SCIENTIFIC ABSTRACT BELYAKOVA, Y.V. - BELYANCHEV, N.P.

Document Type: 
Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): 
CIA-RDP86-00513R000204530005-2
Release Decision: 
RIF
Original Classification: 
S
Document Page Count: 
100
Document Creation Date: 
November 2, 2016
Sequence Number: 
5
Case Number: 
Publication Date: 
December 31, 1967
Content Type: 
SCIENCEAB
File: 
AttachmentSize
PDF icon CIA-RDP86-00513R000204530005-2.pdf3.25 MB
Body: 

GORSHKOV,, Georgiy Petrovich, prof; YAKUSHOVA, Aleksandra Fedorovna,.
prof.; BELYAKOVA,, Ye.V.., red.j. LAZAREVAp L.V.., tekhn. red.
[General geolQMr Obabobaia geologiia. Izd*2. Moskvap Izd-vo
Mosk, univ*$ 19~s 563 P. (MMA 1514)
1. Kafedra dipamicheekoy geologii Moskovskogo gosudarstymop
universitsta-'(for Gorshkov, Yakus4ova).
(Geology)