SCIENTIFIC ABSTRACT EVENCHIK, ESFIR YEFIMOVNA - EVENTOVA, M.S.

Document Type: 
Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): 
CIA-RDP86-00513R000412230005-4
Release Decision: 
RIF
Original Classification: 
S
Document Page Count: 
100
Document Creation Date: 
January 3, 2017
Document Release Date: 
July 28, 2000
Sequence Number: 
5
Case Number: 
Publication Date: 
December 31, 1967
Content Type: 
SCIENTIFIC ABSTRACT
File: 
AttachmentSize
PDF icon CIA-RDP86-00513R000412230005-4.pdf1.75 MB
Body: 
SOV/47-59-3-44/53 Foreign Physics Textbooks for Secondary Schools 19551 J.0. Hogg, J.B. Cross, E.P. Little, Physical Sciences for High Schools, 1951, The first part of the review is in number 2, 1959, of this journal. Card 2/2 REZNIKOV, Leonid Ioaskovich; WENCHIK, Isfirl Tefimovna; TUSIKOVICH, ............I O.M.M.-Y - __ - , .9. -matem. Vasilly Yomich; TAV .. prof., doktor fiz. naukp red*; SIDOROVq NoI., red.; KOPTEKOVA, L.A., red.; LAW9 Y.G., takhn.red. (Methods of teaching physics in secondary schools] Metodika pro- podavaniia fisiki v arednei shkole. Pod red. B.M.lAvorskogo. Moskva. Izd-vo Akad.pedagog.nauk RSFSR. Vol.2. [Mechanics (con~- tinuation). molecular physics and heat) Mekhanika (prodolzhenia), malakuliarnaia fisika i teplota. 1960. 405 p. (MIRA 13:7) (Physics-Study and teaching) ,-EIUKGRI,~.-RJ& (Moskva); MMKNOVICH, k.S. (Moakva)j SHAMASH# S.Ya. (mos;;a) . - Lets 1wrove the quallty of students I kncmrledge of thysios. Fiz.v shkole 22 no,508-42 S-0 062. (MIFA 25s12) (ftsic"tudy and teaching) KONONGVP V.A.; EVENCMP-S-D--- Mdernization of the equipment and the interwification of the produotion of concentrated phosphorus fertilizers. Zhur.VKHO 6 noolg2-16 161, MRA 14:3) (Phosphates) (Fertilizers and manures) 6i S/080/62/035/012/002/012 D441j/D307 ,t)UTHORS: Pla kovt M.A., Illarionov, V.I., Kononov, V.A., Kunin, K.V. and Lvenchik, S.D. TITLE: Separation of sulfur aid selenium in packed and pldte columns and the efficiencies' PERIODlCia,: Zhurnal prikladnoy khimii, v. 35, no. 12, 1962, 2620-2624 T';'X"L: The object of this work was to fill the lack of information on plate efficiency or the prdportionality coefficient bdtween a theoretical plate and unit height of packing. This infor- mation is needed for sulfur-selenium separation column design. The material used was sulfur containing 0.4%) As. O.OYA6 Se, 0.02c"0 Te, bitumen and ash; a Se-enriched variety'(0.044'111 SO was also used. It was found that one theoretical plate.corresponds to 27 cm of packed'column with a reflux number of 2.6 and 5 x 4.3 x 0.3 and 7.8 x 8.5 x 0.3 mm packing. The efficiency of columns with 'sieve' and lbrubble-capl plates was,6.5 and 0.31, respectively. With the Card 1/2 Separation of sulfur S/080/62/035/012/002/012 D444/D307 degrees of separation of sulfur mid selenium -!btained the tellurium 4-) goes into the distillate prpportionately to the selenium, while arsenic goes into the residue. There are 2 figures and 4 tables. SUBMW.NED: September.7, 1961 Card 2/2 BURMISTROVp F.I.; S&CYLOVICH, S.D.; DEMICHEV, G.M.; KOVONOV, V.A.; XV121C1UXv_S.D~.,k MWOVSKIY, N.H.; PAVLOV, S.M.; BOBROV, A.A.; BASKIN, A.I.j SHKOLINIKOV, S.A.; VASIL'YEV9 B.K.; DRANNIKOV, A.B.; RIKMAN, M.A.; BURAKOV, V.A.; VLADIMIROV, A.P.; NIKOLAYEVSKIY, G.14.; PETRUSHEV, I.M., red.; GERASIMOVA, Ye.S., tekhn. red. (Mechanization of loading, unloading and storing opera- tions in industrial enterprises] Mekhanizatsiia pogruzocbno- razgruzoehnykh i skladskikh rabot na pron7ohlennykh pred- priiatiiakh. Moskva, Ekonomizdat, 1963. 276 P. WIRA 17:2) FSHONIK, L.; EVENCHIK, V. ------ Ways to e . nate the losses of working time on building oiteos Sots* tru '7 no*12t47-52 D 162. (NIR& 16:2) (White Ruosi&-Construction industry-Labor productivity) (Time study) V, AHMIYET, Viktor Illarionovich; PSHOWX. Lazar' Hikhaylovich; -3MCZlgv-Vlad4ati-r--Rtkolanvi_ch; LAPITSKIY, Hikolay Petrovich; KASMANOV, F., red.; STIPANOTA, N., takhn.red. [Kanual for'foremen and workers of mixed brigades operating on a business accounting basin] T pomoahchl brigadiru i rabochim komplakonykh khozraschetnykh brigad konschnoi produktaii. Minsk, Gos.isd-vo 3SS. Red.prolavodetvannol lit-ryfi 1960. 130 P. ~Km 14:3) (Construction industry-Pinnace) FSHOIIIK, Lazar' 14ikhaylovich; IWEN-rUX,-- Vladimir Nikolayevich; RDNER, V.S., inzh.s nauchn. red.; GLAZUNOVA, Z.M., red. izd-va; SHgVCMKO, T.N., tekhn. red. (Organization of labor and wages in the construction projects of White Russial Organizataiia truda i zarabotnoi platy na stroikakh Belorussii. Moskva, GosstroAzdat, 1963. 215 P* (mim 16:12) (White Russia-Wages-Construction workers) ZMSMIYE, Z.K., podpolkovnik moditsinalcoy sluzhb7 Use of cork vattresses for transporting sick and wounded on ships. Voen.-medeshure no.9153-54 8 159. (MMA 13:1) (MNSPORT OF WOUMM) EVENSHMYN, Z.M.2 podpolkcvnik meditsinskoy sluzhby I A strap for evacuation of wounded and s ick *qm a ship. Voen.-md. zhur. no.4:66-67 Ap 61. (MIRA 15:6) (MEDICINE, NAVAI,-EQUIRIENT AIM SUPPLIES) EVUSHOMW Z.M. podpolkovnik meditsinskoy aluzhby 0 Some data on the structure of traumtic injuries In underwater ex losions. Voen.-med. zhur. no.8t8O A 161 (MIRA 15:25 (UNDERWATER EXFUIOB*S) (WOUNDS) (SUBURINk; MEDICIM) I-- -iMNSI-M&YNp Z.M, , podpolkovnik meditsinnkoy sluzhby Extent and organization of first-ald servioe on ships. Voone-mads 'If ZhUr. no,8#71-72 164# (MIRA 1885) -1 V (t Vk (h )/EWP (b, )/E;I"P I )~E-_:IM ACCESSION NR: APS021577 UR/0266/65/000/013/005010051 621.791.763.1.039 .119 ~Evmr~ol ~-e T t ITLE: A*dev ce.for moving* the electrodes in resistance type mul iple spot T Claza 21, No. 172428 -Ple spot 50-51, SC oact_~: Byutlle'ten 0Jzobmteniy i tovarnykh znakov, no. 13, 1965, 50-51, TOPIC TACS: metal we welding equipme t. Mini - n spot weld.Lnf~_ resistance welding 7 7 1- 77 S TIRA CT Tbis Auth-Ors-Certificitte iatroduces:- 1. A davIce for movng the elec - -ro'les in 1%,'n"istance type multipla -spot welders with t~je Ctos~e!~T possibie electrcde spacing. The device has drive cylinder-~i beside the elecrraA: holders, preferably to them. The device is dessigned for maintainii.g constant pressuro o,,^. The drive cylinder rods are kinematically connected to the Clec- by rack and worm drivess. The driven members oC this unit am- nuts "rive the vronr,3 to move the electrode holders. 2. A modification of this d~- the electrodes ir, made less deependent on the oVek~_ -&C-, in v, ~. h the distance betweea, ~~all size of the pnewatic'cylluders, The drive cylinder,; are mounted an oppoa-ite `ird 7- EVENTOV, 4 - - - VILINSKAYA, I.G., red.; NIKOI&EVA, Ye.F., I tekhn. red.- (The ZabotizLq]Suprugi Zabotirq. Moskva, Izd-vo "Sovetskoa Rossiia," 1962. 235 P.. (KIRA 15-:n) (Zabotin famil7) (Shuya Diotrict-D"ing) (Milking mis"Chines') .,._.MNTOV., A. (Ivanovo) Joy of spiritual enrichment. Sov. profsoiuzy 19 no.15s6-7 Ag 163. (Aesthetics-Teacher training) (MIRA 16:8) B&BEIZAN, V.B.,- VINNICHENKO, N.G., kand. ekon. nauk; GVEDASH, G.N.; GRIGORIYEV9 A.N.; DMILOV, N.K.; IVAITOV, A.F.; IVLIYEV, Ivan Vasillyevicb; POTAPOV, I.A.; TRUB"K11111p M.G.p kand.okon. nauk; TUY.HOVITSKAYA, L.K.v inzh.; '1YVALiCJ1UYp D.P., inzh.; SILMMKI, A.Ya.; SHCHERUKOV, P.D., inzh.; E~MITOV, G.S.; KRISHTALI, L.I..' red.; WUNI, Ye.V.s, tekhn. red. - (Financing in railway transportation; manual] Finanalrovanio na zheleznodorozlinom transports; spravochnik. Pod obshchei red. 1.V. Ivlieva. Moskva., Vaes. izdatellsko-poligr. ob"edinenie Y-ya putei soobshcheniia, 1962. 422 p. (tMIA 15:4) (Railroads-Finance) M OT, I.M., kandidat takhnichookikh nauk. Calculating baste parameters for grader blades. Makh. stroi. 4 no.8:6-9 Ag 147. (MIaA 9:2) l.Lenfilial Doroshnyy nauchno-issledovatel'skiy institut. (Bond machinery) 1. Vrp,~,iTGV) T. '14. 2. U33A (600) 4. Snow - Removal 7. Rotary snow ulaw D-261". !!ekh. trud. rab. 7, No. 2, IfI57% 9. Monthly List of Russian Accessions, Library of Congress, : ~ay -1953. Unclassified. JEW-tyrlov -r-111. ,.mT91,-.-,Ib,~I,,kandUat tekhatcheskM nauk- NOROLIKO, S.A., kandidat a, tel&i cheskikh nauk, roteenzent; RUSINOV, I.Ta., kandidat tekhni- cheskikh nauk, reteanxent. [Snowplows] Snegoochistitelt. Moskva, Gos, nauchno-takha. isd-vo mushinostrolt. t sudostrolt. lit-ry, 1954. 142 p. (MLRA 7:9) (snow plows) ZVENTOV, I.M., inzhener. - Now read grader produced by an Notonlan factory. Avt.der.18 no-7: 28-29 It '55. NuA 9:4) (Istenia-Read machinery) ZMTOV, I.M.. kand.teldin.nauk ' Kjohines for making emulsions. Stroi. i dor.maehinostr. 3 noon: 17-21 N '58- (BoulBions) (MIRA 11:12) EVEMOV, I.M.; ARIMPOVA, A.P.; WARDY, V.V. Usa of machinery In preparing black top mixtures treated with emulsions. Avt.dor. 22 no.7:12-13 J1 '59. (MIRA 12:9) (D-1tuminouR materials) EVF.NTOV, I.M., kand.tekhn.nauk; NAUROV, V.V., inzh. Laymt of emLlsion plwtze Avt*dor. 24 no*6:15-17 Je 161. (MM 14:7) (Road materials) (Bituninous materials) ZVENTOV) I.M., kand. tekhn. nauk .... ~11. Mechanization of the working of morainio ooilB. Mekh. otroi. 18 no.11:14-16 N 161. (MIRA 16:7) (Flarthmoving machinery) EVFIiTOV, I.R.; l;AZAROV, V.V.; F-bl'ItIN, M.I., inzli., rot.-;er,.~enl, 11 [Emulsification mnchine;, and plantol mit- ohiny i uAanovkl. Moakvit, 1-'.ttuh!no:,,troenlo,, -,Ii Y;. 17;9) NIKISHINA, Mariya Filippovnal- LWT.OV,-IqpAj~.,Markovich; ARKHIPOVA, Aleksandra Favlovna; BEGM;KGVA, Ninell Ivanovna; BORODINA, Lyubov' Alekseyevna; IGONIKINA, Galina Sergeyema; NAZAROV, Vladimir Vladimirovich; ALEKSEYEV, A.P., red. [Emulsions used in road construction) Dorozhnye emullsii. [By] M.F.Nikishina i dr. Moskva, Transport, 1964. 171 p. (MIRA 17:12) BELYAYFV, B.Ye., inzh.; BULAKH, V.F., inzh.; VOLoOYJI, Yu.G., inzh.; EVENTOVP I.M., inzh. Unit for preparing road emulsions. Stroi. i dor. mash. 10 no.9:11-13 S 165. (MIRA 18:10) A 47 -.01 0 'Aj '40 A*, 40 1 *Ott UQU o t o n& qu 00. aRs "I P . Iq rl I '91 P" A It go. -Imo Go.:1 I tofu 9 Pee e0 see If roe EVENTOV, M. A marked change. Sov. profsoiuzy 6 no.14:30-32 0 '58. (MIRA i1-,12) (Conntruation lndustz7) EVNWIOV, H. This is the road to success. Sov.profsoiuzy 6 no.18:27-29 D '58. (MIRA 12:2) (Koscow-Machinery industry) (Labor Productivity) MNTOV, X. (Leningrad) Toung Wineer Innovator. = no.4:53 Ap '59. (MIRA 12:6) (Leningrad-Slactric machinery-Deeign and conatruction) EVFMV, M. (E.Astrakhant) The trade-union council of Astrakhan controls the fulfillment of its decisions inadequately. Okhr.truda i sots.strakh- 3 no.4:53-55 Ap 960. (MIRA 13:6) (Astrakhan Province--Insurance, Social) --EVENTOV, M. (Astrakhan') With concern for man. Okhr. truda i sots. stra,kh. 3 no.9:47-49 s 16o. (MIRA 14:4) (Astrakhan-Labor and laboring classes-Medical care) TUKHNOVICH, A.Nol voter. vrach (Yellninskiy rayon, Smolenskor oblasti); RUDOMKIN, Ta.S 00 voter. vrach; EVFMOV. MoZ.. voter. vrach; SOBOLEV, A.S.,, dotsent (Notmakaya SSR); D QVIROV, Ytt.Ta., kand. voter. nauk; PALIMIWSTOV, M.A.,, prof,; SIMONENKO,, N.M.9 dotaent; GONCHAROVO A,P*. assistent; BEZRUKOV, A.A.; FROLENKOV, NOAj voter. vrach (Serov) Sverdlovskoy oblasti); KOSHCIMEV, P.M.; VOROBIYKV, X.Mes, kando voter. nauk; YANCHENKO, P.M., voter. vrach; AMUJNp I.?.; BYCHKOV.. A.I., kand. voter. nauk; SHVnW., G.L.. voter. vrach (Stavropollskiy kray); DANILIN, N.F.; 7RUSHIN, A.Z., voter. vrach; SKRYPHIKOVA, T.K., voter. felldsher; MIMUTM, A.D,; KARMANOVA, Ye.M.p kand. biol. nauk; REMOV9 Ye.S., mladehiy nauchW sotrudnik; ANTIFIN., D.N., referent From helminthological practice, Veterinariia 38 no.7:55-58 J1 161. (MIRA 16t8) 1. Reshetovskiy veterinarnyy uchastok, Novosibirskoy oblaeti (for Rudometkin). 2. Sovkhoz *Buda-Koshelevskiym Gomellakojr oblasti (for Eventov), 3. Sibirskiy nauchno-issledovatellskiy veterinarnyy institut (for Dollnikov). 4. Kharlkovskiy veteri- narnyy institut (for Falimpoestov,, Simonenko, Goncharov). 5. Blagoveohchonski3r sellokokhozyaystvennyy in8titut (for Bezrukov). 6. Novo--Nikolayevskiy veterinarnyy uchastok &-asno- darskogo kraya (for Icchkarev). 7. Karpilovskiy veterinarnyy uchastok Chernigovskoy oblasti (for Ponomarenko). 8. Kawlinskiy vaterinamyy uchastok Krasnoyarakogo kraya (for Koshcheyev). EVENTOVI S. M. Svodnaia zndachn po bukhgalterokcmu uchetu v trobitellskikh obshchestvakh Alance sheet problem on bookkeeping in consumers' societi0j. Moskva, TSentrosoiuzas 1953. 76 P. September 1953 ,A I JL- Ca L-0 a M I I L -2-11- S- V 00 00 A 00 41" 00 c1 2 09 - - ,. - V W .#C.t.r &OCIMs ------ ---- atural twomirves of The Kalmuck S S R 1940 44 of , . 'j'jif ILI . -00 , 11 at UIOt a tfatv; ct~ I ~ ic 10.2; Clit.12-ft C,11. 0 to WS; N, 7 61; .0# heavy 0.09-41M. light 11.10101 to tO.f)M;I7,,r. X*o RaIlkinatin 0 r0& w we 0 Iwo "'0e 100 11-00 A 4 1 L 4 61TALLIJ fKAL LITIgAttift CLAIIIA"KAMIN 9 U* Cleo as's Its* 010 Iola" .&1, 0" Q4( U 19 AV s0 11' P-1*p a, Pt a it It Of 4 1 MI I a pw M a I Or of 0 if a 2 0 aid 40 0 00 0 9 0 0 e! ~Ls 0 a 0 0 *1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 04 0 0 00 0 0 0 0 0 0 000 a 0 00 0 0 0 0 0 0 0 q 0 01 EVENTOV, Ya. S. "The Paleocene Age in the Niddle Course of the Amu-Darlil" Dold. All SSSR, 63, No-3, 19148 Fv-.q,sT0v, Yr.. S. 12'779, EMIT07, TA, S. Rasprostraneniye i nv-:-i',ter Ossdkov *!,,-khrcUo Flioteena v " j Severnom i severo-Znpp4nnm Pr1knepti. Byulloter.1 Mo-.k. ri--rl Frio.'~d,7, 04-,4. Geol ., 1949, vjrp. 5, a. 4~-41-PLbI i ogre 9 !'WV .0 SO: Zhurnallnykh Stptey, Vol. 44 NUNTOY, U.S. , ., . . . , ~~Jlil Distribution and character of upper Pliocene sediments In the northern and northwestern Caspian Depression. Biul. XOIP. Otd. geol. 24 no.5:43-51 149. (MIRA 11:5) (Caspian Depression-4oology, Stratigraphic) ZVBNTOT, TA.S., kandidat goologo-mineralogichookM nauko Now data on the stratigraphy and tectonics of the right bank of the Volga in the Stalingrad region.L Trudy VNIGNI no.2..49-71 '51- (Volga Valley-Geology) (NM 10:4) 3=--. A P kwdidat geo1bgo-mineralogicheakfth nauk. Gootectonic structure of the northern Caspian Sea region Trudy VNIGNI no.2272-77 '51e iKm 1014) (Caspian Sea region-Aeology, Structural) f-V .1',UV, Ya. S. Astrakhan' ?rovince - Geology, Stratigraphic Jurassic deposits of Astrakhan'. Dokl. AN SSSR 86 No. 2, 1)52. MONTHLY LM OF RLSSIAN ACCESSIONS LLBRARY L)F W~U ;~vd l')1;2. Uwlas!:Ifled. 1. ETMOV, Ya. S.1 SHMMLEVAI V. S. 2. USSR (600) 4. Chalk - Astrakhan' Province 7. Chalk deposits In Astrakhan', Dokl. AN SSSR, 86Y No. 4, 1952. 9. Monthly List of Russian Accessions, Library of Congress, February 1953. Unclassified. AID P - 1351 Subject USSR/Mining Card 1/1 Pub. 78 - A/3o Author : Evento1r, Ya. S., llin, V. D. and Belyakova,G. M. Title : Artesian fresh water in the Stalingrad Region of the Volga River. Periodical : Neft. khoz, 7.32, #12, 49-51, D 1954 Abstract The geology of the left shore of the Volga river is d'scussed 1-n respect to the sand-clay formations essential for the accumulation of fresh water. Geo1ogical data and water capacities are given for various districts of the Volga river region. Institution: All-Union Scientific Research, Geological Survey Institute (VNIGRI) -IA 'L7-'O J L e , , , , 'r v i-. sum . Ta-8-t BOTARINOTAp LsA# Jurassic dsppplte in the vestern regions of the Caspian Depression. hn* V114NI no.5:49-65 155. (MLRL 10--9) (Caspian Depression-Geology, Stratigraphic) PRONICHEVA, H.V,; BVKMV, U.S. Goomorphological data on the structure of the northwestern Caspian Sea region. Izv.AN SSSR.Ser.geog.no-1:72-78 Ja-Ir '56. (MLRA 9:7) 1.Voeso.vuznyy sauchno-iseledovatellskiv geologo-razvedochnyy neftya- noy institut. (Caspian Sea region-Physical geography) AMTO ",4. ~~ Western Caspian Depression. Trudy VNIGRI no.96:28-56 156. (KLRA 10:1) (Caspizn Depression--Geology. Stratigraphic) KOPSLIOVICH, A.V.,- 1%MOV. Th. S. Permian deposits of Astrakhan. Dokl.Aff S-Sa 106 no.2:320-323 Ja '56. (KIdU 9:5) 1. Vaesoyuznyy neftegazovyy nauchno-looledovatellekly institut. Predstavleno akademikom N.M. Strakhovym. (Astrakhan--Geology, Stratigraphic) IMTOV, "W" - - ~Ox.. . Paleozoic depositsin the western part of the Caspian Depression (in connection-vith the proposed oil and gas prospecting on this territory). Sov. geol. no-57:130-1~3 157. (MM 1W) (Gavp4an Depression--Geology, Stratigraphic) I JVXITOVO Ya 3 - Oil- and gas-bearing prospects of the western part of the QWim Depression. TkWly TMRI no.111:209-231 157. (MIRk Ilt6) (Caspian Depression-htroleum gisologi) (Caspian Depression-Oan, latuiva-Geology) 0 Z 4.0 i , Sol 90; H ~-. i d -Qt 0 I" U67, 1p, ...ft l~ e j u of Agg u .0 9 wil " Into 0 1 J; u ea .0 4. a a!- '0 to, OVA mg 0 a K P A" ON 3(5) SOV/9-59-4-5/11 AUTHOR: Eventov, Ya.S. TITLEs On the Methods of General Geological Studies of Closed Areas (K voprosu o metodike ob8hchego geologicheskogo izucheniya za- krytykh rayonov) As Based on the Study of the North and North- West Cis-Caspian Territory (Na primere severnogo i severo-za- padnogo Prikaspiya) PERIODICAL: Geologiya nefti i gaza, 1959,~,Nr 4, pp 32-41 (USSR) t~ ABSTRACT: Geological survey of the North and North-West Cis-Caspian area was until the present carried out by methods comprising the following sequence of operationst 1) geological survey of rare outcropped areas (geological maps were composed by I.V. Mushketov, A.D. Arkhangellskiy7 I.N.' Shebuyev, V.I. Yevseyev, M.F. Kolbin, Frantskuna;3, Brazhnikov and Ya.S.-Eventov), 2) gravimetric survey (A.P. Karpinskiy),and seismic survey by S.F. Bol'shikh and A.S. Shirokov, 3) structural Krelius drilling, 4) exploration drilling, Recently, aerological surveying was carried out by the All-Union Aerological Trust under the a,-per- vision of A.1. Yanshin, L.B~ Aristarkhova, G.F, Lungerdgiuw3n, Card 1/2 with the participation of a group of geologists from thu kuscow MZHMIMT, I.1.1 rvzmj" ya-S. Trends in areal geological prospecting in the Caspian Lovland and Its mrgins. Trudy SGPK no.1:91-117 160. (MMA 13 z 10) (Caspian Loviand--Geolog7) EVENTOV. Ya.Se Efficient combined oil and gas prospecting methods to be used in the lower Volga Valley. Trudy VNIGNI no.281/+0-58 160. (ICM 24:4) (Volga Valley-Petroleum geology) (Volga Valley-Gas, Natural-Geology) AYZENSHTAW, G.Te.-A.; GELINBIRG9 I.G.; DIYAKOV, B.F.; NJIVOLIH, N.V.; Tnoylx(W, R.K.; CHMMANOV, JI.H.; ByriToy, ya.S.___, Outlook for petroleum and gas in western Tmakhstan and basic trends in regional prospecting. Geol. nefti i gasa 4 no.2:10-15 7 160. (MIU 13: 10) 1. Vesso7unyy neftyanov nauchno-iseledovatellski.7 ins titut, Voesoyuznyy nauchno-isaledovatellakiy Inatitut geofizichookikh metodov razvedki i Voeao7=nyy nauchno-iseledovatelteldy geologorazvedochnyy institut. (Kazakhstan--retroleum geology) (Kazakhotau--Gas, Hatural-Geoloky) AVVAKUMOV, V.A.; BAKIROV, K.Kh.; DICMCHUK, L.V.; IVLNOV, Tu.A.; WCVOLrN, N.V.; POPYTALOV, D.I.; SHMIDZHANOV, Ta.S.; J~~- New data on the geology, of the Aktyubinsk part of the Ural Mountains region and western Mugodzhar Hills and the outlook for oil and gas. Sov. geol. 3 no. 11:68,84 N 160. (MIRA 13:12) 1. Vaesoyuznyy nauchno-issladovatellskiy geologorazvedochnyy neftyanoy institut. (Aktyubinak Province--Goolog7) AYZEX3HTADTo G.Ye., A,j NEVOLIN, N.V.;.- Drilling extradeep wells in the central Caspian Lowland. Sov. geol. 3 no, 12:33-43 D 160. (MIRA 14:2) Is Vaesoyuznyy neftyanoy nauchno-iooledovateltakiy geologorazve- dochnyy institutj Vaesoyuznyy nauchno-isoledovateltakiy institut geofizicheskikh metodov rarvedki i Vaesoyuznyy nauchno-issledova- tellskiy geologorazvedachnyy neftyanoy institut. (CaRpfian Lowland-Boring) ATTAKUMOV, V.A.; GRIDASOV, TU.N. Nev oil field in tbo Mortuic-Kumsay-Kenklyak area in the Mugodzhar Hills region. Geol. neftj i gaza 4 no. 12:12-16 D 16o. (MIRA 13:12) 1. Treat Aktyubnefterazvedka I Voesoyuznyy nauchno-iseledavatell- skiy goologo-razvedochnyyneftyanoy institutf. (Kogodshar Hills region-JOU fields) ZVENTOV, Ya.8, Geological structure and oil and gas potentials of the Kalvk. A.S.S.R. Trudy VNIGNI no.32:47-60 160. (MIRA 14:7) 1. Vsesoyuznyy nauchno-issledovateliskiy geologorazvedochnyy noftyanoy inatitut. (Kalmyk A.S.S.R.-Petrrieum gaqlogy~, I (Kalmyk A.S.S.R.-Cas, Nitural-Geology) IVANOVA, YG*N,j qENTOV, YaoSs Faleogene sediments in the central Volga-Ural interfluve, based on Novokazankaya key-wel.1 data* BiuleNDIP.Otd,beolo 35 no.4:66-73 JI-Ag 61e (MIRA 14:4) (Volga-Ural xegion--Sedimenta (Geology)) QEVENTOV9 1~~OVSHMICHt E.B.; SAUCHUAt A.I. . Cenomenian deposits of the Astrakhan region. Dok.1, AN SSSR 235 U0.5: 1211-1214 D '60. (MM 13:12) 1. Predstavleno,akademikm L.,L.Tanishnym. (Astrakhan region--Goologyp Stratigraphic) EVENTOV, Ya.S.; BEZBORODOV, R.S.; GRINFELID, M.I.; IVANOVA, A.N.; MOVSHOVICH, ~..ABAROVA, T.N, Data on the geology and oil and gas potentials of southern Astrakhan Province and adjacent areas of the Kalmytskava A.S.S.R. Trudy VNIGNI n'o.A293-319 161. (MIRA 14:9) (Astrakhan Province--Petroleum geology) (Astrakhan Province--Gas, Natural--Geology) (Kalwjtskaya A.S.S.R.--Petrolkum geology) (Kalmytskaya A.S.S.R.--Gas, Naturil--Geology) AYZENSIITADT, G.Ye.-A.; GRATSIANOVA, O.P.; NIEVOLINp N.V.; EVBNTOY.-~.- Efficient methods for geological mapping and prospecting in salt-dome rogions, Sov,9001- 4 no.12;113-116 D 161. (MIRA 15;2) 1. Ministerstvo geologii i oldirany nedr SSSR. (Geology~--Maps) (Prqspecting) (Odt down-) BOGATYREVI A.S., red.; EVE14 red.; SHO,"OKHOVA, L.I., ved. red. ; POLOSI , S... tekhn. red. [Geology and oil and gas potentials of the eastern part of the Caspian Lowland and its northern, eastern, and southeastern margins] Geologicheskoe stroenie i neftegazonostost' vostochnoi chasti Pri- kasplishoi vpadiny i es severnogo, vostocimogo i iugo-vostochnogo obramlenii; materialy. Pod red. A.S.Bogatyreva i IA.S.Eventova. Moskva, Gostoptekhizdat, 1962. 366 p. (MIRk 15:6) 1. Vyyezdnaya sessiya Ekspertno-geologicheakogo Soveta. Ministorstva geologii i okhrarq nedr Kazakhokoy SSH i Uchenogo Soveta Vsesoyuznogo nauchno-isoledovatellskogo geologorazvedochnogo reftyanogo, institutat Akt-yubinek, 1960.2. Ministr geoldgii i okhvany nedr Kazakhsko.V SO (for Bogatyrev). 3. Vsesoyuzrjyy nauchno-issledovatellskiy geologo- razvedochWy neftyanoy institut, Moskva (for Lventoy). (Caspian Iowland-Petroleum geology) (Caspian Lowland-Gas,Natural-Geology) . EVENTOV, Tig A _; RAKITOV, A.I.? FRONICIMA, M.V.; SAZONOVA, I.G.; SO)OL-Ii, Xh.G.; TSIRMV, G.G. Trends in prospecting for oil and gas in Astrakhan Province and the northeastern Kalmyk A.S.S.R. Geol.neft i gaza 6 no.10:41-46 0 t62. (MM 15,12) 1. Vaesoyuznyy nauchno-isaledovateliskiy geologorazvedochnyy neftyanoy institut, Moskva. (Astrakhan Province-Prospecting) (Kalmyk A.S.S.R.-Proopmting) ATZENSHTADTp G.Te.; EVENTOV, Ia.S,.; YENIKEYEV, P.N.; LIPOVETSKIT, I.A.; NEVOLIN, More on the problem of drilling extra-deep holes in the Caspian Lowland. Razved. i okh. nedr 29 no.9:17-2o s 163. OCIRA 16:10) 1. Vsesoyuznyy neftyanoy nauchno-isaledovatellskiy geologorazvedochnyy institut (for Ayzenshtadt). 2. Vaesoyuznyy nauchiio-issledovatellskiy geologorazvedochnyy neftyanoy institut (for E----~tov). - 3. Gosudarstvennyy geologicheskiy komitet SSSh (for Yenikeyev). 4. Vsesoyuznyy nauchno-isqledovatellskiy institut geofizicheskikh metodov razvedki (for Lipovetskiy, Nevolin). AYZENSI[TADT, G. Ye.; NEVOLIN) N. V.; EVENTOV, Yu. S._,__ "qeologicELL structure and. oi.1 depositF of the Caspian depression." report oubmitted for 22nd Sess, IntL Geological ;ong, New Delhi, 114-22 Dee 64. EVENTOV, U.S. Trends in pi-64pecting opertitions for gas and oil It the northern Caspian Sea region. Neftegaz. geol. i geofiz. no.7: 3-8 164. (MIRA 17:8) 1, Vsesoyuznyy nauchno-issledovatellskiy geologorazvedochnyy neftyanoy institut, Moskva. AT SOURCE CODE: UR/0000/ AU2HOR: AYzenshtaajL_Q_._jp,,; Nevolin, H. V.; ~yentov,_Ya- S.. 0230/0243 ORG: none -ell TITLE: -Geological btructure and deposits of the Caspian depression SOURCE: .International Geological Congress. 22d, New Delhi, 1964. Geologiya neftt..~ (Petroleum geology)-. Moscow, Izd-vo_-N_a_uk`a, -ig,64, 230-243 TOPIC TAGS: geology, earth crust, natural gas, petroleum, fuel physical geology, seismology, Mohorovicic discontinuity : ABSTRACT: In recent years new data have been obtained on the geological structure of the Caspian depression---one of the very promising new oil and gas areas. Region- al seismic profiles obtained by the combined refracted and reflected wave methods gave an idea of the depths of the mantleand crysta.11ine basement, as vill as of .the mode of occurence of the Pre-Kungur Paleozoic deposits (subsalt bed) in the near- flank zone and central parts of the depression. Several key and parametric wells are being drilled there, one of them to a depth of 7000 meters. This trill be one of the first wells drilled to such a depth in Eurasia. The Caspian depression is a depply sunken part (pericraton fore-deep) of the Russian platform consisting of Paleozoic, Mesozoic, and Cenozoic deposits from 15 to 17 kilometers thick. The oldest rocks uncovered within the central parts of the depression belong to the L2d~9'4-66 ACC NRs AT5028971 Permian system. Those are bydrochemical sediments, mostly rock salt, anhydrites, ani gypsum of Kungur age occuring in cores,of salt plugs. They were drilled to the maxicnim depths of 2000- 4000 meters in wells on the Donsor, Kulsary, Inder, Chernaya Rechka, and other domes. According to the data of seismic prospecting the thickness of salt in some cores reaches seven to nine kilometers. In the light of new geological and geophysical data the main features of the deep geological structure of the Caspian depression appear to be as follows: Seismic observations by the combined method of refracted waves revealed four seismic surfaces characterized by. abrupt (saltatory) changes in the velocities of elastic fluctuations within the Caspian depression in the crystalline rock mass of the earth crust. Judging by the values of the top velocities (8.0---43.1 km/sec), the lowest surface (M) corre- sponds to the surface of the upper mantle of the earth (Moborovicic discontinuity). It extends almosthorizontally at a depth of 38-42 kilometers. The third and second surfaces are discernible only in the central part of the Caspian depression (in the area of the Khobdinsk gravity maximum). The third surface there is at a depth of 24 kilometers. Its top velocity is 6.6 km/sec. The top velocity Of.the first iseismic surface is from 6.0 t06-5 km/sec. In Khobdinsk region it occurs at a depth of 14 kilometers and then rises steplike towards north and south. The Pre-Kungur Paleozoic rocks descent stepwise from the flanks of the depression towards its center, where their surface is eeismically detected at depths from 7 to 10 kilometers. In Paleozoic deposits local uplifts and downwarps, as well as large faults can be developed. The Caspian depression is, characterized by extensive development of more than 1000 salt dome structures. Within the south- Card 2/3 AA- NK; AT5026971 0 eastern part of the depression and In its eastern and southeastern framing there., are oil fields with Upper Permian, Triassic, Jurassic, and Lower Cretaceous -productive deposits; in central parts of the depression intense gas shows are observed in Mesozoic and Plicene formations. The supposed oil and gas reserves are associated with Paleozoic (Devonian, Carboniferous, Lower Permian) deposits, primarily in the near-flank zones of the depression where they occur at depths up to five kilometers, and with Upper Permian and Mesozoic rocks, throughout the entire area of the depression; in some parts of the depression commercial accumula- tions of oil and gas can also be found in Paleogene and Neogene rocks. Orig. art. has: 5 figures. (Based on author's abstract.] BUB CODE: 08/ SUBM DATE: 080ct65/ ORIG REF:. 0191 Card -2 1-4 0 L_ ~. AYZF;NSI!TI,,'~T, ..Y(!..-A; I)UBININ, A.Z.; YFrIIKP:YFN, P.N.; MAVS',.I,MrR" S.F.; Ya.A.; SOK01.114, Ya.S.; FZDRIN, M.B.; Ckitlooks of a new oil and gas producing center in the Caspian Lm-land and adjacent regions. Gaol. nefti i gaza 9 no.1-1-8 Ja 165. (KIRA 18-3) 1. Gosudarstverinyy geologicheskiy komlltet SSSR; Vsesoruzznyy neftyanoy nauchno-issledovatelluki.y geologorazvedochnyy inntitut, Leningrad; Vf;esoyuznyy nauchno-issledovatellskaya geolcgorazve- dochnyy neftyanoy institut, Moskva; Nauchno-issledovatellskaya laboratoriya geologicheskikh kirteriyev ctsenki perspekttv neftegazononnosti i NI%hntvaIzhskIy nauchno-issledo-vatellskiy institut geologJi J geofiziki.. ;_Ac_~ NR, k. COrg SCUIRU C=~: 09 AUZ'CA: X*ovzlov, N. F.; Korotk(rr, A. ...; Petrov, G. V.; Peykh, V. N.; UsOchkln, G. F.; !%Gin:i, L. V.; Evontova, L. A. ------------ Ua: All-Union Scientific Research Institute of Synthetic Rubber im. S. V. labodav Usesq)-uznyy nauchno-i:;ulodovat,ol'skiy in3titut sintatichoskoeo kAuchukr.) Pi-apzxation and properties of butadione-isoprons block polynor s SCURCE! Kauchulc i rozina, no. 12, 1966, 2-5 TCP~'C _,,c3s butadions, ir-oprone, block copolva%or, polymer physical property A257RAC-i A mothod was devoloved for preparing butadleno-Isoprono block polymers in S%Xf-fiC.4-11 1-4 W_Ia~.ntitiGS to Audi their basic physicomochanical proporties. Tho block 50, P:,k~-cri:1at'-on was carried out in a I* i*opontane solution in the prozoncb o" an organolithium catalyst, and th. -iropertioc of the polymers were studied as functions of the .-.rrcmor ratio and quantity of blocks in the polymer chain., Froz' the standpoints, of nicro.~'.ructuro, the blocks of polyisoprone and polybutadieno are practically analo-I Sous to nixZuros of isoprone-butadions homopolyzers obtained on the organolithium cat-,, alyat. .7rov- the standpoint of the properties of the vuleanisate3l the synthesized .block polymers practical3y do not differ from the proporties of mechanical Mixturos of! the hoxopolyraore Lnd are entil*ly determined by the butadione-to-isoprene ratio. L Card UDCt ~678.?62.2:&78.?62-aL6zL=--24-oc)4.iz- I ACC NRi A?70 Orig. ae.;. hass 6.1igures'and I table. !SUB COD&I .111 SM DATE# 227*b66/,' ORM m7s 002 'Crrd A 1, 41 if It if W it if it 21 a Is As ii a- if 0-00 11 Jq k" I T n ( 1 I I I - 0 A. A a A 0 six 6 . 4 A A b j , $$I A p 4 V 8 a VEN OVR ' flut fikenditelf chasig" of wasitir lubricatin ods and the .40 A I g collikids" of their fWasiffitios, 11. it. Borisov anil ~1' ""A -60 .4. Blicuttive. B.11. 4~d. its. 1'. R. S. S.. ll 7 f 1.00 3-W) (in linglish, linizo i I ". 10 l. An investigation was made of the Chesil. Chang" Mcur : rms in "of out and of the Conditions 0( thtit rvirtwits ' fism. Orily about :11, ; of The insin hytirticarbim post im of file oil was jountl fit uivirt1p) chanfirt during uw. On account of Its ddo. with the tud. the st of the oil decreased, adinixts. 120 1, mod the flash point dMelased. Insist 00 1 new *W used ads. resp., the contents of formatics weft 00 35S and 33.3, naplithersts 67.6 and WA, and Paramus use - 041 0.109andl.N%. Gums, &VIseltems. and ofildadists prod. ' 00 ucts by 3%. I lort of the coustualed suiplithraft art dehydirogestated tied put are oxkfl" Into &Hdo anti =00 "tber oxidation products. Pulycyclk aromatic, we Zr.kw with I. .". .1 a& Chains front which twat. fins lievisit; a traidency to sixidite are bstmed. Thr i see rwW hy*QCW?VDS pulynt"M into ressins. axplialicur%, 00 1 9 arbirm and culsolds, Repstristum fit waste hil"witt. was 00 1 ing ads was Invemipted with variousit asiandments oil- Is as goo mlicts Ph alutainum sistille. Zikeevo clay and the American 00 9 Urfinalite corolids. Sil" Itel gave fairly satillArtory re"01- rtsWts when the ttilesfutration was conducted in two stars. goo Ustoaddlict" reffullso were obtained with alurninum is x ide t wit b Z kkervo r lay, w it If Z iket vo clay anti one (4 1 he ass j Anarricars consgids.. and with Zilteevu clay cursig. Coo, AROMA Mul activated C. Best results, almost as good 3.Z 1-00 as with the American Compile.. w"r obtained hVe U- - h is d i i b i vate t h had lx~n act y wt. .)I Ziketvo clay wilit i It. Z, Kamich t A DITALLUNWAI, 1,11186160, o L 30 4.v 71 of U s AV to & I As is it ad 0 An L 11 1 go n ~; 19 0 0 & 0 0 V 604 0 0 Goo 0 0 0 0 0 0 0 0 4111,4106 0 0 0 e 0 0 0 0 6 0 0 * 0 ow 0 goo i 0 0 411114 0 0 a too 0 0 0 0 0 0 0 0 *:4 0 * a 0 *so * V 0 0 41 0 0 . * 0 4 e 1* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 all T 1, 1p. 11 It A Vf pi fi, F, 00 111"J"Clitat of SAW11re, front paraffin residual; from syn- thin to the Presence of aluminum chlocide. 1'. 11. 11,W101V 00 ittO %I. A, livelflovit. 1939. No. 12,43 5; 0* 91- A No. 0. 1 1U.-The liquid Ilse- titin (b. M~3110*) of syruthin residue and the solid frav- full%, tecluff" 21% of AICI. for cnicking; the go,141 (far- tton b. iiiove 3W* Is cracked with only fit ( AICI, Mail. yietilsof gaidine (upto48%,) are obtain5 off ctack. iiijg with 18% AlCls. The Sumiline fill%% CAIIAIIMI, 11. V- 1"W" " Wit I C111-110iVVIV 9-4 I.-WI)SAISM11%. ThV t%'- lane fit), of dir ~1 fit* fractitivi conig. IvulAn" asul hexanes Is NN, of the 50-100' fractim 73, aral of the whole W 15W) 0-0. lictin 00 0s, 411AL &$O ILA -F61CAL 071144140V CLAISIPtCAMN , N1 U If It 0 A W 01 K a ft I u 14 IS 16 if Is so 0 4. 61, -0* see COO zoo see COO Soo ISO* too .7r. zx= 0!0 0 0 09 0 $0000000000000 go* 41 u lIf to uut ft" p I lb 1 -10, 7ilu 0 0 I-11-L V S Pt"ILI&I, AAM OJO011111% woos IL".. Incre"ling the aditne number of Grossly 0* 00 go so Glow gaiiount. P. 11. 11orlow. M law", At, 'I'mra-ve, 410 S~ 1. Ail live W Tosy4istro24,No.ljV) ortatir Im. ofall I.Clillir fratto-ITI 14 Calmly N4.0"ne after Immiefig4tion In file ljf~'114r ill (lAY Acti- vatrill with lurtal othles 4.1vollairl 1111(awmilibly %ith 111.11 -00 ortane liv*"I muht inAto twillit 1 M NAIAloo 2.1 Thi, 1.%,f 0, Apl%sl' 1.11V "'I -00 title to the inhibiting effect of atalilithcm, 1-tc. tit o1 Or -00 Immetractloo. Tests on 4 1111%V4. of %'Woc 'A it 11 mei b) I- rydolheme. ethyllcycloilculalle. 1,[Ucjl~. all'i -049 trintribylpentaste, resp, give wood 11,41 11600-1- if'- hibit imomedxatitm 4d wirsiud pasaffitm ill Oie pr~,&me #,f C14Y lJoHiOl IIIIIII-MI Art' IKIIVfi4i4l. x** A -infRAW rifect of file A oWtv-1 'it-do If, file ago Ifealloult of other fraclion, if (Ir"Olly KA-11m Willi AICI. anti IICL &A well as With Merv 41AY. iliml,ar go* maphtlictict inuo be renvivvi a( the %tart. Amfficfnieau, see of jocreaAng the ortanc no, 44 Grostly xa-ioline 6 by am. niatkation of the paraflim, by uw of a numlifird CrO, Al.0, calalyst orisioally perixf. by Crime, o 41. (CA J4. 4M6). This treatment rsi%es the- ortane iso. to 95 with 3 cc. Mitt, per kg.. &nil octane I-t conv"tot chiefly to coo benzene. toluene and umse xylene. The caudyst is i i i ;I b b1 h d goill ow r - ns w t ry a C&4ify fCCtneMt y D. C. Metinrr t , l s Lu~. I L a ORIALLOCICAL LIMAIM CIMSOK&TICII flow SIVIRISTO -4 441060 "it (Nq 040t am All is I d a 3 6 1 u 00 n It a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a 0 a Is 0 0 0 0 *19 9 o 0 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 6 : so 41 KIT Oiidatlon of hydroctifbans with oxygen. Oxidaiica of' L ()V I VC.Tfulk MVj P;U, V. ( i -Hyd ~ 4 tion of Ito-Prph over Raney i at 160' gave Is oprrmylcycjc~ U S S R hexane, 1)1.4 Ma-l% nly 1.4410, dm 0.8000. This was oxi- l' f f . D. and Za tsinan. Lie with 0 [ dized at atru. pfessil or app. c thki Maskov. Gasxddrst. Viviv. 151, WICSI)i 3 'k-U hro. at 141) with circuLtIon of 0 through the substrate at . 6 L/hr.; tinder these condllkms 12.4% conversion occurred, The rtaction products included: traces of paraMn gases. C03, gascous Ableln-de, ACOIT, CHSMCWI~, Nfelco,~ , f i h l M COH d Z C l l AH - t k c. i exano e exanane. cyc , an l cyc o O 133-4*) 14Y, ( A rba ne CO Ii CH b 0I1)CO m. . ca 2o icu , j)4 % , ( ( -Sindf uldcLtion of c dohex nol 11% conve r ave 12 sion ~2! r ~ . a o g y 1 C1D 1 C d l C o- ohexanonam ano. ( j elded cyc %H),, and y ,)4( 7 hexanone galre but 8% conversioni 7ielding (CIl2)4COjU)j. -The results of the oxidation extits. am explainable by fostua i ary C atom and at the don of horolierrixides at the tert f h h d f ll b J roper- t e owed ecompo. o o ChteX011) gmp. y y ' oxides to the products listed abavo I The results indicate Ch 1hat the tertiary C atom In the side ainisattackcdfirst.. i The anit. of 0 taken up by liropropylcyclohexane withi tirne since the oxidation process is catalyzed by the resulting, $ Molapolf-, PLATE, A.F.; RMTOVA, M.S. ---------- wwwwwwwwwa-m- V.V. Markoynikov's departure from Ka2an University. Trudy Inat. ist.ent.i takh. vol.6:298-307 155. (HLRA 9:5) (Markoynikov. Vladimir Vasillevich, 18)8-1904) /10442604 of N11niatil PlVeftin with oxygen. Lla it ;t A- pigentliva, Pi4- As - - - - vaknva an A 0111-y" ,!' A LMU IVA No. M, her. I I IRtestirpti. Natti'MWAT and (11) were elposed it) 0 3 bh. ut 175' tit tht! rate of 0 L/hr. Attiong tbd produ is of oxldi tion of I ~;)(111 230i'o) were COt. MOIL AcOll, and simill, a it i0l] and j1u,(rLHc acid. The oxiclatiod I)r4ithicts tit U (totul 42.5%) included 11,10, COP, COs. unitral tars. and truces of PhOll mid adipic acid. It tirtist lie assurned that the reaction proceeds via the cleavap of the inierincdLite a,.'-dlhydropcroiide at the C staitris in a,ft-~itiotvi to thePlinuclei. The total arkla fin rt prntlucts of (11hC I FAC) I at 1764. 3 and 6 lirs.. and at 205% if his., tesp., wete 7. 19. mid.100,~'vand of (J'hCJ1jCfIj~CJJ (IU)34. 68, and 64%, rest).; the absence of even Micies of PhOll at the lovier ttinp. Indicules the firniness of the.bond; increi%ing the- temp. or duration did not cliangt the direction of the traction; only -a sagill arut. tit 111011 was fortinxi ofter 0 lim, Wine lottlitA after 3 tits. at There were ature tar-4 fit tl:v. oxidation 0--m-f-di-do-a- rd -fli -n .. - .!~- IJ.1. ft-,-k 1.6 ti, it; n the K~n=y r-d- Mv Us-mEW Frm-ducns- wcrc-obL-%iz.-,!. over Ni at IW* in cvclj!!c-,7n4! gIvE411. b-., 104 1.4198, d.-a O.M,13, kRD 5:1.31. TII~) wah 7., (8.22 g.) 0 as above v~vt I I L, g c~m~A,t-, ~P- i1r,acts Gaseous products Obtained w-rc :1 , CO, to CO "k -,-. - 6Z Cll,~ 4.7, 11. &--,i ati~l tr-uc,:~ "I 11CO-H. Ul. O,fl The ucutra! produLt obtaftied -A 4s m. I(xV. A of The wutlo* of u0muc b Oct? da W10i arygela. Tb* oiddatim. 0 1A ARF141 a I , M 0 (4 I./hr.1 ChC6~gh 30 9. phxHmz (pceo. (ruct Ph- gBr) at 176* -w 3 ha, gave (besides 0. CO. C%. " It I PIUMCOOR which decomp-d. to MCO, thm tc, Bi-Olt Ph CHuff W" 29.0%, converted. PhIcHrt and pholl iLftt:r 6 mial. oxrdamt= We OT.5% MR1,C0011, N~CO, no RLOH, PhOll or min; after 3 bri., truct:s. 84.3. 8.g. BA and 2S.Zi',*V of these Cur a 30A% Coilvecsion (fw PhAMG, M8%)- Tht hightf houtowp are mare e I,- oxiMition by 0, WtAich Kom V4 p,*Iv%Wa rarmation atom U attacked drst. Malcolm Ander"n IVNITTOVA, M.S.; BORISOV, P.P.: NIKUL'SKAYA, G.N. swour- Oxidation of aromatic hydrocartons by oxygen. Oxidation of m-diisopropylbensens. Vest.Mook.un.Ser.mat.,mekh.,astron.,fize, .khim. 12 no.3:181-183 157. (MIR& 11:3) l.Kafedra khimit nefti Moskovskogo gosudaretvennogo universiteta. (Oxidation) (Ben2ene) ~VINTOVA. H.S.; BORISOV. P.P.; CHISTYAKOVA, M.V. Oxidation of aromatic hydrocarbons by oxygen. Oxidation of 1,1-diphenylbutans, 1,1-diphonylpentans, and 1,1-diphenylhexane. Vent.Mook.un.Ser.mat.,makh.,astron.fiz., khim. 12 no-3:185-189 '57. (MIRA 11:3) 191afedra khinii nefti Moskovskogo gosudaretvannogo universitsta. (Butane) '(Pentane) (Hexane) b1c. Ai -To ul c1 91 p; gs EIL S&O 05 33 - dig lip 3 Iva 10 v :1 4 $A d .3 -;r-5 -.71 7 I 'A 3 '1 tie I I I a q r j? Alit us 14% 8.1 Ali 5- 1035 fill ~7-2300,44) 67237 _5N SOV/55-59-1-18/28 AUTHORS: Eventova, M. S., Borisov, P. P., Sagaloyioh, A. V. TITLE: Oxidation of Aromatic Hydrocarbons With Oxygen, Oxidation of n-Butyl Benzenel PERIODICAL: Vostnik Mookovskogo uniyoraitsta. Seriya matematiki, makhaniki, astronomiiq fizikil khimii, 1959, Nr 1, PP 151-154 (USSR) ABSTRACT: Investigations by K. I. Ivanov (Ref 1) concerning oxidative formation of a hydrogen peroxide compound from n-butyl benzene have shown that the oxidation takes place on the carbon atom that is in a-position to the phenyl group. This behavior of n-butyl benzene in oxidation waa checked here.Within thSee hours, the n-butyl peroxide was oxidized to 25.0 at 160 . The authors used an apparatus of MOU (Moscow State Universi!y). The reaction products indicated that oxidation in fact sets in at this temperature, and that the carbon chain may break on both sides of the oxidized carbon atom (formation of phenol and an aldehyde with further oxidation to butyric acidt forma- tion of benzoylic acid and butyl alcohol). The ketone formation (butyrophenone) does not take place as the main reaction as was found in other oxidations (ethyl- and propyl benzene). The Card 1/2 bu~Tophenone itself is further oxidized only to a small extent. 67237 SOV/55-59-1-18/28 Oxidation of Aromatic Hydrocarbons With Oxygen , Oxidation of n-Butyl Benzene It decomposes under the rupture of the C-C bond between the phenyl-and carbonyl group. The existence of the hydrogen per- oxide was proven by iodine titration. The resultant reaction products were analyzed by the method described in reference 5- There are I figure, I table, and 7 references, 5 of which are Soviet. ASSOCIATION: Kafedra khinii nefti (Chair of Petroleum Chemistry) SUBMITTED: Jawary 21, 1958 Card 2/2 ZVnTOVA,_ M.S..; YAVICH, I.A. Oxidation of individmal hydrocarbons. Oxidation of cis- and trans-decalin. Vest Hook. un. Ser. mat., mekh. astron., fis., khim. 14 no.21149-155 159 (KIRA 13:3) 1. Ywafedra khimii i nefti Moskovskogo gosuniversitsta. (Naphthalene) (Oxidation) ZVXMTOVA,-"-;.-PRrXOVA, G.H. ------ - Oxidation of aromatic hydrocarbons by oxygen. Oxidation of Isobu- tylbensens, and sea. and tort* butylbontene. Vast. Hook. un. Ser. 2: Khts. 15 no-509-64 S-0 1609 (MIRA 13:11) 1. Hoskovekly gosudarstvennyy universitet, kafedra khimit nefti. (Benzene) (Oxidation) EVENTOVA-Harlya-Solomonovsaj BDRISOVV Pop*# prof., red.; DANILOVA, T*A.p red.; GEORGI M A, G.I., tekhn, red, (Brief manual for laboratory testing of kovodstvo k prakticheskim zaniatiiam po red, P.P.Borisova. Moskva, Izd-vo Moak, (Lubrication and lubricanto--Testing) lubricants] Kratkoe ru- smazochnym masDm. Pad univ., 1961. 130 p (MIRA 15;2) KVENTOVA., M.S.; SHAPCHENKO, N.I. Oxidation of arouiatio hydrocarbons. Oxidation of phenyldibenzyl- methane and othyldibenzyriothane. Veil. Mosk. un. Ser. 2: Khim. 16 no.1:71-7/+ Ja-F 161. (MIRA 14;4) 1. Kafedra, khimii nefti Moskovskogo universiteta. (propane) PIATE, Allfred Feliksovich; HYKOV, Georgiy Vladimirovich; EVM4TOVA. g-Solamonovna- DANILOV, S.11.,, otv. red.; VOLODINA, .L-1=17 Ye.l., red. izd-va; GOLUB', S.P., tekhn, red. [Vladimir Vasillevicb Markovnikov; story of his life and sci- entific activity, 1837-1904] Vladimir Vasillevich Fark-ovnikov; ocherk zhizni i deiatellnosti, 1837-1~01+. Moskva, Izd-vo Akad. nauk SSER, 1962. 149 p. (MIRA 1~0) (Ilarkovnikov~ Vladimir Vasillevich, 1837-1c.'04) PIE"'T" I H.S.; SAVCWGVAS E.N. Analysis of dibasie acids of the a3lphatic series. Vest.Mook. un. Ser.2skhim. 17 no,ls68-72 Ja-F 162o (MIRA 3.5;1) 1. Moskovakiy 4oauftretvannyy univeroitetp kafedra khimli nefti. (Acids, Fatty)