SCIENTIFIC ABSTRACT BELENKIY, M.N. - BELENKIY, N.G.

Document Type: 
Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): 
CIA-RDP86-00513R000204310003-8
Release Decision: 
RIF
Original Classification: 
S
Document Page Count: 
100
Document Creation Date: 
November 2, 2016
Sequence Number: 
3
Case Number: 
Publication Date: 
December 31, 1967
Content Type: 
SCIENCEAB
File: 
AttachmentSize
PDF icon CIA-RDP86-00513R000204310003-8.pdf3.06 MB
Body: 
LARIONOVA, Ye,.,., kand.ekonom.nauk; LEVIN, LeR.. -.Lae-akonomonauk; BERLI=j G.Sh. (Tazhkent)Q~IKIY, M.N., kan ekonozonauk (Tashkent); PERTSEV, V,Ges kand.ek&i~~niVl "(Tashkent) Book on 4transportation finances. Reviewed by E.V.Larionova and othars, Zhel.dor.transp. 46 no.6t93-96 Je '64. (Him 1811) 1. Nachallnik finansovoy sluzhby Sredneaz!atskoy dorogi. (for Berliner). ,aLEN 1K1Y,_j!jRrX_N~umovich; LXRINA, Mariya Nikolayevna; FAVLOVICH, Yevgeniy St"a"'n"I's-la-vovich; FAVLOVSKIY, Sergey Sergeyevich; IUSTORGUYEV, Aleksey Iosifovich; KOUNOEOVA, red. [Technical, industrial and financial plan and analysis of the work of locomoti-w and car repair plants] Tekhpromfin- .plan i analiz deiatellnosti lokorotivo-vagonoremontnykh zavodov. (By] M.N.Belen'kii i dr. Moskva, Tramport, 1964. 253 P. (MIRA 17-9) 13ELENIKIY. Mark Naumovich; VLTUNOIVA, M.P.# red. (Economics of railroad passenger transportation) Ekono- mika zheleznodorozhnykh passazhirskikh perevozok. Mo- skva., Transportj, 1965. 275 p. (MIRA 18:5) I KURKUDM4t F.Ye.; X&RAYEVp R.G.; RRT IKIY,MSa UVALIp L.A.; KOVALEVIv M.I.; somov,v VON.;' S0K0L0vv-i.-V-.;-Slfdi5dlKAj, I.A. I Frofeosor V,V,Guk on hio 70th blrthday. Vop. karv f~ziotqr. i loch. fize kullte 25 noo2sl84-185 Mr-Ap 160, (".~ 1319) 1. (GUKp VADIM VASILIEVICHO 119-) , . , BFIMIKIYP M.S.1 ZAIMCOp L.S..(Odessa)