SCIENTIFIC ABSTRACT LISIN, S. S. - LISITSA, M. P.

Document Type: 
Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): 
CIA-RDP86-00513R000930110012-4
Release Decision: 
RIF
Original Classification: 
S
Document Page Count: 
100
Document Creation Date: 
November 2, 2016
Document Release Date: 
June 20, 2000
Sequence Number: 
12
Case Number: 
Publication Date: 
December 31, 1967
Content Type: 
SCIENTIFIC ABSTRACT
File: 
AttachmentSize
PDF icon CIA-RDP86-00513R000930110012-4.pdf3.18 MB
Body: 
LISIN, S. S. V844. iis'in,*S.'S. Ukhod za posevami v lesnykh pitomnikakh. Les i step 1949, N04 1, 6-30-40- SO: Letopis' Ztmrnallnfkh Statey, V 01- 37, 1949 32610. LISIN, S. S. Vyrashchivanlye sayantsev soany obykmvennoy I listvennitsy sibirskoy s vneseniyem mikorizy v pochvu. (chkal. obl.) lea i step', 1949, fLo 3,-s. 68-71 SO: Latopis* Zhurn~lf nykh Statey, Vol. - "I ~: -, 36357 Vyrashchilianiye sc-yan*scv ohelkovitsy beloy, vyaza oby~mcvonnogo. 3 primeneniyom poliva I udobrenly. Les I step', 1949, I'llo. 7, S. 72-3~--. SO: Letopis' Zhurnallny~h Statey, No- 49, 1949 The kolkhoz forest nixrser7 Moak7a, Gos; lzd-vo sellkhoz. 3.tt-z7, 1951. 71 p. Mum Trees- ,Helping those taking ccurses for rainsing qualifications of collective farm foresters. Lecture 2; Preparing eeeds and growing seedlings for shelterbelts. Les i step' 4, No. 2. 1952. 9. List of RusBian Accessions, Library of Congress, June 1952.-M, Uncl. L f-J I AV, I-D, rZ:- A /-t FI T V j C-- r I LISIR S V, 10 or, 8 ich, kand.sellskokhozyAystvennykh nauk; KOREYSHO, . .' N.M.. tekhn.red. Eyorest mrseryl Lesnoi pitomnik. Izd.3-6. Moskva, Gos.izd-vo sellkho:s.lit-ry, 1957. 123 P. (MIU 11: 1) (Forest nurseries) Seraflm Sergeyevichi'--KAZAKOVA9 Te.Do 9 red. j- FEVZNER9 V. I. v tekbn. rWo [Fox-eat rmseries] Leazqi~ pitonmiki. moskvay Gog. izd-.Vo selt- khofl. lit;-ryt 1961. 255 P. (KMA 14:8) ,(Forest nurseries) I M2-11-lmz~- 81MMISOM"Im I ~,,, : * 4zj.- -1 --. - ; , - - ~ - . : ~ -.. ... ~ - .: ~ , -IL " '4 L , 9ZM F *..! F. ~- ~~ - ~a-ft-;"EA .- . . . - : :_. , ~: S. ~ , ZABOROVSKIY y Yevgeniy Pavlovich; IM~I~SS~erL&ggeyevich; SO:BOIEV) Sergey Stepanovich. - Priniifial-i uchasCI3:el VOIE'SIN) M.M.; RUBUMVp V.G.; OIRIOVIENSKrY, V.H., prof . re-teenzent; SHOAPOV, JL.N.j, inzh.-lesovodp retuenzent [Forest~plantations and forest drainage] Lesnye kulltury i -vo Olxanaia promyshlennost'," leanye melioratsii. Mosivap Izd 1964. 391 P. (MIRA 17:5) MORM, V.D.;, LISIF V.A.; LARINAs N.Yai Advanced mothod of wool sorting. Tekst.prom. no.24-8 F 163. (MIU 1614) 1, Urektor Borskoy fabriki pervichnoy obrabotki sherati Gorikovokogo soveU narodnogo khozyaVotva (for Shtorm)* 2. Glavmyy inzhener Borekoy fabriki perviohnoy obraboW sherati:Uorikovskogo moveta narodnogo khozyaystva (for Lisin). 3. Nachallnik sortirovoehnogo, tsekha Borskoy fgbrik4 pervichnoy obrabotki shersti GorIkovskogo soveta narodnogo Ich6zyaystva. (forIarina). (Wool-Grading) LISIN, V.I. LpmInescence of calcium compounds. Zhur. Ikeptl. i Teoret. Viz. ~23# 238-9 152. mu 3 9) (CA 47 no.170518 133), WMIROV, LV., kand.tekhn.nauk, rukovoditell raboty; ALFEROVA, N.V., kand.tekhn.nank; GOLIDENFON, A.K., kand.tekhn.nauk; ZINCHENKO, V.I., Icand.tekhn.nauk; KORCHAGIN, M.I., kand.tekkm.nauk; PA.NOV,.V.A., kand.tekhn.nauk; URBANOVICH, A.K., kand.tekhn.nauk; FOWHKO, Yu.I., kand.tekhn.nauk; YAKOVSKIY, F.V., kand.teichn.nauk; LISIN V.N., inzh.; LYUTOV I.L., insh.; NEYELOV, A.N., inzh.; STRUMPE., Tf- ~..a;h(a.tekhn. nauk, otv.red.;.DRANITSIN, S.N., kand.tekhn.nauk, zam.otv.red.; GOROBETS, V.A., kand.voyen.-w-,skikh nauk, rdd.,- MAKSIMADZHI, A.I., kand.thkhn.nauk, red.; ROZHUESTVENSKIY., N.A., kand.tekhn.nauk, red.; SYROMYATN1XOV, V.F., kand.tekhn.nauk, red.; LEBEDEVA, N.S., red.; STULICHIKOVA, N.F.', tekhn.red. (Methods of testing the thermodynamic efficiency of marine diesel engine power plants) Metodika teplotekhnicheskikh ispy-tanii. dizeltnykh sudovykh ustanovok. Leningrad, 1962. 165 p. (Leningrad. TSentraltnyi nauchno-issledovatellskii institut morskogo flota. Informatsionnyi. sbornik, no.83/84. Tekhnicheskaia ekspluatatsiia, no.,18/19). (MIRA 16:10) 1. Nachallnik otdela tekhnicheakoy ekspluatatsii sudovykh silovykh ustancvok Tgentrallnogo nauchno-issledovatel'skogo instituts, morskogo flota (for Yevreinov). 2. TSentraltnyy nauchno-isaledovateliskiy institut morskogo flota. Alferova, Golldenfon, Zinchenko, Korchagin, Panov, Urbanovich, Fomenko, Yakovskiy, Usin, Lyutov, Neyelov)'. 41SIN) vapo. Snowdrift control. Pat? i put.khoz. 6 no.2:9-10 162. (KMA 15.-2) 1, Naebal'nik Bugullminskoy distantaii puti Kuybysbevskoy dorogi. (Railroads-Smw protection and control) USINY V.P* The collective becomes a prqgreesive unit. Putt i put4khoz. 7 no.2.- 23-25 163. (MIRA 16:2) 1. Nachal!qk Bugullminskoy distantaii Kyubyahevokoy dorogi. (~ai3;o"s--Maintenance and -repair) (Efficiency,, Industrial) LISIN, V.P. eial~- Reducing the n=ber of warring areas. Put? i put.khoz. 8 no.6-.23 ,64. (mum 1?,9) 1. Nachallnik Bugullminskoy diatantsil Kuybyahavskoy dorogi. 1', 27241--v66 -E -IJP(C)- _JD 1,CG M AP6009881 SOURCE CODE: UR/041;/66/000/004/0(Y71/W/2 ATJTHORSt~: Main 'V. ze Chuyev. V. G, I Popov, 4 M.; Korobov. V6 I. ORG: none TITLE i Device -for LnAuction anneal of_=yPjr_vire# Class 40., No. 178996 5nnouncedby Independent Construction Technology BFe ~Lor MiMocgd, tors iW_4 0 p0 (samostoyatel. r-H-0ye 'Eonstruktorsko-toklinologiche voaalir_7 SOURCE: Izobreteniya, promyshlowWye obraztsy, tavarnyye znaki, no, 4,, 1966; 71-72, VOPIG TAGS: annealing, copper, wire ABSTRACT:- This Author Certificate presents a device for induction annealing of CDpper.wire, which consists of a transformer, contact rollers, a pr9tective steam storage chamber,, and a cooling chamber. To anneal bunches'of copper wires in one transformerp the device has a systcm of lower and upper contact units con- sisting of two eleatrical1y insulated contact rollers(ees Fig, 1). The protec- tive steam storage ohamberis in the form of a glass tube whose upper end has the form of a,flinge uith a hole,. The hole diameter is 2-3 times the annealed wire UDCt 621*4365*51:621*783o3--426i669.3 COrd 1/2 -W U16 te -pro 10 .8 am 9 90 - 001 v v A Orlg!~ td.-docrease st4s;m louse- diameter art' ~hmsv I dia grams . , , EMB 1, 'm~~iv 'OIE UBM DATFiv::2 rd USEA, A,F. Iffect of promedol on gastric secretion and on the secretor7-motor function of the intestine [with summM in Znglishl. Fam. I toks. 22 no.1:62-66 Ja-F '59- (MIRA 12:4) 1. leedra farmakologii (zav. - prof. 19P. Govorov) Omskogo medi- tainskogo inatitutao* (AWAXONSICS AND ANTIPYRNTICS, effects, 4-phanyl-J~-propo371-192,5-trimethylpiperidine on gastric secretion & Intestinal secretion & motor funA. in dogs (Rua)) (GASTRIC JUICNi secretion, eff. of 4-phenyl-4-ipropoxv-192,5- trimethylpiperidine in dogs (Rus)) (INMTEM, effects of drugs on. 4-phanyl-J~.-Propozy-1.2.5-trimethylpiperidine, on motor funot. & secretion in dogs (Rua)) A rapid method f2p4he determ Ina tion of moisture in vain. K14.1 1. Viiyagin awrA. 1. Li-,ina. Sel,,Rsiya i Sernenquods1w) 17, 311a~ W, '~; U, 1") Y,,, -Ckelw-- Zewl,. 1951, 1, 2WA~-ThL- (1011. tailitvt~ t1wrileA vift-Cl of julking conal. 11,50, whis watcr. A .1-g. -ample of tile gntin, maLlinell in an iiv~llkltvd tvst fill- fill-I wilif a th"'Istallet'r, it~ fl-fed 2 A. theri~e;n tenip. n0i hh' .o.ofcono w Inin. L Aid. Fitr file stime kitut iJ Kraiii Lhi,, temp. rise ji a lillear'fowli-lo of tile illuktur. colitelit bo Ellat the latter CA lip revi off ham previuusly calillr3ted graphs. . E.g., a jarliettlur variety uf rye Ati%vul a tenw. rM of TA' for ,k m66ture content of 126,1o ,ntj one of 12.5" for~d moisture content of 18%. The error Is .5%. u. G. hfpoi~ LISINA, A. 1. LISIMk, A. I. "The composition and Properties of the Resin of the Siberian Larchmd the Products of its Processing." Acad Sci USSR, West Siberian Affiliate. Tomsk State U imeni -,1.V. Kuybyshev. flovosibirsk,, 1956 'Ag V*Ao,; LISINAI A*I* Adsorption cromato;graphic analysis of resin and o37Tssin acido, 4m. vaste file AN SSMR no,1:65-69 OR (XIBJL 11W le ZapmAno-Sibirskly filial AN SSU, (Mromatographic analysis) (Resin aoide) PZWZBGOVA, V.A.; LISINA, A.I. Resin acids in the'galipot of the Siberian larch collected from surface incisions. Izv. Sib. otd. AN SSBR no.5:57-65 158. (MIRA 11:9) 1.Zapadno-Sibirski.v filial AN SSSR, (Larch) (Resin acids) POTMOVA, V.A.; USIRA9 A.I. Resin of Siberian larch. Trudy XhIm,,-met. lust, Sib, otd, AN USE no. 13:19-22 159; (MIRA 14:1) (Larch) (Oleoresins) LIMIGOVA, V.A.; LISINAO A.I. Composition of turpentine from Siberian larch. Trudy Xhim.-met. Inst. Sib. otd. .41 SSSR no.' 13:23-26 0590' 14: 1) (Terpoutine) (larch) TRON(yr, B.V.; PUTEGOVA, V.A.; LISINA, A.I. Tar acids in resins from Siberian larch. Trudr'- lhim.-met. inste Sib. otd. AN SSSR no. 13:27-35 159* (MIRA 14:1) (wood t~r) (Larch) LISINA9 A.I. Precence of zembrene in the cleoresin of Larix sibirica Ledb. !zv. ' -..-"A,, utd. AN SSSR ao. 3,.120-12! 162. (M.TRA 1737) 1. Khimko matallurgicheskty intiti.tut Sibirskago otdeleniya AN SSSR,, Novosibirsk, from the ul nc.*7 Stro klilm. naulk '65 (~ff RA 1.8:12) I* Novoslbirskiy institat orgu'chsakoy khijr,�i SUb-rskop o Wtelaniya AN R-ubud -',-Led firrl I ~'20, 1964.. REZVUKHIN, A.I.; PENTEGOVA, V.A. Compositlor. of the neutral part of oleoresin from Pinus sibirJ^a R.Mayr. Part 2t Oxygen-containing compounds of the high boiling neutral part of cedar oleoresin. Khim.prirod.soed. no.4r250-256 165. (MIRA l9al) 1. Novosibirskiy inatitut organicheskay khim" Sibirskogo otdeleniya AN SSSR. Submitted January 19., 1t,65. LISI F,- Activity of preparations of the roots of the Caucasian Gomphocarpus in experimental dysentery. Zdrav.Kazakh. 22 no.7,:60-62 162. (MRA 16:1) 1. Iz kafedry infe.ktsionnykh bolesney (zav. - prof. A.M. Gubinskiy) Aktyubiniskol~o'meditainakogo-inatituta. (DISENMY) (GOMPHOCARFUS) FEDOSENKO, Boris Yefimovich; JJPINA, Anx a troyna; KOZYRENKO, Natallya Mikhaylovna; ZLOBNOV, Gennadiy Mikhaylovich; AXIMOV, T.S., kand. tekhn. nauko retsenzent; ISTOMINA, T.I.j retsenzent; NIKITIN, M.N., reteenzent; TYURINA, A.Z., red. [Mechanical looms for rug and carpet weaving) Mekhanicheskie kovrotkatskie stanki. [By] B.E.Fedosenko i dr. Moskva, Izd- vo "Legkaia industriia," 1964. 323 p. (MIRA 17:6) SMWOV,, A.S.1 LISIM, G.A. S=o possibilities for raising the sensitivity of multi-alka3l photocathodes by optical means; Izv*AN SSSR. Ser.fi2. 26 no.Us 1392-1395 V 162e (MM 15332) (Cathodes) (Photoolectricity) ZHUSHKANP A.I,j Prirdn&3,i ucbastiye: SOBOLEVA., F.I.; DOROFMVA.. T.Ye.; LISINA, L.G. Studying the Processes occurring in the removal by fermentation of the carbohydrate admixture from wheat and corn gluten. Trudy TSNIIKPP no.5:38-47 163. (KM 16:7) (Gluten) (Fermentation) (Carbobydrates) ARNOLIDI, L.T.-, BCBKHMIUS, N.S.; GURITETA, Te.L.; DMBEOTA, N.N.; TEMITANOT, A.F.; KER2HIM, I.M.; KUZNETSOT, T.I.;..LISINA, L.K.; HISEICHMKO, L.L.; MMCRUK, Z.P.; SWIRO' I.D.';--'&APOSUI- -%Dr, G.Kh.; SHTAKMIBERG, A.A.; PUSEZISKATA, L.F., red.izd-va: KRUOIKOVA, N.A., takhn.red. [In-seat pants of corn in the U.S.S.R.; reference book] Haseko- mye, vrediashchis kukuruze v SSSR; spravochnik. Moskva, 1960* 227 p. (KIRA 13:3) -1. Academiya nauk 3SSR. Zoologichaskiy institut. 2. zoologi- cheskiy institut AN SSSR (for Arnolldi, Borkheenius, Gurlyeva, .Derbenevaj Y6mallyanov, Karzhner, Kuznetoov, Hishchenko, Narchnk, Shaposhnikov, Shtakellberg). 3. Teesoyuznyy institut tashchity rasteniy Yeasoyuznoy akademii sallskokhozyaystvannykh nauk imeni T.I.Lenina (for Lisina. Shapiro). (Corn (Maize)--Diosases and pests) (Insects, InJuricus and beneficial) L 3424-66 MUY OR/GW ACCESSION NR.- AT5023745 UR/0000/65/000/000/0080/QO91-~ AUTHOR: Lisina. L# P,: ShevchenkiD, V. V. TITLE.: Detemination of seleno raphic coordinates of points on the luns AurUca_ 9 ~nd of distances between them in a photometric method of studying slope angles 1. SOURCE; AN krSSR' F1 Sura. i dvizheniy e Luny (Shape motion of the Moon). Kiev., Naukova-dumka, 1965,M-91 TOPIC TAGS: selenography, luhar surface, photometry ABSTRACT: A method is proposed based on the assumption that during photometric measurements, the rectangular coordinates of points can be measured on the nega- tive with some degree of accuracy. A mathematical relation is derived between the actual surface of the moon, assumed to be spherical, and its plane representa- tion on a'photograph, considered as an external perspective projection; i.e., the i.cartographic character of the photographic image of the moon is detemined. The formul a obtained , Lkm' R -92 air- sin are, sin 12 1 i (1) P -S =-S A 0 Card, 1/2_ AT6033325 SOURCE CODE: UR/0000/66/000/000/0095/0100 AUTHOR: Lisina, :L. R. ORG: none 4/ TITLE: Investigation of the relief of the lunar surface in the region of Kepler's crater by p4otometric methods SOURCE: 'AN UkrSSR. Fizika Luny i planet (Physics of the Moon and the planets) Kiev, Naukova dumka, 1966, 95-109 TOPIC TAGS: relief, lunar surface, lunar crater, lunar hill, Kepler crater, mare ABSTRAcr: The present paper deals with the determination of the slopes of the lunar hills and furrows in the Maria. The Kepler crater region was investigated. The altitude map of a specific section shows a rather smooth surface with relative inclinations of the order of 100-200 m above the lunar surface and slopes up to 1% Orig. art. has: 7 figures and 4 tables. [Author's abstract] SUB CODE: 03, 20/ SUBM DATE: 19Mar66/ ORIG REF: 003/ OTH REF: 005/ 1/1 , I , .. . LISM, IM. 1. : "On some conditiow for changing rpactions from nonarbitrar"i to arbitrary". MOSCOW, 1955. Inst of P-.3;rchology, Acalmy of Fela- gogical 5donce '13F5R. (Dissertations for the Degree of Candidate of Peiagoeical Sciences). SO: Knizhnava letonis' No. 44, 29 October 1955. Moscow. , H.],, doktor tekbbnauk of,j RUBIrv=H, re. SIA)BODrANIK., 0. (Mobodianyk. pr- W3movychs, E -inzhj LISINA., It. (Lysynao N.],, inzh.; DOROFZIMt No Mrofleim., inzh,--- Replacing the lime'in cement-bdlding mortars with local adclitives. Buds mato i konstr. 4 no.1:4445 Ja-F 162. (141RA 15-.7) (mortar) LISINA, N.V. Special practicum on practical astronomy at pedagogical inatititp-s. Riul. VAGO no.35t/+6-52 164. (MIRA 18:4) 1. Moskovskoye otdoleniye Vaesoyuznogo astronomo-geodezichaskogo obshchestva, i Moskovskiy gosudarstvenW-pedagogicheskiy inatitut imeni Lanina. LISINA, N.V. (Yoshkar-Ola) One more method of determining geographical latitude by means of a theodolite. Fiz. v shkole 22 no.2:81-82 Mr-Ap 162. (MIRA 15:11) (Latitude) SLOBODYANIKq I. [Slobodianykq I.], kand.tekhn.nauk; RUBINOVICH, Ye. [Rubinovych, IE.1v inzh.; ~Lysina, P.1, inzb.; DOROFEYEVAp K. [Dorofiaieva, X-1, inzh. Locally mined lime for mortars. Sill.bud. 11 no.11:14-15 N '61. (MBU 15:3) (Ukraine--Lime) SHULIKAN, S.A.; SHATROV, I.I.; BRONSHTLMI, N.I.; LISMA, S.P.; MOROZOVA, U.S.; GOEBUNOVA. T.B. Immunological reactions following typhus fever. Zhur.mikrobiol. epidA immun. no-5:63-6B NY 155. (MLRA 8:7) 1. Iz Moskovskogo gorodskogo Instituta spidemiologii i baktario- logii (rt*ovoditell -prof~ N.M.Mayevekly). (TYPHUS, iummology, immun. reactions after) 137-58-Z-3629 Transla Lion from: Referativnyy zhurnal, Metallurgiya, 1958, Nr 2, p 192 (USSR) AUTHORS: Lisina, T.P., Lekareva, A.G. TITLE: Corrosion Protection of Iron and Steel Products by Passiva-. tion in a Solution of Sodium Nitrite Followed by Painting (Zashchita ot korrozii izdeliy iz chernykh metallov passiro- vaniyem v rastvore nitrita natriya i posleduyushchaya okraska) PERIODICAL: Tekhnol. transp. mashinostrdyeniya, . 1957, Nr 7, pp 18-21 ABSTRACT: Parts and non-disassemblable assemblies of iron and steel not provided with special protective coatings are subjected to passivation. The treatment of a part consists of wetting it with an aqueous solution of NaNO a 15-20% solution for temp- orary protection, a Z5-30%o solution for long-term storage. During the machining of metal products NaNOZ is also intro- duced into the coolant liquid for protection of the metal against corrosion. The passivation procedure consists of washing, checking the condition of the surface of the part, a second washing, and passivation by NaNO-Laboratory investigations have shown that the bond strength getween a paint and the sur- Card 1/2 face becomes impaired on treatment with NaNOz solution of Corrosion Protection of Iron (cont. various concentrations, because the NaNO2 crystals attract moisture through the film-of paint, lift it up, and destroy it. Therefore, when it is necessary to store parts or blanks, they are passivated prior to painting after preliminary washing with aqueous solutions. 1. B. 1, Iron-Passivation 2, Steel-Fassivation 3. Iron-Corrosion prevention J+. Steel-4orresion preventiou Card 2/2 LEBWEV, S.A., inzh,; 41SIMA, V.P*, inzh. network for the-acid washing of a feed-water economizer. Flnergetik 9 no,2:7-8 F 1,63.*. ~(mm 16:7) (Boilers) (Feed water) IMMOR, Z.Z. , LISIN L!Nmbj~ 1, 65 ~biotrophlo p3ants and -their rhizoophere microflora [vith swm&17 in Inglishl; 131ul'XOIP. otdbiol*63 noDA87-94 N-D 158 (XIRA 12:2) (Imrzos;;;;; MICRCBi BEMR, Z.E.; DMITRIYFVA, S.V.; BORISOVA. T.G.; TURKOVA, Z.A.1 LISTNA. Ye.S.j - CHAMXAI,L.B. Charac+aristies of the developwnt of -molds producing various antibiotic and'antiblastie-oubstemees. Mikrobiologiia 34 uo*4*.653- 660 :1-Ag 165. - - (MMA 3.8:3.0) 1. Voesayuznyy-naudmo-iseledovatellskiy inetitut antibiotlkovl EksPerimutalInays. laboratoriya zavoda. Izeni Karpova,, Biologo- Poobvenmy fakulttet Moskovskogo gosudarstvannogo universiteta imeni M.Lomonosova. LISINAI YeoSo Mycoflara of the rbIzoophere in meadov symbiotrophic plants. Much# doklv v7o* obko17; b1ol.,nauki no.3sl65-170 064 (MM 1738) 1. Rekomendovana laboratoriyey antibiotikov Hoskovskoge go- sudarstvannogo universiteta im. M.V. Lomenosova. LISIYAO Ye.S.1 BEKKMO Z.H. Myooflora of the rhizosphere of aymbiotropbic cultivated planb. Bot. zhur. 49 no.7tlO48-1051 Tl 164 (Kru 17 t8) 1. 14ookovskiy gosudarstvenn-yy universitnte BEKKER9 Z.B.1 RUBIIISHTEYNo Yu.I.; LISIVAv YO.S.; KUDIWOVAv G.P. Distribution and properties of Eusarium otrains from the oporotrichiella section and their anatgonisto isolated in the areas of endemic Urov disbase. Vop. pit. 18 no. 6s47-53 N-D 159* (MIRA l4s2) 1. Iz laboratorii antibiotikov Biologo-pochvennogo fakullteta, Modkovakogo gosudaretvannogo universiteta i otdela, pishchevoy In~tituta pitaniya AMN SSSR. (ARTHRITIS) (SOILS-4-acROBIOLOGY) LE.; LISINA, Ye.S.1 POLTORZ, V.A.; SILAIWj, A.IL IantineMing an aultibiotic with ant ifungal properties produced from Penicillium janthinellm Biourge.'Antibiotiki 8 no.3t 207-M W1163 (141U 17 le Laboratoriya antibiotikor biologo-poobvennogo fakulsteta Mookovskogo univeraiteta Imeni Lmonosova, , , I . i ~~r -~ - w' ACC MR: AP6028633 SOURCE CODE: UR/0297/66/011/008/0727/0731 AUTHOR: Lisina, Yes S. ORC., Antibiotics Labora~ory, Soil Biology Facultyp Moscow University (Laboratoriya antibiotikov biologo-pochvennogo fakuAeta Moskovskogo universiteta) TITLE: Fungistatic action of janthinellin and griseofulvin on some phytopatho- genic and saprophytic fungi SOURCEs Antibiotiki, v. 11, no. 8, 1966v 727-731 TOPIC TAGS: fungistatic compound, janithinellin, griseofulvinj fungust phytopatho- genic fungus, saprophytic fungus, antibiotic ABSTRACT: The-Tungistatic effecC of janthinellin and griseofulvin on phyto-11 pathogenic fungi of the genera Ascohyta, Alternazia., Fusaxiwn, i Ctad~spoziwn, and ffetniinthospmlum (causing root and stem disease, in legumes, Grominae, and .-Cruciferae), and on partially para- sitic fudgi. in PeniciZtitm, Cephalospoziwn,*and Glioctodim Jaffecting weakened plant tissues and seeds) was studied._ !".Saprophytic. strains of the selected species were used for com-, parison. Janthinellin proved to be considerably more effective i against phytopathogenic fungi than against-saprophytic strains,, ian'd most effective when the test organisms affected-legumes- 615-779.932-092.258: .28 ACC M AP6028633 f7 IThis probably-due to the fact that the fungal species Peniciltiwn janthinettwn B. (the source cf janthinellin) is predominant in the root zone of legumes. This selective effect of janthinellin indicates that plants can considerably influence the microflora in their root zones. Griseofulvin i had an identical fungistatic effeci on phytopathogenic, and Isaprophytic iu.ngi, which may be connected with the ability of ldiffer~~ species of Fenioittim to form this antibiotic*, [WA-50; CBE No. 121 SUB. CODE:' 06/- SUBM DATE: 25Feb65/* ORIG REP: 005/ oTH REP: 001/. LISDIA, Z. So "Production of enantilidene-acetonell., Essafov, Ve I:J, W2adimirtzev,, 1. Fop Kassikhina, Mo Sop LiSiMl Z* sop PrOrdnal Z. So, and Raicher, I I. (p. 814) I I SO: Journal of General Chemistry (Zhurnal Obshchei,Khimii).1943., Volume 13.. No. 11-12. ~,2 M,", sae4~,,a- I~Z. 1 7. L 25982-46 L418 ( 1) SCTB DD ACC NRi'AP6015694 SOURCE CODE: UR/03W691000/005/0039/oo43 ~_AUIIIIORt. Vyalov$~ Ai M.,;' Lisichkina, Z. S.- 5 ee of ~Hygiene meni- F..'F. a nstitut gigi eny) ORG! Eri man (I y TITLE-", _CharAA~ri6tics: of aor.A: clin-i cal and physiological changes In workers exposed to: adtionL of: dispersedi constaut ~mametic fields under industrial and,laboratory- ~7' ~Jons~_ dondit bil "A' 9-0 yens- ssiianil In evan ya no;-1,5 6 i ~roN za 0 ----.TOPIC _-TILGS ma&ietkc :field, biol'o ical'6ffect: humen~,p ye olo' -1nduitrial hy central netvolls7-syst em. ling.- n8i '-,aiAhors -magn -tic -field ihte c~6 -to the data. com ty'. piled. by the. iU ii~ and' de -zi'g 6-vices oe~ -r in arpu magn, magaeti n attbLins*115W ___ undi duatrial- ----the hands:of.workers can reac dohditiO;38~.. -,Ab&peak--A-ntensity- affecting h 26O__;4OO0. oe. ~ During repair work, when the hands are actually placed inside magnetic sou mces the intensitk can--climb.to-a- few -thousand-~ oe,-; while the head3, thorax, abdomen, and :-legs are exposed to 150 oe. In 1961 the Institute of Hygiene imeni Erisman conductE4LLL A. clinics.1 and-physiological study of 90 industrial workers and researchers exposed to the effects of dispersed, constant magnetic fields. The length of servi ce,of 'these subjects ranged from less than three years (first group) to more than three years (second group), and the age ranged from 20-40 years. It was found that during rd .113 UM 613.647+617-001-21457 L-25902-66 ACC NRi A:?6ol5O94-- the first part of th eworking day, th e hands of workers in the first group-did not ~_.-shov. any I Changes. At the end of the working day, physiological shifts had appeared, ,,fin some. The most consisten,t.symptom was cutaneous'hyperemia of the hands,- especiall~y the right hand. -'This symptom was noted with equal frequency in both workers and researchers.- I study of the local:reactivityof su~jqcts.by intracutaneous adrenalin--.-, -hystainine.probels.,revealed a decrease in, and unstable tonus of, sympathetic and parasympathetic innervation in distal parts of the hand. Pain sensitivity was also c 'he second and third fingers of the right hand. Jounato 'be lowered, espe ially in t Cardiovascular,tests revealed-that both Industrial.workers and researchers experiencel --altered'vescular rea:ctions to exercise and a tendency toward arterial hypotension. -.Changes In stethoscopic indexes, a tendency towards sinus bradyearaia, and EKG changes (elevated T spike,and slightly lowered QRS value) were observed less often. ..,Occasionally, nervous systdm excitability was affected by magnetic fields: one subject periodically suffered from headaches towards the end of and after the workingday. Some subjects suffered from unpleasant sensations and pain in the car- diac region, bones, and joints. Others experienced increased fatigability, weakness, :_disrupte ite,~etc, Examinations revealed elevated knee reflexes, eyelid, and appet occasi.onally.tongue tremors.. An investigation of the oculo-vestibular system by K. A-I--Dmitriyeva revealed various degrees of depressed and elevated excitability. Maled altered mobility of neural processes, and EEG teata by-F, in some cases, a predominant cortical inhibitory process. Electrophoresis of blood samples by L. V.-.Zhidkova showed some increasesin the globulin fraction with a Cqrd . 1. , i_- _-- 1~ ;. . .1 DYADIKINY I.G.; LISINENKOV..--A.T. Calculation of a dose of neutrons from a polonium-beryllium source on the surface of a protective covering of paraffin up to 60 cm thick. Prikl. geofIiz. no.36:233-235 163. (KERA l6tq) (Neutrons--Scattering) LISINETSKIY I How we achieve the receipt of pV4nts on time, Fin. SSSR 37 no,,,704-85 Jl 163. (NM 160) 1. Nachallnik inspektaii gosudaretvennykh dokhodov Zhovtnevogo raymmogo finansovogo otdola Odessy. (Odessa-Fayment) LISINHTSKIY. I. Procedure for 'establishing a comodity fund. Fin.SSSR 21 no.4:79-81 Ap 160. OaRA 13:4) 1. Haeballnik inspektall pedolchodov Stalinskogo rayfinotdela Odessy. (Odes sa-Aanufte tures.-Finance) I Ozarow declared a deteradned struggle against defictep p. 2. (ROLNIK SPOLDZIELCA. Warazawas Vole 8j no* 39 Jan. 1955.) SOt Monthly List of East European Accessiona., (EEAL),, LC., Vol. hj, No# 6., June 1955,, Uncl. 25319 LisillisKiy. G, 'Maket "lami-,ovyy Gene-rator" Z-Tipovoi ucheb. mkcit Voen. Svyazist, 1948, No. 7, S. 22-26 SO: LetopistZhurnal, StateY, No. 30, l.'oscow, 1943 Electric Power FLants Operation of electric power stationa for motion picture irist,,allation--! ir. cold weather. Kinomekhanik, 'No. 11, 1952. 9. Monthly List of Russian Accessions, Library of Congress, May -1953. Unclassified. in.#.; GORELYKH2 A.G., lnzh.; TROFIMOVp D.P.., inzh, Mechanized erection of concrete supports in the Krivoy Pog. I N163 Basins Shakht. stroie 7 no.lltl9-2Z (KUA 1727) 1. Kriv-lrozhWUy filial Ysesoyamogo nauabno-issledovatelt- skogo instituta organi2ntsii i mekhanizatsii shakhtnogo stroi- tell~stva (for Lisitsa,, Gorelykh). 2. Treat Krivbasshakhto- prokhodka (for Trofimor). oil a A, A E A-A-L-IL JL I L r 'a -4 A-1- MA4"- fl, Z, - -Ou . -.0, ... " ~ - .1vig's- - . - ~. I I IF Z7 f~)q, Lk **A Hi 90C -00 0o 0114M14 Coe" a" reswad N k sk 00ftwink F. Mod. (U. S. & A.) 21. No. to/li* ~00 of cimizal system the casho. 00 A 4 =tnertaboApti o*y:bq dbtvdx4 as shown by the 0 00 wWwl. I'hb my be the cum of nuany .00 t a it. rbylkL and pp'rg:*Qk*kW RMIDUMM. 0. M. KQNAOPON 90-3 0 000 too WOO so so go: ,If glow SIVINALy- slow ."In. WOO ~40-j -T Qv dat too u a IT &I We At Ill 41 it a' t -a' TZ !T~ 00*000000060000000 100,600010000000000*000 ***00000000*01 Weeie : : : : 0 "Neurological Symptoms-of Coinatosa k1alaria," bled. P4razitol. i Parazitar. Bol., No. 1, 1946. Docent, Inst. 41arla and 11ed. Par~sitol, Tadzhik SSR Mr., Chair Nervous Diseases, Stalinabad Ned. Inst. 1946 ONU:6, , a s T w 21 V A 3d 'S V A M a a a 4; a Ow Ift a 0 0 ft A -2 1 b 1 11 _i~ . I GO$ Av s **- 7900_~- "Up"013 00 (Pim 03 (*" **"-" to P"m "%MIS qu "111 j MWAO 01 W"In .%""q am" lulm) =w" smamm CV_Mwv " A- V"=Vrjs Iw a* m m~VOMP " MNAP 0*0"4 OU *MM,(4A" J"ns Pam tq IM 9 tiRm puwAaw Apmp *n paq" GOD .8p 39WIMM al 22H 3 au -=OPTS=) m '-m FOMA" q4A "Wa MP 119NIX *w SOS III 9001"W rinmm imdaxu;nza p " tonoFaovoa Pat a" ul -XMIX0 No vq imm 9 "Ml"s,_Maqq ja wumW arald- nvqd q)9 mD al flautc*M Oql ssalseqM -,%, Is qmM mp ul qmlv *pdanda ma w3johoul !:r,-"dj,;#,O,"wmpOwmp3T 6gDjxwm*Aw" MR OR VIA=" of vljVqM I 'S=VpqWaq pCW XjnOW 001 nwPmmx Mr-I -Mm apdMIO joj alAupmW SUMMM 4q, q" &FmsjMfnur",s"aAwj" kq va"mp -1-1% :Adr _1 All A gpm "A pmh- - M., qmpalnw 000 aia aqi p -qMpvM - uyp aqi po r"mWj pnp ammtq am= pas Avm Inq Isaum on 000 anWU oaqj pwM affl-I p- ;qljI al --dsa IQ pp 'AaWt3gjo p2j" pwr ul *Mmm $"*x usu _ Mp am I q1t p"pio oqi al SWIM" clidan" jol ap*M13"3 jvqs o1 spacdaLow -vivaIumpud mxip!qi me map pim Izatm ap In ivww qalq#A same ppindwv ia"Ad lo "WmPqP "- Is WIRd env tmm jw3daw4p mwlv uAma-v aq~ "d tue 2ij) v,p"lqpjal so"- -Ilw#qdpugaqjujp--qaocmiqa"Vqpq aqsul - m its Rama 44 papm t I'laigi Ix" 9 J311v too" w"d-t f# smite spidum 'r -P-)xV -p cqwqiAqj V iq uW- in 410MM23 ."Sntmwf U" OWVWA 01 MWJU SIM 0* -ap Wfta Mwp v tq p-alla) H-Mis -al-A a) mads sMww -ac" al "ftmp jusnuasqns f-eqs""re shp -as Nq &Pwp-u*d p- Anw- nommuou m vnmi&- 00 00- &A*&-* tq MM=q 42M MIM UT POMS3, UtSIPWbg 11 4 Pn *9 Y444 quuwoMm wOOM v 10 va"m Aq (*Of 9) .umu -9 p-Waid ull-I sla* q,,q 00 0. ul" - awffl aw"d -- aww" W!mp wip Ou Imam %I punpi )wql ci snolinvav du in s1 Ap~)Um cr .1wir pug *(&O*w Z *DWVA JO aff)s V MOPUM 'ApmmMlmMe arnimuss *Nix K PIM 11680MAU vvTw47w"prAvP'- we* f"Ummm pug laum vwap~v powwqw p= Wssm *mr# 10, 33 "if Is Ii of %I Ps $1 n it 1 *1 t 9 1 vzw 0.7 st ct 11 it x 9 ft R of it It WI or Of 9 OF a 0 0: So* of** 0 a 571 11 We ~.i~ *a "M -Lxza MR: MINOR, bagio~,Mehip mop. b0 on 13- U--fiti7of", as's a M At Md. .1 MOM LISITSA, 7. M. Loth4rgic form of encephalitis with psychic disorders. B6vropat. psMiat., Moskva 19 no.4:23-27 Jhlr-Ang. 1950. (CUM 20:1) 1, Of the Clinic for Nervous Diseaeas (Head - Prof. A. S. Pentsik), Stalizabod Xsdica2 Institute, Stalinabad. LISITU, P.M., dotsent (Riga) complications of influensa.A2 in 1957. Klin.med. 37 zLo'9:47-53 S '59. (MIn 12-12) 1. 1% Reepublilmnakoy klinichaskoy bollnitey (glavnyy vrach Z.R. Shelemiua). (IMMUZU, complications) (NINGUS SYSTEM, diseases) IMITSIKO A.S.., prof.j LISITSAy FeH.q dofigent; PANAT N. P. (Finet) Experience in vaccination against poliomeylitis Vith live att nuated~vaccini,, KLinemed, 38 zo,9s48-34 8 160. 06A 1~01) P.M.; SILIS, VOPO Treatment of hamiballism with am1nazins. Zhur.nevr.i palkh. 60 no.107-39 160. (KM 13s6) 1, '31expublilanakaya k1lulobeskaya bollnitsa imeni P. StradyVa, Rigas (MMORMHUnM ther.) LISITSAv F.M. Ulse of tha gang3-ion-blocking Imbstance tetramine in clinical neurology. Zhur,nirv. i paikh. 60 no. 2:161-166 160. (MW 14:4) 1. ReOpuUikanskaya klinioheskaya bollnitea Imeni P. Stradynyal Riga. (PIPERIDIVE) DROGICHINAp B.A., doktor med. nauk,- KEVORKIYAN, A.A., prof.; LURIYE, Z.L., prof dotsent; PENTSIK, A.S., prof.; FVSHKOVSKIr, G.V., prof.; SHAMTOVICH, R.A., prof.; DAVIDERYOV, S.R., prof... otv, red.; BOGOLEPOV, N.K.,, prof., zam. otv. red.; (Hultivolume manual on neurology]Mnogotomnoe rukcrvodstvo po nev- fologii. Moskva, Medgiz. Vol.3. Book 2.[Infectious and topic diaeases of the ner7aus system]Infektsionrqe i toksicbeskis bo- lezni nervnoi sistevy. 1962. 524 p. (MIRA 15:11) I* Deystvitellnyy chlen Akademii meditainskikh nauk SSSR (for bavidenkov). (HERVOUS SYSTEM-DISEASES) LISITSA, F.M. (Moskva) Aloksandr Ydkhailovich Grinshtein. Zhur.nerv.i psikh. 62 no.6: 935-937 162. (MM 15:11) (GRINSHTEIN,l ALEKSANDR NIKHAILOVICH -1881-) i~ 1; ~- -- ~ ~~- ~- . .--, ~ .- I - . I . - --- , . 0 LIEILA".P. kand. med. nauk; MANIK, YU.S. - - Spontaneous rupture of the inferior vena cava durin.g llabor. tl",sh. i gin. 40 no.2;123-124 Mr-Ap 164. (MIRP 17: 11) 1. Kafedra akusherstva i ginekologii (zav. - prof. A.V. Anisimov) i patologicheskoy anatomii (zav. - prof. A.V. Sosunov) Ivano-Fran- kawskogo meditsinskogo instituta. LISITSA, 0. P. Cand Mod Sol -- "Veatment of premature abortion with nodium bromide and oaffaineo" Chernov-tsy, 1960 (Chemo-vtsy State Mad Inst). (KL, 1-61, 208) -401- LISITSA, G.P., assistant Role cd.' bromine and caffeine in the compound treatment of premature termination of pregnancy. Akush.i gin. no.5:67-70 161. (MMA 15:1) 1. 1 kafedry akusherstva i ginekologii (zav. - prof. A.V. Anisimov) Stanislavskogo meditsinskogo instituta. (1KROM.-THERAPEUTIC USE) (CAMINE-THERAPEUTIC USE) (OPSTETRICS) L ITSA, G.P siatent; BARILD, G.V. Use of tissue therapy in diseases of the female genitalia under oanditions of a woman's health center, Akwih. i gin. no.2tt-36-137163. NIRA IWO) 11 Tz kafedry akusherstva i ginekologii (zav. - prof. A.V. Anivizov) Stanislavokogo meditainskogo institute. (MMMIM ORGANS_, FM= DISWES) "'IORGANOMEWY) - i.i ~,i i . -- - Lisitsa, I. G. - "On 4ire torsion of a !Aning plumb line in t'-,.-e laying out of minos," Izvestiya Dnepfopetr. gornoeo in-ta, Vol. XIX, 1,048, P. 1-35741. SO: U-3600, 10 JulY 53, (letopis, Zhurnal Inykh Statey, No. 6, 1949). Donets tasin--j~,ignetilsi-,~, Terr~stri---' .Diurnal variation .in the declination of a magnetic meridian at different depths of the Donets Basin in magnetically oriented irines. ZTrudy7 V14D.11, 22, 1950. 9. Month List of Russian Accessions, Library of Congress, October -1951, Uncl. ABQUV~' /S$.'iX-;v . nd.tokhn.nauk; AVERSHIN. S.G., prof., doktor takhn.nauk; AMMOSOV, l.r., doktor geol.-min.nauk; AIIDRIYEYSXIY, V.D., inzh.; AMMOPOV, A.N.. inzh.,- AFANASIYRV. B.l.. inzh.; BMGMAY, Ta.V., inzh.; BICKHA, Ye.Ye.. in%h.-. PIOGACHEVA. U.N., inzh.; BUKRrNSKIY,V.A.. cand.teklin.nauk; VASIL'YRY, P.V.0 doktor geol.-minsnauk; VINOGRADOYl, B.G., inzh.; GOLUBEY, S.A., inzh.; GCRDIITNKO, P.D., Who; GUSIV, N.A., kand.tektin.nauk; DOROIG1111, I.V., kand.geol.-min.nauk; KALKYKOV, G.S., inzh.; KASATOCMCIU. V.I., doir-tor khtm.nauk; KCROLEV, I.Y., lnzh.; KOST~IVTSZY, A.A., inzh.; ICHATKOVSKIT, L.F., inzhA; KRASHFUINNIKOY, G.F., prof*".doktor geol.-min.nauk: KRIKUNOV, L.A.. inzh.; LLIVIT, D.Ye.. l.nzh,.; LISITSA jj..,,..ksnd.tekhn.nauk; WSHITIKOrf,. V.A., inzh.; KATMEV, A.K., -ftUe, lamdegeol.-min.nauk; MWURISHVILI, G.Ye., iznh.; MIRONOV, K.V., inzh.; MOLCHANOV, I.I., iznh.; HAUHOVA, S.N., starshiy nauchW sotrudnik; IMKIPZW, V.Ye., inzh.. PAVIOV. F.F.. doktor tekhn.uauk; PANMOV, P.N., doktor gool.-min.nauk; POPOV, V.S., inzb.; PYATLIN, M.P., kgnd.tekbn. nauk; RASHKOVSKIY, Ya.ll.. inzh.; ROMANOV, V.A., prof e, doktor tekhno nauk; RYZHOV. P.A., prof., doktor tekhn.nauk; SELYATITSKIYO G.A., inzh.; SP4UNSKIY, M.A., inzh.; TERRITOYL7, Ye.V., inzh.; TITOV, N.G.,doktor khim.nauk; GOKAREV, I.F., inzh.; TROYAN."'jKlY, S.V., prof.i doktor geol.- min.nauk; FEDOROW, B.D., dote., lmnd.tekhn.nauk;P-mOR0V. V.S., inzh. [deceased]; KHOREInOVSKIY, A.S., prof., dok'Gor geol.-min.nauk; TROYANOV SKIY, S.Y., otvetstvatinyy red.; TERPIGOW, A.M., red.; KRIKUNOV. L.A*, red.; KIJZMVSOV, I.A., red.; MIRONOV, K.V., red.; AVERSHIN. S.G., red.; BURTSEV, M.P., red.; VASILIM, P.V., red.; MOLCHAN07, I.I., red.; RYZHGV, P.A., red.; BAIAIEDIN, V.V., lnzb., red.; B10M, I.M., kand, tekhn,uauk, red,; BUKRIIISKIY, V.A., kand.telchn.nauki red,; VOLKOV, K.Tu., inzh., red.; VCFLGBIYFYt A.A@,, inzhe, red*; ZVONAREV, K.A.,-prof, doktor tekhn.nank, red. (Continued on next card) ABRAMOV, O.Ko--, (continued) Cqrd 2. ZDANOVICH, V-GO, prof.,doktor tekhn.nat*jred.; IVANOV. G.A.. dok-tor gool.-miu.nauk, red.; KAIJUSAYLY, N.M., red.; KCROTKOT, G.T., kand.geol.- min.nauk, red*; XOROTKOT, K.Y., kand.teikhn.nauk, red.; KAKIATEM. A.A.. doktor geol.-min.nauk, red.; OMELICHWO, A. N., ka nd.tekb.n.uauk,, red.; SENDERZON, E.M.,kand.geol..-min.nauk, rod.; USHAKOY, IPRO, dots., kand. tekhn.nauk, red.; DOLOKOV, V.S., to nd.geol.~min.n#uk, red.; KOROLEVA, T.I., redAzd-va; KVHAIJCINA, V.I., red.1zd-va;.,.FROZOROVSKAYA, F.L.9 tekhn,red.; NADHINSKAYA, A.A., tekhn.red. [Mining; an encyclopedia handbook] Gornoe delo-, entaiklopedichaskii apravochnik. Glav. red. A.11sTerpigporer. Moskva, Goe.nauabno-tekha. izd-vo lit-ry po ugollnoi prorVehlo Vol.2. [Geology of coal deposits and survey1ng] Geologlis uq,-ollnykh mestor'ozhdanii i marksheiderskoe delo. Redkolegiia tow S.V.Troianckly, 1957. 646 p. (MIRA 11:5) 1. Chlem-korren ondent Ali SSSR (for Karava ev) Mal geolo~7--Dlctionarie,3 ,,LISITSA, I*G,, doteent Surface fw1ting during underground workings in the 17ikopol' Manganese Basin. Izv*vys.ucheb.zav*; gor.zhur. 3-13 '59. (MIRA 13:5) 1. Dnepropetrovskiy ordena, Trudovogo Kraanogo Znameni gornyy institut imeni Artema. Rekomendovana kafedroy marltsheyderskogo dela. (Nikopolf-Manganess) (Mining engineering) (Gaults (Geology)) -, LISITSAI I.G,., doteent Limilos for the use of stopped mine orientation. Izv. vyo. uchal), zav.; gor. Our. no. 11;87-92 160. (MIU 13:12) 1. Diepropetrovekty ordena Trudovogo Krasnogo Znameni gorny-y institut imoni Artemse Rokomendovana icafedroy marksheyderokogo dela Dnepropetrovskogo-gornogo inotituta.. (Kine surveying) LISITSA, I.G.,,, kand.tekhn.nauk Offoet method of mine orientation. Gor. Ahur. ne.4:64,67 lp 160. (MIRA 14:63 1. Dnepropetrovskiy ornyy inotitut. Wne surveying) ;, k LISITSAp I.G., dotsent Comparative results of offset and f5rroscopic orientation In mines, of the Y-rivoy Rog Basin. Izv. vys. ucheb. zav.; gor. zhur. no.11: 58-60 '61., (14M 15:1) 1. DnepropetrOVBkiy ordena Trudovolgo Krasnogo Znameni gornyy institut imeni Artema. Rekomendovana kafedroy marksheyderr;kogo dela. (Krivoy Rog Basin-14ine surveying) LISITSA., I.G.p kand.tekhn.nauk Using plumb bobs in geometrical orientation of mines. Gar. zhur. no.8:1+9-52 -Ag 163. (MIRA 16:9) 1. Dnepropetrovskiy gornyy institute (Mine surveying) (Plumb-line deflections) - T 'T; I--T- LISITSA, I.G,,, dotsent Multiple bob plumbing during mine orientation. Izv.vya. ucheb. zav.; gor. zhur. 6 no. 12:68-75 163. (MIRA 17:5) 1, Dnepropet-rovskiy ordena Trudovogo Krasnogo Znameni gornyy institut imeni Artema. 'Rekomandovaria kafed,roy marksheyderskogo dela. LISITSA, M. [;Toytsia, - --------------------- -- Heac Planck. Nauka i shyttia 8 no.4:47 Ap 158. (MIRA 13:5) (Plandk, Max Karl Xrnest Iodwig. 185P,1947) -T-~ P, "-5 777 LISITSA, H. []:Vavtela v Halt dots, "Froz on" "ght- Znan-ta Pratsla (PhOsPhorescencg) n0.10:6-7 o i59. (MIRA 13:2) nfia--Onckit6g. and fOr tht A76 A In Ausidit. to( 5.4w rottiulm arc worked out for ~ i1 f I e o std b~ a p n P:of light pas mcs, mi rig; l P ft ~ l1witiwo for !ibiorjAlon In the, plate;. and haterv, l I o i-.t tho.thla I -'ers of air kmwt thm with;, W~nqss of dfimmioning ~ of tho polarizer. ( tho pRuA and of the air space, between thm) these !, t%VO Cjre~;ti = InCTC1150 be VaILC Of P, and j.r. light" Incidca at the Bn:vhur anglo on n poir t Ic V),mej, diouftl conje- out 99~3% I formll. Lit) ~JrdtwW wv- fil'ald (c) fzpmduce ICV1311t, C.g, for 11W ~%,rilttioa t1i j, Mol Ilm ar& U1, immf for of iN- polmizmkilt of ix. fi-~ht 1-,;, 4 pile. U ukuhtm sllw.111~-j "J", C. 'AhWAY W SUBJBCT USSR PHYSICS CARD 1 / 2 PA 1937 AUTHOR LISICA,M.I. TITLE The"Spectrophotometric Method of Investigating the Dispersion and Absorption of Solids. PERIODICAL Dokl.Akad.Nauk _1119fasc-4,803-805 (1956) Issued: 1 / 1957 The quantitative investigations of the absorption spectra of solids meet with some difficulties which are connected with the exact consideration of the re- fleotsa:'light. se method develops d. by.the author m akes it possible not only to determ,ine a reliable absorption curvep but also to construct the absorption curve-in-the same;apectral.range. Here-the main varieties of this method aro discussed, Tari e 01 'ft'wi'absorbing plansparallel layer a parallel bundle of light is -assumed *6 inoide:with the intensity I It is then true that: 2 _jCd 20_20) D. e d ~Xo 2Kd 20 -2Kd) I R: even ai A H I d'' , 1 4rlanote Ah,:e in't.ensity of' the passing through and the reflected bundl reap .epti*.elyp K the' absorption ,coeffioientj d - the thickness of the layei.% L:- the reflection..006ffic'ient of the surface, D and,91 - the trans- parency- and reflection coefficients respectively of the entire layer. Here only the most. simple Pase of a normal incidence is dealt with..At first R and K are absorption bands are split into wo ooiiP__01fdntff- in:-tne- cuaw vi- curve of true absorption. These two varieties offer many possibilities. The moot promising is apparently a third variety which uses only the bundles of light that pass through. The tranparency coefficient D of the two samples of different thickness must in this case be measured for this purpose, after which a system of equations of the above type is solved. This is unfortunately possible only by approximation. INSTITUTION: State University Kiev Dissertation: IlLrivestigation ofl-licrospeectrum Absorption of Cr~-.rstals Ln Polarized Light in the Inframd Spectrum Region." Cand Phys-!-~~--th Sci, Kiev .33tate U, Kiev, 1-953. fieferativn,-.ry Zhurnal-Fizika, Moscow, May 54. SO: SLU 284, 26 Nov 1954 I - ~ 1 . . I . ---- - , - -- , . , . . k;:: ~ -. --,. : % - I- 4, ": , I - It~::,~ I.. . ~ : , - '.I:a . : ~ USSR/~hysies----- Dielectric layers 1077- Card 1/1 Pub. 153 13/24 Author Lis~tqa,-M. P. Title Refl6ctioln.and passage of light through a system of thin and thick dielectric layers ....Periodical. Zhur. tekh. fiz., 24, No 10, 1837-1850, Oct 1954 Abstract'l-1. The author derives recursive and general formulas for determining the intensity of the reflectel and passing light through a system of any nimber of thin or thick isotropic layers. They consider some definite cases where the general formulas are applicable to the study of trans- parent coatings. Thanks A. A. Shishlovskiy. Institutic~,,a. :Submitted February 24, 1953