SCIENTIFIC ABSTRACT DEMIDYUK, P.F. - DEMIKHOVSKIY, YE.I.

Document Type: 
Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): 
CIA-RDP86-00513R000510020019-3
Release Decision: 
RIF
Original Classification: 
S
Document Page Count: 
100
Document Creation Date: 
November 2, 2016
Document Release Date: 
March 13, 2001
Sequence Number: 
19
Case Number: 
Publication Date: 
December 31, 1967
Content Type: 
SCIENTIFIC ABSTRACT
File: 
AttachmentSize
PDF icon CIA-RDP86-00513R000510020019-3.pdf2.76 MB
Body: 
L&F-IJK P F naucbnyy s0trudnik (Kiyev, Brest-Litovskoye sbosse, d.7/1,, kv.91); 'hiLH-Ut6Z N.S. , nauchnyy sotrudnik Vacat oxygen and the coefficient of incomplete oxidation in anesthesia using nitrous oxide with oxygen on healthy persons. Nov. khir. arkh. no.12t29-32 D 161. (MIRA 14:12) 1. Otdel klinicheskoy khirurgii (zav. - doteent A.L.Fkhakadze) Ukrainskogo nauchno-issledovatellskogo instituta klinicheskoy meditsiny imeni akadeirlka N.D.StrazheBko. (ANESTIMIA) (OXYGEN IN THE BODY) (NISROUS OXIDE-PHYSIOLOGICAL EFFECT) P111AXAMS9 A.L.0 dots.; BMKO, T.K.v dots.j WIDEN, P.Ptxjmwbnyy notradnik ------ Mngical tweatmwt of some diseases of the blood system* love kidr.arkh. no.110-14 161. OCMA 3-012) lo Otdol klinichookoy khimrgii (save - dotao A*L. Pkhakadw) Ukmimmkogo nauebno-isslodovatellakogo inatituta klinicheskoy meditaizq. (BIA)OD6--DISEASES) (CARDIOVASGULAR SYSTEM-DISMES) GVATUA, N.A.; DMEDYUK) F.F.; LESHCHOKO, A.I. (Kiyev) Vectorcardiogram in myocardia2. hypertropby-~if the right ventricle. Vrach. delo no.1:31-37 Ja 162. WRA 15--2) 1. Otdel klinicheakoy-revmatologii (zav. - prof. A.L.Pkbakadze) Ukrainskozo nauchno-issledovatellskogo instituta klinicheakoy meditair imeni akademika N.D.Strazliesko. kGGTORCARDIOGRAPHY) tIRWiT--MSCU-DISr;ASFS) PKIIAKADZE A. L.; DDfTDYUK, P. F.; TANASIyF .4 jfKO, I. D. Combined sarcoma of the right lung and mitral stenosis. Grud. lchir~ 4 no.3:94-96 My--Te 162.- (MIRA .15:7) 1. Iss otdela klinichoskoy 'Khirurgii (zav. - dotsent A. L. 11chalmdze Ulcrainskogo nauchno-isaledowitellsko o inqtituta klinichefikoy meditsiny imeni N. D. Strazhasko Mr. - zaely- zhenarl doyatell nauki prof. A. L. Mikhnev). Adree av-torov: Kiyev, u1. Saksaganokogo, d. 65, Ukrainakogo nauchno-issledovatell- skogo instituta klinichoskoy neditsiny imeni N. D. Strazhesko. (LUNGS-CANCER) (MITRAL VALVE-DISEASES) PKHAKADZE) A,.L., dotsent (Kiyev., u1,. Nikollsko-Botanichookaya,, U., kv.; VOVCJ3ENK0, le.M., kande med. nauk;..DEMIDYUK. F.F. Metabolic reactions of the orgdhism to surgical trauma. Klin. kbir, uo*10.-3-13 0 1626 (KIRA 16:7) 1. Otdel kUrAchaskoy khirurgii (zav.-doteeht A,L. Pkhakadze) Ukrainakogo rauchno-inaledovatol'skogo instituta klinichookoy neditsiny imini akademika N.D. Strazhesko. (PATHOLOGY, SURGICAL) (METABOLISM, DISORDERS OF) VOVCHENKO., Ye.M., kand.med.nauk (Kiyev, 87, per.Hishchinakogo,d.3,kv-32); ., nF-MTDYIYK- P.V. Embolectomy during mitral commissurotoqr. Klin.khir. no.8:63-,64 J1 162. (MIRA 15:11) 1. Otdel klinicheskov khirurgii (zav. - dotsent A.L.Pkhakadze) Ukrainskogo instituta klinicheskoy meditsiny. (MITRAL VALVE--SURGERY) (EMBOLISM) SMMINKO, M.M., kand.ekon.nauk; KUGUSHEV, M.F. [Kuhushevy M.Fol; MAVDINq M.V.; FOMICHEV9 Me; AT GVAq V.P.; GORODETSM N.I. [Horodetolkyit NjI']j DYATWVO T.1e; KALITAf M.S. 1wyt&V M.S ] DARAGAN 14,V, Darahan~ M.V.]; RADINA9 Yu.M.; VMOBIYEVAp K.T: jVorobyvva'j N*Te ; LASTIVKAj N*N*; STARODUBSKIYp R.D. u [Starodubslkyip R.D.]; YATSENKOO P.F.; MURONTSEVA, G.M. - KOBIL [Muromtsevat E.M.1; RASM, S.L; CHERVYAK, K.I., YAKOV, I.I. [Kobyliakovt I.I.]; AIEKSAVDROVA, V.O., kand.ekonom.nauk, atv.red.,- DEMIDYUK, V.F. (De diukv V.F.], red.; LIBMIAN, T.R., tekhn.red. '~N ~YUK, ~Vy. ~,Demy [Ways of increasing profits in metallurgical industries] Shliakby pidvyrhehennia rentabollnosti metalurgiirykh pidpryiemstv. Kyiv, Vyd-vo Akad.nauk URSR, 1961. 93 P. (MIRA 14:6) 1. Akademiya nauk USSRv Kiyev. Institut ekonomiki. 2. Institut ekonomiki. AN USSR (for Seredenko, V.P.Aleksandrova, Ka3ita, Daragany Radina). 3. Dnepropetrovskiy khimiko-tekhnologicheskiy institut (for Gorodetskiy, Dyatlov). 4. Dneprodzerzhinskiy metallurgicheskiy institut (for Kobi4akov). (Dnepropetrovsk Province-Steel industry-Costs) DEMIDYUKI V.F.,, otv. za vypusk fMaterials of the Conference of Agricultural Workers of the Ukrainian S.S.R.] Haterialy Soveshchaniia rabotaikov sell- skogo khoziaiotva Ukrainskoi &qR, Kiev, 1961. Kiev, Gos. izd-vo polit. lit-ry USSR, 1962. 133 p. (MIRA 15:2) 1. Boveshchaniye rabotrdkov sel'skogo khozyaystva Ukrainskoy SSR) Kiev, 1961. (Ukraine-Agri,--ulture) 1412-11SHIKOV, Valentin Pavlovioh[Men's17kav1V.F.]v kand. ekon. niuk; .2E1,,;7IUYU,K,, V.F.I[Devydiuk, V.F.1, red.; IMTCIWKO, O.K., t eT te re EROVICH, S.L.,, tekhn.red. [National income and its distribution in the U.S.S.R.]Na- tsionallryi dokbod i ioho rozpodil v SRSR. YYiv, Derzh- politvydav URSR, 1962. 36 p. (11IRA 15:11) 1. Kiyevskiy politekhnicheakiy institut (for Men'shikov). (Income) FJANDURKO, Grigorly YorepAyevich[Bandizimi;--~E.-It.), k-amd. ekonom.. nauk; DEMIMUK, V.F.,_ red.; LEVCHETIKO, O.K.j. tekhn. red. [Reduction of the 4orkdaiy is t1w-great-achievement of socia3.i=]Skarocholmia.roboc#oho dnia - velyke zavoiixvan- nia sotaializm, Kyivp Da-zhpolitvydav UILSR, 1962. 41 p. (KIRA 15: 11) 1. Zaveduyushd* kafedroy politieboakay-ekonomii Zaporozhskogo mitshinostroitelinogo instituta (for Bandurko (Ukraine-Hours of labol. VISHNEVETSKIY, Iosif Antonovich[Vyshnevetalkyip I.A.], kand. ekon. nank; DEMIDYUK, Y.F., red.[Demydiuk, V.F.], red.; KOPYTKOVA, N.K... tekhn. red. (The main economic tasks of the U.S.S.R.]Holovne okonomichne zavdannia SRSR. Kyiv, Derzhpo,litvydav URSR., 1962. 50 P. (MIRA 16:3) (Russia--Economic policy) ZAGLADA, Nadezbda Grigorlyevm[Zablada, N.H.], Geroy Sotsialisti- cheakogo Truda;-DEMIDYM. V.F.[Demydiuk, V.F.], red.; PALAMARCOK, T.L., red.; OVETS, Z.S., takhn, red. (Life. Work. Meditation; a field leader tells her 3tory] Zhyttia. Pratsa. Rozdury; rozpovid' lankovoi. Kyiv, Derzh- politvydav UIOR, 1962. 106 p. (MIRA 16:4) (Ukraine-Agricultural workers) YkKOVENKO, Rada Feodos'yavna; DEMIDYUK, V.F.[D=Wdiuk,,V.F.], red.1 HEYEROVICH S.M.[Meie , ~. , ta" red. P [Agriculture on the path to commmism]SilIs1ke hospodarstvo na shliakbu do komunisam. Kyiv, Derzhpolitvydav, URSR, 1962. 48 P. (MIRA 16:3) (Agriculture) DEMIDYUK, V.F,[DemydiukV.F. ],red.; LEVCHENKO,o.K.,jvkhn. red. [Program on the principles of sapnomics for study groups of the party educational system]Pro rama. z osnov politychn6i eko- nomii dlia hurtkiv systemy partzgi osvity. Kyiv, Dershpo- litvyday URSH9 1962. 29 p. (Economics) (MIRA 16:3) DEMI DYUK, _ V F. [ DemydiukS, V. F. ], red. ; KOPYTKOVA, N. K. , tekhn Ted. (Program on economics for seminars of the party eduqational system as well as for those who study economics ind*~- pendently) Pro z politychnoi ekonomii dlia seminariv sitky partiinomty, a takozh dlia samoatiino,.vyvahaiu- chykh politychnu ekonomiiu. Kyiv, Derzhpolitvydav URSR, 1962. 61 p. (MIRA 16:3) 1. Kommanistiches)mya partiya 0,Dvetskogo Soyuza. Vysshaya partiynay-a shkola. Kafedra. polfticheskoy ekonomii. (Economics) GRIGORITAN, G.S.[Hryhorlian, H.S.], dots.; KISTANOV, In.A., dots.; FEFILOV, A.I., dots.; GENKINA, L.S.(Henkina, dots.; VASILIYEV, S.S.[VaBilliev, S.S.], dots.; SEREB;~;ZV, S.V., prof.; DNEPROVSKIT, S.P.[Dnieprovslkyi,, S-F-), prof.; FTROGOV, P.V.[Pyrohov, P.Y.1, dots.; GOGOLI B I.(Hoholl, B1.1, dots.; SMOTRINA, N.A., dots.; KULIKOV, O.G.[Kuiikov, O.H.1, dots.; KUZIN, M.I., dots.; DEMIDYUK V F.[Demydiuk, V.F.1, red.; SKVIRSKATA, M.P.(Skvyralka, &7,"r-e-r.-.;.-l'EVCHENKO, O.K., tekhn. red,; SERGETEV, V.F.Perhieiev, V.F.), tekhn. red. [Soviet trade economics) Ekonomika radianslkoi torhivlil pid- ruchnyk. (By] G.S.Grigorlian ta inshi. Kyiv, Derzhpolltvydav URSR, 1962. 500 p. (Russia-Commerce) (MIRA 16:U BELYiVIN, Fedor Kuz'mich (Bieliavint F.K. ]; DEMIDUX,-V I.[Demydiuk,V.I. 1. red.; KISILEVSKIY, O.M.[Kysi1ievz'k7i-,0.4.19 re;.; MEYEROVIGH,S.L., tekhn. red. (Party guidance of socialist competition in rural areas, 1953-19601 Partiine kerivnytetvo notsialiatychnym zmahanniam na seli, 1953- 1960 rr, Kyiv, Gospolitizdat USSR, 1961. 69 p. (MIRA 15:12) (Ukraine-4ocialist competition) (Agriculture--Labor productivity) SULTANOVICH, A.I.; DEMIKHOV, V.I.; LUPPA, V.G. Using electric measuring devices in sparkproof electrical networks. Mash. i neft. obor. no.412O-23 165. (MIRA 18:5) 1. Groznenskiy filLal Vsesoyuznogo nauchno-Lssledovatellskogo i proyektno-konstruktorskogo Instituts. kompleksnoy avtomatizatsii reftyanoy i gazovoy promyshlennosti. -66 -L 4A (h) _L1121 VT (1) 10 .L_ ~._,_ACCESSIOXNRs AP5023659' UR/0119/65/000/008/ 26/00 00 27 621.3.082.7t621-317-361 C96' 'AUTHOR: Demikhovj V. I. ~Rgineer) TITLE: Frequency sensor SOURM-Priborostrbyenlye, no. 8, 19650 26-~27 ~,TOPIC TAGS: transducers sensor, frequency sensor ]ABSTRACT: The development of alnew,frequency-type sensor capable of measuring .1small linear displacements is reported. It is intended for dynamometric tests of !operation of depth pumps in oil wells. The sensor includes a variable-beat generatot !has a high temperature-frequency stability, and its characteristic is practically' 'linear within 0--!-400(n of the displacement. A powder-iron core is placed in the between two coils belonging to two transistorized LC-oscillators. As the core gal ;moves (under an external ressure), the frequencies of both oscillators vary,thus p ;changing the beat frequency at the output of a transistorized frequency converter. ~,.IThe beat frequency Is stable within a t 20% variation of the supply voltage and a + 50% ofthe load resistance'. A.principa electrical circuit and a sketch of the _.L jaensor design are shown. Orig. art. hast. 3 figures and 2 formulas. I.Card 1/2 :77 09oo, 6 7C.3 -7. .7 127-58-1-6/28 AUTHORS: Demikhov, I.M., Chief of the Mining Section of the Technical Department of the Sverdlovsk Sovnarkhoz, and Mekler, L.S., Chief Engineer of the Deetyarok Mine Adminiatration TITLE: The Mining of a Section of the Degtyarka laine by Large- Scale Caving Nethod) (Razrabotka uchastka na De,-tyarokom rudnike a ma8sovym obrushaniyem) PERIODICAL: Gornyy Zhurnal, 1958, Nr 1, op 24-27 (USSR) ABSTRACT: There is a considerable bulge towards the roof-rock side in the lode-like deposit of the Degtyarsk copper pyrite mine. The thickness of the ore body is sharply increueedt attain- ing 100 m at a strike length of 400 m. During 1955 to 19569 an experimental s-ection w4s mined by a combination system devised by the Institute Unipromed'. Three chambers were mined with sublevel driftag and two interchamber pillars were subsequently crushed by a laree-ocale blast. Simul- taneously the roof rocks were blaated. 'When the ore had been removed, the uection was filled in with mud pulp. The total amount of ore produced by this large-scale blujt was 140,000 tons. The authoisdescribe technical details and Curd 1/2 economical advantages of the oyster., and conclude that its 127-58-1-6/26 The 114ining of a Section of' the Degtyarka .4ine by Lvtroe-3c.-Ue Caving (--'ethod) ajqjlic~_tion colin for effective moa~;~iro3 for preventing oulfide dust explouions and ore inflammation. They recom- mend more experi-rental work to determine nore precisely the,individual parameters of tho ay3tem as.4 to accumulate e;cperience. The article contains 2 figures, 2 tables, and I Soviet re- ference. ASSOCIATION: Svordlcwkiy Sovnarkhoz Dogtyarskoye rudoy;ravleniye (SverdIovsk Bovnarkhoz Degtyarka Mining Administration) AVAnAZZ: Library of Cougress 1. Mining anglneering-USSR 2. Copper pyrite ores-Sourcee Card 2/2 SEMA, Boris Xonstantinovich; SAZHIN, Dmitriy Ivanovich; BUBOK. Konstantin Grigorlyevich; BXMI, A.1h., prof,, retsenzent; AR I.M~, inzh.. retsenzoutt BAKIROT, U.Kh., kand. e KELIBIX, 7.P,, red.i2d-4a; AF, TO.M., tekhn.red. [Prevention and extinction by silting of ando anous fires originating during the mining of sulfide areal Preduprazh- denis I tushenle endogennykh poxharoy sailivaniem pri razrabotke meBtorozhdonii oullfidnykh rud. Sverdlovsk. Goa. nauchno-tekhn.izd-vo lit-ry po chernoi i tsvetnoi metallurgii, Sverdlovskoe otd-nie, 1959. 307 P. (MIRA 12:8) (Mine fires) SAVOSTIII, G.A. inzh.; TMESHCHENED. F.P..inzh.; NECHIPORENKO, M.MI: SAMOTEYEV, G. V. inzh. Concerning'the article "Incresse cross sections of haulngeways" Bezdp.trudn v prom. 2- no.4:22-24 Ap 158. (MIRA 11:4) 1. Institut "Krivbnssproyekt" (for Savostin, Tereshchanko). 2.uprav- leniVe Tullskogo okruga Gosgortakhnadzorn SSSR (for NechiDorenko, Samoteyev). (Mining engineering) BABIN, Pavel Nikolayevich; DEV._IKHOV, 7'.V.,p otv. red.j NESMOVA, I.I., red.; ALFEMM, [Refractory raw materials of Kazakhstan) Ogneupornoe syrIp Kazakhstana. Alma-Ata, Izd-vo AN Kaz.SSR, 1963. 141 p. (MIRA 17:3) UEI'~'~TKHOV, V. P. 351,r,9. GOTIOPlaStletieskaya perosadka serdtsa i legkikli v teolokrovrqkh (sobak). V sb: Voprosy Fruclnoy Khrurgii. T. Sh. V., 1Q/499 s. 42-46 IA-.topis' Zhurnallnykh Statey, Vol. 48, Yzbkva, 1949 --=M~0- Up- Problem of tr"plantation of organs according to Michurin's theory. Khlrurgliao Moskva no-9:27-33 SePt 1953. (CIML 25:5) 1, Of the Isboratory for Transplanting Organs (Read -- V. P. Demikhov), Institutp of Surgery iment A. T. Vishnevokly (Director - Prof. A. A. Vishnsvskty'). Ad-addW'of Medical Sciences USSR. E [41 PIAJTBNKO, A.Ye.; DIMIKHOV, V.P.; TSURSWO, G.I. (Moskva) X-ray diagnosis of coronary sclerosis. Ilin.med. 35 no.~:116-124 MY '57- (MLRA 10:8) 1. Iz kafedry operativncy khirurgii (zav. kafedroy - prof. V.V. -Kovanov) I Moskovskogo ordena Ienina meditsinakogo inatituta imeni I.M.Sechenova (CCRONART DISEASES, ding. sclerosis, x-ray) (SCLIROSIS, ding. coronary. x-ray) DEMIKHOV, V.P. (Moskva) ---lietter-to the editor. Kl'Ln.med. 36 noOU55 W 158 (MIRA 11:7) (CORONARY ARTERIES--SURGERY) k DIMIKHOV. VladiaLr., Petrovich; BENTUMOV, O.H., red.; ATROSHCHMO, L.Te., takhn.red. (Transplantation of or'gens: is,it possible?] Persoadka organoy: &t0 V02mozhno? Noskva, Izd-vo *Znania," 1939. 29 P. (Vassoiusnoo obehch~etvo po rasprostrananiiu politichaskikh i nauchnykh zqanii. Ser. 8. B-iologiia i meditaina. no.8) (MIRA 12:8) (Transplantation of organs, tissues, etc.) DEKIKHOV, Vladimir Petrovich- BENMOV, O.X., red.; LAZORINKO, X.F., red. 1-1, -1.1- 11 1. 1. - ~, ... I - -, ~ !"---WRAC-- Dransplantation of organs: is it possible?] Peresadka organiv: tee mozhlyvol Kyiv, 1959. 30 P. (Tovarystvo dlia poshyrennia -politychnykh i naukovykh znsn' Ukrainalkoi RSR. Ser.5, no.15) (MIRA 13:1) (TRANSPLANTATION (PHTSIOLOGY)) SOV/2 5 - 5 9_8 - 26148 AUTHOR: Demikhov, V.P., Chief of the Laboratory TITLE: 71ith Two Hearts -F-BRIODICAL: Nauka i zhizn', 1959, Nr 81 p 64 and p 3 of center- fold ABS-ITRICT: The Scientific-Research Laboratory for the Trans- plantation of Organs at the First Moscow Medical Institute for some years has been working on the problem of' replacing seriously injured organs by healthy ones. More than 20 variants of transplantation were tried to find the simplest and most perfect way of operating. Surgeons developed an operation method which prevents thrombosis. The heart to be trans- planted is taken out together with the lung. The vessels are united in a way in which small blood coagulations which happen to develop during the separation of the blood are "Reld back in numerous vessels of the lung v.it'nout reaching the heart. In most cases, the trans- planted heart functioned normally. The old heart pro- ~ard 113 duced the movement of the blood in the upper part of SOV/25-59' -3-26/481 Nith Two Hearts the body, and the transplanted heart ensured the blood r-ircu:-ation in the lovier part. In a do,r opera- ted in this way, the electro-cardiogram showpa both hearts to be in good condition, for 29 days. A few days later, the dog died of an inflammation of the lungs. Based on further investigations, the surgeons concluded that the separation of nerves running from tu'he cerebrwa to the heart, results in a steadier activity of the heart. The heart not bein- connected with cerebnim by nerves is more resistant to poisonous sullstances. Tissues of the transplanted heart grow together ve::~.V Tell with tissues of the new )rGanism. Obviously, in transplantations of entire organs, an imunologic paralysis appears due to the absence of resistibili-j-y of the new organism with respect to the Card 2/3 transplanted tissues or orSan. There are two photo- 30V25 Wi-Lh No Ilearbs Cra~?bs, three draviings and 2 diagrams. ASSOCI-'LTION: Ne:u(,.hno-is~-le~tovatel**skaya laboratoriya po pere- s~,:.dke organov Pervo-o Lloskovskogo iTieditsinskogo ir..stituta (Scientific-Research Laboratory for the Transplantation of Organs at the First 1.1oscovi Medical Institute). Card 3/3 VISILOVA, Ye.A.-, D;~q!HOV, T.P. On the question of the mechanism of bradycardla Induced by cardiac glycosides. Biul.eksp.blol.l med. 47 no.8t76-80 AC 159. (MIRA 12:11) 1. 1z kafedry farmakologil (zar. - daystvitel'Vy chlen AN9 SSSR V.V. Zakusov) I laboratorli po ]Mrosadke organov pri kELfedre operativnoy khirurgii (zav. T.P, Demlkiiob) I Koskvoskogo ordena Lenina meditsla- skogo instituta iment I.Re Sechenova. Predstavlona, doyetvitelinym chlenom ANN SSISR V.T. Zaimiovym. (MLOYCARDIA exp. ) (rdlWAG GLTCOSIDMS off., Inj.) DEVIKH 4- Pztra3dxJ4 KOSITSKIY, G.I.., red.; SOICHUD, K.K.P tekbn. red. [Experimental transplantation of vital organs,- exporiments in transplanting the heart, limps head, kidneys and other organs) Perenadka zbiznenno vazhnyl:h organov v eksperimente; opyty po pereatidke serdtsa,, leglc#h golovy, poclick i drugikh organov. Moskvaj Medgizp 1960. 258 P, (MIRA 15:6) (TRANSPLANTATION OF ORGANS, TISSUES~ ETC.) D]CMIKHOV, V. P. Today they expe:?iment, but tomorrow....Znan.ta prateia no.6:14 Je l6o. (MMA 13:8) (Tranaplantation I;PkqslologV)) V'P USSR 1041KHOV, VI XISb, The Sklifosovsky instrn"F K-Ebe transplantation of tho heart" (Scalsion 5) KA ICHNIKOV. Mikhail Mikhaylovic p Visitir4; FcUov, Institute of Experimental Biology, Academy of Sciences USSR, Moscow - "I=unological reactlone to skin homol;rnnsplantatlon 'In rate and rabbits" fjoint pa:per, together with D. L. BALLAWYNK, Jr., and C. A. STETSON, both of the flew York 14niversity Schaol of Medicine, New York, New Yorg (Genslon 2) IAPCIIINSKIY, Anantasiy G., Central Institute of Traumtology and Orthopedics, Moscow - "Experi- mental trans plantat I on of skin preserved by cub- freezing to - 1960C In liquI4 nitrogen" (Session 6) Report to be submitted for the Fifth Intl. Tinsuotransplantation Conference (Vational Science Fow%dation and N Y Acade=V of Sclencoas ITev York City, 8-10 re'bf 62. ~,"MKIIOVA. T. V. 796-riTC-OW bli~i-s I reverbstmory furnaces (it copper smellers. I A.7-S-v,11-M-TIMIC AM) T %'Mitutwimm ug-ne-UPY. 15 I'll 011-18 0 ~9)----:Tfie slu =Ywts 111111G(I to Mellers In the Ka- rgkh E.A. K-Ln -CentnLl Asia where the ores differ sharply from those hatulled at othermneliers Ili the Soviet Union. The com- Imition of tile ores Is not given: their nature can be judged front tile sings. which annlyzM Si% 20.23 to 84.17. AhOa 4.90 to 13.22. 1 FPO 21.27. to 49.08, CaO 3.60 to 14.710, MgO up to 1.57.'S up to 2.32, ZnO up to 0.48, BaO up to 2.55, and Cu 0.37 to 0.61% The greatest wear occurred In thesm)nd and third sections nf the crown (frnm the furnace wall) and In the zones adjacent to the charging holes along the whole length of the furnace. The chief factors 0l wear of tile crown tire high temperature and chemical action of charge dust mixed with coal ash. Dtifingsemice. the. Dinas acquires a zonal structure which Is chameterizcd fly sharp differenc(s in chemical comT,ositlon and microstructure. The working:wc(lon of the Dinas becomes enriched with up to 6% alumina -ind up to 2.5% iron oxides instead of the ustud 0.3 to 0.4% and 1.5%. Low-melting culectics; formed on (he working surface inigrate Into the brick, thus lowering the refractoriness of the working surface and facilitating the sepitntion of some .~qunrtxitc grains anti the formation of drops. Microstructore de- penticd t; poll tile temperature. regions Ili the furnace. The work- ing -mr6te was covered with a vitreous coating having a large .Miml;cr of mullite crystals which act as it shield against wtmr. The i-rctition of a synthetic mullitized coating should serve as the `wu~~ hiiportnnt measure to prolong the service of Dinns. -.41P I A VGUSTMK, A.I.; IMXIUIDVA, T.T., Now 0 Protective refractory CdMLtiRgS. Isv.Al lAxakh. M Ser.ger.dela, mt. i stroinat. no.2:34-39 154* (WaL 9:6) (Refractory amiterials) I MIKIIHOVA.T.Y., kandidat tekhulahaskikh nauk Uperimental application of protective refractory coatings to the crown of roverberatory furnaces. Vest.AN razakh.SSR 11 no.10:75-80 0'55- (MLRA 9:1) (Refractory naterials) SOV/ 1,37 - 58-11-21920 Translation from: Referativnyy zhurnal, Metallurgiya, 1958, Nr 11, p 12 (USSR) AUTHORS: Babin, P. N., Demikhova, T, V. TIT LE: Magnesite--refractory Service Life in the Masonry of Electric Ferro- alloy Furnaces (Sluzhba magnezitovogo ogneupora v kladke elektro- ferrosplavnykh pechey) PERIODICAL: Izv. AN Kaz.SSR, Ser. gorn. dela, metallurgii, str--va i stroy- materialov, 1956, Nr 10, pp 101-114 ABSTRACT: Laboratory investigations and analysis of used magnesite bricks are taken as the basis for a series of conclusions on the wear of linings of ferroalloy furnaces utilized to melt purified Fe-Cr. Atten-- tion is directed to the fact that the Fnal slags of the melt do not pro- vide characteristic information on lining wear and that it is the primary and the intermediate slags that affect wear. This is particularly true of limestone slags which, forming readily fusible liquid melts, easilv penetrate into the pores and react with the brick. The destruction of the initial brick structure and its replacement by a new one is explained by the penetration of Si into the brick from the metal-- Card 1/2 silicon melt when a separate Si-Cr affercharge is employed. The SOV/137-58-11-21920 Magnesite-refractory Service Life in the Masonry of Electric (cont. ) influence of the silicates is explained by the fact that the silicates forming within the body of the brick render it more dense and promote recrystallization of periclase grains. The pronounced nonhomogeneity of the phase composition results in a zoned structure that gives rise to destruction of the brick by spalling. The influence of erosion of the refractory by the melt, i. e. , a mechanical effect, is also noted. Bibliography: 18 references. N. M. Card 2/2 MWEIRROVA, T.V. ~- "' -, Gertain properties of compact magnesite products. Trudy Inst. stroi. i stro~Lmat. AN M-ixakh SSII 1:140-148 '58. (MIRA 11:6) (Refractory materials) IB:YdXHOU. T.Y.- Slag resistance of refractory materials. Trudy Inst. strol. i strolmat, AN Kazakh SSR 2:187-191 159. (MIRA 12:10) (Refractory materials) (Slag) AVGUSTINIK. Changes In disthene nubjected to heating. Trudy "not. stroi., stroimat. AN Kazalch SSR 2:216-~19 '59. (WRA 12:10) .(Silicates) BABIN, P.H.; IZNIM.IOVA, T-V~~-r.~ 14fe of refractory linings in electric furnaces for smelting carbon ferrochrome. Trudy Inst. stroi. i stroimat. AN Kazakh SSR 2:225-234 159. (NIRA 12:10) (Refractory materials) (Ilectric furnaces) DIMI 0091:0~~ Service of rotraotories in concentrates in suspension, SSR gs64-77 160*' (Copper-Metallurgy) test furnace for the,sx(ylting of copper Trud7 Inst. met. i obagashch, AN Xazakh. (MIRA 13:10) (Refractory materials) . - I -- --- - --, -, - - I I ~-, - 1-1 I"tvf"~,~gliq"d.~d-.-%~h=.IRZM DEMIKHOVA.-T.V. Results and objectives of research on the life of refractories at enterprises of nonferrous metallurgy in Kazakhstan. Trudy Inat. mot. i obogaBhch. AN Kazakh. SSR 3:58-66 160. (MIRA 14: 6) (Kazakhotan-Nonferrous metals--Metallurgy). (Refractory materla:Ls) DEKI!K!H02YV~A~~_YUSUPOVA, A. _r~ Stability of refractories during the cyclone smelting of zinc sinter cakes. Trudy Inst. met. i obogashch. AN Kazakh. SSR 4tl33-3J+6 162. OaRA 15:8) (Refractory materials-Testing) (Zinc-Notallurgy) DEMIXHOVA,--T.V.; SOKOLOVA, O.Ye. Mineralogical composition of dinas bricks following service in electric furnaces for the smelting of copper-bearing concentrates. Trudy Inst. met. i obogaahch. AN Kazakh. SSR /+:147-158 '62, (MMA 15:8) (Firebrick-Analyais) (Electric furnaces) DE)ffKHOVA,.j.V,j BALAKH, I.N.1 VORONTSOV, Yu.V. Ser,dee of basic refractories in copper-smelting converters. Truely Inst. met. i bbogashch. AN Kazakh. SSR 4:109-124 162. (KRA 15.8) (Converters) (Refractory materials) DEMIKHO 4,-T.V,j VORONTSOV, lu.V. ~- --i-V Stability of pariolase-spinalide linings during the converting of copper inatte. TSvet. met. 36 no,9:37-41 S 163, (MIRA 16:10) 14 f 31VI W IKA, A. A. Antagonism between Urobacillus and certain other microorganisms. Mikrobiol. zhur. 16 no.1:54-57 154 (MRA 8:4) 1. 2 Institutu mikrobiologit AN URSR, (BACILUM, Urobacillus. autag.) DXMIKHOVSEAYA,P,A.A.. [Demikhovo'ka, A.A.) Some data on house fungi in the Ukrainian S.S.R. Mikrobiol. zhur. 21 no.4:19-24 '59. (MIRK 12:11) 1. Z TSentrallnot naukovo-doalldnit stantaii Ukraini po borotlbi z,domovimi Vibami u sporudakh. (7UNGI) Card 2/2 ------------- KUZWISCIV, Y.P.; RAGIMOV, Sh.S.; bZHAFAROV, R.D.; ALIYEV, A.M.; BAGIROVA, Z.A.; AGA-ZADE, S.S.; MAMEDOV, I.F.; ALIYEVA, S.M.; KULIYEV, A.S.; DEMIKHOVSKAYA E.M.; SLTBASHIYEVA, O.S.; AGALAROVA, A.B.; SA~kHMALIYEVA, Sh.A.; MIRZOYEVAt G.I.; KASPAROV, V.A. Caspian oarthquake of January 27, 1963. Izv. AN SSSR. Ser. geofiz. no.9.-139;2-1393 S 163. (MIRA 16s10) 1. Institut geologii AN AzerbSSR. T A. K utiologil inf'n~ltsiollllo~, 'Alloltl~-,hi 7,otj,,J,,ia) D.Av. 1r)49, lo. 3M ?' "-I(. Vi I., j SO- Lnto~fyl-s, Vo. Y!, 1 49. UEMIDOVSKAYAt L. F., CANo BID Scip "FELLED FOREST$ OF NORTHERN KAZAKHSTANt THEIR TYPES AND FLWa44-0VW'W& OF RE--n GENERAUOWW~ll ALMA-ATAq 1961, (ACAD SCA KAZSSR. JO I NT. AcAk*' tk9-4- COUNCIL OF INSTITUTE$ OF SOIL Sol, BOTANY, MICRODIO- LOOY,AND VIRUSOLOGY). (KL-DVI 11-61p 214). -79- AKHKMV, K.S.; MMIKHOVSKAYA, N.B. I.-... Study of the swelling of high polymers, Kinetics of the swelling mid solution of rubber In liquid mixtures and their thermal de- pendence. Tr~dy BAGU n0-27:31-38 '5i. (KM 9:5) (Robber) IVA YA CA 'c"Ovs mossam" d"n Of mbdm IV, C1 v me emmomm" Is ft Now @Yom C-Z"S gm a. KAU" SAW t5MOZ NUNN. 19 a 4m. M.N. it. 441-44W 4 d. C.'01. ff. = at A. in. wrAo Inem 11 lo W W Ow pwo comspib. OW Im vnrkmb nAms. Wrizal vdpo"tim viem drtd. and ranowd IfAmn Julio h'td. fW alto to UN-M bad. log an ndals. Then 4we e?A*vWva iabin ad vmW - arA vu!M 4vwpw. at dw --im-- '" a" ask. comm. At :5 . yjrkm Jm& %m11k%1kdmWAm-,PUtk1WmWv C1 I@ ma., a" idd " a me., on; OA. 0.00 W I WAI Im M. rlrMI.1004~; 70.0,677. 1076; IMLO, tOM AISO. 10". 111111. 1N& The vapLw t-cwm. all 0 ADW Pa. Arriadom bm 6 law at OU tmp. but &k b.p.'s d t1w pare cm- = Wr mim"I"Y W;*%i to pm"" amomwe for- AdW J. 1411ki c4sir Physical Omm., Gor'kiy Statne Umv D04IKHOVSUYA, S.Z. Spoctrophotometric method for determining th .;W Gidroliz. i lesokbim. pro I& TSentrallmr nauchno-isolodavatellokly i lesokbimicheskoy promphlennosti. (Rnvldehyde) (Spectrophotqj~~) furfurolt and methyl far- 1. 34 nio'.'1:20-21 161. (KM 14: 13.) proyektnyy,.institut DEMIKHOVSKAYA, S.Z. Rosin luminescence. Gidroliz. i lesokhim.prom. 15 no.2:22 162. (MIRA 18:3) 1. TSentraltnyy nauchno-issledovatellskiy lesokhimichaskiy inatitut. DEM12 "VS ;J- J,jg VOIIIIN!:,Krr, Yu.V.; rUSTOVA, Ye.N.; GROMOVA., I.S.1 rumuVOARIA) UOVS Standard specimens of the color of rosin,, Gidrolis, i lesokhim. prom,, 16 no.238-10 163. (MIRA 16:6) 1. TSentral'MT miuchno-issledovatel'okiy I pro~rektnyy institut lesokbimicheskoy pronyahlennoatt (for Demikhovskaya, Vodzinskiy). 2. Voesoymyy nauchno-issledovatellskiy institut metrologii im. Mondeleyeva (for Yustova, Gromova,, Pokro7skaya). (Gums and resins-Grading-) (color) MIKHOVSKkIA, V. 1-62 MzAd Agr Sci (dies) "Study of the sorting of *~- ~- delinted cotton seeds 'o&Q*Wq*Hf racing seeding material from seeds affected with internal infection of gummosis." Len, 1958. 22 pp (All.-Union Order of Lenin head Agr Sci im V. 1. Leninp All-Union Inst of Protection of Plants), 100 copies (KL, 16-58, 122) DEMIKHOVSKAYA, S.Z. Spectrophotoma trio. method for.. tetermining furrurole and , r zAtthylfurfuroli in the productar. of wood-chemica2 industr4o. Trudy Kom.anal.khim. 13U+11-418 163. (MIRA 16-5) 1. Mentrallz*7 nauchno-iseledovateliskiy lasokhimicheakiy institUt. (Wood-Cbemistry) (Spectrophotometry) MUUMUU, I.Ye. Time of appearance of microbes., pathogenic bacteria antagonistAs, in the oral cavity of the newborn Infant. Pediatriia 42 no*6t 24-26 Je'63 (KMA 17 21) DEMIKHOVSKIY, I.Ye. Simple method for evaluating microbial capacity of secrete substances destroying antibiotics. Antibiotiki 6 no-3:258-262 Mr 161. (ANTIBIOTICS) (BACTERIA) (MIRA 14:5) DF14IKEOVSKIYO isyea Method for-isolating bacteria from the pharynx. lab. delo 7 no.3: "-46 Mr 161. (MIRL 1413) (PHARYNX-BkGTERIOLOGY) DEMMOVSKIY) I.Ye. Influence of the infectious proceBs on the form and sane properties of *e normal microflora of the macro-organism. Zhur. mikrobiol epid. i immun. 32 no.9:140-141 S 161. (MIRA 15'i~ (INFEGTION) (MOUTII-J-IICROBIOLOGY) DFZ0:KH0VSK1Y, I.Ye. [Demikhovolkyis LIU.) - ----- Biology of some coccal micro-organisms of the oral cavity. Mikrobiol. zhur. 23 no.4:53-57 161. (MIRA 15!4) (MOUTH-MICROBIOLOGY) I)ERIKHOVSKIYI LYee Relation of pathogenio microbes to antibiotics secreted b the microflora of the oral cavity. Antibiotiki 7 no.lM-74 Ja 162. (MA 15;2) (MOUT&-~CROBIOLOGY) (ANT DIOTICS) DMIKKOVSKIY, 1. ye. Species composition of microbe snUgonists in the oral cavity. Zhur., mikrobiol., epid. i imm. 32 no.8sl28-131 Ag 161. (MIRA 15:7) (MOUTR--KCROBIOWGr) DERIKHOVSKlY, L... inzh. Sound recording eq,tipment at the 22nd All-Unlon Ex-rijbition. Radio no.4:41f-46 Ap 164. (:,jRA 1'1;9) DEKEKHOVSKIY., L,A., inzh. Correspondence courses faroperators of sound recording apparatus. Nauka i zhiznl 28 no.7:09~ JI 161. Omm 14:8) (14agnetic recorders and recording) DEMIKHOVSKIY, L.E.1 DROZHZHA, A.L. Device for collecting the dry remnants of nitrocellulose lacquer. Der. prom. 14 n6.5s26, My 165o (MIRA 1816) IWIKHOTSKIY, L.M. (Arsams) Mobile model for geometrical figures. Xat.v abkole no.3:33-53 My-Je '55. (KLHA 8:7) (Geometry) (NathezatIcal models) DEKIKHOVSKITV M.V. Against the bourgeois falsification of the historv of Oblic lands in the United States. Dokl.AN Azerb.SSR 17 no.1--71-76 961. '(MM 3-4:3) 1. Bakinakiy filial Odsookogo instituta morokogo flota. Predotavleno akademikom AN AzerbSSR A. S. S=batzade. - ', (United Mteo-Public lands) DEMIKHOVSKIYO, V#A. Hydraulic drive for the shifting mechanism of rotary excavators. Stroi.truboprov. 10 no.10:11-14 0 165. (WRA 18%10) DEMIKHOVSKIY, AF.I. (Dotikhove Ikyi., V.I. I; FOMMCO, V.S. Sanitary-hygienio oigrdficance of the otudy on the quantitative composition of bacterial antagonists in river wator. Mikrobiol. zhur. 2i no.lt?0-74.161. (MIRA 14:5) 1. Dnepropetrovs1dy meditsinskiy institut. (WATER-MICROBIOLOGY) S/1 a 1 /63/005/002/042/q51 Some effects caused by ... B102/BI86 are obtained: G(E)dE= m SdE. I mkT ex, I-E. 'Ah2 (7) ~h (7) = - . L, P (Boltzmann statistics);, (T) Ed kr *XP n NL. kr For carriers that are in only one layer kT In 2 low. - (13) % MA.M0. ( 1.- n (T) - - k7' 0. Xp $G(E);is,the state density in the layer of the Brillouin zone, S tho-fils area, MA* and m* are the effective masses of holes and elootron's# N the-. d forbidden band width, N the number of imp4rity atoms per cm3l the z I-direc- tion is perpendicular to the Brillouin zone. Also the paramagnetism im thin films at low temperatures NT is smaller than the energy differenc4,'' between the layers) is considered in effective-mass approximation. 'The state density in one layer (7) is then not dependent on energy. Tfie~ mayietic ca-rl 2/3 3/181/63/005/002/042/051 Some effectscaused by ... B102/B186' moment M (N.,.- N_)~L where ALis Bohr's magneton N+(N-) is the occupation. number of e,tates with positive (negative) ?rojections of' the spin onto WO field direction. Electrono with positive knegative) +spin pro'jections will" occupy all states up.to the energy +1AR .~1401 so the magnetic mopent I d Z 11 can' be given by M _,0A& _d dE. If the field is strong enough (kT