SCIENTIFIC ABSTRACT PANKOVA, V. M. - PANKRASHOV, A. P.

Document Type: 
Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): 
CIA-RDP86-00513R001239030004-9
Release Decision: 
RIF
Original Classification: 
S
Document Page Count: 
100
Document Creation Date: 
January 3, 2017
Document Release Date: 
August 1, 2000
Sequence Number: 
4
Case Number: 
Publication Date: 
December 31, 1967
Content Type: 
SCIENTIFIC ABSTRACT
File: 
AttachmentSize
PDF icon CIA-RDP86-00513R001239030004-9.pdf3.95 MB
Body: 
BARANOV,Paval Vasillyevich, laureat Stalinskoy premii; PA.NKCNA,V.X., redaktor; RAI[OV,5.1.9 tekhnicheakly redtddor (Our experience in full utilization equipment] Nash opyt ispoll- savaniia reservov oborudovaniia. (Moskva) Izd-vo VTeSPS Profisdat, 1955. 60 p. . (MLRA 9:1) 1. Siarshiy master vyasallnogo teekba no.1 Hoskovskoy chulochnoy fabriki imeni Nogina, (for Baranov) (Hosiery) Smm UXV. Yevgeniy Grigorlyevich; PANKOVA. V.M. I, redaktor; KIRSAHOVA, N.A.. tekhnicheekly redaktor [Resources of the entire organized group] Bilami veego kollektiva. (Moskva] Izd-vo VTsM Profisdat, 1956. 39 p. (MIRA 9:10) 1. Master Moak-voskogo zavoda imeni Vladimira Illicha. (Efficiency, Industrial) LYAPUNOV, Boris lvanovi=ch-,~PANKO redaktor; KIRSANOVA. N.A., tekhnicheski,~.! re 0 [Decisive power] Reshaiushchala sila [Moskva] Izd-vo VTsSPS Profizdat. 1956. 6o p. (MLRA 9:10) 1. Direktor Leninskoy mashinno-traktornoy stantaii, Moskovskoy oblasti. (Collective farms) GAFAROV, Arelan Nurtdinovich, burovoy master; PANKOVA, V.H., redaktar; KIRSANOVA, N.A., tekhaicheskiy redaktor -- - [To Devonian depths] X devonskim glubinam. [Moskva] Izd-vo VTsSPS Profisdat, 1956. 61 p, (HIAPA 10:2) 19 Treat "TaymazaburneftIO (for Gafarov) (Boring) DVORZHAK, losef [Dvorak, Jooef]; DANIX01, Yu*T., inshener [translator]; AXIMOVA, A.V.p kandi"t tekhnicheskikh nauk, redaktor; TONBOVTSIVA, 1 S.4.; PANKOVA,.V.X., redaktor; URSANOVA, N.A., takhaicheskiv redaktor [Us~vershenetvovauiia v oblasti kholodnot obrabotki met-allov. Perevod s choubskogo inzhenera IU.T.Danlko. [Hos'lml Ind-vo VTs3FS Profisdat, 1936, 207 P. (XVIA 10:2) (Metals--Cold working) KW,V.OV~Anatoliy Arkadlyevich. mekhanik; PAIIKOVA. V.M., red.; HALRK. Z.N., tekhn.red. [Water beyond the encroachment line] Veda za kontarom, [Hookval Izd-vo VTsSPS Profizdat. 1957. 6o p. (HIRA 11:5) 1, TSekh poddersbauiya plastovogo davlentya ordens Ionina promVslovogo upravleniya Oftymazeneft" (for Kulikov) (Petroleum engineering) c) YEVSTRUTBV, Sergey Illich; red.; RAXOV, S.I., bekhu.red. [What modernisation of machine tools has civen us] Chto n#m d4la modern12at9iia stankov. [Moskva] Izd-vo YTsSPS Profisdat, 195?. 60 p. (MIRA 10:12) 1. Fachallnik makhanicheskogo-tsekha, Hookovskogo sayod.a imeni Vladimir& Illicha. (Machine tools) ~ T It il. AY NT~ t- PARIOVA, Y.M., red.; KIRSANOVA, N.A., tekhn.red. [Shl ~' a repaired by upeed-up methods; a collection of articles] Sudapse utiraiutela skorostnymi matodamil sbornik. [Moskva) Izd--vo I VTIISPS. 57. 78 P. (MIRA 10:12) (Ships --Maint enanc 9 and repair) t - s; "T ;;~. - ; if _; , I . -, . - - - I I- ~ - .~ ) - -1 1-1 - SXMINSKIY. Vitaliy Kupriyanovich- n redaktor; RAKOlf, S.L. te*khnicheBkiy redaktor [worker's notebook] Zapiski rabochago. [Moskva] lzd-vo IrTRSPS Profizdat. 1957. 156 p. (NLRI, 10:9) (Machine-shop practice) BAGEOVA,, M.D.9 nauchnyy sotr.; VASILIYEV, A.S., nauchnyy sotz-.; GEYZEH, IX.v naucbnyv sotr.; ITTMOV, N.A., n.-31cbrWy sotr.; LUKIYAOXT, V.S.p nauchnyy aotr.; PANKOVA V M., red.; KOIIOBGVA, V.D., tekhn. red. [Living and health]Byt i zdororvle. Moskva, Profizdat, 1962. 149 P - (MIRA 15:9) 1. Moskovskiy nauchno-isoledovatellskiy institut gigiyeny im. F.F.'Erismans. (for all except Pankova, Korobova). -(BYGIENE) KEzmsv, visaimir Andreyevich: pMOV -AN V.M., red.; GOLICE3NKOVA, A.A., tekha.red. [wUnusual" stmoopheric phenomena] nNeobyknovennyall iavleniia v atmosfere. Moskvag Iod-vo yTesm Profizdats 19599 511 P. (MIRA 13:1) (Meteorology) NESHCHADIM, Takov Ivanovich, elaktrosvarshchik; PMKOVA, V.14., red.; MAIJW, Z.11.. takhn.red. (Aleatric slag welding; practice of manual electric slag welding of reinforcements] Elektroahlakovaia avarka; opyt ruchnoi elektroshlakovoi avarki armatury. Moskva, Izd-vo TTeSPS, Profizdat, 1957. 108 p. - (MIRA 13:2) 1. Stalingradgidrostroy (for Neshchadim). (Bleatric welding) (Rainforaing.bars--Welding) LALETIN, Aleksandr Vasillyevich; ABDUMIN, Rovgat Akhmstovich; GYMAN, N.A., spatored.; FANXOVA, V.M., red.; SHADRINA. N.D., tekhn.red. (Story on'petro leum] Rasskaz o nefti. Kock-va. Izd-vo VTOTS" Profizdat, 1959. 206 p. (HIRA 12:8) (Petroleum industry) "44 STRCOANOV, Konstantin Vasillyevich, glavnyy iniffiener; PANKOVA, VA., red,; SUMINA, N.D., takhn.red. [Likhaahe,v Automobile Plant begin@ the seven-year plan] ZIL nachinaet semiletku. Izd-vo VTsSPS Profizdat, 1959. 37 P. (MIRA 12:4) 1. Likhachev Automobile Plant (for Stroganov). (Moscow--Aatomobile industry) 6/08IJ61/000/019/024/085 B101/B144 LUTHORS1 Khrushchovt,N. L*pj~*iova, V. G., Pensionerova, V. V., P Rozovskaya, G. V. It - ~Ov a I ~V- Y ~e_ TITLEt Distribution of rheniump selenium, -and tellurium in the molybdenum deposits of the Soviet Union PERIODICALs Referativnyy shurnal. Khimiya,-no. 19, 1961, 92, abstract 19G95-(Sb. "Mineralln. syr,ye", M., no. 1, 1960, 86 - 92) TEXTs -Much-R4~,Sep and, in part, also Te'waa found in some of the molybdenites from 26 deposits belonging to different genetic types. Re was determined by an improved photodolorimetric method permitting work with weighed portions of 0.05 - 1 g. The resulting-data were confirmed by polarographio analysis. In the higher7temperature deposits of molyb- denite, molybdonite-seheelite, and qua.rtz-molybdenite-tungstite-greiseii formationep the He oontent fluctuates between 5-10-4 and 4.0-10-3, and that or Be is 2.0 - 8.6,10-1%., In the quartz-molybdenite-sericite forma- tion, the Re content ranges between 1.0 - 6-3-10-2 %, and that of Se Card 1/2 8/081/61/000/019/024/065 Distribution of rheni~mee, B101/3144 between 1.0 - 2.9-10-2%. In the quartz-molybdenite-chaloopyrite formation, the Re content ranges between 1.9*10-2 and 1.2-10- 1%, and that of Se between 2.3 - 6.0-10-2 %. kccording to 16 determinations, the total Te content is up to 1.5-10-2 %. Thus, the Re content in molybdenites, con- fronted with clarke~ is higher by a factor of 6000 - 1,200,000, and the Se content by a faotQr of 133 - 4000. Practically important Re contents are presented by the majority of mesothermal molybdenum deposits (quartz, molybdenite-sericite and, especially, quartz-molybdenite-chaloopyrite formations). In molybdenites containing only litte Re, the Be content is also low as a rule. Be is abundant in molybdenites with a major Re content. A rise of Re concentration is intenser than a rise of Be concen- tration. This is explained by a higher isomorphic miscibility of Re with Mo. Te in molybdenitee is only found in small amounts, an& the accumulations it forms are of no practical interest. ~bstraoterls notes Complete translation.] - Card 2/2 PANKOVA, Ya. V.. Imnd. mad. nauk.; TROFIKOVA, Ye. X. Problem of so-called latent syphilis. Vest. der=. i ren. 32 no.6.,48-54 N-D 158. (MIRA 12*1) 1. 1z kafedry kozrWkh bolezney (zav. - prof. A.I. Kartamyshev) Tsentral- nogo.institute, usoverBhenstvovaniya vrachey (dir. V'.P. Labedev) i boll- nitay Imeni. Korolenko. (SYPHILIS, diag, latent formp. neural & visceral forms, problems (Ras)) EXCERPTA MEDICA See 13 Vol 13/11 DermatOlOgY NOV 59 3179. SO-CALLED 'UNKNOWN' SYPHILIS - Pankova Ya. V. and Trofimova E. M. - VESTN. DERM. I VENER. i Amongst tne patients with syphilis d'emblie there Is quite a number of caijes with i neurosyphilis and visceral syphilis. In the case of pooitive serological reactions when there are no clinical symptoms of syphilis present, a careful invesUgation of such A patient with a prolonged control period to neclseary. A steady high or in- creasing Mrs to a signal for antleyphilitic therapy, IKraus - Hradec MAIM PANKOVA Ya.V. kand.med.nauk Treatment with ultrasonics of chronic urticaria. Sov. med. 25 no-4:126-128 Ap 162. NIRA 15:6) 1. Iz kafedry kozhnykh i venericheskikh bolezney (zav. - prof. A.I. Kartamysherv) TSentrallnogo instituta usovershenstvovaniya vrachey (dir. M.D. Kovrigina). (URTICARIA) (ULTRASONIC WAVES--THERAPEUTIC USE) U 4, PANKOVA, YA. V. Skin - Tumors Use of subcutaneous oxygen injection in the treb-ment of helold ncr;rn. VE-st. ven. i derm. no. 4, 1952. Monthly List of Russian Accessions, Library of Congress. November, 1952. UNCLASSIFIFD PANKOYA~ YA. V. oxygen - TherUTICUtIC U30 use of subculancous oxygen injection In the trenlirtent of kelaid rchrn. VnSt. vtn- i dem. No. 4, 1952. lont of Russian Accessions, Idbrary of Congress, Nover~ber 1952. UETLASSIFIED Ily -Idst PANKOVA, Ta. V. AppIlextion of subcutaneous insufflatiou of oxygen in the treatment of keloid scars. Vest. vener., Moskva no. 4:55 July-JOS. 1952. (CIAIL 23:3) 3. Of the Department of Skin and Venereal Diseases (Read - Prof. W. A. Rozentul), Central Institute for the Advanced Training of Pbysiclans. - PANKOVA,, Ya. V. PANKOVA, Ya. V. -- "The Treatment of Certain Dermatoses by the Subcuta- neous Injection of Czygen." Min Health USSR. Moscow., 1956. (Dissertation for the Degree of Candidate in Medical Sciences). So.: Knizhnaya Idtopis', No. 7., 1956. ZPAITOMYE. LYMYOVA, P. T~grs, Dried Spray drying apparatus for the production of powdered eg!i,,s. I'lias. ind. 55SR No.2(1952 Moiat L-Ist of'Russign Accessions, Library of Congress, August, 1952- UNCLASSIFIED. GUSENKOV, Ye.P.; PANKOW, Y5.7. li~~ophysiml characteristicis of ~!hes-Uiu-. r:ol-ls in the Yioa-aclian Plain, Fochvovedanie nooga"-51 S '64- (KIRA 171121 1. Vaesoj-uznyy gosudarstvennyy proyektno-izyskatellsldy i nauchno- issledovateallskiy institut vodokhozyaystvennogo stroitellstva. GUSENKOV, Ye.P.; PANKOVA Ye I Soils in river valleys of northern ~bngo3ia as exemplified in the Boro-Gol Valley. Pochvovedenie no.8:66-72 Ag 162. (NIRA 16-1) 1. Vsesovuznyy gosudarstvennyy proyektno-izyskatellskiy i nauchno- issledovatel'skiy institut Yjinisterstva sel'skogo khozyaystva. (Boro-Gol Valley--Soils) PANKOVA, Ye.I.; GUSENKOV, Yeope Chostnuto loanp sandy-loans, and sandy soils as the object of irrigation farming; using the example of the soils of Mongolia. Vast. Mosk. un. Ser. 5: Geog. 18 no.1:40-42 Ja-F 163. (MIU 16:5) 1. Vsesoyuznyy gosudarstvennyy proyektno-izyskatellskiy i nauchno-.issledovatellskiy institut Ministerstva sel'skogo khozyaystva SSSR,, (Mongolia,Soils--Claosification) (Mongolia-Irrigation farming) -2 6~ PANKOVA, Ye.I. 4pply-lbg terma "mountain" and "plain" to the chest ut soil of Mongol4a. Izv. A14 SSSR. Ser. geog. no.5:77-?9 S-0 164. (MIRA 17: 11) 1. Moskovskiy gosudarstvennyy universitet. PAVKOVA, Ye.V. kand. med. nauk -- ~ -~J-j Acute inversion of the uterus ln--,thevp6kii~ period. Akudh. i gin. 39 no./+:128-129 Jl-Ag'63 (MIRA 16-:12) 1. Iz kgfedry akusherstva i ginekologii (zav. - zaslunhennyy deyatell nauki, prof. G.K.Cherepakhin) lechebnogo fakullteta Gorlkovskogo meditsinskogo, instituta. FAITKOVAp Ye.V.9 kand.med.nauk, assistent; TUTOVA, I.M6, aspirant Treatment of late pregnancy toxemias with magnesimm sidfate aerosol, s; preliminary report. Sbor. nauch. rab. Kaf. akush. i gin. GE1 no,l: 59-61 160. (.VaP-4 15:4) 1. Kafedra akasherstva i ginakologii, zav.kafedroy G.K.Ghorepakhin, Gortkovskogo gosudarstvennogo maditsinskogo instituta. (AEROSOL TFIERAPY) (MAGNESIM SULFATE) (TOXEMIIA) (PREMIANCY, C014PLICATIOIIS OF) PANKOVA, Ye.V., ksaid.med.nauk Plethysmography and pneumography in toremiao of the sacond half of pregnancy tr6ated with magnesium sulfate aerosols. Sbor. nau'ch. rab. Kaf. abish. I gin.' GMJ no.2:41-44 160. (MIRA 15:1.) 1. Kafedra akusherstva i ginekologii GorIkovskogo maditsinskogo in.stituta im. S.M.Kirova, zav.kafedroy doktor med.nauk G.K.Cherepa-k-hin. (PREGNANCY, COMPLICATIOM OF) (MAGNESIUM SULFATE) (PLETHM140GRAPHY) (LURGS-RADIOGRAPHY) ye V. Ye. V. IIV~11--,inal Iud fro2tinent of Infl~?,xrntory Ji5c.weE of thle Fernle Recroductive OnTans tmder Ref!icnql Conditions." (,--,r'Uy .'Jt-.te 1-indical Inst imeni S. 1-1.'irov. -~,orliiy, 1955- ( DiscertAim for the Decree of C---ndid.ate of -`ciences) -0: 1"nizhimyn letoriFt. Nlo. 4, L956 SHTEYNBERG, M.A., doktor meditBinakikh nauk; PAIIKOVA, Ye.Ye., ordinatory; TSARIK, S.Te. Changes in sensory chronaxy in lupug erythematosus following a procalne block of trigeminal nerve endings. Vest.ven. i derm. 30 no-5:14-15 B-0 056. (ML~A 9:12) 1. Iz V vovskogo nauchno-issleclovateliskogo kozhno-venerologichealcogo instituta (dir. - kandidat meditsinskikh nauk Y.F.Podusovski7) Oblastnogo vendispansera (zav. G.I.KurochkLn) i 2-go rayonnogo vendispansera (zav. B.T.Glukhentkiy) (WFUS IMYTHIMATOSUS, ther. procaine block of trigeminal nerve ending, causing changes in sensory chronaxy) (PROGAINE, ther. use procaine block of trigeminal nerve endings in lupus er7thematosue. causing changes in sensory, chronarv) (SKIN, innery. sensory chron4xy changes in procaine block in of trigeminal nerve endings'in ther. of lupus etythematosus) PAIWOUTS, G.A. Case of conjunctival tuberculosis. Oft.zhur. 14 to.6:373-374 159. (MIRA 13:4) 1. 1z glaznogo otdeleniya (zav. - L.A. Birchenko) oblastuoy bollnitsy i glaznoy kliniki (zav. - prof. M.M. Zolotareva) Belcrusekogo Insti- tuta usovershonstvovaniya vracbev. (CONMGTIVA--TUBERGULOSIS) ACC. NRi AR7002ftl- OURCE CODE: UR/0275/66/000/010)'AOII/AOll AUT11OR Kazl in, G. S.;-Noskov, D. A.; Pankovets, N. G.; Sudakov,,V. I.; ."Pros ku rovskiy, I. TIT LE : Electr n-beam welding of leads in electrovacuum devicea SOURCE: Ref. zh. ElektroniktL. i yeye primeneniye, Abs. IOA74 ..REF SOURCE: r. Tomskogo in-ta radioelektron. i elektron. tekhn. , no. 4, 1965, 112-114 TOPIC TAGS: eaectron beam welding, tungsten msebMM, nickel imaWing, -flux ate ABSTRACT: A experimental investigation was nude of electron-beam welding of leads in electrovacuum equipment, which were made of tungsten and nickel com- ponents. Acted u on by the accelerated and focused electron beam in vacuum, the P tungsten cornp6rient generates the heat which fuses the ends of the two wires. The leads are welded on an electron beam device. The components to be -welded are fastened to a mandrel, placed in the operating chamber. During welding, the com- TMIr. 991 Q--n.n ACC NR AR7002221 ponent8 are bro ht t distance at 0. 2-0.3 mm. The nickel component is fed the tungsten coin7oneontaby a spring mounted on the mandrel. An unetched micro- The weld scopic analysis OOX showed no defects in the weld.. was dense, without pores, cracks, "d inclusions. [Translation of abstract] [NTI SUB CODE: 13 212 M IN WIN DILIDIN, H.S.; VAASINA, I.N.; VORONIN, A.D.; GROMOVAYA, V.B.; PANKOVETS' P.L.;.,GMHUSHNIKOV, G.A.. inzh., red. (Mbum of designs for devices, implements, and instruments for assembling large-block buildings] Allbom chartazhai pri- SPOBoblenii, inventaria i instrumentov dlis montazha krupno- 'blochnykh zaanii. VyPusk KB-2. Moskva, Biuro tekhn.infor- mateli, 1958. 155 P. (MIRA 12:9) 1. Akademiya stroiteltatva i arkhitektury SSSR. InBtitut organizatsii, mekhanizataii i tekhnicheskoy pomoshchi stroi- telletvu. 2. Sotrudniki Orgatroya Nauchno-isoledovatellskogo instituta organizataii, mekhanizateii i tekhnicheskoy pomoshchi stroitelistvu Awdemii stroitel'stva i arkhitektury SM (for Dilldin, Vasina, Voronin, Gromovaya, Pankovets). (Building--Tools and implements) 00 0 o: 100 0 00 0: 01 00 so 00 ZtZ7 1. 4a 0 a 0 1) 0 0 0 0 X Is 0 61 A) #1 a --vcsdw-- N. A. Liskovkh and N_I), Panka- vets. ammarAmlap Prow. 17, No. 9, 67 8.-verdol paper is used for applyinx 'I I designs to oak wsd finen fabrics and shoald be of suffickm d that It Is cot appreciably delmned und- be in. TherawntaterWiSMA&UP14 etliasome j0% wood paste and W% of a mixt. prepd. Y Uling;;Iton pa%te with 27e NaOll 8 his. at 2-2..', bleaching wit 01:171. active Cf. The mixv =40:41tizing contained: twin 1.1-1-21 Als(SJOS 2..1. with Ali% 18.5, potato stwch 2..'. and Tram gta~% (cf. I.U) 2.5% (an refereed to the wt.,.( dry fiber). Twrntv kanlin was used as a filler anti 0.03-41.07t,"0 Aniline Now ve Orange was uped for coloring. The paper mum Ise well sized and havv a relatirely With ash content (141%). The latter requires the um~ of a water of pit 4.6-4,4. N1.G. bloort 15E.14-ILA tormuer CLAStWICATSCM 7 16.M.3 10.1,11 TT "14 is( *IAJII ad am, All a 91Ra plait Itim"On I-" AM I I a 1W 0 it I 00 00*000*00000*00600041000000000060000006 400, 0 0 0 0 0 0 * 0 0 0 O.AAk-A. _6_0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *0 0000 Of 0 006 a -00 .00 .00 -001 '001 *001 8o0 =00 =00 coo welip too rebo COO 00 :09 VOO too* too too VTP 04P k ,71 (v) L-18L a ACC-RR=6009960 SOURCE CODE: UR/0137/65/000/D 03'IE036 AUTHOR: Kazlmin, G. S.; Noskot, D. A.; Pankovets. N. G.; Proskurovskdy, D. I.- Sudakov, V. I.; Shangi, A.S ORG: none TITIZ: Electron-beam weldin) ~f materials in a vacuum Ref. zh. Metallurgiya, Abs. 12E283 SOURCE SOURCE: Sb. dokl. k Novosib. nalachno-tekhn. konferentsii po mashinc-str. Ch. 1. Novosibirsk.. 1964, 115-12Z TOPIC TAGS: electron beam welding, vacutun welding, metal cutting TRANSLMON: The authors describe the. advantages of the elec".ron-beami method for. welding metal over other methods. Units are described for weldin1g, drilling and cutting na~tials wLth the use of an electron beam. These ifistallations were developed in';the Department of Electronic Devices at the Tom-sic Inst--tute of 1,idioclectronicu and Electronic Technology. V. Fomenko [JPRSF CU, M, ilf U-60GJIVIA Chf-nica,l Tecl)nolo-y Jlro,!~ictE7 Their AprIic;,AioiAv, Oxiilos. ',Ii rieral US. JOUIR. pa-Mhir- No -L)5)-, NO. 684'1-34 IM I j T-O R N, 11.) TI Tu U 'Dron o v the imn)-ovemenf. of tie I i t. n. r, r T,jcreL-.iiJnp llrodiict`ou of c'edii.i I J- j m, ~'l-Oor'.de from- :)I-Lrrj. PUB. -Vest. Slov. kf~Tn. (Irii-st-trK, 1.1)1,7 , Vo 4 ~ 'T, ..3" IRA i:~ -ro-- For Vhv incr(-FP i,ji nro4vctinn salt tri rcenfnrc(~ dams (if -P-e T-.,rinarjr Pvjj -,O*ra- of (~acii rrom,, ch Fi-rc,, bpi- np f-i 1 1 edi -i Vi se-t vn ter ( nof I -O.Or +,ar !!~e lhe!7j-ny)inj(! of knril) u,~ to a, 50 - 6r) Pm ,I -)ol ~; viater f 1. owr, !-,.y f~ravj i.v il-f-, IoNyl-r pools (if) which v.-iter is mr-dit- iotilled al, IL 101? Tevel) v-nd rrnurinod conlintiomily or inter-i4l.teutly Into tl-(., uri-oer ponls. In U)v care of -viii-in I-lie upper pools ijrc Y-Acids, Boases, Sal--tsq. f, ,~Ipm in Yi)poslavin, ABS. JOUR, fMLKhjm. No 19 1959, No. 6324 34 PMTRACT admittinq watpr I.TI-Lo t1-.& To-rer , of ee.l+, irs-ter with more Con t(I by the pumpirp, -,13 bacl~ into tbe I!,., c t,b~-, vect. Por Vto itrirrov~-,;jiont -, of f3lk)t (1-vali-ty it. 2.4 T)rOTIOSOX!) thal. the concen-tratinn of ikea wnter or of raotber lictiaox be ke-pt below 28.50 L-~ . C-ii,e or two dayn before t'.,-,e final. raking oT salt crystaAs, P- nrosle-terrined quantity of' lower f,oncili:i,ti,it.tion I.,rine is arhnitted into rvmnronriate -,volv, in ordor 1,0 fhe coneentrativn of' motler M-qucr at it Jovel of Mc -4, 'M Coun-try YUGOSU%Vi~' F Category: Laboratory E(,uipr4nt. Instrurient-,tion. Abs Jour: RZhEhin.., i1o V1, 1959, ifo. 6o7og Author Kranarsic, V.; Pankovic Z. Inst Title Application of the Mariotte's vessel in Me- mical, Experir-wits Ori.(; Pub: TOWa, 3,958, 13, NO 11, ind., 12, No 11, 16i-iA Abstract: Application of t.-.(- Wrxiotte's vessel f or -che automation of various chemical laboratory ex- periments is described: Autorntic filling of burettes, -,~~iatewncc of constant liquid level in the filtration anol decantation, and n1so for Card 1/2 P-11 -111-~P~Vsxly ~, uw-wla~- Natural gas. Mn.tekh. 3 no-10:35-37 0 158. 11:11) 1. GlavWy inshener stanteii "Podzemgaz." (onst Natural) p'"'Kamy, V. glavnyy inzhener podmoskovnoy stantaii "Podzemgazp. Prodzengazg near KOBcOw- liauke, 1 zh12n' 23 no.11:33-34 N '56- (mak 9:11) (Moscow Province--COal gasification) -PAN11,ovsKly, V.I. esting inclined directionpl boreholes. Po6zem- Preliminnry resulis of t (mm 11:4) gAz.ue,l. no.1:43-47 '58- 1. Podmoskovnsys stAntsiyn "PodzemgR%". (Gonl gagificAtion, Underground) (Borings-Testinf,') rANIKOVSKIY, V.I.; KULIZDVA, T.I. Xx perience in the removal of hydrogen sulfide from gas by the Thylox process. Gas. prom* n0-3:19-22 Mr 1580 110) ,on sulf ids) (Gp6s) (Hydror PANIKOVSKIY, V.1. IWAM Moe e c0 ons Ifor underground gas Drodlicer merationn at the Moe,-.w 3risin "Podzemgkz" plant. Podzem.rnz.u,!,I. no.2.48-5r) 157. ONURA 10 - 7) 1. Podmoal-n-nay& stantelya "Podsemgaz." ."..'scow Basin--Coal gasification, 'Underground) ~Gas -Droducers) SMIRNOV, V.G.; PANIKOVSKIY, V.I. Universal rig for dr1111i'g'_'*v"e"'rtical holes and retrievin casing pipes. Nauch.-trudy TN1IPodzemgaza no.8~73-79 112. (MIRA 16s6) 1. Laboratoriya napravlennogo bureniya Vsesoyaznogo nauchno- issledovatel'skogo Institute podzemnoy gazifikataii ugley i Podmoskovnaya stantsiya "Podzemga2l. (Moscow Basin-Coal gasification, Underground- Equipment and supplies) (Boring machinery-Testing) N IPAIIIKOVSKIYO Vol* cation for housiehold Using gas producpd by underground coal gaelfi (mm 11:1-9) needs* Podzem, gaO. ugl* no.4:67-69 '58- I.PodmoskovhaYa stantsiya "Pod%emgaz-" (Gas-Heating and coolE1093 HSTMOVICH. B.A., prof., doktor tekhn.zLauk; BORDARENKO, S.T., kand.takhn. neruk; BRODSLAT-A, B.Kh.. kand.takhn.nauk; LTANDRES, S.N., kand, tokba.mauk; PANIKOVSKIT, T.I,j BENNOT, A.D,j ZMGY, ?.Is$ kand. fi'&4-ii POLTAKOVI, T.V,, tekhn.red. takhn.nauk, red, z [Applying an electric current directly to the fuel layer in shaftless underground gasification] Primenenie elektrichaskD90 toka dlin nsposredstVennogo vozdeiatI#iia'na, Plast topliva-PrI besshakhtnoi podzemnoi gazifikatail. Moskva, 1959. 234 p. (MULA 12:2) 1-Akademiya nauk SSSR.. Energetichaski)r institut. 2. Energoti- cheskiy institut im. G.M. Krzhizhanovskogo AN SSSR (for*Meyerovich, Bondarenko). 3. Institut khimii AN Estonskoy SSR (for Brodihaya). 4. Glavnyy inzhener Podmoskovnoy stanteii Podzemnoy gatifikateii ugley (for Panlkovskiy). 5. -Voesoyaznyy nauchno-i'ooledovateltakiy i proyektnyy institut podzemnoy gazifikataii ugley (for Lyandrea). 6. Rakovoilitall laboratorii Ysesoyuznogo nauchno-iseledovate:Llskogo i proyaktaogo instituta podzemnoy ga21fikat~ii ugley (for Remnikov). (Coal gasification, Underground) (Oil. shales) - 8 (0); 14 (5) PHA.82 x BOOK ZX?L0jUTX0 Bond4renko,, S. T. B Brodsks V* I$ Van 'k " SOV/2079 Ya 80 I and A. D. If- Lyandres P~`ilnenjYe elektri Reznikoy E. A. *_,rerovich ches ft0'r"'D'jVr"ectr-' besshakhtknoo'yo ptood'a dly1ft nepooredstyennog Action on zeamo Sinking Solid yue., 0 V'OzdeystviA na pi.,,t Errata sa Shatt) Moscow , Ali sSSR Y gEtzif'katsil (Use of Electric C lip Inserted. Se8as in Underground Gasification Wit1jout 1959- 234p. I UrrLmt Ponsoring A 1600 Copies Printed, A. jb'8yDez1rC0Yv' Almdemiya nauk SSBR& EnergetIcheskly i,,t,tt. ich 13~rofessor BDuse: P. 1, Zubku, JP Doctor of 7Lzcbj2Ica1. PURPOSE: 'v; !rbeh' Ed-: T. v. poj.3,~akova. Sciences; Ed. Of pLallish with th This book Is in, e Intended for BLDeciaalsts in the underground electrocarb0zlIzationof coal. c0al -industry COVERAGE: 7his book describes the we Of electr1c current cOnceZned raent of underground coal beds, The authors to r t in n he e Card .1/10 tii that such Odirect tr at .PeratIons Use of Electric Current Ifor Direct Action (cont.) SOV/2079 for the use of a high-efficiencY unit able to Produce sufficient electric power and.to effect the release of the chemical constituents in the bed, In dealing With the electrical engineering problems involved in the process the work describes the ejectrolinking method* The results of field tests in electrolinking are provided in-the work. The system Of drilling gas- to the fuel bed is desadbed as is the permeable channels from the surface method.of directing the fuel gases from the bed to the sur:Nce- The electrical conductivity of the channels may be used for subsequent electrotherml fuel processing. Theoretical and 2AbOratOry experiments in this field were first started at the EnergeticheakiY Institut imetni G. Mo -KrzhizhsnOvskOgO (T_nstitute of Power Engineering imeni G. M, Krzhizhanovskiy) The first experiment,13 conducted under actual conditions were carried out at the Estonian shale deposits near the tcrm of Niviyli, the greater part of the work involving experiments on coal. The Tmstftu~ VNMbdzemgELZ (All-Union Scientific Research Listitute of Underground Gas) tooic an active part in the tr.1,Als and established a special laboratory for the Purpose. The electrO- linxA-mg method was next applied at the Moscow PGU station on coal beds. Frolessor E. A. Heyerovich supervised the electrical engineering Problems :L-It the_iook aid vrote Chapters 1, 3, and 8. Chapters 2, 6, part of Chap- terz " Wial 7 were written by S. T. Bondarenko, Candidate of Technical Use of Electric Current for Direct Action (coat. ) SOV/2079 Sciences (ENIN AN SSSR); Chapters 9 4 and 7 by M. B. Brodskaya, Candidate of Technical Sciences (Institut Xhimj'ii~; Chapter,,11 by V. 1. Phnlkovskiy, Chief Engineer of the Moscow PGU station; Chapter 10 by S. N. Lyandres, Candidate of Technical sciences (vNr1FodzemgELz). S. P. Vladimirov and V. K. Red'kin (ENIN AN SWR) contributed data on electrical measurements for Chapter 5; A. D. Reznikov, Chief of the laboratory of the VNIIPodzemgmz Institute., assisted in compiling the joint reports of the Institute of Power Engineering and VN11Podzemgaz on operations conducted at the Moscow PGU station. Other personalities mentioned include: Engineers V. A. Matveyev, P. F. SkLfa, and 1. S. Garkuski (GlavpodzemgLz); Professor N. V. lavrov, Doctor of Technical Sciences; 1. P..Kirichenko., Candidate of Mechnical Sciences; Professor A. A. Agroskin; P. G. Zubkov, Candidate of Technical Sciences. The Estonian staff consisted of I. G. Kheyll, Acting Ylember of the Academy of Sciences, Estonian SSR; A. K. Freyberg, Chief Administrator of the Shale and Chemical Industry of Sovnarkhoz of the Estonian Republic; A. T. W11, Director of the Institute of Chemistry, Academy of Sciences, and L S. Feyngolld, Senior Scientific Wor~-,r, Institute of Chemistry, Estonian Republic. There are 60 references: 53 Soviet, 5 English,, 1 German and 1 -Tapeneae. Card 3110 Use of Electric Current for Direct Action (Cont.) SOV/2079 .TABLE OF CONTENTS: ForewF4. 3 Editor's Foreword 4 Ch. 1. General Nature of the Problem and Conducted Studies 7 1. Status of the problem 8 2. Tbeoretical and laboratory experiments 10 3- Experiments under actual conditions 11 Ch. 2. Main Electrical Characteristics of Solid Mineral Fuels 12 1. Flemarks on the method of measuring the electrical conductivity of a solid fuel 13 2c, Yea6uring electrical conductivity and dielectric constant using a-c. at 250 to 3000C 15 3. Wasuring resistance at high temperatures using a-c and d-c under atmospheric pressure conditions 2o 4. Yealiuring specific coal resistance under increased ambient pressure 24 card 4/io 77777777F--'~I, ..Use of Electric Current for Direct Action (Cont.) SOV/20T9 5. Data on solid mineral fuels'l brekkdm '.)T a) trial method 127 b) results of measurements 28 Ch. 3. Principles of the Thitial Channel Formation Theory in the Fuel Bed 1 1. General physical concepts on the process 2, General mathematical formulation of the problem 3. Simp2ified procedure without convective heat exchange IM 4. Determining the power of the electrical source 112 5- Nature of the standardized breakdown 45 6. Approximate calculation of the standardized breakdown system 118 7- Essential conditions for starting the process 1.17 Ch. 4. IALboratory Trials (Experiments) of the Initial Electro- linkIng Channel Formation Process 6.3 1 . Qmlitative nature of results of laboratory experiments 6.3 2. Description of laboratory installation and trial methods on Estonian shale 67 3- lAboratory tests of the initial channel formtion using d-c high voltage pulses 69 Card 5AO Use of Electric Current for Direct Action (cont.) SOV/2()79 4. Initial contact channel formation affecting the barriers of solid fuel using a-c comercial frequency 75 5- Some conclusions 82 Ch. 5. Electrolinking Borehole E)Terimients on Test Stands 84 1. Experimental trials on test stands at the Moscow PGU station 84 2. Trials in small pits (boreholes) 85 3. Trials in large boreholes 88 a) Graphs of currents and voltages in the electrolinldng process 88 b) Graphs of currents and voltages showing completed tests 89 a) Graphs of potential distribution according to probes (sounding bores) and electrodes relative to the processing pipeline system 89 4. Experimental electrolinking trials on block coal barriers at the Idsichansk PGU station 96 5. General conclusions 98 Card 6/10' Use of Electric Current for Direct Action (Cont.) SOV/2079 Ch. 6. Expansion of ImEtial Electrolinking Channel 100 1. Formulating the problem 100 2. Period of preparatory channel heating 103 3. Derivation on approximation equation for the expanding channel process 104 4. Initial expansion stage. Small diabeter 107 5- Second stage of large M ter channel expansion with restricted models 108 6. Second stage of channel expansion in unrestricted ambient log 7- Solving the problem of channel expansion in an unrestricted solid ambient with a self-mode3ing process and under forced initial and restricted conditions 8. Calculating the actual channel temperature 13-1 9. Energy spent an establishing (creating) a thermal effect range 113 10. Intensity of the channel expansion process. Specific expendi- ture of energy 224 11. Comparison of theoretical calculations based on experimental date 3.16 Ch. T. Iaboratory Trials of the Channel Expansion Process L18 Card 7AO m Use of Electric Current for Direct Action (Cont.) SOV/2079 1. General nature of the process and the'object of laboratory , trials 118 2. laboratory trial method of the coked ebannel expansion process in Estonian shale 119 3. Changes in electrical parameters 121 4. Temperature charmateristics 126 5~- Wed of channel expansion 127 6'. YielA of steam and gas mixture and its effect on the process 127 7. Results of experiments on coal 130 Ch. Be Investigation of Operating Conditions With an Electrical Wel. Electrical Control by the Equivalent Circuit Method. Results of Several Studies Under Actual Conditions 135 1. Experiments on an approximate electrical model 135 2. Parameters of the mesh grid md the - mea;Ijurtd--,m1ues 136 3- Results of model gaging 138 4. Eqi4valent layout of electrode-bed-electrode system l4l, 5. Results of gaging under actual conditions; group linkage 148 Card 8/L0 Use of Electric Current for Direct Action (Cont.) SOV/2079 Cho go Testing the Electrolinking Process in Actual Shale Beds 154 1. Description of beds and results of several actual formation measurements 154 2. Description of high voltage field equipment 155 3, Trial of the electrolinking process in an open bed 155 4. Trial results in an open bed 157 Studying the electro3iTildng of boreholes 161 Trial results of electrolinking of boreholes 162 7- Studying the electrblinkWproceon -.on =&11 dimedbion panels 165 8. Trial results of electrblih -.Cit.-Padels 170 9. Hydrodynamical nature of the co=ercial batch and evaluation of the change in gas constant of the bed subjected to elec- trical current 173 10. Electrothermal, disintegration 177 Us Opening depleted panels 177 12. results obtained from opening the B&H-3 panel 182 Ch. 10. Borehole Electrol-Thkin Tests In Actual Conditions at the Lisichansk Coal Deposits. 187 Card 9/10 Use of Electric Current for Direct Action (Cont.) SOV/20T9 1. Nature of experiwntal lots subje,%.ted to electrolinking 187 2. Pit constraction and surface commmications 190 3. Electrode construction 190 4. Electrical installations for electrolinking tests (trials) 191 5- Borehole preparation for electrol-Inking tests 193 60' Test description 194 7- Several results of recent trials and general characteristic of trial results 202 Ch. 3.1. Result of Using C rcial Borehole Electro3inking at the Moscow "Podzemgazu Station 208 1. Geological characteristic of Novo.-Basovskoye deposits [Tallskaya o.1 and composition of coal 210 2. Electrical equipment used in borehole linlage 213 3. Borehole construction 213 4. Tests in electr6linking 213 5. Comercial trial of electrolinking method 21T 6. Compercial, introduction of electri)linking 221 T. Basic conclusions 228 Bibliography 230 Card 10/10 Im /fal - 8-24-59 "RANIKOVSKIY, V.I., gornvv inzh. (g. Stalino). Method of dBtermining roci: strength in natural conditions. Ugoll 33 no.2:24-25 7 '58. WRA 11t2) (Rocks--Testing) fT'A I /V - A U V -) A / T PANIKOV~KIT, V.I. Technical qualities of jower, gas from the underground gasification of coal. Podzem.gat.ugl. ne-3:31-33 157. (MIRA 10:11) 1. Podmoskovnaya stantsiya 'Podzemgmz" (Gas as fuel) rItYWOV~W-U 7 PANIENS6y, V.i-,., inzh. Introduce advanced methods of roof control. Kekh.trud.rab. 11 no.6:17-19 Je 157. (MIRA 10:11) (Mine timbering) PAN 11:07SKIY V. I'wl~ Ignition of underground gas producers. Podzem. gaz. ugl. no.3: 9-11 158. Omm 11:10) 1. Poamoskovnaya stantsiya "PocIzergaz.11 (~bscovi Basin--Coal gasification, Underground) Fj-~: 22 IMOR 23240. Betonitovy krepi iz minerallnykh otkhodoy promyshlennostl I opyt primeneniya etM krepey na ahakhtakh tresta "BUDENNOVUGOLI", Referat. Sbcrnik statey (Coo. Makeyevsk. Nauch. - issled. in-t po bezopaanosti. rabot v gomoy prom - Sti), 1949, May, c. 32 SOt LETOPISI NO. 31p 1949 FAIIIKOVSKIYI Vladirdr Ivano'v-ich; KOLLAGOV, A.I., spets. red.; MMAIMIM, i., red.; ABBASOV, T... tekhn. red. [Great gas) Bollshoi gaz. Tashkent, Gos, izd-vo Uzbekskoi SSR, 1961. 63 pe (Gas industry) (MIM 15:4) ~IK~~-XlfLdizir--T-Vau=ich; TUPIKOV, A-1-P red-; FULTIN, L.I., tokbn, red. [Gas in industry and in the household]Gaz na proizvodetve i v bYtu. Tulap Tullskoe knizhnoe izd-vo, 1959. 78 P. (Gas) (MLU 15:12) Z!~ Equipment of steelworks with open-hearth furnaces. p. 116. (HutnAk, Vol. 2,~, No. 3, Mar 1957, Katowice, Poland) SO: Monthly List of East Euron~2n Accessions (EFAL) LC, Vol. 6, No. F, ~x;g 1c) Uncl. 'R, AIN II MR, f R M111-161 I if % I'M B M F 0 L .3303 6-52.927 : 621.383 Rychllk Z., Pankow I rhoio-Electric Cell Temperature Control In ,,Zastosoyvatite fotokom6rh-: do refLllaril tempemtur plec-6w grzew- rzych"~ Gospidat*a Cieplrw-Frtergetyka Prtemyslowa No. 6, 1953. pp 13-16, 4 figi Automatic control of The prccluction proce3s proper Is a means of stepping up output The authors set out to de~crib,2 the L.,;e for tern- perature control, of One of i1he di,vices a,,ailjoble for this purpose, the phato-cleetric cell. A description Is given of the, oper3ting details of MASIAIML, Aleksander., mgr inz.; PAI.."Md, Igor, inz. New method of drying indus*zial furnaces. Gosp paliw 11 Special issue no.(95)-.26-2'1 Ja 163. 1. Instytut Metalurgii Zel-xzal Gliwice. PA-NK-Off.2 L.; RYC=K, Z. Using a photoelectric cell for the regulation of temperature in heating furnaces. p. 13, (GOSPODA.W CIEPI21A. ENERGETYL4 PRZEIff-SLMA, Vol. 1, No. 6, Dec. 1953, Yiarszawa, Poland) SO: Monthly List of East European Accessions, (EEAL), Lc, Vol. IL, No. 5 May 1955, Uncl. 4 Pit, E,isu-,ia lUIATY,01;SF-,N and 71--deusz PANW-JI, State -Nleur.opsyclluat-ic Easpil,:;A-l ..Or) iicznie Choryclj) Dlrecto.- (dyrc-kf- fStpical Panstwow), db 7-,c-r-,i~owai Fs-ycl ;,,r J. GATABS, Rral-,ow - Friblerzynle. with the 'New Anticonvul,sant Preparation N-3 (1-Metlayl-5-Phertyl- Krakow, Vol 13/Sei 2, "'o 11, 1962; rp 446-447. DrIJE., rupplierl by in snall yjantity, use-J In 10 children 10 monrltn; ;ood results. Three case reports of t1i'le, ~fftcts in 3 1.30ents.. I-,lild Tinychlatric syndt-ome with ballucinations in 2; severc aller,-,ic rash In I in -uhom drug, had to be dircontinued Ehile the side effect rccecLd irt tLe otlier 2 when dosage was red'Liced. In some patients, continued - no epileptic attacks for ceeks or riontl,-s after therapy ended. BIZON., Zdzislaw; PANKOW,.TAdeusz!,, PLUZEKs Zenmenal WINID, Boguchwal; Wlszmmmxtj~.lWW Introduction to the soologr of suicides,in Krakow, (lot report). Neurol. neurochir. psychiat. pol. 13 no.1:62-71+ 163o 1. Z Wojewodzkiej Frzychodai Zdrowia Psychimnego v Krakowie DMktors lek. med. T. Pankow. (SUICIDE) (STATISTICS) PREISLER, E,; PANKOWSKA, U. Changes of the cholesterol concentration of the total lipidB and of.glucose in the se'rum under the influence of physical exertion of long duration. Bull. "loc. amis so. Poznan [mod] Ser. no.12-.61- 70 163, Y PAMWSKIF so HOW Meat Plant No. 2 in Wamltw struWes for a decrease in prime costs; alsoj, remarks by K. Goslawski, P. y Vol. 7# JUlY 1955 (no. 7) GOSPODARKA MIESNA Warszawa SC)' Mnthly list Of East European Accessions (EEAL)., LC, VOL. 5 no. 2 Feb. 1956 31127 P/03Y61/013/005/004/006 to- 5 5_00 D265 D302 AUTHOR: Paihkowski, Zbigniew (Warsaw) TITLE: Propagation of thermoelastic waves in a layered infi- nite body PERIODICAL: Archiwum mechaniki stosowanej, v. 13, no. 5, 1961, 595-635 TEXT: This paper analyzes the propagation of thermoeleastic waves in an infinite body composed of several elastic media of different thermal and elastic properties. Each medium is assumed to be iso- tropic and homogeneous and the characteristic coefficients for each medium, i.e. coefficient of heat conduction, density, specific heat, Young's modulus, shear modulus, Poisson's ratio, coefficient of thermal dilatation are constant for each layer and different for different media. The thermoelastic waves are induced by the heat source which acts in one of the layers and is uniformly distributed over a phase parallel to the layers' interfaces. Impulse type source and the continuous source of intensity are considered. The Card 1/3 1127 P)033/61/013/005/004/006 Propagation of thermoelastic ... D265/D302 paper provides the complete analysis for 3 and 2 continuous elastic media, for which solutions are provided for the heat equation and temperature field. Stresses are determined by means of the thermo- elastic strain, as a function of which the gradient is the displace- ment vector. The problem-being one-dimensional, the displacements, stresses and the thermoelastic potential are functions of one geo- metrical coordinate X and the time t. Laplace-Carson transformations are used throughout the analysis. Stress diagrams are obtained for the case of two media, for which the numerical example is solved illustrating the procedure adopted. These diagrams reveal that the stresses produced by an impulse undergo jumps and this phenomenon is analyzed in detail by providing the function representing the propagating wave, whose front constitutes a jump giving thus the stress increase. The relation between the amplitudes of the pro- pagating and the reflecting waves is stated, The case of 4 media is considered in some detail without, however, presenting exact solu- tions. There are 8 figures, 4 tables and 13 references: 4 Soviet- bloc and 9 non-Soviet-bloc. The references to the English-language Card 2/3 PANKOWSKIp Zbigniew (Warszawa) Propagation of thermoelastic waves in a layered infinite body.,Archiw.moch 13 no.5t595-635 t61. I Department of Mechanics of Continuous Hedjq IMP Polish !;~demy of Sciencep. ~ PANKOWSKI, Zbigniew,_._(W.arsaw) Stress and dioplacement field due.to a plane beat source in an infinite layered med~ium. Archiw mech 12 no.5/6:749-762 160. 1. Department of Mechanics of Continuous Media, Institute of Basic Technical Problems, Polish Academy of Sciences, Warsaw. PANKRASHINV.7.p. Method of determining the degree of mechanization and_ alltoma- tization in forging. Kuz.-shtam. proizv. 4 no.IsP~-42 Ja 162. (MlRA 1713) GAON, Igzatiy Kapitomovich, dotsext; PANKRASHI4, V"P ' inzhomer, rotosittext; IOUARDOV, M.Se, imhenar, TAV, G.T., lubazer, re- daktor,- ; IJWA, V.I., inhaser, rodak-ter; RUMMY, T&.V.. tokhnichs- skiy redaktor. [Free forging) Svebodmia kovka. Xiov, Goa. nauchno-takha.izd-vo mashl- mostroit. lit-ry. 1955. 291 P. (MIRA 9:6) (Forging) FAhTJWHI V. F.. inzh. - &chanization of forging processes in small-lot and piece production. Vest.mashinnstr. 42 no.8:67-70 Ag 162. (Forging machinery) (hIFA 15:8) a SOKOLOV ~ A.A.; TANKRASHKIN A. "j, Parallel hilamod d.c. repeater. Nauch. dokl, vyo. shkoly; radiotakh, i e1ektroA*#:Ao.2t292-2q7 159. (WRA 24: 5) 1. Kafedra polupravodnikovykh priborov Moskovskogo'energeticheskogo Instituta. (Amplifiers (Electronics)) BASKAKOV, L.S.; KHA2AN, Te.A.; 4]rlllDINOV. V.I.; LARIOWVA, G.I.; PANK.RAS'HKIN, N.I.; XMIO, V.'A. Higb-speed soaking. Leg.17rom. 18 no.10:46-47 0 '58. 1 (ianning) 041RA 11: 11) Subject uSSR/Aeronautics - education AID P 5231 Card 1/1 Pub. 135 - 17/26 Author Pankrashkin E., L . Col. Title : Seminars held by air force commanders Periodical : Vest. vozd. flota, 11, 71-721 N 1956 Abstract It is described by the author how in N... unit seminars on various subjects were regularly held by the crew, by flight and squadron commanders and pilot-instructors. Institution : None Submitted : No date KARTVELISIIVILI, Yu.L., kand. tekhn. nauk; PANKRASHKIN P. _kand. tekhn. nauk; KURILO, G.M., inzh.; KHRAMOV, I.N., nz Determining impact loads acting on the dragline bucket. Stroi. i (14j' A dor. mash. 10 no.4:16-17 AP 165. RA 18:5) RAIRM, A.V., kand.tekhn.nauk;,-E~~N ~P-V-, _inzh.; SWSHKO, V.S., inzh. All-purpose stand for testing building excavators. Stroi.J dor. mashinostr. 5 no.7:32-34 J1 16o. (KIRA 13:7) (Pacavating machinery-Teating) RAMW,, A.'V-.,, kand. takhn.nauk; PAIUCWHKIN, P. V. inzh. Power indices of excavators with various types of drive. Stroio i dora mash. 7 no.7:8-3.1 JI 162. (NIRA 15:7) (Excavating machinery) --V I! OR R IMMIR, MI RA M Na, RRIMM RANNEV, A.V., kand. tekhn. nauk; PANKRASHKE1, PI.V., kand. tekhn. nank; VASILICIENKO, V.A., inzb.; VOLKOV, D.P.) doktor tekhri. nauk, prof., retsenzeiit [Drive mechanisms for all-purpose excavators and thei-r testing] Privody universallny~h ekskavatorov i ilh ispy- taniia. Moskva# Mashinostroenie, 1964. 291 p. (MIRA 18:1) Ii PANMASHKIN, F.Ye., podpolkovnik. Discussions -vith air force commanders. Vast-TOZ4. F1-39 110-11:71- 72 '56. (Aeronautics--Study and teaching) ()U:RA 10:3) BORISOV, Petr Aleksayevich; PANKRASHOV. A., rodaktor; POD"TZLISKAYA. K.. tekbnicbeskiy rodakt'"-- ---- - CK"alian schungital Karallskie shungity. Petrozavodak. Gos. izd-vo Karelo-Fluskoi SSR. 1956. 91 p. (MLRA 10.,2) (Karelia--Sebungite) SMOLOV, Vladimir Alekseyevich; :RASHOVL_AA_, red.; POI)"YMISKAYA, K.. takhn.red. [Studies of Karelian limestones, dolomites, and marbles] Ocherki o karallskikh izvestniakakh, dolomitakh i mramore. Petrozovodsk, Gos.izd-vo Karelo-Finskoi SSR, 1955. 53 P. 04M 13:11) (Karelia--Limestone) KOSHKINI, Grigoriy Ivanovich; -A.F. , red. [Make Netter use of forest resources I Folnee isroilzova-L I lesrWa bogatstva. Fetrozavodsk, K*arellskoe kniz~moc izd- vo, 196.1.. 59 p. (MIKA le,:9) KRASHENINNIKOV, Yevgeniy Mikhaylovich; FREYNDLING, Alakeandr Feclorovich; SHUBIN, L-7kadiy Dmitriyevioh; KOLCWOV, Boris Dmitriyevich; KOBZARI, Yevgeniy Porfirlyevich; PANKWHOV,-A.~,.p red.; MEVCHENKO, LA, tekhn.red. [M~tntenance of machines at lwnbering enterpriaeal Tekhnicheskoe obaluzh-Lvanie mashin na lesosagotovitall- nykh predpriiatii&kh. Pod red. E.M.Krashenivihikova. Petrozavodik, Karalls'koe knizhnoe izd-vo, 1963. 257 p. (MIRA 16:10) (Karelia-Lumbering--Machinery) KRASMINNIKOV, Yevgeniy MiklLaylovich;_PMEKRASHOV, A.P., red.; POD"7BLISKAYA, K.M., tak:hn.red. fWinter opera ion of 1166iiing tractore and trucks] Zimniaia okepluatateii: leSGv0znykh traktorov i avtomobilai. Petro- zavodek, lzd-vo Karel.lekoi ASSR, 1960. 107 P. Can 14:2) (Tractors--ColiL weather operation) (MotortrackB--(P'old weather operation) PETROV, N.I.; Pfil]KRASHOV, A.:'.., red. (Petrozavodsk Housinl; Construction Combine] Pelr,,zawd3kJl domostroiteVnyi kor.;Anat. Petrozavodsk, Karellskne knizhnoe izd-vo, 196'+. 38 p. (MIlt YZ5) 1. Nauelmo-.tekhnichaskoye obshchestvo bmmzhnoy ! nerE:v(-- obrabatyvayushchey promyshlemosti. Karellskoye oblia~d6ntrIe pravleniye. SEROV, Boris Vasillyevieli; Boris Aleh.-Micirovich; SIEFHTER, Yalkov 13omenovich; ..j --~~W'HOV t, red. [Automation of sorting and calculating in sawrillin-gl AV- torratizatsiia sortirovid i ucheta v lesopilenii. Petro- zavodsk, Karellskoe knizhnct~ -l.;,,d-vo, 2964. 223 g., Nwfz~ ~g y- ASEYEV, Georgiy Danilovich; PANKRASHOV, A.P., red.; POD"ELISYMA, K*M. p tekhn. red. [Build quickly, solidly., economically; problems of the develop- ment of construction in the Karelian A.S.S.R.]Stroit' bystro., prochno, ekonomno; voprosy razvitiia stroitellstva v Karel'skoi ASSR. Petrozavodsko Gos.izd-vo Karel'skoi AWR, 1962. 154 p. NIRA 15:13.) (Karelia-Construction industry) HATYIJW,INA, Antonina Potrovna; PANWSkHOVj._A~.Po rod.; POP"Y41LISKAYA, X&M., tokhn.red, [Segethda Order of Lc---"- Ifooiml-D az.L4- ordena Lenin tselliullozno-bam-ax~:~ ko--;imat. Petrczaamxisk. Gos.izd-vo Karellskoi 13~a, 1956. 29 p. (MM 13:11) (Segesha--Paper industry) POPOVt Leonid Vasillyevich,- SBOICEVICH, Mikhail Stepanovich; SHUBIN,, Vladimir I~anovich; PANKIWHOV, A.P., red.; POD"ELISMA, K.M., takhn. red. (Reforestation by seeding in cutover areas) Posev lesa na vyrub- kakh. Petrozavodsk, Gos. izd-vo Karel'skol ASSRy :1961 108 (F,I~A 15M* (Reforestation) LUTTA., Ayno Semenovna; PANKRAgTVI~_.F.p red.; POD"YELISKAYA, K.M., tekhn. red. [Controlling bloodsucking dipterous insects in northorn regions) Bor'ba s gimsom - krovososushchimi dvukrylyrai nasekomymi v usloviiakh Severa. Petrozavodsk Gos.i,,Q-vo Karel'okoi ASSR, 1961. 45 P. IMIRA 15:2) (Karelia-Insects, Injurious and beneficial)