SCIENTIFIC ABSTRACT ZEVIN, L.S. - ZEWIERZEJEW, A.

Document Type: 
Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): 
CIA-RDP86-00513R001964510011-3
Release Decision: 
RIF
Original Classification: 
S
Document Page Count: 
100
Document Creation Date: 
November 2, 2016
Document Release Date: 
September 19, 2001
Sequence Number: 
11
Case Number: 
Publication Date: 
December 31, 1967
Content Type: 
SCIENTIFIC ABSTRACT
File: 
Body: 

MEMO
Kim, YKER) D,M.; ZEVINp L,S#; KONSTAMINOV., I.Ye.; ALEMEYEV, VRA.
Use of a proportional counter for X-ray diffraction amnlyses.
Izv. AN SSSR*- ~* Ser. fiz. 26 no.3:388-394 Mr 162. (MIRA 15:2)
lo 111auchno-issledovatel'skiy institut slyudy., asbestotzementnykh
izdeliy i proyektirovaniyastroitellstva prodpriyatiy alyudinoy
promyshlemosti i Moakovskiy inzhanerno-fizicheskiy Institut.
(Counting devices)
(X rays-Diffraction)