PROPAGANDA OF POLISH LEGATION IN RIO DE JANEIRO

Document Type: 
Collection: 
Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): 
CIA-RDP83-00415R006100270003-1
Release Decision: 
RIPPUB
Original Classification: 
S
Document Page Count: 
69
Document Creation Date: 
December 15, 2016
Document Release Date: 
December 30, 2003
Sequence Number: 
3
Case Number: 
Publication Date: 
September 21, 1950
Content Type: 
REPORT
File: 
AttachmentSize
PDF icon CIA-RDP83-00415R006100270003-1.pdf13.19 MB
Body: 
Approved For Release 2004/02/23 : CIA-RDP83-00415R006100270003-1 25X1 Approved For Release 2004/02/23 : CIA-RDP83-00415R006100270003-1 Approved For Release 2004/02/23 : CIA-RDP83-00415R006100270003-1 POS ' 0 1 t, A N R 0 Rua Saint Roman,20 31 lipca 1950 r, r.irsemorsves,,, /Rck V/. Nr. 17. ? ? ? ek zaa,pre , PRZEMNIENIE CHARGE D'AFFAIREJ OTWARCIU I OGoLNOBRAZYLIJSKIEGO Na uroCzyStyth otwarciu I Ogoinobrazylijskiego Zjazau yid,(5w Folskich,ktoce odbyosi w sail Zwi4zku DZ1entikarzy w Rio dfila 29 ba.,0harg?Alifaires Poiski-Ob.Dworkln wyglosil nastcpujgce przem6- wienie: Obywatele Delegaci I Drodzy Przyjacie1e I Witarn Was z okazji pierWszego Ogainobrazylijskiego Zjazau tydow Polskicn ?'tyczg Warn owocnych prac dla dobra spoIeczeAstwa ty dowski;ego w Brazylii,dla dobra tep spanial.ego krajuTw ktorym zna- leliscie gOcinne przyjccie,w ktoryo pracujecle 1 zyjecie oraz dla dobra liaszej dalekiej Ojczyzny,Polski ipadowo -Demokratycznej. Ni,e jest chyba przvpadkiem.te Zjaza ten sic odbywa w lipcu, w t m miesiaou,W ktorym 6 rat lema 22 lipca 1944 ogIoszono sIawny, Ills_oryczny Manifest Lipcowyiktory stai sic programem tycia ekono- micznego i spolecznego nasze- Ojczyzny. Dia Zydow poiskich Manifest ten ma s-oecja]neznaczenie,eyt -orz,JkrE,61a on raz na zawsze upale- dzenie o-pywateli Zydow,ktorzyw ?olsce sanacyjnej,w Pclsce faszys- towskich rzqdow kliki obszarniczo-kapitalistycznej,jedynie z racji ich narodowo6ci byli uwatani za obywateii nizszego rzcdu. MincIybee powrotnie te czasy,gdy puikowntcy z pod znaku PiIsudskich,Beckaw Rydzaw 6wiadomie podjudzali wa6n1e narodowoftiowe i szerzyli anty-, semityzm,usiiujqc w ten sposob odwrocici uwgc szerokich mas ludna- ci od istotnych przyczy4 kryzysow I siabo6c1 ustroju Polski przed- wrze6niowej 1 rozIadowac narastajqcq falc masowego ruchu rewolucyj- nego,kierowaneg9 przez najlepszych synow mas pracujgcych,boz rozni- cy narodowo6ci i pochodzonia. Pickne karty wpisal1 do slawnych dziejow polskiego ruchu reWo1ucyjneg9 takie postqcie.jak Charman mIody tydowski rewolucjo nista z Eodzi zamordowany przez policic granatowq,jak Botwin roz - strzelany przez policjc w Wilnio,jak tohaterscy'AnielewicztLewarto- wski I Niusia Tajtelbaum.ktorzy polegli w wales z niemieckim okupan tem i wielu,wieln innyc,h,kt6rz7 tycie swe oddali we wspolnej z ca - Iym ludem poiskim walce o lebszy 6wiat,o pickniejszq przyszIo66. W dzisiejszei Polsce,Polsoo Demokracji Ludowej,caly narod zgoanie zespolcny w wialk=lm dziele budownictwa podstaw socjalizmu, pracuje nad 1DoOniesieniem swego dobrobytu materiainego i kulturaine 0 i nad U7 ?unianicm Fkoju iudzkoki. W tadnej dziedzinie tyciaag u nie brak tet obywaGelj Zydow. Sukcesami przodownikow pracy,racjU nalizatorow i nowatorOw-tydow szczyei sic klasa robotnicza Polski. Rzqd Polski Ludowej po6pieszyI z pomocq zrujftgwanemu przez barbarpyricow hit1erowskich spoIeczelistwu tydowskiemu. Zydzi, ktorzy przetyll gehennc nazi-faszystowskq,wyniszczeni fizycznie duchowo, Approved For Release 2004/02/23: CIA-RDP83-00415R006100270003-1 Approved For Release 2004/02/23 : CIA-RDP83-00415R006100270003-1 BIULETYN WIDZIALU INFORM. - 2 - /liok V/. Nr.17. ludzie ..cacstokroe przypotinajacy 2ywe sZkielety spotic:all S1Q z ciephl i seraecznq.pomoca, ze strony WIadz Ladowogo?Palistwa Polskiego.Potoc ta -oolegada:na roztoczeniu dalekoidqeej spoIecznej a przeae wszyst Lim na.tworzeniu warsztataw pray i na 0.elkiej akcjitzdq2ajqcej ku pro- duktvwizacji mas 2ydowskich,t. j,:nA zl_dowaniu zdrowejlrealnej podsta= wy ekbnomicznej dla odradje1 s poTheczenstwa 2yanwskiego w Pnls ce Ludowej; pomoc ta 2kazal2 sl?najbardziej efehtywna. . .? W kfizicu 1949 rohil do .),k.cji-Zj.ednocZniowel spoIdzie1czo6cipra cy prZySt4piio przeszIn 200.doskona1e roTsijajqcych.sic spoIdzielni 21 dowskich. Takie 'ZgoaP we WrocIawiu lubuim. Lewartowskiego" w Lodzi,stwoIzone przy j najwydatniejsze4, potooy?Rz du Taidowogo s wzorami Iltytuf4e kulturalno-cswiatowe,dzia lajqce wbrad spo czerstvr ydo nio 0411_12 wicej skazane na we getaclQ,z powodu braku arodhN mate;Lalnych. Teatr-ydowskitszknIyAy- 4awnictwao,nstytucje kul-Wcralne zr.azb liejsce w budtetach parLstwo - qch., ZaledWie parc dal 6ini). oa,zHi Tia 22 lipca dekonano otwar oia.wspanialego gmachu?PailstTon l'oatru 4dcwskiegn wLodzi. Panstwo Ludwe wzicIo na eiebie -1:ookq c rodstaw 2yeia kulturalne- go spoTheczeristwa 2ydowskiego w Pnisoetak -a.k-siC'troszczy o caIn66 2y cia i rfnwoju'kultury i-o-Maty mas IudoWy612 Polski. . ?StaIo. sic to toz]Jvie dziQki-Totomieniu hydry?nazi-faszystow skiej. .przez bohatersk4..Arm]..t Oz-l'won4 I (tz'odzolie Wojsko_Poiskie;wal = czie u boLu. LitLIc .le to mo2.liwo,dy na wyzwolone4 nem. pols? - ? . . kitj wIub.-za.przezszIa w 17QCQ 111AlljfaC11140CgO dlatep? o-32 pierwszydo KlJtc4:u.nowei parcstwowa4c' giosi: nT,P.1-ttj. Irzyctcnuc. do uej ? pryocun:Lu iiswo'h6d detokratycznych,rowno6 . . . . ? . - _ . ci wszystl,dch?obywaeli be,z r62nicy rasy,wyznaniainE rodbwo6oi,woincoi vganizacji polityoznych,zawodovE, . . . , ? -Przez tych 6 aat.,kt'ore.aziel nas-od tego historycznego-Mani- feStu. z 22 lipoa 1944 ]a zMagan z trudno6ciami,jtAd mode-odrodzone Palistwo ludoe musiaib .pokona6,aby dblignqo kraj z ru- in pozostawionych przez-barbarzynskiego okupatta,mamy do zanbtowania wspaniaIe sUkcesy odniesiono? przez pracujce?wl zgodnyt_i.pa/nym- entuzjazmu wysiIku na froncie pracy. Trzyletni Plan Oabudowy-Gospodar- czej,Ktory byI rowni2-''trvlaIkq s: SC' I nieznanego w historii na- .0o_krajU rozwoju kultury,zostaI wykonany przeaterminowo. Narod- polski odbudowa. rownl.Q2 swqjohaterskq stolicc - dro .t1 sercukait dego Polaka WarszawQ,ktora staju sic :picknymTwzorowymtsocja 1st cznym- _ tiustem zapewniajqcym jetmieszkancom k p :.k-naidoodniejszo waru Ity . . ca i pracy. ..i-Cabrzytiej wagi oiptgrriem dia. scementbwania.ustroju Demo - kTc4jA itudowej byTho j nozLu 1rsrrc:botnicZej?i stale krzepnapy ? sojusa.robotnlczo-chThopski, DVonia pbkojow narodu polskiego wyraziThy naarenie mi.dzyrwro(iowel w. kons61,-wrAtiym stanovisku delegatft poi skich w Orgatizacji.:Narodow rZj.,-Anoozo-cj..-AorTz w Swiatowyt Kongresie te1ektua1ist6w-w.obronie? Pokcji,odby'cym w polskim?WrocIawiu wThierpniii 1_040.r. Ob.eonie Warszawa lligoer,t6 Swatowy Kongres Obrocow Pokoju.Po odbUdowie zniszczell zadanycn przez Vj1 okupaciQ-,narod polski przys tun do realizacji olbrzymieEo Planu-6-1Aniego,Planu Budownictwa Pod staw-Socjalizmu-w naszym kraju, rcz:Oraoh i znaczeniu tego planu - dI-Zniszego szybkiego wzrwItu ro uhias pracu1q9ych mowil vice - prtier Hilary line w reeraio.uy:2:Thozonym kilka dna tetu w Warszawie. Approved For Release 2004/02/23 : CIA-RDP83-00415R006100270003-1 Approved For Re!ease 2004/02/23 : CIA-RDP83-00415R006100270003-1 BrgETTN WiNIALU INFORM, 3 /Rok V/, Nr.17. 6-letni Plan jest planem forsownego uprzemy- aowj,enia Kraju. Worto66 produkcji przemysIu so - ?. qalistycznego hqdzie w r.1955 ponad 2,5 razyviqk sza aniteli w 1949 r, Oznacza to osiu.niccie w r. 1955 poziomu czterokrotnie wytszego 0! poziomuPol ski przedwojennej. W przeliczeniu za6 na jednego- Itio3qzkca wartod produkcji h0zie w wyniku rea- l4zacj3, P1'.1nu 6-1ctlaiego ponad 5 razy wicksza od warto6ci orodu", pl.zypdajqcej na jednego miesz kanca w 1,1958, .". W dalszej cz0ci zweo rvforata vice-pretior Yinc stwierdziI: 'W r(::zultaoio plzoividzianego przez 6-letni Plan otcfme6:0 rom)ju wytworczychlrozwoju przemys u,budownictwu,tranoiJortu i komunlkacji,obrotu warowegoolniotwa,dochod narodowy w 1955 robvizTe o 112,5,/0 w,Os-zy,niz dochod narodowy w 1949 r. W o kiwi? szeocioliicia przecigtnir roczny.przyrost d5 qhodu narcyloTeGo qiniesie Stanowl to bardzo wielkie tlupo wzro;Au dochodu narodowego.Tempo,kto. re zbl.itono liwepo wzrostu norodowege, osiczanego w hadziec,am Planu 6-letnik4jo,wzroot sto y tyciowol ludno6ci wy- tlesie od505 do 60% w porownaniu z rokiem l94D. 13dzie to oznaczaIo o 'siqgnitcie stopytyciowejdwa razy wyszelnit przed wojra,? Symbol em - ?Vlanow rozbuclowy naszego Kraju jest wznosaenie w,okolicach Krakowa No 4 1WI-giganta metalurr:icznugo,wokoI ktOrego Povstaje nowe,planowe, t siQczne miasto soc:flrlaiutyczne. Ten rozmach w. naszych planach Odiach-mOtliwy jest jedyfile z wy,datnej.pomocy Zwiqzku Ra- ckiego.i bratnie4 wsp6Ipracy z WieLkim A.raiem ocjalizmu kraja- ? mi oickracji Ludowej. ' Oto teratsniejszo66 porspektywy rozwoju naszej Ojczyzny._Te rezultaty,ktore napawalq duma katdego z has i to wspamiaIe widoki lciej przyszIodci zwdz3ezinj pokojowemq wysiIhowi polskich mas pracu- jvy0h. Katdy wzniesiony suokosclowleo,Lady pon,ldplanowo wykonany,fa ToTtlz czy traktor,kaZda wydobyta tonna wc,gla,katdy sukces !iejskich produkcyjnych wzrracnia4 pctancjaI naszego Kraju. WedIug sift Prezydenta Rzeczypospolitej,T3oJes1awa Bieruta: "Rozwijajqc I iumacniajac naszq gospoclark ,rozwi- _jamy t wzoacniamy jodnoczanie siI gospoctarczq i obronnq.clogo Irontu antyimp3rialistycznego,roz-, wijamy 1 wzmacniamy slly pokoju". Caly narad polski dl pomidto wyraz swej niezlomnej woli bro Aienia pokoju skIadajgc ponad ld milionow podpisow pod Ape1emSztokhrm skim, Ostatnid za4 N.Tesja imperialistyczna w dalekiej Azji wskazuje eszcze dobitniej'katdomu Polakowi n?, koniecmo66 wzmotenia swych wy- w wake o pok6j. Niechaywitc.drodzy ObywateL.Zjszd Wasz si odbywa pod zna- iem bia ezo Golqbia Pokoju. Approved For Release 2004/02/23: CIA-RDP83-00415R006100270003-1 Approved For Release 2004/02/23 : CIA-RDP83-00415R006100270003-1 BIULETYN WYDZIALU INFORM. TUT 0. PO PIS4.NIU: UKLADU 4;74P...a .D '[\.14., 0 r N U USTALONEJ Rap' - kV/. k17; SPOLITA, POLSKA I ISTNTATAST POLSKO-NIEMIECKIEJ GRANICI. PANSTWCWEJ W aniu 6 liPca brtprzybyIa do riel3c9wok1 granicznej Zgorzelec nad Nys4 Lutyck4 delegacja rz4aowa Niemiuckiej Repub iki Demokratycznej , celem poapisania ukladu o wytyczeniu ustalonej i istniejeicej granicy dzy Po1sk4 a Niecalli. W skIad delegacji wohodzili: Przewoanicz4cy delgacji - Otto Grotnwohl,Prezes Rady Ministraw. Georg Dertinger,Minister Spraw Za,ran5.oznych. Georg Handtke,Minister Han dlu 4granicznego,Handlu Wewnqtrzno-Niemiu6kiegoi Zaopatrzenia Materia= lowego. lle.Geyer,Sekretarz Stanu w Kancelarii PaAstwa. Anton Ackermann, Sekretarz Stanu w MinistunAwie Spraw '7,agranicz11ych. Hans Warnke,Sekre - tarz Stanu w Ministerstwie Spraw WownQtrzn oh'. Willi Rumpf ,Sekretarz wMi n terstwie rinansow oraz wytsi urzvinicy 'inisterstwa Spraw Zagranicz - nych Delega jq rzaidow4 Tfiemieckiej Eepubliki DeLokfatycznej powitali: JOze Cymnkiewioz,Prezus Rady 'MinistrOw. Hilary.CheIchowskitWi Radv Minitrow. Stefan Wier49wski ,Kiorownik Ministerstwa SpraW icnyoh ,Stefan Jqdrychowski,Minister,Zast ca,P ew9dniczacego 1, Planowania Gdipodaro 40 Jan ater KounT aeji.. Ada Jliapacki,Minister Y-,,uki 1 &A ?Wyszvcho Stefan Dybowski nister ri.11 ury i Sztuki. CzesIaw Bayer,1TTiceminis er Handlu Zagraniczne jak rt5wniet w?si urzcdnicy Ministerstwa Spraw ZagranitZnych oraz.pitq stwiCiele Mi ji lyplomatycznej NED w Warszawie z Ambasadorem Frvadrykiem Wolfem na cze e. ?Ze stronY w adz wojewadzkich: gogci -witali: PrzeWoaniczacy Prezy dium itolewd, zkied Ba y?Narodowej Jciz(it-SzIapczyAski,w imieniu Viojska PoI skl.em apw6 Ca. 0417'.2 wo s pogo gun. ki -StraUws. oraz trzedatawiciele w wojewodzkich miejsz p r politycznycn I licznie tgromadzona ludno66. Przy powitaniu kompania WP odda1f.1 honory wojskowe. Orkiestra:MP odegraIa polski I niemiecki hymn panstwowy. Po.powitaniu czIonkowie eau delegacji rz4dowych udali Elic do Douu Kultury ulasta Zgorzelec,gdzie nastapiao pod pisanie ukIe.du o wytyczeniu ustalonej I istniejqcej granioy mieczy 'Pols= k4 'a Niqbcami. Po przyby9in 'obu delegacji rztldowych zgr9madzily SiQ na rynkl miasta Zgorzelec wielotYsiczn(J rzusze ludnogoi miejscowej oraz -orzybyIe z polskich miejscowaci granicznych liczne delegacjc) fabryk I za!dadOw racy,partii politycznycn,zwiqzkow zawodowych i organizacji sp91-ecznych. Na wiMtzgromadzonej ludnog,ci przybyIy rowniet z graniczny9h miejscowog- ci 1Tieaeckiej Republiki Dumokratycznej liozne deIegacje niemieckich za- kIadOw. Tracy ors.z organizacji politycznych I spoIecznych,ktOre przyhiczy Iy siQ do wiecu,organiujqc z okazji poapisania ukIadu wspolna manifestacjq pols'ao-nicmieckq na-rzecz.p9koju i pryjabli milazy obu narodami. Do zgromadzonej polskiej i niemieckiej przemowili owacyjnie witani Premier Jazof Cyra4)4iewicz i Premier Otto Grotewokil; Ilistotyczny akt podpisania ukIadu c;ranicznogo zostal entuzjastycznie po- witany przez zgromadzone rzeszo ludnogci obu narodaw.. Yi gocizinach wieczor nych Premler Jpzef- Cyrankiewicz wydaI rycIe dla przy yIych go6ci. Approved For Release 2004/02/23 : CIA-RDP83-00415R006100270003-1 Approve.d For Release 2004/02/23 : CIA-RDP83-00415R006100270003-1 BIULETYN WYDZIALU INFORM. ma aim /Rok V/. Nr.17. Delegacja rzdowa Niemieckiej Thpub1iki Demokratycznej opu6ci3.a Z orze- lee okoio gocz.22-ej,tegnana przez czIonkow delegacji polskiej z Premie rem J.Cyrankiewiczem na czele oraz przez crzedstawicieli wIadz wojew6dE kich,miejscowych 1 zgromadzonq 1udno6d. PRZEM6WIENIE WICE REMIERA mak. WYGLOSZONE W DN.2 11/1 W WARSZAWIE PO PQWROCIt Z MOSKWY POLSKIEJ DELEGACJI RZADOWEJ DO S GOSPODARCZYCli Towarzysze,Obywatele, 0 rezultatach,przeprowadzonyoh w Moskwie,przez polskq delega ? CA rzaowq, dr praw gnpodarczych pertraktacji doniasI zwizv komuni- kat,opubliLowany w dzisiejszej prOle radzieckiej 1 polskiej. W kroteich .slowach urzedowego komunikatu zawarte sq wyjqtkowo doninsl,e sprawy i fa kty,ktore w sposob decydujqcy W1:TWLj1. na dalszy,pomy6lny rozwoj nazi go kraju na drodze ku socjalizmowl. W 1948 r.miqdgy Zwiqzkiem Radzieckim a Polskq zawarta zostala 5-letnia umowa o obrocie towarowym. Trzy lata jut umowa ta lest reallzo wana. Te trzy lata wykaaly,te.ort towarowy 4edzy ZSR a Polskg.roz- wija sie szybko pomy6lnie,i tu uote by6,i powinien by6 znacznie wy- datnie powiqkszony. Dlatego nbeonie w Moskwie podpisano protok61,na to- ktorego ?brat towarnwy mit2du Posike, a ZSRR w latach 1951 i 1952 zo- a.ale Pcwi,ekszon2 o 35% w.porownaniu z poziomeu przewidzianym dla tyclh Prz,e,z Wilow 1348 I% - 'Dpierajac sie o wz5r pryiad ZwiqZkuRadziedkie o i przy je . , . 'go-fatit540'tworzyliomy'w Polsce zrq y gospodarki planow3, ajejlano- t()J gotpodarki;takie krajeljakim- jest i taki krajijakim staje sie .Poiska,144 naprzad nie na slepo,a w oparciu o plan,o,planowe'przewidywa j nia na wieleat naprzOd. Dlatego staIo sie moz1,1we jut obecnie w poloWie 190 r.-zaWrze6w,Mnskwie umowe o Wzajemnych dostawach towarowych na -6,Ietn4 okras od 1953 do 1958 r. Razeu,protok61 o'rozszerzeniu obrotow towtowych w latach 1951 I 1952 bkaz umowa o wza4emnych dostawach tow4- _rowych w 1atach-1953/58,okre6lajq i resgulujg obrot towarowy na 8 latito .znaozy,na caly okres trwania naazegn planu 6-letniego i na pierwszs dwa lata bezParednio po tym planie nastqpujqce. Jak stwierdza npublikc)wany di 6 urzedowy komunikat,6redni rocz fly obr6t towarovg,planowany na okres lat 1951/58 przewytszy osiqgniqty- faktyczny,6redni roczny obrot towarowy w latach 1948/50 m przeszIo 60%. Oo to ozaacza dla Polski ? ?Talc wiadomo wedIug Planu 6-1etniego produkcja przemysInwa winna wzrosnO*11 nas o przestlo 150%. Wzrost produkcji przemysIowej wymaga zwiekszonych 1 coraz to rosnqcych dostaw surowcow 1 towarow przeuysin - wych,,ktorych.w kraju nie mamy,wzgWnie liamy je w niedostatecznej Dostawy tych surowcow i towarow w potrzebnej- i1o6ci,w i1oc1 uwzglQd ,Iitajpej wlelkie tempo wzrostu produkcji planowanej w planie 6-letnlm, zapewniajq nam podpisanie umnwy ,reglduj'-w,jednocze6nie zbyt naszych ar tykuIciw dn ZSRR. W ten sposob pod nssz pitin 6-letni zostaIa podpr wadzona,na odcinku obrntu towarowego,mocna I solidna baza. Podpisane umowy zwiqksZajl nasz4 niezaletnodd * itosunku do TaAstw kapitalistycznychczyniq nieskutedznymi ich proloy iyskryminacji nas,zygjD handlu zgranicznego i powodujq,e nasz 6-letnl plan realizowad .dzlemar w-op9rciu o:_granVtowq podstaw planowych,gospodarczych stosun- k w miedzy Zwiqzkiem.Radziuckia a Polskq. jednocze.tnie-z,umowami o obro Approved For Release 2004/02/23 : CIA-RDP83-00415R006100270003-1 Approved For Release 2004/02/23 : etIA7RDP83-00415R006100270003-1 4. .4 BIULETYN WYDUAU INFORM. 6 /Rok V/. Nr 17. ole. towaro Ta 'ood is ma zostaIa w Moskwie umowa o dostawt przez ZSRR do P -w IA aca 1 5 58 sprzttu inwestycyjnego. Sprztt ton zostanie do- ,:rczony dla ok. 0 najbardzioj podstawowych,najbardziej kluczowych,no- wych,potttnych zakladow prztraysIowych w Polsce. Jak wiadomo,jut obecnie Zwiqzek Radziecki na mocy unowy z 194B r.dostarcza sprztt inwestycyjny dla Poiski4 Na radziockim sprztoio,na radzieckich projektach i na radztec kieJ Romocy.technicznej buduje si 1,..in.czo1owa inwestycja planu 6-let-7 nisto,ndwatwielka huta stalowa pod Krakowom. Obecnie dostawy inwestycyi te zostanq znacZnie rotszerzone i btdq stanowid ok.40% caIego radziec - kiegoeksportu do Polskii Co to oznacza ? Oznacza to,te dzitki braterskitj ponocy ZSRR szybkie uprzemys- IowireAlq ,Poatiki, lest zagNarantowane. Oznacza to (e przemysIowe,socjalis tyczne hbcdtstwo ra#1e041e,wyros10 jut w tak wielkq pottgt,te note,ob: sIutyd najbardziej wspalczeanq skor,TilikowanItechnikq mu tylko swolq olbrzymiq i wciqz rd4n4c4 gospodarktialE, i.nlode;nowe,prttne kraje deno kraod/ ludowe]. Oznacza to,2e nasz plan 6-letni budujemy na niewzruszo- nym .-Zundamencie planowajltechnicznoj i inwestycyjnej pomocy radzieckiej. Otnacza to gwarancjt zwycitstwa socjalistycznogo budownictwa w Polsco. ? Dia czt6cioweg9 pokrycia nowychdostaw inwesty9yjnych rzqd ra- dziecki zgodziI si ,4dzlelio'Polsce krcdytow w wysokaci 400 Milionow r1,1..b1i...Ratem, z poprZedniO udziolonym krkdytem 1.800 milionow rubli,ko - rzystaly-obe-cnie z rstazieckiego kredytu inwestycyjnego na olbrzymiq su- w4 24200 mi1-1,0116w 41i. Otrzyuu'ouy,witc nio tylko planowq dostawt wie? lu defic tOwybh siricow itewaX w,nie tylko dostawt wspoIczusnego cen- nop'spr ttu r owcto,nie tylko p0:100 technicztl,ale wie4q i'po - ,w124_10.410c f1nansow. W podpisanych w Moskwie radziecko-polskich umo - ,litact gospodaec 1 la-J cl , r,1,Ee' frie---rawa 1-ki-oria rzqd zq 2 t o sunkaui mit-az naszyl a ziwiElzkioLf, dziecklm. Takie uaowy o takim zasit- ,o. akim zakres a;0 takie,j skalituoliwe sq tylko mit zy Zwiqzkiem Ra ziackim'- kraler:zwycitskieo'o socjaIiznu - a Polskq,krajom budujqcego- sit Socjaliztu. - , Tokio stOunki jak mitdz, Zwiqzkiem Radzieckim a Polsk- mot1i- tlitd07'ka' jan czy wspolna daltno6o do triun u poko- 1i4t6ro Z12111 aa aa ym 6wiecie. s e tosunki stanowiq jaskrawq i wyra- tydh wi czych praw,ktare arrykaAski iuperializn narzuca swoini e- 014 w EurcPie i Azji. .Tam ..aumy duszenie przomysIutniszcze - nie gospodarki,demdacjt ekOnomiki - tu 7..-:amy pato? w upi:zemysIowieniu, szyb i wzrost,posttpujqcy naprzad rozw6j. PolsIa delogacja tzqdowa do spraw.,qapod4rczych,powncajqc aokraju mote wyrazid uczucia zadowolaua i rado ei''..C,Zaktuie r4iSia pOwierz joj przez Prozydenta Bieruta zoo- tala wypoThioii.a. Polska delegacja rzidowa do spraw gospodarcNrch,p9wra- cajqc. o kra u wyrata gitbokq i serdocznq wdzi,czno66 rzqdowl radziec - kiemu'i WieIkieiiu Stalinowi,poc! 'ktoron przewo em motliwo sq tego rodza ju ptosunki,jakie istniejq uliqzy ZSER -.,.. P,o2Aq. W czasie gdy odbywals sit pertrqitacle gcspodarczepolsko-ra - dzisekle calY Pliat zostaI ws i trzOnitty beszozelnq agresjq mperializmu amallkealeklep w Stosunku do ludow Koroi i w stosunku do .Chin Ludowych. W,czasie- gdrw stplicy.ZwiLizku,Rad.ziockiego radziligmy nad ponocq.Zwiqz ku Radzieoklego w lokojbwym budownictwi,.: socjalizmu w Polsce,na ulasta I wsie oreI adoiy bomby z amerykaAshich suporfortee. Fakt,ze wAym wIa4m.ie okrs0le zawarts zostaIy dIugoterminple umowy handlowe i inwesty cyjne,Starlovi lgs-Zcze jeden Charakturysty0tny rys wskazujqcy na to,te o b6z aritYimPerialistyczny ?szuja sit do66 snny,byufnie i spokojnie pa = trze6.111 Praszlodd. Umowy podpisane w Y-)skwie daj q nam do rtki pottznq ?broA dc realizacji naszego 6-1etniego planu,dajq nam do rtki potttnq broA by wyku6 z o1ki iliezwycittonq fortect socjalizmu i twarde ogniwo Approved For Release 2004/02/23 : CIA-RDP83-00415R006100270003-1 Approved For elease 2004/02/23: CIA-RDP83-00415R006100270003-1 ? BIULETIN INYDZI.A.LU INF OR, /R k V. Nr.17. antyimperialistyczne. Naprzad wiyc (1.0 raiizaci planu E-letniego Na -Jrzod. do walki o pok6 ao socjaliz !. Niech zyje,pottna,przemysiow.5., culturalna soca1istycri Po1x Niech ,4je pokoj i niech ftyje so - J cjalim I. DEPEUA POLSKIEGO YOMIT.td O POKOJU DO STkLEGO KOMITETU , .SWWOWEGO KONGRSU r.)q0NCOW POKOJU W PARYZU W odJowiedzi n T1i o rritu StaIego Komitetu Swiatowe- go KongresU O')roiA.c6w ,ot Obroncow Pokoju przesIa1 de pe IZ nastpujqcej treCi: -Drodzy Przyjacibb . . Toiski KoMitet -0"hrbileow..7-Pok?ojIL tawiadaMia Wati.',te Warszawa jest . ,. .... do 'W aszej. aSpozycji -jaka st..iezdba...druOgo S'WiatOWAgo Kongresu-'0broY1.- Cow-Pokoju:Vola Wa1k.:Lo poh6j. ot,ywiat,Lma astki milionow..ludzi na ca - 'Iym.6wiecie,ktorq usilowa:tr,...powani6. '3)7cyjny rzqd.Wioski,zamykajqc aniCe Vaoch'przed deloctami Koriou. 'v. naszym kraju bOtie mogla2ma e6:pel.n.y.:i..swobodny.wyra:z? ?:--..?,.....,: . . 'Stolica-Polski Ludowejnie Zburzota'w c.zaSie ostatniej wo'jnyoyznies],ona z gruzow 1 po4elisk.zez bohaterski wysilek polskiej, . . klasy-robotniczej.i ma,s_pr',-11ch '--t dtimn.4mOte zapewnio warun Kolipxeoowl 0 roK3OwTokoju...7Nar6d.Polski:i-lud War: -sZaWy Z ra(ioselq powita.;-.przo,S-LaWle pokNjudnosci. ;11*-14 4 T-Irr-zqva,dnia 5 lipca ? POTEUE 14k1$IFE$TAC3E...-PRZECIW C1UJI 4MERKAII-SpEj N KOREI ? ?? -"Tydzien Obrony'Kort.,1 przehqztaIciI"si w potONT.niairglic; cj peInego poparcia wielomill.onowych /z.)sz pracuj4cych P go Rzadu Ludawego I jerro politvki brat 1.skiej przyjazni z narodarniZwiz cuRadzieckiegollrzyjani wzlrtcniajc-j slly pokoju. W "Tygodniu Obro- ny Yorei? polski 6wiat rrIcy194. swej gIODokiej so1idarno6ci z ludem koreanskim i wszystiami rxo T11 rilczqcymi o swq wo1no66,nieza- 1el:mo6a,o pokaj na 6wiecic. "Obrorv- Koroi - to obrona okoje - rozle- a1si4 moony ?Jos na wielotysioznyoh '7i(,cach,kt6re odpylaiy siq w ca- ym kraju. Dnia:13.VII obysa_(;: w W'Lirszawie.potny wiec ludnogoi sto- lioy pod hasIam nv6 'procz Koroi."-.Na wia.ecu uchwalono nas-Npujuq rezoluc;N: Liebrana W Wrz1w? na wi,?cu .xotestacyjnym ludno66 raculq- OA StolicY PrzY.IYIa'r,zolucic,w .Kturej jednomy61nie wyraZa pe in soli .thirn,066 z apelem Swiatowoj 1,v.i1:47kow Zawodowychowzywajqcym .er, stkie zwiqzki zawodoe wtaki o zniweczenie eza.--.;arlskich planow a taYiskich inapiratorow wojnY 1 Leparcia narodu koreanskiego,walczq- ? ? owe v./Yzwolenie; _ ? )_ skiada jak najwaergiczni szy protest przeciwko jawnej,zbroi Approved For Release 2004/02/23: CIA-RDP83-00415R006100270003-1 Approved For Release 2004/02/23 : C1A-RDP83-00415R006100270003-1 BIULETYN WYDZIALU INFORM, 4.;40.0.10...40,4440.0416 ? 8 ? /Rok V/. Nr.17. ,?id? doio nej agresji rzadu Stanow Zjednoczonych wobec Ludowej Republiki Kore narocow azjatyckich oraz dom4Ea sic niezwlocznego wycofania amerykaAskich siI zbrojnych z Korei i lkzostawienia zjednoczonemu wol menu I niepodleglemu narodowi korearisklemu dyspozycji o swym losie; ? protestuje przeciwko brutalnemu poctaIceniu statutu Organiza cji Narodow Zjednoczonych i wykorzytatitiu Rady Bez-pieczeristwa dla im= perialisIycznej polityki rzqdu Stanow Zjednoczonyca; domaga sicod Or ganizacji Narodow Z u jednoczonych zobietenia nartiszania pokoju prz N y wrocenia poszanowania Karty P41diow. 7,jednoczonych4zabnigp . eajpel ktore mukolwiek z czIonkow ONZ uywais w celu pogwalcenia caIosci te= rytorialnej lub p9litycznej nreza1etnaci innego paristwa, pietnuje z oburzeniem zbrodnicze bombardowania miast I ws4 Koreiprzez samoloty amerykanskie-oiejqce zniszczenie i 6Dier6 wfircid dzieci,kobiet i star? d6w 1 postanawa wzi46 najczynniejszy udzial w zbiarce pienietnej,zor izOwanej -orzez CRZZ no.rzecz pomocy ofiarom bombardowaA samolotow IrykanskicH w KOrei; 1:4.zesyla wyrazy najwyszo o podziwu I gorcej sympatii kla ? sic robotnIoze I narodowi koruariskiemu,koreaAs im ziovqzkom zawodowym I armii ludowej,ktora pod dowodztwem Kin?Ir?Sena broni skutecznie Jed noki,wo1no6c1 1 niezawislo6ei narodawej przed zaborcami amerykariski? mi; podejmuje zobowiqzanie do zwickszenia wkIadu-swego w walke Swiato weoI Obozu Pokoju przeciwko orfFilzatoron agresji i III Wojny6wiato? wej. Nasza odpowied amerykanli sm agrtsJrom i prowokatorom wojny to realizowanie 1 przekroczenie .blanow pTodukcyjnychizwiekszonie wydaj noki pracy,rozwiniecie nowyca,wytszych form wspoIzawodnictwa pracy ruchu racjg4qIizatoIstwa; pg bieri socjal*stycznego stosunku do pro. cy i wzmocnienie potegi naszogo Pa4stWA ludo ni,kt6re prty boku Zwig zku Radzieckiego stanowi lednq z watnych twier Z 6wiatowego frontu po koju; Wzmocnimy wic bratersk4 z masami pracujqcymi Korei I caIego 6wiata? PogIcbimy wieczystq przyjaki z ZSRR z potetnym p:aaistwem so? c'alisycznym,broniacym praw narodu koreariskieg9 do swej niepod1egIo6 c 4stojvym na stray bezpieczeAstwa narJdow,twierdzy Swiatowego Obo= zu Pokoju i Postepu. WARSZAWA KANDYDATEM DO MIEDZYNARODOWEJ ITAGRODY P OK OJU Posiedzenie jury do spraw Litalania kandydatur pon? kich do micdzynarodowych-nagrod pokoju Dnia 5 li-bca br,z -Johcenia Komitetu Wykonawczego Polskiego Komitetu Obro Pokojulicow okoju od-vIo sic posiedzenie.4ury,dla ustalenia kan dydatur polskich do miedzynarodowych nagrod pokoju. Miedzynarodowe ju ry zbierze sic dnia 15 sierpnia 'or, w Pradze Czeskiei. Jury w skladzie: ob.ob. Jerzy Borejsza,Jarosiaw Iwaszkiewicz,Juliusz Krajewski,Jerzy Pu trament,Witold RudziAski,Leslaw Wojtyga,Juluisz Zakowski postanowiio wysunqo nastepujve kandydatu/.y: Na wniosek Jaroslawa Iwaszkiewicza i Juliusza Zakowskvgo w dziedziniu architektury postanowiono wysunq6: miasto stoIeczne Warszawe,w osJbach Zwiqzku Zawodowe:o RobotnikOw Bu ? dowlan ch Zw.Inz nierowai?Tunnirow ti.idowni? wa o az owaKE!_alE- c ie ow ? W dziale'malarstwa i rzcay wysunicto suite dluta Alfreda Wi6 niewskiego: "Granica Approved For Release 2004/02/23 : CIA-RDP83-00415R006100270003-1 ? ?.+1 Approved For Release 2004/02/23 :*CIA.-RDP83-00415R006100270003-1 BIULETYN WYDZIALU INFORM. linie". 0 /Rok V/.Nr.17. W dziale poezji poL,4 WIudyslawa Broniewsklage 01.owo o Sta W dzia.12_11= - zbior now01 Jerzego Andrzejewskiego pt."Noc" W dziedzinie muzyki ra wniosek kompazytorow polskich: BolesIa wa Wojtowicza za kantaf-Q p;)chwaIQ ,Jracy".. Andrzoja Panufnika- zg "Symfonic rustica",oraz zbiurowo inicjL,t3r6w I organizatordw Roku Cho- pinowskiap, 19494 W dziale dramatullii I tc,LAru - utwor Leona*Kruczkowski gL "Niamey" W dzia kubowskiej i zespoIu 44-414i,,at,c ' lizacyjn, obach re*serki Wandy J Komitet Wykonawczy PKOP zla. sAYI: 1,osiedzoniu w dniu 8 1i pa. br. zatwierdziI uchwaIQ jury i zu sw.4 strony w dziale poozjiwysunq obok kandydata WIadysIawa Bronic;vvskjogo,kandydaturc Jaros awa Iwaszkiewicza, czIonka jury za "Pie6/1. Pokoju", "Hymn OliDpijski Braterstwie" i za "04 do Francji". AMBASADOR OHI1SKIEJ EF,P-T-TBLILI LUDOWEJ PRZYBYL DO TARSZAWY W dniu '17 lipca br,prz byI.- do. 117.7.szawy- ambasador.ChAskiej, Re publikiLudowej-gen...Pong-Mihg-,hill,powitany :J.:::.A,dwarcuprzez.dyrektorg PretokoIo 101plotatycznego ,SEIHenryka Bireckiego.. . . . . Rzqd 1.4acypospolitej PolskiJj poleciI ambasadorowi R.P.w J.BurginowisporozuTioo siQ z przedstawicielem Koreanskiej Re - publiki Ludowo-Demokratycznej w sprawl() wymiany proedstawicieli dyplo- matycznych miQdzy Palskq a Koreq. OSOBY- POSZJKIWAN E Ackerman Janes Ackerman Chawa Ackerman -Sala Astor Emanuel FaIaban'Wincenty Balaban Stanislaw Chqdzirdski Jan Drewki Franciszki rodzina . Figura Janina. Frckiew_icz Fredtan Joseph:-Meipt. Goldman-- Harasimezuk Grzegorr. Jakubowiez Kar4im-lerZ Jasnowski Michal. ? - Dr.Kajetan-Czeslaw John. ? h 1inosk ria. -- KaIamarz 7ranciszek - K1ucz(3wska Aniela ? :Kostucha Jan . Ka4nieczykawa Agnieszka KrasowSki Orzegorz KraSowski7W1:4dys-law Mm5urk Jan.. - ? Mohila Jan- . 01(4nik. WladysIaw Olejnik- Yaria PefdoIek BelesIaw PotioIek Katarzyna J6zef-, Rygrawoka Maria Ryglew ski Edward Ryglatski WIadysIaw Ryniewicz Wojciech Sieja .Timofiejezuk Stefan Timofiejczuk Paulina Tracz Miohalina Wasilewski jan.- Woitiuk.AlQksafider Zoliborski Waclaw Wytoj wymienione osoby proJzone sq o.porozumienie sie z WydziaIem.Kon sularnyt'Peseistwa R.P.w Rio do Janeiro /Hua Miguel ..Qmos 44 ,Sala -502/. Approved For Release 2004/02/23 : CIA-RDP83-00415R006100270003-1 Approved For Release 2004/02/23 : CIA-RDP83-00415R006100270003-1 25X1 Approved For Release 2004/02/23 : CIA-RDP83-00415R006100270003-1 Swieto Odrodzenia oiski "llunifesto" Approved For Release 2004/02/23 : CIA-RDP83-00415R006100270003-1 ,STANISLAW POZNANSKI. "Budown" "Construciio" Wszysti- ;v151. uk w niniorsz, sztuki zosta na I ,C)g5inopok.:1,:iej Wystavae PLtki IT:tjni -1\1; ror vym W? v; rnarcu ALEKSANDER KOBZLEL "Podaj re0,1e" "Pos.sa o Lijio Approved For Release 2004/02/23 : CIA-RDP83-00415R006100270003-1 Approved For Release 2004/02/23 : CIA-RDP83-00415R006100270003-1 -POS-ELST-010 -POLSKIE R I 0. NE1R 01_ N WYDZIALU INFORMACYJNEGO Rua Saint Roman 20 wrarryr.t.-Rmar*,..,,,,,,uvirsomtr.re* na 22 lipca 1950 r, /Rok V/. Nr.16. DWUDZIESTEGO DRUGIEGC LIPCA Jutrzenka wolnoki zablysIa ?nad Polskq.21 lipca 1944 roku,w chwili,kiedy Armia Radziecka w swym zwyciyskim marszu wyzwolilapprw szy skrawek ziemi polskiej,kiedy do Polskl wraz z oddp.aIami Armlifft dzieckiej wkroczyly oddzialy Odrodzonogo Tojska Polskiego. Wowczas, 21 lipca Kraiowa Rada Narodowa - tyTczasowy parlament polski powo IaIa 2ako wIadz wykonawczq Polski Komitot Wyzwolenia Narodowego,kt3 ry wydaI historyczny manifest lipcowy,zapowiadajqcy podstawowe refor my -spoIeczne i polityczne. W him' 1944 ruku otwarte zostaIy przedlu dem polskim nowe mot1iwo6ci - lud polski staI siq gospodarzem kraju: Zdobycie wIadzy pulitycznej przoz lud praoujqcy izasadniczy przewrot dokonany w ustroju guspodarczym stworzyIy w Poisce warunki sgbkieg9 postqpu spoIecznego i gJopodarcz(;go. Aeforma rolna, bdebra nie ziemi wielkim obszarnikom,un.2.rd. o)wienie wiLlkiup 6reaniogU przemysIuIbankow,transportu,zlikwidowaIy wI-dztwo wielkiego kapitaIu I obszarnictwa w tyciu g?spud-trczyT Polsk od zalet no4ci od kapitalu zaFram.cznou,zniocIy kapitalistyczne okowy,kruu: jqco rozwoj sil wytworczycn,s w)rz Iy w naszym kraju warunki wkrocze nia na drogg gospodarki planowo.. Tylku dziOd go!,podarce planowejnof tliwa byIa tak szybka odbudowa-; olsid z Jgrocdu zniszczeA wojennycn. Dz34ki przemianom ustr).pc)-sp,looznym motliwetYIonEyrawie nie wiekowej krzywdy czIowioka pracuj,.,c,4):),ktory uzyskaI mot1iwo6cr wszechstronnego rozwoju -N .zarownoateriAlne6.u,jak i kultaralnego; upo 61edzenio kulturalne mas.pracu m joych IAA) bowie ewe frodIowich upo 61edzoniu ekonomicznym,w ca.qtkich warunkach ich bytu tuatorialnogo. Droga pTzebyta przez PolokQ Ludowq na przostrzeni 6-ciu lat od dnia ouIoszenia Manifestu Iipcowogo just wytrwaIria realizowaniem zasad Manifestu. oa 14t 6-ciu wIadzu w Polsce sprawujq niepodzielnie masy ludowe z klasq robotniczq na czule. WIadza ludowa zwyciqtyla wozbl kio pray dywersji wroga zewm,trznogo wownQtrznego. Narad pulski diwignqI ow )jq ojczyzny z ruin i zgliszcz, od- budowaI swOj'kraj. DziOci ufiarnomuwysiIkowl,polskiego rubotnika , chIopa,i inteligenta mote Po1ska,poszczyci6 s1 talc wspanialymi osia (Pniviami na polu odbuduwy i 1-)z1udowy. Przeaterminowe wYkonaniea'zy ietniego 'Planu Gospudarezuguiktory by f_ Wielkim,siedmiomiloWymimkiem naprzod w rozwoju polskiugo prz,imysIu,r)lnictwa oEiwiaty i kultury, przyczyntIo sig do znaczaogo wzr)stu dobr,bytu maturialnego i kultu- ralnego mas pracujqcych. ? Narod jo1ski.uroczyci.( Rzeczypospolitej. W tym roku 6wi znakiem dalszej tworczej pracy. i rado6nio czci Swigto Odrodzenia ici jo LAJd hasIem wa_ki o pokN#'1)&1 owymi td)byczami usiqgnktymi'mmszy Approved For Release 2004/02/23 : CIA-RDP83-00415R006100270003-1 Approved For Release 2004/02/23 : CIA-RDP83-00415R006100270003-1 BIULETYN WiDZIALU INFORM, /Rok V/ Nr.16. stkiCh dziedzinach tycia politycznego,gospodarczego kulturalnygo na rod polski-manifestuje dwq wol,q'obrony pokoju,swq niezIomnq i nieugii tq wol walki o pok6j: NOrczy wysiIek polskich mas ludowyoh,pokejowa prata: CaIego natodu polskiego dla dobra sweeo kraju,dla'dobra 64e.j-1udzko'hi.-- oto wk/ad Polski 1ALdzielo utrwaleala i umocnienia pokoittwkIad Polski Lu- dowej,kroczqcoj w obozie mi1ujcych1)0k61 narod'awiktoromu przewodti Zwigzek-RadzieCki-,ku sZdzOliwej socjalistycznej prZyszIo6c1. N-OWI Tii 6 ROY NOWEG- 0 ZYCI.A. wieikig4r0,0esie rewolucyjnych ,przeobrate4,11 PoIsce Ludowej doj- rzuwajg L:rosii4 ludZieiksztaltujq -siq nowi tw6rcy nowego tycia". Bolesl,aw BieruttPrezydent H.P. "Ludzi zdolnych jest wiele dookoIa nasItrze- ba tylko,aby6my im podali rQkg,otoczyll ich opien" /BolosIaw Bierut/. PoI4a Ludowa umo tliwila najlepszym i najzdolnie]szym spo6r6 robotnikow i chIopow pracujwych wykazanie swych zdolnoki i talentow ryrganizacyjnych w kierowaniu tycdem kraju. W dniu Swigta Naro- dowego podjemy sylweIki niektorych 0,tych ludzi,buduncych zrtiby socjalizmu w naszym, kraju. SPOTKANIE Z BOHATERAMI PRAGY Ozeg,towarzyszu Sobkiewiczu. Cat tu,nie taliczycie ? Dziew- zyna o was marzy. SpieWano wIa6nte do taAca o dziewczynie,ktora ma- rzy 9 acurarzu. Przy lampce wina,przy dziarskim mazurze spot sig warszawscy dziennikarze z warszawskimi przodownikami pracy.Przyszed? Religa,Markow,Porcki,Edward Topczuwski z warsztatow elektrotechnicz nych i. Grzegorz Apalkow z warsztatow samochodowych. Przyszli Ptaszy ski i SzatkowskitGawIowska i Sliwinska, Jest Latuszek z Wodociqgow T Marian/la "WacIawik z parowozowni WarszaWa-Wschad. PrzysZ/a Zofia, Mon z dawnego "Fuchsa", Mial przy166 Wodzyriski z dzisiejszego "Swierczew skiegos!. r -WacIaw Sobkiewicz kierownik bUdWy Przedsiebiorstwa Budow- lano-Przothyslowego Nr.l.specjalista Aska odrzewa,czIowiek,ktory po kazaIlak stosowa6 tzw."Jastrych bezchemiczny" /bez magnezji,proszq towarzysza,sama tylko trocinavwapno,i' drat/ - Sobkiewicz WacIaw za duma si przy plosence o-"dziewczynie -.bora marzyu murarzu". Ko o nim 6piewa1 przed wojnq ? Ktd goTznad wtedy I kto go chciaI znad ?.Chyba tylko policjugrunatewa,wyapujqca%komunistow, przed Pierwszym Maja, Kto o nim pisaI przed wojnq ? Chyba w nieofi cialnych statystykach o bezrobotnych w Polsce... Sobkiewicz,co wy?.,. Sobkiewicz budzi si z zadumy. Wraca do nowych czasow. W roku 1945 wr?ci z obozu do kraju. W wyzwolonej dziqki Armii Radzieckiej War - szawie zamieszkaI w domku filiskimejednym z piciuset domk6w,zaofiaro wanych zniszczonej stolicy przez Stalinu. I zacz* ty? wo1no6ciq. Approved For Release 2O4/02/23 : CIA-RDF'83-00415R006100270003-1 Approved For Release 2004/02/23 : CIA-RDP83-00415R006100270003-1 BIUIETYN WYDZIALU INFORM. - 3 - ,/]Pt k V/. Nr.16. "Ale,niestety,sama tylko wo1no66 nie Ilystarczy. Jeteli nie starcy chlebatnie starczy masIa i tluszczow,nie starczy wyT9b6ww16 kienniczychtmieszkania s4 zle... Banizo trudnojtowarzysze,zyc sam4 tylko wolnosciq...". Czyje to sIowa? Stalina. Do stachanowc6w.- Sob kiewicz,c6t to... smutno warn z nami? Przyjrzyjcieisig towarzyszom.- W rzec,zy same Sobkiewicz przygl4da sic towarzyszom. ' DookoIa ludzie,ktorzynauczyli sig liczy6 czasrie tylko na minuty,ale ? na sekundy ludize szczegolnego rodzqu. Lu- dzie,ktorzy tak,jak onlpostawili sobie za cel 1,66 naprz6d,wciqt na- przod,na -Jrzekor rutynie. Ludzie,stawiajacy sobie za cel przekrocze nie norm,Itore okazaIy sJ;g przestarzale Cla nowych ludzi,przekroczU nie planow I bilansow,ktore nie s4 wiycej aktualne dla nowych cza- sow. Ludzie szczeganego rodzaju I szczegolnych czasOw. Ludzie kto- rzy bardzo czgsto w swoim posuwaniu siy naprz6d musieli broni6 sig przed rutyniarzami,przed niedowiarstwem i nawykami,przed drwinami , a nie raz I przed przedladowaniami za "nowatorstwo". Ludzie,dakto rych praca staIa sig sprawq honoru ? chwaIy. Wszyscy ich znajq0605 cy ich chcq zna6. Murarz Franszczuk wznosi wIadnie toast: - Zeby dziennika - rze rowniet przekroczyli normy,tak jak murarze!. Rozeszli sig poi - nym wieczorem. PIongIy dwiatla na modcie Poniatowskiego i Sips? - Dqbrowskim,bIyszczaIy dwietym tvnkieu i farba, domy. Solidna robota, towartysze-koledzy. Jutro spotkky sig przy pracy. Na stole,-orzy ktOrym pracuje towarz szka Elmanistoi czerwo fly proporczyk: Obos mega tablicikafa na n-ie liczba:223 procent.Ta k4 norm wyrabia hajlepsia zawijaczka dawniejszego "Fuchsa" . tow. Zofia Elman.-W dIugofalowym zobpwigzaniu postanowiIam nie tylko nie obnity6 wykonanejnormy,alejq nawet 1,0dwyszy6 mOwi nie przerywa 14c pracy. Jej palce wykonuja bez przerwy layskawiczne prawie ruchY. Zofia Elman zwraca sig nagle do przechodzqcego pracownisa: Towarzy- ozu Gqska,dlaczego nie dajecie katdomu rOwnej pracy?. Okazuje si0,0 asortyment wyprodukowanego towaru z)staI nie bardzo wIadciwie roz - dzielony. WywoIuje to oczywi6ci sprzeciw zawijaczek: Mamy prze ciet zobowiqzania dIugofadowe na trzy miesive - a to nie zarty. Mu simy je wykona6. Tewarzyszka Elman I jej towarzyszki pracy wiedzq,te zobo - wiqzania bgdq napewno wykonane. Same tego dopilnujq. One slow na wiatr a? rzucaJ4. Maszyny... Cale tycie towarzysza Wodzyilskiego zwiqzanejest z maszynami. Pracowa6 zaczql w szesnastym roku tycia u "Lilpopa". Wtedy byIy strajki,bezrobocie,granatowa policja. Dzid tow.Wodzyliski pracuje w fabryce im."Swierczewskiego" w Warszawie. Jak zawsze przy maszynach do cigcia metali. Pochyla sig nad mechanicznq piI4 I hada nikromierzem szerokod6 przocigteLo metalu. Tow.Wodzynski jest racjo nalizatorem. UsprawniI cigcie mdtali na pile ramowej. Wydajno66 po maIej na pozor zmianie,polegajqcej na podstawieniu wigkszej iloici materiaIu,wzrosIa dwukrotnie. AL tow,Wodzyriski nie tylko o maszy nach myli ni tylko ?doh usprawnianiutlecz rOwniet o ludziach,kt6 rzy je obsIugulq: Wodzyliski jest agitatorem partyjnym. Agituje wsz dzie w zakIadzie,na ulicy,w domu, - Jestedmy na naszej hali,jak mIode maItenstwo pa mOwi WodzyAski z amiechem. Wciqt nam cod przybywa. Dorabiam sig ro6niemy. Talcro6niemy. Many bowiem u siebie takich,jak tow. odzyliski. Oto nasz dom.Jest jut prawie wy- , Approved For Release 2004102/23.: CIA-RDP83-00415R006100270003-1 Approved For Release 2004/02/23 : CIA-RDP83-00415R006100270003-1 BIUIETYN WYDZIALU INFORM. /Rok V/? Nr.16. kolic?ny-: WacIaw Sobkiewicz wchodzi na rusztoWanie i wskazuje przed siebie.-'Weszli6my.jut w,ostatniq faze rnb6t. Widzicle,jut wykarl - czamy gzymsy. To juz ostatnie pietro. Nie nawa1ii6my t robot. ,Wdnym.z niewykalczonych jestcze poknjow odbywa sit nara da Sobkievicz zna swojq robot na wylnt i do6wiadczeniami dzieli - sit z innymi. Robotnicy radz ii niego w rozmaitych sprawach. Te raz z.dumq mogq powiedzieo: - Nasz (tom est jut prawie wykonczony.- Z nastaaem wloeny wzmogIysie prace buLowlane na Starym Mie6.cie i w Nowej Warszawie. Tego dnia prasa doniosia 0 nowY011 sukcesach budo wlanych wI6kniarzy i gornikow. 0 tymIte warsztaty TOR w Szczecinie zalioAcTy,remont traktorow na 13 dni przed tyrmInem te sp?zieI nia ukcyjna w Sidzinie rozpocztIa siewy wi*osenne. W Sr6 mie6citi czerwieni sic transparenWPracownicy PPW 'Beton-Stain przez wsPOI- zawodnictwo wykoAajq tunel wczesniej o 2 misiqce".. Widzimy was wszg dzie,towaryze. Spotykamy was nu kaciym kroku. Narad wie o was i chce wiedziec jak najwiecejh JePirotte B.Wiernik K.Wysocki "Stawajcie do walki o wo1no66 Polski,o powr?t do Matki-0j- cNrzny starego polskiegc Pomorza i Slqska Opols-iego,o PrusyWschod n.),.(oio szeroki dosttp do morza,e pnlskit, sIupy graniczne nad 0dr4!- Stawajcie do walki o Polskt,ktorej zapewniony btdzie trwaIy pokoj i motno?6 tworczej pracytrozkwit kraju. Przcz 400 lat miedzy Polakami I UkraiAcami,Poiakami 1 BiaInrusintmi,Polakami i Rosjanami trwaI o- kres nieustannych konfliktow ze stkoda, dla obydwu.stron. Teraz na - stqpiI w tych stosunkach histnryczny zwrnt. Konfliktyiusttpuja -orzy jatni i wspolpracy,dyktowanej przez obop6lne tcinwe interesy: ?rzy sk4-Polskiegn z Armiq Czerwong,winny prz()kszta cia sit w trwaIy so- f jatii_i bojowa wspoIpraca,zapoczEltkowane przez'. aterstwo broil' Woj- jugg.i w 'Sviedzkie wsp,6IdziaIanie po wojnie. Polska polityka zagra niomia bedzie politykq demokratycznq i opartq na zasadach zbiorowe- go'bezpieczeAstwa". *p.m z Manifestu Lipcowego 0 ":7,YCIU I WAICE PEWNEGO POLSKIEGO GORNIKA Z.pradziada na dziada,z dziada na syna przebhodziI zawad gorniczy w rodzinie'Chowancow. testament,przekazali tet toner niczy zawod swoim dziecinm Maria i Joachim ChowaAcoWie. Nie Iatwe bylq w owych czasach tycie garnika. Rbac'z,kopalni ,"Kardl" Joachim andwaniec '48 lat pzepracowaI p9d t?udem aaledwie wyrty- wia magl pracq swoich rqk tont I dzieJivioto_dzieci. Dwoje dtleci zmarIo. Wiadomdza at piSalZdaa A domdstwie i,nie byIo pieniedzY na doktora. Nib.wiedziano przecie2. wt,,,dy; jeszcze,c0 to jest akoja socjalna,opieka nad matkq dzieckiemtnie Piano w6w0zae-tIakow przedszkoli. Ale o6mioro maIych.ChoWanc6W Wyghowalo, sit i.wyrosIo na 1udzi, Jakby na przokor tel ntd?y.4 'bietalei*Wychowali 'sit i wy- ro611 n,a gornikaw: Karo4J941,Pawel..i FrunoisZbkiwychowqly PAQ W - rosI 4ony gornikOi tray c#441-: 'P4ulaa,.(3,ertruda, Anlela. Tylko Rob e;doozqkaI dzisiejstych dzas(5*.t Zmarlw czaaie okupacji. NieSpeIna 14. pOpzedI do pracy., Approved For Release 2004/02/23 : CIA-RDP83-00415R006100270003-1 Approved For Release 2004/02/23.: CIA-RDP83-00415R006100270003-1 BIUIETYN WYDZIALU INFORM. /Rok V/. Nr .16. Rwal. sic do nauki,ale mogl. z 1udwo6ciq ukonczy6 8 klas szkoly ludo- wej. Twarde tycie kazaIo wybra6 najtrudniejszq drogr; poprzez victkg pracc fizycz/A2pnprzez wiczienic,,poprzez walk zbrojnq z wrociem o niepod1egao6c 1 demokracjc,o ustroj pPInoj sprawieddiwoki spoIecz- nej. 14 lat mial niespeIna PaweI Chowaniec,0yzaczqIpracc wko palni "Karol". ZnajdowaIa siQw6wczs j kopalnia ak i wiele jesz- cze innych okolicznych kopalni w rv,ach wie1kich magnatow zagranicz nych. WIa6cicie1iHr.Schafigotch,wyciskaI ostatnie.poty z robotnik6f. Dla.tego to kapiLalisty oddawal. swoju mlode sily zdrowie PaweICho waniuc. I tak bylo do /919 roku,t(iedy gornicy w przeczuciu nadchn _ dzqcej klcski zaborodw zaczcli zaprJwAza6 na kopalni polskieporzqd ki. Chowaniec ukiecha sic,wapominajqc te czasy. "Drteii iTzed na ml 6wcze6ni panowie. Po raz piorwszy dowiedzieli sic,jak wiulka si- la t,rwotna mieszka w polskim gorniLu". Ale wojna nie prz:;niosIa oczekiwanej z utcsknieritiem wolna ci. Chowancowi zaczqI sic grunt paii6 pod stopami. UciekI do SosnoW ca,a potem do Czcstochowy. nal wowczas lat 16. ZnalazI SiQ W I puT ku strzelcow bytomshich,skqd wysIano Eo na szkoIc podoficerskq do InowrocIawia. WrociI na S1qskw 1920 roku na historyczny plebiscyt. Jak glosowar Jake mogI gIosowa6,Po1ak,twardy gorniczy syn?. IMOW zaczqI Pawel Chowaniecpracc w kopalni "Kcirol". PrzyszedI pamictny 1921 rok,a z nim trzecie powstanie 61risl!io. Pawel stanqI w powstaxi- _ czych szeregach. Walczy/ pod gorq6w.Anny,w,4trzelcach Opolskich, w Kgdzierzynie w Biulawie. WaIczyI o ivolno6c tej Ziemi Opolskiej, ktora od wiekow,jcczala w niuwo1i,a dopiero,w wyniku osta4..niej woj- ny 6wiatowej wrocila na !;awszu do Polskioj Macierzy. _ Co byIo lalej,Iatwo przewidzi06. Niemcy 6ciga1i powstaAc6w i mow trzeba byId uciekaa. ZnalazI sic PaweI Chowaniec na terenie )1.zaboru rosyjskierplt.tw.b.Kongres6wkiw Bobrownikach. Wszedl w ro 'hotc'politycZna i lezdziI ze spicjalnymi zleceniami na Slqsk. Zada- nie swe speInial ofiarnie i wytrwale. W grudniu 1921 r.byl nawut Komisji Alianckiej w 6wczesnej "stolicy" Gornego Slqska - w Bytomiu. Tu go-zYapano. Zas5dzony zostuI.przez wIadze niemieckie na 3 i p6I lat cictkiego wiczienia. Wywieziono go daluj w gIqb Niemiec. Prze- siedziaI w wiczieniu w.Wielkich StrzJlcach blisko 3 lata,at udaIo , mu sip ladtierniku 1923 roku uciec i wroci6 na Slqsk. ByIo tojut pc) po zia e Slqska i rodzinny Orzegow znalazI sic pa stronie pols - Tu musimy sig chwilc zatrzyma6. Zbyt wielkie bowiem sprawy dla dalszego tycia PawIa Ohowadica rozoixaly siq w tych niezapomnia- nych dla niego wicziunnArch ]atach. ViQzi(mld to byIo dla niego iak ? stwierdziI /4j19szym uniw6rsytetem oolitycznym. Przed areGztowemi niem Pawei.Chowaniec zdawaI soLie wpradzie dobrze sprawc z togo,te tle drc dzieje,uzu i rozumial swojElI swoich'bliskich krzywdg, nie znal jednak drbgi naprawienia zIa. IWIa6nie w wiczibhiupo raz pierwszy dowiedziaI, sig,jakiu urogi prowadzqdo wyzwolunia robotni- kow spod uciSku kapl.talistyczneg,b. W wiczieniu zetknqlsic Pawel Oho wanieo z komunistami. - SiedziaI tam micdzy innymi wspomina z ror rzewnieniem OzIonek Komunistycznej Partii Nieniec,tow.Wengering 7 . ,najlepszy maj ,profosor wiwiczienrym.uniwersytt:cie. Wielpkrotnie w czasie pracy na polulnaratajqc si na bide ? juszcze wicksze ? prze- 1adowania,opowiada1 nawo nauce karksa 1 Engelsato Wielkim Leninie. . M6wil,? alepsto jutro luazi pr_Lcy trzuba walczyc,te lud pracujqcy Approved For Release 2004/02/23 : CIA-RDP83-00415R006100270003-1 Approved For Release 2004/02/23 : CIA-RDP83-00415R006100270003-1 BIULtTYN WYDZIALt INFORM. -6- /R k V/. Nr.16. caIego 6wiata winien zjednoczy6 swe silydo walki o ftudowanie uatro ju pelnej sprawied1iwo6ci seczncj,w ctorym nie bedzie wyzyskucaU wiesa przez czIowieka. Nialnie ra1uje pawul. Chowaniec tych lat,spydzo nych w etrvAetkim wizienau. Gdy ucieid,wiedziaI jut jak ma tycljaR pracowa6. Znal eel swojej walki a. prucy. -NawiqzaIem natyyhmiast - opowiadal. dalej.- kontakty zczIon kami Komunist,ycznej Partil Polski. Wsp6IpracowaIem goi6le z towarzy= szami: SznekiamtIukaszczykiem,Ocie kq DrzemotaoprzellosiIem bibuIe,za czql.em bra6 udziai w manifestacjaci p1ervbzomLJowvch. Szczegolnie do 1)rze pamietam wiec pierwszomajowyw horzowie w 1928 roku,w czasie - ktorego padIo wielu rannych moich wsp?towarzyszy pracy. Pamietamtet dobrze tragiczny dla nas gornikow z Orzegowa rok 1933. Zorganizown my wawczas demonstrac]e bezrobotnych. Sam wtedy wprawdzie pracowaIell, ale wiedziaIem jut dobrze co to ,est so1idarnos6 robotnicza. ZginqI wawczas od policyjnej kuli 11161 sardeczny kolega,takte gornik,Dachtno wski. ZamilkI nachwiledyrektor Pawl Chowaniec. Ale rychIo zaczql.- snuo dale j swojq histori e.zycia i walki polskiego g?rnika. A wiec mow /pa sIutbie wojskowej/ kopulnia at do 1930 roku. Pracowal w ko- 1ejno6cLakc ladowacz,potem rebacz-uczen,wreszcie rebacz. Rok 1930 "hy1 dla ko alni "Karol" rokiem przeIomowym. Zacze- Ia si fala redukcji,ktora objIa rowniet PawIa Coowarica. Przez Ca- ly- dug1 rok szlifowal swymi butami uliczne bruki. Przez cody rok tyI ak ptak z dnia na dziell.,szuajae chle-ha dla tony.i dwuletniej cOre.czi. Wreszcie w 1931 roku udalo mu sie wrocia znow dokypalni . Jako rebaCz przod..owy i strzaIowy prabowaI w niej niqrtarwanie do 1939 roku. Ale nie do'chwili wyl:Alchu wojny. W ostatnich dpiach sierE iiia wyjechaI Chowaniec do Radomla,aby wywieM przed Niemcami magazyn kopalni i koksowni. Wybuch wojny zastaI .Chowarica w RaaDm.iu.. Std z falq uciekirv, nierft powedrowaI dalaj na wschod do Lublina,na Kowe1,ROwno,do Lwow. Ale obawa o 1-os y kopalni i jej ludzi przygnala go z powrotem do Orze gowa w dniu 9 listopada 1939 r. Dwa dni jednak tylko byI w OrzegowiU, wymacaly go tu bowlem hitlerowskie wIadze i wyslaly na przymusowe ro toty do Saksonii. Zaczql wiec prace w cegielni. Tymczasem w orzegowU kin mieszkanAu hitlerowcy przeprowadzili 'rowizje". Zarekwirowano - wszystkie "rzeczowe" dowody4jak: rowuroubrania,nakrycia stoIowe,Zaku pione z ucluIanych z trudem w czasio twardej wieloletniej pracy pie- niedzy. Zone PawIa Chowanca skicrowano do cietkiej pracy fizycznej w koksowni,a mIodociana corkc wywieziono na roboty przymusowe role w gIqb Rzeszy. . Nie wiedziaI o tym wszystkim w dalekiej Saksonii Pawel. Cho- waniec. 3 kwietnia 1940 roku udalo mu situciec i wrocie do Orzegowa. Na jpden dzien zaledwie. Bo 4-tego kwiutnia zostbd jut aresztowany. PrzeszedI Dachau,a potem koncen,tracyjny obaz 6Kiorci w.Mathuusen- u- sen. 3'lata pracowal tam w'kamioniolomach. Niemcom potrzeba byIo jed nak ludzi take w okupowanych kopalniach. Przywiefla wiey w 1944 ro= ku PawIa ChowaAca do kopalni "Karoll',kazawszy mu uprzednio wyslucha6 maIego "wykIadu ideologicznago" w Gestapo w'Katowicach. Jako garnik podjqa.znowu pracQw kopalni,czujnie rIledzony przaz hitlerowSka poli cje,ktorej co drigidzie musiiI me1dowa6 swojy obecno66. Troszczyli sie o niego faszystowscy okupanci tak serdeczniejte nawet jut na kil ka dni przed Wkroczniem Armii Radzieckiej chcieli go ponownie wy -- wie66 w &Alp Rzeszy. Udado mu siy szczy6liwie wyg1izgn0 wawczas z ich r4k, wyszedI z ukrycla dopier? w radosny dzien wkroczec- nia do Orzegawa Zwycieskiej Armii Radzieckiej: Approved For Release 2004/02/23 : CIA-RDP83-00415R006100270003-1 Approved For Release 2004/02/23 : CIA-RDP83-00415R006100270003-1 BIULETYN WYDZIALU INFORM. 7 /Rok V/. Nr.16. Jakq gospodark prowadzili w kopalni okupanci Iatwo SiQ domy61e6. Rabowali i niszczyli wszystko z premedytacjq. To tet na- tychmiast po wyzwoleniu trzeba byIo vzi?ig do ratowania kopalni. Zawiqza si Komitet Uruchomienia Kopalni.JednogIo6nie wybranojego przewodniczqcym - Pawia Chowanca. Ko2amie uratowano. Now' pracowl ci jej gospodarze gornicy przystqpill z entuzjazmem do pracy. Przy stqpili do pracy na swoim i dla siebie,dla Ludowego PaAstwa,rzqdzo negoprzez Each samych. PowstaIa pierwsza Rada ZakIadowa I z woli calej zaIogi piorwszym jej przewodniczqcym zostaI PaweI Chowaniec. Teraz zaczyna si historia nowego tycia PawIa Chowarica. W kwietniu 1946 roku Pawe Cliowaniec zcstaI wicodyrektorem kopalni "Karol" ,w ktorej przez dIugie lata piacowal,z zrosI nie- przerwalniejo ktorq walczy/. A w kwiotniu 1949 roku Pawed Chowaniec zostaI dyrektorem kopaln: ? iastujo nadal z peInym powodzeniem to zaszozytne stanowisko. WIa6c1w7;.e motnaby 3ko?czy?a tym histori tycia,pracy i walki PawIa Chowarica,polskiego gornika. Droga,ktOrq przeszedI PaweI Chowaniec,jest nio tiilko,jego wlasnq drogq,jestdro ls gq wielu wielu innych jeszcze pokich gornikow,ktorych Polska Lu- dowa awansowaIa na najwytsze stanowiskd. DziOci opieue Rzqdu Ludo- wego i Polskiej Zjednoczonej Prtii Robotniczej,,Partii przodujqcej klasy.robotniczej,nie tylko rosnq zastcu PawIow Chowaric6w,ale cl wysunlyci na wysokie stanowiska byli r000tnicy majq obecnie motno66 pogIeblenia swej wiedzy i dalszogo kJztaIconia sic. PaweI Chowaniec d rektor kopalni "Karol",jest obecnie sIuchaczem specjalnego 5-do m esiqcznego kursu dla w suniQtych z sZere"gow Ornikow dyrektorow przemysIu wvlowego,na V.7,6rym to kursie pogIbla swoje wiadomoki teoretyczne. - Wreszcie na stare lata mog si uczy6 mowi dyrektcr Chowaniec - przed wojnq dla takich jak ja,dzieci robotnikowt zam- kniete byIy mury szk6I nie byIo tet pienWzy na naulq. Dzis nie tylko przed mlodymi stojq,wszystkie uczelnie otworem,ale i my sta- rzy moemy siq dalej uczyc. Jak ukIada SiQ praca w kopyini ? Jaimajlepiej.Przeciet my sly tu wszyscy niemal od dziecka znamy. Starzy wsp6Itowarzysze pracy 1 wa1ki. Wszyscy tet pracujemy 'dla jednego celu: dla szczg6liwej,pokojowej,socjalistycznej przysz 1o6c1 naszej Ojczyzny. To to pracujumy jak motemy i umiemy,Jakna: lepiej. PaweI Chowaniec jest skromny. UwataI,te w tych kilku zda - niach mieki sic caay jego entuzjazm i ofiarno66 dla wykonywanej pracy. Ale wypada t wy-Dowied uzupeIni6. Kopalnia "Karol",kt6 Tej dyrektorem jest gorni_,c z gornika,PoweI Chowaniec,jakopierwSze7 w caIym przemy6le wglowym wykonaIa plan 3-letni. W grudniu 1949 r. hopalnia otrzymaIa honorowy sztandar pracy. ByIy. gornik PaweI Cho- waniec,dobrze wywiqzuje sly ze swoich trudnych ntowiqzkow. Wie,te pracuje dla sicbietdla takich jak onjwie,te swojq pracq walczy o -trwaIy pok6j,o socjalIzm,c ustroj peInej sprawiedliwoScu spolecz M. Krajewska "Poleki Komitet Wyzwolenia Narodowego przystypu4qc do od- budowy paristwowaci polskioj,dePlart?,je uroczy6cle przywroceniewszx stkich swobod demokratycznych rownosci? wszystkich obywatelj bezrort. nicy rasy,wyznania i narodowogci,wolno6ci organizacji politycznycH, zawodowych,prasy,sumienia." Manife..;tu Lipcowego. Approved For Release 2004/02/23 : CIA-RDP83-00415R006100270003-1 Approved For Release 2004/02/23 : CIA-RDP83-00415R006100270003-1 BIULETYN WYDZIALU INFORM. - 8 - /Rok V/. Nr.16. 2_5-LETNIA ZOFIA WRZESId - DYREKTOR PMS W KRAKOWIE 25-letnia Zofia Wrzesien jest dyrektorem ZakIadow Polskie- Mo.nopolu w Krakowie. Oto co opowiada o smoim tyciu: "Jestem cork maIorolnego chIopa ze wsi Nozdrzec w powie - ole Brzozow. Dzigki przemianom dokonanym w Polsce Ludowej mogIam u- koliczy6 w roku 1945 kurs zkoy podstawowe'. Kierownictwo szkoly za opiekowaIo sie mnq i skierowaIo na kurs poLagogiczny nauczycielinfe. wykwalifikowanych. UkdAczyIam kurs z wynikiem b.dobrym. Objmujac - posade nauczyclelki n.e przestaIam ksztaIcia. Jednoczesnie bra- lam qzynny udzial w tyciu spoIecznym. WstToiIam do ORMO i uczestni- czyIam z broniq w reku w zwalczaniu band 12A. W r.1948 zapisaIamsle na Kurs Przygotowawczy na Wytszo Uczelnie w Kraknwie. W bursiegdzie waNczas ?mieszkalam,zorganizowaIam komorkePPR i koIo ZMP. W tym tet ctasie ukoriczyIam kurs partyjny i seminarium dla kierownikow 6wiet- Zofia Wrzesien,ktOra wykazywaIa duo zdo1no6ci crganizac ne,zosta e powoIana na stanowiskn klurownika Wy.dziaIu Kcbiecegow c mitecie Mieskm PZPR w Krakowietnastunie na stanowisko dyroktora- Krakowskich Zakladow Panstwow?go Monopolu Spirytusowego. Od chwili objecia pracy naczelnego dyrektora.przez Zofie Wrzesien wielo zmie- nil? sie w ZakIadach. Srednia wydajno66 produkcji z miesipa na mie sic Systematycznie wzrasta,nsiqgajqc w kwietniu roku biet.135% pla nu. W ramach zobowiqza4 1-Majowych ifiytwornia daIa ponad plan produR cje warto6ci przeszIo 21 mi1.zI.,Aa6 "Warty Pokoje w tym okresie = produkcje dodatkowq warto6ci 13 mil.zI. OtywiI sif4 znacznie ruch ra cjonalizatorski. Zastosowano szerog pomysI6w,znacznie skracajqcyth- cykl produkcyjny,dajqcych milionowe oszczedno6ci. Dyrektor Zofia Wrzesierl - dbajqc o podnies..nie kwalifika- cji robotnLkow,tdrganizowaIa kursy samdkszta cenicwe i techniczne dla pracownikow ZakIadow. Kilkunastu pracownikow fitycznych awanso- waIo na stanowisko pracownikow umysIowych i dobrze wywigzuje sie z powierzonych im zadaA. Znacznie tez podniosI sie poziom narad wy.WT czych,na ktorych sq omawiane i rozstrzygane wszystkie zagadnienia produkcyjne. Robotnicy z wielkim szacunkiom i uznaniom mowiq o dy - rektorze - kobieciei "Kraj wyniszczony i wygIodzony czeka na wielki wysiIektwOr azy caIego narodu. Krzywdy,zadane przez okupant6w,muszq byo jak nal predzej naprawione. WIasno66,zrabowana przez Niemcow poszczogolnym obywatelom,chIopol,kupcomtrzemiAlnikom,drobnym i 6rednim przev,ay - IoWcom,instytucjom i Ko6cloIowi bedzie zwrocona prawowitym wIascicie loin. Majqtki niemieckie zostanq skonfiskowano. Zydom po bestialsku tepionym przez okupanta zapowniona zostanie odbudowa ich egzysten - cji oraz prawne i faktyczne rOwnouprawnionie. ? Majqtek narodowy,skonccntrowany dzi6 w rekach panstwa nie- mieckiego oraz poszczeganych kapitalis ow niemieckich,a wiec wiel- kie przedsiebiorstwa przomysIowe,handlowo,bankowe,transportowe oraz 1asy,-Drzejd4 pod Tymczasowy Zarz4d Panstwowy. Aby przyspieszy?dbu dowe -raju i zaspokoi6 odwioczny pea chIopstwa polskiego do ziemi Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego przystqpi natychmlast do urzp- czywistnienia na terenach wyzwolonych szerokiej reformy rolnej". z Manifestu Lipcowego. Approved For Release 2004/02/23 : CIA-RDP83-00415R006100270003-1 Approved For:Release 2004/02/23 : CIA-RDP83-00415R006100270003-1 .13IULETPT WYDZIALU INFORM. k V/. Nr.16. BYLY GONIEC STANISLAW DUSIASKI JEST OBECNIE DIREKTOREM "Dopier() w Polsce Ludowej poczuIem,te estem czIowiekiem, kt6rego praca mote siy przyda6 spoleczestwu" - rozpoczyna opowia- danie o kolejach swego tycla awansowany robotniktdyrektor Ekspozy- tury Central:. Handlowej PrzemysIu Chemicznego w Katowicach - Stani slaw Dusinski. "Lata rzadow sanacyjnych wspominam jako koszmar,:a= ko pasmn walk z nydzq i uciskiem,jaki burtuazja stosowaIa wobecda sy robotniczej i mas pracujqcych' Bydqc jednym z 6 dzieci robotaika,ktary dIugie lata byTh bezrobotnym,musladem pracowa6,ateby zarobi6 na zycie. PracowaIem i uczyIem sly. Po ukonczeniu 7 klas szLoIy powszechnej zostaIem za- trudniony jako goniec,R potem praktykant w drogerii. nydznej pensji utrzymywaIem rodziny,jeclnoezesnie uczyIem sly po nocach da- lej. W czasie okupacji prL.cwAaIem w charakterze robotnika w kopal- ni "Renard",nastypnie jako roboinik lizyczny_- w.firmie farmaceu - tycznej, Pr wyzwoleniu StanisTaw Uuski bycqc przewodniczqcym Ra dy Zawodowej Sp6Idzielni Farmacuutycznej czynnie wspoIdziaIa w ieT uparlstwowieniu. W lutym,1946 r. zostaje za;';typce... dyrektorajawdwa lata poem dyrektnrem Katowickiej Ekspozytury Centrali Handlowej PrzemysIu Chemicznego. Okres,w ktorym kieruie ekspozyturq znaczy siy stale ros/.1.2 cymi sukcesami gospodarczymi cej placowki. UdzieslyciokretaiIa sly llczba zatrudnionych,znacznie rozszerzyIa sly siec hurtowni i skle p6w podlegajqcych Ekspozyturze. Ekspozytura stale przekracza swerd plany obrotu zajmujqc we wspazawodnlcowie oganopolskim czoIowe miejsce. Dyr:Dusiriski we wsp6Iza.wodnicLwie lndywidualnym miydzy dy rektorami ekspozytur na terenie caIej Polski zajql. w drugim kwarta le 1949 r. pierwsze miejsce. Stanislaw DusiAski usilnie i systematycznie pracuje nad pudwytszeniem swoich kwalifikacji zawodowych ijak rowniet nad pod noszeniem stopnia kwalifikacji zawodowych robotnikow Ekspozytury . Troszczy siy o to,ateby im stworzy6 jak najlepsze warunki de awan- su spoIecznego. W tym celu zorganizowaI w Ekspozyturze keIo samo - ksztaIceniowe dla wszystkich pracownik6w,w ktorym dzieli siy z ro- botnikami swoim doftiadczeniem I uczy ich wIa6ciwej organizacjirra cy. "Jednym z najPilaiejszych z-tda-6 Polskie o Komitetu Wyzwo- lenia Narodowego bydzle na terenach oswobodzonych odbudcwa szkol nictwa i zapewnienle bezpIatnop;o nauczania na wszystkich szczeblach. Przymus powszechnego nauczania b?i ci4le przestrzegany. Polska inteligencja zdziesigtkowana prz(z Niemc6w,a zwlaszcza ludzie I sztuki,zostanq otoczeni specjalnq opiekq. Odbudowa szk6I zos- tanie natychmiast podjytd". z Manifestu Lipcowego dUMIENIARZ ADAM IZJAN AJTYSTA RZELIARZEM Adam Roman syn stolarza z Kranika miaI zamllowanie do rzefty. MarzyI o tym,aby zosta6 rzeraLd-zem. Ciytka.praca fizyczna praca kamieniarza,ktorq w czasach sanacyjnyc muslaI wykonywa6,a by mac siy utrzyma6,udaremniIa jego marzenla. Warunki. materialne Approved For Release 2004/02/23 : CIA-RDP83-00415R006100270003-1 Approved For Release 2004/02/23 : CIA-RDP83-00415R006100270003-1 BIULETYN WYDZI4LU INFORM. 4.1 - 10 - /Rok V/. Nr.16. rowniet nie daiy tadnej mot1iwo6ci koztaIcenia siq w umnowanym kie ruhku. Po wyzwoleniu kraju Adam Roman pracowaI jako kamieniarz na - Powazkach. WyratniI si swoimi zdo1no6ciami. ZwrociI uwaq rektora AkaCemii Sztuk Piknych F.Strynkiowicza k ory si nim zainteresowaI. Kamieniarz stale siq siuchaczem Akad,mil bztukPiknych. Studiujqc rzeft zdobyI jednocze6nie matur. Obecnie Adam Roman jest mIodszym asystentem w dziale rze- by i uczy wIadania diutcm innych ade-rtow. Powlurzajat mu watne prace z zakresu konserwacji rzeby. To wiasnir) Adam Roman rekonstruowal rzeb3 w Ogrodzie Saskim,wy onal piaskorzefty na frontonie PaIacu przy Nowyni Swiecie Nr.69 i rojektowEll k'ariatydy w hallu Prokuratu- ry eneralnej w WarszawiE. Marzenia Adama Romana o pracy artysty rzeftiarza mogIy siQ speInio i speInily siq w Poise? Ludowej. "Zadania wyzwolenia Polski,odbudowy paristwowo6ci,doprowa - dzenia wojny do zwyclqskiego koAcaA . uzysanl.a dla Polski godnego miejsca w 6wiecie,rozpocwaa odbuaowy zniszczonego kraju oto na- sze naczelne zadania. Nie motna tych zadai urzeczywistni6 bez jed - no6ci narodowej, WykuwaliAmy tq jednogo w citkiej walce podziemnej. Niech tyje Polska Ludowa,si1na,nlepodlegia,suwerenna i demokratycz- na". z Manifestu Lipcowego '******************************************************* * * * 22 LIPCA 6WIT0 .PAIIS T:WOW * * * * * * * * W dniu wi.ta PaStwowego.Charg4 D'AffaireS R.P. * * * * bOzie przyjmowa1 2yczenia Rodak6w w siedzibie'' * * * * Poselstwa przy ul.Saint Rothan.202od gcdz. I7.3o * * * * do 19.3o * * * ******************************************************* Approved For Release 2004/02/23 : CIA-RDP83-00415R006100270003-1 Approved For Release 2004/02/23 : ithn)s reptociundas neste prerniacins m.k I Exnc,stFlo cie V.)1,.;ovi,,71 i.I AN NA TACHURSKA. "Do szkoly po wiedze" ? gips. "A caminhc, da escola em busca do saber" -- gesso. ELEN A KR AJEWSKA. "Brygarla mlodziezop a nz??.0liztyn \\P\01WjklE-IE 71EhRE i GrudjiadFT) I n _, /"`-'s oGrui)wald ?, ?Au . i i it iCaoutchouc `, / i / / , o i 1,'ETTERAVE ? , \ ?Ostr ,, i Torun \ \ i BIskupg-IrirdtrPapier, \ . 0 ' Ceram' g ile--.,, ?\ o lawn Hock 10,1 ltstalo piSC/CUL i / c?w\r?orlaw\\\ . 4.??.Pozn - 'Bras erq-e-g-,Sucre,-Cir \ \. p 4>j. SEI V/"- AGE ? ? u,//), ?/ lop!, /./ 44.. CI Olty CZ z PORCS Leszno Ktsz -;,-'0str>owc a ravo, 'v /ca \ POR , ARSOVI E Ind u Bois, r Tabbr- (-? Sled Ice _ Lithv k -- B 010 /V S \SE/GLEpORCS \\M. Vilnius ? Augusto ?Civ dim TgRE ? \BRE81, alystock t4c1 de Ia lame iczaretv 0177Za 0 9orz lOoles,1.4/ec Le nic 1 lec //4/.na,du szktarol:(,/,.Pag I e "mie ,enia uor,a / zi5jh coo lo Pa ist- 4 F6';,,szow ?Mazowiecki C)'ha(.1 ni 411 \ L E Wro ri -1z,? C/ 0 St I' Brzeg - / Kielce Opo ORGE BLE Vts / Piotrkow / 14= w Radoniska 7. ,Chemins de Far 100 200 300Km Metallurgic lourde %or Champ Petrol i fere 0 r / Islysa /4 Klo kgA Kudo,wi , PRULIE - woo ' egr _ G u Ko Raefiho Ostra Prerov Jo Bret Litovsk ; CC ttPuz y )?'l (JO Tabal Kowe lp -Lu lin- Chelm w/ec Wlodzimierz ,0 dim( erz ? --crZamosc ? / / I- Przemysl L cafovie L lizeszow, S Bocia Jaslo - ..? , .14. 00,k wy Tark, efl? 6Z5kopare L 0 v U I E?I ';?)Iybni_k O) ko4? &did Ind du Cu Morays a Pa V. Metallurgie de transformation Construction 'Via+ maritime P4.1 11. ? .4 it OA. 1 Bassin houiller ConstructIon mecanique /A : Fur C: Cuivre Industrre textile 2: Zinc S: Ciel aIndustrie Chimique Pc Plumb II Approved For Release 2004/02/23 : CIA-RDP83-00415R006100270003-1 Approved For Release 2004/02/23 : CIA-RDP83-00415R006100270003-1 DU PLAN DE TROIS * ANS AU PLAN DE SIX ANS 5AISANCE, PROSPERITE BIEN-P,TRE PAR William .G R 033 IA/ )ANNEE 1950 est tine annee marquante dans l'histoire de la nouvelle Pologne. Le plan trien- cinal a ele realise en deux ans et dix mois, les plaies de la guerre ont ete pansees, In recons- truction s'acheve, l'avenir sourit. Le pays tout entier s'engage dans un plan a long terine, un plan de six ans qui transformera la structure economique et sociale du pays, qui fern Iriompher? le Socialisme, et avec le Socialisme, la Joie du travail et de la vie. Les premieres victoires, les eclatantes victoires du plan de trois ans garantissent les succes futurs, Varsovie si terriblement blessee montre aux visiteurs un radieux visage, temoignage de in reconstruction du pays tout (wilier. Les resultats obtenus dans tous les domaines de In production suscitent l'enthousiasme. La Pologne s'industrialise, la Pologne devient in grand pays moderne, in pays de progres technique, qui fonde sur son potentiel economique grandissanI Passurance de 'son independance, In garantie de sit liberte. Queues sunt les raisons des eclatants succes economiques de In Pologne, et de In hardiesse de son plan de six ans ? Avec la liquidation du regime capitaliste? la Pologne est devenue in pays de type nouveau. Le secteur socialiste prend en charge la prtisque totalite de l'activite industrielle ;le la nation, tandis que naissent et se developpent les cooperatives agricoles de production. Aux systemes capitalistes retardataires, anarchiques et concurrentiels de production succede mine eco- nomie planifiee, hardiment novatrice, au service du Peuple. Des lors le peuple qui recueille le fruit de ses efforts, qui, it l'experience, mesure la supe- riorite de l'economie socialiste planiflee, redouble d'une same ardeur pour l'accomplissement du plan, le depassement des normes. Avec les engagements des travailleurs de ehoc, la multiplication des efforts des stakhanovistes, les dells des collectifs de travail, grandit l'emulation socialiste, qui impulse un rythme Mout de production, que ne s'expliquent pas les milieux reactionnaires Iran- cais, et aussi nombre d'honnetes gens qui ne connaissent du travail que in peine accablante et que Passervissement on us se trouvent contraints. Quels soft les resultats de l'essor economique de la Pologne, de Pindustrialisation d? realisee an cours du plan de trois ans, inscrite dans le plan de six ans ? Desorinais, il y a en Pologne du travail pour tous. Les travailleurs ne connaissent plus le chomage. Ils n'emigrent plus, au cur la nostalgic de la Patrie, mais au contraire regagnent leur pays on us oft l'assurance du mieux-etre et de leur dignite d'homme. Les industries nouvelles 0111 besoin de bras nouveaux, que libere dans les eampagnes la inecanisation de Pagriculture. Les On- vriers se perfectionnent, s'assimilent les techniques nouvelles el contribuent it leur tour an .progres de la. technique. Dans le Plait (Jr Six aims se trouve inscrite In certitude d'une victoire decisive : in liquidation du lourd heritage du passe, la liquidation de la misere et de l'analphabetisme seculaires stir lesquelS se fondait in domination des forces reactionnaires du pass?Desormais le progres materiel et cultu- re] procede entierement de l'effort joyeux : 3 -1- 6 = Dobrobyl dit le slogan des travailleurs polo- nais. Le ,Plan de Six ans, ajoute au Plan de Trois ans, lettr apporte le mieux-etre. . Pour atteindre cc mieux-etre, pour realiser le plan de six ans, le peuple polonais aspire an travail pacifique, aux relations d'amitie et de fraternite aver les autres peuples, sur le plan com- mercial comme sun le plan culturel. Il mesure in sa valeur l'aide de l'Union Sovietique. D'autre part, il ressent douloureusement les blessures profondes que le fascisme a creusees dans sa chair. Travail- lerait-il avec cette conflance en l'avenir et cc courage admirable, s'il n'etait pas profondement atta- che a In Paix, devoue it la Paix ? En France, les milieux reactionnaires s'inquietent des succes itconorniques de In Pologne, des promesses du plan de six ans, de l'amelioration du niveau de vie, de l'exemple exaltant de la nou- velle Republique populaire. Ils s'efforcent de freiner cet effort, us supputent des difticultes. Le: monde moribond du capitalisme occidental guette les acces de flevre de croissance de l'economie polonaise !... Acces de fievre passagers, anodins, d'une croissance incessante, d'un proiwes conti- nuel qui retient Pattention et l'admiration des amis de la Pologne, travailleurs et democrates Iran- eais. REMITS ET PERSPECTIVES fJCONOMIQUES 12 Approved For Release 2004/02/23 : CIA-RDP83-00415R006100270003-1 Approved For Release 2004/02/23 :?CIA-RDP83-00415R006100270003-1 QU'EST-CE QUE LA PLANIFICATION ? Planifier, cela sign:fie dresser des directives corrector et designer les mums pour leur execution, cela signifie an contrae quotidien, systematique des real:rations en cours, la correction des erreurs tventuelles. cela signifie vaincre efficacement les obstacles, cela signifie latter pour le plan, cela signifie avant tout mobilfiser les masses dont l'energie cre: :trice de l'enthou- siasme sont les fact eurs Its plus importants pour les realbations du plan. N. Hilary MINC, membre du Bureau Wilgus du Parti Ouvrier Unifli de Pologne, vice president du gouvernement PRODUCTION ET REVENU NATIONAL TIN 7949 PAP RAPPORT A ['AVANT GI/ERRE pRoDuc7ION INDLISTRIL'LLE 200 150 1947- (Iw/cc 100) REVITNLI NA TONAL SALAii?ES pa/hr Pstooricnon, AGRiCOLE P/N 1949 200 750 A I1SSI/E DV PLAN DI/ 6 ANS ------ PaopucWont INOCISTRIELLE Reif/MU NATIONAL P.0013 TION AORICOLIT 1950 (NtEcE ioo) F/N 7955 CONSOMMATION PAR HABITANT 1/N1949 PAR kAPPONA LAY:447GefP1If 150 -SUCRE LA/RAGES 0 9 UPS 0 FLIOINEA7 WANDE 1937 (INO/CC too) P/N /94,9 /50 (QUELQUES E XEMPLE S j 4 .17,1SUf Pt PLAN 016 ANS Effletiect- Orr Apr/c/es OE LO EOPIATATANI LA T C)CRALISSUSES 1950 (hvolce ioo) F/N 498-5 COTONNADES LUCRE ET GA/NAG.ES 3 Approved For Release 2004/02/23 : CIA-RDP83-00415R006100270003-1 Approved For Release 2004/02/23 : CIA-RDP83-00415R006100270003-1 Paul NOIROT L'ESSOR INDUSTRIE', Condition de la Construction Socialiste AYS industriellement arriere, pays colonise par le capital etrang-er, pays miserable, element es- sentiel du ? cordon sanitaire ? et de toutes les pr wocations contre l'Union Sovietique, tette etait avant guerre la Pologne de Pilsmiski. Plus de 70 fA, du capital social des societes anonymes polonaises ap-- partenaient aux capitalistes etrangers. Leur partici- pation se chiffrait par 92 % dans les compagnies d'as- surances, par 89 % dans l'industrie Petroliere, par 87 dans le gaz et relectricite, par 82 % dans l'in- dustrie du bois, par 76 To dans l'industrie chimique, par 63 % dans les mines et la metallurgie. Quarante cinquante groupements capitalistes, parmi lesquels banques et _trusts allemands, s'etaient tallies la part du lion et contrOlatent a eux scuts rensemble de la vie economique du pays. Or, leur bilan, le voici : de 1913 a 1938, la production industrielle ne connut an- CLIII essor; pour certaines productions de base, comme le charbon et l'acier, la moyenne de la production 1928-1938 flit largement inferieure a celle de 1913; le chOmage etait endemique et croissant, la misere des masses effroyable, qui entrainait one large emigra- tion; par contre les trusts qui, pour augmenter leurs benefices, avaient, durant la grande crise de 1929-39, reduit la production de pres de 40 % gagnerent et exploiterent du pays, A repoque, 1 milliard 333 mil- lions de zlotys (1). Cest ,sur les mines de cet Etat, sur les mines du pays, anssi, accumulees par roccupant nazi auquel la criminelle politique de Pilsudski et de ses maitres d'oc- cident avait ouvert les portes, que la Pologne nouvelle, liberee par l'Armee rouge, a dO reconstruire et cons- truire. La prise du ,pouvoir par le peuple, avec A sa tete le parti de la classe ouvriere, des reformes de structure decisives, qui ont elimine progressivement le capitalisme de la groSse et moyenne industrie cornme de toutes les positions clefs, g,arantissent aujourd'hui que seul cornpte rinteret des travailleurs, rinteret de la nation. Et de nouvelles frontieres plus coherentes, le gain sur l'Allemagne d'anciens territoires polonais que le germanisme avait peu A peu conquis, territoires recelant de grandes richesses naturelles, raide frater- nelle de Minion Sovietique enfin, out permis S cc peuple, qui travaille maintenant pour lui et non plus poor quelques exploiteurs, de dormer i l'industrie po- lonaise on essor prodigieux. (i) D'apres- Michel Meslay : c< Revue Poque et Parlementaire ? (juin 194), Un premier plan de trois ans, essentiellement axe sur La reconstruction d'une economic devastee, a ete acheve fin octobre 1949, c'est-A-dire en deux ans el dix mois. La production globale de la grande et moyenne industrie, qui representait 6,2 milliards tie zlotys 1937, en 1946, a atteint en 1949 one valeur de 14 milliards de zlotys 1937, soit 23 c de plus qu'en 1948 et pres de 75 % de plus qu'en 1937. Par tete d'habitant la production industrielle a atteint en 1949, pres de deux fois et demi celle d'avant-guerre, ceci au moment on la production du monde capitaliste tout entier commeneait S descendre. C'est evidemment l'industrie lourde, base de l'exp,ansion economique et tie rindependance du pays qui s'est developpee le plus rapidement. Sa production representait fin 1949, 55 4/;., de,rensemble de la production industrielle et artisa- nate, contre 51 r/.: en 1946. De cet accroissement rapide de la production indus- trielle, il est restate tine modification radicale de la structure de la population polonaise. En 1938, selon les statistiques officielles 18,2 de la population vi- vaient d'un travail salarie en dehors de ragTiculture, 64,5 % tiraient leurs ressources, de ragriculture, 13 't/(. de revenus do capital, de l'artisanat on de professions liberates, 2,2 de rentes et de retraites, 2,1 % etaient des chOmeurs semi-permanents. En 1949, 35,9 % de la population etaient salaries en dehors de ragriculture, 51,6% etaient des paysans, 2,9 (A des rentiers ou re- traites, tandis que le nombre des capitalistes urbains, des artisans independants on membres de professions liberates, s'abaissait 5 9,3 enfin le chOmage a tota- lement disparii et l'industrie en plein developpement demande tottjours plus de bras, toujours plus de spe- cialistes. Le plan triennal acheve, le peuple polonais a aborde, avec 1950, on plan de six ans, qui posera les bases du socialisme en Pologne. De puissants complexes indus- triels vont naitre S travers le pays on se developper. Deux nouvelles acieries d'une capacite annuelle. de 1,5 milliard de tonnes chacune sont prevues ainsi qu'une grosse fabriq.ue d'automobiles S Zeran. ,En 1955, la production electrique representera le sextuple de eche de l'industrie des constructions niecaniques. Pour les industries de transformation reffectif de la main- d',ietivre employee augrnentera encore de 300.000 ou- vriers. Tanclis que le monde capitaliste s'enfonce dans la crise, on avenir heureux s'ouvre devant le people de Pologne comme devant tons les peuples liberes de rop- preSsion capitaliste. 4 Approved For Release 2004/02/23 : CIA-RDP83-00415R006100270003-1 Approved For Release 2004/02/23,: CIA-R Ci-dessus, quelques elements d'une af iche sur le plan de .ix ans. En haul, nous voyons ce quo sera la production industrielle en 1955 !base 100 pour 1937). En bas, la production de machines-outils sera 20 fois plus grande qu'avant queue (production en tonnosl, et or. construira 12,000 tracteurs. 350 nouvelles entreprises seront cons- truttes, qui emploieront 300.000 ouvriers. L'emulation sculeve toute la classe ouvriere po- lonaise, et le, mineurs polonais soft parmi les partisans les plus valeureux de la renaissance Oconomique Os oft realise bien avant terme le plan de Trois ans. La nouvelle charte leer accorde des orivileges et des conditions que les mineurs francais our envtent. L'apuei du ow polonais mamma ,16 Janvier 19501 a IRO, %Viktor Warkiewka, ran Jr.' near [Hs du intneur Paul, Ir,vaillant dans l'industrie miniere, participant an mouvement lation depnis 1917, on cries ae i-/toe, eomprenant l'importance hs tdches one noas impose le Plan de six ans dans le serleur de l'industrie aziniere, compre- malt l'aspiration au socialisme, an bien-etre el au releoement ',attire! des ill (Uses laborienses de Pologne, je pre avec mon chargenr, l'enyage- Men! suivant it l'espace de leo is snots, e'est-a- dire pendant It c mois de [eyries% mars el avril, jc ereuserai 2211 as. 50 de walerie, an lieu de 78 en. 50 pr,lans par (a stormy, el neengage, ces trots mo is, a extra it's' 1.020 tonnes dr ebarbon de 540 tonne:, ()revues por 1(1 smrsne.? ? J'appelle bias les mineurs noire mine el ions les znineurs de Pindustrie miniere a me sui- vre pour gue mins puissions realiser alum! terms' le Plan de six ans et bath' ainst plus rapidement It's bases du ,o,talisme.? Les tracteu-s Ursus, qui tiennent une gran de place dans l'industrialisation polonaise et la YlCiOlre du socialisme a la campogre. Approved For Release 2004/02/23 : CIA-RDP83-00415R006100270003-1 LIM IF 1 ciIMPI L'ESSOR des COOPERATIVES de PRODUCTION QUE la Pologne devienne un pays a predomi- nance industrielle n'implique nullern ent que son agriculture connaisse une regression. Au contraire, l'industrialisation du pays entraine lessor de l'agriculture, l'emploi de machines modernes et de procedos nouveaux de culture, raccroissement de la production et du rendement. Au fur et a. mesure des progres techniques realises, la campagne polo- naise change aussi de visage. Les lois du 6 septembre 1944 et du 17 janvier 1945 qui realiserent la ref orme agraire briserent brutale- ment avec le pass?avec la domination des grands proprietaires terriens, qui maintenaient clans la mi- sere et l'asservissement des millions d'ouvriers agri- coles et de ,paysans pauvres. Le sol a ete distribue aux travailleurs de la terre, les immenses proprietes foncieres ont ete morcelees. Les petits paysans regoi- vent aide et protection de l'Etat et leur labeur acharne a permis de reconstituer a l'heure actuelle, le cheptel vif detruit par les hitleriens, et d'obtenir, par tete d'habitant, une production agricole qui &passe de 12% celle d'avant-guerre (compte tenu de la di- minution de la population). Mais la reforme agraire est une &ape necessaire pour eliminer les forces conservatrices qui fondaient leur toute puissance politique sur une base &ono- mique terrienne, non un stade definitif. En effet les moyens d'une grande culture mecanisee moderne no peuvent s'appliquer sur les petites proprietes. D'autre part la difference d'etendue et de qualite des pro- prietes pouvait etre la source d'inegalito que le fonc- tionnement normal d'une economie petite rnarchande accuserait sans cease. Tandis que cettains paysans s'enrichissaient, d'autres s'appauvrissaient et le capi- talisme se reconstituait A la campagne, au detriment des plus faibles. rompRE iL so, hE 400 300 200 700 . De so mismE 0 8 C 0 0 , /949 MA/ LIM J41/1117 ogour ,rEP7: Ocn NO DEC, ,./ANv/EP FEV, MAPS /950 Fort heureusement, le gouvernement de dernocra- tie populaire en Pologne n'entend pas que les petits et moyens paysans soient frustres des avantages ob- tenu-3 avec la reforme agraire. Ii lutte avec eux contre une tendance A la differenciation des classes A la campagne, contre des paysans riches, qui s'oppo- sent A la construction du socialisme, c'est-?ire au progres. Aussi, encourage-t-il la construction de coopera- tives agricoles de production, oil les paysans se grou- pent d'eux-memes et volontairement. Certes, les coo- peratives agricoles de production en Pologne n'en sont qu'au debut de leur developpement. Mais notre graphique indique que le mouvement fait tache d'huile. *** Les formes de cooperatives sont variees. II existe troth statuts-types des cooperatives polonaises de production rurale, qui representent des degres divers d'evolution vers le Socialisme : 1"Les cooperatives de labour. Les moyens de production necessaires A la fagon des terres, aux semailles et aux moissons demeurent la propriete du paysan qui les possede. Les instru- ments ne sont mis en commun pour le travail en corrmun qu'a des periodes determinees : labours, se- mailles. Les r?ltes sont parfois effectudes en com- mun, le partage etant effectue au prorata de la su- perficie des terres appartenant a chacun. 2- La cooperative agricole de production. Toute la terre, le materiel et le cheptel vif des membres est mis en commun, a l'exception de chaque ferme individuelle. Cependant si l'un des membres veut quitter l'association, son bien lui est restituo. Les benefices de l'exploitation en commun sont re- 16 Approved For Release 2004/02/23 : CIA-RDP83-00415R006100270003-1 Approved For Release 2004/02/23 CIA-RDP83-00415R006100270003-1 La nein a lad nerve a raoricuiture polonaise : 400.000 exploitations vagees ; 800.000 hectares de foret devastes ; .70 a 75 7, du cheptel detruit. Pertes totales : 23 milliards de zlotys 1937, soit 3 fois la production de 1949. LA PRODUCTION AGRICOLE EN 1950 RECOLTES EN 1949 Miilliers de tonnes - Froment. . . 1.700 Seigle 5.600 Orge 1..200 Avoine 2.000 Pommes de terre. . . 30.000 Betteraves sucrieres . 4.300 Plantes textiles (5ee1te,;:iscuess). . 90 CHEPTEL VIF AU 15 JUILLET 1949 En milliers de totes Chevaux 2.550 Boviry 6.300 (dont vaches) . 4.060 Porcirs 5.900 Ovins 1.600 Superficie cultivee en 1949: 14.800.000 ha. DES RESULTATS DIE 1949 AUX PERSPECTIVES DU PLAN DE SIX ANS -- -- , 11,11, - - VALEUR EN 1949 en millions dei zlotys 1937 / Pourcentag? d'augmentation par rappor aux previsior,s pour 1948 Pourcentage d'augmentation par rapport aux resultats de 1948 Pourceniage d'augmentation preyu pour le plan de six ans (de 19.50 a 1955) ei - Production agricole totale Production vegetale Cheptel vif 7,8 5,2 2,6 15 0/0 12.5 u/0 21 oio 4 0/0 1,5 0/c, 12,50/ 45 to 34 of 66 0/ ,. t '7 Approved For Release 2004/02/23: CIA-RDP83-00415R006100270003-1 Approved For Release 2004/02/23 : CIA-RDP83-00415R006100270003-1 patis A raison de 60 A 70 % selon le travail effec- tue et de 20 a 25 % proportionnellement A la terre fournie. Ily a done dans cette forme de cooperative tine substance de la ? rente fonciere ?. O L'eguipe coop6rative agricole. Elle ne differe du type precedent que par le mode de remuneration, effectuee selon le principe ? a elm- Mei scion travail II nest pas tenu compte de la superficie des terres de chacun. Le pourcentage des reserves affeetees aux investissements est de 30 1X du fonds commun (contre 20 % dans les coope- ratives du type precedent). Au fin et A mesure que ces cooperatives montrent la superiorite de l'exploitation collective des terres, sur les proicedes routinieror des petites proprietes in- dividuelles l'exemple gagne de proche en probhe. Certes ii faut vaincre bien des resistances, tout un pass?e traditions et la contre-propagande des paysans riches. Math les ipaysans, dans Ieur ensemble, reconnaissent que le regime leur a apporte un grand changement dans leurs conditions de vie et sont atta- ches A la Nouvelle Pologne. Aussi les resistances A la cooperation dans les campagnes clisparaissent pen A pen. La vie des paysans polonais decrite par Ladislas Reyrnond, vie de pauvrete, de mendicite, de labeur accablant qui durait depuis des si &les autour des maisons de maitre a change desormais. Le paysan polonais est lui aussi un honnne libre. W. G. DE PROGRES EN PROGRES AUGMENTATION DES INVESTISSEMENTS POUR ['AGRICULTURE DE PLUS EN PLUS D'ENGRAIS ARTIFICIELS DE PLUS EN PLUS DE MACHINES DE MOINS EN MOINS DE MAIN-D'OEUVRE Annees Milliards de zlotys Annees En milliers de tonnes En1949:3.000sta- tions de machines (4.122 tracteurs, 32.240 semeuses, 10.000 batteuses) En 1955, il y aura 60.000 tracteurs Avant guerre, 65"/z. de la population vivaient de l'agriculture. En 1949, 51,6 0/0 seu- lement Le plan de six ans pro- volt la formation de 150.000 agriculteurs qualifies et de 30.000 techniciens agricoles. (domaines d'etat, ser- vices economiques, cooperatives rurales). 1947'.,. . 16 1938... 95 1948... 24 1947-48. . 784 1949... 43 1948-49. 870 VERS L'AMELIORATION DU RENDEMENT En quintaux a l'hectare Rendement moyen en 1949 Rendement moyen a atteindre en 1955 Rendement des exploitations d'Etat qui deviendront des exploitations socialistes types Iapportant 10?A) environ de la production agricole totale a atteindre en 1955) Ble . . . . ...... 11,8 15,8 18,5 Seigle 11,2 14,3 17 Betterave a sucre . . 183 234 ? 18 Approved For Release 2004/02/23 : CIA-RDP83-00415R006100270003-1 Approved For Releas Circulation et distribution da marchandises Les installat;ons modernes du port de Gdansk, dont les quais detruits oft ete reconstruits. 10415R00610027000 Transports et le Commerce interieur Francois PAR NOUVEAU Ios ravages causes par la guerre aux transports polonais out ete effroyables : ports ravages, pouts coupes, locomotives et wagons detruits on voles, routes defoncees, canaux inutilisables, vehi- cu es routiers demolis et pines. La destruction quasi totale des moyens de transport laissait la Pologne pan- tel Ante et quasi demembree, incapable d'assurer tine lia.son elementaire entre les voievodies du Nord et du Su3, de l'Ouest et de l'Est, incapable d'assurer le ravi- tai lement des centres urbains par les carnpagnes. C'etait une necessite vitale de retablir rapidement tin reseau terroviaire et routier, de reconstituer en Unite hate le systeme nerveux de la nation. Avec le relevement et le redressement economique de la Po- logne, la multiplication des moyens de transport, l'ex- tension des lignes de communication, leur ramification jusque dans les moindres ha.meaux demeure UDC neces- site. Plus une nation specialise et rationalise son eco- nomie plus les &changes soot nombreux, et par conse- quent plus il est besoin de developper les moyens de da onmunication. La Nouvelle Republique Populaire a reussi a re- construire dans tin temps record les transports frappes a mort. Elle a pris en main cette tache urgente. Les transports out ete nationalises. Et maintenant, Fame- 9 lioration continuellc des transports en Pi logne est, tout a la fois, tine condition of une consequence de lessor de production du pays. Ii n'est pa; de commerce possible sans transports sauf pour relliser des echanges locaux de fres Millie importance. Avec l'extension des transports petit se developper line organisation Commerciale complete susceptible d'apporter dans les villages les produits -tabriques dans les usines et dc ravitailler les ouvriers en ecoulant Its denrees de la tern. Mais si la nationalisation des transports ne posait pas de quest on, il en est differemment du commerce_ Dans la progression continue de la Democratic Popu- laire polonaise vers le socialisme, il est necessaire d'assurer la :ontinuite de vie de la nation et de rea- liser progrest;ivement les transformations soulmitables. L'existence dun commerce prive puissant aurait ,ete tine source de renaissance de l'exploitation des tra- vailleurs et du capitalisme. Aussi a-t-il ete indispen- sable d'enlever au commerce prive l'organisation do commerce de gros. Par contre les boutiques et maga- sins de vent( de detail sont assures de subsister par- Approved For Release 2004/02/23 : CIA-RDP83-00415R006100270003-1 Approved For Release 2004/02/23 ; CIA-RDP83-00415R006100270003-1 tkPAP/ii PAS DE CO Nmeac E pE GROS (APPRovIsiONNEMENT PAP LES mAGASIRS DE OR0S LIE7AT, LE SELTEDD PRIVE, STAR_ TAMmow LE SEchE(/R APVSPRAI-,LESPASSAM ETc?,) BOUTIQUES DE DETAIL PRIVOES (/22.000 AU 05. 4ANVIER 1949) ? LE COMMERCE DE DETAIL 42/ye REPRE: SEN7-E94 DU COAt PIERCE TOTAL DE DE TAIL. IL N'EST PAS QUE RON DE SUPPR/MER LES BOUTIQUES DE DETAIL Sun comPLErEN7 LioR&A, NISATION Du COM- MERCE CoOPERAT/F DLI D'ETAT, SECTIVR COOPEPA BF {CAION CENTRALE DES COOPERATIVES CO-NY-RALE DES ELPOPERArivEs DE TEAvALL riVRALES coo- PERATIvEs PAR BRANCHES PE TRAVAIL (14) (APPROVISIONNENRIT IT ACWAT LA PRODUCT/ON) ?11P, COOPERATIVE'S DE IRA VA IL (06CARAcr ERE APTLDA N L) CENTRA LE COOPERATIVE "L'ENTRA/DE PAYSANNE" CODPERAT/ VES R A LES (ACWAT ET YE/ICE) COOPERATIVES AORICOL ES DE pRoDucT ON CENTRALE SpoL EN ??? LooPERATIVESPE COLITORMATEMP LES FLECH.F6 RiGIDLS /ND/of/ENT LES LIENS' OE L'OR6AN/SA. TION VERTICALECAON/NISTRATION ET APPROVISIONNENENT.) LES FL (CUES SOUPLES IND/pc/ENT L?AppROWSIONNENENT (PART/EL) A ['ECHELON LOCAL DEscoopERATivESOu 5007T - QuE3 DE vENTE PAR DES ORGANISNEs cOoPERATIEs RV ?Reek DANT D'ORGANIsATIONS CE/YTRALES COPRE/MT/vES,. NOMBRE DENKAMSCOOPER17/aDE H/1/9#9."32772 COOPERATIVES' DE CoRPOMNATENI viLLES ET AGGLOMERATIONS') RESEAU O' A 1/PER GE S T OF CANT/NES ENTREPR/SES 01 PRO- DUCT/ON MIR LE RAV/TAILLEIVENT? (NStILLEPIEg PATIO ALIIVENTAIREg CFO- (OLATERIES,ARTA-ZES PE ',WAGE, ETC.,) OVIENOANT PELACEMIRNESPOLOI JECTEI/R DETAT CENTRALEScoMMERGALES D'ETAT (PC .1-) MAGAS/NS DE DETAIL L' .TAT ? DE vEloppEmENT DES MAGAS/HS DE DETAIL D' ETAT EN /949 JANv/ER 630 FE VA.IER 620 NA-OS 701 AVG/I. 761 INA / 868 .11//N 9.20 wi.LE7 967 AOuT 1.003 SFPrEmBRE 7.048 DECEPIBRE .1,200 ?L'ORGANISATION DE LA VENTE (gros et detail) Le schema ci-dessus donne une idea de l'organlsation du commerce into- Hew en Pologne. II indique qu'a l'ilichelon local le fonctionnement est suffisamment soupie pour assurer l'approvisionnement des magasins de vent* par les entreprises locales de production. tout oft us completent les secteurs du commerce 'Etat et le secteur cooperatif. Le secteur coopeiatif englobe one partie importante du commerce total. Mais les magasins de detail d'Eta de creation recente, croissent de plus en plus rapi- dement. Ce sont generalement des magasins multi- commerce, vastes, bien equipes pour la vente, scion des methodes plus rationnelles. 11 a fallu egalement veiller a cc que les cooperatives de consommation et les cooperatives rut-ales ne deviennent pas des orga- nismes independants, Incas contribuent au contraire la marche generale du pays vers le Socialisme. De plus en plus, on s'oriente vers l'organisation des cooperatives pour les boulangeries, les boucheries, les charcuteries, etc. La Pologne beneficie de l'experience sovietique. Les artisans se groupent dans des coope- ratives de travail de type vane, qui ont pour but, non pas de supprimer l'artisanat, mais au contraire de fournir aux artisans l'approvisionnement necessaire leur ouvrage et surtout (ceci est tres apprecie des ar- tisans) d'assurer l'ecoulement des objets fabriques. I.e developpeinent du commerce demande un accrois- sement des moyens de transport. Mais cc n'est pas seulement le trafic ? marchandise ? qui augniente en Pologne. Avec la marche. au socialisme, la vie s'ame- liore, les travailleurs ont des loisirs, beneficient de conges, et par consequent les voyageurs sont plus nombreux. Aussi le plan de six ans prevoit l'amelio- ration du trafic ? voyageur ?. Le fait que la Pologne soit devenue une grande na- tion maritime lui cree aussi des besoins nouveaux de transport : one flotte de haute mer, l'approfondisse- ment de l'Oder, l'amelioration de la navigation flu- viale. Enfin, partie de zero a la Liberation quant au materiel de navigation aerienne, la Pologne possede maintenant des avions modernes fonctionnant regulie- retnent sur des lignes interieures et internationales. Retenons de cette rapide etude des progres du com- merce interieur et des transports en Pologne, qu'ils unissent plus etroitement que jamais toute la nation et qu'ils donnent a l'econornie toute son efficacite. 20 Approved For Release 2004/02/23 : CIA-RDP83-00415R006100270003-1 ? LES CHEMINS DEFER POLOHAIS chernins de fee polonais ont subi des dom- mages de guerre considerables. ? plus de 4.000 locomotives: ? pees de 10.000 voitures de voyageurs; 35.000 wagons de marchandises ; Pres de 100 km. de punts ferroviaires (presque 5)) %) et pees de 20 millions de metros cubes de bailments sur 52 millions. 1.41 Pologric eompte 29.000 km. de voiles terrees. .Federation des eheminots eonstitue le syndi- eat le plus nombrettx en Pologne (le 1/10 des tra- vailleurs Syndic' ties >. nombre des gares 111). di, 3.600 Materiel roalani en 0.44 el transports : 6.000 locom,dives; 9.000 voitures voyageurs; I!,6,000 wagons de marchandises. Millions di, voyae:eues-kilomelee : 7.501); 1949,. 18.200. Millions de ionnes-hilmokre : 1938, '.'2.000; 1949, 32, 7 MI. --In- _1-1. 1.--"? idiel tiititi 1,1 I 01,11, ii vi our reiste sti,nerolis6e oil 11..Ays :be t wations de irernwc, f a briqu \ha deSt11165 /63111(11 Id de Fst nuest. Ii loll per ? pei thy, 1i Timed rintt :S,ec,rr. coiRelease 2004/02/23 : CIA-RDP83-00415R006100270003-1 JEAN BAUMIER 19 1\1Alleltl ES IE1 une nation qui sp \ N \ A\ ling En-YlOi RK,0 at Zurich,tledfrante,sla ,livT r re :ste-- mue s'effondre, le budget est desequilibre, les transactions avec l'etranger deviennent impossibles, le' billet se cleprecie, la confiance s'en va, les rentiers sont spolies, le credit de l'Etat est epuise ! ? Tels sont les slogans qui, au lendemain de la guerre, remplissent les colonnes des journaux finan- ciers de Paris, de Londres ou de Milan. Pendant des mois, l'infiation &tend son spectre dissolvant sur toute la vie economique de l'Europe Occidentale. Aujourd'hui, rinflation a fait place dans certains pays au phenomene inverse. Le capitalisme est tel- lement prospere ? qu'il atteint le stade de la con- gestion, de la crise. En Suisse, en Belgique, on se plaint amerement dans les milieux boursiers d'avoir Line monnaie trop ? solide ? qui fait obstacle aux echanges avec les pays a devises faibles, les capi- taux prives encombrent le marche financier et ne trouvent pas d'emploi, la deflation est la., elle me- nace; elle ferme les entreprises, met les ouvriers au chomage; elle, aussi, va paralyser la vie economique. Deflation, inflation, autant de phenomenes qui, dans les nations de ? libre-entreprise ?, guettent l'ou- vrier pour lui 'Otter son travail, le paysan pour depre- cier, reduire a neant ses r?ltes, le retraite pour le condamner a une inisere accrue, a la mort lente. Au- tant de phenomenes qui sont le lot dun regime sou- mis aux bouleversements ineluctables de la crise deo- . nomique et financiere. Vous pouvez aller a Varsovie. Personne ne vous parlera de la ? faiblesse , du Zloty, de la menace dune devaluation, du desequilibre budgetaire. Dans la Pologne Nouvelle, les finances et In monnaie sont stables, les echanges avec les autres pays d'economie ? En Pologne, tandis que les prix baissent at que le pouvoir d'achat des travailleurs augmente regulierement, l'impot sur les traitements et salaires a &Fe diminue : un arreite du ministre du Tresor du 4 feivrier 1950 (publie au o J.O. ? n? 2 de 1950) a accru les exemptions et abaisse le taut de l'impot. planifiee s'effectuent sur des bases intangibles, /e budget est equilibre quand II nest pas beneficiaire. Mais, en Pologne, les finances et in monnaie ne sont pas seulement des moyens de payement. Elles jouent aussi un role determinant dans le developpe- ment et le controle de l'economie planifiee. En offet, le systerne bancaire est l'un des instruments de la planification : le credit place entre les mains de l'Etat permet d'orienter avec une extreme precision les dif- ferentes branches de l'economie. D'autre part, la comptabilisation systematique des payements effec- tues par les entreprises facilite le cont role centralise de leur gestion. L'organisation de la fiscalite joue au surplus un role de premier plan dans la marche du pays vers 22 r ecule sur la Paix le socialisme. Elle iacjlitO l'accession des masses paysannes au stade superieur des cooperatives, elle consolide le developpement du secteur preponderant de l'industrie, le ,secteur nationalise, Mais, le rOle essentiel des finances en Pologne, c'est l'apport continu en moyens d'investissements. Le budget des investissements constitue veritable- ment le sang et la vigueur de tout le systeme eco- nomique de la democratic populaire. C'est la une des principales sources de l'accroissement continu du standard de vie des travailleurs, de raugmentation Le budget 1950 de la Pologne Un budget de paix Le budget polonais alit:Dutra 843 milliards de zlotys en 1950. La rep artition prC, ue en sera la suiyante : Economic n ail o na le 43,5 % Enscignement, culture, sant6 publique, recher- che scientifique, assistance -soeiale 32,6 % Defense Lationale at steurita 10,2 % Depeuses a,l1u inistratiyes 8 'Ye Divers - 5,7 % TOTAL 100 II sulfa d'y mettre en regard les proportions respee- tivement attributes a la Daense nationale et aux d6pen- ses co lturelles ci sof:tales pour dtmontrer qua la Pologne est une nation paelfique. constante du potentiel industriel, du developpement des echanges interieurs et exterieurs. Ain:4i, face au desarroi economique que traduit le desordre des finances et de la monnaie dans les pays occidentaux, s'instaure en Pologne et dans les autres pays de democratic populaire un systerne rationnel qui contraste radicalement avec le regime d'autre- fois. Certes, la monnaie et les finances ne sont pas relement-moteur de la marche vers le socialisme, mais, les resultats tout a fait positifs atteints dans cc dornaine attestent a revidence de la sante econo- mique de la nation. La Pologne n'a pas connu rinflation galopante au cours des annees qui ont suivi sa liberation par l'ar- inee sovietique. Elle fie traversera pas la periode de deflation qui sevit des a present dans nombre de pays occidentaux. Les Polonais, comme leurs voisins des autres Dernocraties Populaires, ont desormais l'assu- ranee d'avoir une monnaie stable au pouvoir d'achat sans cesse accru, et un budget sainement equilibre. Leuies finances sont gerees par le seul profit du peu- ple, plus jamais elles ne seront sournises a ces mani- pulations inquietantes dont les travailleurs font les frais el, qui Perrnettent aux ?trafiquants d'edifier de sCandaleuses fortunes. Le zloty est 0, l'image crime nation qui specule sur la pEdx comme d'autres devises. sont a rimage de gouveritements qui speculent sur la guerre... Approved For Release 2004/02/23 : CIA-RbP83-00415R006100270003-1 Approved For Rel Le miracle, c'est le Pettple. LESSOR ,RODIGIEUX dela HECOISTRICT10 11AND le bailment va tout va. On coon alt cc dicton francais qui est l'expression du bon sens meme. Car, si ron construit beaucoup, c'est d'abord la preuve que les tutors !ocataires out les moyens de payer les loyers; ensuite, les entreprises du 'Aliment et des travaux publics soot alimentees par presque toutes les autres branches de reconomie et, par consequent, les necessites de la construction les commandent et les font prosperer. Enfin, cette orches- tration d'activites caracterise, en elle-meme, ramelio- ration du niveau general de la vie quotidienne. Comme le soulignait le president Bierut dans on important discours stir In reconstruction de Varsovie qu'il prononca en juillet (fernier : ? Les investissements dans le bailment constituent l'un des temoignages les plus durables de l'activite de l'homme. Its influent, par leer &tree, sur la forma- tion et la vie des generations futures. Its (recut, pour de longues annees, le cadre dans !Nue( vivent les grandes agglomerations et, par cela menu', its font pantie integrante de la culture et de la nation. ? On comprend ainsi que le degre de civilisation dun pays depend, en grande partie, de rorientation des efforts de construction. Pour apprecier a leur juste valeur les resultats oh- tentis par le people polonais et son gouvernement, ii convient de rappeler les conditions eatastrophiques qui leur etaient faites, an depart : ? Plus de six millions de Polanais massacres, parmi lesquels les meilleurs, les cadres, les architectes et in- genieurs notamment. ? La perte de cinq millions d'Allemands rapatries en Allernagne, alors qu'ils etaient incorpores lusque-lb it reconomie polonaise. Parmi eux, beaucoup d'ele- ments de haute qualite professionnelle. Des devastations terribles :330.000 immeubles prives detruits dans les villes et 460.000 fermes, plus d'innombrables batiments publics, des ecoles surtout. 2 j Bati:neurs (rune Varsovie toufe neuve. POIAIE par Rgger MARIA Varsovic, Poznan, Wroclaw (Breslau), Gdansk (Dantzig), Szczecin (Stettin), Gdynia, etc., en mines. I,es voles ferrees, les installations portuaires, les rou- tes, les canaliations, les mines, etc., bouleversees. 1,'ancien regime capitaliste s'etait montre en out re incapable de constituer de puissantes entreprises de construction c ui auraient pu servir de base au nou- veau courant ;ocialisie de reconomie. *11* El pourtant II West pas on temoin de la Pologne nouvelle, le journaliste le puns reactionnaire, qui n'exprime son etonnement admiratif (levant les socces acceleres de la construction en Pologne. 11 soffit de se promener d ins les rues de Varsovie on de Wroclaw, it quelques mois de distance, pour voir de ses yeux, toieux qu'a trtrvers les statistiques, les chantiers hour- donnants d'acivite et les maisons champignonnantes. *** A quoi attri)uer cet essor ? 11 ne suffit I as d'evoquer les qualites traditionnelles du people polonais, car il les avait sans doute do temps des col( nels. ? Le batimeiff va ?, en Pologne, et de mieux en rrieux, parce (me reconomie est planifiee, el non pas sournise aux c mtradictions de la fibre a entreprise. En effet, dans on pays capitaliste, on ne construit pas pour loger les gens sans toit, on construit uniquement Si c'est rentab'e, Si les foyers permettent des profits aux proprietaii es, d'ofi l'affreuse ci combien signilitoi- tive expression : immeuble de rapport. En Pologne, et dans les autres democraties popu- laires, on ne construit qu'en fonction des besoins reels (et non pas solvables) de la population, sans subir les errtraves paralisantes d'interets !Hives en opposition avec ceux de la masse des travailleurs. Approved For Release 2004/02/23 : CIA-RDP83-00415R006100270003-1 lease 2004/C(2/23 :IA-RDP83-0p416R006100270003-1 Le cadre rationnel,et les principes democratiques de l'econormie, les resultats eclatants d? acquis donnent pleine confiance aux ouvriers et cadres, bien payes et beneficiaires de l'accroissement de la conatruction (tout simplement : ils logent dans les maisons qu'ils cons- truisent); aussi fournissent-ils tin effort exceptionnel qui se traduit surtout par l'emulation socialiste et la constitution d'equiPes de travailleurs de choc. Le rythme de la construction est tellement rapide que les architectes sont le plus souvent en retard sur les =cons; les maquettes sont a peine achevees clue d? le travail d'equipe a commence. Le style de la construction tend a sauvegarder les caracteres historiques des immeubles et des villes. Le plus souvent, les batiments sont classiques a l'exte- rieur (fin xvi i debut xix') et moclernes a l'interieur, comportant toujours, pour les nouvelles constructions d'habitation, salle de bain et cuisine equipee d'instal- lations mena,geres pratiques. Le plan de six ans comporte la construction de nombreuses usines et aussi de luxueux hatels corres- pondant aux necessites du plan de vacances dela appli- que, mais avec des moyens insuffisants. Les ecoles et universites tiennent une place importante dans les preoccupations du gouvernement mais aussi les Eglises. On a vu des lieux du culte, notamment la Ca- thedrale de ,Kattowice, que l'on avait Re incapable de construire en douze ans avant guerre, sous le regne clerical des colonels, et que le nouveau regime a permis d'edifier tres rapidement. *** Fait significatif : au milieu de 1949, les objectifs essentiels etant atteints, le ministere de la Reconstruc- tion pouvait modifier son titre, car il changeait de caractere, et s'appelet : le ministere du Batiment et des Travaux publics. II devait s'atteler desormais aux taches fixees par le plan de six ans qui prevoit tine extension conside- rable du batiment et l'emploi des methodes indus- trielles les plus modernes dans ce domaine, afin de clepasser les procedes surannes de l'artisanat d'avant guerre et les magnifiques improvisations de l'apres guerre. Nur realiser ce plan grandiose, que tousles Polo- nais considerent comme une affaire d'honneur en meme temps qu'elle correspond a l'interet evident de chactic d'eux, le gouvernement et les organisations democra- tiqaes et syndicales ont suscite un extraordinaire cou- rant d'attention populaire en faveur des problemes de la construction. L'une des manifestations recentes, tout a fait remarquable a cet egard, est assurement cc Congres des Ingenieurs et Techniciens polonais de In Construction qui se tint a Gdansk (Dantzig), les 1, 2, 3 et 4 decembre 1949 et qui, prepare pendant des mois sur tous les chantiers de Pologne, rassembla plus de 1.000 participants, parmi lesquels se trouvaient, na- turellement, des architectes, ingenieurs et savants, hatits fonctionnaires qualifies et urbanistes, mais aussi une forte proportion de travailleurs de ;Aloe (des f a- meuses equipes ? torrentielles ?) et des ouvriers ratio- nalisateurs. Est-il besoin de repeter qu'il n'y a pas de miracle de la reconstruction polonaise, qu'il n'y a jamais de miracles quand II s'agit d'edifier des maisons et de balir des ponts. Le miracle, c'est le travail. Le miracle, c'est le peuple. Et Si Saint-La et Brest, Rouen, Dunkerque et Lorient sont encore en mines, alors que Varsovie dresse vers le del les bras vivants de mule immeubles neufs, c'est parce que l?as c'est le peuple seul qui commande, c'est le travail qui est la regle, alors qu'ailleurs c'est l'argent et ? ce qui est 'pire l'argent &ranger. Les Polonais, de toutes tendances, quelles que soient leurs opinions politiques et leurs croyances religieuses, sont unanimes a reconnaitre que jamais les victoires pacifiques de la reconstruction polonaise n'auraient ete possibles avec le regime des colonels, des banquiers et des hobereaux et encore moms avec ? l'aide gene- reuse ? du plan Marshall dont les initiateurs, plutat que de donner des conseils de ? libre ? ontreprise aux Polonais, feraient mieux de se preoccuper de resoudre le drame des cinq millions de charneurs totaux officiel- lement recenses aux Etats-Unis. En edifiant des maisons pour se loger, les Polonais, nit rythme conquerant de la vie quotidienne, construi- sent les fondements meme du socialisme dans leur pays et renforcent ainsi le dornaine Ma puissant oft la paix est clef endue aussi naturellement qu'on respire l'air du jour. La nouvelle Varsovie dolt devenir la capitale d'un pays socialiste ?Nous, avons troniie les debris d'une vale &Me salts aucun plan, mice des quartiers ouririers fantastiquement surpeuples et negliges et des quartiers aristocrativies abondamment pourvas et bien (menages. Nous avons trouve line vale oh les droits naturels de l'honune a l'espace, a in lumiere et ti in verdure avaient Ete otes 'a la classe ouvriere... Leslogements des ouvriers etaient de reale depourvus d'eau, de canalisation, Welectricite, de gaz. Its presentaient des conditions sanitaires et hygieniques desastrenses. Les faubourgs onvriers etaient prives des plus elementaires installations comrnunales ainsi que de mute verdure, leurs immeubles etaient constrnits eornme des casernes plongees dans in bone it dans in salete... La nouvelle Varsovie ne saurait etre une reproduction amelioree de l'agglomeration &avant guerre, construite pour servir les interets prives tie la societe capitaliste, elle lie saurait Etre le relict des con- tradictions dechirant cette societe, elle ne saurait etre le theatre et le fondement de l'exploitation da travail et du regne des privileges des conches possedantes. La nouvelle Varsovie doit devenir la capitale d'un pays socialiste... La population ouvriere aura des logernents confortables, clairs, secs, bien chanties et agreables, auxquels elle a droit. Pour la premiere fois, elle profitera pleinement de ton/es les commodites que in civilisation moderne met 41 la disposition de l'homme... Nous nous sommes inspires de ridge &installer les ouvriers dans le centre eF les quartiers proches du centre de in vale, a! in de rompre avec les traditions capitalistes qui consistaient a ref ouler in classe ouvriere dans les faubourgs...? BOLESLAIV BIERUT, Pr?dent de la Republique ? Le Plan sesennal de in Reconstruction de Varsovie >> 24 Approved For Release 2004/02/23 : CIA-RDP83-00415R006100270003-1 L'equipe rtorrentielles du mown Portia; an action sur un chantier de Varsovie. L 'emulation socialiste dans le bdtiment n y a un an et demi, un macon polonais, Michel Krajewski, a fait parler de lui dans toute la Polo- gne pour avoir imagine une methode de travail appelee ? trio ? et permettant d'accelerer conside- rablement la pose des briques. Un soul magi:3n qua- lifio posait les briques, l'autre le mortier. Ce sys- teme permettait de poser 10 a 20 briques par mi- nute au lieu de 1 ou 2. Krajewski pouvait alors so glorifier de poser 3.400 briques par journee de huff heures, c'est-h-dire construire 10.500 metres cubes, soit 610 1,/, de in norrne. Il est actuellemeni l'un des directeurs du Ministere du Batiment et des Travaux publics. Au cours de 1949, d'a.utres 'macons d'elite obtin- rent successivement les chiffres de 4.990, 6.687, 10.602, 15.059. Grace au nouveau systerne de ? quin- tette ?, puis a celui dit ? torrentiel ? (equipe de et 11 ouvriers), les records mondiaux furent bat- us et, le 16 nove:mbre 1949, sur le chantier de ? Metal-Export ?, tine equipe de 11 macons posait 77.000 briques en S heures. L'exemple le plus frappant jusqu'a cc jour est in construction recente d'un immeuble de cinq Rages, ball a Mokotov cit acheve en 12 jours. Un aspect des blocs d'habitation tres modernes qui ont ete construits clans le faubourg de Zolibcrz. nouvelle Academie des Sciences a Varsovie. Le rythme de la construction a V arsovie Dennis quatre ans et demi, a. Varsovie, 140 pie- ces aeuves en moyenne fml ete construites chaque jou-i. L; farneuse voie es1.-onest (W-Z) ttleSlIre 6 kis lom.A.res et demi; il fallu quo dix-huit mois pou - In construire. Li plus longue et la. plus grande art Cr,- do Var- sovie est la rue Marszalkow.ska : 10 km. de lon- gue .1r et 50 metres de large. P Air reeonstruire Varsovie, qua tre illirli;Rs du budget total de la Pologme (l'avant-g,uerre ont ete pre ,ues. L 'accroissement de la population de la capital(' la Liberation (janvier 1945), il y avail a Var- sovie 152.000 habitants; le janvier 1946, 474.000; le 1 janvier 1949, 607.000. .Actuellement, 750.000 habitants environ, en tenant conga() de l'inclusion dans la circonscription de la ville dun,- serie de col imunes et de loca.10 es environnantes. A la fin du plan actuel, ii devra y en avoir plus dun mil- lion. La Cooperative de Logements de Varsovie a entrepris Ia construction d'une grande cite ouvriere, qui compren- clic] 400 logements pourvus du confort le plus moderne. Approved For Release 2004/02/23 ; CIA-RDP83-00416R006100270003-1 a Emil?ERSEN LA POLOGIE DAIS LE RONDE COMME toutes les Democraties Populaires, la Pologne Nouvelle a eto accueillie, par toute tote partie, do l'opinion, et des l'abord, avec unc reserve nuancee de me fiance; puis, an fur et a mesure qu'elle af fermis- sait ses institutions et qu'elle precisait une evolution sociale, avec t477,e severite croissante. En fin, au cours de ces derniers mois, s'est doveloppee une veritable cam pagne d'accusations et de caloninb3s. Les metteurs en stene de cette systematique agression savent trop bien ce gulls font pour quo nous esperions jamais les convaincre de leur per fidic et de leur bassesse. Mais il y a d'innombra- bles honnetes gens mal informs et credules, aupres desquels de grand air de Basile risque de provoquer, sinon la totale persuasion, du MOinS le trouble et l'inquietude. C'est pour eux que nous jugeons utile d'esquisser cettc mise an point et que nous voulons dissiper les nuees ama,ssees par les fauteurs de guerre. En les ramenant a leurs donnees essentielles, les accusations portees contre la Pologne peuvent se ramener a trois chefs essentiels : 10 Sous de fausses apparences, la Republique Po- lonaise n'est en verite qu'un ? protectorat sovieti- que ; 2" La Pologne a par ailleurs commis l'inexpiable faute de recuperer, a l'ouest, les provinces perdues. Elle a cree de ce fait, en suscitant un irredentisme germanique, un danger de guerre. Elle est ainsi, dans une Europe qui entend reserver a l'Allemagne (de l'ouest, bien entendu !) une place de choix, un ele- ment profond de trouble. Celui-ci no 'disparaitra que lorsque la Pologne consentira a restituer, a un pro- prietaire presente comme legitime, des terres indue- ment enlevees. 30 Enfin, ajoutent ces bons apotres, pourquoi nous rebattre les oreilles d'une ? Amite ? que la Pologne elle-meme vient de renier ? N'avons-nous pas vu, au cours de ces derniers mois, ? d'honnetes agents di- plomatiques train& en prison, juges et condamnes de facon indigne ? Les relations culturelles et corn- merciales se sent distendues. Ii s'agit, en realite, non de deux peuples amis, mais de deux peuples etran- gers, meme hostiles, et, suggere-t-on, bientot ennemis... Ainsi chemine par les voies empoisonnees de la presse et de la radio, le subtil mensonge qui vise a alterer toutes les relations de la Pranee et la Polo- gna Cette verite, a la lumiere d'une histoire toute proche et trop vite oubliee, a la clarte des faits, sous le critere du simple bon sens, il faut la retablir. En realite, et dans les trois aspects qu'il convient d'envisager, on commet et on provoque une volon- taire et perfide equivoque; on entretient une nostalgic inavouee. L'equivoque, c'est de confondre le peuple polonais qui, depuis sa liberation, a pris le pouvoir et le gouvernement d'aventure qui pretendait en 1939, le representer. La nostalgic, c'est le regret que certains eprouvent au souvenir de ce memo gouvernement. Ce peuple honnete, laborieux et sain, qui le menait, au cours des annees qui precederent la deuxieme guerre mondiaIe ? Une tourbe d'apprentis-dictateurs,. ceux qu'on designait sous le nom des colonels ?, et dont chacun esperait bien devenir un jour le seul maitre du pays. Meflants a regard des classes labo- rieuses, hostiles a leurs aspirations, les colonels et leur clique ne pouvaient etre que dans les plus rnau- vais termes avec l'Union Sovietique, puisqu'elle re- presentait un systeme politique et social rigoureuse- meni antithetique au leur. Aussi s'etaient-ils, des la premiere heure, etroitement incorpores a la ? grande conspiration contre l'U.R.S.S. ?; aussi avaient-ils pris leur place dans le ? cordon ? sanitaire qui devait preserver l'Europe de la ? lepre bolchevique ?. Cette hostilite etait telle qu'elle les aveuglait sur les inte- rets mernes de la nation qu'ils pretendaient repre- senter. A deux reprises, en 1948, au cours des pour- parlers qui precederent Munich, en 1939, lors des negociations visant a conjurer l'agression hitlerienne, le Gouvernement ne refuse-t-il pas toute participation sovietique a la defense commune ? Car, bien entendu, les colonels penetres d'ideologie fasciste et nazie, n'avaient a regard de l'Allemagne de Hitler que sympathie et comprehension. CONTRE L'EQUIVOQUE ET LA CALOMNIE 26 Approved For Release 2004/02/23 : CIA-RDP83-00415R006100270003-1 Approved For Release 2004/02/23 Du moths, objectera-t-on, le Gouvernement polo- nais etait l'ami de la France. De quelle France ? Certainement pas de la France de Michela, ami de Mickiewicz, de la France de Varlin, eompagnon de lutte de Dombrowski, de la France de Curie, dont la compagne do recherches etait une Polonaise. Mais la France oil se reerutaient les actionnaires de la Compagnie des Petroles de Galicie, ceux du chemin de for Silesie-Baltique, les marchands d'armes, les tratiquants de tel sorte : Et Pon concoit quo, pour bus ces gens-la, le Gou- vernement polonais de 1939, parce qu'antisovietique, parce quo fascisant, parce que docile aux indications capitalistes, aait le modele do toutes les -vertus. On concoit quo sit disparition snit un fleau. Entre 1939 et 1945, il y a eu dans l'histoire des hommes, quoiqu'en pensent les semeurs un certain nombre de changements importants : parti- culierement dans l'histoire des hommes qui. vivaient en Pologne. La folio politique des colonels, penetree d'in.solubles contradictions, devait precipiter le pays dans l'abime de l'inva.sion, de la defaite, de la do- mination hitlerienne. Mais une Pologne nationale et populaire devait surgir et preparer le relevement; Ares vite, elle devait se rapprocher de l'Union Sovie- tique, elle-meme attaquee par le memo ennemi en 1941. Cost on Union Sovietique quo se forma, s'arma, s'organisa Ia premiere armee polonaise, symbole et. instrument de la renaissance nationale. Cost par Unite une saki do victoires communes qui devait les :mener jusqu'a Berlin, quo fut libere le territoire na- tional. Maitres incontestes de In situation dans toute cette partic do l'Europe les dirigeants de l'U.R.S.S. ont-ils alors impose a la Pologne, on regime, un sys:teme politique ddte rn nC ? 1'4-n11e/tient. us ont pieinement reconnu a la nation polonaise le droit l'independance et a runifica.tion. Ils out, des quo la situation la permis, ramene leurs troupes en terri- toires sovietiques. Mais ii etait normal quo les epreuves soutenues ensemble, quo la lutte menee ensemble fournissent los bases profondes dun rapprochement non seule- ment profitable aux deux pays, mais a. la paix elic- oi.Cmc. Aired s'explique la liquidation des anciennes que- relies historiques, of tres particulierement de l'in- jtistice consacree par le tralte de 1_921, qui avait incorpore a la Pologne des territoires dont la ma- jorite de la population n'etait pas polonaise. Alors, des 1945, put etre conclu le pacte d'assistance mu- tuelle polono-sovietique, dont le cinquieme anniver- saire vient d'?e celebre avec ?at, en cc mois d'avril 1950. .Ainsi put se conclure un accord com- mercial favorable aux deux pays, ainsi purent se resserrer les relations culturelles. Deux pays voisins no. sont pas necessairement --- of eontrairement aux tleculaires traditions diplomatiques ---- des pays enne- rnis. Lorsqu'une estime mutuelle et meritee existe entre eux, lorsque la meme communaute d'aspirations les rapproche, l'amitie est leur regime normal. Et puisque la Pologne scat enga.gee hardiment dans la voie de la liberation of du bonheur do l'homme (n'est-ce point cola, au fond, qu'on Jul reproche ?) ii est, bien naturel quo le pays qui, depuis 1917, cons- Unit le socialisme lui serve de modele et de lumineux (xemple. 11 tut un temps oft la France jouait cc role. 11 n'y a pa s, en V("rit?tIc? glacis sovietique Approved For Release 2004/02/23:, Le 13 Juin 1947, M. Modzelewski (assis) ministre des Affaires bra ngeres Polonais et M. Jose, Directeur General des Relations Culturelles pour la France, signaient les documents de la Convention Culturelle franc?. polonaise. Quand noire gouvernement fera t-il le geste necessaire pour remettre en vigueur ce fructueux accord? Le mont ment eleve svmboliquement par la Pologne pour perpe- tuer le ,ouvenir de la fraternite d'armes polono sovietigue centre le fascisme allemand. Approved For Release 2004/02/23 :\CIA-RDP83-00415R006100270003-1 ii n'y a vr as de ? protectorat sovietique ? sur la Pologne. fl y a seulernent ? et cela suffit ? l'appli- cation constante, quotidienne, effective, des paroles prophetiqUes. prononcees par Lenine des 1908 : ? II n'y a pas de Pologne libre sans Russie libre ?. Seuls, les ennemis, avoues ou honteux, de la liberte peuvent s'en affliger. Occupee pendant des annees par un implacable en- nemi, systematiquement pillee et ravagee par lui, la Pologne avait droit a de justes reparations. E sied mal aux gens qui, cedant a des pressions etrangeres ont laisse prescrire les droits de in France de le leur reprocher. Les terres redimees et redevenues po- lonaises l'etaient d'ailleurs par leur histoire (et meme leur prehistoire) par leur art, par de larges couches de leur population : leur prussianisation etait un fait relativement recent qui demeura toujours artificiel. Si nous voulons adopter un point de vue etroitement frangais, i est inutile qu'un pays qui fut toujours notre allie puisse eventuellement surveiller un pays qui fut souvent notre ennemi (et le recent Deutsch- land Uber Alles, entonne dans le 13erlin occidental a la demande de M. Adenauer, souligne cette utilite). Certes Le Populaire du 17 octobre 1949 etait heureux de reproduire une declaration du bourgmes- tre de Berlin-ouest, M. Reuter, qui affirmait : ? Nous ne reconnaitrons jamais la frontiere orientale de l'Allemagne ?, et de suggerer ainsi une revision de ,cette meme frontiere, qui ne pourrait se realiser qu'aux depens de la Pologne. Le malheur pour les tenants de cette these falla- cieuse, c'est que les plus directement interesses cet aspect de la question, je veux dire les Allemands de l'Est, se montrent infiniment plus comprehensifs. C'est qu'ils ont deliberement rompu avec les evene- ments qui ont precipite leur pays dans le chaos, c'est qu'ils ont constitue une Republique democratique. De merne que la Pologne voit dans l'Union Sovietique une amie et une allide, la Republique democratique allemande voit dans la Pologne et pour les mernes raisons une amie et une alliee. Les paroles du President Pieck dans sa lettre Joseph Staline (13 octobre 1949), regle la question : ? La frontiere de l'Oder et de la Nissa est et restera une frontiere de Paix ?. Que les bellicistes en pren- nent leur parti : les Allemands et les Polonais ne se battront pas pour les beaux yeux du ca.pitalisme. Ii m'a ete donne de conStater, lors de la celebration du centenaire de la Revolution de 1848, combien etait grand, profond, emouvant, l'attachement de la Pologne pour la France. B. est difficile de convenir que des liens aussi an- ciens et aussi etroitement serres aient Pu etre rompus par les incidents de ces derniers mois. En bref, que s'est-il pase ? Un agent francais, Robineau, accuse d'espionnage, a ete legalement mis en ?t d'arresta- tion, legalement jug& legalement condamne. En meme temps, ou apres lui, des comparses, espions ou indicateurs subaltemes ont ete elimines. En agissant comme ii la fait, le Gouvernement polonais s'est strictement conforme aux droits (je dirais merne aux devoirs) dun etat souverain Mais ii semble que dans le cas present, l'occasion ait ete vraiment attendue et immediatement saisie, d'envenimer les rapports franco-polonais. A des me- sures parfaitement legales et norrnales, le G0uverne- ment frangais sans vouloir attendre la poursuite do? l'enquete, ni le prononce du jugement, a repondu par line serie d'actes parfaitement arbitraires : ex- pulsions brutales, fermeture des ecoles polonaises, dissolution d'associations de toutes especes qui etaient les formes ,d'a.ctivite les plus normales des 350.000 Polonais vivant et travaillant sur le terri- toire frangais. Puisque cot expos?eut n'etre qu'une mise au point, on n'insistera pas ici sur le cote brutal, inhu- main des mesures prises A regard d'un peuple ann. On se contentera de souligner les consequences fu- nestes irremediables si cette situation devait se prolonger qu'elles risquent d'entrainer pour la France. C'est sur ce plan de Finteret national bien compris, auquel nous sommes attaches autant que quiconque, que nous voulons demeurer. A la suite des incidents precites, les instituts fran- gais existant en Pologne ont dft suspendre leur act- vite. Celui de Varsovie comptait pres de 7.000 &eves. Les vrais responsables de cette rupture d'activite s'apitoieront apres cela sur le recul de la langue frangaise dans cette partie de l'Europe Comme a point nomme, le 30 decembre un atten- tat etait dirige contre l'ambassade de Pologne. Attentat antipolonais certes, mais dirige aussi ? contre la, France ?. Le renouvellement du traite commercial franco- polonais devait intervenir au debut de Pannee 1950. En consequence, ces negociations n'eurent pas lieu. La France, dont l'economie est, a de nombreux egards, complementaire de celle de la Pologne, reste done depourvue dans ce secteur, d'accord commer- cial. Depuis, la Grande-Bretagne et la Belgique ont signe des traites avec la Pologne. Et bient6t, a, la foire commerciale de Poznan, on pourra constater la carence frangaise. Nous pourrons nous consoler, il est vrai, en voyant debarquer dans nos ports, les armes americaines. Ainsi en etablissant une insoutenable solidarite entre un grand peuple le metre et un miserable petit espion les interets intellectuels et les interets materiels de la France auront dangereusement soul- fort. A L'amitie franco-polonaise n'est pas une de ces liaisons etherees tournees vers le passe, se develop- pant dans un univers de reve. Elle lie des etres de chair et de sang, qui s'efforcent de resoudre les problemes concrets du present pour mieux edifier l'avenir. Elle est, pour nous Francais, un merveilleux exemple. Le quotidien polonais Trybuna Ludic ecrivait re- cemment : ? Nous savons que le peuple frangais lutte pour in paix avec d'autres peuples. C'est pourquei nous pouvons, en depit de ces chicanes, mettre en tete de notre protestation : < Vive la France ! ? Nous pouvons, nous, repondre, dun our frater- nel : ? Not savons ce que le peuple polonais a souffert, ce qu'il a Mine, ce qu'il fait pour la paix. Nous no sommes pas, nous ne serons jamais les complices des mesures d'expulsion, des brutalites po- licieres, des provocations de toutes sortes. Vive la Pologne ! Emile TERSEN Agrege de l'Universtie, Vice-President de /Amore Franco Polonaise. 28 Approved For Release 2004/02/23 : CIA-RDP83-00415R006100270003-1 ' Approved For Release 2004/02/3 4CIA-RD1?)8340415R0061*70003-1 LE COHERE EITERIEH1 PROWS late del pertiattce Kali Male par Pierre GEORGE . , IL etait classique, dans l'Europe des annees 1920-1930, de distinguer une Europe agricole et ttne Europe industrielle. L'economie industrielle etait le fait de l'Europe occidental'. L'Europe ce.n- trate et orientale etait le pays des ? greniers a, ble >, c'est-et-dire le pays oft les economies indus- trielles pouvaient trouver a bon compte produits agricoles et matieres premieres industrielles (bois, minerais, combustibles) et vendre tres cher des produits manufactures. Il s'etalt ainsi elabore tine economic d'echanges entre les pays industrialises et les pays semi-coloniaux dont la classe dirigeante subventionnee pour jouer le role d'intermediaire et de gestUmnaire politique acceptait fort -bien l'assujet- tissement aux economies plus avancees. La Pologne etalt du cede des ? greniers 4 ble ?. Et son peuple le payait cher. La situation acceptee par la classe dirigeante polonaise etait si opposee aux interets nationaux quo les ? greniers 4 ble ? depourvus de materiel agricole efficace etaient devenus, Cu fait de la tres basso productivite dun labour cependant tres dur et Cu fait de l'accroissement d'une population fantelique, des importateurs de denrees alimentaires ! La Pologne exportait Cu charbon, des -minerals, Cu bois, certains produits agricoles... et des hommes, des terrassiers, des mm ours des o-uvriers agricoles, tan t etait gran do la miser de ses villes et de ses campagnes. Et pourtant, pendant toute cette periode, la Pologne fut e aide par les imperialismes &rangers. Le peuple polonais a mesure la signification de eette aide, reservec et la classe dirigeante, des servi- tudes .et des. miseres qu'elle assurait aux masses laborieuses. Il a juge aussi avec quelle virtuosite s'etait effectue, sans grand dommage Pour les bienfaiteurs occidentaux de la ,Pologne, le passage Cu regime de l'aide occidentale a celui de l'occupation et de l'oppression allemande. Il n'a done point ete besoin ni Ce longues meditations ,'ii d'une quelconque pression exterieure pour le decider 4 no plus se laisser prendre a pareil La Pologne mut construire elle-memo sa pro pro economic en ne laissant plus echapper ni les ressources brutes Cu pays ni-la plus-value Cu travail de ses paysans et de ses ouvriers au profit des ban ques etrangeres. Riche de ses ressources naturelles et humaines, elle edifie une economie moderne, armature (Pune vie sociale et culturelle qui Wait rien a envier a l'Europe de l'Ouest. Mais elle dolt remonter le handicap de son long retard. Elle doit acheter de l'equipement industriel, des brevets, des matieres premieres techniques (metaux d'alliage, caoutchoue, produits chiiniques), des matieres pre- mieres textiles. Un vaste commerce exterieur lui est indispensable. Son desir est d'acceder a tons les marches Cu monde. Elle a a y proposer son charbon, des. produits specifiques de ses industries natio- nales. Elle recherche les echanges avec les pays les plus divers, avec la Grande-Bretagne comme avec le Moyen-Orient, avec' l'Union Sovietique? .comme avec les Etats-Unis. Le principe de la libre negocia- tion d'Ochanges commerciaux sur la base des accords d'egal4 egal a ete a plusieurs reprises defendu par les representants de la Pologne a l'O.N.U. LA POLOGNE ET UtCONOMIE SOCIALISTE Tel n'est pas le point de vue des Etats-Unis, qui Marshall. us pratiquent a. l'egard de la Pologne entendent appliquer des sanctions aux pays qui n'ont comme des wares democraties populaires une dis- pas accepte la vassalisation qu'implique le plan crimination qui aboutit a un blocus de fait et s'ef- 29 Approved For Release 2004/02/23 : CIA-RDP83-00415R006100270003-1 Approved For Release 2004/02/23 :.CIA-RDP83-00415R006100270003-1 LA COOPERATION ECONOMIOUE ENTRE LES PAYS OW CONSTRUISENT LE SOCIALISME Le principal accord avec l'Union. Sovietigue, date du 26 jarivier 1948, conulu pour cinq one prevoyant des ecrianges pour une valeur dun milliard le dollars, et accordant a in Pologne un credit d'investissement de 450 millions de dollars remboursables en merchandises dans les cinq annees suivant les livictisons; l'accord d'application pour 1949 a majore les previsions initictles d'echanges de 35 'X, en les portant 270 millions de dollars. La Pologne envoie l'Union Sovietique du charbon, du coke, du zinc, de lacier, des textiles, du sucre, etc.; elle en recoil -des minerais, du colon, des produits chimique, du materiel minior, petrolier, electri- que et siderurgique, des houteurs, des autos, des combos et des avions, enfin des usines entieres dont lune produira i ii million de tonnes dealer, L'accord signe le 4 juillet 1947 avec la Tcheco- slovaquie, a inaugure, en contraste avec les conflits d'avant-guerre, une ere d'entente eco- nomique fres eiroite, rendue possible histori- quement par la parente des regimes et geogra- phiquement perrce que les deux economies soot a la fois differentes pour no pas se concurren- cer et assez analogues pour s'harmoniser. Cet accord, Jul aussi conclu pour cinq ans, a cree dautre part un appareil de cooperation perma- nent. Il est charge d'etudier et de resoudre les problemes de specialisation et de normalisation industrielles, et de coordination commerciale, ainsi que les liaisons internationales comme surtout le canal Oder-Danube, et la zone franche pour les transits tchecoslovaques a Czczeczin, et enfin les entreprises mixtes comme la centrcile electrique de Nwory, en territoire pa- lonais, a la construction et a la consommation de laquelle les deux pays participerorit pour moitie. La definition de cette coop-elution economique a ete donnee par M. Szyr, premier vice-ministre de l'IndustriEi et du Commeice de in Republique polonaise: Du point de cue economique, la Ichecoslo- vaquie et la Pologne se completent, leurs re- gions industrielles et rniniere.i; soot proches les unes des autres at torment lin tout harmonieux, affront de riches possibilites d'echange. La Si- lesie polonaise peut fournii aux territoires tchC- ques du -charbon, du zinc, de l'energie electri- que, des fore rnoules, des produits semi-tabri- ques des induslries metallurgique et chirnique. Les industries metallurgiques polonaise et tette- coslova,[ue peuvunt =corder ieurs plans de pro- duction, de fagon a comblei les insuffisances et a perm ettre l'utilisation de l'excedent de paten- tiel de production.... Avec In Hongrie, la Pologne echange du char- bon, du coke, du zinc et du papier contre de l'aluminium et des medicaments (penicilline en particulier); les echanges cloubleront par rap- port a 1949. De in Roumanie, Ia Pologne regoit du petrole, de la Bulgarie du tabac et des minerals, et leur envoie du charbon et des produits siderurgiques et metalliques. forcent d'unposer une attitude seniblable aux pays du Pacte Atlantique. Jusqu'a present, seule, la France a suivi la consigne. Sans renier en rien leurs prineipes de liberte corn- rnerciale internationale, les democraties populaires ant etabli an system? d'entraide economique pour pa- rer aux inconvenients de cc blocus. La variete des ressources de l'Union Sovietique, la diversite des economies polonaise, tchecoslovaque, hongroise, rou- maine, bulgare, permet de resoudre la plupart des problemes. La Pologne a donne avec son voisin, la Tchecoslo- vaquie, l'exemple du premier accord economique pro- fond et organique entre deux economies planifiees construisant le Socialisme, des le 7 juillet 1947. Get accord prevoit, outre rechange de rnarchandises, l'echange de techniques, de brevets et de services. 31 ouvre une ere de consultations periodiques generales et specialisees. Quelle que soit la tres grande impor- tance de cot accord, il ne peut apporter a lui seul les moyens de l'equipement et du developpement &ono- mique des deux pays. Les echanges avec l'Union Sovietique ont ete orga- nises au cours d'une serie de negociations tenant compte de revolution des besoins respectifs des deux nations. Des protocoles d'accords commerciaux oat ete signes avec la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, la Republique democratique allemande. L'ensemble de ces echanges est harmonise par le Conseil den- traide mittuelle. Si la politique de blocus pratiquee par l'imperia- lisme amerieain a conduit a. an renforcement des relations commerciales entre la Pologne et l'Union Sovietique et entre elle et les autres democraties po- pulaires, ii reste que le commerce entre pays edifiant le Socialism' suivant des niethodes communes pric- sente des avantages speciftques par rapport au com- merce effectue entre pays capitalistes ou entre une democratic populaire et an pays capitaliste. Il est evident que la coordination des echanges en fonction des previsions de besoins et de disponibi- lites inscrites dans chaque plan assure au commerce exterieur an recul des perspectives et une regularite bien superieurs aux term d'un commerce pratique avec des pays sujets aux crises et aux brusques os- cillations de production, de demande et de prix. Cependant, la Pologne continue a commercer avec tous les pays qui acceptent de traitor cur la base de l'egalite des partenaires. Nombreux sont ceux qui y trouvent leur avantage puisqu'e la moitie des echan- ges - - quantitativement grandissants - de la Po- logne s'effectue avec les pays capitalist-es. Le gou- vernernent francais a prefere priver notre pays de ces avantages. Il est permis a tous egards de le re- gretter. Approved For Release 2004/02/23 : CIA-1DP83-00415R006100270003-1 P. G. Approved for Release 2004/02/23 ; CIA-RDP83-00415R006100270003-1 LES ECHANGES POLONAIS avec LES PAYS CAPITALISTES APPUYE sur une production en plein essor le commerce exterieur polonais n'a cesse de se developper depuis la Liberation : accroissement du volume des &flanges, mais aussi de leur variete et du nombre des partenaires commerciaux. De 273,5 mil- lions de dollars d'echanges globaux en 1946, la Po- logne est pass& a 1.250 millions de dollars environ en 1949. La part de l'U.R.S.S. et des Democraties Popu- laires etant l'annee derniere de 44 % dans ces echan- ges, plus de la moitie du commerce exterieur de la Pologne s'effectue encore avec le monde capitaliste avec ceux des pays surtout qui, pour une raison ou une autre, opposent la plus grande resistance a la politique americaine de blocus commercial et &ono- mique dirige contre le monde socialiste. La France, malheureusement, a montre, ces derniers temps, a plu- sieurs reprises, qu'elle n'etait pas de ceux-ci. par Paul NOIR OT Alors- que la Grande-Bretagne maintient contre vents et marees ses importants echanges avec la Pologne et cela malgre Pechec des negociations financieres pour le recouvrernent des creances sur les terres britanni- ques nationalisees en Pologne, la France prend pre- texte de l'affaire Robineatt pour ajourner sine die le renouvellement de l'accord commercial, et perdre ainsi a la fois des produits necessaires a son economie et des debouches importants pour ses industries meca- niques que menacent la concurrence et la crise. Que la politique americaine a laquelle la France se plie en l'occurence soit un non-sens economique, les pro- testations de la Commission Economique pour l'Eu- Aperfu gineral des achanges de la Pologne avec le monde capitalistem EXPORTATIONS 1 IMPORTATIONS len millions de dollars aux prix courants F. 0. B.) 1938 1947 1948 1938 1947 1948 GRANDE-BRETAGNE ? 41 6 35 -26 31 97 ISLANDE ? 1 3 1 t FRANCE 9 7 34 9 11 10 PAYS-BAS. ? ? ? 10 5 11 7 3 6 BELGIQUE-LU)CEMBOURO ? ? 10 4 6 10 5 19 SUISSE 5 12 12 5 7 5 ITALIE 12 6 15 6 1 19 TURQUIE 9 ? 2 2 -- DANEMARK 3 15 36 9 36 19 SUEDE 14 41 66 9 28 40 NORVEGE 3 8 17 9 9 19 FINLANDE 4 15 32 1 7 8 A LLEMAGNE 44 16 39 48 7 30 AUTRICHE 11 12 18 8 2 3 TOTAL POUR L'EUROPE CAPITALISTE: 172 148 326 136 148 185 ? ETATS-UNIS . . . . . 13 2 27 106 51 CANADA ? 1 3 1 15 6 AMERIQUE LATINE 9 3 1 17 16 28 AFR1QUE 4 ? 2 11 2 6 ASIE 7 ? 3 15 1 8 TOTAL POUR LES PAYS D'OUTRE-MER : 33 5 11 77 140 102 . ? TOTAL POUR LE MONDE CAPITALISTE : 223 251 513 231 303 498 (1) Etabli d'apres l'etude sur la situation economique de l'Europe en 048 de VO. N. U. Approved For Release 2004/02/h: CIA-RDP83-00415R006100270003-1 Les har11101% accorsilRieS par la Floiogne AVEC L'ANGLETERRE : 17, 111;11S a Lon tires, ut accord a 6b... Mame lix ant les contingents de marchandises (levant etre ecluingees liii: ours de 1050, dans le cadre du tra it e commercial conchi pour cinq ans, le j lilt Vier 1040. ti Pologne livrern diverscs den rt.'es -al inietil iiires pow- tine valeur dc Ili inillions de livres sterling. Itile louritira .'..mtletilent des meld-des, de la porcula Mu, du verre, des articles textiles, etc., pwir 2.2110.00il livres. tile rectvr a en echange des autontohles. des machines, des ontils, etc., (rune saicur tie 1.3110.000 lit I es, en idlis des Ideas trequipement ,1 des mat ieres premieres (Mine, ea autclione, minertis...1, dont Is furniture a elj. par lc trainc de cinq ails. AVEC LA BELGIQUE : IA.' 17 mars a C1e paraphe it V a rso vie , tat accord com- mercial (run air, thuS qu'tin accord de pa iemen t entre lit Pologne et la Belgique. Im s ui_-hr des inarclimulises imItam : geses du part et (Vinare all Cl/117S de cette 1050, sera d'environ 1.300.11041.000 ii Irtuics beiges. 1,a Polo gne livrera it la Belgique du bois, ties prodnits aliment/Ores, des articles textiles. La lielgitine export era ! l'ologne des itiaeliiuies. in 11 lel: el. till CliVrt'. des ! la mines, du lin, du la Mine, etc. It'autre part, deux accords out did conettt.; avec IA liollande et les Etats-Unis d'Indonesie. CIA?RDP83-00415R006100270003-1 Le chargement a Gdansk dun des corn- breux envois d'oeufs ao/anais a l'Angleterre rope: In crise de surproduction qui frappe dela le monde capitaliste le prouvent assez, que cette tiquc courre.a l'echec complet, l'essor des democraties populaires et de l'U.R.S.S., l'incapacite des imperia- listes americains S empecher par exemple la Suede, La St isse et la Grande-Bretagne comme d'ailleurs cer- thins trusts des Etats-111k, de poursuivre des &flanges qui leur sont vitaux, soul la pour en temoigner. Alors'? Alon ? ramie du hlocus, si elle est incfficace contre les ays socialistes, elle sert toujours S faciliter In colonisation par les Etats-Unis, de l'Europe Occiden- tale ! Les principaux partenaires capitalistes de la Po- login soot l'Angleterre, a Scandinavie (Suede, Nor- vege, Finlande, Danemark), la Suisse, ]'Italie et jusqu'it derniere, la France. De plus, la Pologne de- venue puissance maritime grace S ses 550 kin. de cotes el se; gran& ports de Gdynia-Gdansk et Szczecin a elendu les echanges avec les pays d'outre-mer : elle commerce activement avec l'Amerique d it Sud, l'Inde, It' Pt kistan, l'Egypte et le Moyen-Oricnt. Gti int aux produits qui font l'objet de ces echanges, us tendent a Sc diversifier. Vers les pays capitalistes d'Emope, la Pologne cxporte surtout du charbon, elle est I; premiere exportatrice en Europe et fournit pres du tiers des importations scandinaves Lie combustible, et dcs produits alimentaires, notamment des produits (Fele\ age. Elle importe surtout des 'liens d'equipement (machines-ontils, outillage de preeision?mtonmbiles et piecc:i detachees), des matieres premieres (produits chimilues bruts, textiles, etc.) et utilise souvent son solde crediteur pour des achats dans les pays colo- niaux (produits coloniaux, matieres premieres). Dans les pt ys d'outre-mer elle livre de plus en phis des pro- duds de son industrie : textiles, produits chimiques, faience et porcelaine, et ineme produits de l'industrie meca tique, legere et lourde. Elle y achete en ('change surto it des matieres premieres. Atu;si pen a peu In Pologne colonisee d'avant-guerre prenc dans le monde figure de pays industriel. Elle comn ence a exporter des produits fahriques qu'elle devai importer avant-guerre. lei aussi Sc traduisent l'essof el lc progres (In p;,ys. Les MOM tranco?povais 1.e ; echaimes de la I:, avec la cacti t' de'vel mu-Ms en 10?1!1, PORTATONS (de 'itt lie) 1948 2.271 1949 9.978 IMPORTATIONS (de l'?1, 1948 1949 6.899 11.386 (en minim de francs) IC exportations (hilt den, importations Mont augmein expo I tilitiils cortiprenaient : rtel automobile (Pt:mimed Citro,m, et 17 entreprises avec!: mires), ut hi milliards de n teriel de Ixrecisimi, de iltt ile lin entreprises. i.e polo1 ises est done, un eon, lean., ise. P. N. ii- sulai ttl presque triple Mots tithe les 1.111,, des 2/3 envir . 1.e: milliards de t rancs de mate- Chenard, Renault, Simea. le lab:rication de cautions et the Irancs d'eepripement .divers oulements i hilles, livres par .ahotage des relai ions Ir , tres dm 11(111i' l'indost rie te premier bateau polonais apportord du harbon a to France eto,t choleureusement accueilli 6 Rouen en 1946. OU en est-on maintenont ? Qu'attend le gouvernemeni franrais pour reprendre des echanges true ,ueux avec la Pologne : CIA?RDP83-00415R006100270003-1 Approved For Release 2004/02/23 :.CIA-RDP83-00415R006100270003-1 Les -realisations sociales J. RACAMOND ,Seer6taire do la C.G.T. MIEN ET PAYSANS A LA CONQUETE DU BIEN-ETRE 1 --...,?ii N 1937, j'eus l'occasion de participer au Con- sell sell. General de la F.S.I. qui siegeait a Var- -.5.?J! sovie. La situation de la classe ouvriere polonaise sous le gouvernement du Colonel Beck etait deplorable. Les militants syndicalistes actifs subissaient une re- pression feroce. A plusieurs reprises le sang des tra- vailleurs en greve avait rougi le pave. Les salaires etaient tres bas et les chomeurs, nombreux, embri- gades sous le commandement de veritables gardes- chiourmes. Un exemple donnera une idee de l'atniosphere clans laquelle se debattaient avant la guerre, les organisa- tions syndicales. En vue du congres de la F.S.I. qui devait se tenir a Zurich, au mois d'aout 1939, les syndicats polonais avaient designe des delegues partisans de l'unite syn- dicale avec toutes les organisations, y compris les syndicats sovietiques. Le Colonel Beck refusa les passeports et exigea, cc qui lui fut accorde par cer- tains ? militants que les delegues soient des anti- unitai res. Depuis, le peuple polonais avec l'appui de V.A.rmee Sovietique, a libere le territoire national de l'hitle- risme et impose la democratie. Le Mouvement syndical est a pied d'ceuvre pour impulser la reconstruction des villes devastees et le developpement economique. Les meilleures conditions de salaires, de travail, de securite'sociale, de repos sont garanties aux tra- vailleurs par le gouvernement du peuple. Militants syndicalistes et gouvernants collaborent solidairement clans cette ceuvre magnifique. Le l'r janvier 1949, de nouvelles conventions col- lectives de travail ont OM conclues pour l'ensemble des entreprises. Ces conventions comportaient un re- levement de 30 % pour les salaires les plus bas, de 10 % dans l'ensemble. En janvier 1950, nouvelle augmentation de salaires, majoration des allocations familiales, amenagement des impeots au profit des travailleurs. Des conditions plus favorables encore sont faites aux mineurs, dont le travail acharne est precieux pour le pays et son commerce exterieur. Aux conges payes dont beneficient tous les travail- leurs, s'ajoute une organisation rernarquable des loi- 33 sirs ouvriers, geree par la Commission Centrale des syndicats. Les sites touristiques, les chateaux, les vacances itinerantes, les croisieres fluviales, les circuits en wagons-lits, sont maintenant accessibles aux ouvriers alors qu'avant la guerre ii leur etait pratiquement imposible do se deplacer. Le Securite sociale integree dans reconornie natio- nab e planifiee est geree par des Conseils dont deux tiers des rnembres sont designes par les syndicats. Elle comporte notamment l'integralite des cotisa- tions a. la charge de l'employeur, la gratuite des soins medicaux, des medicaments, des appareils de pro- these -- cc que reclament les travailleurs francais Elle garantie 70 % du salaire (50 '% en Fraace); location-maternite est de 100 % du salaire (50 % en France). Le budget des allocations familiales est pass?e 13,5 milliards de zlotys en 1948 a 79 mil- liards pour 1949. Ii faut ajouter %tie les paysans les moms fortunes jouissent eux aussi de la gratuite accorclee aux tra- vailleurs salaries. Et considerons, que contrairenient a cc qui se passe en France, le budget de la Sante publique est en constante progression, 5 milliards on 1947, 10 mil- liards en 1949. Enfin, en cc qui concerne le logement, les travail- leurs polonais jouissent de garanties inconnues en France. L'enormite des destructions dues a la guerre risquait de provoquer une hausse insupportable du taux des lcyers. Le Gouvernement, comme on le verra dans les clOcuments joints, a pris les mesures les plus severes, mais aussi les plus justes pour em- pecher la speculation. Ajoutons que l'effort de reconstruction fait par le peuple polonais, sous l'impulsion de son gouverne- ment et des organisations syndicales provoque rad- miration de tous les amis de la Pologne. Si les Francais sont indignes de constater qu'en leur pays, la reconstruction est sacrifiee a. la prepa- ration de la guerre, us se rejouissent des succes rea- lises dans l'Union Sovietique et les Democraties Po- pulaires. Ainsi, la comparaison pout etre faite entre les pays soumis a. l'oppression du grand capitalisme et ceux, qui comme la Pologne, se sont liberes. Pour les pre- Approved For Release 2004/02/23 : CIA-RDP83-00415R006100270003-1 Approved For Release 2004/02/23 :.CIA-RDP83-00415R006100270003-1 inters, c'est la misere des salaires, l'insecurite du travail, les attaques incessantes contre les conquetes populaires; pour les autres, c'est la marche en avant, lumineuse, dans le travail enthousiaste, recompense par l'amelioration continue des conditions d'exis- tence, par la securite de l'emploi, du repos, de la Camille. Le proletariat international est fier de ces magni- fiques realisations. It ne permettra pas qu'une guerre d'agression vienne en interrompre le cours. J. R. LES LOYERS EN POLOGNE Avant fa ynerre les to pets representaient de 111 a :III des salaires. La loi de ,luillet 1948 a maintenu Nowt& les layers des salaries locataires d'appartements d'avanf querre. Ges salaries patent done izn toyer 'fres bas partals). 1.es layers des nouveaux logements sont beau coup plus Neves ((/00 a 1200.. zloty). Mais le ple;n tarif lees( appli- que qu'anx eommereants, induslriels et pros artisans du serleur ?. Les petits artisans les membres des cooperatives de production ne paient gm. 50 de ces aouveaux bar/airs. Et la loi du 20 full let 1949 u apporte de nouveaux degrevements a de multiples categories de larataires. LA PROMOTION OUVRIERE EN POLOGNE En mains de elm' ans. 1,1.000 ouvriers de l'industrie d' Etat oat en arees anx Cadres de -mattrise : 313 sant devious directenrs d'entreprises, 482 inspecteurs on direelenrs techniques, 3.284 controlears, 9.712 eontre- omitres, ('Ii... Une malson de re- pos du syndicat des mineurs. La Com- mission Cent fale des Syndicate dis- pose de plusieurs centaines de foyers semblables, situes dans des stations climatiques (soya ge gratuit oiler et retour et 1;6' seule- ment du selour a In charge du travail- (cur pour son con- ge annuel). ,couci ma)eur lit FEHE 'UN des premiers soins des clentocraties popu-- laires, lorsqu'elles s'instituerent en 1945, fut de reparer l'antique injustice qui pesait sur La fornme. Elle fut done declaree d'un sent coup, en droit e: en fait, l'egale de l'homme. Ainsi, depuis pres de cinq ans, la femme polonaise - pour ne parler que delle ? accomplit des taches po- litiques, sociales, prolessionnelles qui. jusqu'alors, lui aient refusees. Aux champs, A l'usine, a l'Universite, dans les syndicats (1), ou introduite dans la produc- tion et les activites culturelles, son salaire est le meme (pie celui de l'homme. elle beneficie de tons les .avan- tages que l'Etat reserve aux travailleurs. C'est ainsi wean moment des conges payes, elle peut faire tin s 'jour dans l'une des mille maisons de repos mises A Ii disposition de tous Mais, parce qu'a ces fonctions elle en ajoute une au- ft e, qui tui est propre : la maternite, elle obtient tine d'aides suppletnentaires lui permettant de mettre a i monde, dans de bonnes conditions, ses enfants, puis les soigner et de les elever. L'Etat a trace pour elle un plan d'assistance qui, b entot, couvrira le pays d'un vaste reseau de dispen- &tires, de maternites, de pouponnieres, de creches, de girderies, d'ecoles. Sans doute ii faudra encore quel- q ies annees pour que cet equipement gagne tout le p iys. Mais les raisons de ce retard ne sont imputables q l'a la guerre. Varsovie -- pour ne prendre qu'un e temple n'a-t-elle pas ete detruite A 76 % ? Construire, innover, soit. Mais ii taut d'abord pre- p trer le terrain. C'est pourquoi l'on entreprend - comme le fit l'U.R.S S. de 1923 A 1934 - - la lutte contre les grands Hemp; sociaux : le taudis, l'alcoo- liime, la prostitution, l'analphabetisme, fleaux qui, en definitive et fut-ce par void indirecte, atteignent p us particulierement la femme et l'enfant. Les taches de l'Etat vis-?is de l'enfant taches considerables petivent se resumer ainsi : 1" Relever les mines afin que les enfants, delivres de in vue des decombres, se rejouissent des constructions nciives et hardies; 20 Luber centre les deficiences physiques et la ma- ladie ? plus de 50 n'etaient-its pas atteints de to- berculose en 1945 ? donc ouvrir des cantines sco- la ires pouvant nourrir 3.500.000 ecoliers; 30 Lutter centre to demoralisation operee stir la jell-- m sse par les Allemands, et pour cela obtenir, avec du pass?respoir en l'avenir. On a done cons- tit ne tine serie d'associations : le Combat des Panes, 1,111li011 at'S SC011iS, In leunesse paysanne, MOIIPC- ?nt des felines_ qui, avec ['aide des syndicats, deve- loopent chez les enfants le gait du jet, it de la vie en llective: A acttielle (.00.000 Ii' s, nch, 1,16r . Approved For Release 2004/02/23 : CIA-RDP83-00415R006100270003-1 ,APF;ri5N;e0 For)R,41eas62004/0,213 i;CIA-RDP83100415R0061.0W..00133-1 'Alfrec:1 FICHELLP, 1:EDUCATION DU PEUPLE Souct essenuel dune nation pacifique E Reich, hitl.6rien avait voulu rayer la Pologne de la carte de l'Europe. Pour cela, au cours de la derniere guerre, il avait cherchc,; a l'atteindrc dans ses ceuvres vives, non seulement cu exterminant une grande partic de sa population, niais en tarissant definitivement les sources de sa culture. It n'y a pas roussi. Bien au contraire. La Pologne nouvelle a releve le deli et il est, d'ores et dojet, ovident que la reconstruction sur des bases entierement neuvcs, dc l'enseignement et de la culture ainsi quo leur amplification sont peut-dtre vu esemplc unique dans l'histoire de la civilisation. 8.000 Omles detruites, 6.000 endommagees, 17.000 Maitres extermines, 90 % de l'effectif des bibliothe- ques incendiees, des dizaines de milliers d'intellec- tuels maSsacres ou physiquement diminues, tel est le triste bilan des annees de guerre et d'occupation. L'ceuvre de remise sur pied paraissaitt immense en 1945. La premiere plaie a panser etait celle de Panal- phabetisme, heritage de l'Ancien Regime et de la guerre. La loi du 7 avril 1949 a, a la fois,'sanctionne les resultats d? obtenus dans la lutte contre le fieau et etabli le plan du redressement definitif. Lors de la Liberation, le nombre des illettres et demi- QLJELQUES CHIFFRES PLOQLJENTS ECO LES MATERNELLES. ? En 1937-1938 : 1659 (83.338 enfants) . ENSEI GN EM ENT P RIM AI RE. - - En 1949 5.800 (240.839 enfants). 1938-1939 1946-1947 1948-1949 ....._ ? _ Ecoles 26.565 21.000 22.755 Eleven 4.513.394 3.450.000 Instituteur5 72.163 83.279 En 1946-1947, on comptait 1 instituteur pour 40 eleves, au lieu de I pour 60 en 1938-1939. ECOLES NORM ALES. 1938-1939 ? Etablissernents 74 Eleves 4.768 ENSEI GNEM ENT 1948-1949 -- 359 42.532 SECONDA I RE. 1938-1939 1946-1947 ? ? Lycees 362 1.100 Eleven 104.000 258.818 Professeurs 6.392 15.000 EN SEIG N EM ENT PROFESSION N EL. 1938 1939 1949 ? ' ? Ecoles professionnelles 967 3.589 Eleven 142.000 475.000 ENS El G N EM ENT SUPERI EU R 1938-1939 19,6-1947 1949 ? ? Etablissements 27 - 36 Etudiants 48.200 81.000 Professeurs 3.409 6.237 Chaires 800 1.543 En 1949 : 8.000 irovailleur, scientifiques. N. B. -- On remarquera que la population in la Pologne .3 diminue de 30 ',/,, depuis 'avant guerre. illettres etait evalue S. quatre millions. Le pro- gramme en cours d'execution et realise en grande partie, prevoit la suppression totale de l'analphabe- tisme pour l'annee 1952. On estime que d'ici la fin de l'annee 1951, 2.400.000 illettres, pour la plupart adultes, auront obtenu le certificat des etudes spe- ciales qui leur sont imposees. Des cours d'adultes trek, frequentes torment bon an mal an 500.000 per- son On peut done considerer que l'analphabetisme est virtuellement jugule. Simultanement avec cette ac- tion de la plus haute importance s'est poursuivie et se poursuit l'ceuvre de restauration et de construc- tion d'edifices scolaires. La restauration des bati- ments endommages a ete acheyee presque entiore- ment en 1948. Il a fallu aussi reequiper en materiel les etablissements d'enseignement : de 1945 a 1949, 7,8 milliards de zlotys ont ete depenses acet effet. Rien que pour Pannee 1950, 6,4 milliards sont prevus. Grace aces moyens, on a pu non seulement recons- tituer la situation d'avant-guerre qui laissait tant S. desirer, mais on a pu multiplier les ecoles commu- nales si bien que le nombre des ecoles de 7 classes dont il n'existait autrefois qu'une pour 17 villages a ete plus que double. En 1949, le nombre des enfants a augmente de 330 % par rapport a l'avant-guerre, celui des eleves des ecoles communales de 102 %, celui des eleves de l'enseignement secondaire de 535 %, et celui des etu- diants de l'enSeignement superieur de 230 %. La legislation de 1945 a etabli le principe de l'ecole unique et proclame l'enseignement obligatoire et gra- tuit avec une scolarite obligatoire de onze annees au sorbr des eicoles maternelles. Le cycle primaire est de sent am et preponderance est donnee dans ce cycle l'enseignemnt de in langue maternelle et des ma- thernatiques; au bout de ses sept annees d'etudes, la grande majorite des ecoliers entrent dans l'ensei- gnement secondaire dont us suivent obligatoirement les cours pendant quatre a.nnees soit dans un lyeee dit de culture generale, suit dans tin lycee dit pro- fessionnel a cycle quadriennal, preparant a un m?er 36 Approved For Release 2004/02/23 : CIA-RDP83-00415R006100270003-1 Approved For Release 2004/02/ M. LAHY-HOLLEBECQUE et L'EMIT 4" lather pima in diffusion de [instruction. Decla- ree unique, gratuite et mixte, dot?d'un budget de 20 millions de zlotys, organisee d'apres les plus sures donnees de la psychologie, l'ecole groupe aujourd'hui la presque totalite des enfants. Elle suscite on tel in- ter& parmi les adultes que plusieurs associations out fourni des fonds pour en creer, telle l'Ecole modele de Poznan, qui a ete construite avec l'argent des ouvriers reunis en ? Amis de l'Enfance ?. II s"agit l?'un veritable cotnplexe scolaire, puisque sont rassembles, sur une surface de 2.200 nt2 : tine eeole primaire de 10 classes, un lycee de culture gene-- ride de 4 classes, et un college peciagogique de fi clas- ses pour les futurs instituteurs. Dotee d'installations ultra-modernes, oft figurent des classes de dessin, de musique, de physique, de chimie, de sciences naturelles, de geog,raphie, cette institution-type comprend aussi tine salle de gymnastique, tine bibliotheque avec salle de lecture, un musee scolaire, des ateliers de travaux manuels, tine cuisine, un refectoire, un cabinet medical ci un cabinet dentaire. Le vaste hall central pouvant contenir 800 personnes est amenage pour servir de theatre et de cinema et le jardin s'orne d'un centre botanique. Les loisirs de la jeunesse COINUS, non cornme un jirolongement de l'ecole, mats comme le moyen d'ex- pression des activites creatrices de l'enfant, se develop- pent partout avec un egal succes. Les terrains de jeux et de sports, les bibliotheques fixes .ut cireulantes, les concerts que Vann& Chopin favorises ----, les theatres --- 4 .a Varsovie et 6 dans d'autres villes les 26 theatres de marionnettes, dont eelui de Sosnoviec a recu en dix-huit mois 40.000 spec- tateurs, les Academies d'art oft les enfants soot admis librement et recoivent le materiel necessaire pour des- sitter et peindre, la publication en deux ans de 1.096 li- vres originaux allant de l'album pour les petits attx ouvrages tie vulgarisation .scientifique pour les aines, Venquete menee aupres des six bibliotheques d'enfants autour de Varsovie pour connaitre les gouts des jeunes et y repondre, tout affirme la prevoyance de l'Etat envers la generation montante. Deja le system des Palais de l'Enfance -- inspires de ceux des Pionniers de - - exprime le &sir d'entreprendre, en dehors de l'ecole, une education de masse. Celui de 'Katowice, en llaute-Silesie, fonde par I' Association ouvriere d'aide a l'Enfance, se compose de 330 sidles, dormant sur un vaste jardin avec piscine (aiverte, et contenant tons les dispositifs propres [ensemble des jeux et des activites de l'art. Aeusi, en metne temps qtte Ion cree de toutes parts en Polog,ne une atmosphere favorable A reclosion des dons de l'enfant, circule un immense courant d'idees IletIVeS, de creations tecomies et de joie reparatrice. Pl. ogress vement in Pologne Be couvre d'un reseau de die- pensain s, maternites, cr?es, gardertes, etc... Les creches soot en mesure d'accueillir 300.000 enfants en 1950... . Les CJIonies de Vacances oit group& en 1949, plus dun udilion.renfants et de jeunes. On forme des specialistes pour 1as muv ?os de l'entance, et tour le: foyers craccueil ont desor. mais b ur cantine et leur terruin de jeu bien equipes. Approved For Release 2004/02/23 : CIA-RDP83-00415R006100270003-1 A. 'roy d For Release 2004/02/23 : CIA-RDP83-00415R006100270003-1 o Le Joueur s, uvre dun des meilleurs repro- sentants de la jeune peinture polonaise : Mier. zejewski. Cet art nest plus reserve a une elite : le u Service de la Creation artistidue d'ama- leurs ? assiste mat?elloment les talents naissants. Lellres el Ads ? dans les moms deuxierne guerre Immdiale semble (troll pro-ramie dans la vie callarelle Jr ii, Palogne one (rim, plus profonde oar (tans dimparle (met (Fit/re pays. C., Les persi;cutions jrapoerent avant tout l's ecrivaias., les artistes el les ,,,?avants. La publication des li 'res polonais, its r..s positions Jr peinfure, le theatre polonais, tout fat inlerdil. La vie cutturelle se 0111gia Mors dims la clandestinit, l'ecrivain, le poele, le pein,re, prenant constieih.e de immediate de leer Jeuvre, acqui!rirent du 10171e ',nip (Tile de tear f r ponsabilit1 MO al Ci-dessus, une scene dune piece de Th. Holny : ? La Maison ores WAuschwit7 >s. Un sanq nouveau a ete infuse 2 l'art dramat,que 4.8n0 troupes ouvrieres pour 7.600.000 spectateurs en 1948, conto 496 pour 2.000.000 de spectateurs en 1945. Ci-dessous, une tournee rurale des Films Polski, Le Plan de 6 ans Oquipera 20.000 ecoles d'appareils de projection le nombre des salles fixes doit doubler, celui des cinemas ambulants decupler. Mais voyons tout iraboril cc (iii'Mair a litterature polonaise avant rinvaMon du pays. L'influence des let - tr.'s traneaises y etait grande. La Pologne devait con- m.itre hien avant les .ititres pays occidenlaux r(ctivre lit . Kafka qui avait sdimule chez elk' till eveloppernent e:traorclinaire de Li prose experimenlale. Les romans dr Witkiewicz, (le Snit, de Combrowicz ne manquaient ni d'epaisseur ni du Cependant cette litterature, nuilgre sa valeur derneurait relic d'ulle ette. Le peuple n'y tr.nivait auctme reponse aL1N pro- biernes qui le preoceimaient. ne liSFlit Aujourd'hui, gr:Ice h tine lutte energique contre gracc A l'editiou (le livres bon mar- el 6. et a Is creation (rim large reseau de le nonthre des lecteuts ii quadruple_ It cc nouveau public est compose majeure partie d'olivriers et (le paysans. II ne petit av.dr (pie mefimice 1 regard tie It iii lion pure et (hi ratlinement psvelioliwique. Les dis- ci ssions pseticio-philw-,ofilliques el les. longs dialogues inierieurs l'interessent mediocrement. qu'll vent, C' trouver clans le Pros, non nil etre singulier, at irreci, mais tin homme de chair el de sang, vivant pour um ideal (lit le contbattant. guerre et l'occupation out servi naturellement de ti it tin noml)re considerable de romans et de 'lim- y( Iles. Sophia Nalkowika, miteur de phisieurs romans p:.ychologiques, a Zthall(1011116 S011 iiVIT onumence pour tr titer, comment clirai*?je, une timber(' vivante. 1.1 ses M.'rfaillens, d'un dep,millement volontaire apportent 11, temoignage saisiss..iit stir les camps de concentra- tion. Stefan I