KAUNO MIESTO TELEFONO STOTIES ABONENTU SARASAS 1949

Document Type: 
Collection: 
Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): 
CIA-RDP82-00041R000100020001-5
Release Decision: 
RIFPUB
Original Classification: 
K
Document Page Count: 
113
Document Creation Date: 
December 9, 2016
Document Release Date: 
July 7, 2000
Sequence Number: 
1
Case Number: 
Publication Date: 
January 1, 1949
Content Type: 
REPORT
File: 
AttachmentSize
PDF icon CIA-RDP82-00041R000100020001-5.pdf8.12 MB
Body: 
Approved For Release 2000/08116 : CIA-RDP82-00041R000100020001-5 't SRS RY IL M1N STERIJ:1 ; \t? O RI cif KONTORA KAL;NO 3IIESTO TELEFONO STOTIES ABONENTIJ S4RAAS 1..p' ! CflI'IGOK ABOHEHTOB KAYHACCKOiI I'OPOJ~CKOId TEJ1EQ~OHHO1 C7'AHL.jIIH Kr\ UN: -:- 1 949 Approved For Release 2000/08116 : CIA-RDP82-00041R000100020001-5 Approved For Release 2000/08116 : CIA-RDP82-00041R000100020001-5 TSRS P.1'S[[J !11IVIS"Pi?I:IJA hAUNO hYS I .f .'le >fono finklu bali buti leista abunentams ' J. Nlicstu te ~l ldotis taip pat: eat a rinemis 1 inijomis - bctarpi5kam rysiui abc-nuitu tsiol, . ?r, ,le ,r,fono stoti~ s komu- v ieno su kltu, aplc nkiant p g ,. riniam rysiui s;l isskirtomis tarpmres faten?iu,, u tai p pat tiesiol,e s te a rrndr ~ , ,_ ,llu , ,..Jos '~mis ' mr ) tinE~mis stotimis, radio stutimis telegrafu mono . , ? kitiems sPecialios paskirtres rysiams, ~siams si nalizacijai it Iy g kuriu linijos turf citi per micsto teritorija; b) 1 'moniu it organizactJU v nijomts, idaus naudojimosr li jungtanciomis telefono tinklus. , TVARKA ABONENTAI JUNGIAMI MIESTO ? KURIA . LLFONO TINKL1 TE ildomieji komplektai jren- 21. Telcfono p glc. a aratat .r pals ka techni- '^mi abonentq nurodytost vietose, Jer6 kinius reikalat .mu gu Jos atitin , ? ~ g' s it miesto telefono jr engrmuS. 23. Uz mokestj, nustatyti pa gal palvir?tintus tarifus, abo_ ' ra trk tada, k,ai nuo kabclio ntams taskus telefono stotis 1 rcng ne cikia pratiesti dviguhu ormtu lard ' ? iki abonentinio punkto r ,_ dues 100 meteu, arba nutiesti pavienio kabe , u ne daugiau kaip ' irstomosios dctute,, thi ahoncntinio punkto ne liu nuo pask dartgiau kaip 40 metro. Prt- 'reikus medriagos daugiau, negu nurodYto normose, rma skirturnas tarp tarifu nuStatyto mas Papildomas mokestis, t. y. mokescio it faktisku islaidu. Pa ildomu darbu verte apskaiciuojama papal veikiancias p normas it jkainojimus. Jeigu -- dzio (sari telefonui 1'vests reikalmgt 1taisai Yra sudetingo pobu iJ'os it t. t.), "ti su 1tengimu telefono lvada stulpu lin s 'rengimat atlielcami abonento s0skaita pagal smat tai tokie 1 ' it atitinkam~ sutartj. it !II Approved For Release 2000/08116 : CIA-RDP82-00041R000100020001-5 25. Visus telefono aparatus, komplektus ir kitus abonent:- nra 11114 tlUlln,.tl .. ir:.ubi ..c,ntucj mincto tnkfn_.. .......no tinklit.sc, r.? lr ~~u., uw...?~? ........ ._~ vesdamas linijq. Aooncnto s~}q skaita pravestos linilos (papal sutart~ arba susita.r...: nradJ F 'us jomis naudotis, percina telefono tinkiu' im.i), , ntr n it toliau y-ra to tinklo u~laikoraos papal bendrus osa4 ybc nuostatus. ' ' Tclefono aparattb komPlekttl pastatymas, perkelimas lb. ir kite ' darbai susije su aboncnto prijungimu prie micsto telc- fono t!nklt}, btali buti vyykdomi isimtinai miesto telefono tinklo istracijos potvarklais pa6gal specialiai nustatytus or(krius admin arba darbu vykdymo paskyras. VYkd.y'ti siuos darbus pagal abonentq patvarky mus, tail) pat p ~aliniams a;;mcnims draudziama. Nesilaikant sios taisyk- li s telefono tinklas savo nuoziura gali: a?) u j z ircn6gim'l q be tinklo zinios aparato arba komplekto ubq abonentini mokcst4 nuo jrengimo momento, isicskoti trig~ bet ne maiiau kaip uz vienerius metus; b) nutraukti aboncment i. ? 27. Tiesiobginis abonentq susitarimas sit telefono stoties P . cr?sonalu be stoties zinios, o ypactai susitarimas. susijes su bet kokiu atlYginimu personalui, kategoriskai draudziamas. Panasus veiksmai laikomi davimu bei emimu kysio it (be baudt, numatytu siu taisykliu ? ? 26) hauclriami teismo keliu. 1 . . 23, Visi iclcfono aparatai, esantieji Rysiu Ministei ijos viesojo naudojimo tinkle (neveikiantieji it ljungti I viesojo nau- dojimo tinklq) priklauso Rysiq NIinistcrijai per ypatingus jos organus, isskyyrus tuos atvcjus, kada savininkai dokumcntaliai i'rodo, jog Yra teisetai J'uos jsigiJ4 po telefoninio turto naciona- lizacijos (RTFSR LKT 1919. VIII.6 nutarimas it RTFSR LKT 1923. X. 20 Paaiskinimas Ni'. 1155). Jeigu aparatas jgytas nc- teisetai, Jjis atimamas it graiinamas Rysitl Ministerijos or'ga- nams. TELEFONU NAUDOJIMOSI TERMINAS 1R TELEFONU IRENIMO EILES TVARKA ? 29. Telefono jrengimais naudojimosi laikas nenustatomas. Telefono tinklo administracijai it abonentur suteikiama terse kiekvienu atveJju nutraukti naudoJ'im si sitais l'rcngimais, pra- ~ nexus apie tai pries 10 diems. ? 30. Perduoti telefono abonento teises seimos nariams arba kitiems pilieciams it jstaigoms leidziama tik su Rysiil Ministe- 12 ~ ofb~anu sutikimu !. p.lnai apinokcJus aboncnto jsisko- rijos . linin . -~ audoti tclcfoilinlO rysio prie- ? :; 1 . Sickrant maks!mali - moncs i isn ,, ,,. ,? ? kun io valdvnw, opcratyvinu- V ad,l.. aVimo n aal~tybni o -areiSkinianiS patenkinti s. tclefoninio r?,?si 1 ~,~ 1~,ikal~. ?~m. ~ trolc~ . yia nustatyyta ii ciks tv arka; valstybinio valdynio organai; }ono, it organiL;i.!Jus; u) kitos 'staibgos, m 4 c l kolnunaliiiiUoSl' butuose 'vcnantiJ c) 1 ? , -ilicu u kulckty~ai, by arba bendrabuciuosc; d atskiri pilieciai. P a s t a b a. Nuimti tclc 'fonus it pakeisti lrengimo ei1.s tvark vejais su asmenisku tinklo ~ galima tik atsk u?ai s at skvriaus vadovo leidimu. 32. Tclcfnno apartitai nuirnami telcfoninio rysio tarp jmo- niu' `alaipt1 it atskiru pilic(iu perskirst"vmo atveju, papal Ry.rl ?.4 'lcfu!1o ! tinklt, o tatp pat papal victor darbu stcrgJos, tt Mrm - zmoniu ~cputattl Tarybu nutarimus? taip pat it abonentui is . nesumokjeus abonentmio mokescio, vy ,? abonc ?kus is ttzimamojo ploto, _rint a 'ntui sugadinus ar nestropiai proiu parat1. } ventojt kolektvvo parei"skim Lob ? ?s papal by 1 33, Tclefono sl~ indi 'gali perkelti t v ieSo naud ) vidualaus naudoJjimosi tclcfona , b N jimo victq. APARATI PFRK AS, PERJUNGIMAS IR KITI r ~,LIiV1 YPATINGI PATARNAVIMAI 35. Visi apildomi darbai it patarnavimai, atliekami papal ' aboncnin uisak,yr:, isshy r u.s naujus telefono renbimus it nc mokamt gcdimt} taisymq, l aikomi ypatinbgain darhais hei patar ~ ., okami papgal veikianti tarifq. navimais it apm - Prtc toKnl darbu it patarnavimu priskiriama: a) telefono ap 1 aratt it komplekttl perkelimas; b) pakeit p arato kitu (sieninio - staliniu imas vicno ti o a p it atvirksciai), r. ~aiiekant j1 toJ'e pacioje vietoje; c) p crJgniitl (tiesioginio rYsio linijq, jun- giancitlJt4 1un imasmiJr}) 1 spccialitl papli" rastas abonentines linijas it at- ' "iai paprantt1 liniju it specialias; 5c virgt d) aboncnto numerio pakcitimas pagal pastarojo reikala- vimq; e) abonento pavadinimo pakeitimas; f jtraukimas 1 . aboncntt j ?i sgrasa asmcntl, kurie naudojas . kolektt vinio abonento telcfonu. 13 Approved For Release 2000/08116 : CIA-RDP82-00041R000100020001-5 Approved For Release 2000/08116 : CIA-RDP82-00041R000100020001-5 '1' 37. AbuiieitiUi r'eika1aujarlt d pata1pt rcmontu,Y is vykstant it t. t. - leidziama laskinat aparatq nusmti, taciau aparat4 past .atant is nauJ'o, isicskomas atlyginimas pagal nu- statytq tarifa. Y ntai, del Persikelimo ar del kits} prieiasct't ~~. Abo~~cu 'cJi pErkc 'tti aparat, arba komPlektq (perjungti, laiki- norintt aduoda apis tai rastiskq pareiskim6 miesto Rysif} rtai nuimti), p kontorai. ? 39. Aparatai o taip pat PaPildomi komplektai vidaus naudojimo tinklucse ncpriklausanciuose Rysi4 Ministcrijai, astatomi, perkeMiami it nuimami savininkf} lesomis it pagal P Jfl nurodymus. PastarieJ'i Privalo Pranesti viesojo naudojimo tinklo sk riui, j kur} ' IJ "ungtas jtl tinklas, zinias apie j1 tinkle Y eskiancit} ap } aratt it p, anildomi4 komPlektt} skaicit} kickvicno v mcne>sio 1 dienai. Vidaus naudoJjimo tinkle radus neapmoket4 > aparata, turint} ry} s' su miesto telefono tinklu, is savininko imamas mokestis Pagal sitl taisykliq ? 26. ABONENTiRIEVOLS IR ATSAKOMYB$ j P ? 62. Aparatai komplektai it kiti abonentinit} punka} }rengimai yra socialistine nuosavYbe it turi buti abonento saugojami tvarkingai it stroPiai. Ui sugadinimus, jvykusius del neatsargaus arba neteisingo elgimosi su telefoniniu turtu, o taiP Pat u J z 'o PraiudYmq arba sunaikinimt}, abonentas yra matcrialiai atsakingas it aprnoka telefono tinklui prazudyto arba sugadinto turto penkeriopi vertc, o jei galima jj patai- sYti -- PataisYmo ilaidas Pagal telefono tinklo jkainojimus. P a s t a b a Uz telefoninio turto sugcdim~, jvykusj del . naturalaus J'o susideveiimo, abonentas materialiai neatsako. ? 63. Ui nesilaikYma, nustatytt} rysiq linijiniq jrengsmt} Ir kito telefoninio turto apsaugos taisYklit}, uz sugadinim~, neat- sarg iai J'uo naudojantis, nusiieng usieji Privalo atlyginti tele- f ono tinklui padarytus nuostolius. 4 ' 64. Jeigu del abonento kaltes gedimams pataisyti retksa riiiiiretojui isvYkti (telefono dalims 1,akeisti, arba kada abo- P nentas itg laika nededa ragelio antsakutes it stotyje uire- g .~ istruojamas gedimas), kiekvienu atveju is kaltininko isreika- laujama 5 rubliai. ? 65. Jei del neatsargaus PatalPtl remonto darbt} vykdymo arba sniego nuo stogtl valYmo gali buti ilgam laikui nutratt- kiautas ' ~ ?bonvntai a? namt} valdybos ti:letOninin rv~u, 1it 1k1m~S, d ~ pI?ivalo imtss vi.su p 4 'ren6limas ncnu- kc riemonit, kad telefonin'ta't } ?li~t5 .ntt '~t} t nuo nurodytt} darbt}, o taip pat it nuo piktos va suialojimu,? r?tIS . ,..trgumr priemonitl, ap;,~ .. h Jei sunr:u .~.. iisimus darbus ',a laiktt Pranestt tcltfono tt , kuris komandiruoja reikt 'nklu} technikq tiems darbams stebe!i. r,usieng sioms taisyklems asmenys, )strrigos ir organiza- ci i; ytus nuostolius. ? 6fi tlyginti telefono tinklui visus padarJ Jos turf a. 7 ecnnikin_am tinklo personalui, turinciam vardinius azme obtraf ijomis, patvu?tintom's i anti.paudu, p Y Jemus su fot ataisYti aParatus bei a abonentas privalo leisti pziureti it p ,? " ' l:omp ? , _ lcktus, I 'staigosc it }mono. - Jfl darbo metu, butuost nuo 8 ski - 22 valandos, kitu metu - papal abonento nagci davim~}. Ntparodzius nuro bonentas nickam dy t~} asmens liudijimq, a neturs P , ti it taisYti, it abonentas, nusi- en q ' leisti ioms taiya aratt} apziure z klems. Pilnai atsako u telefoninio turtn g apsaugq' Nuimti it pakeis p mplcktus abonentas lei- dzia tik tuomet, kai ttnk' ~o teehnil: ti a aratus bet ko ?t ?'tnis personalas, be vardins 1 asmen '. s liudiJ'imq, Patcikia it specialu telefono tinklo orderI " Nue ~ktus, abonentui isduodamas Pa- mus p a aratus kvitavimas. it kompl~ ERMINAI IR TVARKA 1 MOKIJJIMU T MOl(ESCu ? 78. Mokestis uL aparatt} prijungiml prie tinklo it jt} ' ~nkartinis mo 'us darbus, o tarp pat vie erkelim6, uz s~matsns ~ ,_ kestis uz yPatingus patarnavimus, sumokami i anksto, tc . ' eikiantsitiems darbams usak lefono P tinklui }t s uz telefoninius patarn?t~vimus a ymus. Abonentinj mokest} ? 79. bonentas turf sumoketi is anksto, be atskiro raginimo, termi- a instrukeiJ'ose del tariff} is ItySitl Ministerijos naffs, nustatyta ., nau entas Privalo susipazin+.i. Abo- nnmo..ji , su kuriomis abonaiiau kaiP u vien~ menes}. nentinss mo kestis mokamas ne m 80. Att .ygim ' 'mas ua sugadintl arba prazudYt teleforiin} F ~ tai at baudos uz nusizcngimq taisyklCmS ( 26, 39, turt~, o p pat 75) sumokamos per 5 dienas nuo sgskar 'tos I'tcikimo dienos. ? 81. Mokescsai ur visus telefoninius patarnavimu;; priima- ? tiksli telefoninit} patarnavimtl aPmokeJ mi telefono stotyje 'i- ' as, nurodant m okcscifl nustatoma pagal vietos s~1Yg mo tvarka riemimo punktus. P 15 Approved For Release 2000/08116 : CIA-RDP82-00041R000100020001-5 Approved For Release 2000/08116 : CIA-RDP82-00041R000100020001-5 11 NESAVALAIKIO PATARNAVIMIJ APMOK1;J1MO I'ASLKMES ? 82. Nustatytais tcrminais nejmokejus mokes~iu ui% tele funtmus p - atarnavimus telcfono tinklas turi teist e nutraukti 'lcfonu vcikimq (telefon~! ? iJ s ~ungti) ~ . Jci61u scsi1 q dienu buv y1?e tE ~ nuo isjungimo momento abonentas mokcsciq neswnoka, tc-- ? ? nui tclefon?. Nuimtas telefonas -ali lelunc stubs ma ~ ~ buti at- statytas, abonentui padavus naujpareiskimq. i uz savavaliskus aEparatq ie komplekti NcsumokJ e'us baudl 4 ~ l pastatymus arba perkelimus, o taip pat uz neapmoketus apa- ratus inybiniuose tinkluose, kartu su ncapmoketais aparatais ii. komplcklais isjungiami pagrindiniai aparatai it jungiamo- sios linijos. Skirtos abonentams baudos isieskomos teismo kcliu. ? 83. Kokii} priemoniq imamasi neapmokejus abonentams tarpmicstini~l pasikalbejimu, numatoma ?Tarptnicstinio tele- funinio rvsio taisyklese". ? 84. Ur ncmokejimq isjungtieji telefonai atstatomi po ati- tinkamo miesto telefono tinklo nutarimo, jmokejus uidetus mckescius (G dienu terminu), it tik tuu atveJ'u J?ci Ju nuim- - ~ taxis aparatas, linija arba numeric stotyje nepanaudoti kitam tikslui. Jeigu numeris stotyje arba linijoje panaudotas kitam tiks- lui, isjungtasis ur iwsumokejim~ aboneiitinio mokescio telefo- nas vl EpriJ'ungiamas pb agal bendrus nuostatus, lie ia?ilius c s naujai prijungiamuosius telefonus, ACI OS BIUR KTI INFORM KAIP ISSAU Jci nciinotc rEl ,?kalingo _'ems numcrio it neradute Jo tiioje l,n}b JoJ 'c, kreiPkites j informacijos biur4. lnl'ormaciJa i?vi ?uiama pasukus automatinto aparato ti Nr. 09. oredami gicitai l,auti iukal'~n61 Jums numer, laikykit~s N rq j sios tvarkos: L Jei6 'mones arba jstaigos telefono nu- ' mer}, ru pasakykite nor~te psur.moti } radrioJ?e tikslq jos pavadinimq, o paskui -- ?cikaling Jums skyyriq, sektoriq it t. t. ?} 1 I '? neninio (buto) telefono numerj, rmott asp 2. Jeigu noritc, su , asak~-kite Pradzio,Ee aboncnto pavardc it inicialus, o paskui p ~ i J?o adresi i (gatve, namo Nr.). 3. ?, tiksl4 eikia taip pat informacijas apse InformaciJos biuras t tclefonu numc} rig pakeitimq nauJais numeriais. 4. Kalbcl,ite ti esio}, t ' } mtkrofonq, o ne salia jo. 5, Nep ' telcfonininke, jeigu Jus nepaten- iad~.kttc bmecl Su 'un kintas J?os aptarnavimu, bet prasykite suJ gti su informaci- J'os biuro vYriausigja budctoja. I Approved For Release 2000/08116 : CIA-RDP82-00041R000100020001-5 Approved For Release 2000/08116 : CIA-RDP82-00041R000100020001-5 $ UZ TELEFONO A 1 SAKOMYB ABONENT T RA1 ~'ROS TEISII~G NAUDOIM IR APA SAUGO IM aratai I~rietaisai it kiti abonenttl putikttl 1. Tcl~fono ~ ap iklaus telefono tinklui, turi buti aboncnttl lai- komi trcng p imai, pr ~ ilnoje tvarkoje. U su6edim~, jvykusj del neatsargaus arba noteisingo elgimosi su telefono jrengimais, o taip pat it uz j q prazudymq ar sunaikinimq abonentas yra materialiai r atsakinlaas it ap moka telefono tinklui sugadinto ar prazudyto turto penkeriopi vertQ, o J'ei galima pataisyti - pataisymo i1aidas Pagal telefono tinklo nustatyt~ kaininink. s P a s t a b a. Uz telefoninio turto sugeclimq del natu- ralaus susideveJ'imo abonentas materialiai neatsako. Tikslu isvengti masinitl it ilgtl telefono rysit} nutrukimtl, galincitl IvYkti del neatsargaus Patalptl, isorinitl sientl remon- to ar sniego nuo stogtl valymo, aboncntai it namtl valdybos privalo imtis vis>1 p . riemoniu, had telefonq jrengimai, vykdant siuos darbus, nesusig 1 adintt, o taiP Pat saugoti siuos jrengimus nuo piktos valios su6fadinimq. Numatant, jog bus sunku imtis atsargumo P 1 riemonit, reikia laiku pranesti apie numatomus darbus Remonto biurui. Ur Prasiiengimsiai taisYklei, o taip pat visais telefono t ~ rengimo sugadinimo atveJ 'ais, kaltininkai privalo atlyginti telefono tinklui visus Padarytus nuostolius. P a s t a b a. Ui telefoninio turto gadinim~ tycia yra baudziama pagal Baud. kodekso 79 str. 2. Telefon perduoti kitam asmeniui arba organizacijai be ~ atitinkamos Rypsio Ministerijos Kauno kontoros leidimo, o taip pat i,elefon9 eksPloatuoti, imant mokcst' ui leidiinq juo natt- I dotis - draudziama. Apie visus telefono sugedimus abonentas privalo pra- nesti Remonto biurui, bet J'okiu budu nebandyti taisyti telefo- 18 ti pats ar su p~if,r'alba asmefli, nepriklausancitl Rysitl Minis- i 1, t kontoros tcchnikiniant personalui, Ry'sil riJos Kauno tc Tclefonas, kaip lt? bet kurls naud0Jauras aparatas, susidevi. Mats atveJ'ai s ~i S v'si reikalingi pataisJ'mai atlickami Rysitl ?.Kauno kontoros pricmonemis it lisomis. iuuiu5tcriJo~ 5u .t'?t dcl paties abonl'ntkaltes, pataisomi J gcdimai, }vyhust iJ'os Kauno kontoros priemonemis abunento st- Rysiu , Mr skaita. r~ounEntu prazuc1ytusios arba sUgadintusios telefono jrcn- os tai p l>at Rysitl Ministerijos Kauno ~ ~ dalys pakutiam 1 ?im k monemis it lesomis, isicskant Jtl l 1 t kontoros pi ~`ienkeriur vert 'R SJ ~ 'unbos Rysitl Ministerijos miesttl t 4, sutinkamai su I'S telefon() tinklq naudojimo taisyklemis. Be to, u~ kic{, ?vicr~} ~ ? montei io Pasiuntimit dalrtl pakeisti 'vykusio del abonento kaltes, pataisyti, imamas arba l,edimo, 1y Penkiq rublitl mokestis. Dl/L Pl/LEF0N0 IRENGIMU APSAUGOS 1. V -dzio statybinius darbus, statybi- nes or?ganukdantaciJos it namt ivairaus pobu y ~os turi g rri: ~tai sc kti, lead i vald yb buttl imaniayi priEmonitl telefont4 1 'rengimams (kabeliams, kt,) aPsau6roll. Tuo atvc,u, kai numatoma> dezems, laidams it , kad aminetic ?c~ng Jimai g rall ' buti subadinti, butina is ankstu ~i l i P pcanesti Remonto biurui. 1. Suzalojus tolefono 'renb7imus, pvz. nulauius telefon() I stul rq, sugadinus lient4 kabel( arba telefono P~ betaisant stol, dez~ ,ci Asti a pie namu valdyba Privalo tuztuojau pram pis tai Remonto biurui. Approved For Release 2000/08116 : CIA-RDP82-00041R000100020001-5 ;r Approved For Release 2000/08116 : CIA-RDP82-00041R000100020001-5 Patarnavimai UZ NAUDO IM SI TELEFONtT MOKESTIS Isra~as rs vl ? " loci vietiniu telefono tinklu tarifrl csoJo naudo~rn Abonentinis mokestis uz pagrindinj aparatq: I-ji kateboriJ'a: uz individualrl naudojim~si telefonu (buts) metams imama ? . . . . . Rb. 300,- II-oJ'i katcgorija: uz telefonus lstalgose, pre- kybos tr pramones 1'moncse, o taip pat kolckty- osi telefonus metams imama . . . Rb. 50,- vinfo naudoJrm Abonent.nrs mokestis u papildom jj aparat:t RE). 120,- Aboncnto vidaus tinklas, l?eins j Rysirl Minis- terijos tinkl0: abonentinis mokestis ui kiekvienr} jungia- 1) mOJO linijq metams 2 abonentinis mokestis ur kiekvien~l aparat0, tJ"ungt`l o t 1 vidaus tinklo komutatoriq. metams: Rb. 500,- a) J 'ei6u abonento vidaus tinklas techniskai ap- tarnaujamas R,y1 sii MinisteriJ'os tinklo . . . . Rb. 100,-- b) Jeibu vidaus tinklas tcchniskai aptarnauja- ... Rb. 50,- mas abonento Vidaus tinkl0 1 'sirengis pats abonentas arba Ry- sir4 Ministerijos vietos tinklas abonento sgskaita. Telcfono liniJjos, uzimamos tiesioginiam rysiui tarp abonentrl, sig nalizacijai, milicijos rysiams it kit. tiksiams: abonentinis mokestis metams abonentinis mokestis ui r'agelj su kontaktu Rb. 500,- metams . . . . . . . Rb. 500,- Papildomas mokestis imamas is Vist} kategorijil abonentr1, csanciu ui victinio gYvenamojo punkto ribrl arba to punkto ribose tacrau toliau kaip trys kilometr'ai nuo centrines stoties (arba pastoties), in. uz kiekvreai piln~ arba ncp;A,. s kilometre metams Rb 50.-- 20 Centrinio aParato jrcngimas . . . . . . . Rb. 100,- Ra1,gclio su kontaktu arba papildomo komplekto r cngimas . . . . . . . . . . . . . . Rb. 50,- 1 AParato perkeIinlas (ceutrinio arba )ap11do111o): a) toJ'c pacioje patalpoje . . . . . . . Rb. 50--- 1)) 4 kitas patalpas . . . . . . . . . Rb. 100,-- Perjungimas atskiros arba Jungianu)scos linijos centrinj ul)arat~l it atvirksciai . . . . . . . Rb. 50,- I Ahonento numerio pakcitimas . . . . . . Rb. 10, - traukimas j papildomus abonentq s~lrasus nuo j a )ildomo abonento . . . . . . . lib. l0,-- kiekvieno P1 Vienkartinis pasikalbcjimas su victinio telefono tinklu abonentu is automato arba pasikalbejimo ekvienas pilnas ar nepilnas 3 minutes Rb. -,15 punkto ur l,u Approved For Release 2000/08116 : CIA-RDP82-00041R000100020001-5 Approved For Release 2000/08116 : CIA-RDP82-00041R000100020001-5 rr. 1.~~ltio M. lv"~o~'Itl tIt 4STM(il1 VIETINIO NAIJDOJIMOSI .. ff,LLI'ONO S TOCIu KOMUTATOIUNRj !ULN6IMLI) ' ' 'l~uIMO ! MIESTO TELETONO 'I'INI:I.i\ IJti fAiSYKL1S L manes lr Istal gos fOFlnciOS !jun1,gti Savo tclcl'unu Stotts ( ~ a(IUoda a1 nc tat !:!st!sk~t parcls1t11n:I l mtc5to l(hfono tl 'nklt, p hauno Ryul kontorai, kol dar ncpradet: vietos tclcfuno sto- tics lr ts itlklo l?renI,gimu clarbai. as vietinio natldniimosi stutis arba perclirbti 1. (r(ngtl nauJ stocnl bet ttntilo rcn rimus bJalima tik su Kaunu Rysiu kon- atvirtintq kontorns nrojcktq. taros !cr(l I ~ pt'!l p + +~+mat p~ab~ 3? +ktuoti tinkly !t stoti vietus nauclojimuisi leidriama PtoJe ~ t kontura. us ~ t,i pr(.)J(I~f a su Kal ti tilt apta.r., ' tno R 'si! ertvarkvii, y, p , 4, Lat us rtr vector tc +lc +fono slutj atinkl! Ir(nt, rpl(.. '+st'l Stoll t ? bei tinkle, pcrmontuoti sujur.giamilju lirlijil , ltompIektus it t. t. vietos naudoJin] )Si statics vadovas jpa- +i?, ojamas patciltti Kauno Rysiu kontorai vi;tl technikln4 Savo rc Stotler dokumc ntacijq, sutinkamai su turimu Kauno Rysiu korltoros sq , rai s t, it i5kvlcsti I'astlt Kauno Rysill kontoros tecn- nika atliktcl clarbu apziC1'cii it priimti? 5lti ! micsto . Vrcimro naudoJtmosr t(lctuno stall lJun!, ? tinklq 1eic1riama tik tada kai Kauno RJ~"sill kontorus technikas ~ sustato aktq, kad atliktieji clarbai atitinka telefono stoties it tinklo jrcngimo technikines taisykles. 6. Pries pcrduoclamt naucloJlmul nauJas, tarp Pat it rekon- struotas victor telefontt stotis to stoctu vacloval tpareigojamt 't it aktq sit ma- ismatuoti savo vietos telefono liniju izo!iaciJ1 . tavim4 lentele pateikti Kauno Rysiil kontorai. 5lotvs tau 7. (monr ti lr tstalgos, kurltl ? tcttn(s t(.l(fono ' t : is lJunr ~tos l muSto ttnkla, yra Ipr+rcl~uJamoS v~. kc1yy1i vi Kauno Ryt s'o kontol os rul,alaviinus del J'u technikinio StOVi() !r pasaliiiii cictktUS savu tclefonll jrcngimUuse. 22 1, N('sdalkiult haUf() R' slit 1OiltO1'OS fUl'o(k n1ll ill' a Iltl- s Stat1'tit lallilt Cleatllklls dal'13U, 1'lttuS nau(l0J l lllot Stotl:i gal l huti is.I 'unhta is micsto tinklo. , haunu Rti;iu honturos technikmlam pcrsuna1ul, ttu'in- ; (icukdurtlai 1(id ianla tikrinti it :~la.Im spuclalnt. , s i ~aliuJ inlu u t((hn Ziitriti victor i iucLuJ 'imusl stutis bei linijos 4ren- iskal ap Sinus, lausimais d'I vietinio naudujimusi stui1il Ejtln- 10. Vtsats k telefurio tinkllq, o tai) pat norint s isipazinti su gimu must() l j IsOtnls n01'Il]UmIl.s it' technikitl(lllis laisyklel]]iS, nustat}'totni 'nts it tinklams Icrei )i~ullasi j Kauno Rys~!t t.(tus t(hfono stuit I s grupq siuo ,tdresu: i rcn6Sim1 kontarus komutatorini! t Stalino !)rasp. tclef. 2222. 23 Approved For Release 2000/08116 : CIA-RDP82-00041R000100020001-5 Approved For Release 2000/08116 : CIA-RDP82-00041R000100020001-5 I TELEFONO !RENGIMICJ TIKRINIMAS 1. Tclefunuleid?ia-na tilcrinti tik liauno R\'siq korlturus technikinio Pers('l~alo (l I' )Uotuj~-nls, turintiems Iiauno tisuE kontoros iSduotus vardiniUS liudijimus su fotografija. 2. Reikia atkrei pti clcmesj j tai, kacl liudijimuuse bilttl ati- tinkamas istaiclos ants paudas it virsininko j~araas, tarp pat 1t . E t galioJ'imo laik~ . liudijiml ~ 1 Pilieciai neleiskite 1arie telefono asmentl, neturinciq rei- kiamai apiforminttl nurodyttljq clokumcntu. 3. Ntletcl~ctarna ciuott tcchntlctntam personalui monteriams it kt.), aptarnauJ'anciam telefono jrengimus, piniginio pobuclzio jPareigojimtl (~-pmokcjimtl ui telefona it pan.). Kauno Rysiu kontoros administracija uz pi ligtl perdavim,l t nrtf,al-otkms asmenlms ncatsako. 4. Kauno R ysit kontoros technikinio !personalo darbuoto- 4 jams, turintiems nurodytus pa yxucjirnus, lcidriama tikrinti J it remontuoti aparalus bei jrengimus jmunese it jstaigosc clarbo metu, o butuose nuo ti iki 22 val. (kitomis valandomis pagal aboncnttl )ageiclavim~). 5. Ap ~ aratams it iren ?imams nuimti arba pakeisti techniki- nio personalo darbuotojai privalo patcilcti abonentams liudi- ji na ir, be to, spccialu Kauno Il}''silt kontoros orderj. IVT "ttimant aparatus it trcnglmu;, abonentams isduodamas rakvitavimas. 6. Ahonentas privalo leisti nemokamai pasinaudoti savo telefono aparatu kilos rcikalui pranesti apie gaisra, nelaimin- ga atsitikima, uzpuolima it t. t, Uri\4IESTIN1 STOTIS II TELEGRAFAS III RAUNO MIESTO F:ADIJO MAZGAS 1. Tulefono nl oorn!i ~1re;ni Approved For Release 2000/08116 : CIA-RDP82-00041R000100020001-5 Approved For Release 2000/08116 : CIA-RDP82-00041R000100020001-5 .. ; ; ! ELLI ON0 S T OTIS TINS` fARP141ICS AUNO K r, h'auu, Tarlnnicstuu tclcfono ,t tis leidiia kalbiti tclcfnnu ? 15 lii't(.lii() nli(st() .,u l ltais miestais. C:lima kal1) lk u visoinis 'i rvcnvictcmi;; L'I'SR ribOS(. ,- ~~ (lkas "Iaepmicstinct1[ )I1() stoti~s VII imil u'lsakl'n1O stalas . 117 Uln lj zic5cu, pasiha PAS,I 1KALBEJ1M PUNKTAI u I ? Clntrinis pasikalhiiiillo plmkta:,. ?. 1 ~l lric 11 pat() sky r.) - aail:ld, ~?assikalbcjimo ptmktas lE V. Kapsuko prosp. Ga. 3. Gel inkclio stotis. TARPMIL4. ~TINI1,1 PASTKAL BEJIl1ItI USAKYMO ,r\'ARKA ti'? ~;al. rymai kalb~t.i prttrnaml tc,cfonu per asakymcl sta!il i. n pcr lasikalbcj 'imo punkt~l. i, i~.sa. n u,sakymui tclcfono stratS lar}1mic5tuuam - muiu I 0 ' 'l,nra nu , ~ pus te1cfonininkci, aboncnt~is lasaku rcika- "r, AtSilic , s?vu aboncnto tclc,fono Ni'., .a 'i. f,,, tvv, unkta, issaukiamo~o lingqJ p tclcfono Ni'., asme,lmes 'r~i6ru vra), ka- tcofi,l s-tos Nr., slaptazodl (.1 ? : ~ i aurastas, skithas , aibinis). Ursaky'mai l n? , ~a . it taxi f a (p, ~ ,.u~?q +eler,,fo.,,i.t , hravanso. imami taip pat it i u - : ? .~CRINDINIAI NUOSTATAI D.' ti 'siu leidiama jmoncros, T is tai miestiniu tclcluno ry audot p ,?,?ia,ms Jyv~.nanticros i Moms it visierns pilicc , 6 crganizaciioms, lsta~ 1arvbtt S~iungos tcrituri,loje. ?? 'u tclcfono ry;iu leidziama naudotis u nusta Iai pmi _ 'csti 'ni ~ tyta mokestj. Kalbetis galima: a) l 'zaci i, .l istaigcl, viesbuciu, hendrabuciil, rnunitl, oi~am J , ltolel:tyviniu it inclividualinin naud?Jimnsi telefonais fnual is 27 Approved For Release 2000/08116 : CIA-RDP82-00041R000100020001-5 (' r Approved For Release 2000/08116 : CIA-RDP82-00041R000100020001-5 sutai'tis su tarpmiestine telefono stotinli anksto sudarytas avansinio atsiskaityiilu tvarka; b) i tal p , miestinil1 telefono stociu pasikalbjeimo punktu u~ o atiy6tinima grynais pinigais; C) Is bllt0, ndividualinio naudojimosi telefonu - kreditan; i cl) kir'kvienu telefonu (igrafo virsinrnkas . . . . . . 21-21 i telegrams perda Tclcraf as aito!na it brcitl uztikl iaa ( sl. g -, vims, kuo trumpiausiu laiku pc - rsiunciant J'as aclresatui, butent: nuo tllcgI ~ 'amoS I 'ttuhuno momonto Kaune ild to momento, kada I,aus adresata5 bet kuriame respublikos, krasto it srities centre, priklau._ snmal ' nuo tarifo turi praciti ne daugial kaip . 3-8 valandos. Sick tick itbiau tole6ramos Gina j rajoninius CentruS, 1 ' miesteiius, kaimus, vienkiemius 11' t. t. Pagal organlzacI iJ'l it I'staffgs pareiskimus telegrams orga- nizuoja tiesioginius pas ikalbejimus telegrafo laidais it gali te- legrafo lafdus perduoti laikinam naudojimur. stalgos, anizacijos ii' pavieniai pilieciai turi 11 Imoncs, org teis~ paduoti telegramas zaibu" kurios perduodamos ypatrn- ga skubos tvarka it skubias telegramas, kurios visuose ejrmo etapnose persiunCiarnos Pirma paprastuju telegrams. ranios Bali buti sis rusill: tal siuntcjo p~ a 'eidavima teleg b Pat, ? mo5 su apmoketu atsakymu, kurias paduodamas . si a) untejTt,aslegra sumoka bet kuriq sums uz atsakymo telegrams. Telegramos su keliais adresais vienu it tuo paciu tekstu bei b) parasu t ? vicns it i pat( telegrafo purlkt. Telcgramas vienu it tuo paciu tekstu hcf paraSU i du c) arba kelis punktus. iuo atveJ'u reikia paduoti tick telegrarnll. kiek yra adresats punkts. ;3Q 31 Approved For Release 2000/08116 : CIA-RDP82-00041R000100020001-5 (l) l fc1'i(1U0S lkl 1)a1'e1i;alav1nl( ), 1:ui'lii;; Sau! uJi1111Uti a(h't'sO pu+1!' '' it 1&'(`l?aii: al'hil lull at Vy'ksla iuIC!'~~ilta5. L) '1 ?t?' itl1iU)S a(Irl'Siil ul asri7lliSkai. l' T(l"~~ranlnS sll I )rani)riu 1Unti'jui apiju tulet;ramns. h (Iklilll~ litlk;l ildl'CSillul. '1'(,lc,)!. LPI(,S, k~iri )S 1)I'ivalu Ilut1 priStidy'tu,i :,iunti'J() rnu- ru(f~; to laiku, Ii) '1'('i(L arnus, klll U)nUS sluntl'ju tl'I!' a!u 1)tr(fUuda ;l(Il'e- ;tUi tik!U ig.(tiujiiuI. " )ilil'ciu l ~a,tujinl,..., i(luuii(~; skil'u 1 I uri b illi E)at Virtintas r:utiu?inu'; kunturo:; iu?ba js alstUjiu(i'fuitail;)S. g' lloJ lnl.1';, IS(IUOtaS :ila!gl);i, I1fO1lCS al' OI'gillliLiLCljos, tUl'1 1,a ( t . I)utl lYlslra'; t~Ci Islali,OS, IIlIUl1('S, UI'gilnl7,ilCIjOS vil()VU, IIUI'()- clam piln !'('i!Ju rlvacii-limi it l)rided,lnt antspauds, ~t 1 i) sU I)atvirtrntu slunti'jn P 11 lS 1. Pai'ilsas gali r~ranlu,; f(l(,, buti pat\. irtintas nOi iru, miliciJ'us, vlctos valdzius organic, jstai- u, u, ? ()liu ii' or rani~:acij u 1UO 4, )1iddant antspauds. Pa- ~ 1 ~ . E 1'a;al tvll'tinaini tall) pat ii' tekgri;r. Telegramo su telegri;moj,.' is(kstyto fakt',) patvirtlnlmu. k) ,, Paduociim( Sias tele1,i'anlis, tulegrafuf turi buti pristatyti , aroa . ''imi,i, i~.(1lwt .1 ati~in,c;;ms j.1aigll, i,rnorli Li nflcialus p:vvnl(J o(ganizacijtl ),'adOvybiu. l) l cl(g1 '?nlo:; g i~taisy mai turf buti siuntejo aptarll )r pasirasyti? 3 ?ama Bali bu _ll ' parisvla ant 1,ekb~rafiuu) blanku arba ~ ,, } f~l~gl, 1 tik vieno'e la ant paPrasto Poplerlaus, taclat J po Puscje, Kiek- turf bi U sura uma to1,..ia tvarka: aehuulama telegrama viena . a pries adl c sal ? atr\mima telet,gramus kategurija (?skubl , asmenltikal , ?E)atvlrtlntas la1cta~ , aibu ii' t. t.) ii. rusis (? ..,, i atsakYmas , ?nuorasas it ); )asicvrimo vietos pavadinimas; b) tC >IC > nkto - 1 , ~,l1f U pll C) mulkus aa rl esa, nisi kai laiduojaniis telegramos ltel- ~ kima; d) tekstas -- telegramos turinys; (.?) Parasa,> (siuntejui pr; gnidaujant); f) ~c mlat 1 bruksnio - smulkus siuntejo adresas. >lc >glamosc, aclrc suojamose istalgom:, imonelns arb,( or- Te llkaus adh?,,u Bali buti sutartinis ganlzaclJrnns, vlctoJc stnl t, adreas, prumtas adresato, sutrumnintas 1'staigos arba imonia ~~, Vlsl Slltartlnlal ' arba sutruin Intl adresai turi burl paVadlnin',?s.,, tdi osc a.,rnokant u! registracil;l 'll'LCe~;lSll'UU6t Views 1,)'aiu 1 s ~, , r ? ' pagal tarifus. Tel ' 'l{1 pale ikalavimu ttu?i buti irasoma adresato t.l,ramose l rnavarde, vard~s it tPVO vards. SlunteJa stltll~lmas i ,telktl telegrampa pagal viena pavard turi but.i aptartas. Tel(.gramos, dt ~, . lodarnos istai ru, imoniu it organizo.cijll var- , oms asmenu it tur?ti du, turl bull pasu?asytos vadovau,ianctu J tt} statgll, }monitl ai . o,gan~ ? izacijlu antsoaucla. LEGRAFO RXSIO TARIF(I AUKA IS VIDAUS TE ISTR Telegnamos kitus miestus? U: odj, imama: a a rastus telegramos . ;iU leap. ) p p b} skubl ,os 1 rub. c) aibines . ? . 1,5O rub. kestis vienodas visit rusi'.t vl- , , Tcllgraminls mo _ +r? T ASS 1 rub. ? tclc lrarnoms, lsskyrus inform. tclc6 daus b eliais adresais 4 viena punkt0. Talc namos su k Ur klc adresq (isskYrus pirma) imamas a ild' ~amas kvlen ? mokc a lldoma p? P stls 11: tos telegramos kalnos? , p P alinis mokcstis uz kiekvlena papildom Mlnlm ' ~ 2 rub. adresa . . . . . . . imamas pllnas perslun- z erdavima rinktlnic} to leg ramtl U P it tele ram} klek- limo it telegraminls mokestis kaiP uz atsk g viena punkta. Pakditavimai ui telegramll pricmima lsduoclami neno- kamal? Ui telegrams} 4teikima pagal sutartinius arba ' 60 rub. ui metus arba Jcl dal1 sutrumPintus adresas imama 1 ~ U si untejo paraso patvirtinima . r, Ur legraf u f akto, apie kurl pra- atvlrtlnlma to P nesama telegramoje . " tolegraf u aPie lteikim.: U~ praneslma aprasta telegrama . . P skubia iaibu . ? ? . ? ? ' ' ka 0 p? pastu ? . ? . . . 4 Approved For Release 2000/08116 : CIA-RDP82-00041R000100020001-5 33 Approved For Release 2000/08116 : CIA-RDP82-00041R000100020001-5 RENGIMO MOKESTIS 1. L ?.dJo tasKO }rend, rimq nuo brruPinio 4vadc sit ~, r?i radio transltactJ ,35 rub. Tuks p "os tinklo 'rengimo tnedztaga . 3 1, ! , ~d~t.aga J at 'rcis1 transPorto kontoros auto 20.05 b aze it auto remonto dtrbtuves, Gedimino 3' 1 Lt;uIbt4 uny..,?. . 22-OG hni- t i Kredittl skyrius . . ec jos Mtsktl tr poptertaus pramones minister ,, ~. asos planavtmo grupe . 2897 - , i 288 kimo kontoros Kauno baze, kmttl medztagtl ttc 25-95 c. VYresnYsis kastntnkas . . - ? Dauksos 7 -91 24 . . . . . . . . ' Apsauga . Lenino rajono skyrtus, k B i KooPeracines prekybos vyr. valdYbos uzpirkimo 30-40 an nto lstyb TSRS Va Donelaicio 47 o haze, Dauksos 18 . . 29-4:i ? criiOS VYr. tiekimo it re- ini J \la.ldytojas m Vietmes pramones st 33 bes 9 28-33 24-G2 D Buhalterija ro alizavimo valdybos respuhlikine baze, Kredittl skyrius . . 33-6.', 55 54 Approved For Release 2000/08116 : CIA-RDP82-00041R000100020001-5 Approved For Release 2000/08116 : CIA-RDP82-00041R000100020001-5 i rio haze it micsto pieninc, Tar ?~sto-su skritlnc s~I~ P~]P ~` i iintll(,')nO J ValdytuJas . . . . . . . . 28.26 llillll' ? . . . . . . . . . 27.63 l;ll1'lJa -61 'rius . . . . . .13 l ickimo it rcaliza?~ imu sky . . . . . . . 2'I-72 Svieslo sanclilis r r~tl .. , - u,.1,'-o k,l , ollcrtt' riJ'n~ Kauno tarpapskritinc pre- a Kcstucio 26a . 31.30 l.ti uks yb ros?tcaluavuno bze , -8!) ealizl;vimo haze, Smalininkl! 1 . la ~ Riliett kasa, Stalino pr, 15 , , D(J1'If U-KIO VALDYBOS ~STAIGOS: Mlt.sto Inttt ukio valdyba, O~cSkient s 12 ! . Virsininkas . . . . . . . . 33-49 Bcndras sky r ills . . . . . . 3140 - Tiekimo kontora . . . ? ? . . . . 2944 Iul.lmo kontoros . sandi lis. [ionclaicio 29 . . 32-06 Lcnino rajono butt! ukio va , lclyba, Vilniaus 17 . . 23-56 ardino 65 . . . . . . 32-98 1-a bulq ap,,linke, G II-a butt] anti lmkc, Vilniaus 5 . . . . . . 32-13 III-a butll apvli ? nke Vilniaus 3 . . . . . . 32-95 lvba Ginteriskit 6 . 32-37 u' II-a naml! vale ! I-a Stalino rajono butts ukio valdyba Stalino pr. 62 . 21-34 VI-a butu apylink , Gedimino 30 . . . . . 32-01 c K. Petrausko 26 . . . 32-64 ]h-a butt4 ap,ti hntic, ..-a l,utl4 apylinl.c, P~aud. ? Air ~ r mi;os pr. 135 ? . 32-19 ~ Poulos raJono butt! ukio valdyba V. Kapsuko 33 . 31-il C Cclittltart.s_popicriatts tcchnikumas, Mickeviciaus 1 . 27-12 icio 2b . . . . . . , . . 21-42 Cenirin~ Biblioteka, Donela Contr. knvuvnas, Stalino pr. 25 . . . . . . . . . 21-97 Centr. statistikos valdybas Kauno micsto inspekcija, . . . . . . . . . . . 21-09 Stalino pr, 70 . . ,Cotton", kojinitl tabu 'kas, Ukrainmeciu 12 . . . . . 28-36 Cultrans tr cukrlntq runkein! trt,stas, Stalino pr, 66 . . 26-57 Cukraus it cukriniq runkeliq tresto tiekimo kontora, Stalino pr. 66 . Mokekite laiku uz telefomF 56 24-17 Approved For Release 2000/08116 : CIA-RDP82-00041R000100020001-5 D ?Daiie" ciaiks for.du 1:oinhiinatas hur.tola, Dau!canto 7 25-!11 ,Iedzio ilailiuu taminiu atelje, Jonavos 211 . . . 30-38 )anga" 1'llbll siuvykia, Stalin pr. 50 . . . . . . 21-35 tarbul!t4J. ~ t! a 1lruIlin1mo skyrius. C~clcztilkcln.! valcly1) ) , Daukanto 7a . . . . . . . . . . . . . . . 30-37 Dc rtini's it likerit gamykla ?Sttunbras", L. Giros 12 Direktorius . . . . . . . . . . . 34-.19 30-6(; I3llhallell ja .. I,lt.cr-'u cechas KE stud() 4 . . . . . . . . . 21-65 , DeSinttmete muzikos mokykla, Ausr'os 5 . . . . . 32-05 ?Desl?a , toi e1, Vii nlaus 1 7 . . . 31-07 c Dezinfckeiios stotis, K. Petrausko 16 . . . . . . . 25-24 J ?Diana" trikotazo it koJ'iniu arteli~, Degtuku 7 . . . 30-84 DISPANSERIAI: Akit! lilyn dispanseris, Lietuviu l0a . . . . . . 25-17 . ? Onkolot;Iris disPanseris, Lcnino pr. 59 . . . . . 32-22 TarpraJ'oninis vendispanseris, Lcnino pr, 8 . 24-60 Tuberkuliozinis disPanseris, Majakuvskio 11 . 29-75 Vaikq tuberkuliozinis clispanscris, Raul. ArmiJ'os pr. 55 . . . . . . . . . ,21-78 Dobilas" rubu siuvvkla, Pancrit! 49 . . . . . . . 25.38 Draudinlo Valdyba Kauno miesto vald ?ba, Tolstojaus 4a . . . . . 29-81 Lcnino raJono insp ekcija, Stalino pr. 59 . . . . 34-82 Apskrities draud. inspekcija, Kgstucio 26c . . 30.20 ?Drobe" vilnoniu audiniq fabrikas, Dr'obes 56 . . 28-34 ~ Duonos keplmo kombmatas, J. Janonlo 2... 25-83, 25-71 Kepykla Nr. 4, Poielos 54 . . . . . . . . . 29-29 Kep., vkla Nr. 7, Minkausko 23 . . . . . . . . Kepykla Nr. E, Stalino pr. 40 . . . . . . . . 34-29 DurPiniq statti?bos-projektavimo it tyrincjimo kontora rie Vyr. Ktiro ValdYbos, Stalino pr. 9 . . . . . 31-55 p J ?Diiu as" audimo fabrikas Jonavos 15 . . . . . . 33-47 Elkites su telefonu atsargiai. 57 Approved For Release 2000/08116 : CIA-RDP82-00041R000100020001-5 F J ,.Ella", teIegra.mll agcntCra. Staiino rnergijo:; raJ'onas K?tu~ io 2'? , p t?. 20 Centrlnc . . . . . . . . . . . . . . . 26-90 Dispcceris . . . . . . . . . . . . . . . 23-65 Tinklo kyrius . . . . . . . . . . . . . 23.29 ;lcktros stoties di rlin', 1)cu.lkantn IF. , . . . . 23-33 1., PetraSiunu elektros centrine . . . . . . . . 23.81; Energijos realiravirno jstaiga, Stalino pr. 29 Centrini~ 30-,i0 Virsininkas . . . . . . . . . . . . . . 23-34 jmonn inspekcija . . . . . . . . . . . . 34-08 Energijos remonto s~junga, Stalino pr. 29 . . . . . 34-22 FABRIKAI: ,,Aleksotas", stiklo fabrikas, Veiveriu pl.. . . . 30-54 ,,APkaustas" meniniu statYbiniu aPkaustu fabrikas Degtuku 8 . . . . . . . . . . . . . . 27-91 ?Atrama", metaliniu gaminiu fabrikas, Raudon- dvario p;entas . . . . . . . . . . . . 28-07 ?Audimas", trikotazo fabrikas, Tikes 27 . . 22-74 ?Auto remonto fabrikas, Kcstucio 44a Direktorius . . . . . . . . . . . . . 23-77 Tiekimo skyrius . . . . . . . . . . . 23.41 ?Cotton", kojiniu fabrikas, Ukrainieciu 12 . . 28-36 ?Drobc", vilnoniu audiniu fabrikas, Drobgs 56 . 28-34 ?D iugas" , audimo fabrikas, Jonavos 15 . . . 33-47 ?Gamyba", vilnoniu audiniu fabrikas, Jonavos 228. 22-15 Giedra" litografil'a it kartonaio fabrikas , Donelaicio 41 . . . . . . . . . . . . 21-08 ?Grohs", parfumerijos fabrikas, Jonavos 32 . . 20-81 ?Inkaras", gumines avalynes kombinatas, Raudon- dvario plentas Centring . . . . . . . . . . . . . . 30-65 ?Jega", trikotazo fabrikas, Raud. Armijos pr. 273 . 21-95 Juliaus Janonio vardo poPieriaus fabrikas, Petrasiunai ?Kaspinas", galanterijos gaminiu fabrikas, 28-a4 Raudondvario 32 . . . . . . . . . . . 26-97 58 2i-'l:i 21-70 59 Approved For Release 2000/08116 : CIA-RDP82-00041R000100020001-5 ,1I\iUll() AU(hlllal" , ti!lko aud1n1U f tbrli~ is. C; nvalclo 3 Ce.l,lini........... 30-76, 30-77 'LktU11115 . . . . . . . . . . . . . 21-81 )1I~~~ ?haun() Vitt", vatos fabr'ika , Kc(Iainill 15 . . 31-83 . ikas Napolcuno 3 . . . . . . . 28-65 KonscrVt} fabt "Kura" tab? l:o fabrikas, Ozcsl;icns 14 3,3-5t i)irc ktorius 13c-lcll'as Sh 'y?rius . . . . . . . . . . . 30-72 Rakiiu-kcramikos fabrikas, l3altdotulVll1io 22 . 34-04 ,,Lai!, trip ntazo fabrikas, Erdvilos 3 . 25-72 ,x Laku ~'r. 1, 1'cdainiu 30 . . . . . . 29-69 fabrikas I ?Laume , chrnijus f,1anlinitl fabrikas. Gardino ~) , 30.87 l ?L1cp5na", rlcgtunu fabrikas, Raudondvario 20 . 27-81 iniu fabrikas. Jonavos 64 . 30-71 ,,Lima", vllnonnl and ?Lttc~t5 ,1 'as , diniu fabrikas, Gedimino 5 v llt(unlu au s ........31-86 Dlrektor-tl. ris . . . . . . . . . . . . 33-73 V,yr. buhalte Litenergo rem.-nlech, fabrikas Ringuvos 43 . . . 32-89 ?Liluanika" avalYngs fabrikas, Jonavos 13 Direktorius hontora 34-41 24-54 amvbos fabrikas, V. Kapsuko 78 28-25 ?Metalas", maslnu g,, MielitZ fabrikas, Prieplaukos 13 . . . . . . . ,,Nets", lilji no mechaninin apdirbimo fabrikas, Lenino pr. 26b . . . . . . . . . . 30-49 ?Pcrgalc, , metalo apdirbtmo fabrikas, Napoleono 11 30-62 ?Priekalas", ' Irankiu fabrikas, Jonavos 88 . . . 24-13 Ramunc, konditel'ijos fabrikas, V. Kapsuko 80 28-41) ?RaudonoJ 'i Zvaigzdg" baldq fabrikas, Ausros 16 28.06 ResPublikinis motortl remonto fabrikas, Raul. Arms, ios pr. 226. . . . . . . . . 23-63 ff b Ringuva"f aliejaus it muilo fabrikas, Ukralnleclu -6 . . . . . . . . . . . .3145 ,,Saga", sago fabrikas Kampo 5 . . . . . . . 21-59 Bravoro 4 ?Sanitas chemlJos-fat7r1ac1Jos fabrikas, Direktorius Vyr, inzinierius . . . . . . . ,,Silva", trikotao it kojiniu fabrikas, Raudondvario 27a . . . . . . Approved For Release 2000/08116 : CIA-RDP82-00041R000100020001-5 ?Skar(!a' ,larcl)s miniu f;:thrik:,:;, G;lrclino 65 , 20-93 , ... n~. , c'uncS 5 . 22-91 ?Skrohlati , hX.ldu fabrikas, Skirsnm .1 ektras d:izu fahtikas, fu;~tucio 35 . . . . 21-14 " ' ,,,os 43 2S-3J uli-ra{;cruil{u -al)rikas Nr. 1, :linf,t.ti . .1. JanOnio 3 . 20-16 7riko1aias , trtk(.)tazo fabriti;is, ? i'.fahrik;.~ Jonavos 94 , ,.Vcltuus, vc.tul 25-23 iktori'a" make i'(,ntt-biskvittt fabrikas, Kc'ciaiui.t 2.1 1 ~c'rdirhimo iabkas, Dcgtuku 22 . 30-97 ?Villcati , Ic .liu t. abako fabrikas K(Ii1101?ii, Stalino P1. -it; . . . . . . . . . 23-1)1 , k t) "Viirirn, s1:''ria~ Prirphu.tkas 17 . . 20-40 r'1cirba ? , ketalh lic1'vkl':l, ButkiSkes 7 . . . . 30-95 ?G Farmacijos Valdyba, K(StUCio 63 1. . . . . . . . . . . . 31-, Kontos ^, Btihaltcrija . . . . . . . . . . . . . . 33-11 ............24-G8 Sanlclts . rekyba, Stalino pr. 47 30-27 i'(cdictnos ti optilcos instr. p ,, rinansl:u 's ? technikumas, Rauci. Armijos nr. 66 . . . 25-39 Neleiskite vaikll prie telefono. G ?Gamyha", vi,iinonut audiniu fabrikas Jonavos 223. . 22-15 Garlaivu1 PricPlauka . . . . . . . . . . . 20-15 imo re'uiiuvilllu m)lidjos burys, Gatvil1 J 'MlleJ ~ Gedimino 25 6elczinke1ilt stotis, Lenino pr. 1 Centrine . . . . . . . . . . . . Gelezinkelio restorano kontora, Lenino pr. 21 Geleiinkelininku mokykla Nr, 3 Y7-9O Mol,ykla, Jonavos 86 . . . . . . . . . . . 25-42 Mokyklos bendrabutis K stucio 29 . . . . . . 29-63 ?Gerovc", invalidu artele Gedimino 7 . . . . . . . 3042 ?Gic(lra", litografija it kartonazo fabrikas, Donelaicio 41 . . . . . . . . . 60 6I1IDYMO NAMAI: ' ko 19 . ,, .,8 ~, Pirniieji rlind,nio nanlai, NI , Ktttilitl ,.~ 'l,Jt gimdyi o nantai, l,. thtt 2.. . . GIMNAZIJOS: 1.1 I-ii bcrniuktl KomJdi nIlllO '1'(10 glnlnazija, Stalin() pr. 55 . . . ? ? 24-27 , -( -ji S laugusll girllllazija, Stdlln .'t nlerhralclt gimnazija, Sciino . . II-J ! tt l)N -"' III -1 -J'I tiler(, rillelll S;lnlnilllJa, AullStaici III-Ji ~ , ;S4 r, G,0-03 luau rusts gimnazija, Pancrlu 47 . . . ? . IV-ji bclniukt g , l imnazija, Miko 1 . . . . ? 20-29 , f ti r . .. ,,, -'i mcr aicil! hinlnaziJa, ltiliko 1 20-);f t t~imn::ziJa, i~a icl. Armijos pr. VII. r_J?'1 1)crn:u . kt , 1,,,tlku rimnazija, RotuSi's 12 ? ? ? ' ' ,,',_1sl IX-J1 llct t1i , ~, -J'i berniukt 1;imnazija1 I,cnlno i ? 4a 3 1-7 1 X } ~) I c;rgaicit rimaaziia, Lenino pr. 24a . . . -t 1 XI-Jt 1n rl 1 ~, .. XII-'i imnazija, Paneriu 47 . . . . . . ? ' 20-J.1 II-Jt p~ gi1nnaz!Ja T vil'lOy C'S al. 37 ...... 29-86 "o Gyvltliu Paruosu kontora, AIcl:sofa., 1 ,. . . . . . . . t)~ 3 t-.,u GrcitoJ'i 1 ~ rlgalba, Kt,~tuu.) 4 ~ ? ?Grozt ,.. ,. v's , t )al'iumerijos fabrikas, Jonavos ? . 20.31 su Ironton, Ironton, itilinkausko 52 t4l?,,aua -70 Dircktortus . :32 l Bendras skvr:us . . . . ,. 32-15 Sandclis, Spartako 1 . . . , , . . . . Sandclis, Gtrstupio 6 . . n- u, invalidtt arteic, Daukanto i;i . . . . . . 1,,,-a3 ,.Gudok N ? 'nao numcrio, nepradekite crino(lami tilcsliai lcil,alt h rinikti, nes lki Lu ivyks n tc..,...g... ~uju r, I Infekcinc ligoninc, AukstaRiu 4 ., : P(~z~ :os ran_ V Kasuko 41 komitetas. Kr stud } 7i ? ? :,pskritiE S .. Lombardas. Stalino pr. 61 . . ? . ? ? ' S dlic Yr. 3 pIKtZ(l~ i i~ ....... ?,.,- -' v . 21-:r6 2i-59 26-14 l- -1 .n 25- 0 23-5 .. 23? 3I-0;i 23-15 33-,. . . . 30-c. . . . 2S-a? 28-65 2i-11. 31-i8 . . 20-8.i . . . 20-26 ha1bl,lte tle. 'ai i mikrofona, o ne sa11a jo. Esl ? M ei ' plentas . . . 26-31 ,.111aistas , mcsos kombina(as. \l.lceliu . p llaist rekyba", Stalino pr. 32 DIreKtoI'ius . . . . . . Dircktoriaus paz, aduotojas 63 27-00 . 27-01 :.:1:1.:i'.S. MALI N ti I: 1L 1 ras N r. 3. Pii::.:' ........... . tilalilnas 4. C,n ;' \r. a. J, J . ,.:-k,Rinaa' . . . . . . . . ',ln, .i., ~1() ';1;\';?1115 pr k' l t( 'i 1~'~ll ' - ~I 2i-.11 22-k ;i"-':,- 2~-It- :i- 29-31 : u-1'. '_'!I-l' ..,-~1 29-3() 2(I-72 ).? - tlarll,lmpc,!c~ I ,Ir ,uu '}t(' 'i:u I') . . . . . . ..1 IlallilU M1 ;k 1rE '~"..If- U _ 1ar1, ~?? ~'imo-Leniniznul 1-aiv'crsitrf, ;t ~~ , ' . ? ` i%;Lc~;tl- ti1 Vli.ittU' Vt':~l' J 34-ba V ' k'iu 1,1,V,u1uutuja;; . . . . . . . . ? , u Sk'?ri!t5, Sta;in') nr, 7() ,.,., 22 0 \lc~.ii?I'~l .... 911.~1(J i;un;!Itc!ija . .. -~1 ' . . , ~,~.'4 l,nlturos-tivletlr!u- skti?) u tal11U) pr.I O 20 ' v'an)oncs skyriu, Stalin) p ~I)(4to t.&ttui,ti t. ~ V ~.4.2 d~ja22. 30-45 Vedejo pavaduutujits . . . . . . . . . IU)1)1lsi'ii, Stalino pr. 7O Pirrni!lirlK D1lesto pla.to J 21-23 ias ~ 30-94 l~lrltllnlnk0 p~.lvadllOtl~ ~ . . . . . . . . ,. kuro skyrtus, Rotu;is 6 l~h(,tito 26-7G l)!rcktoriu5 . . . . ? ? . ' . . Garazas . . ? ? ? ~ 2 Miesto ropa 4.43 ?ill 'aeiJ'oS sektorittS, Stalino pr. )0 . 119u,sto mils ukio skyrius, Stalino l ? . )iniml) sk5'rills, Gicntnlno 7 26-17 1Vlicsto social, ap(ul ' 1VI1CSt0 pl(.kybos sl;y'rius, talino pr, '10 - 5 Veclejjas . . . ? ? ? ? 26-15 . 2343 Veclt'jo pavaduotojas . . '(,,sto ryr. arthitekto vald3yba, Stalino pr. 70 Ml Vyr, architektas . . . . . ? . . ? . ? 32-40 1-18 Projektavimo kontora ? 3 ~ ikos valdYha, Stalino pr. i0 . 21-09 Miesto statist IYIII2SLU *R' 4 ckyr!U I nlstnlaus 4 Vedejas .............. 30-88 Biudreto scl.turtus . . . . . . . . . 29-53 - Valst. pajamtt sektorius . 3131 . 11liesto bil)etu. kasa, Stalino pr. 15 . . . . ? ? 31-66 MtcSto koa, nrekyba Lenino pr. 33 . . , . . . , . 26-03 Centrinc . . , . . . . . . 30-30 ~. Dilc.ktoritts TJ~kandtn~ Ni'. 1, Raud. Armijos pr. 149. . . 34-53 70 M1LICI L : l,1jCSt0 1'iREdybil \ri1d';bus irsininkas . ? . ' . . lI3olvbir; virsin.fl;as ? ? ,,... .1 . Valdybi);; l1'ln1l 1 { InkO i;avadUOt0Jas ~~ ?i'jus v-aos ~t!. yin , ~~lilio Sak!n rUS l)UCI('tOj. . ? . ' ' At Lcidirnu biuras . . ? ? ' ' . . IILIG1JOS SKYRIAL: D s skvriuS, Daukao:; `i Vlrtilnlllki!S . ? ? ? ? Budintis . 11-as sk}'rids, Baud. Armijos 1)i. 16~ Virininkas . ? . ? ? ' ' ' ' Budintis . ? ? ? rius, Gedimino 27 III-as 51,E Virsininkas . . ? ? ? ? ' ' ' Budintis ? ? ? ? ? ' ' ' ' Karinis skyrius . . ? ? ? ? ' ' r-a' ? ,kyrius V. KaE)suko GO IV-as . Virsininkas . . . . . . . . ' Budintis ? ? ? Raudondvario 21 V-as s(yrus , Virsininkas Budintis . l;ci'os 5kyrius, k ?'1-37 2~i-l0 ..a-u 2- 16 4. ;-09 ~7-2fi . 34-96 . 23-51 24-66 . zs-cc . 3o-os 2f-ld es lu) " J A. Panemones apylttt 28.48 Vaidoto G . . . ? ? ? ? ' ' ' ' ? 23.89 ntora, K~stucio 46 Miesto sytat bos rcmonto ko iesto taupomoji kasa Nr. 6763, Tolstojatts 4 , 22-52 Miesto tvar - M kymo trestas, Oiesktenes o 2694 Miesto vYr. architekto valdyba Stalino pr. 70 32.40 j~ ekvbas '~ P k , r s u Misko arekvbos sandelts, ?S4Jungbines Mt , K~stu iO 61 . ? . ? ? ? ? ' ' ' ' ' Tiekimo, c Ltetuvos (%_ Ir L'J-'td Misku komhinatas ,,~yt. Mts .t} respubl, vald,ybos, Vilniaus 21 . . ? 20-04 kon- k os iskotvar o ms ?Mt ?~ktl I 'roj(. ~ktas Ltetuvos aerofot tora, , V,ydUno al. 7 ' ' ' ' (init tcriJos technil E is in 20-55 25.95 me(l~la Misktt it Aopiertaus pramoncs m 1 ? ? ~~btl tickimo kontoros Kattno bazc Dauksos 71 Approved For Release 2000/08116 : CIA-RDP82-00041R000100020001-5 Approved For Release 2000/08116 : CIA-RDP82-00041R000100020001-5 a,u?c~ al,(t;,...,. ' ti '., tetlcio I,rn 4i1 ,ranum~y ntlnistCrij( n ,, 20 ~ ,io !)AS ,Stalin h d tr'-. 19 ikio trcr~t 1S, 11(,s1UCt 31-77 n lSkt! ~ Villtl'v , j.. . 13endrits skyrius ? ? ' ? ? 271-49 a Ja . . ? ' , . ~ sk~~rius ,~ buhItC1i 1 lanavtmo LJ 55 Moh!'toJu stnultart Ja, IC:;uci ) . ' ' j MOKVKLOS: AtiltJu nwkY 22-~i Icla Tvirtuv(s (it) . . 32-05 ! ~~nllnu~l(. nt '~ uzikos nwkykht, Aus: us 5 til 1)c i{at nlilici os nu,kykh no J 1-8Y Vlr.:ininkils . ? ? ? Z V111 32.12 ti nink(' l7ava(1 )tojaS ? ? ' ' ' ' Virsininko pavaduot0Jas tuk. sky'riaus virainifl Apn uk-t, s ~ -83 k5'riaus vtrsininkas . 2Js~ Ludintis . . . . . . . . Y.5.3-- 3a '' ~ritlbinc mokykla, InaiCltt 29' ' , -4L iradilos rooky !' o kla N r. 9, Trak4 47 'r.ttlzios moky kla Nr. 13, Darbininku 1 . ? ? 32.47 1rat ~ ? . 7 ,..os tnokyi cia Nr. 30, Lata~.l 7 ,il t.78 2J ? 26 i o Rt,spuhi. f(dceriu mokykla, KQstuc . Rt. t mokylda, ,tipubl. Kauno fe!Crn!-akuscri! (;l1cltno 54 ' ' 1 tos sescrtl mokykla, 1 20-7d Respubl, Kauno ml.(1c 2-57 Stalino pr. 61 ? ? ' . ' . . . . ' Swof(utl mok,ykla, V. Kapsuko 92 VidttrlnloJl d -13 mokvkia, Dainavos 1 . . . 2. 's , allc MUZIEJAI: ziejus, Donelaicio 34 . Karikal lstortnls mu 20-75 -s 34-77 irinis Matrt;nlo mttzteJus, MuzieJaus 5 L1tcraIt iV7, K. 'onies vardo dailcs muziejus, ~,nut.l 21-05 1.0.5 . 2 , TTY Muzikos moSalomcjos Neries 29 . . ? ? ? ' , ?? A V? uu kykla, Juozo liruodZiO varuu, Ugi>iage3~~l 4 iVtuzikintis Komedijos Teatras Admtnt -8 stracija, Stalino pr. 39 ? ? ? ' 2408 Bil42145 to kasa> Stalino pr. 41 . . ? ? ? ? ? 21 Tclcforlo skrttull sukite ilci pat atrameles, N , yba, t lu'diu apdirbimo T~tftos ? ministcriJ'os Statybo., vtldy ~? r 1;om0 ' inatas, ~1inkausko ? . . . 24-1'I ' `I, to valldu artl, (rf dtmin0 7 . . . 33-53 ,,Nctattti:lti , '? 'ba, Toistujaus 3 emuno Laiti'ininl,ystcs Valdy Centrine 25.5(1 Y8-88 21-58 Valdvbus vlrstntnkils . ? 20.89 Vt ?2-18 rininko pavaduotujas . 3 . 20-86 UaVyi. dispUccrine . . ? ? . ? ' ' ' .. 20-15 ' . 2' rlaiviq pricplaukos dispcu.lts, PrieIplaukos a3 I.' n f! - ?e : Irirslnlnkas, Uzcsktent's I0 32-12 Vandcns kclit! valdyybos virininkas . . . . 23 Kauno techn. kClitt rajonas. P11_hlaukos 55 . . . 2 1-71 'uratura Olcsklcne5 lU . ? . ? ? . . 22444 1y-14 Prof. Linijinis tckmas . . kas, ' l 'bos virsinin Vandcns )?.Clttl valclybos sargy ?, , - Ncpriklausomybes 4 . . 2362 Sargybos skyrtus NCpriklausomybes 4 28.13 . S , CS 4 25.qf ' ' '?at' ~~y'bos budintis, Ncpriklausulllyu ? Stukatas skvrius, Nemuno 19b . ? . . . 27-39 Darbininl, _tnimo valdyb a, TaistoJaus 3 . ? 21-44 a ruu pp '' ' t remonto dirbtuves, Gtemos Uostas . . . 33-76 Latyl '?? 11 ?(.j ?kla - n,echaninio apdirbimo fabrtkas, ,I11cr1~ ,ly Lenino pr. 2Gb . . . . . . . . . . . . 10-99 0 t lig! t ligoninc., Girstupio 13 . .21?'57 Odos u '~ venerini! - OnkninginiC fllsnanseriS, Lenino pr. 5 3222 Ncsulaikykttc u? ncgrclttrl(1tc skritulio sukimosi atgal, ncs tai islttcipis renkamaJI numcrj it gaunamas . netcisingas sujungimas. 73 n Approved For Release 2000/08116 : CIA-RDP82-00041R000100020001-5 Approved For Release 2000/08116 : CIA-RDP82-00041R000100020001-5 Plllltll \laldyI)a I J P \ lLtidv'bus t'irsit;~nkas . . ? ? ? ')?) '?, r inriniciius . . ? . . ' ' ) w,S-bd 21-86 \ivkd.tcchr1ikifliS skvrtus . - Ibint nu)ktil , Z~n2ilill 2J . ? ' l chIl' ~ -a , 7 . i, ~ ' 'ndras skyrlus . . ? ' ? ' i 2( - E AItI)UOTUVLS: I ( dirbtuves ? ? ? ' . , ~cmunt~ " ( ,~ ~J-~1 acijos Valdybos ?I ar,-lu~ alu Sandk'lis . Y Nlcdiclnos a o1 r ')ttkus insti, parchuotut~'. Stalin() pr, 47 . ? . ? . ' ' ' POLIKLINIKOS: , oliklinika, MickeviciaUS 2a . . . ? ? u?klnent nat'dlu-Vctve, ! I l -,, 1 2,~8f- ~U 1 - . . ' ,-trikotao uillailt ? 'J P 20.45 V llnlaus 4 . ? . ? ' ollkllnika - ~ (, -- Stalln() pl. ~J ? ? ' - ~' . P'. 1J ~ntl I)arduottn'( ';talinu Ind! ( t it ukio r(,tkm(r, Juvelir1)rckybos" , III- 2.1 ~~ P ~ , L`i- A1lsoto f lla+ori'a, Minkausko + 'anelll J . Vilijampoli~s ambula+ ,orija, I 29-31 ika Sudtl 4t~ likli 30-63 , l " 63 n IV-ji po 21-30 Parduotuvc, Stalin() pr. , P.rduotuv Stalino pr. 41a I a , Spec, siacionaras, Eivicni4 4 . ? ? . ? . ? ' ~ tsko 1[i liklinika (Unlvcr siteto kliniku), K. Petrat Yo ij ,, ~7-ZJ ?Kogizo ,,-5 lcliyb 1ynas, Stalino pr. 2 Contr a, luq sklekbnlo ciraug 1-,,~'? Palitinit it mokslmuq m 2 4-11 35 . . ' ' ' ' '- -31 31 . Kn~ ,, ,,-5 v 1ynas Nr. 5, Stalino pr? 2 iNaist rckybos" ~ . . . Donelatclu Politeeitn ikumas, Tvirtov(S 37 . . . ? ? ? ? ? ' Politechnikumo dub ., 2-03 tuves, Karmelltll 14 . . . 3 66 26 - 3044 142--Jt " parduotuvc, Vilniaus rduotuvir, Raud. Armllos pr. 96 . j1 pa ,, Aukstaicr4 2a ? vc, duotu l pat ll)- '~s Bankas, hauno sk}rtus, Stalino pr. ~-3i Pramonc, 2, 21-36 Valdytujas . . ? ? . . . . . . 31-28 . zs-7o J , K. Pctratlsko 20 duotuvc 21-ji par? . . 38-J rduota U ve Stalino pr. 20 t pa. 29-;I1 P rAMKOMBINATAI: ,( -,,.) Lcnlno rajono Pramkombinatas 29 s 31-93 ? -JI p arduotuvc, Stallnu pr. 43 77 ontora Stalino pr. 57 . . . ? ? 32-07 32-63 ~ 109-ji parduotuvc Minkausko 86 ? lirbtuvcs, Raguvos 19a . Bald() remonto c 3-1)7 3 3 uve Gedimino 11 . . ? ? ? 117-Jt parduot 1 1-16 Stallnu raJ'ono Pramkombinatas . 2031 119-J vc Stalino pr. 63 . ? 'i parduotu ,, JL-bl ontora Stalino pr. 62 . ? . ? ? ? ' . K ' 29-17 'r. 209 . duotave, Raud. Armijos ~ 122-ji par s dirbtuves, Kopust4 1 . ? . ? ? Odo _ 20-S4 Pralnprekybos" otuve Senamiescio 17 . 14-ji paid() ChcmlJos dirbtuves, Gedimino 1 . . ? ? 33-71 Aps miteto Pramkombinatas, krities v kdomo~o ko Y 2g 82 - ' ' 24-$7 Univermago filalas, Jonavos 1 . . ? ? ? ? bos,; Parduotuvc, Stalino pr, 50 Tabako Valdy Daukanto 7 . . . ? ? ? ? . -21 33 Lletlt -kl 'o" pramkombinatas, Lenino pr. 33 ,: nn n~ 0 ~) 21 21p-89 tt,, 211- 1 i1 ?VYr. rieiai Paruosu miuisterijos igalio finis Kauno apsk, ? .... .. _ Pram rckybos" pramkonloul~,~a' utallnc , r?. taus 6 An nbinaias k . , y , ot kit tresto Pram Valgy Donelaicio 25 .~3 ! 27 Stalino pr. 24 rekyba" Pram ? ? ? ' ' ttnis li 8 9 9 ? p , . . o jga , . 33-G taskait. virstntnkas . 30_Gl Di'ektortus . . . : ? ' ' ? ' jgallot. padeJeJas tr a 11 62 0 27-0 20- . nelralt, ' m(.talo apdirhtmo fabrlkas, Napoleono s Komercinis dircktortus . ? . ? . . . . . ' 3267 Plonl Direktoriaus pavaduotojas . ? ? . Bri1 t rumai, Parodos 22 . ? ? ? ? -7 'l 29 2209 . , ~ trestas, Gedimino 7 . V r? buhaltetis . ? ? ? ? ? ' . rcit ! it skalbyklt! Pi ,,PYragas", artele 32-fib Kadrq skyrius . . ? ? . ' ' 27-50 K ontora, Stalino pr. 4b . Bazes administracija . ? ? ? ? ' ' ' ' 30-98 cechas, Marijampolcs 5 DeSrl} r 75 74 Approved For Release 2000/08116 : CIA-RDP82-00041R000100020001-5 Approved For Release 2000/08116 : CIA-RDP82-00041R000100020001-5 'lthttll'1n1I11Cil .; ' ~mbinatlls 11 '~?r.ICtni-scio Il . I~ tIamk(I ~ .UItILV'e Ni. 11, S iu kontora, h~l.?.n ., Izlnl. St, ll5 1r k, IrCki rekti'bc!s l,uitit- i ~- ?ipirkinw I)azi, I{ool)UaCl p uti DaukauS Iu ? ? 'k' s lun, it~ll 1'rick;tlas" , l U?atlkltl ,, ?? ?tvituo barn, tickimo-rttltc, '??' ~ ycmi"s ukio koop. unto Vilrliaus h ? ? ? . ' ' ,j I s", arteI(, Stalino pr. 2 . . ? ,,lrlihtcsa. -5 , . ,i )t.ctfc,,u ' tcs stJ'tmt,o~ komitcta5, Leninu pr. is ramuncs Carhuutujtl. . i~laistu ! p . bus datbuotojtl ? . Elthy , , ' t ybos d.u'buotOj.l ? ? ? ? ,?ttmu - 'r mcno darbuut ~~ l~ , [' , 'l~s pramuni5 darhu()tOJq . Victintt.l.titl s prarn . ones darbuotuju . L, rcmes ukio clarbuutojtl . . . , 33-44 . 34-ui) 23-47 27-53 31-04 r 2- 23-73 26-27 31-44 '-r gU a ,,-~ Kulturus khlbaS ? ? ' ' ' proJ archi " . ' ktavinw kontora l,rte 1aunu mi(Sto Vyr c ~ , . s Stalino pr. it) tckt~i valdybo - , 31-15 PROKURATUROS: ~ YIu. - ? 21 d. , ' ~sto prokuratura, Liepos 31-3!I 1 IolculProkUiOl'as . 31-10 oro pavaduut0ias . ? VYr. tardytojas . ? ? 236-V-48 78 Kanceliarija ? ? ' ? ? 3 -08 ra'ono prokuratura . ? ? ? . ' ' ' Lcnino j _ra Stalino pr. 26 30 , r, Stalino raJono p rokuratu -l8 _41 Apskrttles v'1os ra J' pono proku-att ra V. Kapsuko Go 28-a3 POLE rokuratura, Stalino pr. 26 . 26 - valdYbos prokuratura 24-14 Nemuna laivinink. _ is kombtnatas, Donelaicio 37a ? 21-94 Protczinis-ortopedtn R RadiJ Islu IVIintst erijos, Ciurlionies 2a . 'o d irbtttvcs, Ry , Racli'o komitetas RadiJo mazgas . ? . . ' 9 ,l, alaus daly Okla, Raud. Armijos pr. ?RahuUs Direktorius . Technik. skyrius . Buhalterija . ? 7s 28-32 27-?'L . 26-20 26-83 33-27 3d-07 . 21-90 ',h U!(1C", S )LILlStllti'C, L)[I ~l ' , jtiI-Ju ~-ttta.tu '1' . -tunt'~,ti 1{Intro tut~alu darbo n;ouitl dr- ' ontic'i 1{o-nilctl-" l Lc y'kd J s Stalinn pr. (i rybl! f T ' onutSiS f{otultc to , ,~ -~ -a ono ~ ~ kd ~5 .!1 ,ut 'no IJ 'irmininkas . ? ' ' ' ' ' . . 1 ,. 1CIlln1(lllh . , 29-9 ;' ;'irmiuilln~, I~~ l i is Svciklttos al)s,uhos ski;t ? ~ . 5 But, 23-6 ba \iilniaus 17 ? ? tt ukio ti ally ,,,,; 14-50 ? o skyrius, V ilniaus ~, c - uc. a I?upinim ,.~ lJ 03 yrius, Stalin() 1 F lnan5tl ? sk~ ? St;tlino P-aJ ,ta.s , Stalin() pr. 62 'ono Vy kdoxis Konttte 22.13 Pu~mtninkas . ? ' ' ' ' ma inl;o pavadu0t0J . 22-0J Pirmin . as 2l;-5 Sckl~ , . I3u~tl Ctoeius . ? ? ' ' , 21-34 ukio valdyba ? ' 21-31 . imo skyrius ? ? ? ' 2G-07 S~1Ct l inansu skyrius . ? ? ' ' , P.oac ?,los RaJ 'ono Vykdomasis Komltetas, V. Kapsuko pr. 79 Pirm '18-71 ininkas . ? ' ? ' , , 32-G1 ?mininko Pavaduotoia~ 32-19 Pil torius . . ? ? ? ' 34-16 S~kre Bendras skyrius ? Butt) 11 Svt.li~atoukio valdyba 3428--11- Soc. s ap apruplnlmo s Y saugos skyrius ? ? . ; 3-98 k rius . ? ? 1 r l r inanst, skyrius . . ' ' ' ' ' ' ll7--la 10 ;~l, l:on1 r lteriJ'os fabl'lkas, V. Kapsuk() su . 2 ~ 27-19 ?tetas, K 0 Ratmtm~ 'esto komttcstucio 'o Kryiaus hour() mt RudonoJ ?BaudanoJ ,,,, alaus dal ?yrkla Nap()icon() ., 'i Pasvatst(, 25-2r . rektorlus ? . . ' . ' . 25-42 G 28-06 r, iruinierius ? ? ? ' . 'ikas Ausros 1 t ~vatgcdo rius ?RaudonoJ Remonto Vy kontor ' ?, baldq f abl a, Sveikatos apsaugos ministeJ 27-31 ra KQstUCi0 42 ? ? ? ' , Konto r~~.t;,t;~ ;r aurazas Degtuk4 11 ? 30-17 ,a. Resp. b azc Viet. pramones vyr, tickimo tr r~;u~ ~,:,~ .,o va.~a,~.,,ldy..... ~ - -33 29-38 Resp. febos, Drobes 9 ? ? ' ? ' ? 28 lccrn4 mokykla, K~stud 4 , 20-74 ftt. ~?() 26 , ,5p. I{itilno f Ll~criu akscriu mokykla, Gardino 5 u 2fi-2,- () ~ r ono kudtkttl Hamai, Lo psell , la Stalino pr. Gl 25.7 Resp, Ka r Kattno medicinos sesetl mokyk Resp. 77 Approved For Release 2000/08116 : CIA-RDP82-00041R000100020001-5 Approved For Release 2000/08116 : CIA-RDP82-00041R000100020001-5 R~~-, mikrobinlogijos-cpidcutiologijos institutas, I f~u:,ku5 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 21-23 p,nln-U rentcnto fabrikas, laud. Armijos pr. 21i 23-63 I~esp, projektavinio-pianavimo trestas, Stalini pr. 16 . 23-91 Itir'sp. valstybinc sikltt kokybi~s inspekeija, Gcdiminu 7a 32-17 ?Ringuva", ali(jaus it tnuilu fabrikas, 6 . 31-45 Ry.~k dirbtuvi?s, Cil-l'lU)IlieS 2a . . Icy.;iu kuntura, Stalin() p:. 74 VIr. inu)k;is Virsrlrlni () ')al':((I!U~toJas . . Virs-ninko padejej'.-s l uhaltcrija Apsirnainy mu skyrius . . . . . Tr:ulSpurto skyrius . . . . . . Mi(~5to tclcfono stoties inzinkrius . Autcmatin( Tinklu skyriaus inzinicrius . . SPecry;io skti?rius . , Spaudus platin-mo skyrius . . Informacija Telefono gedimu registracija . . Miesto rysitl skyriai: Nr. 1. Gclczinkelio stotis Nr. 2, V. Kapsuko pr. 56a . Nr. 3, Vilniaus 4 . . . Nr. 5, Raud. Armijos pr. 155 Nr. 12, KriksciukaRio 18a Nr. 1G, Va-doto 56 . . . Nr. iu, Veiveriu 86 . . . ZDO 23-75 22-2() 22-31 . 22-2.1 . 22-32 . 22-3d 22 . 22-26 22-37 . 22-22 26-51 26-56 . 09 . 08. (areilai atsakykite j saukinut. Paem~ rageli, nelau- kite atsiliepiant it pasisakykite, kas esate arba organ-zac-Jos pavadtn-ma). 78 ":-' _ Approved For Release 2000/08116 : CIA-RDP82-00041R000100020001-5 21-59 .Sa+ra", Sa:;!' falil'lr:a~, i1:11111iU ;) . ,- 5 -,,~ SanatoiT ~~~ ~inis 1oI)s11is Nr. 7, Salumejos Ncri(s 34 ~3q Silnittol?inli 'aikt (Iarzclis :fir. 32, Dunclaicio 14(1 34-88 1 l ,SanltaS'?, Cl~' 'O f:lr1nac1Jus fabrikas, B-'itVOrO 4 l11i,~ 27-25 'V .r. . . . . . . . . . . . . . 21-70 ~ ~n~-n,,..u.s Sanitarijos inspekei ja, Istucio 42 . . . . ? ? ? 34-90 0 San. cp-denttologm( ' stotis K:stuciu 42 . . . . . . 30-57 >Sart,ryboJ(, , l)Ii(sairincs a tsau,-;o.; invalid(1 artcle, , ., 1 ,2 , Senamleticlo y . a . . . . . . ? ? . . . ' 2!)-u Savanoriu t-,, ,rniagcsia draw-ija, Ozckienes 27 . . . 26-06 '~,a (Irant,riJ 'a arntijai remti (I)osarm), rnieslo . bavanot- nval(lo 16 . . . . . . . . . . 26-13 komltctas, Gtu Ap.,kr-tles kumltetas, Dunclaicio 27 . . . . . . 30-112 ,,Silva'', trikotazo it koJ'iniu fabrikas, Raadondl~lrio 27a 27-69 SIUVYKLOS: ?Uang,-", - I'l-bl1 su-~ i v ?kla Stalino pr. 50 . . . . . 21-35 ?Uobilas , rubu siuvti'kla Paneriq 4t1 . 25-38 ; ,,..catrija ? ", ru -btt siuvvkla, Rutk-skes 4 . . . . . 20-92 ?ibuto , rubu siuvykla, Paudondvario 74b . 21-90 ~ ?Siulas", gam. koo p. artE ,l,, hli('l.nc,viciaus 16a . 32-75 ( ?Skarda , skardos f,aminiu fabrikas, Gardino 65 . 20-93 ?5lcroblas , rikas, Skirsnernunes 5 . 22-91 b aldu fab ,,;,papa", art& ', Pillc'kcvtc!a--s 20a . . . . . . . 29-10 ~ ?Spartuolis" gam, koop. audimo artel'. , b Raudondvario 22a SPAIISTUVi S: A stuvininku 3 . . . . . . . . . 24.90 ?Raul(. , Span. Misko 11 ? . . . . . . . . . . 27-30 ?Sp-ndulys , r imino 38 . . . . . . . . . . 25-52 ?Varpas , Gcd Spec. lrgontnc, K4stucio 42a . . . . . . . . . . 27-75 .sopec, staci o, Eivieni)1 . 4 . . . . . . . . . . 24-30 r .ara~.s~ ?Spektras , daitt fabrikas K~stucio 35 . . . . . . 21-14 cpind?1ys? s?a?stu\' Mi kn 11 . . . . . 22-43, 27-:o Spirito it deglines pramones trestas, Raud. Armijos pr, 9 . . . . . . . . . . . 27-03 ValdytoJas . . 33-01 V r, inzinicrius 79 Approved For Release 2000/08116 : CIA-RDP82-00041R000100020001-5 kvrius 31-.'~9 Vvr, bnh:dl(ri:, .r )i,uflt&V . I I)( ,ri'a 31-.~8 ( ~atuynos ko1ii,i tata:4, i iinil~ ,~ I~at9 32-50 rCiknlent 1, Sporto , Slatybos-moulazo 1 gcrimil gamykia, Prieplaukos 29 24-41 os, V r, Kclit! V y TSR Ministrtl Tary roc L~etuvo5 ald ba P Y SalomeJos Neries 36a - ValdYbos virsininkas . . ? ? ? 2347 Bendr. skyrius . ; ? ? ? ? . 21.84 . Technik. vykd. skyrius . . ? . . . . . . 3413 Centr, auto-remonto dirbtuves Daukanto 2 . 21.18 Kauno keliu eksploatacijos ruozas, Lampedzitl 3 30-81 r. Kuro Vaidyba pr,~ ? . Lt 'etttvos 'iSR Ministrtl Tarybos, . vy Stalino pr. 9 Valdytojas . . 31-:2 Tiekimo realizavimo kontora: 51 - . Valdytojas . . . ? ? ? ? ? ' stat bos rojekt.-tyrin kontora . . 31 31-55 Durptnt~ y p Auto remont. haze, Lenino pr. 26..... 25-6 VYr. medicinos-sanitarijos jstaigq aPruPinimo valdybos 20-17 uno kontora, Gardino 39 . . . ? ? Ka ~ r. valst. PrekYbos inspektorius Kauno miestui, Ty Stalino pr. 38 . . ? ? ? ? ? ? ' ' ' . 29.57 87 86 Approved For Release 2000/08116 : CIA-RDP82-00041R000100020001-5 Approved For Release 2000/08116 : CIA-RDP82-00041R000100020001-5 y r, l abkb VaiJS1)a. Kauno skyrius ha~ 3 ..ontora, Stalino pr. 46 . ? ? . . . . , . . ~,1_~9 Parduotuv(, Stalino pr. 56 . . . . . . . . 33-21 , -Mickevus varbo spaustuv~, V. Kapsuko 25.76 IA .1 pr, 2' ? . . 27-78 1l1 be reikalo ragelio nub svirtelcs. cite Z Zefiras", tabak, fabrikas Kontora, Stalino pr. 46 s, Prieplaukos 17 . . . 20.40 Tabako akavimo skyr~u p mcs lJkio Akademija, K~stucio 15 Zc ? 31-69 Rektorius . . ? ? e'imo rcikalams 20-71 .> .us mokymo it auklJ Prorcl.t.> Lurcxtorius admin.-Ukio rcikalams . . . . . . 29-25 ..........31-22 rartorga., Buhalterija . . . . . . . . . . . 34.66 Tic kimo-ukco sk< < uas lcchniskuJi fakultctai, Stalino pr. 29 . . . . . 27.74 Mukomasis u -l,t, Not rceikiskiai ? . . . . . . . 30.78 ., Zemcs u1cio bankas, Kauno skyrius, Donclaicio 46 . 28-00 Zcmcs u -kio kooperaciJ'os Kauno tarPapskritine preky- r bos-rcalizavimo bazc, Kqstucio 26a . . . . . . 31-50 ~emes ukio techmkumas, Kestui io 1 . . . . . . . 33.48 , ?hemp~ ro'ektas", resP. P rojekta\imo kontora, - Staltno~ pr. 50 . . ? . , . 2397 "Zibutc , t~abt} siuvykla, Ra udondvario 74b . . . . . 21-90 ?2iezirba" ketaus lieJ'Ykla, Butkiskes 7 . . . . . 30-95 ..........30-15 ?~uvkoop , Vilniaus 1" . ? 2;uvies Pramoncs lmbn~, Vienybes 9 . . . . . . . 25-86 Zuvles rea zc Smalinink1 t 1 . . . . . . 25-89 lizavimo ba Saugokitc, kad telefono aParato virvele nebuttl susivijusi. E8 DVIZENICLINES PASTOTIES TELEFONO ABONENTIJ ALFABETINIS S4RASAS Approved For Release 2000/08116 : CIA-RDP82-00041R000100020001-5 Approved For Release 2000/08116 : CIA-RDP82-00041R000100020001-5 A Apskrities Prokuroras, Stalino pr. E EncrgiJ'os raJ'onas, Stalin pr. 29 G Grc itoji pagalba, Kgstucto 42 . K linis Bankas, Stalin pr. 31 Komuna L LKP(b) Kauno micslo komitetas, Donelaicio 32 I-sis sekretorlus . . ? ? ? , . . 18 . . . . Batas 2 II-sis sekretorlus . . . ? III-sis sekretorlus . . . . 6 2 P ropagandos it agitacijos skyr, vedejas . . . . . . 37 P ramones skyyriaus vedejas . . ? ? ? ? ? ? Partmit}, profsJ'unginiu it komjaunimo organ. sky- ~ riaus vedejas . . . . . ? . Partiniq, profsqjunginiq it ko,mjaunimo organ 85 riaus vedejo pavaduotojas . . . . ? .sky- . a ungmiu it komjaunimo organ skyrius 33 Partiniu. urofsJ ., . . Sekretoriaus padejejas . . ? ? ? ? ? ? . . ' 64 f echn, sekretorlus Partijos kabmetas, Stalmo pr. 56 LKP(h) rajoniniai komitetai Lenino rajono komitetas, Stalino pr. 61 I-sis sekretorlus . . . II-sis sekretorlus 91 Approved For Release 2000/08116 : CIA-RDP82-00041 R000100020001-5 Approved For Release 2000/08116 : CIA-RDP82-00041R000100020001-5 R celos rajono komlkc dS, V incu Kapsuko pr, Pr ~4 'i komitetai; mieJ l k ' . , o o c oniniai v) ' tas it 1aJ I-sis sekretorius . e ` n 1'nU P?aJ'ono Vylcdomaxis Kom L 77 1+' ~stu(io 7a skrit;es komitet~ls, ?~ s, ?~ I-sis sekl'etul'ius . . ? ? ? u e Pirmmtrt.t;as' Stalino pr. 61 etas ?kdomasis Komt~ Stalino l~aJono V~ ,, 57 I.r-sis sort ?etorius Kgstucio 19 . itetas k Stalino 1r. 62 . . ~rkas, , ,. Ptrmm masis Komitet~1S - ?,los I' ~aJ'ano Vykdo ~ 53 , om KJ5 mttsto LLKJS Stalino rajono kom itetas, Stalino pr. 6 ., . poze P ras, Vinco KaPsul;o i J irtnininl, omasis homltCtas p , Apsk ,, ritics Vykd 1 trmtntnkas, Donelaicto 27 ,. 1 25 19 M , strnnkUS, Staltrlo pr. i r UYsiu kontora, v.. " direktorius, Stalino pr. 32 ',iVtatstprekyba , kdomasis V b T 63 y os )4lics atu TarY ?to Darbo 2 ~;noni~! Dcpttt , atsak. redaktoriis, A4isko 1 1 " l11';t LIC b 76 Kornitetas, Stalino pr. '0 29 29 , . ',Tary tl valdy?toJas, Macronio 27 TSKS Valst. bankas, Pirmininkas . ? ? ? ? ? ? ' ' 87 avaduotojas ........ inko i n p I-sis ptrm 1[-sis pt 'rmininko Pavaduotojas . . ? ? . 24 03 U 51 Sekrctoritts . . . ? ? 31 31 Donclaicio 35 Uni'vcrsitctas, rektorius, Pirmininko sekretorE Priimamasis 62 '7 ndro skyriaus vcdejas . ? . ? ? ? ? ? ' r 55 skvrlaus buhalterija . . ? ? ? Bndro , komisijos Pirmininkas . . ? ? ? ? ? ? Plano Protokolq duns 66 34 restas", direktorius . l "Valgykl~ T vy yba, Stalino pr. 9 r, K~tro Vald , Valdytojas . ? ? ? 47 82 Kadrtl skyrius . . . . ? ? ? . Ltaudiessvietimo skyrius . . ? . ? ? . ? ' ' ' Ii 'omunalinto ukio skyrius . SVli.atUS slcyrius, KQstucio 42a . ? ? ? l skyrius Tolstojaus 4a . . ? . ? ? Ilnanstl Kuro skyrius, Rotuses aikste 6 . . ? ? 2& fi 46 89 ,g (l 13 'i lcktmo t cal izavtnto valdyba 1Vlresto prokt iroras, LicPos 21 d. 2 ........ 29......51 ba virsirunkas, Gedtmtno Mnccgos Valdy . , N jaus 1 61 'vr 'Winkystes Valdyba, vrrstninkas TolstoJ Nemuno Lar P 'cr, ln~ apsauga, virslninkas, Nemuno 2 . . . . 45 I'rlesgar. ~. 92 Approved For Release 2000/08116 : CIA-RDP82-00041R000100020001-5 Approved For Release 2000/08116 : CIA-RDP82-00041R000100020001-5 K . 26.71 Kal )akov P. M. . . 26-6i? Kareckiene E. . . 34-38 Kavalciukas J. ? . 29-40 K ramnickas A. M. . 35-30 Krejeris M. ? ? . 20-32 PAPILDOMAS TELEFONO ABONENT[J S4RASAS Kurganov I. Ch. Kutorgienc E. L . 23- iG (Abonentui, lrengti bespausdinant 1949 m. telefono abonentii Lichacev A. I. 21-87 sqrass~) M . za-sa BUTq TELEFONAI Melekesev S. G. . 29-97 Mikscnas S. ? ? A Af anasl'cv, V.. . . . . . . . . . ? . . . . . 22-18 P 20-64 Anisimov, A . . . . . . . . . . . . . . . . . B Bieliauskas Z. B. . 22.90 23-30 Pales%iuk G. E. Rutkauskaitc M. R . z2-aa D T 25-75 Dusauskas N. N. 29-39 Tafta V. ? . F V 24-3v Fantalov I. M. 28-19 Valiavko A. A. 23-72 G Gasiunas V.. . . . . . . . . . . . . . . 35-35 Venckus I. I. Golembiovskis S . . . . . . . . . . . . . . . 33-66 Gorevoj R. G . . . . . . . . . . . . . . . . 27-37 Gostautas . . . . . . . . . . ? . . . . . . 2143 Jurborskis H .. . . . . . . . . . . . . . . . 35-42 Jurenas A .. . . . . . . . . . . . . . . . 35-40 94 Approved For Release 2000/08116 : CIA-RDP82-00041R000100020001-5 Approved For Release 2000/08116 : CIA-RDP82-00041R000100020001-5 I U B Birstono sanatorijos kurorto punktas Nr. 2, Lenino pr. 19 . . . . . . . . . C 33--13 t bci dariovit! perdirbinto fabrikas, Centrinis vaisi1 Napolcono 3 . . . . . . . . . . . 28-45, 26.47 D ?Danga", valst. rCbti siuvykla, Stalino pr. 50 . . 28-05 llcsra'` artele Vilniaus 17 . . . . . . . . . . 20-36 ?Dosflot", Kauno m. taryba, Lenino pr. 57a . . . . . 33-50 F roto atelje, Kauno kombiriato ?Dailc", Raud. Armi- jos pr. 74 . z7-s2 G GamYbini1 t ~monit! kombinatas, OzeSkienes 18 . . . 28-16 ?Gintaras", restoranas, Liepos 21 d. g.. . . . . . 34-61 Juodt! Ir spalvotu metaln paruosq perdtrbtmo Ir reall- zavimo vYr? v-bos Kauno skYr., Vilniaus 22 . . . 33-69 K Kauno apslcr, sieno paruo~t! kontora, Donelaicio 25 . . 33-88 96 Kauno Da1i-!J. 'u an~att utokykla, Itilu_kcviciau; ? . . 35-13 i ! Katuto ill. 1 35-73 ''v arkyynto tresto valdy1ojJs, Ozeskienes 5 . Kauno \N.\.fI1 Nt\~I1 t \ Inlesto Tvarh tni tresto mechai ine dirbtuvls, r 1 ............35.22 V. Kapsttko p~'. JO Kauut, Icvolntctn;, muzieJ'us, Donelaicio 53 . . . . 27-05 ~ Rau!;o L?t! gimnaziJ'a Skuoclo 15 . . . . 35-05 - ~ 1JI bent~t~ Donelaicio 35 25-21, 33-78 bttno Valslybmi ' ' s Cin~ i versitel, ? Katmo Va ?lst. iJntvcrsitlr 'to biblioteka, Gedimino 40 . . 23-=0 Kattno Valst\ Universiteto profstjungos vietos komitetas, 1 1 r 12.95 Donelaicio 35 . KcpYkla 14t. 3, Ncmuno ' 2 l . . . . . . . . . . 20-42 I{"multalm;o fs`!, ']ungos Kauno in. it apslcr. ulo pro . . . . . . . . . 33.34 lcotnilctas, Kqstucio 1 . . L ?os pramoncs ministeriJ'os Vyr, realizavimo Lcugvost v-bos hattno prekybos bazc, Senamicscio 17 22-40, 25.88 Lietuvos durp, iu cksFloatacijos-statybos trestas, r .......25-85 Stalino pr. 28 . ?Lt'eu~tnetlis" valst, mediio apdirhimo kombinatas, anciai, Drobes g.. . . . . . ? ? ? ? a, K~stucio 15 t o Lanes Ukio Akadetni ctur 1 j ' , Rektorius . . . ? ? ? ? ? ? ? . . . 32-55 ........ .22.51 Kannc ?at,.dra . . MokomoJ arziai Raud. ArmiJ'os pr. 98 35.66 'o ul.to 5iitad Ligonine I-ji, Stalino pr. 7 . . . . ? . . 3240 - s. Ligoniilc VII-ji, K. Potrau. ho 1e ? . 2992 ,,Lima", vilnoni\! audinuq fa brikas, Jonavos 64 29-12, 28-21 - LK1(b 1 orc?1la5 ItK, V. hapst tko 71 . . 29-15, 29-13, 24-47 M ? koo eraciJos gamybine ' arteRy, Geclimino 19 . 31-06 ?itilada p ~r. 66 . . 25-16 Mai.,tprrkYboy ]crautuvc Nrl 168, Stalino p ~, aats", svr,rstvkltu temonto dirbtuve, Dauksos 9/21. 34-68 ,.1,I , Ititilicijos rook ykla, Donelaicio 40 . y , Misku koinbinatas, K4stucio 19 . . 32-81 Approved For Release 2000/08116 : CIA-RDP82-00041R000100020001-5 97 ~STAIG[j, }MONIIj IR ORGANIZACIJ(j TELBfONAI Approved For Release 2000/08116 : CIA-RDP82-00041R000100020001-5 V o Laivininkystcs V-ba ~ - Vatktl dnr Tr. 47, Parodo5 16 . .27.20 ielis h Senamicscio 2 . 34.13 58 N n N~mll Tolstojaus 3 . . . virsininkas r k 21-a2, , r. Vaisttnc f-ko kailiq siuvimo filialas, btmo d , . y Pulittnio s v-ko pava duotojas, Oicskicnes 10 r to sk liti P 20-38 ~ . ir ?Vilka, , kallitl per -.J8 25 . . . ' ' . 38 . y n o . . . . ? . K~stucio , .0? 24 33- ? P ,,Pallas", t;amybtnc ko operacijos artele, Gedimino 23 'Plenh uvskiu 17 . . . . . . . . 1 Vuldyba, Majak 28.57 21.97 ~ ,, q , Kuro Vald ba, Stalino pr. Vyr. Y Z ?Zalt;trts l.dlsV0510S sporto draugijus Kauno miesto ~ 33.30 'otio Vy kdomojo Kontiteto svcikatos apsau- RaJ c~los P tary?ba, Kcstucio 1 . . . ? ? . . . . ' ' ' o .~ t 20 . . . . . . . . g kyrnis, an -iai, Siuli os s 28-96 Pradzios mokykla h 't . 10, Ausrus 5 . . . . . . . 33.93 59 28 Pramprekybos auto garaias Auros 7 . . . . . . . . . ~ramprekybos gata a vtl rubt parduotuve, Stalino pr. 59 1 1 24.01 R "svaiste" alaus darykia it vaisvandetuitl ?RatttlonoJt Pa d-ve, Napoleono 2... ? .......34.95 Res p. kontora, Stalino pr. 22 2.9-38, 29.26 P, t-auztto plukdy ? Resp. tranzito plukdymo kontoros haze, Dauksos 6 26.40, 29.26 Rysiti valdybos linijtl technikinis mazgas, V. Kapsuko pr. 56a . . . . . . 21-98 S ?Sketts , gams-bt'nc 1 coop eraeijos artele, Doelaicio 42 34.28 Stalino Rajono Vy-cdomasis Kontitetas Sveikatos apsat ai,Jos skyrius Stalino pr. 62 . . . . 24-97 Statybos remonto kontora Kqstucio 43 . . . . 33.82 T 1 ?Tarybtl Ltetuv ~ a" redakci'os partorgas Mi"sko 11 . . ? , 30.13 TarPmiestine sviesto-suri! t baze it miesto pientne, Napoleono 3 34.59 U Uzknndin~ ?Ir. 9, Raud. Armijos pr. 111. 24-36 sa Approved For Release 2000/08116 : CIA-RDP82-00041R000100020001-5 Approved For Release 2000/08116 : CIA-RDP82-00041R000100020001-5 I'i RINYS ZU In(orm~tctlo~ it putvarkial udo tutusi lcle(ot-u la-s Na 1 lcle(onu ryfiitl klauslmais, 'I''$ ,IIV)I)(ht~t ? . . . . Kdi~) ., tI1(1O t~tktioluutt . .. ( S,(,ri~ilitl it (~r.stt~t tclcf()n,l {;tiil, iuulutI~.t'niu /VIS a1mn(~u1 t1 ti~1I(t,,t . i kldI I,iut,,i '.'SRS li} ,.u altl c('~,I' ; .,1L nlUll ~ l t(.i(.inttI) tL'Lil.lls . . . . . . . . i I I.,tukti 1:It'niLUl OS l,lntd . ? . . . l ndll(I. I,, ~ ~t,nt?+.)(~ ur tcl(~(unu ap(,ralitru; tc!sin~ . ,lboncnttl t,.(t:; :Illl ll ~~y ? t() SK ?r. nauilujiuti t(Ic(u?? . ? . . ' t tis k(i?ti . } li:!I v1P) ' 111;('5'(1 l~..ti,N) hlll;l 1 . t(~,cl~,nn slniiu 1 1 IIclr ,nrl , Oren jinn titikriniII1 S . . . . . '~ L l Uinticsltnl. Slops. Tele6ra(as. Kauno nticslo radijo matgas. "ar u?i(stini tcletonO Stc,l(s ('entrinis l(h , its tc!t~1r i1 nl sura;ynt+) tv,trka . . ti . SitG dtulIItI ? Rath1a lransliacil?s t(, t) n~(nt is nbt.? !I.'ni:i lltltl( t(`letol,lt stlratid5 . . . . . . . . A b~ccllnis lslail,t( it Imonit lelc()uo abonenhli s~rasas: I . . . . . . . . 51 73 i?1 N.O . (' . . . . . . . SG . . . . . ? 7G I) ,t R...... l S 79 L.i' lift . . ? GU ti?T . . . . 1 . . . . . . . fii . . . Bd I 'l.: ....... Dvii.en1dini'5 1 la;tnties abonenln Sarasas . . . . . . . ? ral- riia5 tctc(cl:!r, ahnnentu sara;as . . . . . ? . . -ttt~ ]OU 9 1 . 9.1 s e- i save igY~' a ru PPtnt imo termi iki draud nus aos arba likus no abalb - P del nelalmingo tnvaltdu atsitiktmo, it seimq - a draastaj'am minus p ~; Qli atl aiduo).1 most >I Y- 1 ginm~ u garsrus it kitas l gaivaltnes nC1aitnes KITS VALS- KREIP iM A MS SUDARYTI DRAUD_ IR AGENTUS NIO DRAUDiMO INSPEKCIJAS TYBI ckc>