SCIENTIFIC ABSTRACT BELIKOV, K.N. - BELIKOV, S.I.

Document Type: 
Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): 
CIA-RDP86-00513R000204320003-7
Release Decision: 
RIF
Original Classification: 
S
Document Page Count: 
100
Document Creation Date: 
November 2, 2016
Sequence Number: 
3
Case Number: 
Publication Date: 
December 31, 1967
Content Type: 
SCIENCEAB
File: 
AttachmentSize
PDF icon CIA-RDP86-00513R000204320003-7.pdf2.67 MB
Body: 

KaRCLMT, A, I@-- (continued) Card 2.
10. Nizhne-Tagillskiv metallurgichfialldy Immbinat (for
Madvipdav,
Novolodskiy, Teaher). 11. Zavod "Azovetal" (for
Bullakiy,
31~pkanev). 12. MantrallnY7 nau&w-c-issledovatallakiy
insti-
tit chernoy metallurgii (for T-rabetskov). 13.
Ukrainakiy insti-
tut metallov (for Shneyerov, Slad7--os:2L,'.eyev,
Motin). 14. Zavod
"]Krasnyy Octyabrllh (for Palant). 15. TaesoyuzW
nauchno-issledo-
vatelleldy institut metallurgicheifco;r teplotakhniki