SCIENTIFIC ABSTRACT ONUFRIYENOK, L.P. - ONUFRIYEV, V.P.

Document Type: 
Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): 
CIA-RDP86-00513R001238110011-3
Release Decision: 
RIF
Original Classification: 
S
Document Page Count: 
100
Document Creation Date: 
January 3, 2017
Document Release Date: 
August 1, 2000
Sequence Number: 
11
Case Number: 
Publication Date: 
December 31, 1967
Content Type: 
SCIENTIFIC ABSTRACT
File: 
AttachmentSize
PDF icon CIA-RDP86-00513R001238110011-3.pdf3.07 MB
Body: 
c),.',( i on. k s, N~ VA, zv. ..v-. :ic, kufadry analiticheskoy khim, I - na:-,,~ r- P(, to k.:n :71--l 7, ~ s t r (S el r. 4 U: r. . C c zv C ULGD~V, F.A. ; Ol'UFPdY'-I,*CK, I. F.; TARILOV, Yu.S. ; PM'.OV,"KAYA, G.Ye., red. ; 'EZ17C-V"., L.L., tek-hrt. red. [Tractice of hydrogeoc*liemical stucies in Siberia, Upyt gidrogeokYArdcheskikh issledovanli v Sibiri; metodik& i rezul I taty riibot. ~oskvl;, Vy.-shaia shkola, 1962. 188 P. (MDIA 16:12) k S Abe rla--Guuchemi:;try) KOZEZVNIKOVA, L.M., 6tarehly nauchnyy sotrudnik; --ONUIFRIYEV. A.P.. aspirant Diseases of the Jerusalem artichoke. Zashch. rast. ot vred. i bol. 5 no. 8:56-57 Ag 160. (MIRA 13:12) 1. Hauchno-iseledovatellekly Inetitat ovoshchnogo khoxyaystva ?Ssentrallnoy chernozemnoy polosy imeni V.V.Dokuchayeva. (Jerusalem artieboke-Diseasee and pests) KOTOV, P.F., kand.sellskokhozyaystvennykh nauk; -ONUFRIYEV, A.F.,,aspirant Cultivation practices in growing Jerusalem artichoke. Zhivotnovodstvo 23 no.8z63-65 Ag 161. (NIRA 16:2) 1. Nauchno-isoledovateliskiy institut sel'skogo khozyaystva TSentrallno-Chernozemnoy polosy imeni V.V.Dokucheyeva. (Jerusalem artichoke) ONUFRIYEV, A.F. Preparation and use of manjre-soil compost. Zerrledellie 24 no I - 64-6.5 Ja ' t ~. ( lVdit. I ~: ~- I 1. Moskovskaya selektsionnaya stant5iya, (compost) OMMRI UV, A. K. - MWAMMOUNW, Duties of engineers in administrative divisions and trusts. Sakh. prom. 30 no.7:18 il '56. (KLU 9:11) 1. Ukrglaveakhar. (Sugar indUBtry) 1) NITR IM, , A . 14. Mcr" abnut nl!trninr. Sakh. Drom. -,.2 no.9:1.