SCIENTIFIC ABSTRACT I.YA. DEPMAN - C. DEPTULA

Document Type: 
Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): 
CIA-RDP86-00513R000310130009-4
Release Decision: 
RIF
Original Classification: 
S
Document Page Count: 
100
Document Creation Date: 
November 2, 2016
Document Release Date: 
June 12, 2000
Sequence Number: 
9
Case Number: 
Publication Date: 
December 31, 1967
Content Type: 
SCIENTIFIC ABSTRACT
File: 
AttachmentSize
PDF icon CIA-RDP86-00513R000310130009-4.pdf1.6 MB
Body: 
mpw 1 1. YA. Dopman, I. Ya. "On the first printed text in Geometry in the Russian Language," Trudy 0 fix-ta istorii yestestvoznaniya (akad. nauk SSBR), III,, 191k., P. 378-80. SO: U-5241, 17 December 1953, (Letopis 1zhurnal I-Wkh, Statey, IV. 26, 1.949). Soumet Xithemiti^~ol 74,vi-t:14- 'Val' 13 ." I i~)1. y a. ~:uppl(uentary information on the pcdagcgical activity of -.. V. I)strc~rvadskiy. istor.-izt. issled. 4, 160-170 (1951) - Y'. BAUM k! (Mibr'koV); PRUDNTXOV, V.Ye. (Moscow); EWSPISKIY. S.D. U ElTa (MOCICOW); (leniagrad); SHOSTAK, R.Ya. (Moscow); FIKFMGOL m. ingrad); SPASS11Y, I.G. (Leningrad); OUSSOV, (VIndivoetok); RYBXIK,, G.F.,, redaktor; TUSHEMOR, A.P., redaktor. V.V. Motorical studies in mathemLtien. Vol. 51 Istoriko-matematicheakie iseledovanila. Moskva. Goo. 12d-vo takhniko-teoreticheskoi IJ,t-ry, 1952. 472 P. Vol* 3. MU 6:5 1. Moscow. Universitst. Seminw.- po istorii matematiki. (Hathematios) (OsApovskii, Timofel Fedorovich, 1,?65-1832) (Peterson, Karl Milthailovich, 1828-1881) (Letnikov, Alskesi Vamillevich. 1837--1888) DRPRKIi. I - MAry i metricheaknin sietema (Mensuremonte and the metric system). Moskva, Drtgiz, 1951. 99 P. (V Domoshchl shkolIrLiku) SO: 'Monthly List of Jbissian Accessions, Vol 7, No 9. Dec 1954 MLMN. I.Ya. (Leningrad). Once more about the transformation of radicals and the solutions of irrational equations. Mat.v shkole no.6:21-25 N-D '53. (MLRA 6:12) (Equations) IMFWI I.Ta. V.A.Steklov at 509-528 '53. (Steklov, the Petersburg University. lat.-nat. inal. no.6,: (MU 7:9) Vladimir Andreevich, 1863-1926) DIPKAN'. I.Ya. Outstanding Slavic computists G. Toga and IA.7.Wik. let.-mat. isel. no.6:573-608 '53. (PT-RA 7:9) (Vega, Georg, 1754-1802) (Wik, Jakob MIP, 1793-1863) DIPMAN, Ivan Takovlevich: PAZZLiGN-47, S.V., redil~ktor; SHMN, S.T., tekh- ----*"'Y"ft*ff*fqw*edakt or I (Heasuras and the astrioal system] Mary i metrIcheakaia siatema: posobie dlis, uchitelia. Mosk-vi. Goo. uchebao-pe&~~gog. izd-vo Mint- oterstva, proeveschenita RSM. 1954. 127 p. (MM 8:6) (Metrio system) (Welghto and measures) DVWr, I.Ya. (laningrad) %.,~ Ivan Kozlmich Andronov. Mat..v shkole no.5:71-73 9-0 154..(,VT.RA Isal) (Andronov, Ivan Zosimich, 1894- UMI&N.I.Ya. (LaniAgrad) ............. BiograplW of S.V.XovaLwsks-ia. Ist.-msat.iesl. no-7:713-715 154. (HLPA 8:6) (KOValeVOltata, Sofia Vasillevna (Korvin-trukovskaia) 1850-1891) DXPUS, Ivan Taknvlavich, professor; KIPNIS, S.Te., reduktor; DMITRIYAVA, ~., ~, ~bskiy redaktor. (M"asurms and-the metric system; a historical sketch.] 0 merakh i metrichaskoi sistmma; istorichaskii ocherk, Moekvu, lzd-vo "Znanie," 1955. 39 P. (Vaevoiusnee obahchostvo po rasprostrane- niiu politichaskikh i nauchzqlch znanii. Ser-3, no.26) (mLRA 8:9) (Metric system) IXPKAN, I.Ta. A(Leningrad) Usilii I'vanoTich Xostin, 1910-1953- Kat.v shkolo no-3:77 MY-Je 155. (Koutin, Vasilii Ivanovioh. 1910-1953) (KIRA 8:7) DZPKLN.I.Ta. (Leningrad) On V.N.Holodshii's book 'Theories of numbers in the 18th century." Reviewed by I.IA.Depman. Mat. v shkole no.4:82 Jl-Ag '55. (NumberB, Theory of) (MolodBliiij.lf.) (MLHA 8:9) pi~Pnrll,-,,t, / )// - DZPKAN,I.Ya.(Leningrad) --. --, -11 -_ I " Filipp Prokoflovich 6-0 155. (Otradnykh. (//,- Alviv`ko.:/~'tiz -0 Otradnykh; obituaz7. Hat. v shkole no-5:87 (KIRA 8:11) Filipp Prokoflevich, 1900-1955) /P /Z C11,7711 61 Call Nr: AF 1108825 Trannactions, of the Third All-union Mathematical Congress (Cont.) mosccv, Jun-Jul '56, Trudy '56, V. 1, Sect. Rpts., Izdatellstvo Ali SSSIR, Moacow, 1956, 237 PP. Belozerov, S. Ye. (Rostov-na-Donu). Contribution of XIX Century Russian Mathematicians to the Theory of Functions of a Complex Variable. 229-230 Mention is made of Ostrogradskiy, M. V., Chebyshev, P. L., Lobachevskiy, N. I., Kovalevskaya, S. V., Vys;,-megradskiy, I. A., Karastelev, K., Vashchenko-Zakharehenko, M., Sokhotskiy, Yu. V., Pokrovskiy, P. M., Savich, S. Ye., Davydov, Bigayev, Zhukovskiy, Chaplygine, Bukreyev, Yermakov, Paheborskiy, Maksimovich, Temchenko, Gerta, Sonin, Anioimov, TikhomandrLtakiy and Imshenetskiy. Depm&a, I. Ya. (Leningrad) and Molodshiy, V. 11. (Moscow). --TMs--?.rF6T_MatherrL&tic&1 Society in Russia. 230 Mention is made of MuravIyev, N. Ye., MuravIyev, N. N. and MuravIyev, M. N. Dobroirollskiy, V. A. (Kiyev). The activity of' the Kiyev Mathematical School in 1908-1917. 230-231 Card 77/80 44-1-28 TRUWATIONI FROM: RP!FF burnal, Natematike, 1957, Nr 1, P 3 WSIE2) AUTHOR: 1jelmma, I. Y&. TITLZ.- --i.A. Littrov - Teacher of N.I., Lobacheivkiy (I.A. Littrov- uchitell N.I. Lobe hevskogo) FMOMCAL: V ob.: Istoriko-Natem. Issiedoyanlyn, Tir 9, Moscow, Gostekhizdat, 1956, ppill-122 ATISTRACT: A concim biogmphical sketch of I.A. ]Attrov, who occupied the chair of Astroncay at the Universit-y of Kazan, from 1810 to 1816, with a recapitulation of his workii which pertain to this period and which appeared in Vablicatia2s of the Petersburg AcadAW of Sciences. A complete bibliogmphy is not given, and in this connection there is neither any exact referewe to a publication in which it'..appears, nor, in general, any indication of bibliographic literature. A list of his books is given, and his aritbmetical theory of the calendar is explained. Russian translations of Littroy's popular handbooks and books on watJiematics and astronomy are indicated.. No new archive material has been included. 13. L. Laptev card IA DMAN Ivan Yakovlevich- SIDOROTA. L.A.9redaktor; MMOVA. N.N.. Corlg~n of a system,of measures and the means of measuring quantity] Voziilmovanle sistemy mer i sposobov ilmerentia valichin. Hokya, Goa. uchobto-padagog. Jzda-vo H-va proov. RSIPSR, Pt. 1. 1956. 135 P. (KIRA 10:5) (Mensuration) AADRONOV, I.K., prof.; V'MDSKIY, M.Ta., prof. MRFM I-Th., Prof.; MOWMIT. V.N., dote.; TUBMWICHO Aq pr SMMOVA, II.I., takhri. red. [Programs of pedagogical institutes; history of elementary inathe- matics for mathematical sections of physics and mathematics facul- ties] Trogrammjv pedagogi;heskikh institutov; istorlia elementarnoi matematiki dlia matematicheskikh otdeleniy fiziko-matemati&deekikh fakailtetov. Mookwag, Gos. uchobno-podagog. izd-vo X-va proffr. RMR, 1956. 12 P. (MM lit-9) 1. Rmssia (1917- R.S.F.S.R.) Glavnoye uprwrleuiya vysshikh srednikh pedagogichookikh uchobnyich zavedeniy. (Mathematios-Stud.v and teaching) DEMN, I.Ya. X.F. Gauss and the Derpt-Turyev University. Top. ist.est. I tekh. no.1:241-245 156. (MMA 9:10) (Gauss. Karl Friedrich, 1777-1855) (Tartu University) I C I, PXPW.Jvan Yakoylevich. BARKOVSKIYJ I.T., redaktor; ISORTIYEVA, L.A.. 't. rdERTFURty Adaktor [Mathematical induction method] bletod matematicheekoi induktsii; posobie dlis uchitelia. Leningrad, Goo.uchebno-peclagog. izd-vo H-va proev. RSYSR, lieningr. otd-de, 1957- 70 N (MLRA 10:8) Olathematics-Study and teaching) AMRONOT, I.K., professor; BMUCURSKAYA, Te.S.; GLAGOLU, N.S.; MW# I.Ta., professor; ZOLOTOVITSKIT, le.N.; WIN, AsTe., dotsent; MULYARCHIK, M.Z., ucb-itell; PATRAKOV, I.S.; CHIGHIGnt, V.G. Aleksandr Nikolaevich Barsukov. &t. v ahkole no,,1:72-04 Ja-,P 157. (MI2A 10:2) 1. Hookovskly oblastuoy pedagogidheekiy institut (for Amdronov). 2. Zaveduyushchty kafedroy- me-bodiki matematild. Moskoveltogo pedago- gicheskogo institute, imenl V.I. Isuina (for Beirevans, Yatodist ShcherVkovokogo ravona gcoroda Moskvy (for Glagolev). . 1.1.1" T skly peWogicheakiy inatitut (for Depman). 5., Vatodist BaUshikhin- akogo rayons Noakarsko;r oblasti (for Zolotovii;gki5r). 6. Moskovakly pedagogioheakly Inetitut Imeni V.I. laulus (for Illin.17. Zaveduyu- shchir kafedroy metodiki isatematiki len'ingradtikogo ped4gogloheakogo lustituta iment A.I. Gertuana (for Irapin). 8.. Shkola No.29 goroda Noskvy (for R ixlyarahlk). 9. ZavedWuohahi7 kEO)inetom matematiki No- dkovskqgooblastnogo inatituta ueovershenstvovilinlya uchiteley (for Pbtrakov). 10. Zavedu7ushahly kafedroy matodDd mtematiki Nook-ov- skogo podagogicheek-ogo inatituta imeni V.P. Pote'mkina (for Chichigin). (Barm&ov, Aleksandr Nikolaevich, 2B91-) DBKMI_~. - ~~a. N.I.Lobachavskii's teachers. Vch zap. Pad inst Garts. 19"1:19!5-211 158, WRA 16t9) (Lobacheyokii., Nikolai Ivanovich., 1793-1856) MAITGINO Xonstaptin Andreyevich,;_RE EXAN,-Ija., prof., red.; SIDOROVA, L.A., read.; SMIRNOV, G.I., tekhn. red.; SHCEMPTLYA, T.A., takhn. red. [Elistorlcal element in the teaebing of mathematics in secondary scbool4~, a manual for teachers] Blementy istorizma v prepodevanii matemstiki v arednei shkole; posobie dlia uchitelei. Moskva, Goo. uchabno-Pedagog. izd-vo H-va proev. RUSR. 1958. 2310 p.(MIRA 11:11) (NothematicB--Study and teaebing) EMAN. I.Ta. Geniwad) of teaching elementarr mathematics at the last international congress of mathematicians. Mat. v shkole no.3:77-80 My-Je '58. (MIRA 11:5) (Armaterdam--Mathemti'cs--Congresses) DEMAIT, Ivan Takovlevich; PAVLEKO, I.A., red.; TATURA, G.L., tekhn.red. (History of arithmetic; textbook posobie dlia uchitelel. KDskva, prosv.RSFSR, 1939. 422 p. (Arithmtic) for teacheral Iotoriia arifwtiki; Goe.uchebno-podagog.izd-vo N-va (MIRA 13.2) Saint Petal-sbug Mathemiaticial iociety. Tat.,-im,at. lool. no.13:n-106 1.60. (MIRA 14:8) (Ieningrad--,,-~4thematical sociotles) (14atbematioians,. R4ssimO DEPM&NO I.Ya. (Leningrad) Newv of the art of measuring. Mat. v shkole no. 3s87-88 W--Je 161, (IMU 140) (nitric isystem) .~LE~, ~I.Ya.~(Leningrad) International Congress of Mathematicians and the teach-ing of mathematics. Mat. v shkole no-4:83 Jl-Ag 161. (MIU 14:13) (Mathematics--Congr"oes) DIMW2_Lj&,_[j,,enjngrad) k Training mathematics teachers for secorklary schools in Norway. Mat.pros,M,6:297-300 61. NMA i5:3) (No-w-Twohers, Training of)' ' (Nqrway--Mathematics-Ztudy and toaahing) ERDBSHp P.(V"grJ7a); YAGIDN, I.M~dj~,WW$ _I.ya. News on math"tics. Mat.pros.'n'o.6015-327 161. (MIRA 150) (Mathematics--Cm-*iosa and miscallani) DEPXANI Lla, - Illia Samillovich Sominskiij obituary. Mat. v shkole no.2-.85 Mr-Ap 163. (MI.51 164) (Somiruikii, n1ta 3mrailovich., 1901,1963) DEP&N., I.Ya. (lAningrad) Solution of logical eqt%ar-Lons. Mat. v shkols no-5:65-71#81 S-0 163, (141RA 16:21) DEFYI.M. Iveal vakovlevich; FAVLEE-NKO, I.A., r(IJ. [Ilictory of aritbvietic; tex-tbook for teacherv] lotol-iia arifmotiki; poscibie dda uehitolel. lzd.2., Ispr. 1,10-- skva, Prosvealichenie., 1965. 4'U, P. (MIRA 18:3) DEPOLO, Vinko ., .1 Report on the activity of the Professional Ass~ciation of Enterprises for the Distribution of Electric Pover of Croatia submitted to its Dnnual assembly held in Split, February 14 and 15, 1961. Energija Hrv 10 no. 3/-4:120-121 161. DEFOLOLO, Vinko Activity of the Professional Asscciatirn of Enterprises for the Distribution of Electric Power of Croatia durinp the 2nd seirester of 1960. 'Eneraija Hrv 10 no. 1/2:43-45. 161 DEPOLO,, Vinko The plEce of enterprises for the distribution of electric power in the present organization of electric power economy. Energija Hrv 10 no. 7/8: 270 161. DEPOLD Vinko r-- I !~ Safety in electrical engineering and electric power distribution. Energija Hr7 3.1 no.11/3.~j410-4n 162. BOGDANIX,Tadeusz; ChWq Zbigniew; TLOLIA1, Janina; WILCZYNSXAp Danuta; DEPOWSKI, Effect of syphilis on the appearance of arterioscleros is. Polskie arch.medewown. 30 no-7:1019-1020 160. 1. Z Gerodka lardiologiesnego P.S.K. Nr 1 we Wroclawlu Irierownik: prof. dr med. Z.Kowarzykowa; Zakladu Anstomil Patologicznej A.M. we Wroclawlu Kierownik: prof. dr med. Z.Albert; Zakladu Anatomil Patologicznej A.M. w Krakovie lierownik: prof# dr med. J.Kowalczykowa (ARMIOSGLUOSIS etiol) (SYPHILIS GMIOVASCULAR compl). BOGDANIK, T.; CHLAP, Z.; TLOLKAt J.; WILCZYNSKA, D.; DEPOWSKI, M. The influence of artphilia on the incidence of atherosclerosis. Act& medics. polona(Varazawa) 1 no.3/4:177-196 160. 1. From The Cardiological Centre P.S.K. No I in Wroclaw. Director: Professor Z. Kowarzykova M.D. The Department of Pathological Anatomy of the Medical Academy in Cracow. Director: Professor J. Kowalozy~owa M.D. The Department of Pathological Anatomy of the Medical Academy in Wroclaw. Director: Professor Z. Albert M.D. (SYPHILIS compl) (ARTERIOSCLEROSIS etiol) DEPOWSKI, Marian CL--- A case of generalized aspergillosis (upergillosis generalisata). Pol. tyg. lek. 17 no.34:1348-1352 20 Ag 162. 1. Z Zakladu Anatomii Patologicznej AM w Krakowie; kierowni4: prof. dr Janiaa KowFtlczykowa. (ASPERGILLOSIS) HALIKOWSKI, Boguslaw; DEPIAK, Otmar; DEPOWSKI, Marian; KIJCHAPSKA, Krystyna; RYBAKOWA, 14ELria Diabetes mellitus "induced" during the course of diabetes mellitus. Pediat. Pol. 40 no.8:851-855 Ag 165. 1. Z 11 Kliniki Chorob Dzieci AM w Krakowle (Kierownik: prof. dr. med. B. Halikowski) 1 2 Zakladu Anatomii Patologicznej AM ii Krakowie (Kierownik: Prof. dr. med. J. Kowalezykowa). DEPOWSKI, Marion; KOPEC, Halina --l" -- I-,.,.--- - Acute respiratory insufficiency caused by aortle aneurysm. Gruslica 33 no.)ltl221-1224 N 1 65. 1. Z Zakladu Anatomli Patologicznej AY. w Krakov%e (Kierownlc: prof. dr. J. Kowalezykowa) i z Klinikl Tfizjatricznej A14 w Krakowle (Kierownik: prof. dr. S. Horrung). P 0 1.41ND DEPOWSKI, 1Miqqzyslaw and TABORSKA, Olga; Department; of Panth- r;~Ica "Ahatomy CMa lad i~-nutomiii Patologicznej) (Director: Prof. Dr. J. KOWALCZYKOW-.:~) and 1hird Division of Obstetrics and. Gynocology (111 Oddz-ial Polozniczy i Chorob Kob-lacych) , r (Director. Dr. mad. A. KONSTXXTYN0 VIC 37) , both of the X., LAka- de,mia Modyczna, Mledical Academy] in K'rakow "Candidiasis in a Prematurely Sorn Infant."' Warsaw-Krakow, Prze glad Lukarski, Vol 19, Ser !I, No 8, 28 Au~ 63. Pp 350 j34 Abstract: [Author--' English summary] Authors describe a case of a newborn premature infant who died of gonarali:,od candi- dia:sis 14 days after birth. P1.1 and histological o=a-n-inal.ions showed mycotic. changes in ", o alimentary t~ th xact and lungs. ZY.-Jolocical examination confirmed the presonce of Candida al- bicans in all tho organs. Case is an oxamplo of the exacor- bation of the mycotic process during the administration of antibiotics and ACTH. 1horo are 2'6 roforancos. 10 Polish, one German, and 15 Western. 1/1 in rwvlxxi., jirif'fmt. Iri:'. It,, -f 1~atl In Lovi -:7,C1 of thn I*- 'I,, ..)I of aicine I% Dr. ol KnWq, L:: P ":.-I j-)(! 1-,': 1, 1,!:~o -I 01),41w) f BAKCWA, S.; DDLEZALOVA, M.; DEPUPISKI, M. Primary generalized mycoi3is (Candids, albicans) diagnosed intra- vitam in a premature infant.,~ol.tyg.lek.19 no.18:679-681 27 Ap 164. 1. Z Kliniki Poloznictwa i Chorob Kobiecych Akademii Medycznej (kierownik: prof. dr. S. Schwarz); z Kliniki Chorob Zakaznych Akademii Medycznej (kierownik: prof. dr. W. Fejkiel) i z Za- kladu Anatomii Patologin:tnej Akademii Medycznej w Krak-owie (kierownik: Prof. dr. J. Kowalazykowa). . DEPOWSKIt'Marian; STACHURA, Jerzy Adenucarcinoma, acinoswi (acinic cell adenocarainoma) of th.a. salivary glands. Pat. Fol. 16 no.101-4r/ Ja-~.~165- 1. Z Zakladu Anatomli Thtologicznej Akademli Medycznej V Krakovie (Kierownikz prof. dr. mad. J. Kowalcrjkowa). 0 L~. U RSW, trom M$mtw2JAD1WLW%br Craft no IV in 113XIL S. in? m,'~wb 1954. 10, * 90-2.-Aylido ilm-_ 9-"19 -1 wwk IwKing to tedmicel w-,4 "Cononuca) plan. This lliplmidq oil the geologicul knowiccigo of tho At". At lintiolina should W driIW in a pattrrn of, goo-actricellY ownight Unim ot IntvrWls of 1-2 km. Varlom, kinits of4rMing with varitiax objecthw are tneptionmi. Rules! for cgring and ccumnilng ore j0 veil fol, emb Whid, Atimlysm! to be dow, Are inblitioneil 'wbm Appl-i0le. When a pr,j~ dikitig rnwr,. PIT his bmi) toilml It Is commiin)y " shot i 'miF;"prodkictlon, jfcqtIy,VVAbpr is rounti In olloll-lamlis wb iN lu%,(,l munt be watchtd. All the clata Wating to *It drillivigs mliould lx; I;ept bteallso of tWr Tnuillfil PoIntionthip, m ram to Noviet hirratum itre appended. -5 e x - - i -.I PO VI) POLAND Cosmochemistry. Geochemistry. Hydrochem- D istry. Abs Jour: Ref Zhur-Khimiya, No 21, 1958, q0445. Author : . Danowski - -,- - Inst : Not given. Title : The Oil and Gas Deposit in the Aquitanian Basin. Orig Pub: PrzegI. geol., 3.958, 6, No 1, 43 -46. Abstract: Stratigraphy and!6 tectonics as well as the me- thods for oil and gas survey in the French Aquitanian Basin are briefly described. The oils in this region are paraffin-naphtgenic ahd paraffin with a sulfur content of 3.72 and 0.14% respectively. The chemical com- Card 1/2 22 DT7'P0;,JF3KII S. The classification of boreholes for petrolewm and natural gas prospecting U and exploitation. P. 424. PRZ"GIAD GFILOLJ~JC7~1'% (L~ydawnictwa GtDoloficzne) Wars-7j:11a. "olaii,:111 Volt 7, no. 9, Z;Iept, 1959. Mc,ntl-,l,,, List of East TE'uropean AccessLons (ERAI) LC, Vol. 9, no. 2, Feb. 1959. Uncl. DIPOWSKI,, Stanislav The possibility of geophysical prospecting in the Carpathian Flysch. Wiad naft 7 no.3:51-52 161. WE 10: 7) (P*Iand-Pro ecting) (Carpathian Mountains) 7FITOch) DEMISKI .9 Stanis:Law; KRASSOWSKA, Alelcsandra Testing resulta of bitumen msnifestations in the Magrautzew IG I b-5rehole. Kwartalnik geol 6 no.l*.210-2-2.8 162. 1. Zaklad Geologii Nizu., Instytut Geologiczny, WarSMra. DEPOWSKI, Stanislaw Importance of direct, traces of crude oil and natural gas for prospective evaluation of oil- and gas bearing te~ritorioo. Viad Wt 8 no.10:217-219 0 162. 1 VOWSY1, Stanislaw Prompectinp raw petroleum and natural gas in the Hungarian People's Pepublic. Przegl geol 10 no. 4/5:232-236. Ap-I'q 162 l.- Instytut Geolt)giczny, Warszawa. ... DEPOWSKIJ, Stanislaw;, KROLICKL.. Jadwiga; KUHN, Danuta Prospects for natural gas discoveries in tb~ TrIaoBic dqosits of the fore-Sudetic monoclLne in the light of the Sulechow IC--I structural boring. Przegl geol 10 no.6.,2'75-2?9 Je 162~ 1. Instyt-ut Geologiczny., WELrszawa. DEPOWS)KI . Stanislaw Gas accumulation conditions in the Polish Carpathians. Kwarta-Ini'k-Epol 7 no.2:3~3-366 t63. 1. Instytut Geologiczny, Zmklad Geologii Nizu, Warszawa. DEPOWSM, Stanislaw Development possibilitib.j in petro2eum and natural gas prospecting works and prospects for their efficiency increase. Wiad raft 9 no.10:217-220 0 163. BOURSE, Leszek; DEPOWSKI, Stanislaw Hydrochemioal indicators of occurrence possibilities of hydrocarbons in the southern part of the Lithuanian Depression. Przeggl gaol 11 no.2:86-90 F 163. 1. Instytut Geologiczny, Warszawa. DFMISKIP Qtar, i slaw Prospective raw petroleum and natural gas reqour-,es and their tmportance for the evaluation of prognoses concerning the 0 petroleum and natural gas content of sedimentary basins. Przegl gaol 111 no.10s450-453 0163. -1 1 ~ ~ . ln~,-I-ytut Geologiczny, Warszawa. DEPOWSKI, Stanislaw; KROLICKA, Jadviga, I ,.races of crude petroleum and natural gas in the Polish Lowland and their significance for petroleum prospecting. Kwartalnik geol 8 no.U171-188 164. le Zkklad Geologii Nizup 3hatytut Geologiczny, Warazawa. AIRFN, Bory3; LEn~SKI Stanislaw I-- a:.-~4~.- - -:-'. - Mani fc~ stations of gas in the Rocambrian of the Podlasie D?presslon. KwartpLl-nik geol 9 no.1:17-27 165. 1. Department of Lowland Geology of' the Institute of Geology, Warsaw. Submitted June 2, 1% 14. DEMPSKI. Stan Jlslaw; FROLICKA, Ja,"'wl-go.; LA.39',Z, ~. - , I- Occurrence of hyclroctirbon.,~ in iho PoLl,fjh '- , 1- light cf results of hydrochemical. research. g0cl 9 no.l: 28-41 165. 1. Department of Lowland Gocloa of the o4' (,~ologv, Warsaw. Submitted Februm-y 25, 1964. DEPNISKI, Stanislaw, dr inz.; KROLI"IKA, Jadviga, mgr inz. Tracas of crude oil and natliral gas in the Polish Lowland and their significance for petroleum prospecting. Nafta 21 no.3:7'7-82 Mr 165. 1. Institute of Geology, 11tu-saw. J DIPP, I.Te., kandidat maditaineikikh nauk Restoration of finger mobility followiDg resection of the car'po- phalangeal and interphalangeal Joints. Ortop.travm. I protes. no-3:6o-61 9.v-Je 155. (MLRA-8:10) 1. Iz gospitallnoy khirurgicbeskay kliniki (dir. prof. F.G. Uglov) I-go Leningradskogo maditBinakogo VnBtituta ime I*PoPavlovil, (9AND, surgery, reaect. of carpDphalangeal & interphalangeal JoIntis, restoration of finger mobility) UGLOV. F.G.. professor (Ionlugrad, Tirovskiy pr., d.2, kv.26); DIPP. I.Ye., kandidat maditainakikh wink; ' VOROMOV, A.A.; XARTATOVA,**r..r---- Izamination and treatment of congenital heart diseases Evith eumlary in Inglish, P.1571- Test.khir- 78 no.5.25-3!; Itr '57. (I(Mk 10:7) 1, Is goupital0noy khirurgichookoy kliniki (zav. - prof. IF.G..Uglov) 1-go leningradskago1foditsinakogo inetttuta im. I.F.Palova. (QMDIOVASCULAR MFBCTS, COMANITAL diag, &-ther.) DRIP, I-ye-, kand.med.noulf; KWAVOVA, V.A. AngIbcardlogrnphr In conged,tal heart d0fe0ts [with sumiry in Inglithh].' Tosit'.1d1b. no.11:9l-`96.-' K; 04MA 11:1) 1. 1.% goopitallnoT khirurgichookoy kliniki (zxv.-urof. F.G.Uglov) 1-go Leninuadekogo maditainakogo instit-,Ita i1a. akad. I.P.?6vlt)vn. Adres avtorov: Leningrjkd, ul. L.Tolstogo, d.6/8. gospitalluaya khirurgicheekgya klinika. (ANGIOCARDIOGRAPHY in congenital heart defects (Rua) (CARDIOVASCULAR IWICTS, CONGENITAL, diag. wWiocardiogTa~tly (Rua) MTF, I.Ye., kand.med.nauk, KRASNDSHCHEKOV.Ap Loleg knndemedensuk -.---~M;~morntive session of the Institute of Thoracic Surgery. dnvoted to the 40th anniversary of the Great October Socipliot Revolution. Vest.khir.80 no,5:147-1,I)o My 158 (MUU 11:7) (CHEST-SuRGERY) -i ,,:A VII, Upp, !.',. Ye., Jocent; 4, ye. V. Graphic re-istration of the motor fimetion of the stomach in ticer and its changes followinf- surr-ery. Vast. khir- 72, I~lo b, 1~52. 0 - 13PP, M. Ye. W; - Hippuric apid liver function tests in gastric and duodenal ulcers and their modificAtions in surgical intervention. Vest. khir., Moskva 73 no.2:21-22 Mar-Apr 1953. (CLKL 24:3) 1. Docent. 2. Of the Surgical Clinic (Head -- Prof. A. N. Filatov), Leningrad Order of the Red Banner of Labor Institute of Blood Transfusion. *DIWP, K.Te., starehiy nauehay sotrudnik; SHUIMED, L.S., nauchnyy sotrudnik Preservation and transfumion of blood suriched with o37gen. Akt.-rop. peral.krovi no.4t?7-78 135o (MMA 13:1) 1. Laboratorlya stabIlizatell krowl Leningradekogo instituta perell- vantra krovi (saw. laboratortrey - starshir nauchuyy sotmdnik H.Ts. Depp). (BLOOD-UANSIFUSION) (orym) D311P, M,Te., atarshly nauchnyy sotrudnllk Influence of mechanical Actors on preserved blood. Akt.vcrp.parel. krovi no.4t94-915 155. (MIRA 13:1) 1. 1hirurgichealaya klinika Leningradekogo instituta peirelivaniya krovi (nauchnyy rukovoditall - chlen-korrespondent AM &SSR, prof. A.N. Filatov). (BLOOD--COLLECTION AND PRXMVATION) FIIATOV, A.N., professor; DIPP, M.Ye. Parenteral feeding in surgar7. Probl.gemat. i peral.krovi 1 no.4: 3-8 JI-Ag 156. (KLRA 10:1) 1. Iz Ieningradakogo ordena Trudovogo Krasnogo Zaamani nauchno- iseledovatellskogo inutituta parelivaniya krovi (dir. - doteent A.D.Balyakov). 2. Chlen-korrespondent AKH SSSR (for lPilatov) (INFUSIONS, PARNMRAL. in surg. Ons)) FILATOV, A.H., professor (Iieningrad. ta.Hekrasoira, 4.60. kv. 131)- DIGM. H.Ya.; CH&PLTGIU, Z.A. -%mi-MrAmm Use of parenteral protein infusion in suirgery [with sum ry in laglish. P.1571 Vest.khir. 77 no.6:3-11 Je 156. (HLRA 9:8) 1. Chlen-korrempondent ANN SSSR(for Filatov). 2. Iz khirargicbeekoy kliniki Leningradskogo ordena Trudovogo Kraertogo Znameni nauchno- issledovatellokogo instituta porelivaniia krovi (dir. - od-te. A.D. Belyukov). (INFUSION, P&MINTERkIs. protein hydrolyeates in surg.(Rus)) (PROTEINS, hydrolyeates, parenteral infusion Li surg. (RU-8)) (SURGIRT, aPSUTIVE, parentersl infusion of protein hydrolytes in (Rus):) YILLITOV, A.N.. professor; DEPP, X.Ye. Freparation and testing of a blood preparation which improvuB healing processes [with summary in Inglish. P.1571 Vest6khir# 77 no.6:33-37 Je '56. (MIMA 9:8) 1. Chlon!.-korrespondent ANN SSSR(for Filatov) 2. Iz khirurgicheskoy kliniki (zav. - prof. A.K.'Filatov) Leningradakogo ordena TinAovogo Xrasnogo Zaameni nauchno-teeledovatellskogo inBtituta perelivaniva. krovi. Leningrad. 2-ya Sovetskaya u16, d. 16, Institut perelivaniya, krovi. (SnoTHzRArr.... dry Plood 4ith*p9njcillIn.prep.,, eff. on exper., wds. on -exp ere~ 4de. healing, with dry blood prop. (RuB)) (WOUNDS AND INMINS experimental. eff. of dry blooWentaillb prop. (Rue)) USSR/Human and Animal Physiology - Blood. T-4 Abs Jour : Rof Zhur - Biol., No 7, 1958) 31619 Author : Filatov, A,N.) ChaplyGina, Z.A. I -Leppr4rU.., Grebonslichi- kova, L.A.) Abramov, V.S., Blinova, A.I., Pover(p, N.S. Inst Title Comparative Study of Some Solutions of Heterogenous P-,.-o- tein (Solution L-103 and. Belon'kiy Protein). Orig Pub Klinich. meditsinn, 1957, 35., No 7. 47-53. Abstract No abstract. OPRI~xw^ '~~ -~1-4 pp_,T,zL-iwAWIy)4 KAOV;- ON OT Card 1/1 FIIATOT, A.N.p prof.; DEPP, M.Ye. Analysis of the clinical obseimations on treatment of diseases of the hematopoietio system by splenectamy. Probl.gemat.i perol.krovi 5 no.1:11-21 Ja 160. (RIRA 14:6) 1~. Iz T4eningradskogo ordena 1.,.-udovogo Krasnogo Znamoni instituta perelivan-1ya krovi (dir. - dotsent, A.V.Belyakov) 2. Chlen-korrespon- dent AMN SWR (for Filatov). (MWOPOIETIC SYSTEM-DISEASES) (SPIXIM-SURGERY) , - DEPP. 14.Ye.; ZNAMENSKAYA, T.V. Aminorastin, a new solution :!"or parenteral protein feeding. Vest. khir. 84 no.5i64-67 My 160. (MW 3,3%12) (AMINO ACIIX;) GOIDVIN., G.V.- DEPP M Ye Antonin NikDlaevich Filatov; on his 60th birthdav. Veat.khir. 89 no.'9tl4O-l4l S 162. (MMA 15212) (FIIATOV, ANTONIN NIKOIAEVICH, 1902-) PETROV, loakim Romanovichprof.; FILATOV, Antonir~&kolayevich, zasl. deyatell nauki, prof.; Prinimali uchastiye: BOGOMOLOVA, L.G., .praf.; BONDINA, V.A., st. nayehnyy sotr.; DEPP. M.Ye.; CHAPLYGINA, Z.A.; SEMENOVA, Ye.A.; SARKISOVO M.A., red.; ONDSHROP N.G. , tekhn. red. [Plasma substituing solutionj3) Plasmozameakehaiiishchie rastvorY. Izd. 2. Leningrad, Medgiz, 1963. 246 p. (~~RA 16:7) 1. Deystviteltnyy chlen AMN SSSR (for Petrov). 2. Chlen- korrespondent AMN SSSR (for Filatov). 3. Zavedurishchiy nauchnoy bibliotekoy Leningradskogo institute. perelivaniya krovi (for Semenova.). (BLOOD PLASMA SUBSTITUTES) red.; MMIMYZV, A.K., red.', DWIDOVA, L.F., takhred. [Traneactions; problems in the mechanization of cotton groving] Trudy; vopromy mekhAnIzatvii khlopkovodetva. Tasbkent, Gqx.isd-vo 'Uzbekskoi SSR, 1955. 108 p. (KIRA 12:5) 1. Vuesoyasnoye nauchnoye inzonerno-takhnichaskoye obahoheatTo mashinostroiteley. (Cotton growing) I,' n"MV, A., =~~ Tr~xtora Speci&l type of tractor suited to mounted imtehinery anl implemuents for the cultivation of cotton on irrigated land. Khlopkovocistvo No. 12, 1951 9. Monthl List.of Russian Accessions, Li7orary of Congress, August 1952 '5Y _19 ~, Uncl. -,)Eft]CV P. Ton years of the village cooperative in Kuznia Paciborska, jk4 2. (ROLMIK SPOLDZIELCA, WArBzmwaj Vol* 8, no* 5, Jan, 1955o) SDr Monthly List of East European Accessions, (EEAI),, LC, Vol. 4,, No. ~, Jun. 1955, Uncl. DEKUCH-r- W1447614V Cl2rrent status of medical radiology and protection against ionizing ridiations. Pol. tyg. lek. 17 no.15:448-451 9 Ap 162. 1. Z Praoowni, Radiologiomej Okregwej Przychodni Lekarskiej DOXP w Lublinie; kierownik Pracown!Lt dr mod. WL Deptuch. - (RADIATION PROTECTION) D C-:~ pt i), (0, N r I c -I . ......... . MNUMIg Vejoiech, wVj WMA# AndMjt NVI. F"u) D"arbWat of aw"ie" Toolm"OVI, Lu"t"" at mule" sommich (Zlkkl" Tftbwlogu mawax"s IWW%ft Bob& imrawr&)# WSW--w - (for both). wwwwo SMdl agilym No bt NmWbw-Omab4w 196% pp:1195-n96. 0 of PWAW d"Aim pwucuiwy of undue empConds." DEPTIRA, Andrzej ------- Influence of the precipitation conditiona on the sedimentation properties of am mium uranates. Nukleonika 7 no.5041-3145- 162. 1. Polish Academy of Sciences., Institue of Nuclear Researcb, Warsaw, Departmqnt of Chemical Technology. DENBIMKI, Wojciech; DEPTUIA, Andrzej study of uranyl nitrate-ure-&-ammonia.-water system. Nukleon:U:a no.5.-325-339 162, 1, ]Polish Academy of Scienceo.0 Institute of Itclear Research., Warsaw,, Department of Chemical Technology, EWPW DPW -ESPANY4~-- ACC NFh' 66 BF01V SOURCE GODE: AUTHOR:, Deptula, luxlrzoj ORGt Departnent of Technological Cherdstry, Institute of Nuclear (Zaklad Tecbnologii Chomicrmj Instytut, Badan7racVc-w-ycNT------'--- TITJJ-' , - PreparAtion of uranium hexafluoride by fluorination of UF sub 4 SOURCE: NuIcleonikiL, v. 10, no- 7, lc,?6~:, 435-456 TOPIC TAGS: fluorination. uranium compound, fluoride, electrolysis .-.ABSTRAP'T:_A?IuorIb -W c*~.~t anbydrous HF with KF, and, W: ga's IW-px. V[ Abe,: -~TIQ61- -i(oovsp-nshed ~pea:jit olf., -the waszusoa A,16i~iis~- V, ok p3Ac*i in ---- coli reaction, 2UF4 + o2- UP6 + U021,2 wldch to a reactoi chapiber nickel boat pretreated for 15 minutes at 50DO in ux-anium tetrafluoricle. Gettering was accorq;Lishad in two stages with sodium fluorides The procedures involved in the purification of the reagents, the proparation of the chamber, the fluorination process, and the srubsequent treatmenI; of the chamber for tho recovory of pure uranium hexafluoride are doscribed. The method, which was investigated on a, lalx)ratory scale produced 50 g of sublimate pd pium hexafluoride with a Yield of ?0 to 80% thooreti Orig. arte hast 1 figure' ?NJ SUB ME: 07 SUM DATE: none -DRIG REF: 001 OVI REF: 005 SOV REF-. 001 3010-66 EWP(J)/EWP(t)jETI Ijp(c~ _cr~~j~~o/gm NRs AP602LII~8 SOURCE CODE: AUVOR: Deptula, Arxirzej, ORG: Dopartmnt of Cherd.cal TechnoloF7, Institute of Nuclear Research, Warsaw ~VA TITI.S: C.opplexosl of uranyl salts with urea and some of its alkyl derivatives SOURCE: Eukleonika, ve 10, nos 12, 1965, '765-776 TOPIC TAGS: intermolecular complex, uranium. compound, urea, nonmetallic organic derivative ABSTMM. Thirty-nine solid complexes of uranyl nitrate, chloride, sulfate, oxalate, and perclilorato with uroa, mt)Wl urea, 1,:)-dimethylurea, tetramethylurea, othylurea, and 1,3-diothylurea were prepared. It vms found that the density of these compounds decreases irith the number of 2Aeands and their mDl&r volumes The author thanks Docent T. Adamski for valuable remarks cono.erning this work, and Hrg* A. Bodkowska and B* Szcm~~lowa.for assistance in the e3q.perimentse Origs art. hast 3 figures and Ldrig. art. in Eng.7 fit-. 7 tables. 7 SUB CODBt 07 / SUM DAM 05Feb65 / ORIG REF: 003 / SOV RM 003 OTH REFt 005 Card P-6 IQ, 7 I D EPTULA, CzeBljtw Deteruination of ternary amineB in kerosene solutions im the presemce of a-octanol. Chem anal 6 no.1:90-94 161. (EUI 10:7) 1. Department of Chemical Technology, Institute of Nuclear Research, Polish AcadmW of Sciences, Varsaw. (AmineB) (Neroftne) (Solutions) (Octanol) MANSKIs Tadeuox;,,PTULA, Czeslaw Gravimetrie determination of uranium in solutions from ore leaching with siafuric acid. Chem anal, 5 no.6:843-850 160. (EKAI 10:9) 1. Department of Chemical Tachnologyq Institute of Nuclear R&search, Warsaw. (Uranium) (solutions) (Ores) (Sulfuric acid) 23894 P/046/61/006/001/003/005 D226/D301 AUTHORS: Deptula Czeslaw and Korpak, Wincenty TITLE- Extraction of uranyl -nitrate with tri-n-butyl phosphate PERIODICAL: Nulcleonika, v. 6, no. 1, 1961, 49-56 TEXT: The influence of the hydrolosis products of tributyl phos- phate (TBP), i.e. mono and di-n-butyl phosphates (MBP and DBP) and n-butanol, on the extraction of uranyl nitrate with 4076 TBP in mepa- sin has been studied. DBP lowers the efficiency of the process by forming stable complexes with various cations, which interfere with the re-extraction of U by water. It m9y also form difficultly sol- + or Zr44 causing emulsification, uble precipitates with e.g. Uoi and reduce the selectivity of the extraction process. In the pres- ent work tributyl phosphate supplied by the Zaklady chemiczne "Rok- ita" -w Brzegu Dolnym (Chemical Works "Rokita" at Brzeg Dolny), was purified by the method described in K. Alcock, S. S. Grim.ley, T.V. Healy,)T. Kennedy, H.A.C. McKay (Ref. 5: Trans. Farad. Soc. 52, 59 (1956 and used in mepasin solution. MBP and DBP were synthesized Card 1,4 23894 P/046/61/006/001/003/005 Extraction of uranyl nitrate... D226/D301 at the II Katedra chemii organicznej politechniki Wroclawskiy Ond Organic Chemistry Department at Wroclaw Polytechnic) and the analyt- ical reagents were supplied by the Fabryka odc-zynnikow chemicznych w Gliwicach (Chemical Reagents Factory at Gliwice). U and Fe were estimated by the method described previously by W. Korpak and C. Deptula (Ref. 3: Nukleonika, 6, 63, '(1960)). Other metals were det- ermined spectrographically and the amount of water in TBP was measu- red by the Xylene method. After describing the selectivity experi- ments of the extraction the authors discuss the effects of viwious concentrations of DBP (6 - 3g/lOO ml TBP solution) on the extraction, of uranium and iron by TBP. A crystalline, colorless precipitate of Fe (BuO)6 P306, soluble in cone uranyl nitrate appeared in the sample containing 3 g DBP/100 ml THP. The behavior of other metals with DBP was also investigated, finding that UOI +9 Al ... , Zr4+ and Fe... formed precipitates soluble in both HN03 and TBP. Under the conditions of the extraction therefore, (4 M HNO3, 40% TBP), only iron may interfere when the concentration of DBP is high. Formation of an emulsion and slow separation of phases was observed while studying the effects of DBP on the re-extraction of uranyl nitrate 23894 P/046/61/006/001/003/005 Extraction of uranyl nitrate... D226/D301 from TBP by water and 5% Na2C03- It was found that DBP impeded and at higher concentrations practically inhibited the re-excraction, the quantity of manium. left in the organic phase being proportional to the concentration of DBP. Studies of the effects of DBP and n-BuOH on the selectivity of extraction showed that the presence of DBF-promotes the 'extraction of Fe and consequently'reduces the purity of uranyl nitrate. Influence of these 2 hydrolysis products on the extraction of other cations was investigated with a solution containing a) Ig DBP/l of 4076 TBP in mepasin and b) 3g n-.BuO'H,/l of 4076 TBP. The ratio of the organic to the aqueous phase and cvacen- trations of the various cations were kept constant. It was found that the presence of DBP and n-BuOH in the organic phase promoted the extraction of V, Cd, Pb, Zn and probably of other metals. Im- purity of the extracted U-compounds was especially pronounced when the extraction of uranium in the a e ng /1, tqL, ous phase was low. Increasi this concentration to -100g U he., organic phase yielded a product similar to that extracted with pure 40% TBP solution. In conclusion, the author advises washing the organic phase with 5% Na2C03 after re-extraction to remove di- and mono-n-butyl phosphates and the Card 3/4 1 89 P/046 61100009ftIO031005 Extraction of uranyl nitrate ... D226,YD3,01 small amounts of uranyl nitrate which were not removed by water. There are 4 tables and 6 references: 1 Soviet-bloc and 5-non-Soviet- bloc. 'Ibe references to the Er%lish-language publications read as follows: F.R. Bruce, ICPUAE, P/719 (1955); B.F. Scribner, H.R. Mullin: J. Res. Natl. Bur. Standards, 37, 379 (1946); K. Alcock, S..S. Grim- ley, T.V. Healy, J. Kennedy, H.A..C. McKay: Trans- Farad. Soc. 52, 59 (1956); C.A. Blake, D.J. Crouse, C.F. Coleman, A.D. Celmers Brown: ORNL-2172 (1956). ASSOMLATION: Instytut bada-A jqdrowych PAN, Warszawa, zaklad technologii chemic=ej Unstitute of Nuclear Research, PAS, Warsaw, Department of Chemical Technology) SUBMITYM,: September, 1960 Card 4/4 KORPAKj,VinedRf; DEPTULA, Czeslav Effects of chlorides and giulfatee on"the extraction of uramium and iron t~v tre-N-butyl.pliosphate. Mukleonika 5 no.3:123-132 160. 1. Polish Academy of Sciencest Institute of vuelear Researeb,, Warszawa, Department of Chemical Technology.