SCIENTIFIC ABSTRACT GUBAREV, M. - GUBAREVA, M.A.

Document Type: 
Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): 
CIA-RDP86-00513R000617210018-5
Release Decision: 
RIF
Original Classification: 
S
Document Page Count: 
100
Document Creation Date: 
November 2, 2016
Sequence Number: 
18
Case Number: 
Publication Date: 
December 31, 1967
Content Type: 
SCIENTIFIC ABSTRACT
File: 
AttachmentSize
PDF icon CIA-RDP86-00513R000617210018-5.pdf3.18 MB
Body: 

,I - 7 -,1 ~ 1 - - : I ", ~ " , "";
-GUBAREV, M.
Low volime spraying of orchards. 2ashch. -list. )! i * I -
10 no.1:26-28 065. (MIPA' 18:3)
1. Nachallnik otdela Gosudarstvennogo spetsiallnogo konstruktorskop-
by-uro Llvovskogo soveta narodnogo khozyaystva.