SCIENTIFIC ABSTRACT VECHER, N.A. - VECHET, B.

Document Type: 
Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): 
CIA-RDP86-00513R001859220007-7
Release Decision: 
RIF
Original Classification: 
S
Document Page Count: 
100
Document Creation Date: 
November 2, 2016
Document Release Date: 
September 1, 2001
Sequence Number: 
7
Case Number: 
Publication Date: 
December 31, 1967
Content Type: 
SCIENTIFIC ABSTRACT
File: 
AttachmentSize
PDF icon CIA-RDP86-00513R001859220007-7.pdf3.32 MB
Body: 

STRELOV, K.K.; MAMYKIN, P.S.; Prinimali uchastiye: BASIYAS, I.P.;
BICHURRU A.A.; BRON, V.A.; VE
rSJNIL,-"; VORCB'YEVA, K.V.;
D'YACHKOVA., Z.S.; DIYACHKOV, P.H.; DVORYJND, M.M.;
IGNATOVA, T.S.; KAYBICIEVA, M.N.; KELAREV, N.V.;
KOSOIAPOV, Ye.F.; MARITEVICH, N.I.; MIKUYLOV, Yu.F.;
SEMI-'a, N.V.; STARTSEV, D.A.; S7REISHCHIKOV, Yu.Ye.;
TARNOVSKIY, G.I.; FLYAGIN, V.G.; FREYDENBERG, A.S.;
KHOROSHAV111, L.B.; CHUBUKOV, M.F.; SHVARTSMAN, I.Sh.;
SHCHETNIKOVA, I.-L.