SCIENTIFIC ABSTRACT SERGEYEV, M.A. - SERGEYEV, M.P.

Document Type: 
Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): 
CIA-RDP86-00513R001548110009-2
Release Decision: 
RIF
Original Classification: 
S
Document Page Count: 
100
Document Creation Date: 
November 2, 2016
Document Release Date: 
August 23, 2000
Sequence Number: 
9
Case Number: 
Publication Date: 
December 31, 1967
Content Type: 
SCIENTIFIC ABSTRACT
File: 
AttachmentSize
PDF icon CIA-RDP86-00513R001548110009-2.pdf3.03 MB
Body: 
7 .1 P r- n o -s t u d a 77. r na tc.';~arncm stamle in~ 'he 1 1 7,~ J. Iia ri; ri -.-:s 10 -2 3f ln')~ r in cn a SO f .-i ;I-a-, "c' ez~~:=-Jis julY 101,53 a "z2- -, Vol No SBRGBYEV~ M.A.: NIKITIN, P.S.; ANERROY, K.A.. kandidat tekhnicheskikh nauk, -.,__-'-,_"Gse_A, redaktor. [Working place layout and accident prevention] Organizateiia rabochego mesta i tekhnika bezopasnosti. Pod obehchei redaktaiel N.A.AnseroTa. Moskva. 1953. 37 p. (Bibliotechka tokaria-novatora, no.10) OGRA 7:3) (Machine-shop practice-Safety measures) (Factories-Design and construction) SMNYEV.-M...A.. , inzhener; BLYUM'BERry, V.A., kandidat tokhnicheakikh nauk; G.S., tokarl-novator, laureat Staliaskoy premii; TRUTTINT, V.fl., tokarl-novator laureatStalinakoy premii; ANSEROV, M.A., kandi- dat tekhnicheskikh naukdotsent; OGLOBLIH. A.H., redaktor, doteent [Experience of innovator lathe operators in machining standard parts] Opyt tokarei-navatorov po obrabotke tipovykh detalei. Pod obshchei redaktsiei M.A.Anserova. Mosk7a. Goa. nauchno-tekhn. izd-vo mashino- Btroit. i sudostroit. lit-ry, 1953. 124 p. (Bibliotechka tokaria- novatora, no.8) (MLRA 7:7) (Turning) J~-F-itk-EYEV M-4. I BLYUMBERG. V.A.; SERGEYEV, 'Ij.Aj,; YEMELIYANOVA, Te.V.. redaktor; RODCBEIWO, N.I., takl~f~~e-'Oi-y re-di'aktor [Raising labor productivity in work on planing and slotting machines] Povyshenie proinvoditelinosti truda, pri rabote n& stro- galln.vkh i dolbezhnykh stankakh. [Leningrad] Leningradskoe gazetno- zhurnallnoe knizhnoe izd-vo, 1953. 125 P. [Kicrofilal (MIRA 7:10) (Machine-shop practice) BELYAXV, G.S.; PAZYU, Ye.I.; red.; RODCF&M, N.I., teldm. red. Elifficiency promotion and inventing at Ieningrad machinery plants; mashiningof parts] Ratsionalizatsiia i izobretatel'stvo na machino- stroitellnykh zavodakh Ioningrada; makhanicheakaia obrabotka. [leningrad] Leningr. gazetno-zhurnallnoe i knizhnoe izd-vo, 1955. 78 P. (MIR& 112) (Ioningrad-Machine-shop practice) (metal cutting) BILYA3V, G.S.; PAZYUK, Ye.I.;- SIULGBYNV, M.A., red.; RODCHENKO, N.I., tekhn. red. [Ifficiency promotion and inventing at Leningrad machinery plants; bench and assembly work] Rateionalizatsiia i izobretatel'stvo na mashinostroitelinykh zavodakh Ioningrada; slesarno-aborochnve raboty' [Isningradl Ieningr. gazetno-zhurnalinoe i knizhnoe izd-vo: 1955. 86 p. (MIRA lV8) (Ieningrad-Machine-shop practice) BLYUMBV,IIG,V.A., kandidat tekhnichookikli nauk; SERGEYNV,M.A., inshener Popularizing the experience of industrial innovators. Vest.mash. 35 no.7:29-34 J1155. (MLRA 8:10) (Machine-ship practice) SXRGEYXV, Mikhail Afanaslyevich; YRGOROV, B.A., iazhaner. retsenzent; RF,ZNITSICIY, L.K., kg'Mdat takhnicheskikh nauk. redaktor; POLISKAYA, R.G., tekhnicheskiy redak-tor CIncreasing the labor productivity of mechanics and fitters] Povyshe- nie proizvoditallnosti truda pri slesarnykh i sborochnykh rabotakh. Moskva. Goo. nauchn-tekhn. izdLvo mashiaostroit. lit-ry. 1956. 287 P- (Kachine-shop practice) (HIRA 9:11) (Machinery industry) SMGSM, Mikhail Afanas 'yevich; CHIRVOVA, M.S., red.; SMIRNOV, P.S., tekhn. I ----. ." [High-production tachnology in fitting work] Vysokoproizvoditell- naia tekhnologiia slosarno-aborochnykh rabot. [Imeningrad] Iienizdat, 1957. In P. (NDU 11:7) (Kachine-shop practice) BLTUMBIOG, V.A. , ; BORSHCHI:VSKAYA, S.I., red-gV-tor: LRYONEVSKATA, L.G., tekhnicheskiy redektor [Increasing productivity in work with boring machinery] Povyshenie proizvoditellnosti pri rabote na rastochnvkh stankakh. [Leningrad] Lenizdat. 1957. 129 p. (MLRA 10:9) (Drilling and boring) BLYUMBI-MG, Vitalty AllbortovLch; Sh7GEYBT, Mikhail Afaraslyevich; ANSEROV. M.A., kand.tekhn.nauk dots.. red.; WIACHENKOV, S.Ye., inzh., red.; BORODULDIA, I.A., red.izd-va; FOLISKAYA, R.G., tekha.red. [Machining parts on lathes] Gbrabotka detalei aa tokarnvkh stankakh. Pod obahchei red. H.A.Anserova. Izd. 2-oe, Darer. i dop. Koskva. Gos. n-suchno-tekhnicheskoe izd-vo mashinostroit. lit-ry, 1958. 181 P. (Bibliotechka tokaria-novators, no.5) (MIRA 11:5) (Turning) SMGEYEV, Hikha il-AfarAs-I.yovich, NIKITIN, Pavel Sergeyevich,[decaased].; ANSEP-bV, M.A. , ka ndteichn. nquk, dots., red.: AZAROV,.A.S., kand. tekhn. nauk,.dotB., red.; LEYKINA, T.L., red. izd-va,; POLISKATA, R.G., tekhu. red. rOrganization of work areas and safety enrinseripg] Orgaaizatsiia rabochego mesta i tekbnike.bazapasnosti. Izd. 2., dopo i,perer. Moskn Gos. nauchno-tekhn. izd-vo mashicostroit. lit-ry, 1958.' 52 p. Bibliotechka tokaria-novatora. no. 10). (MIRA 11:11) (Industrial safety) (Machine-ahop practice) BLYUMK2W, V.A,;_SERGEYEV. M.A.; KROPIVNITSKIY, N.N., inzh., retGenZent; LI13KIND, BARSKIY, M.E., inzh., red.; ViMKOVETSUYA, A.I., red.izd-va; SPERANSKAYA, O.V., tekhn.red.; DLUGOKAI[bXAY.A, Ye.A., tekhn.red. [Operator of boring and turning lathes] Tokarl-kanisellshchik. Moskva, GOB.nauchno-teldm.izd-vo mashinostroit.lit-ry, 1959. 422 p. (KIRA 12:11) (Lathes) SEI-GEYEVY. Mikhall-Afanaslyevich; PGRELKIN, Yu.V., red.; PRESNOVA, V.A., tekhn. red. (Mechanization and automation of fitting and assembling opera- tions]Mekhanizatslia i av-tomatizataiia alesarno-aborochnykh rabot. Leningrad, Lenizdat, 1962. 331 p. (MIRA 16:2) (Machine-shop practice) (Automation) DESHEVOY, G.M.; MIROSHNICHENKO, B.Ya.; LASTOCHKIN, S.V. Prinimall uehastiye: BURDIN, N.K.; GUDKOV, N.M.;,mmmy, M A., inzh., retsenzent; YAKOVITSKIY, O.N., red.;LMINA, T.L., red.izd- va; KUREPINA, G.N., red.izd-va; SHCHETININA., L.V., tekhn. red.; SPERANSKAYA, O.V., tekhn.red. [Manual for a lay-out mechanic]Spravochnik razmetchika- mashinostroitelia. Moskva, Mashgiz, 1962. 375 p. (MIRA 16!1) (Laying-out (Machine-shop practice)) GUSHCHIN, V.F., inzh., retsenzent; KHARCHENKO, K.S., red.; DENINA, I.A., red. izd-va; SHCHETININA, L.V., tekhn. red. [Increasing labor productivity in fitting and assembl$ng work] Povyshenie proizvoditellnosti truda pri slesarnykh i sborochnykh rabotakh. Izd.2., perer. i dop. Moskva, Mash- giz, 1963. 294 P. (MIRA 16:7) (Machine-shop practice--Production methods) ye SEI GEYEV, 14I.A., i-nzh.; GRINBEAGI D.Ye.; Prinimal uchasti- VASIT"Y1.71A, V.P.p rr.,d.1?d...vo;-BAftDTN*, AA0 teklui. red. [Lay-out man in machine shops] Razmetchik mekhanicheskikh tsekhov, Izd.2., perer. i dop. Moskva, Mashgizp 1963.342 p. (MIRA 17:2) Y~~,V ','IIIJRA!,LFV, S.A., kand. toklin. nauk, red. - ...- : -t,. ,j--. [Organization of the working area of a milling-machine operator and safety measures] Organizatsiia rabochego mesta frezerovshchika. i tekhn-ika bezopasnosti. Moskva, 14ashinostroenie, 1964. S,/ p. (Bibliotechka frezerov- !~,hchika, no.c.1) (VIRA 18: 5) SERGEYEV, I' . A. Min Higher Education USSR. Leningrad Inst of Precision Mechanics and Optics. SFAGEYEV, M. A. - "Investigation of a two-stage gyrocompass with spherical air supports." Min Higher Education USSR. Leningrad Inst of Precision Mechanics and Optics. Leningrad, 1956. (Dissertation for the Degree of Candidate in Technical Sciences.) 50: KnlQoya Lejor)is I No. 13, 1956. SXRGYnY. M.A. . .- I. -- - I - .1 . -, . Two-stage gyrocompasses u pd an direction indicators. Priberestroemie S, - ~ ne.2:-21-22 7 '57. (WaA 10:4) (Gy-roco"ss) 8,W 7 3 00 3/124/60/oOO/Go0o2/ol., 13,2-160 AOO5/AOO1 Translation from; Referativnyy zhurnal, Mekhanika, 1960, No. 8, p. 9797 AUTHOR,- " ~44 TITLE, On the Rotary Motion in a Gyrocompass PERIODICAL~ V sb.: Vopr. teorii i rascheta giropriborov 1 priborov tochn, mekhan. (LITMO, No. 36). Leningrad, 1958, PP. 45-53 TEXT; The investigation of the motion of the responsive elements of the two-stage- and single-stage pendulum gyrocompasses is described; the case is considered, that the angle between the vector of the kinetic gyroscope moment H and the axis of revolution of the responsive element differs from the right angle by the angle P and that a certain external moment M is applied'to the gyrochamber in consequence of its non-tightness; M is assumed to be acting around the revolution axis of the rotor of the gyromotor, The author applies the qualitative integration method and considers the possible steady precession motions of the responsive element relative to the meridian plane, The device preserves its properties of gyrocompass as long as arctg (Hq1M), Card 1/2 83687 S/124/60/000/008/002/0--li On the Rotary Motion In a Gyrocompass A005/AO01 where LO Is the horizontal component of the angular velocity of the diurnal Earth's rotation); the equilibrium position of the responsive element depends on the relative magnitude of the angle P. When 0>10 *1, the device loses ills properties as gyrocompass, and the responsive element rotates with variable angularvelocity relative to the precession axis. A steady limiting cycle in the cylindric phase surface corresponds to every steady rotation motion, There are mizprints, G. A. Slomyanskly Translator's noted This is the full -translation of the original Ryisslan abstract, SERGEUV, M.A.,kand.tekhn.nauk Hotion of the sensing element of gyrocompasses with variable kinetic moment. Izv.vys.ucheb.zav.; prib. noo3:49-59 158. (MIRA 12:2) 1. Leningradskiy institut tochnoy mekhaniki i optiki. (Gyrocompass) 66182 _e.5- SOV/146-58-5-11/24 AUTHOR: Sergeyev, M.A., Candidate of Technical Sciences TITLE: A Swimming Two-Stage Gyrocompass with Precision Axle Bearing PERIODICAL: Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy - Priborostroy- eniye, 1958, Nr 5, pp 69-75 (USSR) ABSTRACT: This article investigates the movement of the sensitive part of a swimming two-stage gyrocompass with preci- sion axle bewaring. At the same time its accuracy is compared with that of a pendulum gyrocompas.s. The ad- vantages of the swimming two-stage gyrocompass with elastic precision exle bearings over the two-stage gyrocompass with air axle bearing are particularly emphasized. Not only the vertical but also the horizon- tal movements of the gyrocompass are taken into con- sideration. Figure 1 shows diagram of the swimming t~--io-stage gyrocompass with ball bearings. Figure 2 contains the angles which determine the position of the instrument body. Table 1 explains the cos of the Card 112 small angles between the axle of the system of coordi- 66182 SOV/146-58-5-11/24 A Swimming Two-Stage Gyrocompass with Precision Axle Bearing nates. Figure 3 contains the angles which determine the position of the sensitive part of the instrument. Table 2 like table 1 contains the cos of the small angles between the axes of the system of cocrdinates. When comparing the results (4 and 5) the author finds that due to the non-vertical position of the preci- sion axle, tiae trio-stage gyrocompass does not indicate as exactly as the simple pendulum compass. Finally, hints are given on how errors can be reduced, if the precision axle does not stand vertically. There are 3 diagrams, 2 tables and 3 Soviet references. r') ASSOCIATION: Leningradskiy institut tochnoy mekhaniki i optiki (Leningrad Institute of Fine Mechanics and Optics) Card 2/2 SERGETEV, M. A. (Candidate of Technical Sciences) (Litmo) IfTwo Degree Gyrocompass with a Proportional Characteristic of the Recovering Torque and with a Zone of Insensitivity" paper presented at the Second Scientific and Technical Intervuz Conference on Problems of Contemporary Gyroscopy, Te, F. Otvagin, Secretary of the Organization Committee; Leningrad, Izvestiya Uchebnykh Zavedenity$ Priborostroyeniye,.No. 59 Sep/Oct 1958, pp 161-163 The Second Intervu2 Conference on Problems of Contemporary Gyroscopy Technique., convoked by decision of the Ministry of Education USSR, took place in the Leningrad Institute of Precision Mechanics and Optics from 24 to 27 November 1958. 24(5) SOV/146-58-6-3/16 AUTHOR: Sqrgey,ev, M.A.,_,C,andidate of Technical Sciences TITLE: Two-Stage Gyroscopic Compass with Proportional Charac- teristic of Re-Establishing Moment and Zone of Insensi- tivity PERIODICAL: Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy, Priborostroy- eniye, 1958, Nr 6, pp 23-32 (USSR) ABSTRACT: Soviet industry has worked out two types of gyroscopic compass to be used on an immovable chassis, that is, on land. The author analyzes all the possible kinds of sensitive component movements of the compass that depend on the location of its center of gravity in re- spect to the volume center, and on the inclination of its axle in the meridian plane. By using three dif- ferent coordinates systems, he had made the correspond- ing computations and arrived to the formulae that ex- press the friction moments of the compass sensitive components as follows: M = kf~; M =-A ct(Diagram 2), Card 1/3 x where k is coefficient of friction.;Y(~P - angles deter ~~7 SOV/146-58-6-3/16 Two-Stage Gyroscopic Compass with Proportional Characteristic of Re-Establishing Moment and Zone of Insensitivity mining position of the sensitive components. Research of the two-stage gyroscopic compass permitted drawing of the following deductions: if we designate the mo- ment of gravitational force by P, the moment of lift- ing force by Q, the coordinates of the center of gra- vity by 1, and the coordinates of the center of volume by L, we can conclude thatl) the swing period of the sensitive component in azimuth depends at QL - Pl','~-O on the inclination angle of the precession axle in the meridian plane, as well as on its swing amplitude in azimuth; 2) when QL - PlcfO, the Z axle of the sensi- tive component, which lies along the vector of kinetic moment, has both the stable and unstable positions; 3) in order to obtain the minimum period of swing of the sensitive component in azimuth, such precession supports are to be used which secure the characteris- tic of the resilient re-establishing moment without Card 2/3 the zone of insensitivity. SOV/146-58-6-3/16 Two-Stage Gyroscopic Compass with Proportional Characteristic of Re-Establishing Moment and Zone of Insensitivity There are 2 tables and 6 diagrams. ASSOCIATION: Leningradskiy institut tochnoy mekhaniki i optiki (Leningrad Institute of Precision Mechanics and Optics) t__~ SUBMITTED: September 30, 1958 Card 3/3 13, 00o S/124/60/000/01/02 Oil A005/AOOl 82W Translation fromig ReferativrLyy zhurnal, M-~khanlka, 19650, N~ 1, D~ 11, # 101 AU11HOR-, Sergeyev, M, A. H T`he "Generalized" Resonaric~_ :Ln a Gyrosaoplc CcmpasE PEMIODICAL: 'Nauchn. tr. Ler-ingr. in-t to.,~hnGy- m-khar., I ~Ptlkl, 1958~ No, 32, pp. 116-132 T.FXTj The motion of the responsive element of a two-degree gyroscopic ccmpass Is sta~died with allowance for the elasti,:Ity o-f the a.!--- ball bearings. Th I a compass precession axis Is consider.-.d to b" orlented nct strictly vertical, a-vid the kinetic moment to be varyLng aocording to the harmonic law, Basing on these assumptions, the author derives the differentia:1, ..?quations of the &yroscopic --ompass motion and shows that the motion of the gyrosccpa axis Ln the azimuth will be composed of natural and forced oscillations. As gEmneralized resonance the author defines the case that the frequency of the undamped oscillations of the responsive element is close to the frequency of kinetic moment oscillations, Results I . udies are added; the from 9xperimental st _,~q of the t2hrae.--phase current feeding the gyromotor was varied pericdically by _" of !'Is magn'tude with a I p-ar-lod of 35 + I second, o~ard 1/1 D. R, Merkin SBRGEYEV, M.A., kand.tekhn.nauk Floated simple pendulum gyrocompass suspended on a core support. Izvevysoucheb.rav.; pribv no-3:50-56 '59. (MIRA 13:4) 1. Leningradskiy institut tochnoy makhaniki i optiki. Relw- mendovana kafedroy giroskopicheskikh i navigatsionnykh priborov. (Gyrocompass) -2~ /. looo 67469 SOV/146-2-4-10/19 AUTHOR: Sergeyev, M.A. Candidate of Technical Sciences TITLE: The Effect of Temperature Variation of the Supporting Liquid on the Indication of a Float Gyrocompassq PERIODICAL: Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Priborostroye- niye,1959, Nr 4, pp 77-84 (USSR) ABSTRACT: The article deals with the float gyrocompass (land compass) constructed at the Vsesoyuznyy nauchno- issledovatellskiy marksheyderskiy institut (VNIMI) (The All-Union Scientific Research Surveying Tnsti- ___It_u7e_T._ The center of the sensitive TI-ement of the gyrocompass (Figure 1) does not coincide with the suspension point, and when the liquid temperature changes, and consequently the liquid's lifting force and density, a perturbation moment is generated which distorts the regular oscillations (Figures 3 Card 1/3 and 4) of the sensitive element in the azimuth, Fnd 67469 SOV/146-2-4-10/10~ The Effect of Temperature Variation of the Supporting Liquid on the Indication of a Float Gyrocompass causes error in the gyrocompass indication. The motion of the sensitive element is investigated theoretically with a coordinate systemo~q~ (Fi- gure 2) which is oriented geographically. ~ is assumed that the temperature variation affects the lifting force only. The results show that in order to attain a higher accuracy of the float gyrocompass, 1) the temperature of the supporting liquid should be stabilized in such a way that the oscillation frequency of the lifting force be not equal or close to the free undamped oscillations and the double frequency of the damped oscillations of the sensitive element; 2) the damping moment should be increased in order to reduce the sensitive element oscillations. The article was recommended by the Kafedra navigat- Card 2/3- sionnykh i giroskopicheskikh priborov (The Chair of 67469 SOV/146-2-4-10/19 The Effect of Temperature Variation of the Supporting Liquid on the Indication of a Float Gyrocompass Navigational and Gyroscopic Instruments). There are 2 graphs, and 2 diagrams. ASSOCIATION: Leningradskiy institut tochnoy mekhaniki i optiki (The Leningrad Institute of-Pr-e-c-ision Mechanics SUBMITTED: August 22, 1959 Card 3/3 69341 SOV/123-59-20-83759 Translation from. Referativnyy zhurnal. Mash-inostroyeniye, 1959, Nr 20, P 179 (USSR) I . I Coo AUTHOR-, Sergeyev, M.A. TITLE "Genoral I zed" Resonance In%yroscopic Coinpnsses PERIODICAL4 Nauchn. tr. Lenlngr. in-t; tochnoy mekhan. i optiki, 1959, Nr 32, pp 116 - 132 ABSTRACT: 'The author states the results of investigations which were carried out to study the motion of sens�tive elements of gyrocompasses with two degrees of freedom (two-stage gyrocompass) and of the ordinary pendulum gyrocompass, when the kinetic moment varies according to a periodical law. The conditions are shown, under which a "generalized" resonance appears in the mentioned gyroscopic compasses, and its effect on the reading accuracy of the two-stage and the ordinary pendulum gyrocompass mounted on a stationary basis. Sh.S.A. Card 1/1 S/123/61/000/011/026/,034 25540 AOo4/Alol AUTHOR: Sergeyev, M. A. TITLE; Gyroscopic compass with two degrees of freedom on air bearings PERIODICAL~ Referativnyy zhurnal, Mashinostroyenlye, no. 11, 1961, 22, abstract 11D149 (V sb. "I-ya Mezhvuz. nauchno-tekhn. konferentsiya po probl. sovrem. giroskopiit'. Leningrad, 1960, 10-19) TEXT: The author investigates a two-degree gyroscopic compass on air bear- Ings, developed by the Vsesoyuzayy nauchno-issledovatellskiy marksheyderskiy Institut (All-Union Scientific Research Institute of Mining Surveying) together with the Leningrandskiy institut tochnoy mekhaniki I optiki (Leningrad 7nstitute of Preo�sion Mechanics and Optics) for utilization in underground surveying. Owing to the elasticity of the air bearings of the precession axle during oscillations of the sensitive element In the azimuth, small angular oscillations of it can be also obser-ied over the height, which has to be taken into account during the in- vestigations. The author presents experimental data on 'the oscillations of the sensitive element (damping, sustained, outgoing and aperiodic oscillations) in. the azimuth at different magnitudes of lateral pendulum action. It is pointed out Card 1/2 S/123/61/000/011/026/034 Gyroscopic compass with two degrees ... A004/AlO! that temperature fluctuations of the sensitive element with gyroscopic motor without temperature compensation in the range of 15 - 200C practically do not affect its position in the azimuth. In order to reduce the errors caused by the non-verticality of the precession axle, the sensitive element parameters are selected in such a way that the ratio of the sensitive element weight to the kinetic moment amounts to not less than 0.1 cm-isee-1; the setting of T-he pre- cession axle in the vertical position should be effected with an accuracy of not less than 30". The accuracy to be expected in the determination of the gyroscopic azlmljth of the direction to be oriented with '-he aid of such a gyroscopic compass is in the range of 3-41. There are 7 figures. N. Rogov [Abstracter's note; Complete translation] 'lard 2/2 4, 301 9/BO54 AUTHOR: Sergeiev, M. A. TITLE: Two-stage Gyrocompass With Supports on the Bearings PERIODICAL: Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Friborostroyeniye, 19609 ~01- 3, No- 39 PP- 59 - 65 TEXT: The theoretical investigation of the motion of the sensitive element of a floating two-stage gyrocompass with supports of the pre- cession axis on the bearings shows that - with a location of the center of gravity of the sensitive element below its volume center - the vibra- tion period depends on the amplitude in the azimuth and on the inclina- tion angle of the precession axis in the plane of the meridian. If the center of gravity lies above the volume center, it is possible to obtain stable and unstable equilibrium positions in dependence on the direct-~'.on of the precession axis in the plane of the meridian. It is shown that for a minimum vibration period of the sensitive elemeat those supports of the precession axis must be.used which guarantee the characteristios of the restoring moment without instability. The publication of this Card 114 ~wo-stage Gyrocompass 'With Suppoi i;a c#xL Th,~ L-/146j6O/OO3 Bearings B019/BO54 article was recommended by the Orgkomitet vtoroy nauchnc-te',;.-a2~_'*..._ konferentaii po problemam sovremennoy girookopii (Organization Coaajt;._~e of the Second Soientific-.technical Conference of the Institutes of Higher Learning on Problems of Modern Gyroscopy). There are 5 figures. ASSOCIATION: Leningradakiy institut toohnoy mekhaniki i optiki (Len ingrad Institute of Precision Mechanics and Optice) SUBMITTED: February 25~ 1960 Ix Card 2/2 644 S11 4 6/69i(/ 004/UO4/0 08/015 /3, D201/D306 AUTHORS: Il I yin, ?.A., and,Sergeyev, Y-As TITLE; The effect of base vibration on the indications of a gyroscope with two degrees of freedom PERIODICAL: Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Priboro- stroyeniye, v. 4, no. 4, 1961, 53 - 60 TEXT: In the theoretical part is is assumed that the base and body vibrations are actually identical which means that as a result of body vibrations, the sensing element is affected by the base vibra- tions component perpendicular to the precession axis. It is shown that the oscillations of 'the sensing element with respect to the z-axis do not affect its azimuthal movement. r4 is the moment app- lied to the sensing element in the plane perpendicular to the axis of precession and varies according to M = m sin pt; m 1 = M Cos 8; M2 = m sin 8, h - the damping factor of the sensing element in the absence of vibrations; ~t 2 _ the square of the frequency of free Card 115 19644 S/146/61/'004/UO4/OU8/015 The effect of base vibration ... D201/D306 self-osciilations in the absence of vibrations. The approximate so- lution of the differential equatLon. Then becomes Sin 11t+ -ht I(a, + v Q cos nt + a. vC, __X e n + 2P X M COSJ(tL-P)t+'!'I+ N COS[(IL+P)t-fjl+ 2n-p 2 n -P + M, P V Cos (Pt - C;) fCP_p3)2 + 4 P2 h2 IT may be seen from this that if damping of the sensing element is provided in the gyro, the oscillations given by the Terms in brack- ets will be damped. After the decay of self oscillations the z-axis oscillates only with forced oscillations. The amplitude of moment m occuring during the vibrations of the base and on angle 8, and on the ratio of frequencies ~i and p. To evaluate the magnitude of for- ced oscillations which introduce the error into the indication of the gyro a numerical example is solved for such a gyro with air Ix cushions. The numerical results show that the base vibration provi- Card 2/3 29644 S,,,, 14 c/ 6 1/ G04/0~4/100o/lj5 Tne effecT, of buse vibrations D201,/D30b ded its frequency and amplitude are constant... above a few C,,S, d~Jes not afll'ect the --ndicat-to'ne of a gyro with two degrees of fre~d,,)M, since its period T is seldom less than 50 sec. It is stated tha-7, if the vibrations of the base have varying frequency and amplatude, experiments show that the gyroscope cannot be used any more to de- termine the raeridian piane~ This article was recommended by The Ka-- fedra giroskopicheskikn i navigats-ionnyxii priborov (DeparTment of Uyrozcopic and Navigational Instruments). There are 3 figures and 1 Soviet--bloc reference-, ASSOCIATION: Leningradsk-Ly institut Tochnoy mekh-3.nLk,. -J. optiki ningrad Institute of Precizion rtaectianics and Oi)tics) SUBMITTED-, Decemoer t,, Lgbl Card __5/3 ACCESSION NR: AP4037472 S/0146/64/007/002/0124/0132 AUTHOR: Sergeyev, M. A. u TITLE: Gyrocompass with an elastic torsional s*spension SOURCE: 1VUZ. Priborostroyeniye, v. 7, no. ?., 1964, IZ4-132 TOPIC TAGS: gyrocompass, t6rsional gyrocompass, gyro ABSTRACT: The motion of the sensitive element of the',torsion gyrocompass (see *A:. Enclosure 1) is described by Lagrange's differential equktions of the Znd k1nd. formula for the kinetic energy of the system in analyzed It is found that the accompanying oscillations are superposed on the fundamental procession motion of the sensitive element,, the frequency of the former being higher than that of the precession. Thus, in principle, the accompanying oscillations distdrt the precession motion in the azimuth and introduce an error into the equilibrium reading. The period of free undamped oscillations can be determined from this Card 1/3 'ACCESSION NR: AP4037472 formula, similar to that for a pendulum-type gyrocompass: r=2 P1 where I is the distance between the center of gravity of the sensing element and the point of attachment of the torsional filament. However, the accompanying Oscillations, with today's accuracy of land-type gyrocompasses, pracUcally do not distort the precession motion of the sensing element in the aximmth. Orig, art. has: 2 figures, 30 formulas, and I table. ASSOCIATION: Leningradskiy institut tochnoy inekhan"d i optfld (Leningr&d Institute of Fine Mechanits and Optics) 1 SUBMITTED: 18jun63. DATE ACQ: 05jun64.*' ENCL: 01 000.. SUB CODE: AC NO REF SOY: 000 OTHER: :Card Z13 - ---.- .-- -1 . _\_ - _J ACCESSION NRj AP4037472 A simplified diagram of a torsional gyrocaTpass 1 housing; 2 - spin motorl 3 'torsion .filamenti 4 - frame Card 3/ 3 ACCESSION NR: AP4041651 S/0146/64/007/003/0067/0072 AUTHOR: Sergeyev, M. A. TITLE: Effeet of vertical variations of a gyrosphere upon the reading of an -M-3 gyrocompass SOURCE: JVUZ. Priborostroyeniye~, v. 7, no. 3, 1964, 67-72 I TOPIC TAGS: gyrocompass, M-3 gyrocompass, MUG-Z gyrocompass, gyrosphere ABSTRACT: The important design features of an M-3 or MUG-2 land gyro- compass are shown in Enclosure 1. The negative buoyancy of the sensing element (gyrosphere) is compensated by a magnetic "blow. " As a result, the gyrosphere has no mechanical contact with the electrode sphere. The law of motion of the gyrosphere, when the lifting force varies according to an exponential law, is theoretically investigated. In the above gyrocompass types, the perturbed ,Card 1/3 ACCESSION NR: AP4041651 motion under lifting-force transient conditions may reach a considerable intensity; hence, the equilibrium condition can be determined only under stable ('LO. ZG) temperature conditions. It is found that the moments of force of inertia, arising when the gyrosphere moves inside the electrode sphere under transient conditions, practically do not affect the above gyrocompasses. Orig. art. has: Z figures and 31 formulas. ASSOCIATION- Leningradskiy inBtitut tochnoy mekhaniki i optiki (Leningrad Institute of Fine Mechanics and Optics) SUBMITTED: 08May63 ENCL: 0 1 SUB CODE: NG NO REF SOV: 002 OTHER: 000 tard 2/3 T ACG=IOH NRs AP4041651 7;7 -9-410 0 MCLDSURSI W 4................ A sketch of the M-3 Orrocompass I -gyrosphere, 2 - spin motor, 3 - supporting liquid, 4 - electromagnetic-blow coil, 5 - electrode sphere, o; lo rz 1 r,!? V into ~-(,)naltn- i ~,Sc~ -~v vcra,. 1934. rudy Stituta b, rlij LC ac 'Led rt .-30 SERIGEEV, MIKHAIL ALSKSEEVICH. SERGEEV, MIKHAIL ALEKSEEVICH. Narodnoe khoziaistvo Kamchatskogo kraia. Moskva, AN SSSR, 1936. 815 P. (Akademiia Nauk Soiuza Sovetskikh Sotsialisticheskikh Respublik. Sovet Do izucheniiu proizvoditello,kh sil.1 "Literaturall: P. Z7-�-97--Z8-0f. CSt-H DLC: HC487.K2S4 SO: LC, Soviet Geographyo Part 1. 1951, Uncl. VIC ~TRGEF,V, 2~0 (2) 17 USS7 19L'?). '2PvJewt-d by Ser ~oyev. :"o. 2, 19,13. dW SERGEYEV, M. A. Sergeyev, M. A. "on the problem of the use ofthe term 'Extreme North"', Letopis, Severa, 1, 1949, p. 189-2o8, - Bibliog: 18 items. SO: U-4630, 16 Sept. 53, (Letopis 'Zhurnal Inykh Statey, No. 23, 1949). 1. SERGEYEV, M. A. 2. USSR (600) 4. Geology and Geography 7. Selected Works., V. L. Komarov. (Vol. 6 (A Journey in Kamchatka during 1903-1909), Press of Acad Sci USSR, 1950). Reviewed by M. A. Sergeyev, Sov. Kniga, No. 4, 1951. 9. IM Report U-3081, 16 Jan. 1953, Unclassified. I . -, .6v ". ".". I .. ;I . 2. U-;.~.i (6C0) 4. Disterr, - Dizcc-ve~-:r =d ~;x: loraTion 7. P~-Jl.c ti-rou-l ji-beria, the ,'-.x-ctic Ocean, and ti.e i~acif--*c Cjc"-at-. ~;. I. -~.irvcriev. tevie-,-;ed by ". A. 0~'er-eyev. S'Gv. etn. "10. 1., 1953. 9. Monthl List of Russian Accessions, Library of Congress, I.'pril 1953, Uncl. - "I SMEYEV, M.A. " I ~ -_ 'Trip thro-n-1, the Amur region, China, and Japan." X. VenJulwv. Reviewed _0y K.A. lergeev., Sov.etu. no.2:230-235 151. (MM 6:6) Ofar last--Description and travel) (Ve*ukov,H.I., 1832-1901) - '. ~, ii-I- --- "I I I /- f,~ 71 /-I/ - , , I /, , /., r. SERGEYEV, M.A.; PETRYAYEV, Ye.D. , , 1. ~ - , ~ Alevtina Hikolaevna, Orlova, (80th birthday and 60th anniversary of sciantiflo and public activity). Izv.Vses.geog.ob-va 86 no.4-.362-363 JI-Ag 154. 1 (KLRA 7:9 ) (Orlova, Alevtina Nikolaevaa, 1874- BIRKENGOF, A.L.; SERGMV, M.A. Through Siberia; guide for tourists. V-N.Skalon Reviewed b7 A.L, Birkengof, M.A.Sergeov. Izv.Vsas.goog.ob-va 87 no.1:81-83 Ja-IP 155. (Skalon, V.N.)(Siberia~Description and travel) (MLRA 8:4) BIRK-FINGOF,A.L.; SERGEYEV,M.A. "In the wide latitudes; notes of a naturalist." L.I.Leonov; "In the Arctic tundra; naturalist's reports." V.M.Sdobaikov. Reviewed by A.L.Birkengof, M.A.Sergeev. Izv.Vaes.geog.ob-va 87 no.2:189-190 Mr-Ap 155. (MIRA 8:9) (I,eonov,Leonid Iyanovich, 1895-1952) (Sdobnikov,V,M) (Tundras) (Arctic regions) A FETRYAYEV, Ye.D.; SERGEYEV, M.A. In memory of A.N.Orlova; obituary. Izv.Vsee.geog.ob-va 89 n0-1:71- 72 Ja-F '57. (Orlova, Alevtina Nikolaevna, 1873-1956) (WRA 10:3) AUTHORS: Birkengof, 'J A.L., and Sergeyev, M.A. TITLE. Book Reviews (Retsenzii) 12-90-2-22130 PERIODICAL: Izvestiya Vsesoyuznogo Geograficheskogo Obshchestva, 1956, Vol 90, Nr 2, PP 195 - 197 (USSR) ABSTRACTt The authors review a book on Region" by N.M. Kokosov, V.I. lished by the Ural Branch of 1956. AVAILABLE: Library of Congress Card 1/1 1. Literature-Review "The Khanty-Mansi National Nikulin and V.I. Kharin, pub- the USSR Academy of Sciences, Jn NOZIKOV, N.;,,93RGEXW"l A-,, red.; DIVIN, V.A., mayor, red.; KONOVALOVA, Ye.K., tekhn. red. [Russian round-the-world navigators) Russkie krugosvetnye moreplavateli. Pod red. i s vstupiteltnoi statlei K.A. Sergeyeva. zd.2. Moskva, Voen. izd-vo M-va vooruzhennykh sil SSSR, 191~. 294'p. (laRA 15:4) (Voyages around the world) SERGEYEV, M.A.; GO!t!)IYENK0, P.A. Work on tll-= history of the N,r'.h Sea route. Izv. AN SSSR. Ser. geog. no.5.142-144 S-0 163. (MIFI 10".-10) Izv Investi-a Lion of Coi--dens~r Butt of Fire re." t, Ural Fol,-!"eehnic Inst, Sverdlovsk, 1954. (.-,7thKhim, No -?pr 55) SO: Sum. 'No. 704, 2 Nov 55 - Surve,; of Scientific and Technical Dis5ertations Defended at USSR HiSher I-Aucational Institutions (16). SIUNOV, H.S., doktor takhnichookikh nauk, professor; SYMEYEV, M.A., kandidat takhnichaskikh nauk. Selection of principal parameters of machines for condenfler butt welding. Svar.proizv. ne.12:4-6 D '55. (M72A 9:2) l.Urallskiy politakhnicheskiy institut imeni S.M.Kirova. (Blectric welding) SIUNOV, N.S., doktor tokbnichaskikh nauk; SIRGEM, M.A., kandidat tekhnicheakikh nauk. He&t processoo in condenser discharge butt welding. Trud~r Ural. politekh. inst. no.62:4-11 '56. (MLRA 10:2) (Ilectric welding) SOV-1 25 - 58-10-6/12 AUTHCRS~: Siunov. N.S., and Sergeyev. M.A. TITLE The Origin of ng (0 vozni-',- novenii dugi pri stykovoy kondensatornoy svarke) PERIODICALi Avtomaticheskaya 3varka, 1958, Nr 10, PP 55 - 59 (USSR) AB_`T1ZAPT: The oriCin of the arc in butt condenser welding is analyzed. On the basis of existing data it is concluded that the major factor of the are origin is the melting of micreprotrusions on the ends of the parts to be welded, and vapor formation of the metal. If there are such vapors in the interelec- trode gap, the development of the discharge can be explained on the basis of the thermo-electronic theory of the arc. Stability of the arc depends mainly on the transitional contact resistance. A formula is recommended to calculate the melting coeeficient which determines the quantity uf Card 1/2 the arc heat consumed by burning-out and evaporation of SOV-125-58-10-6/12 The Origin of the Are in Butt Condenser ~;,'elding the metal. An equation is given to determine the speed of the movement of the welding device's movable head which ensures the stability of the arc. There are 4 oscillograms, 1 circuit diagram and 5 Soviet references. ASSCCIATIGNI: Urallskiy politekhnicheskiy institut im. S.M. Kirova (Ural Polytechnical Institute imeni S.M. Kirov) 3UB1,11ITTED May 25, 1958 1. Electric arcs--Theory 2. Electric a--rcs-Stability 3. Arc weldirg-Equipment, 4. Mathematics Card 2/2 SERGEYEV, Mikhail Afanaslyevich; SHESTINSKIY, N.N., red.; CHERNOVA) M.S.) red-.-j-KO"OReVIGF,T-A-vI. I tekbn. red. [Manual of a mach~miatl Spravochnik slesaria. Pod red. N.N.Shestin- skogo. Leningrad, Lenizdat, 1961. 415 P. (KM 14:10) (Machine-shop practice) !.~..A. G,~-rocom--a-,E -~:-i ~ a flexible r-cr-t--ion ~l-usp-e.-:3,lon. lz-;-.-rf3.uche-b. zav.; prib. 7 no.2:124-132 164. OMITRAI 18:4) I. Leri,*n,gra-dskjy institut tochnoy iriei~ni-uni-ki i optiki. Pekomendo- 1. vr,r..l kafedroy navigat-slonry1di i gircslk(~picheskikh priborov. - L-55934-65 EEo-2/Ev;r(d)/FSS-2/EEC(k)-2/EWG(v)/EED-2/EWA(c) On 4~00a-4/pe-5 q-4 4_ I/P ~ ~4 77 -4 Pg /Pk 4 P1 AccEssioN NR: Ap5ol6469 --uR/0146/65/~oQ8/oo3/009T/Oi-D3-!. 681.1 - S M A . . AUTHOR. ergeyev, ~j TITLE- Floating-type gyrocompass with a rigid torsional suspension SOURCE: IVUZ. Priborostroyeniye, v. 8, no..3, 196. 97-103 q TOPIC TAGS: &vrocompass, gyrocompass, design, floating gytocompass ABSTRACT: The motion of e sensing element of a.floating gyrocompass with -a rigi& torsional suspension was studied in the first approximation and,a-formula for e calculating the period of the free undaqped'oscillations with resi dt to the -The sensing element c nsists of a float and a rigidly fixe azimuth was derived..' 0 d. the and of*the*gyroscbpe.are gyrometer. The center of gravity of float as.sumed.td be located on the float's axis of symmetry, and the center of gravity of the, floet. I e lem n is assunw-A to coincide with its.center of buoyaficy-. ne:~q nsing 4-- e t is com-. pletely eubm6fted-ln fluid and ~ is suspended on, a rigid to-05ionar bar. The deritred to a.- p0ndulum gyjroc=pas(i'yith a rigid. tgr~!iqj~&t. aus -formula is.also hpplicable~ ' ' ' s: Orig. art. ba n6ion, and to gyr asses wAh an elastic torsional suspension. e omomp p 16 formulas and 2 figures. [ACI Card ~12 L 08857-67 ZWT(d) CODE; U] -f-6- -676--- -f2 ACC NR, AP6010780 SOURCE--'--- k16 4 16 0970 1AUTHOR: Sergeyev, M. A. IORG: Lening~~4d_lnstituteof Fine Mechanics and Optics (Leningradskiyinstitut Itochnoy mckhaniki i optiki) TITLE: Compensating the error that arises from tilting the gyrocompass frame SOURCE: IVUZ. Priborostroyeniye, v. 9, no. 1, 1966, 125-130 TOPIP. TAGS: g ,yrocompass, gyrocompass error ABSTRACT: For r~uias V`de=elopr)C~dfor compensating the error due to the frame tilt of a gyrocompass having elastic recovery torque. This gyrocompass design is used for developing the formulas (see figure): I - sensing element, 2 - frame, 3 - housing, 4 - semispherical pivot journal 5 - spin motor, 6 - set screw, 7 - Bernispherical thrust Card 1/2 air i~W91- Foucault -gyros cope gyrocompass UDC: 531.383 L 08857-67 ACC NR% AP6010780 member. It is found that the error due to the frame tilt can be substantially reduced by shifting the center of gravity of the sensing element along the principal a--xis to satisfy this formula: HUsinq)-PIZ-O.. Orig. art. has: 3 figures, 16 formulas, and I table. SUB CODE: 17 SUBM DATE: zoju164 f ORLOVA, G.A. [Orlovs, H.1.1; CHERKASOVA, L.I.; SHESTLRIKOVA, 0.1.: SERGEYEVA, M.M.; TARASOVA, M.Kh.; KARUNSKIT, V.G. [Kar-uns'kyi, V.H.J; HISHINA, Z.D., LRBKWA, T.V.; ROZDYALOVSKIY, B.V. (Rozdialovslkyl, B.V.1; DYMSHITS, L.S.; ZAYTS-W, A.B., glavu" red.; SERGEM, N.. otv. za vypusk; SKR 2EFL.W.- red.; BERGER, F., tekhn.red. (Economy of Volyn' Province; a statistical manual] Narodne hospodarstvo-~~ Volynsikoi obl8sti: statystychnyi zbirnyk. LIviv, Derzhstatvydav, 1958. 211 P. (MIRA 12:12) 1. Volyn' (Province) Statystychne upravlinnia. 2. Statisticheskoye upravienlya Volynakoy oblasti (for all, except Sergeyev, N., Sergeyev, M.F.) 3. Naohallnik Statisticheskogo upravleniya Volynskoy oblesti (for Zaytaev). (Volyn' Province--Statistics) GUMELYA, A.N., inzh.; HAMTOV. A.A.. inzh. Prinimali uchastlye: ROZEIEBERG, '~ZT] Ya.G.; SERGEYEV, M.F.; GUDfdV,-P.P'j ROVA, V.ye., red.; 0 (Regulations outhe construc~ian a.nd repair of overhead commmi- lines and wire bf~ad-- I cation casv~ng networks] Pravila stroital'stva i remonta vqzdushnykh linif*sVihzi i radiotranaliatsionnykh satei. Monkva, Gos.izd-vo lit,ry po voprosam sviazi i radio. Pt.3- (Conatr-tiction and repair of overhead and underground lines and residential equipmont for wire broadcasting and telephone networks] Stroitel'stvo i remont stoachnykh i podzerinykh linii i oborudovania domovoi raspredelitel~noi radiotranaliatsionnoi i telefonnoi vnIItr' raionnoi setei. 1960. 198 p. OURA 13:9) 1. Russia (1923- ..U.S.S.R.) "inisteiAvo'evyazi. (Wire broadcasting) (Telephone) 1. Sergeyev, M. I., Eng. 2. USSR (600) 3. Looms I+. Adjusting weft winders with aid of patternplate. Tekst. Prom. 12, No.11, 1952 9. Monthly List of Russian Accessions, Library of Congress, FhrLq= -1953. Unclassified. :vl; - Y~v ,vi .I . " -R- 6, 1948. easonable --roi:I,..yla::is for Puzrii~,--in- Iaters," j. San.', 17,0 . Pro f. SERGEYEV , M. i. Completely FN-factorizable groups. Dokl. AN SSSR 155 no. 5:532- 534 Mr 164. (MIRA 17:5) 1. Ural'skiy gosudarstvennyy universitet im. A.M.Gortkogo. Predstavleno akademikom A.I.Malltsevym. SERGEYEV, M. N. (Prof.) "The Po~ential of an Infinitely Thin Elliptical Merbrane," Works of the Central I k' Scientific -Research Institute of Geodesy, Aerial Surveying, end Cartography. 110 51, W r'ravimetric Studies, 11,148, p. .112. G Abstract, W-1V?17, 7 SeP 50 KAZINSKIY, Vasiliy Aleksandrovich; SE_R~ ~N., prof., otv.red.; Prinimala uchastiye: DOSUZHAYF.VA, Ye.P.IGUROV, K.P., red. izd-va; MAKUNI, Ye.V., tekhn.red. j [Mathematical tables for the approximation of geophysical anomalies and reductions by interpolating polynomials] Katematicheskie tablitsy dlia approksimataii geofizicheskikh anomalii i reduktsii interpoliatsionnymi mnogochlenami. Moskva, Izd-vo Akad.nauk SSSR. 1959. 89 p. (MIRA 12:8) (Geophysics--Tables, etc.) BERGEYNV,,_, P. ~, -- -- - ;. " ~, Introduce cultistage timber tapping. Gidrells. i loookhIm.pren. 9 ne.6:22-23 156. ()!WA 9: 10) l.Trest TS*ntr*khimles. -Vree tapping) SMEYEV, M.P., professor; PINIGIN, B.N., kandidut teklmicheskikh nank. Tractor upring couplilign. Vest.miknh. 33 no.6:39-43 Je '53- (MLRA 6:6) (Coupl ings ) 36 IR f-#- v I GUTIYAR. Ye. M., professor; MALIGIN, A.D., inzhener; SXRGEYXV,,_ professor, retsenzent; BATURA. F.G., inzhener, reise-rii-ent MANAKIN, N.V.g inzhener, redaktor; SMOLOVA, T.F., tekhnlcheaki7 redaktor [Machinery] Mashinovedenic. Koakra, Goo. nauchno-teklm. izd-ro mashinostroit. lit-ry, 1954. 408 p. (MIJRA 7:10) (Machinery) SKRGEYHY, M.P., profe3sor; BMONNM, I..k., inshener. Basic factors in drying seed grain by infrared rays. Sellkhosmashina no.11:2i-22 N '55. (KLR&19:1) (Grain--Drying) (Drying apparat-us) USSR/ Engineering - Mechanics Card 1/1 Pub. 128 - 8/35 Authors i Sorgeyevq M. P., Frof.) and Polkanov, I. Pil Engineer Title t On measuring the mechanical work of a pull Periodical Vest. mash. 35/3, 22 25., Mar 1955 Abstract The principles of the working of an instrument for measuring the work done by a tractor are explained in the terms of the science of meclum- ics. The mathematical.computations involVed in its design are presen- ted. An account is given of tests run with four varianis'of this in- strument, to which.a. name equivalent.to-"workmeter" is given. One So- viet reference (1940). Illustrations. Institution Submitted bERGEYEV, M.P.; VINOGR&DOV, V.I., kandidat tekhnicheskikh nauk. I W-e"PALWA" Review of V.S. Likhachev's book "Testing tractors.' M.P Sergeev, V.I. VinagraAov. Avt.i trakt.prom. no.4:47-48 Ap '56. iKM 9:8) 1. Chelyabinskiy Institut mekhanizataii i elektrifikstaii mellskogo khoz.vaystva. (Tractors--Testing) (Likhachev, V.S.) SERGEUV. M.P.. prof.; CBXMS, V.N., inzh. Degree of load-ing for S-80 tractors in plowing. Mekh. i elak.sots. sellkhoz. n0-5:11-13 '56. (MnU 12:4) 1. Chel7abinslcy institut mekhanizatoil i elekbrifikatsii sel'skogo khoz7aystva. (Tractors) SKRGEYEV,, M-P.. profeRsor. How to train future engineers. Nauka i pered.op.v sellkhoz.7 no.l: 7-8 Ja 157. (mak 10:2) (Agricultural engineering--Study and teaching) %EV Rka POLKANOV. Ivan Petrovich; prof., red.; KURITIONCHIK. Te.M., ~ , I ~ , prof., retsenzent; DUGIIIA, N.A.. tekha.red. [Theory and analysis of machine-tractor units] Toorlia i raschet mashinno-traktornykh agregatov. Pod red. M.P. Sergeeva. Moskva, Goa. nauchno-tekhnAzd-vo mashinostroit. lit-ry, 1958. 211 P. (MIR& 12:2) (Aigricultural machinery) (Tractors) ftzsq BALZHI, Mikhail Fedorovich, kand.tekhn.nank; YESIV, Gri--oriy Dmitriyevich, inzh.; MGSYKV, M.P., prof., red,; SM. Ta.B,red.; KOL1316M, V-I-t tekhn.red~ [Joint coupling with flexible dynamic connections and its vibration damping proz)erties] ScedinitelInsia mufta s uprugimi dinamicheskimi sviaziami i ee antivibratsionnya svoistva. Pod red. M.P.Sergeava. Chaliabinsk, Cheliabinskoe knizhnoe izd-vo, 1959. 49 p. (MM 13:4) (Couplings) VASIL'YEV, Hikolay Alekseyevich; ABRAMOV, Georgiy Aleksandrovich; s4gGZYW-H-P,pro,f.. red.; ALEKSEYFIV. G.P., inzh., red.; -W-smw. N.M., kand.tekhn.nauk, red.; GUTMAN, I.M.. inzh., red.; KUZIMOV, N.T., inzh.. red.; IGHAVIEV, M.G., agronom, red.; PIGHAK, F.I., kand.tekhn.nauk. red.; PCLUNOT. I.P., kand.tekhn. nauk, red.; DUG111A. N.A., tekhn.red. [Repair of machinery according to a yearly chart) Remont mashin po kruglogodovomu grafiku. Pod red. 9.P.Sergseva. Koskva. Goo. nauchno-tekhn.izd-vo mashinostroit.lit-ry, 1959. 66 p. (miRA 14:2) (Agricultural machinery--Kaintenance and repair) VINOGRADOV, Valentin Ivanovich. dotsent; SMOM, M.P., prof.; STAROSTIN, N.Ye., dotsent; BANNIKOV, S.A., red.; PKVZNER, V.I., tekhn.red. (Utilization of tractors and machinery] Ekepluatatsiis mashinno- traktornogo par". Fed red. M.P.Sergeeva. Moskva. Gos.izd-vo Bellkhoz.lit-ry,11.1959. 03 p. (MIRA 13:6) (Agricultural machinery) 'Jrw SERGMV, M.P., prof.; NIXONOV, G.I., aspirant MothodB of touting corn-onailage harveatera. Trakt. i sellkhozmash. no.4:28 Ap 159. (MIRA 12:5) l.Chelyabinski.v institut mekhanizataii i alektrifikatsii sellskoge khoz.ya7stva. (Harvesting machinery-Testing) VINOGRADOV, Valentin Ivanovich, dots.; SERGEYEV, M.P., prof., red.; YAMPOLISKAYA, I.G., red.; KOLBICPZV, V.I. -- t-e-kTw-. r". [Operating diesel tractors in winter] Ekspluatatsiia dizellrykh traktorov v zimnikh usloviiakh. Pod red. M.F.Sergeem. Gheliabinsk, Cheliabinskoe knizhnoe izd-vo, 1960. 33 p. (~MU 14:10) (Diesel engi-nes-Cold weather operation) (Tractors) SERt"I'YEV 14 1-. Cierhioiev, M-F-I,prof.; KARTASHOV, L.F., aspirant Power bilance of the SK-2,6 combine. Mekh. oil'. hoop. lj- no.7: 8-9 il 6o. (;4IRA 13-10) 1. Chelyabinskiy institUt makhanizatsii i elektrifikataii sellskogo kho zyay s tva. (Combines (Agricultural machinery TRESKOV, Georgiy Dmitriyevich; UYUBIMOV, A. L; KUEYSHEV, V.A.; -SERGEM., prof.p retsenzent; KOLCJJJOV, K.G., prof., red-.; DIJGIIIA, N,A., tekhn, red. (Calculations for grain harvesting machincs] Raschet zerno- uborochnykh mashin. Pod red. K.G.Kolganova. Izd.2., perer, Moskva , I-11ashgiz, 1961. 21/+ p. NIPA 1-5:7) 1. Kafedra sellskokhozyaystvennykh mashin Chelyabinskogo in- stituta mekhanizatsii i elektrifikatsii sel'skogo khozyaystva. (for Terskov), (Grain--Harvesting)