SCIENTIFIC ABSTRACT KUZNETSOV, N. V. - KUZNETSOV, O. P.

Document Type: 
Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): 
CIA-RDP86-00513R000928130002-6
Release Decision: 
RIF
Original Classification: 
S
Document Page Count: 
100
Document Creation Date: 
November 2, 2016
Document Release Date: 
June 20, 2000
Sequence Number: 
2
Case Number: 
Publication Date: 
December 31, 1967
Content Type: 
SCIENTIFIC ABSTRACT
File: 
AttachmentSize
PDF icon CIA-RDP86-00513R000928130002-6.pdf2.65 MB
Body: 
S/020/62/146/006/002/016 A generalization of a theorem by,.. B172/B186 accordingly (in a domain G with the boundary r). The main result is as followst A n andu n be the eigenvalues of (31) and (3) respectively. aD if Y:. (/in - A,) converges and if V(x) in G is identically nal n equal to zero. ASSOCIATIONt Moskovskiy fiziko-takhaicheskiy institut (Moscow Physioo- technical Institute) PRESENTEDs May 7, 1962, by 1. 0. Petrovskiy, Academician SUBMITTEDi May 5, 1962 Card 2/2 M.F.,-_VMETSOVL N.V.,- YAN CHZHFMINI [Yang Ch4min] SHOSTAKOVSK17Y Synthesis of others and eaters of 1,2--dioxyethylene and their conversionoo Izv.AN SSSR.Otd.khim.nauk no.9:1695-1696 S 162. (MML 15910) (Ethylene glycol) (Ethers) (Eaters) SHOSTAKOVSKIY, H.F.; KUZNETSOV, N.V.; YAN CHZHFMINI [Yang Cb�-min] Some conversions of 1,4-dioxone. Izv. AN SS.A.Otd.khim.nauk no.10: 1859-1860o 162. (KLRA 15:10) 1, Inatitut ox%anicheakoy kbimli im. N.D.Zolinakogo AN SSSR. (Oxirene) SHOSTAKOVSKIYO M. Y,y n~~~~AN CBZHE-MrNl [rang C139-min]; BALEZINA, G. do- So= comrrimm of ac*talo of alkmq- and brommeetaldebydooo Isy'. AN SSSR Otd. khim. nauk no.22t2220-2223 D 162, (MIRA 16:1) 1. Institut organicheskoy kb4-41 in. N. D. Ze3-izwkogo AN SSSR. (Acetals) (Acetaidebyde) KUZNMOVO N.V - IWKOt N.A.; BURNASHOVA, T.D. .c Some new tranoformations of ethoxyacetaldehyde. Izv.AN SSSR.Otd. khim.nauk no.3$553-554 Mr 163. (KIRA 16t4) 1. Irkutakiy institut organicheskoy khimii Sibirakogo otdeleniya AN SSSR. (Acetaldehyde) ,KUZMS(YV, !~~ XOMAROVAI L. I.; SAFRONOVAs L.P. 3~,54initrobenzoyl hydrazide, a now reagent for a carbonyl group* Izv, AN SSSR. Otd.khim. nauk no.4.750-752 AP 163. (MIRA 160) I* Irkutakiy inotitut organizhes*y khimli Sibirskogo otdeleniya AN SSSR, (Carbonyl eoup) (Benzoic acid) SIIOSTAKOVSKIY, M.F.; KUZNETEY N.V., ZARETSKAYA, Ya.B. Now method of Bynthesizing unsymmetrical acetals. Izv.AN SSSR Otd.khim,nauk no.5:922-923 W 163. (MIRk 16t8) .'p 1. Institut organichaskoy khimii Sibirskogo otdolaniya AN SSSR. (Acetals) KUZNL"MOV.0 N. V.; BURNASHOVA, T. D.; NIKIFOROV, A. A.; KEYKOJ, N. A. J.P Synthesis oftglyoxal and glycolic acid. Izv AN SSSR Ser Khim no. 4:692-695 Ap 164. (MIRA 17:5) 1. Irkutskiy ihstitut organicheskoy khimii AN SSSR. KUZNETSOV, N.V. Seminar for raising qualifications of engineers of the State Institute for the Desiga and Planning of Roads, Industrial Metablishments and Structures. Avt.dor. 22 no.2:31 IF 159- (MIRL 12:2) (Road construction--Study and teaching) GALAKTIONOUp U.N.# tekbn. redo _1~*V. 9 otvq za. vypusk, [Otandard crooo-veation profi2oo of earth roadbedep etaUlizing e2ementop and road dresolage for rural roadel Tipovys poperecbmye profili semlianogo polotnag k#mUruldsii ukreplenii i dorozbmykb odezbd d3la, oel'Wdkh dorog. Mookvat Avtotransi2datq 1961. 164 P. (MIU 14:7) le Moscowo GoondarotmM institut po proyektirovaniyu avtormqnt- mykh savodovp garazbeyp masterakilth i avtookoploatatsiomogo kho- zyayetvae (Road construction) ~.w; ~_;74 4 - - - SOKOMr. V. I- KUZNETSOV9 N Ir uIngtructions for designing highways.ff Reviewed by N. KuzrAtaovt V, Ookolove Avt# dore 24 no. 1:3 of cover Ja 161. (MIRA 14t2) (Road-Design) KUZNETSDVp NIOV otv za vyprusk.- DEBERDEM, B.S., red.; BODANOVA, .~# 0 red, [Handbook for heads of survey teams]Spravochnoe posobie na- challnikam izynkatellrqkh partii. Moskva, Avtotransizdat, .1962. 310 p. (MIRA 16:1) 1. Moscow. GosWarstvenxWy institut po proyektirovaniyu avto- remontnykh i avtotransportrqkh predpriyatiy, (Roada-Survoying) AUZILETSPLA.IXglay V&,~ ich ILEv (Animals and birds of Yaroslavl Pravince] Zveri i ptitsy Uroolw- okbi oblasti, IAroslavll, OGIZI 1947. 65 P. (MIRL 14:11) (Taroalavl Province-Satural bletory) KUZ14ET5C)V, 1-1. V. I'arov, S. S. mid Kumlaj;oy. 14, V. "Zoolo(-,Ic.Ll observations daring -Uic -f Illing of tho Rybbiolc rcnarvoir", Qkhrana pr1rocly, 1.-19-1 (on the c v : , - ) T 0 cr , No. 6, P, 31-35. 50: U-32.61, 10 April 53, (Lotopis lZhurnal lziykh Statey, 11,10. 11, 1910). KUZNIVBOT. N.V.- PUVILISHCHIKOV, I.N.: GCLUBKOTA, T., redaktor; A ON, ''it 8" ' , khadozhe etvanno-tekhnicheskly redaktor. EPrepara:ion of biological groups and diorama for anam axhl- bits of natural history] Isgotoylonis blogr I dioran dlia w- sainoi ekspositoll pr1rody. Kooky&. Goo. Isd-vo kullturne- proevetitalluol lit-ry, 1953. 171 p. (NM 7:7) 1. ftuchno-isolodovatel'skiy institut krayevedcheskoy i wazeynor raboty. (Zoological 5pecinens-Collection and preservation) (Tataral history museum) General Problems f Frara Aniraa 21417 1958P -Biol., No 5s ygzne zhur G. jour. Ref v N. V., zva iderloriyeva Ye %.udryaBhO 'Autho XUznetBov 1;. V. a. Jersey 'Breed (Razvede of Cattle Of the - eyslcoy porody) just Breeding 81cota dzherz Title s Th( rogatOgO ..Uiye IcruPnogo 14o 61 60-69 tvo) 1957, .pub. %, orig aivotnov odB tion of Eas t the fat-Inillt produl' 'breeding order to increase I inteI Abstracts Ir crossbred cattle by Nay of . Were brought 1?rjesian ad Jerseya bulls -be Jersey bree P ng sires Of t 110 heifers and 3 You with in 1955. It asOvO it in the Rya- into ~the VSSR the state f arm Nelcr year, 1o5 heifers sent t0 . aperiod of One nd posses- mere Dur-Ing aloped well a zant oblas - calves 'Which deve acteristic trait Of produced 107 ty, a char Bed early sex Maturl Card card 1/3 -LvejV.- _T, Jill 2 ph; WICH9VA, Nonna Vladimirovna; PLLVILISHCHIEDY, N.N., doktor biolog.nauk-, red.; BINENSON, A.H., red.; MY R#Aq, tekbn.red. [Nature in a regional museum) Priroda v kraevedcheakon muzea. Moskya. Isdryo "SovetaWa Roselia.n 1958. 76 p. (WRA 121:2) (Taroslavl-Natural history musaums) KUZMSOV N V.; MAKKOVZYEVA, Ij.; YAKOVLEV, K.F., red.; KHODIKOVAq V,P,, takbn,rado [Animals of Yaroslavl Province] Zhivtnyi mir IAroolevokoi oblasti, Uroslavlls lArnelavskoe knizhnoe Isd-vo, 1939 226 p. (Yaroslavl Province--zoology) (HiRA 13:3) g. C;~ -; mmm-MOVO N. V.: t".t~r Tech Scl (dies) -- "Problems In the synthesis of kinematic Behemea of bydromechanical transmissions for themal locomotives". Moscov, 1958. 14 pp (Min Transportation USSR, MDacow Order of 1PnIn and Orcler of IAbor Red Larmer Inst of Railroad Transport Engineers im 1. V. Stalin), 150 copies (EL, No 3, 1959, 110) SHISMIN. K.A., prof. ;[deceaded]; DOMBROVSKIY, A.B., dotsent; TRETIYAKOV, A.P., doteent; SOLOXMINNOT. V.A., dotsent; BOGOYATLENSKIY,'Y.N., dotsent; SMANOT, A.D.. doktor takhn. nauk; ITAKOV, prof,;-KUZHITSOT. N.Y., nd.takhr4nauk; SLITIKOTo ?.A.. profo, doktor takhn,nauko retsenzent; GA is Ye.Ya., dotsento doktor tekhn.nauk, retsenzent; PANSKIY, T.M., dotsent, kand.iekhn.nauko retsenzent; LUGININ, N.G., kand.tekhn. nauk, red.; KHITROT, P.A., takhn.red. ~Diesel locomotives) Teplovosy. Koskys, Toes.izdatellsko-poligr. obledinenia 9-va putai 9oobshcheniia, 1960. 34o p. WRA 14a) 1. Leningradskiy ordena Lenina institut inzhenerov zhelsznodb`r hno- go transports im. skademike Y.N.Cfbrazteova (for Slitikov, GaMONIS, Panskiy). (Diesel locomotives) KUZIqETSOV, N.V.j FEDOSGVp B.V. Asymptotio formula for the eigenvalues of a circular membrane, Dif. urav. I no. 12:1682-1685 D 165. (MIRA 18:12) 1. Moskovskiy fiziko-tekhnicheokiy institut. Submitted October 1964. I , , I I . Z' -I " -.1, 1 - III, F~ 1. r, ~ , - I - 's -1 .: - . " " K - xuznetsov, IT. Ya. - 111'egularities in the ;.ogtembv~iunic 6rowt~. of c~,terpilli--rr of t~.e Dimorpha (BrAxomic) ver3icolor Linn type," In ?,y-m,,,,o,?ium: Par--,7~-ti Al-ad. S. A. ',I,e.-n,)va, Vlolcow-LeninCrad, 1946, P- 335-45 - Bibliog: 17 items SO: U-3600, 10 JulY 53, (Letopis 'Zhurnal Inykh St,tey, No. 6, 1949). KUZNETSOV, N.Ya. A (Principles of insect physiology) Osnovy fisiologil naeakomykh. Moskva. Izd-vo Akademii nauk SSSR. Vol. 2. 1953. 402 P. (mT,RA 6:12) (Insects--Physiology) rMNETSOV. N.Ye. (Novokuznetsk) Calculation of electromagnet-'a slide clutches with non- ferromagnetic rotors. .4vtom. ." telom. 25 no.W,95-588 Mr 164. (MIRA 17:6) KHRUSTALEV, I.K., dot3ent; Klr4,Nf,,'1'SOV, N.Yc., dorsent- TlTftNAYFV, P.I., Jn'lh. Aultowitic drl o of nlri(, tio.'otIng r.,ar.,hlnf,.n wlth C--Inct~romagnetlo clutchts. Izv. vys. uzhob. -av.; For* zhuzz. S no.'7rlSO-lFQ. 165. (nRA 18:9) 1. Siblirskiy metallurgicheskiy 'Institut imeni Ord7honikidze. Rokomendovana kafedroy ob--hchey clektrotekhnikl Eve-xdlovskogo gornogo instituta. KUNIETSOV, N. Ye. Agriculture - Study and Teaching r Organizing the computation of the work of leading, f:mders, Dost. sellkhoz. Eo. 2, r 1953. 9. Monthl List of Russian Accessions, Library of Congress, June 1953, Uncl. KUliETSOV., N.Y-E. 36867. 0b urovne krovyanogo davlenlya v zharkom kliTate i znachenii poslednego dlya techeniya gipet-onicheskoy bolezin. Trudy Uzbek, gos. nauch-4-issled. in-ta kumirtologii i flalote-mpli im. Sm-m-sWkc, Ob. 11, 1449, c. SO: Letopist Zhtwnal'Nykh Statey, 'Vol. 50, Moskva, 1949 KUZNF,TSOV, N.Ye., inzbt; BURATOV, G.N-,, inzh,; BOIKO, Yu.P., inzh.; :rwviwvbKIYO V,V,p inzhe Radio control of svitches. Zhel.dor.transp. 43 no.6:-73 Je 161. (Railroads--Switchimg-Radio control) I I- =m-TSOVI W.Te. Experience in coordinated operations of the railroad transportation of the "Bokovoantratait* Trust and the Antrateit Station of the D=erts Railroad. Trudy MUT no.W:120-133 162. (MIRA 15:7) It Glavnyy inzhener Upravleniya promyshlennogo transporta i planirovaniya perevozok Iugamkogo soynarkhoza. (RaLlroado-Preight) (Donets Basin-Hine railroads) GOLUBIV, T.M., doktor tekhn.nauk, Prof.; CHNLTSM, N-A-, kand.tekhn.nauki dote.; KLITAMV0 Me?., Inxh,; rUZXITSOV,__g.TQ., Inzh.; BOYCHENED, S.M., inxbo: ?UnMTW, N.A., Insh. Operations of a forge bleohing mill with use of automatic control* Izv,vys,ucb9b.vav.; qhern.met. 2 no-7:59-74 11 159. (MIR& 13:2) 1. Sibirskiy metallurgl0askly institut. Rekomendovano kafedrGY obrabotki metalloy daylenlyem 31birskogo metallurgicbeekogo inatitutao (Rolling mills) (Automatic control) IEBEDEV, V., kand. med. nauk; KUMTSOV, 0., vrach-polkholo-, Silence. Av. i kosm. 47 (ekstr. vyp.):59-64 0 IE4. (I-IM-1 28:3) .1~ L 07850-67 SCTD 1~ AM N~t A q------- i6-028039 SOURCE CODE: UR/0025/66/boo/W5/6111/0113 1AUTHOR: Kuzna tsov, Oe (Payo.hiat'riat); Lobodov, V.(Candidate of medical sciences) tRG: nono A 7 ITLE: Isolation SOURCE: Nauka i zhiznl, .006 5~ 1966, 1U-U3 OPIC TAGS: isolation test,, nervous system, psychologic stress, psychopathology 'ABSTRACT: This popular article based on the literature discusses the phenomonon,of ~hallucinations reported by;astronauts and experimental subjects under conditions of Prolonged isolation and lack of activity. To determine the nature of this phenomenon# various experiments have been conducted in mockup, space capsules and soundproof test 1-hamb r with, c e s the subject isolated from external stimuli. Some subjects lose their sense of timej some develop anxieties, and others experience delusions, illusions and. h;l1lucinations-0 These states in themselves are not symptomatic of mental disease as they may appear in healthy individuals when some factor e.g. lighting, prevents laccuratep visual or auditory.porception. Various cases are cited. During prolonged I periods of isolation the psychic state of the person is very important, particularly atigue,, anxiety and fear. Another type of hallucination found to appear is haracterized by visual and auditory mental images becoming so vivid that they become Card 1/2 L 07850-67 AP6028039 0 reality for the subject* The vividness of the images is causedby the reduced cumber of stimuli acting'on the'sensory organs* Under normal conditions the vividness Iof mental imaies (recollections, wishes, ideas) is damped by numerous real stimuli awaking the former appear-very pale and indistinct.by comparison. The two different Pheories explaining the.-origin of hallucinations are not incompatible. With higher nervous system and brain disorders induced by prolonged isolationj, vivid mental images may become hallucinations,-,* and., in tup illusions and delusions may become hallucinations, Possiblys hallulinaticiis found in mental ?illnesses also have two 6ifferent origins. Further studk-of the!problem is vital for aviation and space travel i as well as for persona-engaged in monoto'nious tasks under conditions of prolonged isolation. Orig. art* ha&A',: none*', SUB CODE, OS/ SUBM DATE Card 2/2 m0 A KUZNETSOV, O.A. Temperature waves in the Atlantic Ocean according to the observations of the research ship uSedovu in March-May 1958. Trudy Inst. Okean. 52:160-165 161. (MM 3416) - "(Altantic Ocean-Ocean temperature) (waves) 1ACCESSION NRt AT4040587 Is, "SU, ~ATD ~Q~r 5/1566/641064/OOO/OlS4/0157-' AUTHORj Kuxuetsovi 0, A, TITLEt Buoy for undistortod meteorological measurements at sea SOURCEt AN SSSR-r-Ins-titfat okeanologii, Trudy*, v. 64. 1964s Issle- dovaniya IndLyskogo okesnal 33 rays */a "Vityazl', (Investigations of the Indian Ocaanj 33d voyage of the expeditionary vessel "Vltyazl%:~ 154-157 % TOPIC TAGS: meteorological buoy, semiautonomous buoy, Soviet resear4 ship, oceanography* meteorological instrumentation ABSVRAM In 1960 the Institut okesnologii AN SSSR (Institut or Oc~inologyj Academy of Sciences SSSR) developed a semiautonom:US meteorological buoy for the measurevent over the open sea of the gradients'af meteorological elements in the surface atmospheric lay- ro The buoy, modeled after a German unit built in Kiel in 1957# :onsists of a foam plastic PS-1) come'-shaped float (height,230 cal' weights 350 kg; v 'lume.1.4' mi 0 ; specific waLght.0,13), a shock-ahsor-, bLng device, and an 895-m,alumLnum and steel mast with 5 radiating arms (130, 110jt,90# 709 and 50 ca long) which extend outward 1, 2, Cc 1/2 MR KIJZr!ETSOV O.A.; FILIPPOV, I.A. . ..........., Gradient apparatus for maaaw,ing wdocity In the l1rwer part of the surface air layer above thn nen. Clkennologiia 5 no.1:166-1.69 165. (141PA 1824) 1. In3titut okeanologil AN SSSR. ACC NR: AP6002558 )V) SOURCE CODEs UR/0286/65/0Oo/o2i/oo56/oo56 AUTHORSs 0 ~HY e O3molov8!S5Y08j!-N. j XRM"t ovj_0t_Afj_ or-Ox, A. Ya.; Davydov., Tu. S. ey ORGt none I TITLE: Method for fabricating moiature-sonsitive elements for elootr2lytic air 1; humidity detectors. Class 42, No. 176708 SOURGEt Byulleten' isobretenly J tovarnykh znakov,'no* 23, 19659 56 TOPIC TAGSt atmospheric kalmidityj, electrolytic cellp moisture measurement ABSTRACTt This Author Certificate presents a metto fqf~f4bricating moisture- sensitive elements for electrolytic air hu ltiAors., ba3ed an the utilisa- tion of the change of resistance of moisture sensitive films with humidity. TO increase the sensitivity and stability while widening the measurement ranges the sensitive element is in the form of an insulated shall with parallel metallic electrodes wound on it, The element is placed in a hot aqueous solution with a temperature of no less than 950 containing 1-4% sodium chloride, 3"8% of iS2l.3*083*8e002*2 Cardl/2 UDC* L 20889-66 t' AP"600255-8 ACC NR Rochelle naltj, Oel% propantriol, and Oel% fomio acid amide. The element is removed from the solution, and the eleatrodes are heatail to a tompamture of 75-430C by an ac current for 5-6 mine SUB GODU sox DATZ.t 22jun64 Card 2/2 L_2U3j-6�, &'T(1)/FCO QW ACC NR, AT6012604 SOURCE CODE: UR/2566/65/078/000/0179/0191 AUTHOR: Kuxnetsov, 0# A* 1-7 ORGt Institute of Oceano graph (1astLtut okeenologii) TITLE$ Formation of the wind yrofile~la the surface boundary layer of the air above the surface of the sea SOURCE: AN SSSR* Institut okeanologii. Trudy, v. 78, 1965. iseledovaniya atmosfernoy toLrkulyataii i prizemnogo sloya vozdukha nad Tikhim i IndLyakim okesnami (Studies of atmospheric circulation and the boundary layer of air over the Pacific and Indian Oceans), 179-191 TOPIC TAGSs micrometeorologyq wind$ wind gradient, oceanography. atmospheric boundary layer, near water layer, ocean roughneseg buoy anemometer ABSTRACT: Data obtained on the 35th voyage of the Vityaz' in the Indian Ocean (1962) and a minor Black Sea expedition (1963) wove used to study wind profiles 6ver the outface of the sea. Although there is no single optimum method of obtaining these datap the most representa- tive data were obtained from two types of buoyss 1) Froude-type buoys which were used in the Black Sea (measurements could not be taken, Card L 22933-66 ACC NRt AT6012604 however, below 1-1.5 m. above the surface in "fresh-wind" weather) and 2) mushroom-shaped buoys equipped with Induction anemometers which moved up and down with the waves (wLnd speeds continuously recorded on tape at several levels by a POB-14 oscillograph). These records generally Indicated a fundamental period corresponding to the period of the waves. In good weather on the Black Sea, wind speeds could be measured 20 cm above the water surface; the anemometers were Installed at levelg of 43, 939 163, and 277 cm. It was found that the relia- tion of the anemometers. The results are discussed and presented In a table of characteristics of low-frequency wind fluctuations over the surface. Several time-wLse wind profiles were also constructed, The difference In periods and amplitudes of low-frequency fluctuations was clear, being identical at most of the levels. The use of.induction anemometers also permitted a limited study of wind profiles above wave crests and troughs, which showed that the wind profiles above wave crests were steeper than the average profile for a given Interval of time and were more gently sloping over the troughs. Values of param- eters of roughness (of the surface) were obtained by Interpolating the ---profiles to "zero" velocities and vere tabulated with wind velocity at relationship be ,tween-changes-La the roughness parameter and.changes in Card _gj 3 ------- -------- L 22933-66 ACC NR3 AT6012604 wind speed was,investigated, In spite of great scattering of graphed points, an overall pattern was established in which the roughness parameter increased with increasing wind speed and vice versa* Origo .,art, h&93 6. f ig.u r-a * ark d 4t ab 1 a a SUB CODEt 04/ SUBH DAT83 none/ ORIG REFs 005/ OTH RZ?t 001 ATD PRESS 1 2 -7 Lcard 3/3'~' ANDRONOV, V4V., kapitan 3-go ranga; KUZNETSOV O.A., kapitan-leyte-nant Our experience In training vallors and petty officers aboard a ship. Mor. sbor. 1+7 no.22:50-52 D 163. (MIRA 18:12) KUZNF,?SOV, Clog Andreyevich; GOLUBI , tioria Ivanovich; Fedoseyevich; red. (Autoffatic terper&ture control. In Industi-1; survey of foreign engineering] Avtomaticheskii kontroll temperatui-,, v promyshlenpasti; obzor zartibezhnoi tekhrAki. Movkva, GOSINTI, 1962. 92 p. (mu 17:-1) KUZNETSOVp 0109 Andreyevich; KOPYTOV) I.P.p red. (Automatic control of the interface level of two media] Avtomaticheskii kontroll urovnia razdela dvukh Bred. Moskva Energiiap 1964. 85 p. (Biblioteka po avtomatike; no.112~ (M:RA 17:12) NUZNBTSOV. 0,A*; FOPOVA; N,A, too Experience invaing the polarogmphic mthod in the analyole of raw minerals..Zav. lab. 28 no.911347-13149 162, '(MIRA 16t6) 1. Zaveduyushchiy pqt~diobeskim kabinatom TSentrallnoy labora- toril Krasnoyarokogo &ologibheekogo upravlaniya (for Kuznetaov). 2. Starahiy inzh.-kbimik TSentrallnoy laboratorii Kraanoyar- skogo, goologicheakogo upravlaniya (for Popova). (Krasnoyarllk-Mineral&-.kialyaia) ublarogTapky) KUZNETSGV, O.A.; KHROMOV, L.N. System of the differentiated distribution of information by the use of punched card machinery. NTI no.8:25-31 165. (MIRA 18:9) ACC NR- AP6003750 SOURCE CODE: UR/0316/6.")/000/008/0025/0031- V AUTHOR: Kuzneko 1_0.1_~-_Khromov, L. N. ORG: none TITLE: A system of differential information classification using computer punchers SOURCE: Nauchno-tekbnIcheskaya informatstya, no. S., - 1965, 25-31 TOPIC TAGS: -information processing, punched card, data processing equipment, cost estimate f ABSTRACT: An experimental mechanized system for differential information classification Is described. It Is designated for the continuous processing and differential classification, by processors, of the information flow according to requirements. Incoming materials are coded using the UDC classification (up to 210 signs) while the output data of a document and addresses of the processors are- given in digital codes. The search is carried out by means of computer puncher equipment processing 80 column punch cards. The system accepts I I simultaneously the information and processor request flows. The paper describes indetall the ten different steps of information processing, and estimates, on the basis of a six- .-.Card UDC: 002.6:681.141--___ "Wow KRATSOV, O.D. I VOLKOVO A.M. ---l- ~ ~ 1. - I . -I,.-,,", Apparatus for studying the efforts of filers. Gig. i son. 21 no,9: 71-73 Z 056, (KLRA 9:10) 1. Iz TSentralluoy nauahno-tooledovatellskoy laborstorii giglyany i apidemiologit Hinleteretva putsy soobahchentya SSSR. (NUSCIM, PIW8101. daterms of stress in filers with special apparatus) MNETSOVp O.A. Aerodynamic roughnses of the isea ourface. Trudy Inst. okeano 72s214-138 163, (MIRA 1718) IVANOVP D.A.; XU7XFT9QVJ 2.1.; ZAKHAROV, A.N., inzh.; KLYUCHEV, V.M.; KITOV, P.V. Replies to S.N.IAkushev's article "What we expect from industry." Vest. sviazi, 22 no.10:25-26 0 162. (K[Rk 15:11) 1. Nachallnik Leningradskoy oblastnoy direktaii radiotranslyatsionnoy seti (for Ivanov). 2. Starshiy inzh. vnutrirayonnoy zVazi Tomakoy kont.ory Bvyazi (for Xuznetsov). 3. Nachallnik laboratorii GorIkovskoy oblaitnoy direktaii radiotranslyataionnoy seti (for Klyuchey). 4. Nachaltnik KharIkovskoy direktali radiotranslyat8ionnoy aeti (for Kitov). (Electric equipment industry) (Radio-Equipment and supplies) (IAkushev, S.M.) CL R-r--! aj;~ f oirl tu j 1 2 -KUZFMTSOV.. OX.; LUZYANrNA, T.Yaj . ~ - -114-1. ~-'I - , - 2 Protective effect of homologous and heterologous immune sera in experiments on tissue cultures. Vop, virus, 10 no-3033-338 Yor- I Ja 165. (MIRA 180) 1. Otdel virusologii Institut& eksperitre-ritallnoy maditsiny AM SSSR, Leningrad.' DOLGTIlp I.M. kand.geograf.nauk; NIKOIA'YEVA, T,V., mlpdshiy nauchnyy Potrudnik; BJISOVA, L.G.., mladshiy nauchnyy sotrudnik; VORONTSOVA., .L.I.., mladehiy nauchnyy sotrudnik; DANIWVA, V.M., ;-ladahiy nauchnyy sotrudnik.- KOVROVA, A.M., mladshiy nauchnyy sotrudnik; SERGEYEVA, G.G., mladbhiy nauchn7y sotrudnik; SIM ,'OVA , V.N., m3Adshiy nauchnyy sotrudnik; KHARITOiiOVA, L.I.,' mladshiy nauchnyy sotrudnik; ALEKSANDROV, V.F., aerolog; KUZICETSOV, O.M., aerolog; MAYOROVA,, L.A... aerologl POSTNIKOVA, D.G.-I aerolog; SMIPMVA, I.P., 'adrolog; VASIL'YEVA, R.P., telchnik; HEDIIIS, L.V., tekhnik,- KHARITONOW, V.A.,, tekhnik; KHRUSTALEVA, N.K., red.; DROZHZHINA, L.P., toklm.red (Aerological observations of Arctic stations during the period Ili= Jtne 30 through December 31, 19571 Aerologicheakie nabliudeniia poliarnykh stanteii a 30 iiunia p0 31 de3mbria 1957 g. Leningrad., Ud-vo- uMorskoi transport," 1961. 994 P. (Alfticheskii i antark- ticheakii nauchno-issledovatellskii institut Trudy, vol.243) (RIIRA 14:3.1) (Arctic regions-Moteorology-O~bervatiom) 24775 S/125/61/000/008/001/014 DO D04o/DI13 AUTHORSt Yerokhin, A.A., Bykov, A.N.t and Kuznetsov, O.M. TITLEj Oxidation of manganese in basic electrode coatings PERIODICALt Avtomaticheskaya svarka, no. 8, 1961, 13-19 TEXTt The oxidation of ferromankanese in mixtures with marblep fluorite, ferrosilicon and graphite ias studied in experiments with specimens nuated t!~ 1000-10500 in a laboratory tube furnace. The quantity of Mn left non- oxidized was determined by methods proposed by V.S. Nagibin and A.V. Arkhi- pova, staff members of the chemical analysis laboratory of the Institut me- tallurgii im. A.A. Baykova (Institute of Metallurgy im. A.A. Baykov). The mathod consisted In treating specimens with a CuSO4 solution and passing the metallic Mn into the solution according to the following reactiont Mn -i- CuSO 4 'MnS04 + Cu. After heating the specimen, the losses in tempering and the quantity of me- tallic Mn were determined. According to these data, the marble dissociation Card 1/ 5 24775 S/125/61/000/008/001/014 Oxidation of manganese.## D040/Dll3 degrs6(1)) and the Mn oxidation degree were calculated. Argon shielding deereased Mn oxidation (6 ); ferrosilicon had a noticeable effect in the caer~ of fusion in a mixture with fluorite; graphite and ferronilicon addi- tions had only a slight effect in argon. Marble dissociation practically ended after suspension for 2-3'min at 10000C, or 3-6 min at 8500C (Fig. I). The Mr. oxidation reached Its maximum after 2-3 min and remained unchanged after further heating (Fig. 2). The valuelindicates the percentage Oaco 3 ratio in the mixture. In all experiments and f increased proporq9fnal- ly approximately according to the linear futeltion -but only to a certain I valup, after which ey ceased to increase in heating the specimen in argon as well as In air. This effect is explained by the action of C02 forming (luring marble decomposition. Increased carbon content compared to the initial content was observed in metallic Mn nuggets that formed in mixtures with fluorite. The behavior of electrothermic 1;-romanganese (82% Mn, 1% C) was different f-~om that of blast furnace-meited ferromanganese (71% M,-f 6.5% C), the summary o):idation rate of the former being lower than that of the latter. The peculiar behavior of coarse blast furnace ferromanganese (cessation in the inp~rease in ~ when f > I and a secondary increase in Card 2/5 24775 S/125/61/000/008/001/014 Oxidation of manganese*.* D040/D113 when 6) requires additional experimental investigations. The' ' 1 01lowing conclusions are drawn: (1) On rdheating a carbonaceous coating containing ferromanganese, CO oxidizes 20-6C$ of the manganese during the ' 2 in': .decompbsition of the carbonate; (2) Th4 manganese oxidation degree (y )- ' the car'bonate and manganese similar conditions depends'on the ra:tio between ) in the mixture. The books ~' values increase prpportionally contents (4 but to a d inite limit. The lower the f value, at which the maximum Mn f oxidation degree for the given ferromanganese pordee is reached, the higher is the rate of oxidation; (3) In oxiditing the electrothermic ferromanga- nese, the carbon content in the nonoxidized part of it increases in com- parison with the initial carbbn content. Thts may be explained by the ther' modynamic'stability 6f manganese carbide in thd given conditions. There, are 4 figures, 2 tables and 3 Soviet references. ASSOCIATIONs Institut metallurgii im. A.A. Baykova (Institute of Metallurgy im. A.A. Baykov) SUBMITTEN December 31) 1P60 Card 3/5 C; 30229 S/125/61/000/011/008/012 D040/11113 AUTHORS: Yerokhin, A.A., and Kuznetsov, O.M. TITLE: Lowering the carbon content in weld metal when welding stain- less steels PERIODICAL: Avtomaticheskaya svarka, no. 11, 1961, 53-54 TEXT: Experimental data indicated that the increase in the carbon content in the weld metal produced by low-carbon electrode wires was caused by marble in the wire coating. This was substantiated in experiments with varying marble content and constant quantities of ferroalloys in nonoxidizing coating. It was shown that o.06% carbon was contained in the weld metal when elec- trodes without marble in the coating or with 5 to 15% marble were used; 0.7% carbon was present when the coating contained 20% marble. The finally selected coating composition contains 10% marble and 11% deoxidizers (fer- rosilicon and ferrotitanium) and is called 14MET-6 (IMET-8). It has been tested on two wire grades - 60 -l'Y.. 18H 9T (Sv-lKhlBN9T) with 0-056% C and 0t~-Y,l8H1lM(Sv-Xhl8NllM) with 0.37% C. DET-8 coating is recommended for Card 1/2 30229 S/125/61/000/011/008/012 Lowering the carbon ... D04O/Dll3 the f ollowing standard wires: 16a-02 X 19 ~) 9 (Sv-02Khl9N9), Cm -04X 19H 9 (Sv-04Khl9'R9), Cd-04 A 19 H 9 e 2 (Sv-04Khl.9N9S2), Ce -04 X 10 u 11M 3 Sv-04Khl9NllM3) and other wires with specifications as par f'OCT2246-60 ~GOST 2246-60). The weight coefficient of the coating is 30-35%, which aorresponds to a 0.9-1.1 mm. coating layer depth on wire, 4 mm in diameter. IMET-8 electrodes are suitable for welding with direct current and revu,-Sv polarity. The proper current for electrodesl4-5 mm in diameter)is 110-140 and 130-180 amp respectively. As short as possible are length is recommend ad. There are 6 Soviet references. ASSOCIATION: Institut metallurgii imo A.A. Baykova (Institute of Metallurgy im. A.A. Baykov) SUBMITTEDs April 4, 1961. Card 2/2 S/659/62/0091000/029/030 100311203 AUTHORS: Ycrokhin, A. A, Kuznctsov, 0. M., and Bykov, A N TITLE Arc welding of nickel-base heat-resisting alloys by means of molybdenum-alloyed elec- trodes SOURCE Akademiya nauk SSSR. Institut metallurgii. Issledovaniya po zhatoprochnym splavarn. Y. 9. 1962. Materialy Nauchnoy sessii po zharoprochnym splavern (1961 g.), 239-242 TEXT The resistance to cracking of welds made by 3H-435 (EI-435) and 31,1437 (EI-437) electrodetj was investigated and as a result new electrodes were developed by alloyin the above with 18-20 Y. of mo. The new electrodes made of the E1435 alloy are called HMET-4m (IMET-4m) and HMET-4a (IMET4P) and those made of the EN-437A (E1437A) alloy are called HMET-7m (IMET-7m). The mechanical pro- pertics and the mictrostructures are given of welds made with these electrodes Thero are 3 figurn and 2 tables. ,z Card 1/1 ACCESSION,NR., AP3012231 S /oi35/63/000/01 1/0015 /0017 AUTHOR: Kuznetsov, 0. H. (Engineer); Yerokhin, A. A. (Doctor of t a c h n i c a 1---s-cte tid-W" TITLEt Welding of host-resistant nickel alloys with IMET-0 elec- trodes SOURCEs Svarachnoye proizvodstvo, no. 11, 1963, 15-17 TOPIC TAGSt nickel base alloy, nickel alloy welding, heat resistant nickel' alloy, IMET 4P electrode, EI867 alloy, E1435 alloy ABSTRACTs The Institut metallurgii im. A. A, Baykova (Institute of Metallurgy) has developed the IMET-01 and IMET-0 electrodes for manu-&I welding of heat-resistant nickel-base alloys, The electrodes yield a weld metal with a molybdenum content of 18-20% (IMET-01) and above 20% (IMET-0). The weld metal (especially that of IIIET-4P) has a high resistance to,hot cracking. The weld metal of a multipass de- posit with an IMET-0 electrode had a tensile strength of 51.5-68.4 kg/mm2 and 'an alongation,of 0.7-6.0%, both of which were lower than Card I/ f .5 'ACCESSION UR: A.P3012231 the figures for weld metal de0ooLted into a copper mold (66.1-72.5 kg/mm 2 and 3.2-9*2%) because of the more rapid solidification of the latter. The metal of IMET-0 multipass deposit has lower strength and ,elongation at room temperature that the Ni-base alloys E1437B[Nimonic SGAYand E1445P [0.08% C, 17-202 Cr, 2.2-2.3% Ti, 0.7-1.7% Al, ~,4-5% Mo, 4-5% ~4, 0.02t Ce, 0.017. B). 11ow'ever, with increasing tem- .perature the difference becomes less pronounced (see Fig. I of the Enclosure). The metal of the IttET-4P multipass weld in heat resistant alloys contains less molybdenum than metal deposited into the mold. ,but it has a higher content of tungsten, niobium and other alloying elements, which come over from the base metal. As a result, this metal .has a higher heat resistance. The effect of the base metal on the weld metal is more pronounced in welding thin sheets, in which case the properties of the base and weld metals are almost identical. The 100-hr rupture strength at 850C of the 11111ET-4r multipass deposit was 8 kg/mm2 compared with 3, 10, and 30 kglmm2 for the E1435 [Nimonic 75], E1437B, and E1867 [composition not given] alloys, and with 10.8 kg/mmz for the weld metal in the E1867 plate (15 mm thick). Postwelding austenitizing (at IOSOC fur 2 hr with air aqoling) or austanitininn with suboaquent Card 2 -ACCESSION NR: _AP3012231 single aging (at 850C for 5 hr) or double aging (at 660C for l6hr, and at 790C for 16-12 hr) hkd no beneficial effect on the properties 'of the weld metal either at room or elevated tenperatures. Orig. art. hast 2 figures and 6 tables. ..ASSOCIATIONi Institut metallurgiL im. Baykova (Institute of Metallurgy) SUBMITTED: 00 DATE ACQ: 22Nov63 ENCL: 01 ,SUB CODEt MH NO REF SOV: 005 OTHER: 001 Card 3?g 50 -KUZNETSOV, O.M., inzh.; YEROKHIN, A.A., doktor tekhn. nauk Welding heat-resiotant nickel alloys with IMET-4P electrodes. Svar. proizv. no.11:15-17 N163. (MIRA 17:5) 1. Institut metallurgii im. Baykova. r-e r~V.Mr-tlng hnt crnik -, - ~ Z -.;?5 YEROMIN, A.A.,i KTMMOVp O.M.1 BYKOV, A.N. Wrect of cerfAin elements on the properties of" the seam metal In volding heat resistant alloys. Avton. av&r. 17 no.9all-14 S 164. (XM M10) 1. Inatitut mota.11urgii im. A.A. Baykava. EDZKMOVI Ollil- 'Dae of staperazins in treatment of periodic schizophrenia, Trudy Cios.nauch.-isel.inst.paikh. 35&165-174 162. (MA 160 1. Otdeleniye paikbosor poodnego vot~asta (sav, otdelmiye prof, S.Gs Zhislin) i otdeleniye paikhofarmakologii (sav. otdalani- yam kand*medstauk G.TA* Avrutakiy) Gosudarstvannogo nauabno.. isoledovatellokogo instituta oikhiatrii, (SCHIZOPMMU) UIPMUMENTRANOL) KUZNETS-Ov. 0. Unusual side effects of Waporazlne treatment similar to psychic disorders in epidemic encephalitio. Vop.klin., patog. i lech. shiz. no.1:7840 164. (MIRA 18:5) 1. Otdel shizofrenii (zav. - prof. S.G.ZhiBlin) i otdel psikhofar- makologii (zav. - kand.med.nauk G.Ya.Avrutskiy) Gosudarstvennogo nauchno-issiedcvatellskogo instituta psikhiatrii Ministerstva zdraVgokhraneniya fL9FSR. petllrt~-, Map- L 08268-67 FS9-2/EWT(1)./EEC(k)-2 .ACC-N R T - IT6 0-3 64-8- -1 AUTHOR: Buyanov -Kuznet SOURCE CODEs anov. I. M#; BnWov, 1. 1.1 BaLurAnka,-Y-,-A-; Eleregovkin, At Vol 0; Kovalev. V. V-j Xondrakov, V, M.; KrasovakiX,-A, S.; 11annotenv -V.; Nikitin. As V#; Nistratovo V,'V ; Tkol-lymy, Ve Gp; Ir ORG; none TITIE: Some results of the postflight %amination of P. I. Belyayev and A. As 14anoy following their flight on t a-YqAkhad---Z1fipaoeoraft [Paper presented at the Conference on Aroblems.of Space Medicia Moscow from 24 to 27.May 19661 SOURCE: Konferentsiya po problemam, kosmicheakoy medltainy, 1966# Problemy kosmicheskoy-mediteiny. (Problems of spaos.medicine); materialy.konferentaii, Moscow, 1966, 36-37 TOPIC TAGS; space medicine, postflight;lmedical examination, bodily fatigue, body weight, cardiovascular eyatem,-poulocaidiac'reflex, unconditioned reflex, space psychology, oxygen consumptionp'rsspiration~, pulmonary ventilation/Voskhod-2 A.BSTRACTs.. Poatflio~ examinations of the Vodkh.od-.2. crew members, Leonov :and Belyayev, were performed on the -tWd and fourth days after the Ilight' :and again a month later. The cosmonauts complained of light fatigues :They were found to have hyperemia of the.mucosa of the nose and thai6at .~L~d con'Junctivitis of the eyeUds and ey~b~lq,_ 7~w-. hadAost Wei SCTB TT/DD/GD/CW- CC NRo AT6036481 Their pulse showed a certain lability. Pulse frequency rose sign Ificantly !during mild physical exertions and changes in the position of the body. iThere was an increase;in intraventricular conductivity, an increase in i ;the systolic index (7 -1116), and a delay In restoration of h eimodyna mic indices after physical exercise. Belyayevl s oxygen consumption increased by 23% and Leonovl I's by 1476 as compared with preflight levelsi. Vital capacity of the lung diminished by 8-1216, while pulmonary ventilation increased by 51-18%. 'Neurological examinations revealed a light tremor of the fingers, a high orthostatic reflex with an absence of pulse reaction to the oculo- cardiac reflex, and an increase in the slow bioelectrical activity of the brain cortex. Psychological tests revealed an increase In distribution and in the middle magnitudes of the duration of the period of sensory motor reaction. Since this was not accompanied by errors, it is possible: to assume that the fatigue observed in cosmonauts was a compensatory readtion. Mood and urine examinati6n on the third day after flight did', not differ. substaxitially from preflight levels. Biochemical exarninati~n uncovered an Increase of chlorides, adrenalin. noradrenilin, and 17.-?x~cortlcosteroida in the urine. Card 2/3 L 08268-67 ACC NRt KKOUJO481 The observed shifts In physiological Indices were short-term and reversible. They indicated the development of moderately marked fatigue in the subjects, Thus, despite the complexity of the flight, the postflight examinations revealed only moderate functional changes in the two cosmonauts. There was no difference in the nature of these changes in the cosmonauts. This indicates a high degree of training and a good neuropsychol gical and physical pr~p+sTation.for aceflight, [W.A. Noe 221 ATD Report 66-U61 suB com o6. 22 suBm un, Mky66 .:'0 -M oil ACC NR. ATS036603 SOURCE CODE: UR/0000/66/000/000/0241/0242 AMHOR: Kuznetsov., 0. No ORG: none TITLE: Quietroom, tests as 0, method of studying individual psycholoGical charac'eristial of raorpal or prosptqd at the Conference on 2roble= of Spacoi PC 1-.Odicin~e hold n 1-bscow r= P427 My 1 "j SOURCE: Konferentsiya po problemam kosmichesicoy maditsiny, ;966. Pmblcmy kosmichoskoy meditsiny. (Problems of space medicine); materialy konferentaii,. iMoscow, 1966, 241-242 TOPIC TAOS, isolation test, space paychology, psychologic a- ess, cosmonaut ur training, bioastronautics, soundproof chamber test ABSTRACT: The concept of operator activity presently consists of averaged and !,abstracted (from individual psychological features) personality. In addition, research on operator reliability has closely paralleled research on tho Arf.Wence of the personality factor on reliability. An experimental psychological study of human personality is an urgent, if complicated and difficult problem. Most psychological and experimental aPpX!ozKqhqs_ dq. not. reveal the psychological structure of Card 4 __ ACC- N-R:-X6036603- personality to an, adequate degree. The sociometric' and projective methods of the bourgeois psychology of personality are not designed to solve the problems confronting Soviet science. The experimental approach of D. NN. Uznadze and the modeling of complex operations by F. D. Gorbov reveals the individual psychological features of personality far more comprehen- sively. Soundproof chamber tests involving the prolonged stay of human subjects! in a closed space under regimented activity conditions is an approach which rnost effectively permits detection of the individual psycholoLrical features of personality which are immediately germane to operator activity in a mumber of specialized professions. The advantages of this approach I are: The matching of determined and undetermined activity, the blending !of positive aspects of natural and artificial experiments into one approach; 4he capacity to simultaneously study psychological and physiological' parameters; the chronic observation of shifts in various states; and the observations of the experimenter taken to be the "publicity of isolation. The task of the experimenter is to monitor that individual, well-defined "psychological factor, coupled with other factors such as sensory deprivation, hypodynamia, altered daily routine, and the necessity of adapting these enumerated r.elationships to new conditions. Card 2 L ACC NR; Operator activity from the standpoint of the psychological si-nif.,cance and suitability of an operator during a chronic experiment can be studied by using polyeffector recording methods (V. I. Myasnikov, 1963) which perinit the detection of the intimate aspects of operator dynamics. An interesting capability of chronic soundproof chamber tests is the com- of objective and subjective (diaries and personal accounts) data. parlson The necessary conditions for the correct evaluation of individual psychological features of personality from soundproof chamber tests are a comprehensive scope, dialectic approach, comprehensive of the goals and motives of activity, and the clinical and psychological views of A. F. Lazurskiy. The suitability of a subject, characterized by subordination I 101 participation in the experiment to motives associated with his basic personal interests, lends a vitally imitative aspect to the.experiment conforming to the concepts of V. N. Myasishchev. The suitability of a I subject is considered from the position of I. P. Pavlov' s goal reflex and fror, the analogy of overrel~earsal and the transparent (method) acting of K. S. Stanislavskiy (who created method acting). Experiments involving chronic isolation in a closed space coupled with relative sensory deprivation and methods, of group psychology (F. D. Gorbov, M. A. Novikov) which expose subjects to special, predetermined, Sc-"4-3 ACC NR:--',~6031~03 delineated social conditions, can reveal those individual features of personality which other approaches mentioned 'in the literature cannot. In the author' s opinion. the use of soundproof chamber studies for ,studying the personality factor of operator activity has prospects and 1 ,.can help to solve some timely problems of engineering ppyAplogy-as, they relate to problems. of cosmonautics. (W.A V0. 2,2; ATD Report 66-1161 80 CODE; 06005,22 / SUB4 DATE: OCMay66 Card ACC NR, AT6036605 U-R-/ooo-o"/66/ooo/ooo/o244/0245 AWHOR: Xuznctsov, 0. X.; Lebeday, V. I.; Litsov, A. N. ORG: none TITU; Problem of the "application" method of strict sensory deprivation du--!nC prolowed quict-room teats LrPapor prosontod at tho Conforanco on Problems- of Sp4ca 'Nadicina ho-ld In ~bscov from 24-27 may 196i) SOMCE: Konfcrentsiya po proble kosmicheskoy meditsiny, 1966. Problemy kosmicheskoy meditsiny, (Problems of space medicine); materialy konferentsii, moscow, 1966, 244-245 TOPIC TAGS: isolation test, sensory deprivation, space psychology, psychologic stress, cosmonaut training, psychophysiology AB S '11R 10 T Methods were sought to naturally enforce strict sensory deprivation 'in the absence of subjective psycholoecal complications. In the process of Isoundptoof chamber tests of neuropsychic stability during normal daily- activity and an increase of up to 9 hours of regulated sleep, it was ;established (based on subjective evaluations by the subjects, EEG' s during' at, 'sleep, autography, nocturnal pulse and respiration dynamics) th the -major*ty of subjects slept .~p 1?pger than 7 hours. The remaining time I Card 1-2 ACC' kRi- AT6036605-- alloted for sleep was spend i~ a ... horizontal position in darkness with strictly limited movements. These hours were tolerated with great difficulty but were not considered as artificial by the subjects. From here, experiments using a shifting daily activity regimen- (sleep from 14:00-23:00) were conducted. Tests began at 13:00. During 'the first regulated sleep period (experimental night) 'subjective and objective data showed that subjects did not sleep more than 4 hr. The i remainder of sleepless time was spent lying in a rigid position in the darkened soundproof chamber. This permitted the calculation of sleepless hours while conducting prolonged chamber tests applying strict sensory I~deprivation on a backround of relative deprivation. Despite the fact that 'these states were tolerated with great difficulty, no psychopathological manifestations were noted. The degree of human adaptation to sensory Ideprivation was judged to be a direct result of functional adaptation to altered daily routines. The method of enforcing strict sensory deprivation on a background of relative sensory deprivation while increasing the number of hours of regulated sleep during a norm& and altered daily routine can be used for evaluairg space craft- operator tolerance to sensory Aqp ivation. 14. A. No. 22; AM Roport 66-1161 . ....... I card 2/2 SUB coDsl 06,05 SUBM I)AUt ao~fAy66 ;1ACC NR, A%036612 SOURC& CODE: UIV0000/66/600/000/0254/0255 AUTHOR: Mgonfkov, D. V.; Surinovq Yu. As; Xuznotrov, 0. N.; Lobadov, V. 1. ORG: none TITLE: Question of the psychological bases of individual physical traininv C11apor pro,24n~qd.,nL t48 nforonco on Problems of Space Modicino hold In I-bscov from 6y0 SOURCZ: Xo~Fordffiya po problemam kosmichaskoy moditsiny, 1906. Problemy kosnichesUoy maditsiny. (Problems of space medicine); matorialy konforantsUp tbscow, 1966, 254-255 TOPIC T&GS., cosmonaut trainingg space psychology,*physical exercisop space ph~slology, psychophysiology ABSTRACT: Individualization of the physical preparation program is one* of the !best methods for developing the individual psychological qualities !,necessary for good performance in spaceflight. Of course such individual I tailoring of physical training is impossible without analysis of the !personality of each cosmonaut. -' On one hand, data obtained from ;psychological studies 16 used by phy6ical-education instructors to select 'the most effective teaching methods. On the other hand, observation, of cosmonaut behavior in the process of physical training is a valuable Card j, !'.ACC NR, A-L6036612 addition to the complete psychological picture. during physical training !,emotional and volitional characteristics, demonstrated in the ability io overcome, difficulties, thoroughness of movements, psychomotor activity.' formation of motor coordination habits, and initiative, are identified. With the use of exercises selected according to the degree of individual physical preparedness, (jump turns from unusual positions, complicated ,3umps on the trampoline, -and a variety of other exercises) it was possible to identify other psychic characteristics: stamina, the capacity for analytical thought, attention, and memory.' The method of studying individual personality characteristics and the method of developing psychologically valuable qualities by means of physical preparation was developed by the authors on the basis of experi-. mental work by the leading athletic psychologists P. I. Rudik, 0. A. Chernikova, and T. L Gagayeva. Personality manifestations in work awere considered on the basis of theories of B. M. Teplov and V. S. JYIerlin. Complex atudy of personality (using the methods of teaching -psyqhology) during physical training permits substaniiation of data -obtained _during observation by Means of laboratory exppriments. Data ACC NR. A-1,6036612 can also be compared with those from sources of personality i n form at-ion associated with the method of clinical psychology. Inclusion of physical ,training in personality study permits use of the teaching-psychology 1ex-aeriment. which expands the possibilities of personality analysis. Athletic.games with care'fully sel6dted teams are used'to determine th e group characteristics of a given group of cosmonauts. Various team i irearrangements help clarify group typology of individual cosmonauts !(according to the methods of F. M. Gorbov and M. A. Novikov). Individualized physical traininIg consists of iwo steps, 1) interviews iand observation, and 2) individual preparation and experiments in iteaching psychology. There are many kinds of possible interactions 'between psychological study and physical'training: information can be :exchanged between instructors and psychologists using the same :personality theory and itudy methods, joint consultations on training methods can be held, individual courses of study for each cosmonaut can be developed and modified i6intly. ACC NRJ AT6036612 Scientific and psychological grounding of individualized programs for ithe physical training of spacecraft operators will enable researchers to un-' I :cover and reinforce valuable psychological.quAj~tiqs in.cosmonauts witb-- i :out fear of overtraining,gr br~eakd'own, EdT. A. No. 22;'ATD Report 66-1167 SUB CODE: 06,05 SUBM DAM O%Iay66 card 4/4 L ACC NRs AUTHOR,. 11781-66 DD AP6003276 SOURCE CODE: UR/0246166/066/001/0081/0088 is S, 1:~ - Gorbov, F. D. (Moscow); Kuznetsov, 0. N. (Moscow); Lebed~v`l V. 1. (Moscow) ORG,. none TITLE: The modeling of psychosensory disorders under conditions of short-term .wei&tlessness 14~' SOURCE: Zhurnal nevropatologii i paik'niatrii, v. 66, no. 1, 1966, 81-88 TOPIC TAGS: human physiology, parabolic flight, weightlessness, space psychology, spatial disorientation, depersewaftcub6on ABSTRACT: The authors reviewed 10 Western and 28 Soviet sources to demonstrate that the reaction of healthy subjects to short-term weightlessness (20-60-see parabolic flights) can be tined as a model of some clinical psychosensory disorders such as depersonalization, derealization, the "and-o f -t lie -world" syndrome, etc. The reaction characteris tics of subjects exposed to weightlessness fall into three categories. in the first, weightlessness is tolerated without difficulty or unpleasant sensation, and working ability is not impaired. It is stated that all Soviet cosmonauts fall into this category. The second category consists of subjects who experience acute sinking, tumbling, soaring, counterrotational, and upside-down sensations, accompanied by sensations'of discomfort, fear, and loss of npatial orientation during the first 4-5 sec of weightlessness. These sensa- Card _1/!a __UDC- -613-6q3--07: L 11 ?d1_60 ACC NR1 AP6003276 -_7 At tions are interchangeable with those of happiness, playfulness,. and euphoria. Subjects in the second category ultimately adapt to subsequent flights. The third category consists of individuals whose illusory reactions to weightlessness are more severe and persist throughout the entire weightless period, often resulting in seasickness. Some individuals of a subgroup of the third category experience acute sinking sensations which lead to hysteria, involuntary screaming, and in- creased motor activity, persisting throughout the entire weightless period. Such a complete loss of spatial orientation is compared to depersonalization or the ltend-of-the-world" syndrome. -In-general, there are many significant features common to both psycho-sensory disorders and those perceptual sensations observed during parabolic flights. An analysis of psychophysiological reactions to short-term weightlessness can serve to confirm theories of the origins of disintegrative psychosensory disorders. Weightlessness data indicates that psychosensory reach ono have three phases: In the first phase, there is a dissociation of analyzer activity which can be accompanied by unpleasant sensations and unstable spatial illusions; in the second phase, depersonalization reactions occur although the subject interprets the illusions rationally; in the third phase, depersonalization and derealization occur with delirioue illusory interpretations by the subject. It is concluded that the analysis of psychosensory reactions to short-term weight- lessness can lead to an understanding of the pathogenic mechanisms of clinical psychosensory disorders, just as studies of specific reactions to isolation and sensory deprivation can serve to elucidate some heretofore unclear questions concerning various psychiatric syndromes. JCDJ 1781-66 F-Ae-CNR, AP6003276 SUB OODE.- .2;1106/ SUBH DATE: 22jun65/ ORIG REP: 028/ OTH REF: 010/ ATD PRESS: :ard .313 R" KUZNETSOV, O.o. Use of latex paste for the knotless yarn joining, Teksto promo 24 no.2:34~35 F 164. (MIRA 17:3) 1. Zamostitell nachallnika nauchno-issledovatel'skoy laboratorii malanzhavogo kombinata imeni K.I. Frolova. 2 76 5 SA9 ~4/000/002/016/039 16, 006 (1031j /013, 1-9 D216 302 AUTHOR: J. O.P. Kuzneti! . TITLE: The application of predicate calculations to the synthesis of one class of multiple switching cir- cuits PERIODIGAL: Referativnyy zhurnal. Avtomatika i radioelektronika, no. 2, 1961, 34, abstract 2 V257 (V sb. Avtomat. upraleveniye, M., AN SSSR, 1960, 339-344) TEXT: The operating conditions of a circuit may be written as a system of equations for all outputs (Y's) at a certain instant t + 1, in the RHS of which are the predicates Ai(ti) corresponding to the inputs and Y-(t-) corresponding to the outputs, with the conditions ti im t, 3 tji