse waveforms, biological voltages, etc.). The horizontal deflection amplifier is capable of dealing with fr-e-quencies within the range 0 to 0.4 Mc/s, the tolerance being +0.5 dB, ?3 dB. It is applicable up to 1 Mc/s. The horizontal sweep generator Is linear even at the lowest frequencies, thus enabling the photographic recording of even very slow phenomena. TECHNICAL DATA The oscilloscope is designed for connection to A. C. mains of 220 V, 50 c/s. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 4. Cathode-ray tube. Screen diameter 100 mm. Type OR 1/100/2, green phosphor, sharp spot. Applied anode voltage: 1,650 V. Vertical twin amplifier. The two parts have equal phase characteristics and sensitivity. Max. sensitivity: 30 mV/cm for D. C.; 10 mV/cm for A. C. (R. M. S.). Continuously controllable amplification 1 : 10 with attenuator 10x, 100 x and 1,000x. Frequency range 0 to 1 Mc/s; response flat within max. +0.5 dB, ?3 dB. Applicable up to 2 Mc/s. Linear phase response from 0 to 100 kc/s. Input impedance 2 Mohms, 50 pF. Inputs: 1 pole earthed or symmetrical to earth, either direct connection for D. C. and A. C., or indirect for A. C. only via capacitors of 0.25 FF. Max. input voltage: 500 V. Horizontal amplifier. Max. sensitivity 1.5 V/cm for D. C.; 0.5 V/cm for A. C. (R. M. S.). Continuously controllable amplification 1: 10 with attenuator 1: 10. Frequency range 0 to 0.4 MO, response flat within max. +0.5 dB, ?3 dB. Applicable up to 1 Mc/s. Linear phase response from 0 to 50 kc/s. Input impedance 2 Mohms, 50 pF. Input: 1 pole earthed, either direct connection for D. C. and A. C., or indirect for A. C. only via a capacitor of 0.25 auF. Max. Input voltage: 300 V. Time base (horizontal sweep). Frequency: 1.5 to 30,000 c/s. This range may be lowered If necessary by the connection of a capacitor (e. g. electrolytic). Synchronization of the horizontal sweep: either by utilizing the studied phenomenon, or by the mains frequency, or by any other voltage taken from an external source. Single-sweep operation: velocity according to the time base frequency. Triggering by a pos- itive pulse of 30 V approximately or by interconnecting the sockets marked "SYNC" with a suitable contact device. Switching. The frequency of the built-in electronic switch is 120 kc/s. The square wave switching gen- erator supplies also a positive blanking pulse which extinguishes the cathode ray during the period of switching. With the provided brightness control, negative pulses of correct phase relations are fed to the C. R. tube in order to reduce the brightness of the Images pertaining to the first or second input channel. Vacuum tubes. 1 pc. OR 1/100/2 R. F. T. Leipzig 10 pcs. EF 42 TUNGSRAM 6 pcs. 6F 12 TESLA 4 pcs. UY IN TESLA . TESLA 1 pc. 6CC 31 TESLA 3 pcs. 6L 31 . . ..... Designation . Type Dimensions mm 1 Weight kg Width I Height I Depth Oscilloscope KINK D 536 1 485 1 225 1 480 1 25 W-1 B. INSTRUCTIONS FOR USE 1. Controls and their functions. 2. Operation. 2/1 Viewing of voltages utilizing the built-in horizontal sweep generator. 2/2 External synchronization of the time base. 2/3 Viewing of waveforms and phase relations of voltages of the mains frequency. 2/4 Viewing of non-recurrent phenomena. 2/5 Modulation of the cathode ray. 2/6 Photographic recording. 2/7 Tube replacement.. Preparations for use. The oscilloscope is connected to the mains with the power cable supplied with each appa- ratus. The power plug of this cable has to be inserted into the receptacle on the back wall of the oscilloscope. Next to the receptacle is a 1.2 A fuse. The oscilloscope is suitable for connection to 220 V, 50 to 60 cis mains. The rated voltage may fluctuate between 200 and 240 V without influencing the performance of the apparatus. For a mains voltage other than the rated one, a suitable transformer will have to be applied. 1. Controls and their functions. The mains switch is ganged with the brilliance control which Is marked "JAS". Brilliance control. By turning the control marked "JAS" to the right the image on the screen lights up, by turning the control to the left It grows darker. The pilot lamp indicates that the oscillo- scope is in operation. Focusing. The spot of the cathode ray on the screen is controlled with the second knob on the left-hand side of the panel. This control is marked "BOD" and has to be set so that the figure of the studied phenomenon on the C. R. tube screen is sharp and clear. It is best to adjust and check the setting of this control during the actual observation, as focusing whilst only the horizontal axes of both parts of the Image are observed is not quite satisfactory. Should the figure of one or both inputs remain blurred in spite of careful setting of the focus con- trol, the variable resistors marked "Anastigm" - situated on the right-hand side under the vertical shift controls - will have to be adjusted carefully. Since the setting of these re- sistors changes the operating conditions of the amplifier output tubes, this operation must be carried out whilst the influence of the resistor setting is checked simultaneously by the observation of the image produced on the screen by the respective amplifier. Under normal working conditions it is not necessary to alter the settings of these resistors more often than once in 3 months approximately. Image shift. At the?top of the right-hand side of the panel are two controls for the independent setting of the horizontal axes of the two parts of the vertical amplifier. When one of the controls Is turned to the right the corresponding figure oh the screen moves upwards. , Sensitivity fine. Under these controls are the fine setting knobs of the sensitivity control. Below them are the switches for coarse sensitivity selection and under these are the input-sockets. Compensation. Should not the axis of the image remain steady when the fine sensitivity control is operated, the compensating resistor situated above the appropriate sensitivity control - marked "citlivost" - will have to be reset. The procedure is as follows: The knob "citlivost" is turned to the extreme right position. By operating the vertical shift control, which is above the respective sensitivity control, the horizontal axis of the Image is set into the centre of the screen. After the sensitivity Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 ("citlivost") control has been turned to the extreme left, the vertical shift of the axis is compensated for by resetting the resistor which is accessible through an opening in the panel. The second amplifier can be compensated in the same nianner also. Sensitivity - coarse. Below the fine sensitivity controls are switches for coarse sensitivity selection of the vertical twin amplifier. They have four steps up to 1 : 10. Consequently the whole sensitivity selection range of the apparatus is 1: 10,000. Input sockets. Under the sensitivity controls are the input sockets. One pole of the voltage which is con- nected to these sockets may be earthed, or the input may be symmetrical as described below. The inner pair of sockets is suitable for A. C., as the capacitors connected in series elimi- nate the D. C. component of the input (time constant 0.5 sec.). The outer sockets are con- nected directly to the grids of the tubes so that the amplifier can deal also with D. C. volta- ges. The earth socket is connected to the frame of the oscilloscope and is used for the con- nection of the earthed pole of the input. The other pole of the input can be connected to any of the input sockets as required. Performance selector. On the left-hand side of the horizontal sweep setting knob is a 6-position switch which alters the functioning of the time base. When the first position marked "HORIZ" is set with this switch, the time base Is disconnected and the input of the horizontal amplifier is connected to the input sockets marked "X". In all other positions of this switch the time base is ope- rative and the horizontal sweep generator Is synchronized as follows: in posn. 2 which is marked "Yl", by the input Yl, In posn. 3 which Is marked "Y2", by the input Y2, In posn. 4 which is marked "EXT", by the voltage connected to the sockets marked "EXT. SYNC.", in posn. 5 which is marked "50?", by the mains frequency. The sixth position gives single-sweep operation of the time base. For releasing the time base, the sockets "EXT. SYNC." must be shorted with a suitable contact device. Horizontal amplifier. With the performance switch in the first position (marked "HORIZ") the time base is in- operative and any voltage connected to the sockets marked "X" can be used for horizontal deflection. The input is attenuated 1: 10 when connected to the right-hand side sockets. The left-hand side sockets leave the input unaffected. The width of the image can be set by operating the knob marked "AE" (= width). Input sockets' polarity of the amplifiers tl and Y2. A positive voltage connected to any of the right-hand side sockets causes a deflection up- wards. If two voltages, one pole of which Is earthed, are fed to both input sockets (on the right-hand and on the left-hand sides), the difference between the displaced horizontal axes corresponds to the difference between the two connected voltages. Both inputs may fluc- tuate simultaneously without any disturbance being noticeable, owing to a great measure of inverse feed-back applied In the amplifier. Connection cables. Cables which are used for the connection of the studied phenomenon should terminate with plugs (banana type) of 4 mm diameter and of at least 22 mm length. Input sockets when not In use are earthed via 20,000 pF capacitors which are disconnected automatically as soon as the plugs are inserted into the sockets. When plugs of unsuitable design are used, the capacitors remain connected and the respective circuits will be partially earthed. Time base. In the centre of the panel, under the C. R. tube screen, are the time base controls, I. e. the coarse and fine settings of the horizontal sweep. The function of the horizontal sweep gen- 0 ? erator is governed with the selector switch (already described above), in the first position of which the time base is inoperative. The width of the image is controlled with the knob marked "grit". The sawtooth voltage of the horizontal sweep generator is connected to the sockets marked "EXT. C.". Synchronization. The time base is synchronized directly by the studied phenomenon, I. e. by the voltage of the respective amplifier (Y1, Y2), when the performance switch Is in the second ("INT. SYNC.") position and the right-hand side sockets (marked with a circle) are utilized. When it Is nec- essary that the amplifier should register negative voltages by upward deflections, the left-hand side input sockets will have to be used and an external synchronizing connection attached to the appropriate sync. socket. If it is necessary to synchronize the time base with an external voltage, the performance switch will have to be placed in the 4th position ("EXT. SYNC.") and the voltage connected to the socket on the left-hand side. The mains frequency Is utilized for synchronization when the switch is in the 5th position (marked The 6th position of the performance switch is used only when single-sweep operation with external triggering is required. The measure of synchronization is selected with the knob on the left-hand side of the performance switch. When the frequency is above 20 kc/s care must be taken not to oversynchronize the time base. Time base frequency. Two controls are provided for the selection of the frequency of the horizontal sweep gene- rator. These controls are underneath the C. R. tube screen and the left-hand one coarsely regulates the frequency. The numbers between the positions of this control indicate the approximate sweep frequency. To the right of this switch is the fine control. The selected frequency can be calculated approximately by multiplying together the readings of the two control knobs. Automatic time base. When the performance switch is set to the last position marked "AUT" the horizontal sweep generator ceases to operate. It can be started by applying to the input sockets a sufficiently high voltage which has to be studied. Thus a semi-automatic operation of the time base can be achieved with full synchronizing voltage applied. The required number of waveforms depicted on the screen can be selected by switching the coarse time base selector. The sockets marked "MOD", which are on the right-hand side of the panel near the bottom, may be utilized for modulating the cathode ray with an external voltage. Time base frequency reduction. If the required frequency of the time base exceeds the lowest limit set by the first position of the coarse regulator, an external capacitor may be connected to the sockets "EXT. C.". When a 3/2F capacitor of 125 V operating voltage is applied, the frequency of the horizontal sweep generator will be reduced to one third of Its original value, i. e. to 0.5-15 c/s. Any electrolytic capacitor of 350 V D. C. rated voltage may be utilized for this purpose. Brightness control of the axes. A special control is provided for setting the relative brightness of the axes (of the figures of both channels). By operating this control one of the axes grows brighter whilst the other grows darker. This is advantageous for the easy distinguishing of both parts of the image. When this control is in the middle position the brightness of the two figures is equal. Change of the switching frequency. When the setting of the brightness control is changed, the frequency of the built-in electronic switch is altered also. This may be utilized to advantage when by chance the switching fre- quency is an even multiple of the studied phenomenon's frequency so that mutual inter- ferences occur. The influence of the brightness control can be utilized to eliminate these interferences. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08 ? CIA RDP81 01043R0022nniannrm Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 2. Operation. 2/1 Viewing of voltages utilizing the built-in horizontal sweep generator. The oscilloscope Is connected to the mains with the cable supplied. Before the mains power is switched on it Is necessary to prepare the appargtus as follows: The performance switch is set to: INT. SYNC. Yl. Brightness control is placed in the middle position. Coarse sensitivity controls are set to 1 : 1,000 (for both channels). Fine sensitivity controls are set to max. (extreme right position). Coarse time base control Is set approximately to the centre of the range. Fine time base control is set to the lowest frequency (to No. 1, extreme left position). Width of image is set to minimum (to the left). Synchronizing control is set to full value (to the right). When the knob marked "JAS" is turned to the right a slight click will be noticeable when the mains Is switched on. The pilot lamp glows indicating that current is flowing into the apparatus. After approximately 30 seconds have elapsed the tubes are sufficiently heated. After the brilliance control is turned to almost the extreme right position, two horizontal lines appear on the screen. By operating the vertical and horizontal shift controls these lines are set in the middle of the screen approximately 1 cm apart. With the knobs marked "JAS" and "BOD" the brilliancy and the focus are set temporarily. Fine setting will be accomplished only after the voltage of the studied phenomenon has been connected. It is necessary to ascertain whether the vertical shifts of the two channels Y1 and Y2 are compensated and are not affected by the sensitivity controls. When the fine sensitivity con- trol is operated, the horizontal lines (time axes) must not move In the vertical direction. Should some motion be observed, it must be compensated for whilst the fine sensitivity con- trol is in the extreme left position, according to the procedure described above in the section "Compensation". The voltage which has to be studied must be connected to the input sockets Y1 marked with a small circle. The second pole of the input voltage is connected to the frame of the oscilloscope using any of the sockets marked with the earth symbol. Both sensitivity controls are set so that the height of the image is 4 cm approximately. Generally the image will be just a glowing vertical rectangle as the time base frequency is hardly adjusted to the phenomenon under observation. In order to gain a steady image, the fine control of the time base must be set to "AUT" and the required number of wave- forms selected with the coarse control. Sometimes when the fine selector is set to "AUT" the horizontal sweep generator ceases to operate. This happens when the frequency of the studied phenomenon is lower than the coarsely set time base frequency. It is mostly sufficient to set the coarse selector to a lower position to restart the time base generator. Should it be impossible to restart the horizontal sweep generator, no matter in which position is the coarse selector, the waveform of the studied phenomenon may be unsuitable (positive steep pulses) or the measure of synchro- nization Is not sufficient. The "SYNC." control will have to be set to the extreme right po- sition. Sometimes the reason for failure Is the incorrect setting of the performance switch or the utilizing of the left-hand side input "sockets which are not connected to the synchro- nization. The required number of waveforms can be selected finally with the fine control of the time base. The same control has to be adjusted carefully by turning it towards the numbers on the left, when the studied phenomenon - the image of which has the required height - does not keep the time base in steady operation. Sometimes even the coarse control will have to be reset to achieve satisfactory results. When the time base has been adjusted, the second voltage, the relation of which to the one already connected has to be ascertained, may be connected to the second input Y2. During the observation of complicated waveforms, the figures pertaining to the two inputs sometimes overlap. It is advisable to increase the brightness of one of them by operating the brightness control. The same knob may be utilized to correct the image If the lines of - V .1r it are intermittent - when the switching frequency is very close to an even multiple of the frequency of the studied voltage - in order to alter slightly the switching frequency. The voltage to be studied can be connected to the input terminals Y1 and Y2 in two ways: A. One pole of the input voltage is earthed: The earthed pole is connected to the socket which is in the centre between the sockets of the appropriate channel and which Is marked with the earth symbol. The other pole of the voltage is connected to one of the sockets on the right-hand side which are marked with a small circle. It is important to bear in mind that the inner sockets can deal with A. C. only (time constant 0.5 sec.), whilst the outer sockets are suitable for the connection of any voltage such as D. C. with a superimposed A. C. component. The sockets on the left- hand and right-hand sides are of opposite polarity) see "Input sockets' polarity"). Cables fitted with plugs of 4 mm diameter and of at least 22 mm length must be used for the input connections (see "Connection cables"). B. The input voltage is symmetrical to earth: The middle point of the input voltage source is connected to the frame of the oscilloscope using the middle socket of the appropriate input channel. This socket is marked with the earth symbol. The voltage to be viewed is connected to both sockets (on the right-hand and left-hand sides) simultaneously. The symmetry does not need to be perfect as the apparatus registers the difference between the two voltages. The symmetrical voltage component is suppressed by approximately 1: 50. In some cases, when the studied phenomena are viewed utilizing figures of standard size, details of the waveforms may be lost, when one or more whole waveforms are depicted. As these details may be important characteristics of the studied phenomenon and greatly influence the results of observation, the width of the image can be adjusted (widened) thus magnifying the figure horizontally. Similarly the vertical sensitivity may be increased also. By operating these controls, a part of the image which seems to be the most important one may be picked out and then studied in manifold magnification on the screen. This meth- od is made possible by the use of D. C. amplifiers which are capable of dealing with very high input voltages without being overloaded. 2/2 External synchronization of the time base. For some observations it is advantageous to synchronize the time base using a voltage derived from an external source and connected to the sockets marked "EXT. SYNC.". This method is recommended in the following cases: The phenomenon which has to be studied is either amplitude- or frequency-modulated. Both the inputs Y1 and Y2 are required for the study of two voltages and their phase relation with reference to some initial voltage. The apparatus is prepared as described above in 2/1, except that here the performance switch selector is in the fourth position marked "EXT.". The time base will be synchronized by a voltage fed to the sockets "EXT. SYNC.". The voltage must exceed approximately 10 mV R. M. S. If the frequency of this voltage is equal to the frequency of the phenomenon, the procedure will be as described above in 2/1. The position of the image on the screen will not be influenced by the magnitude and the phase of the studied phenomenon. If the synchronizing voltage is steady, two different voltages derived from independent sources may be connected to the inputs of the oscilloscope and their mutual relations may be ob- served on the screen. 2/3 Viewing of waveforms and phase relations of voltages of the mains frequency. The performance selector is in the fifth position marked "50,--,". The time base is synchro- nized by the mains frequency derived from the oscilloscope's power transformer. This meth- od is applicable for observations similar to those described above In 2/2 when the fre- quencies of the studied phenomena tally with the mains frequency. The procedure to be followed is described above in 2/1. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 ';rt ; 2/4 Viewing of non-recurrent phenomena. The oscilloscope is prepared for use (see 2/1). Two groups of occurrences may have to be studied: A. The phenomenon has to be depicted for a very short time lasting only a few milliseconds. Electrical triggering will have to be applied using short pulses which can be derived either electrically or from a suitable contact device ganged with the switch controlling the phe- nomenon. The voltage to be studied must be connected to the input sockets of the vertical amplifier, the sengitivity of which has been duly selected. The performance switch is in the position "EXT. SYNC." and the time base fine control knob is In the position "AUT". The time base Is inoperative, but can be released by pulses brought onto the sockets marked "EXT. SYNC.". The triggering pulse must be shorter than the duration of the selected time base as longer pulses do not release it. The synchronization selector should be turned to the extreme right. The correct speed of the studied phenomenon can be selected with the coarse time base control. In this manner - when also a high speed time base is set - also periodical occurrences may be depicted, such as the response of circuits to periodical pulses, etc. B. The phenomenon which has to be studied is very slow. The performance switch is In the position marked "1 x". Whenever the sockets marked "EXT. SYNC." are connected with a shorting link, one waveform of the time base will be released. A new wave can be released only after the short circuit has been cancelled and the sockets linked together anew. By the connection of large capacitances to the sockets marked "EXT. C." the time base may be slowed down. Any electrolytic capacitor of 350 V D. C. rated voltage may be utilized. 2/5 Modulation of the cathode ray. In some cases it is advantageous to modulate the intensity of the cathode ray, when a time measure is required or when the light intensity of a part of the figure has to be increased or diminished. The necessary modulating voltage must be connected to the terminals marked "MOD". 2/6 Photographic recording. The image on the screen may be recorded photographically. For this purpose a stand (Order No. 4921) may be supplied on request. This stand is designed for the camera Flexaret the focal length of which is adjusted to a distance of 25 cm from the object. The use of highly sensitive panchro film is recommended. An exposure of 1/25th of a second will be sufficient provided that the frequency of the time base is not below 50 c/s. When a slower horizontal sweep is used, the exposure will have to be prolonged. The marking of the coarse time base control may serve as a guide. Non-recurrent phenomena can be photographed also provided that their duration is at least 1/100th of a second. 2/7 Tube replacement. Tubes used in the oscilloscope may be replaced with the appropriate commercial types, with the exception of the tubes 6F 32 which must be specially selected for the amplifiers. The makers supply matched pairs selected to respond to the following conditions: =V, = 75 V Vg, = 1.5 V Vf = 6.3 V. On the bulb of each tube is marked the anode current measured under the above conditions. The twin amplifier operates satisfactorily with tubes the anode currents of which differ by a few tenths of 1 mA. The makers are willing to test the performance of the oscilloscope and if necessary to realign or repair it even after the expiration of the guarantee. r - ?? ? Tube defects. The great majority of failures are due to defective tubes. Some will cause that it will be impossible to place the image in the centre of the screen, or to compensate the movement caused by the operation of the sensitivity controls. Sometimes the mains frequency will Interfere with the image or the oscilloscope will appear to be very sensitive to vibrations, etc. ? Before deciding to exchange the whole set of tubes, it is advisable to interchange the tubes of the amplifier - the input tubes between themselves or between both amplifiers. To make the tubes accessible it Is sufficient to remove the cover of the oscilloscope. Enclosure: Circuit Diagram. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08 ? CIA-RDP81 01043R00220ounnna Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 PRAHA-CZ E CHOSLOVAK IA COK 3127550 5604 - F 061336 - Pt 01 Printed in Czechoslovakia Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 ? ")1, , I ' dgArArTY Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 j ., ? ..- , .?-,? rt;?,44, .` ? .':24-eVoi, 11. attenuator horizontal amplifier time base C. tc+sNzHz 01/71F 1:105:4?451500tz 3;int 1,5+S S+!5 300p1r /fe 2. S 100 G 1/4) ?:= vertical amplifiers 32.32,4/450P 100 korlp. 441, lily! smith, .430Y 40* 40k 10 200x 500* lin 200 1001 100X SOn 40. Clock.;:se EX I: SYNC. ilMslWIng fop EF42 power part Nays 220Y brook Ns 11.7:part 04 200k 204* CI= ? I=1 052140 41,.. OM 4447001 ?Ar 2/CA r 41/41/001 611,4/700Y 1000. ocom 20n 2/6141,1 switching generator 2004 DOUBLE CHANNEL OSCILLOSCOPE D536 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 , Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 VERWENDUNG Der Netzspannungs-Konstanthalter liefert eine von Netz- und Lastschwankungen unabhangige, konstante Wechselspannung. Das Gerat wird in Kopieranstalten, Ins- besondere bei der Farbenphotographie, zur Speisung der Beleuchtungsquellen beniitzt und wird auch auf anderen Gebieten, z. B. zur Erzielung konstanter Motorendreh- zahlen, gleichmaBiger elektrischer Ofenheizung usw. mit Vorteil angewendet. BESCHREIBUNG Den Grundbestandteil des Gerates bildet eine Drosselspule, die Ober einen Autotrans- formator parallel zum Verbraucher geschaltet ist und deren Reaktanz sich entsprechend der Starke der Gleichstromsattigung andert. Die Starke des Sattigungsstroms ist von der Ausgangsspannung abhangig und wird durch eine besonders konstruierte Dioden- rifihre gesteuert. Der Spannungskonstanthalter Kr-iiik ST 500 VA ist in einem massiven, schwarzlackierten Metallschrank eingebaut, der aus Transportgrunden mit einem Traggriff versehen ist. Samtliche Einzelteile bilden mit der Frontplatte eine konstruktive Einheit, die aus dem Schrank herausgenommen und in em n normalisiertes Apparategestell eingebaut werden kann. Die Abmessungen und Befestigungslocher entsprechen der ES-Norm fiir Front- plattengerate. Als Netzschnur dient eine normale Bugeleisenschnur mit Steckerdose. Die konstante Ausgangsspannung wird von einer normalen Steckdose abgegriffen. Zum AnschluB eines Kontrollvoltmeters sind auf der Frontplatte zwei isolierte Buchsen vorgesehen, die mit der Steckdose verbunden sind. Im innern des Gerates befindet sich eine Klemmenleiste, an die die Netzschnur und das Ausgangskabel anzuschlieBen ist, wenn das Gerat in einem Apparategestell beniitzt wird. VORZOGE Die Ausgangsspannung des Netzspannungs-Konstanthalters Ki9ik ist von der Belastung, im Bereiche von Null bis zum Nennwert,,nicht abhangig. Auch sprunghafte Anderungen der Netzspannung und plotzliche BelastungsstoBe werden von. der Rohrenschaltung praktisch augenblicklich ausgeglichen. Schwankungen der Netzfrequenz haben auf die Funktion des Stabilisators keinen EinfluB. Der -primare Regelbereich ist auBerordentlich groB: Das Gerat arbeitet vollkommen automatisch und absolut gerauschlos, da es keine bewegten Teile enthalt. Die fortschreitende. Rohrenabniitzung hat auf die Qualitat der Konstanthaltung keinen merklichen EinfluB. Die Ausgangsspannung hat einen praktisch sinusformigen Verlauf. TECHNISCHE ANGABEN Durchgangsl eistung: Eingangsspanpung: Netzfrequenz: Ausgangsspannung: Klirrfaktor: 500 VA 190-240 V, oder anders auf besondere Bestellung 45-65 Hz regelbar von 210 bis 230 V, oder anders auf besondere Bestellung hiichstens 5% Zum Ausgleich plotzlicher Netz- oder Belastungsschwankungen notige Zeit: 0,2 sec Konstanz der Ausgangsspannung: a) in bezug auf Schwankungen der Eingangsspannung: 0,2% b) in bezug auf Belastungsschwankungen: 0,3% Rohrenbestiickung: Tesla-Riihren, 1 x RA 0007 A; 2x UBL 21 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08 ? CIA-RDP81 01043R00220nunnna a Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 L. O. ? Bezeichnung Abmessungen mm Gewicht Breite H?heI Tiefe kg Best. - Nr. Elektronischer Netzspan- nungs-Konstanthalter (in Schrank ) Elektronischer Netzspan- nungs-Konstanthalter ohne Schrank Krtlik ST SOO VA Kalr0 PRAHA - TSCHECHOSLOWAKEI ZMT 01 - 2725156 Gedruckt in der Tschechoslowakei Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 VERWENDUNG Der Netzspannungs-Stabilisator liefert eine von Netz- und Lastschwankungen unab- hangige, konstante Wechselspannung. Das Gerat wird in Kopieranstalten, insbesondere bei der Farbenphotographie, zur Speisung der Beleuchtungsquellen beniitzt und wird auch auf anderen Gebieten, z. B. zur Erzielung konstanter Motorendrchzahlen, gleich- maBiger elektrischer Ofenheizung usw. mit Vorteil angewendet. BESCHREIBUNG Den Grundbestandteil des Gerates bildet eine Drosselspule, die Ober einen Autotrans- formator parallel zum Verbraucher geschaltet ist und deren Reaktanz sich entsprechend der Starke der Gleichstromsattigung andert. Die Starke des Sattigungsstroms ist von der Ausgangsspannung abhangig und wird durch eine besonders konstruierte Dioden- rare gesteuert. Die Stabilisatoren Ki 911k ST 1000 VA und ST 2000 VA sind in massiven, schwarzlackier- ten Metallschranken eingebaut. Die Vorderwand des Schrankes besteht aus zwei Front- platten-Bauteilen. Der obere Bauteil enthalt den Steuerteil, wahrend im unteren der Leistungsteil montiert ist. Beide Teile entsprechen der SN-Norm fiir Frontplatten- ausfiihrungen, so daB das ganze Gerat in normalisierte Apparategestelle eingebaut werden kann. Die Netzschnur sowie das Ausgangskabel werden an eine Klemmenleiste angeschlossen, die nach Abnahme der Riickwand zuganglich ist. VORZOGE Die Ausgangsspannung des Netzspannungs-Stabilisators Ki91k ist von der Belastung, im Bereiche von Null bis zum Nennwert, nicht abhangig. Auch sprunghafte Anderungen der Netzspannung und plotzliche BelastungsstoBe werden von der Riihrenschaliung praktisch augenblicklich ausgeglichen. Schwankungen der Netzfrequenz haben auf die Funktion des Stabilisators keinen EinfluB. Der primare Regelbereich ist auBerordentlich gra. Das Gerat arbeitet vollkommen automatisch und absolut gerauschlos, da es keine bewegten Teile enthalt. Die fortschreitende Rohrenabniitzung hat auf die Qualitat der Stabilisierung keinen merklichen EinfluB. Die Ausgangsspannung hat einen praktisch sinusfOrmigen Verlauf. TECHNISCHE ANGABEN Durchgangsleistung: 1 kVA und 2 kVA Eingangsspannung: 190-240 V, oder anders auf besondere Bestellung Netzfrequenz: 45-65 Hz Ausgangsspannung: regelbar von 210 bis 230 V. oder anders auf besondere Bestellung Klirrfaktor: hochstens 5% Zum Ausgleich plOtzlicher Netz- oder Belastungsschwankungen ntitige Zeit: 0,2 sec Konstanz der Ausgangsspannung: a) in bezug auf Schwankungen der Eingangsspannung: 0,2% b) in bezug auf Belastungsschwankungen: 0,3% Rohrenbestiickung. Tesla-Rohren, 1 x RA 0007 A, 2 x UBL 21 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08 : CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Bezeichnung Abmessungen mm Gewicht Best.- Preis kg Nr. Breite I MOhe Tick Elektronischer Netz- spannungs-Konstanthalter (in Schrank) ohne Schrank: a) Steuertei I b) Leistungsteil Elektronischer Netzspan- nungs-Konstanthalter (in Schrank) ohne Schrank: a) Steuerteil b) Leistungsteil ST 1000 510 650 230 485 180 170 485 360 180 Kfiiik ST 2000 KOVO PRAHA - TSCHECHOSLOWAKEI KO 124n - 5702 ZMT 01 - 2723/56 Gedruckt in der Tschechoslowakei Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 ????????? ..ilit4A0V, 1 t VERWENDUNG Der Netzspannungs-Konstanthalter liefert eine von Netz- und Lastschwankungen unabhangige, konstante Wechselspannung. Das Gerat wird in Kopieranstalten, insbe- sondere bei der Farbenphotographie, zur Speisung der Beleuchtungsquellen beniitzt und wird auch auf anderen Gebieten, z. B. zur Erzielung konstanter Motordrehzahlen, gleichmaBiger elektrischer Ofenheizung usw. mit Vorteil angewendet. BESCHREIBUNG Den Grundbestandteil des Gerates bildet eine Drosselspule, die Ober einen Autotrans- formator parallel zum Verbraucher geschaltet ist und deren Reaktanz sich entsprechend der Starke der Gleichstromsattigung andert. Die Starke des Sattigungsstroms ist von der Ausgangsspannung abhangig und wird durch eine besonders konstruierte Dioden- rOhre gesteuert. Der Spannungskonstanthalter Kfilik 5000 VA ist in einem massiven Eisengestell einge- baut. Die Vorderwand des Gestells besteht aus zwei Frontplatten-Bauteilen. Der obere Teil enthalt den Steuerteil, der aus dem Gestell herausgenommen und gesondert in em n normalisiertes Apparategestell eingebaut werden kann, da er der t SN-Norm fur Frontplattenausfuhrungen entspricht. Der Leistungsteil ist auf Grund seines groBen Gewichtes in dem Eisengertist fest mon- tiert und kann an einer anderen Stelle, z. B. im Maschinenhaus u. dgl., aufgestellt werden. In diesem Falle ist der Leistungsteil mit dem Steuerteil durch vier Kabelleiter zu ver- binden. Wenn der Steuerteil mit dem Verbraucher zusammengebaut wird, genilgen ebenfalls vier Verbindungsleiter. Die Netzschnur sowie das Ausgangskabel werden an eine Klemmenleiste angeschlossen, die nach Abnahme der Riickwand zuganglich ist. V'ORZOGE Die Ausgangsspannung des Netzspannungs-Konstanthalters KFiik ist von der Belastung, im Bereiche von Null bis zum Nennwert, nicht abhangig. Auch sprunghafte Anderungen der Netzspannung und plotzliche BelastungsstoBe werden von der Rohrenschaltung praktisch augenblicklich ausgeglichen. Schwankungen der Netzfrequenz haben auf die Funktion des Stabilisators keinen EinfluB. Der primare Regelbereich ist auBeror- dentlich groB. Das Gerat arbeitet vollkommen automatisch und absolut gerauschlos, da es keine bewegten Teile enthalt. Die fortschreitende Rohrenabn(Jtzung hat auf die Qualitat der Konstanthaltung keinen merklichen EinfluB. Die Ausgangsspannung hat einen praktisch sinusfOrmigen Verlauf - Declassified in Part - Sanitized Copy Approvedf Rel ec TECHNISCHE ANGABEN Durchgangsleistung: 5 kVA Eingangsspannung: 190-240 V. oder anders auf besondere Bestellung Netzfrequenz: 45-65 Hz Ausgangsspannung: regelbar von 210 bis 230V, oder anders auf besondere Bestellung Klirrfaktor. hochstens 5% Zum Ausgleich plotzlicher Netz- oder Belastungsschwankungen nOtige Zeit: 0,2 sec. Konstanz_der Ausgangsspannung: a) in bezug auf Schwankungen der Eingangsspannung: 0,2% b) in bezug auf Belastungsschwankungen: 0,3% Rohrenbestackung: Tesla-Rohren, 1 x RA 0007 A; 2x UBL 21 /08: - DP81-n nztqpn A A Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Bezeichnung Type Abmessungen mm Gewicht kg Best. - Nr. Preis Breite Naha Tiefe Elektronischer Netzspan- nungs-Konstanthalter KPiiik (in Schrank) ST 5000 500 650 500 Elektronischer Netzspan- nungs-Konstanthalter a) Steuerteil 490 200 160 b) Leistungsteil in Schrank 500 650 500 Gedruckt in der Tschechoslowakei Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 ??? ; ( _ ?... ? ??-? ? OSTAV PRO Vs(ZKUM RADIOTECHNIKY OPOtiNEK, P. PRELOU - t SR ,tteffiii4 '01 ke spojeni jednotlivych centimetro- vych cilia a pHstroji.i. Vyrdbi se v l'ade normalisovanych delek: 50,100,150,200,250, 300, 350, 400, 500, 600 mm RADA SPOJOVAC1CH LENO PitrKROUCENf VLNOVOD issr?CIT,SIPPORI t"? ?? ? : Typ: 22A 412 ? __ Typ: 22A 142 VLNOVODOV`i VAZEI3,N1 &EN Typ: 47B 122 - 34B 122 - 22B 1.22 LADITELNif DRIAK KREMIKOVE DIODY Typ: 22C 122 UNIVERSALNI?MERICI VEDENf Typ: 90D 110 VLNOVODOVf PROMtNN`r ZESLABOVAd CEJCHOVANf Typ: 22F 112 i:kkON't0VACI ODPOR DyTiNovE VLNOMtRY STOJANEK PRO VLNOVODOVE Pik.ISTROJE Typ: 9Q. 120 t- - -I LIS 0.VA.IN RO ST RON -2; T y Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 El U f ':. ? 1 i. . , I .. , 11:1' .,'+?-..,--....-1'..,...',..:?-?-.1'..",. '.. .., . ,, ?,- ,_. _ . ''''''.7.7"".::::77--7-'''-'-',77..-??-1???,-.??'.".7.7"'".'""' - ' t " , Koleno'v rovIne, E-typ: 22A,122 Koleno_ rcriine H-typ: 22A 132 - . ? Vinovodovsa kolena umoiiiujI odbo-deni vinovodil do kolmeho smeru. Kmitatovjf rozsah 8.200-12.400 MHz Pomer stojatjich yln max 1,1 Rozmer vInovodu 22,9 x 10,2 mm ? ? ' VInovodoq pFekrut vinovodu o 90? Kmitatoq rozsah Pomer stojatich yln Rozm6r vInovodu umoinuje pFetaeni 8.200-12.400 MHz max 1,1 22,9 x 10,2 mm PREKROUCEN* VLNOVOD Typ: 22A 142 VAZ E13,N1:-L EN Typ 47B 122 ? 34,B 22,B '122 _ ? ? LADITELNI? DRIAK KREMIKOVE DIODY Typ: 22C 122 ? VED.,Ei*If , Typ: 90D 110 VLNOVODOV1' PROMENNif ZESLABOVA6 CEJCHOVAN`r Typ: 22F 112 ' ' = ,???? STOJA.NEK PRO VLNOVODOVE PRISTROJE Typ: 9Q 120 . ? BILiSOVANI'ZDROJPROKLYSTRON--;:`:',:;'.? :.:? s? -:* - - Typ ?9V110- Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Umoinuje bezodrazovj, prechod ze souoseho vedeni 75 Ohm na vinovod. 4440 Kmitatovi rozsah 8.200-12.400 MHz Pomer stojatj,ch yin max 1,3 Rozmer vinovodu 22,9x10,2 mm Umouje navdzOni koaxidlniho vInomeru na vinovod. 4.000? 5.850 MHz 5.850? 8.200 MHz 8.200-12.400 MHz 47,5 x 22,1 mm 34,8x15,8 mm 22,9x10,2 mm VLNOVODOVf PROMENNf ZESLABOVAd CEJCHOVANNi Ty p : 22F 112 ? ??? .ZDROJ1:?..iPRO KLYSTRON? 7 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Ty-p::-22C 112 . 1 Slouif k pFevedenf centimetrove energie klystronu do vinovodu. Vazba je provedena antenkou, kterd budf vinovod zdkladnfm videm. Drdk je opatilen stfnicfm krytem proti vyzaFovdnf. KmitoEtoq rozsah fclystron Utlum vyzal=ovcinf Rozmer vinovodu 8.700-9.600 MHz 723A/B vetgi nei 80 dB 22,9x10,2 mm Slouif k detekci centimetrove energie v celern vinovodovem pdsmu. Je uren pro laboratornf pouiltf. Vipatoq rozsah 8.200-12.400 MHz ? Pomer nap6t1 stojatfth yin pFes pdsmo mengf nel 2,5 KFemikovd diode 33 MQ 50 nebo 1M 23 Rozmer vinovodu 22,9x10,2 mm VLNOVODOVIi PROMENNf ZESLABOVAd CEJCHOVANf ,STOJANEK PRO VLNOVODOVE PRISTROJE Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 = Slouif k transformaci impedance mer-ene linky. larva se neftsteji jako pFizpOsobovaci element, idda-li se, aby impedance meFene linky odpovidala charakteris- ticke impedanci vedenf a tfm se zajistil maximaInf pFenos energie. UNIVERSALNI:'''KEski c 1_ ,V DE..N Kmitatovy rozsah 8.200-12.400 MHz Maximcilni porn& stojatych vIn veal nel 30 Rozm6r vinovodu 22,9 x 10,2 mm Mericf vedeni je zsikladnfm pIi- strojem v centimetrove meFicf technice. Slouif k rneFenivelikosti a faze stojatych yin ve vInovodu. kada vymennych vinovodovych dflei umoirluje jeho giroke vyulitf ve vice vinovodovych pasmech. Kmitatovy rozsah 2.600-18.000 MHz t ? ? Typ'90D.:1.:1,6,-- - VLNOVODOVt PROMENNt ZESLABOVAd CEJCHOVANt KOK' STOJANEK PRO VLNOVODOVE PRISTROJE Typ: 22F 112 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 VInovodovi impedanthf transformdtor tvofenj, tr-emi laditelqmi prvky. Pouffvd se k transfor- maci impedancf v pr-fpadech, kde se iddd trvald nastavenf transformanIch pornerd. KmitoZtovj, rozsah 8.200-12.400 MHz MaximaInf porn& stojatich yin vdtgf nei 30 Rozm6r vinovodu 22,9 x 10,2 mm Umoiliuje regulaci qkonove drovne. Velikost dtlumu se nastavuje polohou odporoveho pdsku ve vinovodu. Lze ho take Laid jako oddelovacfho odporu mezi generdtorem a zotHi. tcmitoftovi rozsah Utlum Porn& stojatjich yin Kmitatovd chyba no Rozmer vinovodu 8.200-12.400 MHz 40 dB max 1,15 30 dB max ?2,5 dB 22,9x10,2 mm VLNOVODOVt PROMENNI' ZESLABOVAd CEJCHOVANt Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08 : CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Sm6rovci odbo&a slouif k vyvaziani centimetroye energie, gificf se ye vInovodu jednim smerem. Energie, gifici se opaqm sm6rem, je vyvcizona s mnohem vetgim Citlumem. KmitoCtovj, rozsah 8.200-12.400 MHz Rozmer ylnovodu 22,9x10,2 mm Slouif k zakonEenf vinovodoveho veden1 jeho charak- teristickim odporem. Tim doscihneme bezodrazoveho zakonEenf vedenf (PSV = 1). Posuvni odporovy pcisek dovoluje vykompensovati nep'fizpOsobenf zakonEovaciho od poru. Kmitatovy rozsah Pomer stojatych yin Rozmer vInovodu 8.200-12.400 MHz max 1,08 22,9 x 10,2 mm Slouif k pr-esnemu laboratornfmu meFenf kmitoEtu. Pracovnf vid TE? PFesnost odeEtenf kmitoEtu je zaruEena pouiitfm mi krometrickeho grout:Li Absolutnf pfesnost cejchovenf (procent) 47H 112 3,9 ? 4,8 0,05 12.500 47H 122 4,75? 3,9 0,05 11.000 34H 112 5,8 ? 7,1 0,05 10.000 h 70 34H 122 7,0 ? 8,35 0,05 10.000 22H 112 8,1 ? 10,2 0,05 9.000 22H 122 10,1 ? 12,5 0,08 8.000 ?100 15H 112 12,3 ? 15,5 0,08 6.500 ?170 15H 122 15,2 ? 18,15 0,10 7.000 ?160 STOJANEK PRO VLNOVODOVE PIUSTROJE . . Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Kmitatovj, rozsah 4.000-12.400 MHz Nezatfiene Q 800 Pfislaenstvi vInovodoq vazebni len typu 22B 122 Vplenne vInovodove dfly jsou pHslugenstvfm meficfho vedeni. Typ Kmitatov9 rozsah Rozmer vinovodu 72Q 112 2.600? 3.950 MHz 72 x34 mm 47Q 112 3.950? 5.850 MHz 47,5 x 22,1 mm 34Q 112 5.850? 8.200 MHz 34,8 x 15,8 mm 22Q 112 8.200-12.400 MHz 22,9x10,2 mm 15Q 112 12.400-18.000 MHz 15,8x 7,9 mm V5,me:nn6 vidlice stojemku umoilluje poulitf pro razne velikosti vInovocIO. Vka stojanku je nastaviteln6. STOJANEK PRO VLNOVODOVE PIUSTROJE Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Klystronoq oscildtor s vnelgi ladici dutinou. Nastaveni dud- ny i naped repeleru jedinjim knoflikem umoinuje jednodu- chou obsluhu. Moinost pr-ipojeni vnelgiamph- tudove a kmitoEtove modu- lace. \Ostup souosj,m kabelem 75 Ohm. KmitoEtoq rozsah 8.200-12.400 MHz Vjistupnf vjikon v6tKI net' 6 mW Pr-esnost odeEftonf kmitoEtu ? 2 % Prislugenstvi stabilisovanje zdroj pro klystron, typ 9V 110 Anodove napeti Anodovjf proud Napeti odrazne elektrody Proud odrazne elektrody Naped mFIky Zhavici napeti Zhavici proud V nebo 1.000 V 30 mA 600 V max 6 mA 0-50 V 6,3V 0,6 A Elektronicky stabilisovanj, zdroj pro klystron je urEen pro napdjeni r- a d y Kirokopcismovfth centi- metroqch genercitora (typ 221 110). Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Der tragbare Strahlungsmesser dient zuc Messung von radioaktiven Stral)lungen kleiner und mittlerer Intensitht. Infolge der geriten Abmes?ungen und des kleinen Gewichtes, i -) ferner der Batterie-AuIsfiihrung kann das Gerat untersehlNerschiede artigen Verhaltnissen xi.-q1) in ,Bell'ib....g5halten rerdeni St rah- Es ist betsonders zu-r'Serting des 1 leIrischutzes in Laboq..torie7/, indus- trlellen und medizinis'clienN listituten 1 I. geeignet, wo man mit radioaktiven ? .. I N Isotopen oder mit 1ontgenstra len '0) umgeht. licher; Bpreiciien, den Endausschlag zogen I gen 12x31,5 8cm 1,84 kg ent?eurde?in ers e die Un-tersulichung von % radioaktii en Strahlungen, entworfen. i Unter lerwendung patsender ( behore kann es auc I i und/FrequenzmessuRen usw. ver we det werderr.- .ieliditiges)(Messge-rat _ r a ..,,...asc -d.ioa,..5k.. 4tiv vx: ... _e ,i19ntersUChungh, -zu ?- ???., .-:-.0,-, v?.:., FA .... , ..- ,traniungspiveauanzeige,cund ? , ,...:;,:-.1 60, .1 t?.." .,,itt, ,,_-, . ..-_,-_,,-1---, _ 'els eines Registroerins_truine,Ofs:-.Zil --.--- .' Ne-,,.-,,.-;..i?-,'s, Registri.eTenLdest-trahlungsr.00ieaus" .-,.-1-.Y....:'?A.:.,::;3, ?i. .1.1 ... ---sowiektczur,; Steuerunrondustrjelleri..'' ...-: i ?t.,---_41-?:.g,,??? ? ?? ...,, \???????? ......,--...; '- .Unfall;le0iitun_gs- -.1??unLdt.6-auci_mati ..:,,?4--;schEiririchfung0,..diieChNeineli- 7?;r4,,e_y14-?,-?r, ---, ..4 .-- --? ,---% sondeeten .Unteribr?e-che.kbiita ,,L-4--3- AL 'F F1 00;-,poortoop-,, 6,009Y und 3O000 Imp : emnstell . , GrOsste durchschnirtliche Zahlgeschwindigkeit''... Eingangsempfind icrkeit Stabil],9.e e Hochspannungs peiseeinheit .... 00.-2000 V, 1 regel bar Schaltuhr/Sp ORION-GO .1892 Photozelle Bleipanzer Typ 1891 F k. Feller Gy?rgy - 38345-689 4 - Royal nyomda, Budapest- F. v. Povarny Jen8 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Typ ORION-GOM 1891 Bei rad radioaktiven Strahlungsmessuti?- gen ist das Gerat durch Abschiriniing. der kosmischen und sonstigent4ri'M':.c1::". sxrahliiiitezur bedeutendeVer- ringerungdeietrender Wrk?ng von , Strah- lungen tat sichert 1.0,Ra_tq.e.r,ed.u.r..511,1;!tnabsetzung der Strahlung ;e4ii;r'ea-e`n-ii,eii:=1.:Si.);1tz der mit der Messung .-4iCiliftigten Person. Auisenabmessungen 17x17x35 cm Dicke des Bleimantels 5 cm Gewicht 80 kg 1869 und 1894-?, Das Einzel-Dosimeter dient Gesun, heitsschutzzwecken fur Personen, die in lsotop- und ROntgenlaboratorien rbeit,e ses.0 t,auizwei Teilen: aus der lon.itatiOnskammer, in der Tasche zu ff ra en-,un. erlade.? Messeinrich- ,_ F. k ? Feher Gyorgy - 38345-689:4 - Revai nyomda, Budapest. F v PovArny Jen6 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 METRIMPEX UNGARISCHES AUSSENHANDEISUNTERNEHMEN FUR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE BRIEFANSCHRIFT BUDAPEST 62. POSTFaCH 202 ? ORAHTASSCHRIfi INSTRUMEAT BUOVEST Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 ?1 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 KATALOG Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Nasz nowy katalog obejmuje clektronowe przyrzqdy po- miarowe przede wszystkim dla pomiarow w zakresie niskiej czcstotliwoki ? takie bowiem bylo zapotrzebowanie. Nie mniej jednak zakiad nasz przygotowuje caly szereg dal- szych przyrzqdow pomiarowych dla potrzeb radiotcchniki w calym zakresie dokonywanych pomiarOw. Dzicki stalym kontaktom z zagranicznymi wytworcami elektronowych pzryrzqdow pomiarowych wykorzystujemy w naszych opracowaniach najnowsze osiqgniqcia techniki. Miniaturyzacja naszych konstrukcji daje przyrzqdy nowo- czesne, a produkcja maloseryjna pozwala zaspokajae w sto- sunkowo krotkim czasie potrzeby naszych Odbiorcow. Katalog ten zostai opracowany przede wszystkim jako informacja techniczna. Bardzo chqtnie sluiymy szczegolo- wymi informacjami dotyczqcymi kaidego z asortymentow objqtych niniejszym katalogiem, jak rowniei informacjami dotyczqcymi nowych opracowalt. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 SKOROWIDZ GRUP PRZYRZADOW Przyrzady zostaly sklasyfikowane wedlug grup zgodnie z ich zast.nowaniem. Kazda gru- pa oznaczona zostala symbolem literowym. Przyruidy do badanti ksztaltu _krzywej: Przy'rzady poutocnicze Przyrz4dy wzorcowe s- - Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 PRZYRZAD UNIWERSAL UNIWERSAL METER Firzyrzad uniwersalny jest przeznaczony do pomiarow pradu i napiecia stalego i zmiennego oraz opornaci. -""".? Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 ? 4 ? DANE TECHNICZNE ? Zakresy pomiarowe: Nateienie prqdu stalego: 60/30011A/3/30/120 mA/1,2/12 A. Napiecie prqdu stalego: 3/12/30/300/600/1200/6000 V. Natqienie prqdu zmiennego: 3/30/120 mA/1,2/12 A. Napiecie prqdu zmiennego: 3/12/30/300/600/1200/6000 V. Oporno?e: 3 k0/300 ki2/30 M.Q. Miernik ponadto wyskalowany jest w decybelach: od ? 12 dB do ? 78 dB. , Opor wej?clowy: 20 ki2/V na wszystkich zakresach napiecia sta- lego. 2 kQ/V na wszystkich zakresach napiecia zmien- nego. DokiadnoLd przy pomiarze: prqdu i napiecia stalego: ? 30/0 prqdu i napiecia zmiennego: ? 50/0 opornoki: ? 10?/o skala w decybelach: ?1,5dB do ? 4dB s' Dodatkowy uchyb przy zmiennym prqdzie wywolany zmianami ? czestotliwoki od 50 Hz do 1000 Hz: ? 10/0 w zakresie 3/30 mA ? 1,5?/o 3/12/30/300 V ? 2?/o 600 V ? 3?/o 1200 V ? 40/0 120 mA/1,2 A/12 A. - WARS ZAWA . Przarrzad sluiy do badania lamp elektronowych od-_ ; biorCzo-wzmacniajacych, oscylaCyjnych malej mocy, lamp prostowniczych i -stabilizatorow- gazowanych. Uklad przyrzadu sklada sie z dwoch zasadniczych czo- tci: czete polaczeniowo-pomiarowa i czeto zasilajaca. ZAKLADY WYTWORCZE* ELEKTRONOWYCH PRZYRZADOW POMIAROWYCH Warszawa, ul. Barska 28/30 Telefo7: 4-14-91, 4-32-36, 4-32-37 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Podstawowym elementem polqczeniowym przyrzqdu jest lqcznica wtyczkowa wraz z kompletem kart lampowych. Wtyki wstawiane w otwory karty zapewniaja bezblqdne wlqczenie wszystkich elektrod lamp na odpowiednie napiqcia oraz wlqczenie odpowiednich zakresow miernika wychylowego. DANE TECHNICZNE Przyrzqdem motha mierzyd: bralc zware miqdzyelektrodowych, prqd anodowy, jakok proini, nachylenie charakterystyki, skutecz- nog: dzialania stabilizatorOw. Wartoki nap* zasilania: iarzenIe lamp badanych: 1,2/2,2/4,0/5,2/6,3/12,6/30 V stale napiqcie anodowe: 10/25/50/75/100/125/150/200/250275 V. stale napiqcie siatek ekranujqcych: 50/75/100/125/150/200/275/300 V zmienne napiqcia anodowe dla lamp prostowniczych: 135 i 250 V zmienne napiqcia siatek sterujqcych przy pomiarze nachylenia charakterystyki: 0,2/0,4/1,0 V. stale napiqcie na stabilizatorach: 180 V Zakresy prqdu anodowego: 3/7,5/15/30/75/150 mA Zakresy pomiaru nachylenia charakterystyki: 1,5 mA/V, 3 mA/V, 7,5 mA/V, 15 mA/V. Dokladnok pomiaru parametrow lamp: ?5c4. Zasilanie z sieci prqdu zmiennego: 110/127/220 V, 40...60 Hz. Regulacja napiqcia sieci w zakresie od +5?/o do ?15?/o. Probnik moina zasilae take napiqciem zmiennym 115 V o stotliwoki 400 Hz lub 800 Hz. Lampy uiyte w przyrzqdzie: 68, 6H6S, '5C3S. Ciqiar: 22 kg Wymiary: 480 X 280 X 200 GENERATOR RC RC OSCILLATOR Generator RC wytwarza drgania sinusoidalne wia- kresie od 20Hz do 250kHz. Przyrzqd sklada siq z mostka RC- w ukiadzie i lampy generacyjnejoraz wzmacniacza i wzmacniacza mocy. Dia ZAKLADY WYTWORCZE ELEKTRONOWYCH PRZYRZADOW POMIAROWYCH Warszawa, iii.. Barska 28/30 Telefony: 4-14-91, 4-32-36: 4-.32:37 ? Wien'a napiqcia' kontroli napiqcia wyjkiowego Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: - -01 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 przyrzqd posiada woltomierz na diodach germanowych zalqczony na wyj?ciu stopnia koricowego. W uktadzie zastosowano stabilizacjq amplitudy. 60,4.14414)Ar+ VW. WARS ZAVdA Zakresy czqstothwogci: 20 Hz. .250 kHz w podzakresach: 20 Hz ? 100 Hz/100 Hz ? 500 Hz/500 Hz ? 2500 Hz 2 kHz ? 10 kHz/10 kHz ? 50 kHz/50 kHz ? 250 kHz. Dokladnoga czqstotliwaci: < 20/0 Zaleino?a od napiqcia sieci: zmiana napiqcia sieci o ? 100/0 powoduje zmianq czqstotliwaci 0,5?/0 Staloge napiqcia w funkcji czqstolliwoki w stanie nieobciqionym: 30/0 dla 20 Hz do 50 kHz, dla 50 kHz do 250 kHz. wYjgciowa uzaleiniona od poloienia dzielnika: x 1 2500 .c2 X 10-1 500 x 10-2 50 S?, x10-3 5 .(1 Znieksztalcenia nieliniowe: < 0,4?/0 Zasilanie z sieci prqdu zmiennego: 120/220 V, 40...60 Hz Lampy uiyte w przyrzqdzie: 6L6, EF21, EF22 ok. 11 kg Wymiary: 350 X 257 X 257 Opornoge GENERATOR IMPULSOW PULSE GENERATOR ZAKLADY WYTWORCZE ELEKTRONOWYCH PRZYRZADOW. POMIAROWYCH Warszawa, ul. Barska 28/30 Telefony: 4-14-91, 4-32-36, 4-32-37 Jest to przyrzqd labor.atoryjny sluiqcy do wytwarzania impulsow prostokqtnych o dowolnej polaryzacji. Generator .sklada siq z naste?pujqcych podstawowych zespolriw: generatora sterujacego. ukladu formujqcego, wzmacniacza mocy impuls6w, wskainika oscylograficz- Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08 ? CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 nego, ukladu odchylania, kalibratora dlugoLci, generatora kontrolnego, tiumika zewnqtrznego i zasilacza. Generator sterujacy wytwarza impulsy uruchamiajace uklad formo- wania i uklad podstawy czasu. Oscylograf sluiy do ogladania ksztaltu impulsu, pomiaru szerokoLci amplitudy oraz do obserwowania zewnqtrznych impulsOw. Kalibrator dlugaci sluiy do pomiaru diugaci impulsOw. Generator kontrolny wytwarza sinusoidalne napiqcie o czqstothwaci 2 kHz, ktOre wykorzystuje siq dla kontroli czqstotliwaci powtarzanta impulsOw. Tlumik dzieli impulsy o dowolnej polaryzacji w stosunku 1, 10, 100, 1000, 10000. DANE TECHNICZNE Szerokoge impulsu: 0,1? 0,5 lAsek co 0,1 li.sek 0,5? 1 1.Lsek co 0,25 1.1?sek 1 ? 5 usek co 0,5 usek 5 ?10 !Asek co 1 lAsek Czqstotliwo?e impulsow: 50/60/70/85/100/120/150/170/200/250/300/350 400/450/500/600/700/800/900/1000 Hz, oraz powyisze wartaci X 10 Amplituda impulsow dowolnej polaryzacji przy nominalnym na- piqciu sieci: 130V przy obciaieniu 1000 c2 20 V przy obciaieniu 75 S1. z rownowagq pojemnachl 50 pF. Dokladnaci: pomiar amplitudy impulsu ? 10?/0 pomiar czqstotliwo?ci powtarzania ? 10% pomiar szerokaci impulsu ? 10?/0 + 0,025 !Asek opOinienie impulsu przy wewnqtrznym wyzwalaniu ? 100/0 + 0,5 psek. Zasilanie z sieci pradu zmiennego: 115/127/220 V ? 100/0, 40.. 60 Hz. Lampy uiyte w przyrzadzie: 4 X 6N8S, 4 X 6Z4, 3 X 6P9, 2 X SG4S, 2 X 5C3S, 6H6, 6P6S, 2C2S, 5L038. Ciqiar: 35 kg. Wymiary: 562 X 382 X 290. WARS ZAWA MIERNIK ZAWARTOSCI ARMONICZNY DISTORTION FACTOR ETER ZAKLADY WYTWORCZE ELEKTRONOWYCH PRZYRZADOW POMIAROWYCH Warszawa, ul. Barska 28/30 Telefony: 4-14-91, 4-32-36, 4-32-37 Priyrzad sluiy so somiaru wartoSci skUtecznej zawar- to?ci harmonicznych. Zakres ,porniaroiv harmoniczny,ch od okolo 0,10/0 do 1001/0 w pamie CzkstOt1iwoSci-20 Hz do 20 kHz. ? W ukladzie zastosowano selektywny uklad RC zapew- niajacy,: dokladne,' wyeliminowanie czqstotliwoSCi pod- stawowej.'A . . ? -- , Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Na wyjAciu zalqczono filtr, przy pomocy ktorego moina oddzielie harmoniczne od przydiwieku. Miernik mote rOwniet sluiye do bezpoAredniego pomiaru szumow od 0 do 65 dB w zakresie 20 Hz do 80 kHz. 4,,e2tMottAINt,A7=1,3n- v 1062:M'CX;01 xvron. :.yptioelnancoav,41ureov..=-1, DANE TECHNICZNE Wif!?g,5.4AWA Zakres pomiarow: zawartaci harmonicznych: 0,1?/0-1003/4 poziomu szurnow: od 0 do 65dB. Zakres czestotliwaci: dla pomiaru zawartogci harmonicznych: 20 Hz-20 kHz dla pomiaru poziomu szumow: 20 Hz-80 kHz. Napiecie wejgclowe: 0,5 V do 500 V. Opornote wejgclowa: 100 M.? Dokladnoge: -?50/0 ?0,1?/0 harmonicznych. Zasilanie z sieci prqdu zmiennego: 120/220 V, 40...60 Hz Lampy utyte w przyrzqdzie: 2 X 624, 3 X EF21, AZ1, 2X 3NN40 Cietar: ok. llkg. Wymiary: 520 X300 X 285 OSCYLOGRAF KATODO CATHODE RAY OSCIL ZAKLADY WYTWORCZE ELEKTRONOWYCH PRZYRZ4DOW POMIAROWYCH Warszawa, ul. Barska 28/30 Telefony: 4-14-91, 4-32-36, 4-32-37 Przyrzqd sklada sie z generatora podstawy ciasu, wzmacniacza napiecia badanego, wzmac.niacza synchro- nizacji, zasilaczy ukladu j lampy oscylograficznei. Generator podstawy czasu wytwarza impulsy W ukladzie tym zastosowano pentode jako open. rozia- dowujqcy. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/08/08: CIA-RDP81-01043R002200140004-4 Napiecie badane jest wzmacniane przez jednostopniowy wzmacniacz: szerokopasmowy. Wzmacniacz synchronizacji pracuje w analogicznym ukladzie jak wzmacniacz napiecia badanego, mote on bye wykorzystany do wzmac- niania napiecia wewnetrznej i zewnqtrznej synchronizacji oraz do? wzmatniania zewnetrznego napiecia podawanego -na- plytki odchylania poziomego. Oscylograf pozwala na obserwacjq krzywych napiqcia zmiennego- w zakresie czestotliwoki do 1 MHz, a przy malej amplitudzie do 2 MHz DANE TECHNICZNE WARS ZAWA CzuloSe oscylografu bez wzmocnienia: oS pionowa ? 0,7-0,9 mm/V o pozioma ? 0,8-1,0 mm/V CzuloSe oscylografu przy zastosowaniu wzmacni,aczy: oi pionowa ? 15-20 mm/V o pozioma ? 30-50 mm/V ?per wejSciowy dla czestothwaci akustycznych: 0,4 MC.2 Pojemnaci wejSciowe: ? wejScie na o pionowq: ze wzmacniaczem < 45 pF bez wzmacniacza < 70 pF wejScie na o poziomq? ze wzmacniaczem