SCIENTIFIC ABSTRACT MANCHEV, S. - MANCZARSKI, S.

Document Type: 
Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): 
CIA-RDP86-00513R001032110014-8
Release Decision: 
RIF
Original Classification: 
S
Document Page Count: 
100
Document Creation Date: 
November 2, 2016
Document Release Date: 
March 13, 2001
Sequence Number: 
14
Case Number: 
Publication Date: 
December 31, 1967
Content Type: 
SCIENTIFIC ABSTRACT
File: 
AttachmentSize
PDF icon CIA-RDP86-00513R001032110014-8.pdf6.41 MB
Body: 
BUGARIA Chemical Technology, Chemical Products and Their H-27 Application. @ermentaticn IMilstry. Abe Jour Ref Zhur - Khimiya, No 5, 1959, No. 17241 Author Tonchev ' T.; Yanchisvp S. Inst Not given Title New Types of Wine Yeast Orig Pub Lozarstvo i vin stvo, 1958, 7, No 4, 33-38 Abstract From the local yeasts produced in Varna and Levskigrad, new cultures of vim yeast were obtaineds Varna - 52, Varna - 38J. arxi biascat - 35. The laboratory ard pilot plant invostigations, of these new yeast cultures present reasons to rec nd theza far the full size co=wrcial testing in the indicated rayons. -- G. Valuyko Card 1/1 MANCHU V ., SUmat Mwistov Wim stabilioation by metatartaric acid, Sbor potrav VSChT VQ-@. 5 pt.2.-25-36 761 [putl. 3623. 1. Kafedra vinodeliya., Vysshiy institut pishchevoy promyshlennosti,, Plovdiv, Bolgariya. MaCH9VA, N.. dote.; MARKOVA, G. Combined therapy of habit scoliosis with ultraviolet rays. Suvrem.med., (SCOLIOSIS, therapy, pbys.ther.with ultraviolet (ULTRAVIOLIE RATS, therapeutic scoliosis, with phys.ther.) (PHYSICAL THERAPY, in various scoliosis, with ultraviolet with physical methods associated Sofia 6 no.2:64-70 1955. rays) use, diseases, rays) DAKHNOVJ' V.N.J. doktor geol.-miner. nauk; KHOLIN, A.I., kand. geol.- miner.nauk; PESTRIKOV, A.S.; GALUZO, Yu.V.; AFRIKYAH, A.N.; xUDKE H, R.V.; FOPOV, V.K.; FOZIN., L.Z.; LARIONOV, V.V.; VERDELISHTEYN, B.Yu.; GORBUNOVA, V.I.; DZYURAK, M.D.; YEVDOKIMOVAy V.A.; ZHOKHOVA, R.G.; LATYSHEVA, M.G.; MARENIKO, N.N.; MANCHEVA. N.V.- MOROZOVICH, YA.R.; OREKHOVSKAYA, Ye.P.; POKLONOV, M.S.; ROMANOVA, T.F.; SEVOST'YkNOV, M.M.; TANASEVICH, N.I.; FARMANOVA, N.V.; FEWROVICH, G.P.; SHCHERBININ, V.A.; ELLANSKIY, M.M.; YANUSH., Ye.F.; YUNGANS, S.M., ved. red.; YAKOVIEVA, Z.1., tekhn. red. [Using methods of field gwphysics in studying gas-bearing re- servoirs]Primenenie metodov promyslovoi geofiziki pri izuehenii ga- zonosnykh kollektorov. Moskva, Gostoptekhizdat, 1962. 279 p. (MIRA 16.2) (Gas, Natural--Geolo)v) (Prospecting-Geophysieal methods) VENDELISHTEYN, B.N., BUKANOVA, M.G.; GORBFAKO, A.S.; ISHMETOV, F.G.; SKIBITSKAYA, N'A.; MANCHEV#@-_Nj.- SHVARTSMAN, M.D.; DAKHNCV, doktor geol.-m R-er.-@aui;-priof., red.; KUZIM-INA, N.N., V.N@v Z ved. red,; POLOSINA, A.S., tekhn. red. (Album of nomograms and charts for interpreting the data of geophysical methods for studying wells] Allbom nomogramm i paletok dlia interpretatsii dannykh geofizicheskikh matodov isaledovanlia skvazhin. Pod red. V.N.Dakhnova. Moskva, Gos- toptekhizdat, 1963. 61 p. (MIRA 16:11) (Prospecting-Geophysical methods) MANCHEVAP it.; GADC101, Sv. h caBe of generalized cytomegal@, in a newly-irn in"ant. Akush-Ginek-3 no.3182-84 164. 14-ANCHEVA; R.; 1111.10-I'A., P . A newborn Irif'rr: t wl * @, , @;r V-3r,' t-a 1 .9 ,rl rver.- tr; - , .,-, - @,-. e " i. . Akush. ginek. (I @ a, i. -, . " : ; ,,, - I @ -:65@ 1. Parvi gradakf rodi Pri dom, SrP 4 ia (g I . lekar: Br. i@a.ua m, V141, Soflia, Katedra po detski bor),31,1 % ,rukov.: '-. Submitted Perembfr 19(:@,. BULGARIA Geriatrics HATEEV, Dr., VULNAROV, L., BoyADZIiIEV, E., HANCHEVA and KIIUSTEVA, T., Center of Gerontology and Geriatry, MNZSG "Changes in the Anthropometric and Hemodynamic Indices of Aged and Old People Under the Effect of Functional Loading with Physical Exercises" Sofia, EksperimentaIna Meditaina i Iforfologiva, Vol 5, No 2, pp 114-118 Abstracts The Anthropometric, physiological, and hemodynamic indices of persons with an average age of 75 yrs who exercised and participated in sports were compared with those of a control group of people of the same age who did not exercise mystesatically. The people who exercised syste- matically were divided into two subgroups, those who exercised regularly and those who did not exercise regulftrly, while the people in the control group were divided into a subgroup of active people and another of peqsive people. The comparison showed thatibeneticial changes took place in the group that exercised and that theme changes were more pronounced for the subgroup that exercised regularly. Tables, 15 references (4 Bulgarian, 8 V33R, 3 Western) 6 Manescript received Jun 65. Russian and English rise# ZAYKOV, M.A.; TSELUYKOV, V.S.; WUNSHY, Dj-,w-InIN, N.V.; Ltli'@,INA, F.G.; MESHCHERYAHOV, P.A.; Prinimali ucl@astiyp: PEIdY,4,jV, K.7-RYIJTOV, V.N.; PROKOPIYEIJ, YAFr,4AOV, Y,.-.; ZHURAVLEV, M.A.; MARDIIN, P.G., NASIFFUDIN, -S.; M""CI',,FvShfY, .1"I., FFLYliVSYIY, M.A.; SERGEM, V.V.; UWAINOV, K-OBY-LEV,-- V.h. KUC"O, I.I.; YIUI45YIY, M.L. Pressure of the metal on rolI5 in rolli,iF cart-on and alloyed stet-Is on a threp-hi.--h t,illpt mill. Izv. vy-s. uchel.. zav.: (-.@ern. mpt. 4 no.8:7P-91 I(l. OmiiL, n:()) 1. Si@,irFkiy mpfallurgicheF-.I--.i,,I inst-tttttt. FLEKHANOVl' P.S., inzh.; KOSW6P V.A., insh.; KRITININ, f.A., inzh.; Prinimn 3 1 uchas tiye t @ BAZHEN(TV p MeM. ; VAMMYN, I. L. - POPOV , P. I _8MCHN GRDINA, Yu.V.; d6VORK.CV, A:P.j ZAKUfMKO N. I.; BV-Sgj NFZTFJWj N4A.; GRIGORKIN, V.I. RoUjmg of high-manganese rails. Stall 21 noai@423-425 My- 161. (MIRA 14-: 5) 1. Nuznetskiy metallurgicAeakiy kombinat (for Plekhanov, Koshkin,, Kritenin, Pazhenov, Vaynshteyn, Popov,, Zakharenko,, Manchevskiy). 2. Sibirskiy metallurgicheak-iy institut (for Grdina, Govorkov, Nesterov, Gilgorkit). (Railroads-Ralls) (Rolling (Metalwork)) ZAYKGVJ, M.A.; TSELUYKOV, V.S.; KAMINSKIY, D.M.; DADOCHKIN, N.V.; MHCHEP.YAKCFV, P.A.; MARINIR, P.G.; MIRERSKIY, M.L.; PROYXPIYEV, A.V.; OVGHINNIKOVA, R.F.; Prinimali uchastuiye; BELUVSKIY, M.A.; KAFTANOV, M.P.; KUCHKO, I.I.; LARIKINA., F.Ye.; MANGHEVSKIY, I.V.; MARAMYGINP G.F.; MERKUTOV., V.N.; NASIBULIN, A.S.; NWDOV-,--X.-K.; PERMYAKOV., V.M.; CHELYSHEV., N.A.; CHVANOV,, L.K. Investigating conditions of rolling on three-high billet mills. Izvy vys. ucheb. zav.; chern. met. 6 no.10:74-83 163. (MIRA 16:12) 1. Sibirskiy meta-Uurgicheskiy institut i Kuznetskiy metallurgiclwkiy kombinat. JUMH - lame via - RIMMMLiak" SEATS. Adol'f Yovelevich; XUGHENOV, M. I.. ndidat tekhalcheskikh nauk, retsenzeat; BEYUL'AAB. R.D., iazhener, redaktor; BOGOMOLOVA, M.F.. izdatellelciy redigIctor; ZUDAKIN, I.M.. tekhnicheskiy redalctor [measuring instrunents and techniques of measurements] Izmeritellnyi instrument i tekhnika izme@qnii. Hog,-va, Goe.izd-vo obor. proqrahl., 1957. 198 P. (MLRA 10:10) (Measuring iantruments) (Machire-shop practice) MCHINOVA , Z. N. USSR/Chemistry-Organic Mercury Mar 52 "Photo reactions of Organic Mercury Compounds in Solutions. X. Reactions of Dimethyl G. A. Razuvayev, Yu. A. Olldekop, Z. N. Manchinova, Gorlkiy State U "Zhur Obshch Khim" Vol XXII, No 3, pp 480-483 Dimethyl mercury (I), in photolysis, splits into the radicals CH V and CH Hg; the reaction procedds as in the case of aryl mercury compds. When exposed to 3ultravio?etjrays, I reacts with CH3OH to form CH , Hg, and CHCHO. In photoretzction with CHCl , it yields methyl mercurichloride, CH,24@nd hexachloroethane. In soln of CH I when "sed to light, it forms methylmercuriioditte and CH . In CC1 , upon exposure to ?ight, it reacts to form methylmercurichloride, CH3C1 and hei;chloroet4ane. During photoreaction in soln of CH OH and CC141 it forms the radicals CH Hg. and CH which react with various components oPthe soln. The former yields methylmeKurichloQe6 in reaction with CC141 the latter forms CH4 in teaction with the CH3OH. PA 209T45 S/028/60/000/06/06/028 B01 2/BOO5 AUTHORS: Nekrasov; B. M,, Manchinskiy, L U!; Libo, S. 0. TITLE: Standardization of Electrodes for Contact Spot-welding Apparatus PERIODICAL: Standartizatsiya, 1960, No, 6; pp. 19 - 23 TEXT: At present, every enterprise is producing electrodes according to its own drawings. In order to centralize production, the Veesoyuznyy nauchno-isaledovateltakiy institut elektrosvarochnogo oborudovaniya (All-Union Scientific Research Institute of Electric Welding Apparatup, abbrevIaTed: VNIIESO) selected an efficient design, and published the tentative standard "Straight Electrodes for Electric Contact Spot-weld- ing Apparatus, Construction and Exact Dimensions". Six types of forms (Fig. 1) are intended for the working part, Table p.20 gives a olasei- fication of electrode types with respect to their fields of applicatirn Fig. 2 shows ths change in the total number of spots in dependence on the length of the active part of electrodes, The service life of the electrode increases with the reduction of the working part. Figa-3 and, Card 1/3 Standardization of Electrodes for Contact Szot- S/028 /60/000/06/06/02e welding Apparatus B012/BOO5 show the dependence of the service life and cost of the electrode on its length. On the basis of investigations carried out by the VNIIESO and data of domestic enterprises and organizations as well ae the Mezhdunarodnaya organizatsiya po standartizataii (International Organiza- tion of Standardization), the following values were specified in the tentative standard: for electrodes of the types 1,2,6: D 12, 16 mm-h 12 mm; D 20, 25 mm-h = 18, 20 mmi D 32, 40 mm-h - 22 mm; for elec- L11 trodes of the types 3,4,5: D 12, 16 mm-h - 15 mm; D 20, 25 mm-h - 20 mm (D = outer diameter of electrodes, h = working part of the electrodes), It was found that the reinforcement necessary for taking the electrode out of its holder depends on the conical shape@ Fig. 5 shows the results of a comparative examination of electrodes made of various materials, On the basis of investigations, the tentative standard provides the fol lowing materials: Chromium bronze of the type gp@X 0.7 (Br.Kh 0-7)' for welding low-carbon, alloyod stainless, and refractory steel typesi cadmium copper of the type _AK (MK) for welding light alloys, low-carbon, and low-alloy steel types; chromium cadmium alloy of the typeilL.1-56 (Mts-56) for welding light alloys, carbon, and alloyed steel. types; nickel silicon ma6nesium alloj of the t.ype.11-2 (Yts-2) for welding Card 2/3 Standardization of i@lectrodes for Contar-t Spot- S/028 /60/000/06/o6/02F' welding Apparatus B0127BOO5 stainless, refractory steel types. If the types mentioned are not available, copper of the typeA-1 (M-1) may be used. At the same time, the TNIIESO worked out a project of technical conditions for electrode materials with higher requirements. These requirementa also refer to the tolerances of chemical composition. The standards of ron struction facilitate a centralized production of alloy8 and electrodes, This will raise the quality of contact welding, and save nonferrous metals. The "Elektrik" and "Krasnyy vyboT-zbets" Works are also m-,n- tioned. There are 5 figures and I table. Card 3/3 USSR/Chemistry - Carbonates Aug 52 "Variation in the Temperature of Carbonates Being LO Heated in a Flow of Gases," A. P. Lyaban, V. G. cy Manchinsky "Zhur Prik Khim" Vol 25, No 8, PP 808-817 Rtates that in a flow of gases, the slope of heat.- ing curves and the temp at plateaus on beating curves (stops) shifts toward lower temps. The so-called chem boiling of carbonates (analagous to boiling of a liquid) takes place not at a spe- cific tem-P, but throughout the whole range of 228T5 temps. The decompn of limestone is an exception. An increase in the rate of gas flow lowers the chem bp. The extent of the shift of the stops on heating curves corresponding to a given amt of supplied heat advances at such a flow rate. At this gas velocity, particularly in the presence of fine carbonate granules, the article notes, the process of carbonate decompa is affected in that the velocity of the process is limited by the velocity of the chem reaction. For limestone the lowest temp of the stop on the heating curve was 750-76oO. 228T5 SHILIT, B.A.; LYURAN, A.P.; MANCHINSKIY, Y.G. Rate of interaction among the hard components of blast furnace slags. Stall 16 no.4:303-307 Ap 155. (MIRA 9:7) l.Leningradskiy politekhnicheaki3r institut. (Blast furnaces) (Slag) . .. . - . . - ---- -- -- -- - -- ---*"*I- - - - - -7 --- - - ----- . -- ---- @ . - , : i- -1 . ; - . - :- . - - -.. - ---- , - - .--- 41 - - @ -1 - I- @ - "-, . -1 1 .. .1 -- 11 - --- .. ---' .@, -.- 1 1. - I - ---I- - SOV/'I 3 7- 59 - I - Z9,! Translation from R ferativnyv zhurn@l 1')59 Nr 1, 37 (USSR) AUTHORS Man(hiriskiy. V G Anlono@ V M TI FLE Reduct-on of :ron Ore bv Means of Hyci!-o,-,,-n -and C,trlbo.i Monoxide at Elevated Pressures V0S5t-Jn0',:Cn;Ve Zh L''I ,,- z n orudy vodo:-odon-i i ok i s vu ug! e r oda p r iN, s ok 1 k h d,j% I (-- n, vi k h) PERIOMCAL V sb Dorriennove Prolz-o Moscow. M,:tall urgizdat. IzO571 pp 3- Iq ABSTRACT. The process of the reduction of K-,%-ov Rog ore (containing 67 8"0 F e and 1 16% SiOI)%, by tl-e act:on of H) and CO was studied at temPera- tures ranging trom 3@,o to 7000C and at pressures varying from 0 to 2; atni gage@ the ore inves!:g,ted was in a powdered fo-1-11 in grains ranging from O@ 7n- to 1 0 rni-ri in size ind in the form of cubes 1!- 13 mn-1 per side 11 was estab! sh(A the greatest acceleration of the reduction process (PP@ oc(.urs during hydrogen reduction. with the ore in !he form of --inging frorn 0 75 to 1 .0 r-nm in s;zf- and w,th the pressure lri( !(@,,sed to ; -jtm gage At 350-4000 and at pressures in excess of @ @tm rvdrogen reduction of the ore. as Card I well as the redu( i-on of samples of t in the form of cubes 12-13 nim SOV/1 @7-59- t--19! Reduction of fron Ore by Mvanb of Hvdrugen inc.1 Carbon Monoxide (cont ) per side is less effective s@nce ?-ie ratt- of tr c RP ;s slovied down it .kas covored that in the courst, of the RP of ui-j;ns of the Fe ore ail increase In DreSSLIre will accolerate tho d(@cornposition of tb.(- CO ;intil the high C02 concentration in the reaction zone will @,alt the decompos!i1orl p-Q( ess enti-ely. I ncreasing the r,)rQs- sure above i5 dtm gage does not affect the cludwitv of the decomposed CO. Tr: e greatest rate of CO decovripos,.tion is obser% ect it ;,I Temperature of 5001. It -was establis'ned that the effect of the 'Lids pressu-c on the rate of reduction of the orc by the CO is governed by the rec iproc@] nfilience of tilt p-ocess of CO decomposi- tion and the RP of the Fe in the ore Inc- of ')!ocesses beinu affected to a different degree by @an increas(- in qas p,cssw L.. Kh Card 2/2 1-3 , Y/tj 137-1958-3-4733 Translation from: Referativnyy zhurnal, Metallur.c7iya, 1958, Nr 3, p 38 (USSR) AUTHORS: Lyuban, A. P., Manchinskiy, V. G. TITLE: Productivity of Blast Furnaces and the Consumption of Coke (Proizvoditel'nost' domennykh pechey i raskhod koksa) PERIODICAL: V sb. : Issled. domennogo protsessa. Moscow, AN SSSR, 1957, pp 98-110 ABSTRACT: Several years of service of two blast furnaces of an eastern plant were analyzed in a furnace of a southern plant in terms of average monthly data. The increase in productivity of the furnaces is computed separately, as a function of a decrease in the specific consumption of coke (at a constant index of smelting intensity) and of an increase in the intensity of smelting. It is noted that an optimal degree of smelting intensity exists (with respect to the specific consumption of coke), above which the specific coke consumption increases, while the productivity of the furnace at first increases only slightly and subsequently begins to decrease. Reasons for the drop in production figures of blast furnaces when the abovementioned limit is exceeded are analyzed Card 1/1 in detail. Y e. V. -UTHORS: Man-_hinsk@.y, V. G.9 A. Ya. SOV/-,63-.58 2--/46 TITLE: The Effect of the Press-ure and the Composition -.f the Gasr@c-,_is Phase @n the Rate cf the Reduction of Iron and cn the De composition cf Carbon Monoxide ( Vliyaniye davlenlya i sosta-@a gazovoy fazy na skorost@ vc;sstanovIeniya zhelpza i raspad okis-1 ugleroda) PERIODICAL: Nauf--hnyye doklady vysshey shkc,'-y. Metal!-,irgiys, '958, Nr 2p PP. 5-11, (USSR) ABSTRACT: In the present paper the effect of the pressure on the course of the process of the reduction with gaseous mLxz.ures cc@ntaining neutral gas besides carbon monoxide and hydrogen was investi. gated. The experiments were carried out at the temperature of the maximum decomposition of carbon monoxide (5000C). The re- duction of the gaseous mixtures takes place more slowly at any pressure than 1.3 the case with pure carbon monoxide. The in- crease in pressure increases the reaction of the de,_,ompoz3,'tion of carbon monoxide as compared to the reactions at normal pres- sure. At any pressure (0-25 atmospheres exces8 pressure) the Card 1/3 reduction rate of iron ore is decreased when the reduction SOV/-i 63 -.58. 2, 1/46 The Effect of the Pressure and the Composition of the Gaseous Phase on the Rate of the Reduction of Ir-;n and on the Decomposition cf Carb= Moncxide compcne-ts --'-i the gas mixtures become poor. The effect of the pressure c,'l the gaseous mixture and the temperature on the de. compositi-@r of carbln monoxide and the degree of the reduction of iron were graphica:ly represented. When the rati,-@ CO : C02 in the gaseous mixt-tire is increased the reduction rats? as well as the dec-mposition rate of CO increase at a pressurp of 0-25 atmDsphp-es excess pressure. The increase of the CO 2 Sl-)-,.. tent in the gas mixture from 2,2% to 12,7% decreases the de compositi6n. @,f rarbcn monoxide. When the CO , CO 2 in fhe gase(rAs m! x@u-e --' s ' ncreased the ef f ec ti 7G Irf 1--, erice on the decompcsiti,@n :f -larbon monoxide increases. When the pressure 4s in,-reased wl'h, a simu-,taneous ct--nrentrat@,-n of ---,xygt-n n -he mixture the d--'-tmposition ratp of -.arbon mcn-7xl-de @-3 very high. Thpre ar,- 4 tab'es; and 3 ri-ferenzeq, ' cf whi@--h -is Sr,v:L e " . ASSOCIATION: Lpnilngradsk'y pc'-'-tekhr.-.-;hRsk!y lnsti:Lt @L-:`-ng-ad P ly Card 2/13 teChn4 -al Ing, GRUZINOV, Vladimir Kona tantinovi ch; dotsent. kand. takhn.nauk. retsenzent; SHAR V, S.I., prof., doktor tekhn.nauk, red.; SIRCHINA, N.M., red.izd-va; MATLTUK, R.N., tekhn.red. (Gontrolling the flow of gases in blast furnaces by mans of programmed burdening] Upravlenie gazovym potokom v domannoi pechi programmnoi zagruzkoi. Sverdlovsk, Goe.nauchno-tekhn. izd-vo lit-ry po chernoi i tsvetnol metallurgii, Sverdlovskoe otd-nis, 1960. 214 p. (KIRA 13:10) (Blast furnaces) (ass flor) STEYANOVICH. Mikbail Aleksandrovich; MANCHINSKIT,-V.G.,. dotsent, retsenzent; TEXCALO, S.K., red.; KRTZHOVX@ -K.L., redizd-va; KATLTUK, R.K.. tekhn.red. (Analysis of the blast furnace procenal Analiz khoda domennogo pratsessa. Sverdlovsk. Gos.nauohno-tekhn.Izd-vo lit-ry po chernoi i tevetnoi metallurgii, Sverdlovskoe otd-nie, 1960. 286 p. (MIRA 13:10) - - (Blast furnaoas) - -0 S/137/62/OCG/002,10 6., A006/A101 A7@7H DRE _Marchinskly, V G., Tribulkin, A. P. F. T e comparative rate of carburizing liquid iron and it5 -h -:arton and carbon monoxide 16, at@'ra:' Feferativnyy zhurnai, Metallurgiya, no. P. 19612, A7- ("Nauckino-tekhn. inform. byul. Leningr. politekhn. in-l", 19@,C-, no. 11, 79-84) TIFUT, Carburizing experiments were conducted in a Tamman farnace in CG atmosphere and alundum crucibles during carburizing with CO, and In graphi-,@e w@&n solid C was the carburizing agent (crucible material), at 800 - @,400 During carburizing with CO gas of alloys with 1.7B, 1.92 and 3.9% C, 'h@re was no szbstantial carburization observed. Sometimes the '7 percentage ev@n de-creased. Experiments of carburizing powdery Fe with CC gas yielded -in In-,rsase of the C percentage in Fe (with extended duration of the experiment and at rAgher temperature) up to 0.095% for 180 min at 800 0C and up to 0.09% for 30 min at 1,200 0C. Experiments of carburizing alloys with 0.79, 1.78 and 1.92% C with solid C at 1,200, 1,350 and 1,5500C showed intensified carburization of thp -ard !,-3 3/!37/62/000/002/0_06/1,@', Th-c- comparative rate of carburizing A006/A101 rr,(-, @!, developing very rapidly during melting, and attaining its highes* -ate witnin the initial 2 minutes following the melting. SubseqLently th@., carburiza- tion rate decreased and after about, 15 minutes a more or less stable C "o, in Fe was established depending only on temperature. Apparently, *hi@ %,-a! I_s --lose to an equilibrium C content In liquid Fe. Experiments of artur Zng powder-like Fe with solid C showed also intensified development of the prc-,:zs, -he experimental results lead to the conclusion that in a blast furna,,- the mair carburizing agent Is not CO, as It Is usually assumed, but solid C. High@-st .1arburizing rate occurs at temperatures approaching the melting point and dl-)rlng 11.0 Melting. Therefore In a blast furnace, most intensive carburization pro-eeds in .he lower third section of the shaft at 1,000-111500C. Final carburization takes place in the f-_:inace hear--h. The final C content Is rapid-'y estat-l ish&d wi*nin 30 - 60 mir.) . 7herefore variations In the C oontent. in cast Iron fcr heat do not depend on the carburizing rate bu- on temperature fluItuations, 1@hc- ta@iz of the data obtained the author would ralher not agree wi,@n S;.E?p,- @nov;41= con2lasions ('RZhMet, 1958, no. 10, 20526 that easily cres r,r1-.rY.._-ed ca.Et iron carburizat'-on. The increase of the 'I- content. in ca.5- .1ron mel-,d or- fluxed sinter, is explaned by an increase of i,-= -rr--ra-,r- 1-.it- -,ard 2/3 @he comparative rate of carbLrIzIng ... S/137/62/000/002/006/',44 Aw6lAmi the supply of more heated slag to the hearth. The authors present concep's on :onditions promoting the production of low carbon cast Iron in a blast furna2e. S, ROStoVtSPV FAb-Ttra-ter's note Complete translationj V-11, ,- ax d 3/3 MANCHINSKIY, V.G., kand.takhn.nauk, dote.; ZAYTSF.V, A.F., insh. Investigating materials flowing in front of the tuyeres by means of a volumetric hydraulic model. Stall 20 no.9:774-779 8 160. (14IRA 13'-9) 1. LeningradskI7 politakhnicheskiy institat. (Blast furnaces) (4draulio models) LYUBAS, A.P.; MANCRINSKIY, V.G. Kinetics of certain heterogenous reactions in the blast furnace process. Trudy LPI no.212:40-51 160. (MIMA 13: 12 ) (Blast furnaces) (Chemical reaction, Rate of) , MAMOHIIISKjy, Y.G. AMIXEYEV, V.A.; LYURAN, A.p.- Dissociation and reduction of higher manganese oxides. Trudy LPI no.212:52-59 160. (KERA 13:12) (Yanganese oxide) (Chemistry. Metallurgic) MAERINMIY. V.G,j OSTASHIV, 14*1,; KISEM, A.Ya. I Iron reduction and the decomposition of carbon conoxide at high pressures. Trudy LFI no.212s60-80 160. (MIRA 13:12) (Iron-Ketallurg7) (Carbon monoxide) - MANCHINqPT@--T!,R.@- - Rffect of gas pressure on the loss of head in the bed of blast furnace burden materials. Trudy LPI no.212:92-107 160. (KIRA 13:12) (Blast furnaces) (Pressure) - MANCHINSKIX'X.Q@_ Investigating on a hydraulic model the movement of materials and gases In front of blast furnace tuyeres..Trud7 LPI no.212:108-119 16o. (MM 13:12) (Blast furnaces-Models) (Hydraulic models) - HAEHT ICIY"- Some characteristics of the reduction of the stationary iron ore layer by gases. Izv.vys.ucheb.zav.; chern.met. 4 no.6sll-29 161. (KEBA 14:6) 1. Lenin adskiy politekhnicheskiy institut. (Iron-Metallurgy) OSTROUKHOVj Mark Yakovlevich. Prinimala uchastiye ZHILO, N.L., NAM. +-16n. nauk@ kand, tekbn. nauk, dots., retsenzent; SHAROPIN, V.D.., red. [Slag formation process in the blast furnace) Protsess shlakoobrazovard.ia v domennol pechi. Poskva, Metallurg- izdat, 1963. 222 p. (@aRA 18:8) RANCHINSKIY, V.G. Chpracteristies of iron reduction by gases in conditions of counterflow. Trudy LPI no.225:11-32 164. (@IIRA 17:9) GLIK, E.V.; POPOV, Kh.; MANCHINSM, V.G. Viscosity of melts in the system BaO - S102 - A1203 Trudy LPI no.225:136-142 164. @MIIRA 17:9) ACCESSION NEL: AT4028326 S/2563/64/000/225/0143/0148 AUTHOR: Shedalenkov, G. I.; Manchinskiy, V. G.; Shkodin, K. K.; Andronov, V. N. TITIZ: The use of ultrasonic vibration for the intensification of sulfur removal from cast iron in a liquid state SOURCE: Leningrad. Politekhnicheskiy institut. Trudy*, No. 225, 1964, Metallurgiya chugana (cast iron metallurgy), 143-148 TOPIC TAGS: ultrasonic methods, cast iron, sulfur content, desulfurization ABSTRACT: The authors state that desulfurization of liquid cast iron can be accelerated by more intense vibration which can be imparted to the liquid metal with t1he aid of ultrasonic oscillation. The purpose of this paper is to explain the possibility of intensifying the desulfurization process of cast iron with the aid of ultrasonics. The authors illustrate and describe the arrangement of their equip- ment using an ultrasonic laboratory generator ULG-2 with a vibration resonance frequency of 22.1 kc. The results'of the experiment at temperatures of 12000C and 13500C are presented in a table. The sulfur content in liquid cast iron during ultra- sonic oscillations as wall as in the'absence of oscillations are presented in graphs. The authors constructed a formula in order to calculate the amount of executed Card, 1/2 -ACCESSIONNR: AT4028326---------- ,desulfurization. r K P where 11 is the viscosity of cast iron p is the particle density f is the oscillation frequency K is the constant coefficient, which equals 3.5 The authors conclude that desulfurization of cast iron is appreciably accelerated in molten cast iron with 2% Mn by use of ultrasonic oscillations with a frequency of .22.1 kc. Ultrasonic oscillations are most effective at the initial period when the sulfur content is high. As the sulfur concentration decreases, the erffect*attenuates. In order to decrease the sulfur content in liquid cast iron from 0.2 to 0.035-0.036%. the application of ultrasonic oscillations is sufficient for a period of 12 minutes at a temperature of 1200-13500C. Orig. art. has: 2 figuras, I table. ASSOCIATION: Leningradskly Politekhaicheskly Thstitut Imeni M. 1. Kalinin& (Leningrad Polyteebalcal Lotitate) SUMaTTED: 0000063 M= ACQ; 1GAVcG4 sm.. 00 SUB CODS: MOM Sony SW$ 007 U-000 Card 2/2 RANCHRISKIY, V.G- , TROSHENKOV , B.V, Lo@ises of gas pressure m a moving layer of materials, Trudy LPI no.225:149-i55 164. (MIRA 17:9) SVE TLIN, Iv. News fron., the State industrial Enterprise 'Petur Chengelov, of Plc.vdiv. Kozhi Sofia 3 no.4:13-14 162. KANCHUMERM A.; WIN. 'M.; STRAZOV, X. (Kiyev); SHABUROV,iTu. (Irazan'); L.; DOVZHENMD, S.; DUBININ, G. Editor#s mall. Sov. profsoiusy 16 no.19:42-48 0 1+. (KIRA 13: 10) 1. Pervy7 sekretart Kamenek-Urallskogo gorkoma Kommunisticheakay Partii Sovetakogo Soyma, Sverdlovskaya, oblast' (for Manchuzenko). 2. Instruktor Krasnodarokogo krayevogo soveta profsoyuzov (for Illin); 3. Instruktor Stalinskogo obleovprofa (for Dovzhenko). 4. Predsedatell pravlemiya kluba imeni Gorskogo, kernosavkhoz "Gigant" (for Dubinin). (Trade unions) USSR/HuL=i and knimal Physiology (Norml and Pathological). T Effect --f Physical Factors. Ionizine Emissions. Abs Jcur: Ref Zhur-niol., N;@ 17, 1958, 8ol4l. Authir Decharevich, Aleksandar D.; Kacanski, Datica I.; Mancic, Desanka D. Inst Title Investigation of the Lnclusion of p32 in Phospholipids and Nucle@,,proteids of 'the Liver in Rats and of the ameral Increase of 1,-jai[;ht of the Liver Pifter E-Ex- posure of the Whole ljcdy. OriG Pub: Glasnik biol. sek. 11rvatskc p.-irodosl. dristvo, 1953, (19%) Ser. 2r, 7, 101. Abstract: No abstract. Card 1/1 125 view -:, . m. @@ @ - - -, -- -- ., - --- - --- . . ---. - @-7- - @: :, --, - 41 M-.@ 10.6untry Yugoslavia 4S,3- ry D.L eS of Fam Animals. Diseases Caused by Viruses and Rickettsiae. R-2 J -i r RMiol.t No, 41 1959t"No, 16831 2; Slobodan; Surducki, isa; -Maneic,* Thr@ Pnolxnonia Virus in tho Swine. POIil.-Dr. Voj7A., 1956, 6, No 1. 31-36 No abstract. *Dragarx. MAECTC, K. Application of electronoics in automatic centrals. p. 29 Vol. 4, No. 2, Apr. 1955 TRT,FXCt4L'NIKACIJE TECHNOLOGY Beograd SO: MONTHLY LIST OF EAST EUROPEAN ACCES37UNS, (EEAL), VOL 4, no. 9 6ept. 1955 SEVCENKO., V.B. [Shevchenko, V.B.]; ZOLOTUCHA, S.I. [Zolotukha, S.I.]; KASCEJEV, N.F. [Kaoheheyev, N.F.J; CAREV, S.A. CTSarev, S.A.]; @MAJLOV, I.A. [Mikhaylov, V.A 11 MHOPCENCIA, G.A. [Toropchenova, G,A,]; MANCIK, M: translator] Complex utilization of uranium ores. Jaderna energie 4 no.11: 33&-341 N '58. 4 14ANCIIISKI V@G@ Nanchinsk;( V.G.] C, Iron ores in static stare, and some petullarites of their reduction with gases. Analele mtalurgie 16 no.1:11-20 Ja-Y.1ro,141, /r,',g 0 C I U' MAPIA RUMANIA/Chemical Technology. Chemical Products and Their Application. Leather. H-35 Mechanical Gelatins. Taming Agents. Technical Albumens. Abs Jour : Refo Zhur-Khimiya, No 11, 1958, 38452. Author : Alexa Gh, Strub Const, Maga Cornelia, Iarosinschi-Drabic Irina, Hanciu 11aria. Title : Fir bark (Abies pectinata) as a Taming Material ........... , Orig Pub : Studii si cercetari sti-int Acad RPR Fil Iasi Chim, 1956, 7, No 1, 147-157. Abstract : The content of tannin (T) In fir bark (Abies pectinata) stripped at a height of 2 m from the base comprises (in %): 4.62, 4.31, 5-34, 5.09, 5.82 and 5.31. with the growth of the tree to 20, 35, 45, 50, 80 and 93 years respectively. The quality (Q) of the extract comprises 55-00, 53.67, 62.23, 60-30, 56-#61 and 64.83 respectively. The high Q indicates the value of fir bark as a tanning material that can be used for the improvement of the Q of extract from the bark of the fir (Ficea). The quantity of ex.- tracted T increases with the duration of extraction (E), but this increase decreases with the growth of the tree. Sharp increases of temperature in the process of E decreases the output of T and Q. The addition of sulfite during E increases the output of T from the bark of 80-year-old firs by 8-15%, depending on the duration of E. The removal of resinous substances from bark before E does not improve the output of T with Q. C OU IIT Rumania CAT.ZORY ABS. JCUR. RZIChia. , io, 10' 1959, No. AUTHOR larosinscni-Drabic, I., Maga, C., Manciu, M., and IYST. : Rumanian Academy of Sciences T ITL : The E'ffect of Temperature on the -Inechnical Prop- erties uf Vegetable Tanning Extracts 0 -1 I,'.IT. ?UB. :'Itudii si Cercetari Stiint Acad RPR Fil las-, Chim, 9, No 1, 137-148 (1956.) A 3 3 T RAT : Vegetable tanning extracts are ver 'v sensitive to the effect of vurious e-xternal raztorc, es- pecialI.Ir to temperature. Depending on the tez:- perature and rime of drying, the grindiaFl liro- ce8s used and the degree of fineness of the material, aad tne presence of resins, variations were ouserved in tn,@ tannir,s dnd non-tannins content and in the quality of pine and biron bark extractF. LeaVeS of Rhas typhina and CotinuG coggivria were proceased under tne same C AM, 1/2 Strub, C. '*12 ATEXA, Gheorghe, dr. ing., Prof. Merit; GRIM, Gheorghe, conf. ing.; GMTL,, Aglaia, lect. ing.; Maria, ing.; SCHUTER, Hariping.; MHZGU, Valeriu, ing. Stability in time of chemical and physical characteristics of leather tanned by a combination tannage with chromium and form- aldehyde. Industria usoara 10 no.1:3-6 Ja 163. ALEXA, Gh.; CHIRITA, Gh.; CHIRITA, A.; MANCIU,M.; SCHMER, H.; NANESCU,V. On the stability in time of physicochemical and chemical charac- teristics of leathers dressed by the combined formol and chromium method. Studia Univ B-13 S Chem 8 no.1:509 163 1. Iasi Polytecbric Institute. MANGIU, T. Rings to minimize Fouriault currents with direct-current motors. p.29. (ELECTF.OTEIRUCA, Ducuresti, Vol. 1, No. 1/2, Jan./Feb. 1953) SO: Monthly List of East European Accessions, (EEAL), LC, Vol. 4, No. 6, June 1955, Uncl. MANCIU, T,. Theory of the diagrams of thernal compensation for magnetoe'ict-ic instruTwnts. p. 252. 103MOLOGIA APLICATA. (Directia Generala de Metrologie de pe linga Consiliul de Ministri) Bucuresti, Rumania. Vol. 5, no. 6, Nov./Dec. 1958 Monthly list of East European Accessions (-!:EAI) LC Vol 8, No. 6, June 1959 Uncl. MAIICTT Aniaoara SURNAME, Given Names CountrYl Rumin I a Academic Degmest -Ehgineep- AffiliatiOnt -mt given- Sources Bucharest, Reviscy, de Chimiel Vol 129 No 4, Aug 1961, PP 478409- Data' "Theoretical and Technological Problem Connected with Urea Produotion." MANGI',Ul ,31- T j 1, . I , An Isoara Ile,a trerzs iri Lrea 7-.c>d,@cticn, :'@ev c;.Imie. M-n, .-et- 1, 733-735 D BALACEANU, Mariana; MANGIULESCU., D. On a case of subacute streptococcal thyroiditis cured with antibiotics. Stud. cercet. endocr. 21+ no.1;103-105 163. (Rl=IDITIS) (STREPTOCOCCAL INFECTIONS) (PENICILLIN) (TONSILLITIS) (PHARYNGITIS) (INFLUENZA) MANCO. A. A Characteristics of the RD-35 tractor. p. 18 Vol. 9, no. 9, Sept. 1955 PER BUJQESINE SOCIALISTE Tirane, Albania SO: East European Accession Vol. 5, no. 4, April 1956 -IUXO if MANCO, A. Technical guide for tractor operators. p.19. Vol. 9, No. 12, Dec. 1955, PM BUJQESINE SOCIALI TE, Tirane, Albania. S03 Mmthl-y List Of East European Accessionsp (FFAT),, LC, Vol. 5, No. 10, Oct. 1956. VAGNEROVA, Kamila; MANGURA, V. Production and utilization of aminoacids by various species of rl2isoaphere bacteria. Folia microbiol. 7 no.1:55-60 102. 1..Department of Soil Microbiology, Institute of Microbiology Czecho- slovak Academy of Sciences Prague 6. (AMINO ACIDS metatl (BACTERIA metab) -1--W ; lien-rykg dr inz - ro o , 1* MANCZAKP P-@waze and ;@O -e- amount Gf 5 [)eterm.Lneatimn. Of - of a , @@ P- n in order to ca'callatc, the djjrens'-Or,3 ,ur4it,,C&-'-,)n p- -- - 1 @.4 D'6,1. Gosp wodna 21 no.12,4513-4@ MARGZAK., fienryk, dr inz. (Wroclaw) 14ew Problems of orotecting the water c' thri Rhine '@ivpr rrm @111;tlcn. Gosp wodna 24 no. 4!140-143 Ap 1614. - MANCZAK. Hea:ry)r,, -dr. inz. (wrCalaw, rertain aspect.3 Of thk' process In designing installations prot8ct,4ng @rom water pollurton. Gosp vodna 24 no.123453-457 D 164. V FCZAK, K. ; LEBSON, -3. Corr@ction of the frt%quency e@rrors of el!@ctrnmagnetic voltm@-ferq. p. 58. PO.!'IA,RY, AUTO-','ATYKA, KOUTROTI.A. Idarszawa, Poland, Vol. 5, no. 2, Fib. 1959. Monthly List of East Eurolran Accessions IL, Vol. 8, no. 8, Aug. 1959/ MANCZAK, Kazimierz; MIWZARSKI, Jedrzej Instruments for measuring the characteristics of frequencies. Archiw automat 5 no.2:245-272 160. (EEAI 9:10) 1. Polska Akademia Nauk, Zaklad Automatyki. (Measuring instruments) (Frequency measurement) 25135 111-3 P/034/61/000/002/002/002 o'31, //A/ 1) D23?/D303 AUTHJR*. Man'czak, Kazimierz, Master of Engineering TITLE: Optimizing control systems - Part I PERIODICAL: Pomiary, Automatyka, Kontrola, no. 2, 1961, 67 - 68 TEXT: Most processes have an optimum performance for certain values of parameters. There are generally 2 kinds of quality indices for processes. In some cases the index has no constant position in relation to disturbances,while in other cases the quality index has a fixed position on disturbance co-ordinates, although the index itself changes its value. The relation between disturbance and optimum value in most cases, is very complex. There are few cases where i@ is relatively easy to find a relation between disturbances and optimum performance. As an example the control of the angle of blades in a water turbine is quoted. The system in block form is shown in Fig. 5. In most cases, however, the characteristics of the process-es Card 1/5 25135 P/034/61/000/002/002/002 Optimizing control sy stems -Part I D237/D303 are not known. It is, therefore, necessary to employ special systems seeking an optimum performance for a given plant and process. There are 3 groups of automatic control. Open loop control , closed loop control and self adopting systems. The latter system seeks continuously for optimum. The system seeks for itself the desired values of such magnitude that the pro- cess, or plant is most efficient. The system tries to hold op- timum for the entire plant. In a normal closed loop system the system tries to maintain the desired value. Hence the optimum is a kind of desired value for the entire process. It can de- pend on one parameter (controlled variable) or it can be multi- variable. There is a lack of proper classification for the optimumising systems. Therefore it is very difficult to define terms. One way of classifying optimizing systems is accordiftg to the kind of control signal and the manner of seeking the optimum. There are 3 groups a) independent constant speed of search b) proportional speed of search c) variable speed of Card 2/5 25135 P/034/61/000/002/002/002 Optimizing control systems - Part I D237/D303 search mixed a) reacts on change of sign only b) reacts on change of sign and magnitude of difference between actual and optimum performance c) reacts for small signals like (a) and for large signals like W. Thecptimizing system in respect to cont.roller imput signal can be divided into 4 groups: 1) measuriu derivative of the optimized value with respect to time; 2) measuring slope of static characteristic; 3) measur- ing first difference optimizing value (or its integral) with respect to tf.me; 4) measuring difference between actual value and optimum. In 3 and 4 integrals are frequently used (re- set controllers) in order to eliminate noise signals. Another classification is with respect to the quality of signals i.e. continuous and step signals. The system can be defined by quo- ting the way the optimum is being searched for and the kind of signals at the input and the output to the controllers. The author finally gives a short review of research on optimizing systems. There are 6 figures and 13 references: 8 Soviet-bloc n @.Iard 3/5 25135 P/034/61/000/002/001-/002 Optimizing control systems - Part I D237/D303 and 5 non-Soviet-bloc. The references to the English-language publications read as follows: R.L. Cosgriff, Servos that use can optimize. Control Engineering no. Q 1955 133 - 135; H.S. Tsien, Engineering Cybernetics. McGraw"Aill, New York Optimal- ising Control p.214 - 230; N.H. Young, An automatic control system with provision for scanning and memory. Transactions AIEE pt. I Sept. 1953 P. 392 - 395; C.S. Draper, Y.T' Li Prin- ciples of optimilising control systems and applications @o internal coubustion engine. ASME Publications. New York 1951. ASSOCIATION: Zaka:ad automatiki PAN (Department for Automation PM Card 4/5 MANCZAK, Kazimierz Invariance principle in the control theory. Archiv automat 6 no.2/3: 195-202 161. (Em 10:9) 1. Polska Akademia Nauk., Zaklad Automatyki. (lutomatic control) MANCZAK, Kazimierz Problems of peak-holding control sy9tow. Irchiv automat 6 no.2/31 317-326 261. (EM .1019) 1. Polska Akademis, Nauk, Zaklad Automatyki. (Automatic control) 14ANG7,AK,-Kazimierz,. TUSURSKI, Kazimierz External control and 4&lation. I. Their bases. Przem chem 40-Do.12:669-671. D '61. 1. Zaklad Automatyzacji, Instytut Chomii Ogolrej i Zaklad Automatyki, Polska kkademia Nauk. Al i0 a P/@03511/052/'OG7/001/007/021 D265/_308 1,,an'czak, Kazimierz Co.nd,t@ons o"' ap7Dearance of simDle and comT-)iex osc@lla- sions in the sampled on-off optimizing control systems PE-:@ 7 01)1 C IIrchivium automatyki i teleinechaniki, v. 7, no. 1-2, 1962, 71 - 88 con- .Z_.@T. The optimizing controi systems with the sampl-ing on-off traller with the dead-zone -A discussed in this naper f@_nd aD-ilica- tlons in the control of rrocesses with lar-e time-constants and de- --ays. The characteris+,-.';_cs of -.his system are cescribed and the -the a:)-.earance of simple and corpiex osci-ilations ,;ossibilJtJes ot" are discussed. The knowled,e of the conditions of appearance of simple oscillations rnakes it nossible to define the behaviour of the sys-.em in the steady state, and the frequency and anplitude of zhe oscillations, as viell as to select the optimi_zinE controller pa- raz,eters for the given object. This paper presents the general pre- cise conditions of the si-nDle oscillations appearance and also pro- V2.ces approximate conditions a@suming that the linear Dart of object Card 1/@ P/03 62/007/001/007/021 of a-5pearance of ... D265X308 propert4es of a lovi-)ass filter. By Jntroduc-4n6 -,he concept of --e dead angle o' controi system, 6 and the equivalent -phase shJft U of -"'Mear )art of object cD the conditions of appearance of simple c s c - are ob@ained after 3ome simplifications in the form of -1-equal-ities. '."he analysis is illustrated by graphs and the region 9 of simple and complex oscillations shovm on diagrams. There are 8 f-46ures and I table. ASSOCIATION: PADT-zakkad automatyki (PAS-Automation Establishmenti Card 2/2 -- MARCZAK, Kazimierzt TUSZYNSKI, Kazimierz Extremal, control and replation. Pt. 2. Applicatior. Przem chem 41 io.2:57-59 F 162. 1. Zaklad Automatyki, Polska Akademia Rauk, Warszawa i Zaklad Automatyzacji, Instytut Chemii Ogolnej, Warszawa MANCHAK, Kazimezh [Manc@@, Kazimierz] "Experimental determination of the frequency characteristics of control systems" by F.Y.Dekhtiarenko. Reviewed by K.Manchak. Avtcmatyka 8 no.1194-95 163. (MIRA 16:3) 1. Institut avtomatiki Pollskoy Akademii nauk. (Automatic control) (Dekhtiarenko, P.Y.) MANCZAK, Kazimierv, Problems of optimalizing enntrol in world literature. Archiv automat 8 no.2:231-251+ t63 1. Zak1ad Teorii Sterowania, Instytut Automatyki, Polska Aka- demia Nauk, Warszawa. POLAND ,-YAM7&r 0 KA-wers Autaimation. IwAlt"e, Polish AcadmW of Balances, Dept. Of Steering theory (kmvtut Autaimatod PAx, zwa*A Toarn sterawamia) Tiftraw, Archlym !qj2SLtjM I t4lemechaaftil, No 1, Jan/Mm 1966, pp 55-73 "Application 9VIregression analysis in idwntirication or mutic characteristic of mItidimensional vechnological plants.0 -'MANCZAK, Kazimiars Identification of sugar factory evaporators ef -lants controlling pressure and subpressure. Archiw automat 9 no. ls43-60 164. 1. Institute of Automatic Control, Department of Steering Theory,.Polish Academy of Sciences, Warsaw. MAMZARSKA, Hanna Formalin poisoning of a newborn infant connected with attempted abortion by Boaro's method. Ginek. Pol. 33 no.1:91-93 162. 1. Z Zakladu MedycM Sadowej AN w Gdansku Kierownik: prof. dr St. Manczarski. (ABORTION CRIMINAL Compl) (FORUIMEHIDE toxicol) (INFANT NEWBORN dis) I4@91J ZAc - ew@@ '4 1 Avvials aad Wave Prattairatkn. .Antany I rexchodienle, siq fal". Przenl4d TelakainunlitacyIny. Ile, to-11_12, IVA. pp 270 -253. A prob:em rerx,rt Preparrd In the rourse of preliminary work In connection with the Virat, CongrCA3 of Polish lielonce. It deals with the work so far carried out In respect of the theory of wave propa- gation. aerial radiation and investfratton of Ionospheric phenomena. and conWits Buggrittions as to problems subject to sclentifle solution within the scope of the Six-Year Plan. P-1 I@N 16, 57, V61 ;@ 477 tiNo_- -td-E-M Ay MANCZARSKI, S. Polish participation in the 5th International Conference of the Special Committee of the International Geophysical Year, P. 308. FRZEGLAD GEDFIZY=Y. (Polskie Towarzystwo Meteorologiczne i Hydrologiczne) Warszawa Vol. 3, no. 3/4, 1958. TA @D Monthly List of European Accessions (EEIA) LC, Vol. 8, no. 7. July 1959. Uncl. 24126 P/026/61/009/001/002/005 31 / @110 D249//D301 AUTHOR: MEix_czzarsk!, S-efan TITLE: Drift of electrons In plasma under the influence of an P1,-(,trorraarPt',, wave PERIODICII: Acta geophysica Polonica, v. 9, no. 1-2, 1961, 75-81 '-EXT: This paper consists of a theoretical investigation of the -problem mentioned in the title, in an attempt to explain the possi- Lie amplification of radio signals in the ionosphere. A plane wave is considered, with eleccric and magnetic vectors E and H respec- tively, moving along the z-a-Tis and acting on a free electron with mass m and charge e. Pig. 1 shows the situation, with the E and H tore along the x- and y-axes, respectively. The force on this electron is expressed by the components fx and f z and the respec- tive accelerations are: in the x-direction: fX dvX Be He v 7 @ 77 @ _m - 7 z Card 1/6