SCIENTIFIC ABSTRACT ARKHANGELSKIY, G.V. - ARKHANGELSKIY, L.A.

Document Type: 
Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): 
CIA-RDP86-00513R000102020011-4
Release Decision: 
RIF
Original Classification: 
S
Document Page Count: 
100
Document Creation Date: 
January 3, 2017
Document Release Date: 
July 27, 2000
Sequence Number: 
11
Case Number: 
Publication Date: 
December 31, 1967
Content Type: 
SCIENCEAB
File: 
AttachmentSize
PDF icon CIA-RDP86-00513R000102020011-4.pdf2.9 MB
Body: 
ARKHANGBLISKIT, G.T. (Moskva) agent Test.khir. 77 no-11:37-40 N 156- (HILK, ther. use In various die. in hist, in Russia daring the 19th centuryi (K12A 10:1) of Russia) 0 ARKHANU ISKIY, G.V. (Moskva) Vladimir Mikhatloviah 3ekhterey. Sow.med. 21 no.2:121-127 y 157. (KLRA 1o:6) (BIIKHTMBV, TIADIMIR MIKHAILOVICH. 1857-1927) x AREHANGELISKIT. G.V.. (Mosk7a) Clinical aspects, treatment, and.prevention of polidmyelitiss' ~elld. i aImsh. 22 no.912_lo28 6'57 (K~u 11: 10) (rLIOMYELITIS) 6, ARKHA~~AISKIY, G.V. (Moskva) _.__W-NUU1-xwwU UP11uhous stomatitis by X-ray irradiation of the upper cervical ganglia of the sympathetic trunk. Stomatologlia 36 no.l-.29-30 JTa-F '57. (MIRA 11:1) (STOMATITIS) (X RAYS--THERAPRUTIC USE) (NERVOUS SYSTEM, SYMPATHETIC) ARKH"GAL SICIY. G. T. kand. sod. nauk 11problems in the history of medicine," no.6: History of medicine abroad. Reviewed by G-V, kvkhargellskli. So7.zdrav. 18 no.11:61-62 159, (MMA 132-3) ARKWGUjq&jL,,G-V.7Jq kand. mod. naulc Study of the vascular pathology of the brain by Russian physicians in the 19th cent*y. Trudy Goo. nauchno-issl. inst. psikh. 22:49-63 t6o. (MIRA 15:1) ?- KlInika sosudistFkh psi0n%ov (zav. - Drof. V.M.Banshchikov) GosudarstvannQ gqpe*,4Aim'b-ipq1edoV tea:lskogo,4#1~OAA ptslWatrii Ministerstva - W~ aneniya (GEMBROVASCULAR DISaSE) AIRKMIGELISKIYp G.V., land-meditsinakikh nauk "Essays on the history-of the First Moocaw Medical Inatitute.11 Edited by V.V.4ovanovs V.M.Banshchikov. Re-iiewed by- G.V. Arkhangellskii. Zdrav. Roo. Fader, 4 no-9141-43 S 160. (MIPA 13 . 9) (MOSCOW-MMICAL COLLEGES) (KOVANOV, V.V.) (BAMHCHIKOV, V.M.) ARKHAIIGELISKIY,, G.V.jq kand.meditsinskikh nauk (Moskva) Consequences of infectious encephalitis and their treatment. Felld i akush. 25 no. 10:27-31 0 160. (MIRA 13:10) (EECEPRALITIS) LISIMN, YuriY Pav~ovich; ARMUGEL#SKIY',- G.V., red.; GABERiAND, M.I.., tekhn. re4 [A.IA.Kozhevnikov and the Mosami School of Neuropathologists] A.IA.Kozbevnikov i Moskovskaia shkola nevropatologov. Moukva, Medgiz 1961. 256 p. (MIRIA 14:12) IKOZHMIKOV, AIEKSEI IAKOVLEVICH, 1836-1902) - ARKHANGELISKIY, G.V.-., kand,med,nauk "E.O.Ifthin and the anatomie~l-physiological line in medicine" by-M.A.Shilines. Ezv1swed by G.V.Arkhangellskii. Sov.zdrav. 20 no.WB-89:~.-161. (MIR& 34-- 5) (MMIINO EFREM OSIPO'VICHO 1766-1850) - (SHILINES, D.A.) ARKWGELISKIY.V U.V. (Moskva) Traumatic encephalopathy. Felld. i akush. 26 no..11:27-29 N 161. (BRAIN-VIOUNDS AND INJURILS) . . U4IiiA 15.2) AR4WGELISKIY) Q.V. A. IA. Kozhevnikov; on the 125th anniversary of his birth. Zhur. nevr. i psikhe 61 no-4:600-608 161. (W A 14: 7) (KOZHEVNIK(YV, AT, EI IAKOVLEVICH, 1836-1902) kand.med.nauk,, ata'rshiy nauchnyy sotrudnik "History of medioinell by Mulltanovskii. Reviewed by G.V. Arkhangellskii. Sov. zdrav 21 no.1:77-79 162. (MIRA 15:2) (MEDICINE) ~KULITANGVSKII, M.P.) ARKHANGELISKIY G.V., kand.med.nauk "De morbis artificum diatriball by Bernardino Ramazzini. Reviewed by G.V. Arkhangellskii. Sov. zdrav. 21 no.6:94 162. (MIRA 15;5) . (OCCUPATIONAL DISUSES)(MIAZZINI, BERNARDINO, 163.3-1714) SHEIVER, David Grigorlyevich; AfMWGEL'SKIY,_G,-~,, led,; BALDINA, N. F. . takhn. red. [Diencephalic syndromea]Dienteefalinye sindromy. Moskva.. Medgiz, 1962. 306 P, (MIRA-16:1) (DIENCEPHkLON-DISEASES) t- kandmed.naulc Andaxin treatment of affective-emotional disorders durinP the dItmeterico Akushoi, gin. no.lt27-29 962, ZKERA- 15a11) 11 1 * Iri poikhiatricheekoy klbW (mve - prof* G. V. RmisheMcnr) I Mookovskogo ordena lenins, zeditsinskogo institute Imeni I.M., Sechenawa. (W-ROMUTS) (CLIUCTERIC) ARKRANGELISKIY G.V. kand.med.nauk Cerebrovascular reflexes as a method for studying the functional state of the arterial and venous systems; preliminary report. Trudy Goa.nauch-isel.inst.psikh. 259488-491 161. (yjRA 15:12) .1. Klinika sosudistykb paikbozov (zav. - prof. ', M.Banshchikov) Gosudarstv6nnogo nauchno-is6ledovatellskogo instftuta psikhiatrii Ministerstva zdravookhraneniya RSFSR. (REFLEXES) (MAIN-BLOOD SUPPLY) (BLOOD PRESSURE) POLYAKOV, Grigoriy Izrailevich; A'LIYJWIGEL'SKrY G.V.., red. -- T [Problem of the origin of reflex mechanisms of the 1., brain] Problema proiskhozhdeniia reflektorrVkh me- khanizmov mozga. Moskvat Meditsina, 1964. 442 P. (MIRA 18:2) ARKHANGELISKIY, G.V., kand.med.nauk Disorder of water metabolism in the pathogenesis of arterial hypotony. Trudy Gos.nauch-isel.inst.psikh. 25:733-736 161. (MIRA 15tl2) 1. Klinika sosudistykh psikhozov (2av. - prof. V.M.Banshchikov) Gosudarstvennogo nauchno-iseledovateliskogo instituta psikhiatrii Ministerstva zdravookhraneni RSFSR. (HYPOTENSION (WATER METABOLISM) PISAREV, Dmitriy Illich, kand. med. nauk, zasl. vrach RSFSR; ARKHANGELIS G.V-, red.; CHULKOV, I.F., tokhn. red.; (Ethics and reasoning of a Soviet physician) Etika i mysh- lenie sovetskogo vracha. Moskva, Medgiz, 1963. 86 p. (MIRA 16:5) (MEDICAL ETHICS) ARKHANGELISK kand. Died. nauk; BANSHCHIKOV, V.M,,g zaal, dayatoll nauki, prof., rod.; BOGOLEPOV, N.K.y laureat Gosudarstvennoy premii, prof., red, (Essay on the history of foreign neurology from its begin- nings to the end of the 19th century] Ochork po istorii za- rubezhnoi nevrologii i istokov do kontsa XIX veka; uchabnoe posobie dlia prepodavatelei i studentov meditsinskikh insti- tutov. Moskva, 1-i Mosk. mad. in-t im. Sechenova, 1963. 30 p. (MIRA 16:32) (HEUROLOGY) KHOLODENKO, Mikhail Ionovich; G.V., red.; CHUIXOVP I.F., tekhn. red. [Disorders of the venous circulation of the brain) Ras- stroistva venomago krovoobrashcheniia v mozgu. Moskva, Medgi3#1963. 226 p. (MIRA 17:2) ARKHANGELISKIY, G.V. (Moskva) First native research on the influence of sympathetic innervation on the trophic condition of muscles. Zhur. nevr. i psikh. 63 no.4:609 163. (MIRA 17:2) 0 SARKI.q)V, S.A.; ARYdUil-,'GFI,'.l-lKIY, G.V.., red. (Essays on the structure and function of the brainj Ocherki po strukture i funktaii mozga. Moskva, Meditsina, 1964. 298 p. (MIRA 17:7) BWMKOV, Nikita Yurlyevich, prof.; red. [Conditioned reflex' and the subcortical formations of the brain) Uslovmyi refleks i podkorkovye, obrazovaniia mozga. Moskvap Meditsina, 1965. 301 p. (MIRA 18:7) 1. Kafedra, fiziologii Meditsiu~kkogo instituta, Gorlkiy (fo:- Belenkov). ARKHANGEL'SKR,_GeorgiY Vladimirovich; PXWIONOVA, A.A., red. - [History of neurology from its beginnipag to the 20-~h century] Istoriia nevrologii ot istokov do XX veka. Mo- skva, Meditsina, 1965. 430 p. (MIRA 18:6) BEKOV, Dmitriy Borianich, ARKHANGELISKIYI G.V.,, red. (Atlas of the venoUs sy5tem of the human brainj Atlas venoznoi sistemy golovnogo mozga cheloveka. Moakva, Meditsina. 1965. 358 p. (MIRA 18:12) ARKHANGELISKlY. G.V~ ~ SULDIOV V.M. 2 .9 . promoters of the Kherson ship d. Inventors and efficiency Yar Sudostroenie 27 no.1031-1-18 o t6l. (MIRA 14-.12) (Knerson-Shipbuilding) ARKMiGEWVMi G.V., inzh.1 SULINDV,-V..M., insh. Suggestions bf efficiency promoters and inventors of the Sherson Shipimilding Plant.- Sudostroenie 29 no.2:&j.-65 F 163. (MIRA 16t2) (Eherfon--Shipyards) (Shipbuildipg--Tachnological innovations) i lispiN.SiM~., Yu.[:., F.1-01'..; ;'INGIN;!"-%,.;.; ".ya.; luij 7u ~ - , G.V.i bred. i I I -I ~IL~-I. .I . I, 4 ~ MA M. .. ~Goiaditjoned i*,,.,;pon.,ic, nral~sis of the effect of psycho- L trople .311'DStRnCeS; essays on psychopharmacology] Usloviio- reflelcl,ornyi analiz deistviia psikhotropnykh veshchastv; etiudy po psikhofarmakologii. Moskva, Meditsina, 1964. ]j,1 P. (MIRA 17:6) ARICHANGELI SMO I. A. ARKHANGELISKIY, 1. A. -- "Re.11ability of Operating Remote-Control Equipment and Problems of Using Contact-Free Elements." Min Higher Education USSR. Moscow Engineering-Physics Inst. Moscow, 1955. (Dissertation for the De- gree of Candidate of Technical Sciences.) SO: Knizhnava letovislo No. 4, Moscow, 1956 8(0) SOV/112-59-4-7454 Translation from: Referativnyy zhurnal. Elektrotekhnika, 1959, Nr 4 pp 142-143 (USSR) AUTHOR: I. A. TITLE: Some Problems of Operational Reliability of Multielement Telemechmical Equipment PERIODICAL: V sb.: Nekotoryye vopr. inzh. fiz. Nr 3, M., 1958, pp 74-88 ABSTRACT: Operational reliability of multielement telemechanical equipment is quantitatively evaluated on the basis of manufacturing and operating faults. The first are due to unnoticed defects in manufacture; they are incidental and appear, as a rule, during the initial period of equipment operation. The reliable operation probability can be determined from this formuza it, k - I A z 'i Pi Card 1/3 SOV/112-.59-4-7454 Some Problems of Operational Reliability of Multielement Telemechanical . where ni is the number of elements. in the group i of which mi elements operate zimultaneously; f-, is the probability of failure to operate of an element; )L i is the coefficient of utilization of an element (the number of element operations in each cycle of the system); k is the number of groups. The operating- faults are due to the wear of elements and their parts in the course. of operation; they are systematic and they depend on the time period of operation. The reliability of operation for this case will be determined by this formula Translator's note., the formula k otit is exactly reproduced from the W mi e _X, Russian original; makes no 7n p 01 sense. where OCi is a factor depending on the equipment type; t is time. A critical time period for preventive repairs can be found from the above expression; Card 2/3 SOVI 112 -59 -4 -7454 Some Problems of Operational Reliability of WItielement Telemechanical . . . . it is t ig k 0. 434 ot z 'i poi Statistical data obtained from an analysis of faults in the Moscow dial telephone system is presented. It is noted that in some cases, the operational reliability of equipment can be raised by an arWicial aging. Seven illustrations. Bibliography: 7 items. Ct 3 V. N. R. ARHA GF, ISKIY, Chatab of identical thyratrons with a cold cathode by measnring deionization time. Nek.vopAnzh.ft'x. n0-3:89-95 '58. (?(NM 120) (Thyratron) It i.- )c PHASE I BOOK EXPLOITATION sov/5489 Moscow. Inzhernerno-fizicheskiy institut. Avtomatika i telemekhanika; sbornik f itat6y (Automation and Remote Control Collectlon of Articles) no: 1. Moscow, Atomizdatj 1960. 98 p, ~,OOO copies printed. Sponsoring agencies: Ministerstvo vysshego I srednego spetsiallnogo obrazovaniya RSFSR and Moskovskiy inzhenerno-fizicheskiy institut. Resp. Ed.: B.M. Stepanov, Doctor of Physical and Mathematical Sci- encesj, vrofeLsor; Ed.: A.F.. Alyabtyev; Tech. Ed.: S.M. Popova. PURPOSE: This collection of articles is intended for scientific and technical personnel working in the fields of automation and tele- mechanics, experimental physics, and other applied sciences. It may be helpful to students in advanced courses in these fields at schools of higher education. Card 1/4 Automation and Remote Control (Cont.) SOV/5489 COVERAGE: The articles were written by staff members of the Kafedra avtomatiki i telemekhaniki Moskoviskogo-inthenerno- fizicheskogo instituta (Automation and Telemechanics Department of the Moscow Engineering Physics Institute). The following topics are discussed:'basic problems in the designing and oper- ation of automatic starting systems of nuclear reactors; a method for taking logarithms of currents over a broader range than conventional methods: oased on utilizing the voltampere characteristic of vacuum tube diodes, permit; an analysis of the time characteristic of logarithmic devices; the possibility of obtaining relaxation.pperating conditions in circuits con- taining nonlinear capacitances; a study of the circuit of a passive four-terminal RC.network; the description of a multi- channel pulse-amplitude analyzer; and the possibility of uti- lizing a two-phase induction machine with a squirrel-cage rotor under tachometer-generator conditions. No personalities are mentioned. References accompany most of the articles. Card 2/4 Automation and Remote Control (cont.) SOV/5489 TABLE OF CONTENTS: Foreword 3 Popov, F.I. Analysis of Some Starting Systems for Nuclear Reactors 5 T40h'eyev, Yu. 1. Methods of Analyzing the Qaality of Nuclear Reactor Regulation Under the Step-by-Step and Linear Laws of Reactance Variation 16 Arkhargplls:~iy,. 1.A., A.S. Yeremip, and E.M.Stepanow. Taking the L--og'ai-rft s of Heavy Currents 44 Volkov, N.P., and P.I.-Popov. Analysis of the Time Char- aeteristic of Logarithmic Devices 49 Fluzbrjikov, V.M. Experimental Investigation of Some Dielec- card 3/4 Automation.and Remote Control (Cont.) SOV/5489 tric Relaxation-Oscillator Circuits 56 Kuvshinnikov, B.A. Analysis of a Correcting Four-Terminal Network Circuit 67 Tsaregorodtoev, M.N. High-Speed Multichannel Analyzer With Pulse Amplitude Storing in a Cathode-Ray Storage Tube 72 Armenskiy, Ye.V. Induction Tachometer-Generator With Squirrel- Cage Rotor 91 AVAILABLE: Library of Congress Card 4/4 JP/dfk/be 8-29-61 ------------------------ larLc P~Vtoll. i telcm.; "',~-oALra tlvto-utlki. I tileme':har-1ki lloskov31,090 inzhcnc,,7_ic-- ~rts'itutza. (Electric nea-tiu,c-n~.mts) (Miclear reectors--"Coourenont) ARKHANGELISKIY. I.A.; MKBEYZV,. V.P.; SItPANOVt, B.M. Automatic device for measuring the light characteristics of photoelectric multipliers. Avtom. i telem.; abor. at. no.2: 85-~94 162. (KIRA 15:9) (Photoelectric multipliers) (Electronic measurements) ARA Iwo I J, ai is a 11 m is 16 $1 v a m a JS A40 -a it 9 1-1-1 Air, i= 00, A of a 90 Go ,so 60 d So Mddtj d S. saWtidis 'skil. Z. JIA"U4~ Ejtmitv~l R.) 19". No. 6. 21 English, 21).-Of 10 attalm of D. exaffififis Garimri u an spleen broth lot 0 doys folkywrd by filtraticin ',h sh Chmbeflarid F .1k., 7 produced toitic iub- stamvscuixtbleolkiNingtukvial-3cc.dows. Thetoxin f"Wts with swific mum in &Mbtw tests. No uni. furm Schwarumann mecdom wax observed in skin tests on rabbits. S. A. Kariala & :00: -400 .00 ~90 .40 .00 oso doe '00 We* tie* do 01 20*1 ALLUNGKat LITIERAItAr CLAHVICATION - - -------------- ------ W~ Nee ax iWw-i7i-i- ', u a AT so ail; I -I- I W I Od 0 a a I N 1111 9 a a J1 I v am p 00 0 * ; 4; S : 0 n IZA An A 1 10014 0 a a 0 0 0 0 0 0 ale toi : 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o-0- 4111 41 00 so 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I ~ I- - - - I IAIKHk -11,11-1, L I jK IY, I.- I.-, KINDYAKOV, 7. 1. and Z".OTOVA, A. A. "On the Tyl-es of Foot-ancElodth-Disease Virus". Veterinariya, 1943, No. 10-11, ARKMIGIEL I SKIY3 I .I ARKHANGELISKIY, I. I. (Professor, Doctor of Veterinary Sciences, Kazakh Scientific Research Veterinar"j Institute.) Clinical manifestations of enzootic pneumonia of calves in Kazakhstan. So: Veterinariya; 22;. (1); January 1945; Uncl- TABCON ARMANGELISM, 1. 1. ARKHANGELISKIY I I. (Professor) and KHOLDIN, K. 1. (Scientific Coworker) and '_j ' (* - ARKWTIFLISKAYA Post Graduate Student, Scientific Research Institute of Veterinary 146dicine, Kazakh Branch of the All-Union AcadenW of A,ricultural Sciences.imdni Lenin). On the -pre-natal bacteriologicaldiagnosis of ~,,arat;rphoid of calves. S6: Veterinariya; 23; 1; January 1946; Uncl. TABC1.JN ARMANULISKIYj 1. 1. (Professor) and KHOLDIN, K. I.-(Scientific Coworker, Scientific Research InstLtute of Veterinary Medicine, Kazakh Brsncii'i of the All-Union Acaderv of Agricultural Sciences imeni Lenin)., On the conservation ofpathologicalmaterial.: So: Veterinariya; 23; 4; April 1946; Uncl. TABIGON AR71TA GELISKIY, I.I.; ANTONOV, Y.K. Variability of the anthrax bacillus. Izv.AJi Kazakh.SSR. Ser,kmev. pat. no 6:11-17 150. (MLRA 9:8) iBACILLUS ANTERACIS) AMIA, NOM ~~k i~ i.- and AIRKHANGEL SKAYA, V. et. al. "On the Problem of Variabilit3r of the Anthrax Bacillus", Iz. AN Kazakh SSIR, No. 6j pp 18-21, 10/50. ARMANGELISKIY, 1. 1. ARKHANGELISKIY, I. I.: The most infectious diseases of calves. (a translation). Under the editorship of Tashmukhametov. Alma-Ata. Kazgosizdat, 1952. 124 pages with illustrations. Price 1 ruble, 70 kopeks. 5,000 copies, In Kazakh. SO: Veterinariya; 30; (1); January 1953; Uncl. TABCON 1. APSHANG&I-MY0 T, T., -PROF YAROVOYt P. F. NOVAK, 0. D.; ARKHANGELISYAYA:., V.~ Ev KHOLDIN, K. 1.) Sa Work er, thst-1.10 Ka-~~ H-L L-, 2. USSR (600) 4. Vaccination 7. Paratyphoid vaccines for calves. Veterinariia 30, No. 1, 1953. Al,,iminum hydroxide vaccine prodticod more active Ini;.unLizat.-Ion arai -ns L para- typhoid in eyptl rabbits and guinea-pigs than any other vaccine. axots on calves and on cows in a-n advanced stage of pregnancy showed that alur-Inum. hydroydde vaccine surpasses the formal vaccine in immurological properties. The allurdnum 43,droxdde vaccine proved harmless -to calves and to cows in an advanced stage of pregnancy. 2536T52 9. Monthl List of Russian Accessions, Library of Congress, April -1953, Uncl. qSSR / Diseases of Farm Animals. Diseases Caused by R-1 Bacteria and Fungi. Ab1W Jour: Ref Zhur-Biol., No 2, 1958, 7292. Author : I. I. Arkhangellsk:Ly- P. F. Yarovoiy, D. D. Novak, V. Ye, r nge Iskaya, Sh. T. Rasulyev, V. I. Nadbalin. Inst : Not Given Title : Wide Experience in the Use of Aluminous Para- typhoid Vaccine on Calves i n Kazakhstan and Uzbekistan Orig Pub: Nauch. tr. Uzbek. s-kh. in- ta, 1956, 10, 5-8 Abstract; By experiments on laboratory animals it has been shown that, the aluminous vaccine for para- ,typhoid of calves is more Immunizing than Formol- vaccine. The aluminous vaccine proved entirely harmless to calves and expectant cows. Its use Card 1/2 USSR / Diseases of Farm Animals. Diseases Caused by R-1 i Bacteria and Fungi. Abs Jour: Ref Zhur-Biol., No 2, 1958, 7292. Abstract: on farms having calves with paratyphoid, per- mitted the lowering of losses from paratyphoid to a minimum. Card 2/2 5 prof.. dcktor vaterin.nauk; BADARIN, AXT lv,~Oxa ~W' Nikolay Vasillyeii6li't prof.. doktor vaterin,nauk; BOBROV, Z.1.. red.; GORIKOVA, Z.D., tekhn.red. [Tables for the differential diagnosis of the most important infectious diseases of farm aninals] Tablitey differenteiAllaoi diagnostiki vashneisbikh sarssnykh sabolevanii seliskokhosiaist- vennykh shivotnykh. I~Dskva, Goo.izd-vo sallkhoz.lit-rv, 1959. 311 P. (MIRA 13:7) (Go--unicable diseases in animals) CHEPIMOV, K.P. prof.- APJMkN(ZLlSKIY, I.I., prof.; SHATOKHIR, N.G., 14~~~~irant doteent; MWC Anatoxin against the poison of the karakurt. Veterinarila 36 no.6:55-56 Je 159. (MIR& 12:10) 1. Usbekskiy sellskokhozyaystvenW institut. (Spiders) ARKWGELISKIY, I.I.; BADANIN, N.V. ,---I *Tables for a differential diagnosis of the*moet important infectious diseases of farm animals. Veterinariia 37 no.6: 83-4 Je 160. (MIRA 16:7) (Veterinax7 medicine) CHUUROVi K-P-j, Prof.; AMMGELISKIY, I.I., prof.; SHATOMM, N.G., doteent; VEFMHCHAGIN, zasluzhennyy deyatelf nauki Tatarskoy ASSR; ABMLLIN,, Kh.Kh., dotsent; KIVALKBA, V.P.p dotpmt; KHMSOV, Sh.Kh.., starshiy nauchnyy sotrudn:lk "Teterinary microbiology" by M.V. Revo and M.D. Zhukovae viewed by X.P. Chepurov and other&. Yeterinarila 37 no,7%87-.89 .71 160. (MIRA 16:2) Is lazakhekiy naucbno-issledovatel'ski-y veterina=yy institut (for Kharisov). (reterinary microbiology) AMMA OMT, Ivan Ivanovich, prof., doktor vaterin.nauk; BAMIN, doktor veterin.nauk; USACHEVA, I.G., red.; GORIKOVA, Z.D.. takhn.red. I (Infectious diseases of OalVes) Zaraznys bolesni teliat. Moskva, Gos.izd-vo sellkhotolit-ry, 1960. 319 P- OURA 13:9) (Calves--Diseases) ARMANGELIS.KlY.11.-_1..and AKWWV.,IA. M..(Professors). I' I "The Second International Congress on Veterinary and Nutritional Hygiene.I. Veterinariya,,Vol. 37, No. 9, p. 87, 196o. I (Professor), BMYAYEVSXIY, Yu. I (Aspirant, All.-Union gc-Fe-ntific Research Institute of Veterinary Banitationj and OLENOV, V. A. (Candidate of Veterinary Sciences, All-Union Institute of Rural Electrification) "Veterinary-sanitary control of the quality of milk in mechanical milking" Veterinariya, Vol. 39, no. 6, June 1962 p. 62 ARKRANMM'SKIY, 1. 1, (Doctor of Veterinary Sciences)-,16jUASHOVA-,-V. M. (Candidate---- .of Lological Sciences, All-Union Scientific Research Institute of Veterinary Sanitation) "Rapid methods of detecting Salmonella in milk" Veterinariya~ vol. 39, no. 9., September 1962, p. 74 ARKRAIIGELISKIY, I,I., prof.; KARTASHOVA, V.M., kand.biologicheskikh nauk Speeded up methods for determining tuberculosis bacteria in milk. Veterinariia 39 no.1:73-77 Ja 162. (MIRA 15:2) 1. Vsesoyuznyy nauchno-issledovatel7skiy institut veterinarnoy sanitarii. (Mi-1k-Microbiology) (Mycobacterium. tuberculosis) , ARKAHAVOLISKIY, I.I., prof.; BELYAYEVSKIY, Yu.I., aspirant; OLENEV, V.A., ~ 1. -.1 i -~~ a*A- ieti . nauk V'eterinary and sanitary control of the quality of milk in machine milking. Veterinariia 39 no.6t62-68 Je 162 (MIRA 18&1) 1. Vseooyuznyy nauabno-issladovatellskiy institut vaterinarnoy sanitarii (for Arkhangel'skiy, Belyayevskiy), 2. Tbesoyumzy inatitut elektrifikat&ii seltakago khozyaystva (for Olensr4. ARKHANGELIS "Measures for incrbaaing the purity of milk on cattle farms-* report to be submitted at tba 17th World Veterinary Congress, HQnOver.v West DerwrW,, -14-21 Aug.63- ARKHANGELISKIX,,I,. doktor vaterin.nauk; KARTASHOVA, V.M., kand.biolog.nauk Rapid methods for detecting Salmonella in milk. Veterinariia 39 no.9r74-78 S 162. (MM 16:10) 1. Vsesoyuznyy nauchno-issiedovatellskiy institut veterinarnoy sanitarii. AMHANCL ISK~Y. prof.; DARDA, P.N.; CHISTOV, N.P., kand. veter. nauk; NIKULIN, VA; VOROBIYEV.. M.M., kand. veter. nauk (Vitebsk, BSSR); ARKHIPOV, V.V., kand. weter,.-nauk Infection focuses. Vaterinariia 41 no.1:29-33. Ja 164. (MIRA 17:3) 1. Vsesoyuznyy nauchno-issledavatellskiy institut veterinarnoy sanitarii (for Arkhangellsk-ly). 2. Nachallnik veterinarnogo otryada postoyanno-deystvuyushchey protivoyashchtirnoy ekspeditsii Gosudarstven- nogo nad6hno-kontrollnogo instituta veterinarn.ykh preparatov4for Dard&). 3. Leningradskiy nauchno-;issledovatellskiy vaterinarnyy insti- tut (for Chistav). 3. Pskovskoye oblastnoye upravleniye proizvodstva i zagotovok sellskokhozyaystvannykh produktov (for Nikulin). - I ZW~ ORLOV, P.M., dotacrit;A !UNIGUISKIY; I.I., prof.; NAZARDI, V.P., doktor veter. nauk; ;'k&id'. 'biolog. nauk. Book roviews and bibliography. Vaterinariia.41 no.1:112-116 ja 16/,. (MIRA 17-3) ARMANGELISKY, I.I.p prof.; DANILMIX0, I.P1. otars);Jly Sanitar7 conditions of the nUkrainian car.-ou-cel-type" arrangements for milking Farlars (KDU-1 and KDTJ-5). Vateripariia 41 no.4194-97 Ap 165. (MIRA 18:6) .1. Vsesoyuznyy nauchno-issledovatallskiy ins'uitut ireterinarnoy sanitarli. ARKHANGELISKIV, I.T., prof.; BUTKO9 M.P., starWy neu-,-hnyy notrudnik Evaluating detergents and disinfectants us-ed in dadrying. veterinarAla 41 no.6-.102-105 Je 164& (MIRA 18-,6) 1. Vsesoyiiznyy naunhnc-issledovarollskiy institut veterinurnoy sanitarli. ARKHANGELISKlYp,1.1., prof.; DANILENKO, I.P., starshly nauchnyy sotrudnik Evaluating the veterinary hygienio state of dairy farms. Veterinariia 41 no.700-81 Jl 164. (MIRA 18tll) 1. Vsesoy-uznyy nauchno-ii3sledovatellskiy institut veterinarnoy sanitarii. K.F. L ng j11_ I 5C; arrellgemen+,~ Hygienic aspect3 of the 18-9) nr .1-2 D I(V,. 65-69 Ln5titut -jetarinarnoy 11 V,-egoyuzn-.V'J sanitaril. L 32651-66 EWT(1)/T JK ACC NRs N) AP6003394 SOURCE COLE: UR/03-46/65/000/010/0092/0093 AUTHORS, Kartashovao V. M. (Candidate of veterinary sciences); Arkhangellskiy, I.___ for (Pro sor) Fq 7- ORG.- Allo-Unilon Scientific Research Institute of Veterinary Sanitation (Vdesoyuznyy -.nauchno-issledovatelfskiy institut veteMar sanitarii) TITLE: Accelerated methodq of studying mixed milk from,brucellosis-diseased cows ~.;SOURCE% Veterinariya, no. 10, 1965t 92-93 TOPIC TAGS: brucena., brucellosis, animal disease, infective disease ABSTRACT: 'rho ring reaction for diagnosing brucellosis in milk was studied. The ~work was done to determine the possibility of using the reaction for mixed milk IAfrom. different cows) and milk in cans with an insigaificant amount of milk. from ~~,cows with brucellosis and for milk with increased acidity. The Ynilk from 50 diseased cows was studied. In the tests with acidic milk., the acidity varied from 33 to 1050T. It was found that the ring reaction remains positive in mixed milk when the amount of milk from diseased cows is in a ratio of 1:8 to the amount of milk from j,healthy cows. When the acidity of the milk increases, the reaction often becomes- ''.negative. The addition of a saturated solution of sodium bicarbonate to brucellosis milk with Increased acidity restores the indices of the ring reaction. Microscopy of d ed smears from mixed milk makes it possible to detect brucellosis. SUBM DATE: none UDCt 619:614.9=07:616.981.42:636.2 ARRHANGELISKIY I.r. prof.; TCHPIIIFY V.M. I - 1 732-75 Ways for improl"ing the quality of milk. Veterlnariia 42 ro.10- 0 165. (VIRA 18:10) 1. V,-,e,-,oy-ttznyy n.,iiiohno-,,-ssl.edovatell,,,',~iy institut veterinarnoy sanitarii (for ArMangellskly). 2. Starshly veterinarnn.- vrach Mavnogo upravleniya veLerinarii Ministerrtva seltskogo khozyayotva SSSR (for Repin). KARTASHOVAI V.M., kand. veter. nauk; ARKHANGELISMY I T -E.of, 1, Accelerated methodq for studying the undesignated rilk from cows vrLth brucallosis. Vetarinarlia 42 no.10:92-93 0 165. (MIRA 16110) 1. Vsesoyuznyy nauchno-Issledovatel'skly inStitUt veterinarnoy canitarii. ARKHANGZLISKIY, I.N. 1 - --I-..:-..-I Tuberculin sensitivity of the skin in patients with tuberculosis of the peripheral lymphatic nodes and its changes in the course of treatment with tuberculostatic preparations. Soob. AN Gruz. SSR 3$ no. 3:709-714 Je 165. (MIRA 18:12) 11 Tbilisakaya 1-ya Kinicheskaya protivotuberkulemaya bolinitsa. Submitted Nov. 20, 1964. ARIMPNGFI-ISKY, I.,x. Ssnalfivitj of the skin ti toberculir. -In cave.-nous f,;rmL, of pulmorta-f tuberatilozis and ita zhangu3 in thfi p-cceas ;~f bee.-tEri.ostatic treatitent. Trudy Inst., i klin. khir,, t gefflat. fill G--Uz. SM 11.193~-~ZO4 163. (W H A 8) -rg _,3p f V& a It It H M 13 16 11 4 it a b a III x a 36 A I_LLI I I -a A-A-A-z-, a A.- A- it 1 7 1 1 A-1 -MAX IQ off &.0 ).0 qqx~ A i~l 7r The InfluOuce of the Coefficiente of MOI*CWar change and' 06 themd calliedly on the cmductivity and thermal ectictomy 00 of fatemal-citimbodon engines. i._y. Arkhancul-3Q. Vesixik AdWeror 7e". l9jq, 00 a Zen&- 1939, U- =`148--The that the ff. .1 mol. changr J11L (L and 3f aft i be no- of go.4 tita, 1WItAV and XItft C-,IibUNtk)tl. F"P,) [tit% a dut, I rIIeVj It,, the I?Iv"uI%,;IrvTli;I)tifaf thrioitcht,ioutil i lie voitiblixt jjj, ,90 theoretical1y and tuathentat"i lly and loond In lw invalid. It is shown thatju does not affect the work wid economy (A the ine $ICC a clmnC I is accompanied by a proput- t, 00 tiou:t o hause thjc temp. ratio T,/ r.. 7'. and lvcr*c C T. am the abs. temps. at the Conclusion of the coulpre.%sioll Ond the Combustion procebses. G. Moini. ,Ego R19 iL as' SLA MITALLURGICAL LITF.R&YURE CLASSIFICATION - ------- 831,111 ONE Gftv L%9 MW Ut a is v 1 9 21 I S v dole U n Al 0,41i aid Wo, u it it i n I~u 0 0 0 a 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ; I co-~1'et.9--fe ~1110,iloe. 0 ooovooe *too* 00*00 db a a q 0 0 00 0 0 0 0 too so 0 Yy -1 . ~ ] . 139 Metody Raboty Si-i--rshchikov-novp-torov Pizhskoco Vagonestroltel'tiogo Zavoda. Riga, a 1954. 1:'1s. S 113 ~10 Sm. (resp. Dom Nauki I Tekhniki MIM TP Lptv. SMR. Listok Novatorp. No. 12(79)). 450 Elk,7. Bespl.--3ost. Ukn7any Kontse Teksta.-(54-1',-~911zh) 611.791.75st. SO: Knizhnaya, Letopis, Vol. 1, 1955 K. Senior Agronomist, Llzrossp-i-ftarantina ineffective Weed control by various e:Terierrental stzAions-Uzbpkskkya SSR F: Pravda Vostoka - 15 June 47 - Tashkent FZOFILOV, N.G.; ARKHANGELISYIYp K.A. Analysis of intercurrent, diseases in a sanatorium. Vop kur. fizioter. i lech. fiz. kullt. 25 no. 3:2547256 My-Je 160. ifMU 14:4) 1. Iz Kislovodskogo sanatoriya Ministerstva oborony Soyuza, SSR. (KISIDVODSK-SANATORIUMS) (RESPIRATORY ORGANS-DISFASES) ARKHOGELISKIY. K.P.; SHLVIN, D.N.; SHCR, Sh.l.;ZHMOF,A.V.,kjndldAt '"EVER"n ~Ms &kh nauk, redaktor; MAIT.VSKIY, F. redaktor; IOAKIMIS, A., tekhnicheakly redaktor. (Producing corr"ated roofing sheets an the ML-2 %whinal Proiz-.odstvo krovellxqkh voluletykh lister n& stanke SKVL-2. Pod red.A.Y.Shukovs. Kiev, Ges.tzd-vo lit-ry po strolt. i arkhttakture UM, 1955. 80 V. (MLRA 9:5) (Roofing) 5M AUTHORS: Semenchenko, V. K., Arkhangel'skiy, K. V. SOV/76-33-1-41/45 TITLE; On the Dielectric Constant and the Dielectric Losses of Binary Liquid Systems in the Critical Region(O dielektriches- koy pronitsayemosti i dielektrichoskikh poteryakh binarnykh zhidkikh sistem.V.kriticheakoy pblasti)-.. " , -'2,: PERIODICAL: Zhurnalf izicheskoy khimii, 1959, Vol 33, Nr 1 , pp 230-232 (USSR) ABSTRACT:- V. K. Semenchenko (Refs 1-4) had worked out the general theory,of phase transitions of the second order and the critical phenomena in a previous paper as well as an equation (1) for determining the critical point (Ref 3). V. K. Semenchenko and M. Azimov,. (Ref 4) examined the dielectric constant of binary liquid systems in the critical region using the method of pulsations at a frequency of 1 megacycle. To check the results obtained in the case under discussion measurements were carried out of the dielectric constant E and the value tg 4' ( S = angular difference up to 0 of the phase deviation angle between current and potential 90 1 (Ref 5)) in the critical region of the system nitrobenzene- heptane with different concentrations and frequencies (Figs!-4). Card 1/2 On the Dielectric Constant and the sov/76-33-1-41/45 Dielectric Losses of Binary Liquid Systems in the Critical Region The measurements were taken on a special condenser; a thermostat TS-15 was used. The tests prove that 6 and tgs go through a maximum at the critical temperature. The value of F- and tgS does not only depend on the concentration and temperature but also on the frequency. A frequency reduction causes a rise of the tgS and E values (Table). With a certain concentration and a given temperature the maxima of tgcf and E coincide (in the critical region). There are 4 figures; 1 table, and 6 Soviet references. ASSOCIATION: Moskovskiy gosudarstvennyy universitet im. 11. V. Lomonosova; Voronezhskiy selinkokhozyaystvennyy institut (Mns--r University imeni M. V. Lomonosov-. Voronezh Agricultural Institute) SUBMITTEM: February 22, 1958 Card 2/2 ui! IMF U 5 SFMNCBENKOl V.K.,; ARKWGELISKIY, K.V. (Moskva) Dielectric constant and losses in the critical regiGn of tbe layer separation of binary liquid Mtems. Zhur. fiz. khim. 35 no. 4:927- 931 NP 161. (MIRA 14:5) 1. Mookovskiy gosudaretvennyy universitet im. M.V. Lamonosova i Voronezhakiy sel'ukokhoz7ayatvennyy institut. (Systeras (Chemistry)) STRUCTURE AND PIMSICAL PROPERTIps o? KtTTER 14 A LIqUm STATE reports read at the 4th Coitterance convened-in KIYEV from I to June 1959, published the oublishein House of XMV University, KEYEV, USSR, 1962 A.Z. GOLIK-and-fi'O'. KLA353N, Connection Between Vra-c-oa`rVy--qnT-ElectricaI ConductiYity and the St~ucture of Zinc and Cadmium 96 A,S, LASHKOI Roentgenographic Investigation of the Liquid Au-.Iln Alloy 101 A.Y. ROMO_QVA and A.S. LAtHKO, Roan tgenographi-c Inves- tigition of the Struature of Tin-Lead L~quid Alloys. YA.T. (;ERASIkOV,l &.7. NIK6L'SKj6YA snd 4.!i. TEVSEYEV, 107 _ ormodynainio Pia-li&rtie!a of Liqui d N,L..,jOY.ROVSKIT t%nd D.S. Inventig,%tion into _ _ _ _ - 'J~-or t Ion Layers all a Liquid Uetallio W p Surf ace 119 V.F. ~IEW~*NCKVIKG Gn the Basic Types of Phase Trhnsitions 124 V.Y. R rk 4 C H E I Ynd Faramet,irs of the Binary ITquid 9yatema viithin the Critical Reeinn and the Re,,lona _7 ~'2. ~_An 135 S/076/62/036/011/013/021 B1.01/bI80 AUT11OR3: Arkhangellskiy, K. V.t and Semenc henko, V. K. TITLE: Dielectric Imethod of studying the thermodynamic stability Pf liquid binary systems PERIODICAL; Zhurnal fizicheskoy khimii, V. 36,.no. 11, 1962, 2501-2506 TEXT: The dielectricconstants of binary mixtures with critical ranges, such as nitro-benzene + octane (52.65 mole% of nitro-benzene), and nitro-benzene +.heptane (45-50 mole%~ of nitro-benzene) were measured as dependent on composition, temperature, frequency# and the prGsence of impurities. A capacitor with 1.2 mm electrode spacing was used, to reduce the effect of chanees in density occurring near the critical temperature. It was found that the curves I/El or 1/,-,, versus temperature can be i1sed to follow phase transitions accurately in any system, as 11LI and 1A It are ,stability coefficients in the sense of the thermodynamic theory of phase transitions. There are 10 figures and 1 table.. Card 1/2 ARKHANGELISKIY. K.V.; SEMENCIIENKO, V.K. Concerning the determination of the critical region and critical temperature. Zhur. fiz.-khim. 36 no.11:2564- 2566 N162. (MIRA 17'.5) 1. Moskovskiy gosudarstvennyy universitet i Voronezhskiy sellskok.hozyaystvennyy institut. ARKHARGELISKIYO K.V. Dispersion of the dielectric Constant in the critical region of binary liquid systems. Dokl. AN SSSR 143 no.6:1378-1379 Ap 162. (NIRA 15:4) 1. Moskovskiy gosudarstvennyy universitet im. M.V.Lomonosova. Predstavleno akademikom A.V.Shubnikovym. (Systems (Chemistry)) (Dielectrics) ARMANGELISKlY, K.V.; SPIVAK, G.V. S.A.Boguslavskiiis classical paper on the theory of currents bounded by a space charge. Ist. i metod. est. nauk no.3.*2,57- 269 165. (MMA 18: 12) I . ARMIANGEL I SKIY, L. A. 2. USSR (6013) 4. Glutches (Vachinery) 7. Hobs for high-preduction milling of the face elements of clutch gears and couplings, (Trudy) TSNIITMASH 4, 19,1,7. 9. Monthly List of Russian Accessions, Library of Congress, May -1953. Unclassified. !URKHAII`17~11SKIV, L. A., et a-1. M M ontazh elevatorov (Assembly of elevators). Moskva, Zacoti-zd,-t ML P zi 0v 52. 1 1951. 41"0 P. I u1, ~T 6017* Gro-losin Conlrover,lool Que-lism- its oijr rh~wp it Precis an of l4rchis"I.M.. ( III ItImiall.) L. A. ATkli.usgvI'%kw lueltilz Akadvirill Nitul SSNIC S,,atim. td 'r-djIlit'd Suri"llk-R- *,'.y 11151, 1). 7,12-7-151). / I .'Ilf (if lite ulmlv,, lillu"Gom aff. dim-lowd. ARMWIGELI SKIY, L. A. Povysheniye kinematicheskoy tochnosti zubofrezernykh stanov (Increasing the kinemtic accuracy of gear cutting machines, by) L. A. Arkhangellskiy, 0. 1. Tkaclievskiy, i G. A. Livshits. ?.bskva, Mashgiz, 1954. 199 p. diagrs. SO: N 7~1 - 415 #A7 - - -_--, ARKHMGZLISKIY, L.A.; TUCHIMIT, G.I.; LITSHITS, G.1. WRW~ 'L-1-4,41 i.-, Increasing the kinematic accuracy of gear-milling machines. [Trudy] TSKIlTmm 65:3-igg 054. (KLRA 7:9) (Gear-cutting maclaines) r,T V g V gig V ggt