FR:BALFANZ H P TO:PALLAUF J

Document Type: 
Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): 
CIA-RDP91-00403R000100820038-5
Release Decision: 
RIF
Original Classification: 
S
Document Page Count: 
98
Document Creation Date: 
December 29, 2016
Sequence Number: 
38
Case Number: 
Content Type: 
ABSTRACTS
File: 
AttachmentSize
PDF icon CIA-RDP91-00403R000100820038-5.pdf2.73 MB
Body: 
%j 6 W us ~ & . . 4 . . - ~ SWOIIWIS molivAlislo INI IV SIIA3I QVVQNViS IWi 401 SIAIVA )IWVVAQ INI 1900-LOOO Jd 'JOOOW'9000A'----/--/-- 116 L - j Z 6j 10313W jjIW)SS9MnSSJWfIA ONO -SWH)S~Oj W34 Inv WO111034XI NIW)SIIWViv WJH)Sln3q 434 3SSIW839#1 IW) IllivW)SNISS IR/ I 606L?0000000 5#039 'ISnA 60M ~i II slime SNV3)0 )Iiwvliv jW1 JO Smolivila Allilovis IWI 9VOO-tOOO 44 'IOOOW"9000A'----/--/-- I iZ 6~ - ~Z 6t 103 1 IN I A I W) S j 5%nS 6 IN OiA Q NO - S 90io o)s ~o j w I o in V NO 111 a i d X I N I W ) S I I WV I IV N I W ) S I n 14 130 ISSIW~3911 3W)IIIIVW)SWISSIA// 9066?0000000 *o 'iojonwis NOA 1 100 6~ ~ i I I S I LAI - NoIlvvvllvj 113WI QMW ]Iwo IvooliVA11190 JMI iftO-~(100 Jd 'C000*1'J000A'9j6j/--/-- //~16J-Jj6t 0311W JJIW)SS9NnSSiW4iA ONO -S9wnm)sjoj Mid inv MOIlIQJdXI MJH)SIjMV IIV M3W)SInJ4 aid 11$1M93903 IN) 1111VW)SWISI]RII iCW0000000 Imong 'Imm"06 ZL06~ il It Slim* )IikvliV 3wl JO i3AVA IVOII IWWVJLNI 44V 1411 JW1 ZZJO-1000 44 %000W'j000A'----/--/-- //i16L-SZ6L 90313ko ii IW)SS9NA$S JWVIA Own Sg"A00s 10J Mid JOV 160 It 143413 Wj")s IlMV IV W)H)SInig 934 M IM11911 IM) III ivWISSIS9 IA// OtWO000000 'V 'I mv 13 4 110 6S ~i I 1 6 1111 v mVj)0 it mw I iv I wi m I mi 9 A xo jo mo it no I its I# I ml 6600-LOOO 44 %000M1'6000A"----/--/-- 116L- SZ61 jOjjjw IA lw)S$gwns$ 3WVIA Own S 9MnW)S 10A WIG iny moll 141dxj wjW)s 11MVI IV mlw)sln]4 via Is$ IN9391) IN) IIIjVW)SmjfsIA// ~LW0000000 mmVW1IM '5116MILLWA 1 9006; ~1 Ii Slim* j)vjvnS vis jwl IV SNOIlVI3# )IWjV1901QiW NVIW INI NO 4011V911SIANI OJ10-LS10 44 'JOOON'SOOOA'----/--/-- /1 116L-9M 903iim Al lW)SS 9MOSS IN NIA Own -$qM014)S 801 W39 Inv Noll 1034X3 M)m)s [INV 11W wjw)sl)n)o aid 1 IM9390) JW) 111hV109migglAll VOW0000000 qmV qJ10A 's s AV ul t /900 6S- ; Z I I S I I M - SNV3)0 )IINV11V )HI J0 313w4solvils INI 060-000 J.1 '1000W'9000A'Si61/--/-- I / IZ6L 'S1 61 t031101 JJ I14)SS9MnSS1WVIA Own -6516.104)S #0j W34 inV MOIL IQIdX] 193H)S IIMVIIV W1W)Sln3d aid 3SS ING913 IW3 IIIjVW)SNISSIA11 906110000000 i9voig 'Lsnp 8 S1-19SI-11/41) Jd Z 6 90 1 IV 1 1 4WO3 1 IV I I InI IV I 0 - - it '-- -- A 'i I 6t / I L I - - /~9wniwwvsw1ivuivjsny *Iiwaiv j%)iijjvw)smissiAj/ M600000000 ail , INV ilve 13090 MI SQNVISSV#9 SAOINVA JO 601VAS GOV $1106 No W011V91111 391M 01111 9001 10 uminitill 6100 100 4 '- - -- M '1100A'#96k/--/-- H I I A V N S _MISS 1p, VnjVN- W)S IIVW)WiVW 'g I I d 1 3 1 '1 IV I i S I I A IN 0 - X IV W- I VV A IN W) s I I) I IN) IlLivW3601% I In/ / 9s96100000000 I in 3 m 'A L16S X 19)V IL16LOO00000 S ivwwvw ) Il s ]woo A 0 S Nowni IV NJ I A VVw 184 INI 6tLO-i6OO JJ ' - - - - A`116t/--/-- I/MIIN36 n1 iV1lS43AIMn 1910~WnH 034 LiIVW)SiIJ1 IWILAIVW)SKISSIA/1 OVINO)i 'Vill L16S )I IS)V S060LOO00000 S ivwwvw ) 116 IWOO io S VONAI lVN3 a IVVw 11110 IWI 61LO-i6OO 44 //MI1v3Q nz IVIISVIAINn iglogwnw 1034 llIVN)Siljz 3H)IIIjVw)SM3SSIA// OVINO)i 'Vill 1006S ~1 11 S lim f MV330 )IIMVIIV 3vilul IMI M0j AiISWIG GOV AIIMIIVS 3VnIV1JdW31 3WL 10 S JAIVA J5V VJAV VM0 I IWI 40V OV 310 ) IIWV1iV winos jwj 10 VI IV I)V A VnS IML IV il IN IIVS INI 10 SMOILVIIV MVIW 3NI 00 N0I1V91iSJANI 9Lt0-jtj0 44 'V000M'j000A'?96j/--/-- //116L-i?6t V0JIIW jjIN)SS9WASS3WVJA 9Wn -S9Mn4)S#0A W30 InV W01IIQJdXI NJ4)SILWV11V M34)SIn3d 134 ISSM1913 IN) Ili IV %]SWISS IKI / SOW0000000 qwV 911014 ,SSAv VA 91091 si LI Slim* mV DO )IIMVIIV IWI *1 IIVWJSONJ 10 NOIIAGIVL114 INI 10?0-~000 dd '1000W'6000A'----/--I-- //ZZ61'06t 90313W i4IW)SS9NnSSIWVIA 4Wn -S9Nnw)svoj w3o Inv moliiudx3 w3csliwiv wicsin3a 130 ISS10163911 3H3 Ili IV 143sm ISS Int 1 Z~6110000000 *w 91JON311VA I/ 0006S Si 11 SIINv SMVI)o )ILNVIIV INI 10 IVIWS04011 3wi LLIO-9020 J-d 'i000N'9000A'----f--Y-- I L16~- SZ 61 4011 IN A A IH)SS 9NnSS JW43A ONO -S 9MnN)s 101 WIC Any moil 1934X3 WIN)$ 11 MV11V M3A)Sln3q V34 Iss IMQJ9VI 3w) III AV H)SM Iss In/ / 106LZOOOOOOO -V 'INV434 0106S Si 11 Slim* swolivis molivAlislo INI IV SAA31 44WONViS 3C 401 SIAIVA )IWVNAQ INI 1900- LOOO Jd 'J000M '9()00A '- -- - t -- / - - 11i?6L-jZ6j 10311W jj1H)SS9WnSSJWI3A ONO -S5knw)s~oj W34 inv N011103,1XI NIW)SIIWViv wJH)SIn3q 434 3SSIN839#3 3w) Ili ivw)SNISS lit// 606L?0000000 5#039 'ISnA 60M ~i II Slim* SNV3)0 )Iiwvliv jW1 10 smolivila Allilevis Iwi 9VOO-tOOO 44 'j000M"9000A'----/--/-- iZ 6~ - ~Z 6t 10313W JjIW)Sj5%nSS)W4iA ONO -S90io4)s~oj w3o jnV N0111aidXl MIW)SIIWVIIV N3W)S1niQ 130 1 S S IN@ 3 9 $1 3 W) 111 IV W)s 03S S IA/ / 9066?0000000 *o 'iijonwis MOA Q99zZO0000OO 1~iltooeoooo I c t L u - V I N 13 V A jvJ)V 1111)V60631143 IVIO ]All 10 W011VANIS110) ZO Lo- 1600 id %0OOM '- ---A ';I 6L /-- / - - ]W3 111 jV W) S N IS S I P11 / V I VVw 'A ) I I I I I A Sa] AV I I iwolv Mi IA ll#)AO) SIVIJW lO SiNlIgn) MOISSM NOW111 1610-iV9O 44 'j0O0M'9LO0A'196L/--/-- j" 1] 9 3 14) 1 ~1 AV 00S $Ili S lptanivm- 3 H)i I vw I HjVw 'AMiSOM i)VIISliAlWn IJINH)S1131 JW)IlIIVK)SMlSSIF1// -S , V 3 01 9V A jjLqL-j It VSVM* I] AV I ) Iw01v ki [A UO)AO) SIVI)W 10 SIM)64n) MOISSIWI NO#i)lll 16JO-jiiO 44 `1000W"9L00A'1960--/-- zt~900000000 9S96,00000000 )will IN) 1,110NDS w)S5IMNnlVM -JH)sliVw]wjvw ')i)01$0# IVIIJVIAINn 010 illW61131 IW)11llVW3%WJ%%IA1f 'S Vlm9VA 3 V 3 H I j V N s -MISS1Af%VM-w)$I1VwIHjVw 'g I Id I I I I V 16 is n I n a I V 1111MI)LJO 0L 130s0 NJ SQNVISSV#9 $11011VA JO 6QVVRS GOV $1106 No molIV91111 391M 41111 9001 10 UNInitill 6ZOO- l ZOO 4 'IIOOA'#96k/--/-- IV I S VIA IM(1 - X VVW- I VV A 134 111 WS 1 13 1 1 N) "i"W3601% I 'A/ / In I V 'A 16 S X 19 )V S ivwwvw ) it S wo 10 s vowni IV NJ V A VVW 184 INI 6tLO-i6OO JJ I/mIINJI n1 jV11S4lAlNn 1910~WnH 034 LiIVW)SLIJI IL16LOO00000 ovvmo)l 'Vill L16S A IS)V s ivwwvw ) 116 Iwod i0 s 10MAI lV*3 a 1VVw 11110 IWI 61LO-i6OO 44 //w11V3Q n7 IVIISS]AINn L410ownw vid IlISH)SIM 3i4)IIIjVw)sm3ssIA// S060LOO00000 4VINO)i 'Vill 10061 ~1 It Slim# MV330 )IIWVIIV 31011111 Jul m0j AjI SNJ6 GOV AJIMIIVS ]VnIVIIJM31 3WL 10 S JAlVA 35V VJAV VM0 I IWI 40V OV 310 ) IlWV1iV w1nos Iwi 10 VJVV I)V A VnS IML IV it IN IIVS INI 10 SNOILVIIV NVIW 3MI 00 N0IIV9IiSJANI 9LtO-jtjO 44 'V00ON'jOOOA'?96j/--/-- 11 6L- i? 6t Noll IN I I IM)SS 9WASS 3WVJA QWn -S 9mn 4)$ *0A W30 Inv Noll 10jax) NJw)S ILWV 1AV 103H)SIn3a 134 M 1061913 3w) Ili IV %]$MISS IKI / , cnAi7nnnnnnn qww 911014 ssAV am vinj iiviemjN)oA// LCOU0000000 'A iw)jva IiL-9ML-Sl ]if 5N 1 IV 03 1 ivw wi I A 9 V14V 4 J690-ftio 44 iinj iiviwm)om// VZL6LO000000 *I 'viqviami99nw ILI-90SLt-sl )IN 9M 1 IV 0) 1 IV w wi I A 6 v) 4V 4 //mojivAivaviwjv,i vini Livi~mjm)oFt/i ii96LOO00000 'I '13911imiggAs I I t- 91 it t-11 ) 10 Sim4ovi )113wimij wIjA golzis 9JJ0-J1V0 JJ vinj iiviemjw)oAtt itfizooooooo w3sJ101 11 )IN to W143m 901ININ4 )II)MiNIS 10 INJWJA0fJWl 111110VININJ S S SO - 91 ~O Jd '- ---M ' to LOA 'j I 6L / -- / - - vinj IVIONIN)OR// 66ivOooOOOOO '4109mliv Z to ig s. ve 44 9 4381VIS34 S314INAO) VWJ3 01 MOlIJWnSN0) S4009 IIWAIV4 0610-MO 44 WS10000000 SOO 6S S I I I S I IN* I in IV vi dwji I wL WO-1610 dd I/ J1 jH)SS9KnSSJW1JA amn Sgmnm)S aol w3a joy moll lqJJXI N3H)s liMV11V w3H)sIAIQ 430 Iss IN939VI IN) [ILIM)SMISS IN// lViSZO000000 *5 'IN)JOW06 I S 1-?IG- 10 L 9L - Isw )Is I ;i-ovok )Isj 3 N 13 ) V A )VI)VIVII)VI0631MI IVIO ]All 10 WOlIVAVISMO) ZO LO- 1600 Jd %OOON '- ---A ';I 6L /-- / - - 'Vm3f 'Almn-41111H)s 3w3llIjVw3smIsslM// 999zzooooooo v I vvw 'A) I I I I I A CiL9t-j It Vivo s a] IV I I iwolv MI IA 13#)AO) SIVIJW ~O SiN311n) MOISSM NOW111 1610-iV9O 44 'j0O0M'9L00A'196L/--/-- 3 W) I jV 04 S m M I pt an IV N- I H)s I, v w IN V W 'AMISON I)VIISNiAlNn IJINH)SI111 JW)1lI1VK)SMISSlF1// lLiltooooooo 's '43019VA i it 9L -I I I V SVN * s 91 IV I ) lW01V ki [A 4 3 #]A 0) S IV I 3W lo s I m) ton) No Iss 1w] moot ) )I I MO-MO 44 "100010"9LOW1960-1- PP 0113-0119 IMY EST 16 AT I ON Of C LO St D W AT( A SYS If M S 10 ANOTHER WASTE PAP ER PRO(ESSING PAPER P L AN T NTC 74-13735-IIL SCHWIll(k, 6. 000000025812 /IWOCMENBLA7T FUER PAPIERFADOIKATION/I PP 0921-0926 SHEET FORKIN16 00 TWIN-WINE fORMEAS OTC ?4-13734-IIL POTMMANN, D. 000000026018 /IWOCMENBLATT FUER PAPIERFASAIKATION/i PP 0121-0130 DRYING PkOCESSES ON TH E Y AN K Ff OR T (I N 7 C 7 4 -13?9 71 11 L N BARNSCHEIDY, W. 000000019125 //WOCMENDLATT FUEN PAPIERFABRIKATION// PP 0131-0138 THE MISSION Of OR 11 N6 SYSTEMS I N 7H ( OR Y I NG Of COATINGS NT( 75-11589-IIL SAINSCHEI PT, W. 0 00 00 0 0 19 6 3 4 IIWOCHFNBLAYT FUEN PAPIFIFABOIKATIONI/ --/--/19?4,v0102,m----, PP 0131-0138 7141 P11 SSION Of DIV I Nfi $I STEMS I N THE OR Y I NG Of COATIN63 NTC 75-11569-1 1L AN NOL 0, M . 000000025814 /IWOEMENBLATT FUER PAPIESFBRIKAIIONII Pp 0130 016H -FNEQUENCY ORYI 016 : A SF(Cl AL PRO(f SS I K PAP 11 MAKI 06 OTC 74-137 37 -1 IL M E6 [ RIMAK IN, " EN BE* T 000000009648 I/WO(NENPNESSE// PP 0000 1). AUSTRIA NOW A CENTER Of INTERNATIONAL DRUG IN AD[ 2) . It APE 04 U6 6 LO 3 SAO I (SO 802011563 CO"PLETE SPECIAL BOATSEWIEZ, STANISLAW 000000015063 //WOJSKOWY FIE16LAD T(CHNICIRY// Y --- -, NOOD9, P? 0033 -0035 DO I VER It Al KING DEVICES OFSTC AST-1 1501-010-76 0 FILIPIAK, Z. 000000013508 /IWOJSKOWY Ft 116 L AD Tf CH 01 C I My I 0020-0022 1 U 6 0 1 a F S T C -N 7 - 23-8 60-7 1 S I ANI SL AW SKI , JANUSZ 000000021788 //WOJSKOWY P111GLAD Tf(SPICINVI/ 1416RATION OF PETROLEUM; 14ATHEPATICAL NODELIN6 AND APPLICA7100 TO PROSPECT1116 u Sfi s S. K A FA, P V t/WQRLD POWER CONF(PfPlCfl/ - I - - / 19 5 7 , v - - - - Ap "- - POINCIPLE RESULTS OF F X P I A I M E M T A LWOR K ON UNDER GROUND GASIFICATION OF BROWN COALS I N I" ( u sse * T I C UNKNOWN /IWORLO STEEL STANDARD SPECIFICATIONS// PP 0001-OOIV AL 50 FP a-22,31-35, 55 - 107, 199 -?20, 56 3-37 8, 598 -4 19 1097, 113 1 WON L 0S T E F L STANOAR D SPECI FI CATIONS 7 4 4 P P Al I /F To-P C -? 3-8 56 -7 4 1 BARAN, K. 11WROCLAW. WTISIA SIKOLA fKO*OAIC?NA. PRACE NAUXOW111 PP 0255-0257 A PRELIMINARY STUDY 09 THE INFLUENCE Of ALUMINIU14 AND IRON 00 THE REMOVAL OF FLUORINE FROM A MODEL SY STEP M 3PO4 -H 2 S I f 6 -0120 "1( 75-10240-079 8 KI f L (I 1W SKI , 8. //WSTEPPE DADANIA PAC INIENNOSCIA LAOUNKOW POWIFRICHNIOWYCH NA MROWKACH FORMICA POLYCTENA FORST// PV 0327-0333 FN6LI SH TITtf NOT 61YEN aNTI 5 T T ? 6 - 5 4 0 19 0 WALICHNOWSKI, TADFUSI I/W7K TY600MIK KATOLIKOW/1 25106/1975,V----,NO024, PP 0005 AL $0 P 8 FIG'S *LF6AL A66RESSION' -- NORMALIZATION Of FQG- POLISH RELATIONS ANALVI(D 10 PP JPAS 65559 1 UNKNOWN //WU-C"'I 'NODO9, PF 0005 AL 30 P 5 - 10, 1 12 WEAPONS USED BY THE ARMED FORCES Of NORTH VIETNAM 25 PP 6U0 JPRS L/5332 HUANG, (M' IN6-CMANG //WU-MAN TA-"SUfH MSV(M-PAO/I --/06/1974,V----,N00O2, PP 000'9-0015 LIN'l ACCEPTANCE OF CONFUCIUS AND MENCIUS' VIEW ON HUMAN MATURE ClITICIZED 13 PP GUO JPNS L/5361 000000021892 000000002303 0ooooQ0?1773 000000023224 000000013361 0000000298 D? 000000029691 UNKNOWN 000000028483 //WU_H AN TA_"SUFw "Sufm -PAO I/ P? 00?3-0025 NO S 1 -2 CONDEMNING MATERIAL Im((mTIvFS: FOSTERING COMMUNIS WITUDE 5 PP 6U0 JPI S L /5 396 UNKNOWN 000000007341 /IWU-MSIFN-Tlfp/l PP 0001-0002 S I U I 19 T S 60 AOUAT( AF TER TMR Ef -Y E AN I L I C T R 0 M I t 5 COURSE 5 PP JPRS 64495 UNKNOWN 000000007342 lwU_M 51 10 - I I I N I ---- fm0006, PP 0004-0006 YN I L ASIA CLOUD AL TI TUDF ME ASUR I Nfi I N S TR LIME Pt T 9 PP JPR$ 64495 UNKNOWN 000000000572 1 /WU_H SI IN - TI IN / I Z5/06119?4,V----,X0001, Pp 0001-0004 DJS-11 lNTfk6RAT(D CIRCUIT Etf(TRONI( (OMPUTER 7PP JPI S 6 258 3 TAI-"U, WU-SHI 000000027949 /WU-H Sl EN-TI I N Pp 0007-0008 SOLUBLE OXY 6 1 N 14 1 AS UR 1 N6 DEVI (I EXPLAINED 5 PF JPRS 64393 0 LIAO, (MENG-JUN6 000000020470 / /WU-L I T*UN6-PAO// __105 /1966, 00005' PP 0196-0206 PHY Sl CS BULL[ TI N 18 PF (10: $011/0414 COMPLETED SPECIAL Y'AN, LUN-CK'AN6 000000022327 //WU-LI J / --/--/1974,VO003,*0006, PF 0351-0362 EXPERI MEN TAL METHODS 10 COSMI ( K AY ASTRONOMY REPORTED 11 PP 6lJo JPR S L /56 32 UNKNOWN 000000004551 i /WU-Ll I --/02/1974,VO003,NO001, PF 0007-0016 100 KILO-JOULE THEYA-PINC14 EXPERIMENTAL DEVI(f ?I Pp 6U0 JPRS L15202 I KlIUNG, CHI A-CHIUN6 000000013076 IIWU-Llll 18/C)6/1974,Y----,N0C)05, PF 0153-0158 ON TM ER MORUC L (AN f U $10N 12 PP 6 U 0 JPR S L 15 34 1 0 CHAO, *Am-mI 106 I /WU-LI 11 10/10/1974,YO003,NOOOS, PP 0290-0292 U S fOf 5 TRON6 I f L ATI VI 5 T I C E L E ( T N 0 M Of AM S I N S T U D Of THERMONUCLEAR fUSION I PP 6UO JPRS L/5420 UNKNOWN 1 IV U -L U I I 18/02/1974,V0003,00001, PP 0007-0016 LOO KILO-JOULf TMETA-PIRCH E X F f 0 1 ME Al 7 AL of wl (f 27 Pp 6U0 JPRS L/5202 PI(MLMAI(R$ /YWUEXCNFNft REDIZINISCME WOCNENSCHRIFTI/ --/--11974,V0116,00004, Pp 0137-0142 DI A601031 S AND It E A714f OT OF BRON(HI AL C AN (I MONA no"( 17 15 1 CYBULSKI, WA(IAW 1lWY~UCMY PYLU WEGLOWF60 I ICH IWALCIANIF/I CO AL DUST EXPLOSIONS AND THEIR SUPPRESSION MIS I 1 75 54001 1 MIF(IKOWSKI, 7. 11WTCHOWARIF FIITCZN( SPOATI~ --/--/1965,voOOq'woOO4' PP 0415-0-618 FIELD OF VISION AND SIMPLE REACTION TIME DURING RECREATION EXENCISfS AT WORK 15PP NASA-TT-f-15826 MOORIEWSKI, JERRY //WYDAW41(7WO MINISTflSTWA OBOOPT NARDDOWEJ// 30 YEARS Of DEVELOPMENT 10 THE POLISH PEOPLE'S At pqy 1943-1973 DISYRIBU7100 LIMITED TO U.S. GOVERNMENT ONLY F 3 1 C -M I - 2 3 -6 2 3 -7 4 KOZ A* , z o1 6 " I E W //WYSTEPOWANIE SLOSPICY W POLSC( I JEJ ZWALCZAMIEII - I - - 1 19 69 , v- - I I - - - - , PF 000 1 - 0 2 59 INCIDENCE OF TRICHINfLLOSIS IN POLAND AND ITS CONTIROL 344 PP mTl I TV 7 3-54051 DOCKO, J. /IWYISIA SIKOLA ROLNICIA ZESIYTY NAUKOWE PELIONI(JAII - - / - - /1970,VO014, OD090 PP 0049 -0059 THE Eff(CT OF IRRIGA71ON WITH MUNICIPAL S(WA61 00 THE JANITARY CONDITION Of GROUND WATER s 000000025665 000000010468 000000011446 000000026559 0000000004Z6 000000011315 000000028272 000000008544 OTC 74-11699 -138 UNKNOWN /IXAY DUNG/l - - 104 119 74, V - - - -, "0004, PP 0002 - 0004 CONSIUCTION VOLUME DOUSLED VU OUT HAS SUG6fS7IONS JPRS 62725 11 UNKNOWN I/XAT DIJN6// --1O4/1q?4'V----'"OOO4' PP 0005-0010 EXCERPTS FROM CONSTRUCTION TRADE UNION RESOLUTION JPRS 62725 U 14 KNOWN 1 /X AT DUN6 --l--/1975,V----,Noool' PP 0003-0007 ALSO P 33 DIV VICE PREMIER 00 MUOI ADDRESSES YOUTH CONFERfMC 10 Fop JPRS 64913 UNKNOWN /~XAY DUNG// PP 0001-0003 ALSO P 6 IRV PREMIER At CONSTRUCTION CONFERENCE ON 1974-?5 TASKS 5 PP JPIS 65026 UNKNOWN //XAT DUN6// PP 0001-0072 40 3-4 XAY DUN6 74 PF JPAS 66035 1 UNKNOWN 111AT DUN6// --fO3ylq?s'v----'mOOO5f PP 0001-0009 NO 3-4, MAR-Aft 75 THIS CONFERENCE MUST MARK A NEW STA6F OF DEVELOPMENT AND RESULT It A GROAD(I HONIZON 14 PP JPRS 66035 9 UNKNOWN //XAY VUN6// --/03/19?5'V----'mooo3' Pe 0010-0012 NO 3-4, 14AN-API 75 THE CADI(S AND MANUAL WORKERS Of THE CONSTRUCTION SECTOR AN( DETER141010 TO SUCUS51ULLY (AIRY OUT THEIR 1975 PLANNED TASK 6 PP JPIS 66035 1 CA(, pul VAN //XAY pux6y/ --103/1975,V ---- f*0003' PP 0013-0014 10 3-4, MAR -APR 75 P 16 Sflf*71#IC AND TECHNICAL ACTIVITIES WITHIN THE CONSTRUCTION SECTOR 4 PP 000000000W 000000000826 000000009107 000000010024 000000025906 0000000259D9 0000000Z5910 000000025911 JPOS 66035 1 000000025912 0 ul PH, M60 m U Y /IXAY OUN6// Pp 0011-0019 NO 3-4, MAI-APO 75 CONS TO UC T ION P L APR ING IN TM ( NEW 5 T A6 f OF TH f REVOLUTION 6 PP JPNS 66035 0 000000025913 OUAT' TA Fly / /X AT DUNG I --/0311975,v----,mOOO3, PP OOZO-0022 NO 3-4, MAI-APO 75 IT 13 NECESSARY TO IMPROVE THE MANAGEMENT OF P L ANNE 0 MUNI Cl P AL CONS TO UC TI ON 5 PP JPRS 66035 DUE, NGUYEN TIO06 D00000025914 //XAY OUN61/ "N0003' PP 0022-0026 No 3-4, RAO-APR ?5 A PURSER OF ECONOMIC POOBLIMS IN CONSTRUCTION 10 P JPRS 66035 Huy, vu Quoc 000000025915 IIXAY DUNG I __/05~1975' V____'n0O03, PP 0027-0032 010 3-4, MAN -APR 75 P 56 A NUMBEO Of EXPERIENCES IN THE MANA6[MfNT Of HOUSING AND LAND AND PUOLIC PROJECTS IN HANOI 12 P JPNS 66035 0 "I PH, PH UNG 000000025916 I/XAY DUNG// --/03/1975,V----,*0003, PP 0039-0041 NO 3-4, MAN -APR 75 SEVERAL EXPERIENCES GAINED IN PIFFAIRICA710 CONSTRUCTION IN HANOI 2 PP JFIS 66035 8 YMAU, PUO116 QUANG 000000025917 //lAY DUNG// '00003, PF 0048 00 3-4, MAN-APR ?5 SEVERAL EXPERIENCES GAINED IN MANA61M6 THE CON $TO UC TI 00 Of T H fCUA ONG SORTIN6 PLANT PROJECT I pr JPIS 66035 1 THU, NGUYEN $1 0000000?5918 1 /X AT DUNG / / --/03/19?5,V----,NOO03, PP 0062-0063 NO 3 -4, MAN -APR 7 5 CONTINUING TO SPREAO THE NEW WORK STYLE APO STRONGLY OUILOIN6 THE REVOLUTIONARY SPIRIT OF YHE MAIM TO STRUGGLE TO COMPL( Tf THE TASK WELL 4 PF JPIS 66035 A UNKNOWN 000000025919 PP 0064 NO 3 -4, MAR -APR 7 5 ILLEGAL USE OF LAND I PP ipos 66035 L U C ,b AO TOO N6 IIXAT OU06// PP 0068-0072 NO 3-4, MAS-APR 75 SO([ ALI SY (MYtAPOI Sf PROF[ TS ANO TH f f At N1 016 0 F SO (I AL 13 7 1N TFO PI I SF P1 0 F 1 7 S 9 P P JPRS 66035 0 UNKNOWN //lAT OUN611 --/0811975,V ---- ON0006, PP 0001-0003 SHOOTCOMINGS OF CHIEF ACCOUNTANTS DISCUSSED 6 PP j?kS 6650 0 UNKNOWN IIXAT OUNfill PP 0004-000? REPORT DETAILS CONSYRUCTION $((TON'S ACCOUNTING NEEDS a Pp JPRS 66545 0 I$MAM, MAOCEL //XIEME SESSION PARTIELLE CONFERENCE "ONOIALF DE L'ENFRGIEI~ --/--/195l'Vo002'M00I?' PP 0001-0014 RECOVERY AND UTILIZATION OF COMOUSTIBLE GASES PRODUCED DURING THE CONTROLLED DECOMPOSITION Of A691(ULYUIAL WASTES *NTI S TT 76-5942 A Of PABLO, F. L. IT Al / PP 0016 POLI Tj C AL St YUAT 100 EX AMI ME 0 OUR I MG FA AN CO' S ILLNESS 5 PP JPRS 63007 0 NOWRO, JOSE MARIA /Y A/ / P? 0014 20-Z1 SEP 75 SP AXI SH OfMO Cl ATI C UNI ON L f APER , SILVA MUNOZ, DISCUSSES (UlRfNI POLITICS 12 PF jP1 S 659 34 0 MAURI, PEDRO CORTINA /Y A/ I PP D012 fORE16N MINISTER REVIEWS 1974 POLITICAL aALANCf 6 PP JPRS 640Z4 0 UNKNOWN /Y Al / PP 0012 000000025920 000000027373 0 0 0 0 0 0 0 2 7 3 7 4 000000022911 00000000?684 0 0 0 0 00 029 9 16 0000DO004452 000000006908 PRINCIPAL POINTS OF PROPOSED LABOR LAW OUTLIMfD 7 PP jPRS 64546 000000008Z03 PINEIRO, ALFONSO I I Y A 11 PP 0018 17 1 S CLEAR IN A IYHER( I S (A6(RMFSS FOR 0 00 C I A C T 6 PP ipas 64?29 1 UNKNOWN 000000029747 I IT A/ I PP 0012-0013 T F X T 0 F T " E 0 E C 0 F E L A W I F 6 U L A T I It 6 T H F A 1 6 K T T 0 S To I KE 10 Pp JPIS 65076 9 PION [I R A, JO SE MAN I A 000000020580 I I T A I I PP 0018 Y AC I TO ME MOE# S f X POUND 60 OUP' S P141 LO SOPK T 6 PP JPA S 65 2 16 1 AT USQ, JOSE LUIS (FROM 000000020534 1 IT A/ 1 05 /06 / 19 75, V- N--- -, Pr 0025 -0026 COMMERCE MINISTER DISCUSSES FORMN, DOMESTIC Yl AD[, F I SH 1 06 13 P? J?l 3 65 196 0 MONEIRO, JOSE MARIA 000000017344 I I T A I I PP 0019 MATURE OF SPAIN'S POLITICAL FUTURE ANALYZED 5 PP JPRS 65264 0 UNKNOWN 000000015049 I I V A 11 Pp 0012-0013 M I N [ 9 T (1 0 11 NOU 5 TO YAL V At F IMIRANDA PRESENTS HIS ENERGY PLAN 5 PP jPl 365329 1 Of PAOLO, F. L. 000000030461 I / TA I / pr 0016 PROPOSED IF6ULATIONS FOR POL171CAL ASSOCIATIONS 5 PP iff I 6S5 16 0 UNKNOWN 0000G0029402 I I T A I I P? 0014 2511011975 , I NFOO 14A1 I ON 141 NJ STER ON f f f f C 7 Of AN TJ TER 000 1 SM LAW 4 PP Fels-wfu-75-111, 31 O(Tom 1975 0 71 Of I MOVIK AT A, A. T A. 000000008958 I IV A(04MF V I I PP 0079-0192 BARLEY 104 PP ipps 6464Z 0 LUK'YAMOV, A . A //YAD(ORAY A F I I I KAI/ __1__/1969pv00101N0004p Pp 0?90-0?93 GENERALIZED PORTER-TKORAS DISTRIBUTION FOR RESONANCE WI DIMS 9 PP F A DION t -It -598 -? 5 0 L UK - YAM OV, A. A. 1 /1 AD E IN AT A F I I IK A / I --I--/1q6q'vO01O' of 0004, P P 07 9 0- 07 9 3 GENERALIZED PORTER THOMAS DISTRIBUTION F OR I F SO N All C E WI 0 IN S 9NL It 599 9 MURIIN, A. V. 1 /Y ADEN NAY A f I I I K A I I __I__/19?3'v001&'N0001' P? 0024-00?8 THE CAPTURE OF THERMAL NEU71ONS EVEN EVEN NUCLEI WI IN As 60-80 Ric 74 12585-20H Al At Y AN, M. 0. 1 IT ADEN NAY A F1 I I %A I I PF 0561-0563 INELASTICITY Of INTERACTIONS Of 1-10 T(V NUCLEONS W1 IN LEAD NUCLEI AlP Al AN Y AN, M. 0. //VAO(INATA FIIIKAII PP 0564-0566 ME ASUIfM(PT Of IN(TOTAL NUCLEON INELASTIC17Y COEFFICIENT 10 THE INTERACTION WITH [NON NUCLEI A I p 8 voltoo(VA, V. 6. //YADERNAYA Fill KA// - -I -- 119 74, V0019, N--- -, PP 09 54 -09 50 THE EFFECT OF NUCLEONIC STRUCTUOF Of FISSIONABLE NUCLEI 00 THE AVERAGE KINfTIC ENERGY OF FISSION FRAGMENT NYC ?4 1368 3-2GH 1 v OR 00, ( v A, v . 6 . //VADEINAYA FIIIKA// vD019,m0005, PP 0954-0958 EFFECT OF NUCLEONIC STRUCTURE Of FISSIONABLE NUCLEI OPINE AVERAGE KINETIC ENE06Y OF 1] $5100 FA A6M(NTS Af C ON L - To -5 7 4 8 vOIO9'FvA' V, 6. / / I ABE I N AV A f I Z I K A I f __I--/1q?4'VOO19,NOOO5, PP D954-0958 E F F F C 1 0 fRU( L f 0 0 1 C STRUCTURE OF FISSIONABLE NUCLEI 00 THE AVERAGE KINETIC ENERGY OF 000000017005 000000020278 000000008445 00 00 0 00 14 3 5 1 000000014352 000000027741 000000015817 000000016245 F I s $I oil INA6AENTS AEC OML-TO -574 UNKNOWN 1 IT AD [I NAY A F I I I K A 1 1 --/--/19?4#VOO19*Noco6, PP 000 SOVIET JOURNAL OF NUCLEAR P"YSI(S FX6LISM PIP 59 3-? 01 RUSSIAN PP 116 1 - 137 2 DECEMBER 1974 AMER I C AN I N 5 T I TU ( OF PHYSICS COVER TO C 0 V F 0 AV Al L IT SEA I AL S UNKNOWN I IT ADEN MAY A f I I I X A I I --I--llq?4,Voo?o,Nooo3, SOVIET JOURNAL Of NUCLEAR PMTSI(S ( 06 L I SM P P 233-3 20 1 U S S I AN PP 433-6 14 A AN (M 19 7 5 AMER I C All INSTITUTE OF PHYSICS COVER TO COVER 0 UNKNOWN I IT ADEN NAY A Ft I I KAI I --/--/1974,VOOZO,NO004, PP 0617-0840 SOVIET JOURNAL Of NUCLEAR PHYSICS PP 331-571 AVAILABLE LY SERIALS AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS (OVER TO COVER A UNKNOWN I IT ADEN NAY A FI I I KA I --IDZ/1974,VO019,00002, PF 0241-0462 SOVI ( I JOUR NAL S OF NUC Lf A# PHY $1 C S INGLI SM PP 117-230 YRANSLAYIOM AMERICAN INSTITUTE PMYSI(S AWAI L LY S(N I AL S UNKNOWN I IT AVERNAT A FI I I K A I --103/19?4,VO019,00003, PP 047~-0699 SOVIET JOURNAL OF NUCLEAR PHYSICS E06LI SM PP 137 -553 TRANSLATION AMERICAN INSTITUTE PHYSICS AVAI L LY SE I I AL S UNKNOWN 17 AOERNAY A Fl I I K A /04 / 19 74, WOO 19, MD004, PP 07 05 -09 35 SOVIET JOURNAL OF NUCLEAR PHYSICS VOLUME 19, NUMBER 4, OCTOBER 1974, PP 557-477 APIENI CAN I NSTI TUTf Of PHY 51 C 5 COVER TO COVER AVAILABLE I N LIBRARY SERIALS 0 UNKNOWN //YADfRNAl A fIIIKA// --/Cl7/1974,V0019,NO00l, PP 0001-0114 JANUARY 1974 SOVIET JOURNAL OF NUCLEAR PHYSICS, PP 3-218 AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS (OVjR TO COVER AVAIL LY SERIALS A 000000005210 000000008397 000000020754 000000000485 000000000486 000000002301 00000000105? UNKNOWN I IY ADEN Of A Y A F II I K A I I --/O?/1q?4'VOO2O'mOOO1' PP 0000 S 0 V I I T 10 UN MAL Of NUCLEAR PRY S1 C 5 EN6LISH PP 1-il? RUSSIAN PP 5-232 JANUARY 1975 ANFAICAm INSTIYU7t OF PHYSICS COVER TO COVER A V A I L L Y SEA I AL S UNKNOWN //YADERNAT A I I I I K A 11 --/08/1974,VOOZO,oooo?, SOW[ f I JOUI MAL 0 F MUC L f AN PH Y SI S ENGLI SH PP 123-229 RUSSIAN PF 233-432 FEBRUARY 1975 AMER I C AN INSTI TUYI OF PHYSICS AV At L LY S [I I AL S UNKNOWN I/YAOERNAYA FIIIKA// --112/1974,VOOZO,NO006, PP 1001-1181 SOVIET JOURNAL OF NUCLEAR PHYSICS PP 567-718 AVAILABLE LY S(t I AL S AMERICAN INSTITUTE Of PHYSICS (OVER TO (OVER I UNKNOWN 1 /V ADEN MAY A F I I I K A 11 --/--/1q75'Voo?1'MooO? PP 0235-0446, SOVIFY JOURNAL OF NUCLEAR PHYSICS PP 123-234 AV Al L LT SEA I AL Alp COM TO COVER I UNKNOWN I IT ADEN MAY A f I I I KAI I --/--/1975'VOO21,NOOC14, FP 0689-0911 SOW I f I JOURNAL Of NUCLf Af PHYSICS PP 35 5 -46 4 AVAIL LY SERIAL AMERICA% INSTITUTE Of PHYSICS COVER To COVER I UNKNOWN I IV ADERMAY A FI I I KAI I --101/1975,YD021,NOODI, PP 0003-0231 SOVIET JOURNAL Of NUCLEAR PLYSICS PP 1-122 AVAI LASLF LY SEA I ALS AMERICAN INSTITUTE Of PHYSICS COVER TO (OVER 0 #(LOW, A. F. /IYAD(tNOV( PAIDOMOSTROV(NIY( TRUDY SOfUIXOGO MAU ISSLEDOVATELSK[Y INSTITUT POOBOROSTROYEMIYA/f --I--11972,V ---- fMOO13, PP 0074-0085 SCALERS ON IXT(61ATED CIRCUITS 30 pp All IFTO-14T-24-1115-75 UNKNOWN I/YADf1MYI MA6017MY1 NHOMAXI// --I--/1969,V ---- x0003, NUCLEAR MA60FTIC RESONANCE NTI 5 T7 73-52031 000000005421 000000010583 OOOOOOO?92ZO 000000023476 0000000?6652 000000021389 000000010370 000000009401 00CL0000000 i 9000-~000 44 IN KRONAwn 11 619 S #,Of .04 ~ :jssn)sio oysi 'kiivni wi sa#n)i mo 01104 IVNOILVM ~i VJV OZ - It ' it L 6zoo-ozoo JA 6t/ to 10 1~t6oooooooo liiV40000000 I I I 11v A,/ / mAouvon 090-it9t L-id )IN $]I11$ VIAII 1196VI IML Oil 3mIV4vmdI 10 :jj1O~Vj3W 10 W011W)IJIIN341 IA IVVJ JJdOIOS1Ol4VV 10 Isn 19 S91114 10 s Is i1vVv IWI go 6314nis 44 I/IWSSVZ A)lv9n)IVA// 's 'wave 3iO-O/VZL-,W1 )IN MJAVV IN I S4VnO4wO) mlk HI3W JAII)V HJIA SIA11VA1114 340MIADOWIWON 40 WOI13V3V JWL NO 'A INV4 *simovine No m4nis 9910-09LO 44 'j000N"0600A'0j6j/--/-- IL1600000000 ~06900000000 //INSSVZ nXVSnIVA// w 'vxnsivlv 990-IlLsi-N )IN A901019 WA)IOVIIJ Wi SIJOIOSI 4MV SNO11114VI IAIL)VOIOVV 10 JSn IWI 00 ivoo-~900 d4 096LI--/-- //HAAWJVJOASI WAANWOJ NNVASIDJ 114 YXIM039 v1vMVI%vA// 'I 'AILISXJIV ?06 1 11 WSWN S31409 )IWSO) ul SMOII)VIN IV]l)nN ~Lilzoooooco 69f 900000000 O~10-1000 d4 //WXVI]i MAIASIW)IWSOX A IISIXVJS JAINVIOVAt/ *x -v 'vmii4)tnvAvi 0 SL-?O1 I It VSVW sims )iwso) *I swimv ovilina MO-LOOO JA /IHAVIII wXIAS3W3lWS0A A IISIAVJI ]AAM134VA11 A v 'y m i mAn sAv I 0 ?06 1 11 vsvw S11409 )IWSO) wl SmOlIM4 VVII)nN 11uL0000000 OSZC-~000 /IHIVI)i SAIASIW)IWSOX A IISIAVIN IAAMV34VA/I 'A -v 'vw imAn VAY I I ioozs-il Ii slim NOII)nViSNO) IV00114IS I1JCMO) 1JWAIOJ IJILS MISIX(INISM01 JAN11311041S IkwmOiIQVIw11Od3IvIs// NAONxmn / /Y AN KI / 1 07/0411975,V ---- PP 0005-0000 ? - 13 APR 7 5 DEMIREL'S FOUR-PARTY COALITION tAOINET INTIODUCfD PP P R S 6499 4 N UNKNOWN 000000017272 /YYANKI rp 0010 ?6 MAY JUN 75 DEVELOPMENT Of LABOR CONFEDERATION DISCUSSED, VIEWS Of Of SK CHAIRMAN 6ENERAL 3 PP JPRS 65247 0 UNKNOWN 000000017Z74 /I All K I / 1 PP 0011 26 MAY 75 - I JUN 75 DEVELOPMENT OF LABOR CONFEDERATION DISCUSS(O, UNIONS AFFILIAT(b WITH DISK I PP JPR S 65247 1 UNKNOWN 00000001?273 /Y ANKI / I P? 001? 26 MAY JUN 75 DEVELOPMENT OF LA801 (ONff0fftATIOM DISCUSS(D, DISK AND IMF WORKING CLASS 2 P? JPRS 65247 A UNKNOWN 000000014494 /Y AN KI Y ?P 0004-0006 16-22 JUN 75 IPP AT IN AC 15 1 ANDAG AS, LANDLESS PEASANTS OF IN F E AST 5 PP JPRS 65377 f UNKNOWN 000000022584 //VAXKI// PP 0009-0011 28 JUL - 3 AU6 75 METU DIRECTOR, OTHERS ON UNIVERSITY AUTONOMY 6 PP ipm S 65768 1 UNKNOWN 000000029919 / / Y AN K I / I 25 /08 / 19 75, V----, PIP 0007 -0000 Z5-31 AUG 75 REASONS FOR STRIKES, LABOR UNREST STUDIED, WHO IS A F 5 P 0 0 5 10 L. 3 PP JFRS 65934 9 UNKNOWN 000000029920 I IT ANKI I I PP 0008-0010 25-31 AUG 75 REASONS FOR 5 TO I K E 5, L ABOR Volf ST STUDIED, L ABOR S VI Ewi 3 pp ipAs 659 34 UNKNOWN I IT AN KI I I 25/0811975,V---- PP 0009 25-31 AU6 75 REASONS FOP STRIKES, LABOR UNREST STUDIES, EMPLOYER 51 wl (WS 5 PP ipps 659 34 UNKNOWN I IT AN KI 11 26/05/1916, PP 0009 26 PAY - I JUN 75 PP 11, 1? DEVELOPMENT Of LABOR CONFEDERATION OISCUSStO, REVOLUTI OMAN Y L ABOR ROVE ME MT 60 OWS 4 PP JPRS 65247 0 UNKNOWN /IYEDI'OT AHAROMOT// 26/07/1974, V - - - - PP OD01 RABIN SPEAK 01 SECURITY IN ISRAEL THE PALESTINIAN QUESTION 21 PP jPA 3 62885 1 UNKNOWN //Yfbl' OT AMARONOT/ D6 /0611975, PP 0001 -0001 AL SO P 14 TEPI'OT ANAROPOY INTERVIEWS FORE16N MINISTER ALL096 12 PP FOIS-REA-?5-112 ANNEX 10 jUNF 1975 1 UNKNOWN I IT EDI MAY A SI STE MA (LEKTRONNYKM VY CHI SL I Tf L MY %H 04ASKI M/ PP 0003-0034 UNIFIED SYSTEM OF ELECTRONIC COMPUffOS 38 pp I [PON I MR. 6 901 0390 7 3 ENCLOSURE MR. ? AIR/flO-MC-23-6745 0 UNKNOWN /ITEDINAYA SISTIMA KONSTOUK700SKOY DOKUP ENTATSIJ: ESKIINYT PROYEKTI/ UNIFIED SYSTEM FOR DES160 DOCU"fNTATION: TECHNICAL PROPOSAL ? PP At M fSY(-AST-16301 -005-75 9 f I TAT f V, 1604' P F TO 0 V I C H //TE61pET: VA(MYA PRUIDENTA MASfPA// PP 000, ALSO PP 00, 398-399, 286-325 THE EVOLUTION OF NASIN'S POLICY 29 PF JPRS 64027 0 000000029921 000000017271 000000001738 000000030069 000000002660 000000024966 000000004455 LORIKIAN, A. P. ~/V(RFVAX PHYSICS INSTITUTE// - I -- 119 ? 5, y --- -, M -- --, THE MECH ANI SO Of THE ENHANCEMENT Of CONTROLLABLE SECONDARY ELECTION EMISSION FROM FAST SINGLE Lf (TOO* USE# DA TI LORIKJAX, 14. P. 11YEREVAN PHYSICS INSTITUTE// TM f ME CM ANI SM OF T N E FOR AMCfMf XT OF CONTIOLL AOL f SECONDARY ELECTION EMISSION FROM FAST SINGLE E L f ( T R 0 0 * U S E A 0 A TI C RAKNMANIXOV, YU. N. I/Y[VtOPA-. Of I OPASMOST' 1 $0 TR UDM I CH f 5 T VO Pp 0001-0013 ALSO PP 153-174, 195-210 SOVIET POSITION 00 EUROPEAN SECURITY, NEW BOOK DESCRIBED 33 PP ipts 65320 FU6A, "TO(ofm 1 IT LL I I I - - /03 119 75, v - M - - - -, PP 0003 -0004 WORKERS URGED TO FIGHT FOR IMPROVED QUALITY OF PRODUCT$ 5 PP JPRS 64891 1 siq I No, K. I IT 06 Y 0 KY OKAI SM I 1 1 --/--/1953,V0O61,N0683, PP 0215-0116 SEVEN AL STUDI E S ON THE DISIGNOF AN ELECTRIC GLASS RELT106 fURNANC( N7c 74 17868-110 S"I 110, K. I IT06Y 0 KY OKAI SH I I I --/--/1q53'Vo061'M0686' Pp 0373-0370 A MODEL 5 T U 0 Y OF CURRENT DISTRIBU710M MEASUREMENT IN IRE fL((TIICAL GLASS TANK FURNANCE. M TC 7 4 1288 110 AKIO, KATO //Y0610 KTOKAI SMI// --/--/19?2,VO08O,NOO03, PP 0028-0054 FORMATION OF FINELY DIVIDED SILICON NITRIDE OT VAPOR PHASE REACTION BETWffo SILICON Tf TI ACH LOR I Of AND ARMONI A F57C-14T-23-1406-73 0 OYAPIA, VOICHI /YO6TO KYOXAI SRI I I -- 119 7 2, voos 0, 010008, PP 0019 -0038 SINTERED OODIJI Of SILICON NITRIDE ALUMINA SYSTEM F I Y C -01 T - ?3- 14 07 -7 3 1 0000000191,98 000000018889 000000014950 000000013133 000000006653 000000008652 000000007409 000000007408 INONATAO Y . / / Y 0 6 Y 0 K V 0 X A I SM I Y -1--t1973,Y0081'"0010, PP 0441-0444 DECOMPOSI T I ON TE MPERATURE Of $ILI CON NI TRIDE IN THE SYSTEM Of S13N4-C-m2(lATM) a M A S A 7 T F-16450 %OmA7A' YOSH110 I/TOGT0 KYOKAI SH I / 1 -1--tim,woosi'moolo, Pp 0441-0444 bfCOMPOSI TION TEMPERAUlf OF SI L I CON NITRIDE IN THE SYSTEM 51504-C-02 N ASA IT F 16450 TAKEUCHI, H. //YOfiYO K T 0 K A I SH I --/--/1q?5'Voos3'N0001' PP 0023-0027 PREPARATION OF ULTOAFINE GRAIN CERAMICS BY A VAPOR PNSF IfACTION METHOD. III * T I C IF TAKEUCHI, M. //YO6YO KYOKAI SH I / 1 --l--/19?5'voo83'Noool' Pp 0023-00?? PREPARATION Of FINELY bt VIDEO ALIMIRA By I H f VAPOR P14ASE OX16FOOLVSIS OF ALUMINUM TRIBROP41DE 15 Pp (I D/UCRL it -10887 1 OVAMA, Y. 1 /YOGYO KYOKI SHI -- /--11973, V0081,110007, PP 0034-0037 A STUDY Of SINYERIM6 OF TH f 31 3N4-K60 5 T 5 T f M 14 PP DISTIRBUTION LIMITED TO US GOVERNMENT WNCIFS ONLY COPYRIGHT INFOR14ATION OTHER NEQUEST FOR THIS DOCUMENT MUST REFERRED TO FID I UNKNOWN /IYOMIURI SHINOUN// 17/08/1975,V ---- IN ---- I PP 0003 A L SO 1#o 19, 20, 2 1, 22, 23 A Ufi 7 5 RECORD Of TALKS BEYWN KIM IL-3006 A M D 7 0 K U 04 A UTSUNOMIYA 20 PF 6Uo JPIS L/5431 I UNKNOWN /Y OMI u# I sm I Not)" Pp 000, 60YERNMENY FORMULA7[3 POLICY ON SHOW MARU CASE, POSSIBILITY Of FISHING ACCORD VI(WEO I PP 6UO i P I I L / 5 5 2 2 UNKNOWN 1 1 Y 0!"1 Ul I SHINDUN11 For 0001 6OVfRmm(NT fORMULAT(S POLICY ON SHOW MAIL! (AS[, P011161LITY OF FIINI06 ACCORD VIEW10 I PP 000000015318 000000026858 000000028242 000000016347 000000000224 000000026843 000000019830 000000019321 - - - I I I 6OVfANMENT fORMULAT(l POLICY ON SMOSEI MAIL) (AS[, POSSIBILITY OF FIINI06 ACCORD VIEWED I PP fiuo JPIS L/55?? KO*DO, M. /IYOTONKAI er 0001-0004 F F f E C I S 0 F I f 0 L 1 7 f I M T H ( f f t D 0 IN P 16 S 9 7 C 7 4 1 ?9 1 3-OZE OFOIJADJI, A. 11YU60SLAY AFROCOS140MAUTICS CONFfIENCE, 15T, OfLGRADE, COMMUNICATIONS NO 1/1 PP 0043-0052 MAY 19 AND 20 THE STATE Of WE16HYLESSRESS AND POOTE(TIVE MEASURES *NASA TT-F-16?47 SIMONOVIC, M. //YU60SLAV AFROCOSMOMAUTICS CONFERENCE, I S T ,8 f L 6 R A D f ,COMMUNICATIONS NO 211 PP 0129-0139 M AY 19-20 THE PROBLEM Of EQUILIBlIUM IN THE WEI6KTLfSS S T A T f *NASA TT-F-16?46 T AX A6 I , T. //YUKAGAKU/I PF 0357-0562 6AS CHROPIAT060APHIC ANALYSIS OF $MT, ORA AND HEAT TRANSFER MEDIA IN FATTY OILS By PIFIOLUMN METHOD NO( C-14030 MAMIJAO' H. /IYUKAfiAKU// --/--/19?3,VO022,N----, PP 0442-0445 PROBLEMS ON THE GAS ("NOMAT06k AFml CANAL Y S I S Of Ym F F AT TY ACIDS C014POSITION Of 30 Y BE AN 0 [ L me C C - 14 004 1 KATO, K. //TUKA6AKU// - - / - - / 19 7 4, V 002 3, N 0006 , P? 04 4 5 - 04 5 5 SINGLE-CELL PROT(INS BASED ON METHANOL NTC 75-10400-06A XAOKO, M. //YUKI 60311 KAGAKU KYOXAl SHIII --/--/19?3,wD031,ND0D?, PP 057~-0563 000000016316 00000DO10550 000000010551 000000OZ2706 000000022707 0000000" ?24 000000003795 6AS CHROMAT060APHIC ANALYSIS OF $MT, ORA AND HEAT It AN Sf IN MEDIA IN FATTY 0 1 L 5 1 PIFIOLURN METHOD No( C - 14030 MAMIJNO' H. //YUKAfiAKU --/--/19?3,VO022,N----, PP 0442-0445 PROBLEMS 00 THE GAS ("ROMAT06k AFMI C AN A L Y S I S 0 F Ym f AT TY ACIDS C014POSITION Of 30 Y BE AN 0 L me C C 14 004 9 KATO, K. //'FUKA6AKU// - - / - - / 19 7 4, v 002 3, N 0006 , P? 04 4 5 - 04 5 5 SINGLE-CELL PROT(INS OASID ON P117HANOL NTC 75-10400-06A 0 XAOKO, M. / /Y UKI 60 3 11 K A6 AKU K Y OX At SH I I I --/--/19?3,wD03I,ND0D?, PP 057~-0563 PASS SPECTRA Of NATURAL STEROLS NT( 74-1 Z431-D6A I IWAMOTO, M. /Y UKI 60111 KAGAXU KYOKAI SMI PP 031?-0327 ON THE APFLICATIONS Of MIC#OOR6AMISMS FOP BIOMASS PNODU(TION AND NATRUAL RESOURCE$ D(VfLOPMENT NYC 75-10361-06A 6ENNI, ERNST //YUNOST'// '0001?, PP 0072-0074 BOOK DISCUSSES RAO TSI-TUN6, CHINESE ANTI-SOVIETIS ? pp ipas 63919 0 ALEKSEVEV, V. //lA LUNNYM KANNEM11 PP 0001-0120 fOR LUNARV ROCK N A S A YT F 14,983 0 RI KOY AN, S. 1 /Z A I U I f I H 0 A f PP 0012-0013 140DER 0 POLITICAL, ECONOMIC DEVELOPMENT OF P f I U I I pp jPRS 64556 8 000000022707 000000OD9?24 000000003795 000000009223 000000001449 000000008906 000000006994 nnnnr%mnnA0 LN Pp 0072-0074 BOOK DISCUSSES RAO TSI-TUM6, CHINESE ANTI-SOVIFTIS ? PP ipa S 6 39 1 a I ALEKSEVEV, V. 000000008906 //IA LUNNYM KARREM11 PP 0001-0120 FOR LUMANI ROCK NASA YT F 14,983 0 RI KOY AN, S. 000000006994 t /Z AI U I f I M 0 A I I PP 0012-0013 140DER 0 POtj TI CAL, ECONOMIC OEYFLOPMENT OF P f I U I I PP jPRS 64556 8 MI KOT AN, S. 000000006948 //lA lUaElmOM// __1--11975,v----,mO012, Pp 0012-0013 MODERN POLITICAL, ECONOMIC DFVFLOPMENT OF PERU I I PP JPA S6 4 5 5 KRASIKOV, A. 000000004511 I /I A fulfimop// 17101/1975,V----,00004, PF 0012-0013 17-23 JAN 75 ANTI-FRANCO DEVEtOPMENTS IN SPAIN 10 PP JPR S 64 is 6 0 AYVEYEV, VIKENTIY 000000021661 1 /1 A I UB(l MORI I PP 0009.0010 A ZONE OF PEACE, NOT MILITARY ADVENYURES f $I S-SOV-7 5 - 108 4 JUNE 19 75 0 UNKNOWN 000000009229 1 /1 A A USE I MOM I PP oolz AL SO P 13 BREAKDOWN IN JOVIF7-U.S. TRADE PACT EXAMINED f It 5 -SOV-7 5 - I 0l 3 JUNE 19 75 0 L 0 5 f V ,5 ( R 6 1 T 000000024726 1 /Z A I U91Z M014 11 26 106 119 7 5, v -- - -, NOW, PP 0007 LOSEV CAUTIONS JAPAN ON TREATY WITH PAC 4 P? f 61 5 -SO V -7 5 -129, 3 JUL V 197 5 1 SVETLOV~ BORIS 000000024749 //jA RUO[IMON/I 03/07119?S,V----,N0028, PP 0009 (SCE 'POtITICAL OARAMf7ft' RfADS 'CLEAR' 3 PF fSIS-SOV-75-133, 10 JULY 1975 1 INUKOV, 6EOR61Y ALEKSWAOROVICH 000000030467 PP 0015-0016 It -24 JUL 7 5 ECONOMIC CRISIS IN CAPITALIST COUNTRIES RfVIFWfD a Pp JPRS 65519 8 UNKNOWN //ZA RUBFIHOM// 25 /09 119 7 5, V -- --, w- - WESTERN FROPA6AMDA OPPOSES CSCF FINAL ACT FDIS-SOV-15 19 5 7 OCTOBER I ? 7 5 S(VTLINP L. 11ZA luefimom/i 31YlO/I9?5,v----,MOO45, PP 0012-0013 31 OCT - 6 NOY 75 SOVIET TECHNICAL ASSISTANCE 70 CON60 REVIEWED 5 PP JPAS 66450 1 BONI sov, N. 111A RUt[Mli PP 0012-0013 PRECHAP49EN GAI 52 ENGINE NTC 74-l3Z98-216 I KAZAREI, A. IIZA RULEM// --/--/1972,V----,POOD9, PP 0004-0005 BEL Al -549 AN PI/FSTC-MY-23-974-73 I SELIFONOW, V. 111A NOLEN// Pp 0001-0005 A FIRM OASIS FOR SOVIET MOTOR VEHICLE CONSTRUCTION FSIC-"T-23-1 379-7 3 0 10601 "1 N, V. It A R UL I M /i Pp 0009-0010 6AI-71 TRACKER T1 ANSP017ER F3TC-ffT-Z3-I76?-73 I DOLMATOVSKIJ, VU. 111A NOLEN// PP 0010-0011 Of $164106 FOR THE AVERAGE PERSON FSTC-MI-23-0510-74 I ANUFRIVEY, V. / 11 A RULEP411 --/I2/I9?3,v----,x0012, PF 0009-0011 AFTER THE AVTOSEOVIS-73 1114161T 5 F? JPR 5 6 1016 0 BADEMKOV, P. / 11 A A UL f M / I --/-A/1974,V ---- ~00007, Pr 0001-OOOZ 000000OZ3546 000000027301 000000026 Z9 5 000000030011 000000010830 000000006324 000000007511 000000009054 000000014850 SURVEY OF SOVIET RUBBER PLANTS ACTIVITY 6 PP i PAS 6 ?9 0 1 8 000000015615 K 0 L - Oft 7 ,A . /Z A I ULF P41 PP 0014-0015 (ONTA(Ttf$S 16MITION DISTRIOU71ON LIMITED TO U.S. 6OV(RNM(NT ONLY FSTC-#T-23-0034-75 o KOL'IFOT, A. 00000001604Z //IA RULEM11 PP 0014-0015 0 N T A C7 L F 5 S 1601 T ION DISTRIBUTION LIMIYED TO U.S. 6OVflNNfNT ONLY F ST C -H T-23-0034-?5 0000000095?7 DAIUN, V. /11 A RULER// PP 0020-00?1 K A NAZ VENICIE YIPES ARM/f STC-"T-23-0968-?4 000000025800 a AN UN, V. //ZA RULER// PP 0020-0ozi KAAAl WENT CL( Y T P f $ F STC-"T-23-0968-74 I 0000000D9055 ANUFRIT(V, V. I/lA RULF"ll --/03/1q?4,v----,xooo3, PF 0010-0011 AUTO SERVICE fXHIBIT DISCUSSED 6 PF JPR S 61761 0 KISLYUK, 1. 000000023118 //lA RULIM11 --iol/19?5,V----,moool, PP 0012-0013 A L SO P 39 (OMPANT -OWNED AUTOMOTIVE SEAVI Cf NETWORK 6 PP JPNS 64060 8 KI$LYUK, 0. 000000003334 //IA RULfM/l PP 001?-0013 ALSO P 39 COMPARY-OWNED AUTOMOTIVE SERVICE NETWORK 6 PF ipas 64060 0 RUKHADZ(, A. 000000008704 //1 A RULfAt 1 --/03/1975,v----,Nooo3, PP 0001-0005 610WIN AND 1400(RNIZAYION IN Tsf P40TOR VEHICLE I NOUSINY, I [PON T BY THE DEPUTY MI 01 $TER 4 P? JPA 3 64629 8 KONSTANTINOY, 6. 000000008705 I /Z A RUL(M/ / --/03/19?5,v----,N0003, PP 0010-0012 FROWTH AND A00EARI I AT] ON I N THf MOTOR VEHI (L f INDUSTRY, NEW MODELS 4 PP JPR S 64629 KONSTANTIMOV, 6. IIIA RULfM// --/o8ll9?5,v ---- ON0008, Pp 0008 HISTORY, PRESENT STATUS OF GAZ VEHICLES, HIS709T Of THF 6A1-51 3 PP i Pit S 6 57 12 KOM SY ANTI NOV, G. 111A RULEA// --/Gs fig 75, 110008, Pp 0008 ml STORY, PRESENT 37ATUS Of GAZ V EH I C L S, IS T Olt Y OF THE 6AI-51 3 PP JPR S 657 1 UNKNOWN /11A RULEM/1 - - /08 119 75, V - - - - 0 N 0008 , Pp 0008-0009 HISTORY, PRESENT STATUS Of GAI VEHICLES, SOVIET AUTOMOTIVE DEVELOPMENT 3 PP jPlt S 657 12 1 UNKNOWN 111A RULEA/l - - 108 / 19 75, V -- --, mooos, Pp 0008 - 0009 H IS TORT, P R ( S E N T STATUS Of 6A1 V f M I C L E 5 , SO V I f T AUTOMOTIVE DEVELOPMENT 5 PP ipt S 657 1 ? I PROSVIRMIN, A. //IA RUL(M/t - /09 / 19 75, V - - - - -N0008, Pp 0009 HISTORY, PRESENT STATUS Of GAZ VEHICLES, DEVELOPMENT, SPECIFICATIONS OF THE GAI-52-04 3 Pp JPIJ 65712 1 PROSVINNIM, A. 1 /1 A RULEM/ / "NOO08, PP 0009 HISTORY, PRESENT STATUS Of 6AZ VEHICLES, O(VELOPMENY, SPECIFICATIONS OF THE GAI-52-04 3PP ipm 3 657 12 0 KFRINOV, M. A. /tZA TEKMNICHFSKIY PRO64ESS// 1100007, PF 0043-0046 INVEST16ATION Of OPERATION Of THE FUEL SYSTEM IN THE TORCH 16017100 ENGINE W17H LIGHT FUEL Ixjf CTION *fSTC 1550-75 *FJ7C AST-18401-002-75 UNKNOWN /I A VOLANTEM/ 000000017867 000000017966 000000016897 000000016899 000000017868 000000022691 000000016061 PF 0018-0019 f t E C T 0 1 C C A R 5 91;110000000 19LL0000000 091U0000000 vi v L L0000000 zi?~LOOOOOOO ~;?~L(1000000 0;2iLOOCOOOO 6MO000000 Z0199 6 1dr Ad OL V09 '49%) MIJA138 molivoidoo) )IIIIIII)s )Iwomo)j io slyli u fooo-LOOO Ad //40w)80 lm)iovvwvl// Algor 1)101s jigi 9 s vir J,o 6 411 #0411 MOILV111V MdS GOV No 11113400) Noll )n40vj mvwv)5 11V I - AVA0190w)) 1) 1000-~000 44 'iOOON'----A'V16I/iO/-- I14OW380 IN)INVIWVIII 13sor 'MjwV4V il-091t-U-1W-31S4 Oil AN I 1A100 V 103MONGAN-i I WRONIon 1 190-1991t-IL )IN Sjw)noQ ivvO wilm Silvnrol snxis AIV1111vw woll)W11131104 10 103wivivi Itio-z1vo 44 11 L9O0A'996k1--J-- //11jA IN)III I v)VNwV I/ I v '14101 LLI,is-sl ii Slim* 0n1ill 40 SwvO1 41014vvill w1viao Ot INDIN)IO) 10 mOlIV)11,djV L ?000 '-- --A "Z i 6k I k I IS I 11qNvqMVvr 39? 111911wiladvVI// -M "9 'NOON)l ILti;-SI 11 Sligo N JA19 *S119M] ON 1000-io0o J4 /I 9my 9 Vvv r 391 u3 9mv i ]QqVv Zt MMONAMA 111,is-U L1 Slims MIA19 WS119193 ON Z400-000 a4 ~oO0w'----A'?16L1LO/SL WROMANA 192 19 s I df iviopWne 10 $41iJA v3w9lw vOj J100-1000 IWAlk)319 IVWZONA 311JOSAA WZY/ WNW v i- vi 60-11 - I M- Ms I SIV) )191)31) 6tOO-iLOO AJ //WIIMVIOA V1// mmogAgn v I - vi 60-1 ?-1 M- )IS I RARE$, F*AM71 $(K 1 /1 AMR AN 1( 0 1 11 0001-0002 Cl (CHOSLOVAK-SOVI F I COMMONDI IT El CM AN6( FOR 19 7 4 AND 1975 DISMSED 6 PP jPRS 62449 9 UNKNOWN /Z Al R f / 1 PP 0050-0051 CHINESE A601 CULTURAL MI $SION OfPOR IS ON ACTIVITIES 5 PP JPRS 63036 0 UNKNOWN /Z Al R E I PP 0042 ALSO PP 45-47 TERRITORIAL SERVICE BEING REVOtUTIONIZFD 5 PP i P4 S 6 39 76 0 KAVUTIIWAKI, KAMBALE / /I Al I F / / 18 too 119 ?5, PP 0034-0035 LIBERATION F 10 N I SPOKESMAN DISCUSSES ANGOLA 5 PP JPIS 65787 0 UNKNOWN / /I Al It F 5 106 / 19 7 5 , V - - - PP 0035 - 0037 VIEWS OF GISCAID D'ESTAIN6 04 WORLD PROBLEMS 6 PP JPRS 65?97 0 YAMAWAKI, KOICHI / /I Al 0 Y 0 1 1 --1--11972,V0021,ND223, P? 0337-0342 F R A( I UK ( STRENGTH Of MELI (ALLY WOUND FW C Y L I NO 11 S FSTC-NT-23-352-75 0 KATO, A ' 1Z Al It 10 PP 0540-0543 PREPARATION Of FINELY DIVIDED ALUMINA BY VAPOR- PHASE REACTION BETWEEN ALUMINU14 CHLORIDE AND OXIOIZIN6 GASES, AND ITS PROPERTIES NYC 74-lZ136-079 0 KUMAZ ANA, SKUNJI / /I AIRYO// --11011972,VO021,NO229, PP 0993-0898 REVIEW Of CARBON-FISIR-IfINFORNP COMPOSITE MATERIALS I STC-"T-23-897-7 5 1 7 Al A A, I . / /I Al I T 0 --/--11973,VO021,N----, PP 0110-0116 I E 3 T 1 N6 MACH I NE FOR 74 10 MAL I A I 1 6 Uf WI IN V AM I AlL F COX 3 TR Al 0 T I A I 1 0 000000000220 000000002689 000000002851 000000023696 000000023599 0000000?1876 000000006603 000000014012 000000029584 NT( 75 10101-14B I KEG ANI , K. 00000100 19 94 5 I /I Alt 10 / i PP 0491-0504 TEIDL SURFACES AFTER VARIOUS IIP($ OF P It LOA b 1 P6 OR ML - TA -4016 I K F 6 ARI K 000000019554 //I AIR Y 0 / 1 "00024, PP 0491-0504 VEIRL SURFAC(S AFTER VARIOUS TYPES Of PRELOADING O*NL-Tl -4016 0 1 SHI KAWA, N. 000000019563 /I A I I Y 0 1 / PP 0563-0573 RELIABILITY ANALYSIS Of FATIGUE LIVES OF MACH [ Of 5 AND 5 It U( TUR F S UNDER SERVICE S LOAD 02NL-10-4015 1 SH IKAWA, M. 000000019054 i /I Al I Y 0 1 / PP 0563-0573 1 F L IA81 L I TY ANALY SI 3 Of F ATI QUE t I VE 5 OF MACHINES AND STRUCTURES UNDER SERVICES LOAD OR NL-Tl -4015 0 AKAMUN A, M I ROSH 1 000000020980 111 Al OY 0 1 / --/--/19?5,YOO24,mO256, PP 0009-0014 S TO f SS UNDER Sf R VI CE CONDI TI ON S AND f 3 TI MAT f D FAT16UF LIFE OF BLADES IN AN AXIAL F L 0 W COMPRESsol is pp E R 0 A fOR OL - TO - 29 19 - 7 5 8 N AK AMUR A, 000000019996 / /Z Al I Y 0 --/--/1975'VOoz4'MO256, PP 0009-0014 STRESS UNDER SERVICE CONDITIONS AND ESTIMATED FATIGUE LIFE Of BLADES IN AN AXIAL FLOW COMPIESSOR 12 P? E R 0 /02 OL 11 -29 19 0 KUROBE, T. 000000019995 //ZAIRYO// --I--/1975,VO024,00256, PP 0073-0078 fAT16Uf SYl(N6TH OF (OARSE 6RAINED ALUNINU14 16 PP FROIDOWL TI-2920 I XUOls(' IOSMIJI 000000020977 //ZAIRTO// --/--/1975,V00Z4,*O256, PF 0073-0078 fAT16U( STRE06TH OF COARSE GRAINED ALUMINUM 16 P? (ROA/ORNL-TI-2920-75 I MARUY APIA, T. 000000027061 M All UY APIA, T. VVVVVVVLIVW I /Z AIM Y 0 / 1 --/--/19?5,v00?4,x0258, PF 0185-0233 0ELATION BETWEEN T K ( SHAPE OF MIGM F R f Q U E 4 C Y H(AT ING COI L AMD TH f TEMPERATURE 01 STRIBUTION IN SPECIMEN DURING THERMAL FATIGUE TEST 11 PF (RDA ORML TR-?980 T Al 2 A, S. 000000027062 I of R Y 0 PP 0227-0233 EFFECT Of TEMPERATURE ON THE RATE Of FATIGUf CRACK PROPAGATION IN SOMf STfFtS DURING LOW (YCLE FATIGUE 11 PP f N 0 AORML TR-2981 Xul -Fil ", 1 000000003290 I AKUPKI SEL' SKOKHOI Y AT STVENNY KM PROOUK TOY / 1 PP 0015-0015 IMPORTANCE OF 6000 SE 10 3 STRESSED 5 re JPRS 64046 FEDOROV, 0. 000000004899 //ZAKUPKI SEt' SKOKHOIYAT STVENNYKM PRODUKTOV// --/01/1975,v----,NO0O1, PP 0037-0039 GRAIN DRYING AND CLEANI N6 CHARGES IN VOL60GRAISKAY A OBLAST 6 PP jPAS 6426? KOLOSOV, 1. 000000007916 //I AKUPKI SIL' SKOKMOIYAY STYtMNYKM PRODUKTOYI/ --/02/1975,V ---- #m0002, PP 0015-0017 RFPOR I ON 61 AIN STORAGE 5 PP JPRS 64679 9 IOLOTUK"INO 6. 000000008111 / /Z AKUP KI SIL' SKOKKOZ YAT STWERMTKH PRODUKTOVII --/03/1q75'V----'mOOO3' PP 0001-0005 INCREASING PRODUCTIOX AMS QUALITY AND STORAGE MORE URGENT 11 P? JPRS 64717 0 YRFSOAUKOVA, 1. 000000017439 //lAKUPKI Sf L' SKOKMOZ VOTSTVENNTKM PRODUXTOV/ I --104/1975,V----,00004, PF 0021-OOZ3 PIEW A611 CULTUR AL PPOOUCf P01 Cf I ANt 7Mil I IRPORTAN(f 6 PF jPIS 65265 K A 1 P40 v , 1. 000000029774 --/O411975,V----,N0Cl04, PP U041-UU45 IMPROVEMENT 10 QUAL17Y OF WHEAT URGED 6 PP ipa S 6508 1 KOYAIEVI N. / /I AKUPKI SE L ' 5 KO KH 0 If AT S T v F ON V K14 PRO 0 UK 7 0 V -.iD9il9?5,v----,*OOD9, PF 0020-0022 IMPROVEMENTS IN PROCUREMENT OF Tt("NICAL CROPS ofavlAto 5 PP JPR S 66 105 1 UNKNOWN I/lAKUPKI S[L'SK0KH0IYAfSTV(NflYKH PROOUXTOV// PP 0001-0003 PROSPECTS, PROBLEMS INGRAIN ELEVATOR C ON S TR U C T I ON 7 PP fiUO JPAS L15628 0 UNKNOWN /ZAK UP KI SE L ' 5 XO I KH 01 Y AY S TV EON V KH PROD UK 7 0 V ""0002, PP 000?-0005 STATE OF ELEVA701 CONSTRUCTION IN USSR 5 PP JP*S 64679 KORISSAROV, V. 1. IIIAMESTITEL*KOMANDIRA ROYY PO POLETCHASTII~ PP 0001-0012 ALSO PP 40, 41, 94-95, 96, 136, 15?, 166, 167, ?05 206, 242, 143, 263, 264, 286, ?07-288 BOOK PESCRIDES SERVICE LIFE, DUTIES OF COMPANY POLITICAL OfFICER 11 PP JPR 5 66015 1 LVS(NKOV, P. A. /IZAPISXI LENINGRAD 601NYI INST17UT ]A 6. V. PLE KHANOVA/l --/--11968,VOO55,NOOOl, PP 0072-0074 PREPICTIN6 TME EXPLOSIVE PROPERTIES Of COAL 0 U S T END/UCtt-T*ANS-10921-75 I LY$fNKOV, P. A. //ZAPISKI LEMINGRADSK060 6010060 INSTITUTA/i --/--11968,VOO55,NO0Ol, PP 0072-0074 PREOICTI116 COAL DUST EXPLOSIVE PROPERTIES * 71 C 01 KOLAT ENKO, A. V. 11Z API SKI SELKOKMOZVAI SIVENNY1 IXSTI TUT LENI M60 AD l/ FF 0051-0059 Al X TUR FFORMATION 10 AUXI LLI AlY (MAMBER W I T14 OOOOOOOZOO42 000000022450 000000007915 000000025962 000000019948 000000023428 000000OZ6 20 7 ~6?9ZO000000 0 6 2 910 0 0 0 0 00 60?920000000 6619Z0000000 6fLO - L 9L 0 d4 '- -- -01 ' I 600A 'S96L I-- / -- at I 9N IN I I i N It S N II AWN]AiS IVA 10NAMAS INS lJV I/ / 'A INS A0WV 4V 141 GLI-voiit-vi )IN NO Il IM9 1 W) 001 Omw A IV as W1104 313A) 30119w] 10 SISAIVMV )IWVNIQOW13wl S100-iL00 Jd 1ANNIAISIVA10NAOXSIIS IASIdvl// S 'N ' k INS AOMV ON I W-ioiit-ll )IM 3#344sowiv LM)IIWV AIISN14 801 v NJ NoljlNqI Jwvij milm VOI)VIngly) 3*1,jmj I]r v i o mot iv vi jo 5m immn I i wi No W) IV )s I 1 4 IV mot 1100-OJOO Jd '----W'1600A'1961/--/-- inLitiml I&MMIAISIVA10MAOIS111 IlSldVI// '1 '1 'AlA0Q0lQW$ lLl-?0fi&-vl )IN 13~biV MA NJ JWI AVWI A14J(lS Ant WIIK JM19M] ll~WVW)INJ 11 MOIJVWNOA JInllIW 1900-0900 JJ '- - --*'I 600A '1961 / --I - - /ilVl9WIM3l iniliiMl IINNIAISIVLIONIOMSIIS IlSIJVl// *W 'I 'A31080S QLl-L0iik-vi )IN 0011 IN91 Cool oiim viewww) kiviiiiinv mi moiivwvoj ivnixiw io?9?0000000 600-100 44 i/awl9mikil i(IiIISKI IANNIAISIVAZOW)IOXIIS IXSIJVZ/t -A v oxvilviolim I I L * S)IIVJJO#A JAISOIJXI isno ivo) gaiiimaj RIU0000000 9166tOOOOOOO ~LGO-?M JJ 'k000N'~S00A'296L/--/-- //VtnlIlsNT 0900105 090)ISGV1991131 IASIAVII/ -V *4 'AOINigil S I- L 160 k-s mv #1- 1 *)n/ 4 j3 I s n o IVOI 10 SlillidON4 IAISDIJXI IWI 901113143IJ 1100-Z100 JJ %000N'SS00A'996Lt--/-- //VAONVWAIIJ 'A '9 W I I ni 11 SM I I IN #09 4V 190 1031 IV% IJV I/ / -V *4 'AWINISAl st099 SW Jilt VD11jo lv)lllloj ANVdWO) 10 SIlind 'illl WAVIS $38113S34 M000 uqz- I at '991 '191 '191 '1 v? '111 'go? 02 '19L '991 ' I i L'9it "96 'S6-16 %V `01 44 OSIV &kvv-vkvw ldv 0?6tlOOOOOOO M Flo al 16 n jqj vg s sdr d 9 0 3 S S (I S 10 1 D I A #16 ANY I I I IW 10 S 13 3 J 9 V IWOS LLOO-OLOO Jj 'jOOOW'----A'~i6L/Z0/iL to9tLOO00000 ammimn o) gm ios nan4 vi 4 1 vs JAO) OL 13AO) 31104 IVONAOr : iw ogovinAGS3SA IASIdVZll //YAtS3W)14SQG 0901S3W)I901v4l MZ10000000 MAONINA I 990-WOL-il )IN Sjl)JLvVJ 319MIS No V)Iljjv SNILVO) 6910-99?0 Jj '----W'0600A%9W--l-- /ioA,siw)wsvo iossim)i9olvaiwim jowiniosisA ixsijvz// BS1600000000 's '9 'oxm]Avsllvg I si-d09-ii-im- ) I s 1 113W )IOVBVVS V JO SSJ)Olj N011VII11VISAI) 391 10 0011V511SIAMI ISLO-LSLO 44 IIIALS3H)WSIO 090AS]04)1901W43WIW 09DWInAOS3SA WAIM311410 090ASOVISIAlAin imsiiviii 1161?0000000 *w 'm mlisnim Oki-90iii-vi 3IN IN19M] 3AILOWOLAW t1 IV9 V 01 NOIl 1091 4)101 wilm 190WN) V Jo 111111viv) A911m] 49V NOIIVWVOJ JNAiXIW 10 SSJ)OV4 10 WOIIV9IISJANI JJIO-I?LO dd tOV85MINJI Ini IISMI [AWW3AISIVAlOWAOASl3S INS IJV 11 262910000000 'S 'M 'ilASAONVOWZ I )IN S 3w 19113 JAIlOWDInV mi voiisnawo) jo ismiudwo) ouv AWONO) 3 9w [SW 3 Cm 1 10 smV 3w Sy 90 1111191 14) Voi 69LO- L 9LO d4 '1600A 'S96L ,/iavi9Nlwll iniliSwl lAWN]AiSJVAlOWAOYSl3S INS lJV I/ ~6?9ZOOOOOOO 'A INS AOMW 4V 141 GLI-voiit-vi )IN NO Il IM9 1 W) 001 40V A IV as wilpt 313A) 30119w] 10 STSAIVNV )IWVNIQOW13wl S100-iLOO Jd 119WNIN31 Inlitsml 1ANm]AliIVAloNAoXSljs IASIdvl// 0 6 2 910 0 0 0 0 00 *S 'N ' I INS AOMV 4 H I 000000003142 BORISOV, 0. I/lAITA VOSTOKA// PP 0004 THE SUR REVIALS ITS SECRETS 4 PP COLUMN 7-8 AIR If 70-H T-23-0008 -75 N 000000000009 INOVELI, 1. //ZARYA VOSTOXAII PP 0004 t AW (NFO# CFMFNT PROBLEM IN GFOR61 AN USSR I I PP )PIS 63302 UNKNOWN 000000001196 I/lAIYA VOSTOXA/I PP 0001 NEED FOR IMPROVEMENT Of SOVIET SECONDARY AND M16HE SCHOOLS STRESSED 6 PF jPIS 63356 0 ME6RELISHVILI, 1. 000000003951 ItIARYA VOSTOKA/I 26 109 119 74, V- -- -, PP 0004 POOR CONSTRUCTION PRACTICES PECRIF0 5 PP jPIS 63562 ME61ELISMVILI, 1. 000000013634 111 At I A VO STOKA II P? 0004 POOR CONSTRUCTION PRACTICES DE(RIED JPRS 63562 UNKNOWN 000000004457 //ZARYA VOSTOKA/I Pe 0003 GE0161AN RESOLUTION CONCERNIN6 SHOIT(OMINGS IN CONSUMER SERVICES 5 PP JPRS 64029 1 UNKNOWN 000000005044 //I ARTA VOSTOKA/l 26/12/1974,V----,N----, POP 0002 60EIGIAN REPUBLIC CONfFIEN(F OF SOCIAL S(I(M CF TEACHM 6 PP JPA 3 643 16 GOROKNOV, A. 000000021678 111 ARTA VOSTOKA/1 05 iOZ / 19 75, V--- -, N PF 0004, SALYUI-4: SI ADI UM I N W E 16 T H L ( 9 3 N f S 5 *NASA IT F-16326 0 UNKNOWN 000000017213, /11ARYA VOS70W/ 10 /04 / 19 75, V----, N--- -, PP 0001 -0004 -&- I& I P r A& I I A. & .8 1. &A P I.Mg N 19 V rW AN r I s z a no P? 0004 POOR CONSTRUCTION PRA(TI(ES DECRIED JPRS 63562 1 UNKNOWN //ZARYA VOSTOKA/1 PP 0003 GE0161AN RESOLUTION CONCERNING SHORTCOMINGS IN CONSUMER SERVICES 5 PP jFIR S 64029 1 UNKNOWN / /I ART A VOSTOKA/ 1 26 / 12/1974, V----, P? 0002 60EN61 AN A [PUBLI C CONf F1 ME OF 30 Cl AL S(I (PC F TEACHERS 6 PP JPR 3 64316 1 GOROKNOV, A. / 11 ANY A VOSTOKA/ I O5iO2/l975,V----,N---, PF 0004, SALYUI-4: SYADI UP I N W E 16 T H L ( 9 3 N f S 5 * NASA IT F -16326 0 UNKNOWN /11ARYA VOS70KA~/ 10 /04/ 1975, V----, PP 0001 -0004 111ULY1 Of 6[0061AN PAIII WUNINT WNAW, WON OV P AM TV SECRETARY V. M. 31 A ADZ f 9 PP JPRS 65239 UNKNOWN 111ANYA VOSYOKAII Pp 0003-0004 RESULTS OF GEORGIAN PARTY DOCUMENT EX(MANGE, SPEECH BY F .A. SH ( V At DN ADZ F22 PP JPRS 65239 UNKNOWN /IZARYA VOSTOKA/l PP 0001 CHARACTERIZATIONS Of SOVIET LEADERS DURING SUPREME SOVIET NOMINATIONS, TBILISI ELECTRIC LOCOMOTIVE CONSTRUCTION PLANT IMENI V. 1. LENIN I PF ipps 65221 UNKNOWN //I ARTA VOSTOKA// Pp 0002 CHARACTERIZATIONS OF SOVIET LEADERS DURING 000000004457 000000005044 000000021678 000000017213,. IVICOOC0017224 000000025398 000000025389 UNKNOWN 111ANYA VOSYOKAII Pp 0003-0004 RESULTS OF GEORGIAN PARTY DOCUMENT EX(MANGE, SPEECH BY F .A .SH ( V Alt D M AD IF 2 2 p P JPA 5 65 139 UNKNOWN 11 At Y A WO S TO K A/ I PF 0001 CHARACTINIIATIONS Of SOVIET LEADERS DURING SUPREME SOVIET NOMINATIONS, TBILISI ELECTRIC LOCOMOTIVE CONSTRUCTION PLANT IMENI V. 1. LENIM I PF JPRS 65?Zl UNKNOWN //I ARTA VOSTOKA// Pp 0002 ("ARACTERIZATIOPS OF SOVIET LEADERS DURING SUPREME SOVI ET NOMINATIONS, 6(0061 AN POLY TF(MNl CAL INSTI TUTI IMENI L(NIN 1 PP iris 65?21 UNKNOWN /lIAAYA VOSTOKA/1 26/0411975, PP 0002 CHARACTERIZATIONS Of SOVjfT LEAVENS DU04PI6 SUPREME SOVIET NOMINATIONS, SOV(TSKAYA 6RUZITA WORSTED F ADO I CCOPIDI Of 2 PP iris 65 2 11 1 UNKNOWN Itl ARTA "STOKA// PP 0002 CHARACTERIZATION$ Of SOVI ET L(AO(l S DURING SUPREME SOVIET NOMINAlIONS, GEORGIAN POLYT(("MICA[ INSTITUTE [MENT LENIN I PP JPRS 65221 CHEAKEZIT A, 0. Y f //IARYA VOSTOKA// 29 106 / 19 ? 5, V -- --, N-- - -, PP 0002 -0003 6FOR61AN $SO SUPI (ME SOVIET MEANS REPORT On PUOLI( EDUCATION @It L 13 PP JPRS 65450 KOLBIN, 6. V. IIIARYA VOSTOKA// PP 0001-0002 $fV[NT(fNTM PLEMU04 Of THE CC CP WNGIA, 6. V. KOLBIN REPORT 10 PP iPl S 65489 SH(VANDRADIF, YE. A. /tZARTA VOITOKA// rp 0003-0004 SEVENTEENTH PLENUM Of THE CC (P GEORGIA, E. A. IN(VAIDNA011 REPORT 23 PF 000000025398 000000025389 000000025391 000000025390 000000017166 0000000Z5694 000000025695 INOVELIP 1. / 11 AN Y A VO S TO K A// 06 107 119 75, V -- - -, M - - - -, PP 0004 CORRUPTION WIDESPREAD IN 6FOR61AM SSA, CRIMES I f L A I 10 4 PP JPRS 65530 1 UNKNOWN illARIA YOSYOKA// PP 0003 LIVING ROUTINE ABOARD SALYUT-3 *NASA TT F 16466 8 ASIYfS,HVItI, V. MANYA VOSTOKA11 Pp 0004 CORRUPTION WIDESPREAD IN GEORGIAN SSR, V. ASIESMVI LI 01 SCVSS(S ABUSES 3 PP JPRS 65530 1 UNKNOWN I/ZAIYA VOSTOKA// Pp 0002-0003 GEORGIAN PARTY AK TIV MEETING HELD ON LAW AND Of Oft 21 pp JPRS 65950 SHEVARNADI f, Tf. A. MARTA VOSTOKA/ I PP 0001-0004 SHEVAINAPIE SPI(CM 00 GEORGIAN LIVESTOCK 51 PP JPRS 66401 LIPA, JERZY J. MANYS PATOL0611 OWADOW// AN OUTLINE Of INSECT PATHOLOGY 342 PP NTIS Yl 73-54025 SVIKLIS, F. S. //ZASNCMIVA DIEN OT ZAILENIYA I PROMYVKA OREMAINAll PROT(CTIOR Of BRAIN$ FROM SItTIM6 AND FLUSHING OUT THE DRAINA6 f SYSTEM 59 PP oaTIS TY 75 -59002 0 UNKNOWN IIZASNCMITA REYALLOV// PROTECTION Of PETALS COVEN TO COVER IYARTIX6 W17H 1965- (ONSULTANYS BUREAU SMVYDKIY, 1. KH. IIZASOCHITA NET ALLOY// PP 0410-0413 EFFECT Of A CARBON DIOXIDE CONCENTRATION ON IN( CORIOSION OF IT(fLS 10 MONO 000000015720 0000000178Z5 000000025719 000000023654 000000027520 000000009400 000000050035 000000022233 000000011031 ( THAMOLAMI ME SOLUTIONS X1 SC 3642 SUPAKOV, A. K. IIIASHCHITA MASELEMIYA 07 RADIOAKTIVNYKM OSADKOVI PP 00z7-0037 PROTECTION FROM RADIOACTIVE SUBSTANCES FM-ml-23-ID94-73 I BURYKINA, A. L. / 11 ASHCHI TA POKRY TI TA ME TALLOV/ --/--/1972,v----,NO006, PP 0180-0184 PROTECTION OF H16H-MELTIXG METALS AND ALLOYS FROM 01 FFUSI ON SE TTI M6 WI TH HI 6H TEMPERATURES AND LOADS 15 PP F To-mT-24 -1343-7 4 (RUMAKOV, A. TF. 1 /Z AS14CHI TA PSHEMI TSY OT 01 H AV CHI Of I PP 0005-00#9 PROIECTI 00 Of WHEAT A6 Al MST OUST 77 PP JPO S 652 14 1 SH CH EP E T I LNI XOVA, V. A. / /I ASH CH I I A I AS TERI I / / --/--/1939,V---- '00019, PP 0056-0066 OM,TMF ROLE OF TEMPERATURE AND HUMIDITY 10 THE SIOL06Y Of TRICH060APIPA fVANES(ENS WISTW *MTIS TT 74 58040 1 UNKNOWN / tI ASH CH I TA A AS Tj MI I I t --/--/1972,V0017,N0004, PP 0056-0040 LIST OF CHEMICAL AND 81 OLOGICAL AGENTS MT( 74-12696-06F 0 A6 AFONOV A, I . V A. / /I ASH CM I TA A AS TENI Y / I --/--/1912,V0017,N0004, P? 0023-0024 CONTROL OF FUSANIVA WILT DISEASE IN STRAWBERRY PLANTS OTC 73-13224-020 0 1 V Sit I N A, M. M. /I AIN CH I T A R AS TERI T Pp 0041-0043 ALPHABETICAL LIST OF PESTICIDES 7 PP JPAS 66469 1 UNKNOWN IZ ASH CH I T A I AS TEMI Y PP 0031-0036 NEW LIST Of CH f NJ C AL APO l:OLOGI CAL A 6 10 T 5 5 P P JPRS 66469 0 (HfKMENEV, S. VV. //IASMCMITA RAIT1111Y// P? 0052-0054 JCIENTIFIC MIE110161 00 PLANT PROTECTION HELD, ANNUAL MEETING Of THE VASKHNIL 4 PF 000000004198 0 0 0 0 00 0 09 49 4 000000010579 00 00 00 0 0 4 0 29 000000010640 000000006971 000000026623 000000026624 000000026625 JPRS 66469 0 UNKNOWN olocooo.166Z6 /IZASHCHITA NASTEMEY// PP 0053 C I ( N T I f I C N ( F 7 1 N 6 S 0 N P L A N T P 9 0 T f C T 1 0 N H F L 0 , A T THE VASKNNIL 2 PP JPIS 66469 1 A LI AUXM AM[ 00 V, S. X. 00000002t6Z7 //lASNCNI TA IASTENIY// --/--/19?5,V----,wooo6, PP 0053-0054 SCIENTIFIC NfflIN6S ON PLANT PROTECTION MELD, SECOND CENTRAL ASIAN SYMPOSIUM 00 PLANT PROTECTION 4 PP JPRS 66469 0 CHURATEV, N. A. 000000023509 I/IRS"CHI TA RAST(RIT/l PP 0004-0009 USSR PLANT PROTf (71ON HE TMODS, PROOLENS SURVEYED p PP JPIS 65794 1 f ADEYEV, Yu. N. 000000020111 //Z ASHCHI TA RASTENI Y /Y --/08/1975,v----,Nooog, PP 0010-0012 RESEARCH 10 A611CULTURAL PLANT PROTECTION ("PHASIZE6 PP jP1 S 66084 0 SH AP A, V. A. 000000025886 /Z ASN CHI IN NASYfIlY// 108 119 75, V - - - - f ND008, PP 0016 - 0017 DIOLOGIC X(TMOf FOR PLANT PROTECTION CONSIDERED 6 PF JPRS 660Z6 I NOVOZMILOV, K. V. 000000015997 /11 ASHCHI TA AASTENIY /I --/08/19?5,v----,mD00l, PP 0020-0022 WAYS TO I NPA OVE PLANTS' CHEMICAL 71 f ATPF 0 1 otscoloto 6 PP JPRS 66026 0 N AZ AN OVf V. A. 000000020047 //IAINCNITA I AS TE III Y / I - - 108 / 19 75, V- ---, NO008, PP 00?4 - 0026 AVIATION FOR PLANT P#OT((IION CONSIDERED 5 PP irl 9 66 105 1 CMINKIN, A. F. 0000000z0048 I 1-09SI-i Z- ) W- 41, 1/ 1 IV id ~ 9m 1 IV 0) No I IV mol 14 10 00 1 IV W NO J 341 00t0-9600 Jd 1jWVAI1AJA0d Wl)1401S0dVWZ 04 V1INVi4)04)13AOS 0 9 ON JA 4 OS IS AA a nvi vAiiiv~od jiAmvntvvijwiioAosAA I A imi I w) ws v zi ~0100000000 IV ')A 'AOWXVLSV i It -1(111 )4 1- oily I IV 90 11) 1) Ivw #IN I mmn siovia imigmi juissni sws jo iimovi 9VwV4 No 910111V] molsnlilo 40 13jill qio-lilo 44 OVL610000000 It It oil L)WINO) SlImio mollywoolml IW91vi-do) J.d 01 $1440) WIIA $11011 MOQVV) 9MIIV0) 6100-SlOO 44 Vw VAIII110i JkAmIIw)wtVz1/ io?6?0000000 w v 'm IN . zn)i 'all 01 411f)JIM ]a LSAW IS)nejv 11W10 fmOl1VwvojwI INgIvAjo) !Almo S]l)N39V I,AO9 *S 'n ol 4111wli Kolinelvisio 44 6 9"IIVJw 3141,311) 03341-W91W WLIA WAINVIII Ao 94III401w) 1610 - 1600 -d J 'JOO (I M - - - - - N)Ivllvllw V* will AVA04 IAAMI IW)WSV I// liV00000000 'N141)0 'all oi 4301311v I~ Lfnw isinbis uwio !woi,tvwvow iosivi4o) !Aiwo s i i ) mi 9v I A os *S 'n 01 431 lwll wojinsIvisI4 jj I quillmolv) viliv 1011V ItHAA 341 10 S31191401d ONV INnI)ANIS IWI 0010-1600 JJ '1000M //WAVIIVIIW WN V11111104 IAANIIW)WSVII/ IM00000000 -v -s 'oivien4 6109-ti-ONVS-33V JA 'It :9mIlvo) 1113modwo) 114161 10 NolivW104 10 S)II)MIX 3w, amv sAoiiv A#wNg3l ml woisrjjjl4 lo illvvinsis tIGO-IJ00 4,1 '9000M'----A'?16tl--/-- WN willANA04 IANIIN)NSVIII 19o9zooooooo .9 '41)ISM143941loos W 3 A19 104 JIL[I NS119N] o I i -91 L % i L - go L d4 OS IV ~100-6900 44 '6000W'----A'SJ6LY--/-- //WIVIIVIJW vm V41116jod JAIWilw)wSVl1/ lt6~zooooooo A01VWSIW 0 L t L 9 9 s 9 j r 44 OIRIIAII SINVId 3NIINVOVne 1)iAos4 OL M010134100) IVMOIIVM#31wl SVOO-1100 dd '~000N'----A'S46L/901-- III A5M(M1 TNTTE VY 5QXV?fMFt11 APVWRTTt FULPr T 11 1 All --/--/1972,V ---- PP 0096-0112 ALSO PP 166-173, AND 189-199 PROTECTIVE H16M TEMPERATURE COATINGS FSYC-N7-23-0769-75 Jot DOVI C, 14. 1 /Z ASTI T A 91 L J A Of Lfil APE I I 0117-0118 AN UNKNOWN VIRUS 01 Sf AS[ OF TM F It ASPBEAR I NT( 74-11992-020 JoRbovic, A. //IASTIYA OILJA BELGRADE// PP 0147-0158 T H FI DENTI F1 CATI ONS Of TOMATO 11 N6 SP07 VIP US ON A ASPOERRY IN YU60SLAVI A NIC 74-11991-02b I I A J C f V, 11. //IASTOWAPIA WENATYKII/ --/--119?3,VO0?1,NO002, PP 0046-0055 THE FOUL146 OF SHIPS; MULLS AND MARINE I N 5 T A L L A T 10 N 5 NIC 75 10102-131 0 UNKNOWN /~ZAVESCMANIYE MIKITY KHRUSHCHEYA// THE WI LL AND TE STAMENT OF MIKITA KMRUSM(MFV CSO 80/4411936A COMPLETE SPEC] AL I UNKNOWN //IAVODSKAYA LAOOIATORIYA// INDUSTRIAL LABORATORY COVER TO COVER STARTIN6 FROM 1950 CONSULTANTS BUREAU I SMOTIPPAR, VA. A. //IAVOISKAYA LAOOIAIOIIYA// - - I - -/1939,V00O#,N----, PP 0519-0520 DETERMINATION OF THE CONCENTRATION OF ALCHOLOL AMP f T"fl VAPORS 10 THE At R Of 7 M [ U S f 0 F ZEISS 6AI INTEAFFROMETER m A 3 A I T F - 1668 2 8 F 0 V 16(, P. Y A. //IAVODSKATA LAOORATORIYA// PP 0598-0602 INTWEROWER FOR USE 10 MINES *NASA TT F-1668 3 IF PLIONIKOW, L. M. //ZAVOOSKAVA L AGONA7011YA/I --/--/1947,V----,NO007, ?P 0773-0796 THE DETERMINATION OF SMALL AMOUNTS Of FLUORINE '68 Pf 000000003947 000000003939 000000029578 000000008476 000000022212 000000019968 000000019969 00000002815? 5 A Y T F 16 180 1 A. 000000020955 //IAVODSKAYA LABOWATOIIYA/I PP 0287-0288 b(TERMININ6 F LORI ME IN 00 6 AN I C COMPOUND S (SO 8 344 12012 CO PIP L F TF SP f C I AL 0 KISELEV, M. 1. 000000023869 1 /1 AV Ob SK MY A L A i0t AT OR I Y A / 1 --l--/1966,VO032,s1----, PP 0201-0202 THE PREPARATION OF ELECTION MICROSCOPIC IY(MS BY ACTIVE OXVGfM FYCMING NTC 75 10z20-111 0 KUIOVLfV, 1. A . 0 00 0 0 0 0 108 3 4 /Z AVOOSKAY A LABOR ATORIT All PP 0428-0430 IMPROVIN6 6RAPHI TE-CURVETTE TECHNIQUES AND METHODS OF ATOMIC ABSORPTION ANALYSIS XTC 74-11500-149 0 SEVAYUXOV, N.M. 000000012362 / /I AVOP SK AT A L A8OR ATOM I Y A I/ --/--/l974,voo4o,Nooo4, PP 0573-0375 POLAR061APHIC ANALYSIS Of OXIDE MIXTURE IN ME L T 5 NASA 17 F 16140 0 SEVRYOKOV, M. MI. 000000006778 1 /1 AVODSKAY A LABOR ATOP I Y A I/ --/--/1974,VO040,NO004, PP 0373-0375 POLAN060AFNIC ANALYSIS Of OXIDE MIXTUR(S IN MFtTS *NASA TY F 16140 0 LORENZ, 1. J. 000000025664 //IBL BAKT mY6 I AST 0116 A// PF 0001-0014 STATISTICAL EVALUATION Of ALL(461t NEA(710RS FOLLOW106 VACCINATIONS A6AINST FOOT AND MOUTH DISEASE IN 1970 * P T II T T 75 53280 0 VELES, P. 000000001671 1/ 1601 M I K V I Y K 0 3 1 C I 1 1 PF 0127-0135 THE HEAT IfIlITANCE PROPERTIES Of XODUR CAROON 3 7 f f L 6 111 1 To 70 of 5 AL AK, A. 000000009757 / /I got NI I V $ 7 K 0 3 1 C f 1 1 --/--/197z,v ---- 00 ---- I PF 0095-0105 LOW TEMPERATURE REDUCTION OF WUSTITF IN SPON6F 1000 POWDER BY "YON06(0 AND DISSOCIATED AMMONIA 91 $1 1 1869 MIKI71N, V. M. 000000011464 / I Z 01 AVOO KH A AN f 0 1 Y f ( K I IN I N ( V --/--/19??'Voo15'Noool' PP 0052-0054 THE AM LERATED OfTlIMINANON Of THE BIOCHEMICAL PROPERTIES Of MICROBES USING I NOI CATON PAPER DI SC S CONTAI NJ 06 C AN 8004Y DO A T F S All/FTO-MY-24-?697-74 0 NIKITIN, V. A. //1 01 AV OOKHS AN F N I It f K I S141 101 V) I/ --/--/1q?1'VO015'a0001' PP 0052-0054 THE ACCELERATED OFT(RAINATION OF THE BIOCHEMICAL PROPERTIES OF MICROBES USING INDICATOR PAPER DISCS CONTAINING CARBOHYDRATES All/F7D-MT-24-2697-74 SXEP-YRN, N. A. //l0RAVOOKMNANfNIYF OFLORUSSII/ --I0211q?0'V0016,N0002, PP 0076-0078 CHRONIC BRONCHITIS FROM THE ACTION OF FLAX DUST 5 PP IAKMANOV. 6. 6. //ZDNAVOOKHRAMENIYE OFLORUSSII// --09/1968,V0014,110009, PP 0017 -00?1 CLINICAL PICTURE AND PROPHYLAXIS OF POISONING BY THE "fRVIC[Df OJCOTfX 10 PP All If TD-M7-?4-1128-74 ADO, V. A. 1/10RAVOOKMIANENIYE OFLORUSSII/I --/01/19?3,V----,N000l, PP 0006-0008 ATOPIC D[kMATIYISfS AND ATOPI( DISEASES 5 PP All/f TO-MT-23-?087-74 ONEKOV, 6. A. //ZDRAVOOKHRAN(Mlyf BELOPUSSII// Pp 0042-0044 BLOOD PROCUREMENT AND ITS UTILIZATION UNDER CIVIL DEFENSE CONDITIONS * ACSI K 6240 OREKOV, 6. A. //ZONAVOOKHRARMIE DELONUSSIII/ --/--/1974,V----,NO006, PP 0042-0044 BLOOD PREPARATION AND USE AS PAN T Of N VI L DEFENSE AM K 6240 DEMETSKIV, A. M. //ZORAWOOKMRAN(NEYE BELONUSSIlyl --/0709?s'V----'moo07' PP 0027-0031 USE OF Alt T I f ICIAL ELECTROMAGNETIC FIELDS 19 14E 01 (1 of 6P p JPRS 66339 00006OKUPLY A, A. 6. 1 /101 AVOOKMR APE NI Y I KAI AKM VANA/ --101/1972,v0030,w000l, PP 0020-0022 THE OtIECTION Of 3,4-SENIFYIEPIE IN THE HUMAN SOOT 5 PP 00000001Z759 000000001649 000000001023 00000001119? 0000000?5123 000000024990 000000022969 000000015730 JPR% 66339 000 06OK UP LY A, A. 6. 1/10RAVOOKMOMMIYE KAZAKMITANA// --101/1972,V0030,w000l, Pr 0020-0022 THE DETECTION Of 3,4-SENIFYIEPIE IN THE HUMAN SOOT 5 PP AIR/FTD-NT-Z3-869-?5 A SARI BEKOVA, I. N. 1/10RAVOOKMRAN(Ollt NOSSIISKOY FEDERATSII// PP 0031-0035 CHAWS IN THE WORK AND LIVIN6 CONDITIONS AND THE STATE OF HEALTH Of FORMER IN14ABITANTS Of T H ( POL At OffilONS, HAVIN6 MOVED TO 7HD MODERATE (LIMATE IONE RE $1 K-5640 KLEPAISKIY, 0. A. /111RAVOOKHRANEMIYE OOSSIYSKOT f(DIRATS1111 --/--/19?1,VC)015,NO0ll, PP 0029-0033 SEVERAL INDICATORS Of IN[ WORK Of SHIPS* DI SPENSAO I F S WHI LF UNDER WAY 5 PP ISO: 8344/2485A-75 COMPLETED SPECIAL MAT SIVI CH, L. M. t 1104 AVOOKHR APE MI Y [ 105 $1 Y SKOT F E DER AT 5 11 --/--119?2,VD016,N0003, PP 0019-0021 SCI ENTI FI C 006 AN I I ATI ON OF LABOR OF NAVAL H F AL IN PER SONNE L AND PIE 01 C AL Sf A VI CE Of SAILORS 4 PP CSO: 8 344 IZ48 59-75 COMPL E TE 0 SP f C I AL IOSKOVICH, M. 6. /IIPRAVOOKMIANEMIYE TADIKI/ --/--/19?2,VOO19,wClOO3, PP 0023-0026 THE CHANfif OF COPPER AND IUMCUM CONCENTRATION IN H fBLOOD IN CASE Of A NORMAL MENSTO UAL ( Y (L f M I IS IT 75-52104 KULITEVA, A. R. /I DRAVOOKHRAPENITE TO UKM(XI S7 AN A P? 0003-0005 REACTIVATION OF (HOLT ME F STFA ASE OF TH F VI SU AL 6 AM6L 100 Of I m E S 0 U 10 6 F P A F S S E D I S I C -04 1 - 2 5 - 5 00 - 7 5 1 KULIVEYEVA, A. M. I DR A V 0 0 K# I A A f 0 1 Y flU#KAEXlS7ANA// Pr 0003-0005 REACTIVATION OF CMOLI ME ESTERASE Of THE 000000015730 000000011796 000000024713 000000017437 000000027023 0000000Z6898 000000020870 TRADITIONAL STRUCTURES A( 51 K -5 4 1 1 [HRMANN, 1. / /Z 00 OW I fPt)~LICIXE// --/--/19?4,vo0a5,NOol?, PP 1065-1070 THE STATE OF HEALTH OF THE POPULA71 ON AND HEAL TH (ARE IN THE PROVINCE OF GDANSK A( SI K-5 4 11 8 A LID1 I N SKA, H YYZ 01 OWI F PUSLICINfIl - -t - - / 19 7 4, V0065, N001 ?, PP 107 1 - 108 3 DEVELOPMENT OF RADIO-PHOT061APHIC INVESI16ATIONS UP TO 19?2 IN THE TUBERCULOSIS HEALTH SERVICE A( SI K-5 4 11 WE L I I ANOWI CI , A. 1/1010wit PuBtl Clot// - - I -- / 19 7 4, voos 5, MOOT 2, PP 108 5 - 109 1 046ANIZAYION AND FORMS Of POST6R ADUATE EDUCATION Of PERSONNEL WORKING IN INOUSTRI AL HEAL TM SEA V1 CC OF THE PROVI MCC OF GDANSK ACSI X-5411 6 AL A, J. 111010WIF PUBLICINE// --/--/1974, voogs'nool?, Pp 1093-1097 F U L L I N 7 ( 6 A A 7 10 M 0 F M f A 1 7 H S f A V I ( F - A N f C f S S I T T AND DUTY WI IN A F6 AM & TO THE SO(IFTY A(SI K-5411 JAC"OWICI, R. / It DROWI FPUBLICINEI) --/--/1974, V0085,N0012, Pp 1099-1104 ADVANCES IN TECHNOLOGY Of HEALTH SERVICE INSTITUTIONS. SECOND MAtf OF 1975 AND FIRST HALF Of 1974 ACSI X-5411 0 WIDY-WIRSKI, A. //ZOROWIE PU#LICZNf// --/12/1974,V0065,MDOl?, Pr 1043-1048 EPIDEMIOLOGICAL VALUE Of MASS SCOFFNING OF WOMEN FOR 60POINNOfA ACSI 9-5411 1 Flo, H. //I(IYS(MfllfY FUEN METALKUND(I/ PP 0529-0536 141BOL061CAL INVESTIGATIONS 00 GOLD NY( 75-10106-11F 1 00000002W4 000000024835 000000024936 000000024837 000000024838 000000024832 0000000?8670 P? uko~-UA55 INTIMPERING OF STEEL AND CAST IRON NTC 75 11?94-13H SCHWAN, M. 1/1 El TSCHRI FEN I U I I PIATUIFORSCHUM6 S f 0 1 f S Of PP 0361-0367 Y[Mp[l ATURE DEP(Mbf NCE OF THE 01 (tF(TRI C CONSTANTS OF #LOOO AT LOW IN FQUfNCl F S (SO 8344/1567C COMPLETE SPECIALS 0 ASMUS, E. //I [ITS CHOI I T AN ALT TISCH f (ME MI ( I I - - / - - 11969, V0245, N - - - -, PP 0137 -0139 PHOTOMETRIC DETERP41NATION Of 7 1 P1 I N 5 T f f LU S 1 6 3 P Y A I by Lf LOUR ONE It 51 12460 4 KAINZ, 6ERALD /IZEITSCHRIFY ANALTTISCM( CHEN11/1 PP 020-0275 AMP ER ONE TO I C TITRATION OF ME T AL 10 R S WITH EDTA THE ANALYTICAL APPLICATION Of THE OXIDE ELECTRODE N A 5 A TT 1 16064 KAINI, 6ERALD //ZEITSCNRIFT ANALVYISCM( CH(MIll/ P? 0267-0275 AMPERON(TRIC TITRATION OF METAL IONS WITH EPTA THE ANALY TI C AL APPLICATION Of TM E OXIDE ELECTRODE WA IT 1 16064 M AN TM ANN, M. //IFITSCMIIFY AN61WANDYE PHYSIOLOGII (INSCHL ANDFITSPHYSIOLOG1111 PP 0030-0044 1 00-H OUR ENDURANCE EXPERIMENT AT 1 1 ATMOSPM(RfS PRESSURE 19 PP CSO: $320/1411 COPIPL(TED.IPECIAL MAN 1 5 , M. //LEI TSCHRI IT Oft 016ANISATION fUFR DIE ZUSAPIMENARBEIT PfR f IS F NO AM ME N ---- 00004, PF DOD9-0012 ALIO 00 5 USE OF COMPUTER Y(CHNIQUES IN ROMANIAN RAILROAD OPERATIONS 9 PP jPQS 64683 OERTMER, K. /I [I T $CNN III Oft OR6ANISATJON FUER IDE ZUSAAM(N ARBEI DER [I SfOBAMPIEN OSSmDl I PP 0001-0005 601 VIEW OF CONTAINER TRANSPORT SYSTEM 8 PF JPRS 65953 em, ( ' 1/1 El TSCMAI F T Of$ DfVTSCMEN VOID VSTfRAE1 CM 1 3 C M I Of A ~ P f 10 V E 0 5 1 N 5 0138-0158 11YACCINVOL. A MOUTAIN AND 6ALMN TRIP 000000005348 000000000031 000000005472 000000027689 000000006349 000000007940 000000029891 000000025002 IN THE TROPICS USGSL 174 SCHREINER, RUDOLPH /11FITSCHOIFT ELEXTROCHERIE/I --/--11930,VD036,N0012, PP 0953-1040 ANODIC OXIDATION OF ACETIC ACID IN SULFURIC ACID SOLUTION M /OR ML / To -28 6 3 -7 5 OONERA, KARL FRIEDRICH Ill[ITSCROIFY FLUGGWISSSCHAFTfNll PP 0153-0163 CONTRIBUTION Of THE DFVL# TO THE I PYEST16ATI 00 Of RESCUE AND RECOVERY SYSTEMS 30 PP NASA-TT-F -15958 HAMEL, DORM X. /IlflTSC"RIFT FLUGWISSFNSCHAFT/I --/--11974,V00?j,ol0005, Pe 0153-0163 OFVLR SCIENTIFIC INVESTIGATION OF RESCU( AND I ECOVEN Y ST STEM 5 aFSTC-PIT-23-0077-75 HEI MR I CH ,M I L MU 1 6 . /I f I I S CHI I F 7F L UG WI S 3 F 0 S C H AF I F N f PP 0263-0275 THR EE-COMPONENJ PIE ASUR EMENTS AT f L f X 10 L f PARACHUTE MODELS FSTC AST-13001-003-76 JAN 0 -Of F S I ACH op W. /IZEITSC140IFT FUER A(KFN-UND FILANZENDAU// --/--/1q7?'V0135'"0OOl' P? 0001-0016 THE EFFECT OF VARIETY AND ADDITIONAL LAI( NITROGEN APPLICATION 00 THE THIA14IN (VITAMIN I - I )CONTENT OF THE TOTAL WHEAT 6RAI M, VARIOUS F LOUR IT PE S AND SE COMO AR Y Ml L LI M6 PA ODUCTS *xTIJ IT 76-58026 0 KNICHELSORFF, H. //ZEITSCMIIFT fU(N A(ITLICHE FORTBILOUPIGI/ Ff 0561-0564 ACUTE MEANING LOSS: ETIOLOGY, OIA6NOSI$ I IN to APT AtMlFSTC-"T-?5-15?5-75 MEDEL, S. //IflYSCMRIF7 lUft AMILICHE FDAI BILDLIWI --t--/1973,V0067,010001, FF 0017-0021 THE PRESENT STATE OF PROTECTIVE VACCINATION A6AI MST TYPHOID No CC - 14 4 10 KI(TICHREI, E. /1111TSCHIJIT FUEN AIR17LICHE FORIBILOUN611 --1--11972,V0066,N----, PP 1065-1070 WATER AND EFFLUENT AS CARRYING FACIO4 I OF INFECTIOUS HFPATITIS SHOWN Oil PRACTICAL EXAMPLES 000000004060 000000001980 000000010674 000000025177 0000000?2895 000000026445 000000022956 000000022851 MI (7 5 110? 4 - 06 F I suCXOw, R. 0000000Z8679 / / I ( I I S CM RI f I F U(I AL L 6 E M E I N ( M I KA 0 010 L 0 G I --1--/1968,V0D08,O0001, PP 0047-0064 GIOMICROOIOLOGICAL STUDIES. PART X THE NPOOLEN OF THE GENESIS OF HANSfILD COPPER SHhLE NYC ?4-122?8-086 0 SUCKOWf 1. 000000005633 /11(IYSCHRIFT fU(I ALLWIEINE MIKIOBIOLOGIF// --/--11968,V0DG8,v0001, PP 0047-OD64 610MIC10810LO61CAL STUDIES. PART X THE PROBLEM Of THE GENESIS OF KANSf ELD COPPER SH AL F OTC 74-12279-086 8 60ETI, K. 000000G06612 //I[ITSCHRIfT FU(t ALLGFMEIRMEOIZIN DER LANDARIT/ PP 0602-0603 PRACTICAL EXPERIENCE WI IN NEURAMA6 S I N OTC 7 4-1 Z030-06 DC WEINTI, F. OOGOO0021738 /IIEITSCHNIFY FUEN ALL6EMEINM(DIZIN DER LANDARZT/.' --/--11973,VO049,N---- , PP 0330-0353 THERAPEUTIC RESULTS WITH OFIA BICIRON EYE PROPS NT( 75-10148-060 a S TOC KH AUSEN, G. 000000029852 / /I [I ISCHRIFT FUEN ALL6[Mf IOMf Oil 10 DER LANDARZ T --/--/1973,V0049,N0014, PP 0691-0695 ( X P f A I( N C ((FIELD STUDY) W1 TM A NEW OROAD -SP f ( TR UM 0 A ( T F AI (I Of ATS 24CI386 0 ONOU, F. 000000021740 //1[ITSCH1IFY FU(N ALL61MEINMEDIZIN, DER LANDARIT/I PF 0772-0773 TREATMENT Of EYE DISEAJES WITH CONTI BICICROK EYE OINTMENT N TC 75-10150-060 SYfCK, K. 000000021739 / /I El TSCHRIFY FU(N ALL6FMEI*MEOIZIN, 0 E A t A N D A A I T I --1--/1971,V0047,N----, PF 1050-1051 CLINICAL AND PRACTICAL EXPERIENCE W17H THE PA (P AN ATIONJ PREONI All 0 PREONI AQ UO S. 10 PER OPHTIOLF NYC 75-10149-060 1 XNAPP, 6. OOOOOOOZ6402 // I ( I T I C M R I F I F U f I AN A L Y I 1 5 C M ( C M f M I F f R ( 5 F N I U S --1--j19?s,V0274,N0004, PP 0271-0273 NO ENGLISH TITLE 71 C 000000012251 A JO)SO it I I oto W W VJSVI AG SIVIVIIVW $11010VA 10 11AIVWV JAIIVliimvne 6100-LZOO ad 'i000N'k9Z0A'?16t1--1-- /I 1wi W) I W)s I I A IV My VIA I I I I VW)t I I III / *w 'W101W)s i5qL00000000 il-iLLOt smvvi /iv3n/ijv 5jIjnJW0)IN 1W 310VWWVV9094 WJ,1A SM01,LVIIII )IVIIWOILNJIOJ 10 LM104 ON) INI JO M101LVInJW03 0110-010 44 '----N'09Z0A'116U--1-- Itilw3w) jKjs1iiivmv w3ni iijamisitizt/ ~IV900000000 431119ITS '1391 jj Sj S1)iAjW0)1N1W IIDVWWVV9014 W119 S01011VIL11 )III)WONNI104 10 IW10J ON) INI 10 M01IVInJW03 OSJO-~Vjo it3iwim) iw)s1iAivww vini tilwgimil 111900000000 's '1103 40-LILIt V1 )IN AJO)SOVIlIds NOW313010MA AVI-X 01 ALIAIIISMIS 40 *0111MIJ34 391 00 90ZO-10ZO 44 //)IWIW) IW)SlIAIVNV vinj 1111WIS1111/1 ZZ9800000000 'M I)SWINg Qi0-z11zt 11 )IN ANdwV9010WOW SV9 101 joI)jjjo )111)jjs imisonji qIjilidmis lliO-9ZLO I lm I w) j o) s 11 A IV my a In j I i I am) S II I I t U9100000000 'a jW)SiA1 9029t 1 11 VsVm ad iL MWill JOIX0 (S) WIAWSIR INV 1906t)IIJ 34110 (1) 3sjmvqmvw '140VI)III JOIX0 (1) 4 V Ill ) "I , joiv )I @it I sw joo vi )I I I 3q I xo my 9it is n via] W114 SNOI ivilw 10 "OlivVill )1#IIW01IJWv s I ova "9jZ0A'Lj6k/--1-- //ijw3iol jw)s1jAivov sini jilow)SIIIIii f1fiL0000000 41vaig 'zmlvx 009t j L1 VSWN,& 3NOJIXIAWII IAHIIW NJIA NOVI 10 A01I)V#IXI 10iO-IM ad 1/ 3 1w 3 4) 1 W)s 11 AIV A VWI Lj1sw)s11j1// 66W0100000000 *1 '14vV1IqVq LV09L-j-I,L-VSVw INOLIXANIIIAHIIW WIIM NOVI 10 11011MIXI IM-MO 44 I/IlWiWl iM3&11A1VNV sm iiiicsim/i 91;Z00000000 -I , 14 vv I I 9V 9 610ik IS 10 10 A ViSnOW I 13ILS IWI 0 1 oLtilooooooo 'j "wn vi i opi li VAG V 43 4 31111 WS115101 0 N //jiwjw) im)siLAivpov vinj ijivw)stiizi/ 9190 Z0000000 *)I 'Now V) A I a )tO-~IOLL-Q )IN siol W11A liowif linsfili a ov 3 11) 1 V 13 Jw 3 1 W9 1 w ljo w(l 10 1 X0 13 j N 3 90 of A 14 141 1 A IV IV I AV w IV ) 19010 Is 40 90 IOSV 1 JA 4 14Y a ~iiO-0~0 44 '----M'L9?OA'iL6LI--I-- //31WIN) 3W)sllilVvV vini ijlvw)slljz// V01210000000 .9 'AASINJO ZjjOL-jj iv)n vqv3 jj 9 INLIWOVIIIJ9 Avo-I As WAINVIA 4mv WAINOIAIJ oo j)m)s3vi jwi mi wnninii3o jo wiviiiwiiija 0100-6100 44 'LOOO*'99jOA%l6t/--/-- t/llwiw) jw)slliivmv vJnj 111sm)SIliz/i 990110000000 *4 'IjlVj Mot Sovil 11)A jLvjiwovi)jds ivs-i 48 wnlmv sn amv wnlooLnid jo nwis3od jwi mi wnionidjo jo voiivmiwvii34 HOO-6100 id 'lOOOW'99j0A'iL6t/--/-- /fllw3w) 3W)sIlkIVwV v3nj lllvw)siljz/l VOLU0000000 .4 '13111 A vi iwo 11 ) i is iv v- x As wn I mv an dow wn Ivoi n 11 j0 j)w)s3v4 jwl wl wnlooLilm jo mollvolmillj4 MO-6200 44 'LOOON'9910A'U6LY--/-- //IIWIW) JW)sIlllVvV Vjnj ljllN)sllll// ii6flooooooo *a '13LI3 ivjiwovj)jjs ivo-j is wnlmvv(l Qmv wflminld jo i)m]Sj#,d 3wi ml wnwidju jo molivalmolliq MO-6100 44 %OO0N'99?OA'il6t/--/-- 1131w1w) jw)$IjAivvv vinj j,Ivw)SjIjj11 2116L0000000 .4 '1311) 3LO-iOtOt-~i )LM (wVJ) sNOlVV)OV4Aw )IIVWOIV )1I)A)AIod Vol sjnIVA )Ijsij)j)vvvw) jo wolssn)slo ZLOO-JOOG 4.4 '----M'S9?OA'il6k/--l-- 031w3m) IH)SIIAIVWV vinj lilvw)Sll3z// ll~~?Ooooooo -r- -w 'm)simiix 010-1611t-tj )IN 40ML3w WANIA )MAD I lowd 'inle-mlijallooAnji wilm jljvA ml N19AX0 4WOSSIO 40 NOllvwlKv]i14 6600-1600 44 I/llwiH) ]W)SILLIVNV #lnj l4fvw)sLM// MIZOO00000 -r ." 'wwvwlIV IDENTIfICA710M OF PYOOLISIS OY-PRODU(TS IN FLUJOIZED BED SOOT AND PYROCAFROM 17 PP It D A GERM It -101 A KNAPP, 6. I/IfITSCHAIFT FUEN ANALYTIS(Mf (MIMI(// --/--119?5,V02?4,M0004, PP 0271-003 m F CHANIIED SY STEP FOR THE PEI FOR MAN(( 0 F W F T DECOMPOSITION METHODS FOR OR6ANTC MATRICES 9 PP I ADA UCA L TO - 109 13 0 MOSES. R. V. I / I E I 15 C 9 A I F T F U I A A M 6 1 W A A D 7 1 M A I M I M A I I K U N D K I C H A M I K I PP 0415-0431 A f M AR X S 0 N H T 0 10 D Y It A M I ( S NASA IT F 16444 0 61[60116, 1. IZ El TSCMIl FT FUER AN6FWAND7F MATHEMATI K UND PHY SIX// / - - / 19 5 4 , V 0 0 05 , N - - - -, P P 0 0 3 6 - 0 0 4 9 F I LN CONDENSATION ON SURFACE WI IN FIRE CORRUGATION WITH CONSIDERATION OF SURFACE TENSION 13 PP EIDA ORML TI-4026 RISES, A. V. //IEITSCMRIFT FUEN ARGEWANOTE MATmATIK UND MECHAMIK~l --/--/1927,V0007,N----, P? 04Z5-0431 COMMENTS 00 HYDRODYNAMICS *NASA IT F-16444 8 STEINER, K. I I [ I I S C M A I f I F UFA AN 6 F W A M D I I K E I M E M A I I K U M 0 P H Y S I K I /-- / 19 7 1, voo2zf A - - - - I PF 0769 -079 1 INFLUENCt OF ELECTION BOMBARDMENT AND BAKING CYCLES 00 THE SECONDARY EMISSION FROM LEAD 6 L A 3 S I S USED 10 TM I TUBE MULTIPLI IRS N I C 7 4 - I IS 5 5 - 2 OR 600f, K.-M. / 11 E ITSCNRIFT F UER ANG F W AN 0 7 E PH V 5 1 K --/--/1962,VOO15,M00O4, PF 0326-0330 INFLUENCE Of RADIATION LOSSES AT HEAT CONDUCTIVITY MEASUREMENTS NTC 74-11514-20P1 N FIBER, H. /fl[ITSCHNIFT FUEN AN6EWAND7E PHTSIKI/ PP 0103-0112 ON THE O(HAVION Of NEGATIVE AND POSITIVE ions 10 pulf OXY61P AND IN OXYM-HYDR06fm M I X TUN E 3 000000027090 OD0000029537 000000027086 000000015322 0000000D?6?3 000000003960 000000003968 " . L, R j q a a - L v r "I f Doi 6 m . I I I I I 15 C M A I F I F U f A A M 6 F W A N D T I P H v S I X I PP 0027-0031 SACKSCAYTERIM6 OF MEDIUM-FAST ELECTRONS BY THIN F01 L5 NI E 7 4 - 118 56 -20" 1 LENZ, P. 1 11 ( IT 3CMR I F T F U E A ANGEWANbTE PHY SI K I PP 0366-0571 LOW TEMPEIATURE EXPERIMENTS ON THE STIMULATION OF INS PHOSPHORS BY ELECTRIC FIELDS M I C74-11854-IOL 9 SPANDAU, VON H. IlIfITSCH11 f I F U f R ANORfiANI SCH E AND AL LGEME I ME CM EMI f --/--/1960,V----,NO3D6, PP 0013-0020 ELECTROLYSIS Of DEHYDRATED PHOSPHOROUS CHLOllbf AND THIONIL CHLORIDE (POCL5) F S TC -M 7 -23-0106 -7 5 IT MATTES, 1. /IIEITSCHNIFT FUER AN016ANISCME UND AtLf6FMfIN( (HEMIE// --/--/19?5,V0413,N000l, PP 0001-0009 THE CRYSTAL STRUCTURE Of 0 f 9 3 fR OR UCR L TR -1095 1 -75 1 VON WARTEMBERG, VON M. 1 /1 El TSCHR I FT FUER A01046ANISCME UND A L L 6 F I I ( C M f M I f - - / -- 119 3 1, V0196, N - -- -, PP -37 4 -038 3 ART 01A61AMS Of ULTIA-REFRACTORY OXYDFS *FSTC AST-19401-018-76 I V06(L, RUDOLF I(I TSCH11 F T F Uft AXORGANI SCA E LIND AL LGFMFI Nf CH FNI f ---- jpV00qq'N----' PF 0025-0049 CERIU14-IRON ALLOYS, 20 PP FSTC-HT-23-1246-73 0 ANTIOPOfF, A. //IfITSCHAIFT fUfA ANOR6ANISCMf UND ALL6fMfIXf CHME// PF 0405-0416 THE MILT106 POINT OF CALCIUM AND THE C AL (I UP- CALCIUM NITRIDE SYSTEM AF SC I m(Nift, M. //ZfllSCMRIFT FUIR ANORGAMISCME UND ALL6(PFIPlf CHE"Ifil - -1 19 1.2, V0249 , PF 035 7 -039 S 0000000" 610 000000005V5 000000025050 000000025155 0000000D9270 000000009041 000000027048 VON WARTEMBERG, VON M. 000000025155 1 /If I TS CHI IF T F UIR ANON 6 401 SCM t UND AL L6 f ME I ME (ME MI f /I - / -- 119 3 1, V0196, I - -- -, rP -37 4 -038 3 MILT OIA61ANS Of ULTIA-IFFRACTORT OXyoFS * F 3 TC AST -IS 4 01 - 018 -76 V06(L, IUOOLF 0000000D9270 //IflTSCMIIFT FUCA ANOR6AMISCOE UND ALLGFMFINf CMFMIF// ---- jpvoogg,x----, PF 0025-0049 C f A IU14-1 RON ALLOYS, 20 PP F STE -H T-23-1 246-7 3 APTIOPOfF, A. 000000009041 //IfIT$CMAIFT fU[A ANOR6ANISCMf UND ALL6EMfIXf (MfMlt// PF 0405-0416 THE MILTIN6 POINT OF CALCIUM AND THE C AL (I UP- CALCIUM NIT410f SYSTEM AF SC I mfolft, M. 000000027048 1Z El I SCHN I F T F Ull ANON 6 ANI SCM f UND AL L6 ( ME I ME CH f "I f Pp 0357-039S 5 IUOI ( 3 OF Tst 112 0 - - I [ 0 - - 6 2 0 3 1$Y S7[M 42 pp EADA UCRL TA-109 12 KELLER, C. 000000021381 //IfITSCHAIFT f U(# ANORGAMI SCHE UND ALL61MfINf CM[MIf PF 0089-0106 TERNARY OXIDES OF NO81UM AND TANTALUM Of THE A604 TYPf NIC 74-13416-076 ANNA, M. 0. 000000007323 //Zfl ISCHRIf I FUIR ANORGANI SCHE UND ALLfi[MEIN( CHEMI E 11 PP 0061-0071 fLUOIFS(fNCf AND FLUO0f5CfNCF-T4fAMOCMROMISM IN ALKYLPYRIDINOCOPPER (1) HALIDES "1( 73-10174-070 0 SIEOENT, 6. 000000006596 //l[IT5CMRIfT FUER ANON6ANISCME UMD ALL6fMFINf CHEMIFI/ 0117-0124 NEW FLUOROP[IOVSKITJS WITH CRIII AND MN I I I A(80.5CRO.5) F3 AND AM 00.5MMO. 5) 13; A, ow ALKALI MEIAL N 7 c 7 4 - 119 24 -07 0 0 HADER, J. 000000025539 /ilfITSEMNIFT FUCA ANORGANIS(ME UND ALLGEMEINE (Hf"lf// PP 0?84-0?94 I I f I I S C H A I f T I U I A A Of 0 A 6 A M I S C H f U N D A L L 6 114 E I N ( C H f K I E 1 1 Pp 0061-0071 FLUORESCENCE AND FLUO0(SCfNCF-T4fAM0CHR0MISM IN ALKYLPYRIDINOCOPPER (1) HALIDES "1( 73-10174-070 0 SIEBERT, 6. //lfIT5(MRjfT FUER ANOR6ANISCME UMD ALL6fMF]Mf CHEMIFI/ -1-11972,V0391,00002, PP Oil?-0124 NEW FLUOROPEROVSKI YES WI TM CRII I AN 0 MM I I I A( 80. 5CR 0. 5) F 3AN 0 A A( 00. 5MM 0. 5 ) 13; A, ow ALKALI METAL N 7 C 7 4 - 119 24 -07 0 0 HADER, J. /ilfITSEMNIFT FUER ANORGANIS(ME UND ALLGEMEIME (Hf"lf// PP 0?84-0?94 STUDIES Of THE KINEYICS Of BINDING Of SULFUR DIOXIDE AND xIYNO6F" OXIDES By GASEOUS AMMONI A RTC 74-13696-078 0 STEFFENS, W. //IEITSCNRIFT FUER simxfxFlsc"fofl Off ODA" pp 0131-0136 PRODUCTION OF RAINBOW TROUT IN NET CAGFS NYC 75-10958 -06C 0 STEFFENS, W. /11FITSCHRIFY FUJI BINNENFISCHMI Off ODA// --/--/197Z,V0O19,N0009, PP 0?58-0263 PRINCIPLES Of A MODERN TROUT FIN6fRLIXfi PRODUCT] ON OTC 75-10956-06C I BAUEREISEN, E. //ZEIYSCMtIFT FUJI DIOL061f// PP 0061-0099 00 THE PROBLEM Of SPECI FI Cl TY OF A f S f M 7 f 0 1 CIRCULATORY REFLEX(3 NTC 74-10801 -06P 0 STEFFENS, W. //ZEITSCMRLFT fUE1 DONNENFISCHMI DER DDIR I PP 0146-0151 A EA111116 OF I Al 119OW TROUT FI N6FR LI 06 S ( SAL1406AIR 0011) UNDER I NTFNSI VE PRODUCTI ON CONDI TI OR$ NYC 75-1 D957 -06C DAE"Nf, S. //ZEITSCNRIFT FUER CHERIE// PF 0070-0071 RESONANCE [OfR61 FS OF POLYME TH I ME 5, T H fTHIR 0 MAI N GROUP Of UNSATUR ATED ORGA01 C COMPOUNDS NTC 74-1?442-0?C HERRMANN, WOLF6AN6 P. /IZEITSCPIRIFT FUJI DERMATOL061f, VEN(RAL061t UNO VFIWANDTf 6fol(TE// --105/1974'voon'"0005' PP 0209-0211 000000006596 000000025539 000000OZZ785 000000022793 000000023727 000000022784 000000009818 000000001667 I 1 .1, J, I WWI',. , I I - ~ - I RESONANCE M161FS OF POLYNITHINES, THE THIRD MAIN GROUP OF UNSATURATED ORGAPI C COMPOUND$ NTC 74-1?442-0?( HERRMANN, WOLF6AN6 P. /IZEITSCPIRIFT FUEN DERMATOL0611, VEN(RAL061t UNO YfAWANaTf 6f6j(T(// --105/1974,VD025,NO005, PP 0209-0211 IMMUN01LO61CAL DIA6NOS71CS AND DIFFERENTIAL DIA600515 Of LUFUS [RYTMfMATOSUS NASA-77-F-159$6 I JADASSONN, W. //1FITSCHNIFT fUER OFIRA70LO611, VENFROLO61E UND VfRWANDT[ 6E8jf7f// 09 / 08 119 7 2, V -- --, 0-- --, Pp 035 7 -0359 A SIMPLE ME THOD FOR TM ( DE 7 F I AIN AT I ON Of INSENSIBLE PERSPIOATIOO 6 PP (SO: 8344/ID96 COMPLETED SPECIAL 0 511(60LEIT, W. I/IEITSCHNIF7 FUEN bit G(SAMRF INNER[ 14EDIZIN U14D IHRE GREMIGEBIETE/1 P? 0490-049? CLINICAL AND PHARMACOL061CAL DOUBLE-BLIND STUDY WITH DIFFERENT TYPES Of ROASTED COFFEE ON 6ASTROENTEROL061CAL PATI f N 15 OTC 74-11454-06F f k t I, V. /11[ITSCHRIFT FUJI DIE MAMIE EXPE11MENTELLf M(PIZIN// - -I -- / 19 ? 0, Vol 5 3, N0002, P? 0099-0111 MUL I 1 (0 PIP AN I AE10 T AL ANAL Y S I S 0 F I N F F f F f C T 0 F MYDIOCORTISOM( ON THE METABOLISM Of FREE AND fSTERIFIED CHOLESTEROL IN RABBITS Zl PP OAFS ON LOAN 8 KACHEL, V. //ZfITSCHNIFY FU(I DIE fiFSAMTf (XPf1IMF07FLLF MEDIIIN// PF 0331-0347 INFLUENCE 0 F PAR Tj CLE 7 0 A j F C 7 0 11 f 3 0 N I M f VOLUME 01 3111 OUTI 00 CURVE 3 A( CON 01 #6 To Ymf COUL Tf I PRINCIPLE 20 PP It DA U(I L 7 0 -108 47 8 KLEINE, F.-D. 1/IEITSCMRIFT FUER DIE 6ESAMTf IMMERf MEDIZIN UND ZHAf GRE"Ifif FIETEI/ --/--/1969,V0024,0----, PP 0372-0577 ACON It I BUTI ON TO I MMUNO SUPPR F 5 SI VE IN It AP IN H(PATOL06Y N I C 7 4-1338 3-061 DAUFFLPT, SADIVE //I(IYSCMR]fT FUJI Pit 6fSAM7[ STAT73WISS(NSCHAFTI/ 000000001667 000000004855 000000001217 000000004080 DOOODO027082 000000018585 000000023729 TO CAS701S OTC 74-12214-111 WA6NER' C. 0. 1 / I t I T S C m a I F Y F U I A 0 1 t 6 f S 4 M T I I E X 11 L I N D U S T A I --1--/1968,V0O?O,N----, PP 0293-0300 THE MANUFACTURE Of YARNS A(CORDINfi TO THE BREAK- SPIRMIN6 PROCESS NYC 75-ID960-111 SATtOW, 6. //IfITSCHRIFT FUIX Olt 6CSAMTE TEXTILIHOUSTRIf/I --i--/1969,vO0?1,0----, PP 0523-0526 Tt EAD -MR F I L TEST AS PART Of TH f C L A I M T E S T FOR T f X T1 L ( FLOOR COVERIN6S. P At T I . C At P 14 F ACM AND I SE N Y ( 74-12216-111 KARA06LAROFF, Z. I/ItITSCHNIFT FUER REKTAO(MEMIE// __/__11906'v ---- 100001, PP 0005-0016 OXIDATION AND REDUCTION PROCESSES 0 UN 106 TH ( t E C YN 0 L T 1 91 0 F IRON SALT SOLUTIONS PART 11. DIFFUSION AND CONVECTION * al S 1 1339 5 1 sc"IfINER, A. I/IfITSCHRIFT FUFR ELEKTADCHEMIF// --/--Y1930,V0036,NO01Z, PP 0953-1040 ANODIC OXIDATION Of A(fTIC ACID IN SULFURIC ACID SOLUTION 19 PP W -OR WL -71 -2863 NICK[, E. I/IFITSCONIFY FUER EL(K7RO(HfMIFyJ __/__/1953fvoo5?f N ---- 0 PP 0636-0641 S16NIFICANCE OF INTERNAL SURfA(f$ AND PORE DIFFUSION FOR THE COMOVSYIOM AND GASI F1 CATION OF POROUS COALS NYC 74-11492-210 JAfRICKE, WALYHE# / 1Z E I T 3 (M A I F T F Uf 4 ( I E K TA 0 C H E "I f --/--/1q5q'Vo063'po0004, PP 0521-0532 THE SOLVATION AND DIFFUSION RATfS IN THE COMPLEX DISSOLUTION 0 F I AL T 5 FAINCRI.-TIANS-10941-71 I W At 6 AL L A, 6 . //ZfllSCMRIFI FU(I ENIO106DAU UND MfTALL HUfTTEMWFSfN// --/--/19?3'voOZ6'xooo1' PP 0018-0020 T M (USE OF RED MUD 10 THE PRODUCTION Of HNENT AND 11PANDED (LAY NYC 74 12995-13( $71MIRS, W. IIZEI YSCHRIf7 fUFW F1 SCMEAH UPO OEREN "ILFSW1 5SfNSCHAFTjN/! PP 0193-OZO? RESULTS AND PROBLEMS IN THE At E A 0 F FI SM NUTRITION UNDER INDUSTRIAL-SCALE PRODUCTION 000000OZ2616 000000005587 000000021445 000000026065 000000001690 000000019945 000000020405 000000022786 C ON 0 1 7 1 ON S A T C7 5 - 109 5 9 - 0 6 DANTLMA, F. I/ZEITSCHNIFT FUER FLUGWEISSEPSCHAFTEN/I -/-11970,V0011,0002, PP 0000 ALSO NO 3 DO A6 REDUCTION OF SUPER SOMI C MI S 51 LE S By MEANS OF BASE BURNING is pp F SIC -H 1 -2 3-90 7 -7 3 KUSSNER, N. 6. //JFITSCHRIF7 FU(l FLU6Wl55EN$CMAF7// --/--/19?1,VOO19,mO0O2, PP 0053-0061 THREE 7NIORE71CAL METHODS FOR D(TERMININ6 TME PARAMETERS OF AN ELASTON(CHMAL SYS71M IN 60OUND VIBRATION TESTING *FSTC AST-13401-008-75 SEEKER, 8. //l(ITS(NlIfT FUEO FLU6WISSENSCHAFT(N// PP 0026-0035 SUPER SONI C F LOW THROUGH ST ATI ONAN Y AND A OT ATI 116 OLASE CASCADES PIC 74 13994-OIA s ZIEGLER, 6. //I(ITSCHRIFT FUER FLIJ6WISSENSCOAFTEN/f --/--/1q?4'Voo?2po000?, PP 0221-0232 Al CA OFR AC TONGA APH I C F f ATUA ( 3 WI TM APPLI C ATI ON S TO FAILURE APALYIES OF AIR CNAF7 MATERIAL S DISTRIBUTION LI041TED TO U.S. GOVERNMENT ONLY F SIC -M 7-Z3-0248-75 SACHS, 6071fRIED //IEITSCHRIFY FUER FLUGWISSENSCHAFTfl/l - - / -- M 74, VOOZZ, R10003, PP 007 4 -008 3 THE EFFECT OF 3FjfP-0jP[NDfWT PITCHIM6 MOMENTS ON LON61TUOINAL STABILITY I I (6LfA , 6. IllfITSCHNIFT FUEN FLU6WIS3[NSCHIFTjN// - - / --/ 19 74, V0022, NOW, PP 0223-0232 Ml (I Oft AC T061 APH I C F E ATUO ( S ARD $(I VI C F F Al LUR [ 3 ANALT SI 5 OF A[ A CO At T MA T El I AL 3 FSYC-NT-23-0248-75 FROMMOLT, A. / /I El T $CHI I f I F VER 6 ASTROEN TER OL06 I f --/--/1972,VOOIO,N----, PF 0107-0113 INFLUENCE OF (OFFfl AND CAFF(I Pit ON THE RECOVERY RAYI FRON $TIES%-INbU(lo ULCERS IN RATS NIC-74-11457-061 000000025727 000000025094 000000027801 000000011283 000000030703 0 0 0 00 0005 28 6 000000001216 AtEm, S. V. 000000022829 //ZjITSCH*IFY FUEM G(OLOGISCHE WISSENSCHAfyi/ PF 0417-0431 THE HYPOTHESIS OF 7Hf CONTINENTAL DRIFT VIFWFO f#Om ImE ASPECT Of THE PALEO-BOTANY Of THE (AISONI FIROUS AND IMF PERMIAN RTC 75 - 10667 -086 1 OLANK, P. 00,00000-n9457 //l[IYS(HRIF7 fU(t 6EOL061S(Ht WISSFNSCHAFTENI~ PP 0055-0063 ARGItL ACEOUS 1410"OAtS AND 006ANIC SUBSTAN(E NYC 15-10157-096 ELDEN, 1. 000000022773 I/Z(ITSCM*lfl FUER 6EOPMYSIK// --/--/19?3'vOo3q'NOoO2' PP 0189-02?8 THE ATMOSPHERIC AEROSOL AND ITS INFLUENCE ON THE ENERGY OU06fT Of THE ATMOSPHERE RTC 75-11076-04A DEMUS, M. 000000026450 I E I T 3 C 0 0 1 F T F U ( A 6 ( S A M T f H V 6 1 F M F I P? 0001-0024 FLIGHT NOISE: MEASUREMENTS TAKEN ON COMPITITION AIRCRAFT & HYGIENIC ASPECTS ARPI/FSTC-RT-23-1532-75 L ANGE, E. 000000026455 //lFIJSCMAIFY FU(t GfSAMT( MYGIEN(// PP 0143-0145 SOURCES OF NOISE AT CAMPI NG AR FAS & POSSI 81 LI TY OF REDUCI N6 IN F M ARM/FSTC-"T-23-15 37 -7 5 NOWAK, R. 000000026446 //IEIYS(HRIFY FUll GESAMYE MYGIENEI/ --/--11971,VOOIO,NO007, Pp 0483-0488 THE COURSE OF 0013F-INDUCED DEAFNESS IN SHIP- OUILDIN6 INDUSTRY WORKERS ARRYFSTC-MT-23-1529-75 NOWAK, R . 000000026447 //ZEITSCHRIFY fUE0 GFSAMYE MYGIENEI/ --/--/1q71'VO017'NOoO7' Pp 0488-0492 moist-INbucto DEAFNESS IN SHIP ENGINE Room PER SONXEL ARPIIFSTC-HT-23-1529-75 000000006654 WITH REATOV3114 400 RtPLtL1ANLt P9tftK OTC ?4-12434-06A A. 000000017907 /I (IT $CHI If T F Vf1 KIND (R M t I LKVNO I// --1--/19 73, Vol 14, x--- -, PP 0323-0339 CARDIAC OUTPUT AND OXYGEN INTAKE AT REST AND PUR1016 SUBMAIIMAI LOW ON 8-14 YEAR 0 L 0 BOY 5 NTC ?5-11?34-06P 000000005787 M I T T f L I A C M , F I/IfITSCHRIFT FUER KLINIS(Mf (HfMjf UND KLIMISCHE 910CHEMIt" Pp 0189-0193 MODIFICATION Of DISC ELECTROPMORESIS FOR THE DIRECT TISSUE (LECTROPHOOESIS OF (NY OS 7 A YI C S f C 7 10 N S 0 F Of OP SY SAMPLES N T E P4 - I 2269-06A 5 f I L 16, M. P. 000000003921 /11[ITSCHNIFY FUER KLINISC"f (MEMIE UND KLINESCME O1OCM["1f// THE JAFfj REACTION WITH CR[AIJOINf. REACTION PRODUCT AND 6(NERAL REACTION CONDITIONS NYC 74-11046-06A I LORENTZ, K. 000000006831 /tIFITSCHRIFT FUER KLIXISCM( ("EMif UND KLINISCHE BIO(Mf"IF// --1--/l9?l,VOoo9,NO0O3, P? 0215-0z19 OfTERMINATIONA1 OF OINITMIM[ CANDAMYL TRAMSFfAASF BY THE FEARON REACTION PART 1, DETERMINATION OF (ITRULLINE NYC 74-12698-06A 8 LOIENTI, X. 0000000065Z? I/111TSCNAIFY FU(1 K L I M I S C ME (ME M It UN 0 K L I M1 3 C HE 810CHE"Ifil --/--/1971,VOO()9,NOO03, P? 0220-0223 Of TERMINATION Of ORMITNINE-CANDAMYL-TRANSF(RASE BY THE FEARON REACTION. PART 11, DETERMINATION OF ENZYME AC71VITY OTC 74-12697-06A BUFNEMANN, C. 000000006525 //IfITSCHRIFT FU(1 KLINISCHE CM(MIf UND KLIMIS(Mf 9IOCM(MI1!/ --/--/1973,vooll,*----, PP 0403-0408 COMPARATIVE STUDIES OF RfDUCTOMfTwIC AND ENZYMATIC OfTERMINATION Of U11C ACID NYC 74-12893-06A J! V06T, v. 0000000039z0 I/IfITSCMRIFT FUft KLINIICHE CHERIE UND KLIMI SCHE 010(KfP1]f// LORENTZ, K. /tIFITSCHRIFT FUER KLIXISCM( CHEMIf UND KLINISCHE B1OCHf"lF// --l--/19?1,Voo()9,No003, P? 0215-0?19 DEVERMINA710PAI OF OINITMIME CARDAMYL TRAMSFfAASF DY I"( FEARON REACTION PART 1, DET(AMI NATION OF (I It UL L I ME NYC 74-12699-06A 8 LOIENTI, X. I / I I I T S C N A I F T F V f I K L 1 011 S C M E C M f M I F U M 0 K L I N 1 3 C H E 8 1 0 C H fI f --/--/1q71,Voo()q,Noo03, P? 0220-0223 Of TEM NATION Of ORNI TKI Of -CAN BAMY L -TA AMSF(l ASE BY IN( FEARON REACTION. PART 11, of I (I M IN AT ION OF ENZYME AC71VITY OTC 74-12697-06A BUFNERANK, C. //IfllSCMRIFT FU(l KLINISCHE (N(Mlf UND KLINIS(Mf 9IOCM(Mll!l --/--/1973,vooll,*----, Pp 0403-0408 COMPARATIVE STUDIES OF RfDUCTOMfTwIC AND ENZYMATIC OfTERMINATION Of U11C ACID NYC 74-12893-06A V06T, V. //I(ITSCMRIFT FUfl KLINIICHE CHfMIF UND KLIMI SCHE B10(KfM]f// PF 0456-0445 A MODULAR CONSTRUCTED COMPTU(I PROGRAM OF THE CALCULATION OF IN( RESULTS OF RADIO IMMUMOASSAYS AND PROT[IO-9100IN6 TESTS NTC 74-1 18 47 -06 A 6UNTMEN, 7. 1111ITI(MlIFT fVfl KLINISM (NME UND KLINISCHE 610("E"Ifil --/--/19?4,V0012,M00D7, Pp 0327-0335 BIOCKEP41 STAY OF TRACE P41 TALS. . . *(lPA-NFRC-9T*-460-?5 I T(6TMjIl, W, //I(ITIJMNIFT FUJR LARYN60LO61f AND RHIPOOL061f// -1-119730YO052IN ---- I Fp 0139-0143 7 f 5 11 N6 CNAWS I MTM fAUDITORY 0l 5 COMFR 01 T TORISHOLD At A F STC -K I - 23 -1 5 08 4 5 1 stusis, 1. //ZEITSC1441FT FUER LARYNGOLOGIE AND RMIMOLOGIF/I - - / - - / 19 ? 3, V005 2, pi--- -, PP 09 15 -09 29 CONVE16ENCE Wse DIMMESS AND DEAFNESS DUE 10 07HER CAUSES ESPECIALLY A6(-D(AfNfSS ARM FSTt-PT-23-1502-75 000000006831 0000000065Z? 000000006525 0000000039zo 000000030557 000000024933 0000000?4924 TESTING CHANGES IN THE AUDITORY DISCOAFROAT THRESHOLD AIR F STC -H T-23-1508 45 1 It us IS, I . //lEITSCKIIFT FUER LARYNGOLOGIE AND RMIMOLOGIF/I - - / -- fig ? 3, V005 2, "--- -, P P O'g 15 - 09 Z9 CONVE16ENCE $OISE DEAFNESS AND DEAFNESS DUE 10 0 7 H I IC AU S( S ESP E (I AL L YA6(-D(AfNfSS ARM FSTE-PT-23-1502-75 I SPILLMANN, T. //IEITSCHIIFY FV(I LANYM60LOGif AND PNINOLOG[f// __/__l19?4'Vo053'N000l, PP 0059-0066 ACOUSTIC STAPEDIAL WLEX THRESHOLD AS AN OBJECT RECRUITMENT TEST OF SENSORINEURA ARM F S T C -" T -23-150045 8 HUNKER, 6. //lEITS(HRIfT fUtt LANYOGOL061f ANINOL061ft/ PP 0506-0520 PIO6R($5IV( SENSOR I NEURAL K [AN 1 N6 LOSS FOLLOWING HE AD I NJ Ul Y AIM-FSTC-HT-23-1475-75 I LENNH ANDY, f. / /It I T S CHI IF T I Uft LAN V 06OL06 If, KNINOL061f// --/--/1q?2'Vo05i'x0004' PF 0221-0230 NOIS(-140UCft DEAFNESS A CLINICAL REPORT ARM FSTC-%T-23-1506-75 8 WEISSIN6, 14. //ZFITSC"IIFT FUEN LARYOGOL061f, RHINOLOGIF, OTOtO6lE// --yO4/ig?5'woO44'N____ , PP 0217-0223 LOUDNESS SENSITIVITY AND M(A3MMENT Of AND TRAUMA CAUSED BY P U L 3 F N 0 : S F AIR FSTC-"T-?3-1401-75 0 DIEROFF, H. G. //Zfly$(Ntlfy fU[I LAMYNGOL061f, RMINOLOGIE, OTOLOTIEl/ --/01/1968,V0047,11----, PP D056-0063 USIN6 MAX -VALUE ACCUMULATOR TO AfAS. THRESHOLD FREQUENCY IN INT(OP417TENT NOISE ARM FSTC-HT-23-1464-75 8 PLATH, P. //11ITSCHOIFY fU(I LARYI006OL061f, AH:KOLOGIF OTOL06IF11 PP 0754-0762 EVALUATION Of ACUTE POI SE TO AUMA ARM FSTC-PT-23-1460-75 I PAITHANN, W. I/ZfIY3(MRIfT FUER LMNIMI771L UPlTfISUCMU%6 UND FONSCMUNQlj' PP 0265-0270 (OMPARISION Of THE PATTERN Of FIff PIPHYDRIN POSITIVE SUISTARCES IN THE MUSCLE$ OFMfAT ANI MAL SA N 0 TM f 11 TTfL $?I f[ D WM ATE I A L f N OPTION ACUTOPOSTIA7A LAC ml( 74 1?997-06m 0 0000000?4924 0000000?4923 000000025187 OOOOOOOZ4125 000000024915 000000024916 000000014914 000000016581 ARM FSTC-PT-23-1460-75 PARTMANN, W. I/ZfITSCMRIfT FLIER LMNSMI771L UNTfISUCMUN6 UND FORSCHUNQ!/ PP 0265-0270 (OMPARISION Of THE PATTERN Of FREE NINHYDRIN POSITIVE SUOITARCES IN THE MUSCLES OFMfAT ANIMALS AND TMf IITTfL $?If[ D WM AT fl A L f N OPT11A ACUTOPOSTIA7A LAC ml( 74 1?997-06m woloic", ". /~IEITSCHRIFT FUER LfOINSPITT(LUNTERSUCOUNG UND FORSCHUNGI/ Pp 0114-0120 COMPARISON 0 FTHREE METHODS FOP TH [DE T(INI NATION OF TIN 10 (AHMED FOOD No C C - 139 42 1 WILDEMANN, L. /I fl TS CMN ITT FLIER LEH F 4 SMI T TE L Ufl TER SUCH LING UND-FORSCHUNG/I PP 0001-0003 THIAMINE CONTENT OF VARIOUS FOOOS *NTIS TT 76-580?5 REINACMEN, 6. //ZFITSCNAIFI FUEN METALKUNDEll PP 0444-0449 04 THE SMORY-TI ME CREEP STRENGTH OF PLATINUM METALS PART IV PALLADIUM OTC 74-1?032-llf 1 REINACHER, 6. //ZFITSCHRIFT FUEN METALKUMOE/i Pp 0444-0449 ON THE SHORT-TIME CREEP STRENGTH OF PLATINUM METALS PART IV PALL A01 UPI WTC 74-1?032-11F HILLMAN%, i. //ZEITSC141IFY FUER 14lTALLXUNDf// --/--/1965,V0056,N0005, P? 0279-0286 DIFFUSION MEASUREMENTS 10 THE (OPPER-111CONIUM SY 3 T ( M 01 Sl 12949 FROAP4, E. //lEITSCHRIFT FUER METALLXUNDfl/ Pp 0120 5 T [ A 0 TSTATES DURING HEAT TREATMENT OF NIOSIUM AND TANTALUM UNDER WAYFR VAPOR NYC 75 lD79D-IIF 000000016581 000000029045 0000000z2894 000000012614 000000012909 OOOOOOD09253 000000022628 HAUSCM, 6. I/IfITSCMIlfT FUEN M(TALLKUNDF// ? 3, V 006 4, 0 - - - - I P P 015 2 -0160 1 MV Alt AN 0 1 L I *VAN : ALLOYS WI IN CONTR OLL ABLE THERMAL f I FANSION AND EL AS TIC PROPEA TIES al SI 119 17 AKERET, 0. 0000000PS93 /lIfITSCHRIFT fUff METALLVUNDF~/ PP 0311-0319 UNCONVENTI OPAL MIGH SPE ED EX TRUST ON PROCE SSE S FOR IKE MAN DER ALUKI 01 UP ALLOY S N I C74-10027-ilf I WITIEL, W. 000000020356 //I(ITSCKRIFT FUER PETALLKUNDF// --/--11973,V0064,0----, POP 0585-0589 VAC ANCY PRODUCTI 00 BY IN EAMAL J06 S OUR I NG PLASTIC DEFORMATION PIC 74 12999-11F i [Issoff, 6. OOOODOOZ4594 //ZEITSCMRIFT FUES 14EVALLKUXDF/l --t--/19?3,VO064,N0004, PP 0Z80-0286 COMPATIBILITY OF MATERIAL COMPONENTS IN METAL-CERAMIC COMPOSITE$ * I[ C L9/6 1504 fO50 0 SCHUH, F. 000000022631 //IfITSCHRIfT fUfft MfTALLKUND[il --/--/19?4,VOCl65,N----, PP 0346-0352 FORMATION OF THE DISLOCATION STRUCTURE IN ALUMINIUM DURIN6 DEFORMATION MTC 75 10920-11F 9 KRUPSKI, J. 0000000z1443 I/IfITICHNIfT FUER MfYALLKUNDFI/ __/__/19?4'VOO65,MOOO5, PP 0401-0407 RADIOCHERICAL JOVEST16ATION OF THE ANODI( DISSOLUTION OF NICKEL WITH THE ISOTOPE * a[ 31 1339 3 1 XOCAMDA, S. 000000009687 I/IfITSCMRIFT FUER lRfTALLKUPDf// --/--119?4'VoO65'MO0O6' PP 0453 fA716Uf CRACKS Of PRECIPITATES IN ALUMINIU04 ALLOYS * FSTC-mT-23-0283-75 0 LEIM, C. 0. 000000020271 //ZEITSC"NIFT FUER METALLKVPIDEI/ --/--/1q74'V0065,N0008, PF 0139-0541 OY NAMI f 9(14 AVI OR OF 01 3 CON71 NUI I I f S I N A SOLID MATRIX Ul CL 71 ANS 109 07 9 Ltim, CAML-OTTO 000000023432 I/jfITS(HRIFI fU(# METALLKUMCf/i --/--/1974,V0061,N0008, PP 0539-0541 0 1 9z 9 S Mir 11 0 k 94 IN IV v I )ioiw oi i)Niv3jjo mi a3ssn3sia ss3ax3ts moiiviqvv L ~ L 0 - I I t 0 J d ' - - - - 9 ' - - - - A ' 116 k / 10 I N I z I a I W I I I I I I I w # I n i I I I I w ) s I I I I i~MOOOOOOO *A '41001V vv v6s s Mir id OL GISSA)S14 9WINIVII. ISNIJ34 11A13 'IVVIIIIW 91 SIMIOUS JO ]IV) IW)iQ]W li LO- Vi 10 J4 "- - -- 10 '----A 'i I 6t /SO/ - - N I I 14 jW I IV 111 1W #in t I i 11H)SI 13 1/ 1 tIO600000000 *r 'iijv 0 L 69S S Mir JJ 6 SASWI lV)I9Gl0W)kS4d 40V iv)jajw ivvjjiiw joi jn5jmw)jI moi,tvinwis jo isn 9100-iloo dd ----- A%I6L1LO1-- //m1iiajwvivjiiiw #)ni Iijimnim/i L6iloooooooo I A A 0 w I I V I 390-ziizt-ii )IN s No I IV vV 43 44 4 1 IV 1 41 wolwso mi vSo)nw ivsvw )NJ AO Wnii3wilil Imi OL~O-iSSO JA '----N'IIOOA'19611--/-- itqm()w)svoj jH)siwoivwv-w)siaoxsovxiw vinj ijium)sLmtt SZiU0000000 *W 'Ninve J90-VOON-11 )I* SIVI IVISIA 40 SMY960 3W1 ml S34OLOSI IV13W IWOS 40 Wolinelvis14 I NJ 10 S NO 11Y 9 Its IAN I )I wdy a so 14v voinv 6SW-iSSO, 44 /i9NnH3Sv0j IH)SIW 01vWv-W)s1j0)fSov)1IW VICIA ij1vW)SIIjZ// Wiooooocoo *r 'v3m3svinw Uiii IS Is I )v t VAS I NJ 0i VV IN s WjW 13 ]is )1Adv05011viiw mi swoisni)wi svg Rows oi aomijw v IS ;0- 1 S SO 4d '1000* 'j 900 A "11 6t / -- i - - dini LtINW)S1111// 1011?00000CO 31111 WS119m] 0 m 10H0000000 LtSO-&(~O 44 'QOOOM'S9OOA'1j6j/--/-- 11IONnAlIVI]w Mini Lilaw)SIIII/t 0110-1mv) V)aijl LOWL j%v it i) vn 1iMJVW silos //IfITSCMNIFT FUER MATURfORSCHUM6 A// PP 0026-0030 011 FT V( L 0 C I TY AND 14081L1 TY 0 F fL E CTROM S I M SI L I CON AT 4. 2 X AS A FUNCYION Of ELECTRIC N I (74 11907 -20L NOSSLER, 0. E. 00000001foll f/IFITSCHRIFT FLIER MATURFORS(KUN6 AUS6A8f PF 0741-0746 VOL 268 A SYSTEM -THEORY MODEL Of 9IOfifMfSI$ RTC 75-10421-06D N 000000003894 MARATN, A. I/IfITSCHRIFT FUF1 NATURFORSCHUM6 Oil --/--/1951,VO006,m----, Pp 0249-0251 THE PRODUCTION OF PL ASTI C PHOT06PAPMI C EMUt SIONS RTC ?4-12443-14f 1 000000022900 FINK, H. /11 [1 TS(MAI FT FLIER MATL)1fOjS(MUm16 61/ --/--11967,VO022,N----, P? (N6LISH YITLE NOT 61 Vf M t N T IS TT 76-58031 000000022896 DfDEK, W. 111EITSCHRIFT FLIER MATURfONSCHUNG 9// - - / --/ 1968, VD023, NCIOC15, PP 068 3 - 0686 [06 LI SH 11 TL( NO 1 61 VFM * 11 T 1 3T 1 76 -56 C127 S("ONfSmOFfm' M. 000000006322 //ZEITSCMRIFT FUEN NATURFORSCHUM6 6// - - / - - /19 7 1, V0027f N - - - - 0 PP 0649 -0659 PULSE RADIOLYSIS STUDIES Of THE OXIDATION OF ASCON BI C A( I D BY ON RADICAL AND HALIDE NADI CAL ANION COMPLEXES IN AQUEOUS SOLUTION f STC -N T-23-1314-7 3 POPP, FRITI A 000000030542 111EITSCHNIFT FUFN MATURFOOSCRUNG 8// --1--11972'Vo02?'Nooo7' PP 0850-0863 ELECTRONIC STRUCTURE AND CA4CIMOfifMIC ACTIVITY OF 3, 4-9(N1 OPYA IN[ AND 1, 2-11f X1 OPY* f ME *(?A-WERC TR-447-75 LfUT6fS, W. 000000021726 / /I (I TSCHR I F T F LIEN MATUIR FOR SCH U016. AOTFILUNG 1/1 -1-11967,V0022,00--, FF 0545-0549 BIOSINTMES1 S OF THE ELEMENT SHAPIM6 T H f B A C T f 0 1 A L CELL WALL. PART 1. DECOMPOSITION OF PIUNEIN AS 7 M f FIRST 5 Tf P 1 0 THE 6ROWTH OF T H f 5 A ( C V L U S m TC 7 5 -1017 7 -06m "INTINIfIGEN, HEINRICH 000000024987 //IFITSCKRIFT FLIER NA7VfFO*3("UM6// PP 0669-0670 t7 "FINNICH //IFITSCKRIFT FUJI XA7VIF0I3C"UN6// rP 0669-0670 V 0 L3 A SECOND-ORDER DIRECTIONAL FOCUS106 OF (HARGED PAN Tj C L f 510 MA6NfTjC F I EL 0 S F1 0 A04 ML TP -407 1 -76 0 WA6NER, H. "ItITSCHNIFT Fuff "A7UIFORS["u*G// PP 1984-1989 THE MECHANISM Of SFCONDAIY OAC 96ROUND 5L ACKf NJ NG ON rMO7064APNIC PLATES EXPOSED TO ION BEANS my( 74-12124-14F I WAINECK, P. I IEITS(PRIFT F UEN MATUR FOR SCHUNG PP 112?-1135 D I I F T V f L 0 C I T I E 5 0 1 F F U 5 10 is C 0 f F f I C I F N 7 S A N D TEMPERATURES OF PHOTOIONS IN ARGON NITROGEN AND OXIGEN sic 74-11925-201 DFIMR, P. I/IfITS(HRIFT FM 10WONSCHUNG// PP 0026-0030 DRIFT VELOCITY AND MODILITY OF ELECTIONS IN SILICON AT 4.2 K AS FUNCTION Of ELECTRIC FIE L 0 NTC 74-11907-20L s DEIMEI, P. //l(ITSCNRIFT f U(N PATURFORSCHUot6// PP 0026-0030 DRIFT VELOCITY AND MOBILITY OF ELECTIONS IN SILICON AT 4.2 K AS fUNCTION Of ELECTRIC f I F L I OTC 74-11907-20L 0 SCHNEIDER, 0. I/jEITSCHIIfT FUE1 MATUIFORSCMU06// PP 0250-0270 SNU6NIK0V-DF HAAS EFFECT AND #AND STRUCTURE INVEST16ATIONS IN SISMUTM-ANTIPIONT AtLOTS IT( 74-11906-20L I SCHNEIDER, 0. //11EITSCHNIFT FUER MATURFORSCHU06// PP 0250-0270 SHU6MIKOV-DE HAAS EFFECT AND BAND STRUCTURE 000000024987 000000006658 000000009615 000000012963 000000012668 000000012667 00000001?961 DEIMEI, P. /It I IS CHR IF T f U(I PAT UP FOR 5 CH UP6 PP 0026-0030 DRIFT VELOCITY AND NOBILITY OF ELECTIONS IN SILICON AT 4.2 K AS FUNCTION Of ELECTRIC f I F L I OTC 74-11907 -ZOL 0 SCHNEIDER, 0. I/I[ITSCHlIfT FUE1 MATUIFORSCMU06// PP 0250-0270 SHU6NIKOV-01 HAAS EFFECT AND #AND STRUCTURE I NVE STI 6 AT ION S IN 81 SMU TM -ANTI MONT ALLOYS IT( 74-11906-20L I SCHNEIDER, 0. //lEITSCHRIFT FUER MATURFORSCHU06// PP 0250-0270 SHU6PIKOV-DE HAAS EFFECT AND BAND 3 TAUCTURf INV(ST16ATIONS 10 OISMUTH-ANTIMONY ALLOYS OTC 74-1 1906-20L I FAINAL, P. //IfITICHRIFT FUER NATURFOASCKUP6// --/--/1973,V ---- f PP 0759-0761 VOL 26A MEASUREMENTS OF BARKHAUSE* SPECTIA OF F f SP F C I ME It S 6UO. PROPRIETARY INFORMATION OTHER 3 (ONTACT f ST( fSTC-mT-23-346-75 I blosolloK, S. /lIFITSCHAIFT FUIR NATVRfOASCHU06/1 / - - 119 7 3, V 028 Ap - -p Pp 0467-0491 MAGRETOPFCMANI CAL PROPER TI FS OF MU-NE TAt OTC 74-11993-20( 9 FLEMIN0, P. /IZFITSCMRIFT FUER METURFORSCHUN6/1 In - - 0 P P I Do 5 - 100 6 VOL 268 MOROARINE-CONTAIRIAG CELL ELEMENTS IN THE STONATO-GASTRI C NERVOUS SY STEM AND IKE (00 POP A ( AN 01 A( A 0 F SC141 STOC Eft C A 6R E6 AR I A F OR SK OTC 74-13417-06( 0 KUKLf, 0. I/ItITSCHOIFY FUER OOTHOPAEDIF UND lHof 6RENIGEGIETE/i PP 019?-0196 SURGICAL TREATMENT Of CHRONIC FISULAR L16AMENT INSUMUENCY 000000012668 000000012667 00000001?961 000000013495 000000006641 000000026571 000000016991 MAGRETOPFCMANI CAL PROPER TI FS OF MU-ME TAt of T C 74-11993-20( KLEMPAP N. /Z F I T 5 Cm I IF T F U I I NET URI OR S c H UN6 / 1 PP 1085-1006 VOL 268 MOROARINF-CONTAIRIAG CELL ELEMENTS IN THE S TOM ATO -6 AS TR I( NERVOUS SY STEM AND THE COO POP A ( AN 01 A( A 0 F SC141 STOCEOCA 6RE6AR I A F OR SK RIC 74-13417-06( KUKLf, 0. "IfITSCHOIFT FUEN OATHOPAEDIF UND INIF 6RENIGEGIETE/i PP 019?-0196 SURGICAL TREATMENT Of CHRONIC FIBULAR L16AMENT INSUFfi(IENCY NAVY/ NNMC 00. 17 5 3 8 WEBER, 6. //ZFITSCHRIFT FUEA PARASIT(OKUMCf// PP 0195-0506 GLYCOL FIETMACITLATE fFIBED0106 AND 1-?UM SECTIONING OF TICK TISSUE AND WMOLF TICKS NT( 74-11480-06C F ALLER, N. //1(17S(MRIFT FUER PFLARIMINAEMOUNG DUEN6UND UND 6ODfNKTNDIl,' --t--/1972,V0131,N0002, PP 0120-0130 SUL I UP DI OX I Of HYDR06ENSULFIOE NITROUS 6ASES ANO, AMMON[ A AS SOL( SOUR Cf S OF SUL I UP AND NITR06EN FOR HI 6HER PLANTS RTC 7 4-117 37 -020 0 RAUIE16116, 1. //IEITSCMRI FT FUJI PFLANZ FNERNAEMNUR6, DU(N6UN6 UND BODf"KUNDE)l FF 0035-0038 11 NC EN11 CMAERT I N THE 61OUND AND DAMAGE It ON ZINC TO PLANTS UNDER WIRE NETTING ITC 74-13384-020 IAUTEN BERG, E. t/IfITICHNIFT FUER PFLANZINEONAENNUM6, DUENfiUNG UNO lOD("XUNDf'! --/--/1964, volo6,N----, Pp 0035-0038 ZINC [NIICMM(NT IN THE 61OUND AND DAMAGE FROM ZINC TO PLANTS UNDER WIRE NETTIN6 NTC 74-13334-020 1 Kt[TT, A. /11FITSCHNIFT FUEN PftANIfNfINA(HOUN6, DUMUN6, BODENKUNDF/I VDI 11, NOOD3, PP 0188 -019 7 THE INFLUENCE Of SOIL AND SOIL USE 00 TME NIIIAlf NITROGEN CONTENT OF NATURAL WAICIS RTC 74-13418-02C N KLETY, A. //lf[TSCMRIFT FUJI PFLAXIMANA(MOUNG, DUEN6UNG, BODENKUNDE!l 1965, V01 11, NOOO5, PP 0186 -019 7 THE 1 NFLVENCf OF 301 L AND $01 L US( 04 THE 00000002657, 000000016991 000000000612 000000001635 000000016149 0000000157?2 000000015699 000000016126 THE INFLUENCE Of SOIL AND SOIL USE 00 TME NITRATE NITROGEN CONTENT OF NATURAL WATERS 0 T (74-13418-02C N KLETY, A. 000000016126 //If[TSCHRIFT FUJI PFLANIMANA(MAUNG, DUEN6UNG, IODENKUNDE!l 1965, V01 11, M0005' PP Oleo -0197 THE INFLUENCE OF SOIL AND SOIL USE 04 THE NITRATE NITROGEN (ONTFNT Of NATURAL WATERS 0 T C 74 - 134 It -OZC 0 RED(#, H. 00000003'0~"6 I/ItITSCHRIF7 fU[1 PfLAMIENKRANKHEITEN, PFLANIEMPAT"OLOGIE UND PFLARIENSCHUTZI/ PP 0427-0438 INVESTIGATION ON THE I(COLONIIATION OF (14 EMI (ALLY SYERMIED SOIL NT( 75-10178-020 1 P F L L F71 [A, 6. 000000009172 t I f I T 5 C H R I F T F U f A F F L A N I f N P M y 5 10 L 0 6 1 F I PP 009?-0114 FACTORS OF ADR06EPOESIS IN VITRO IN NICOTIANA TAOACUM MTC 75-10402-020 0 0 UK AND, J. 000000003787 //IEITSCHRIFY FUER PFLARIEMPMTSIOLOGIE// Pp 00?6-0034 PLANTS FROM P107OPLAS7 50F PETUNIA MTC 74-12213-06C SCHAHABI, S. 000000005606 I/ItITSCHAIFT FUIR PFL ANIERNAENOUNG (DUENfiUM6) UNO 19ODF11FUNDf --/--11970,V01?5,mD0D3, PP 0193-0204 TH(INFLUENCE OF SYNTHF T I CIRON OXIDES ON THE A66RE6ATION Of TWO LO(SS SOIL MORIZONS of T C74-12277-DZO C I Elt my, M. 000000019?88 //IfITSCORIFT FUER PHYSIK// --/--/1924,VO050,N----, P? 0250-0267 THE MEASUREMENT Of THE THERMAL SLIP OF 6ASES *NASA TT F 16476 1 c1famy, m. 000000020316 //ZEITSCHRIFT FUER PMYSIK// --/--/1924,VO030,N----, PP 0258-0267 THE M[ASU*FM(NT Of THE THERMAL SLIP OF 6ASES 12 PP N A 3 A T T F 16476 0 NUMERICAL CALCULATIONS Of THE 2S TERMS OF ORTMO- AND PARA-MELIUM 14 PP RD /OR ML TR -29 1 MYLLERAYAS, Yl. A. 000000023105 / /It I I S CHO I F I I UER PH 1 $1 K --/--/1930, "0065, N - - - - f Pp 0759-0762 NUMERICAL ( ALCULATION OF 7 M f T FR MS Of OR T"O AND PAR A-MELI UP OR OIL IN 29 17 1 LONDON, I. 0000000D$631 //IfITSCHRIFY FVfA PHYSIKI/ P? 0143-0174 A IN FOR I OF PON ADIABATIC M[MICAL PROCESS N I (7 4 12899 -01 D I GERLACH, W. 000000014770 ( 17 SCRO I I T F UJO PHY 51 K -/19 32, PP 0043-0058 NO (06LI SM fil Vf X *NASA IT f- 16480 0 612LACM, W. 000000014774 IlIfITSCON IFT FUFR PMVSIK// --/--119 32, VOO?O,N----, PP 0043-0058 NO (016LI SH 61 VEX *NASA IT F-16480 9 GERLACH, W. 000000020320 11 (1 TJCMA I I T F UEN PH Y 51 K I PP 0043-0059 INVESTIGATION OF RADIOMETERS 22 PP NASA TV f 16480 1 TROST, ADOLF 000000025098 //IfITSCHNIFT FUER PHYSIKI/ PF 0257-0264 METHOD FOR MEASURING NIGH RADIATION INT(M SITIES WITH A COUNTER TUBE *FSTC AST-17001-002-76 9 RASSOW, JUE16EN 000000014735 / 11 (1 TSCHR I F I I UIR ?MY SI K --/--/1962,V0170,0----, PP 0376-0392 APPLICATION OF IN( NORMALIZED VASICEX MET1400 TO NONABSORIDIN6 SINGLE VAPOR-DEPOSIIEO LAY(IS ON GLASS CAROIERS 24 PP NASA IT f-16261 I 0 401 [ L14FT (I , M. 6. 000000010906 //ZFITSCHRIFY FU(O PKYSIK/l PP 0289-0293 MOLECULAR SOUND A83O#PTIOM 10 81010t AND C V (LOO I X A6 INS FSTC-MT-23-0349-75 BERTHOLD, 6. 000000010972 11Z El TSCKOI IT FUEN PRY SIK// BEITHOLD, 6. / IZ f ITS C K# If T F U(I PRY 31 K --/--/1964,yol8loN0003, PP 0333-0343 ON YM( INFRARED TRANSMITTAN(f OF BEO, OFS M60, Mfi S AND L120 MTC 74 11911-20L DRAWIN, H. W. /il(ITSCHRIIT fU(O PKYSIX/1 --/--/1968,V021 NO004, PP 0404-0417 ON IN [ AMALMTICAt EXPRESSION OF TM E I ONI I A71 ON (I OSS -SEC I I ON FOO ATOM -A Tom CO L L I Sl ONS AND ON TmF ION-ELECTRON RECOMBINA710M IN DENSE NEUTRAL 6 A S ( S N T C 7 4 - 119 10-201 0 l(pPfmfFLp, F. /I El I S C"A I F T F U F R PH Y 51 K / I PP 0391-0399 ANISOTROPY OF PL ASMA OSEIL L ATIONS IN 61APHI I[ N TC 7 4 - 119 09 -201 0 BUCHHOLIP I . 1 11 f I TSC141 IFT F UEN PHYSIK/ --/--11969,VO22?,N0005, PP 0440-045? ON THE POSI TION Of THE MAXI MUM OF THE YfILD CURVE IN SECONDARY ELECTRON EMISSION NTC 74-11912-2044 N KUSCH, X. J. //IEITSCHNIFT FUER PHYSIKI/ PP 0257-OZ68 SELF-110APERIN6 OF PRINCIPAL S(lIfS LINES OF RUSIDIUM AT M1614 NUMBER OFNSIIIES 17 PP NASA IT F - 16 301 8 O(CMSN[R, 14. 11 El TS CHOI F I F UIR PM Y 31 K / 1 PP 0057-0058 INVES116ATIONS ON SPUYTERIN6 FROM SOLIDS WITH Olit I OUE I ON DOP49AR ONE 0 T Of POLY Cl 1 3 7 AL L I RE ME I AL SURFACES 10 TNf (Nft6Y DOMAIN AT 1 KFV 27 PP (10 A Of XL TO -29 68 1 5 C"Ofwl f . I/I(ITSCHRIFT FUEN FNYSIKALISCHE CMFAlf LHP 116)1 - - / -- t 19 5 1, vaig 7, "0005, PF 0145-0160 ON THE DI FFUllO* OF CADMI UPI LEAD AND (OPPER (1) IONS IN SILVER SOOKIDE CRYSTALS ALSO NO 4 000000010972 000000009612 000000009611 000000009626 00000001036 000000027059 000000028674 Pp 0111-0112 EXPERIMENITAL DETERMINATION OF THE BY PASS TORTUSO17Y FACTOI AT DIFFUSION IN SWOLLEN GELS RTC 7 4 1 ?89 1 -07 D BAILITIS, f. /IZEITSERNIFT FUER PMYSIKALISCHE (MEMIE NfUE FOLGE!t PP 0102-0112 THE YIELD OF OXY6fN ADSOOPTIOR OY POLYCRYSTALLINE S I LV ER DUN IMG ELECTION IRRADIATION AT A LOW TEPPER ATUR ( I C T C - 119 03 NEUMANN, 6. /IZEITSCHRIFT FUEN PHYSIKALISCOE CHEMIE NEUE FOLGE// --/--11q73'Vo0850N----, PP 0283-0286 ACTIVATION ENERGY Of IMPURITY DIFFUSION 00 METAL SURFACES NTC 74 12690-070 L ANG, 6. /11FITSC"RIFY FUER PHYSIKALISCM1 CHEMIE NEU[ FOLGf// 0145-0155 HEIERHMOUS I SOTOPf EXCMAN6f CRYSTAL GROWTH, AND DISSOLUTION OF IONIC CRYSTALS IN THE EXAMPLE Of LEAD SULFATE RTC 74-1289 2-070 0 NERUMANN, K. /IZFITSCMRIFT FU(R PHYSIKALISCHF CHFMIFJ~ PP 0150-0166 OEIER141MATION Of SUIFACE DIFFUSION OF POTASS JUN ATOMS SASED Of THE DATE OF CRYSTAL-ED6F fROMATION IN SUPERSATURATED VAPOI RTC 74-12506-070 1 NERUMAMN, K. MEITICHNIFT FUJI PHYSIKAIMME CNFMI(I/ --/--11963,VO037,N----, PP 0150-0166 DETERMINATION OF SUIFACE DIFFUSION OF POTASS JUN ATOP$ $AS[* ON IN( RATE Of CRY STAL-EDGE FROMATI ON IN SUPER SATUR ATED VAPOW NTC 74-12506-070 0 INLE, A. //IEITSCMRIFT FUER PHYSIQUE CMFMIE// Pp 0572-0576 FOR14AIlON OF AMMONIA IN EL(CIROLYSIS Of NJ IN I C ACI 0 ORML IN 4024 0 MUCH, A. //ZFITSCMAIFY FUER PRAKTISC"f ANAISTMFSlf UND WIF0f09(LE~()N6!i 000000014927 0000DO008632 0000000 16 36 Z 000000005629 OGOOOOO?8675 000000020273 0000000"905 FOR14AIlON OF AMMONIA IN EL(CIROLYSIS OF NJ IN I C ACI 0 ORML TR 4024 U C A //ZFITSCMAIFY FUIR PlAXTISCM1 ANAISTMFSlf UND WIFOERBELEBUN61i --/--/1973,V00D8,M----, PP 0166-0171 MEASUREMENT OF (NO-EXPIRATORY LUNG VOLUMENT (FIC) DURING (X(#Cllf MTC 75-11730-D6P WERNER, M. P. I/j[IT$CMlIFT FUER PIAXTISCHE ANAESTMESIE// PP 0121-0127 CONTROL Of INFECTION ONUTFS IN AN INTENSIVE C At f UNI I 6U0 COP111GHT MAt(RIAL OTMEAS A(F(0 TO MNMC It NO C 1756 MAE V , W . Ill(ITSCHNIFT FUER RICH7SM10111MI/ PP 0079-0099 METHODOLOGY AND CONCLUSIVENESS OF PHYSICAL fXAMINATIONS Of LIVING PERSONS IMM101AIRT AFTER CRIMINAL OFFENSES mmmc 1739 DIfROFf, H. 6. t/IEITSCMRIFT FUER RKINOLOfilf UND OTOLO61F// 01/01 /19 66, V 004 7 , N - - - -, PP 0058-0063 U I I L I IAT ION OF THE MAXIMUM VALUE S TO# F F 0 R I H F LEVEL FREQUENCY COUNT WITH INTERMITTENT WORK NO I St 9 PF, GUO. COPYRIGHT INFORMATION OTHFIS CONTACT FSTC Aft M / F $I(-AST-1810i-097-75 I ROTH, H. -P. //IEITS(HRIFY FUEN TIFIPKYSIOL0611, TIERENAENRUNG UND 1UTTfRMlTTFLKUN0[// --/--/1974,V0033,N----, PP 0062-0067 IMF A( 11 (1 TY Of PANCREAS C AR DOXYPEPTI DASE 5 A AND 0 DURING 1IM( DEPLETION AND REPLETION OTC 75-11597 -06F 0 KINCHMSPER, M. //ZFITSCHNIFT FUEN TIERPKYSIOL061E, TIEREONAEMIUN UND fUTTERNITTELKUNDE/I --/--/1973,VOO31,N----, PP 0268-0274 THE EFFECT OF IRON, COBALT 01 NICKEL SUPPLEMENTS I N I I N( D(Fl Cl ENCY OTC 74-12003-06P 0000000"905 0000000?1202 000000020785 000000030238 000000017900 000000006635 KIAC"fifSSMER, M. 000000009187 AFTER CRIMINAL OFFENSES NMmC 1739 000000030238 t/IfITSCMRIFT FUER 1141MOL061E UNO OTOL061f// 01/01 / 1966, wOO47 , m- - - -, PP 0058 -006 3 U I I L I I AT ION Of THE MAXIMUM VALUE S TO# f F 0 R I LEVEL FREQUENCY COUNT WITH INTfORITTENT WORK NO I s[ 9 pp GUO. COPYRI6MT INFORMATION OTHERS CONTACT FSTC Aft M / F SIC-AST-18101-097-75 R 0 IN , M . -P . 000000017900 //IEITS(NRIFY FUEN TIFIPKYSIOL061t, TIERENAENRUNG UND IUTTFRMITTELKUNDE// PP 0062-0067 I M f A( 11 (1 IT Of PANCREAS C AR BOXYPEP 71 DASE 5 A AND 0 DURIM6 JIM( DfPLETION AND REPLETION NT( 75-11597 -06P KINCHMSPER, M. 000000006635 /tIFITSCHNIFT FUll TIERPKYSIOL061E, TIEREONAEMIUN UND fUTTERNITTELKUNDE/I --/--11973,VO031,N----, PP 0268-0274 THE EFFECT OF IRON, COBALT 01 NICKEL SUPPLEMENTS I N I I NC �(F1 Cl ENCY OTC 74-12003-06P KIAC"fifSSMER, M. 000000009187 1/11ITSCHRIFT FUEN VIERP"YSIOL061f, TIERERNAfHOUN6 UNP fUTTfRMITTfLKUM6f// --/--/1973,V0031,00005, PP 0268-0274 THE EFFECT Of ff, CO AND NJ SUPPLEMENTS ON I I MC D(FI CI ENCY MAC C-13083 91 WELD, M. J. 0000000Z8 58 7 //IEITSCMRIFT FUEA TROPEWPIZIS UND PARASITOLOGIE// PP 0435-0438 FLUORESCENCE ANTIBODY TEST FOR FILARIASIS WIT" A NEW EMBEPOIN6 f(CHNIOUE FOR THE ANTI 6(M OTC 74-13419-06F PROBST, 0. 000000016448 //ZEITSCMRIFT FUfl UNFALLNEDIZIM, BENUFSKRAPIKKEIT/i -- f -- / 19 7 1, V0064, 00003, Pp 017 7 -019 1 NOISE-INDUCfb DEAFNESS: DIFFERENTIAL DIA600311 CONSIDERED IN SWISS INSTITU71ON OF ACCIDENT INSURANCE AO K/f SIC -m Y-23-1530-7 5 Ilk, H0[66fl, DIfTfR 000000026441 1 1-1 -... ...- I ..r t .8 AM 9 m I no I I lot m xTC 74-13419-06F PROOST, 0. //ZEITSCMRIFT FU(I UNFALL"(DIZIN, BENUFSKRANKKEIT/i - - f -- / 19 7 1, V006 4, 00003, PP 017 7 -019 1 NOISE-INDUCfb DEAFNESS: DIFFERENTIAL DIA600311 CONSIDERED IN SWISS INSTITU71ON OF ACCIDENT INSURANCE A09/f SIC -M Y-23-1530-7 5 Ilk, HOEMR, DIETER / /I [IT SCHN IF T F UEN UPF A L LPIE D I I IN, BERUF SKI ANKMEI 7FN -1-11974,V0064,010003, Pp 0164-0186 OVERALL EFFECTS Of INDUSTRIAL NOISE ON PIAN ARM/FSTC-14T-23-1523-75 i VA16A, 8. ItIfITSCHRIFT FUEN V#OLOfiI( UND REPMROLOGIF// PP 0927-0932 SU-GNORMAL URINARY 6LUCOSE AS A 71CMMIQUE FOR D(Y(CTIN6 fi(MVINE S16NIFI(ANT BACT(I IUN I A NTC 74-12325-061 TANNENBERG, J . I/IfITSCHAW FUFf UROL061E// PP 0082-0105 8 1 L A T f I A L C A N 0 1 0 1 A S I S 0 F T M f I F 0 A L P f L V I S IN A DIAOFTIC NNAC 1773 ODPONE, f. //IflTSCMRIFT fUf# VULLOAMOL61f// --/--/19?1,V0D06,V0002, PP OOSS-0096 T"f SEISMIC CATASTROPHE IN MEXICO ON 3 j AN 1920 US6 St 17 5 8 THIELEMANN, M. //IEITSCHNIFT FUER WASSER- UND ABWASSFRFDRSEWUNGI/ --/--/1q?4'V0007'N0003' P? 0091-0093 IDENTIFICATION AND DETEMP410ATION OF 1,4- IfNIOQUINONE IN WASTE WATER$ FOOM TME (OAL- PA OCE SSI P6 1 NOUSTR T 6 PP f I I AORML TI-2945 LFISTIKOW, S. //ZFIVSCHRIFY FUER WfAKSTOFFTF(MMIK// --/--/1974,V0005,MO001, ?P 0034-0041 STRESI-RUPTURE TEM MG O~ lual NG UNDER SUPER - 000000016448 000000004Z20 0000000Z4180 000000015003 000000027120 000000021442 /11FITSCHNIfT FUER WfAKSTOFF7FCHNlK// --101/19?5'vo006'N----' PP 0011-0016 NOT CORROSION IN BUINIP GAS AT 1?00 C 17 PP N A S A I I F 16 5 D9 0 BARTSCH, W. 000000025746 //IEITSCMRIF7 FUER WIATSCHAFTLICKE FERIIGURG/l - - I - - / 19 7 1, V OD6 6, N 0002, P P 00 19 - 009 4 CALCULATION OF NO#-STANDAND-SIIE TUBE 01 SI 1 1169 8 BRAND[moulfifl, N. 000000006323 /1j[IY$(MlIfT FUfl WIS PM0706PAP"lf PMYSIK CSFPIfl~ PP 0113-0118 INTERACTION BETWEEN DEVELOPER IN61WENTS AT HI GN PH VALUES 10 COPPEN 5 A 7 1 0 X D F V f L 0 P f R 5 F SIC -NT-23-1 353-7 3 ARENS, H. 000000017527 //Zft7SCHNIFT FUEN WIS PM0106PAPKIF-PHYSIK-CHEMIE PP 0097-0102 Poo 7 -9 DETERMINATION Of THE SURFACE AND INTERNAL IMAfif ROUTINE METHOD PROBLEMS FSTC-mf-23-1352-73 0 000000003892 MET FR, K. / I f I 15 C H I I F I F U f A W I S 5 f N S C H A f T t I C H F P m 0 7 0 6 1 A P m I F P m 0 7 0 P H If 5 1 K U N 0 P H 0 T 0 C H M I f /--/1960, VD054, N0004, PP 008 1-009 1 ON THE INFLUENCE OF 5-METHYL-7-OXY-1, 5, 4,- It I AZ At 000111 1 WE . 0 TM f 01 1 6 1 N AND T H f I P1 T ( N 5 1 T Y Of IRE I -BAND I N IN S F N Sl I I I A T I ON 0 F Sl L V ( 0 J ALI Of f MUL 5 1 ONS W I IN CANDO C Y All I ME 3, 4 T H COMMUNICATION 00 OPTICAL SENSITIZATION AL SO 10 6 NIC 74-12436-14F 0 FRITZ, WERNER C. 000000018264 l WISSENSCHAFTLEC"f 1001,06111~ f I/Ifly S, Hie I FU - - / -- / 19 z ' Yl 3 1 0 PF 050?-0587 l j 106 L I SH RKNOWN I 7 1647 1 0 F p A S A I FRITZ, CL. 000000020303 //ZEIYSCMRIfT FUEN WjSSjNSCMAF7L[CMF ZOOLOGI(Ii PF 0502-0587 STUDIES 00 IMF OLOLITHS ON THE T(LJOSTS 126 PP NASA IT F 16471 0 UNKNOWN 0000000?2891 / / Z C I T 3 C H I I f I I * I f L L F 0 R 3 C " U N 6 --/--/197Z,V0129,% ---- I PP 0217-0236 S09SL0000000 ZiMoooooco 9V6610000000 AINO lN3WNV)AO9 *s-n oi o3iiwii moiinvivisio 341101N) IANOIHL gow wvoiw) 4voinvowisowi ajiva4Amia a sisilowill o?Oo-JLGo J4 /,mw3H) wiwigiiv own iw)siwvgvovv vnj iotimisLmit -m 'nv4Nvjs S1-90z-U-Li4-)lSj AINO INIWMMJA09 *s*n oi ojiiwii aoiinvivisiq 341101w) Ilmolki 4mv 301101w) ixosnVoWhsoNj 43014AM14 10 S ISAIONI)313 0?00-J~00 44 '90J0M'----A'096t/--/-- 1/31wjw) 3w13W)91IV own 3W)SINV96OmV Inj LjlVW)S1Ij1// *w 'nvomvds ~1-jjwL-sNv vi / 1 v)n/ 4v i SI)ISivw )INV900 101 S40MIJW NOILISOJWO)34 -11pt 10 3)mVwV0j4j4 IML Vol Wilsks 411INVW33W ijj0-1J?0 44 '~00011'1110A'~160--/-- 314)SILAIVNI Inh LJIfW)SlIJ1t/, *5 'jjVw'A Wit is is iftvzooooooo 610izooocooo OZOLZOOOOOOO ANISA401 1331S 3W1 VI S314WVS 4 1 W) 10 S IS A IV 19V IV) IW I H)OVI ) 34S I MI LIJO-JOJO 44 ~IIIWJW) IW)SIIAIVMV VnJ lillW)SIM// *m 'dwul 1 OOOSS-91 11 Slim's sn IV on v sn Is sv vv) ws 11 4 1 o9 u I SONV113 A401)1110 J0 AJO)SON31M movi)jlj 9161"nv3s MO-0SO Jj /j9mnW)S1ojI1jI VIA1 1jlVW)S1I37// *A 'lHodille 0 000~S-91 11 S11014 s niv uny so is sw vv )w i vold])30 A101)WO 10 AJO)SOV)IW NOW313 9MINAV)s ISIO-6ijO dd 'pt 'IROJI319 Mes-91 11 Slim# NIA19 LOW 11111 WS i19K] qO LO- S600 dJ LOA '?i 6k jjqNnw)jtojii3j vini jjijw3SjI)jt/ MRONIwn k I ZO 91- 91 11 $1 IN, MIA19 low Ut 11 WS119*1 --/--/1973,VOO13,NOOO8, P? 0281-0207 POSSIBILITIES FOR PRODUCTION Of METALLI( MY ON 06(m AIR /fTO-1 P(RS) -1 -1947 45 If 6ifil, U. //IFITSCMOIFY FUR OAS ft~37 UND ffiNMELDEWESIN/i 00 [46LI SH Tj 7Lf a NTI 5 1 T 75 58 008 JACRICKE, WALTHER I IFI IS CHI IF I FUN FLEKTROCH(HIE DERICHTE D E 0 0 U NS F k 6 F S F L L S C H A F IF U 0 PHYSIKALISCME CMEMIE// /--119 590 V006 3, "0004, PP 05 21 - 05 32 RATES Of SOLVATION AND DIFFUSION IN THE COMPLEX SOLUTION Of SALTS * TI C SCHREINER, 1. /111ITSCHNIFT FUN (LEXTROCHERIE/1 --/--11930,V0O36,NO012' PP 0953-1040 ANODIC OXIDATION OF ACETIC ACID IN SULFURIC ACID SOLUTION 19 PP A((-0RNt-TR--?863 JACNICKE, W. /11FITSCHRIFT FUR ELEKTROCHEMIE/I --/--/1959,VOO63,NOOo4F pp 0521-0532 SOLVATION AND DIFFUSION RA713 10 THE COMPLEX DISSOLUTION Of SALTS 37 P? EN OA UCA L To -1 D9 4 1 0 ST. GOYTWALD I E I 15 C 0 9 1 F I F UR f I S. C N E I F I PP 0063-0084 00 ( 06 L I SH 11 7 L F * EP A 10 355 -7 5 00"EARt K. F. I/IfITSENRIFT FUR FLU6WISSENS(HAFT// --/--/19?4,wOO22,mOOO5, PP 0153-0163 OFVLI SCIENTIFIC INVEST16ATION Of RESCOE AND I F COVER I ST S TENS ( P AN ACH UTE S) F SIC -H T-25-77-75 I UNKNOWN /11(ITSCMRIFT FUR LARYNGOL061f, RHINOtOGIE, 0TOLD61fil PP 0636-0941 H F AN I NG LOSS [WIN A PREVIOUSLY OARA6FO INNFN (A# ON THE OPPOSITE SIDE. Alm 000000013938 000000023423 000000009476 000000027093 000000013823 0 00 00 0 0 3 07 08 000000024919 C .F To AN 5 69 35 //jfITS(HIIFT FUR M(TALLKUNDE~l - - / - - / 19 7 3, V 006 4, N 0004 , P? 028 0- 028 6 OPP AT I #I L I TY Of N A T F I I A LCOMPONENTS IN MfTAL C [ I AMI C (OAP 0 5 1 T f 5 -T I( I L 0 /6 - 5 04 - 05 0 0 WEND(IN6, U. /flEITSC140IFT FUR M(T(OROLOGlf I/ --/--119?5,Y00Z5,N0 0?, PP 0103-0111 THE ME ASUR E14ENT AND T 114 A T 100 OF POTENTIAL EVAPOTRANSPIRATION mNASA TT F-16671 U"xpOWM //IFITSCHRIFY FUR MILITARMEDIZIN/1 -1-09730 v----'N0004' Pp 0191-0193 TOXINS Of SABOTAGE A C SI K 5 66 1 1 STRIMMIEL, 0. //IFITSCMRIFT FUR MILITARMEDIZINF// PP 0298-0298 ACTUAL STATE Of RESEARCH ON ORGAN OPHOSPHORES ANTIDOTES ACSI K 5662 0 JOHANNES, WILL( /11FITSCHRIFT FUN MORPHOLO61f UND OKOLOfilf DER TIElf/I PP 0101 CECIDOSfS (I (NITA CURT AND 175 GALL ON SCMIXUS DEPENDENS 00 T f 6 A aNTIS TT 75 55014 0 6REILIN6, N. //IEITSCHRIFT FUR MATURFORSCHUnG A// --l--/19?2,V00?7,*OO04, PP 0414-0419 DFT[ClION AND DETERMINATION Of A HYALVIONATE PROTEIN COMPLEX IN THE PERITOMEAL FLUID Of RATS AFTER PHYTOMEMA66LUTIMIN Inif (TION 13 PP NAFS ON LOAN CLUSIUS, KLAUS //I(IYSCHNIfT FUR RATURFORSCMUN61/ --/--/1955,v ---- PP 0545-0551 VOLUMN( 10A LOW TEMPERATURE RESEARCH. XIV. ATOMIC AND ELECTION HEATS Of INODIUM AND IRIDIVM BETWEEN 10 DEGREES AN 273 DEGREES K 000000019189 0000000?5262 000000015268 000000015267 000000013935 000000004084 000000010398 PP 0101 CECIDOSfS (I (PITA CURT AND 175 GALL 0 MSCM I XU S tEPENDENS 00 T f 6 A aXTIS TT 75 55014 0 61[ILIX6, N. //IEITSCHRIFT FUR MATURFORSCHUNG A// --l--/1q?2'vOO?7'p0O04, PP 0414-0419 DETECTION AND OfTERMINATION Of A HYALVIONATE PROTEIN COMPLEX IN THE PERITOMEAL FLUID Of I AT$ AF TfR PHYTOMEMA66LUTIMIN I Rif C T ION 13 PF NAFS ON LOAN CLUSIUS, KLAUS //I(IYSCHNIfT FUR RATURFORSCMUN61/ --/--/1955,V ---- PP 0545-0551 VOLUMN( 10A LOW TEMPERATURE RESEARCH. XIV. ATOMIC AND ELECTION HEATS Of RNODIUM AND IRIDIVM IfTWfEN 10 DEGREES AN 273 DEGREES K *NASA 7T F 16433 0 DANI(LPEVER, It. 6. I/j[I TSCHNIFT FUR PHYSIK// Vol?$, PP 0289 -029 3 MOLECULAR SOUND A&SORPTION IN O(OHME AMP CYCCOMEXAME 6UO. PROPRIETARY INFORMATION OTHERS CONTACT FSTC FSTC-j4T-23-0349-75 A WALLER, 1. //Z(1 TICNIlf T FUR PHYSIK// Pp 0370-0588 TH f MA6Xf 11 Z AT ION Of P At AM A60( TIC C 0 T S I A L S IN ALTERNATING FIELDS 25 PP 6VO. COPYRIGHT INFORMATION COK7A(T FID AIRIFTD-MC-13-1126-15 I JURGEN, RASSOW //l[IYSCHRIFY FUR PHTSIKI/ - -I -- 119 62, W01 ? 0, N - - --, PP 037 6 -039 2 APPLICATION OF THE NORMALIZED VASICFX WHOP Of NON-ASSON8106 LAVERS OF 6L A 3 5 SUBSTR ATE S NASA YT F 16261 9 ONE#, H. I/z(IT$C"RlfT FUR VERNESSU06SWESEN/1 ---- pploolo, PP 0453-0461 A THEORY FOR THE ANALYSIS Of COVARIAMCf MATRICES aDPAAC 000000004084 000000010398 000000013496 000000024963 000000011013 000000009760 IN ALTERNATING FIELDS 25 PP 6V0. COPY116H7 INFORMATION COK7A(T FID A I k I f T D - M C - 13 - 112 6 - 15 JURGEN, RASSOW 000000011013 I I T S C M R I F 7 f U I r H T S I K I 1 19 6 2, V 0 1? 0, N - - - -, P P 0376 -039 2 APPLICATION OF THE NORMALIZED VASICFX WHOP Of MON-ASSONDIN6 LAVERS OF 6L A 3 5S U 9 3 T IATE S NAS A YT F 1626 1 ONE# , " . 000000009760 1 / I ( 17 $ C " R If TF up VERNE SSUN6swf SEX// PP 0453-0461 A THEORY FOR 7 H [ ANALYSIS Of CO VARIANCE MATRICES aDPAAC [MR, M. 000000015632 Ill(ITSCHNIFT FWVFlMESSUM6SWfSEm// --110/1974,VOD99,00010, PF 0453-0461 A THEORY FOR THE EVALUATION OF COVAPIAN(F MATRICES DISTRIBUTION LIMITED TO U.S. GOVERNMENT ONLY OAAAC-TC-2084 fe"Em, M. 000000016059 //I(ITSCMNIFT FUR VERKESSUNGSWESEM// --/10/1974,VD099,NO010, PP 0453-0461 A THEORY FOR THE EVALUATION Of COVARIANCE MATRICES DISYRIBUTION LIMITED TO U.S. GOVERNMENT ONLY 0 A A A C - I C-2084 MORITZ, M. 000000003764 /IZEITSCHNIFT FUR VflMfSSUM6SVF5EN// --/01/1975,VO001,NOOOI, PP 0015-0021 THE FUIURE Of 61AVIMETRIC GEODESY DMAAC THIELEMANN, HORST 000000029276 /ilfiTSCHRIFT FUR WASSfR- ADWASIER- fORSCHUN6// --/--/1974'VOOOT'NOoO3' pp 009 1-0093 IDENTIFICATION AND DETERMINATION Of 1,4-DENIO 0 Ul NONE I A WASTE WATERS FROM THE COAL- PROCESSING INDUSTRY* fl 0 /0l ML /TI -2954-75 CARL[*, J. C. 000000021446 i/l[ITSCHNIFT FUR WEAXSTOFF71CHNIK/I --/--/1975'VOoO40'NO0O8, PP 0410-0416 THE EFFECT Of AN ALT $1 S, H ( AT -TI f AYMEN T AN D STRUCTURE 00 SUSCEPTIO1 LI TY TO I NTER -60 AMULAR $TO ESS CORROSION CR ACKI MG OF NI C KE L -CHR OMI UP- IRON ALLOYS (ALLOY 800 AND ALLOY 600) 81 SI 12929 1 L(ISTIKOW, S, 000000016280 //I(IYSCHNIFT FUR WINKSTOFFTECHOIK// --/--/19?4,V0OO5,X0001, PF 0034-0041 661110000000 6166LOO00000 iVI600000000 OM00000000 lviokooooooo t9sizooooooo 9901COO00000 Z~filoocoooo JAIL)V )gOtIVOO 111MIAnr oilijawl-mi jo S011,01.0 jjIV#V) jwl j0 AQnjS OVIIA MI JjjO-j9ZO Ad 'iOOOV'1ZOOA'ZL6t1--1-- W)SVojvn1vm 1j1vw:Jsl1jI// zmijw *x 'mvvm,JnvNi ~j-jowj-svv mi-is)n/ovi 111tvw 4110S VOIAV1436 )IWVNLO 0~0-61SO 44 'jOOOW'j9OOA'1j6L1--/-- ~134MnAllyl1w 1111M)SIM/i oilo-lov) vivill i 69Z LIS Is &A 0 1 1v woo i-wn iv iwniv :31A10110S 1141AWS IVIA wool moll Jo woliV1141311A 0120 - 91 ZO 4d 'VOOOM '1900 A 'i I 6L I - - / - - 6161 L W31S AS WAINO)III-934JO) JWl 11 111MINIIAMW goignijI4 9610-6dZO 44 'SOOON'9;OOM'S961Y--/-- //j4)111v11w 1111M)SIMI/ .9 11iw I S 1v is A, v] wn IS sv I od GION5314110 10 NIA011 411V wnvoj Imi iloo-Om J4 '100ON'L //31w3w)Ovix31) )vni ijivw3silizil 'A 'millf 0 9199L J 11 VSVNP 103WAOIJAId t0 s 3 1, 11 to is s oj a #w in oTVT7% jo wo u is oj SIVI#Iivw 43)104013V 13914 4141) .1 JAIS01411 C610-1910 44 '9000N'69 OA IL611-1-- ljIvm)SlIjI// -1 'JAlopt 60 S 9L 1 11 V SW if p )OOZI ly Svg j)*vns w I molSolvo) low 9LOO- t ~00 44 '9000A 'Sj 6j/ to/-- anj ijimw3sim,i 'r 'quilm)11M)s 0 IS99 smv NJ 'I , ) wv3is ojiviwaidns NJ voisovvoi ojso~dwIvj4ns jo swoIjIqwo) si4on s3oni 10 5WILS)i 3VAL4nV SSIVIS tVOO-ViOO 44 %OOOW'SOOOA'V16L/--/-- i/%iwH)iiiiois)ivjm onj 1111H)SLI]III *S 'Ploviisill m VS99 swv 11 '1 , ) wV11S 4jivimildns mi NOISO#10) OISOJWI#Jjns JO SNOILIONO) 434mn COMPOUNDS I N THE MAEMOLYMPM Of TENEORIO NO L I TOP L L AN VAE t N I IS I 1 6-58030 0 mu SENDER6, W. 0 0 0 0 0 0 007 49 2 //I El I $CHI IF I PH Y $1 K 11 PP 0065-0079 MESON PRODUCTION AS A SMOCK WAVE PROBLEM NASA-TI-F-1593? VERNE*, MAKEL 000000009338 11 El T S CHI I I I PH Y 5 1 K PP 0139-0153 COINCIDENCE MEASUREMENT Of THE ELEMENTARY PROCESS Of (LECTRON-fLfCYROR 00 ( M S 5 11 AM L UNG AT 300 KEV fRD/UCIt/TR-1O82?-?5 000000028229 NUSSELT, W. /11EITSCHRIFT VEIFIN DEUTSCHER IN6FNIFAUE/l M - - - - PP 01?4-0128 t 19 2 4 V0065 I dp 1 THE PROCESS OF COMBUSTION IN POWDERED-COAt FIRING N A S A IT 1 16801 0 000000024ZO3 LORENI, H. //IFITSENRIFT VERFIN DFUTSCHER IWNIEUR/f --/--/1910,V0054,00004, PP 1865-1867 THEORY OF THE TUOULAN SPRING MANOMETER MAVSEA 155 3 1 0000000?BZ?o MUSSEtv, W. I I I YSCHRIFT VERFIN D(UTSCMEN 1016FRIEURF/I PP 0101-0107 COMBUSTION AND GASIFICATION OF COAL ON THE 6RATE *NASA IT f 16600 1 KAYSER, H. 0000000D9686 //l(ITS(HRIfT V(RKSTOFF7f(MNIK --/--/19?3,V0O04,v0O02, PP 0076-0661 YNERMAL SPA AYING TO COAT SUIFA(f S * fsYc-ml-23-0189-75 i fARtfM, J. C. 0 0 0 Go 0 0 09 7 a 6 //ZEIYSCMRIIT WERKSTOFFTE(HPIK// --/--/1973,V0O04,P0OO8, PP 0410-0416 I%( EFFECT 0 ANALYSIS NEAT TREAM(OT AND STRU(Ullf ON SUSCFPTI 01 Ll IV TO I MY(* -61 ANUL AN 5 TA f 5 3 CORROSION (I ACKI 06 Of 01 CKE L -Cl4IOMI UM-I NOR ALLOYS . el !11 129 ?9 0 DA(m, M. 000000014815 1/11ITSCHRIfT[ fU[A AN6(WANDIE PMYSICSI/ --/--t1964,V0l?9,Mooo5' Pp 0468-047? AN APP ANA Y US f 01 THE FVAPOR ATION OF HIGH NELT106 POINT ALKALINE EARTH (N AL C06EXI Of 5 N T C 7 4 119 08 -20L UNKNOWN /Z ELfXCHUKSKAYA TELESCOPE// Pp 0008 1F LERCH UK SK AY A 7 E L F SCOPE 8 P P tNA S A T T F 16621 N IWANOW, 0. 1. I I ( L L 57OF F UND P AP I Ft / 1 PP 0167-0176 EFFECT Of CHIP SIZE ON THE MANIFAC7URE OF SULFATE PULP M T C74-1 3733-11L I UNGER, F. //IELLSTOfF UND PAPIFR// PP 0229-0240 STUDY ON THE DEVELOPMENT OF A NOVR FIBER- PRESERVING PULP BEATING, PROCESS BASED ON FRICTIONA AND IMPA(Y ACTION PIC 74-13730-lit I UNKNOWN //IfLtSTOFF UND PAPIfR PP 0245 MACHINE FOR DRY PROCESS PAPfAMAKING MT( 75-11618-11L UNKNOWN //ZFLLSTOFF UND PAPIfR// --1--11q?2'VoO21'N----' PP 0245 MACHINE FOR DRY PROCESS PAP(INAKING NTC 75-11618-11L I ADV AN, 8. //l(tLSTOFF UND PAPIER11 --l--11972,V0021pN----, PP 0264-0268 MET FROMATION AND PRINTABILITY OTC 74-13731-11L KARASEKf J. //ZEMEDELSKA TfCMNIK0/ --/--/1q73'v0019,N----, PP 02?1-0280 All ENGINEERING CONDI TIONS OF THE FINAL DIVING Of FODDER IN A RAY TOWER M# C C-14390 BOUSKA, PAVEL /Z flq(D(L$Kt NOVI MY /I --/10/1q?5'V----'Moo02' PP 0003 ANTICIPATED MANPOWER SUPPLY DIS(USSED 5 PP JPIS 66083 1 UNKNOWN //ZFAIDELSKE NOVINV// 00000002V32 000000023824 000000oziazz 000000019130 0 0 0 0 00 0 19 6 39 000000023823 000000017940 000000020106 000000018?q9 PP 0001-0006 SUPPLEMENT CPCI ADOPTS GUIDELINES ON AGRICULTURAL SPI C I AL I IAlION AND INTEGRATION 18 PP JPI S 662 10 UNKNOWN //IEMEDELSKE NOVINY11 PP 0007-0016 SUPPLEMENT CPCI ADOPTS DIRECTIVE ON THE DEVELOPMENT OF STATE F ARMS 26 PP jpk s 662 10 0 UNKNOWN /lIENEDELM NOVINYI/ PP 0000 SUPPLEMENT FEDERAL ASSEMBLY PASSES LAW ON AGRI(ULIURAL COOPERATIVE SISTEM 42 PP JPRS 66528 1 K A f J C I ,JAROSLAV /il(PIEDELSXI NOVINY// Pp 0003 A611 CULTURAL GROWTH UNDER CURRENT FIVE-YfAl PLAN REPORTED 5 Pp JPlS 65299 0 PALIN, VELKO ill[M(D(LSKO INANE// Pp 0001-0002 6(NERAL PALIN REVIEWS WOOLD WAR 11 E V f N 7 5 AFTERMATH 6 PP JPR S 649 7 3 0 PALIN, VILKO //lEMEOELSK0 IRAN(// 07/05/1975'V----'N----' PP 0001-0002 GENERAL PALI$ REVIEWS WORLD WAR 11 EVENTS, AF TER 14AT14 6 P? JP15 64973 0 OAKOV, MAKO /fIENEDRSK0 INAAfl/ P? 0001-0002 ACHIEVEMENTS AND FUTURE ENVIRONMENTAL PROTECTION ME ASUR ( I OUTLI NE 0 5 PF jPl$ 65036 UNKNOWN //ZEMEPILSKO INARE/1 PP 0001-0002 PROBLEKS IN 70BACCO GROWING DISCUSSED 5 PP jPR5 65071 RIEDEL, W. f/lEPENT KALK 61PI/t --/--119?3,V0026pN----, PP 0286-0296 CORROSION RESISTANCE Of CEAfRT MORTARS 000000018800 0000000273ze 000000028860 000000010307 000000010143 0000000D9966 000000009669 OOOOOOOZ3$37 IN SOLUTIONS OF MA60ESIUM SALTS m T( 7 5 10107 -1 3C RIEDEL, W. 1 It EMEN I I AL 1 6 1 P S I/ Pp 0296-0296 CORROS19M RESISTANCE OF CEMENT 1401TARS IN SOLtt'TIONS OF MA60ES1 UPI SALTS NTC ?5 1 010?.,-Ikf SLFfiTfM, J.-- IllfREM7 KALK 61 P S I I PF 0320-0325 THE MASS RELATED SPECIFIC $URFA(( AND ITS RELATION TO THE STRENGTH DEVELOPMENT AND POWER REQUIREMENT Of CEMENT NIC 75 10108-13( 1 HAYDEN, 1. I~HMENT-KALK-GIPS/l --/--/1951,VO004,M----, PP 0329-0532 THE PARTIAL DECOMPOSI 71 ON Of [f ME MT, S L A 6 ,0 AW MIXTURE AND THE L I K FBY MEANS OF AMMONIUM SALTS NTC 74-13688-078 0 PAULSEN, H. /IZENENT-KALK-61PS/I Pp 0204-OZO? ALIGNING OF ROTARY KfLNS N7C 74-13491-13m ASANO, M. //ZfMENT-KALX-6IP$// Pp OW-0101 EFFECT OF FINENESS Of CLINXER AND aLAST-FURPOACE SLA6 ON THE SHRINKAGE Of PORTLAND BLAST FURNACE CEMENTS NTC 74-13391-13( 1 KRAEFT, U. //ZENENY-KALX-61PS/I Pp 0449-0452 SPECIMEN PREPARATION OF I-RAT FLUORESCENCE ANALYSIS By 011INTE64ATIONS 10 TMF SCHMELIKOKItLE NTC 74-IZ033-13( 0 ARRAS01 K. I/ZfMfK7-KALK-GIPS/l PP 0610-0615 ELECTROSTATIC PIECIP17ATORI FOR OUST REMOVAL FROM CEMENT 601401116 MILLS NIf 74-100?4-138 0 NICKARTI, W. //ZEMENT-KALK-61PS// --/--11973,V00026,00002, PP 0067-0074 f F F f C T 0 F S T 0 f A G f 0 N T H i P 10 P f I I I f 5 0 F C f M f N T MTC 74-11996-15C 000000029465 000000029466 000000025540 0000000?6030 0000000?6026 00000000460Z 0000000z8495 000000004601 KRAUS, f. 000000028804 /If A( N 7 -K AL K -6 1 P S / / PP 0356-0563 THOUGHTS IN COPINECTIO# WIT14 THE CONSIpUCTION AND OP(RAYION Of NEW "HINT WORKS OTC 75-10109-110 su 7 F J, 0. //IEMENT-KALK-61PS/I PP 0497-0500 OEPEROfNCE 0 F CEMC(*T STRE06TM ON THE C ME M I CA t COMPOSITION Of C L I R9f I NTC 75-10110-110 iscHMITY-MENCO, C. /lIlM[N7-KALX-fiIPS/i ---/--/19T3,VOO26,NOOO2, PP 0063-0066 E F f I( I OF C L INK( I COMFO SIT ION 04 Sf T 11 M6 APO 0 f AN tT SYR,ENGTH OF C f A f M I N 7 C 7 4-1 1995-13C LlfBEI, W. 111EMENT-KALK-GIPS/1 --1--11q?3'VO026,MOOO2, PP 0075-0079 EFFECT Of INOIGANJ C ADM[ XTURES ON IMF 3 f I T I M6 AND HARDENING OF PORTLAND CEMENT N I ( 74-1 1994-13( BRO(KEI, F. W. //IlEMFMY-KAlK-GIPS// .--/--/19?3,VO026,NOOO$, PP 0245-0247 TH I N L AY FA CHI OPIAT064 APR I C Of Tf ( Tj ON Of SUBST AN C f S WHI CH bi STUN 0 IN ( M At Of MI 06 Of ClE POEMI NTC 74-12746-13( WICKERT, H. /tIjMfMT-KALK-6IPS// - - / -- 119 74, V0027 , N--- -, PP 037 5 -0379 CON IN I OUTI ON TO IN f ANALYSIS OF RAW PEAL AND Of CLAYSf MAIL$ AND SIMILAR CEMENT I AW 14 AT (I I AL S OTC 75-1015Z-079 SPRUNG, S. //IFMFVT-KALP-GIPIl/ --/--/1974,VO027,N----, PP 0259-0267 EFFECT OF IN I MI LL AT140SPHER f ON IN f JJYTIN6 AND STREN67H OF CEMENT NTC 74 1 3D92-13( ml NcM I a, S. 0. //IlERLYA - KOSMOS - LUNA// PF 0244 f At I" - IF Act - NOON NASA IT F 800 SNEWCHENKO, V. V. 1 /1 EMLY A I V S f L f R A T T A i ---- fN0003' P? 0013-0020 MAY -JVNE 9 8 8 1 000000028805 000000004600 000000004607 000000008547 000000021770 000000020407 000000013979 000000029706 THE ROOM: 15 YEARS OF SPACE RISENACH *NASA TT F -16594 LEONOV0 A. A. i /Z E141V A I VSELENNAYA/i MAN CH -APRI L19 7 4 Y Hf APOLLO -SOY Ul Tf ST F L I GH T & N A S A 7 1 F 16386 Afi AL AX 0 V, V. 5 1/1 114LY A IV S f L[10NAY A/ ---- fm0006, Pr 0050-0053 THE P106001 SPA(f ODS(RVATORIES IN FL16MT Al R/FTO-MC-23-1456-74 Sf VER NTY, A. 9. /Z (MLY A I YSELEMMAYA// ---- f"0005, PP 0002-0011 MAY-JUNE 1973 MA6NFTIC FIE L 0 S Of TM ( SUN AND STARS ?0 PP DISTRIBUTION LIMITED TO U. S. 6OV'T WNCIfS ONLY COPYR16MT INfOl NATION OTHER R F 0 U f S T M U S 7 0 f REFERRED TO fTD AIRlfl0-MT-?4-1831-?4 A LEONOV, A. A. /I f At T A I V SE L f MR AY A P? ool~-0017 T H fAPOLLO SOYUl T F S T F L I 6M I NASA TV F 16386 1 KSAMfOMALITI. L. V. IIIE14LIA I VS[LENWAYAll __/__/19?4,v----,No005, PP 0007-0011 MARS-5 SURFACE AND ATMOSPNERf OF T K RFD PLANET NASA TT F 16080 KSANFONALITI, L. V. 1 /Z EMLY A I V SE L f IN AV A PP 0007-0011 MAR 5-5: SUN F A( FAND ATMOSPHfR f Of T04E I ED PL ARE T *NASA TV f 16060 VLAPIMIRSKIY, 0. M. / 1Z EMLY A I V S ( L EON AV A/ 23/07/19?4,v----,NOOO4, PP 0038-0042 EXPERIMENTAL MILIOSIOL06T 9 FP irls 63992 KSANFOMALITI, L. V. 111EALYA I VS(LENNAVAII 23/Iz/1q?4,v----,Nooo5, P? 000?-0011 M AS 1-5: SUN F A C f AND ATMOSPHERE OF I N f R f 0 P L A N F T NASA TT-f -16080 UNKNOWN / /I [PLY A I VS(LEOMAY A/ I --/--/1975,V----,v0002, PP 0002-0004 MAN CM-APR I L 1975 000000017614 000000001019 000000003172 0000CO024448 000000027707 000000004873 000000004382 000000005466 000000010402 THE WORK Of COSMONAUTS, 4. A. 6UOAIEV AND . M. 61 f CH KO ON IN ( $A L Y UT -4 5 7 AT I OR NASA 7 1 F 16 4 39 1 SEVAST-YANOV, V. 1. I /Z ENLY A I V 5 F LINNAY A I I PP 0005-0008 MAR -APR 1975 SPACE FOR THE PEOPLE OF THE 207M CENTUP Y * N AS A I I F 16 4 3 F L At AN EV, A. I . 1 11 EMLY A I VSFL(KNAVAI/ PP 0009-0015 PAR (K -APR I L 19 75 Sl GM IS I X SP At E *NASA IT F 16436 XH ACH ATUR - Y ANY S, L. S. 111 f PLY A I V SEL MAY A I ---- pmD002, PP 0014-0020 M At -APR . INTERNATIONAL ORBITAL LABORATORY *XASA IT F-16442 6 FOKH L ANY AN, 7. KH I tZ f MLT A I V SEL (IRMAY A I __/__tl9?5'v ---- p"0001, PP 0038-0046 S TO ATO SPHER f 14 PP j Ps 5 6 59 36 UNKNOWN 1 It [PLY A I VSFLFNNAY A/ I --/--/1975,V ---- PNOOOZ, PP 0038-0057 ATHO SP#ER I C PR OCf SSE S 2 3 PP JPI S 659 36 KH R 6 1 An, A. KM 111 EFILT A I VS[LINMAYAI/ __/__/1975'V____'wOOO?' PP 0047-0051 OZONE Al AN INDICATOR Of ATMOSPHERIC P10(fSSES 9 P jP4 3 6 59 36 1 KH16IAN, A. KH. t/ZfMLTA I VIIL(NNAYAI/ ---- o'mO002, PP 0047-0051 14AN-APKIL OZONE AS AN INOICATOR Of ATMOSPMENEIC PROCESSES *NASA T7 f- 1659 2 0 6UNIAtYAN, 6. A. //IfMLTA I VJELENMAYA// PF 0001-0007 14AY -JUNE ORION-2 ULTRAVIOLET SPECTRA OF WEAK STARS aNASA TT F-16588 0 Pot'sMAKOV, V. 0. //ZEMLYA I VI(LENNAVA// PP 0008-0011 oooooooiltI6 000000010401 00000001,5523 000000029926 000000029925 000000029927 0000000?8?14 0 0 0 0 0 0 0 2 8 7 10 0000000297D9 SALYUT-3 PHOTOGRAPHS THE EARTH aNASA IT F 1658 7 REBROV, M. F. //lEMLYA YSELEMPAIAI/ ---- 000003, PP 0021-0027 MAY -JUNE BATKONUR -CANAVERAL: A COMMON P106RAM *NASA IT F-16579 DABIZHA, A. 1. 111 EMLY A I VSEIENNAVAI/ - -t--1 1975, V - - - - 0 "0003, PP 0056 -0064 MAY -JUNE STELLAR WOUNDS OF IN f f AN IN AN D I H F II D I A6 N 0 3 1 3 BY 6fOPMYSI CAL METHODS AMASA IT F-16576 BUIPASOV, V. M. //ZEMLYA 31611SXAVA DAL-NEVOSTOCKMAYAII PP 0050-0051 TYPES OF WINTER DAMAGE IN SIBERIAN 6ARDENS DISCUSSED 5 PP 6UO JPR S t /5613 UNKNOWN //Z E14LYA SISIN SKAY A DAL' NEVOSTOYMNAY Al I --11211975,V----,ND0l?, PP 0023-0026 $(VIEW OF ARTICLES ON FEED RAISING 9 PP GUO J P1 5 L 15 6 13 BY KOV, B. A. 1Z [PLY A SI 01 R SXAY A, DAL' NEVOSTOCHMAY A/ 'NOODS, PP 0033-0034 CATTLE HUSBANDRY 101 NORYNEIN REGIONS Of WESTERN SI off I A 5 PP jPlS 664?4 1 KAZ' MIN, 6. 1. 1 IZ FALY A SI BI I SK AV A, DAL$[ VO S TO CHWAY A/ I - / __/ 19 7 5, V NOOOS, FP 0003 -0006 DEYLOPERNT Of SCIENTIFIC RMAR(M WORK IN THE FAR EAST 5 PP J002 3 6626 5 1 K Al ' "I N, 6. / /lf"LY A $1011 $KAY A, DALNEVOSTO(MNAY A/ --/--/1975,V----,0O0O8, PP 0005-0006 #fVLOPEPINT Of 3CIENTIFIC AESEAMCM WORK IN THE FAR f AS 1 5 P P JPRS 66265 1 DOLMATOV, YE, V. 1 / I f ML I A S I I I I S K AT A, D AL 9 f VO 3 10 ( K A AT A PP 0042-0044 FORMATION OF CONDINf-IIANSPORT GROUPS DISCUSSED 7 PP 000000028701 00000002zloo 00000002z101 000000027634 000000019756 000000019247 000000019246 iris 66265 DOLMATOV, Yl. V. 000000019246 1 /1 E14LY A S III I $KAY A, DAL Of VO 3 TO (K A AT A// "m0006, PP 0042-0044 FORMATION OF CONDINf-IIANSPORT GROUPS DISCUSSED 7 Pp JPRS 66265 DOLMATOV, YE. V. 0000000"?" /tZEMLYA SISIRSKAYA, OALNEVOSTOCMNAYAI/ PP 0042-0044 FORMATION OF CONSINE-TRAMSPORT GROUPS 01 SCUSSED 7 Pp iPRS 66265 1 Olml Dow, 1. V. 000000026359 //lfMLY A MUNI/ PP 0009-0016 YURSULEX(f IN THE OCEAN FLC 75-22 1 UNKNOWN 000000024067 1/1 fIRLY A VS(LENWAY A/) --/--/1975,W----,xOOO2, PP 0002-0004 WORK Of YHE COS14ONAUTS A. A. 6USAREV AND 6. M. 6RECHKO IN THE STATION SAtYUT-4 NASA 17 F 16438 8 SEVASITAmov, V. 1. 000000014066 IllfMLYA WSELENNAVAll --/--11975,v----,NOOO2, PP 0005-0008 S P A C fFOR TH f P f 0 P L f OF Tm F 2 0 T m C F It TUN Y NASA T T F 16437 1 t Al At ( V, A. I . 000000024065 / / I f RL Y A V 3 E L f N M A T A I --1--11975,V---,MO0O2, Pp 0009-0013 (05MIC GLOW NASA TT F 16436 1 Galbofv, 0. 6. 000000025867 I f ROY T f PR I Ll VY I VNUTIENNEYE 57ROYFNIYF lf"Ll/l FF 0123-0126 INVEST16ATI ON Of THE DEPENDEN(f OF NUt L F 0 1 10 T DR I F Of A QUARTZ GRAVI PIE Y ER 00 tH [1040 ST AT I C At L CONTROLLED 7 EMPER ATUO F 6 PF JPRS 66018 1 VOLKOV, V. A. 000000025968 / /Z EMNY Y ( POILIVY I YMUTREON(YE STROYERlYt ZEMLIII III f MLY A V SE L I MN AV A I/ --/--11975,v ---- fmOO02, PP 0005-0008 S P A C F FOR T H F P F 0 P L F 0 F TH F 2 0 T m C F N TUI Y NASA T T F 16437 t Al At ( V, A. 1. I I I E PIL Y A V 3 E L E N M A T A I I --1--11q7s'V---'xooO2' PP 0009-0013 COSMIC GLOW NASA TT f 16436 1 6. /11(MNYYF PR I LI VY I V N U I A E 0 N I y ( 5 7 A 0 Y F M I Y F I f M L I PF 0123-0126 INVEST16ATION Of TM( DEPENDEW OF NUtL POINT DRIF Of A I UAR TI GRAVIKEYER 00 t04 [1040 ST AT I C At L CONTROLLED 7 EMPER ATUO 1 6 PP JPRS 66018 1 VOLKOV, V. A. I /I EMNY Y ( POILIVY I --/--1196?,V ---- INVESTIGATION Of THE 6 3 - 1 1 60 AV I ME T ER 3 ON jPl S. 66016 YMUTREIIN(YE STROYERlYt ZEMLIII OPP 012?-0134 DEPENDENCE OF READINGS Of T I PIP [A AT Ul 1 12 PF LOI(NZf 4. J. //Z(NBRALILDLATT BAKTIRIOL061f HY61INE 1 AITEILUNG 0016INALF// --/--/1973,V ----- PF 0001-0014 ST ATI STI C At EV At UAY I ON Of At L IN 61 f A E AC Tj ON S FOLLOWING VACCINATIONS AGAINST FOOD AND MOUTH 01 SE AS( I N 1970 *OTIS 74 53401 1 6 AT SOL AT EV, V. A. //IENITNYYE PODIAZO(LEMIYA V 60YU11 pp ANTI-AIRCRAFT SUBUNITS 10 BAT7LF *ARM FST(-AST-11401-002-76 0 6ATSOLAYEV, V. A. I/l[NITNYY( POPIAIDIL(WITA V @OYU// PF 0001-0009 At SO PP 14 ?- 144 BOOK TRACES ROLE OF AIR DEFENSE SUBUNITS IN COMBAT 8 PP ipt S 64511 6ATSOLAVEV, V. A. 1 1. . . I I. . . . . a .1 .9 ~ c .1 ~ . u 000000024065 000000025867 000000025968 000000007045 000000024938 000000005427 000000022502 ANTI-AIRCRAFT SUBUNITS 10 BAT7LF -ARM FST(-AST-11401-002-76 6ATSOLAYEV, V . A . 000000005427 I/1[NITNYY( POPIAIDIL(WITA V @OYU// PF 0001-0009 At SO PP 141- 144 BOOK TRACES ROLE OF AIR DEFENSE SUBUNITS IN COMBAT 8 PP ipt S 64 511 6ATSOLAVEV, V. A. 000000022502 /If N I TRY Y f PO OR AID E t f N1 Y A V BOY U / i --/--/19?4,V ---- PP 0001-0144 All b(FENSE SUBUNITS IN COMBAT Ill PP JPRS 65?50 IMIESS, A. 00000002551? //IENIRABLATT FUR ARBEITSMEDIIIII UND A08FITSSCHUTI/I --/--/1q?3'vOO23'v0OO4' PP 0097-0102 00 THE TOXICOLOGY Of NIS [THEN SUSPECTED AS A CARCINOGEN UPON m LIMAN S OTC ?4 136?9-06T 1 KORN, 6. 000000025624 //IENTIA#LATT FUR WETERIMARIYA R(IMF 0// -1--/1968,V0015,00006, PP 06 17 -0628 A CASE Of fP(RTTMROIOONOSIS SUIS AND ITS OIFFEIENTIAt DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE IN RELATION TO A SUSPECTED SWINE FEVER * M T IS T T ? 55 3 19 fWLDERTI, P. 000000020044 t/I(NTRA16tATT FUER ARBEIISMEO[IIN UNP ARflFjTSSC"UTj/, --/11/1953,V0OO3,NOOO6, PP 0161-0168 NO ENGLISH TITLE * EPA 870 390-75 1 SPELBRINK, H. 000000019875 //Z(NTRALILATT FUER ANDEITSMEDIZIN UND A19FjT5S(HUTj/! Pp 0076-0080 PLASMA AN( WELDING AND PLASMA AN C C U T T I N 6 5 E F k FROM THE VIEWPOINT OF INDUSTRI AL 14FAL74 mYC 75-10696-061 MAS(K, V. 000000020004 //Z(NTNALBLATY FUEN ARDE17IMEDIZIN UN~ ARBEIISSCOUTIli --1--1Iq72'VOO?2,mOO1l, PP 0332-0337 NEW KNOWLEDGE CONCERNING THE PROPERTIES OF FLY DUST FROM COKIM6 PLANTS, 4, BITUMINOUS COAL TAN DISTILLATION PLANTS 9 PF END/OkNt TR-2932 I MASEK, VACLA( 000000005?30 //ZfMTRALSIATT FU(1 ARBEITSMEOIJIM UNP ANjfI7SSC"UTj/, --10311972,VO022,NO003, PP 0069-0074 IN RELATION TO A SUSPECTED SWINE FEVER M T II T T 7 5 5 3 19 000000020044 f 16 f L Il[I TI , P t/jfNTRAl6tATT FUER ARBEIISM10111" LIND ANIFITSSC"UTI/I --/11/1953,VO003,NO006, PP 0161-0168 NO FN6LIl" TITLE *EPA @IN 390-75 SPELBRINK, H. 000000019875 //Z(MTRALILATT FUEN ANDEITSMEDIZIN UND ARDFITSSCHUTI/! PP 0076-0080 PLASMA AN( WfLDIX6 AND PLASMA AN C C U T T I N 6 5 E F N FROM THE VIEWPOINT OF INDUSTRI AL 14FAL74 mYC 75-10696-061 MAS(K, V. 000000020004 //Z(NTNALBLATY FUIN ARDE17IMEDIZIN UND ARBEIISSCOUT11i --1--11q72'vOO?Z,mOOll, PP 0332-0337 NEW INOWLE06f CONC(ININ6 THE PROPERTIES OF FLY DUST FROM COKIN6 PLANTS, 4, DITVMINOVS COAL TAN DISTILLATION PLANTS 9 PF END/OkNt TR-2932 0 MASEK, VACLA( 000000005?30 //ZlENTRALSIATT FU(l ARBEITSMEOIJIM LIND ANjfj7SSC"UTj/, --/C)3/19?2,V0022,N0003, PP 0069-0074 NEW INFORMATION ON YM( PROPERTIES of IMF AIRBORNE 0 U I TFRO14 COKE PLANTS If AN If N I C C 0 N T f X 1 10 THE AIRBORNE OUSTS FROM COKING DISTRIBUTION LIMITED TO US 60V'T AGENCIES ONLY COPTI16MY INFORMATION OTMER REQU(ST REFER TO FTD F To -m ( - 23 -2 3 3-7 5 1 WUT14f, HANNS-HERMT 0000000075~0 11 ENT* ALILAT 7 F U f 0 BAKTERIOLO61f HY61(Nf I A 8 T j ILUNG 0 0 16 1 N A L f PP 0328-0532 Nfi L I SH TITLE NO T 61 VEN EPA T1 164 -7 5 0 WITTMANN, 6. 000000026062 /IIENTRALILAIT IU(I BAK7FRlOLO6lf I AlFILUNG, 0016/1 ---- PNCO19' Pp 0406-0411 EARLY ST A6 F S. OF I MMUNI TY AF TEN INOCULATION OF P16S WI IN A FOOT AND MOUTH 01 St ASf DE Af DEX TA AN V A( C I Nf o WTI S I T ? 5 5 3?9 3 N L OR [ N1 I J OocoooOZ6 06 1 /Z ENT* ALOt AT T FUER DAKTERIOLOGIE I AITEILUNG, 0016/1 PP 0448-0465 DISTRIBUTION LIMITED TO US 60VT AGENCIES ONLY COPTI16MY INFORMATION OTMER REQU(ST REFER TO FTD f To -M ( - 23 -2 3 3-7 5 WUTOE, HAMMS-MERMT I I ENT* AL ILA T 7F U f 0BAKTERIOL061t HY61(Nf I A 8 T j I L U M 6 0 0 16 1 N A L f I PP 0328-0532 Mfi L ISM T I T L I M 0T 6 IV( N F P A Tl 164 -7 5 1 WITTMANN, 6. /IIENTRALItAIT IM BAK7FRlOLO6lf I AlFILUNG, 0016/1 ---- PN00191 PP 0406-0411 [At LY ST A6 F S OF I MMUNI TY Af TER INOCULATION OF P16S WI IN A FOOT AND MOUTH 01 SE ASE DE Af DEX TA AN V A C t I ME o M T1 S I T 5 5 3Z9 3 N L OR f Ml I J /Z ENT* ALOtATT F U ( ADAKTERIOLOGIE I Al T E I LUNG, 00 16 PP 0448-0465 STATISTICAL EVALUATION OF ALLERGIC REACTIONS FOLLOWING VACCINATIONS AGAINST FOOT AND MOUTH 01 SE AS[ 19 1968 /69 & XTI 5 TT 75 5318 ? o RECKIEN, 6. /Z ENTR ALOLATT FUft BAKTFRIOLOGIF PARA SITENKUMDE INFEKTIONSKRAPIKHEI TEN UND HYGIENE AOTEILUM6 0116INALE// PP 0212-0283 CONTRIBUTION TO THE OUESTION OF THE CONTAMINA TION OF SUSPENDED SUBSTANCES FILTERS BY GERMS NASA T7 F 16149 0 KLOSTERKOTTER, W. /tIENTRALBLAIT fUEA BAKYERIOL061EI/ --1--1?9?0,v02l2,w----, PP 0336-0353 THE S16NIFICANCE Of NOISE TO HEALTH ARM/FSTC -NT-25-15 24 -7 5 0 SANDER, J. //ZFXTRALSLATT FUIR OAKTFAIOLOGIF, HYGIENE L A81. 0116. A./ PP 0071-0080 ENGLISH TITLE NOT 61VEN &EPA-M(0(-8TR-462 0 KUNZ[, M. //jjXTtAL8LATT FUIR NAKT(RIOLOGII, HYGIENE L AIT. 011 G. A. I PP 0351-0355 fIRMENTATION OF LACTOSE BY PERMEASELfiS E. COLI IN THE PRESENCE OF DIMEINYLSULFOXIDE #EPA-NERC-BTR-463 oussixeElfifl, M. J. //ZENTRALfLATT FU(I SAKTIRIOL061f, PAXASIT(NKURPf AOTEILUNG 1. 04161MALF/I PP 0564-0567 OACTERIAL CONTAMINATION Of INDOOR All AS A FUNCTION Of AIR flCMAN6f NASA TT-F -16084 0000000075~0 000000026062 00COOM6 06 1 000000012380 00000002644? 000000030560 000000030559 000000005469 FERMENTATION Of LACTOSE BY PERMEASELM E. COLI IN THE PRESENCE OF DIMEINYLSULFOXIDE *EPA-NERC-BTR-463 oussimisfafift, M. J. //ZENTRALfLATT FU(I SAKTIRIOL061f, PAXASIT(NKURPf AOTEILUNG 1. ORIGINALF/I PP 0564-0567 OACTERIAL CONTAMINATION Of INDOOR All AS A FUNCTION Of AIR flCMAN6f NASA TT-F -16084 ADAM, W. //IENYRALBLATT FUER OAKTIRIOLOGIF, PARASITENKUNDF AITfILUNG 1. ORIGINAL11i pp 047?-0451 R(S( At CH 001 COL 0STERI LIZ ATION W I tM F 00 M A L 19 V A P 0 0 NASA TT-f -16085 110MEM, M. VAN 1/2 (MTN ALBLAYT f U E I BAKTEIIOL061E, PAR ASI Tf KKUNDE I N F f K T 1 0 4 S K A A N 9 H f I I f N V N 0 6 f 01 M ( MI KI 0 01 OL 06 1 ( .. PP 0280-0282 U is 0P AN Al I 10 L 0 6 1 F ASI PIP t F , Pt A( I I CAL, AND EFFE(TI V( A( THOD FOP 0 FI FC 7 1 N6 S AL MOM F L L A I N SUN f A C ( W A T f I S m 7 (75 -10272-06m A I I L LI I S. 111 (NTRALILATT f UFN BAKTERIOL0611, P At A 5 1 1 f R K VN D f I M F f K T 1 0 N S K 0 A N K M F M V D 6 1 f m f ME MIX2081010M.. -- 1--/191z'Vo2zl' PP 0386-0397 UND ?ARAI I TOL061 f FXPERIPIENTS 00 IMF FFFf(T OF ELF(TROMA6RETIC WAVfS ON TO ( I EACTI VI IT Of CELL S AND 71 SSUE S. PAO 1 3 EFFECT OF IRRADIATION WITH INFRARED AND MICROWAVES ON PIROCYTOSIS IN Ft CELL CULTURES N 7 C 7 5 - 104 04 - 06 P //Nxf~ER6, 6. / /I EN It AL 9L. A T I F U F 00 AK I f I 10 L 06 1 F , PAO ASI TfMKUNDE I M f F K T 10 M S K 0 A N K M F I T N U N 0 H Y G I F 01 f I HE MI KNOll OL061 F. . P? 0398-0416 UND PAR Al I TOL061 ( (XPE*lMfNTS ON THE EFFECT Of ILECYNO-PIAGRETIC WAY 00 IN[ REACTIVITY OF CELLS AND TISSUES, COMMUNICATION NO 4 EFfECT Of IONADIATION WITH RFD L16MY AND MICROWAVE$ ON THE ACTIVITY Of THE CHORICIALLANTOI C MEMBRANE MTC 75-10403-06M 000000005469 0000DOOV0? 0000000296'6 A L I f I L U N6 01 16 1 M A L F A I I M f A 0000000?9858 A L T F I L U NG I ON 16 1 4 A L F 0 f I M f A . "follimisc 000000029657 A t T F I L V M 6 Of 16 1 N A L F A F I N F A . ME 0 11 1 M I S C RUYfNFRANI, JOSEPH 00000002821? /IIENTKALOLATT FUEN BAf7FRIOLOGIE, PARASITENKUNDf UND INFEKTIONSKIANKMETTfN ASTEILLINGL, REINE 0. 0116INALE/I - -1--/ 19 12, V0221, it - - - PF 0386 -039 7 UND ?ARAI I TOL061 f fXPERIMEN IS 00 THE FF F f C 7 OF ELF(TROMA61001 C WAVE S ON THE REACTIVITY Of CELLS AND TISSUES. PAO T 3 EFFECT OF IRRADIATION WITH INFRARED AND MICROWAVES ON PINOCYTOSIS IN Ft CELL CULTURES MY( 75-10404-06M //Nxf~ER6, 6. //ZENIRALSLATT F U F 0 BAKT[RIOLOGIE, PAIASI TfMKUNDE I M F K T 10 M S K 0 A M K M F I T N (UND HYGI Folfl HE PIKOODIOL061F.. P? 0398-0416 UND PARAZITOL061E EXPERIMENTS ON THE EFFECT Of ILECYNO-PIAGRETIC WAY 00 THE REACTIVITY OF CELLS AND TISSUES, COMMUNICATION NO 4 EFFECT Of IONADIATION WITH RFD L16MY AND MICROWAVES ON THE ACTIVITY Of THE CHORIOALLANTOIC MEMBRANE XTC 75-10403-06M 000000029657 A t T F I L U M 6 1. 00161MALF. A F I N F A. MFbIZIMI SE luyfmflAxl, JOSEPH /IIENTKALOLATT FUEN ~Af7FRIOLOGH, PARASITENKUNDf UND INFEKTIONSKIANKMETTEN ASTEILUNGL, IfINE 0. 01161"ALE/I PP 0219-0239 PHYI10LO61CAL BASIS Of INDUSTRIAL WORK s N A S A 7 1 F 16803 AOAM, W. 11 ENT$ ALIL ATY FUER BAKTER I OLOG I E, PAR ASI TENKUNDf . APTEItUNG 1: 01161 M AL I PP 047?-0481 R ElEAl CM ON COLD STEO I LI I A70M WI TH FOR MALI N V APOR S NASA TT f 16085 lussfoomfl, H. J. //ZENTRALSLATT FUEN BAKTERIOLOGIE, PARASIT(NKUPOOF. ASTEILUNG 1: 0116INAL/I --/--/1974,V ---- PF 0564-0567 BACTERIAL CONTAMINATON Of 100000 AI4 AS A FUNCTION OF Al R EXCHA%6f NASA IT F 16084 0 WEISZ, ". //IENTIALBLATT FUFR BAKTfRIOLOGIE, PARASITENKUNDE, INFEKTIONSKIANKMEITEM UND HYGIENE. ADT(ILUN6 1 0016. Rflmf 0, Ky~-- 00000002821? 000000027684 000000027683 000000030546 -1-11971,V0155,0001, PP 0078-0086 PRA(VENTIVAED A METHOD FOR THE DETERMINATION Of BERIO (A)- PYRINE IN HUMAN LUNCS *FAP-Nf#C-Tl-451-75 OUSSENamEt' M. G. 000000004870 //IEPT#ALBLATT F U E R SAKTERIOLOGIEP PARASITFNKUNDE, I MFEKTJ OMSK$ ANKNEI TEN U N 0 M 1 6 1 E M f V ---- N ---- pp ns64-0567 I f N T I ALBLATT F U F I I A K T f I 10 L 0 6 1 1 , PAR ASI Tf MKUNDF, I N F F K T 1 0 9 5 K I AN XM F I T f " U N 0 M y 6 1 f N f ADT(ILUN6 1 6. R f I f I PP 0078-0086 P 4A ( V F 0 T I V A [ 0 A METHOD FOR THE DETERMINATION Of BERIO (A)- PYRINE IN HUMAN LUNCS *[AP-Nf#C-Tl-451-?5 IF OUSSENamEo' M. G. 000000004870 //IFPT#ALBL A T TFU E R @A K TERI 0 LOG I E p PAR ASI TFNKUNDE, I MFEKTJ OMSK$ ANKHEI TEN U N 0 M 6 1 F M f Pp 0564-0567 BACTERIAL CONTAMINATION OF INDOOR All AS A FUNCTION 0 F At I E I CH ANG F -NASA TT F 16064 RECKIEN, 6. 000000004009 11 FAIR ALBLATT F U F I SAKTERIOL0611, P AM ASI TE NKUNDF, I M F f K T 1 0 4 S K 0 A 00 K H E I I F M U M D H T 6 1 F M I PP 0272-0283 (ONTO I OU71 ON TO THE QUE STI ON OF THE CONTAMIN- ATION OF SUSPENDED-SUBSTANCES fILETERS BY GERMS *NASA TT f-16149 # ADAM, W. 000000004863 1 /Z [ I TR A L 0 LA T T f U E R SAKTERIOL061[, PAO ASSI 7( KUMOF I MF E K TI ON SKR ANKH El TEN, U M D H 6 1 F F PP 0477-0481 RESEARCH ON COLD STERILIZATION WITH FORMALIN VAPOR S * N A 5 A Y T F 16065 0 NEUMAY fl, E. 000000003919 1 /Z INTA ALBL AT T F Uff GV NAE KO L06 I E - -1 - - / 19 7 3, VOID9 5, V003 1, PP 1068 - 109 0 METHODS OF AN AL Y Sl S Of To E AMNI OTI C F L U I D 5 F 0 R 01 A690SI S OF THE FE TAL STATE I It PH I I CORP AT III L IVY NIC 74-11048 -06A C16AN(K. L. 000000004116 //ZENYRALSLATT FUfR MfUROCHIOUGIE// --/--/1q60'VO020'M____' PP 0181-0108 APPLICATION Of POTENTIATED ANESTHESIA IN 7 H f SUR61 ( AL Y#ATMENT Of EPILEPSY I N SMAL L CHILDREN PIC 74-11498-06( V06(L, P. 000000024179 I/lENTIALBLAYT FUER NEUROCHIRU#61(// PF 02D9-0224 PATMOPMY S 10 L 0 6 y AND CLINICAL SY04P TOMATOLOGY OF THE LANIER T ( ATON SYNDOOM( NNIFIC 1772 0 PALtAUFt J. 000000016397 //ZFNIRALBLATT FUER VFRTfINAf#M(DIjIN OfINE A// __y__/1973'v0O20,p0002, PP 0100-0109