SCIENTIFIC ABSTRACT KULIKOV, M.V. - KULIKOV, N.N.

Document Type: 
Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): 
CIA-RDP86-00513R000927420012-4
Release Decision: 
RIF
Original Classification: 
S
Document Page Count: 
100
Document Creation Date: 
November 2, 2016
Document Release Date: 
August 23, 2000
Sequence Number: 
12
Case Number: 
Publication Date: 
December 31, 1967
Content Type: 
SCIENTIFIC ABSTRACT
File: 
AttachmentSize
PDF icon CIA-RDP86-00513R000927420012-4.pdf3.59 MB
Body: 
LAPINA, Nina Nikolayevna; KULIKOV M.7., red.; IONINA, I.N., vedushchiy red.; YASHCHURZHINSE:AYAO.- t, T-WiMred. [Brachiopods of Carboniferous sediments in the Ural Mountain portion of Perm Province) Brakhiopody kamennougolInykh otlozhenii Permskogo Peiurallia. Leningrad, Gostoptekhizdat, 1957. 132 p. (Leningrad. Vsesoiuznyi neftianoi nauchno-issledovatellskii geologorazvedochnyi institut. Trudy, no.108). (MIRA 16:8) (Perm Province-Brachlopoda, Fossil) TSYRLINA, Vera Borisoyna; IONINA, I.N., vedushchiy red.; KULIKOV, M.V.) rod.; GENNADIYEVA, I.M., tekhn.red. [Devonian sediments in the Chusovaya basin, the Kama Valley POALon of Perm Province, and the Ufa Plateaw) Devonskie otlozheniia basseina reki Chusovoi, Permskogo Prikamlia i Ufi0skogo plato. (Leningrad. Vsesoiuanyi neftianoi nauchno-issledovatellskii geologorazvedochnyi institut. Trudy, no.127). (MIRA 16:8) (Chusovaya Valley-Geologry, Stratigraphic) (Perm Province-Geology, Stratigraphic) (Ufa Plateau-Geology, Stratigraphic) ~PJMKOV,v. -1,~.V.; ZHAMOYDA, A.I. Vladimir Domlianovich Fomichev 1899-3965; an obJ',iary Paloont. zhur. no.4:111-112 165. (Mii~ 19: 1) KULIKOV, M.V. -I,,,--, ~ - -! ........ . - Cutting-off lathe tool. Mashinostroitel.1 no.5~25 YV 165. (MIRA 18:5) FFDOROV, V.V.; KULIKOV, M.Yu. Catch of Lampanyctus jordani Gilbert in 'he aoutheastern par'. of the Bering Sea. Dokl. AN SSSR 157 n0-5,1243-1244 Ag 164. (MIRA 1739) 1. Tikhookeanskly Anstitut rybnogo khozynysLva 1 okeanografAl. Predstavlena akademikom Ye.N. Pavlovskim. KULIKOV, N`.: OLEKSA, P.M.; KATSIN, I.S.; OSIMAGA, I.I. Eliminate excessive load testing of bridge cranes. Metallurg ,10 no.6:34 Je 165. (MIM 18:6) 1 Glavnyy mekhanik Nizhne-Tagillskogo kombinata (for Kulikov). 2: Glavnyy mekhanik Donetskogo metalli~rgicheskogo zavoda (for Oleksa). 3. Starshiy inz.h. Otdola glavnogo mokhanika po kranum Donetskogo metallurgicheskogo zavoda (for Katsin), 4. Pomoshchnik nachallnika martenovskogo tsekha po oborudovanJyu Vonetskogo metallurgicheskogo zavoda (for 091maga), KULIKOV,N.A. - I '77-tZrIllelous plastic condensor for roving machines. Tekst. prom. 15 no.6:43 Je 155. (MLRA 8:7) 1. Starshly master lentochno-rolvnichnogo tsekha Voronezh- skoy kardnoy fabriki. (Spinning machinery) MEN KUMIKOV, 11. D. (Co-autlior) See- WSETSKIY. S. G. Rusetiskiy, S. G. and Kulikov, N. D, "The problems of karat kul-raising sovkhozes in the struggle again3t dry periods,11 Kar2kulevodstvo i zverovodstvo, 1949, No. 2, 1). 19-21. SO.-U-3736, 21 I-lay 53, (Letopis 'Zhurnal Inykh St2tey, No. 17, 1949). "TLo prr)cw,c!,,- nnt, cf coir.-O f'ond Is t',-.e rns~, of, tile I-aral -I brecdl nu state famr, zvorovo,','-t-inl '-40!01 1~-16 No. 3, U-52,,';-C, Loc. 51, (Lotoris KULIKOV, N.Y. Practices in controlling yarn br6akage. Tekst.promo 20 no-5:53-55 Yr 160- (HEU 13:8) 1. Zaveduyushchiy tkatskim -proizvodstvom ShuYskOY Obuyedinannoy fabriki. (Textile mftchtne'7) ZZ KAINKYAN, A.A.; GLUSHKOV, V.P.; SHVEDKOVA, V.M.; SVIIIII)OVA, Z.P.; CHEBOTI- REVA, Ye.A.; SWIMILIN, V.I.; PUDINA, X.V.; BRAGITIA, N.M.; LUTSKATA, Ye.Ye.; KODACHFIJKO, A.S.; KOSOVA, V.A.; MCKLYARMIY, B.I.; GRRCHMIN, RYDVANOV, N.F.; BELICHUK, A.I.; VINTSER, Yu.I.; ROZENTALI, Ye.I.,- BELOUS. T.Ya.; SIDOROV, V.F.; ZMANOVA, L.P.; ALEKSAMDROVSKAYA, L.I.-, KOVAL', V.V.; KHAVDISON, Ya.S., glavnyy red.; SOKOLOV, I.A.. zam.glevnogo red.; AT S M. A.M., red.; ARZUMANYAN, A.A., red.; BELTAKOV. A.S., red.; BECHIN, A.I., red.; VARGA, Te.S.. red.; LEMIN, I.M., red.; LYUBIMOVA, V.V., red.; SKOROV, G.Ye., red. V redaktirovanii ucbantvovali: SHAPIRO, A.I., red.; TATISHCHEV, S.I.. KOVRIGINA, Ye., tekhn.red. [Economic conditions of capitalistic countries; review of business conditions for 1958 and the beginning of 19591 Ekononichoskoe polo- zhenie kapitaliaticheskikh atran; kon"iunkturnyi obzor za 1958 9. I nachn1o 1959 g. MoBkva, Izd-vo "Pravda," 1959. 127 P. (~rilo- zhenie k zhurnalu "Mirovaia ekonomika i mozhdunarodnye otnoshaniial* no.8, avgust 1959 g-) (MIRA 12:9) 1. Akademiya nank SSSR. Institut mirovoy ekonomiki i mezhdunarodnykh otnoshaniy. 2. Kollaktiv sotrudnikov kon"yunkturnogo sektora Insti- tuta mirovoy okonomiki i mezhdunarodnvkh otnosheniy AN SSSR (for Glush1cov, Shvedkova, Sviridova, Chebotareva, Shunilin, Pudina, Bragina, Lutskaya, Kodachenko, Kosova, Moklyarskiy. Grechikhin, Kulikov, Rydva- nov, Bellchuk, Vintser, Rozentall, Beloua. Sidorov. ZhdPnn-.a, Alek- eandrovskaya, Xovall). (Economic conditions) KTJLIKOV, N.I., inzh. Diaphragm pump. Trakt. i selikhozmash. no.5:47-48 Mv '59. WRA 12:6) I.Vseeoywnyy nauchno-ioeledovatel'skir institut sellskokhozyaystven- nogo mahinostroyeniya. (Pumping machinery) - KULIKOV, N.I._ assistent [Torsion of a compartment with two batebways] Skruebivania oteeka s, dvumia liukami. Gortkii, GIIVT, 1961. 19 p. (Gorkiy. Institut inzhenerov vodnogo transporta. Trudy, no.33). (MIRA 150) (Bulkheads (Naval architecture)) (Strairis and stresses) XULIKOV, N.I., z1adshly nauchnyy sotrudnik Structural characteristics of the machines of foreign make. Zashch. rast. ot vred. i bol. 4 no.5.-50-52 S-0 159. (141RA 16:1) l. Vsesoyuznyy nauchno-issledovateliskiy institut sellskokho- zyaystvennogo mashinoBtroyeniya. (Spraying and dusting equipment) MANUKYAN, A.A.; RYDVANOV, N.F.; BELOUS, T.Ya.; SVIJUDOVA, Z.P,; CBEBOTAREVA, Ya.A.; SHIJMILIN, V.I.; PUDINA, K.V.; LUTSKAYA, Ye.Ye.; BFIGINA, N.M., SANDAKOV, V.A.; MUSSO, S..; ZABLOTSKAYA, A.I., VDOVICHENKO, D.I.; ~'IRKINA, I.Z.; MORENO, I.;,SIDOROV, V.F.; VOKLYARSKIT, B.I.; GREGHIKHIN, A.A.; KOSOVA, V.A.; K1JLIKOY-,,jjj.; ZHDANOVA, L.P.; ROZENTALI, Ye.I.; PETRANOVICH, (Economic conditions of capitalist countries; survey of eepnomic trends in 1961 and the beginning of 19621 Ekonomicheskoe 0610- zhenie kapitalisticheskikh stran; konliunk-turnyi obzor za 1961 g. i nachalo 1962. g. Moskva, Izd-vo "Pravda," 1962, 157 p. (MIRA 16:9) 1. Sotrudniki kon"yunkturnogo sektora Instituta mirovoy eko- nomiki i'mezhdunarodnykh otnosheniy AN SSSR (Economic history) KIJI,IKOVP 11.1. Control of !,,usb smu*~a. Zanh--;h. rast. rt vr-6(i. i bol. 8 na.'10?5-4- C '~-34 (KRA 17s6) ..-IKMIKUV, IT.I.,mladshly nauchnyy notrudnik Hecluinived diainfection of grain with hot water. Zashch.rasto ot vrad. I bol. 4 no.1122-23 Ja-F 159. (14IRA 1212) 1. Vuo9omznyy nauchno-iseledovatellskiy iii8titut Bellukokho- zyuystvannogo mashinostroyeniyao (Grain--Disinfection) KULIKOVt N.I. 1jew pe.3ticides. Zashch. rast. ot vrgd. i b01- 8 no.12:48.-49 D 163. (MnU 17 3) ..-KULIKOV. N -I. Machines for seed disinfection. 7Aahch. rast. ot vred. I bol. 9 no.3:50-51 164. (AURA 17:4) A KUT,JFGV, M, . zh. . In Sped dininfectJrig machine, Trakl~, i sailkhazmarh. 33 no.11;46 N 163. -t-7,q) 1. Voes,)yi,znyy zy.aystventiogo masblnoatn~yeniya, ,. . I ~. , -":!, ; i 3 , : - :, j, t : - ; , ; : . ' ;, ~ ~*~ I I - - : k ' - ' J. - i , . 7 ~., I - ~ c. . 4 bul . 9 I j - k - . I I , / (l,',!Ri, 18.2) 0: 1 ;' !" (~, -. ACC NR- AR60285o4 SOURCE CODE: UR/0398/60'/00~,/005/,',025/AO25 AUPHOR: Kulikov, N. 1. i'LITLE: Characteristics of the calculation for twiating in shipa with large hatch ~openings SOURCE: Ref. zh. Vodnyy transport, Abe. 5AI29 ;R::F SO'Jh'Cl,;: Tr. Gor1kovsk. in-ta inzh. vodn. transp.# vyp. 65, 19065, 3-27 ;TOPIC TAGS: shipbuilding engineering, cargo ship,.torsion strength, torsion stress*' :strezs analysis, stress concentration, stress distribution, full scale test, test Imethod JABSTRACT: The question concerning the twisting of a ship can be answered by using IV. V. Davydov's method, but the binding of the transverse cross-over3 must be taken iinto consideration. It is assumed that the compartments have rectangular shapes with ! ~~two planes of symmetry. An isolated compartment acted upon by twisting moments iapplied to the ends, is considered. The resultant stresses when the ship's hull is ;'twisted are determined by summing the stresses at similar points during free twisting iand during constrained twisting. The stresses computed by theoretical means are com- ..,Apared with those measured during the twisting of the hull of a cargo motorship of the 1 1- ! i ,.,-~IVolgo-Don-l type, uhich is 135.0 m long, 16.5 m wide, and has a height of side of Cl d 1/2 UDG: 629.12:624.07 C 71 ACC NRt AR6028504 m. A comparatively close similarity of obtained stresses is established. The divergence is not in excess of 20 to 25% at points of greatest stress. 6 figures. !Bibliography of 1 title. Ye. Sukacheva. [Translation of abstract] !SUB CODE: 13,20 :-Card ACC N"-- AR7005o'25 VVI S01111CE, COM.": AUTHOR: Kulikov N. 1. TITLE: Torsional rigidity of thin-walled structures SOU11C!':': Ref. zh. Vodnyy transport, Abs. 7A92 REF SOURCE: Tr. Gor1kovsk. in-ta inzh. vodn. transp. , vyp. 65, 1065, 28-32 TOPIC TAGS: torsion stress, thin shell structure, ship, ship com ponent, model, thin walled ABSTRACT: The problem of torsional rigidity is solved by the method of V. V. Davydov, aiccording to which a spatial structure is broken down into indivi&LILI flat elements, loaded not only with external stresses, but also with interactin'- forces. First, isolated section under the action of torque is observed, th(.'n thle same section loaded %vith compression moments along its end profile. The sum of the action of both factors makes it possible to determine the actual angles of torsion of the section which is a part of the ship's hull. An example is given of the calculation of the angle of torsion of a model for which the angles of torsion Card- 1/2 UDC: 629. 12:624. 02/09 'ACC Na: AR7005025 have been experimentally determined. Comparison of experimental data and of data obtained by the method proposed ard the Vlasov-Umanskiy method showed that the results do not deviate by more than 10%. Orig. art. has: 3 figures. [Translation of abstract] [GC) SUB CODE! 13, 20 212 N6 RE rj . - -1-11 . I ". 1~ T.-~ . 1; . ~, . , . l"r I . 1-1- . - . Dir~sertatlon: "Theory of Frec-Running We.-ce 1-'echan- sins." Sc; m~s 'utc-.,obile iid 1, - 1L Autcmati,.-e Inst - "NAI-d" 3 Dee 47. "JO: Vechernya ;,,C~ yallog'Aya, D.-C, 1947 (Froject IWLIKOV, ENG. N K. Automobiles - Transmionion Devicoa Some problems conenrninj- the theory of impulse transmission ntlliziN- tangential forces of inertia. Eng. N. K. Kulikov. (Trudy) ITAIII No, 48 194*7. 9. Monthly List of Russian Accessions, Library of Congress, September, 195Aft Unclassified. --KULIXDV-,N.10- , -inn-h-enar. Theory of free-vhsol roller mechanisms. Vest.mash-27 n0.2:13-17 147- (Roller bearings) (MLRA 9:4) KULIKOVP Nikolay Konstantinovich. Academic degree of Doctor of Technical Sciences, based on his defense 27 December 1952, in the Council of the State Order of Labor Red Banner Sci Res Automobile and Auto-Motor Institute of his disserta- tion entitled: "Theory of the Dynamics and Fuel Economies in an Automobile in the Process of Starting." Academic degree and/or title: Doctor of Sciences SO: Decisions of VAK, List no. 13, 4 June 55, Byulleten' 14V0 SSSR, No. 15, Aug 56, Moscow, pp. 5-24, Uncl. JPRS/NY-537 YwLIKOV, N.K. .As and Oil Engines Gr Optimum charafteriatic of an automobile engine workinr under sharply chanrine, conditions. Avt. trakt. prom. lio. 4, 19~2. 9. Monthly List of Russian Accessions, Library of Congress August, 1952 Unclassified. Yau ,-ULL'~jv, i~. i-. Automobile Engineering Research Cal culating the dynamic and economic indexes Of an automobile with gradual tr a on during acceleration. Avt. trakt. pro.. no. 5, 1952 anamis i Monthly List of Russian Acceschonst Idbrary, of Congress# October 1952, Unclassified I 1. KULIKOV, N. Ke 2. USSR (600) 4. Automobiles - Motors 7. Evaluating the pick-up power of an automobile engine. Avt. trakt. prom. no. 10, 1952 9. Mqathlj List of Aussian Access. __ ions, Library of Congress, January 1953. Unclassified. M WSR/kathematies - Noulftear Dif - Nov/Dec 52 ferential Equation "Determining the Limits of the General Solution of a Nonlinear Second-Order Differential Equa- tion," W. K. Kulikovp Moscow "Priklad Matemat i Mekhan" Vol 16, no 6, pp729-134 Q%alitative methods of the theory of differential eqs permit one in many cases to establish the fact of the existence of the limit of the gen- eral soln of nonlinear differential eqs and to In- vestigate their properties as connected vith the stability of motion. in the present article the 241T68 author abowthow to find an exact quantitative connection between displacement and time for stationary forced oscillations of certain non- linear systems. Considers the folloving eq: XI+F(X)zM-sin Pt. (The Journal editors notify that the article is erroneous ibid., pp 260, 1,053) vol.17, 241T68 o:.-.c)bi ec()ncMic:-, of alltorobil,-7 on t:,,e ~J I "Ont! -1953. 6~ P. -,1y Of Vu, .CC!11'3,-iO]19 Vol -- b , - ""Ll-Y 10.554 KULIKOV, N. K. I A uluomf) b i I o ~3 - Motorn Detem, irlill''! opt-Inul of .III romibu.,Al ,n hydraull.c tor-que converter. AvU. U-ikL. prom. No. 2, 1-953- Y 9. Monthl List of Russian Accessions, Library of Congress, Uune 11053, Uncl. 7T~T --7-,l ;1, -.1 .f~ ; , , - ~ i , , , ii * , . EY-fir-aulic 1"-'eldlikiry CalculaLion of sirwle-phasU hYdrOdYnarlic turancforn:tar ',,- -, ? L; 'I of ficiency coef ficleriL. AvL. trakt. prc)rq. No. 3, 1953. I.,'onthly List of liussian Accessions, Library of Congress, June 1953. Uncl. KULIKOV, U.K., kandidat tekhnicheakikh nauk. Wedged machaniam of a free-running gear. Avt.trLkt.prom. no.6:17-19 Je '53. (ML&L 6:6) 1. Vauchnyy avtomotornyy institut. (Gearing) KULIKDV, N.K. Ikandidat tekhnicheekikh nauk. H7drostatic drive of an automobile. Avt.trakt.prom. no.12: 23-24 D 154, (MIMA 8:2) (Automobiles-Tranamienion devices) KULIKOV, HPK*, kandidat tekhnicheaklkh nauk; OSIffAH,A.V., Irandidat tekhn1cheakikh nank. redaktor; JrOZLOVSKXY,I.S., Irandidat takhnicheakikh nank, rodaktor; BRILM,N.R., doktor takhni- cheakikh nauk. professor, radaktor; KALISHG.G., doktor tekbnl- cheakikh nauk,professor, redAktor; PUMM.U.N., doktor t*hnl- chankikh nauk, professor, reduktor; X M SHC M M.N., doktor tekhatcheakikh nauk, professor redaktor; RAMLYYA,K.S., doktor tekhnioheskikh nauk, redaktor; LIPGARTA.A.. redaktor; PRTADILOV, V.L. kandidat takhnicheskikh nauk, redaktor; ROUNOV.V.0., kan- didat tokhnichaskikh nauk. radaktor; CHISTOZVOE(N,S.B., inzhener, redaktor; ZILIBKREM,Ta.G., iuzhouer, redaktor; UTAROVA,A.F., tekhnicheskiy redaktor. Wedged freewheeling clutches. Trady NAKI no.75:3-67 154 (KLRA 8:7) 1. ronstruktor Nauchno-iselodavateltakogo aytomotornogo in- stituta (for Lipgart) (Clutches (Pachinery)) A.V., kandidat telchnicheakikh daktor tekhnicheakikh nauk; OSIPYA11 M.L.NA& nauk, redaktor; KOZIDVSKIY, I.S., kandidat takhnichookikh nauk, redaktor-, ZILIBMIRG, Ta,G., Inzhener, redaktor; BRILINGI. H.R., doktor tekhniche- skikh nauk, professor, redaktor; KALISH, G.G., doktor tekhnicheakikh nauk, professor, redaktor; PBVZNER, U.N., doktor tekhnicheskikh nauk, professor, redaktor; KRUSHCHEY, M.M., doktor tekhnicheakikh nauk, pro- fessor, redaktor; RAMAYTA, K.S., doktor takhnicheskikh nauk, professor, redaktor; LIPGART, A.Ao, professor, redaktor; FRYADILOY, V.I., Imndidat tekhnicheskikh nauk, redaktor; ROZAMV, V,G., kandidat tekhnichee)dkh nauk, redaktor; CHISTOZVONOV, S,B,, inshener,.redaktor; TEGORKINA, L.I., redaktor; UVAROVA, A,F., takhnicheakiv-roduktor; BROKSH, V.V*, inzhanoro [Performance.of:autoisobile whallp) 4bo~a aytomobIT'nogo koleBa.()4oocow* Gosudar 8~vewi nauchno-ioplodnvatmIlskii rtvtomobillnyl i avtomotornyl institu~ [Trudy] noMil) 1955 36 p. (KM 9: 4) I.Chlen-korrespondent AN SSSR (for Briling). (Automobiles--Wheels) KULIKOV, I..K., doktor tmI:hn.nuuk, prof. Dntnrminine, Nal consunption of motor volAcInss. 'Iijurh.dok1.vyR. mlikoly; maoh.i prib. nn.2:72-74 15 8, (MIIU, 12110) 1. Prodntavleno kafedroy 'Tralctorostroyeniya I dvigatell vnutrennngo agoranlya" S tali Vrad elcogo meaanichnelcogo institut. (Motor vnhIclnn--?ual conaumption) 12(2) -Z _,-, ~OV/159-58-." _1/31 AUTHOR Yulikov, N.K TITT;F,' The Determination of tilie Calcuirtion Vokotor of the Rotating 'Masses of an Auto-.,.obile PJIMIODICAL: Hauchnyye dold'ady vYs~Aiey shkoly, 1,~az;hinostro~eniye I priborostroyeniye, 1958, Nr 3, pp 30_3'3 (USSR., ABOTRACT,.- According to the theory of the, aittomobile (works of Zimelev, 1957 and Chudakov, 11950. and othero), the calculation factor cf the ratatin~7 masE;es 1,,as a con- sid-rnble influence on the acoelel~ation of an t'u'o- mobile. For an autloiiobiie equipped with a co'nrcr,- tional trai~smisoion thi.,, factor is dete.-r-tined by the f 011-mving f or"lula: i g 'i .1 + J K6 1 + m K 0 2 G Gr Card 1/3 . . . . . . . . . . . 0 N i6g, The Determination of the Calculf~tlon Pactor of the Rotatinrr, Masses of an Automobile whereby G - is the %,;ei,,Iit of tho automobilei J - the U m flywheel inertia moi,,ient; i 0 and i are the gear ratios of the differential and the transJssion; r - is the rolling radius of the aheel; %- is the inertia rao-- ment of the wheel; r~ io the ficiency factor of I m the transiniusion; g 10 the gravity accelaration. The calculation factor of the rotating masses depends on the energy losses in the power transmission. These losses are calculated by i.,icans of the efficiency fac- tor of the power transmission. Thereby the efficiency 11:*actor accounts for energy losses in all po,.-rer trans- mission mechanisms located between the engine and the driven wheels. Presently it is asswaed that the fac- tor of calculating the rotating masses does not depend on the energy losses in the driven oheels. The author proves in this article that such a dependence is exist- wherebi, r he derives a :1iore accurrite re- oultin,- in a reduction of the calculation factor of CttrJ 2/3 rot:,,tin- -masses com,pared .-tith the ~forei;-~entioned formula 'W11, 59-58--3-5/31 Tho Detorv.inatioii ul' the Crilclal ition Pact-oi- of the Rotating 'Ma,90e3 '. 1. kl- of an Automobile i 2 K 0 1 k V; 2 2! kvi + I G G r2 -~f K K , 1~ The author presento Ft t ab I ein vlhich -he co:.-.,I)ares the factora for the different ;-,oar r-mes- of +Ile "Moskvich" LD "Pobeda", ZIL-100, ZIL-1~0, ?TL.-1519 GkZ-51 and 200. The comparison ~~,hovts fliat the calculation factor of thil~ r~)ta+'lirr massr-'s i:; I ,.L C, I, ,,, lower in reopect to other calcula'ion nethods. Vai-2 ;nl.t---;t te talren into ccnsicleration for pr;-ctica2 o lculat ions and for re~;e,irch v.,ork-. Ther,- ire 1 t,,:blc 4 Sovie, refer- ences. This article was presented by the Kftfedra "Tralctorostroyeiiiye i dvijateli vrnitrennego ~;,,,,oraniy,--'1 Stalint-~rad.,:jkogto meRhanicheskogo instituta (Ch;,ir "Tractor Building and Internal Combustion En-- Gires" of the Stalinb,,rad Institute of Mechanics) SUBEITTED: '.,Iar.,h 5, 1958 Card 3/3 ST&L k Us AUTHOR: Kulikoy SOV/140-58-4-16/30 TITLE: A New Method for the Solution of Non-Linear and Linear Differential Equations'With Variable Coefficients. Determination of Periodic Solutions (Noyyy matod reshaniya nelinoynykh i lineynykh a peremennyml koeffitsiyentami uravneni~ Y polnykh proixvodnykh. Nakho'~hder~lye periodicheskikh resheniy PERIODICALi Izvestiya. vyeshikh uohebnykh sayedeaiy. Matematika, 1958, Ur 4, PP 140-152 (USSR) ABSTRACT% The solution is sought, not as it is usual in the form x = x(t), but in the implicit form (f(x,t) - 0 or tf( x) . f(t ). Here a quite definite form of the function tf(x It) is proposed, depending on n ( - degree of the differential equation) unknown functions which have to be determined from a system of differential equations. By an example the author shows that for an approximate solution of the system the approximate solution of the initial equation becomes better than the usual first approximation. The author does not investigate whether this occurs in general. T1,,d u.61,vi, reviewed about his method in 1957 in seminars at Stalingrad and Moscow There are 6 Soviet references. Cn rd A 11~c-a 14cthod for the Scillition of Non-Linear and Linear- SOV/140-58-4-16/30 .Differential Equations With Variable Coefficients. Determination of Periodic Solutions. mckhanicheskly institut (Stalingrad I~bchanical I!IstL~IILO) !;IU,IITTi,,D: January 3, 1958 Card 2/2 30V-113-58-9-11/19 AUTHOR: Kulikov, N.K., Doctor of Technical Sciences TITLE: The Calculation of the Coceficient of the Commitation of thq Rotnting Masses of the Automobile (Vychislenive koeffitsiyenta ucheta vrashchayushchikhsya mass avtomobilya) PFRIODICAL: Avtomobiltnaya promyshlennost', 1958, Ur 9, pp 31-33 (USSR) ABSTRACT: Existine formulae on the computation coefficient of the rotat- ing mas3es of automobiles do not consider the energy losses in the driving wheels of cars with resilient wheels. This means an inaccuracy of 15 to 18~9 in these formulae. Not only the losses in the transmicsion. but also those in the wheels must be considered. Relevant data on 8 Soviet passenger cars and trucks is tabulated (Table 1). There is I table and 3 Soviet references. AS30CIATION: 3talingradskiy mekhanicheskiy institut (The Stalingrad Mechan- ical Institute) 1. Automobiles--Design 2. Rotating structures--Mathematical analysis Card 1/1 AUTHOR: Kulikov. N.K,_(Stalingrad) SOV/24-58-11-25/42 TITLE: The Power and Force Balance Equations for Self-propelled Vehicles (Ob uravneniyakh moshchnoBtnOgO i tyagovogo balansov samodvizhushchikheya ekipazhey) 'PERIODICAL: Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Otdeleniye Tekhnicheskikh Nauk, 1958, Nr 11, PP 103 - 105 (USSR) ABSTRACT: The efficiencies of the driving and idling wheels are considered with due allowance for yield in the tyres, slip on the road surface (due to tyre yield),, tyre adhesion, etc. It is shown that the losses in the wheels can, in some circumstances, be as high as those in the transmission. There are 3 Soviet references. SUBMITTED: February 24, 1958 Card 1/1 AUTHOR: Kulikov, 11T.K., Doctor of Technical TITLE: A Dynamic Series of Gear Ratios of ryad peredatochnykh chisel korobki PERIODICAL: Avtomobillnaya promyshlenno9t', 1958, SOV/113--9-12-6/17 Sciences Gear Boxes (Dinamicheskiy peredach) Nr 12, pp 19-22 (USSR) ABSTRACT: The gear ratio of an automobile should correspond to a dyna- mic series, to ensure the hiChest possible-pick up of the engine. The selection of 'the gear ratios, according to a dynamic series, increases the economical properties of an automobile by a more efficient use of the higher gears. For ~ two-step gear box a ratio 11 - 1.8 2 is recommended. For 2 11 '2 ~ three-step gear box the rat o is - 2; 1.5 or less. i 1 2 1 3 The gear ratios of the automobiles of the Gorlkovskiy avto- zavod (Gorlkiy Automobile Plant) and of the automobile ZIL-110 almost correspond to a dynamic series. In case of a four-step gear box, the first gear is used in difficult Card 112 road sections. Only the three other gears are used for ac- A Dynamic Series of Gear Ratios of Gear Boxes SOV/113-58-12-6/17 celeration, and should be selected according to a dynamic series. In five-step gear boxes, the recommended ratios are: 14 A ; 13 - I ; 12 = 2. During designinG o."' a new 15 3 14 2 13 automobile, the recommended ratios which would increase the power of the engines should be considered. There are 4 graphs and 5 3oviet references. ASSOCIATION; Stalingradakiy mekhanicheskiy institut (StalinCrad Mechanical Institute) Card 2/2 IT" fr, 10 All all, jila 1H JOVA:79-501-1-3/36 AUTHOR: Kulikov, N. K.(Stalingrad) TITILE: 6n--a Certain ie-thod of Determination of Established Constrained Oscillations of Non-Linear Systems with One Degree of Freedom (0b odnom, metode issledovaniya ustanovivshikhsya vynuzhdennykh kolebaniy nelineynykh sistem s odnoy stepen'ya svobody) n3RIODICAL; Izvestiya Akademii nauk SSSROtdeleniye tekhnicheskikh nauk, Mekhanika i mashinostroyeniye, 1959, Nr 1, pp 22-33 (USSR) ABSTRACT: Existing methods of solving the non-linear differential equations of periodic motion are applicable only for simple harmonic oscillations. A method of finding a solution is pre- sented , which determines the various forms of oscillations with great accuracy. A non-linear equation, Eq.(1.1) can be transformed into Eq.(l 12), when the following analysis is performed (Ref.1). Eq:(1.3) is introduced (tI x - true con- ~inuous variables., ~p - continuous fur-etion of all arguments with continuous individual derivates). The characteristic equation, Eq.(1.4) has no multiple or zero roots. The generg~ solution of Eq.(1.3) will be Eq.(1-5), where the function z can be found from Eq.(1.6), and ci - from a special system of differential equations. The partial solution of Eq.(1.6) Card 1/6 jOV/179-59-1-3/36 On a Certain Method of Determination of Established Constrained Oscillations of Non-Linear Systems with One Degree of Freedom will have a form z* = u +_e . where u is found from Eq.(1.7), n(Q depen~s)on the derivates of functions (p for x7 X...7 X n (Eqs.1.8 and 1.9). The function E forms 3 terms, 2 of which are proportional to the derivate FXX = d2F/dx2 and 1 - F3= =-d3x/dt3 . The formula (1.10) can be derived from Eq.(1.5). To define the equation of motion (relation of x and t ), ell c2 and e should be satis- fied by x and t This is performed by the method of successive approximations. This can be done when c 1 ~ clo = const and C2 = C20 = const and E = 0 . Thus the null approximation will satisfy F "Vc~*F 111-5 01 F -,,- const. Then xxx x the equation of motion caai be expressed as Eq.(1.11) and Eq.(1.12). The properties of oscillations described by Zq.(1.12) can be shown from Eqs.(2.1-2.4), where velocity y is derived. The time of motion is defined from Eq.(2.5). Card 2/6 t _-U A -0- 1 JOV&19-59-1-3/36 On a Certain Method of Determination of Established Constrained Oscillations of Non-Linear Systems with One Degree of Freedom The relationship between velocity and time for F.~x * 0 (non-linear system), can be expressed as an algebraic or transcendental equation, 'the coefficients of which are periodic functions of time. This can be performed when y =-O in Eq.(2,1). Thus, Eqs.(2.6) and (2.9) are obtained. The ampli- tude is defined by Eq.(2.10) and its curve is shown in Fig.1 (a - linear, b - rigid, VI - soft, 9- asymmetric, non-linear systems). The analysis of Eq.(1.12) demonstrates the follow- ing possible oscillations (Fi-.2): a - continuous, b - inter- mittent with no jimps, V - intermittent with jumps, g - potential-intermittent with no jumps, 4 - potential- intermittent with small amplitude, e - potential-intermittent with large amplitude. Three examples of computations are given. Example 1. Simple pseudo-harmonic systsm is described by 2 Eq.(4.1). In this case F(x) - x + = and F = 1 -1- 3ax The equation of motion. Eq.(4.2), is found fromxhqs.(1.12) and (4.1). The amplitude is found f.-om Bq.(4.3) by substituting F and F into Eq.(2.9). FiS.3 shows the amplitude when x 0.5, Ptl 0.1, 1) = 0.1. Figs.',- and 5 represent the graph Card 3/6 of x X(t without and with jumps respectively (for p jOll/179-59-1-3/36 On a Certain Method of Determination ol~' Eotablished Constrained 02;cillat4-ons of Non-Linear Systems with One Degree of Freedom 0 0.?07, 1, 1.21, 1.41 and 1.61). The effect of the frequency of an external force can be defined as follows (Fig-3): - 1 - static load 0 < 7- p 2- 2 - intermittent oscillations 2 2 2 1 P ~