SCIENTIFIC ABSTRACT GORNIK, V.M. - GORNOVSKIY, K.V.

Document Type: 
Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): 
CIA-RDP86-00513R000616220017-6
Release Decision: 
RIF
Original Classification: 
S
Document Page Count: 
100
Document Creation Date: 
November 2, 2016
Document Release Date: 
September 19, 2001
Sequence Number: 
17
Case Number: 
Publication Date: 
December 31, 1967
Content Type: 
SCIENTIFIC ABSTRACT
File: 
AttachmentSize
PDF icon CIA-RDP86-00513R000616220017-6.pdf3.16 MB
Body: 
vx:" GORNIX. VA. (g. Datrog, -Rovenskoy obl.) mm"mo M-107PPIE; Adrennl ttmor with Cushing-Itafn',o syndrome. Yrnch.delo nupplement 157:56 (MIRA 11:3) 1. Ostrozhaknya DaikhonevrologicheakNVA bollnitun. (ADRENAL GLANDS-TUMORS) GORNIK~ V.1-1. Influonce of hoparin on chahges in blood prersture, rezipiration, and body resistance in experimental cerebral embolism. Vrach. delo no-5:96-98 My 161. (MIRA 14:9) 1. Neyrogistologicheakaya laboratoriya (zav. - starshi.y nauchW sotntdnik A.S.Livshin) Odeaskogo nauchno-IssledovateVskogo psikhonevrologicheskogo inutituta. (FOIBOLISM) (HEPARIY) (RESPIRATION) HILOV, S,G.; TALAIATJU, Wgeuiy Vasillyevich, kand. biol. nauk; PARASOCHKIN, L,A., otvetetvemVy za, vypusk; GOPSM, X.V.,_ red. [Safety handbook for vorkern at reloading and rafting grounds] Pamiatka po tekhnike ~ezopasn6mAi dlia rabochikh na reidakh i Perevalochurkh basakh. Xoskwa,* Goslesbu~izdat, 1956. 24 p. Oan 11:10) I- Pussia (1923- U.S.S.R.) ftnisterstvo lesnoy proiqshlennosti. Mentrailmoye byuro tekhnicheskoy informateii. Uumbering-Safety measures) LAVROT, Nikolay Valentinovich; OMNIK, H.V., red.; PZGBBNKU, I.T., tekhn.red. -- [Apparatus for determining the sex of cocoons] Apparat OPK. Koskva, Isd-vo K-ye sell.khoz.SSSR, 1959. 7 fold.p. (MIRA 13:7) 1. Tystavka doetisheniy narodnogo khozyaystva SSSR. (Sericulture) 0'-~ A, The us,~ ot' adsorntior. pnlarograuldr analysis for -,he physicncherni,al yrcrerti.es of i-Itgr ertrt,t,-,-' p. Iff" An-Al-it.-c-ana Polsk-ic -al'i, i Cr.r?anizacja Techriianna"' Varszawa. Poland. ',.iol. li~, no. 1/2., 10,1~'9- List of E-,Ist ~Dlropean Acces3,ons L". Vol. ~,, no. 8, Aug t, 1959. J5 lincl. - " ~ 'n~ I- - . i- ? = -... Z- . - . . I, I . i BOIEK.1 14. , inz, ; GORNISIEWICZ, A. , inz. ~ Removal of water from fine coal in bunkerso Paliva 43 no. 12: 367-372 D 163. 1. Vedecko-vyzku=y uhelny ustav, Pokusne pradlo, Ostrava- Kuncicky, Jj al 3.a:- o7,'a, p. 4311-39 ro (1.13 )~As Illykil, April h",J, ly, CORNITSKAIA, E.A., prof. --,- -1 !- , ,61ac-sification of rheumatic fever in children. Trudy ZX! 2;208-217 155 (141PA 11:8) 1. Kafed-ra pedintrii (tav. - -orof. B.A. Gornitskaya) Pervogo Leningradskago meditsinskogo insituta iment akademi)m I.P. Pavlova. (RHMATIC FEV3M) GORNITSKAYA) E.A., prof. Some pro'blems in the pathogenesis of dialgases in iaantoo Vop, okhi mate 1. Nafedra pediatrii I LeniWadskogo akademika I.P.Pavlova. (INTESTINES-DISMES) (E3GRERICHIA COLI) acute gastrointestinal i det,, 6 no.9:23--28 S 161. (KLU 7L4: 9) meditsinskogo i;utitutaAmeni (SALMONELIA) GORNITSKAYA, Edda Abramovna; LURIYE, TI.A., red. ... . .... - - [Fundamentals of a study on rheumatic fever in children] Osnovy ucheniia o revmatizme v detskor, vozraste. Lenin- grad, Meditsina, 1964. 218 p. (milu 17:,5) BELYAYEVf G.Sj; GORNOVSKAYA., Ye.V,; LIDENBAUM., M.S.; MROM~~A""rolo' ---" CaAmmeses of patients treated with neuroleptics. Vop. pail-h. i nevr. no.9:"6-450 162. (MIRA 17:1) lo Paikhonevrologicheskiy dispanser Leninskogo i Kirovskogo rayonov Loningrada (glavnyy vrach - T.I. Tupitsyn), I. I r in Issakovich; KUSPITSt A.A.. otvetstvenz3.vy rad-.; SAVIN, r Ma He . re .1 t!~ ~-~OVMYA, VA., tekhn.red.; SABITOV, A.# tekhn.red* [Electrician in mine construction; sinking of borizontal and sloping workings] Elektroolesarl na stroitellstve shakht; provedente gorizontalInyth i naklonufth vyrabotok. Moskva, Ugletokhirdat, 1955. 259 P. (MIRA 11:6) (Mining mchinery) (Electricity in mining) GORNOPOLISM, A.; HAPOPM. F. 1. '-! ~ ~ . - - Now coal mining machinery. Prof.-takh.obr. 12 no.12:19-21 D '55. 0GjRL 9:3) (Coal mining machinery) GCRNOPOLISKIY. Abrism lea L h; RAPOPORT, Pavel Isaakovich; YJIDOROV, Y.K., A QWVA*c J-W 4,hpw, reakfor; WUMBASIWILUVA, L.A., redsictor; XUZ'91N. D.G., tekhnichesTriy redaktor LModern cutter-loaders) Soyramennve ugollnve kombainy. Hoskya, Yeas.uchabno-padegog. izd-vo Trudratervizdat, 1956. 14() p. (Coal mining machinery) (MIJLA 10:7) GORNOPOLISKIT, Abr :ovich; RAPOPORT, Pavel Isa4kavich; PODLUBIffY, S.A. " * ; Gi iT s' lin*yy rr-OlAo'0j'-,'~'~INSKAYA, A.A., tplrhnicheakiy redaktor. leetrician engaged im.operations of sinking vertical nine shafts] V lektraslesart na prokhodke vertikallnykh stvolov, shakht. Moskva Ugletekhi2dat, 1956. 247 p. (MLRA 10:4~ (Blectricity in mining) (Shaft singing) 11 GORNOPOLISKIY A.- RAftPORT, P. . m-, I.AJJ, , Mechanization of ehafts sinking. Prof.-tekhn.ebr-13 no-3:16-18 mr 56. (Shaft sinking) (MIaA 9:7) RAPOPORT,,Pavel loaakovich; GORMPOLISKIY, Abram Isaakovich; PODLUBIfff, r -0, itV S.P., nauchnyy red. 6d.; Tu. N. , tokhn.red. [Modern coal mining machines] SovrememWe mashiny dlia prokhodki vyrab6tok ugolinvkh ahakht. Moskva, Teas. uchabno-,pedagog. izd-vo Trudrazervizdat. 195B. 165 P. (NIRk 11:12) (Coal Aining machinery) GCWZ0P0L'SKIY,,Abra!~ aFiqh; RAPOPORT, Parel Isaakovich; KLOP.IKIYIR., 04* V.Kh.t otv. red.; KOSTOWIYAR9 A.Ya.p red. lzd-va; SA?ITCV, A.p takhn. red* [Operation and repair of mining machinery; for electrotechnicians in mine construction] EkspluatatBiia i remont gornoprokhodchvBkogo oborudovaniia; dlia elektrosleoarei na stroitellstve shakht. Mo- skva, Gos.nauabno-tokhn. izd-vo lit-ry po gornomu delu, 1960. 410 p. (MM 14:6) (Mining machinery-Maintenence and repair) GOILNOFOL'-SKTY, Abram Isaakovich, inzh.; Ya.11".. nauchn. ---- - , -;; - md~i :,: ~ ~ -;., 0 [Loading machinery and mining cutter-loaders] Pogruzochnye, mashiry i prokhodcheskie kombairW. Moskva, TS-entr. nauchno- issl. in-t patentnoi inforratsii i tekhniko-ekon. issl., 1964. 39 P. (MIRA 16:5) RAPOPORT, P.I.; GORNOPOLISKIY, A.I.; DYSHELIY-M, A.!., nauchr. red. [Nine conveyor systems] Rudnicbnye konveiernye ustanovki; obzor otochestvennykh i inostramiykh izobretenh. Moskva, ToNlIPIP 1965. 45 P, (MIRA 18:12-) GMOSTAY, P.S. [Mornostai, P.S.] ..... ....... ;---91'I"tII-,,, V-M.BpAhterev on the reflex nature of the mind. Nauk. Yap, Nauk.- doel. last. pufthol. 11:284-289 159. WRA 13:11) 1. Inatitut psikhologil, 11yev. (Dekhterev, Vladimir Mikhallovich, 1857-1927) PUSHKIN) F.S.; 0ruHINNIKOV, S.I.; GOR140STAY-FOI.-','~KTYI,-A.1,1-..- ~Iethods of determining the mechanization indices in production. Kozb,-.obuveprom. 4 no.1:9-14 Ja 162. (MIRA 15:3) (Kishenev-Wther industry) -SOIUqO AY-F 4 q kand. ekon. nauk, dots.; ITLN, L.I., doktor ekon. nauk, prof.; FIMf-YAIR;JKCV, red.; PYATIIITSKlY, V.N., tekhn. red. [Economics of light industry-] EkDnomika legkoi prowyahlennosti. Moskva, Gizlegprom., 1963. 483 P. (MIFA 17:1) GORNOSTAU79 G.N.; LOBACIIEV, V.S.; SMIRIN, Yu.M. ,--- 1-1--- ---- ------ -... . 1-1- Distribution of the lesser sualik (Citellus pygmaellfi FaK~) in the northeastern part of the Argl Sea region. Bi.Ull Mob, . biol. 65 no.5:101-102 8-0 160. NM 13:12) (ARAL SEA REGION--SUSLIKS) GORNOSTAYEV, G.N-.- Mass flight of the gypsy moth (Lymantria dispar L.) toward the light of mercurial lamp in the-vic'nity of Moscow. Biul. MOIP. Otd. biol. 67 no,1:324 Ja-F 162. (HIRA 15.3) (MOSCOW REGIONI-GYPSY MOTH) (114SECT TRAPS) GORI,IOSTAYEV, G.N. Design af light traps for night collection Of insects. Vest. Mosk. un. Ser. 6- Biol. , pochv. 16 no-4:51-57 JI-Ag 161. (mmA 14:7) oreditv i spooobov 1. Komplekmaya laboratoriya po izucheniyu bor'by s vrednymi zhivotnymi i boleznyami rasteniy Moskovshogo gosudarstvemogo umfinrersil teta. (IMUCT TRAPS) GOMIDSTAyEV, H.ye.; KLIMDI', M.A., laborant; REMIZOV, A.A.; KDSTEUVA, T.N. Useful adviceso Fig, v shkole 18 no,6:64-65 N-D '58. (MIRA 11:22) 1.48-ya thkolA g. Stslingra4a (for Gernostayev). Z,Srodnyaya shkola at. Malodel"okay Stalingradskey oblasti (for Klimov). 3.35-Y% ahkola g. Irasnodara (for Ramizov). 4.Stalinekly pedinstitut Kemerovskey ~blasti (for Kostereva). (Physics--Study and teaching) 1, j I -..V - - . ~ . F. .9 -J n zh . , SMROD ~ , ~ , ':, ~ i n z~. . !.'ult.Lple-purpose drih with a nead fc.r removing crr-.,..ifer- f-om cylindrical partt. Mashinostroenie no.1-.74 Ja-F 1,31- WIRA 17:7) GORNO6TAMj'..V. .. ---- Efficient local ventilation during the soldering process* Okhre truda i sots.strakh. 5 no*10:39 -P 162. OMR~ 15:11) (Sol&r and solderiN-Safety appliances) GOMOSTAIEV, V, I . ___ ------- ........ Gh=A bocomes acquainted with the Soviet Union* Vneph.torg. 42 no.7t2l-22 062. (MIRA 15:7) 1. Dirsktor Sovetskoy vystavki v Akkre. (Accra-Exhibitions) (Russia-Industries) GORNOSTAYEV, V.K. The foreman in master of the blast furnace. Metallurg no-5:22-24 My 156. (MLU 9: 9) l.Master domennoy pachi No.4 Magnitogorskogo metallurgicheakogo kombinata. (Nhgnitogorsk--Blast furnaces) COPEOSTA ]LV 'L t_ ._E. "The Role of the Blast Furnace Foreman, " ~(;g 's Of,%a!~a&xmgw,0Q mmtO., Of the Mgnitogorsk MetaUurgical 't , %~OPX izdag. 14DSCOW , ge M pp. GORNOSTAYEVA, LV., BSDirant 43 , Osseous contractures of the Java and their correction. Stomatologiia 36 no.4:4D-43 Jl-Ag '57- (MIRA 10:11) 1. Iz kafedr7 chelyustno-litsevoy khirurgii (zav. - prof. N.M. Mikhel'Bon) TSentrallnogo instituts uRovershenatvovaniya vrachey (dir. V.P.Labodeva) i TSentrallnogo instituta travmatologii i ortopedii (dir. - prof. N.B.Priorov) (JAWS--SURMY) GOW,.;(,STAYEVA, ".1.V., li:,(!d ~-:,cj -- ,oi,tract.-ires of the javis and Umir sarj:ical treatment." Vcs, lQ14, 1-5 pp (Tld.n of iiealtn UisR. Gentral Inst toor tile Adwinc(-d or 1,aysicians) mi-I-es (,KL, 27-5~-, 110) - 195 - GOILNOSTAYEVA, I.V., assistant Persistent contractures of the j&-.9 and their surgical treatment. Stomatologlia 38 no.4:45-48 JI-Ag 159. (MIRA 12:12) 1. Im TSentrallnogo instituta usoverstionstvovaniya vrachey (dir. - M.D. lovrigina) i TSentralinogo Instituta travmatologii i ortopedil (dlr. - Prof. H.N. Priorov). (JAWS-DISEASES) wt a M ,j . , ~ a lid .7pbd ~.T A '.1Y Ii. 1~ A , , - K . . , ~, j - - ~~ -, - -1 ;.7, 1 ", - of djast-~mR. Truly ." - 1. si)rg-'c.--! t1rc !~'. GOFWO3TAY!3VA, R.M.; BUYANOVA, O.F. Fhenwogy of the biting midge Lasiobelea sibirica Bujan and Ole effeat of meteorological factovi on its abundance. Wd. paraz. i paraz. bol. 33 no.!;:543-552 S-0 t64. (MIRA 18-24) 1. Ottlel entomolog-J Instituta meditsinskoy parazitologii i Ixopicheskoy meditsiny imani "artsinovskogo Ministerst.va zdravookhranenly-a SSSR.. Moska. A GUMICICTAT.Fev., )... Adaptation of bit.,nr: midg(-6 humidil-..y. Z"ool. zlraT. 41 LDN):'-AtOt-j Of Paraq1tology wid TriricO of the U.S.S.R, Rosc-,w. GOITOSTA-YETA,, Gcnot~oyhic cycle of the biting midge Lasiohelea sibirica Bujan. (Diptera, Ifeleidae). &,t. oboz. 44 no. 0770-784 165. (MIRA 19:1) 1. Thstitut meditsinskoy parazitologii i tropicheskoy meditsiny imani. E.T. Martsinovskogo, 14oskva. AUT-30RS: Ushenko, I. K., Gornostayeva, S. Ye. 071)"11 9 - 2 8 -6- 5 3 /6 3 TITLE: Investigations in the F ~e -ff-t-h-e Chemistry of Cyanine Dyes (Iseledovaniya v oblasti khimii taieninovykh krasi- teley) XIII. Thiacyanines Having Unsaturated Radicals in the 6,6%-Positions of Benzthiazole (XIII. Tiatsianiny, soder- zhashchiye v kachestve zamestiteley v 6,6Lpolozheniyakh benztiazola nepredellnyye radikaly) PERIODICAL: Zhurnal obshchey khimii, 1958, Vol. 28, Nr 6, pp. 166a-1677 (USSR) .i'2BSTRACT: In the present paper the synthesis of the thiacyanines con- taining unsaturated radicals (styryl , p.-methoxystyryl and a-thienylvinyl) in the 6,61-positions of benzthiazole is mentioned. It was assumed that the introduction of unsaturat- ed radicals into the benzthiazole nuclei of the dye would lengthen the chromophore and deepen the color of the thia- carbocyanine. Cyanine dyes of such a type have hitherto been unknown. The initial bases were synthe'sized according to Meerwein (11serveyn) by conversion of the diazotized 2-methyl- -6-aminobenzthiazole with unsaturated acids, Heterocyclic Card 1/3 diazo compounds have hitherto not been converted with un- SOV/79-28-6-53/63 Inve.stigatione in the Field of the Chemistry of Cyanine Dyes, XIII. Thia- cyanines Having Unsaturated Radicals in the 6,61-Positions of' Benzthiazole saturated compounds. The authors p.~imarily used an amine of the series of benzthiazole, viz. the 2-methyl-.6-aminobenz- thiazole. In the conversion of this diazotized compound with oinnamic-, p-mothoxycinnamic.- and a thienylacrylic acid ac- cording to Meerweiri (Ref 1) three new bases of the 2-methyl- benzthiazole derivatives were obtained which contain the un- saturated substituents in position 6. The synthesis of the 2-methyl-6-styrenebenzthiazole illustrates the mentioned scheme. In Table 1 the new synthasized bases are mentioned. The three new synthesized bases are: 2-methyl-6-styrylbenz- thiazolev 2-methyl-6-.(p-methoxystyrene)-benzthiazole and 2-mothyl-6-(a-thienylvinyl)-.benzthiazole. From these bases and the ethyl aster of the p-toluene-oulfo acid quaternary salts with unsaturated substituents in the position 6 of benzthiaZDle were obtained. The introduction of unsaturated substituents into the position 6 of the molecule of the cya- nine dye abruptly shifts the absorption maximum into the spectral range of long waves. There are 4 tables and 17 ref- Carl 2/3 erences, 2 of which are Soviet. 60'1/79-28-6-53/63 Investigations in the Field of the Chemistry of Cyanine Dyes. XIII. Thia- cyanines Having Unsaturated Radicals in the 6,61-Positions of Benzthiazole ASSOCIATION: Institut organicheskoy khimii Akademii nauk Ukrainskoy SSR (Institute of Organic Chemistry, AS Ukr SSR) SUBMITTED: March 5) 1957 I. Phthalocyanines-Synthesis 7. Card 3/,' GORNOSTAYEVA, S.Yej; KORM, K.A. Aminomethylation of some aromatic compounds. U,=. khin. zhur. 26 no.2:227-232 160. (MIRA 1319) 1. Institut khimii polimerov i monomerov AN USSR. (Aminomethylation) (Aromatic compounds) -22' 4 7 5 8 Z. 3/073/60/1026/002/010/015 B023 B067 AUTHORS: Gornostayeva, S. Ye. and Korner, K. A. TITLE-. Aminomethylation of Some Aromatic Compounds PERIODICAL: Ukrainskiy khimicheskiy zhurnal, 1960, Vol. 26, Ro. 2, pp. 227-232 TEYT: The authors attempted to synthetize a number of aliphatic-aromatic diaMines and to study the possibility of their appli,--ation in the production of polyamides. They obtained condensation products of N-chl-c- mpihyl phthalimide with benzeneg diphenyl, naphthalene, dipheny! ethex, ana diphenyl i;it; Lhane. The results are shown in Table 1 . They indicate the following yields- benzene 96-5% C24H16 11204 diphenyl 48-7% C30H20N204 naphthalene 82.2% c2E~H-10204 diphenyl ether 65-1% C30H20N205 Card 113 87522 Aminomethylation of Some Aromatic S/073/60/026/002/010/015 Compounds B023/B067 diphe-nyl methane 78-3~ C31 H99H204 Tho authors obtained the following aliphatic-aromatic diamines by means of a hydrolytic cleavage of the condensation productst p-xylyiene diam`ne, 4 il:-di-.~aminomel~hyl)-diphenyls 4,41--I)i--(aminomethyl)-dipheny1 ether, 4:4 -Di-- aminomethyl)-diphenyl methane, and Di.-(aminomethyl)-naphthale-.ie. ThE diamines were identified in the form of picrates and diacetyl der.4vat- ives. The results are shown in Tables 3 and 4. The diamine structure was prcved--by oxidizing them into the corresponding dioarboxylic acids and by identifying their dimethyl esters. Table 5 shf--)ws the melting points Nf the dicarboxylic acids obtained and their dime-thyl (-,stersq. The rollow--*ng scheme is given for the production of aliphati,--axomatic diam:int,3, in this case, of p-xylylidene diamines (See card 3 of 3 for scherae) Theriz! are 5 tables and 35 referencesc 13 Soviet, 8 US, 3 British, 7 Gc--rmar., 3 Japanese, and I Swiss. ASSOCIATIONs Institut khimii polimerov i monomerov AN USSR (Instit.ule of Polymer and Monomer Chemistry of the Acad-aamy o~ Scien,:es Uk-rSSR) SUB?IITTED.- September 10, 1959 Card 213 87522 VID731'6-0102,~/r .D023/3067 JJ 00\/CO\ 2 1 1 N-CH,Cl O\co/ e\lco co 11 N-CH,_00-4, H.-O cli, N */\co/ / ~HCI) > \co -)'-H,N-CH NaOH -CHI NHs - 2HCj - >- HIN -CFI.'- CZ/ - CH2 Card 313 GORNOSTAYRVA, Z. Ya. Lecture anddsual aids for using the comparative method in biology class, grades 5-7. Biol.v shkole no.1:9-13 Ja-F 16o. (MIRA 13:5) w 1. Tullskiy pedagogicheskly institut. (Biology--Study and teaching) GOMOSTAYEVA I Z. ya. Metbod of comparison in biology lessons. Diol. v shkole no.1:24-26 J&-F 162. OUFfA 15: 1) 1. Tultakiy pedagogicheskiy institut. (BIOLOGY-STUDY AND TEACRI11G) RULIS, Semu GrIgorlyevich; VYSOTSCATA, Marlya Favlovaa; GORNOSTAYFOLOSEATA, HIS*, red,-; KHOKHA OVSUU. T.I., tekhn. red. [Laboratory mmual for,the synthesis of dyes and Intermediate Iroductal Isboratornos rukovodstvo po sintezu promez'hutochafth pro&uktov I kniiitelei. [Xievil lzdvo Kievokogo goo. Univ. im. TIM Shevehonko, 1958. 191 P. (KIRA ID10) (Phiut) (Dyes and dyeing) IVIF A., kand.telthn.nauk; SHKURATOV, A. ~,O "Ligbt industry economics In the Ukrainian S.S.R." by L.3.Gor" Ilk. Reviewod by A.Gornostai-Pollskit, A.Shkuratov. Legoprom. 18 no.6:49-~,Si Je '59. (MIP11 12: 10) (Ukraine--Industries) (Gorelik, L.E.) (1.0-MIOSTAY-FOL' SKIT, Aron Moisayavich; KLIMUKO, X.I.. doktor ekomomicheskikh ni*,-iii5ienz'O'nt,- 2FAbnot, A.M., reteenzent; ITIN, L.I., laindidat ekonomichaskikh asuk. nauchmyy redaktor; PLEHYANNIKOV, H.H., redaktor; XOVMV, L.Ta., takhnicheakiy radaktor (Imbor productivity in the leather and shoe industry) Proizvoditell- nost' trude Y kozhavenno-obuvnoi promyshlonnosti. Moskva. Goo. nauchno- takhn. itd-vo Ministerstya legkoi promyshl. SSSR, 1956. 1133 p. (Shoe industry) (Leather industry) (MIRA 10:1) GORNOVY B,F,_,.doktor tekhn. nauk, prof.: LIVOV., A.I., Jnzh.; EYZ, M.B., red. izd-va; MAMIOPULO, A.R,5, nauchryy rea.; RE FULIKINA, Ye.A.P tekhn. red, [Hydraulic structures of industrial enterprises mde of pre- stressed conerete]Gidrotekhnicheskie sooruzheniia promyshlen- nykh predprilatii iz predvaritellno napriazlienno o zhelezo- betona. Moskwiq GosstroAzdat, 1962. 179 p. ~19RA 15:8) (Hydraulic structures) (Prestrpssed concrete construction) WNIONISKIY, S*A,, OtVb -red.; GRJGLILEVICII, red.; YL-'Fjj-,.C,V, A.V.,, M.F .. red.; RUDE11KO, V.T,, red, [Chile; its POliticaj econoxy) culture] Chili; politikap ekonomikap kulltura. Moskva, Nauka, 1965. 353 p. (1,11ILk 18:9) 1. Akademiya nuuk ',SSR. Institut latinskoy Ameriki, t-r,L--7/Y~Yr) V ",0 A'N,9.14 /LI/9 r RkTALOV. Nikolay Mikhaylovich; YUROY.WV, Mikhail Grigorlyevich; M`US7W, Boris Karlovich; DVORYANKIN, Mikhail Petrovich; GNMQ"AMJJV" ks ~.;JIIIIKUOROVA, Abna Ivanovna; VINOGR"V, N.V., redak- 'tta~r~!; DV$ G.Te., tekhn1cheskiy radaktor to 1.0I It JO 01 [7ifth five-year plan in progress; activity of the Kirov "Dinamom plant In Moscow] Plataia piatilatka v deistvit; opyt raboty Moskovskogo zavoda "Dinamou imeni S.M.Kirova. Moskva. Goo. energ. izd-vo, 1954. 102 p. [Microfilm] (HLRA 8:2) (Moscow-Slectric industries) G')IUI'DV, 0. F. -- "The Pr-)blen of Incrnn,-~in!, tlj,,~ 1(~311abllity -)f Opervti-m ai of Electric Traction l,bt,)rs of R i1 l,it,-)r Car-," Lin Railw,%vs USSR. Moscou, Order of Ltnin rind Order -)f Labnr Flndl Panner In.A of RailrDnd Trrunsp-)rt Sngincmro ii~,,~ni I. V. Strlin. Xosc,)W, 1955. (Dissertatiin fir the DeL,-ree nf Condidate in Ttchn,*~,-,l ocienc!~F,) No I SO. Enizhnaya Letopist, 1956, pp 102-122, 124 GORNOV, O.F., kandidat takhnicheekikh naak. ~ . - Measuring the angular acceleration of electric locomotive armatiLres. Zhel, dor. tranap. 38 no-11:70 N 156. (MLRA 9:12) (Blectric locomotives) - - - ~::- t I ~ii -t I - 4, J, SHLYAKHTO, P.M., kandidat tekhnicheskikh nauk; GORCHAKOV, Te.Y., kandid&t tekhnicheskikh amak; GORNOV, 0.70 kandIdat tokhnichaskikh nank, WW "ZI ~-O 4i Power recuperAtion on electric railroads* Zhel*doretransp.39 no-2rl7 22 7 '57. (MLRA 10:3; (Blectric railroads) ,,-P , , - r.. I, I-.I C-t-, C , / , DORNOV, O,P,g kand. takhn. nauk. , .-~I I D.-namic forces acting on armature windings of traction engines. TruAy KIIT no.96.-85-98 157. (MIRA 11:1) (Electric locomotives), GORNOV, 0,F..;..M1SAWOV, A.G.; OZEH=VSKIY, Ch.S., inzh., red,; BOBROVA, Ye.N., tekhn.red. (Repair of electrical apparatus of electric 10COMOtiV8B and units] Remont elektricheskoi apparatury elektrovozov i elektrosektaii. Moskva, Goa.tr&nBp. 2hel-dor.izd-vo, 1959. 267 p. (MIRA 12:9) (Electric railroads--Maintenance and repair) wh NO dotsent, kand.tekhn.nauk; 11XVIMMMY, inzh.; NIKA2100T, Tiktor Aleksandrovich, dotsent; SAIGHWO, Yeavolod Viktorovich. insh.; SHIP110T. Arkadly Dmitriyevicho Inzh.; DZEMOYS)KIT. Ch.S., in2h., red.; SIDDROVI NJ., insh., red.; BOMWYA, Ye.N., tekhn.red. [Operation and rejair of the rolling stock of electric railroads] Skspluatstaiia i. xemont podvishnogo sostave elektricheskikh zheleznykh dorog. Moskva, Tees.isdatellako-poligr.ob"edinenie H-ve pratei soobahcheniia, 1960. 335 P. (MIRA 14;4) (Blectric railroads-Rolling stock) GWIOVI O.F., kand.tekhn.nauk; MAKSIMV, N.V., inzh. Make fuller use of the potentials for electric power savings in the operation of electric multiple-unit trains. Zhel.dor. transp. 44 no.8$52-54 Ag 162. (YJRA 15:8) (Electric railroada--VAnagement) V, , GORN07) 32443. Gornov, V. N. Zadachl Laboratorii prochnosti (Hauchno-isaledovatellskogo instituta stroiWllnoy tokhniki), Materialy i konstruktsii v sovr. arkhitekturie No. 32 1 949s s.121-2B. SO.- IA~topisl Zhurnallnykh St atey Vol. W4 GORNOV, V. N. 32444. Gornov, V. N. Eksperimentaltnoye issledovaniye prochnosti i zhestkosti balochiWkh nastilov iz shlakoblokov, Materialy i konstraktsii v sovr. arkhitekture, No& 3. 1949p a, 84-99e SOt lAitopiss Zhurnaltnykh Slatey 'o1.44 HAPF'OPOW, T. 3. Kand. jlrkhitektiij~y j GOIVAOV~ V. 7". Chl. - Korr. Akade-iii Ar"",hitektilry ZAVADIV~,Mi~, V. K. Karid. Tekhn. 11,aul: KAL"A"On.", A. S. Kand. Teihhn. Nan~, E'auchno-issledovatel'skiy institut stroitellnoy t1ekhniki Akadeviii Arldhitektury SSSR Ratsionallny,ye Konstruktsii Zhily'kh Zdaniy V sevs-dcheskikh Rayoria.-h Pase 68 SO: Collections of Annotations of 3 cienti fic-R-e search *-.'ork on Construction, comr-leted in 1250- 11.1oscow 1951 GORNOV, V.N., kandidat tekhnicheskikh nauk; KMHIRSKIT, A.A.. inzhener. ----w .,-% StZ of walls constructed of ceramic hollow blocks. Gor.khmKosk. 25 no.5: 14-17 KY '51. (MLRA 6:11) (Hollow bricks) (Walls) IVANOV, I.T.,, kandidat tekhnAcheskikh nauk, otvatatvenmy redaktor; ANTONOV, I.I., redaktor; YOLZ.UIJSXIT, A.Y., rodaktor:,GMOV. V.S., redaktor-, KMNBT$OV,, G.F.. redaktor; FRUNER9 I.V., inzhaner, redaktor; R(YMT, P-P.-, FRMR3RG, G.T., redaktor-, PECFXOVSKATA, T.V.v tekhnieheskiy redaktor [Skyscraper designs; experience in design and construction) Konstruk- taii v7sotuyk:h sdan1l; Iz opyta proaktirovaniia I vozvedenila. Red. kolleglia I.T.Ivanov, I.N.Antonov, A.Molshenskil i dr. Moak-ra, Goo. izd-vo lit-ry po strottellstvu I arkhttakture, 1952. 103 p. [Xicrofilml (MM 7:10) 1. Ghlen-korrespondent Akademil arkhitektur7 SSSR (for Antonov, Volihenskiy. Gornov. lumetsov. Rotert) 2. Akademiya arkhttektury SSSR, Moncow, Institut stroltel9noy tekhniki. (Skyscrapers) (Architecture-Devigns and plans) GORNOV, V.N., ahlen-korrespondent. 0., Structural strength of ceramic tile facing in wall construction, Gor. khoz.Mosk. 27 no. 4:23-25 Ap '53. OuL 6.5 ) 1, Akademiya arkhitektury MR. (Tile construction) GOIUTOV, V*F., chlon-korrespondent; MOROWV, N.V., laurelA Stalinsv,~y premii. 111, kand Idat tekhnicheakilr-h nank. Joints of assembled reinforced concrete columns. Stroi.prom. 31 no,6; 32-35 Je 153. (MLU 6:7) 1. Akademiya arkhitektw-y SSSR (for Gornov). (Columns. Concrete) GmOV' Y.N., redaktor; TZNKIN, L.Ye.. inzhener, redaktor; ROS?OVTSEVA, TOM, tekhnicheskI7 redaktor (Investigati the strength. rigidity and stability of large panel constructional Issledovaniia procbnosti. zheatkosti I ustoichivosti krupnopaneltnVkh konstruktaii; abornik atatei. Pod red. T.N.Gornova. Moskva, Gas. Izd-vo lit-ry po strolt. t arkhitekture, 1954. 174 p. (MLHA 8:5 1. Chlen-kerrempondent akademli arkhitektury SSSR (for Gornov) 2. Akademiya arkhitektury SSSR, Moscow. InBtitut stroitellnoy tekh- niki. (Precast concrete construction) V~ GORWOVI ILtali3r Nikolxyey~ch; GAIKIN, YA.G., kandidat tekhnicheskikh nu*, rellf%Vr" ;**MSTMMA, M.P., redaktor; MOVEM, L.Ya., tailmi- chavidy red#ktor. [Testing the strength and rigidity of Industrial building materials for dwellings] Issledoyantia prochaosti I zhamtkosti industriallafth konotruktaii zhilykh zdanii. Moskva, Goo.izd-vo lit,--ry po stroit. I &rkh1t*,, 1934. Z38 pa (MM 8:5) 1. Chlen-korrespondent Akadexii arkhitaktury SSR (for Gornov), (Building materials--Testing) GORNOT, Vasilii Rikolaervich, ed. Akademiia arkhitektury SSSR, Moscow. IxveBtig4ting the strength, rigidity, ana stability of large-panel constructions; collection of articles Moskva, Gos. 12d-VO lit-ry po stroitel'stvu i arkhitektu- re. 1~54. 174 P. (55-430414 111#681.A36 1. Paneling. 2. Precast concrete constraction. 1. Gorpoy. Vasilil Hikolaevlc , ed. Il flu"- I .MHUMILA-0-990dat tekhnicheskikh nauk. Deformation of reinforced concrete. Bet.1 zhel.-bet. no-11001-403 N 156. Off-u 9: 12) (Reinforced concrete) konrtruktsil. M-!;-:ve, Goo. lit-ry oo strait. rklli'-, 1957. 117 P. OL-i~4 10:1o) (Concrete nonstru BRANZEURG, Ye.Z. J- GOITU40VA SORFMINSIM', S.T.; ZAVIYALOV, V.P., red.; BORUVOV,, N.I., tekhn. red. [Technical documentation of cable jointing sleeves] Te"niche- skaia dokumentatsiia na kabellnye mfty. Moskva, Gos.energ. izd- vo. Vo.U [Pole boxrs for SB, AB. and ALB cables with saturated paper insulation carrying 1, 6, and 10 kv.1 Machtovye mufty dlia kabalei s b=azbnoi propitannoi izoliatsiei tipov SB, AB i AAB na napriamhenie 1., 6 1 10 kv. 1961. 71 p. (MM 15:2) (Electric lines~-Overhead) (Electric cables) GLUZDOVSKIY, S.M.; SOKHRANSKIY, S.T.'- GOPNOY I 'SF; 14ARIDAY V.A.; KAPLAN, A.A.; NAYFELTI A.M....50AGMYA, M.P., red.; ZOIDTAREVA, M.A., red.; LARIONOV, G.Ye., tekhn. red. (Technical documentation on cable Jointing sleeves] Tekhni- aheskaia dokumentatsiia na kabelInye mufty. Moskva, Gos- energoizdat. No-14- (Jointing sleeves and termination of three- wire 1 kv. cables with aluminum sheathing used as common ne-Aral wire (fourth strand)] Mufty i zadelki na trekhzhill- nykh kabellakh a aliuminievoi obolochkol na napriazhenie 1 kv pri ispollzovanii obolochki v kachestve nulevogo rabochego pro- voda (chetvertoi zhily). 1963. 55 pt, (MIRA 16;9) 1. Nauchno-issledovatellskiy institut kabellnoy promyshlennosti (for Markina). 2. Moskovskoye proyektilo-eksperimentallnoye otdeleniye Gosudarstvennogo proyektnoitf instituta tyazheloy elektricheskoy promyshlennosti (for Nfirfelld). (Electric cables) EBIN, L.Yo.; GANBLIN, A.M.; GILINSKIf, A.M.; QORNOVESOV. G.V.; ZIaKOVSKIY, A.P.; XAUFMAN, B.M.; KISELP. N.A.; KULIKOV, P.Te.; LEVIN. U.S.; SLAVIN, M,P.; SHIRBOY, B.T.; SMIRNOV, V.I.; SMIRNOVA, I.S.; TAR&SOVA Me.; OZOOTARBY9 V.I.; SEATS, Te.L.; ENTIN, I.A.; IOSIPW: S.G,,,i redaktor; SARK STAN, A.M., redaktor; SMIRENSKIT. N.D.. redaktor; THPLITSKIT, U.S. redaktor; KOHAROVA, VA., redaktor; GURIVICH, N.M., tokhnichookly redaktor. [Rules for the operation of electric installations in rural areas] Pravila takhuiehookoi ekspluatateii nellakikh alektronstanovok. Moskva, Goo. izd-vo sellkhom. lit-ry. 1957. 183 p. WaA io:4) 1w 1 Ahasis. (1923- U.S.S.R.) Glvanoye upravloniye sellskikh elektro- 11;antsii. (Electric power plants) (Electricity in agriculture) GORNOVESOV, in?,b. ~ - - . .- ..- Y Rope-zciraper conveyor for manure removal. Vlashinostl'oenie no.6-. 87-89 N-D 964 (MIRA 18-.2) RUCHER, P.A., otv. za vypusk; GOUNOVU;0V V., ()tv. za vypui3k [Zaporozhlye Branch of the All-Union Scientific Research Institute of Agricultural Elegtrification] Zaporozhskii filial VIESKh; kratkaia spravka. Zaporozhle, o.Khoftitsa, 1961. 15 p. (MIRA 16:11) 1. Voscow. Vsesoyuznyy nauchno-issledovatellskiy institut elektrifikataii sellskogo khozyaystva. (Zaporozhlye--Electricity in agriculture) GORNOVESOV, G.V., inzh.. Results of experimentally testing an installation for fermentation of methane fron farn waste. Nauch. trudy VIESKH 11:128-140 '62. (MIRA 16:3) 059thane) (Power resources) (Fertili2ers and manures) - GOMOVESOV9 G.V.; M-INE140-VA, O.D. Hydraulic removal of-manure from swine houses. Sbor. nauch.-. tekI. inform. po elektr. sellkhoz. no.16/17:31-36 164. Automated cable-driven scraper conveyor for the removal of farm manure. Ibid-:41-46 (MIRA 18:11) GORNOVEISOV G.V- Rotary Bpreader of liquid manure. Sbor. nauch.-tekh. inform. pc) elektr. sellkhoz. no.16/17:471-51 164. (,V,Ipjl 18: 11) GORMTEESOV G.V.; IVASHCHENKO, V.P. .... Operation of auxiliary power plants of livestock famis on methane produced by the fermentation of manure. Sbor. nauch.-tekh. inform. po elektr. sellkhoz. no.16/17: 85-93 '64. (IU-Rh 18; 11) 112- 5T -8-17612 Translation from: Referativnyy zhurnal, Elektrotekhnika, 1957, Nr.8, pp 2,16-247 (USSR) AUTHOR: Gornovesov, Yu. F* TITIZ: On the Problem of Narrowing the Passband of a Tuned Amplifier (K voprosu o authenii. polony propuskaniya rezonansnogo usilitelya) PERIODICAL: Tekhnika televideniya (TV Engineering), 1955, Nr 9(15), pp 16-23 ABSTRACT: A negative resistance RKn can be introduced into an oscillatory circuit to compensate its losses for obtaining a narrow band and high Q (of the order of 1,000)* The equivalent resistance and the Q-factor of a loss -compensated circuit Roek z-- Roe Rk,,/(I?kn - Roe); Qk = Roek/f - where Q and Roe are circuit parameters before the compensation. With Rkn -11 Roe , QK --w a). The Q-factar increase is Qk/Q Rkn/(4m- Roe)- Card 1/4 ~~'jp; 112-57-8-17612 on the problem of Narrowing the Passband of a Tuned Antenna As the expression A EVO _( a - 0 )d Rkn / Rkn shows, in order to obtain high stability, it is necessary to insure a high stability of the loss- compensating resistance RkM. A high-stability negative resistance may be represented by an input resistance of a cathode follower with a capacitivE load, 1kn = 1/2jffCgk K2 where K2 = (4fCk / S) / L(j + 11,SRk)2 + (2,fCk / S)2]; where Rk Ck are the load resistance and capacitance of the cathode follower; Cgk is the grid-cathode capacitance. The stability of Rkn basically depends on the variation of the tube tran8conductance 5, '&Rkn/ Rkn = K,,&S/S, where K. is the stabilization factor of the input resistance of the cathode follower* K. = 0, if Ck =Q Rk- 1 f or pentode, and Ck =\IW Ri - (Ri + Rk)2 / 2)rf Rk (Ri + Rk) f or triode. To consider the effect of parameter spread of the tubes and stray Card 2/4 112-57-8-17612 On the Problem of Narrowing the Passband of a Tuned Antenna capacities aks negligible, it is necessary that Rk>> IIS for pentode and Rk>> Ri for triode, and it.is necessary to use considerably higher values of Ck I f or pentodes Ck =-- S012jTf , and f or triodes Ck tjo/ 277f (ko + Rk). Here K 6=z::(S 2 - S~ )I(S2 + S3 ), where Rio , So are tube design parameters. Knowing the tube-parameter spread (S and SO) and variation of the transconductance during the operating (AS), the instability of the Q-factor increase can be determined A e/8 = (g _ 1) (S2 _ S2),d S / (S2 + S2) S 0 0 0. The value of the capacitance Cgk necessary for obtaining the desirable loss-compensation resistance, should be considerably higher than the stray capacities, Cgk~~-_ 1/-jrf[Rk.l. E-xperiments show that, at the frequency of f = 56 kc, the passband can be narrowed down to 1 kc. Card 3/4 112- 57-8-17612 On the Problem of Narrowing the Passband of a Tuned Antenna A tube 6fl9S amplifier was stable with anode voltage Ea variation from 180 to 280 volts and with heater voltage E f variation from -1 to 8 volts developing an amplification factor around 1,000. V. 1. A. card 4/4 RA V j' 71~ rcra. C 3 61 14/* Authoi-a G6:rnovitoIV, K. V. Zatvardnitskiy., E. K. 3 Kopylvv) A. A.; and SrebriiR, Title cas~inc? ot tractor pistons 3 Lito~ proizv- 4, 26-27., JulY 1954 Abstract Tk'ile; teChn D11Vgi Cal -,vrocess of prepAring forms and casting of pistons forlfamv:~ractoro_, is described. Results, obtained by the described t-achnological proceBs, are listed, The physico.-chemical properties or the foi= and core mLxtures used in the manufacturv of pistons, are tab~latled'. Tables; Illustrations. Institution Submi'~ted A UTHOR: Gornovoy, B.A. Mining Engineer SOV/127-55-12-.1/26 TITLE: "'Economic Expediency of a Fan-Shaped Layout of Blast Holes (Ob ekonomicheskoy tselesoobraznosti veyernogo ras- polozheniya Bkvazhin) PE1110DICALt Garnyy zhurnall 1958t Nr 12, pp 11 - 14 tUSSR) ABO"TRACT: The selection of the fan-ohaped cr par511,91 layouts of th& blast holes must be in first place determined by the tech- nical conditions. When both solutions are technically adaptable, the choice must be made by comparing both var- iants from tne point of view of economic expediency. It in necessary to determine the difference between the total length of blast holes in the fan-like and parallel layouts. This difference depends mainly on the distance between the ends of the fan-like arranged blast holes. According to the author the best fan-shaped layout is obtained, when the diotance between the end of one blast hole nnd the axis of the next deeper one is constantly the same (Figure 1, var- iant v). In this case, the volume of the layer assigned for each )tole is directly proportional to the length of (.'ard 112 tho Idnat holo. Tho tluthor Tiroporwi it tjol-loji of formulao SG7/1 27 -5 8-12- 3126 On the Economic Expediency of a Pan-Shaped Layout of Blast Holes which can be used to choose the best fan-shaped or parallel layouts for any given case. By the formulae (6) - (11), the economic expediency of fan-like layout in different conditions can be calculated, The authorls findings are substantiated by practical tests made at the Marnitovskaya pit of the Vysokogorok !line, There are 3 sets of iiagrams, I graph and 2 Soviet references. ASSOCIATION: 11Jizhie-Tagil'skiy qorno-metallurgicheskiy tekhnikum (The l'izhriiy Tagill 7:,ining-Metallurgical Technical School) Card 212 GORNOVOY, B.A., gor-nyy inzh.; BORISOV, S.S., gornyy inzh.; hOLIBABA, V.L.; V Improving the breaking method in the Gora Blagodat' Mine. Gor. zhur. no.11:73-74 N 161. (MIRA 15-2) 1. Nizhno_Tuf,il'skiy gorno-metallurFicheskiy tekhnikum (for Gornovoy, Ni.vJmo-Ttq,11't;kiy ilititidlurijohomkiy ~~olllhillut' (for Kolibaba, Ur.1,00. (Sverdlovsk Province--Boring) (Blasting) GORNOVOY, B.A., inssh. Standardizing operations in drilling with pneumatic percuasion drills. Izv. vys. ucheb. zav.; gor. zhur. 5 nc.1:80--83 162. OURA 15:4) 1. Nizhne-Tagillskiy gornometallurgicheskiy tekhnikum. Rekomendovarm pre~-metnoy komissiyey razrabotki rudnykh mestorozhdeniy Nizhne- Tq~illskogo gornometalllxrgicheskogo tekhnilruma, (Poring machinery-~-Pneumatic driving) B~',i I S,--v Se I --re:; ",e r T;EV K ,.A.. otv. r(--. ,ellt 'I" A 3 Ab s Jour "%of :Iur Biol. !1~-, 14, 1,)53, 056371 ,'wtlhor Vcrbitshaya~ L.P., G-"---. '-'~;:mya, G.10 Inst ulzraillica" Sciuntific Institut-a of Clinical i&Jc:Lnc:. Title Obscrwxu'--~''~~ns of the Effccts .-)f Er-~i- 0~~ ~--I 1-"w Cardiovcacul2~-- 'Iy~--tu:ii in Ita Orit,, I~h llati:!Aaly po obimmu nawtclni. Mr. n.-i. 1--t Idinich. 1--loclitoillY, 1957, 'rjr,- 1, 1.6'(.-169. ;ibstract F,-- abstract. C-rd- 1/1 - 24 VWITSKATA, LPP#,, doteent; STMINSKATA, Te.A.; GORNOTSKATA, G.I. Comparative roentgenkymographie observations on the influence of eryside, erysimine, and strophauthin on the cardiovascular system of pWonts vith circulatory insufficiency. Vrach.delo n0-3:239- 241 xx 16o. (MM 13t6) 1. Kafedra rentganologii i radiologii (zav. - prof. Te.D. Dabo- v7y) i kafedre, fakalltetakor terapli (i.o.zav. - dotseut V.S. Balaban) Odesekogo meditsiuskogo inetituta. (CARDIAC GLTCOSIDAS) (BLOOD-CIRMIATION, DISORDERS OF) (HIA --RADIOGRAPHY) GORNOTI)HY, 1, T. GORONOVSKlY. 1. T.: "Resoarch on the coagulation of the hydroAdes of alununum and iron formed during the hydrolysis of salts". Kiev, 1955. Acad. Sci Ukrainian SSR. In.A. of General and Inorganic Chemistry. (Dissertations for the degree of Candidate of Chemical Sciences.\ I SO: Knlzhnava Letqpis' No. 50. 10 December 1955. Moscow by F!2!~ T! .. . .... ... 'ml GORINOVSKly, K.V. 35976 rastitellnost' kondo-sosvinskogo zapovednika. nauch. metod. zapts)d (sovet ministrov rafsr, glav, upr. po zapovednikarii), v.vp; 12. 1949, S. 55-57 SO: letoplal ZhurnalInykh Statey, No. 49, 1949