SCIENTIFIC ABSTRACT BRATCHENKO, I. - BRATEK, M. D.

Document Type: 
Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): 
CIA-RDP86-00513R000206730010-2
Release Decision: 
RIF
Original Classification: 
S
Document Page Count: 
100
Document Creation Date: 
November 2, 2016
Document Release Date: 
June 9, 2000
Sequence Number: 
10
Case Number: 
Publication Date: 
December 31, 1967
Content Type: 
SCIENCEAB
File: 
AttachmentSize
PDF icon CIA-RDP86-00513R000206730010-2.pdf1.83 MB
Body: 
,~_ BRATCHENKO 5, 1. t - Automobilesp roads and transportation. Nauka i zhyttia 12 no.6:4--6 Je 162. WIRA 15:7) 1c, Ministr eLvtomobillnogo transporta i shosseynykh dorog Ukrainskoy SSR, (Automobiles) (Roads) BRATCRENKO, I. Highway transport workers of the Ukraine are facing new objectives. Avt.tra4p. 40 no.2:1-3 F '62. (MIRA 15:2) 1. Ministr avtomobil'nogo transports i shosseynykh dorog Ukrainskoy SSR. 7 (Ukraine--Transportation, Automotive) BRATCHENKOp 1. _ Toward new achievements in work. Avt.transp. 41 no.40-6 Ap 163 OURA 16: 5; 1. Hinistr avtomobil,nogo transporta i shosseynykh dorog UkrSSR. (Ukraine-Transportation, Automotive) BRATCHENKOY 1. Efficiency of shifting short-range freight from railroad to automotive transportation. Avt. transp. 42 no. 5:1-3 My '64. 1. Ministr avtomobillnogo transporta i shosseynykh dorog UkrSSR. BRATCHENKO, I. Motor vehicle and the road form a unified complex. Avt, transp. 43 no-4:12-15 Ap 165. 04IRA 18:5) 1. 14inistr avtomobilinogo transporta 1 shosseynykh dorog UkrSSR. BRATCIMWO. I. I. Me obligation undertaken by Ukrainian road builders is practicable. Art* dore 26 noe21l-2 F 063* (NIRA 16.-,4) 1. Ministr avtomobillnogo trangporta i shosseynykh doro UkrSSR. (Ukraine--Road construction) BRI,TCHENKO, N. T. 29308 ItLk-roskopicheskoye issledovaniye otdelyaemogo iz pora zheniy shey'ki cx~m ii i matki v iativriylkh prei ratttkch d1ya diagnostik-i raka. Voprosy 1c, ff I u )La IL rentzenologii. No 1-2, 1948, s. 113-21 SO: Letopsil Zliurnallnylkh Statey, Vol. 39, Moskva, 1949 S/844 62/000/000/100/129 D204YD307 AUTHORS: Mikhaylov, N. V.', Tokarevas Lo G*q Bratchenko, T. D., Karpov, V. L. amd Malinskiyq Yu. M.- TITLE: The acti9n of rradiation on arti.ficial fibers $OURCB: Trudy 11 Vsesoyuznogo.soveshchani a po radiatsionnoy khi-~.' mii. Ed. by L. S. Polak. Moscow,,izd-vo AN SSSR*, 1962, 589-595 TEXTz The effects of 0.05 - 1000 Mrad doses on polyamide and poly- ester fibers, and the possibility of improving the thermal stabi- lity of synthetic fibers and improving their adhesion to rubber by. the addition of various monomers, were.in-~estigated. Polyethylene terephthalic iiber was practically unaffected under doses of up to 100 Mrad, owing to the stabilizing effect of the aromatic groupst whilst a caprone fiber was already affected4at 1 I-Irad. The specific iri-scosity ( ) of 0.5% solutions of irradiated,cavrone filaments and single Nbers (diameter respectively 0.63 ana 0.7 mm) was mea- sured. For the thinner fiber, increased in vacuum and decreased card 1/3 SM44/62/000/000/100/129 The action of r radiation"~.-.. D204/D307 when the latter was ir- in air, whilst 11 of the m6nbfiber increased radiated. both in the preceMce and absence of, air. This, and the changes in the strength ai&'elongation showed that polyamide fibers undergo oxidative p;rocess6s~on irradiation; the greater changes in the drusenc6 of 0 were pirticularly pronouiiced for the thinner fi- 2 C * bers. Thin fibers underwerlt:destruction when.irradiated in air, whilst thicker specimens b~e~ame structurize(f.owing to the less rea- dy diffusion of 02 intQ t1i e"mass; structuriz~ation of the thicker fibers was also observed in-vacuum. In contrast to the caprone fi- ber which,was mainly structurized in both amorphous and crystalline states on irradiation, a terylene fiber was -largely destroyed in the amorphous and structurized in the crystalline state. This dif- ference in the*behavior of polyamide and polyester fibers is ascri-. bed to the considerably higher crystall*'.'..ity of the latter. The above phenomena should be kept in mind when artificial fiber mate- rials are to be utilized in'practice. The effects of addit-ions 'of acrylonitrile, styrene, toluyldiisocyanate, hexamethylenediisocya- and vinylpyridine to the caprone fiber were studied, with Gard 2/3 A 5/844 62/000/000/100/129*~ The action of radiation ... D204YDD307 doses of 0.01 50 Mrad, finding that in all cases, for a dose of 50 14rad, the lose in strength was considerably reduced by the mono- mers, both at 2U and at 800C. Acrylonitrile grafted on to the ca- prone fiber. There are 3 figures and 4 tables. ASSOCIATION: Vsesoyuznyy naeuno-isBledovatel skiy inBtitUt iB- kuastvennykh volokon; Fiziko-"khimicheskiy institut im. L. Ya. Karpova (All-Uhidn Scientific Research Institute of Artificial Fibers; Physico-Chemical In- stitute im. L.. Ya. Karpov) Card 3/3 0S77tOUKH0V# M.Ya.; PANCHENNO; S.L; Prin'so" uchaot1re- FRISFMMG, V.D.j YETROV, V.K.; FMHETKO, A.; VYATKIN' G.P.; BRATCRENK0 V&P J- FOFANGVj A.A.1 MILU73Vj M.N.j FRIMOVI V.Ye.) M7ugiin~~'- PWHKASHI I.I.; LAZARFV* B.L. Experimerital blast furnace, smelting using coke from vat preparation coals. (Sbor. trud.) Nsuch,-iosl.inst.met. no*4:63-70 161, (KM 15:1-1) 1. Vootoobn" uglelthi-ichookiy institut (for Ostroukhoyp Panobenkol, Frishberg.. Petrovj, R"hetko), 2. Nauohno-issledovatellskiy institut metallurgii (for Vyatkinp Bratchenko). 3. Nishne-Tagilinkiy metallurgichookiy kom"t (for Privalovp Nuotafin.. Pushkaoh,, Iazarev). 'N (Blast furnaces-Tooting) (Colo-Testing) KHOLZAKOV, V.I.;_NLATCHENKO, V.P,,; OSTROUKHOV, M.Ya.; LUKIN, F.G.; NEKIPR1OOVx S.F.; MM. Yu,A,; GAVRILYUK, L.Ya. Investigating the processes in t~e stack and hearth of a blast furnace dwing smelting with ointer of Bakal and Sokolovk&-Sarbay ores. SUl' 23 no./+:297-300 AP 163. (MIRA 16.1,) 1. Chelyabinskiy nuachno-isaledovatells* institut metallurgii i Chelyabinskiy metallurgicheskiy zavod. (Blast furnaces) KHOLZAKOV, V.I.; BRATCHENKO,.V.P.; OSTROUKHOV, M.Ya.; LUKIN, P.G.; GPVRILYIJK, L.Ya. Effect of the shape of a blast furnace working area on the distribution of the gas flow. Metallurg 8 no.8t6-9 Ag 163. (NIRA 16:10) BRATCHENKO). V.P.; KHOLZAKOV, V.I.; OSTROUKHOV, M.Ya. I No vwx"w0w1p,;~'R"Pn1~, Reduction and slag formation processes in blast furnaces during -the smelting of Bakal and Sokolovka Sarbay ores. Izve vys, uchebo zava; chern. met. 7 no.2.'34-41 164. (MIRA 17:3) 1. Chelyabinskiy nauchno-issledovateltakiy institut metallurgii, AL'SHEVSKIY, A.Y&. [deceasedj; jjZJA_T_Cjjj-;NY,',) V P.; BOLISMAROVA L.J.; KOPYRTU, _ _ - P~w _~_- p I.A.; NEKIUSOV, V.G., FLASTIMIT) B.G.; RYSYUKOV, 111.'Ye.; S.If. Analysis of the -,.,Fr-fon3arc:e of a large--size b1ast furnace. Metallurg 9 no.12:4-8 D 16-4. (MIRA 1. Orskc)--Uialilovskiy metallurgicheskLy kombinat, i Ghejyabinskiv nauc.l,-,,,.o-'---ss--Iedovatellskiy institut metallurgj4. SAGAYDAKY I.I.; NEKHASOV, V.G.; KOPYRIN, I.A.; BORTS, Yu.M,,_,P~ECMNKO, V.P.; RYSYUKOV., N.Ye.; KAKUSHA, N.P.; SHAPIRO, V.Z. Operation of a large capacity blast furnace with natural gas. Metallurg 10 no.7:16-19 JI 165. 041RA 18:7) 1. Orsko-Rhalilovskiy metallurgicheskiy kombinat i Chelyabinskiy nauchno-issledovatellskiy institut metallurgii. TASHCHIYEV, YU.S., kand.med.nauk; BRATCHIK, A.M. Blood coagulation and prevention of thrombus formation in urological operations. Urologiia no.6:33-38 164. (MIRA 18:11) 1. Laboratorlya po liucheniyu svertyvayemosti krovi pri gospitallnoy terapevticheskoy klinike (zav. - prof. P.A. Tepper) Krym-skogo meditsinskogo instituta i urolq-icheskoye otdeleniye (zav. - E.M.Shimkus) Krymskoy oblast,noy klinicheskoy bollnitivi, Simferopol,. BRATCHEMCO, Yu.M. . inzhe I Autoclaved foamed concrete articles based on a slag binder. Stroi. mat. 8 no.6:15-16 is 162. (NIRA 15:7) (Sand-lime products) (Lightweight concrete) (slag) TSELTIKO, M.K.; GRITISLINFIG, V.D. Stabiiization of' blast-furnace rdag. S+vroli. mat. 11. no.7:13-14 J1. 165. (NIRA 18:9) 1. Lugamskiy PlIfid Yuzhnogo i~auctitio-I.,isledovatel'SI.-C..gD in- stituta promyshlennogo stroitellstva Gosstroyu SSOSR. BRATCHOKO, Yu.M., inzh.; GRIISENKO, V.D., inzh. I - - .1.11 1 - I - 111. 1 --1- Pneumatic-appar4tus,for introducing admixtures into slag melts. Makh. stroi. 20 no.10:27 0 163. (HIPA 16 tlO) BRATCHENKO Yu.M., inzh. Autoclaved slag binding material. Stroi.mat. 9 no.11:33 N 163, (MM 17:4) ,B L-I, I 1~~'.'KO, ju..m. , Inz)-i. ; N' IT ED CHFIt I KO, F-A., :Lnzh. ; ZAVGOFX-W I YA'Y A, O.M., 11 a.nzh. Wall panels from porous foamed slag concrete. Stroi. mat. 10 no.9:13 5 164 (MIRA 28:2) qMVITRVA, H.T.; BRKMBMrA, X.I.; ALIKETMO, N.F. Oxidation-reduction potential of some soils of the Kashka- Darlya Valley. Dokl.AN Uz.SSR no-11:52-56 159. (MIRA 13:4) 1. Institut pochvovedeniya AN UESSR. Predstavleno a-kad. AN UzSSR Te.P. Korovirqm. (Kasbka-Darlya Valley--Soil chemistry) 37964) S/137/6P,/000/005/038/1'~o AOO6/A1Ol AUTHORS: Bratchik, A. V., Burdakov, Yu. M., Polupanov, G. G., Mikhaylov, S. A$! TITLE: Continuous cadmium casting into rods PERIODICAL: Referativnyy zhurnal, Metallurgiya, no. 5, 1962, 21, abstract 5G128 ("Metallurg. i khim. prom-st' Kazakhstana. Nauchno-tekhn. sb". 1961, no, 5 (15) 113 - 118) TEXT: To eliminate Cd losses and facilitate labor conditions during its casting, a unit for the continuous casting of Cd into rods was assimilated at the Ust~qCamenogorsk Lead-Zinc Combine. The unit is equipped with a refining boiler, connected with the crystallizer. At such a connoction the metal is supplied to the crystallizer and the molten Cd, having no contact with air, is not oxidized. The crystallizer is made of grade CT.45 (st.45) steel. For cut- ting the rod after its extrusion, shears are mounted; to extrude the rod from the crystallizer, a horizontal two-roll machine is used; grooves for the pas- sage of the rod are out in the rolls. For initial extrusion (starting the- machine) a Cd or other metal primer is placed into the crystallizer. The primer has the same diameter as the rod. To draw the rod out of the crystallizer, as Card 1/2 S/137/62/000/005/038/150 Continuous cadmium casting into rods A006/A101 it is formed in the unit, the principle of periodical extrusion is employed: the rod formed is drawn out of the crystallizer and is replaced by molten metal, ard the extrusion operation -is r6peated.. The rod length depends on the crys- tallizer length (in the given case, the rod length was 230 mm at a crystallizer length of 300 mm). To ensure 'continuous operation of rolls, a ratchet with a duplicating device was used. The unit for the continuous casting of Cd into rods can operate on an electric circuit with both manual and automatic control. The efficiency of the unit with one crystallizer is 25 kg/haur. The extrusion speed is I mm/sec; duration of the extrusion cycle and the formation of the rod is 5 see; the rod diameter is 8.5 mm; optimum Cd temperature in the boiler during casting is 350OC; the dimensions of the unit ake 1,500 x 1,500 X 800 mm- 0. Svodtseval [Abstracter's note: Complete translation] Card 2/2 137-58-5-8801 Translation from: Referativnyy zhurnal, Metallurgiya, 1958, Nr 5, p 10 (USSR) AUTHORS: , REAkdla~~V. , Burdakov, Yu. M. TITLE: A Dust-free Tubular Transporter for Hot Friable Materials (Trubchatyy nepylyashchiy transporter dlya sypuchikh goryachikh materialov) PERIODICAL: Byul. Tsentr. in-t inform. M-va tsvetn. metallurgii SSSR, 1957, Nr 7, pp 19-22 ABSTRACT: The transporter consists of individual lengths of pipe within which a continuous, helically twisted, band is enclosed. As the band rotates, the material introduced into the pipe is turned over gradually and acquires a motion of translation along the axis of the pipe. The transporter consists of the following major com- ponents: housing, power drive, receiving container, band fas- teners, roller supports, and a charging device. An over-all view is given, together with a schematic representation of vari- ous components of the transporter. A.Sh. 1. Materials--Transportation Card 1/1 lfiam AUTHOM TITLEt PLRIODICJLLS ABSTRACTi Card 1/7 Card 2/7 Card 3/7 65689 SOV/136-39-to-6/16 aotaki.. L.S.. D.ty.k. A.G., I.yb. JP.P.. Gorakhv.d.t.k-y.. R.I.. Y.P.. Z.-'Y-V, W.V.. A.Y. and FOI-IY-kh- V-P- _'r * M _ d Du t. i L ea s xi.j d 2V6uIt . VrIC f Xast.rInS th Tayetnyyo a tally, 1959. Nr 10. pp 33-k2 (USSR) Th. method :f sulphatizing poly-tallic ores and concentrateA was first developed In the Soviet U.L.. by 1923. Since th..' a great deal or .'. t on 1 k has been done I. this or this ..thod, so-Called rInI,eatmet process. cono-tists or mi.tng the * 'Jak a.c. k~ acld ^nd.tre.9x.! .r..l th diluted (60%) oulp~uric ; .at ' .t tc the ytap in ylIndr 1_1 S., ph, -IZrI -LO C. ,, Iof ..1phid. tr* l totPL t .t ld*,I,",d 1: l r t ' -t t : on . .t"rd'.h.. "'I di~ .. v.r . - . par d.y j conc r. t f.-d in pe at a no h.ea be r Ian, a. . . 7 ft-r It- year.- with fr ...o.I.t.dIhe i serious di r.pid ru.tin h I;h ,tl-!*r :nd llih forisati f n . at aeq d f th at due to : . . : o '~ , Ihot S.... ... t.I.Lng star :,d I T Work an this probl.. ... r..U..d V%' Iat11955 d by now. h-I.. b... ... : aindu ri.1 d " The main difference between the the 'igi-l , ,,,,. of concentrated sulphuric mc14 "*tl,od , the pp!i ! u : which C th ul it atb ": rr* !to' !-! :!* V~' : - X l % jn thetor th d 1. - ; Iused -I- th .q. P..nt - old process. 1. 1. he I..; r.-P-1p.r and ..Ipbtl..t This difficulty was r 1 : , by noduli.1n. the P....r A -1.1. Ixed with Co.. :.Zr st .1 .Iph.,JC aid In . p- nuImtor. wing to th - Xr : . :' z. thormIc nature of th ,cti.n. takiog placad-I.& t he process, the nodule t-porature rises to 200Cr von higher and this vnsures rapid distillation .f chlorine and flu-Ina and accelerate. mulphAtization of the pulp .-ronenta. The mubsoqU *11 "I'll" of III. granules to 350 C (necessary to distill off and _ 0C plot ulphatizing reactions) is carried a,ut in !b' r.: c1.r.% 1 ,IcIpl d . (no' ". The I-g . : ca;; .a. P11IL I... I t'*- Ir 1. be r.tory.a., I- - . dust. I... a.ri. Lead !.d copper ...I it., pInot h treated. Cm the b..i. or i rL::,ul",Ntn*f 'big work. the staff of tts;,U.t--Xaa-x-k1y ..,;T.d ao1bI-.j1;ucc,oper^t Ion with 11T.-tmet. dd ..I led *11 -1 1. 1 or1.. d-b -1 1 trest S .:rlo dust p r 1.), u..P.n ..to. 1. the Zrn.l. Iah.- dI.g'. I.. rig 1c..4 th:tfl.idi--d bad illustrated in rig 2, were onst ad 11 the C..bI rk.h.p.. The 9e ... 1:t.r, driven by W - ri. ..t.r. 1. q.lpj~.d 1300 - di:..t.kr ..dL*'2'50 was d.:P..th. ..I :'11hh I'. u 1.c 1. -3-ft."60' and ,!in;d 1*..th:thorizont:l,at 11 If U h ha'.tIh r. f8 to 14 Ga... 11, Ived during th:tpr~c:;,.or:.r- t:,troujhan,:3U%,.u:dt app, c trt:d phc b..d;..Thj. to is. J, ri ndI ur I'd itplbu"ild 1A1 sist.risIof the gr..Ult:rt:'t Iu II the ventilating Yet-.. Th. reactor shall (Fig 2) 11 .ad. of steel, II..d i..id. ith . Ingl: I:yr of r.fractory brlckj the 1111* area of 11,horIhI 011 ima, the hShI of Ih.fJutdA..d bad. 1.5'.. the to . .' gh I ;It he reactor being 3.5 - The final product t:i..d the fluidLx,d bad reactor is discharged into a obt in Mastering the lroce.a or Sulphatizing Lead Duxt*'5 UV/136-59-IC-6/16 stainless steel t-ak- fr-- which ~t 1. pumped Into -WAR"re' eh d ut. Th* 11 11 .,Jng the main operations r ... In he b. .":,ou C ar I dttydr -IA rz".l ..Cti..: I ... hint t or th :i"ulph^l: ad washing the lead I. ask., pr. "%!.o Cars' -:t r...Jc ad iron Close the t,...d -Tr I.crd. Lum. Th: Isad d.:t'tr..t;d,I. tjl.j6.xpOrjmgntftL pilot plant .ont.L. d(%)14 . ph,.3 Zn. 2.5 Cd. 0.3 cu. 1,0 '*, 1;3 Altiphl... C~ --- ..~ 1. Th. c.n...pti.n or .a-. -tr.-a- _r I. acid in nodulizing this product -:ri:d b.'.:.. ',.nd I2,i of the 'eight or the dust watch corresponded to 120% or Ill. 1hcrticalIr roq.Ir.d q .. t1ty. (Th. ..%hors point out here that if mulphurxc -aid or the concentration I... the. 921. 1. ..ad, th. and, -t,1:4 or low .an ..t b I ht ,,%I. t:L. , t qu n it distilled off chlorine. fl..rL.. ad .... nic 1. reduced and the cu.put of the granulator a. reduced.) with the Clan :Utor IncIin ed at 55. and operating at 8.3 rev/sita. Mord 10 t 15 t or the dust was treated p,r day. the obtained T 70~17 uct 'Q~t ~Jnng 8C% of the -ry can fraction. proportlom or dust carried *way by the exhaust Sailes We. Comparatively -all ad amounted to 19 only; th quantity air g.... o,cl,.d during the process was &1s: salmll, owing to the low chlorine. fluorine and r...i. In the dust-. the M23 content in the gas:sfvarlod c:nt.t:.!'.Or- -ad 9 09/0 . The ur or ..:ptianne :,,pbr*t ;ejaing the Zrolujesainthe rlutarzell. ad reactor :m2.ph d, - -; Th. capacity f act 12 to 1, t/.2/2,.br. the air consu=ption being 3ooo m3/hr. Th. gran. remained In the reactor Car core than hour. 1.twe. found that it,. ti .. ...... far the completion of the ..lpf,.tisi.X .... t1.. and for th or arsenic. 1. appr..A. t..Ly 45 1.; ntl,t csn be assumed that t he ,;.Iuctivity or th%ros-tor could be increased, witereby its specific air a.umption would be reduced. The solutions (Including than. obtained during vand filtering the land th:shing cake) resultant from -.star I...h r the -I- product, contained (Sll)l 37.9 Zn. 6.5 Cd; oak. Clard 5/7 lead contained Mt 0.52 zo. 0.16 Cd :6t _r_UjW--d"j-vas r,c6v#rod-IA- d 5i C 971~ Zn end the -IntAon; th; recovery of 7~. Cd ad Fb I. tlead cake *.2,4. 4. and 98% respectiv*810Ytt the recovery 9 or raw al tell; amounted to 74 to 93N1 a 0% arsenic me. diati,14,ed oCf during the Aulphat~zlng treatment; 0. ad 0 t 7 ao * SS% chlorine ad fl-cri b ... lied ff d ring both -Ulph-LA-1-91 4c tI..%i .!:!is Alot r d',, rlbl-", In, due pr I:,, at, , t:".h .ad ontr.IL g q. h;":utfiorsa:t =cIal.10". (1) DifrLc.lti:: I- the plan I.. , an .1 the ulph^tL,i,g c "'ti:'b:r v.r ...b apple Ilaw so,f c.. rated *"Iph,rl, ..Ad ad by andulllog th pul a a rotary r .2. or. corrosion of ad. of -Ild (2) Wo signs of b., t:.Il h... be.. cb.-,,.d dull- the test P;li d;h h g .. lator ad th..fl.idi..d bad -.-t. have b: ""' ithoutcny ad the rkinr work Ia to as ", ... t!"Uou:!y :f:,. _; .,n r,0 c:"4 t~,. .ht,b ) ;.. P iclad"I h: M..tti .. ....I t" I -p p h' b efficient regarding the degree .1 both the r.,.v:ry of. in the dust d th C.r4 6/7 rare and non-forrolxx metals present removal or the volatile (16) A....... rY .and an rc, n:uring efficient purific -ti.. or the g&..!tj,Avjnr th or 11 "S ISfl.!dijd b;d,r.--, is low Ihe t..V.r.t.r. of the S. as to2 Cand the p"Ij_tj.. at.. of u.t To ..-o" :Ill, the :.2.z,; ;:.ulationdn regarding the ar ~.nt_tI "the mllhailm P.r.ti.11 In a (5) The PplitAti.. ,at pr vld:r !b:.,U!ph N.'" pro 41*1 for .v at:. t me! ...I U111A., this p,1.I..nd can be mommanded for adoption I" doutI the 3_,LttoIon, Th.r. are and I ."t.t r.fr.. .. ASSMIATIONS, YWIXI:V.t..t Vat --ZA nozor.k4y &vint..v-t.i.k-1YY kambinat Wat'-X"llno"rokly L.Ad-Zlac Combine) I a-' ', /-,C/ - I!_x, -) 7 / /,t 1) r, / , BRATCHIK, F.P.; SHAVJRDOT. Tu. Sh. % - IIAL ~Teng diesel locouotive shad. Blek. i tepl. tiaga no.11:42-43 N '57. (Kr.RA ioal) 1 Nachallnik teplovoxnogo depo Gudermes Ordzhonikidzevskoy dorogi (;or Bratchik). 2. Glavn" inshener teployoznogo depo Oudermes Ordzhonikidsovskoy dorogi (for Mmverdov). (Ohdarmes-Plesel locomotive#--Maintenance and repair) BWCHIKt HIV, Cooking of stareb-containing raw material.with its pubBequent dispersion. Spirtpro,m. 27 nool:j" IQ* (Km 14$2) (Starob) BRATCHIK, V. M. Cand Agr Sci -- (diss) "Charaoterl-&t1e~s of the cultivation of RXdge Under Conditions mfXkxxRmIx of the Poleslye Region of :kkKtNf the Ukrainian SSR." KharIkov, 1957. 14 pp 20 cm. (Min of Agriculture USSR, KharIkov Order of Labor Red Banner Agricultural Inst Im V. V. Dokuchayev), 100 copies (KL, 27-57, 108) - 49 - PSHENICHNYY, Nikon Ivanovich[Pahanychnyi, N.I.], kand. sellkhoz.nauk; BRATQgK_,_V.M., kand. sellkhos.nauk, otv. red.; GURENKD,V.A. Murenkol, V-.AQ, red.; MATVIICHUK, O.A., tekhn. red. [Growing forage beans in the Ukraine]Vyroshchuvannia kormovykh bobiv na Ukraini. Kyiv, Tovarystvo dlia poshyrennia polit. i naukovykh mm' URSRO 1962. 35 P. (MIRA 16;2) (Ukraine--Broad bean) BRATCHIK laflm Issalcovich; VASYIJTOVICII, Vasiliy Vasillyevich; KIY, F.N., retsenzent; KHOREV, B.S., retsenzent; PREOBRAZIMSKIY.,.V.I., red.; USMIKO, L.A.p tekhn. red. [Moscow-Brest; railroad guide] Moskva - Brost; zhelezno- dorozhrWi putevoditell. Moskvao Transzheldorizdat, 1962. 134 P. (Railroads-Handbooks., manuals, etc.) (WRA 15:7) BOBIN, Ye.V.; PIRINp I.V. retsenzent; BRAT , red.; NIEMMEVA, M.A... I tekhn. red. -2! ~H ~TIA J I (Control of industrial noise in railroad transportation] Bor'ba *roizvodBtvennym shUmOm na zheleznodorozImom tran- sports.' Moskva, Izd-vo "Transport," 1964. 141 P. (MIRA 17:3) VEDENKIN, Sergey Grigorlyevich, prof.; VIVITSKIY, Lazar' Yefirr-ovich kand. tekhn. nauk; LAWYANCHIKOV, Ivan Kuzlmicho inzh.; RYZHOVA, Zinaida Alekseyevna, kand. tekhn. nauk; SITKOVSKIY, Illya Favlovichp inzh.; �HjTC " I - red W-f-412- (Polymers in railroad transportation] Polimery zheleznodorozh- nomu transportu. [By] S.G.Vedenkin i dr. Moskva, Transport, 1964. 91 P. (MIRA 18:1) 1. Vsesoyu=W nauchno-issledovatellskiy Institut zhe1eznk-- dorozhnogo transporta, otdeleniye polimerov (for Ryzhova). 2. Glavnyy konstruktor Vsesoyuznogo nauchno-issledovatell- skogo institute. zheleznodorozhnogo transports. (for Sitkovski) ). 3. Rukovoditell otdeleniya poliraerov Vsesr%yuz- nogo nauchno-issledovatellskago institute zbeleznodorcz~nogo transporta (for Luklyanchikov). 4. Rukovoditell laboratorii korrozii otdeleniya ispytaniya materialov i konstruktsiy Vsesoyuznogo nauchno-issledovatellskogo instituta zhelezno- dorozhnogo transporta (for Vedenkin). 5. Rukovoditell labo- ratorii reziny otdeleniya polimerov Vsesoyuznogo naucimo- issledovatellskogo instituta zheleznodorozhnogo transporta (for Vinitskiy). KHRULEV, Valentin Mikhaylovich; BRATCHI-K~ Ye.I., red. [Synthetic adhesives in railroad technology] Sintetiche- skie klei v zheleznodorozhnoi tekhnike. Moskva) Transportt 1965. 150 P. (M IRA 18: 2) ANATOLIYEV, Leonid Nikolayevich; BRATCHIK, Ye,I,p [The passenger's companion; railroad route nik passazhira; skherior zholeznodorozhnykb lAroslavll, Transport, 1965- 159 P- red, programs] Sput- marshrutov. (KTRA 1M) BRATCHIKOV, I. L., MIALOV, S. Ya. and TSEYTIN, G. S. (Leningrad) "About the Structure of Dictionary and the Coding of Information for Machine Translation." I'heses - Conference on Machine Translations, 15 - 21 May 1958, Moscow. ACCESSION NR: AT4008632 S/3040/63/000/002/0105/0115 AUTHORS: Baluyev, A. M.; Bratchikov, 1. L.; Balina, G. I.; Igolkin, V. N.; Kovrigin, A. B.; Marty*nen.Ko, K.; Poroshin,.B. So; Surin.- S. S. TITLE: Compiling routine for an electronic digital computer using input language ALGOL SOURCE: Leningrad. Universitet. Kafedra vy*chislitellnoy matematiki i vy*chislitel'ny*y tsentr. Vy*chislitellnaya teklinika i vaprosy* ...programmirovaniya-i noi. 2, 1963, 105-115 TOPIC TAGS: digital computer, digital computer compiler, ALGOL computer language, computer language, complex algorithm, computer programming, machine language, binary code computer, ccmputer input language, ALGOL ABSTRACT: The input language and the'algorithm of the programming i. Card 1/2, ACCESSION NR: AT4008632 program developed in the Computation Center of Leningradskiy Uni- versitet (Leningrad University), which is an abbreviated and modified, variant of ALGOL-60, is described., Me language differs from ALGOL I i in:that the program as a whole coxistitutes one block andthere are no'descriptions of types; a separate class of identifiers is used for each class. The operators (particularly the procedure operators)l and the description of the procedures are simplified and standardizecl. i The input lanquage itself and the operating principles of the pro- gramming program are described in detail and the algorithm for solv_ ing a system of linear algebraic equations of 50th order by the Gauss method, with choice of the principal element, is used as an example. Orig. art. has: 28 formulas. ASSOCIATION: Leningradskiy gosudarstvenny*y universitet (Leningrad State University) SUBMITTED: l5may62 DATE ACQ: 23Jan64 ENCL: 00 SUB CODE: CP NO REF SOV: '002 OTHER: QOO A Card. _-2/2 BFUTCHIKOV, I.L. Methods for reducing the scope of information tables. Metod. vych. no.2:139-156 163. (MIRA 18: 11) BRATCHIKOVI S. G., and NIKELAYLOV,, V. V. "Methods for Determination of the Heat Developed in Slog and the Heat Given Off by Moist Air From Iron Ore" a paper read at the International Metallurgists' Conference, Moscow 26-3o June 56 SO: ~CS-3,302,24,p, 11 -Ton 57. BRATCHIKOV, S.G., YESIN, O.A., POPEL, S.I., iUaUj~JOV, V.r., pLoTjT1KoV, I.M. A "Electrochemical resulphurization of Steel in Induction Furnace," lecture given at the Fourth Conference on Steelmaking, A.A. Baikov, Institue of Mietallurgy, Dbscow, July 1-6, 1957 SOV/ 137-58-7-14Z37 Translation from: Referativnyy zhurnal, Metallurgiya, 1958, Nr 7, p 40 (USSR) AUTHORS: Mikhaylov, V.V., Bratchikov, S.G. TITLE: The Viscosity of High-alurnina Slags (Vyazkost' vysokoglinoze- mistykh shlakov) PERIODICAL: Tr. Ural'skogo politekhn. in-ta, 1957, Nr 67, pp 108-113 ABSTRACT: During the smelting of iron bauxites one of the important prerequisites for the successful working of a blast furnace is the obtaining of low-viscosity high-alumina slags (HS). The viscosity -9 of slags with a low [SiOZ] was measured on a vis- cosimeter according to the angle of torsion of the elastic thread. attached to a carbon spindle which rotates in the molten HS. Eight specimens of synthetic HS with 3 - 81o [ SiO2 j and the slag of an operating blast furnace of the Pashiya cement-metallurg- ical plant (SiOZ 10.216) were examined. The results of the in- vestigation corroborate the diluting fluidifying role of Ca in HS and, contrary to the data in the literature, show a low 71 of the slag with [SiO2,] < 8016. At 16000C the -9 of slags with 42% CaO and