SCIENTIFIC ABSTRACT BELSKIKH, V.I. - BELSKIY, I. F.

Document Type: 
Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): 
CIA-RDP86-00513R000204520008-0
Release Decision: 
RIF
Original Classification: 
S
Document Page Count: 
100
Document Creation Date: 
November 2, 2016
Sequence Number: 
8
Case Number: 
Publication Date: 
December 31, 1967
Content Type: 
SCIENCEAB
File: 
AttachmentSize
PDF icon CIA-RDP86-00513R000204520008-0.pdf2.69 MB
Body: 

BSLISKIKH V I kandet6khnrAUk
Automatic temperature regulator. Avto prom. 27 noo 5:19-20
My 161o (MIM 14:5)
1. Visesoyuznyy nauchn6-issledovatellskiy institut makhanizataii
sellskd~b khozygLystvao
(Temperature regulators)

BELISKIKH, V.I,j kand.tekhn.nauk-
Efficient cooling system for internal combustion engines.
Avt.prom. 27,no. 6&34-17 je 161. (MMA 14:6)
1. Vsesoyusnyy nauchno-iseledovatellikiy inatitut mekban4sataii.
Bellskogo khozyaystva.
(Motor.vebicles--Engines--Cooling)