HAI LAN VUOT NGUC

Document Type: 
Collection: 
Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): 
CIA-RDP83-00418R001700030007-9
Release Decision: 
RIPPUB
Original Classification: 
U
Document Page Count: 
111
Document Creation Date: 
December 23, 2016
Document Release Date: 
July 3, 2013
Sequence Number: 
7
Case Number: 
Content Type: 
OPEN
File: 
AttachmentSize
PDF icon CIA-RDP83-00418R001700030007-9.pdf4.98 MB
Body: 
Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 Iriftre IIMINIU rowan Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 HAI LAN VU'OfT NGIJC N HA. XUAT BAN VAN NGHe Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 VUOT NG(IC SON -LA Thang 11 nam 1941 t6i hi bAt 1-1A- N6i va bi phien t6a � Quan-phap 11.0i-nghi )hi Wulf; 2-42 kgt an 20 Liam khO' sai vit 20 nam biet xir, hi tich thu tai san 1110 c6 va se c6. Tuy vtiy, t6i khong sq an tit vi tin rang thg-gioi di chin Ian thu hai s gid-quygt duorc, nhung s6t ruOt vi thigu ngtr6i lanh-dao phong-trao. Thang 5-1942, to' va mOt s6 03-cluic Wit ctiOc virol ague & HOa-LO Hil-n6i bang cach dao mOt dating ham Lir trong nha giam ra ngoai dtrOng ahung khong thanh vi un xi-mang'kien- c6 qua. Bgn cutii nam, tei b ph�yang len Son- La. Gap anh Nguyin-ltrang-Bang, t6i li�i anh v8 chit trirong vtrqt 'ague thi anh oho bit l�ac nedassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 6 � (Mug-chi & San-La ,cang dang 156-tri mOt, cuOc nguc. Gong yiOo sira scupa vit tin hanh mOt cich ht siic thin tong vi nam 1941, da co hai Ring:chi Th 8 Cao-Bang l� va Maw riot ngtic ma 1,y till Icq bat Lai va bi chat du. Vic nay cang lam cho dg-quile chill RI:thong. Chang - treo gii thithng cho dan chang, mi khi c� ta triki : h6- bat sung doge tin thithng 50 d8ug, nu chat clan many, v tin duvc thithng 200 d8ng, con lan.g nao d Ut di qua ma ..,kheng bat dirge thi Anh ern quygt,dinh trich lien cOng qu.c d gora gap ban.g Wen gia-dinh gift cho, giao cho anti Bang rnua sang va thutic men, phan-cong cho anti Hitu ughien - cru dung di, va anh Trait v�i tOi sira soar' ltrung khO quail � Nhtrng rnti dgn gala nam 1943, anh Mug vAn aura mua dtoc snag. Anti em d�kit ruOt 14)1 cang sgt ruOt vi thiiy tinh-hinh ben ngoal, cuOc thg-giOi dai chin throng gay-gat va, filth hInh ben trong, phong-trao cach-iming throng soi ni. Anh em quygt-nghi pith tap quan-str v�q ch g khi lily d8 ch co NO thuan tiu, bin Sun-tva, Lai-Chau thanh ItInt du-kich. Vic ch g sung giao cho mOt s anh em thq nguOi lam. Saki, mOt timing em cui, anh em d chg dioc 2 kali sting ngan vit. 50 vitu clkt,a, ceng iriOc Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 7� thrr sang giao cho anh Han vi t61. 1116t bubi chffil, eirang tai cang vai ca anh Bang di lgy c6 cho ngiya,=dem sang vao rirng thir. Chang tai sq sang mai nb by nen lgy giay buac chat sang vex) ggc city rOsi lai bu6c gitty Nao c6 sang dirng each xa 5 thir6c giat, phat du khang nb, d8 Lau chirng 5 phat chang tai mai dam lai gn co% sang ra xem thi La qui, khi m& sang chang thy vien (Ian dan el Tim mill mai thy vien clan film quay each sang chtrng 5 tha&c. Chang toi lai thir phat thil. 2, cling vay. Vi ca khan sang sau mang thir. kgt quit citing khong horn gi khan tra6c. Thi ra vien clan phhi tong Ur nong sung vao nen cO.nho horn duai nong, vi vay lac m6' c6, clan ban ra ngoai ma khang n8. Chang tai nhin nhau thgt vong. Anh Hibu hal tOi; � Sung kh6ng clang dime thi c6 di khang? T6i dap : � Vic di thi dr di, nu khang c6 sang ta dung dao, cling CO th8 ha thii dtro.c nhfing kg nao dubi bat ta. NInrng sq anh em thay sang khong nO khang tan-thanh cho di ngay, bat ch6 mua duvc sang, nen chang tad ening y Wei nhau la sg noi dgi rang sang u3 tot lam. Khi ve trai, anh em h�i aka� nhao Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 �Th g nito? Co nh khong? T6i than nhien bra Ryi : - Na to lam, hal khasii 4 phat du nli ea. Anh Bang hi lai : - van ng8i & hen ngodi. sao n mit t6i khong nghe ting ' T6i oft than nhien dap: �Ngu thg anh khong nghe thy dime that, vi chang t6i di each chi; anh my ring Thi, chirng 3 cay s, thi anh Tighe thriy sao dirge. Anh Bang yen tam, eac anh em khac duvc tin sang n thl vui mirng phgn kh&i. 10 ra mit nhgt la mgy (Mug- chi ch g sting. Cu0c chuln bl cia ch�ng toi tign hanh ggp rat; chAng t6i vat) cac nhit m8 in6i dia ngteri Thai lgy pan do, 6, nen, phoi cum clay, dem vac) rirng du. Troug mOt cu0c h9p, anh em lcitm dam lai thgy 1,hring thin cdn thigt cho vi0c,vircet ague da gan day da. Ngeri dna throng thi anh Tran va Hiau ding da tim ductc vai nhiing gigy ma cn thigt. Anh em quygt dinh ch9n 4 ngiriyi di: anh Bang, anh Mtn., anti Tran vit tOl. Ngay kh6i handl dinh la ngay 5-8. 'fir c16 chang tOi phi thir ra vao icho quen. Sang nao atilt en' sang lam bi cho vi6n xgp ngtic cling di trun.c gio� lam, Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 Vle,c nity thttnh 10 Tien nen nhrrng ten giam-tht gitc c6ng ding ft dA Mot bubi semi, .anh Bang vit. anh Hitt' di cang v61. atilt b6i nha vien xgp re' thang vao rirng. Anh Tran v��i lthieng sot rac ra ngoid, c6i �ta du vito Mc, ding litn vao rirng ngt. Chapg t6i ggp aliau trong nit nha m6 ngtriti Thai, noi chang� t6i diu c16 dac. 6' dgy d c6 mOt thanh nien Thai dun &rang &mg d� Cltting toi-nhanli nhcn cM trang, mc quail Act Thi, d6i non chop tang, 'cap 6 trang, deo dao va cilia lam hai toan: Anh 'Fran vit anh Hien ding ngtroi thanh Dien Thai dtra dtrong di trairc, Anh Bang Ira toi di sau. Lac gy, tot ban khogn v8 hai khan sang khong n6 mang thco. Nu dtra cho anh B?ing hay anh Tran ni�hi larn S L.1" cAc anh y mang ra (tang thi that phien. T�i vi pilau cong man le: toan 'trtthc anti fii6u cam sting, toan sau toi. Chang toi bat clau ra di, bon salt trong hat bon tririre ma rat) hu&c. Theo chin:lug trinh. da' dinh: ham gy, chang toi phai virol 50 eay s6 qua song Da sang chat] Van-chan tire la ht da pilau Son- La. Ntur vay nu vien COng-sir bigt ehang ten' viroi ngtk _co ra lenh dtaii bat thi ehang toi ding 115. di khOi dirt phan Son-La r6i. M�en hu CO danh dien tin ye' Thilng-Sa. (14 ra lenh � Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04 : CIA-RDP83-00418R001700030007-9 � 1 � cho vin Ceng-sir Yen-Bai tray a thi ang khOng glt gao nhrt & Sen-La. Chang t6i ban tinh sang Yen-bid, ye Pha- Th9 bgt lien-lac veri anh em du- kich Thai- Nguyen. Slip dgn br song, chain tei dinh lay trOm 46 ch& qua rbi dim di kliong cho dg-qugc tim ra vgt tich, nhung dgn myi thi trai nho m4t. ngtrai. Horn gy 'nue ileac len cao qua, ngap ch chan ntli vi. trtri rn�mua nay horn truac, nen cac thuyht be h9 deu ken ye nha nen ch4t ch, kheng tht Igy trOm duvc. Ma tittle thuyen cac lai clang khang dam di vi int song =etc 15 chhy cun cuOn 'dux thac. 119 noi : � Cie Ong dr tra dgn tram bac rnOt thufen clung toi ciang chu kh6ng dam ch& That nguy qua. Ch6.ng t6i ban than .ki6m kh6c g de Om vir91 qua song nhung thgy ntrac xnay manh qua, nhiing cay gii troi tren giOng song du bi nuac cu6n c:him ngliim tang pang xa mai 1,11i n8i IOn rOi. 10 ngup xu6ng, ma nen ngai, khong ai dam bui ch. Dirng tren song -yang, gicra lac nha nhem teSi, nghe nuac chily cuOn cuOn nfur thac, chAng t6i lao clan nhin nhan that v9ng. Sau dahli chin net lai tren bai cat, ve song nay vay. N6i la ugi nhung kr thuc ra dem gy chhng ai ngi tS Declassified in Part- Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 Declassified in Part- Sanitized Copy Approved for Release @50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 � 11 --; nit�. M& m& sing horn sau, chtkng t6i lai men. doc song d6 c6 thug thuyht sang ngang, nhumg mien vAn to kheing thuyesn nao dam chO. Anh BSng ban vi rn9i ngtreri quay trO' lai, xuyen rirng v Ching-dong, qua Yen -Chau, M0c-chau theo durOug FIo�inh -ve Ha-DOng ; MQi n.gtroi dOng y. Unit day, .1.6i ban vti.t sung di, clang gia bueln ban di dtrOng. MQi ngtrOi tan thanh. T6i v�nh Ilresu nem Ition ca sung ian din �xuang song. Ltic dO, chung toi doin la .d6-quac da huy-dOng ha� vay Mug bat cluing toi, nen phai tint nhilng 16i tit qua rirn.g, khong CO ngtreyi di lai. C bon 19i su6i, ugtro.c giOng ma di. Suat ngay hai hen -sutii da dung 'cao nett, nirac lii clay phang phang: Tren du troi ultra nlitr trtit, chang t6i hi nithc nura va ca rn h6i. trOt &ay minh. Thinh thoing d6n ch iS co m6 da lai phti ch6ng gey barn chart cho yang r5i med ran ngthyi inrOc len. Th6 ma van khOng tranh khoi .truyt chan,- bi nixOc cuau ugh% T6i cOn nit& anh Tran hi len xttang ntrOc, cu6n di m6t quang xa biu --cayi':c6-guyng len dirge. Ca 'non_ cluing tOi ,���. 4 hi horn ntnr m6t dan chi*. Tel cOn ghi can 6 vao� ngge, ma gio via thac vao 16i ch ngtrOi-lan 6 nga d�Nithc -cu6n. mat 6, toi &nit dz. du tag cho intra gi6 quAt vac) nalit 'mai rat Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 � 12 � ram nem. soi� Cfr di the, mai d6n chieu vn clura ht su6i. chat' moi, bung deii, sO &en nhilng ming cum kliO mang di thi dii fr&t. nhao Ira thin nhir nit&c gao cho 'Puy vay khong ai dam vat di ca. TrOi gan tii rOi ma chilny� toi Win lop ngOp & giiia su6i, giiia rirng.Ong Wet dem nay nga vao dim ? Sau danh ngOi quay lung vao alma, tren Dint me) da, iii�gn nhir dein qua. Nhung chang al chcyp :mat dug� vi ret, dai vui lo 1)1 quan linh dui the.� sau hay dan thong suc sao truy tam. Tang suing, anh Bang in& ba-10 14y dau long pito tiem cho 1-n6i mOt F3Jig Ira tiem cho anh mOt Ong, via v� xueng su6i cho khOi 10. Bill lai di qua inOt chang su6i arra thi bat dau r� vim rCrng. Lac do mni ugueyi d.& � cum)) ra an cho do. dOi, du thin nhao cang nham mat uham rn�i ma until. Snot hOm chung toi di trOng rfrrig im qua ngdi chin va. 0i xanh, ngat rau chi sonng 1119C & hen 1)0 su6i rim di an sting.. Chiu, chfing t�i ve den Yen-Chau., bade kn. throng cdi cid Soria-La Ch(in% tni 1ai chia lam hal Loan di each Lilian. TIM v�nh Bang yira di chira day 100 thirerc thi nghe thgy vo ngua dap kip dOp sau lung. NgiMh lai )thy 5 con no:a throng dal theo, ngu0i mai ngkra du mgc on gang gihy king, quan kaki,C Inn Ung het chin% toi (lrn lii. ChOng, toi doaa Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 13 � l�ien Tri-ChAu nhung khong gialn �hay ; Maj -ma hon anh Trail da di trithe ductc naiy train thlthe dugng ugoty, khua trong rirog. M9t ugueri pliOngngua len g9i �hang tgi di tieo vac) chau. Vier' Tri-Chau.. xern the cluing tgi hoi ten td9i, que quail, ngh nhip. Auh Bang trit lei dting vi anh d xem ky, con .tai nil Mug :nag. � Ten Anti la vin Tri-Chau. Teti dap: � Ten l�iem. � Ten la gi? � Ten l� -Vien toi mini In lin vtin ingt eau ay, rdi tigp : � CO biR el& tinge ngfr khOng ? 'Ftil dap khong bigt. Han bao : TU.: nay kliong ph�euit anh vi ten anhla. Don - mit auli nOi la Dien. T�i vi yang ung di: Ten Dail la ten sb vi0 lang, dt sau, -cOti ten la Dieu thi ai cling g9i tfr thu& nho olio- nen quan kin hoi l�i ? tei nei l�iu. Vii hi atili di 4 Jived kia mit, cOn-2 ngu&i nfrit .dita Tel Um be noe nhien dap: Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 ega. as*. � Chi c6 2 etning tM chit lam gi c6 4 -ngtrol. Vien Tri-Chau moi tat lgy eang-van ra doe khe kli, toi nglie thgy nhiing ten: Luu-dire-Hitu, Nguy-dn,-van-Tran, Nguye'n-litonag-Bang va t6i, bigt la: 'Mug-van troy n�on chang t6i. Viet" Tri-Chau quay sang hot anh Bang: � Cac anti di dau? Anh Bang dap : � � Chang tel di buetri mugi, Mien diem. Alugi da ban b.& nhung diem dm g may chuc bao. ROI anti dri t�i eao-xu 1y ra 10 bao diem dua cho vien Tri-Chau xem Ira ned : � Bay giO ehdng toi v Hanoi cat hang, s6 diem nay xin bigu (plan lon lam qua. Vier! Tri-Chau 116i : Cie anh ce quen ai & tren nay khOng ? va cac anh quen bit niaau thg _LIAO ? Anil Bang chi vao 161 nal: Anh Dieu lgy em gal MI hie em rg, con t6i la ngueri nha Ong Tang, than dap duirng& tren nay. Ong nng,c15 quen eu. Sir nen ehang toi len btion ban. Vien Tri-Chan lai h6i : - Anh di diroug nao len day gigy then:1g- hanh cia anh ? ,T6i dap: � Chang t4i di 14 Phu-Tho sang.. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 � 15 � � Tfr Ph-Tho sang, anh di inly nglty ? qua Wing lang nao ? � Chang tei di 5 ngay, sang dgn chauPhtl-Yen, qua ban Leeng, ban Ygng va nhiZu ban khac nira. 'Ay l�oi cling tra 1�i liu nhilng ten lang gigng ten lang ofia dan-t0c thitu-s6 chir cling chAng bigt 6. day co nhiing ban Leeng, bum Ygng kheng. My may vien Tri-Chau cling dgt khong thuOc ht ten dm ban nen di cho t6i la thing. Anh Bang lai tip: � Gigy thong hanh elk �hang toi khOng co, ttrong rang Ong Tang da quen v�i Cu Sti ma chtingtoi la ngtroi nha ong Tang thl khOng 1ygiyc�ng duvc. Vier' Tri-Chau troll mat: � Ong Tang quen voi au Sir chir anh ding quen vi cu Sir a? ma kheng lay giay thOng-hanh ? 'DM gla vet gat anh Bang - cla" brm lily gigy thang hanh,tai anh cfr bao c0 Ong Tang quen cu SU nen bay giermtri khO khan. Vien Tri-Chau lai can 4n: � Cac anh quen Ong Tang thi nh�ng Tong ph6 ? Tai tra 164: � Nha Ong Tang & hang Day. Vien Tri Chau quac mat nhin t6i nOi : � Nha Ong Tang 6' ph 6 Nha Thte kia ma? nariaccifipri in Part - Sanitized Coov Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 � 16 � T6i dap �Ong Tung 06 nhin Nha, It ph6 nhitThtr, 4 & hang Day. Vien Tri-chau cilm the dm chimg tel quay sang Mi ngt.rii thu-lcS, : � The ram 1943 d5 phat chtra ? Ngutri thu-ky dap : � The narn nay mai phat -v8 cac chau, con cite Chau chtra phat cho dan.Vien Tri-Chau thy nOi the & cac chat' chua phat thi cho chang toi la ngutri Ha-dong, littc-ninh len that, ben bito chimg tOi : � ThOi cho cite anh ra. Di duirng hg t6i (16n phai vim nhit cac (pan Phia (Chanh-Ving), quan Ban (Ly-TruCen- g) ma Del Vit. 15n sau co len phai c� giiiy thong hanh cita cu Sir. Chang tOi mirng phep chttp tay via chAo ra di. Ducfc mOt quang xa anh I3iing quay lai chi vim 10 cao xu bat) tei : �Trong minh hay cell t !ink vii � so-rank �. Tri-chim cling ng6C glit no khani thl bay gi6 chang mini! clific la ngOi trong 16-c& TM mei : � NO ng6c la may cho minh. Nhung bay gi6 thi yen cu anh virt di rho. Anti Wing 111Zr liii Irty thu6c vO s6-ranli v6.1 xu6ng su6i nhung van y 1uy6n tic, vira di vira quay lai. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 � 17 � ,Chung toi di dirge .cliim day s6 ncra thi' gp niuiy npr6i vac sting deo dao ngtro.c lai. Ho nhin chting 'Lei met each nghi ugh. Toi -dong (lac hoi trithc � Ong e� bit nha. quan Ban O. dau chi cho cluing 'lei vao ngi nh6., vi lac n."7-rty gap quan Chau bio toi d6n phai vio nha quan Ban Met npreyi trong bon tra 16i : �Day chinh t6i la quan Ban, t6i dang di tiM 4 ng-tr6i t tr6n. Ni quan Chau .bio th thi niOi eac Ong ve' nha V dii nha, quan Ban bao Iv con, t11.76'i cam tIit khach, cho bi chimp, toi l�hach (men ciia quan Chau. - M6 sang hem sau, chang tei tra trent cum, cam an quan Ban len throng. Quan Ban cOn dna chan ra tan dtrOug cal. Flom .6.37 chang t�i vtrot hon 50 cay s6 dirOng trtrOug v�6i d6n, lad clang chin thu0 hOm qua nhung khi hei thlim elan chtng thi nha quail Ban cOn xa.-ainh net nh6 nha met ngir6i Thai ben, dung sau khi aa tkr gi6i thi0 la khach qtien quan Chau. Chit nha thay vay thi kliOng darn tit! ch6i. Chang tei h�i mua gao d th6i, chit nha bac) khOng co. Ctic nha ben canh ding vay. Sau thily hct throng luec ng6, -chang tOi 116i mita nhung Ito ding khOng chit]. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 fT61 lien dem hai bao diem dei lay ,haibtip .ngu*i cha thay dirge loi bane Ring ngay, lai cho them 2 bap nil Tei den chang tai an hai bap, can hai bap gai dau gitramg dinh danh d6n sang nhirng khi,ngn day thi hai bap da. mat. 'Tim trira.c tim sau thi thay ch3 cho nhai nat dixtri gam g i troll g D'en Mc-Chu, chang tai c6 tranh bap. gac Chau-ly nhung vi throng hep, hai ben la rirng, ihong the' tranh 16i nao danh hoaug qua bop gac. Ngtrai linh hOi the. ChUng tai JIM : Vira gap quan Chau & tren kia, Tian x6.1 th r5i, Ong can xem lain gi cho baa. Ngirai linh cam the nhin qua 1.5i elm char); ii di. Ser di chdrig tOi nai cc gap quan Chau e. tren kia � I i vi chang toi bi6t : Mi 1 Lfl CO ta iren, vien'Cong-Sir Ii ra 10h cho cac vien Tri- Chap, cac Ong Phia phai rai ban giay ra ngoai SAn tu trOn. Dan chop MOc-chau, anh Bang bao tai rtirao'. an qua ra5i mua cho anti bat plth, can an.h n.goi nghi quang tren, cho Arai tram thir&e, Tait *Ito chq, hei hang ph& nao ding h6t, chi con mot hang can bat cu6i cling, &i an xong di tim hang ban, ham-1'1)1113h niurna chang hang nao can gi vi luc .b (.15') ch9 da c chteu, ngtrai da van. Mat hon bnh 'Doan dirund .suc sP..o kham thu6c. phi0 lam Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 � 19 � +161. khOng dam & Ian trong chu nen cling vOi mua 9 ming &rang phen'riSi ra. -D6n du chq, lai nan no vOi ngir6i di chu yes, mua lai dirge my quA dtra. Toi xach ca d6n ch6 anti Bang lam anh tr6 nAt hi : � TOi dan anh mua ph& kia ma, sao anh lai mua banh v64 dua ? TOi voi tran- tinh de' anh � yen long �ri xach dim v�irerng cat Inthc. Di dime hon 10 cay s6 bong -chieu da ng, chang toi cung nga nhang thirc kia ra an. Dtrung b dna thi co mOt Ong cii gi�ay ciirn con dao & trong bai di ra. Chang tOi vi dna mOt gOc dim va May ming diremg rnOi Ong cu. Cu. gia vfra an viia khen ngon. CO bit dku ch�ng tOi dang dOi that rut, vi x giao ma phi'd m6i. An dim xong, chang tOi lai di, xhm t6i d6n mOthii nuoi de efia vien COng-Sa. Cat-xo, dui nal bat ngitt. Tr6j (18 intra, chang tOi chay d6n mOt nha ben throng ngfi nh6. Nha nay c�a hai vcr chi5ng ngirei Thai. Sang horn sau,_ day serm dinh di nhirng Ong chit nh�an chira day ma hai cai th8 dia chang tOi Ong ta gift ca. Sang banh vfin elnra. thay Ong ta day cho. Chang tOi n6i yeti ngir6i Vcr hai lan len hOi x.in the cling kliOng tra Rn. Sau cOn nam bao diem, chang tOi lay ra bigu ngtrO'i Vce ma noi : Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 � 90 � � Bay giO. cluing ti xuOi, khong can diem -rain; :chi ta long tot ciia Ong ba. is.tguei.' v9 ku. len nin ni vOi Ong cluing, chang tOi mo.i dircrc tra lai the. Khi di, d� gio� sang, chang tOi cam al Inr6.0 v�au hi ra mei bigt chit lin la mOt Lay sai ena. Cong-Sn. � Cat-x6 P.. That hii via. Gap chien, throng di cluing toi gAp inOt ngithi ngua Ink, ten linh theo sau, chirng l� inOt Ong Phi:A Ai tan, Anh Ming va toi nhin nhau hi hOp alitrng kliOng th`etrui1i thoat CLOG cham chan vi 119 da trOng thily r6 chang tOi r6i. San tOi va aah BAng gia ve� tinh Wen ngau xi Our hal ga l�buoc Ulm Ong l'hia tuo�ng that kliOng d6ii bun Luang tligy tuAri dinh trong tang clang lam di6m canh, ehang tOi direyng hoang hi Uiim Wan vilo 'Ilia Ong QuAn Dao, hick thy vAy, khong nghi ngiy gi din cluing tOi vac). nhh ocg Qii.n. D'en. nob, Ong Quail dang aim bit thugc phien v61 niAy ngtroi kink!), chi ngec dn xem' the chang tot sai ngirOi dna sang nha ben caul'. Chang tOi nOi v&j chit nha nay thai coin ginp. Bira 63, that dang hoinag, cO ca ruvu chii nha ding ngi ellen cha ellen anli, rat la than mat. Vi chit nha yea chi chang ten la khach quen Ong Quin VA la 11911 liii buOn gain co Lim. npriassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 .)1 Com mr&e xong-, Ong don giu.Ong giai chi6u mbi cluing tOi di nga. Vim thiu thiu thl thay trong scorn g�nhau Iuin I iosi ke dont ngtrOi dao ehay so ra ngoai rinh rich. T6i giat minh bo khe' anh Bang: � Co 1 ho bat -thrge bon anh Tran Hon in6t gi sau, ho lai gay g6e den du6c quay v'e. Chang tOi 116i : � Cite ong di duZli h v d'ay a? HQ ditp : � Chang tOi di duZii pita pha. T6i vit an13 Bang Oat minh &Mit thot. � Ca. LtrO-ng bon IAA pha, nhang duOi dn noi lal hOa ra uraiy ngtrOi Man di clic! v'e. Sao ma may thfing -Man di khuya 1116 lam minim da mirng, tirOng l�ha pha that. Chang t6i nghe rthi med hoan hi3n, vet h'eti : � MIA pita r dau trOn 11.6 cite Ong ? May ngtrOi dap : - II6m nay, quan Phia xu6ng btio e6 4 nhit pha tun, nen bat duo-c s thrroing eat nhie'm tin. Chang tOi a:a Him die:m earth nhung khong Mgt nha pha chang nO eel qua duenig nay khOng ? Chang NM ca6i thilm, yen tn ng�. 116m sau (Wn ban Bang gap. anh Tran va anh Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 92 Chang toi noi chuyn vtti nhau v nhchig sty Ay ra O. doe duCrng va cimg trao di kinh-nghi0m. Chang toi hen nhau s�ap su6i Rat rai Owe thuye'll ves cho' Pinrong (H6a-Binh). rol horn gy, 5 cluing tOi ngfi trong mOt cai nha hoang 6. yen duOug, uang mr6e, thay cum. M6 sang hOm sau, lai chia lam hai wan rao bir6c. Trua, da m6t cal trai cUa Inc 16, chang tOi nOi vi ngtroi cai dA 141 cho it gao thOi corn va liii pan ni mua (lucre hal xu ca raim, anh Bang styc n.116. ru6c tii illy eon cua, mOt con cua Verdi ma anli bat awe 6 chin nni da 3 .ngay nay vrin Chlt trong tai. Anh bo toi dem con cua nuiu canh, rOi ng6i tip chuy0 Ong cai ve" vi0 Minn ban. TOi vao bp inn coi gia cua al-lung kin-mg co, tr6 ra ban v6i anh Bang hay la nuOng chi). &au canh thi c6 mOt con sao thong. Nhung anh nghiem nghi truy'en nau canh, nn khOng c6 c6i thi tim bat ma Thi ra anh them canh cua. Toi caug chieu y vac) MI) tim bat nhung chi c6 bat nao gia CUll duo'c ma chay cling khOng ea, chi c6 may COIL dao khOng chuOi. Sau tOi cir tn tin ram cua ho vao nOi cam hap chin. Liic an, 116i den canh Icheng cO, in4t anh Bang bu6n thin uhung ding gik .cua hap chia cho t6iinOt ara, nhung bi6t anhnh9c Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release, @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 � 15 � � Tit Phi-Tho sang, anh di ray ngity qua Wing lang nit� ? � Chang tbi di 5 ngay, sang dgn chemPhn-Yen, qua ban Leeng, ban Ygng va nhibu ban khac Ay lit toi cling tra 1M litu nhirng ten lang gigng ten lang cfia dan-tOc thitu-s6 chir cling chang bigt 15' day co uhiing ban Leeng, ban Ygng khong. My may vien Tri-Chau cling dgt da-dtr, khong thuOc ht ten cac ban nen d�ho toi 1 Anti Bang lai tip: � Gigy thong hanh oa �hang t6i khOng c6, tir&ng rang Ong Tang dilquenvfri cu Sir ma changt6i la ngtrai nha Ong Tang thi khong lgygigyciing dtrqc. Vien Tri-Mau troll mat: � Ong Tang quen vOi cn. Sir chir anh cling quen vai cu. Six a? ma khong lily gigy thong-hanh ? T�i gia vet gat anh Bang: �T6i dg bac lily gigy theng hanh,tai anh cir bac) ce Ong Tang Tien cu Sir nen bay gib. mai kh6 khan. Vien Tri-Chau lai can 4n: � Cac anh quen Ong Tang [hi nha Ong Tang 43. p h nao Ha-nOi ? T6i tra 161 : � Nha Ong Tang & hang Day. . Vie�. Tri Chau qnac mat nhin toi nen: � ISha .8n,g Tang & ph6 Nha Th& kia ma? 11 ,juan Dan enn xa.. Danh nga nher nha rn9t ngneyi Thai ben dureyng sau ldii 1�r gieyi thin la khaeh quen quart Chau. Chit Rita thay vUy till khong dam ter ch6i. Chang tOiliii intia gao d thtn, ehn nint ban khong en. Can nha ben eanh cling vt)y. Sau thiiy h9 throng 1119e ng6, -Ohnng ten hin inua nhung h9 ding khOng chiu Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 -- 16 � 76i dap hi: � Ong Tung co nhieu ih�c r ph6 nhaThOt, ca 5 hang Day. Vie]] Tri-chau &Ina th cita clitrng toi quay sang hoi ugurefi : Ti 11- l2h n � 18 -- ban. .Toi lilin dem hal bao diem dt>i niy hai-bp ng6, ngWei ch� thily duVc lcri bang lang ngay, lai cho them 2 bap iiiia. T61 d6n chang tOi an hai hap, can hat bp gal Win gitrang dinh danh den sang nhung khi ngi't day thi hai hap O. mat. Tim tnrOt lira sau thi thily ch 5 cha nhai nat er 'dual gam gitreyng. Den 1110c-Cham, cluing toi e6 tranh h6p. gac Chau-ly nhung vi dtrO�ng hep, hai ben la rirng, khong tha tranh 161 nao climb cfr &rang hoang qua bop gac. [lob hai the. Chniig tOi nal : Viva gap quan Chau & tren kia, Tian dal um the r6i, Ong can xem bun gi Cho ban. Ngurbi linh cam the nhin qua r6'i cho ch� ti di. So' di chnng toi nal � gap quau Chau -6 trOn kia �l�i �hang tat bit M5i lmn ca tit tren, ,vien COng-54 lai ra lnh cho cac vien Tr- Chau, cad Ong Phia phi rai ban giiIy ra ngoai Ma tit tr6n. 136n. chop Mc-chau, anh Bang bao tei re vac an qua fed mita cho anh bat ph6., cOn anh � ng6i ugh" quang tren ch y viii tram thrretc, 'DU Into chc., hi hang ph6 nao cling hi, chi can mOt hang can bat cu6i cnng, tOi an xong di tim hang Wm, hang thinh. nbtrug chang hang nao can gi vi lac do chy da" v chi� nguai da van. mot hon lir& Doan throng suc so kham thu6c phiCn lam Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 � 19 � tOl kliOng dam ey litu trong clic/ nen cling vi mua 9 ming throng phen-rosi ra..Dgn du ch� ml. nn nen .voi riguOi di cho yes, num lai duve Daly quh. dim; TOi xach ea dgn ch 6c anh Bang lam anh tr6 mat : TOi dun anh niva ph& kia ma, sao anh laj mua banh voi dua ? TOi yOitran tinh d anh r yen lOng � xach clua va throng 661. birft. Di dirge hon 10 Gay s6 bong chien da riga, chi:mg tOi cling nga nhang thfrc kia ra an. Dirong b dua thi CO nit Ong Cu gia tay cam con dao trong bill di ra. Chang toi �dtra m6t g6c dua va may ming direeng mai dug en.- Cu gia vt:ra an vira khen ngon.. Co bigt d'au ehung,to,l dang dOi that riot, vi xa giao ma phai mai, An dua xong, eluting toi lai di, xilm ti dgn in6t bill nuoi de ciia vien Cong-Sir Cat-xo, (-1151 nal bat. ngat. Tra.i d5 muct, chAng t�i chay ,dgn inOt nha. ben duOng ngia nb.6% Nha nay caa hal vq. chng nguOi. Thai. Sang horn sail,: day seem dinh di nhung Ong ehn nha van chua day ma hai cat the cen chang tOi On.g ta giii ca. Sang banh van elnra thliy Ong � ta day cho. Chang tOi nOi vg hal Ian len hi xin the cling kliong trh lOi. San con nam bao diem, ehang tOi liiy ra bigu ngueri Vg ma noi : Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 Chang toi noi chtly0 yeyi nhau v nhreng sly xay ra & doe clu.O.n.g va cang trao Thi kinh-nghl.0m. Chang tOi hen nhau se gap 6. sutli Rat rOi thy& thuyen ve; cho' Phavng (Hea-Binh). T5i hOm gy, 5 cluing tOi ng n 'rang in6t cai nha hoang & yen dung, tieing uuOc thay coin. M6 sang hOm sau, lai chia hai wan rao inx6c. Trua, den mOt cal tri cim Inc 10, clinng tOi nOi Wei rigtr6i cai dg Jai cho it go tht)i corn valiii ntIIl ni mua dirge hai xu c�ain, anh Bang styc nho in.6c tai lay con cua, mOt con (Ala ki.",,nh ma anti bat duvc 6 char' nth da 3.ngay nay vin dui hong hti. Anti baotoi dein con Clitt pan cant], r6i lag6i tip chtiya Ong cai v vic intOn ban. TOi yao bp tim col gia cua ahung kliOng co, tr& ra ban -sr6i anh Bang hay l� nu6rig chn nan canh thi co mOt con sao thong. Nhung anli iighiein nghi truyesn naa canh, nu khOng cO cOi thi tim bat ma oil. Thi ra anh them canh cua. TOi cling chat' y van bp tim bat nhung chi c� bat ndo gia cult dulyc ma chay- cling khOng c6, chi c6 may con dao khOng chuoi. Sau tOi cr hr tiii ria cua be) vac. nOsi CUITI hip chin. Luc 1n, hoi da canh khong co� m4t anti BAng huSn thin nhung cting ger ,cua huIp chia cho 16i inOt Mitt, nhung bit anlinh90 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 � 23 � met,.tOi chi xui co in6t chi cang. Anli Bang nh'am nhap terng ti thit cua, cal chan cling khenig chu ho, c� ve ngon lanh Cum xong, chang tOi tfr bit Ong cai ra di. Trtra hOm sau ye' d6n suiii Rat d ghp bon anh Trail ng6i cIi? r dtthi g'Oc city tron.g rfrng. 1-15i CUM ntrUc gi ehira thi ha nguUi gt)t. dim mini cubir, no dii. That cite anti may man hon chnng tOi vi dirgc. anh thanh nien Thai din throng ma anh Trail cai trang Thiii cling ra 064 nen gioe threw cac anh .giao thiep veyi ngtrUi Thai de" clang khOng nhir chOig tOi, Thai clAng ra Thai ma Kinh chang ra Kinh, gap nhieu cal khO khan. . - Nghi ngui xong, chang tOi time' thuye'n v chq Phtrung. Khi xuong timy'en eheing thay anh Bang dau ca, cite' an hurl m6t tiag dOng h5. clang thiy gi, moi ngithi da lo cho anti, ben nhae anh thanh-nien Thai len pito do xet. Nhung anh vim btrUc diem khOi thayesn Ihil anh Bang da vi v�i xu'ong. Anh nOi : � chile cac anh chU tOi s& ruOt lam. Vi tOi gap thAng � Lai Loll nen phai chui Vao hang giit NqY bi cam, chi mat bOp ditu, dcri nO di khni mOsi dam di. Mi. &fin ten _(:( Lai Lon, � chang tOi hi6u ngay la ten x6p nguc c� 6. Sun-La ma clung -tOi da dt do cai Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 � 24 � Anli thanh-nien Thai dim cling toi dgn day la het plinn sty. Chimp', tOi ding anh ter hit, b�i- ng�i elm] dOrfg. Thuy41 xa. Chang mi cim nhin thea bong ngireyi thanh nien Thdi Va khac cai ten Gia cha anh vao long. Nhirng ft lau chemg tOi tin IA anh GII�rii' v'is den Mid thi hi .viert Gong - SO: Scfn-L: hilt dem ra hi bay biln vi Inc tren vi�COng-Si'r cho kham nhA� thiiy anh di vting. 116m .nno.c song chdy mauli nen chi 2 gi& slat thuye'n cluing tOi den chg_ Phuong. Bon anh Trail di thing len bint INig,oc, dap 646 v'el� HA-DOng hen se' nhan RIM ngtn'Yi chi gait tOi Uiy ch8ng � Triing - kin ii. COn tOi va anh Bang � nein Lai chi?' Phi:rang. Anh Bang simg strong bao tham ---- ("Jiang minh den day chik la VA clang toi keo nhan vao hang pho'an XOTIg rh5i, r� nhan 'vao hin cII tOc ta sira ngtreri ngcyrn. Moi nhin vao guong, tOi gidt minh vi thily minh khong phiti IA minh nira, niux mOt ngued Nimg: toe to.p mang tai, ran ria dam dai tua tua, da dC X(1.111 den, mtit Elmo Ido va hal ma hi5p CAt toe xong, cluing tOi vdc cdi 6 tut nei anh 1Jtng vao nit hiu china. Chit heing nifem don tiep, mei chi() : npriassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 � � 25 � Cac Ong 6 xu6i len hay ey nguvc v, d1 trp cla.0 churl? Nal chua tiil mei cac Ong de'n day,. nha tOi Co vai thing chau. nO di Wing c, chi cO minh tOi v6i dan chair gai nliO 6 nha. Nu die 43ng 6 day, -I:6i bho chau tlaii corn hP khOng Igy , Chung tOi thhy Ong gi�6 ye that tha, nh� lairOng nen bang leng tr9. Dern Fly hai chnng tOi ya. Ong chii nhh nOi chuyen lam an buOn.ban mhi khuya mai nge. Xem On.g cu mu6n cho ngued con giai di theo chnng tOi de hoc buon, h9c ban. Sang horn saii, tOi nOi y6i cii la phai ye Hfi.- n01. 64 bang ma, di hai ngithi them In, nen mu6n anh hi, (lire in anh Bang) choi cho vui. COn anh Ng9c (con giai en) thi lIla sau tbi len se di theo chug tin. Ong Cu bang lOn.g, lai cho con gai ra cho' sOln mua fink an ye' lam cam. Truerc khi di tOi dn nho anh Bang : Anti dr 6 day. tic nay dun 25, n'Un khOng thy ngued len don tM anh ti' giti quygt, phM r6i khoi chiS nay. Nu cO !Nisei len flit ngirei uy tay cm ruPt hO nhhn vira di vim an, va di lay ben kia buOc chi mui xoa trhng, va anh se' nOi ved .anh T6i Ia ngtr6i nha Ong Kim len ghp Ong b Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 � 26 � va anh s tra Toi IA Chi D, Nu ding nhrr vAy thi anh ciing ngtrOi dO di se gAp toi. TOi ra di, qua 1)6n dO sang tinh ly Di mOt quang gAp Ring chi Dung � Mdt 1ra tay 'tad' cal ca-men di nail bg.p ch.o vien xep ngne 1-16a-Binh ; D6ng-clif chAm chit di khong trong thay tOi. TOi di sat lai, ha thap 6 xu5ng ciao gong 6 vu�Ong vac) dau deng-chi. :Deng-chi trqn mitt tO1 v vai hi : Aub di larn ye day ? Luc dO Deng mCi rthan ra tOi, infrng re. Tot hi thAin sic kli6e die anh em. Dung n6i. se . � Ten thay bao clang 4 anh Won, chang no clang lung rin thni clay. Bay giO CO can qu4n tto, tin nong .gi khOng? vit 3 anh kia dau? Neu citn, anti cher toi d6a 2 giO, la gier di lam c6 ye. TOi dap : � Nu cher d6n. 2 gier thi khong tin, vcr vin r6i lai roi yito lay chling nO mat. Anh � Sao d6 cOn 6� lai day, tOi v trtrOc bat lien lac rei se den sau. Con anh Hieu ya Trait .thi v truirc tOi NOi xong tOi tfr bit dong-chi Diing ra ben. Ngoc dap 6-to ve Ha-thing, [Ci di thing vao nba chi gen toi 6'. 'Trung-Kinh, G4p tOi chi tOi mirng qua merit lai khan. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 a � 27 � Chi ay bit() � Cach day hai h6m, cO hai ngtroi (pert eau d6u chui, nhirrig sang nay lai di rsoi, vi cheu dint hai Ong icy ra gigng .tam, bat gap Ong TOng va bag cac Ong ay van day bat dal di. Cae Ong Ay him tOi: Chinh-phil (tang truy na t� tr6n, nu ha clnra ngtre'i lam4t & nha, xiy ra chuyen gi lai loi thei den chang tOi �. Bay gi?i kliOng bigt hai Ong ay di dati, tit' sang Itei gier .tOi ct:r thirunghq.i.. Hay la bay giiy cau v, tOi bio chat' n6 ra &thug Lang dOn, nen cOn gap hai Ong ay thi bao dtra ye'. TOi day dicu trtra hem sau thi arih Trani dip 6 trO lai, nam chat tay 161 sung .straeng not: � TOi doan the nao auh cang tret ye, tlid con Sao do (Ian? Tei dap : � Anh Sao dO & lai HOzt-Binh, da co chathi chi5 6. can than. rOi ; The anh f1i3u dau? Anh cho tOi biet atilt Iliesti on tint liealaci yei thanh nien Hanoi, da hen elle lien laa can than ri3i. Clifeu ti hOm ay tOi -dtra Tran Yong qua Ngii-ttr-S6, Bach-Mai den nha met ngtriyi ban ma trtrific kia chAng tOi \Tan nliO lam cite- khai hi; NgOi nli�ranli ba gian giaa met cid trai Rra trong hue va h3ng, trirOc mat la odi ho sen. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 � 2g � Chnng tOi viin hi mat goi nhau l�Ong Ca vtrom h8ng Ong nay thy khOng tham gia hoat-dOng each-mang, nhung nit cO carn-tinh vOi anti em �c4ch-mang. Hal ITU& ni lan lui tOi nhA Ong, chung tOi van (long vai dn tam vii mua lion, an vttn that ljch-.si d tranh nhiing con mat nghi ngty. Nhey vav ma van gift' throe hohn tohn hi mat. Khi Tran v�i birCyc Ira� trong nha thi Ong Ca -throng An cum, nhin thgy toi, Ong WO dila bat, chay ra Om ch.Am thy Usti, mfing ri: � Ngti0i ban ena 'Lai van 96ng �; Lam ban ca corn clang nhai vitt) nit toi ; T61 n5i thuc voi Ong IA chUng tOi vira ni�i vuot ngge O. San-la ve chin bat dirge lien-lac, bay gity cho tOi gii rigueri ban C't� day de di tim: hen - lac. Th iS IA anh 'Fran yen tn � vOi Ong Ct) � vtri:rn hang � vA ngiry horn sau ai qua lai trai hang hoa an,g thay nit ngirOi lain vir6n. c�a Ong Ca nit chain chi,-chin kho. Lite nho cling xoay triin tut:A chy, cu6c vuOn, Oat bey rho. Nhieu ngtrei khert Ong Ca nuOi duvc � chir Nam. � hay him qua. Sang IlOm sau toi cap 6 di vOng qua ph5 Bach- Mai, qua Thanh-Xuan tat earth deng d'e tranh tinh 137,1-1a-DOng vi lang Van-Phire; DOC dtreing, gap ai quen hay ngueyi nth() to mii� tot' lien cite 0 Lip m0,1 hay quay king gia vo� di ti6,su. V6a 1ar0 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 -0 � 29 � Van-Phac till gap chi. Hoc, mOt nti deng-chi trong xOm di ra. TOi dirng lai chao, chi gitrang mt nhin tOi kinh ngac v�cr hal: � Anh da ra v dgn day a Tui mat that's dang hang cac anh dtly. Rei chi dtra toiviao x6m, nha met d'Ong chi, dg.0 toi vao trong bang. DM dem chuyen virol ngric thuat 'al cho .cac ang chi nghe r6i cac &Ong chi dira toi to% met dim dim khac. Tti horn ty, anh em cho bit 66 giacc thOng c�a anh bang-van-Thu ve man Ram CY day. ,Toi lien vigt tho' cho anh Thu v�an v6.1 646 &big chi cho ngtrOi len I-Ma-Binh dOn anh Bag Ne. Sang hOm sau met anh di HOa-Binh va it rigay sau thi anh Bang cling ve dgn nal. Doc dtremg, anh .cho bigt cao bop gac kham ann. Wing deu dna anh de so v6i khan mat unit anh cult chhp hi anh hay cOn tre nen chting khOng 'than dirge anh nrra. Anhve dgn Van-Phk, cac diSng chi co t'6 chirc tin mirng bimat ."Ct trong bang. Met deng chi Tinh-Uy vien Ha-dOng dtra anh ve met dia diem iliac Huyen Chtrung-MY. Wing thoi toi cling cho don anh Trail � vutfa hug. chung met dia dim ngay Trung- Uung giao cOng tac. "Trong lac nay d (lac ho vay rao CAc vien Cong-sir ra Leith cho huh kh6 xanh g� Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 ,--- v�an phang, sin bon th viro't nguc c6 sung. My anh cm 1irn & nha in Le-van-Tan Lay y8 nhilng tap thong tri c6 in anh Ira ghi .dc cliesm ciut b6n ngired chung toi. Hang van Ii duo.c thra di khap ede d'on trai, phi, hay0 cl8 truy Da. _ Mt train 18 sail till anti Hoang-van-Thu &en gap tei vi anh Bang. Anh D6i : - � Cite, anh ra dirge that l�ay man cho Cacti ling. Hien nay dan chang thing phan uat Nhat- Phont; trao da lan rOng v�n can, dan ch�ng ey liung-Yen dii tran.h clan ch6ng neip thee, nOp thus, tr6irg day. .Dan Gia-Lam elfong trZing day, pha rnau. ritai day e6 hai ngtrea Nhat di bat phit ng6, ting day hi. din chang danh chgt.. Cbi phoug trio du-kich Cr Thai Nguyen, Bac can cting cthig ran hon trithe. Citch rnang hien gier di CO da s6 quart chang, d chiu holt hai narn qua, chttng tei that la gian nan lu.en hien hi theo r�j Nat khing b6. Mt' xang anh rong rac � Chang tOi atiCtu duvc thu cUa anh, cla nhOm hcp vi phart ding: anh Bang thi lam vic veyi anh Kier' (TruOng-Chinh) cOn anh To-Wan (tire tosi) thi lam voi anh Tir (Hoang-qu6c-V*) vi anh Birth, con anh Tian v'a anh Hien '6. Lai vc:ri tot. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 � 31 � MO' mo sang hem sau, chang tOi tfrbit anh I-Icing-Van-Thu theo .giao-thong v cac be pilau dinh. Giao-thOng dva tOi va tath Bang qita dixbrig cai s6 1 Ha-net-Chem de sang PI-We-Yen. Line Mil be' sOng 1-16ng-ll�n.h giao-thOng bao chting tOi day la b6n de Ttr-T6ng noi ma nam .1932 anh Bung tr6n & nha thuang Phil-Doan da di qua. Ti noi : � Th 6 ra nguei xtra can't ea bay gie la Egn chieu, chfingtoi sang dia. phan Bac-Ninh thi gtp anh Kien va ngire.1 ngOsi den chnng tAi 6. caul]. &Ong, mOt da diem da hen trtrOc. Anh 131ing & lai v�anh Kien, cen -Lei theo giao-theng di su6t dem sang Hung-Yon Wtp anti Tv. Trua born mau dgn cho' Direng, gan (len Bin-Yen-Nhan di thy anh Ti ng6i trong hang che'. Lau ngay mai gp nhan, chimg tOi r'At cam deng nhvng vitt phiti girl net mt birth than kiteng giant than ru4t qua. Anh Tv ngay nay khae anh Tir hai nam trtrOc nhieu qua, du dei khan x6p, mac iv) the sOn vai yeti chic quail chit() long, dam gia-dinh d'a ha ming, msat anh den sam, dOi ma hop shu. Mt be ria mei) mc dai va u6n cong kibu ghi-dOng cu6c. TOi ghe vac) hang, anh chi dia na rn&i tOi an ; My nam nay mei lai chive an na, sao rnk krung Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 - 32 -- dta nO ngort va thorn th. An xong atilt ra hiOn di. Anh di trtrOv, tOl theo situ, ve" rrn)t ngOi chAa On (My.Fty ngity & trong chna anh, tOi thgy- cite Ong sir,, ha v�ra vac), anh clesu chao : A-di-- da Phat �. That dung mOt Ong ti vi b() y-pirkic va ngOn iigiF di:tc biO. Ong tty. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04 : CIA-RDP83-00418R001700030007-9 B1 BIT & HUNG-YEN SAU m6t thei gian lAm viee 4 thang, vi anti Tu', tir Hung-Yen sang HO.- Nam, qua pa - dOng, IiOa - birth ri lai ye Mt helm 66 tin bio anh Giao (Hoaug- vau-Thu) dt hi 1J1 .16c d6 t6i dtroug 1 co'-quan thus0c huyen dtigc ill! sirng Ft& ben-chen. T6i 1iii bien Our sang Ilang-Yen cho anti Tty nghi hup ban ThirOng-vn Xn�-ny 13tic-kji Elm each _ diuth thlto cho anh Thu-bang each lien-lac veyi anh em ma-tham resi h6-tri met dia-diem Bil.c-giang d anh khai cu-quan d6. : Ngu mat-thiun bat anh than am v ca-quan iy till dem du-kich daub thao MO"y lion' sari tOi theo giao-ItiOng ve Hung-Yen, co�-quan lien-lac dal trong lang Du-x6, huyen Tien-la. Vint vim an nut thi bi mat than' p dgn Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 34 bat Thi ra b6at mat-thiurn da Ala 8g trong nha va 1i-(4c11 art b6-tri tu'an phien & ngoiti. Thay ted, chnng reo ram ri 0.p dgn bat. Tel libn x6 uga may ten mat-tham, nhay qua I.)r rao, chay ra (Ring. Nam phat saing ban theo strol qua ngfirri tei va mOt vien xuyen ritch xoac manh ao. Tir phia tnan phien'a ra yay hoc, thei tft-vi inh Oi. Throe dung ding, tei danh gig tay d chUng bat trOi v� hi chiling danh tra tint. Ten l$ - trtrang lap til.c bac cho vientri-huyen sZytai, va 206. situ thay m6t vier del khg xanh dan ho'n10 ten Huh mang shng �giai Wye' huyen �cell may ten mat-tham lai nam phuc 6 cu-qu.an d cho. cac anh em khac dgn thi -tip bat. Sang hOm sau, vien tri huyen ga�tOi len tinh Hung-Yen. Sau khi ra mat � cc quan � COng- Sfr, Tuan Pha� may can va'n veo, tei bi tgng nguc. Bern ay ten chi" nguc duti dan krn x6, va ga, vtt ra khai met chic i Urn r6i � rn?yi � tOi vac) tam nghi. Tel cling bigt toil chi & tam day thei rOi v'e' Hanel c ygt kign � Ong chanh Cam La-n� c (Laneque) de Ong cho nye d� eac men WA cai clet-xe � nhy dam niia. T6i hOm cite ban than cua toi Ia mu6i, rep keo dan keu hiden ther than tham 116i. BO quan-do sic sua m6-hoi hoka vOi mai ntr6c dal tom litnitOi khoug ugh (hive. Tel lighl Ian man du each voi cac quail CA111 )) Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 � 35 � Tam gitr sang hem saii, tOn chU nguc IA() Mi ra phOng can cithc dt xet. Nita Pao Hung-Yen cling e6 lion 20 anh em chin1i-tr pliam, trong d6 CO dOng-chi � Tbng 11161.1� LO-quy-Thi0n. Thgy tOi lien san dOn, xin phCp ten chU ripe acm may nm x6i eh� t6i an. Nhang taii vim cam nam xoi dint len ini0ng thi cu Quail � tang luen 2 cal tat vao �mat. Toi digng nguoi va hOi : � Cu daub tot. 17.8 tOi gi? a Cu Quin � gia lubn cc bo len toan vut. May Ong di ngai trong bop gac cling xtli them: � Thang ay thi cii danh cho nix* tr meYi duvc, vi b0 mat n6 lc-cc, h6n xtro.c, thgy ngithi khOng them chao. . Bay gier toi rnbi ro la minh khong vai chLo cac � cu gac nguc � nhar nhng anh cm thaong phalli nen b J.nui cai tat tai. -Dgn hem �vao khoang mOt giey; thgy c6i 6-16, vien chu ague chay vao xa-lim bao tOi Ra ma v8 Ha-a0i. chart ra khoi xa-lim, t6i thy ten Chanh etni va ten Luyt (Lntz) citing hai uguoi Phap va may ten mat-tham di sail la di Khoa, dOi Hohn, Klianh - van chop dOn & ngoai. Ten Lutz gnat: npriaccified in Part - Sanitized COPY Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 � 36 � � A, thing to am may LA& tao chtra? T6i dap: � TOi bi6t quail 16.1 65,i a. -- Th 6 thi nOt that char nOi di tao nh.C. May da IA& dOn Cita tao th6 nao r6i day, 646' hat &Jill mey may, hurt m6i sau (len sO� Mat-thiun IIa-n6i, (Luang chnia am-u lanh lung, ghe min ma litd nam trtr6c day. tOi da btr6c chan vim. May ten mat-tham clan tOi vao pitting giy r6i La - nee - co tin vho keo gh6 bho toi ng6I, dtra thu6c l�ho hat va v6 vai tOi than mat bho:, � Tao thtrang hal may lam. Lhi trtr6c, May dai kitting chin n6i that nen hi &nth dau,'Ohac may cOn nher. Bay gRe, giay v6i bat chi .day, may khal cac vi6c cho &mg, cho that, chit: thrng dainlux lan trtr6c. Bao thu6c l�ay, gift: lay ma hat, c6 khat mr6c Lao bio lay cho ma u6ug hay chn n ung cai gi tao bhp mua cho vi may m6i ey t� ra, lai trein trimh m6t th6i gian chat: lit thi'6u th6u rat nhiesu. Mitin la may ph6i khai that thi mu6n gi ding dirge. N�i xong La-n6c-co mi ra len phOng net, chi cOn may tAii. linh tag6i canh ngoai ciia phimg. TOi bat &in dan.h diem hat thu6c la, r6t mr6c u6ng ri cAm bat chi vi6t, ttrimg thuat lai viec vtryt livc cat' minh : Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 � 37 � �1) LI do vovt n gvc: a) Vi phi-co' Wong-minh ban vao trai tit Son- la lam chimg toi scy hi, nu bi ban hay nem bona vai lAn nrra charig tOi tat ch[, vi nha hi khOug tranh di clan duvc ma cling khOng Co trii An. b) Nh�it Sou turiic dOc, 'Alden ngtroi dai ra mit ma eh& Chang t6i la nhang hang tit ti r 15, 20 nam d6n chung than trtrerc san khong trimh khOi ch6t. 2) Chuang triuh vurgt nguc : Muc-dich l�r6n sang Thu. Theo sly phan ceng efta cluing tOi thi F1iu v�ao-D5 chin trach niiirn nghien-drudOng sang Van-Nam vi Sao-Do da & ben Thu ma'y n6m. Con red voi Tran- chin trach- nhiem ra mA nhang ngtr6i Thai lily 6 nein quail do a mac giFt lam tigu*i Thai, Chang tOi 'rat kinh- nghlem v nhlrng vu tit tr6n & Sun - La Hit thay tir khi c6 nh�ao nhieu vu,i tr6n du hi truy na, bat lai dtrqd It& hay bi dan.ch6t du mang nOp 1Ky anthng, nen chang' t�i tr6n -ra, khong di ngay nant lai & mOt cal nha m, oh& cho viec buy - na ngirng lii cluing tOi Med -hat nu di, trong nha m.)3 da cO san nhang 6ng nix&c WI cum kh6 lam lining An hang ng,' ay; va. ngAroi. Thai me Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 tin cho rang IAA mO co ma thieng rAt nhien t� trgn ,khOnig giain nap 6. d6y va agtrai Thai cling ,kliong darn dgn gun, so r ma lam, nen nhihig ngily chang tot eymi rut yen gall va van, thco doi duvc .vi0c truy-ng ben ngoai. San 15 ngay !hi nglie dircyc clan di r&iig khao WA. rthau : � Nita pha thoat rOi khOng phai di tim nOaD. Lac by gio. chang t�i moq bat du di, nhung kliOng may, MI hi gt i1ng Ngu chO tOi kliOf di thi CO khi se' hi bat tt ca, nen Sao-DO quygt dinh cling vei Hiu cfr theo diryag di din.h sang Thu con Tran & mai trongknom tOirCii di sau. Hun na thang 'sat, tOi khoi, cling 'Fran bat (Mu di ithirrig vi ngireyi bit dirtmg da di trithe chang tOikhong thu6c, Li& ng& khong darn di na, danh phai quay ves Trung - Chau. Chang tOi di mayen rirng dgn Ta-ba cthi r6i cir 1in theo bO sCmg Da v8 Hem- Binh. Lac Ati dirOlig gap nhiUu kh6 kha,a, gap cac ban co dan cir Ii phai tranh, xuyen van rang. Nhlrng dung cO ,vgt nggen di Ong phai tranh. Ltrctng thqc thintren coin kh6 dem theo, saa phai dao ca mai, ran ma, cac thir qua, la an (Tuve ; vi th di hon 3 thang mi ves cin I-16a- Binh. VO II6a chang toi di. b6 y- phuc Thai, mac qu'an � vai Phu lc-10 va.a di vu.' a tinh Om tricot agur&i khOng ngar vtyc. Dun bg:a Noe, Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 39 -- chung 1.6i phhi tranh dbn canh, hal qua. sOng-dgn Mai-, Uhl ci5 dn canh, chfing toi cling phai ngang lOi .qua song Boy. Hai ngireri co vai cline hoc, I ang 14,0, mua san, mua ng49, ti loi ra ber rung ngii hay ly rh�ng guar. giiiadOng. Thy vic truy na gat gao, Tran nal Nei tei : Nu dr di vOsi nhau mai thg nay, khOng ,c6 the va khong noi nuong tiya s6 bl bat cdOi, bay gier chOng La chia tay, onh & loi kigm cOnasviO,c lam An, con ted.thi v HM-Duang c6 l�a Doug- Trieu v�hu mO. Th g IA chtng toi bat du chia lay. Tan di led loi Ong kink-1g dam vao nha ai quen bit, than thuOc ho hang, ding khong darn dgnnlifing co. sii� hoot dOng khi trtrOc vi sq nhirng ogirtri -gy bj bat ma cha mc, yq con ho clang oan gin each mong, nay diary tOi vao ho ,s`C bat Op :.Chinh Phil d xin cho ngiroi nha. yes. Vi vay hang ngay tOi yin di theo con dubmg de Thanh-Tri.va con dtrerug Lang-Cau-meri .d6 trOrg ngong mong gap nprefi gum. Chgt 1116t hOm tOi,gap mot chi phu air, tui cluing 25, da ngarn .ngthri den, hi.- daub la Siru, que & Thai-Binh nlurng khang bit ro IA Mug nao.. Chi. nay clang Lot dOng v�i ted Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 -- 40 � rtArn 1941. CI-Ij oho tOi 3 (Ring rei hcn 5 giir sang horn sau den Inu-Mi di clmen Kin diOn thir nhtit ra befH5 rei r�a ph6 Be. song. Chang MI gap mOt cid xe 1)6 sang Gia Lam mua c c5i. ben &Ay giap dtii nh canh cn khai ugh. Qua Gia- Lam, chirug 10 cay se, chang tOi One xe tay chq Diin, (Hung Yen), chi Siru bao tOi Se dtra den mit nha (:;nen d cho tot nghi direly sue vi hi(n may 16i clang bi clan nguc vi ho. Den cho. Ben, cMng tOi An corn Tit chap tei c6 mOt nguiri clan Ong gap chang tOi. Sin! giao tOi cho nguei dtra 161 vo Mpg Dau_20. TOi yira den ngo thi brit. Nguiyi dart Ong dua 161 chay ra duo.c.b Sau horn rnOt ling deng h khai xong, mgy ten mat tham oltai tOi xueng xa. Um. BAy gie-Y horn sau, yien chn mat tham Pobert yito x�im goi tOi day 116i chuy0. � Tai .sao (la tren liii cOn hi Mt? Lac trendi dtrOng u�m tai the, naiy that ranh manh nhtr con kill nhung may cling dal nhur con be. Tai.sao l(hOng tren sang Thu ma lid mO v'ed ohang tao bit ducec ? Bei hrin the 1ui hic &in hot : Bay giO. thi mAy cO trennfta khong ? va di ra. Tam gio� tOi h pi lea phong giy, mOt gian phang ma irtro.c day clung tOi vn pi h phang Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-g Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 � 41 tm qugt hai ben treo cac fir& dung en tra tan mi 41 CO Iq thi pghiem. Bay gi6 e6 them nhieu hinh cv mft1 ithitr ihang sat tay day mr6c._ Nhin qua tai thay ngay styli tin hal) eita a& 'Mat thain. Trong phong dcvi, d� mat cap, vien chm Tay ma t6i quell bit rtinr Laneque,, Feutot, Lutz, Robert v.v... va Phan Sinh, DOi lloan. That l� mkt bQn qu.ST sgng. Bt dau Lutz tom lay toe t6i, dap dau toi vao tuOng, ra uy sgm set: � Thang nay, may van hoan toan ,n61 lao T6 eung dm may tgi hem qua tao vat xe di r6i. May n6i di ehting tao thi scht. Bay g16 phiti tra 16i eau tao hoi day, nghe ehtra. Nu noi Uwe thi hay n6i nu n6i dgi thi tha may ed. bito ngay rang � � Tao khong n6i that, ehang may mu6n lam gi tao thi lam �. Th g thoi eh* dirn.g khai lito. N6i xong, mat Ilan nhin thang vito toi, trOn xoe, m'om tit len nao, lien lac len .Son-La dOn chting may? Cluing may b5-tri thg nao va di dt.r6ng flan, ban son ra sao ? 1 trong ta (lira nao tbam gia tb- chfre eho chAng may di? Con ba thang era hiOn gi6 dill ?May phai noi that Ira dtra tao di bat agay 3 than ay. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 � 42 � ) )r�'!! tra. : toji Ii on toi fi6in ta/PC52areli.'Vi. t& d�bigt don -daub; etia qtfan �g,he ge.iii ham,' kh6ng the chin. Atro.e, nen ribi'lihai kh�rt ding.. \Ira khai nt ltyi, tof hi mayten. Khan'', Van... s5n Vat) lot' quart ao, huQc giay then vao quay: , Robert thay Lutz hOi eung lei snort hai ting &Ong rdurng ding kheng bit them duerc diu gi Ir Mtriti .gite chang eho t6i xugng xa-lim. T6i horn sau t�i lai hi then len ban giay. Lan nay c� gram niem n& tip tol : FeutOt dtra :thuge ehol toi hut rbsi d6a danh ; Tao khong mu6n dant' may. liini gi ? chi:mg t.no cling met va miy ding ehgt. May .cbgt, thk. -eheng tom arig kheng dniscre gi, chring qua viee nha ntrOc ph ii lam the,i. Bay gity may theL lb it di ..TOi 141. phan tram.; Chile eac quan da bigt ,hohn caith ngtrei tn tr6n, bp. vo 1ri lut nu co grip chi') quen cung la.nhir sty ginp ado ma fhoi. Ch* hien nay tei dang thi hoat-dOng sao duve ? V lai nhfing ngtrtti hbat:deng 'ham het da 131 bAt r5i. TOi khong dam .1khai man 'iti day nhiring rtgtrtri cling trtin Art etac cling bi "bat. Lae do eac. cfUaii bit toi nbi di s khong di yen, tat l�Lllijra daub 0413 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-g Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 --- :43 441-...gi_ma_Ahong -khai�bgt su thdt ? Sty,thdt la .Sao-DO y1-liknada�,.5aug ,tebn . Tran: tht V o)ag-Triti, Cac :quail dr P011g-Nrf.d.11__42,6 n,ii:t.i(11 I ; � :E:euteat,4ai-li61:, ;May 6-6 chtic hal'. kia gang 'kid'? sans tau that khOng? ' ' .,t II.A f;'). �F chac no sang, Tau theo nhu- chtrung- tritth da dinh, trir khi hi n tr thu gi th rn.6i ilhai quay yes. Con'Tilri. d'inh hi n.6 TA' va D6ng-triau 1�ni81 Viva not Ncmg,t6i. bi,lbt.quan .ithung khOng Ji de Icugng -d6t ria, cdc-quan ch.o.dirngdes. uhky dam ngliTa la hal ngOn tay ciia toi h treo it ugtro.c..len ngOn chan chum Augng ltrot chuyen tay nhau quay, cOn t6i thi bat ,dau phay,..cir nk cajAhky.,t6i, 1j 1iL trjrAc cOn to sau nh6 din. Nhty dgn vai cirt vai :414i PAP (quan,16n�ims5i uqj tay, bilmili,p,tikhot_di sang phongldthc. 'Mccy ,tep it Jj1ij gi t i A:49m iy-4 ,pLitilutjtu:#,R2, ykarn 16n,. hot_c#t... rfr 4,4 ya, (1111 %Na�-1�31.1itii-PliPielt)1.3t111WW.VunhtlY cip?0?v4.4Y.,1A:PgisiERO' -SIYIn419.g&vut io n4rn,. tho- dtro-c m6t ch6'c thi cac quan jiasg,r.a1KLY c64 quan do cho di a tau thity �. Chang bat tOi Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 Sam tren chic gh1ai, d tirdtc yap miii ang 4c. Trong ntra gio,, bung toi chirang phenh, nirOc ti_ra mai, ra dit, ra tai. �gtijm di. Luc do my ten mat tham va ti Harting &m hai tay *it hai chan toi xitch zuting eh� nAmnghi. Sang horn sau tinh day, nghe th6y ti6ng khoa loimg xoang , sat) ma ghe r�nhtmg sutit n$ay horn 62/ira c nay 116m sau, t6i kitbag bi go di, yen brt nh.m pghi . Anh Hoang-van-Thu cling bi d6t ngay xit. lirn ben canh, thinh thoang lai dap ttrerng ra hieu 116i thin � Di tinh chtra? CO viec gi khong? C6 chin don nhe.. Chit thi Hied oh* drug quen tb qn6c day Led nOi cis anh thieng lieng thim thia song. Sang ngay Oa* ba hal tOi � CO con s6t nun khOng, n6u khoi rbi thi len itgay, quan dol. Ted., lira led la khOng st nhirng hay con chong mkt likm khOng di &Km. Th 6 lit ngity do tel 1ii dirge nghi ngoi. Chin gut sang horn sau Lutz met cira. Am' dui cue tioln len du t6i.: Thu t6i nghe 1ic ay nhitr ting goi cia ntli ten mat thara m6. cia Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 � 45 � -:-.15m cling mc k may, phai len khai cho that, chang tao khong chiu da may noi d61, T6i bi dull len phong tIm - gnat. Lan nay khong chOr citc quan hOi, tOi n6i trtr60 ngay : Cac quan kitting hitt' t6i. TOi di khai that tat ca ma cac quan vAn cfr danh thi tot con it khai thg ? Hitt' vit Sao-I35 hien da sang ngu cac quan khong tin thi cho ngtroi sang do la s`e thgy. COn nhtr viec lien lac vad Dang thi Led khong c6 lien lac gi cC, ngu khong tin, cac quan cir bat ngtroi nao da lien lac NIA toi xin chin ti n6i di. COn viec trpn & San- La, ve' di throw thg nao tOi dC khai ro ca, nu c�quan kitting tin, thi xin dtra cac quan dgn nhiing 16i WI di vit nhiing ch & & hien nay On, (Mu tich. Bay $ily d� eitc quan co 'Ruth nal th1. tai cling danh ch6t th6i toi ngirng lai .trutec nhiing c'ap maf trirng Wing, CO vC cham chd trOng, tOi noi : � � Tei that khOng hikt tai sao c�quan lai c6 y pha Cach-Mang yiet-Nant, mai, gicra luc no throng tranh-dgu danh dui Phat-xit Nhat.: Thap. T6i chac cac quan lpfn khatig phai l�hat- xit mit l�hiing ngirOri Phap dan-chit Dc Gaule, dang Ch6ng bcna phat-xit ben Nap lira tai sal Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 che Hitler Min ruthe .-Phip think no-le. 6' ben nay Ad phat-xit Wit k.e'e vat); truevc ht l�arn nhuc ngireri Phap nlyir viec xe.� cac vien quan tea 6. dm rb�i dAy xtriing song cling Nhu vay la timing tn dwi danh-dir c�a nhang ngtted Philp dan-chii. Tel tin rlingch� tn.-rung. dia Cach-Mang Viet-Nam ch6ng phat-xit Pimp- Nhit la thing. Truife sau rai nhirng ngued Phap dan-chil ding bk tay veri Cach-Mang Viet-Nam. Ted "'dieing hieu cac quan ngliT thg nao ma danh troi: met ten huh curl hang ngil Cach-Mang dan. . Nei anr day thi Robert, dua mat nhin Feu - tot, con Lutz thi chi 'iraO Mat tei : . . b6, may! Derng thut�ing tao Chung tao liii ktiong bit hay sao I Nhung vieC lain day la theo lenh quan Toan=cluyeri thi May &nig gia mem nua, :phai .nni. that di. a Bay guy tao chi hi hai vic l�a thang.tr6nrved may hien gi6 d'au ? va viec lien lac v61 Wing may Hit nao? con vie,c tin trong rung' thi ke Lac may, Ching tao'lkhong can la. - Tot dap : � Ca na 'toi den cung khai ci eel, au cac � � P ' � 14' - quart khng ,cha a that thi cara claith toi mh thi chAng bfelltiai the n'ao: 'ihong thg Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 -- khai tfe'a cit ch o ngtreri khae bi hat oan ung. COn 3 ngtitli, iti Citng:.teli ail hien nay 'eat quan -dtr6ng- trity4tri -tha fL�g :�Crum_ thiiy thi tei day' him .sao -bi6t duve ? - � .! N6i d6n day �Chi6c. ci:ic hO & tay Lutz belt clitu vung len; mita d6n xotin xnyt lily da Thit tOi �rei mily tilting sat lily rurerc slat' bat diitt rchIy van toi nilm met la, niic chimg inu6n1�gi khong,. ken mit cang khOng giay. Thal 'cac quail ph6. di sang phOngkhac,..rei rt-t4 ngtreri litilt -mat � thitm diti tOi 'xtteing, gier nghi trim, lai cai.ti.e.7rtg -dap ttrerng- cna anh -,..,floitug-vaurThu va citu neoi saug: sang er ben _ki,a - vong t: co-v-frr ,-ura � Ha kliai chira ? C6. bgin bung-41Th chin �nhe� -dirng quen- Ti.)-qu6c (My.: Dn.& chieu thi hon D6c-ter Liii, Nguyett-Trao hi d-Nr40 s&mt tti4m, Trpng 8 ngity liu mat thin tr& nen rthOn nhip, ke .ra ngtroq bp.a dem n.hirng bug khitch mOi� nen toi,..;14 ,b6 quen. Ngay thir hin, tet lai hi goi len 661 'ehuyen. _ Uin. nay toi dem(c:1Vif tfan Chong ph it itB ra tilYen truyen uhung hi lii Itir sir -de 4p..x,i1O.n.g. ot trlin Ltru6ng.,quay._dien..,Ntra chung, 'bong ii Vaneque` `anti`i) 'di *fto ra --zlg&u 1II�1ic sau, Tut 7,CEo"toi va' bap:" � "1 1i':- 7-b av:Ga Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 �48- - Tao cfing bia may khai thuc nhung vi clura duqc knh c6a Ong chin .cho lam cung thl tao cfr phai hi, may dirrig oan tao nhel ROi hart Mo toi ng6i khai, doe cho phial Sinh chop. Xong cung, t6i duqc tra ye' xa-lim. Toi mirng r& va tr hao, dap, twang bAo cho anti Thu Jit: Toi d cung khai xong r3i. Tuy minh hi b6n tran den cue kilts nhung nhiing sty kht; cue :y dii dua d6n k6t qu1 l�irth thing chang n.6. Vic lily eung kt thnc Witting tOi con b gi�. hi r s& mat Chant it lau d d6 /cot them chirng Thinh thoang bon d6i Hoan, dOi Khoa CO IfitC xu6ng nha giam h�i nhiing eau cqt ran: -- Th 6 nao anh con vulyit nguz nira khOng? Tel tri 16i: Vaqt nguc duqc hay khong la m6t viec nhung ngtroi ta khOng ai thich & ta. Chang ,lai hot .t6i: -- CO bit Hohngvan-Thu khOng va ThU c6 bigt To du ).) khong ? TOL lam b6 ngo ngin tyairn khOng h quen thu0c. M6t thang sau, toi ra kh6i sir mat twun sang Ha-LO. :Lan nay kh6ng th4y ho din vaotrai chinh tri ninr Imam mica. dit di thing, toi t. ngia hay la toi dA vuqt ague nen bi col la thwOng Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 � 49 � ,f. phqm chiing ? Ho du t6i gni nigy'cira sat c6 ban de : Cellule cortdamnee a mort �. Tot gist mirth, theo ten gac nguc noreei Phap vao bang tai, nen xi- 'thing lanh leo. Ton nay clay tOi ngai 'rang r�i m& thanh chm sat dal hai chan tOi vao khea. Mi. Met Mt sau, y dem vao chi bin con treo tux& dm co de' : dangereux evade Son.-La D. Th a la tOi hiau cal tOi trang v�a phan c�a minh. sit& 4 thang bt giam cam nhir tha, kheng dtro'c th6 ra ngoai trir rinCii tan 18 dirge hai ran an 'di tam, m451 ran 15 phat, tOi ban khogn khOng hat chimg can dinh lam gi ma aura dem Minh hinh ? Bang m6t helm cO lenh caa vien Chant' xaP Clernenty tha earn Cho mOt clan. T6i nghi hoc c6 le tOi rninh chtra dang chat? Va hal thang san tOi dirge tha ra khOi da dtra v Hung.-Yen lam an. Hem a'y ngair 6-6-44. \rift Chanh-an tuyen b6 pilaf toi. 5 na'm . � ta. Toi hi vi6n ay : --- 'Ong buOc ted 'nAin tit 'la vi tOi ? toi � � . chi di lila Htrng-Yen chir khong c6 hang chirng gi haat dOng`& day ca. Th a ma Ong buOC tOi 5 njtlt thi th4t la vo-1, yeu cu ng xi IA Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 50 -4. Ten, chAnk an nhin 1j, rai In6t ltic tri t kri T6i cLing bit anh khong hokit ,c1Oug gi Cr ct4y ca_nhirng anh chipg an len tett ..thuvng. thtnn dt dtro'c sty.cOng..bang hon. � TOi cuOi mat : . DO IA to' hi Ong thii vi Ong la ngtrOi. Vi(4- -Nam my cO lam clio Phap theo chil-trtrong cita Phap, nhung chic trong ltrung-tam Ong, :Ong nghi d6,11 dan-t6e- Vie-t-Nam, d6u ,.tArqutic _thi chinh Ong phai bent). \TIN tOf mi hUy nay, sao_ Ong 110 bio toi len Loa thtrtyng-thttnl (Ingo cOng bang ? On'g l�igtrOi ,khOrt,g .benh,ytyc. dirge stY cOng hang lai bito tei doi sty 'eong bang val niaty thang cthyp ntroc thi khong , btiagi co dirge- I 'TOi ding ch4ng cling an lam gi vi An tai co sa'n 20 nam, rOi, bet 1oi t6i.,,cOT6 An do van chtra bet thi. hay �HT Ong, co lam oho tOi 50 ,tilant tit naa Ong, (Tuve 1:StItung, Cifing _ cOng-ly thi tOi, nOi th6 thoi cur chirthry'ert cua That-xit Phap thi cOn dau ma t Scr� � '4 quan Bang-Minh da dO. b6 die. Phirt-xit Pbap;sAp den ngity tan sei ma pliat-- ;40 Nh1 Ong, chiing 16i phu nittraTig CLIO 'Cho chnni,; nO..,. of( 0. Ten" chanh-an Tighe no! xOng 161-: Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 � thi ..aok, vitt gt 171.1 �gr? ..t; , TOi rn .)-'47), � Toi e6 baa da khong. hOat, (long danh N�i xong linh khO xanh lai . Win n.guc va. -Ong quark d lao lai mid .teli nghi trong: cal bang chira lgn ma tei bi nh6t hom_miyi Ngay dem Ong clan canh phen.g rat chi mat v�Oi t6i dj tuiin d'On tham toi Ong bum den hOi : � Co. twit. khong , , $0,1, ogot' mOt_thang -glom o -Flung-Yen, linh. khO xartlt ay,gii tei lienjtpa .thugng-thilm Ha-NOi dt xir an vuoi ngoc. Phien .tint clic bit kOt an .toi !lam xa-lim. Thu la cOng yin 25 Dam ta thinth 28 nam .tiit cit. Them cai� an titin than � 20 'lam- A!itl u nta la toL pha ngi)i ,th vi clii d6n nancr: 83 tu noi ht an tt�uoc. VIirit'irp nay tol 35 ,.-14111sc9 lnAt airing thirngaili" trOn nao , tint' tyu nhung de 14e.,1411 pstr01..ta dua;t6,i_._.rai:t4o, thon- Ibajn Ha-ai khong_ muOn cho lei trklAi riff iNlia_.,b) 114700V:1ft HO. ki� �;;ITI ' � - � f � .10 , ! 66, iam "'el/ � ;. t-`7 -- TVAan -II6a-16 ra mot "Int min ZIT � 1 _ Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CCA-RDP83-00418R001700030007-9 -- la : an di va r truOng. QUAII do chi ca thin 130. Mt khi rach rued maap nhir xa nhOng thi c5 nhien chi:mg tOi du khoa than the� Ong van minh cila Hitler ! Giai ret [hi qugri mOt cai chan tfr c8dn mt ca chat], tr�ng chang khac gi Ong sir khodc do ca-sa. VLIQT NGVC LAN 7110` 2 HOA-LO HA-N01 NGAY 9 -3 - 1945 � trong hohn-crinh kilt,' env ctia (31' nhiL t�, nhang chfing toi nao rung &ay hy -vong, ehe� ngay N141: Phap ban nhaul Do lit ca-h)i dOc:nhgt oho clan Vii)t-Nani, ce. nhiing ke trong t�, nti d4y xOng ra chi6n-trithug chign dgu. Tgt ca chOng t6i ,nu chuhn hi san sang, mOiS,ngiroi gt� sgn ingy daiig bac lam � vgn v�oay s& lgr nheng mun de rich v�iu thanh IAi caah i a khi ntto ra ttert �$6 va -DM th Ii cho d qa6c. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 �53 � � Va cal gay ch6 (VI y da dgn�: ti hem 9-3-45.thgy dal bac i ri tip d6u nng trang lien-thanh khOng rig6t, cluing t6i mirng Op tiretng nhau rgi rit ern oi 11�Tha't-;- Phap ban .nhau ri5i nap nha -tu rOn len mOt khong khi virot nguc. Chang tei, ii.tc Iiy la nhiimg con lib' sap tar yes ring. Hai gi6 sau, thy linh Nhat vim dM gac oho- Tay.'Chang telt bit la Phap bai 1.61, Nhat thAng, Gitt phut nay thu.an tin nhat eho viec tr6n khoi Ha-LO nhirng khong may, mOt s6 anh em hang hal nhat dit cluvc chon ra ngoai thi el6n hAy gia� van cOn le te & cite trai khac nlur anh - Binh, Hoang- minh Chinh, Le - trong - Nghta. Le-tgt-Dac v.v. Mai dgn hem sau chimg tei mi lien lac duva nhau va phiti ch6. dgn horn sau Mita, nhan hOi Nht:it vao m& cfra, cluing toi mi ke trtrem ngutti sau 8 anh, trail len phOng p hat thu6c, gia vec 6m 'lam crap chan ren hfrhr. Eign chieu toi sang trai thirong pham chon ingy tay treb tArc'eng be khOa giei nhgt th chirc cang di, Chin gib' dem, khOa cfra nha til bat dim u m& va nhting� chi& giety lam bang chan xe ra, duvc tung mai pha nii)c ,ra cOt AO. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 -- 54 --- Trtro'c klii di mg.i igtrOi quygt dinh nu 157-linh Nht 6.bop gac ban ra',43.nh:nacibi throng nAng 'hoaolth6t thi ntim dlai,-cort itgtroi nao 'bi thirong nhe thi cling phai co' ma t hay-ra. va sgp -Omit 6 mOt dia diArn dii dinli. Ltic tr�len mai nha; ruy anh,thirerng pham allay xu6ng, trt.r&c ri dgn 11/.91, t6i. Vim leo :ra gilia _Ming b6ng. thniy ting ten linh Nliat 6 chOi canh ben kia .gQi sag choi canh *ben nay. Chang tOi'khortg hiet.n8 noi gi vi khOrig 1)i6t ding doan la cheing n6 bit.� tin cho :nhit c6, tit trtin. Mgi ngtroi khong giiirn he fling nhung ciing nhii :du chn Cling ra, CO hy sinh �uIgkhAng tine. T�i c5vu� qua thang bin chilin liiy cot Ijittien gii:it t�githi nhArrig An phin ham chat raj nhhy xu6ng dirOng nam im ch6 sang Nhat Nhung cher mill van khong nghe thily sang nb �chi thiiy.ting chan die Unit ern chiay tren nt5c nha, ngei xe) vito nhait fara earn. Hai ha OM :sau -.van khong [hilly ting d6ng, toi: Fix 111. 12,6 dirng. njit Vito g6c city gliu rai fan ra b�Bach- Lau, dirng.� earth may nirac ctoi clic a nh NAin "Atilt sau khong Italy -bong al, tbi dofrn chirn,g anh em hiving �ra &rot n6u thing linr-gE Jti 'nen 1'4- quAn tI4ng cOe qugn len *au' Mtn kh� nhung vi dulu toi to qua, citiAn'ngAn, quAri.kh6ng Declassified in Part- Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 � Jo � 11; I R..) : V AA,I cin .l; o�t ay le rt Or; eP j PmFIX, �- yi?:" TOi g9i xe thue xu6ng Bach-Mai; �xe dong. Tei nhily,phat. len � Tot gvi ea E dn ,Nlarpg vt;di cho ngtroL nha :N. 6m, n't;trig, vAy anh em, ch.ay that nhanh va.:dirng di ya ph6 ITIu;imi di tat sau nh4 Diem, :qua: hOp � Cilugren�r4t,x1161.1g. cbo_chong. Anlr xe cant chang,,mOng chayviynk_LtIc iab�p-OClu-R'�ciw'tQO 5 ten linh_Nhat data hat xe ngirtig Iai. TOi,h6t hoang. Sr toat: rub' hoi tiy 11:6i : , - liliOng'brot mink co neri chay hay khong ? 'clay Thi 5 khan sfrng kia s�hil d in dal f.' �''' ad; 01 - long am c la3, a o � ng r.; .rr nghtC7n de Cho- may ten 'lira]. _I\lhat mg. h.Sul xe ra khanii-"V-11 hit�Oq 01 chang Chi len xe.ehb lel,' di.: Toi Aing,-quynh, khOng 'filet no can 'oaf noi luot c mu'ti6ng . � � � , -), : ,v, ',� .� - A-ri-ga-t6 ! (dam on) vi� 1.;.,` � MAch-Mai toi ',ti ii.,' xe,dii i al waY pOn,(Iollg ,nhyrng.anh phu xe I:hong cO ii tra fOi danli cho C. vi dtrug'lau se bi lo. Cai M.C. ; tuy chi'i (hI 1)01 vei CILO niei. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 � 56 -- TOi lan yao uha nvOil .cil : Ong Ca ytrern 1-16ng. Thay tOi Ong ca Iai cO cai mimg r`er nhir ngay vinyl Inguc Son-La ye' tham Ong. Ong ghe tai tOi nOi s : � That sung str6ng Oa. Lau nay nghe ngtreri dn Ong da ch6t rikia ma? - Ong vi ly quart ao cho tOi thay, 15.-y ma cho ted dOi, va hOm sau dang hoong hitt thu6c l�gei tre:n her h ngiri turceng thorn caa hoa hang hoa hi* TOi & choi- voi Ong Ca mOt ngay rei chieu horn sau, margin Ong cai 6, chic tic the ya ded gtay mang tap Xi, tr& v Lang Van-Phfic tim ki6m lien lac. Vira d.6n du lang Khirceng- Thiro.ng thi bring thy nguraq dau ha chay theo raim chat tay tad keo lai. TM nhin ky, nhan ra chi Dan, mOt chi rat co cam tinh yeri cach-mang va la V Q' m0 t ngtreri ban a giftp d6 chang tOi hon 10 nam hoat dOng. Chi dtin toi v nha, goi cheng 6. hang :xem v y�er hien ph& khoan dai. Bern tOi trO chuyOu d'en khuya mad nga. Chien horn sail,. tOi lai (to the, 6' cap nach, tat qua may lang yen tinh ly j-la-dong ye Van-Phtic. TOi tim nha anh 'Eno nhung vao 136n Ian den khOng thiy, 16.c iy da mireri gier dein rCi, sq tuan phien nghi ng?r, ted danh chui vac -merit tre ted Nhung vira dat 0, dri do g6i dau tOi hi svc ugh?: Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 � 57 Day gi�m tr6ni cirdP ; Dem tun phien di rinh m6 n116' ra thAy minh nim day,.: ra truyen� I6i thoi, Wit T6i danh lai mAc quill]. an. Clip 6 di,- Tremg thay c�quail girra (Ring clink chui� vao n.g�harng &Cif noi thAy no l�ai (man 1(). thien tiler dire Khilng-Tir sq n?iin day nhili� bon mat tham di lung �Tay trout:, tliiy niinh ditu LF9C,. mil n6i, liii .cho l�uh 1.h6: xauh trein thi ray ra: I Chi con each tree) lon cay rAm & con duesng_ - (Icing di chi?' MO' ma ngn l�en, chi, da Huh -NhAt cO di UAW dirOn dt:rerng Ong IthOng thdy nao. Nghl,thti tOi ln len cay nam nghi nillrug chira y.en ch6 di thAy e am ckngireri :v1 �Audi cay n116 , dam vao lung tei Vcl. giO bAc ret ntnr: cat thit, .da Fot danh treo xueing vao cai quail ther CIJ , P- vay, nhirno. di qiumh di Olin, thay .06 ben .cay:rAm, to' lin, chni vAo .dongoi. cher sang. Nghe ting ga gay Sang Ira Cigng chay gia gao ming quanh, tei mn.ng r& vi cap 6 di tr6. Mug Van-Phac tim anh Tue. Viva dgn dlu lang, tinh cer gip ngay chi Hoc, vai deo chic day nau. mirng nm n lay tOi : � Anh ra bao gier thg ? va dati v'es. day ? TOi dap : Ila each day hai lain. 1:6i hem (Ina di Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 � 58 � nha anti Toe lay. Paso d'eu khong thicy. .Chi ilea: Nha anh 'rue can dem, da ban di heli thang 3 i. Thi di giao-thong day, anti di cftrig vol toi. Cac :auti Khang, anti Bac� anh Le-Vien ding vera di truer() t6i, co 1 bay gier clang di 6 1)6. song. TOi nghe noi sung sung gLuc chi diin di ngay. Vtrot theo 3 cay s6 thi gap anti Le-Vien. Tir bit chi HQc. chUng t�i di len Ciiu - Giay vac) hang an x6i. Le-Vien nOi -- An x6i nhii:ng ngity & Sem-La I Arth dtra t6i v dia dim a gap anh Khang vA anh Bac. Den noi meri Wet mOt b6-phan c�a Ks, bo Vit-Minh cen er day. Cac anh em khac 6 .116a-LO ra ding Lan 41.0 den, day Um lien Cheing 'toi chia nhau di die da-phcrong, c6ng - tac. Phong Ira� chiiag Nhat tr.& nen sOi sue. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved forattES. JO-Yr 2014/11/04 : CIA-RDP83-00418R001700030007-9 Mo'l .rHAT HANH * C001311T COU MU'aNG : Truyert Cmi TO HOAI 'TRUYEN VA KY SI/ : IN LAN TH 2 ctia IRAN BANG TIENG THa IN LAN TII 2 rim XUAN DICU CHI TAM ANH DIEN : KIM! CHEO GOC a4: c,4p TRAN CAN: TRUYgN CHIN SI DIEN BIEN. DoAN VAN coNG TRUNG ITCING Truyen ciia NGUYtN HUY TU'oNG Truyen cia 801 HIN PHAN 13INH GIOT LAY MINH LAP LO CHAU MA!: TRUligN CHIgN SieIgN BIN VO SAC via PHAC VAN via NHA. -XUAT BAN VAN NGHE. Avisonwheue0.1.4.01011001.11.*M4*~.11., Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 � Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 fr --fAii) cen UcavpMF CA)-A, V ie lq eyndoi ) T k. S-12 ) KNC1'.11� rinD Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 - � Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 � � ctS c)74,--t c371- d.:Gidd W CIA 6WILY0 1/4 Wo V 4/4 / 14 I cr.D Col,u& Kahtiout y -t, twf,ylti ruts ftrE,ce,) iodirovtx, -tweAtti, 9.ezvc,1 Cl-e/NA aeit4nt.,i ik erf 711' '1'3; -t4.4,1-e! y,z4vA VAs.R9ordo( 1A/6.- wag 601, fAl) --h v eth afe-A,obil e 7-0-2-b7vme,ett- 0 cu IA) 0 k) -AxA) arrwt &-; ,&4 41, ruxv.e,44,44. /-11 Mxii,d I y- �t 4-0-AN2- QA-Potc,a,oke 9� zrem,i .e,ocaNt, Du& PrIA:hyl CembEgGig_ )ivvnxi, " ?;vne, I ctivt tL7VOIAA1 rt;b:1 -frvt -1;esA- i tfAt, ota 44> bii tAYiJ-PAAYA A-t-e-CUA4t- "11- eA-Cte- -Pecrmt- ihnu -A.artAL ,Y;61j ttv- -'A") t4,4)acm- kt'ry'-ted TA, An,& , i-r\L-t- � ivren iteaz oci--�11-v 7tImi -L 3-414 c4-rio-cov,6 1;y1 -& - 4:4 T QJ mitt 0Y1 V?)\,41 C-Okakle c ouvl-e 4.4/ '1Y -ttia ,,a/oLa di 1 --- T )�� eruut .1-44 WaA ovv,-2-4te a- rn, --8-a-LeL)a / -tAgA4t tArptiti gp-avnt eAgA4{4A 'ONO- iThirW\AAJA/Stt GOU,e/Ytttl, _ laro C.014(111 OWt� OtOCIA'cl. ce 5. (ID 'IN/too-6,6 hthuke, ck,eidt alkt- -e-4cT) 6"4- atiwai." ottru irdickAttitZ fri`t. -e- ac.k c,j \ Jac lkdIccV cP At cot c..air-a (1VtC2-4)-u-1474 1,(77; Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release a 50-Yr 12014/11/04 : CIA-RDP83-00418R001700030007-9 COIL- 14) owa-43-1... I WVYL- 14.4,,,,v.v 4 vtx_ii _ -td� -ei)cfA-ot-eit 4b-AAA, /Awl. cznvnun. cArete-atti wv07\1A, crwl, fanvatio 14-1S Cv4 41/44 tt? 0-1,114/1. -eoget -stt5-a 7),�/�IcA;rtc,. - Ca)1 ct -4 "6-i�V th Atun,e)..trAj,) CAM_ WA. yvocm.,:40e,:T0:141-_,.Aut.:k,,, ,,,',4LHN;.We-eAnm�-tfr:vZ.,\vm:'T:'e:";Yfuz..4 1)1/47:17:1wcr1114; uvpv.,:a / le-Q.-AAA/4-e, I - - � I/ � � Leme\VVIt WA ,,-44 , "Alk 0.� ba)N. lATA je4-e)1"41e/Vvt ' U1/4- ke i -4 A tclivt a /MA: LA,01.11 v -.5�414.41 cw-i matz-t w taftzno -61._ V-eA Am- iArci4, ank- Z14: Z-61iCAAA r- ,eipowt, 41.00.1.e. efigit '`t,-UPP C-Arae.60 Mdo7,1_ ik-vw 1b bwLL L0"Utz) o 7am) couz_�L a-t-Lt.t, Am.& 7 r4 7\11e, /n 11A4r7�44dg , ,k,(0i1j- 142 errVI- 14AntA.--e � 141 Vti LAJ74t ci `1,C corm_ 4-actc,k-j _r.voyyx, V - �htfid . I 4.5uve 1A772-if tAVDD ii� Pk. ) Af 40,0_ 71/` 4 t c�, trAo--L-L-vta 't ti�.) -66144 krd-A- 6-tm, eL,P,LectLytir;i& . � "7�, adVe.. ) Aff 4wez c�-y,��B�... wvyki- A tl c e iRe_ -ea44 /3"at. at_ �To'et) Pri - 7-1.,trytA, we4,tt ri,tv /2f&te,t,/ sctTAAA, _ -rvl ,strzA, IV eta V e".. ient),R4 -tA'''14)4 � Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 fl -frit)6 cA.A-e qd4,14746 C a44Ptt Ty.,74/1-1,;, 9-zwx- 11-7-APAir -r/14uvt a-wal -&atit tArge,,e_ -tivz tuLdg owe- hyvhoctlte C514,1 tgto.fo c>eutif uv-ko a-64,a 11,12, f--91424, oup . Tr"sii4.7 .e,6 c.-ovuti .4-6\_a442e,s4 cx� oda A-2111Aff'd-6-a / weInfteL- ,/ v , . 7w1S-ej 1\A- �-10kt/, 751411- te. wow. aAm- v o'D e)-&;4 cve_ tj7YL4,'74i, Weie /ad irk aNk-- 71,C. W &PM. / {ete p-ytrt-, t:4/La ,e40 NArt; cl-C144 �_.4)rYt-g � --a-410-ni taNAA,)--fio -vvvar- (13- 7171:;�ywy�m,� (19_ An4.cy r4e � WA Z194N i7-2/1:i- 73N 1-4C-C2-0 14)"� / Tvv19 -9-7rv/-v 4�tt -ThAvvyi Qlx'v 1a7r\gs ?1�11 I"' -vi"vrt Tvt/N\ Is-TNT-won 1 ig4 1v1 � Qm gy A 00 G-0 "/ evr), er):24, ir� , r4/49"Q- h / � reyom r4- v_virrom -7"P ZI, --44:19-Tv-A7;c litio ,1c4--ki Newatm 1Nrj� --r-V- - rtrlk nu_i -:-rd . 1-,0 WattinA iI} 4-4) 'Nallier:Le. 11 r into 'TANI,- IT/ 44" . 40- -VVVrVt 244;d- -V4.157' (1- WIY1 (re, i Vatt)9NVarb %f1114 W a--.IA hlte�, Q/P-xlm-D-r14 ` q tr)-141�1 14 v - --\Piti39 w/ -rdirYvu (W27 - "47 r''''' -1:1'.7.4 'Lit, 1u4Y1 4P:77.'a' m -Pr-- lw,nd- Q2.fr?' C. i LI, Inle, yrruruk 9-1 ti v.: Trz-ri -atr14 � ?'1 cl ti i 7/17P MS S t Ahl ec,A ite,rvrfr-a. QA4e) Jrn2-e/ -0\4_ -4.74:19114 wyrd. v." cvvel ;10a *kotri_ -wenwp An- (9-w) Twatit Qikr tirLL -trim , gi-nry)-144 -waa-o--mt -1-av)-2r vnA:trvvr-0 wl-,W-rar 0-4 ta-wr\K, p,-zno-14,t irkienn, -)-AA � red 177241 O Vey tti!'z-cdr2 -arvd� "yvl row -)A,Jyrr (13_ Q A4 - f vrit --rAvierz tYw)9 71141/ ertcw-tAcv79.:740-xv -2111_ Z\n� rThC7./ rivvq, 6-L000�000L1-00181-1700-�8dCll-V10 170/1- 1-/17 -1A-09 � eseeiei J04 panaiddv Ado pazweS - 4-led u! PeWsseloaCI Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R00170003-0-007-9 thr;le, cArYAN6ae true p-bgke- Icvm-eet 5 /- YACti)D bve,ee , cu\e, ! 0--TA 611N-L 1-Auv 74 N.,- rr,, A-m6b -UAL famAid-, -60 -tkonq 0-riatc tevol -0.7/ 1Ke_ -60 k) 1--PAA' am) 1-isc,weee. CAYMYuct,06, 'A 'AA r 1444-- 1Ar me 4:n. ot_ xx-ry-rn. �ttrei "c-J Acuvrta mitktrn _ yvia,24c;"A;tr_h4-", -e_ c-tryvv, ct c}n4ArL cfe- IL? Cyt' :774_ 116A, lA/ )t-- jto w 'yob- ctit o->t azi-kb a-A /-eAgv -ecite), U611 utto wcte, ttA aAiq trel IVP1)1 t44- -etAnkle4 rQuotio tt) c_ov-rnik1/4.0xy Urak_ Pet.5 leta4CONeS� I'Vbe e A-tryvv-e- IAA --ticut" ervu_ A Weta-, orz_rm,./.4 A/0-014, (3.4- t-zt"\m " ate tL4-0t44,. Ce/KKAA_ JL. Co)1A-Yvt-ittg: 9AI - C.A-YAN.Za / P4/0 \h'An C2. G611A- SeP P -to 0, 4,1., Utz_ a eintun2, ct 12-0RA. -60 vJetit `4.1,Lf4.1.0 P-eje dj atm& 0:eff VCVVLOIV3 rNd 0q4", \g/IUGfititA Z4C ' tevl etk -tkt_ - - 7-61,0 e40-latoGvie,6fitc !KivoeteJ wk. ataidle weiNk- nv"- cs 4-eivtAxti -tom_ al,ot 4-tvvs tv-gtm_ --(.1\01 t:LL &4 'LC- s'e4 UV4A.e_ .cAn, Vvkz-e4 an4)-e CCM-Al 1 4t e,ya � 4-K12-6\- , 44.6 \RAA ,itzt4c Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700L007-9 ' irke444� "1/1-4.4 -.5--een Aent--- Lt. rt , 1rtryt4 // 0 IN UAN-L,L.A3 (.,v/ 0 ndv .tit..., tia 'fitA44/1� LI15 . A_ v,�,,,k &iv,/ c4n4AA.-cae il-Da471-a - Vcin, _ -114,44 CrA44A-e-- -60 .4 The_ Gt/Ya 1-3rei - -ti-R-- &11;116 1 thrtAA, pil ye...NI frit...cm-at- -to -eatAL1/trettictxv_ iyytiove"vvtit -TrAL ot.>\)- .-YLoW- titAkg no ourt_erAe c cr:t ...c -6- 9, ,a,"1,60 . )1v_ "A) v e-444._RA4 i s v veAv .12-y.0-tV, cuyt, 4t,,,�,: - ' Vv.- 'No* of / 4-af2A;v11 ieva:Go ' -4,14 #96--ez 7.0 1.4.7-t-v,-a._ ft-ttg- - reel" . �t-rc ti2rrit _ 4/efitAn CIAL ctreA41 ST/b14/LI:y tiz,_ ija,K6 Qt,Y1 ka '071 �az 1,,...v,A,,c_it 5 G,i--;,_.! ,;.,,,j�,) tvLeivo, aftcoviA,R� -kailt- 4e-eitt- 4e Cf-f-e41- --ED ZMai-61 �e". 4\g- etkit- 76-T;IA-7 il 0-6--a: . , 1L %o. ivuoveAANeAd i-Ac.,,:' � 0444-to Vow 4 4 b�AptyA- -a-cot- -Co -Anno tl- / C:141,, 0�)/1Ye-6 � Cr-A- VI-Oke___ 11),\I lit i i ffi_ ,g,Qed _tettri -Lk", 0 v.e.clAA ct,-10 1 '6-j fri c,j, f')) ) Ct-1Q 41..citAie- (t-eladta a,e7 aca v we) a..4., teAko ray) . '4-'� Vatip- .\-Q-,/;,J2- raj1.),'"All- :ez ) G-i-- 'tjtj i)1.421'�QA� C"'l ) i V i 0Q "al. W 0-.-r, eel Yil. ft-04-=,,L7, 71--Kg., rym.e2,6;1 -du_ Pe.,-.444-evrt.emt expiA4smt�tbt, 4, N 6 TE,U _ ittA aut, ;0# --to, k fl)-t- ryto-a/vtA t ruiza4-e- etntlyLe0)-e Trut I? q/etti;k1 1;14 -tintrit- an:It -Yu- urwr-oaed ctia 0_ Mt ' u � ti e_e_ i:14 Ad' Gi &aka te-t- itifivt *irau-t-, 7:1-MAIL�t c-it-,L Cit,./ec; , '7 arp-tinfie 144,, tive . ,:pn Au_e_ et - 01144. -66 I / ec15_vy:;_zr j41"..t' ictts,t,/ j fret� lotia a IA'CIA:S13,1 010(44- 4dry:C,k- -45 14124_0 vix.41A L 7tAL 0-7c4'07-6t4t:im 1 &,,,,isr�,f 0,41: : Ttili - .e4r guht, n litrAirn y c.k) luau.; L44/ cijrAtaa 1 y vL Ili /as, 14,1,4,,, 71,,,t,imKt.e) ouL,04 at- VAL n-i)e . 4-e-624-a / 14/6:LS'i, AAkega .t--41 -cut,,,e --,,,, . V -fru4,11 ove), Na 0 ucA- -t-/Arz e,�,_ain) _o-cuyi lyrt,t5 -bit._ a . r , Ii., -ez oi 4v.; stse ab61,644- Atatata IN_ / ce,4 oluz_ Wt4A1+- Ita I -to N.4_ -am_ -tcv21 b-, 7vty 1qow, e-oc-mv-c3/ vala,Ac. craA4 h_egni_ -et,(4,,A) _414.--h, ...e.A,Le:(3,eic_ A-f- --.L11-- - .);wAt eavYt/kk, --ED kx44,t, ) ,:v. 4ctA4,1i Ltt*, / A-cum.A_ 1-44) -rm, ci,v, 'teed- ,mt. 04- Ttp.v�474 . Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 ..9-3 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 --ftkca q 1itt2-1 11Cattle, (At vemAte) ca once 4,4#1,2, i v-c-GrA, oicet\j,et I ct4Q -U00 11-cilyzA . f , J7 4 � HAR- ikAA01/01C--e,a 0)4L-cov Ahl-I. n 4 tiji: ti(4et. fiA:,,,egA -k- _e_octit_ ,,,� 4-f�� ott2PA RreA22- OU-With-- thcuda A',241 aiwant4-6. wvt,i,- I, 0 L-n le-o-yma.W.4 . Tke- -Yu-v(1-- eirt-o, / ---4 \c ll-e-o. ni )wb.decit- ltaxle. mg- VeAl.-ta 4 A , -e-ku --t bum- xs 741411 401,thit,,t, c.cata tAtmn. rkti-A t , izxceiteAtc:t.e4 --ga_ .-4..n.,_ , -01;___ - va,,,,, outa 1 6(144,w_e)ta Li) -ft_e_ 04444A)441,m4- 144' -6,,h,�_,:qat.-115__NA,, i Alv , 1 cd_ -te,e- 76-e rt --kco "kva q erw6vtl- cr-1,, cz4i) iii ott,d,,4 (�4:f ay ---qAt_ eidi 1 CIM) -LeArlk-- el, tvterE Cy) tik i ./ *-44't-A4) - W 1-Ci)- Zk. ea a- -644411'b"17 QtAtz du,vv V we-A, ,g.{_ bemit- tt) 14-cfm-vi,-- -tA.P4)--- e1.4:-441,1-Nt-ie_' i vx-e)N44 osi-v--vrl y,�c ote_cvt-- f\A_.em i, 170,1 .-eire4 -Rtk �/, c.... 0 -6,, lui-cle,..,.. ws.._ cem,) :-,41 . ,r�A barrnAryvt �jtvtriL, ' a ,4-tve t ,V 4 044) q "--4,- Wuft,a- 4 4/111eki 1 41 aN,i14"11 - et4) e ol PA C)2- c-ou,71444-co�A-66 sz:i /1'471-: . e ,,,,a,t-- CS? �47 rt 7VIA1 9`ca.,YeA., Tru- t -6, tta, /01pAtti, -ca. ' ce_ 14; L u.4,,,,yp4;)I) . -14-Ca '1'&1 /-reitiC0t-e ' 11-tt.6 ikit;Lit -th- I 7L amA,A -eVAI, leA /A Ar./6 kA, ...t1,i_dov 9.71,e_ 17 4-bwtt 6-;/41(., ,9,8,,,c") J�z iilab 01,k-a li-e) d ' t-i- C(4/21 /3J- et-4 V il/a4 -6 (y,% Isa-Lifamata- offts /3-v;ift/O-o '-eactLi 44t- WU., eLeS2. / cx,o kG) "etA;44, -, 06E1)41 / t)'`L. (Arl. Gti- kii.a412 4 1,��, LIVeVNA, evyvt- VON: I A-0-k- 45 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 -et7 fe " e fe",q,}1-71AX/k ca.9 " -evinux. --eAte,ba z crti-vw iviit4A 1P )-e0c44- V. 011m ir41 Am,ort,4-/ ck-s4 11441).:itlext +-tit:rt_O ce," �ftct 11,07t 6io �01/4-ca- 0 4t.r.t) rt- "k, -4\51-ctALlig coiev\./ 414. Jacix.6 (-1W6e0 k- -giort.4,1Z.:?_CA / A-C14/1- cza iaea ex-Lc az C�rrv4 La4%i1tAL 4-b14,1_ tr,--ecvkf Ve C 4e6tAg J. f e-AA- tkr.eAAL fP-zth-rd Xlvv�1.� / VAA)3 1,Le -feAU,Vir fast41-e cnkhik , : c-c) '6) 'ealipkAl E- 'ic-ef""ce ' 71k,,,,, kjj,,p,,,_ df4_ -t),u-i-k ocAa 7./4.E e�4 , J i-eAm;k 4...ow 4.tdoku co�A- ywa., "tiA)-141,4 ' 0 -- ej-rer,� Lt,,_ 44 ctite.1 eff / 044) ov- ite-vii., 'ect-ff.A- 49._ -.61\7.,ftiC- etriree--1. -64-vo (pa': i is-R-, kg_ ili;A" 'b;vim- i rkg- cAv-rh ALA iAlt� LA`t- C:lra2"-/ -rAQAt 10/KR:qui2, CctAA�g- 'i4%. / 6711, / P.111 /J-6,tnikAA 4=z-n, cArv'At6 4-r4;tib efA'ViLCI:CeAl ' -7- ) ,rfiu Attli 0'4 4) 1r, W Oiti�-R- t I el, Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04 : CIA-RDP83-00418R001700030007-9 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 -LcJerA 'Ve- 77-1� 4, rD:11 ci-i�k_crAL. -1'vvve- rxp_ 4we oc-/Ve-eto-ate t15 a-VAA-"A"- ) /cot 6141. )17-* Pe "4"tu'r4 etA - vi wamf cirj senvo , a el& teum: 4A",,,_ Wahl -to alrm.e. 5 /. ; Z-ecAkvx_ e) ctAA Ifvw- wcoit mcvn, we -et, 4,-, � . fAttek, cA_ - eirmi_ 0-em..v.A.G6 A 41,1 -eAcctr-L 9-ytalc,k- -Go -et _.,p�Th 4-fm4t p...gzoino /the44AL,Actd- c-7-3-r ; tAjt- tA;LU ' ajLe,0 f-ectAtes ur-eL.:�ci-, c-cAP/- ritTik6 -5- 1 j --LaAie_ wo A-Lfv-i-- 0-1A) 44,y)Azai tA,cw v 4r1 & 1 r\iiti kali- "Pg-A4),ez 1 triA_LAuvy),14-i, Ovvv) 141-e ' a %: -a. idy-46 ai3N- f --d. tY (TIAN, lUt�-e4itry�.. 6".% Gte-- .6.,��,,,L, 6.,t, Zke_ /..trzit. -64) lAfg- A-e-e-tk claA-;I i -, 1,74 iltcwAg ld-ect �1 44'1_ 4J...c.a.-tile- LA/RA,e- N-Q-6 edis,AA�_,L, -pLeTin . `J e7v14,_ _. ,r,,,,; --/ a ,, -T-GLadts � ray Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 7-7---_ Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04 : CIA-RDP83-00418R001700030007-9 k/ b< r-ez tb otisrai_e_ cr".e.tue_:, A r-k-Li, mi- 4 ae_ lwyn icno a-ea414 col) -dtait Vvi,1 kDIVRIALLAle- la- N.& ovz__ 4-ein_zcaR, -ev_ -tift.t. ieta,4 tAy-ftvo 1,0-t501,Q to -i-CIAR. -ae, A-GuietA,) / vv-gu241, we, tis cgt,a -�,,o-In 4.4e, H, �..z. Weivie VIItya Atari 1;vt a_ reowe _ --/ a4A) 0-ral Iftre*Ct cr191-- cu:r1- 1,0-44,1_ j We_ Act44/ /Rat --a-e7 --"KetVe- -e,11,-(6) tritt()N. 4-eo-vz_ . 1,h, _ 442-144-c- / itv&ed6 0- wettA, 25' A.ta racii- tv-eAx, " / tl.e44 / ),,, ANtRA-bito!vo ettid dzulkt ktcrt -t/ i\k - `i)- Tk T,,,,,) _/ittLece --tfcIAL/�12--- &A'�-4:LC1121:76 , � .. / ty-MZ. (t771,40%01AA y , 41.)1, Vr *I/1 de t D etvt 61, Indt, te., (;11., '"-Ite- 4'1' 71141-61 i .4-b cx-ve - Wt- weis.t- /nAt 01a-twin' aA14) ccrAtef &iv -tit O-ut v-utts-iie- . ----irte-e41, I- -P-ctL/ )144414,0Wr,rca,nN lAtirtr - cA.titel�A 4,51(t : " -EA ct, 11w. /s it , .. qv-a of � " 0 iii t >Rai& we. Atcyvte, Vitt_ Au 4,�i, , i . qf Ave Wok4, 4-UntAite V -AQ, 'iltbiv. 41/1 014L 4 q, 914-15,1t81, -a-tiit P-a 'e- I.,U Cd.0 kieltMit 1,14f) tt. C-43,14.64titt ge.ti, f.c?Lx,ir -1S-Kt GriAii- 0-rt tA/4 , 'ritetv /g-e. Rix- ulitru,a Le_ �CAN,2,4 / 6_.0 az44 ttri,,x,24i ja4, .60 cit-4/Acc Urf/aet" -"' 44-ce7Z.L-Lbad / Ciltt Uri;t4, fiA_. (0.141 / 414;t1.4 111ctin titra4:� k,vv,A,tr /VAL k0111) 4a) **Mt- / We- GICV4 C r 04Q fk.61) to r 41_ dulvoyeu -6 Tc.t _ ,f,:�,--,4 oltow, , we_ rinezify_str-t_ -6-6 -t-e. v t-r'aV Ct4t. 7 we:74,166, oz 711_044- sidliii.t a 4 6 s_ vii -6 ift4 4t- illAAN Declassified in Part- Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 / -'� Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 a-Lvz, liVa4 Wzatvt- & ckai Ity,,X la ; Ledu . , uk,tv, `), 64.4,&cx6 ev3 �-etho-es4 wz -g,,/, Co eod ' ;1- eikt 173'1�11 " (CY' CI 'fC-1.41. lil/ i A( IAA/ (--ijo-WaZ t;n1 OA -t-l)t ) i WateA- - CAt244 / a44) oute Yr A- 1Ar437:� /-a-t, -4-Lat. we- axtatA 10(t) ii-o-ri, _ -07J3 40-e, wicrivrito vv,c, -Itrri cif trw-t. ditaa o-r -evow-n, 4-14.4fg '41'')'s nATI, ..e.tu ea co tvola 4-b --ticui 114:5-6D-1_ CO it,A, , Cit -lett- 1641)1; K t .--. ...ete zonAtofv.t. 47.1.4.4e, AgrW I 114/yyl IAP:m.eitt, we... j.i A yit:ct,elaa ../.._. &T., ..(41.0 otcA4,-Irs -14 ic/--Z_, luvc),. p.va; 4-6-yvu. .,J-Drn inA: orAte,t1 / WC --, --epto_ r_ ovvvicrc et. CArr4A, ytict. A Wc t16,z7 1-1-jAr th'ovf- T441 tra _ tAJ, CMM LL 1,0, J;te wic/4774- 171,-bvnti, -cht-b,;r1 c4A)4 et,71) -&-1U � We- 15�e 4)v1/4-e4 itca 77tnd -ectir44 )z-7AA- c-otravied --it, riAm &to 141,i, 1,145147 4./it (1144 01 ctx..�41, Aa . v liYt' TrAR41 4 lift kt 1A/e4it / ' i ,triAA-- PtaNa ,n)at 4Aitt, Ai 6-�17A iati: va ' -eurv-AeA / otm)r IN.-wicrLAA 4\-eci.) . cr-ctithAA / 7 khct 1Cta-1.ey ON/Akti eV CIAAAA. tab taVa WEAL- wa-PA, kfi:- if2w� 'Nov e , a k 1 u.) cri,4 auvNu-f- qrvz_ cuv, --tex.ke a.A/24 st -avAir., gbv ,u)t Loa w ca/k 4_12. - C2 s g ryirize,t Declassified in in Part - Sanitized Copy Approved for Release d 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 &'071Ae- W-tryna4t,I a-mt QtA4ol / ct icnt, rikyLa t22i,114J --ttot utrkzut , rkzuf cAmi wrtio IA) C't Wag- vn.e- / � ge- OPV-out) 1'4co-6).A. am) ,E�l_lv a- Take cr4 la* c a . ' L;e6i- We -t -ukt. s7nat,it Lak a41, 47)44 / /JCL vo_eAtt 'et, --at /4 gik/Ri� ae-tf -71�!�,C Pvtace- a c-61,vtei, n t-efEt\V-tat CeLitt- eX(9--jd 4itt 1;Y1 I/441- 'brt;idt 1A:k7 rva a,t/ oa-rmvt- n4.�ciegeug -6p 3, -60 -A34-7/. �-0--a _tyke_ ,y.ruz� tie cyrei, Va tArfte.A.1., cicrivAr cArnticdeAc_42 ca2t4c, et)- -64;11 N"-cterE etat) , We at4 cur 014, er,Q cti_ afillrAilfj Ibtery:- c ct4b,,A cm-qu-d4 /YY2-- Vaectcoe VA,Lof a A-. J woo gAA-tAW . 11A2:k te�, 74;:t18' ft;YV) 124) 11Ai: �La ela'`-ni n -674_ fA 914V 0.)1 -6 furtA) at , , CIMA4VL CS4AA, g4:5-6-C-At Vie-4AL- it.vjet, PA41 vt,4/e. ow_ 3 �,,i) 42.-ee einz : re( lcuit .fAc. a J -eo a :(4 at14,-ct, ? 64,,,L atev io A 6C6.1..'1- 1 rtn,�(Tie . 41 0-yikr t- ta Zzd it-.5 ' AA, ,/ cow) �'Iv Jr atovN-e- apt- ct-r/v) 9 � c,c-vi tiv&K/F tri.a.-. kke,C.Ct c, Wi-rryi Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 "Lel )1,\L --U1 N---- C(A" i r ,')14 � / i / Attirvyt /1._ We 1-0J-a to ccde tit, le-4,v7yx, Aa ,t; 011 40- Wa el& IV"-c of 4,,,,A, so -La -6)6 b-it QE. Afo tv 4:::: we) -�6': /mu, --ttireg al a_ -6-tv\Nel- of watot- � / A-P.A. le-kitotit/D Mft, KA,r -a5/1\1.- liVa4 emi-i-a tA-ori-ses L;11 .a.e_ (-14./..ti-� ce . , v71 -bk 'NA-I:refl. WRA.g... fr4t -01e. likt czyvvirvivemAie.6 wae / -fi.e. c.tuaz cf -ezwayint- hitra74- . V i warA -eNt4im' / )-e-ath � TD le94;k1 litri'g---/ 14- irtA44Apai 7147 4t40( � liCtA0 SE TA/ litntli9- / c-ciAA-Pfr �tc,e6tivittA>er etio _to Loh ivo,,u/ 0.4tizeivv:iell yeAt6,., dt z �: 7 si,J2,evk q z-vcel\-t ze cx-i rnsu, ck",/- // eat ,tttAA,L le ke )tziati,a,_ -71v2_- j gr "hryt i i/ ,ynce q_ TrAAAA 'v-r''''7 / . \�,, � l ela\ . . 2 , 1 4 , 1 lliiSrSo&I : � ____ ix--4, g.a.6 c,o-me_ qtf-yi 4 -.)t., 7 tu-g-a-i- A, fx.4 LA-vimAati -4 c--t,,a4-EA-)1,, ?e- f" tirr14/N' MctAA / . ' !at - ? lAr4vAi. octeA4). 4.0 -tit crtalamiezccb-trli_ cm , c7,42. -a, _tek�),Q. otetv.is 7vbil? & -tat _-c-, 4,,NA.Ak -ae444- . 1 -Pdi.4 e _ � ve tbreS -e.4)-eAi )4.-clan,ctti;711 tb /..11 El' c..ae-tm 4-..t7i-,taAa_ / . 2,,) cu) otAm. VeAl. 6.1";11 1 irt't --r1)- 40W-e- -64)1141..etyilvi icae Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9 ca,n /0-eaA. vtr/ vi79444-st es-ec-r-PAA- VAR_ wito-ep- tx441-6 PGAI 114.-PAzi) 71444.NIA). AteXta C(4" a" /va"sci--"�)- 417A4 4 * 1\1;1'121't er).YD -avp_ -47-1d�Y� `vi4--"t- r"-`14 711.(/ �"A 'V- -1A-� ltiv&m 04 / . avo..-yr,Nrwvv.i tt4,7, (lArj9 7727 'WV clq- -314Z C-dd -ala i . V2q1(11?-19 iTalgit, stn wit:Lgo tv-y_ alg.-4(1 10 vIri-- lkl) _rvt/2-60-7 -14- -p / 14/.k2-14' -D-eglAt crop4 ( //k --7t_ 1 c y4__ .1,144. Lifiv pl.-074A-00 -ivo -warn -19 inl J grv.;-71 _ ,, -rve1/400 -14.0 . 92r `1(t/tA-I t/*n .--4. dI !II -21/? 7 a'4'- (. M P1411P rZfirt% 470411:71L9 d41 7), W 10 nraNriviaj, -1(2:2 '1,(4!)-ig eirl o'W _a jutelp 77'a b-f:j4 t -"-Q (-78Trp 2 . �Iv), r opatv 4 i / V- -'nfs--- 14? sv>/c3iAto -1/42 /.1-p- (4'V ( ,2-1101 lkt- tD1-4ro roin "i'llt -zr 07:1" (1�9,V 7Y" A ._ -aeur, p._.. tryleruk V � -7� - 169v 6-L000�000L Wale 1-1700-C8dC1I-V10 : 1704 1-/17 I-0Z JA-09 � eseeiej J04 panaiddv Ado pazWeS - 1Jed u! PeWsseloeCI -I Y --a/Va� "Yriv, 77_4 C14'22-y-trirld 5 -rop, � ,41,2 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/11/04: CIA-RDP83-00418R001700030007-9