SCIENTIFIC ABSTRACT GUBSKIY, V.G. - GUDALIN, G.G.

Document Type: 
Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): 
CIA-RDP86-00513R000617220013-9
Release Decision: 
RIF
Original Classification: 
S
Document Page Count: 
100
Document Creation Date: 
November 2, 2016
Sequence Number: 
13
Case Number: 
Publication Date: 
December 31, 1967
Content Type: 
SCIENTIFIC ABSTRACT
File: 
AttachmentSize
PDF icon CIA-RDP86-00513R000617220013-9.pdf3.01 MB
Body: 

, : , , T, 7 , , _ , . ; 0 P j r j f t
BABAYEVI, M.N.; GUBSKIY, V.G.
Wire made of scrap metals. Mashinostroitell no.6.*19 -Te 161.
(Scrap metals) (Wire drawinj) (MIU 14:6)

GUBSKIY, V.I.
-
Effect of posterior pituitary hormones on the sti.ML,laterl t~~Yroid
gland. Biul. eksp. biol. i med. 56 no.9:107-111 S 163.
(~11&k 17:10)
1. 1z kafedry gistologii (zav. - prof. B.V. Aleshin) KharlkLuvskogo
meditsinskogo instituta. Predstavlena deystviteilnyl chlenoni M-T
SSSR A.V. Lebedinskim.