SCIENTIFIC ABSTRACT NIKITINA, Y.V. - NIKITOCHKIN, O.G.

Document Type: 
Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): 
CIA-RDP86-00513R001137020020-5
Release Decision: 
RIF
Original Classification: 
S
Document Page Count: 
100
Document Creation Date: 
November 2, 2016
Document Release Date: 
July 19, 2001
Sequence Number: 
20
Case Number: 
Publication Date: 
December 31, 1967
Content Type: 
SCIENTIFIC ABSTRACT
File: 
AttachmentSize
PDF icon CIA-RDP86-00513R001137020020-5.pdf3.31 MB
Body: 
GAN, P.A.; DMAHATEVA, V.M.; KUNCHMIKO, A.I.; LTSOVA, N.V.; FIKITIVA, Te.V.; PROTOPOPOV, G.F.; PRUTENSHY, D.I.; TKACHENKO, V.I.; ANOMINA. M.G., tekhn.red. (Trees and shrubs of Kirghizistan] Derev'ia i kustarniiki Eirgizii. Frunze. No.l. (Gymnosperms] Goloseimnnys. 1959. 119 P. (KIRA 13:2) 1. Akademiya nauk Kirgizekoi SSR, Frunze. Institut botaniki. Sektor lesa. (Xhirghizistan-Gymnosperms) RULT11A. To.T.,-_.ATDAROVA, R.A.; UBUKIMA, A.U.; TMODTS", otv.red. SOROMBATMA, N.V.. red.izd-va; ANCKHINA, K.G.,tekhn.red. EZarly spring plants of lirgkxizistan; key for the identification of plants of the agricultural zone] Hannevesennie resteniia Kirgizii; opredelitell rastanii zenledellcheskoi zony. Soot. I.T.NikItIna, R.A.Aiderova i A.U.Ubebme-ra. Frunze. 1960. 111 p. (HIM 13:7) 1. Akadenlya nauk Kirgivskoy SSR, Frunze. Inatitut botaniki. (Kirghisistan--Botany) VIKITIMA, re.T.; MHAMAYSTA, T.M.. otv.red.; SOROMAYNTA, M.T., red. izd-va; AROKHINA, N.G., takhm.red. (Katerials on the flora of the northern slope of the Kirghiz Ala-Tau) Kateriely po flora severmogo sklosa khrebta Kir- gizakii Ala-Too. Praise. Isd-vo Akad.mailk Kirgizakoi SSR, 1960. 146 p. (KIRA 13:7) (Kirghiz Range--Botany) KRIVOSHEMA, L.S.,, starshiy nauchnyy sotr.; POTOTSKAYA, YU.S., mladshiy naucbnyy sotr.;A:~kITINAj_Ye.V.p otv. red.; VOZhEYKO, IN., red. izd-va; ANOKMA, 14.G 'I teiki.- - red. [ornamental perennials in Kirghizistan] Dekorativnye mnogoletniki v Kirgizii. Frunze, Izd-vo P14 Kirgizskot SSR, 1960. 181 p. (MIRA 14:11) (Kirghizistan-Peremials) AYDAROVA, R.A.; KASHCHESKO, L.I.; MUMMA, A.U.; POPOVA, L.I.; TKACHUKO, V.I.; GOLOVKOVA. A.G.. SHPOTA, Ye.I.: FMATOVA, H.S.; SHARASHOVA, V.S.; YVZDBNSKIT. A.I., nauchnyy red.. TTKHOMSZV, I.V., red.; ANOMINA, K.G.. tekhn.red. (Flora of the Xirghiz S.S.R.; key to the plants of the Kirghiz S.S.R.3 Flora Kirgizekoi =; opredelitell rastenii Kirgizakoi SSR. Sosti E.V.Nikltins i dr. Nauchn.red. A.I.Vvedenakii. Frunze. Izd-vo Akad.nauk Kirgizakoi SSR. Vol.8. (The carrot. dogwood. winter- green, heath. primrose. leadwort. olive. gentian. dogbone. milkweed. and morning-glory families) Samaistva: zontichnye. kizilovye. grushan- kovye, vereskovye. pervotsvetuye, avinchatkovye. maslinovye. gore- chavkovye. kutrovye. lastovnevye. vliuakovye. 1959. 222 p. Vol.9. [The mint and nightshade families] Semeistva: gabotavotaye i pasle- novye. 1960. 213 P. (KIRA 13:7) (Kirghizistan-Dicotyledons) MIKIT-M, Ye.T.-, AYDAROTA. R.A.; FILATOTA, M.S.; UBUK3YWA, A.U.; SuixilTsImA, I.G.; LYSOTA, M.T., otv. red.;BUTEMKO. H-P-. red. izd-va; AICMIFA. N.G.. takhn. red. (Trees and shrubs of the populated areas of Kirghizistan; a popular guide] DerevIia I kustarniki naselennykh punktov Kir- gizil; populiarnyl opredelitell. Sost. B.T.Nikitim i dr. Frunze, 1960. 249 p. WRA 14-5) 1. Akademiya nauk Kirgizakoy SSR. Institut boteniki. (Kirghisistan-Trees) (Kirghizistan-Shrubs) NIXITITIAj-1annafa -Ves-il'yevna; KORIMA, I.G., otv. red.; BUTENIC, N.P., red. izd-va; Al"OHINA, M,G., tekhn. red. [Flora and vegetation of Is pastures and meadows of the Kirghiz Ala--Tau)Flora i i-astitellnost? paBtbishch i seno- kosov khrebta Kirgizskii Ala-ToG. Frunze, Izd--vo Akad. nquk Kirgizskoi 3SR, 1962.. 282 p. (MLRA 15:9) (Kirghlz Bargmq --PaBtures and readous) BOLISHAKOV, M.N.; VYKHOD'TSEV, I.V., doktor biol. nauk; NIKITINA. Ye V kand. biol. nauk; ZABIRCV, R.D., kand. geogr. nauk; is~~-i~vf D.I., kand. geogr. nauk; KASHIRIN, F.T.j KOFULEV, V.G., kand. geol.-miner. nauk; LUNIN, B.A., kand. geogr. nauk; MAMYTOV, A.M., akademik; OTORBAYEV, K.O., kand. geogr. nauk- RYAZANTSEVA, Z.A., kand. geogr. nauk, at. neuchn. sotr.; UMUiLKO, S.U.1 YANUSHEVICH, A.I.i BLAGOOBRAZOV, V.A., red.; BEYSHENOV, A., tekhn. red. (The nature of Kirghizistan; brief characteristic of its physical geography] Priroda Kirgizii; kratkaia fiziko- geograficheskaia kharakteristika. Frunze, Kirgizskoe gos. izd-vo,, 1%2. 2% p. (MIRA 16:7) 1. Geograficheskoye obshchestvo SSSR. Kirgizskiy filial. 2. Zaveduyushchiy Otdelom geografii AN Kirgizakoy SSR, predsedatell Kirgizskogo filiala Geograficheskogo obshche- stva SSSR (for Otorbayev). 3. Dekan geograficheskogo fakull- teta Kirgizskogo gosudarstvennogo universiteta (for Umurzakov). 4. Zamestitell direktora instituta geologli AN Kirgizskoy SSR (for Korolev). 5. RLikovoditell sektora geomorfologii Otdela geografii AN Kirgizskoy SSR (for Isayev). 6. Chlen-korrespon- dent, zaveduyushchiy sektorom Instituta geologii AN Kirgizskoy SSR (for Kashirin). (Gontinued on next card) WLISHAKOV, M.N.--(continued). Card 2. 7. Direktor Tyan-Shan'skoy vysokogomoy fiziko-geograficheakoy stantsii Otdela geografii AN Kirgizskoy SSR (for Zabirov). 8. Otdel geografii AN Kirgizskoy SSR (for Ryazantseva). 9. Ghlen- korrespondent, direktor Instituta energetiki i vodnogo khozyay- stva AN KirgizskoySSR (for Bollshakov). 10. Zavedyushchiy Otdelom pochvovedenlya AN Kirgizskoy SSR (for Mamytov). 11. Chlen-kor- respondent, vitseprezident AN Kirgizskoy SSR (for Yanusbevich). 12. Zaveduyushchiy kafedroy fizicheakoy geografii Kirgizakogo gosudarstvennogo universiteta (for Lunin). (Kirghizistan--Physical geography) NIKITP4,-jBL.~;-kYDAROVA, R.A.; UBUIMEVA, A.U.; FILATOVA, N.S.; SUDNITSTNA, I.G.; TKACMIKO, V.I.; SHARASHOVA, V.S.; KASIICMKO, L.I.; SHPOTA, Ye.I.; VVEDENSKIY, ~.L, nauchrqy red.; VYKHODTSEV, I.V., otv. red.; SORONBAYEVA, N.V., red. izd-va; AVOKHnIA, M.G., tekhn. red. [Flora of the Kirghiz S.S.R.; classification key of the plants of the ",irghiz S.S.R. ]Flora Kirgizskoi SSSR; opredelitel I ra- stenii Kirgizakoi SSSR. Soot. E.V.Nikitina i dr. Nauchn. red. A.I.Vvedenakii. Frunze, Izd-vo Akad.nauk KirgizakDi SSR. Vol..10. [Families: Cuscutaceae, Polemoniaceael Boraginaceae, Verbenaceae, Scrophulariaceae, Bignoniaceae, Orobanabaceae, Lentibulariaceae, Plantaginaceae, Rubiaceae, Caprifoliaceae, Adoxaceae, Valerianaceae Morinacese, Dipsaceceae, Cucurbitaceae, Campanulacese., Lobeliace;al Semeistva: Povilikovye, Siniukhovye, Burachnikovye, Verbenovye, Norichnikovye, Bignonievye, Zarazi- khovye, Puzyrchatkovye, Podorozhnikovye, Marenovve, Zbimolostilye, Adoksovye, Valerianovye, Morinovye, Vorsiankovye, Tykvennye, Kolokollchikovye, Lobellevye. 1962. 387 p. (MIRA 15:9) (Kirghizistan-Dicotyledons) 1,.ihlTl,-A, Yonufa U-111KI: LA A i ~itl t VA, tv. red. r',:oj-mwoou of ana ec KirgiziJ. i ikh kl.cziaistvermo~ mactienie. Frir-e, za-v~- AIN Klr-i,,.:Z". NIKII INA. Ye.% . ; AYDL~OVA, A.; DZHANAYINA, V,v.; UJUEYE7~'A, A.U.; AhBANEVA', Z.S.; SUD11ITZ".A, 1.3.; X-AA1. VA, Ii.V.; 'IKACHE!iKO,VT -CVA, . 4 LAT MDR;SKIY, A.I., nauchn. red.; otv. -ed. [Flora of the Kif-gl.iz S.S.R.; a guide Lo the 1-la-ts of t1he Kirhiz S.S.R.] Flo-a Kirgizskoi SSRi ol-redeli:eil ras*er,-!-- Kirgizskoi SSR. Frunze, Ilin.. Vol.dl. 606. 1). (V',-:~A 18:11) STFd3TJKHOVICH, A.D.; KAPLAN, Ye.G.; )IIKITINA, Ye.Ye. Tetramethylethylene as a new inhibitor for the cracking of paraffin hydrocarbons (with summary in 3nglish). Zhur.fla.khim. 31 no.7:143?-1444 Jl '57. (MIRA 10:12) 1. Saratovskiy gosudarstvennyy universitet im. H.G.Chernyahevokogo. (Dimeth.vlbutylene) (Inhibition (Chemistry)) (Crack-ing process) ARIYEVICH, A.M. (Moskva); VIKHREVA, O.G. (Moskva); (Moskva); STEPANISHCH-EVA, Z.G. (Moskva) Use of decamin in the treatment of patiertz3 wiur; f'ungal I Vest. derm. i ven. 38 no.7:54-57 Jl 164. (MIRA l8iO HIKITINA. Yu.P. - Some leading pelecypods of the Aptian and Albian stages in the Imba. Talley. Izv.AN Kazakh.SSR. Ber.gool.no.9:69-96 145. (Emba. Valley-Lamellibranchiata, Fossil) (KLRA 9:6) 111111TINA, Tu.P. I *FmmWIrWW;- Faunal study of the lower Grataceous in the southern Imba Valle;r. Izv.AIT Kazakh.SSR. Ser.geol.no.9:97-123 145. (mLRA 9:6) (Imba Valley~-Paleontology) 1, 7 NIKITINA, Yu.,,-F.-. "Lo,.;-r Cretaceous of Southern -'-mb-i." ',and '~eol-l-.ir. 5ct, In-it. of 'Jeolovical Inst of 'Jeolovical Lciences, Acall :;ci UL.J., Nuscow, 19~,. (KL, 1-0 15, J'*..~.r 155). 1 SO: Sirn. No. 704, 2 Nov 55 - Surve', of Scientific and Tec-.nical- Dissertati,~ns Defended at Ul'JLR Higher Educational Institutions (16). NIKITINA, Yu. P Geologic C011IM" of Kaykop sidiments in the Tergent Hills, Ss,144anych interfluve. and lower Don Vallay. Izv. vys. ucheb. zav.; geol. i razv. 1 no.7:44-55 Jl 158. (KIU 12-8) l.Novocharkasaki7 politekhnichaski7 institut, Kafedra obahchey istoricheskoy geologii. (Volga Valley--Geology. Stratigraphic) NIKITIRA, Tu.F. Kaykop deposits in the southern Xmba oil-bearing area. Nauch. dokl. v78- shkoly; gool.-geog. naulci ne.3:90-91 '58. (MIRA 12:1) l.Novocherkaoskiy politakhnichookiy institut. (Embs Valley--retroleum geeleg7) G.I. Kuberle horizon of Paleocene, sedinents in the Tergeni Hills. Sal-Navych Interfluve. and lower Don. Fhucb.dokl.vys.shkoly;geol.- geog.nauki no-1:89-93 '59- OUR& 12:6) 1. govocharkasakiy politakhnicheskiy institut. (Tergeni Hills--Paloontolo ) (Don Valley--Paleontolo I Z NIKITINA. Yu. P. Conditions of the acemmiliation, of paleogens sediments in the Kuban-Uov Lowland. Isv. v79. ucheb. sav.; geol. i rsav. 5 no.10:16-25 0 162, (MIRA 16:1) 1. Novoeberkasakiy politekbnichookiy institut. (Kuban-Azov Lowland-Geology, Stratigraphic) IUM I Nk YU,, P. Stratigraphy and faciea of Fa2eogene sediments in the northern paz't of the Kuban-Azov trough. Biul.MDIP.Otd.geol. 37 no.2&48-.61 %-, Ap 162. (,KubaDAzov Lowland-4oology, Stratigraphic) (MM 15.7) NIKITINA. Yu.P. Kiev and Kharkov "stages" of the Scythian platform. Biul. MIP. Otd.geol. 38 no.104-108 Ja-F 163. (MMA 16: 5) (Caucasus, Northern--Paleontology, Stratigraphic) NIKITINA, YU.P. Correlation of the regiona-i stra~-Lgraphic scriemes of' Ire -radeogene sediments in the lower Don Basin. T.-u-,,; VNIG14I ro.3F-L(,&--.'63 '63. ---b, BURSHTAR, M.S.; NIKITINA, Yu.?.; SFI*---'MBEhG-R, YU.N. Stratigrapny ana condItiona gozorning tne formation of tne Upper Eocene and MalkoF se,~iiment3 of Stavropol Territory and the Sai-Manych interfluve. Trudy VNIGNI no.38:89-104 '63. (MIRA 17:6) NIKITINA, Yu.P.; SHVEMBERGER, YU.N. Paleocene of the Kuban-Azov Low-',ELnd, the Karpinsk swell, and the southern slope of the Voronezh anteclise. Trudy VNIGNI no. 38:105 147 163. (MIRA 17:6) r A C r p r. "a 9 c., Mv MEYEROVICH, E.A. (Moskva); KOSTIN, A.A. (Moskva); FIKITINA, Yu.Ye. (Moskva); KOKURKIN, B.P. (Moskva); VLADIMIROV, S.P. (Mosk,-aT- Study of current supply systems of modern aluminum electrolyzers. Izv. AN SSSR. Energ. i transp. no.1:89-93 Ja-F 164. (MA 17:4) -- I. t- I - L -.- , '(~ . -~ . NIRITML, Z. A.. - "' -.vest igation -if the Conditions 3f 'dork-, 4ear, and Ae--,ents of Raising the Resistance of a Hv)b Gutter in the Case of Rough Gear Hobbinf." Moticow Too! Instrument Inst imeni 1. V. Stalin, Moscow, 1~;45 (Dllqsertafi~)n. -,*or !,;- ije;~Tvfe -f of Technical Sciences) SO: Knizhna-va leto-pis'. No. 37, ~ Se~)tember 1955 NIKITINA, Z.A. Gear milling with high feeds. Stan. i instr. 30 zw.1:20-21 Ja ?59. (MIRA 12: 1) (Gear cutting) NIKITINA, Z.I.; MATVEYEVA, N.V.; KHAK MUN TEN Microbiological research on some soils in the IlAritime Territory. Soob. DVFAN SSSR no. 15-59-64 162. (141RA 17:9) 1. Dallnevostochnyy filiai imeni Komarovit Sibirskogo otrieleniya AN SSSR i Dallnevostochnyy gosudarstvennyy universitet. i---KITINA, !l;'-:'-'.';.:~'~',OVA, br,)w!i Yorifi,, .9()'Ls ol 10.1~!:I)i-91) 6% o'Lorf)-, )rhvonny-~ J t '-it. rn'.. og, ) r),.,; el y a I.livers -, -,ft t. A:, (Ml ~ A :,reli j.,14 nai- y results -)f st, a, brown a-lpinc, forest aoil'g, irl oh. D"FAN 5S`F rio.lg:C)7-1('l '()7. 1 1! 1 ologo-pochve-inyy insti t,-it ~'ibl rst, (I n- ofo ofdelentya AN S6SF il universitpt. S/2o4/61/001/005/001/008 E075/E484 AUTHORS Plate A,,F., Nikitina Z.K Burtsieva T.A, TITLE~ Catalytic conversions of endo-trimethylene-norbornane on alumino-silicate Formation of adamantane PERIODICAL Neftekhi-miya V I no 5 1961, 599-603 TEXT A laboratory preparation of adamantane from endo- trimethylene-bornornane (fully hydrogenated dimer of cyclo- pentadiene) (I) was carried out in a quartz tube reactor and in autoclave In the first method the alumino-silicate catalyst activated by cyclohexane was contacted with (I) for 112 minutes at Wo to 475'C After distilling off naphthenes and paraffins and separating aromatic hydrocarbons by silica gel from the catalysate, adamantane was isolated from the residue by filtration and recrystallization in 13% yield In the autoclave method the catalyst and I (1 5) wore heated at 350 to 380'C for 6..5 to 16.5 hours giving 9 to 10*/'o adamantane,. The results suggest that adamantane was formed in crude oils by isomerization of naturally occurring terpene compounds under the action of natural alumino- silicates Although adamantane is the main product of the Card l/ 3 S/204/61/001/005/001/008 Catalytic conversions E075/E484 conversions :onsiderable quantities of by-products are also formed, These are paraffins mono and bLcyclic naphthene and aromatic hydro-carbons Proportion of the latter in the catalysate increase_~ markedly with increasing temperature of conversion Thus 34_2% of alicyclic hydrocarbons (including adamantane) were obtained at 400 'C and 15,80% at 475 OC , whilst 21.1% of aromatic hydro~.arbons were formed at 400'C and 39.1% at 4754C, Cracking intensifies with increasing temperature, the concentration of butanes in the ga3eOUS products being 44% at 4000C and only 10% at 475'JC The amount of coke on the catalyst remains approximately the game i.e. 6 to 6,4%, It was noted that a considerable quantity of fra.tion with boiling point of 155 to 168t /760 mm was obtained from the catalysate after runs at 400 C and after separation of aromatiL and hexahydroaromatic hydrocarbons. It is possible that this fraction contains pentalane. Acknowledgment:s are expressed to D.A Kondrat-yev, I,P~Yakovlev and Yu.P.Yegorov for their assistance in the investigations carried out at the Institut organicheskcy khlmtl im- NL,D,Zelinskogo (Institute of Organic. Chemistry Lmeni N D,.Zel.inskiy) Card 2/3 Catalytic conversions S, Landa and S. Hala are mentioned in with their contribution in this field. 8 references- 5 Soviet-bloc and 3 non-Soviet-bloc, to English language publications read P. v. Schleyer, J, Amer. Chem Soc_ Ref,5' P. v, Schleyer, M,M,Donaldson. ig6o, 4645. S/2o4/6i/ool/0O5/O0l/oo8 E075/E484 the article in connection There are 2 tables and The references as follows: Ref.4: -79, 1957. 3292; J, Amer,, Chem. Soc,, v.82, ASSOCIATION! Moskovskiy gosudarstvennyy universitet im. M,V,Lomonosova Kafedra khimii nefti (Moscow State University imeni M,V.Lomonosov Petrochemistry Department) SUBMITTED! juiy 8, ig6i Card 3/3 KASATKINA, N.A. (Moskva); VIGDOROVICH, V.N. (Moskva);-xnTINA, Z.M. (Moskva); UVAROVA, E.S. (Moskva); KONSTANTINOVA, L. . (Moskva) Behavior of impurities during the refining of Indium by the crystallization method. Izv. AN SSSR. Met. I gor. delo no.1% 78-84 Ja-F 164. (KIRA 17:4) S/0279/64/000/001/0078/0064-------I iACCESSIOW MR: AP401049 ~AUTHOR: Kasatkina, No A. (Moscow); V19dorovich, V. N. (Moscow) LNIkItina, Z. I(Moscow); Uvarovel go So (Moscow); Konstantinove, L. 1. (Moscow) TITM lWhavlor of Impurities during the crystallization refining of Indlum SOURCE: AN SSSR. 1xv. Metallurgly* I gornoye delo. no. 1. 1964. 78414 'TOPIC TAGS** Indium, Indlum refining. crystallization refining, impurity ellmina- ~tion, solid phase soluble Impurity, solid phase Insoluble Impurity, zone refining ABSTRACT: A systematic study was made of the behavior of impurities and the con- ditions present during their elimination from Indlum In the process of crystalliza- tion refining from molten material. Indluni specimens -wi.th a known Impurity content (Cd, Sn. Pb, Hg, Fe, III, Cu, Ag) were subjected to zone refining In a nitrogen stream on equipment with one or two heating zones. Crystals extracted from the .,:i, smelt In a vacuum furnace, at a residual pressure on the order of 1o-3 mm 149, were meter of about -10 mm. The rate of extraction ranged 100-115 mm long and had a dia from 0.3 to Z mmlmln. The evaluation of the experimental results employed the author's theoretical classification of impurities present In indium as either easy or difficult to eliminate. The former Include most of the impuri0es present, are characmized by poor soild-solution solubility In In and have distribution co- %;Grd '.ACCESSION NR: AF4019809 efficient values substantially below 1.0. That coeffl.clent Is defined here as the :ratio of the solid phase concentration of an Impurity to Its concentration In the -liquid phase. About 10 laVuritles have such values near 1.0. exhibit significant sol id-solution solubi I Ity,,and are di f f Icult to el Iminate. Cu. Ag, and NI are easy to extract, Sn, Pb, Cd.and H9 are difficult. Sublimation of Cd and i4g, as well as oxidation of Fe and in, were noted as secondary processes favorable to the elimination of lopuritles during recrystallization. Prellolnery rewoval of Fb and Or.19, arts- has: 6 graphs,.- I table* Sn Is required. ASSOCIATION: none suen iTrEo: o9may6i DATE ACQ: )IH&r64 ENCL 00 SUB COOE:. PILt NO AEF SO:: 007 MER;- U011 ok SL Card 2/2 NZITINA _IOTA. ,11,11-- 70 Fassivation of zinc electrode in galvanoo calls with alkaline electrolytes. Zhur. prikl. kh1m. 31 no.2.*218-226 F 158. (MIRA 110) 1. Sauchno-Issledoratel'skly alemento-elaktrougolln" Inatttimt. (Zinc) (Blectrades) (Passivity (Chemistry)) OSKEP A.I.; ASTAKHOV, I.I.; NIKITIn. Z.Ya.; REZNIK, I.F.; BAGOTSKIY. V.S. Change of the structure of a negative electrode in a silver-zinc storage call in operationo Zhur.priklekhim. 34 no.lOs2254-2260 o 161. (MIRA 14: 1-1) 1, Institut, elektrokhimii AN SSSR i Voesoyuznyy nauchno-issledovateliskiy institut istochnikov toka, (Electrodes) USSR/11m= and Aninnl Physiology. Dlood. Heratosis. T-4 Abs Jour: Ref Zhur-Biol-, No 12, 1958, 554o7. Author Nikitina-Skalatslmya, A.S. Inst niversity of Odessa. Title The Influence of Various Doses of Radioactive Phosphorus on Rabbits in Nornal Hematosis Processes and in the Presence of Experimental Anemia. Orig Pub: Tr. Odessk. un-ta, 1956, 146, sb. stud. rabot, Nc 4, iog- 113. Abstract: p32 (4oo, 250, and NtACurie) caused a hyperleuko- cy-tosis, in rabbits, basically at the expense of lyLiphocytes. k1so, the development of rjycloid elements of the bone narrow was depressed. However, erythropoiesis was not overly affected by p32. III Card 1/2 38 MIKITIUSKATA, I.V. . Larval heterogeneity of the Sakhalin herring (Clupea harengus Fallssi Val.). NAwh.dokl.vy9.~hkoly;biol.nauki no.4:31-36 11:12) 158. (MM 1. Hekomendovana kafedroy ikhtiologit Moskovskogo gosudaretvennogo universiteta imeni M.V.Lomonosova. (Sakhalin--Herring) (Larvae-Fishes) MIKITINSKAYA, I.V. e itkfH he of acti7e feeding in larvae of the Sakhalin herring (Clupea harengus pallasi Val.) [with sum-ary In 3nglish], Zool.zir=. 37 no.10:1568-1571 0 158. 0G.U 11:11) 1. Kafedra 1khtiolog-ii. Moskovakogo gosudarstvennogo universiteta. (Herrin,g) (Larvae-Fishea) (?ishes-Food) NIKITINSKAYA. I.V. Adaptive significance of larval heterogeneity in the Sakhalin herring. Trudy sov. Lcht. kom. no.13:391-392 161. (MIRA 14:8) 1. Moskovskiy gosudarstvennyy universitet. (Sakhalin-Herring) (Larvae-Fishes) NIIIIINSMA, I.V. - So;; diat~aon the way of life of the rudd lawiscus trandtl (DyboweAl). Vop.ikht. 2 no.4.-609-W 162. (MIRA 16.-2) 1. Wedra lkhtiologil Moskovskogo goeudarstvennogo universiteta imeni M.V.14monosova. (Pacific Ocean-Leuclacus) BLYAfMR, L.Ya., otv. red.; IIIKITITISKAYA, I.V., red. - ---- - (The idea of development in biology) Idela razvItlia v biologii. Moskva, Nauka, 1965. 201 p. (YIRA 180) 1. Akademiya nauk SSSR. Inatitut Istorii yeatestvoznaniya i tekhniki. 5 29835 S/04 61/000/007/003/055 C1 1 'YC222 AUTHORt Nikitinskaya, M.I. TITLEt The general solution of position problems on a surface of second order PERIODICALs Referativnyy zhurnal.Matematika, no. 7, 1961, 64, abstract 7 A 452. ("Nauchn. tr. Mosk. tekhnol. in-t legkoy prom-sti", 1959, sb.14, 226 - 233) TEXTs The surface of second order is determined by its three pairwise intersecting conics. In virtue of thiB fact known from the projective geometry a surface of second order on a complex figure can be given by its three contours. The author uses such an indication of surfaces of second order on the diagram for the solution of position problems. [Abstracter's note t Complete translation.] Card 1/1 I 0. l.IKITII:':'-M,`A, M.M. (Belgorod) First resilts c.' vor-irg in a new way. Vat. v shkole no.5:6-7 S-0 :61. (MIRA 14-.-10) (Delgorod Pro,, ince-Nathematics. -Study an,6 teacling) AUI 21HIb"IA., N. 1. y-Fer)t lnt,-~r- Use of lnterferenc-~ light filters of the Fabi- feromater t7ps fj- ;;Jarlifiel spectral measurecLeats if direcL solar radiation in th- ultra-violet region of the qj~,ici;znam. Trudy GGO no.100:124-127 160. (Mi4i.4 13:(,) Wolar radiati,a) (Intarfarometrv) S/0 ~5/62/000/005/024/098 S 0 A055/A 10 1 A=~CR: Nikitinskaya, N. I. T=_E: On the applicability of the Bouguer-Lambert method for determining the spectrad transparency of the atmosphere PERIODICAL: ReferativnTj zhurnal, Astronomiya I Geodeziya, no. 5, !961-.1' P'J. abstract 5A213 (V sb. "Ak'. inometriya I atmosfern. optii~a", Leningrad, Gidrometeolzdat, 7961, 160-1054) ---7-.:T: The Bouguer-Lambert method does not always give correct values for -~,e coefficient of the atmosphere transparency PA, owing to transparency varia- _ I I t:ns dur4ng the day; it Is particularly difficult to take into account slow The criterion for the invariability of the optical Properties of the atmosphere is the coincidence of the ante meridiem and post mer4dfem Bouguer-Lambert straight 'lines (especially at low heights of the Sun) in the short-wave regions of the spectrum. A method is &uggested for the calcu- lation of the transparency coefficient from a single mea&uremont(or, for, tile Sake of precision, from repeated ffeasurements)of the solar radiation intensity 1'. The extra-terrestria.1 value of IA is first determined, for the used apparatus, Card 112 'In the applicability S/C A,'~ 5 5/A !,1 1 from obsei-zations made on days with constant transparency. Starting. then, I /V from the Bouguer-Lambert formula, the graph of the dependence OL To-, on h 0 is plotted for different values of PA. Having measured IA, it is easy to obtaJn, from this graph, the value of P~- G. Faraponova Abstracter's note: Complete translation] Card 2/2 379-31 S/035/62/000/005/025/098 3 5c) A055/AIOI AUTHOR: Nikitinskaya, N. I. i-LE: Experimental investigation of the variability of the atmosphere t transparency coefficient P. PEIRTMTCAL: Reforitlvnyy zhurnal, Afitronomlyrx I Geodozlyll, no. abstract 5A214 (V sb. "Aktinometrlya I atmosfern. optika". 'Lenin- grad, Gidrometeoizdat, 1961, 164-168) TFYT: The atmosphere transparency coefficient PA was determined for the u'-tra-vinlet region of the spectrum. The average post meridiem value of tne Iransparency P,, (for all the days on which observations were made in the Lenin- grad oblast') was 0.552. The transparency of the atmosphere decreases during +'-e day: if, in the morning hours, P was, on the average, 0.600, it was 0.525 in the evening hours. The transparency of the atmosphere is strongly influenced by the characteristics of the mass of air. Thus, for the air masses coming from north-wester-i Atlantic, Pk - 0.603; for the air masses coming from arctic regions, P.- - 0.553. FAbstracter's note: Complete translation] G. F. Card 1/1 31259 S/531/61/000/118/004/004 -3, 55_1 D218/D302 AUTHOR: Nikitinskaya, N. I.- TITLE: Optical characteristics of Arctic air masses SOURCE: Leningrad. Glavnaya geofizicheskaya observatoriya. Trudy, No. 118, 1961. Issledovaniya radiatsionnykh protsessov, 77-81 TEXT: The author has meagured the spectral transmission of the at- mosphere at Soanovo (83 km north of Leningrad). The actinometer in- corporated a set of narrow-band interference light-filters with band widths of between 8 and 40 r;u. All the measurements were car- ried out in relative units. They indicate that purely Arctic air has different spectro-photometric properties as compared with air masses of other origins. This is illustrated in a figure. It was found that for purely Arctic air, the spectral transparency coeffi- cient of the atmosphere pA- tends to remain constant and aerosol scattering may be looked upon as practically neutral. A detailed Card 1/2 NIKITINSKAYA, N.1 Experimental test of K.S.ShIfrin and I.N.Yinin's spectrel pattern of the real atmosphere. Trudy GGO no.125:48-53 '62. OaRA 15:6) (Meteorological optics) ACCESSION MR: AP4025089 5/0139/63/000/0"/0086/oUg AUVIDILS: Grishechkin., V. S.; Zakharov, G. M.; Nikitinskaya,, T. 1. TITLE: Zxoelectron emission of x-rayed titanium dioxide SOURGE: IVUZ. Fizika, no. 6, 1963, 86-89 TOPIC T-4GS: electrical conductivity, exoolectron emission, partially oxidized x-irradiation,, Fenai levels titanium dioxide ABSTRACT: The electrical conductivity and exoelectron emission of partially oxidized titanium dioxide have been coqpared after subjecting the specimen to x-rays. The specimen was obtained in 20p-thick films,, and radiation was supplied from a BPX-2OO source with U a 200 kv. i - 10 ma, t - 30 minutes. The results of h0 different runs are presented gra2hically. Me exoelectron emis- sion show-s a maximum at T - 240C and is noticeably reduced after x-irradiation. The graph of electrical conductivilty versus temlv3rature, on the other hand, shows identical values both before and after x-irradiations The author explains the difference in tha behavior of the two curves from kinetic considerations of electroa Fermi lamirels. Orig. art. has: 3 figures. ,Card :1/2 ACCESSION Ws AP4025089 ASSOCIATION: Leningradskiy politel4vdcheskiy.institut lmrd. H. I. Kalinina (LonirWad Polybectudcal Lutituto) SUBIMED i 25~ruiQ DATE AcQt UFeb64 ENCL 1 00 SUB CODEs PH No REF sovt 002 OTHERs 009 Card 2/2 I . VA, 7,1~ r - - :, t I 1- 5 7- ,, . -, : , - r . .: - . r~ .- ., n :- f~ I _-, F ! . 1. 7 : , . ~ - , - I ~ I - - - -- - - I r , , f .I . 120 t~4 ~ I .: . 1-3 - . ZAINAROV. G.M.,- RIKITINSKAYA. T.I.; IWACM. A.G. Alectric conductivity of fluorite. Piz.tver.tela 1 n0-5:835-837 Vq 159. (NMA 12:4) 1. Laningradakiy politakhnicheakiy Inatitut im. M.I. Kalinina. (Fluorite-Electric properties) (0 ocd f 3/1."0/60/000/004/007/028 4,1172-0 ?J E032/E4i4 AUTHORS Zakh;irov, G,N1 arid Mloj- A TITLE A Pulse NfetYio(l of Measutin ,g Large Re~i,tanes PERIODICAL Pribory i tekhnika elisperimenta- 1960, Nc),4, pp.82-84 TEXT, High voltage pulses of approximately re-tangular form were produced by the circuit shown in Fig.l. The circuit is based on the high-vol tage hydr ogen thyra t r ons ';ir V? 1 - 90/8 (TG1 I - 90/8) a nd an artificial LC shaping line as shown, With suitably chosen parameters of the shaping line. the length of the pulse could be made of the order of 1,.Ls,-c while the length of the leading edge not more than O,lu 5ec., The prot esses which take place in the measuring cir-utt -an be represented approximate.Ly by the equivalcnt cir--.uit shown in F19.3, In this figure, R and C are the resistance and capacitanr.e cf fhi. specimen under investigation, RI is the resistance cf 'he g4F-n eral-or and R2 is the resistance of the galvanometer S i nr 4_~R:"'N R , + R 2 the time constant i: is given by -7 z C(Rl , R2) if ti ie length of the rectangular pulse is much greater than the t imv (_ onsLant , the form of the rectangular pulse across the spe-irnert will not be distorted-, The dependence of the cur rend ri t lmr. ~;11',Vln ;chema t ica Ily in F ig. 4 Card 1/4 P"7 Y- ~ s/i2o/6o/ooo/oo',/007/028 E032/E414 A Pulse Method of Measuring R(-'-iislances where i ~~ and p c or r e s pon ha r f4 E, and d h,1 i ge- - 11 r r - n t - r e p r tf c 11, .63 , he - ondu, t i on Lir r e n t ptil ~ of t h e -- a pa ~ i t or an d ~ 11 'hrough R The inean currew in !he , ir -ui t i.-3~ griven by 1, - :fplt/T- The form cf the peaks i ~, and 1 is not necessarily the same sin~.e it is determined by t9e structure of the leading and trailing edges of the voltage pulse, Ho,,,iever, this will have little effer-,~ on the magnitude of the mean current since the amount of electricity in the discharge and charge- of the capacitor is the same, From the measured magnitude of ic one can determine in if t ana T are known, and hen~-e R can be calculated. The resistance of the instrument whi-.h records the current should not be too high because large values of this resistan,;e lead to iarger time constan*,q. A mirror galvanometer can be conveniently used for thi, p,irpo~,c- In the instrument employed by ~he present authors ~h(- sensitivi,~v of th~ galvanometer was 10'10 amp/div-,gioi. the amplitude of the pulses was 1 kV, and T/x , 103, The ti )r)&r limit -,f fh~ '10 which could be me ,I ~'. a s ur e d C.~% r 1 --1 / , t E032/E414 A Pulse Method of Measuring Large Resistances 1012 ohm Is said to be possible. There are 4 figures and 5 references: 4 Soviet and I non-Soviet. ASSOCIATION: Leningradskiy politakhnichoskiy institut (Leningrad Polytechnical Institute) SUBMITTED: July 1, 1959 Puc. J. 9mmonneirman MS111 113MCPHTCAbIlOrt 1;0. my, 11, C - roupovinae- R WIC It MIKOM 11334CPfle- XOro 06pa3aa, BI- conponiwicitite renepa-ro- pa, R2- COUPOT1113newle rammatiosterpa Card 3/4 Fig.3. 1-7 T Fig.4. S/161/61/003/010/033/036 B125/B102 AUTRORSt NikitinsL-,qa, T. I., and Bol'shakova; T. V. TITLEs Dielectric losses and electrical conductivity of fluorite PERIODICkLi Fisiks, tvardogo tela, T. 3, no. 10, 1961, 5224 - 3228 TEXT# The authors determined the electrical conductivity a and the dielectric losses tan'bbetween 400 and 10,000 cps of pure fluorite and of fluorite, with EU*+ impurities. The crystals involved wore artificially grown by I. V. Stepanov's and P. P. Feofilov's method (Doklad n& I soveshchanii po rostu kristallov, 1956 (Lecture at the lot Congress on 'Prystal Growing)). The europium content was 'V0-01%. The conductivity of 2 - 5 an thick crystals was measured in argon atmosphere by the pulse method described in Ref 6 (G. M. Sakharovet aL PTE, 4, 82, 1960), and the losses by a modifiei MIE (MLE) bridge. In addition, the authors determined the dielectric losses of pure and of impurity X-irradisted fluorite crystals (200 kv 10 ma). The experimental results fit the straight lines log d a f(1 for pure as well as for impurity crystals. qP Card 1/3 St'~181/61/003/010/035/036 Dielectric losses and ... B120102 X-radiation than pure crystals. This is an additional argument in favor of the foregoing consi erations concerning the increased dislocation density in case of Eu+1 introduction. The dielectric losses of pure fluorite drop by 10 - 15%. A theoretical explanation of these facts appears to be difficult. There are 4 figures and 14 references: 4 Soviet and 10 non-Soviet. The three moat recent reforences to English-languago publications read as followat A Lidiard. Hanrd. Phys., 20, 1957; R. Ure. J. Ches. Phys.9 26, 1363, 1957; R. Christi, E. Fukushima. Phys. Rev., 118, 1222, 1960. ASSOCIATIONs Leningradskiy politekhnicheskiy inatitut im. M. I. Kalinina (Leningrad Polytechnic Institute imeni M. I. Kalinin) V/ SUBMITTED: March 3, 1961 initially), June 20, 1961 rafter revision) Card 3/3 i ACCESSION NR: AT4016326 8/0000/62/000/000/0421/0426 AUTHOR: Golubeva, L.A.; Mikitinskaya, T. 1. TITLE: Dielectric losses in X-irradiated KCI crystals SOURCE: Vaes. soveshch. po fix. shcholoduioploidn. kristallov. 2d, Riga, 1961. i Trudy*. Fiz. shcholochnogaloidn. kristallov (Physics of aVmll halide crystals). Riga, 1962, 421-426 - TOPIC TAGS: alkali halide, alkali halide crystal, potassium chloride, dielectric, dielectric loss, photoelectric current, conductivity, photoconductivity, electron ABSTRACT: 7'he dielectric losses and photoelectric current In X-irradiated KC I mono- crystals were studied in the frequency range 400-10, 000 cps at room temperature and a vacuum in order to clarify the relationship between these two properties. KC I samples 5 x 13 x 0. 15-0. 2 cm, with gold and silver paste on the ends to serve as electrodes. were illuminated with a 500 watt lamp and X-irradiated for 30 minutes. No significant change in conductivity could be established, however, due to the inadequate sensitivity ~f the method. The value of t95 generally decreased during irradiation. However, this value calculated from the de6rease In photoconductivity with time was smaller thm Ic6rd - 1/2 Yij.!3.; M'KITPI-KAYA, '.I. 1-2 3 6 1 Z-361 6 D 5 Do! i ~,~~khn~ ~hoskiy ir,stitu' NIKITSKAYA, V.A.; TnKIN, M.A., CHFRNFI,fl(,H, Ye.M. Metallographid investigation of 20p steel ingots and inter-mediate products. Izv. vys. ucheb. zav.; chern. met. 7 no.3:169-179 164. (KRA 17:4) 1. Zavod im. Dzerzhinskogo i Dneprodzerzhinskiy metallurgicheskiy zavod-vtuz. RU BCOV IM.V. [Rultsov? M-V-j; SARAPOV, I.M. [Sharapov, I.M.); MASKOVSKIJ, R.D. [14ashkovskiy M.D.]; HICHLINA, E.E. (Mikhlina, Ye.Ye.]; NIEKITSKAJA E. a Yq,.~J; VOROB,-)WA, V.Ja. (Vorobyevu, P S. tNikitsk~p V.Ya.],, USOVSKAff,--V.-t.-l-U6ovskaya,, V.S.]. S'ynthesis and pharmacological research on quinuclidine, piperidine and pyridIr- de-lvati7es. Ce6k. fam. 13 no.6t299-315 Jl'64 1. Taft -f. .-,v-y v&iacko-,ryzkumny ugta,,,- pro chemli a farm,arii, Mwi;~%rd (VNIGHFI) [Vsesoyuznyy nauchno-issledovatellskiy khiIrIKo-farmatsGv- ticheskiy inatitut~]- R',IBTSGV, L,rr! ther, 4 sc. ~Iiazh- and the nolLa: 3- n Voe a,)y-u znyy nauchi. u- Fduwt t-- v ns t i LLI t. ACC NR: AP6037O97_______ ______SOURCE-_CODE: - UR/0125/66/ooo/oli/oo4o/oo'4-, AU-17WR: Lashko, N. F. (Moscow); Lashko, S. V. (,Moscow) I Nikitinskly, A. '14, (Gorlkiy) ORG: none TITLE: A flux for furnace brazing of aluminum and its alloys SOURCE: Avtomaticheskaya avarka, no. 11, 1966, 4o-43 TOPIC TAGS: aluminum alloy bPn=�xEg,,'1"LArazing, brazing flux/ F5 brazing flu)~~ AlMg alloy, AMTs alloy, D20 alloy ABSTRACT: A new F5 flux for furnace brazing of aluminum and aluminum alloys has been developed. The flux contains 45 1 0.5% KCI, 38 t 0.5% LiCl, 10 t 0,5% NaF, 3 1 0.5% SnCl 2) and 4 1 0.5% CdC12, and is made by melting the components at i 600-650C and grinding the cooled melt into powder. Aluminum-alloy specimens "eld in molten F5 flux at 450--600C for 10-60 min formed a thick surface layer (30-40 p) which contained tin and cadmium reduced from the flux, the amount of which Increased with increasing temperature and holding time. The amount of alurranum passed into the flux followed a similar pattern. The reaction between various &!uminum alloys and molten F5 flux was only slightly affected by the alloy composition, and an average change in the weight of specimens in the reaction with F5 flux at 550C for 30 min was 0.()138-0.0180 g/cm2. Molten F5 flux satisfactorily wetted the alloy surface and Cord 1/2_ uDc: NR. AP6037097_________ ACC produced much leas pitting corrosion than the widely used 34A flux containing zinc chloride. Experience showed that F5 flux can be used advantageously for furnace brazing large thin-vall structures. The shear strength of AMTs alloy lap joints brazed with F5 or 34A flux was roughly the same, 9.0-10,2 kg/mm2, depending on the filler material used. The strength of butt joints was 10.6-12 kg/mm2 After six-month exposure in a humid atmosphere, the shear strength of AIMITs alloy joints brazed with the 34A filler material and 34A and F5 flax decreased by 16 and 10%, respectively. Grig. art. has: 3 figures. [YZI SUB CODE: 13, 1l/ SUBM DATE: 25Apr66/ ORIG REF; 003/ ATD PRESS: 5109 Card ?/2 NIKITINSKIY, I Kovarnyye Metody pordroynoy raboty im,,erialisticheskikh razv~dok (insidious demolition methods of imperalistic spies) Moskvv, Voyennoye tzd-vo Ministerstva oborony soyuza SSR, 1954 - 10~7 F. SO: V/S 132 .N6 MIKITINSKITI N.V. . aV4.... -, -~i,;A- ". Simplifica,tion of the record system in sugar refineries. Sakh. prom. 31 no.6:48 A 157. (MMA 10W 1. Nlnlster~tTo Goskontrolys, Ems SSR. (SWr industry) NIKITINSKIY, Vasiliy Ivenovich; STAVTSEVA, AntonLina Illinichna; DUISOVA, -I.S., R7.;-7KOWBOVA, N.D., taki-An. red. (Rights of the factory, plant and local trade-union committee] Kakimi pravami pollzuiutsia FZMK. Moskva, Profizdat, 1562. 190 P. (MIRA 16:3) (Trade unions) 1. "IKITIIISKIY, V. N. : SHM-Y-1411M, A. D. 2. USSR (600) 4. Electric Relays 7. Selective arrangement for automatic emergency unloading of power systems according to average speed of frequency change. Elek.sta., 23, no. 12, 1952. 9. Monthl List of Russian Accessions, Library of Congress, "ril - L953, UncL. NIKITINSKIY, Yu.B., kapitan maditainskoy slushby Arterial pressure in ships' crews under the influence of vapyinz- factors. Voen.-med. zhu--. no.5:80-81 My 16.1. OURA 14: 80 (BLOOD FRESSUJ~E) (MEDICINE, NAVAL) NIUTINSKIT,-Tu,I ; DWANAYMVA. V.K., starshiy nauchnyy sotrudnik. kand. biolog.neuk, otv.red.; SCROMMYEVA, N.V., red.izd-va,- ANCKHINA, K.G.. tekhn.red. (Juniper stands of the Naukat Ranger District; basins of the Kirgizata and GhiylL Rivers] Archavaiki Naukatskogo lesnichestva: basseiny rek Xirgiz-Ata i Chiili. Prunse, Izd-vo Aked.nauk Kir- gizakot SSR, 1960. 163 p. (KIRA 13:12) (Naukatskiy District--Juniper) NIKITINSKIY, Yu. I., Cand Biol Sci -- (diss) "Juniper areas of the Naukatskiy Forest.-y Office. (Basins of the Kirgiz-Ata and the Chile- Say Rivers)." Tashkent, 1960. 21 pp; (Central Asiatic State Univ iff, V. I. Lenin); 130 copies; price not given; (KL, 1?-60, 14?) PRUTENSKIY, Dmitriy Ivanovich; NIKITINSKIY. Yuriy lyanovich; PFUTOPOPCV, G.F.P otv. r7W.~;KOU~L-CHUK~,V.V~.,r 7izd-va; ANOUTHA, M.G., tekha.red. (Types of nut forests In Southern Klrghizi&]Tipy orekhovykh lesov IUzhnoi Kirgizii. Frunze, Izd-vo Akad. nauk Kirgizakoi SSRV 1962. 128 p. (MI RA 16: 2) (Kirghizistan-Walnut) (Kirghizistan-'-Fo rests and forestry) NIKITINW19 A.A. j inah. UsAng centering dev-ices developed by the E.O. Paton Institute. Mont. i spets. rab. v stroi. 23 no. 2:30 F 161. (MIRA 141l) 1. Trost TSentrospetastroy. (Pipelines) T 1 1~_ Ctr 4 C J~ "V A't 1 CLLt4 (Dn S, 0 t_,-, 15 9 Monthly List of Russian Accessions, Library of Congress,' 'JInc. a,j Nly, --71 :J17 N EL !3 7- a,; v AUTHORS: Dolgin, M.Ye., Engineer, Davydov, V.D., 67-58-2-8/26 -,,Vikitkin, V.D., Engineer TITLE: The Automatic Photo-Electron Indicator DDN -1 for the Determination of the Lointure Content in Gases (Avtomaticheskiy fotoelektronnyy indikator vlazhnost'L gaze,, DDN -1) PERIODICAL: Kislorod, 1950, Nr 2, PP. 39-43 (USSR) ABSTRACT: The above moisture indicator is based upon the principle of the condensation method. In the section. Determination and the Main Characteristica of the Apparatus the measuring or control of the moisture content of gases within the temperature range of from +40 to -800 at an atmospheric pressure of 0.01-165 atm excess pressure is given for purposes of detemination. In the section - Pneumatic Cooling Syste this system is described on the basis of a scherne. Furthermore, the description of the cooler for indicator mirron is given in form of a scheme. In the section: The Photo-Optical In- dicator a de7io-~ is described by means of which signals are trans- mitted to the amplifier of the apparatus by the condensation on the mirror. The scheme mentioned is described. In the aectior). Card 1/2 Electrical Scheme of the Apparatus the description is based on a lnv! f T~ I wtwpw 836--& E W/Rd WT PC ..--t 1-,-ACC AT50:M810 '--SOURCEcO'D9: UR/2563/~S/ 017/0021 AUIMO 'Aiii0vt CO. (Cand1dhte o am Docent), Nikitkay its f caficia 14 ORG: Len Pblytechnic Institute (Leningradaldy politekhnichasidy institut) 11(, 57,r TITLE: Meana'of perfecting the control of the diameters of large rollers in the process of turning -':SOURCE: lAningrad. Politelthnicheskly institut. Trudy, no. 250, 1965. Avtomatizatelya I tek1hnologlya, maishinostroyeniya, (Automation and technology of machinery manufacture), M-21 TAGS: qiWity- control, m6lalworldng, metal turning. -mechanical engineering ABSTRACT.- ;-The article discusees4eiieral methods of:66nii4king'the diameters of larke ro era I n- * procea .80,f tUr ng .OW Semiautomatic,. au id and, tomatic contr th' control of the diame teri of go-rolleri consid .-Mistiotid, it, active: 5 a note a fully developed and"Is not.:being nipolied at present; It Is, however, considered the most Important method in the future operations of heavy machinery building plants. U recrilres in t6091ire work-In th e..search for means and ways of achieving it, followed by theoretical and experimental verification of the more rational of the possible design alternatives.' Studies In this direction,~ 01mirily employing the method of a roller with automatic adjustment of L_qErd 1/2 21 U111TOOMUN, K.S. Insure the complete safety of all material handled by the postal and telegraph offices. Ifest.sviazi 16 no.5:18 je 156. (PT.RA 9:8) 1. Glavnyy yuriskonsul't Ministerstva avyasi SSM. (Postal service) MKIMCHKIN, K.S. lor a continued strict execution of contracts and pa7ments. Vest. aviazi 19 no.7:20 J"l 159. (MIRA 13;8) 1. Glavnyy yuriskonsul't i glavnyy arbitr Ministerstva avyazi SSSR. (Telecommunication) ~~!q :~fhjj.~ k~all Va-,i LI.,ev2 -.h, zimr-rialist; ARMLALt'. , N.A... . _T~l L~ _I h:L -1-- -1.1. 1-----.- rea . (I wa-lk through Prague-) Idu Pragol... Mosk-vu, Scvet- skala Rosol.)a, 1965. 1 14 p. (MIRA 18:8) SOV/124-57 -9-10348 Translation from: Referativnyy zhurnal, Mekhanika, 1957, Nr 9, p 65 (USSR) AUTHORS: Sukhomel, G. 1. , Nikitochkin, 0. G. T IT LE: On the Formation of Whirlpools in Front of Water Gates in Canals (Ob obrazovanii voronok pered shchitami, peregorazhivayushchimi kanaly) PERIODICAL: Tr. Kiyevsk. 8idromelior. in-ta, 1956, Nr 5, pp 21-27 ABSTRACT: The paper describes laboratory investigations and presents certain theoretical reasonings on the subject under consideration. According to the observations made by the authors during the flow of water from under the gate in a rectangular channel, two s ymmetrically -located whirlpools appear in front of the water gate, one on-dither side. The water level at the gate rises somewhat, this rise being greater at the center of the gate. The deduction is made that owing to the uneven rise of the level at the gate currents are cause*d to be directed towards the corners and later along the side walls in a direction opposite to the main current in the channel, which is possible in the presence of a slow-speed wall boundary layer. The authors consider the latter Card 112 to be the cause, or at least one of the causes, of the formati(-n of