SCIENTIFIC ABSTRACT DOVEDOVA, YE.L. - DOVGAL, M.

Document Type: 
Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): 
CIA-RDP86-00513R000411030004-8
Release Decision: 
RIF
Original Classification: 
S
Document Page Count: 
24
Document Creation Date: 
January 3, 2017
Document Release Date: 
July 28, 2000
Sequence Number: 
4
Case Number: 
Publication Date: 
December 31, 1967
Content Type: 
SCIENTIFIC ABSTRACT
File: 
AttachmentSize
PDF icon CIA-RDP86-00513R000411030004-8.pdf314.94 KB
Body: 
L 1381-66 I AaXWOK INts 05024~rA ASSOCIATMNe lAbastarl" blocistokbislA lutituta mosp AMN SMl, Mosom 1~ (lAbontory of BiddeAdoldstryo lmtitvU of the Bming koad*iW of MWima ! Satemes USSR) SUBXIMDt 15ftr63 RNCL# 00 SUB COM LS SR RRY.901i 006 .002 ims Card 2/2 ?CRILTUGALOVp V,V.; WSNOV, I.B.1 DOVEDOV Ye.L. Activity of succinic dehydrogenase and the content of oulfhydryl groups in the superior cervical sympathetic node in cats in the state of rest and excitation. Biul. ekap. biol. i med. 60 no.11: 103-106 N 165. (MIRA 19:1) I* Laboratorlya biogistokhimli (zav. - chlen-korrespondent AMN S5,9R profs V,V* Portugalov) Instituta mozga (direktor - deystvi- telln.vy chlen AM11 SSSR prof. S.A. Sarkisov) A,',21 SSSR, Moskva. Submitted April 29, 1964. DOVEZEMKI, Branko Cmponsatory tramactiono. PTT Zajsd 4 no,5:21-26 64 162. BYAWIN, Ya,, lnsh,, prepodavatel 1; SOKOWT, A., otvatetvanayy red,; DOTARW# I*, red,, OT=: ~Ora 0~=Lrss In the "Technology or ceramic and plastic radio parts* for technical schools of the HInIstry of the Radio Ingineering Industry specializing In the *YArmfaoture o f radio insulation m- terials and radio pwAs"I Prograxom kuram 'Takhnologiia keramiche- sidkh I pl&stmasovykh radiolsdellil dlls, takhnikumov MM po spetsWInosti Obolsvodstyo redlolsollatsionnykh materialor I radlodetals1#4 Moskva, 1956. 19 p, (Km lita) 1. 1hissla (1923- U.S.S.R.) MInIsterstyo radlotekbutchaskoy proWshlonnosti. U~pravlsntreuchsbu7ml zavedenlyami. 2. Gorikovskly elektromkhanIchaskly tGkhuik= (ior Smetanin). (Radlo-Apparatus and supplies) SMWIls, TO., FrOPO"vatell; SMaW, A*, otv*tetveunyy red.; DOIRWAN, I., red, [Construction and design of radio partol program for speciallsed second"T vabools in the subjecti Iftnufacture of radio inaUating watertals and x&U6 "sOl loustruktsila 1 rusabst elementov radloapparsturyl procrasm dlia xrodulkh spetsiallafth uohabnykb sav"snll po s*t6tallaostl lProtsvodstvo radlolsollatelonivi& waterlaUY I radlodetalel.0 Moskrao 1958. 18 p. (MIRA WS) 1. Imsels (1923. Tftntml'VT uchOno-wtodicheskly k*blust ps srednew spetelallsow obrasomiyuo. 2. anrikovskly &ikt"wkh&s4ch*skly ssmudkus (for Smetanin). (Ikdlo---Lpp&mtus and owplies) DMIOTMTt L, prepodavatellf SOKOWT, A., otvststvvnm7y red.g DOTIma, red, [Theoretical fvadavientals of electrical engluseri* and electric measurimults; progrmw for specialized secondary schools in the subjects "Wraftoturs of rsAlos,l Oftnufmoture of radia iusuUting waterIali.0 and 11knufacturs of equipment for entomatia control and telsochaulas"] ToorstiobaskIs osuovy slektrotakhniki I elektricheekle Isimerenlia-, program= Me, srsdnikh qmtsial'sykb ucbebnykh savedenil po spetsiallnoxtiamt "Radioapparatontroenle,o 'Prottrodstyo rediolsoliatelowqkh materialor i radiodetaleP 1. *Prolsvodstvo appamtury aytomtiki I telemekhaniki.' Moskrap 1958. 19 P. (MIRL 110) 1. RMMIJA (1923- U.S.S.R.) TSentrallan uchebuo-metodichaskly kablust po arednewl qwtslallnoxn obrasovanlyu. 2. Yoskovskly radlovakumwWy teldmikum. (NUotric engineering-Study and teaching) 301ZW# A99 otntrivenM redo: !2mm -.156J.-Of Cl"ievy smislact proems for VoCiallsed "condary sobools In tho subjeat Ob&o wmmf"tumOj_Frojmdstv*=l& pn*tlkR; pro- grassm dUa m4" ppetalallawl& mofiobnA& smdanii po "telall- **@$I 63aftotwantoetrosidevO Noskmp 1958. 31 P. (XIRL 110) 1, Amesis (1923- V,9,8,30 l8sutralluff vabobno-metodiabaskly kW&d pe avdam Motsbalaom abruov"Iyu. (Rafto Industry) kranW, B.L.1 BMTOVp M. I SAILlp RoTa.l GERASIMOV, V.N.1 GRZKOV, V.I.; JKWZM XtSh*l, '"I'll .; XLEBANOV, L.D.; K09STANTINOV, 8.1.1 .fldr._y a __ M.D Kd t . .1 IMAVOWE : V.I.1 KCMTIYZV, L.A.1 )GKHAUV, Me; POIXANSKIY, V.A.1 RAZMOGINA, L.A.; SIVAKOV, Ya.R.; STARIKOV, V.G.; SAVASRIEUTAg V,I.j SMOVICHl L.L. Igor$ Talentinovich Gofman, 1903-1963; obituary. Trudy LISI no*510-4 1"o (MIRA 18M) DDV=Yj R.Sh,, kand,okon,nauk IstablIshIng standard levels for production reserves In plants of the chemical Industry, Trudy LIBI no.20:83-91 157. (MIRA 11:9) (Chemical Industries) 1,,rrit Shikhrmrzayovich, knnd.ekonon.nfiuk: B.L.. red.: i,,jWjO:(j, H,O., tekltn*red. [.%jp-il.,,lng Induatrial enterprises with mterinis mnd equipmont I Mmtoriallno-takhnichaskoo onabzhenia promynhlonnykh predpriiatii. Lonizdnt, 1959. 83 p. (MIRA 12:10) (Induntriml promroment) - D AMQJaAk,,,,9nd.ekon.nauk Work Indices of purchaAs departments In chemical plants. Trudy L111 no.25M3-110 159. (14IRA 12tll) (Chemical Industries) (industrial procurement) 1,0,41,11i'l , M . -j h . I Certain problems of organizotion Fird IJAIIII!-ij? Of 113 prrwiurtion in chemical plants of the t7irrman Li-,~;cwrattc XcIjublic. Ir-Ay I.IEI no. 46:79-84 163, (NIMA 37-.C') DEDOV, Gennadly Mikhaylovich; DOVFTOV, M.Sh., red. (System of cont1nuous operative planning of materia-1 ftnd technical supplies at a machinery enterprive] Slatema nepreryvnogo operativnogo planirovaniia materiallno- tekhnicheskogo anafthanlia na mnshinostroitellnori pred- prilatti. Leningrad, 1965. 33 p. (MIRA 18:5) DMZZNSKI. Branko What socIal obligatio= shmId be paid by the pootaly telephone and telegraph enterprises because of the increase of the value of basic assets, PTT ZaJed 4 no.2:10-12 Mr-AP 162. D092UM.-jrR*o Douanding the payment of the dues from an enterprise against which proceedings for economic liquidation have started. PTT Wed 4 no~30~~37 W-Je 162. DOVEZEMRo 1~rah-ko- ,., " ~ - t -7,-, - Can various social organizations put their cash In the savings accounts at the post-office savingB bank? PTZ Zajed 5 no.l.- 18-19 A.-F 163. GULYAYEV., G.I., kand. tekhn. nauk; DOVG-ALI, A.I., inzh. Selecting the amount of widening during the sizing reduction of pipe. Stall 25 no,6046-549 Js 165. (MIRA MO 1. Vaesoyuzhyy nauchno-iamledovatellakly trubnyy inatitut. DOV64' I.* UM/hadio - DOSM Jun 51 Clubs "fte Krasnolar Radio Club," I. Dovgal., Chief Engr, Tustructor,, Krasnodar DOSARM Radio Club "Radio" no 6, p 10 The club, formed I-L 1945., has abort-wave., design, and mass education sections. Club member Ye. P. Volodin, physics teacher, builds small portable amplifiera and receivers; desioer N. F. Barannik bas built-a hearing aid. Censures DOSARM and trade centers for*not furnishing peeded~.parts, i.e., adidituie tiabiso Wi4f electrolytic and other capac- itors, resistorsp beadphoway etc* -190T96 V DOTJAL1 0 Mor _.- ....... Ukrainian road builders in the struggle for further improvement of the republic's road system. Avt.dor. 19 no.lli'4-6 N 156. ,~,% (MIRA MIG) l.Ministr avtomobillnogo transporta i shossaynykhNorog USSR. (Ukraine-Road construction) AMRIANOV. PA.; AIMRIANOY, S.M,- BEREZIKOV. B.S.; GOLOYKO, V.G. [Holovko, IY.H.); DOBROVOLISKIT. A.Y. [Doborovoile'~Wi. A.7.1; ffAAktvmXjft_~:, 'D all I H.F,J; TXLIZAROV, V.D. CrElivarov, V.D.1; ZHIZININSKIT, v.H7hrZhyzd27nolkyj, Y.M.1; ZYIWIGORODSKIY, O.M. [Zvenigorods'17i, O-Mj,, ZATCHNIND, R.H. [Zalchenko. R.M.); IVANSHKO, Te.I. [Ivaaanko, INOIJ., KOW, A.M.1 KOSIYANOV, O,M,; KAZAKOV, 0.1.: KOSF=O. S.K.; KLIMNSKO, T.A.; XMITAKOV, O.P.; Winn. O.L,; LnICIMNXO, X.Te; IM3DICH, X.V,; HIKFAYLOV. V.0. EVqkhatlov, V.0.); MOROZ. 1.I.; HOSHOHILI, V.Yu* Noshchill, V.IU.J; UBMGZHNIY, P.S. [Noporoshniig P.S.). NMATNIY. S.M. (Nezdatnyt, S.M.); NGYIKOV. V.1,; POLVOT, S.K.,tpolevoi, S.K.1; PNRIMUUMT, H.S.; PUZIK, O.Ye. (Pasik, O.B.); RADII; K.S*; SLIYIIISKIY, 0.1. (Slivinolkyt, 0.1.1; STANISIAVSKIY. A.IO tStanislavalkyl., A.ij; usmsoy, v.p. [Uspenolkyi, V.P.1; KHOLKHOT, O.Ya.; KRILYUK. F.Ps; TSAPENKO, M.P.; SHVETS. V.I.; MALIOMSIIY, Y. [Ifellchavalkyi, V.I. red.; ZELNNIOVA, Te. (Zelem- kovil, I.], takhn.red. [The Ukraine builds] Ukraine budule. rviv. Derzh.vyd-vo lit,.ry 2 budivnytstva 1. arkbit., 1957* 221 p# (MIU 11:5) (Ukraine-Construction industry) 44,11- DOVGAL', M.7. "M No- mm UkrainiManftft on the 40th anniversary of the Great October Revolution. Avt,dors20 noolO:11-13 0 157. (MIRA 10:12) 1. Hinistr avtomobillnogo transporta I shossaynykh dorog USSR. (Ukraine-Roads-History) 11 A 1,1,r-A I - 40 I ~/ V V Ljf4 L , / 11 , DOVGALI, M. ........ J, Ukrainian S.S.R. Ayt.tr&rAp. 35 no.10:4-5 0 157. (MIRA 10:10) (Ukraine-Transportation, Automotive) x 0 0 )~)5 0 0 0l is L L 11 I t If