SCIENTIFIC ABSTRACT SOSYANTS, V.G. - SOSONKO, S.M.

Document Type: 
Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): 
CIA-RDP86-00513R001652530007-2
Release Decision: 
RIF
Original Classification: 
S
Document Page Count: 
100
Document Creation Date: 
November 2, 2016
Document Release Date: 
August 23, 2000
Sequence Number: 
7
Case Number: 
Publication Date: 
December 31, 1967
Content Type: 
SCIENTIFIC ABSTRACT
File: 
AttachmentSize
PDF icon CIA-RDP86-00513R001652530007-2.pdf2.82 MB
Body: 
SOSYANTS, V.G.; OVIKCHNIKOV, Ye.V.; GUREVICH, L.V.; ISSEVITSKIY. U.N.; - - ' -13ASHKIROV. L.G., reddktor; KONYASHINA, A., tekhnicheekiy radaktor [Construction of trolley tracks with concrete foundations] Kon- struktaii tramvainykh putei a betonnymi osaovaniiami. Moskva, Izd-vo Miniaterstva kommunallnogo khoziaistva RSFSR. 1956. 52 p. (Street,.;-railways) (MLRA 9:11) *7- SOSYANTS, V.G.; YOIN, V~A., red.; RACHBVSKAYL, M.I., red. izd-va; GUROVA, O.A., tekhn. red. [Street mailway tracks and streetal Goro'dskie rellsovye puti i dorogi. Moskva, Izd-vo X-va- koamm. khoz. RSFSR, 1957 303 P. (HIM IT97) (Street rallways-Track) 6;reets) BARKOV.A, Ya.A., kand.tekhn.nauk; SOSYANTs, T.G., dotsent, nsuchnyy red.; CHABROV, I.M., red.vypuska (Classification of city transportation routes according to the complexity of traffic conditions; scientific report] Klassifikatsiia marshrutov gorodskogo transports po slozh- nosti uslovii dvizheniia; nauchnoe soobsichenie. Moskva, Otdel nauchno-tekhn.informatsii, 1958. 56 P. (MIRA 13:2) (Traffic engineering) SAMOYLOV, D.S., kand.tekhn.nauk; SOSYANTS, T.G., dotsent. nauchnyy red.; CHABROV, I.M., red. [Principles of the organization and coordination of routea for city passenger transportation; scientific report] Printsipy postroeniia i koordinatsit marehrutov gorodskogo passazhirsko.-o transports; nauchnoe soobshchenle, Moskva, Otdel nouchno-takhn.informataii Akad., 1959. 71 p. (MIRA 13:5) (Local transit) SOSTANTS, V.G,,, dotsent, obahchiy red.; IVAITOV, I.T., karxd.tekhn.nauk, red.; IL-OPATOV, K.K., inzh., red.; ZMOV, I.I.. prof., doktor tekhn.nauk, red.; GULTATON, N.F., kand.takhn.nauk. red.; DUBOV, Tu.B., inzh., red.; ANTONOV, I.K.. kand.takhn.nauk, red.; TEirtawOv. I.S., Prof., doktor tekhn.nauk, red.; DTUSKIN, V.K., doktor tekhn.nauk, red.; VINOGRADOV, X.A., kand.sel'skokhoz.nauks red.; BCTOVA, Tu.F., red. izd-va; SALAZ OV, N.P., tekhn.red. (Materials of the Scientific and Technical Conference ou Froblems in Introducing Achievements of Science and Technology in Municipal Xconomyj Haterialy Hauchno-tekhnicheakogo soveshchaniia po voprosam vnedreniis dostizhenii nauki i tekhniki v gorodskoe khoziaistvo. . Koskva Izd-vo kom-2-.khoz.RSM. Nq k AAm cj --electric [Rqads'~4 __.~ pal transportation] Gorodskoi tFan-_s'_p"6'A'i dorogi. Pod obahchei red. V.G. SosiantB8. 1959. 197 P. (KIRA 13:2) 1. Nauchno-tekhnicheskoye soveshchaniye po voprosam vnedreniya dostizhaniy nauki i tekhniki v gorodskoye khozyayatvo. 2. Rukovo- ditell sektora gorodskogo transports Akademii kommunal'nogo khozyaystva (for Soeyants). (Local transit) (Road construction) MERKULOVV Yefim Afanaslyevich; PMOV., Vyacheslav Konstantinovich-Edemeased]; SOSYANTS, Vasiliy Georgiyevich; YUDIN, Vasiiiy Aleksandrov:lch; Wrn-ii i"T6qhs'ti.*e`-PMOVIN, Ye.ll.; SLAVUTSKIY, A.K.; BARKOVI, Ye.A.; BLATNOV, M.D.; KUDRYAVTSEV, O.K.; SAMOYIbV, D.S.; FRIMIAND, A.G.. BRONSHTM, L.A., red.; RACHRVSKAYA, M.I., red.izd-va; LBLYUKHIN, A.A., tekhn.red. [Urban transportation and street construction] Gorodskoi transport i dorozhno-mostovoe khoziaistvo. Moskva, Iz4-vo K-va kommun.khoz RSFSR0 1959. 473 p. (MIRA 12:8i 1', Sotrudniki Akademii kommunallnogo khozyaystva im. K.D.Pamfilova (for Barkova, Blatnov, Kudryavtsev, Samoylov, Fridlyand). (Transportation) (Streets) OVECHNIKOV, Yevgoniy Vasillyevich; SOSTANTS, Vasili or iyevich: YUDIN, V.A., red.; VINOKUROVA, Ye.B., red.izd-va; LMLYTJKHIN, A.A., takhn.red. [Streetcar and interfactory railroad tracks] Rellsovye puti tramvaev i vnutrizavodskikh zheleznykh dorog. Moskva, Izd-vo H-va kommm.khoz.RSPSH, 1959. 482 p. (MM 13:1) (Railroads, Industrial--Track) (Street railways--Track) BLATHOV, Mikhail Davidovichi kand.tekhn.nauk; SOSYANTS, Y.G., red.; BM, V.P., red.izd-va; NAZAROTI, A.S., tekhn.red. [Dispatcher tra ic control of city passenger transportation; streetcars, tratley buses, motor buses and taxicabs] Dispetcherzkoe rakovodstvo dvizheniem gorodskogo pasoazhirskogo transporta; tram- vai. trolleibus, avtobus. taksi. Ho5kva, Izd-vo X-va komoun.kh02. R-mg, 196o. lo4 p. (mmA 14:1) (Local transit) SOSYANTS, Vasiliy Georgiyevich; FILIPPOV, Valentin AlekBandrovich; YUDIN, V6siliy Aleksandrovich; DUBROVIN, G.A., red.; RACMSKAYA, K.I., rediizd-va; IJMXUKHIN, A.A., tekhn.red. [Traffic organization. signaling. and block systems] Organi- zateiia dvizheniia, signalizataiia i blokirovka. Koskva, Izd-vo K-va komman.khoz.RSFSR, 196o. 211 p. (MIRA 13:11) (Rapid transit) (Traffic engineering) (Street railwaya--Signaling--Block systems) STRA NTOV, Andray Tevgenlyevich; SOSIMS, Yasiliy GeorgiyevichI- FISHELISON, Mikhail Semenovich; IUDIN, T.A., red.; ZANTSHLTATEVA, I.M.. red.izd-va; LELYUKHIM, A.A., tekhn.red. [City transportation and traffic engineering] Gorodskoi transport i organizateiia dvizhaniia. Moskva, Izd-vo X-va kommun.khos.R-02. 1960. 351 P. (HIM 13:8) (Traffic engineering) (Local transit) SOSYANTS Vasiliy Georgiyevich; YUDIN, V.A.j red.; KOMNOVA.S., red. i zd-va; Ump kr.m.-~p khn. red. (Present-day design and construction of street railways]Sov- remennye konstruktsii tramvainykh putel. Moskva., Izd-vo M-va kommun.khoz.RSFSR, 1962. 147 p. (MIRA 16:2) (Street railways-Design and construction) SOSYANTS, V.G., inzh.; YUDIN, V.A., kand. takhn.nauk; KNORRE, V.E., inzh.; LANTSBEIRG, Yu.S., inzh.; DAVIDYANTS, N.M4, inzh.; GEZENTSVEY, L.B., kand. tekhn. nauk; YEGOROV, F,A., inzh.; FAYNBERGI E.S., inzh.; BAGDASAROV, S.M., inzh.; GUREVICH, L.V., kand. tekhn. nauk; CHERNYSHOV, B.G., inzh.; GADZHINSKIY, T.G., inzh.; ZASOV, I.A., kand. tekhn.nauk; BALOVNEV, V.I., kand. tekhn.nauk; GIBSHMAN, Ye.Ye., prof., red.; DZHUNKOVSKIY, N.N., prof., red.; BOLOTINA, A.V., red. izd-va; LELYUKHIN, A.A., tekhn. red. (Manual for the design, construction, and maintenance of urban roads, bridges, and hydrotechnical structures) Spravochnik po proektirovaniiu, stroitel'stvu i-eksplua- tatsii gorodskikh dorog, mostov i gidrotekhnicheskikh so- oruzhenii. Red. kol.E.E.Gibshman,N.N.Dzhunkovskii, P.A. Egorov. Foskva, Izd-vo M-va kommun.khoz.RSFSR. Vol.3- (Roads] Dorogi. 1963. 814 p. (MIRk 16:7) (Roads) .DUBROVIN, Yevgeniy Nikolayevich; ZAYTSEV, Leonid Konstantinovich; TURCHIKHIN, Emmanuil Yakovlevich; SOSYANTS, V.G., red.; LYUBINA, R.M., red.izd-va. KHENOKH=M.- i~~Ikhn. red. (The economics and the organization of the building and maintenance of city roads) Ekonomika i organizataiia stroi- tel'stva i ekspluatatsii gorodskikh dorog. Moskva, Izd-vo MKKh RSFSR, 1963. 233 P. (MIRA 16:10) (Roads) MALKIN, Ber Vaniaminovich; VOROBIYEV, Anatoliy Alekseyevich; SOSYANTS jr=p- V.G., red.; CHRMZHOV, V.A., r9d.izd-ya; MTOKH, t-eiEn. red. [Thermit welding] Temitnaia svarka. Moskva, Izd-vo MKh RSFSR, 1963, 103 P. (MIRA 16:8) (Thermit welding) - -1 ~...1 1. -6 AnATANTS Vnailiv nanrgiypviqh-. BFJALOVSKAYA, Xsenlya Iosifovna; ife'57M~rgeyevich; PROXHOROV, Aleksandr Nikolaye~ich; LUCHAY, G.A.., red.;-RACHEVSKAYA, M.I., red.izd-va;~SAIAZKOV, N.F.,, tekha. red. [Over-all mechanization of labor,consuming processes in the construction and overhauling of streetcar tracks] Kom- pleksnaia mekhanizataiia trudoemkikh protsessov pri stroitel'stye i kapitallnom remonte tramvainykh putei. Mo- skva, Izd-vo M-va kommun.khoz.RSFSR, 1963. 78 p. (KIRA 16:8) (Street rail ways--Track) KULAGIN, Mikhail Ivanovich; LESEVITSKIY, Nikolay flikolayevich; NAU,14ENKO, Valentin Sergeyevich; OVECHNIKOV, Yevgeniy Vasillyevich, kand. tekhn. red.; TIKHC,NOVA, I.A., red. izd-va; LELYUKHIN, A.A., tekhn. red. [Rail corrugation] Volnoobraznyi iznos rellsov. Pod red. E.V.Ovechnikova. Moskva, Izd-vo kommun.khoz.RSFSR, 1963. 177 p. (MIRA 16:11) (Railroads-Rails) '%SOSYANTS Vasiliy Georglyeviii (deceased). -r-GRF-r-affw-~F -trias'ai.~1',~4roetsj Gorodakie rel sovye puti i dorogi. Moskvap Str,~AuNt,,. 334 P. (MMA 18:12) :,iallnco ml- `~on-zst S A-1-9. Stato TDalj;-~r anrl, ilapc!r Industry Pross, i- Gftfrolo,Lya, I~o. pr T-'-, ort U-255', 30 Oct 52. 2. il-lha noi- of Forects in 'IarminLr, lip the Country." ~To V, in Sovctskava a-romorly-"~,, 1. (30-1-1) 0. L ''lo. 3, 1949. "1-25~1- 30, Oct !52. g ~pf'r I prof. G.Ya. Suk-hare Ira a n, k;:) Lu 'a Mloskv a-. VTIONO: M.S.; VISNEVS KAYS'... L.Ya.-, L. Y a.; S 0 SYU, Nj 0 . -D, . ~ Mf-~skva ~ y J, . I Schizophrenia in children; review oil' recent foreign monographic literature. Zhur. nevr. 41 nsikh. All no.7-11102-11C-Pi 163. (M:?A 17:71% SABA11MV, S.N.; SOSYURA, A.P. Building frame supports under a 100-ton crane. Prom. stroi. I-.- 39 no.5:53-55 161. (MIRA 3-4:7) (Cranes., derricks., etc,-Foundations) va-0, - 1~ 49 159 1 SO: SOSYURA, B.Ya.; AKSENTIYEV,.S.B. Vascular reflexes in cerebral regional hypotonia (First report: Unconditiom reflexes). Zhur.nerr.i poikh. 53 no.12:951-956 D '53. (MI.RA 6:12) 1. Odeaskiy paikhonevrologicheakiy institut i kafedra nervnykh bolezney Odeaskogo meditsinskogo instituta. (El~pertension) SOSYLIRA, B.Ya.; AKSENTIYEV, S.B. Vascular reflexes in general and regional (cerebral) arterial hypo- tension. Zhur.nevr. i psikh. Supplement:8 157. (MIRA 11-:1) 1. Iz kafedry nervnykh bolezney (zav. - prof. B.I.Sha;rapov) Cdes:- skogo meditsinskogo institute iment Pirogove i patofiziologiche-~ sk-oy laboratorii (zav. - kandidet meditsinskikh nauk K.A.Yeliza- rova) Odetiskogo nauchno-iaBledovatellskogo psikhonevrologicheskogo instituts. (REFL = S) (BLOOD PRESSURR) SOSYURA No-Ya asFirant (Kiyov) .--,.--..I ... 9 1 Problem of eleotrio curpents in the oral t%vitys PrObIs ahals-litmo 'Khiro no#13244.,;46 165s (MIRA 18110) SOSYURA, V. Bat there is not enough knowledge ... Sov.profsoiuzy 18 no*22:13- 14 N 162. (MM 150.2) 1. Organizator profsoyuznoy gruppy famonnostalelitynogo teekha Kirovskogo zavoda, g, Levingrad. (Leningrad-Trade unions-Officers) Dlxj-Lbiu~.* fil. ~i. FAYTELIBMG-BT-A , V.R.; SOSYURA. Yu.N. Absorption of radiophosphorusfrm pleural cavity ~with summary in Inglish]. Biul.eksp.biol. i med. 43 no.3:64-68 Mr '57. (K1BA 10:7) 1. Iz kafedry patofiziologii ( 'zav. - prof. N.N.Zayko) Odesskogo GosudarBtvennogo maditainskogo institute imeni N.I.Pirogova (dir. - prof. I-Ya.Deyneks). Predstavlena deystvitelInym chlenom -04N SSSR V.N.Chernigovskim. (PHOSPHORUS, radioactive pleural absorp. in artif. pneumothorax & normal patients (RUBD (PUTU, metab. radiophomphorus absorp. in artif.. pneumothorax & normal patients (Rua)) (PROMOTHOIRA . ARTIFICIAL. metab. radiophosphorus absorp. by pleura (Rua)) BOBER, Stanislaw; GLINSKA, Danuta; SOSZXA, Adam Case of nVocardial. infarct of the septum. Polski tygod. lek. 9 no-17:522-524 26 Apr 54. 1. 2 Kliniki Chorob Vownstrznych Akademii Modycznoj w Warszxvie: kierownik prof. dr mad. Andrzej Biernacki. (MYOCARDIAL INTARCT, interventric, septum, case report & autopsy) SOSZKA, Adam; KOWALSKA Maria Attempted balneologic therapy of peripheral vascular diseases In Clechocinek. Polskie arch.med.wewn. 25 no.2:299-309 155. 1. Z I KlIniki Chorob WewnetrzxWch A.M. w Warazawle I z Osrodks, fiaiAowo-LscznIczego tej Kliniki w Ciechocinka. Kierownik: prof. dr.mad. A. Biernacki. Warazitwa, ul. Raszynska 15 m. 5. (13AN:,)OT.OGT, in various diseases) vase-dis..peripheral) (VASCUL&R DISEASES, PMIPMRA , therapy, balneotber.) 1 7 1 ' f. , rLr- --LL See. 6- Vol. -- 11/&--- Aug. 3u~ZKA A. 4898, SOSZKA A. I - Min, Chor. WeW11, A. M., Warszawa, wplyw pt-,-etac7ania krwi na czynnoAd nerek. Direct inf Itlence of blood transfusions on the kidney function POL.ARCILMED.WEWN~T, 1956, 26/8 (1219-1224) In view of the anxiety spread among some of the clinicists concerning blood trans- fusion in kidney diseases, and of the uncertainty as to the fate of the kidneys in cases treated with blood transfusions - the kidney function was examined in 25 such cases: in 9 cases of kidney diseases and in 16 cases of other diseases without lesions in the kidneys, viz. in 5 cases of liver, gallbladder and stomach diseases, in 3 cases of chronic myeloid leukaemia, in 3 cases of Addison Biermer's disease and in 5 cases of secondary anaemia in the course of some other disease. Pre- conserved blood or blood cell mass was transfused. There were no important clinical Lomplications in any of those cases. To investigation were submitted: the period before blood transfusion and the period after it. Glomerular filtration and tubular reabsorption were determined by the endogenic chromogenic test with Poper-Mandel-Meyer's method in Orlowski's modification; the urea level in the blood was determined and the general examination of the urine performed. The investigations showed that after blood transfusion- (1) both the blood urea level and the glomerular filtration did not undergo any significant change; (2) tubular reabsorption in cases with healthy kidneys has a decreasing tendency; it is not, however, an essential feature; (3) tubular reabsorption in cases of kidney dis- C ON r. J9 eases undergoes an inconsiderable, but essential decrease; (4) in the results of the general urine examination no essential differences are noted; (5) blood trans- fusion not only has no direct harmful influence on the functional state of the kid- neys, but has a beneficial influence on the general state of the patient and on the course of the disease. SOISMA, Adam MI&fiMwMi&iO' Blood trnnsfue ton and kiJney funct ion. Polskie arch, mod. we-wn, 27 no-4L':495-507 1957. Z I Fliniki Chorob WwinetrzTWeh A. M. w Warszawie. lie-rownik- rai-Jr red.. A. Biernacki. Adres autora: W-wa. ul Nowogrodzka 991, 1 Mir. Chor. Wewn. (3114)OD TRAIM-FTISION, eff. on Icidney funct. (Pol)) (KIDV-,Y,-,, ph~rsiolop~7. eff. of blood transfusion (Pol)) ~~qsqn, Adam (Warazada, u1. Raszynska 15) Muscle bundle tremor in peripherAl vascular diseAseso Polskie arch. med. wewno 28 no-5*.751-753, 1958- 1. 1 1 Kliniki Chor. Wewn. A.M. w Warszawie Kierownik: prof* dr nauk med. A. Biernackie (Muscias, throboanc;Utia obliternns (Pol)) (ARTERIOSCLEROSIS, OBLITHRAITS, physiology reflex discret tremor of muse. bundles (Pol)) (THROMBOANGITIS OBLITPJLOS, physiology same (Pol)) SOSZXA, Adam; OVALSU, Marin; STASIAK, Luaja Balueotherapy of arterial diseases in Ciechocinek, Folgkie arch. med. wewn. 28 uo.5:822-825 1958. 1. Z I Kliniki Chor' We-am. A.M. w Warstavie. Ilierownik: prof. dr nauk med, A Bie;;acki. Adres. autora: Warszawagull- Raszyne,ka'15. (BL60LOGT, in various diso arterioselerosis & thromboangiitis obliterans.(Pol)) (ARMIOSCLXROSIS. .03LITNIANS, there balueother. (Poi)) fMOMBOANGIITIS OBLITERANS, there same (Poi)) GZAMIECKI, Wincenty; SOSZKA, Andrzej Fdwsxd; SLIWOWSKI, Andrzej ---------- Acute interstitial myocarditis of Fiedler caused by sulfathiazole. Pol. arch. mod. wewnet. 32 no.6:621-627 162. 1. Z I K-liniki Chorob Wewnetrznych AM w Warszawie Kierownik: prof. dr med. A. Biernacki. (MYOGARDITTS etiol) (SULFATBIAZOLES toxicol) a CZLTIOCKI, W.,SOSZKA,, S. Morphologic picture of connective tissue of cancer of the vaginal portion of the uterus. Polski tygod. lek. 8 No.31 39:1266-1267 28 Sept 1953. 11 (CLKL 25:4) 19 Of the Institute of Pathological Anatomy and of'the Gynecologic-ob- stetric Clinic, Gdansk Medical Academy. KOZAR, Zbigniew; SOSZKA, Stefan Hormonal factors in the development of toxoplasmosis. Bull. Inst. Marine Trop. M. Gdansk 7:165--168 1956. 1. Z Panst. Inst. Ned. More. Trnp. w Gdansku i Akad. Med. w Bialymatoku. (GONADOTROPINS, PITUITARr, effects. on exper. toxoplasmosin (Pol)) TOXOPLASMOSIS, experimental, eff. of pituitary gonadotropins (Pol)) S032KA, Stefan; KUWCZUK, Aleksander The influence of certain factors on the morphological picture of the testis of the white rat. I. Prolonged aproteinic diet. Gin.polska 31 no.4:487-494 Jl-Ag l6o. 1. Z Kliniki Poloznictwa i Chorob Zobiecych A.M. w Bialymstoku Kierownik: prof. dr mod. S.Soszka. (TBSTIS pathol.) (PRMINS nutrition & diet.) SOSZKA, Stefan; XRAWCZUK. Aleksander The influence of certain factors on the morphological picture of the testisof the vh1te rat. II. Injury of the vaso-neural bundle of the gonad. Gin.polska 31 no.4:495-499 JI-Ag 160. 1. Z Kliniki Poloznictwa i Ghorob Kobiec7ch A.M. w Bialvmotoku Klerown1k: prof. dr med. S.Soszka (TESTIS pathol.) SOSZKA, Stefan. KRAWCZUK, Aleksander The influence of certain factors on the morphological picture of the testis of the white rat. III. Injury of the parotid salivary gland. Gin.~polska 31 no.4:501-507 Jl-Ag 160 1. Z Kliniki Poloznictwa I Chorob Kobieaych A.H. w Bialymtoku Kierownik: prof. dr med. S.Soszka. (TESTIS pathol.) (PAROTID GLAAD vda. & inj.) SOSMU. Stefan- KRAWCZU, Alekeander The influence of(Brtain factors on the morphological. picture of the testis of the vhite rat. Ne Influence of the inflammatory process. Gin.polsk4 31 no.4:509-513 J1-A9 16o. 1. Z Kliniki Poloznictwa i Chorob Kobiecych A.M. v Bialymotoku lierownik: prof. dr mod. S.S.Soszka. (TESTIS pathol.) SOS2XA. Stefan; WjcjXSKI, Ryszard Diagnosis of incoordinated contraction function of the uteruB in parturition. Gin.polska 31 no.4:515-521 Jl-Ag l6o. 1. Z Kliniki Poloxnictwa I Chorob Kobiecych A.M. w Bialymetokli Kierownik: prof. dr med. S.Soszka. (LABOR corpl.) SOSZKA, stefELn; KAZANOWSIU, Wanda; KUCZYNSKA, Krystyna On damages of the vaginal epithelium by Trichomonas vaginalib in exTerimental animals. Wiad. parazyt. 8 no.2:209-215 162. 1. Klinika Poloznictwa i Chorob Kobiecych Akademii Medycznej, Bialystok. (TRICHOMONAS INFECTIONS exper) (VAGINA pathol) SOSZKA, Stefan; ZASZ,'FOvIT, CAton; URBAII, Jan; WMIT-I', Viltor EviihmOon of the dotemalon Lion of 5-1111M, a nortAcmin motabollLe in the diagnosis of fetal death. Ginek. Pol. 35 no.6:78c)--793 17-D ? 64 1. Z I Kliniki Polomictua i Chorob Kobiecych AkademIJ 1-tedycznej w Bialymstoku (Kierownik: prof. dr. med. S.Zoszka). SOSZKA, Stefan; KAZANOWSKA, Wanda Alicja; KUCZYNSKA, Krystyna, Immunohistochemical, studies of the mucous membranes of the vagina in guinea pigs with Triahomonas infection. Vied. parazyt. 11 no.1951-52 165 1. 1 Klinika, Poloznictwa i Chorob Kobiec:ych Akademii Me- dycznej, Bialystok. SGS'ZVA, Stefan; Oi'-)YNIE;C, Fazimierz Evaluation of the resti potential of the trout ovum (Salmo irideus Gibb) in the process of insemination and fertili- zation. Ginek. Pol. 36 no.10:1083-1087 0 165. l. Z I Kliniki Poloznictwa i Chorob Kobiecych AM w Bialym- stoku (Kierownik: prof. dr. med. S. Soszka). SOSZKA, Stefan; JAKOWICKI, Jerzy Value of the cytologic index of t,..e acidophilia, in the evaluation of the estrogenic activity in advanced pregnancy. Ginek. Pol. 36 no.10:1101-1105 0 165. 1. Z I Kliniki Poloznictwa i Chorob Kobiecych AM w Bialymstoku, (Kierownik: prof. dr. med. S. Soszka). SOSZKA', Stefan; KOZANOWSKA, Wanda; KUCZYNSKAp Krystyna Assay of immunohistochemical evaluation of the feirale gynecologic organs cancer. Ginek. Pol. 36 no.10:1117-1124 0 165. 1. Z I Kliniki Poloznictwa i Chorob Kobiecych AM w Bialymstoku (Kierownik: Prof. dr. med. S. Soszka). SOSZKA, Stefan; KAZANOWSKA, Warda; GUIANOWSKA, Helena Cytologic changes of cancer cells in blood and vaginal smears in the course of radiotherapy of uterine cervix cancer. Ginek. Pol. 36 no.10:1125-1131 0 165. 1. Z I Kliniki Poloznictwa i Chorob Kobiecych AM w Bialymstoku (Kierownik: prof. dr. med. S. Soszka). SOSZKA, Stefan; miSIATOVIICZ, Jozef; GULANOWSKA, Helena Results of surgical and combined methods of the uterine cervix cancer treatment. Ginek. Pol. 36 no.10:1159-1164 0 165. 1. Z I Kliniki Poloznictwa i Chorob Kobiecych AM w Bialymstoku (Kierownik: prof. dr. med. S. Soszka), z II Kliniki Poloznict,.a i Chorob Kobiecych AM w Bialymstoku (Kierownik: doc. dr. mad. J. Musiatowicz) i z Wojewodzkiego OsrQAka Onkologicznego w Bialymstoku (Kierownik: lek. med. ff. Giiianowska). k) IJP(c) __ .E CODE: -0 ;,AUTHOR: Soszkas W.- ORG: Physics Institute of Jagellon University, Kracaw (Inatitut fizyki uniwersytetu Jagiellonakiego) 'TITLEz ~Possibilities of applyinglaser techni-quea to I I iexperiments 1 1 ISOURCE: Postepy fizyki, v. 17, no. 4, 1966, 403-419 TOPIC TAGS: exploding wire, laser application, plasma physics ABSTRACT: A review of recent (mostly American) work on exploding wireal is presented. The review is based ont~e Chace-Levine classification of i slow, supersonic, and ablative explosion types (Chace, W. G. and Levine,! It. A., J. Appl, Phys., 31, 1298, 1960). In addition to a discussion of some of the unexplained aspects of the phenomenon, attention is also gi-4,en to various methods of investigating exploding ifire plasma by means! of;,'lasers. An experiment is described in some detail in which two laq-ers are used to study the process of an exploding metal cylinder. Tl~p author concludes that the useof laser techniques should clarify many ptoblems dealing with 1) the optical properties of metal vapor -~t very high particle concentrations; 2) the time and the mechanism of the b-SA ~q Card 1 / 2 I-L 13613,55-66 ACE NR: AP6030481 shock-wave formation in dependence on the density of the medium in which the wire is located- 3) the moment when the vapor turns into a plasma; 4) the properties of a wire plasma (electron and ion tempera- ture, the concentration of particles of different sign, pressure, etc.);!: 5) the kind of wire plasma radiation; and 6) the occurrence of collec- tive motions of the particles in the wire plasma~'i.e., the dynamics of the terminal state of the explosion. Orig. art. has: 23 formulas and 3 figures. [ZL] SUB CODEs 20/ SUBM DATE: none/ OTH REF: 020/ SOV REF: 002 ATD PRESS: 5074 Card 2/2 WISNIEWSKI, J.; SOSZYNSKA, D.; FILIPOWICZ, B. Nucleic acid content in human lymph nodes in normal conditions and in leukemia. Acta physiol. polon. 8 no-3:568-569 1957. 1. Z Zakladu Chemii Fizjologicznej A. M w lodzi lierownik: prof. dr B Filinowicz. (LBUMIA, metabolism, lymph node nucleic acids (Pol)) (NUCLEIC ACIIE, metabolism, lymph nodes, in normal cond. & in leukemia (Pol)) (LYMPH NOMM, metabolism, nucleic acids, in normal cond. & in leukemia (Pol)) SOSZNYSKA, Daniela; WIKRZBICKI, Tadeusz Menial disorders during anticol, therapy. Polski tygod. lek. 14 no.20: 924-926 18 May 59. 1..(Ze szpitala *XDchanowkaw w Iodzi; dyrektor: dr mad. Chicah NiLrzyuskl' i z wojewodzkiej przychodni Zdrowia Psychicznego w Lodzi; dyrektor: dr Tadeusz Vierzbicki). (DIBUIYI3AM. W. eff. ment. disord., case report (Pol)) (HRML DISORLARS, etiol. & pathogen. disulfiram ther. of alcoholism. case report (Pol)) SAPMNIKOV, M.M., kandidat tekhnicheskikh =11c; GOLOD. M.S., inshener, redaktor; SOSMNA, V.N., redaktor; T013M, A.M., takhnicheskiy re- daktor. [Handbook on safety measures for installers of boiler equipment] Pamiatka po tekhnike bezopannonti d1la montazhnikov kotollnykh ustanovok. Moskva, Gos. izd-wo lit-ry po stroital'stru i arkhi- tekture. 1953. 38 p. (MLRA 7:8) (Boilers-Safety measures) BRODSKIT, N.I.; HALYSHN, B.D.. redaktor,- SOSULINA, VA.. redaktor; TOKAR, A.M., tekhaicheekly redALktor [Booklet for workers an M ad in the production of calcium carbide] _Pamlatka dlia rabochikh, zaniatykh v proixvodetva karbida kalltsita. Moskra,_Goo, izd-vo lit-ry po stroitellstvu i arkhitakture, 1954. 22 p. O"A 7:8) 1. Russia (1923- U.S.S.R.) Hininterstvo stroitallstva. Otdal takhniki bezopasnosti i promyshlonnoy sanitarii. (Calcium carbide-Safety measures) SHCHEKIN, Aleksandr Abramovich; MILTUTIN, N.A., retsenzent; GISEVA, M.G., retsenzent; LYAKHOVSKATA, Ye.A.. retsenzent; SOSULINA, Y.N., re- daktor; ICLIKINA. I.M., tekhnicheskiy redaktor. 1-1----I----~4#.UA-MaV--If [Making lace on the maltishattle lace machine] Proizvodstvo kruzhev na mnogoeholaochnoi kruzhevnoi mashine. Moskva, Goo. naiichno-tekhu. izd-vo Ministtrstva prozqahlennykh tovarov shirokogo potrableniia SSSR, 1954. 287 P. (MLRA 8:2) (lace and lacemaking) VINOGRADOV, IvRn Mikhsqlovich; PETROVA, Stalls, Vladimirevus.; SOSULINA, V.N., redakttr; IILf1rIU, E.M., tekhtichaskiy redaktor. [Technique of sewing men's suits and costs] Tekhatlegiia poshiva mushakikh koatiumov i pallts. Haekva, Goa. nauchno-tekhxicheakoe izd-ve Mixisterstva tekstilfnei Dromyshlenaesti SSSR. 1955. 141 P- (Man's cl*thini) (MLRA 9:4) U KOVTUIW,NKO, Georgly Aleksayevich; LYULTUINA, Y.F., retsenzent; GORS(OV, V.A., retsenzent; SOSULINA, V.H., redaktor; ILIKINA, N.M., takhni- cheskly redaktor. [Production of high grade pottery] Proizvodstvo sortovoi posudy. Moskva, Gos.nauchno-tekhn.izd-vo Kinisteretva tekstil. promyshl. SSSR, 1955. 153 p. 041,RA 8-.12) (Pottery) Irl r, 3r. ra g 12 r "gg t, r. Ir. 9s F.T. i W, F; ~ I --- I ar.. it 1& 34 Ir 93.. k SOS" TOi..S.-Ki.? ~. A show of the conference- nanagement, telephone exchange switchboards of Polish construction. r.40. Vol. 6, No. ". May 1957. Warsmem, Foland) SO: 1141ontUy List of East European Accessions (KAL-) LC. Vol. 6, No. 10, Cctober 1957. Uncl. "Treatment of Ulcer@ and Slow-ftaling Wounds' "kv Grafting," N. G. Soonyakar, G. M. Afainaslyevap, X. G. Khokhlo-ia, Clinic of Gen Surg., First .Aningrad Med Inst imeni 1. P. Pav2cv, pp, "Vost Fbirargli" Vol 1XVIII, Wo 4 Reyleva history of subject. Describes OVn methods. Concludes that local application of obsuloally treated tissuo'by Krauz's method. to slow-healing wounds is technically simple.. antl can be uset, on ambulatory cases. The use of anniatio membrane as grafting material In treating low- Ift USSR/Medicine -ulcers, Treatment J'al/ug 48 (Cmtd) healing wounds and ulcers is most convenient.for it can be eaeI17 obtained from maternIty hams and the donors as a rule have been chooked for syphilis, malaria, etc. 21/49r84 SOSNTAKOV, N.G. Analysis of mortality in perforating gastroduodenal ulcers. xhirur- glia, Moskva No.2:16-25 iab 51. (GLML 20:6) 1. Of the Clinic of General Surgery (Director--Honored Worker in Science Prof.A.M.Zabludovskiy). First Leningrad Medical Institute imnni, Academician I.P.Pavlov. S CS It 1YA , I ; . G . Tt-itestinos - Obstinictioris Analysis of post operat ive t, talit-es jr, acute intestinal obstruction. Kfdrurviia la - - No. /,,, 1952. Monthh- List of Russian Accessions, Library of Congress August 1952, U11CIASSMED. i~(~ ~,- -, , "-- .intes-I.Lnes - Tw-ors infrlwnmaator~, tumor of the large intestine in amebic dysentery, fain. med. 30, '-o-.5, 1952. Monthly LAst 017 Rursian Accessions, TT~nny of Corc-ress, October 1952, ~",~'CMSUFFIED SCE.NYAKOV, N.G.;MIKWHEVSKAYA, A.Y. ~,', Tissue therapy in certain diseases. Test. khir. Grekova. Ieningr. 72 no.1:19-25,Jan-Feb 1952. (GIKL 22:.l) l' Docent for.Soanyakov. 2. Of the Glinic of General Surgery of First i'eningrad Medical Institute iment I. P. Pavloy (Director - Prof. A. N. Zabludovskly). SOSWAKOV, N.G. - =fef,- -Y4 , 4- , - - ~ , , ". Chronic fibroua encapsulated peritonitis diagnosed as ovarian oyst. Akush. gin. n0.3:76-77 May-June 1953, (CIML 25:1) 1. Of the Clinic of General Sur&qry (Director - Honored Worker in Science Prof. A, IL Zabludovsk:ky). First leningrad Medical Institute imeni Academiciar I. P, Pavlov. UTROV, V.V.; AROANGIELISKAYA-DEVINA, M.S.; FEDOROV, D.H.; IOSSET, G.Ya.-, SOSIiY-;,.KOV. N.G.; BERINGER, Yu.V.; KOZACHINSKIY, R.M.; ULETSKAYA, A.I.; MIKLASHEVSKAYA. A.T.; ZYKOV, A.A.; TZBEIEV, M.F.; IER-GUNOVA, K.S.; RYTSK, Z.A.; FRENKINA, D.Z.; TSIVIN, S.S. In memory of A.M.Zabludovskii. Khirurgiia no.12:74-75 D 153. (MIRA 7:1) ~Zabludovskii, Anton Martynovich, 1880-1953) 2. V,-' M (600) 4. Intestines-Diseases 7. Sov. med 17 no. 2, 1953 9. Monthly List of Russian Accessions, Library of Congress, June -1953. Unclassifled.,~ SO-JNY;kKOV, N. G. Calculi Case of intestinal calculus. Klin. med. 31, No. 1, 1953. 9. Monthl List of Russian Accessions, Library of Congress, june 1953, uncl. MOGENDOVICH, H.R., professor (Molotov); SOSHYAKOV, N.G. (Molotov). Problem of interoreceptore of the respiratory tract. Klin.med. 31 no.9.122-29 S '53. WRA 6:11), (Respiratory organs) ..q., doktor meditainskikh nauk, saveduyushchiy; AYINOGENOVA. MA.; Apg_4X .., Qys,,N MAMOYKO, S.F., professor, direktor. Intestinal obstruction caused by lymphogranulomatosis. Yest.khir. 73 no.5: 59-60 S-0 '53. (MLRA 6;11) 1. Kafedra obshchey khirurgii Molotovskogo meditsinskogo instituta. (Hodgkin's disease) (Intestines--Obstruction) SOSNYAKOV, N.G. Irrors in diagnosis of acute pancreatitis. Xhirurgila no,7:34-41 ii 154. (MLRA 7:10) 1. rs klinikL obshchey khtrurgit (dir. zaslushenW dayatell nauki prof. A.M.Zabludovskiy) I Leningradskogo, meditsinskogo instituta, imeni akad. I.P.Pavlova. (PANCRIATITIS, differential diagnosis. errors) MOGMMVICH, M.R., professor (Molotov. u1. Hatrosova. d.24 kv.3) 60SNYAKOT. W.G., professor (Molotov, Kuybyshevekaya u1., d.39, kv.19) Cardiac receptors in clinical practice. Test. khIr. 74 no.4: 47-50 Je 154. (WaA 7:7) (HXUC, physiology, Oneuroreception) SOSNYAKOV, N.G..professor (Leningrad) Errors in the diagnosis of acute eaterocol-itis. Klin. med. 35 no.2:65-69 F 157 (MLIU 10:4) 1. 1z Leningradskogo nauchno-issledovatellskogo instituta skoroy pomoshchi imeni Yu.Yu. Dzhanelidze (dir.-dotBent D.H. Fedorov) (COLITIS, diag. differ. errors in acute cases) SOSNYAKOV, N.G., profs' Intestinal obstruction caused lhirurgiia 34 no-7:3-14-116 Jl by primary cancer of the small Intestine 158 (MIRA 11:9) 1e' 1z leningradskogo nauchno-inaledovatellskogo instituta skoroy pomoshchi imeni prof. TuJa. D2hanelidze (dire - dots. D.N. Ifederov)s (WESTINAL CBSTRUCTION, etiology & pathogenesis cancer of small intestine, surge' (Run)) (IMSTIRE, SMALL, neoplasms causing intestinal obstruct.,surgs' (Rus)) SOJIMKOV, 11.0., prof. (LaningrLut, ul.smolyachkovu, d.15. kv.46) --- . _--f-1 I - - - '.' Three observations of necrosis of the gall bladder as a complica- tion following injury arA wourA infection, Nov.khir.arkh. no-3: 103-105 1kr-Je '59. (HIRA 12:10) , 1. Lenini-,riuLsldy nalic,.hno-ILieledoiiitellf3ic:iy inl3titut Bkoroy poTrioshchi. ((W,.U BIADIM-IMICHUSIS) BAZHENOVA, K.M., kand.med.nauk; GARVIN, L.I., dotsent; KALASBBIKOV, B.P., prof.; KARASIK, Y.M., prof.; KIYANDSKIY, A.A., prof.; KRISHOVA, N.A., prof.; LOPOTKO, I.A., prof.; MASHLAKOVA, P.V., vrach; MESSEL', M.A., kand.med.nauk; FUNIN, B.V., prof.; ROZHDZSTVENSKIY, V.I., doktor med. nauk; ROKANOVSKAYA, V.K., vrach-,-S_O_SNYAKOV, Nq., prof.; TUR. A.F., prof.; TUSHINSKIT, M.D., prof.; FILIPCBENKO, Ye.M., kand.med.nauk; KBROMOV, B.M., prof.; T5qWNOVA, Ye.G., doktor med.nauk; qHRAYBXR, M.G., prof.; PCLIKAB OV, S.N., dotsent; UIERKAN, Sh.I., dotsent, red.; SHUCIONKO, F.Ya., tekhn.red. (Physician's handbook on first aid and emergency care] Spravochnik vracha skoroi i neotlozhnGi pomoshchi. Leningrad, Gos.izd-vo med. lit-ry Medgiz, Loningr.otd-nie. 1960. 230 P. (MIRA 13:8) (MEDICINE--HANDBOOICS, MANUALS, ETC.) , SOSNYAKOVV N.G. late results of treatment of a low duodenal ulcers by resection. Xhirurgiia 36 no.20.22-Z7 7 160. (K= 13t:L2) (DUODKKUVS--4URGMff) (PEPTIC TJLCER) SOSNYAKOV, N.G., prof. (Leningrad, ul.Smolyachkova, d.15, kv.46); 1AZARZ-VA, K.N. X-ray diagnosis of Qhr6nic appendicitis and late results of operativo treatment. Nov. khir. arkh. no.1209-61 D 161. (14IRA 14: 12) 1. Leningradskiy nauchno-issledovatel Iskiy institut skoroy pomoshchi imeni Yu.Yu.Dzhanelidze. (APPENDICITIS) (APPENDIX (ANAT014Y)-RADIOGRAPHY) SOSNYAKOV, N.G.; LAZAREVA, K.N. Late results of the surgical treatment of chronic appendicitis. Sov. zdrav.Kir. no.4:10-15 Jl-Ag 162. (NIRA 15:8) 1. 1z Leningradskogo nauchno-issledovatel'skogo instituta skoroy pomoshchi imeni, prof. I.I.Dzhanelidze (direktor - dotsent S.K. Polikarpov). (kPPENDICITIS) SOSNYMOV, N.G.) profa Diagnostic errors in a,--u4,-e cholecystit-is. Sovet. med. 27 no.6: 43-49 Je163 (MM 17 s2) 1. Iz Leningradakogo nauclmc-issledovatel~skog6 instituta skoroy pomoshchi imeni I.I.Dzhanelidze. -:~Ty"~ KOV~l ) A. V. -x, cusjs of jzcgn&rr,,y and labor complicated by an acuto -.nE;E;I. o.'L' hem-i-,le-4a. Akush. 1 gin. no.1:123-12-4 '63. (14IRA 17:6) z o, -delen'ya patolog M. Bekker) ,ti beremennosti (zav. Prof. S ~notitutla Eu,-~-,shte-st,.,a I glinckclogii (dir. - chlen-korrespondent i-I-ro-11, B,~,Ins~zpko [deceasedl) 4IMN SM. SOSO. 1, professor enng3arativa inwestigations on deficiency of certain amino acids in food. Gig. i san. nn.8:22-25 Ag '55. (NLRA 8:10) 1. Iz patofistologichaskogo instituta Budapestskogo med.univer. WIN) ACIDS, deficiency, exper.) TUDR, G.T., SOSCU, M.K., OR_GRjGORoyAS,2S, I.S. Facies characteristics and gas potential of the Khadum horizon in central Ciscaucasia. Sov. geol- 3 no-7:59-71 -TI 160. (MIRA 13:8) 1. Moskovskiy institit-neftekhimicheskoy A gazovoy provqeh- lennosti im. I.M. Gubkina i Stavropollskiy filial Groznenokogo nauchno-iseledovatel4skogo neftyanogo instituta. (Caucasus, Northern--Gas, Natural--Geology) Z&GORODMIKOV. V. , inzh B., inzh. White Russian innavators and efficiency promoters intro- duce automtic processes. Makh.strpi. 17 no*8922-24 Ag (160 OUA 13:8) Whi;e Russia--Construction industry) (Automation) 3-8-13/34 AUTHOR: Berdyyev, T. , Active Member of the AS of the Turkmen SSR, Sosonk-in, I. L., Q%ndidate of Fhilosophical Sciences TITLE- Inter-Vuz Scientific Conferences (Mezhvuzovskiye nauchnyye konferentsii) Questions of Education are Discussed (Obsuzh- dayutaya voprosy voapitaniya) PERIODICAL: Vestnik Vysshey Shkoly, 1957, # 8, pp 66-67 (USSR) ABSTRACT: questions of ideological-political education of students are discussed at the Turkmenian University (Turkmenskiy universitet) by the entire teaching personnel, at the annual scientific-methodical conferences. The following 3 questions were discussed at last year's conference: 1) Students, course work (lecturer I.A.Kalaminag Candidate of Philological Sciences), 2) Some questions on student esthetic education (lecturer Ye.I.Stepanova, Candidate of Pedagogical Sciences, and 3) Student scientific-atheiatic education (lecturer; S.I.Ruzhitskaya, instructor). On the second point, the lecturer suggested that esthetic Card 1)1,2, education be given more varied forms: frequent lectures on ATAMMOV, N.V.; SOSONKIN I L., kand. fil. nauk-, red.; MAYOROVA, Yu.M., re . -va; IVONTIYEVA, G.A., tekhn. red. [Studies on the history of Turkmenistan trade unions during the reconstruction period, 1921-1925]Ocherki po istorii prof- soiuzov Turkmenistana v vosstanovitellnoi period, 1921-1925 gody. Ashkhabad, lzd-vo Akad. nauk Turkmenskoi SSR, 1962. 160 p. (MIRA 15:10) (Turkmenistan--Trade unions) (Turkmenistan-Reconstruction) KULIYEV, 0., red.; SOSONKIN, I.L., kand. fil. nauk, red.; KUZIMENKO, A.I., red-.iz&rv;a';-"IVdWYEVA, G.A., tekhn. red. [Some problems in the history of the national economy of Turkmenistaft] Nekoiorye voprosy istorii narodnogo kho- ziaistva Turkmenistana. Ashkhabad, Izd-vo AN Turkmenskoi SSR, 1963. 134 P. (MIRA 16!10) 1. Akademiya nauk Turkmenskoy SSSR. Ashkhabad. Institut isto- rii, arkhOologii i etnografii. 2. Chlen-korrespondent AN Turkmenskoy SSR (for KulVev). (Turkmenistah-Economic conditions) BRFdM, Ye.De. starshiy nauchnyy- sotrudnilc; SqSO * j, vi ch- dermatolog Skin diseases and measures for their prevention. Elek. i tepl. tiaga 7 no-10:33-34 0 163. WRA 16:11) 1. VsesoyuzMy n-auchno-issledovatellskiy institut zhelez- nodorozhnoy gigiyezW Ministerstya putey soobeheheniya (for Brener). 2. Nachallnik otdelencheskoy bollnitov, Karaganda-Sortirovochnaya Nazakhakoy dorogi (for So~vnkin). SOSONKET, I.Ye. Occupational dermatoses in diesel locomotive operators. Zdravookhr. Kazakh. 23 no.1:57-58 163 (MIRA 17:2) 1. Iz otdelencheskoy bollnitsy st. Karaganda- Sortirovochnaya i kliniko-rentgenologicheskogo otdela ( zav. - starshiy nauch- nyy sotrudnik A.I.Nesis) Kazakhskogo instituta gigiyeny truda i professionalInykh zabolevariy. TIKHONOV, K.; ;~qPONKIN, L.; KRASNIKOV, B.I., red.; STUDENETSKAYA, V.A., tekhn. red. (Socialist discipline of work in railroad transportation) Sotsialisticheakaia distsiplina truda na. zheleznodoroshnom transporte. Moskva, Transzheldorizdat, 1951. 80 p. (MIRA 16:8) (Railroads--Employees) (Labor discipline) SOSONKIN, L.E., redaktor; CREMSHEV, V.I., redaktor; TUIXON, D.H., e H Feskiy redaktor. [Progressive leaders on the *October* main line; collection of articles] Peredovye lludi Oktiabriskol magistrall; abornik statei. goskva, Gos. transp. zhel-dor. Izd-vo, 1952. 142 p. [Microfilm] (MLRA 7:11) (Railroads) SOSONKIN. V.L. Stability calculation of )2ydraulic relay servosystema. Stan.i irstr. 34 no-5:21-24 My 163. 09RA 16:5) (Hydraulic control) SOSORKIN. Z.S., GOLrGORSKIT. S.D. In memory of Professor S.M. RubaRhov, honored scientist. lhirargriia 34 no.4.*155-156 lp 158 (HMA 11:7) (RTJBASHOV, SAVIILII MIRONOTIO. 1883-1957) -SOSOPKIN) Z.S.; MIMILIN, VJI. (Xishinoir) ---- ...... Ghronic subdural hematoras. Vop.neirokhir. no.2:49-53 162. (MM 1523) 1. Neyrokhirurgicheakoye i rentgenologicheskoye otdeleniya Respublikanskoy psikhonevrologicheskoy bollnitsy Ifolda-lrskoy SSR. (IMIATMA) (DURA HATER-TUMORS) SOSONK02 A.M.; BRATIN, Yu.V. Apparatus for feeding magnetizing devices. Stroi. truboprov. 10 no.9t 27-28 S 165. (MIRA 18-.9) MAYGROV, A.N.; KHORCV-,iEErV, V.N.; SOSON'KO, A.M. Gwum defectoscope with a remote control device. Strai. tr-aboprov. 10 no. 11:34 11 165. (MIRA 18:12) SPIRIDOfTOV, (at. Kotlas Severnoy zholeznoy dorogi) Control of expert testimony on temporary disability. Sovet. zdravook-hr. 500-31 163 (MIRA 17:2)