FR:NIKOLAYEV O TO:WERNER M

Document Type: 
Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): 
CIA-RDP91-00403R000100950029-1
Release Decision: 
RIF
Original Classification: 
S
Document Page Count: 
94
Document Creation Date: 
December 29, 2016
Sequence Number: 
29
Case Number: 
Content Type: 
ABSTRACTS
File: 
AttachmentSize
PDF icon CIA-RDP91-00403R000100950029-1.pdf3.52 MB
Body: 
JPRS 63334 NIKOLAYEV, 0. //VOY.-VOYENNYYE ZNANIYA// --/09/1074,PV .... 010009, PP 0028-0029 CHANGES IN CD TRAINING REQUIREMENT$ NOTED 4 PP JPRS 63334 UNKNOWN //VOY.-VOYENNYYE ZNANIYA11. --jD9/19741V ---- PNO009f PP'0040-0041 CIVIL DEFENSE MATERIAL FOR~RADIO AND TV CITED 2 PP JPRS 63334 KOSTROV., A. //VOY.-VOYENNYYE ZNANIYA/l --/0311975rv----,NO003, PP 0032-0034 RESCUEp EMERGENCY RECONSTRUCTION WORK TRAINING 5 P JPRS 65031 MILHAYLOV, K. //VOY.-VOYENRYYE ZNANIYA// --/0311975,V ---- fNG003, PP 0032-0034 INSTRUCTIONAL TECHNIQUE COUNCILS ON CIVIL DEFENSE 5 pp JPRS 65031 VITRENKO, M. //VOY.-VOYENNYYE ZNANIYA/t --/04/1975fV----,N0004f PP 0026-0029 CIVIL DEFENSE ACTIVITIES OF MOLDAVIAN SSR DESCRIBE 5 PP JPRS 65031 KREPKINI 1. //VOY.-VOYENNYTE ZNANIYA// --/04/1975,,V ---- IN0004,, PP 0032-0033 CIVIL DEFENSE TRAINING DEFICIENCIES NOTED 5 PP JPRS 65053 ALISEKOV, YE. //VOY.-VOYEXNYYE ZMAMIYA/t --/06/1975lV----,X00D6, PP 0028-0029 CIVIL DEFENSE IN KAZAKHSTAN 5 PP JPAS 65540 AKELSEYEV, V. N. //VOY.-VOYENNYYE ZNANIYA// --/07/1975,v ---- IN00071 PP 0002-0003 ADMIRAL V. N. ALEKSEVEV ON NAVY DAY 5 PP J" S 65821 LOSIK, OLE6 ALEKSANOROVICH //VOY.-VOYENNYYE ZNANIYA// --10911975,v----,NO009, PP 0002-0003 MARSHAL LOSIX, ARMORED ACADEMY CHIEF, INTERVIEWED 5 pp JF'Rs 66147 000000001691 000000001729 000000010010 000000010009 000000010011 000000009916 000000025791 000000021527 000000018049 BONDARUK, 1. 000000018050 ALTUNIN, A. 000000002675 //VOYENNYYE ZNANIYA// --JIO1I974,V----IN00ICl, PP 0002-0003 CIVIL DEFENSE PREPARES FOR NEW TRAINING YEAR JPRS 63482 KREMENSKIY, S. 000000002902 //VOYENNYYE ZHAMIYA// --/12/1974tv ---- IMOO121 PP 0024-0025 1974 CIVIL DEFENSE TRAININ6 REVIEWED 5 PP JPRS 63989 ONKNOWN 000000001737 //VOZ AFRICANA// PP 0001 PRINCIPLES1 PR06RAM Of FEDERALIST MOVEMENT DETAILED 7 P? ipAs 62957 YELAGIN, I. N. 000000009032 //VOZDELYVANIYE GRECHIKHI// --/--/1967fv ---- FN ---- f PP 0005-0006 ALSO PP 31-142, 169-176 BUCKWHEAT: ITS CULTIVATION, A6ROTECHNOLOGY AND PROTECTION III PP JPRS 64909 AVERKIYEV 000000014533 //VOZDEYSTVIYE L'DA NA SOORUZHENIYA I METODY BOR'BY LEDOVYMI ZATRUDNENIYAMI// --/--/1965,v ---- IN----, PP 0000 INFLUENCE Of ICE UPON CONSTRUCTION AND METHODS OF CONSATTINS ICE PROBLEMS ACSI K-3809 KOLODOCHKIN, V. P. 000000018379 //VOZDUSMNO-REAKTIVNYYE DVGATELI DLYA SVERKH ZVUKOVYKH MNOGOREZHIMNYKH SAMOLETOV// PP 0001-0132 JET EN61NES FOR SUPERSONIC MULTIMODE AIRCRAFT 266 PP GUO COPYRIGHT MATERIAL OTHERS REFER TO FTD AIR /FTD-ID( RS) T-2076-75 KUZ'MIN, 1. A. 000000011029 //VOZMUSHCHENIYA V VYSOKIKH SHIROTAKH// PP 0108-0118 RKL-10M 107EGRATED RADIOSONDE FOR MEASURING COSMIC RAYS WITH AURORAL X-RADIATION IN THE STRA70SPHERE NISC 3640 STORSHCHUK, KH. V. 000000006580 IIVAACHEONOE DELO// --/--/1967lfV____,NO0O4,, PP OD97-0099 EFFECT OF PROLONGED NOISE ON IMMUNOBIOLOGICAL REACTIVITY Of EXPERIMENTAL ANIMALS NTC 74-11843-D6$ 0 SKVORTSOVA, V. A. 000000003612 IIVRACHEONOYE DELO// PF 0019-0025 THE ROLE OF ALLERGY DURING VIRUS INFECTIONS 13 PP AIR/FTD-NT-24-2066-74 GORGIYEV //VRACHEONOYE DELO// --/--/19690Y ---- ONOO090 PP 0114-0117 THE PATHOGENICITY OF LAMBLIA CSO 8344/1822 COMPLETE SPECIAL N 60RIGIYEV //VRACNEBNOYE DELO/I --/--/1969tv ---- ON00090 PP 0114-0117 THE PATH06ENCITY OF LABLIA 16 PP CSO: $34411822-75 C014PLETED SPECIAL 0 XOGALLER, A. M. //VRACHEONOTE DELO// --/--/1970,,v----,NO002,. PP 0082-0N4 ON FOOD ALLERGY 5 PP AIR/FTD/MT-24-1120-74 VERSHI60RA, A. YE. //VRACHEONOTE DELOI/ --/--/1970.,V----,ND003, PP 0005-0008 THE URGENT QUESTIONS OF THE DESENSITIZING THERAPY WITH MICROBIAL ALLERGENS FTDINT-24-1127-74 BOGDANOV, 1. L. //VRACHEONOYE DELO// P? 0035-0037 STUDY OF ALLERGIC INDICES AT THE NEURORHEUMATISK C 7 PP AIR/FTD-MT-24-1129-74 LANDA //VRACHEBNOTE DELO// --/--/1971,V----,NO003, PP 0148-0151 THE REMOTE RESULTS OF THE TREATMENT Of LAMBLIOSIS CSO: 8344/1822-75 C014PLETED SPECIAL LANDA //VRACHEONOYE DELO// --/--/1971,V----,ND003, PP 0148-0151 THE REMOTE RESULTS OF THE TREATMENT OF LAMOLIOSIS CSO 8344/1822 COMPLETE SPECIAL OLEFIR, A. 1. //VRACHESNOYE DELO// --/--/1971,V----,NO007, PP 0125-0127 EFFECT OF CHEMICAL SUBSTANCES ON THE FORMATION OF ACQUIRED IMMUNITY FSTC-HT-23-0523-74 OLEfIR, A. 1. //VRACHEONOYE DELO// ---- INO007, PP 0125-0127 EFFECT OF CHEMICAL SUBSTANCES ON THE FORMATION Of ACQUIRED IMMUNITY 000000020761 000000024008 000000000223 000000003881 000000003154 000000024009 000000020762 000000015663 000000016090 FSTC-HT-Z3-05?3-74 N ARTYUSHIN, L. F. //VSES NAUCH ISSLED KINOFOT 140SCOW TEKH KINO TELEV// ---- I PP 0039-0044 REGULATION OF GRADATION CHARACTERISTICS IN HYDROTYPE PRINTING 12 PP ARM/FSTC/HT-23-1265-73 0 BADICHI A. A. //VSESOYUZNAYA AKADEMIYA SEISKOKHOZYAISTVENNYKH NAUK// --/--/l972fV ---- pmoooll PP 0016-0019 THE EFFECT OF DROUGHT.. IRR16ATION AND MINERAL FERTILIZERS ON THE 6ROWTH OF ROOTS Of SOYA PLANTS RTC 74-12791-02D N VEITSMANI L. N. //VSESOYUZNAYA AKADEMIYA SEISKOKHOZYAISTVENNYKH NAUK// PP 0033-0035 INDIVIDUAL COMBINABILITY IN SIBERIAN WHITE GUINEA FOWL NTC 74-12790-02E KLABUKOVI P. 6. /IVSESOYUZNAYA AKADEMIYA SELSKOKHOZYAYST VENNYKH// --/--/1972,V----,NOOD9, PP 0026-0028 USE OF GENETIC MARKERS IN LIVESTOCK BREEDING *NTIS TT 76-58032 SHANSHIN, V. M. //VSESOYUZMAYA KONFERENTSIYA PO ELEKTRO SNABZHENIYA I KONDITSIONIROVANIYA VOZDUKHA NA TRANSPORTE// --/--/1965t V ---- IN ---- I PP 0005-0044 STATUS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT 01 AIR CONDITIONING FOR NAVAL VESSELS *NASA TT F-16457 SHAMSMIN, V. M. IIVSESOYUZNAYA KONFERENTSIYA PO ELEKTROSMAS ZHENITA I KONDITSIONIROVANIYA VOZDUKHA NA TRANSPORTE/t PP 0005-0044 STATUS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF AIR CONTITIONING FOR NAVAL VESSELS 43 PP NASA TT F 16457 YANKINA,.T. 1. /IVSESOYUZNAYA KONFERENTSIYA PO ELEKTROSNAB ZHENIYA I KONDITSIONIROVANIYA VOZDUKHNA NA TRANSPORTE// --/--/1965fV ---- PP 0217-0225 NEWEST METHODS OF AIR DISTRUBUTION IN CONDITION ING SYSTE14S ON NAVAL TRANSPORT VESSELS 13 PP NASA TT F 16498 FILIPPOV, L. P. I/VSESOYUZNAYA TEPLOFIZICHESKAYA KONFERENTSIYA PO SVOISTVAM VESHCHESTV PRI YSTVA TVERDYKH..11 PP 0046-0049 VESHCHESTV STUDYIN6 THE THERMAL PROPERTIES OF SOLID METALS AT H16H TEMPERATURES 6 PP AIR/FTO-ID(RS)1-1374-75 N 000000014979 000000014408 000000006826 000000022901 0000 00014766 1 000000020312 000000020310 000000010496 VYSOKIKH TEMPERATURAKH, 3RDf 1968.. TEPLOFIZICHESKIYE SVO FKATERININSKAYA, X. 6. 000000008647 /IVSESOYUZNOE GIUROSIOL061CHESKOE 08SHCH ESTVO TRUDY// ---- I PP 0134-0141 FORMATION OF THE FAUNA OF OL160CHAETES AND THEIR DICTRIBUTION IN VOLOGRAD RESERVOIR NTC 74 12735-08H MITRYAEVA, M. M. //VSESOYUlNOE MINERALOGICHESKOE OOSHCHESTVO ZAPISKI// PP 0446-0461 FROMS OF PYRITE FROM THE ZINC-LEAD-BARITE DEPOSITS OF THE ATASUY RE61OR MTC 74-13382-086 NOZHKIN, A. 0. /lVSESOYUZNOYE MINERALOGICHESKOYE OSSHCHESTVO ZAPISKI/f -/-/1971,0100,0003, PP 0334-0337 ON RARE-EARTH THORIUM FLUORITE NTC 74-12029-086 N MARTYNOV0, V. M. //VSESOYUZNYI NAUCHNO ISSLEDOVATELSKII INSTITUT PO PERERABOTKE NEFTI TRUDY// --/--/19?3,V----,mOOllf PP 0025-0047 VAPORIZABILITY OF LUaRICATIM6 MATERIALS FROM THIN FILMS NTC 74 12980-IIH 0 SOLEV'YEVA, I. A. //VTOROT MOSKOVSKIY 60SUDARSTVENNYY MEDITSINSKIY --/--/1972fv ---- IN ---- I PF 0001-0017 NEDITSINSKIKH NAUK RETARDED TYPE HYPERSENSITIVITY IN PATIENTS WITH VARIOUS FORMS OF BRONCHIAL ASTHMA 49 PP AIR/FTD-MT-24-1122-75 0 ZHUKOVI V. //VTOROYE POZNDENIYE// PP 0136 SECOND BIRTH - BIOGRAPHY: KALASHMIKOV, M. T. FSTC-HT-23-0751-74 ZHUKOVI V. //VTOROYE POZNDENIYE// PP 0136 SECOND BIRTH - 0106RAPHY: KALASHNIKOVI M. T. FSTC-HT-23-0751-74 SUKHANOV, A. L. IIVULKAXIZN I TEXTONIKA LUNY11 PP 0251 VOLCANISM AND TECTONICS OF THE MOON NASA TT f 15847 TSAREVSKI, MESHO 11VUNSHMA TURGOVIYA/I --/--/19?41V____,NOOO4t PP 0002-006 25 YEARS OF CEMA BULGARIAN ECONOMIC DEVELOPMENT 9 JPRS 62568 000000024133 000000005095 000000008357 000000010512 INSTITUT, IM. N. 1. PIROGOVA, AVTOREFERAT NA SOISKAMIYE UCHENOY STEPENI KANDIDATA 000000016087 000000015660 000000004047 000000000663 BOEVA.. BISTRA IIVUNSHNA TURGOVIYA// --/--/1974#,V ---- OIN0004? PP 0012-0016 MIXED COMPANIES AS FOREIGN TRADE FORM VIEWED 9 PP JPRS 62568 N KHADZHIIVAMOV, IVAN //VUMSHNA TURGOVIYA// --/--/1974#'V ---- PM00091 PP 0002-0010 INTERACTION OF FORE16M TRADE, ECONOMIC EFFICIENCY VIEWED 19 PP JPRS 63915 BARUMOV, GEORGI //VUNSHMA TURGOVIYA// --/--/19?4,V----,MO0O9, PP 0011-0014 PLANNING OF CURRENCY PLAN OF FOREIGN TRANSPORT TRACED 9 PP JPRS 63915 ATANASOV, MIKHAIL IIVUNSMNA TUR60VIYA/I --/--/1974,V ---- IN0010,. PP 0018-0021 EFFECTIVE USE OF FOREIGN CURRENCY IN TRADING ADVOCATED 11 PP JPRS 64166 VURBANOVA, ISKRA I/VUNSHNA TURGOVIYA// __/__/1974fV____.,N0012,, PP 0004-0008 DEVELOPMENT OF ECONOMIC RELATIONS WITH ARAB COUNTRIES 7 PF JPRS 64366 VURBANOVA, ISKRA //VUNSHNA TURGOVIYA// PP 0004-0008 -DEVELOPMENT OF ECONOMIC RELATIONS WITH ARAB COUNTRIES 7 PP JPRS 64366 BATAMOVA, PETYA //VUNSMNA TURGOVIYA// --/--/1975tv ---- IN0002f PP 0008-0012 SUPPLY OF RAW MATERIALS FOR LEATHER INDUSTRY REVIEWED 9 PP JPft5 64691 STOYANOV, DIMITUR //VUNSHNA TURGOVIYA// --/--11975,V----,NO003, PP 0005-0008 ANNUAL OPTIMIZATION OF EXPORT PLANS PROPOSED 8 PP JPRS 65234 TOSHEVA.. SVOBODA //VUNSHNA TUAGOVIYA// --l--/1975,*V----,,ff0004j PP 0007-0010 ARAB-WORLD TRADE RELATIONS WITH EEC AND BULGARIA EXAMINED 6 PP JPR5 65234 000000000314 000000002473 000000002474 000000004688 000000011598 000000011914 000000013134 000000017203 000000017202 ZHIVKOVAO, SNEZHANA /IVUNSHMA TURGOVIYA// --/--/1975fv ---- INOO04f PP 0017-0021 ROLE OF INTERNATIONAL BANK WITHIN CEMA FRAMEWORK EXAMINED 8 PP JPRS 65234 NIKOLOVp NIKOLAY //VUNSHNA TURGOVIYA// --I--119?5..V----,,NO0071 PP 0016-0020 NOS 1-8 ECONOMIC RELATIONS WITH DEVELOPING COUNTRIES INCREASING 9 PP JPAS 66204 PETROVIV YORDAN l/VUNSHNA TURGOVIYA/1 --/--/1975i,V----,Nooo7l PP 0021-0023 gas 7-8 ECONOMIC RELATIONS WITH SCANDINAVIAN COUNTRIES UNSATISFACTORY 5 PP JPRS 66204 UNKNOWN 11VVB RFT NACHRICHTEN- UND MEBTECHNIKII Pp 0000 COMMUNI-CATION AND MEASURING TECHNOLOGY BROCHURE FSTC-HT-23-0467-74 GOLITSYN, 6. S. I/VVEDENIYE V DINAMIKU PLANETNYKH ATMOSFER// PP 0103 INTRODUCTION TO THE DYNAMICS OF PLANETARY ATMOSPHERE NASA TT 15627 N NIELSEN, 0. I/VVS TIDSKRIFT FOER VAERME VENTIALTIONS SANITETS- OCH KYLTECHNIK// -/-/1973,0009,0003, PF 0107-0111 ASYMMETRICAL RADIATION NTC 74 12994-13A JOHNSSON, N. //VVS: RIDSKRIFT FOER VAERME-VENTILATIONS- SANITETS-OCH KYLTECHNIK// --/--/1972,,V----,NOOD9, P? 0049-0053 AIR FLOW VARIATIONS IN SYSTEMS WITH INDUCED KITCHEN VENTILATION xTc 74-12379-13A "~ETERSONI F. WVVS: SANITETS-OCH KYLTECHNIK// --/--/1972,V----,NOOIO, PP 0033-0038 ACCURACY IN FIELD MEASUREMENT IN VVS INSTALLATIONS NTC 74-11987-12A CHRISTOPHERSEN, E. I/VVS: SANITETSOCH KYLTECHNIK// --/,--/1972,v ---- IN001Df PP 0027-0032 000000017201 000000018580 000000018581 000000003829 000000005422 000000020390 000000006493 000000004620 000000004621 TOLERANCES FOR VENTILATION INSTALLATIONS NTC 14-11979-13A JONNSSONjp N. /IVVS: TIDSKRIFT FOER VAENME-VENTILATIONS- SANITETS-OCH KYLTECHNIK// --/--/1972,V ---- IN0009, PF 0049-0053 AIR FLOW VARIATIONS IN SYSTEMS WITH INDUCED KITCHEN VENTILATION RTC 74-12379-13A N FINSRUDp J. //VVS: TIPSKRIFT FOER VAERME-VENTILATIONS SANITET-OCH KYLETECHNIK// PP 0019-0024 FUNCTION TEST OF AIR CONDITIONING INSTALLATIONS NTC 74-11977-13A 0 ANDERSSON, R. //VVS: TIDSKRIFT FOER VAERME-VENTILATIONS- SANITETS-OCH KYLTECHNIK// PP 0083-0085 WHY IS THE STANDARD OF VENTIALTION INFERIOR IN HOUSES? NTC 74-13375-13A DRUKOVANYYJ* M. F. //VY8ROSY PORODY I GAZA11 Pp 0177-0183 METHODS FOR CHANGING THE STRESS FIELD PARAMETERS DURIM6 BLASTIN6 OPERATIONS IN EJECTION-PRONE ROCK 6 PP AIR/FTO-MC-23-2329-74 N ZOZULEVICH, 0. M. //VYCHISLITEL*NAYA TEKHNIKA V MASHINOSTRO- YENII, INSTITUT TEKHNICHESKOY --/12/1970,V----,N----, PP 0075-0084 EXECUTIM6 CERTAIN OPERATIONS WITH THREE- DIMENSIONAL PIECEWISE-ASSI6NED OBJECTS ON A COMPUTER 14 PP AIR/FTO-MC-23-2876-74 N KIBERNETIKIf AN B$SR// PESHES,f L. TA. //VYCHISLITELINAYA TEKNNIKA V MASHINOSTROYENII INSTITUT TEKHNICHFSKOY KIBERNETIKI AN BSSR// PP 0063-0068 MODEL Of AN INDUSTRIAL COMPLEX AIR/FTD-HC-23-2874-74 0 RAKOVICH,p A. G. //VYCHISLITEL'NAYA TEKHNIKA V MASHIROSTROYENII INSTITUT TEKHNICHESKOY KIBERNETIKI AN BSSR// --/12/1970,V ---- fM ---- I PP 0085-0091 ON CALCULATING THE STOCHASTIC FACTORS OF INSTALLING PARTS IN A DEVICE WITH AN ANALYSIS OF THE ACCURACY OF THE OPERATION 11 PP AIR/FTD-HC-23-2877-74 N MAN'SHIN, 6. G. //VYCHISLITEL'NAYA TEKHNIKA V MASHINOSTROYENII INSTITUT TEKHNICHESKOY KIBERNETIKI// PP 0187-0198 THE OPTIMUM PREVENTIVE MAINTENANCE OF ELECTRONIC SYSTEMS 31 FF AIR/FTD-MT-24-193-75 000000006411 000000004619 000000026020 000000003205 000000015142 000000007391 000000007384 000000002644 SITDYKOV, I. KH. //VYCHI SLI TEL' MAYA TEKHMIKA V MASHINOSTROYENII --/1211974.*V ---- jM ---- t PP 0036-0048 ABOUT THE SYSTEM OF GEOMETRIC CONVERSIONS DURING AUTOMATED PLANNING 18 PP FTO-MC-23-2872-74 CHADOVICH, 1. A. //VYCHI SLI TEL' MAYA TEKHMIKA V MASHINOSTROYENII PP 0189-0192 A HIGH-VOLTAGE STABILIZED POWER SOURCE 6 PP AIRfFTD-HC-?3-?890-?4 CHADOVICH, I. A. -7/VYCHISLITEL'NAYA TEKHNIKA V MASHINOSTROYENII ---- I PP 0189-019Z A HI6H-VOLTA6E STABILIZED POWER SOURCE 6 PP AIR/FTD-HC-23-2890-74 INSTITUT TEKHNICHESKOY KIBERNETIKI// TEKHNICHESKOY KIBERNETIKI AN OSSR (MINSK)// 9 TEKHNICHESKOY KIBERNETIKI AN OSSR (MINSK)// UNKNOWN I/VYCHISLITEL'NAYA TEKHMIKA V MASHINOSTROYENII TEKHMICKESKOY ------ PP 0135-0140 A MACHINE PR06RANNING METHOD FOR THE EXPANSION OF THE OPERATIONAL MEMORY OF THE ELECTRONIC DIGITAL COMPUTER (ETSVM) MINSK-22 AIR/FTD-HC-23-2884-74 N KAZXACHEYEVI V. 1. t/VYCHISLITEL*NAYA TEKHMIKA V MASHIMOSTROYENII// PP 0023-0030 CONSTRUCTION OF GENERALIZED LOGICAL MODEL OF AUTOMATS WITH MEMORY FTO-MC-23-2870-74 0 KONOVALOVI YE. 6. //VYCHISLITEL'NAYA TEKHNIKA V MASHINOSTROYENII// PP 0069-0074 THE PARTICULAR CASE OF USING THE METHOD OF ITERATION FOR THE SOLUTION OF A SYSTEM OF EQUATIONS ONE OF WHICH IS 61,VEN IN TABLES WITH TWO INPUTS 10 PP AIR/FTO-HC-23-2875-74 OOKUTI M. P. //VYCHISLITEL'NAYA TEKMNIKA V HASHINOSTROYENII// --/12/1970,V ---- IN----, PP 0099-0103 THE PREPARATION Of INPUT DATA IN THE SUBSYSTEM AVUSHIAMP-70 AIR/FTD-HC-23-2879-74 N POPOVp ". P. //VYCHISLITEL'NAYA TEXHNIKA V MASHINOSTROYENII// --/12/1970fV____,M ---- I PP 0161-0171 SIGOAL UNIFICATION BLOCK 16 PP AIR/FTD-HC-23-2887-74 CHADOVICH, 1. A. //VYCHISLITEL'NAYA TEKNNIKAV MASHINOSTAOYENII// PP 0172-0182 THE THEORETICAL PREMISES FOR:-OBTAINING A ROTATING KIBERNETIKI AN BSSR// 000000005820 000000012779 000000012484 000000005302 000000007359 000000003618 000000003623 000000003621 0000000036221 RASTER AND THE PRINCIPLES OF OPERATIONAL REALIZATO Is pp AIR/FTD-MC-23-2888-74 0 MISHCMENKO, V. A. 000000005822 //VYCHISLITEL*NAYA TEKHNIKA V MASHINOSTROYNII INSTITUT TEKHNICHESKOY KIDERNETKI PP 0017-0022 ABOUT ONE METHOD OF PRESENTING TRANSITIONAL RANDOM FUNCTIONS 8 PP FTO-MC-23-285944 SHELIKHOVI A. A. 000000013752 //VYCHISLITEL'NYYE MACHINYI SPRAVOC)iNIX, ENERGIYA11 --/--/1973,, V----,. N------ COMPUTERS-A HANDBOOK 233 PP GUO. COPYRIGHT INFORMATION OTHERS CONTACT FTO AIR/FTD-HC-23-2766-74 N SAVITSKIY, N. 1. 000000003929 //VYCHISLITEL'NYYE HASHINY I PROGRAMMIROVANIYE// ---- I PP 0000 COMPUTERS AND PR06RAMMING 4 PP JPRS 63427 0 ALAVIDZE, 6. R. 000000015 48 0 //VYCHISLITEL'WYYE METODY I PROGRAMMIROVANIYE/ --/--/19?0,V----,NOO15, PP 0103-0109 MON-STEADY -STATE FLOWS IN THE CHANNEL OF AN MHD- GENERATOR 10 Pp FSTC-MT-23-199-73 ALAVIDZE, 6. R. 000000015907 //VYCHISLITEL'NYYE METODY I PR06RAMMIROVAMIYE// --/--/1970,v----,NOOl5, PP 0103-OID9 NON-STEAbY -STATE FLOWS IN THE CHANNEL OF AN MH0- GENERATOR 10 PP FSTC-HT-23-199-73 KOSAREV, YU. 6. 000000002643 //VYCHISLITEL'NYYE SISTEMY// PP 0070-0075 EXCHANGE CIRCUITS BETWEEN BRANCHES OF PARALLEL ALGORITHMS 7 PP AIR/FTO-OT-23-249-75 KHOROSHEVSKIY, V. 6. 000000017760 1 //VYCNISLITEL'XYYE SISTEMY// --/--/1972,V----,NO051, PP 0038-0047 THE fEASIOILITY Of THE SOLUTION OF PROBLEMS IN UNIFORM COWUTIN6 SYSTEMS 22 P? AIR/FTD-MT-24-248-75 RADUNSKIYI V. M. 000000024599 //VYCHISLITEL'NYYE SISTEMY// PP 0097-0107 AN EXPERIMENTAL MULTI-MACHINE COMPUTER COMPLEX 23 PP AIRIFTO-MT-24-0250-75 VINOKUROV, V. 6. 000000025079 I/VYCHISLITEL'NYYE SISTEMY// PP 0127-0156 A HOMOGENEOUS COMPUTER SYSTEM OF MINI COMPUTERS AND USE OF MINICOMPUTERS IN CENTERS FOR PROCESSING DATA FROM REMOTE QUEUEING SYSTEMS CSO: $344/1546-76 COMPLETEO SPECIAL fUNKNOWN //VYXLYUCHATELI PEREMENNOGO TOKA VYSOKOGO NAPRYAZHENIYA, 08SHCHIYE TEKMNICHESKIYE TREBOVANIY GOST 687-70/1 Pp 0001-0045 HIGH VOLTAGE AC BREAKERS, GENERAL TECHNICAL SPECIFICATIONS, GOST 687-70 48 PP JPRS 64807 SER6EYEVI V. //VYSHKA// 11/0$/1973,V----,N01$?, PP 0003 SCIENTISTS EXAMINE TOFIX DADASHEV 5 PP COLUMN 1-6 AIR/FTD-HT-23-0004-75 BAKHTAMOVI R. //VYSHKA// P? 0002 AZERBAYDZHAN PETROLEUM PRODUCTION BEING AUTOMATED 10 pp JPRS 62796 ALEKSANDROVI V. IIVYSNXAII 22/11/19741V ---- PP 0002 PETROLEUM YIELD MAINTENANCE IN BASHKIRIYA 7 PP JPRS 63846 WARLAMOV, X. //VYSHKA// 18/01/19751V ---- Pp 0001-0002 INTERVIEW WITH ALEKPER BAGIROVICH SULEY14ANOV CASPIAN SEA OFFSHORE DRILLING PROBLEMS, PLANS DISCUSSED 5 PP JPRS 64156 6RI6ORYANf A. 11VYSHKA11 14/02/19?5IV____,m----, Pp 0002 BRANCHED-HORIZONTAL PETROLEUM WELL TECHNOL06T 5 PP JPRS 64363 GR160RYANI A. //VYSHKAI/ 14/02/1975fV____IN----., Pp 0002 BRANCHED-HORIZONTAL PETROLEUM WELL TECHNOLOGY 5 PP im 64363 0 DURMISN'YAN, A. //VYSHKA// 05/03/1975lv____..m----' Pp 0002 ANOMALOUSLY HIGH RESERVOIR PRESSURES MUST BE COPED WITH 5 PP JPRS 64470 N 000000008274 000000003141 000000017039 000000008830 000000006837 000000011901 000000011585 000000006170 KASIMOVIP A. 000000015947 //VYSMKA// 18/03/1975..V ---- PP 0002 COMMITTEE UNCOVERS, ACTS ON TRADE MALPRACTICES 6 PP JPRS 64589 KASIMOVP M. 000000015520 //VYSHKA// 18/03/1975,PV ---- IN ---- I PP 0002 C014MITTEE UNCOVERS, ACTS ON TRADE MALPRACTICES 6 PP JPRS 64589 UNKNOWN 000000008306 //VYSMKA// 12/04/1975,V----,,N----.. PP 0002 FIRST QUARTER AZERBAYDZHAN PETROLEUM, GAS PRODUCTION 7 PP JPRS 64813 KREMS, A. 000000009930 I/VYSHKA// PP 0002 DEEP PETROLEUMO, GAS EXPLORATION IN AZERDAYOZHANI OCCURRENCE OF PETROLEUM, GAS 3 PP JPRS 65049 0 RADZHABOYr M 000000009931 //VYSHKA// 24/04/1975fv----,N----, PP 0002 DEEP PETROLEUM, GAS EXPLORATION IN AZEROYOSHANI SEISMIC EXPLORATION NEEDED 3 PP JPRS 65049 9 VEKILOVAp 1. 000000014312 //VYSHKA// 22/06/1975,V----,N----, PP 0002 241 Z5 JUN 75 PROBLEMS Of ENGINEER TRAINING, EMPLOYMENT IN AZEROAYDZHAN 13 PP JPRS 65404 FATALIYEVlf M. 000000021120 //VYSHKA// 12/06/1975fV ---- IN ...... PP 0003 LABOR, WAGES AND HOUSING IN CAUCASIA, CENTRAL ASIA AND ALTYA, LABOR SAFETY FOR WOMEN IN INDUSTRY 4 PP JPAS 65737 MEKHTIYEV/ Sm. 000000020130 //VYSHKA// 25/D9/1975fV----,fn ---- I PP 0002 OIL, GAS EXPLORATION PROSPECTS IN WESTERN AZEROAYOZHAN 5 PP JPRS 66087 UNKNOWN 000000020128 //VYSNKA// 27/09/1975,V----,N----, PP 0002 INCREASING THE NUMBER OF MULTIPLE OPERATION WELLS DISCUSSED I PP JPRS 66087 /: ANUFRIEVA, E. V. 000000009052 `7 ~/VYSKOMOLEKULYARNYE SOEDINERIYA SERIYA 8// --#-/--/1969 V----,NOO02, PP 0114-0117 THERMAL QUENCHING OF LUMINESCENCE AND CONFORMATIONAL TRANSFORMATIONS IN MACROMOLOECURLES OF',,SOME POLYMERS MR-34 MP NSA 6ACHKOVSKII, V. F. 000000004629 //VYSOKOMOLEKULYAMMYE SOEPINENIYA 8// --/_--/1968,VO01O,M----, PP 0877-0881 CHANGES IN FLUORENCENCE SPECTRO OF POLYDIMETHYL- SILOXANES AND POLYALUMODIMETHYLSIOLXAMES AS FUNCTION OF THEIR STRUCTURAL CHANGES MTC ?4-12026-111 TARAM, YU. A. 000000009804 //VYSOKOMOLEKULYARNYE SOEDINENIYA A// __/__/19?1fVOO13jN----, PP 2020-2028 MODELING THE DYNAMICS OF LATTICE CHAINS BY THE METHOD OF STATISTICAL TESTING MTc 74-12505-07C 0 ZHDANOV'f 6. S. 000000008636 //VYSOKOMOLEKULYARMYE SOEDIMEMIYA A// PP 2405-2412 ACCUMULATION KINETICS OF FREE RADICALS IN POLYMERS SUJECTED TO A SIMULTANEOUS AND PERIODIC IONIZING RADIATION AND LIGHT Mn 74 1Z$00-07E GOLDENBERG, V. 1. 000000004630 //VYSOKOMOLEKULYARMYE SOEDIMEMIYA A// --/--/1972,VOO14,NOOO8, PP 1718-1726 THE EFFECT OF LIGHT STABILIZERS ON DECOMPOSITION OF ESTER 6ROUPS DURIM6 UY IRRADIATION OF POLY METHYLMETHACRYLATE FILMS NTC 74-12027-111 BYSTRITSKAYA, YE. V. 000000004631 //VT SOKOMOLEKULY ARMY E SOEDIMENIYA A// --/--/1972pV0014pN000$,, PP 1727-1136 EFFECT OF STABILIZERS ON T14E KINETICS OF FREE RADICALS ACCUMULATION DURING UV IRRADIATION OF POLY(METHYLMETHACRYLATE) FILMS NTC 74-12028-111 VASILEMOK, YU. 1. 000000023919 / /VY SOK014OLEKULY ARMY E SOEDINENIYA A// --/--/1973,V0015,N----, PP 2687-2691 INCREASE IN THE ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF CARBON BLACK-FILLED POLYETHULEME MTC 74-13942-111 BARTENEV, 6. M. 000000008361 //VYSOKOMOLEKULYARRYE SOEOINEKIYA All -/-/1973,0015,0007, PP 1450-1458 RELATION BETWEEN STRESS RELAXATION AND MECHANICAL LOSSES IN RUBBERS RTC 74 12656-IIJ VETTEGREN, V. 1. 000000025993 //VY SOKOMOLEKULY ARMY E SOEDINENIYA A// --/--/19?3pV0015jM0008.. PP 1909-1912 MEASUREMENT OF CONCENTRATION OF DEGRADATION PRODUCTS ON SURFACE OF POLYMERIC FILMS KTC 74-13228-111 N ZUBOV,F YU. A. 00000~020208 //VY SOKOMOLEKULY ARMY E SOEDINEMIYA A// __/__/19?4,rV0016J* PP 0457-0469 CRYSTALLIZATION AND ANNEALING Of CRYSTALLINE POLYMERS AT M16H PRESSURE RTC ?5-1042?-111 BEZRUK, L. 1. 000000020349 //VYSOKOMOLEXULYARNYE SOEDIREMIYA B// --/--/196-8,VOOIO,N----, PP 0237-0238 ELECTRON MICROSCOPIC OBSERVATION ON PARACRYSTALLINE LAYERS IN POLYMER FIBRILS NTC 74 13153-11E MIKHAILOVAr S. S. 000000020371 //VYSOKOPOLEKULYARMTE SOEDINENIYA B// --/--/1968,VOOIO,N----, PP 0524-052? STUDY Of THE STRUCTURE OF FILLERS AND POLYMERS BY ELECTRON 141CROSCOPY NTE 74 13152-111 N RAZINSKATA, 1. N. 000000010771 //VYSOKOMOLEKULYARNYE SOEDINENIYA B// --/--/1968,VO010,N ---- r PP 0636-0637 FLUCTUATING CHARACTER OF THE CHANGES IN THE GLASS TEMPERATURE OF CRYSTALLINE POLYMERS ON ADDITION OF SMALL AMOUNTS Of PLASTICIZERS NTC 74-12219-111 9 OEZRUKf L. 1. 000000020348 //VYSOKOHOLEKULTARNYE SOEDINENITA Bl/ --/--/1969,VO011,N----, PP 0180-0181 AN ELECTRON MICROSCOPIC AND X-RAY IN VEST16ATION OF THE STRUCTURE OF POLYAMIOE --FIBERS NTC 74 13151-11E 0 BEZAUK,f L. 1. 000000020370 //VYSOKONOLEKULYARNYE SOEDINENIYA 8// --/--/1970,VO012,N ---- I PF 0035-0037 ELECTRON MICROSCOPIC AND OPTICAL STUDY OF THE SURFACES Of AMORPHOUS POLYMER CHIPS MTC 74 13150-111 0 MIKHELEVA, 6. A. 000000023918 //VYSOKOMOLEKULYARMYE SOEDIMENIYA B// --/--/19?0,V0012,N----, PP 0363-0366 ELECTRON-MICROSCOPIC INVEST16ATION OF TWO- LAYER FIBERS BY THE USE Of THE ION-ETCHING METHOD FOR MI CROSECTI ON-CONTR ASTI NG PURPOSES NTC 74-13908-111 ADAMSKI.. P. //VYSOKOMOLEKULYARNYE SOEDINENIYA B// __/__/19?1.*V0Cl13,,N0OO9j PP 0666-0668 A STUDY OF THE DEPENDENCE OF THE ELECTRIC CONSTAiT OF POLYMER SOLUTIONS AT THE O-TEMPERATURE AT$ 10130R ----KARYAKINA.. M. 1. //VYSOKOHOLEKULYARNYE SOEDIMENIYA B// --/--/19?2,V0014,N---._, PP 0262-0265 STUDY OF THE PROCESSES OF STRUCTURE FORMATION IN THE FORMING OF POLY14ERIC FI LMS NTC 75-11790-111 KARYAKINA, M. 1. //VYSOKOROLEKULY ARMY E SOEDINEMIYA 0// PP 0262-0265 STUDY OF THE PROCESSES OF STRUCTURE FORMATION IN THE FORMING OF POLYMERIC FILMS MTC 75-11790-111 SOKOLOVI L. 5. //VYSOKOMOLEXULYARNYE SOEDINEMIYA B// PP 0386-0389 A STUDY OF DIFFERENT METHODS OF POLYCONDENSTATION, USIM6 A METHOD DETERMINING THE END GROUPS OF A POLYMER MTC 75-11792-111 SOKOLOVf L. 0. / /VY SOKOP40LEKULY ARMY E SOEDIMENIYA 0// --/--/1972fV00l4fN----, PP 0386-0389 A STUDY OF DIFFERENT METHODS OF POLY COMOEMSTATI ONf USIM6 A METHOD DETERMINING THE END GROUPS OF A POLYMER MTC 75-11792-111 0 DENCHEMKO, S. S. //VYSOKOHOLEKULYARNYE SOEDINENIYA 8// --/--/1972,VO014,N----, PP 0553-0557 EFFECT OF A SOLID SURFACE ON THE PHOTOCHEMICAL DEGRADATION OF POLYURETHANES WITH SEMICARBAZIDO GROUPS MTC 74-13294-111 KASTORSKIY, L. P. / /VY SOKOMOLEKULY ARMY E SOEDINEMIYA B// --/--/1972oV0014jN ---- I PF 0815-0617 INVESTIGATION OF THE CROSS-LINKING PROCESS IN A COPOLYMER OF BUTADIENE, ACRYLONITRILE AND VINYLIDEME CHLORIDE NTC 75-11791-111 000000011175 000000019627 000000019118 000000019120 000000019629 000000026000 000000019628 KASTORSKIY, L. Ps 000000019119 //VYSOKONOLEKULYARNYE SOEDIMENIYA B// PP 0815-0817 INVESTIGATION OF THE CROSS-LINKING PROCESS IN A COPOLYMER OF BUTADIENE, ACRYLONITRILE AND VINYLIOENE CHLORIDE NTC 75-11791-111 0 KOZLOV, V. T. 000000004628 / /VY SOKOMOLEKULY ARMY E SOEDINEMIYA B// --/--/19?21V0014pMooo4p PP 0315-0316 RADIATION STABILITY Of THE MOLECULES OF ARYLEMESILOXAME ELASTONERS OF DIFFERENT STRUCTURE NTC 74-12025-111 SERKOVP YA, T. 000000010770 //VYSOKONOLEKULYARNYE SOEDIMEMIYA, B// --/--/l973fVOOl5..N ---- r PP 0728-0730 THE MECHANISM Of THE POLYMER PRECIPITATION FROM CONCENTRATED SOLUTIONS NTC 74-12218-111 ZASLAVSKII, V. YA. 000000009498 //VYSOKOMOLEKULYARNYE SOEDINENIYA SERIYA B// PP 0049-0055 POSSIBILITY OF MEASURING DfFERENTIAL FUNCTIONS OF EXCITATION AND IONIZATION BY DOUBLE MODULATION OF AN ELECTRON BEAN 12 PP 0 SOKOLOVr L. 0. 000000008618 //VY SOKOlqOLEKULY ARMY E SOEOINENIYA// --/--/196lfV0003/N----, PP 1369-1376 POLYCONDENSATION AT THE LIQUID GAS -rNTERFACE BOUNDARY NTC 74 12801-07C KARGINI V. A. 000000020363 //VYSOKOHOLEKULYARNYE SOEDINENIYA// --/--/196lfV00O3,N0007, PP 1100-1101 INVEST16ATION OF POLYTRIFLUOROCHLORGETHLENE MONOCRYSTALS NTC 74 12938-111 MOSKALEMKO, L. N. 000000023888 //VYSOKOMOLEKULYARNTE SOEDINEMIYA// PP 0728 VOL 146 POLYMERISATION AND COPOLYMERISATION OF BUTADIENE UNDER THE INFLUENCE Of BIMETALLIC ORGANOBARIUM COMPOUNDS NTC 74-13989-111 BASOVA, R. V. 000000013456 //VYSOKONOLEKULYARNYE SOEDINENIYA// --/--/1972fV0l4B,M0O04, PP 0272-0275 MECHANISM OF THE COPOLYMERIZATION Of BUTADIENE WITH STYRENE IN THE PRESENCE OF ORGANOLITHIUM INITIATORS MODIFIED WITH POTASSIUM TERT BUTYLATE 9TC 73-12124-07c KONDRAT-YEVA,, L. 000000015670 //VYSOKOMOLEXULYARMYE SOYEDINERIYA AN USSR// --/--/196?fvooo9pmoolof PP 0751-0754 PROTECTIVE EFFECT OF CERTAIN ORGAN OPHOSPHOROUS COMPOUNDS IN RADIATION DESTRUCTION *FSTC-NT-23-0756-75 KONDRAT-YEVA, L. 000000016097 /VY SOKO"OLEKULY ARMY E SOYEDINENIYA AN USSR// /196?IVO009,,NO0101 PP 0751-0754 PR TECTIVE EFFECT OF CERTAIN ORGAN T ~ OPH SPHOROUS COMPOUNDS IN RADIATION N DES RUCTION $ *FSTC-HT-23-0756-75 RADDIL, T. 1. 000000006840 //VY SOKOMOLEKULY ARMY E SOYEDINENIYA B// --/--/1967fVOOO9,M----, PP 0692-0695 COMPATIBILITY OF ACRYLIC OLIGOMERS WITH POLY (METHYL METHACRYLATE) NTC 74-12221-111 0 RAZINSKAYA, I. M. 000000006838 //VY SOKOMOLEKULY ARMY E SOYEDINEMIYA B// --/--/196$,VO010,N----, PP 0636-0637 FLUCTUATIM6 CHARACTER OF THE CHANGES IN THE GLASS TEMPERATURE OF CRYSTALLINE POLYMERS ON ADDITION OF SMALL AMOUNTS OF PLASTICIZERS NTC 74-12219-111 SHTARTKMANJ 0. P. 000000006839 / /VY SOKOMOLEKULY ARMY E SOYEDINENIYA B// -/--/197Z,V0011,N----, PP 0412-0415 EFFECT OF THE SOLUBILIZIN6 ABILITY OF A PLASTICIZER ON THE ACTIVATION ENERGY OF VISCOUS FLOW OF POLY(VINYL CHLORIDE) SOLUTIONS NTC 74-12220-111 GRIBANOVF S. A. 000000006841 //VYSOKONOLEKULYARNYE SOYEDIMENIYA B// --/--/1973,VO015,n ---- f PP 1105-1110 CHANGE OF SUPRAMOLECULAR STRUCTURE OF POLYETHLEMETEREPHTHALATE IN AMORPHOUS STATE NTC 74-12222-111 POPOVI V. 6. 000000005275 //VYSOKOPIOLEKULYARNYE SOYEDIMINIYA SERIES B// --/--/1971fV0013,fNo001f PP 0004-0005 ENUISM TITLE NOT 61VEN *NTI S-TT-74-56060 TSVEMKOVI V. N. 000000005276 /VY SOKOMOLEKULY ARMY E SOYEDININIYA SERIES 9// --1--1197lfV0013jM0006f PF 0416-0427 ENGLISH TITLE NOT GIVEN *NTIS-TT-74-58060 UNKNOWN 000000005277 //VYSOKOMOLEKULYARRYE SOYEDINIMIYA SERIES B// -1-119710-V0013,0010o, PP 0708-0709 ENGLISH TITLE NOT 61VER *NTI S-TT-74-58060 POOLAKI T. KH. / /VY SOKOMOLEKULY ARMY E --/--/1972,V0014,N0002, ENGLISH TITLE NOT 61VEN *MT1 S-TT-74-58060 WBORUSOVA, T. 1. I/VYSOKOMOLEKULYARNYYE --/--/197l?V00l3fN00(A, NO ENGLISH TITLE * NTIS TT 74 58D60 SOYEDININIYA SERIES B// PP 0127-0131 SOYEDINENIYA// PP 0621-0624 BASOVP N. 6. //VYSOKOHOLEKULYARNYYE SOEDIN SERIYA 8/1 --/--/1970,,V----,NO0071 PP 0068-0074 SUPER-RADIATION OF CONDENSED XENON DURING EXCITATION WITH FAST ELECTRONS PP12 FTD-HT-23-272-24 POHOMAREMKO, V. A. //VYSOKOROLEKULYARNYYE SOYEDIMENIYA// -/--/1974fV00l6,N0003,, PP 0553-0557 THERMAL DEGRADATION OF POLYPERFLUOROTRIAZINES 9 PP DISTRIBUTION LIMITED TO U. S. 6OVT AGENCIES ONLY COPYRIGHT INFORMATION OTHER REQUEST MUST BE REFERR TO FTD AIR/FTP-HT-23-251-75 N BAMNYKH' 0. A. //VYSOKOPROCHNYYE NEMAGNITNYYE SPLAVY// PP 0028-0033 EFFECT OF ALLOYING OF R-SOLID SOLUTION ON AGING PROCESSES IN AUSTENITIC STEELS 6 PP JPRS 61605 ALEKSEYENKO,, M. 6. I/VYSOKOPROCHNYYE NEMA6NITNYYE SPLAVY// PP 0096-0100 FEATURES Of PHASE COMPOSITION AND PROPERTIES OF PRECIPITATION HARDEMIN6 AUSTENITIC STEELS 5 PP JPRS 61605 ALTSHULER, V. S. //VYSOKOTEMPERATURNAYA OCHISTKA GAZOV OT SERNISTYKH SOEDINENIYA// --/--/1969,rv----,N ---- f PP 0001-0148 PURIFICATION Of 6ASES THROUGH HIGH TEMPERATURE REMOVAL Of SULFUR COMPOURDS TRANSLATION OF MONO NTc 73-10895-130 0 AMOAYUSHKEVICH, M. 8 //VYSOKOTEMPERATURN~YA TEPLOFIZIKA// PP 0038-0045 ELECTRIC ARC PREHEATER FOR THE STUDY OF PROCESSES HEAT- AND A MASS EXCHA06E IN ARC SPOTS 14 PP AIR/FTO-ID(R$)T-0042-76 000000005278 000000009269 000000021023 000000003473 000000014176 000000008856 000000007828 000000022206 YELYUTIN, V. P. 000000025169 //VYSOKOTEMPERATURNYYE MATERIALY: POLUCHENIE I FIZIKO-KHIMICHESKIYE SVOYSTVA VYSOKOTEMPERA TURNYKH MATERIALOV METALLURGIYA// --/--/1973,,V ---- IN ...... PP 0001-0006 ALSO PP 399, CHAPTER 2 PROPERTIES OF HIGH TEMPERATURE MATERIALS BASED ON H16H-MELTIN6 METALS, COMPOUNDS AND 6RAPHITE *FSTC AST-18401-036-75 KUCHINSKIY, G. S. /IVYSOKOVOL'TNYYE IMPUL'SNYYE KONDENSATORY ENERGIYA LENIN6RADSKOYE OTDELENIYE// PP 0001-0175 HIGH VOLTAGE PULSE CAPACITORS 183 PP AIR/FTD-MC-23-2678-74 ALEKSEYEVI S. M. //VYSOTNYYE I KOSMICHESKIYE SKAFANDRY/t PP 0001-0280 H16H '. ALTITUDE AND SPACE SUITS NASA TT F-15,165 CHIKIN, S. YA. //VYSSHAYA MEDITSINSKAYA SHKOLA V SSSR// --/--/1973tv ---- IN ---- I Pp 0188 HIGHER MEDICAL SCHOOL IN THE USSR ACSI K 5369 CHIKIN, S. YA. //WYSSHAYA NEDITSINSKAYA SHKOLA V SSSR// Pp 0188 016HER MEDICAL SCHOOL IN THE USSR *ACSI K 5369 simomov, P, V. //VYSSHAYA NEAVRAYA DEYATEL'NOST' CHELOVEKA: MOTIVATSIONNO-EMOTSIONALINYYE ASPEKTY// PP 0001-0175 H16HER NERVOUS ACTIVITY OF MAN: MOTIVATIONAL- EMOTIONAL ASPECTS *NASA TT F-16453 SIMONOVI P. V. //VYSSNAYA NERVNAYA DEYATELNOST CHELOVEKA// PP 0001-0175 H16HER NERVOUS ACTIVITY OF MAN: MOTIVATIONAL- EMOTIONAL ASPECTS NASA-TT-F-16453 0 GOSIN, 9. YA. //VYSSHAYA SHKOLA// ---- I P? 0001-0198 PRODUCTION OF CERAMIC CONSTRUCTION MATERIALS FSTC-HT-23-0749-74 0 GOSINI N. YA. //VYSSMAYA SNKOLA// Pp 0001-0198 PRODUCTION OF CERAMIC CONSTRUCTION MATERIALS FSTC-MT-23-0749-74 000000015185 000000008905 000000011060 000000003872 000000015325 000000018524 000000016085 000000015658 ALEKSANDROV, G. N. 000000024900 //VYSSMAYA SHKOLA// PP 0179-0521 M16H VOLTAGE TECHNOL06Y *FTD ID(RS)T-0055-76 N BOLUOUEVI V. R. //VYYEDYEMIYE V ZNYERGYET ITKF POCHVOOBRAZO VANIYA// PP 0001-0129 INTRODUCTION TO ENERGETICS OF SOIL FORMATION *MTI S-TT-74-58054 LAVRIMEMKO, D. D. //VZAI NO DEI STVI EDREVESNYKM POROD V RAZLICHNYKH TIPAKH LESA// PP 0000 INTERACTION OF WOOD SPECIES IN DIFFERENT TYPES OF FORESTS 331 PP NTIS-TT-70-57224 BARASHEMKOV, V. S. //VZAIRODEYSTVIYA VYSOKOEMERGETICHESKIKH CHASTITS I ATOMNYKH YADER S YADRAMI// --/--/1972,V----,N----, PP 0001-0267 INTERACTIONS OF HIGH ENERGY PARTICLE$ I ATOMIC NUCLEI WITH NUCLEI 370 PP AIR/fTO-MC-23-2670-74 OSIPOV. V. T. /IVZAIMODEYSTVIYE RAZRYKH VIDOV TRANSPORT I KONTEYNERNYYE PEREVOZKI Pp 0000 INTERACTION BETWEEN VARIOUS TYPES OF TRANSPORTATIO AND CONTAINER TRANSFER FSTC-HT-23-0468-74 OSIPOV. V. T. I/VZAIMODEYSTVIYE RAZNYKH VIDOV TRANSPORTA I KONTEYNERNYYE PERVOZKI// INTERAC710M BETWEEN VARIOUS TYPES OF TRANSPORTATIO AMID CONTAINER TRANSFER FSTC-HT-23-0468-74 XONDRIKOV, 0. M. //VZRYVMOYE DELO SO #68/25, BOR'BA S YADOVIT. 6AZ. PRI VZRYV// PP 0139-0149 A METHOD OF DETERMINING INFLAMMABILITY OF EXPLOSIVES FSTC-HT-23-0858-74 0 KONDRIKOV, 0. N. //VZRYVNOYE DELO 58 068/25, BOR'BA S YADOVIT. 6AZ. PRI VZRYV// --/--/1971DIV ---- IN ---- I PP 0139-0149 A METHOO Of DETERMINING INFLAMMABILITY OF EXPLOSIVES FSTC-"T-23-0858-74 MOLOCH, JUERGEN //WACKSAMKEITSPA06NOSE MITTEL$ COMPUTERANALYSE DES SPONTANEN ELEKTROENZEPHALOGRAMMS// ---- I Pp 0001-0101 METHODS FOR COMPUTER ANALYSIS OF SPONTANEOUS ELECTROENCEPHALOGRAMS 101 PP 000000005279 000000005280 000000002353 000000007477 000000006377 000000015653 000000016080 000000022680 *FSTC 1619-75 *FSTC AST-18201-004-75 N WICKERT, K. //WAERME// - /--119?2,V00?8oN0006I PP 0132-0133 THE BEHAVIOUR OF PHOSPHORUS COMPOUNOS IN FURNACES NTC '74-12180-21D -VECHSLER, DAVID //WAIS KASIKIRJA: WECHSLERIN AIKUISTEN ALYKKYYSASTEIKKO// PP 0001-0095 TABLE OF CONTENTS AND PREFACE WAIS MANUAL WECHSLER ADULT INTELLIGENCE SCALE 103 PP CSO $317/1000 COMPLETE SPECIAL UNKNOWN //WALKA MLODYCH// 01/06/1975,V----,N----, PP 0004 FSZNP PLENUM SETS TASKS; KUROWSKI OELIVERS REPORT.. PLENUM RESOLUTION 2 PP JPRS 65514 MARTINI P. tfWARMElt -/-/197110077,0005, PP 0111-0124 CONTRIBUTION TO THE LEAKAGE CALCULATION OF LABYRINTH GLANDS C.E. TR-6704 FREIERf R. K. //WARNE// --/--/19?2fVOO?S,NO003, PP 0057-0062 OXY6EN DEFICIENCY CORROSION C. E. TRAPS 6620 UNKNOWN //WARSAW DOMESTIC SERVICE// 17/10/1975fv ---- IN ---- If PP 0001-0003 MORE ON LEADERS' SPEECHES TO MARITIME WORKER$; GIEREK ADDRESS 3 PP FOIS-EEU-75-203, 20 OCTOBER 1975 N ZMARLICKII S. //WARSAW, SZKOLA GLOWNA 60SPODARSTWA WIEJSKIEGO ZESZYTY NAUKOWE TECHNOLOGIE ROLNO SPOZYWCZA// --I--1197lfVO007.fN ---- I PP 0173-0183 THE EFFECT Of THE STORAGE OF RAW MILK AT VARIOUS TEMPERATURE ON ITS CONTENT OF FREE VOLATILE PATTY ACID NTC 74 13022-06H RUEDf F. //MASSER LUFT UND BETRIEB/t --I--11972fVOOl6fN ---- I PP 0375-0381 TESTIN6 AND ANALYTICAL EQUIPMENT FOR DUST AND SMOKE NIC 74-12684-130 000000010934 000000004358 000000025705 000000009342 000000005360 000000025533 000000016382 000000008550 UNKNOWN //WASSER LUFT UNO BETRIEB// --/--/l9?3fV00l?jN ---- f PP 0355-0358 DUST SEPARATION IMPORTANT ELEMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION NTC ?5 10196-13B UNKNOWN //WASSER LUFT UND BETRIEB// --/--/19?3,VOO17,N----, PP 0358 BIO DETERGENTS NO HARMFUL EFFECTS NTC 75 10195-11K UNKNOWN //WASSER LUFT UND BETRIEB// Pp 0319 THE REMOVAL OF TAR-TYPE SUBSTANCES FROM FLUE GASES NTC 74-12685-130 0 P_OETSCHKf, N. 11WASSER, LUFT UND BETRIEW --/--/19731Vo01?fN ---- I PP 0337-0341 INSTRUMENTS AND PROCEDURES FOR THE EXPLORATION OF THE OCEANS NTC 75-10199-BBJ SCHULZ,, EBERHARD //WASSERMIRTSCHAfT-WASSERTECHNIK// --/O4/19?4,pV____,,M ---- I PP 0126-0129 WATER SUPPLY.. WASTE WATER PURIFICATION MEASURES IN MAGDEBURG BEZIRK 6 PF JPRS 62469 N VENTI, DIETER //WASSERWIRTSCHAFT-WASSERTECHNIK// --/05/19?4,V----,N----, PP 0167-0169 MEASURES TO IMPROVE LAKE WATER OUTLINED 7 PP JPRS 62681 SCHUTTE, H. //WASSERWIRTSCHAFT// --/--/1972',V0022J#N----.. PP 0365-0367 POSSIBILITY OF USING HYDROCYCLONES FOR THE PURIFICATION OF FLUME AND WASH WATERS FROM SUGAR FACTORIES *EPA STR 583-75 KOE6LER,, KLAUS //WASSERWIRTSCHART-WASSERTECHNIK// --/12/1974fv____,NOO12, PP 0399-0400 SHORTCOMINGS CITED IN WATER MANA6EMENT INNOVATOR -ACTIVITY 5 PP JPRS 64126 0 KISHONI, S. //WATER// 29/05/1974jV----,,N0021 AND 90 22 ADVAN7A6E$ Of MULTIPLE STEP DIOLD61CAL 000000OZ3833 000000023873 000000008551 000000009324 000000000692 000000000847 000000016735 000000004746 000000009538 THE LASER AS A WEAPON FSTC-NT-?3-1259-75 WE6ERo VON N. //WEHRRED MSCHR// --/--/1975,V----,NO001,, PP 0006-0011 CYANDIE POISONING AND THERPAY ACSI K 5562 ALBRECHT, VON 6. J. //WEHRMED MSCHR// --/--/1975,V----,NO001, PP 0012-0014 PROBLEMS Of MUSTARD GAS POISONING ACSI K 5561 SCHENK, VON J. //WEHRME0 MSCHR// --/--/1975,,V----,NO001, PP 0015-0017 PROBLEMS OF SOMAN POISONING THERAPY ACSK K 5560 WE6ER, VON N. //WEHRMEDIZINISCHE MONATSSCHRIFT// --/--/1975,V----,N ---- f PP 0006-0011 CYANIDE POISONING AND THERAPY *ACSI K 5562 ALBRECHT. G. J. //WEHRMEDIZINISCHE MONATSSCHRIFT// --t--/19?5,V----,Moool, PP 0012-0014 PROBLEMS OF MUSTARD GAS POISONING *ACSI K 5561 SCHENK, J. //WEKRNEDIZINISCHE MONATSSCHRIfT/t --/--/1975,V----,NOOOl, PP 0015-0017 PROBLEMS Of SOMAN POISONING THERAPY *ACSI K 5560 LOHRISCH, LOTHAR //WEHRPOLITISCHE INFORMATION// 21/02/1974..V----,pN ---- I PARLIMENTARIANS ASK FOR 80 MILLION ANNUALLY FOR IMPROVED NCO TECHNICAL TRAININi 3 PP CSO: 8120/1863 COMPLETED SPECIAL LOHRISCH, LOTHAR //WEHRPOLITISCHE INFORMATION// 06/OZ/1975,V----,N----, PP 0002-0005 A. STRATEGIC SITUATION IN EUROPE 0. THREE NATO COUNTRIES EVALUATING TANK GUMS CSO 8120/1809 COMPLETE SPECIAL NEUNEUSER, HANS 1WHATECHNIK TECHMIK// Pp 0048 THE FUTURE ARMORED ARTILLERY OBSIXVATION VEHICLE Of THE BUNDESWEHR (WEST GERMAN ARMY) DISTRIBUTION LIMITED TO U.S. GOVERNMENT ONLY 000000016569 000000016571 000000016570 000000011057 000000011068 OOOqOO011067 0000000?3997 000000010976 000000011296 FSTC-HT-23-359-75 PHILLIPI JOHN S. //WENRTECNNIK UND WIRTSCHAFTI/ PP 002?-0029 AA MISSILES FOR THE 1980'S *FSTC AST-11401-017-75 ZWAR6, E. //WEHRTECHNIK// --/--11972fv ---- INOOOlf PP 0025-0029 THE MOST IMPORTANT TYPES OF FIREARMS--PHYSICAL COMPARISON OF THEIR FUNCTIONAL PRINCIPLES FSTC-HT-23-0451-74 0 WIAROA, T. /tWENATECHNIK// --/--/1972fv ---- f#0002f PP 56-0059 THE TANK DESTROYER GUNSHIP REFLECTIONS AFTER VISIT THE 9TH INTERNATIONAL HELICOPTER FORUM ON THE 9TH AND 10TH OF JULY 1971 IN SUECKEBURG FSTC-HT-23-0450-74 HAUSENSLAS.. H. /IWENRTECHNIK// __/__/1972fV ---- fN0003, PP 0108-0110 PROBLEMS CAUSED BY THE TRACK ADJUSTER IN TRACKED VEHICLES WITH FRONT-WHEEL DRIVE 9 Pp ARM/FSTC-MT-23-0624-73 SINNf W. //WEHRTECHNIK// -1-119721V ---- IN009f PP 03?5-0377 SEARCHL16HTS USED FOR MILITARY PURPOSES 6 PP ARM/FSTC-HT-23-1533-73 BAEHR, HERMANN //WEHRTECHNIK// --/09/19721v----,N ---- f PP 0370-0373 97H INTERNATIONAL HELICOPTER FORUM 9-10 JUN 71 a Pp Guo FSTC-HT-23-111-73 DIETERf MEHLITZ //WEHRTECHNIK// --1--1j973fV____,NO003, PP 0095-0099 INCREASE IN THE PERFORMANCE OF GUN TUBE WEAPONS EXTERNAL AND TERMINAL BALLISTICS FSTC-HT-23-553-74 ALOZNf ZAHNER //WERATECHNIKI/ --/--/1973,V____,N0008, PF 0284-0287 THE EFFECTS Of AMMUNITION FSTC-HT-23-0805-75 000000023250 000000005563 000000007419 000000005281 000000005282 000000014859 000000005565 000000013574 6ERD,, BERNINSEN 000000006341 //WENRTECHNIK// DIA LN 511-74 UNKNOWN //WELD PREPARATION DIRECTIVES FOR DIFFERENT END PREPARATIONS FUSION BUTT WELDING OF STEEL PIPES// 000000019068 --/--/1973,,V ---- pN----,, WELD PREPARATION DIRECTIVES FOR DIFFERENT ENO PREPARATIONS FUSION BUTT WELDING OF STEEL PIPES BISI 13170 N UNKNOWN 000000019577 //WELD PREPARATION DIRECTIVES FOR DIFFERENT END PREPARATIONS FUSION BUTT WELDING OF STEEL PIPES// WELD PREPARATION DIRECTIVES FOR DIFFERENT END PREPARATIONS FUSION BUTT WELDING OF STEEL PIPES BISI 13170 UNKNOWN 000000019869 //WELDING IN NUCLEAR ENGINEERING// HIGH TEMPERATURE UNSTABILIZED AUSTENITIC STEEL X6CRNI1811 FOR SODIUM COOLEC REACTOR VESSESL SUBMERGED ARC WELDING ERD/ORNL-TR-4033-75 UNKNOWN //WELTMOCHE// 000000008521 24/10/1973,V----,R---- EUROPE'S RESPONSIBILITY TO THE WORLD, TO THE MIDDLE EAST 4 PP CSO 8020/1033 COMPLETED SPECIAL UNKNOWN 11WEN HUI PAO// 000000022325 01/11/19?5fv ---- IN ---- I Pp 0001 SHANGHAI SUBURBS URGED TO IMPLEMENT THE TACHAI CAMPAIGN 5 PP 6UO JPRS L/5632 UNKNOWN 000000025692 //WEN-WU// --/--/1975,V----,NO004, Pp 0041-0044 ARCHEOLOGY SERVES PROLETARIAN DICTATORSHIP 8 PP JPAS 65494 SOHRAMM, KURT //WERNTECHNIK// 000000025063 --/--/1975,v----,mooio, PP 0512 ALSO PF 514, 516 LUCHS APC IN PRODUCTION *FSTC AST-11201-001-76 LUDWIG, H. J. //WERKSTATT UND BETRIEB// 000000021307 --1--11970fV0103fN0Cll0f PP 0787-0793 MANUFACTURE OF MOTOR VEHICLE WHEELS BY FLOW- FORMING AND SPIN01% BISI 12860 S7AUDIM6ER, H. 000000001670 //WERKSTATTSTECHNIK ZEITSCHRIFT INDUSTRIE FERT16UNG// --/--/19?3,V0D63,N00D8, PP 0445-0452 HEATTREAMENT OF STEELS AND WELDED JOINTS CE. TRANS 6547 GOLF,f K. //WERKSTATTSTECHNIK// --/05/1974,,V ----- IN---" PP 0288-0291 AUTOMATIC FORGING PLANT FOR ANTI-FRICITION BEARING aisi 12772 HEROSLED 6UENTER //WERKSTOFFE KORROSION// --/--/1969jV0020jNO009j PP 0762-0772 THE EFFECT OF THE TIANIUM CONTENT ON THE ACTIVE CORROSION OF FERRITIC R-STEEL AND AUSTENITIC CR-NI-STEELS IN SULFURIC ACID NASA TT F 15994 UNLAND, F. //WERKSTOFFE KORROSION// -/-/1973,0024,0003, PP 0191-0199 THE ROLE OF ALKALI METAL SUPLHATES IN HIGH TEMPERATURE CORROSION FORMATION OF SULPHIDES BISI 12431 UMLAND,, F. //WERKSTOFFE KORROSION// --/--/1973fVO0Z41N0003r PP 0191-0199 THE ROLE OF ALKALI METAL SUPLOATES IN HIGH TEMPERATURE CORROSION FORMATION Of SULPHIDES BISI 12431 BERANEK1 E. //WEAKSTOFFE KORROSION// --/--/1973fVO024jNO005,, PP 0372-0378 THE DEFINITION OF CORROSION AGGRESSIVITY OF THE ATMOSPHERE WITH REGARD TO CARBON STEEL 0131 11778 WORCH, H. //WERKSTOFFE KORROSION// --/--/1973,Y0024,,NO010t PF 0872-0850 THE INFLUENCE OF SURFACE STRUCTURE AND CHEMICAL COMPOSITION ON THE LOCALISED CORROSION Of NICKEL MONOCAYSTALS 0151 12927 0 6OHNI, H. //WERKSTOFFE KORROSION// __/__/19741V0025,,X0002j PP OD97-0104 THE DETERMINATION OF PERFORATING POTENTIALS WITH SPECIAL REFERENCE TO THE GALVONA-KINETIC METHOD Of MEASUREMENT DISI 12559 MATTINGO A.. 000000005815 000000013863 000000012529 000000012824 000000006394 000000021229 000000001953 000000026001 //WERKSTOFFE UND KORROSIOM// --/--/196?#VOOI$,N ---- I PP 0401-0406 PRESENT DAY KNOWLEDGE CONCERNING AGEING OF GLASSFIBRE REINFORCED PLASTICS AND ATTEMPTS AT A MECHANICAL TECHNOLOGICAL INTERPRETATION OF THE PHENOMENON NTC 74-13379-111 RAHMEL, A. //WERKSTOFFE UND KORROSION// --/--/196?PV00l8,N0003, PP 0193-0205 STUDIES ON THE CORROSION OF CERTAIN METALS AND METAL OXIDES IN SODIUM HYDROXIDE METALS *TIC LB/6/501/043 MACHUP W. //WERKSTOFFE UND KORROSION// --/--/1968,VD019,N ---- f PP 0588-0595 PREPARATION OF METAL OBJECTS FOR ELECTRO- PHORETIC DEPOSITION OF LACQUER NTC ?5-10952-11C N GUNTER HEROSLES //WERKSTOFFE UND KORROSION/I --/D9/1969,VO020,NO009, PP 0762-0772 INFLUENCE OF THE TITANIUM CONTENT OF THE ACTIVE CORROSION OF FERRITIC CHROMIUM AND AUSTENIT CHROMIUM NICKEL STEELS IN SULPHURIC ACID NASA-TT-F-15994 AKSTINA7,, 14. H. //WERKSTOFFE UND KORROSION// --/--/19?0jV0021jN0004j PP 0273-0281 ORGANIC CORROSION INHIBITORS: MECHANISMS OF ACTION AND CHARACTERISTICS AT$ 1592-Gi 0 AKSTINATI, M. H. //WERKSTOFFE UND KORROSION// --/--/19701VD02lfNO004f PP 0273-0281 006ANIC CORROSION INHIBITORS: MECHANISMS OF ACTIOl AND CHARACTERISTICS ATS 1592-GJ MIRTH, F. W. 11WERKSTOFFE UND KORROSION// --/--/19721VO023.,N ---- I PP 1112-1117 STUDY OF THE INDIVIDUAL MECHANISMS GIVING RISE TO THE DESTRUCTION OF COPPER UNDER CAVITATION IN AQUEOUS MEDIA NTC 74-11981-11F 0 HIRTH, F. W. 11VERKSTOFFE UND KORROBION// STUDY OF THE INDIVIDUAL MECHANISMS GIVING RISE TO THE DESTRUCTION Of COPPER UNDER CAVITATION IN AQUEOUS MEDIA NTC 74-11981-11F 0 000000021856 000000022612 000000000061 000000015589 000000016016 000000012613 000000012908 BAUD, J. 00000002373Z /IWERKSTOFFE UND KORROSION// --/--/19?2,VO023,NOOIO, PP 0876-0880 EFFECT OF ADHESION OF SCALE ON CONCENTRATION NEAR THE SURFACE Of STEELS alsi 11119 LOSS, C. 000000004639 //WENXSTOFFE UND KORROSION// --l--119?3,V0O23tN----,, PP 0038-0048 MECHANISM OF EROSION CORROSION IN FAST-FLOWING LIQUIDS NTC 74-11966-11F N LEISTIKOV, S. 000000022315 //WERKSTOFFE UND KORROSIONIt --/--/1973,V0O24,N----, PP 0269-0273 CORROSION TESTS ON WELDED SHEETS OF INCOLOGY 900 IN SUPERHEATED STEA14 MTC 15 10694-11F WORCH, H. 000000009784 //WERKSTOFFE UND KORROSION// --/--/1973fVOO241MOOlOf PP 0872-0880 INFLUENCE OF SURFACE STRUCTURE ON THE PITTING CORROSION OF NICKEL SINGLE CRYSTALS * BISI 129Z? KATZ, W. 000000009781 //WERKSTOFFE UND KORROSION// --/--/1973,VO025,NO009, PP 0790-0795 -PROGRESS 10 MATERIALS SHOWN AT THE 17TH ACHEMA PART I METALLIC MATERIALS BISI 12924 I FORSTER, F. 00000000724 IIWERXSTOFFTECHNIKII N0003, PP 0159-0167 NONDESTRUCTIVE IN-LINE TESTING OF WELDED PIPE FOR DEFECTS IN PARTICULAR FLAT SPOTS NO 9311 0 UNKNOWN 000000013566 //WEST GERMAN FEDERAL MINISTRY OF DEFENSE-ARMED FORCES PROVING GROUND 91 AT MEPPE// FINAL TEST REPORT F46-C/41603/A608 ON TESTING Of PRESS MOUNTED ON SEMI-TRAILER FSTC-MI-23-0780-75 DAIXI PIERNE 000000023975 11W"AT I KNOW OF SOLZHENITSYN (REVIEW OF BOOK)// REVIEW OF BOOK WHAT I KNOW OF SOLZMENITSYN 6 PP CSO: 8019/0353 COMPLETED SPECIAL 0 SAWA, S. 000000020443 //WHINE DAIGAKU KIYO DAI-3-BU KOGAKUY/ --/--/19?3,V00O7,NOO04, PP 0177-0197 COUPLING THEORY OF DIELECTRIC OPTICAL WAVEGUIDES BASED ON VARIATION PRINCIPLE NTC 74 12945-20f MIERZEJEWSKI, SLAWOMIR /IWIADMOSCI STATYSTYCZNE// --/12/19?4ipv----,,N ---- I PP 0037-0039 DATA GIVEN ON LAND USE, SOWN AREA IN 1974 7 PP JPRS 63919 UNKNOWN //WIADOMISCI TELEKOMUNIKACYJNE// --/--/1973,v ---- rN00090 PP 0035-0038 24-CHANNEL PULSE CODE MODULATION TELEPHONE EQUIPMENT OF THE TCK-24 SYSTEM AND CITEDIS ELECTRONIC SWITCHING SYSTEM CSO: 8341/1326 COMPLETED SPECIAL BOCZEK, JAN 11WIAbONOSCI EKOLOGICZEN// --/--/l9?3jVl9rN0003j PP 0245-0256 SEX ATTRACTANTS AND OTHER PHEROMONES OF INSECTS AND MITES *NTIS TT 75-54020 N MARANSKI,, CZESLAW //WIADONOSCI PARAZYTOL06ICZME// --/--/19671VOO13fN0O04., PP 0585-0590 STUDIES ON THE OCCURRENCE OF LARVAE OF CATTLE 6RUB, HYPODERMA BOVIS, IN THE VERTEBRAL CANAL Of THE ANIMALS, 6 PP NTI S-TT-73-540,68 MARKIEWICZ, K. //WIADOMOSCI PARAZYTOLOGICZNE// --/--/1973,oVO019,,NO005,, PP 0707-0716 THE ACTIVITY Of TRANSMINASES IN SERUM AND HEMATOLOGICAL INVESTIGATION IN THE COURSE OF HYPODERMATOSIS IN CATTLE *NTIS TT 76-54016 JACEK, KRYSTYNA //WIAOOMOSCI STATYSTYCZNE// --/12/1974fv ---- tNO012f PP 0001-0005 LEVEL AND STRUCTURE Of CONSUMPTION ANALYZED 13 PP JPRS 63915 HIEROXIMEK/ JAN 11WIADONOSCI STATYSTYCZNE// --/12/1974fv----,NO012, PP 0033-0034 DEVELOPMENT OF INFORMATION SCIENCE IN 1973 OUTLINED 5 PP JPRS 63857 N FERENC, ZBIGNIEW IIWIAOOMOSCI STATTSTYCZNE// PP 0035-0037 LIVESTOCK CENSUS FOR DECEMBER 1974 PUBLISHED 7 PP JPRS 64976 000000002451 000000003877 000000023225 000000005284 000000023221 000000002464 000000002198 000000010323 FEREMC, ZBIGNIEW //WIADOMOSCI STATYSTYCZNE// --/03/1975,V----,M----, PP 0035-0037 LIVESTOCK CENSUS FOR DECEMBER 1974 PUBLISHED 7 PP JPRS 64976 GRZESIAXO, MARIAN //WIADOMOSCI STATYSTYCZNE// --/07/19751,V ---- IN0007.. PP 0014-0017 DATA ON AIR POLLUTION AND PROTECTION REPORTED 1Z PP JPRS 66011 0 KAPELUSZNY, ANDRZEJ //WIADONOSCI TELEKOMUNIKACYJNE// --/08/1974,,V ---- jNOOO$j, PP 0041-0056 ENVIRONMENTAL PROTECTION FROM ELECTROMA6NETIC RADIATION DESCRIBED 13 PP JPRS 64532 TUERXf W. //WIENER KLINISCHE WOCHENSCHRIFT// --/--/1907.-vOo2Of" ---- I PP 0157-0162 SEPTIC DISEASES WITH ATROPHY Of THE 6RANULOCYTE SYSTEM NNMC 1711 BOLZAMO, K. //WIENER KLINISCHE WOCHENSCHRIFTI/ --/10/1973,VOO$5fN----, PP 0667-0661 THE INFLUENCE OF A ZEROCALORIE DIET ON CARDIAC PERFORMANCE IN OVERWE16NT WOMEN WITH NORMAL CIRCULATORY SYSTEMS MASA-TT-F-15711 HOFMANN, ELISE //WIENER PRAENISTORISCHE ZEITSCHRIFT// --I--I----.fVO0151N ---- f PP 0082-0101 PREHISTORIC SALT MINE OF THE HALLSTATT SALT FORMAT ERD/ORNL/TR-4057-75 UNKNOWN //WIENER ZEITUNG// 01/06/1975,V----,N----, PP 0003 ADDITIONAL SPEECHES AT HELSINKI CONFERENCE; AUSTRIAN CHANCELLOR KREISKY 3 PP FOIS-WEU-75-150, 4 AU61UST 1975 OORZYSZKOWSKA, ELZSIETA 11WIES WSPOLCZESNA// PP 0104-0110 DEVELOPMENT PLAN FOR SU6AR INDUSTRY OUTLINED 8 PP JPRS 65439 ZARZUELO //WILD BIRDS AS CARRIERS AND DISSEMINATORS OF NEWCASTLE DISEASE// 11UNKNOWN11 PF 0049-0062 WILD BIRDS AS CARRIERS AND DISSEMINATORS OF 000000010133 000000018263 000000007245 000000011447 000000001714 000000023154 000000013582 000000017129 000000003998 NEWCASTLE DISEASE *NTIS TT ?4 53410 UNKNOWN //WILD HEERBRUGG AGI CH-9435, HEERBRUGGI SWITZERLAND// SPECIAL PURPOSE WILD-T20 THEODOLITE: SPECS AND OP 3 HANDLING INSTRUCTIONS FSTC-HT-23-0?79-?5 000000013554 UNKNOWN 000000002107 //WlNDKANALMESSUN6EN AM MODELL EINES SENKRECHTSTATERS BEI ALLEN M06LICHEN ANDLASWINKELN --/--/197613,V ---- /N ---- PP 0077-0128 SUMMAXY OF VAK 194 AIRCRAFT DEVELOPMENT PROGRAM FOR GOVERNMENT USE ONLY *NASA TT F 16129 BAUDER, R //WIRKERil- UND STRICKEREI-TECHNIK// --/--/1968,V----,NOO06, PP 0305-0309 THE DEPENDENCE OF ONE-AND TWO-DIMENSIONAL STRESS- STRAIN PROPERTIES AS WELL AS OF THE RELAXATION BEHAVIOR OF ELASTOMERIC RASCHEL POWER MET ON THE MANUFACTURING CONDITIONS ON THE RASCHEL MACHINE NTC 75-10954-11E UNKNOWN //WIRKEREI- UND STRICKEREI-TECHNIK// --/--/1968jV----,pN0OO9,, PP 047?-0478 NEW MANUFACTURING PROCESS FOR LADIES' ROSE AND PANTYMOSE NTC 75-10953-11E ALOINUS, A. //WIRKEREI-UND STRICKERIE-TECHNIK// --/--/1973fV ---- tKOO02f PP 0081-0084 ALSO PP 152-155 MACHINE AND TREATMENT ORIENTED BARRINESS IN CIRCULAR KNITTED FABRIC FORM SET POLYSTER YARNS RTC 74-11990-11E ALBINUS, A. //WIRKEREI-UND STRICKERIE-TECHNIK// --/--/1973fV____,NOOO2, PP 0081-0084 ALSO PP 152-155 MACHINE AND TREATMENT ORIENTED BARRINESS IN CIRCULAR KNITTED FABRIC FORM SET POLYSTER YARNS NTC 74-11990-11E UNKNOWN 11WIRTSCHAFT UND STATISTIK// --/--/1975,V ---- ~N0004,, PP OZ42-0245 METHODOLOGICAL CHANGES IN FOREIGN TRADE STATISTICS STARTING IN 1975 10 PP CSO: $120/2391 COMPLETED SPECIAL UNKNOWN //WIRTSCHAFT UND STATISTIK// --/--/1975jV ---- IN0004,, PP 0242-0245 METHODOLOGICAL CHARGES IN FOREIGN TRADE STATISTICS STARTING IN 1975 10 P? OOOOOOOZZ617 000000022615 000000012919 000000012624 000000010177 000000010337 CSO: $120/2391 COMPLETED SPECIAL 0 UNKNOWN 000000000620 //WIRTSCHAFT, DIE/l ---- IV ---- ON ---- I Pp 0000 SEE ENTRIES UNDER DIE WIRTSCHAFT REFERENCE CARD LUNGWITZ, KURT 000000002829 //WIRTSCHAFTS WISSENSCHAFT// --/11/19741V ...... PP 1616-1635 ECONOMIC, SOCIAL PROBLEMS, CAUSES OF DECLINING BIRTH RATE ANALYZED 8 PP JPRS 63964 RUESTER, LOTHAR 000000000708 //WIRTSCHAFTSRECHT// --/04/19741V ---- IN ---- I PP 0066-0069 LEGAL ARRANGEMENTS OF CEMA ECONOMIC OR6AMIZATIONS OUTLINED 6 PP JPRS 62449 0 MASKOW, DIETRICH 000000002685 //WIRTSCHAFTSAECHT// PP 0001-0004 PROCEDCURES FOR ISSUING IMPORT, EXPORT LICENSES DETAILED 11 PP jPRS 62886 0 ALBRECHT, ERNST 000000015924 //WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFT// --/07/1973,V ---- PP 1018-1029 CONSTRUCTION WORKERS EXPRESS VIEWS ON SOCIILII~j COMPETITION 15 PP JPRS 59827 ALBRECHTI ERNST 000000015497 //WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFT// PP 1018-1029 CONSTRUCTION WORKERS EXPRESS VIEWS ON SOCIALIST COMPETITION 15 PP JPRS 59827 DEMNLER,, HORST 000000001537 //WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFT// --/06/19741ty ...... Pp 0840-0551 WORKERS QUESTIONED ON IMPROVING PLANT WORKING CONDITIONS 15 PF JPRS 62449 UNKNOWN 000000000821 /IWIRTSCHAFTSWISSENSCHAFT// --10711974f Pp 1067-1071 BLOC ECONOMISTS DISCUSS CEMA CURRENCY, CREDIT RELA 6 PP JPRS 62724 HARK, ROLAND 000000011529 IIWIRTSCHAFTSMISSENSCHAFTII --/02/1975,V----,N----, PP 0281-0285 IMPLICATIONS OF MANPOWER SHORTAGE DISCUSSED 7 PP JPRS 64389 HANK, ROLAND //WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFT// --/02/1975,V ---- IN ---- I PP 0281-0285 IMPLICATIONS OF MANPOWER SHORTAGE DISCUSSED 7 PP JPRS 64389 UNKNOWN //WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFT// --/O3/19?5IV----,N ---- I PP 0428-0434 QUESTIONS OF PLANNING, ECONOMIC INTEGRATION DISCUSSED 10 PP JPRS 64699 0 UNKNOWN I/WIRTSCHAFTSWISSENSCRAFT// PP 1281-1310 INTENSIFICATION OF PRODUCTION PROBLEMS DISCUSSED 6 PP JPRS 66003 THIEDE., ULRICH 11WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFT11 --/O1/1976,V----,NOO0l, PP 0027-0038 DETAILS PROVIDED ON CEMA AGRICULTURAL INTEGRATION 16 PP JPR$ 67012 LIMHART,. ALBIN //WIRTSCHAFTWISSENSCHAFT// PP 0999-1010 AGRICULTURAL ENTERPRISES MUST IMPROVE JOINT INVESTMENT ACTIVITY 15 PP - JPRS 62724 UNKNOWN //WISSENSCHAFT UND TECHNIK// --/06/1970,V ---- IN ---- I REPORT ON 100 AN C 694 MM HE CARTRIDGE (CZECH MANUFACTURE) (U) FSTC-HT-23-0323-75 BALFANZ, MANS-PETER //WISSENSCHAFTLICHE BERICHTE. AUSFALLRATENSAMMLUNG// --/12/1973,fV ---- IN ---- I FAILURE RATE COMPILATION 92 PP ERD/TR-7564-75 N 000000011845 000000007677 000000018253 000000025220 000000000817 000000005902 000000009333 WUST, GE096E 000000021906 //WISSENSCHAFTLICHE E960NISSE DER DEUTSCHEN ATLANTISCHER EXPEDITION AUF DEM FORSCHUNGS- UND VERMESSUNGSSCHIFF METEOR 1925" 1927// -1-11935,,V0006,0002, PP 0001-0180 THE STRATOSPHERE OF THE ATLANTIC OCEANS *NTIS TT 75-5900811 KAAUSSI WOLFGANG 000000021904 //WISSENSCHAFTLICHE ERGEBRIS DER DEUCTSCHEN ATLANTISCHEN EXPEDITION AUF DEM FORSCHUNGS- UND VERMESSUNGSSCHIFF METEOR 1926-1927// __f__1____,.VOOO5jNOOO3j PP 0251-0410 INVESTIGATION ON THE MEAN HYPR06RAPHIC RELATIONS AT THE SEA SURFACE *NTIS TT 75 59006 0 WATTENSER6, HERMANN 000000021911 //WISSENSCHAFTLICHE ER6EBMISSE DER DEUTSCHEN ALTANTISCHEN EXPEDITION AUF OEM FORSCHUNGS UND VERMESSUNGSSCHIFF METEOR 1925-1927/1 --/--/----,,vooo9,,No0010, PP 0001-0099 THE DISTRIBUTION OF OXYGEN IN THE ATLANTIC OCEAN *NTIS TT 75 59013 DE"NT, A. 000000021910 //WISSENSCHAFTLICHE ERGEBRISSE DER OEUTSCHEN ATLANTISCHEN EXPEDITION AUF DEN FORSCHUNGS UND VERMESSUNGSSCHIFF METEOR 1925-1927/1 --l--/----..V000?,,N000l,, PP 0001-0322 THE TIDE AND INTERNAL TIDAL WAVES OF THE ATLANTIC OCEAN *NTIS TT 75 59012 BOHNECKE, GUNTHER 000000021903 //WISSENSCHAFTLICHE ERGESNISSE DER DEUTSCHEN ATLANTISCHEN EXPEDITION AUF DEM FORSCHUNGS- UND VERMESSUNGSSCHIFF METEO 1925-1927// --/--/1936,VO0051?mooolol PP 0001-0185 THE OBSERVATIONAL DATE AND THEIR PREPARATION *NTIS TT 75 59004 VON SCHUBERT, 0. 000000021908 //WISSENSCHAFTLICHE ERGESNISSE DER DEUTSCHEN ATLANTISCHEN EXPEDITION AUF OEM FORSCHUNGS- UND VERNE SSUNG SSCHI FF METEOR 1925-1927// ---- IVOOD61NO002, PP 0001-0046 THE STABILITY RELATIONS OF THE ATLANTIC OCEANS *NTIS TT 75 59009 0 WUST, GEORG 000000021909 //WISSENSCHAFTLICHE ERGEBMISSE DER DEUTSCHEN ATLANTISCHEN EXPEDITION AUF DEM FORSCHUNGS- UND VERMESSUNGSSCHIFf METEOR 1925-19271/ --/--/----,VO006,NO003, PP 0001-0082 THE DYNAMIC VALUES FOR THE STANDARD LEVELS AT THE OBSERVATION STATIONS *NTIS TT 75 59010 0 DEFANT, A. 0000000?1907 //WISSENSCHAFTLICHE ERGEONISSE DER DEUTSCHEN ATLANTISCHEN EXPEDITION AUF DEN FORSCHUNGS- UND VERMESSUN6SSCHIFF METEOR 1925-1927// --l--/----,V00G6,N0003, PP 0288-0411 THE TROPOSHERE OF THE ATLANTIC OCEANS *NTIS TT 75 59008/2 WAT,TEMBERG, " 000000021912 lIgISSENSC"AiTLIC RfiESMISSE PER DEUTSCHEN ATLANTISCHEN EXPEDITION AUF DEN FORSCHUNGS- UND VERMESSUNGSSCHIFF METEOR 1925,1927// --/I-/ ---- 10009INvol PP 0001-0207 THE DISTRIBUTION OF PH,OSPHATE IN THE ATLANTIC OCEAN *NTIS TT 75 58048 KRAUSS, WOLf6AN6 000000021905 //WISSENSCHAFTLICHE ERGESNISSE DER OEUTSCHEN ATLANTISCHEN EXPEDITION AUF DEN FORSCHUNGS- UND VERMESSUNGSSCHIFF METEOR 1927-1927// --/--/19621VO0051NO0041 PP 0412-0416 INVESTIGATION ON THE MEAN RELATIONS Of THE SALINITY AT THE SURFACE AREA OF THE SOUTH ATLANTIC OCEAN AND THE ZONA AVERAGE VALUES OF THE TEMPERATURE SALINITY AND DENSITY FOR THE ENTIRE ATLANTIC OCEAN *NTIS TT 75 59007 N FLIRI KONRAD 000000018905 11WISSENSCHAFTLICHE ZEITSCHRIFT DER PP 0093-0119 THE PRIMARY RENAL TUMORS OF DOMESTIC ACSI K 5921 HUMBOLDT UNIVERSITAT ZU BERLIN// MAMMALS FLIR,. KONRAD /MSSENSCHAFTLICHE ZEITSCHRIFT DER HUMBOLDT UNIVERSITAT ZU BERLIN// PP 0093-0119 THE PRIMARY R ENAL TUMORS OF DOMESTIC MAMMALS ACSI K 5921 KREUZ, E. I/WISSENSCHAFTLICHE ZEITSCHRIFT DER KARL-MARX- UNIVERSITAET, LEIPZIG, MATH EMATI SCH -NATURWI SSEN- SCHAFTLICHE REIHE// PP 0021-0029 INFLUENCE OF LONG TIERM SEWAGE IRRIGATION ON SOILS AND SWARDS OF VARIOUS GRASSLANDS IN ORDER TO DETERMINE THE ADDITIONAL MINERAL FERTILIZATION REQUIRED USEPA BTR 535-75 WAGNER, S. //WISSENSCHAFTLICHE ZEITSCHRIFT DER UNIVERSITAT ROSTOCK,, MATHEMATISCHE- NATURWISSENSCHAFTLICHE REIHE// --/--/1967JfVOO16,NOOO7, PP 0887-0892 ELECTRON EMISSION CURRENTS OF METALS COVERED WITH ATOMIC LAYERS *NASA 7T F-16173 WA6NER.f S. //WISSENSCHAFTLICHE ZEI7SCHRIFT UNIVERSITAET ROSTOCK, MATH EMATI SCH E-NATURWI SSEN SCH AF TLI CH E REIHE// --/--/196?JlVOO16,NOOO?, PP 0887-0892 ELECTRON EMISSION CURRENTS OF METALS COVERED WITH ATOMIC LAYERS NASA TT F-16173 KITTLICK, MARIA //WISSENSCHAFTLICHE ZEITSCHRIFT--FRIEDRICH- SCHILLER-UNIV. JENA, MATH.-NAT.// --/--/1975,V ---- fNOOOll PP 0097-0102 CONSERVATION OF LIVE ORAL ENTEROBACTERIACEAE VACCINE FSTC 1848-75 FSTC AST-18101-022-75 0 0OHNECKE, 6. 11WISSENSCHFTLICHE ERGESNISSE DER DEUTSCHEN ATLANTISCHEN EXPEDITION AUF DEM FORSCHUNGS UND VERMESSUNGSSCHIFF// --/--/1938,,VO0O5,,N----,, PP 0187-0249 THE TEMPERATURE *NTIS TT 75 59005 UNKNOWN //WOCNENBERICNT// 13/11/1975,,V ---- fN ---- I PP 0386-0390 PRIVATE 60003 CONSUMPTION IN CEMA COUNTRIES DESCRIBED 8 PP JPRS 67012 REIRPOLOP 1. //WOCHENBLAT FUER PAPIERFABRIKATION// --/--/1973,VO1O1,N ---- f PP 0546-0555 PRINTABILITY IMPROVEMENT OF SYNTHETIC 011RIING MEDIA BY PIGMENTED COATING 000000019414 000000009856 000000006442 000000014717 000000022666 000000025581 000000025219 000000008399 NTC 74 lZ649-14E TOEPSCH 000000023813 I/WOCHENBLATT FUER PAPIERFACRIKATION// --/--11972,V0l00,N----, PP 0443-0336 SIZING WITH SYNTHETIC PRODUCTS NTC 74-13736-11L HU6GfN8ER6ER,r L. 000000019633 //WOCHENBLA7T FUER PAPIERFABRIKATION// P? 0878-0888 PAPERS WITH HATT COATING NTC 75-11506-11L N HUGSENSERGER, L. 000000019124 //WOCMENBLATT FUER PAPIERFABRIKATION// --/--/19721voloolm ---- f PP 0878-0888 PAPERS WITH MATT COATIN6 N7c 75-11506-IIL 0 BRECHT, W. 000000023811 //WOCHENBLATT FUER PAPIERFABRIKATION// --/--/19?3,VO1O1,N----, PP 0113-0119 INVESTIGATION OF CLOSED WATER SYSTEMS IN ANOTHER WASTE PAPER PROCESSING PAPER PLANT NTC 74-13735-11L N SCHWIEZER, G. 000000023812 //WOCHENSLATT FUER PAPIERFABRIKATION/1 --/--/19?3,V0101,N ---- f PP 0921-0926 SHEET FORMING ON TWIN-WIRE FORMERS NTC 74-13734-11L N POTHMANN, 0. 000000026018 //WOCHEMBLATT FUER PAPIERFABRIKATIONI/ --/--/1974,V0102,9 ---- p PP 0121-0130 DRYING PROCESSES ON THE YANKEE DRYER NTC 74-13Z97=11L BARNSCHEIDT, W. 000000019125 11WOCHENBLATT FUER PAPIERFABRIKATION// --f--/1974lfVO1O2lN ---- I PP 0131-0138 THE MISSION OF DRYIN6 SYSTEMS IN THE DRYIN6 OF COATINGS NTC 15-11589-11L BARNSCHEIDT, W. 000000019634 //WOCHENBLATT FUER PAPIERFABRIKATION// --/--/19741VOID21N ---- I PP 0131-0138 THE MISSION OF DRYING SYSTEMS IN THE DRYING OF COATINGS NTC 75-11589-11L 0 ARNOLD, H. 000000023814 IIWOCNENBLATT FUER PAPIERFDRIKATION// PP 0130 M16H-FREQUENCY DRYING: A SPECIAL PROCESS IN PPER MAKING 14TC 74-13737-11L FRACKOWIAK, EUGENIUSZ 000000025061 IIWOJSKOWY PRZE6LAD TECHNICZNY// --/--/1975pV ---- O'Noolo, PP 0033 SIM-1 TANK GUNNER TRAINING EQUIPMENT *FSTC AST-1001-008-76 UNKNOWN 000000013565 //WOJSKOWY PRZEGLAD TECHNICZNY// --/0111975,V ---- INOOOll PP 0023-0025 SUBSTANCES FOR PROTECTION AGAINST RADIOACTIVITY FSTC-MT-23-0613-75 SKAFA, P. V. 000000021892 //WORLD POWER CONFERENCE// __l__/1957#v ---- f" ---- PRINCIPLE RESULTS OF EXPERIMENTAL WORK ON UNDER GROUND GASIFICATION OF BROWN COALS IN THE USSR *TIC UNKNOWN 000000002303 //WORLD STEEL STANDARD SPECIFICATIONS// Pp 0001-001V ALSO P? 8-22,31-35,55-107,199-228,363-378,:598-4191 495-515,585-62lf729-7330,744-746f750-7510,753,,871- 10971p 1131 WORLD STEEL STANDARD SPECIFICATIONS 744 PP AIR/FTD-RC-23-856-74 N BARANt K. 000000021773 //WROCLAW. WYZSZA SZKOLA EKONOMICZHA. PRACE NAUKOWE// --/--/1970,V ---- fM0023f PP 0255-0257 A PRELIMINARY STUDY ON THE INFLUENCE OF ALUMINIUM AND IRON ON THE REMOVAL Of FLUORINE FROM A MODEL SYSTEM H3Po4-mZSIF6-ii2o MTC 75-10240-078 KIELCZEWSKI, 8. 000000023224 //WSTEPNE BADANIA NAD ZMIENNOSCIA LADUNKOW POWIERZCHNIOWYCH NA MROWKACH FORMICA POLYCTENA FORST// pp 0327-0333 06LISH TITLE NOT 61VER *NTIS TT 76-54019 WALICHNOWSKI,, TADEUSZ 000000013361 //WTK TY60DNIK KATOLIKOW// 25 /06 11975f v ---- eNOOZ41 PF 0005 ALSO P 8 FRG'S 'LEGAL AGGRESSION' -- NORMALIZATION OF FRG- POLISH RELATIONS ANALYZED 10 PP JPRS 65559 UNKNOWN 000000007341 //WU-ilSIEN-TIEN// PP 0001-0002 STUDENTS GRADUATE AFTER THREE-YEAR ELECTRONICS COURSE 5 PP JPRS 64495 UNKNOWN 000000007342 //WU-NSIEN-TIEN/f --/--/19?4,V----,N0006, PP 0004-0006 THE LASER CLOUD ALTITUDE MEASURING INSTRUMENT 9 PP JPRS 64495 UNKNOWN //WU-NSIEN-TIENI/ 25/06/19?4,V----,N000l.. PP 0002-0004 DJS-11 INTERGRATED CIRCUIT ELECTRONIC COMPUTER ?PP JPRS 62583 LIAO, CHEN6-JUN6 //WU-LI T'UN6-PAO// --/05/1966,V----,NO005, PP 0196-0206 PHYSICS BULLETIN 18 PP CSO: 8011/0414 COMPLETED SPECIAL T'ANt LUN-CHANG /?WU-LI// --/--/1974fV00031N0006, PP 0357-0362 EXPERIMENTAL METHODS IN COSMIC RAY ASTRONOMY REPORTED 11 PP 6UO` JPRS L/5632 UNKNOWN //WU-LI//. --/02/1974OV0003,NO001, PP 0007-0016 -100 KILO-JOULE THETA-PINCH EXPERIMENTAL DEVICE 21 PF GUO JPR~'\ L15202 HSIUNG, CHIA-CHIUNG IIWU-Llll 1$/06/1974fv____,N0003, PP 0153-0158 ON THERMONUCLEAR FUSION 12 PP Guo JPRS L/5341 CHAOIV NAR~-MIN6 //WU-Ll// 18/10/'1974,VO0031NO005, PP 0290-0292 USE OF STRONG RELATIVISTIC ELECTRON BEANS IN STUDY OF THERMONUCLEAR FUSION 8 PP GUO JPRS L/5420 UNKNOWN //WU-LU// 18/62/19741VO003fND0011 PP 0007-0016 LOO KILO-JOULE THETA-PINCH EXPERIMENTAL PEVICE 27 PP GUO JPRS L/5202 PICHLMAIERI H. //WUENCHENER MEOIZINISCHE WOCHENSCHRIFT// --/--/1'9?4/V0116,.N0004/ PP 0137-0142 DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ORONCHIAL CARCINOMA 000000000572 000000020470 000000022327' 000000004551 000000013076 000000025665 000000020468 000000011448 --'l ""MC 1715 MIECZXOWSKIf T. /,,/WYCHOWANIE FIZYCZNE SPORT/I --l--/1965,.V0009,N0004f PP 0413-0418 FIELD OF VISION AND SIMPLE REACTION TIME DURING RECREATION EXERCISES AT WORK 13Pf NASA-TT-F-15828 HOORZEWSKI,r JERRY //WYDAWNICTWO MINISTERSTWA OBROMY NARODOWEJ// 30 YEARS OF DEVELOPMENT IN THE POLISH PEOPLE'S ARMY 1943-1973 DISTRIBUTION LIMITED TO U.S. GOVERNMENT ONLY FSTC-HT-23-823-74 SOCKO, J. //WYZSZA SZKOLA ROLNICZA ZESZYTY NAUKOWE MELIORZCJA// --/--/1970,,VO014,NO090 PP 0049-0059 THE EFFECT OF IRR16ATION WITH MUNICIPAL SEWAGE ON THE SANITARY CONDITION OF GROUND WATERS N7C 74-12699-138 0 UNKNOWN IIXAY DUNG11 --/04/19741V ---- jM0004, PP 0002-0004 CONSTUCTION VOLUME DOUBLED VU QUY HAS SU66ESTIONS JPRS 62725 0 UNKNOWN //XAY DUNG// --/04/1974,V----,NO004, PP 0005-0010 EXCERPTS FROM CONSTRUCTION TRADE UNION RESOLUTION JPRS 62725 0 UNKNOWN 11XAY DUN611 --/--/1975,V----,NO001, PP 0003-0007 ALSO P 33 DRV VICE PREMIER 00 MUOI ADDRESSES YOUTH CONFERENC 10 pp JPRS 64913 UNKNOWN //XAY DUM6// --/--11975.,V----,,NOOOZ., PP 0001-0003 ALSO P 6 DRV PREMIER AT CONSTRUCTION CONFERENCE ON 1974-75 TAW 5 PP JPRS 65028 UNKNOWN //XAY DUNG// --/--/1975,FV ---- INOO03, PP 0001-0072 NO 3-4 XAV DUNG 74 PP JPRS 66035 000000000426 000000011315 000000008544 000000000825 000000000826 000000009107 000000010024 000000025908 UNKNOWN 000000025909 11xAy DUNG// --/03/1975.OV ---- ONO003, PF 0001-0009 No 3-4. MAR-APR 75 THIS CONFERENCE MUST MARK A NEW STAGE OF DEVELOPMENT AMP RESULT IN A BROADER HORIZON 14 PP JPRS 66035 UNKNOWN 000000025910 IIXAY DUNG// --/03/19?5,,V----,,M0003j PP 0010-0012 NO 3-410 NAR-APR 75 THE CADRES AND MANUAL WORKERS OF THE CONSTRUCTION SECTOR ARE DETERMINED TO SUCCESSFULLY CARRY OUT THEIR 1975 PLANNED TASK 6 PP JPRS 66035 CAC, 001 VAN 000000025911 //XAY DUNG// --/03/19?5.#V____,N0OO3, PP 0013-0014 NO 3-40 MAR-APR 75 P 16 SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES WITHIN THE CONSTRUCTION SECTOR 4 PP JPRS 66035 0 QUYNHP MGO HUY 000000025912 //XAY DUNG// --/03/19?5.vv____,pMO003,, PP 0017-0019 No 3-41? MAR-APR 75 CONSTRUCTION PLANNING IN THE NEW STAGE OF THE REVOLUTION 6 PP JPRS 66035 DUAT, TA MY 000000025913 //XAY DUNG// --/03/19751V ---- INO003f PP 0020-0022 NO 3-4., MAR-APR 75 IT IS NECESSARY TO IMPROVE THE MANAGEMENT OF PLANNED MUNICIPAL CONSTRUCTION 5 PP JPRS 66035 DUE, 06UTEN TRON6 000000025914 //XAY OUNG11 --/03/1975,V----,MO003, PP 0022-0026 No 3-41 MAR-APR 75 A NUMBER OF ECONOMIC PROBLEMS IN CONSTRUCTION 10 P jPRs 66035 HUY, VU QUoc 000000025915 //XAT DUNG// --/03/1975,fV____,N0003, PP 0027-0032 No 3-4.0 MAR-APR 75 P 56 A NUMBER OF EXPERIENCES IN THE MANAGEMENT OF HOUSING AND LAND AND PUBLIC PROJECTS IN HANOI 12 P JPRS 66035 "Imm" PHUNG 000000025916 //XAY DUNG11 --/03/1975fV____,N0O03, OP 0039-0041 No 3-4,. MAR-APR 75 SEVERAL EXPERIENCES GAINED IN PREFABRICATED CONSTRUCTION IN HANOI 2 PP JPRS 66035 THAU, DUO#6 QUAN6 MAY DUNGI/ --/03/1975#V ...... M00031 PP 0048 NO 3-40, MAR-APR 75 SEVERAL EXPERIENCES GAINED IN MANAGING THE CONSTRUCTION OF THE CUA ONG SORTING PLANT PROJECT 1 PP JPRS 66035 THU, N6UYEN SI //XAY DUNG41 --/03/1975lV____,NO003, PP 0062-0063 No 3-41 MAR-APR 75 CONTINUING TO SPREAD THE NEW WORK STYLE AND STRONGLY BUILDING THE REVOLUTIONARY SPIRIT OF THE MASSES TO STRU66LE TO COMPLETE THE TASK WELL 4 PP JPRS 66035 UNKNOWN MAY DUNG// --_/03119?5..V____,NO0O3, PP 0064 No 3-41, MAR-APR 75 ILLEGAL USE OF LAND 1 PP JPRS 66035 LUC, DAO iRON6 MAY DUNG// --/03/1975tv ---- ION0003, PP 0068-0072 NO 3-4.0 MAR-APR 75 SOCIALIST ENTERPRISE PROFITS AND THE EARNING OF SOCIALIST ENTERPRRSE PROFITS 9 PF JPRS 66035 ISMAN, MARCEL MIENE4ESSION PARTIELLE CONFERENCE MONDIALE DE L'ENERGIE/l --1--/195710002,0012, PP 0001-0014 RECOVERY AND UTILIZATION OF COMBUSTIBLE GASES PRODUCED DURING THE CONTROLLED DECOMPOSITION OF AGRICULTURAL WASTES *NTIS TT 76-5842 DE PABLO, F. L. 11YA11 28/07/19741fv ---- fN ---- I PF 0016 POLITICAL SITUATION EXAMINED DURING FRANCO'S ILLNESS 5 PP JPRS 63007 MAURIf PEDRO CORTINA //YA// 04/01/1975fv____,N----, PP 0012 FOREIGN MINISTER REVIEWS 1974 POLITICAL BALANCE 6 PP JPRS 64024 UNKNOWN 000000025917 000000025918 000000025919 000000025920 000000022911 000000002684 000000004452 000000006908 //YA// 11/01/1975#v ---- pN ---- p PP 0012 PRINCIPAL POINTS OF PROPOSED LABOR LAW OUTLINED 7 Pp JPRS 64546 PINEIRO, ALFONSO 000000008203 //yAl/ 26/O3/1975,V----,N----, PP 0018 IT IS CLEAR THAT THERE IS EAGERNESS FOR DEMOCRACY 6 PP JPRS 64729 N -KOREIRA, JOSE MARIA 00000002 0580 //YA// 01/06/19751V ---- IN ---- I PP 0018 TACITO MEMSERS EXPOUND GROUP'S PHILOSOPHY 6 PP JPRS 65216 AYUSO, JOSE LUIS CEROM 34 0000000205 //YA/l , 05/O6/1975fV____,N----, PP 0025-0026 COMMERCE MINISTER DISCUSSES FOREIGNP DOMESTIC TRADE, FISHING 13 PP JPRS 65196 MOREIRO, JOSE MARiA 000000017344 //YA// PF 0018 NATURE OF SPAIN'S POLITICAL FUTURE ANALYIED 5 PP JPRS 65264 UNKNOWN 000000015049 //YA// 24106119?5fv____,N----, PP 0012-0013 MINISTER Of INDUSTRY ALVAREZ MIRANDA PRESENTS HIS ENERGY PLAN 5 PP ipits 653Z9 TROFIROVSKAYA, A. YA. 000000008958 //YACHMEN' // PP 0079-0192 BARLEY 104 PP JPRS 64642 LUK'TANOV, A. A. 000000017805 //YADERMAYA FIZIKA// --/--/19691V0O1O,NOOO4, PP 0790-0793 GENERALIZED PORTER-THOMAS DISTRIBUTION FOR RESONANCE WIDTHS 9 PP EAD/BNL-TA-596-75 LUK'YANOV.f A. A. 000000020278 IIYAPERNAYA FIZIKA11 --/--/1969lVOOlOlMOOO4, PP 0790-0793 -GENERALIZEb PORTER THOMAS DISTRIBUTION FOR RESONANCE WIDTHS BNL TR 596 MURZINI A. V. 000000008445 //YADERNAYA FIZIKA// --/--/1973,,VD0181NOOOI, PP 0024-0028 THE CAPTURE OF THERMAL NEUTRONS EVEN EVEN NUCLEI WITH A*60-80 NYC 74 12885-ZOH AZARYAN., M. 0. //YADERNAYA FIZIKA// --/03/19730vool?PN0003, PP 0561-0563 INELASTICITY OF INTERACTIONS Of 1-10 TEV NUCLEONS WITH LEAD NUCLEI AIP N AZARYAN, M. 0. //YAOERMAYA FIZIKA// --/D3/1973,,V0017,,N0003j PP 0564-0566 MEASUREMENT OF THE TOTAL NUCLEON INELASTICITY COEFFICIENT IN THE INTERACTION WITH IRON NUCLEI Alp VOROB'EVA, V. 6. /IYADERNATA FIZIKA// -/-/1974.100190,0005, PP 0954-0958 EFFECT OF NUCLEONIC STRUCTURE Of FISSIONABLE NUCLEI ON THE AVERAGE KINETIC ENERGY Of FISSION FRAGMENTS AEC ONL-TR-574 VOROWEVA, V. G. 11YAPERNAYA FIZIKA// --/--/1974,,VO019,,NO005, PP 0954-0958 EFFECT OF NUCLEONIC STRUCTURE OF FISSIONABLE NUCLEI ON THE AVERAGE KINETIC ENERGY OF FISSION FRAGMENTS AEC ORL-TR-574 UNKNOWN 11YADERNAYA FIZIKAII --/--/19741Voo19PN00O,6P Pp 000 SOVIET JOURNAL OF NUCLEAR PHYSICS ENGLISH PP 593-701 RUSSIAN PP 1161-1372 DECEMBER 1974 AMERICAN INSTITUE Of PHYSICS COVER TO COVER AVAIL LY SERIALS UNKNOWN //YADERNAYA FIZIKA// --1--/1974,V0020,N0003p SOVIET JOURNAL OF NUCLEAR PHYSICS ENGLISH Pp 233-328 RUSSIAN PP 433-614 MARCH 1975 AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS COVER TO COVER N 000000014351 000000014352 000000015817 000000016245 000000005210 000000008397 UNKNOWN 000000020754 //YAPERNAYA FIZIKA// --/--/1974fVOO2O,NO004, PP 0617-0840 SOVIET JOURNAL OF NUCLEAR PHYSICS PP 331-371 AVAILABLE LY SERIALS AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS COVER TO COVER UNKNOWN //YADERNAYA FIZIKA// --/02/19?4..V0019jN0002,, PP 0241-0462 SOVIET JOURNALS OF NUCLEAR PHYSICS ENGLISH PP 117-230 TRANSLATION AMERICAN INSTITUTE PHYSICS AVAIL LY SERIALS UNKNOWN //YADERNAYA FIZIKA// --/03/1974.00019,0003, PP 0473-0699 SOVIET JOURNAL OF NUCLEAR PHYSICS ENGLISH PP 237-353 TRANSLATION AMERICAN INSTITUTE PHYSICS AVAIL LY SERIALS UNKNOWN //YADERNAYA FIZIKA// --/04/19?4fVOO19,NOOO4,PP 0705-0935 SOVIET JOURNAL OF NUCLEAR PHYSICS VOLUME 19, NUMBER 4, OCTOBER 1974, PP 357-477 AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS COVER TO COVER AVAILABLE IN LIBRARY SERIALS UNKNOWN //YADERNAYA FIZIKA// --/0?/19?4.#VO019fN000lj PP 0001-0114 JANUARY 1974 SOVIET JOURNAL OF NUCLEAR PHYSICS, PP 3-M AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS COVER TO COVER AVAIL LY SERIALS UNKNOWN //YADERNAYA FIZIKAI/ --/O?/1974.*VoO20'NOoOl' PP 0000 SOVIET JOURNAL OF NUCLEAR PHYSICS ENGLISH PP 1-117 RUSSIAN PP 3-232 JANUARY 1975 AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS COVER TO COVER AVAIL LY SERIALS UNKNOWN //YADERMAYA FIZIKA// -/08/1974,V0020,90002, SOVIET JOURNAL OF NUCLEAR PHYSICS E06LISH PP 123-229 RUSSIAN PP 233-432 FEBRUARY 1975 AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS AVAIL LY SERIALS UNKNOWN 11YAVERNAYA FIZZW1 --/--/1975,VO021,*0002 PP 0233-0446, SOVIET JOURNAL OF NUCLEAR PHYSICS PP 123-234 AVAIL LY SERIAL AIP COVER TO COVER 000000000485 000000000486 000000002301 000000001052 000000005421 000000010583 000000023476 UNKNOWN //YADERNAYA FIZIKA/t -/01/19?510021,0001, PP 0003-0231 SOVIET JOURNAL OF NUCLEAR PLYSICS PP 1-122 AVAILABLE LY SERIALS AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS COVER TO COVER BELOVI A. F. //YADERNOYE PRIBOROSTROYEMIYE TRUDY SOYUZNOGO NAU ISSLEDOVATELSKIY INSTITUT PROBOROSTROYENIYA// PP 0074-0085 SCALERS ON INTEGRATED CIRCUITS 30 PP AIR/FTD-MT-24-1115-75 0 UNKNOWN //YADERNYI MAGNITRYI REZONANS// --/--/19691 V---- N00031 NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE NTIS TT 73-52031 UNKNOWN //STALEPOLIKERBETORMYE STROITEL'NYE KONSTRUKTSII// STEEL POLYMER CONCRETE STRUCTURAL CONSTRUCTION NTIS TT 73-52003 9 LAVRUKHINA, A. K. I/YADERNYYE REAKTSII V KOS14ICHESKIKH TELAKH// --I--119?2fV ...... PP 0001-0250 NUCLEAR REACTIONS IN COSMIC BODIES NASA TT F 802 LAVRUKHINA, A. X. //YADERNYYE REAKTSII V KOSMICHESKIKH TELAKH// pp 0001-0250 NUCLEAR REACTIONS IN COSMIC BODIES NASA TT F $02-75 ALEKSEYEVI F. A. //YAKERNAYA GEOFIZIKA PRI POISKAKH POLEZNYKH ISKOPAEMYKH// --1--11960,V ---- IN----, PP 0065-0083 ON THE USE OF RADIOACTIVE RADIATIONS AND ISOTOPES IN PE7ROLEUM GEOLOGY RTC ?2-15187-086 N AKATSUKA, M. //YAKU6AKU ZASSHI// --/--/19?0/VO090,NO002, PP 0160-0168 STUDIES ON QUINONES. PART V. ON THE REACTION OF NAPHTHOQUIROME DERIVATIVES WITH ACTIVE METH YLENE C04POUNDS, THE CRAVEN REACTION NTC 74-12440-07C 0 BAOAf S. //YAKU6AKU ZASSHI// --1--11971fVoo9lIN ---- / PP 0584-0585 STUDIES ON THE ANALYSIS OF DRUGS BY USE OF RADIOISOTOPES PART VI IDENTIFICATION OF METABOLITE OF EPHADRINE I* THE RABBIT LIVER SLICES RTC 73-11613-060 000000021389 00000001037 0 000000009401 000000012374 000000006369 000060008901 000000009817 000000014377 UNKNOWN //YANKI// 07/04/1974fv____'N----' PP 0028-0029 7 - 13 r 14 - 20 APR 75 NATIONAL POLICY ON KURDS IN TURKEY, IRAQ DISCUSSES 5 PP JPRS 64914 UNKNOWN 11YANKI11 07 /04/1975,f N ---- p PP 0005-008 7-13 APR 75 DEMIREL' S FOUR-PARTY COALITION CABINET INTRODUCED 8 pp JPRS 64994 0 UNKNOWN //YANKI PP 0005-0008 7-13 APR 75 DEMIREL' S FOUR-PARTY COALITION CABINET INTRODUCED a pp JPRS 64994 UNKNOWN //YARKI// 26/05/19?5,V----,N ---- P PP 0010 26 MAY - I JUN 75 DEVELOPMENT OF LABOR CONFEDERATION DISCUSSED, VIEWS OF DISK CHAIRMAN GENERAL 3 PP iPRS 65247 UNKNOWN //YANKI// 26/05/1975,fV ---- fN ---- I PP 0011 26 MAY 75 - 1 JUN 75 DEVELOPMENT OF LABOR CONFEDERATION DISCUSSEDI UNIONS AFFILIATED WITH DISK 1 PP JPRS 65247 UNKNOWN //YANKI/I PP 0012 26 MAY - I JUN 75 DEVELOPMENT OF LABOR CONFEDERATION DISCUSSED/ DISK AND THE WORKING CLASS 2 PP JPRS 65247 UNKNOWN //YANXII/ 16/06/1975,V----,N----, PP 0004-0006 16-22 JUN 75 APP ATTRACTS LANDA6AS,, LANDLESS PEASANTS Of THE EAST 5 PP JPRS 65377 N UNKNOWN //YANKI// 28t0?/1975,V----,N----, PP 0009-0011 000000009111 000000010270 000000010043 000000017272 000000017274 000000017273 000000014494 000000022584 28 JUL - 3 AUG 75 METU DIRECTOR.. OTHERS ON UNIVERSITY AUTONOMY 6 PP JPRS 65768 UNKNOWN //YANKI// 26/05/19761v----""----,, Pp 0009 26 MAY - I JUN 75 PP 111 12 DEVELOPMENT OF LABOR CONFEDERATION DISCUSSEDI REVOLUTIONARY LABOR MOVEMENT GROWS 4 PP jPRS 65247 UNKNOWN //YEDI'OT AHARONOT// 26/01/1974t Pp 0001 RABIN SPEAK ON SECURITY IN ISRAEL THE PALESTINIAN 4UESTION 21 PP JPRS 62883 UNKNOWN //YEDINAYA SISTEMA ELEKTRONNYKH VYCHISLITEL'NYKH MASHIN// PP 0003-0034 UNIFIED SYSTEM OF ELECTRONIC COMPUTERS 38 PP REPORT MR. 6 901 0390 73 ENCLOSURE MR. 7 AIR/FTO-MC-23-87-75 0 UNKNOWN //YE&IMAYA SISTEMA KONSTRUKTORSKOY DOKUM ENTATSII: ESKIZNYY PROYEKT// --/--/1973/v ---- IN ---- I UNIFIED SYSTEM FOR DESIGN DOCUMENTATION: TECHNICAL PROPOSAL 7 PP AR14 FSTC-AST-18301-005-75 0 BELYAYEV, IGOR' PETROVICH //YEGIPET: VREMYA PREZIDENTA MASERAI/ --/--/1974,v ---- IN ---- f Pp 0001 ALSO PP 400, 396-399, 288-323 THE EVOLUTION OF MASIA'S POLICY 29 PP JPRS 64027 0 LORIKIAMf M. P. //YEREVAN PHYSICS INSTITUTE// THE MECHANISM OF THE ENHANCEMENT OF CONTROLLABLE SECONDARY ELECTION EMISSION FROM FAST SINGLE ELECTRON *USEADA TIC 0 LORIKIAN, M. P. //YEREVAN PHYSICS INSTITUTE// THE MECHANISM OF THE ENHANCEMENT OF CONTROLLABLE SECONDARY ELECTRON EMISSION FROM FAST SINGLE ELECTRON *USEROA TIC RAKHMANINOV, YU. N. //YEVROPA: BEZOPASNOST' I SOTRUDNICHESTV011 PP 0001-0013 000000017271 000000001738 000000002660 000000024968 000000004455 000000019398 000000018889 000000014950 ALSO PP 153-1741 195-210 SOVIET POSITION ON EUROPEAN SECURITY, NEW BOOK DESCRIBED 33 PP JPRS 65320 FUGA, XYGEREM //YLLI// --/03/19?5,V ...... N----, PP 0003-0004 WORKERS URGED TO FIGHT FOR IMPROVED QUALITY OF PRODUCTS 5 PP JPRS 64891 N ISHINOf K. //YOGYO KYOKAI SRI// --/--/1953,V0061,N0683,, PP 0215-0218 SEVERAL STUDIES ON THE DESIGN OF AN nECTRIC GLASS MELTING FURNANCE NTC 74 12888-118 0 1 SH 100, K. //YOGYO KYOKAI SHI// --/--/1953fV006lfND686f PP 0373-0378 A MODEL STUDY OF CURRENT DISTRIBUTION MEASUREMENT IN THE ELECTRICAL GLASS TANK FURNANCE NTC 74 12887-110 0 AKIO, KATO //YOfiY0 KYOKAI SHI// --/--/1972,VOOSO,NO003, PP 0028-0034 FORMATION OF FINELY DIVIDED SILICON NITRIDE BY VAPOR PHASE REACTION BETWEEN SILICON TETRACHLORIDE AND AMMONIA FSTC-HT-Z3-1406-73 OYAMA, TOICHI //YOGYO KYOKAI SRI// -1-11972fV0060,0006, PP 00Z9-0038 SINTERED BODIES OF SILICON NITRIDE ALUMINA SYSTEM FSTC-HT-23-1407-73 0 IMONATA,f Y. //YOGYO KYOKAI SHI// --/--/19?3,VO08l,N00l0,, PP 0441-0444 DECOMPOSITION TEMPERATURE OF SILICON NITRIDE IN THE SYSTEM OF S13N4-C-M2(IATM) *NASA TT F-16450 TAKEUCHI, H. l/YO6YO KYOKAI SHIII -/-11975,0083,0001, PP 00Z3-0027 PREPARATION OF FINELY DIVIDED ALININA BY THE VAPOR PHASE OXYGENOLYSIS OF ALUMINUM TRIBROMIDE 15 PP EAD/UCRL TR-10887 0 OYAMAI Y. //YO6YO KYOKI SHI// --1--11973fV006l,N0007j PP 0034-0037 A STUDY Of SINTERING OF THE S13N4-M6O SYSTEM 14 PP 000000013133 000000008653 000000008652 000000007409 000000007408 000000015318 000000018347 000000000224 AIR/FTD/HC-23-1784-74 DISTIRBUTION LIMITED TO US GOVERNMENT AGENCIES ONLY COPYR16NT INFORMATION OTHER REQUEST FOR THIS DOCUMENT MUST REFERRED TO FTO UNKNOWN 000000019321 //YONIURI SHIMBUN// 07/09/1975 dp pp 0001 60YERNMENT FORMULATES POLICY ON SHOSEI MARU CASE, POSSIBILITY OF FISHING ACCORD VIEWED 1 PP suo JPRS L/5522 UNKNOWN 000000019830 //YOMIURI SHINBUN// 07/09/1975,V----,N----, PP 0001 GOVERNMENT FORMULATES POLICY ON SHOSEI MARU CASE, POSSIBILITY Of FISHING ACCORD VIEWED I PP GUO JPRS L/5522 9 KONDO, M. 00000004316 //TOTONKAI --/--/1968,V----,,NO0051 PP 0001-0004 EFFECTS OF ZEOLITE IN THE FEED ON PIGS RTC 14 12913-02E 0 DEBIJADJI, R. 000000010550 11YUGOSLAV AEROCOSMONAUTICS CONFERENCE, IST, BELGRADE,, COMMUNICATIONS NO 1// PP 0043-0052 MAY 19 AND 20 THE STATE OF WEIGHTLESSNESS AND PROTECTIVE MEASURES *NASA TT-F-16247 SIMOMOVIC, M. 000000010551 //YU60SLAV AEROCOSMONAUTICS CONFERENCE, IST, BELGRADE, COMMUNICATIONS NO 211 --/05/1973,?V----,N----, PP 0129-0139 MAY 19-20 THE PROBLEM OF EQUILIBRIUM IN THE WEIGHTLESS STATE *NASA TT-F-16246 0 TAKAGI, T. 000000022706 11YUXA6AKU11 --/--/19731VO022,.K----, PP 0357-0362 GAS CHROMATOGRAPHIC ANALYSIS OF BHTf BHA AND HEAT TRANSFER MEDIA IN FATTY OILS BY PRECOLUMN METHOD MAC C-14030 MAMUROf H. 000000022707 11YUKAGAXU11 --/--/19731YO022,N ---- f PP 0442-0445 PROBLEMS ON THE GAS CHROMATOGRAPHIC ANALYSIS Of THE FATTY ACIDS COMPOSITION OF SOYBEAN OIL NRC C-14004 KATO,, K. 000000009224 -//YUKAGAKU/t __/__/19?4J.VO023,fNOO08, PP 0445-0455 SINGLE-CELL PROTEINS BASED ON METHANOL NTC 75-10400-06A MAOKO., M. //YUXI GOSEI KAGAKU KYOKAI SHI// --1--119?3fvoo3l?mooo7f PP 0573-0583 MASS SPECTRA Of NATURAL STEROLS NTC 74-12431-06A N IWANOTOl H. //YUKI GOSEI KAGAKU KYOKAISHI// --/--/19?4,V0032fN----,, PP 0317-0327 ON THE APPLICATIONS OF MICROORGANISMS FOR BIOMASS PRODUCTION AND NATRUAL RESOURCES DEVELOPMENT MTC 75-10381-06A GENRI, ERNST //yUNOST'// PP 0072-0074 BOOK DISCUSSES MAO TSE-TUNG, CHINESE ANTI-SOVIETIS 7 pp JPRS 63918 0 ALEKSEYEV., V. //ZA LUMNYM KAMNEM// --/--/19721fv ---- IN ---- I PP 0001-0120 FOR LUNARY ROCK NASA TT F 141983 0 MIKOYAN, S. //ZA RUBEZHOM// --/--/19?5,V----,No0121 PP 0012-0013 MODERN POLITICAL, ECONOMIC DEVELOPMENT Of PERU 11 PP JPRS 64556 0 MIKOYAN, S. //ZA RUBEZHOM/l --/--/1975,v ---- 190012f PP 0012-0013 MODERN POLITICAL, ECONOMIC DEVELOPMENT OF PERU 11 PF JPRS 64552 KRASIKOV, A. //ZA NUBEZHOM// 17/01/19?5,v---,N0004, PP 0012-0013 17-23 JAN 75 ANTI-FRANCO DEVELOPMENTS IN SPAIN 10 PP JPAS 64186 ATVEYEV, VIKENTIY //IA RUBEZHOM// 09/05/1975,V----,N----, PP 0009-0010 A Z-ONE Of PEACE,, NOT MILITARY ADVENTURES FOIS-SOV-75-106 4 JUNE 1975 UNKNOWN 11ZA RUBEZHOM// PP 0012 000000003795 000000009223 000000002449 000000008906 000000006994 000000006948 000000004511 0000-000Z1661 000000009229 ALSO P 13 BREAKDOWN IN SOVIET-U.S. TRADE PACT EXAMINED FBIS-SOV-?5-10? 3 JUNE 1975 LOSEV.. SERGEY //ZA RUBEZHOM// 26t06/19?5,,V----,No02?, Pp 0007 LOSEV CAUTIONS JAPAN ON TREATY WITH PRC 4 PP FBIS-SOV-75-129t 3 JULY 1975 SVETLOV.. BORIS -//ZA RUBEZHOM// 03/07/1975 4p V ---- 0,0028, PP 0008 CSCE 'POLITICAL BARAMETER' READS 'CLEAR' 3 PP FOIS-SOV-75-133, 10 JULY 1975 UNKNOWN //ZA RUBEZHOM// 25/D9/1975tv ---- IN ---- I WESTERN PROPAGANDA OPPOSES CSCE FINAL ACT FBIS-SOV-75 195 7 OCTOBER 1975 SELIFONOV, V. //ZA RULER// --/--/19?3lrV____,N0OO1, PP 0001-0003 A FIRM BASIS FOR SOVIET MOTOR VEHICLE CONSTRUCTION FSTC-HT-23-1379-73 ROGOZNIN, V. 11ZA RULEM11 --/--/1973fV____..NO002f PP 0009-0010 GAZ-71 TRACKER TRANSPORTER FSTC-MT-23-1769-73 DOLNATOVSKIJ, YU. //ZA RULEM// --/--/1973fv ---- INOO09, PP 0010-0011 DESIGNING FOR TME AVERAGE PERSON FSTC-HT-23-0510-74 0 ANUFRIYEV, V. //ZA RULEM// --/12/19?3jV----,,NOO12,, PP 0009-0011 AFTER THE AVTOSERVIS-73 EXHIBIT 5 PP JPRS 61016 0 BADENKOVf P. //IA RULEM// ---- fNO007f PP 0001-0002 SURVEY OF SOVIET RUBBER PLANTS ACTIVITY 6 PP JPRS 62901 KOL-BERT,, A. //ZA RULEM// --/01/1974/y ---- fN .... I PP 0014-0015 CONTACTLESS IGNITION DISTRIOUTION LIMITED TO U.S. 60YERNMENT ONLY FSTC-HT-23-0034-75 0 000000024726 000000024749 000000023546 000000010830 000000006324 000000007521 000000009054 000000014850 000000016042 KOL'BERT, A. 11ZA- RULEM// --/01/1974#v ---- PF 0014-0015 CONTACTLESS IGNITION DISTRIBUTION LIMITED TO U.S. GOVERNMENT ONLY FSTC-"T-Z3-0034-75 BARU",, V. /IZA RULEM/l PP 0020-0021 KAMAZ VEHICLE TYPES ARM/FSTC-HT-23-0968-74 BARU", V. IIZA RULEM// 01/01/1974lv----,oN----, PP 0020-0021 KAMAZ VEHICLE TYPES FSTC-NT-23-D968-74 ANUFAIYEV, V. //ZA RULEM// --/03/1974,V----,NO003, PP 0010-0011 AUTO SERVICE EXHIBIT DISCUSSED 6 PP JPRS 61761 KISLTVK,t R. //ZA RULEM// --/01/1975pv----,NOOO1., PP 0012-0013 ALSO P 39 COMPANY-OW.NED AUTOMOTIVE SERVIC]E NETWORK 6 PP JPRS 64060 KISLYUK, R. 11ZA RULER// ---/01/19750,V ---- fNO001, PP 0012-0013 ALSO P 39 COMPANY-OWNED AUTOMOTIVE SERVICE NETWORK 6 PP JPRS 64060 RUKHA-bZE, A. //IA RULEM/1 --/03/1975tv ---- PNO0031 PP 0002-0003 6ROWTH AND MODERNIZATION IN THE MOTOR VEHICLE INDUSTRY, REPORT BY THE DEPUTY MINISTER 4 PP JPRS 64629 KONSTANTINOV/ 6. //ZA RULEM// --/03/1975,V----,NO003, PP 0010-0012 FROWTH AND MODERNIZATION IN THE MOTOR VEHICLE INDUSTRY, NEW MODELS 4 PP iPRS 64629 KONSTANTINOV, 6. //IA AULEM// --/08/1975.,v ---- tmooos, PF 0008 HISTORY, PRESENT STATUS OF GAZ VEHICLES, HISTORY OF THE GAZ-51 3 PP JPRS 65712 N 000000015615 000000009527 000000025800 000000009055 000000023118 000000003334 000000008704 000000008705 000000017867 --KONSTANTIMOV, 6. //ZA RULEN// --/0$/19?5lV____'No008' PP 0008 HISTORY, PRESENT STATUS Or 6AZ VEHICLES, HISTORY OF THE GAZ-51 3 PP JPRS 65712 UNKNOWN //ZA RULEM// __/06 /19751 V ---- IN00081 Pp 0008-0009 HISTORY, PRESENT STATUS OF GAZ VEHICLES.* SOVIET AUTOMOTIVE DEVELOPMENT 3 PP JPRS 65712 UNKNOWN //ZA RULEM// --/D$/l9?5fV----,N0008, PP 0008-0009 HISTORY, PRESENT STATUS Of 6AZ VEHICLES/ SOVIET AUTOMOTIVE DEVELOPMENT 3 PP JPRS 65712 PROSYIRXINt A. //ZA RULEN// --/08/1975,V----,,N0O06, PP 0009 HISTORYP PRESENT STATUS OF 6AZ VEHICLES, DEVELOPMENT, SPECIFICATIONS Of THE GAZ-52-04 3 PP JPRS 65712 PROSVIRNINI A. //ZA RULEM// --/D8/19?5,V----,N0008j PP 0009 HISTORY, PRESENT STATUS Of 6AZ VEHICLES.0 DEVELOPMENT, SPECIFICATIONS Of THE GAZ-5Z-04 3 PP JPRS 65712 KERIMOVI X. A. //ZA TEKHNICHESKIY PROGRESS// --/--/19671V ---- IN00071 PF 0043-0046 INVESTIGATION OF OPERATION Of THE FUEL SYSTEM IN THE TORCH IGNITION EN61NE WITH LIGHT FUEL INJECTION *FSTC 1550-75 *FSTC AST-1$40I-002-75 UNKNOWN //ZA VOLAXTEM// PP 001$_0019 ELECTRIC CARS FSTC-HT-23-0934-74 UNKNOWN //ZA VOLANTEM// ---- IV ---- IN ---- I Pp 0018-0019 ELECTRIC CARS FSTC-HT-23-0934-74 UNKNOWN 0 000006016898 000000016897 000000017866 000000017868 000000016899 000000022691 000000015634 000000016061 000000013839 11ZA VYSOKIYE UROZHAI 6RECMIKHI// PP 0001-0013 FOR HIGHER YEILDS OF BUCKWHEAT JPRS 6426? UNKNOWN //ZAADBELAN6EN 26E JAAR6ANA// 15/01/19?2,V----,NOOOl, PP 0007-0012 90 E06LISH 61VEN *NTIS TT 75-53112 UNKNOWN //ZAADDELANGEN 26E JAARGANG// 01/11/197ZjV----,,N00Z0j PP 0003-0007 NO ENGLISH GIVEN *NTIS T7 75-53112 N KAOON# 6. H. //ZAADDELAN6EN 26E JAAR6AN6// 15/11/19?2,fV----jNOO21 APPLICATION OF COLCHICINE TO OBTAIN TETRAPLOID FORMS Of LETTUCE *NTIS TT 75-53111 TOTH, A. //ZAMPAERZTLICHE WELT// PP 0442-0444 TREATMENT OF POSTEXTRACTION MAXILLARY SINUS INJURIES WITH ORAL DOUCHES NTC 74-11682-D6E UNKNOWN //ZAH"ADFABRIK FRIEDRICHSHAFTEN AKTIENGESELLSCH AFT// ---- fv---- " N ---- f ZF-HYDRONEDIA DRIVE 4 HP 250 FSTC-MT-23-1260-75 ADAMEK, JOSEF //ZAHRANICNI OBCHOD// --/03/1974,V----,NO0O3, PP 0005-0007 CZECHOSLOVAK - EAST GERMAN PRODUCTION COOPERATION AND SPECIALIZATION REPORTED 9 PP JPRS 61865 MARESf FRANTISEK IIIAMRANICNIII --/--/1974jV----,N0005j PP 0001-0002 CZECHOSLOVAK-SOVIET COMMONDITY EXCHANGE FOR 1974 AND 1975 DISCUSSED 6 PP JPRS 62449 UNKNOWN 11ZAIRE11 12/06/19?4,V----,N----, PP 0050-0051 CHINESE AGRICULTURAL MISSION REPORTS ON ACTIVITIES 5 PP JPRS 63036 UNKNOWN 11ZAIRE11 _14Jd 000000015250 000000015251 000000015252 000000011438 000000023460 000000011164 000000000220 000000002689 000000002851 23/12/19?4,V----,N----, PP 0042 ALSO PP 45-47 TERRITORIAL SERVICE BEIN6 REVOLUTIONIZED 5 PP JPRS 63976 KAVUTIRWAKI, KAMBALE //ZAIRE// PP 0034-0035 LIOERATION FRONT SPOKESMAN DISCUSSES ANGOLA 5 PP JPRS 65787 0 UNKNOWN 11ZAIRE11 25/08/1975,V ---- PP 0035-0037 VIEWS OF 61SCARD D'ESTAING ON WORLD PROBLEMS 8 PP JPRS 65797 YAMAWAKI, KOICHI //ZAIRYO// --/--/19?2lVoo2lfN0223, PP 0337-0342 FRACTURE STRENGTH OF HELICALLY WOUND FW CYLINDERS FSTC-HT-23-352-75 KATO, A. /IZAIRYOI/ --/--/1972tVOO21IX0225, PP 0540-0543 PREPARATION Of FINELY DIVIDED ALUMINA BY VAPOR- PHASE REACTION BETWEEN ALUMINUM CHLORIDE AND OXIDIZING, GASES, AND ITS PROPERTIES NTC 74-12136-070 KUMAZAWA.. SHUNJI /IZAIRYOI/ -/10/1972,Y0021,0229I PP 0893-0898 REVIEW OF CARBON-FIDER-REINFORCED COMPOSITE MATERIALS FSTC-NT-23-897-75 0 IKE6ANI, K. //ZAIRYO// --/--t1975,V----,X0O24, PP 0491-0504 YEIDL SURFACES AFTER VARIOUS TYPES OF PRELOADING ORNL-TR-4016 IKEGANIf K. //ZAIRYO// --/--/19751V____,N0024j PP 0491-0504 YEIDL SURFACES AFTER VARIOUS TYPES OF PRELOADING ORNL-TA-4016 ISHIKAWAI H. //ZAIRYO// --/--/1975,V----,NO024, PP 0563-0573 RELIABILITY ANALYSIS Of FATIQUE LIVES OF MACHINES AND STRUCTURES UNDER SERVICES LOAD ORNL-TA-4015 000000023696 000000023599 000000021876 000000006603 000000014012 000000019554 000000019045 000000019054 ISHIKAWAp H. //ZAIRYO/t --/--/1975,V----,NO024, PP 0563-0573 RELIABILITY ANALYSIS Of FATIQUE LIVES OF MACHINES AND STRUCTURES UNDER SERVICES LOAD ORNL-TR-4015 NAKAMURA, H. //ZAIRYO// --/--/19?5,,VO024,,NO256j PP 0009-0014 STRESS UNDER SERVICE CONDITIONS AND ESTIMATED FATIGUE LIFE OF BLADES IN AN AXIAL FLOW COMPRESSOR 12 pp ERD/ORNL TR-2919 0 NAKAMURA, HIROSHI 11ZAIRYO11 --/--/l9?5fVGO24jNO256, PP OOD9-0014 STRESS UNDER SERVICE CONDITIONS AND ESTIMATED FATIGUE LIFE OF BLADES IN AN AXIAL FLOW COMPRESSOR 15 PP ERDA/ORNL-TR-2919-75 KUORBE, TOSHIJI 11ZAIRYO1l --/--/1975,VO024,NO256, PP 0073-0078 FATIGUE STRENGTH OF COARSE GRAINED ALUMINUM 16 PP EADA/ORNL-TR-2920-75 KUROOE, T. //ZAIRYO// -/-0975,0024,0256, PP 0073-0078 FATIGUE STRENGTH OF COARSE GRAINED ALU14INUM 16 PP ERD/ORNL TR-2920 KUZ'MIN,. 1. /IZAKUPKI SEL'SKOKNOZYAYSTVENNYKH PRODUKTOV// --/12/1974,fV ---- fN0012, PP 0013-0015 IMPORTANCE Of GOOD SEEDS STRESSED 5 PP JPRS 64046 FEDOROVf R. //ZAKUPKI SEL'SKOKHOZYAYSTVENRYKH PRODUKTOV// --/01/1975,V----,NO001, PP 0037-0039 GRAIN DRYING AND CLEANING CHARGES IN VOL606RADSKAYA OBLAST 6 PP JPRS 64267 KOLOSOV'r 9. //ZAKUPKI SEL'SKOKNOZYAYSTVENNYKM PRODUKTOV// --/02/1975,V----,NODOZf PP 0015-0017 REPORT ON 6RAIN STORA6E 5 PP JPRS 64679 ZOLOTUKHIN, 6. //ZAKUPKI SEL'SKOKNOZYAYSTVENRYKH PRODUKTOV// --/03/1975,V----,NO003, PP 0001-0005 INCREASING PRODUCTION MAKES QUALITY AND STORAGE 0 0 000000019563 000000019996 000000020980 00000002D977 000000019995 000000003290 000000004899 000000007916 000000008112 MORE U46ENT 11 PP JPRS 64717 TRESORUKOVA,. Z. //ZAKUPKI SEL' SKOKKOZYAYSTVENRYKH PRODUKTOV// /04/19?5,V----,N0004, PP 0021-00Z3 NEW AGRICULTURAL PRODUCE PRICES AND THEIR IMPORTANCE 6 PP JPRS 65265 KNYAZEV, N. /IZAKUPKI SEL' SKOKNOZYAYSTVENNYKH PRODUKTOV// --109/1975,V ---- tX0009f PP 0020-0022 IMPROVEMENTS IN PROCUREMENT Of TECHNICAL CROPS REQUIRED 5 PP JPRS 66105 UNKNOWN //ZAKUPKI SELISXOKNOZYAYSTVENNYKH PRODUKTOV// --/12tl975,V----,NO0121 PP 0001-0003 PROSPECTS, PROBLEMS IN GRAIN ELEVATOR CONSTRUCTION 7 Pp GUO JPRS L/5626 UNKNOWN / /Z AKUP KI SEL' SKOZKHOZYAYSTVENNYKH PRODUKTOV// --/02/1975,V----,NO002, PP 0002-0003 STA7E OF ELEVATOR CONSTRUCTION IN USSR 5 PP jPRS 64679 KOMISSAROVf V. 1. //ZAMESTI TEL' KOMANDIRA ROTY PO POLITCHASTI// Pp 0001-001z ALSO PP 40, 41f 94-95, 96, 136, 137, 166, 167, 205 2061f 242, 243, 263, 264, 286, 287-288 BOOK DESCRIBES SERVICE LIFE, DUTIES OF COMPANY POLITICAL OFFICER 12 PP JPRS 66015 LYSENKOV, P. A. M VISKI LENIN6RAD 60RNYI INSTITUT IM 6. V. PLEKHANOVA// --/--/196$,V0055,N0O0l, PP 0072-0074 PREDICTING THE EXPLOSIVE PROPERTIES OF COAL DUST ERD/UCRL-TRANS-10921-75 LYSENKOV, P. A. //ZAPISKI LENINGRADSKOGO GORMOGO INSTITUTA// -1-11968,V0055,00011 PP 0072-0074 PREDICTING COAL DUST EXPLOSIVE PROPERTIES *TIC PAVLUSKIN, N. M. /IZAPISKI UZVEKISTANSKOGO OTOELENIYA VSESOYUZNOGO MINER ALOGI CHESKOGO OBSHCHESTVA// --/--/1973,V ---- IN0026,, PP 0151-0154 INVESTIGATION OF THE CRYSTALLIZATION PROCESS OF A 6A06AOIC MELT FSTC-HT-23-607-75 000000017439 000000020042 000000022450 000000007915 000000025862 000000019948 000000023428 000000021953 6RITSAYENKO, 6. S. //ZAPISKI VSESOYUZNOE HINER ALOGI CHESKOE OBSHCHESTVO// --/--/196lfvoo9ofN ---- I PP 0266-0269 COATING REPLICA ON SINGLE PARTICLES NTC 75-10219-086 UNKNOWN //ZAPISKI VSESOYUZN060 MINER AL061 CHESKOGO OBSHCHESTVA// JOURNAL DOME COVER TO COVER SCRIPTA PUBLISHING CO. UNKNOWN //ZAPISMIK/t 15/0211975,FV ---- IN00041 PP 0010-0011 SOME ASPECTS OF MILITARY SERVICE LAW DISCUSSED 6 P JPRS 64368 UNKNOWN /IZAPISNIK// 15/02/19?5jV----,,N0004,p PP 0010-0011 SOME ASPECTS OF MILITARY SERVICE LAW DISCUSSED 6 P JPRS 64368 GR160RYAN, L. A. //ZAPOKINAYUSHCHIYE USTROYSTVA// PP 0069-0081 STATE OF AND PROSPECTS FOR DEVELOPING CYLINDRICAL MAGNETIC FILM MEMORIES 14 PP JPRS 65038 BORISOV, 0. //ZARYA VOSTOKA// 23105/19741V ---- lNolls.. Pp 0004 THE SUN REVEALS ITS SECRET$ 4 PF COLUMN 7-8 AIR/FTD-HT-23-0008-75 INOVELI, 1. //ZARYA VOSTOKA// 30/D6/1974,V----,N---- PP 0004 LAW ENFORCEMENT PROBLEM IN 6EORGIAN USSR 11 rp JPRS 63302 UNKNOWN //ZARYA VOSTOKA// 13/09/19741V ---- PN ---- I PP 0001 NEED FOR IPWROVEMENT Of SOVIET SECONDARY AND H16HE SCHOOLS STRESSED 6 PP JPAS 63356 MEGRELISHVILI, 1. f/ZARTA VOSTOKA/l 26/09/1974,V----,M----, PP 0004 POOR CONSTRUCTION FRACTICE3 DECRIED 3 PP JPAS 63562 M16RE-LISHVILI, 1. //ZARYA VOSTOKA// PP 0004 000000009458 000000022285 000000011920 000000011604 000000009978 000000003142 000000000008 000000001198 000000003951 000000013834 POOR CONSTRUCTION PRACTICES DECRIED JPRS 63562 UNKNOWN 11ZARYA VOSTOKA11 PP 0003 GEOR61AN RESOLUTION CONCERNING SHORTCOMINGS IN CONSU14ER SERVICES 5 PP JPRS 64028 UNKNOWN //ZARYA VOSTOKA// 26/12/1974,.V----,,N ---- 1, PP 0002 GOERGIAM REPUBLIC CONFERENCE OF SOCIAL SCIENCE TEACHERS 6 PP JPRS 64316 GOROKHOVp A. //ZARYA VOSTOKA// 05/02/19750,V----,,N----, PP 0004f SALYUT-4: STADIUM IN WEI6THLESSNESS *NASA TT F-16326 UNKNOWN //ZARYA VOSTOKA// 18/04/1975lfv----'"----' PP 0001-0004 RESULTS OF GEORGIAN PARTY DOCU14ENT EXCHANGE, REPOR BY PARTY SECRETARY V. M. SIRADZE 9 PP JPRS 65239 UNKNOWN //ZARYA VOSTOKA// 18/04/1975fV ---- IN ---- f PP 0003-0004 RESULTS OF 6EOR6IAN PARTY DOCUMENT EXCHANGE, SPEECH BY E. A. SNEVARDNADZE 22 PP -JPRS 65239 UNKNOWN //ZARYA VOSTOKA// 25/04/19751V ---- IN ---- I PP 0001 CHARACTERIZATIONS OF SOVIET LEADERS DURING SUPREME SOVIET NOMINATIONS, TBILISI ELECTRIC LOCOMOTIVE CONSTRUCTION PLANT IMENI V. 1. LENIN I PP JPRS 65221 UNKNOWN //ZARYA VOSTOKA// 26/04/19751V ---- PP 0002 CHARACTfRIZATIONS Of SOVIET LfA0fRS DURIN6 SUPREME SOVIET NOMINATIONS, GEORGIAN POLYTECHNICAL INSTITUTE IMENI LENIN 1 PP JPR5 65221 UNKNOWN //ZARYA VOSTOKA// 26/04/1975tv ---- IN ---- I PP 0002 CHARACTERIZATIONS OF SOVIET LEADERS DURING SUPKEME SOVIET NOMINATIONS, SOVETSKAYA GRUZIYA WORiTED FABRIC COMBINE 2 PP 000000004457 000000005044 000000021678 000000017Z23 000000017224 000000025388 000000025389 000000025391 JPRS 65221 UNKNOWN //ZARYA VOSTOKA// Pp 0002 CHARACTERIZATIONS OF SOVIET LEADERS DURING SUPREME SOVIET NOMINATIONSI GEORGIAN POLYTECHNICAL INSTITUTE IMENT LENIN I PP JPRS 65221 N CHERKEZIYA, 0. YE. //ZARYA VOSTOKA// 29/06/1975,V ---- PP 0002-0003 6EOR61AN SSR SUPREME SOVIET HEAR$ REPORT ON PUBLIC EDUCATION BILL 13 PP JPRS 65450 KOLMNI 6. V. //ZARYA VOSTOKA// 02/O?/19?5fv____..N----, PP 0001-0002 SEVENTEENTH PLENUM Of THE CC CP 6EOR61A, 6. V. KOLBIN REPORT 10 PP JPRS 65489 J# SHEVARDNADZE, YE. A. //ZARYA VOSTOKA// 02/07/1975,V ----- PP 0003-0004 SEVENTEENTR PLENUM OF THE CC CP GEORGIA, E. A. SHEVARDMADZE REPORT 23 PP JPRS 65489 INOVELI, I. //ZARYA VOSTOKA// Pp 0004 CORRUPTION WIDESPREAD IN GEORGIAN SSR, CRIMES RELATED 4 PP JPRS 65530 UNKNOWN //ZARYA VOSTOKA// 12/07/1975IV____,m----, Pp 0003 LIVING ROUTINE ABOARD SALYUT-3 *NASA TT F 16466 ASZYESHVZLI, V. //ZARYA VOSTOKA// 12/07/1975/V ---- IN ---- I PP 0004 CORRUPTION WIDESPREAD IN GEORGIAN $SRI V. ASIESHVILI DISCUSSES ABUSES 3 PP JPAS 65530 UNKNOWN 11ZARYA VOSTOKA11 10/08/1975lfV____,N ---- I PP 0002-0003 GEORGIAN PARTY AKTIV MEETING HELD ON LAW AND ORDER 21 PF", JPRS 65850 LIPA, JERZY J. //ZARYS PATOL0611 OWADOW// 000000025390 000000017166 000000025694 000000025695 0000000Z5720 000000017825 000000025719 000000023654 000000009400 AN OUTLINE OF INSECT PATHOL06V 342 PP NTIS TT 73-54025 UNKNOWN -J/ZASHCHITA METALLOV// PROTECTION Of METALS COVER TO COVER STARTING WITH 1965- CONSULTANTS BUREAU SHVY0KIYr S. KN. //ZASHCHITA METALLOV// --/--/1974,V----,NO004, P? 0410-0413 EFFECT OF A CARBON DIOXIDE CONCENTRATION ON THE CORROSION OF STEELS IN MONO ETHANOLAMINE SOLUTIONS NISC 3642 SUDAKOV, A. K. //ZASHCHITA NASELERIYA OT RADIOAKTIVNYKH OSAOKOV/ --/--/19641 PP 0027-0037 PROTECTION FROM RADIOACTIVE SUBSTANCES FSTC-MT-23-1094-73 BURYKINA, A. L. //ZASHCHITA POKRYTIYA METALLOV// --/--/1972,V----,NO006, PP 0180-0184 PROTECTION OF HIGH-MELTIN6 METALS AND ALLOYS FROM DIFFUSION SETTING WITH HIGH TEMPERATURES AND LOADS 15 PP -FTO-MT-24-1343-74 0 CHUMAKOV, A. YE. //ZASHCHITA PSHENITSY OT RZHAVCHINY// PP 0005-0099 PROTECTION OF WHEAT AGAINST RUST 77 PF JPRS 65214 0 SHCHEPETILNIKOVA, V. A". //ZASHCHITA RASTENII// --/--/1939,V----,NO019, PF 0056-0066 ON THE ROLE Of TEMPERATURE AND HUMIDITY IN THE BIOLOGY OF TRICHOGRAMMA EVANESCENS WESTW *NTIS TT 74 58040 0 UNKNOWN //ZASHCHITA RASTENII// --/--/1972,VO0171NO0041 PP 0036-0040 LIST Of CHEMICAL AND BIOL061CAL AMTS NTC 74-12696-06F A6AFONOVA, Z. YA. //ZASHCHITA RASTENIY// --/--/1972,V0O17,N0Cl04, PP 0023-0024 CONTROL OF FUSARIUM WILT DISEASE IN STRAWBERRY PLANTS NTC 73-13224-020 0 000000022233 000000011031 000000004198 000000009 49 4 000000020579 000000004029 000000010640 000000006971 CHURAYEVP N. A. I/ZASHCHITA RASTENIY// PP 0004-0009 USSR PLANT PROTECTION METHODSO, PROBLEMS SURVEYED 7 PP JPRS 65794 N FADEYEV, YU. N. //ZASHCHITA RASTENIY// --/()$ 119 Pif V ---- INOOO8, PP 0010-0012 RESEARCH IN AGRICULTURAL PLANT PROTECTION EMPHASIZED 8 PP JPRS 66084 SHAPA, V. A. //ZASHCHITA RASTENIY11 --/O8/19?5jV----,NOOO8j PP 0016-0017 81-OLO61C METHOD FOR PLANT PROTECTION CONSIDERED 6 Pp JPRS 66026 0 NOVOZHILOVf K. V. //ZASHCHITA RASTENIY// --/O6/19?5,V----,NOOO8j PF 0020-0022 WAYS TO IMPROVE PLANTV CHEM14AL TREATMENT DESCRIBED 8 PP JPRS 66026 0 NAZAROVP V. A. //ZASHCHITA RASTENIY// --/O6/1975,V----,XOOO8, PP 0024-0026 AVIATION FOR PLANT PROTECTION CONSIDERED 5 PP JPRS 66105 CHENKIN, A. F. //ZASHCHITA RASTEMIY// --/06/19?5,.V----,pNOOO8f PP 0031-0032 ECONOMICS OF PESTICIDE APPLICATION IN RSFSR REPORTED 5 PP JPRS 66105 SHUMAKOV., YE. M. //ZASHCHITA RASTEXIYI/ --/08/1975,V----,NO008, PP 0044-0045 INTERNATIONAL COOPERATION TO PROTECTf QUARANTINE PLANTS REVIEWED 5 PP JPRS 66111 N *"HALOV //ZASHCHITNIYE POKRITIYA NA METALLAKH// --/--/1q75jV ---- fN0009f PP 0069-0075 ALSO PP 108-111/ 136-140 ENGLISH TITLE NOT GIVEN *FTO-ID(RS)1-0287-76 DUBININ, G. ". //ZASHCNITNYYE POKRYTIYA NA METALLAKH// --/--/1973.,V----,NO007, PP 0097-0100 THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF THE VKH4 ALLOY AFTER CALORIZING 8 PP 000000023589 000000020111 000000025886 000000025887 000000020047 000000020048 000000020059 000000024911 000000002634 DISTRIBUT ON LIMITED TO U. S. GOV'T AGENCIES ONLY; C6PIRIGHT INFORMATION; OTHER REQUEST MUST BE iEFERRED TO FTD. AIR/FTD-MT-24-2745-74 9 IKIDIN, 1. N. //ZASHCHITNYYE POXRYTIYA NA METALLAKH// --/--11973,V ----- N0007, PP 0097-0194 CALORIZING OF TITANIUM WITH HIGH-SPEED ELECTRIC HEATING 9 PP DISTRIBUTION LIMITED TO U. S. 6OV'T AGENCIES ONLY; COPYRIGHT INFORMATION; OTHER REQUEST MUST BE REFERRED TO FTO. AIR/FTD-MT-24-2746-74 0 ASTAKNOV. YE. A. /IZASHCHITNYYE VYSOKOTEMPERATURNYYE POKRYTIYA TRUDY VSESOYUIN GO SOVESCHCHANIYA PO ZHAROSTOYKIM POKRYTIYAM// JN I PP 0096-0100 THE FORMATION OF DETONATION COATING 7 PP AIR/FTD-MC-23-2560-74 ASTAKNOV, YE. A. K. //ZASHCH17NYYE VYSOKOTEMPERATURNYYE POLRYTIYA// PP 0096-0112 ALSO PP 166-173, AND 189-199 PROTECTIVE HIGH TEMPERATURE COATINGS FSTC-MT-23-0769-75 JORDOVIC, M. //ZASTITA BILJA BELGRADE// --/--/1972,VO023,N----, PP 0117-0118 AN UNKNOWN VIRUS DISEASE OF THE RASPBERRY MTC 74-11992-OZD JOROOVICI M. -.//ZASTITA BILJA BELGRADE// -/--/1972,VOO23,N----, PP 0147-0158 THE IDENTIFICATIONS OF TOMATO RIN6SPOT VIRUS 00 RASPBERRY IN YUGOSLAVIA NTC 74-11991-020 000000002632 000000002421 000000013546 000000003947 000000003939 UNKNOWN 000000008476 //ZAVESCHANIYE NIKITY KHRUSHCHEYA// THE WILL AND TESTAMENT OF NIKITA KHRUSHCHEV CSO BD44/1936A COMPLETE SPECIAL UNKNOWN 000000022212 //ZAVOOSKAYA LABORATORIYA// INDUSTRIAL LABORATORY COVER TO COVER STARTING FROM 1958 CONSULTANTS BUREAU SHNYIDMANI YA. A. 000000019968 //ZAVOOSKAYA LABORATORIYA// PP 0519-0520 DETERMINATION OF THE CONCENTRATION OF ALCHOLOL AND ETHER VAPOR$ IN THE AIR BY THE USE OF ZEISS GAS INTERFEROMETFR *NASA TT F-16632 0 REDV16E.. P. YA. //ZAVOOSKAYA LAbORATORIYA// --/--/1940,VOOO?,N----, PP 0596-0602 INTERFEROMETER OR USE IN MINES *NASA TT F-166J DUBMIKOVI L. M. //ZAVODSKAYA LABORATORIYAl/ --/--/194?,V00D8,N----, PP 0773-0796 DETERMINATION OF SMALL QUANTITIES OF FLUORINE * NASA TT F 16180 PEREGUbp YE. A. //ZAVODSKAYA LABORATORIYA/1 --/--/1956.V----,NO022, PP 0287-0288 DETERMINING FLORINE IN ORGANIC COMPOUNDS CSO 8344/2012 COMPLETE SPECIAL N KISELEVA, M. R. //ZAVODSKAYA LABORATORIYA// --/--/1966,VO032,N----, PP 0201-0202 THE PREPARATION OF ELECTRON MICROSCOPIC ITEMS BY ACTIVE OXYGEN ETCHING NTC 75 10220-111 0 KUZOVLEVp 1. A. //ZAVOOSKAYA LABORATORIYAI/ --/--/1973,VO039,N----, PP 0428-0430 IMPROVING GRAPHITE-CURVETTE TECHNIQUES AND METHODS OF ATOMIC ABSORPTION ANALYSIS NTC 74-11500-148 SEVRYUKOV, N.M. //ZAVOOSKAYA LABORATORIYA// --/--/l9?4fV0040,N0004f PP 0373-0375 POLAROGRAPHIC ANALYSIS OF OXIDE MIXTURE IN MELTS NASA TT F 16140 SEVIYOKOV01 N. M. //ZAVOOSKAYA LASORATORIYA// --/--/1974fVoo4ofNooo4f PP 0373-0375 POLAMOGRAPHIC ANALYSIS OF OXIDE MIXTURES IN MELTS *NASA TT F 16140 0 LORENZ, R. J. //ZBL SAKT HYG I AST ORIG A// PP 0001-0014 STATISTICAL EVALUATION 01 ALLERGIC REACTIONS FOLLOWING VACCINATIONS AGAINST FOOT AND MOUTH DISEASE IN 1970 *NTIS TT 75 53288 0 VELE31 Pe //ZBORNIK VST KOSICE// --/--/1972,,V ---- *N ---- ~ PP 0127-0135 THE HEAT RESISTANCE PROPERTIES OF KODUR CARBON 000000019969 000000003869 000000020955 000000023869 000000010834 000000012362 000000006778 000000025664 000000001671 STEEL Bisi 11870 00 SALAKO A. //ZBORNIK VST KOSICE// ON ---- I PP 0095-0105 LOW TE14PERATURE REDUCTION OF WUSTITE IN SPONGE IRON POWDER By HYDROGEN AND DISSOCIATED AMMONIA BISI 11869 N NIKITINI V. M. / /Z DR AVOOKHR ANENI Y E ( KI SHI NEV~ --/--/1972fV0O15,N0OO1, PP 0052-0054 THE ACCELERATED DETERMINATION OF THE BIOCHEMICAL PROPERTIES OF MICROBES USING INDICATOR PAPER DISCS CONTAINING CARBOHYDRATES AIR/FTD-MT-24-2697-74 NIKJTINI V. M. //ZDRAWOOKHRAMERIYE (KISHINEV) --/--/1972,VO015,NO001, PP 0052-0054 THE ACCELERATED DETERMINATION OF THE BIOCHEMICAL PROPERTIES OF MICROBES USING INDICATOR PAPER DISCS CONTAINING CARBOHYDRATES AIR/FTD-NT-24-2697-74 SKEP'YAN, N. A. //ZPRAVOOKHRAMENITE BELORUSSII/ --/02/1970,0016,0002, PP 0076-0078 CHRONIC BRONCHITIS FROM THE ACTION OF FLAX DUST 5 PP AIR/FTD/MT-24-1131-74 N ZAKHAROV. 6. 6. //ZDRAVOOKORAMEMIYE BELORUSSIII/ --/09/1968,VU014,NO009, PP 0017-0021 CLINICAL PICTURE AND PROPHYLAXIS Of POISONING BY THE HERVICIDE DICOTEX 10 PP AIR/FTD-MT-24-1128-74 ADO, V. A. 11ZHAVOOKHRANENIYE BELORUSSII// --/01/1973,V ---- fN0001, PP 0006-0008 ATOPIC OERMATITISES AND ATOPIC DISEASES 5 PP AIR/FTO-HT-23-2067-74 DREKOVf 6. A. //ZH AVOOKHRANEMIYE BELORUSSII// --/--/1974.,V ------ NOOD6, PP 0042-0044 BLOOD PREPARATION AND USE AS PART OF CIVIL DEFENSE ACSI K 6240 N OREKOVf G. A. //ZDRAVOOKHRANENIYE OELORUSSII// --/--/1974/V ---- fN0006j PF 0042-0044 ,BLOOD PROCUREMENT AND ITS UTILIZATION UNDER CIVIL DEFENSE CONDITIONS *ACSI 9 6240 N 000000009757 000000012464 000000012759 000000001649 000000001023 000000011192 000000024990 000000025123 DEMETSKIYI A. M. I/ZDRAVOOKHRAMEMIYE BELORUSSII// --/07/1975,V----,NOOO?, PP 0027-0031 USE OF ARTIFICIAL ELECTROMAGNETIC FIELDS IN MEDICINE 8 PP JPRS 39 T21, DORO600UPLYA, A. 6. //ZORAVOOKHRAMENIYE KAIAKHSTANAII --/01/1972,VO030,NOO01,, PP 0020-0022 THE OETECTION OF 3.4-BENIPYRENE IN THE HUMAN BODY 5 PP AIR/FTD-HT-23-869-75 SAXISEKOVA, T. N. //ZDRAVOOKHRAMENIYE ROSSIISKOY FEDERATSII// --/10/19740v----,N ---- I PP 0031-0035 CHANGES IN THE WORK AND LIVING CONDITIONS AND THE STATE OF HEALTH OF FORMER INHABITANTS OF THE POLAR REGIONSO HAVING MOVED TO THD MODERATE CLIMATE ZONE ACSI K-5640 KLEPATSKIY, 0. A. IIZDRAVOOKHRAPIENZYE ROSSIYSKOY FEVERATSIZ11 -/-/19711VOC115itmoolif PP 0029-0033 SEVERAL INDICATORS OF THE WORK OF SHIPS' DISPENSARIES WHILE UNDER MAY 5 PP CSO: 8344/2485A-75 COMPLETED SPECIAL MATSEVICH, L. M. //ZDRAVOOKHRANENIYE ROSSIYSKOY FEOERATSII// --/--/19721VD0161NDOO3, PP 0019-0021 SCIENTIFIC 096ANIZATION OF LABOR Of NAVAL HEALTH PERSONNEL AND MEDICAL SERVICE OF SAILORS-4 PP CSO: 8344/24850-75 COMPLETED SPECIAL KULIYEYEVA, A. M. //ZDRAVOOKHRANEMIYE TURKMENISTANA// --/--/1971,V ---- INOO12f PP 0003-0005 REACTIVATION OF CHOLINE ESTERASE OF THE VISUAL GANGLION Of THE SQUID DEPRESSED FSTC-H7-23-0508-75 UNKNOWN //Z~DROWIE PUBLICZNE// -/-/19741VO065~0012,, PP 1043-1048 ALSO PP 1051-1104 PRACTICE OF HEALTH CARE ORGANIZATION *ACSI K 5411 MATUSZEWSKlf H. //ZDAOVIE PUBLICZNE// --/--/1974,fVDO85fNOOl2, PP 1057-1064 PRELIMINARY RESULTS Of STUDIES ON THE EFFECTIVENESS OF INTEGRATED HEALTH CARE. PART 11-1. DENTAL CARE IN INTEGRATED AND TRADITIONAL STRUCTURES ACSI K-5411 000000OZ2969 000000013730 000000017796 000000024713 000000017437 000000020870 000000007518 000000024833 EHRMANHp Z. 000000024834 //ZPROWIE PUBLICZNE// --/--/19?4lfVOO$5fN0O12f PP 1065-1070 THE STATE Of HEALTH OF THE POPULATION AND HEALTH CARE IN THE PROVINCE OF GDANSK ACSI K-5411 0 RUDZINSKA, 000000024835 //ZDROWIE PUBLICINE// --/--/19?4,VOO$5,NOOIZ, PP 1071-1083 DEVELOPMENT Of RADIO-PNOT06RAPHIC INVESTIGATIONS UP TO 1972 IN THE TueERCULOSIS HEALTH SERVICE ACSI K-5411 0 WELIZAROWICZ, A. 000000024836 //ZDROWIE PUBLICZNE// __lA'__/19?4lVOO85,N0O12, PP 1085-1091 OR6AMIZATION AND FORMS OF POSTGRADUATE EDUCATION OF PERSONNEL WORKING IN INDUSTRIAL HEALTH -SERVICE OF THE PROVINCE OF GDANSK ACS1 K-5411 9 GALA, J. 000000024837 I)ZbOOMIE PUBLICZNE/I --/--/19?4,V00$5,N00l2, PP 1093-1097 FULL INTEGRATION OF HEALTH SERVICE-A NECESSITY AND DUTY W17H REGARD TO THE SOCIETY ACSI K-5411 JACHOWICZ, R. 000000024838 11ZHOWIE PUBLICZNE// --/--/1974,VO085,NO012, PP 1099-1104 ADVANCES IN TECHNOLOGY OF HEALTH SERVICE INSTITUTIONS. SECOND HALF OF 1973 AND FIRST HALF OF 1974 ACSI K-5411 WIDY-WIRSKI, R. 000000024832 //ZDROWIE PUBLICZNE// --/12/197410085,0012, PP 1043-1048 EPIDERIOL061CAL VALUE OF MASS SCREENING OF WOMEN FOR GONORRHOEA ACS1 K-5411 LUITER, C. H. 000000019424 //ZEITSCHIRFT FUER WIRTSCHAFLICHE FERTIGUNG// --/--/1973fVO06$,M ---- f PP 0482-0485 INTEMPERIN6 OF STEEL AND CAST IRON NTC 75 11794-13H LUITEN, Co 000000018915 //ZEITSCHIAFT FUER WIRTSCHAFLICHE FERTIGUNG// --/--/1973fV0Cl68rN ---- f PP 0482-0485 INTEMPERING OF STEEL AND CAST IRON OTC 75 11794-13H SCHWAN, H. 000000005348 //ZEITSCHRIFER FUER NATURFORSCHUN6 SERIES B// PP 0361-0367 TEMPERATURE DEPENDENCE OF THE DIELECTRIC CONSTANTS OF BLOOD AT LOW FREQUENCIES C-" 8344/1567C COMPLETE SPECIALS ASMUS, E. //ZEITSCHRIFT ANALYTISCHE CHERIE// --/--/1969?VO245,N----, PP 0137-0139 PHOTOMETRIC DETERMINATION OF TIN IN STEEL USING 3' PYR I DY LF LOUR ON E BISI 12469 KAINZ, 6ERALP //ZEITSCHRIFT ANALYTISCHE CHEMIE// --/--/19741#V0269,N----, PP 0267-0275 AlqPEAOMETRIC TITRATION OF METAL IONS WITH EbTA THE ANALYTICAL APPLICATION OF THE OXIDE ELECTRODE NASA TT F 16064 HARTMANN, H. //IEITSCHRIFT ANGEWANOTE PHYSIOLOGIE EINSCHL ARBEITSPHYSIOLOGIE// --/--/1966jV00?2jR ---- , PP 0030-0044 100-HOUR ENDURANCE EXPERIMENT AT 11 ATMOSPHERES PRESSURE 19 PP CSO: 8320/1411 COMPLETED SPECIAL N MARISP ". //ZEITSCHRIFT DER ORGANISATION FUER DIE ZUSAMMENARBEIT DER EISENBAHNEN// --/--/1975,V----,NO0041 PP 0009-0012 ALSO NO 5 USE OF COMPUTER TECHNIQUES IN ROMANIAN RAILROAD OPERATIONS 9 PP JPRS 64683 BOSE, E. //ZEITSCHRIFT DES DEUTSCHEN UND USTERREICH ISCHEN ALPENVERSINS// --/--/19011VO0321 PP 0138-0158 IXTACCINUATL A MOUTAIN AND 6ALCIER TRIP IN THE TROPICS USGSL 174 SCHREINER, RUDOLPH //ZEITSCHRIFT ELEKTROCHEMIE// --/--/1930..V0036jN0012, PP 0953-1040 ANODIC OXIDATION OF ACETIC ACID IN SULFURIC ACID SOLUTION AEC/ORNL /TR-2863-75 DOHERR, KARL FRIEDRICH //ZEITSCHRIFT fLU66WISSSCHAFTEN// --/Cl5/19741VCl022lN----, PP 0153-0163 CONTRIBUTION Of THE DFVLR TO THE INVESTIGATION Of RESCUE AND RECOVERY SYSTEMS 30 PP MASA-TT-F-15956 HAMEL, 0OHERR K. //ZEITSCHRIFT fLU6WISSENSCHAFT// --/--/1974,VO022,NO005, PP 01534163 DFVLR SCIENTIFIC INVESTIGATION OF RESCUE AND RECOVERY SYSTEMS 000000000031 000000005472 000000006349 000000007940 000000025002 000000004060 000000001980 000000010674 *FSTC-HT-23-0077-75 HEINRICH, HELMUT 6. 000000025177 //ZEITSCHRIFT FLUGWISSENSCHAFTEN// --/--/1975j'V0023?N ---- I PP 0263-0275 THREE-COMPONENT MEASUREMENTS AT FLEXIBLE PARACHUTE MODELS FSTC AST-13001-003-76 JAHN-DEESBACHI W. 00000002Z895 //ZEITSCHRIFT FUER ACKER-UND PFLANZENBAU// --/--/1972J.V0135,N00Ol, PP 0001-0018 THE EFFECT OF VARIETY AND ADDITIONAL LATE NITROGEN APPLICATION ON THE THIAMIN (VITAMIN B-1) CONTENT OF THE TOTAL WHEAT GRAIN, VARIOUS FLOUR TYPES AND SECONDARY MILLING PRODUCTS *NTIS TT 76-58026 0 REBELP S. 000000OZ2856 //ZEITSCHRIFT FUER AERZTLICHE FORT BILDUNG// --/--/1973,V0067,N0001, PP 0017-0021 THE PRESENT STATE OF PROTECTIVE VACCINATION AGAINST TYPHOID NRC C-14410 0 KRETSCHNER, E. 000000022851 //ZEITSCHRIFT FUER AERZTLICHE FORTBILDUN6/1 --/--/19?2,VO066,N----, PP 1065-1070 WATER AND EFFLUENT AS CARRYING FACTORS OF INFECTIOUS HEPATITIS SHOWN ON PRACTICAL EXAMPLES NTC 75 11074-06E SUCKOW, R. 000000005633 //ZEITSCHRIFT FUER ALL6EMEINE MIKROBIOLOGIE// --/--/1968,V0O08,N0001,, PP 0047-0064 6EOMICROBIOL061CAL STUDIES. PART X THE PROBLEM OF THE GENESIS OF MANSFELD COPPER SHALE RTC 74-12278-086 N GOETZ, K. 000000006612 //ZEITSCHRIFT FUER ALL6EMEINMEDIZIN DER LANDARZT/ --/--/1972fV0048,N----, PP 0602-0603 PRACTICAL EXPERIENCE WITH NEURAMA6 SINE NTC 74-12030-060C WEINTZf F. 000000021738 //ZEITSCHRIFT FUER ALLGEMEINMEDIZIN DER LANDARZT// --/--/1973,VO049fN----, PP 0330-0333 THERAPEUTIC RESULTS WITH DEXA BICIRON EYE DROPS KTC 75-10148-060 0 OROU, F. 000000021740 //ZEITSCHRIFT FUER ALLGEMEINMEDIZIN, DER LANDARZT// --/--/197lJ-VO047,?N____Jf PP 0772-0773 TREATMENT Of EYE DISEASES WITH CORTI BICICRON EYE OINTMENT RTC 75-10150-060 STECK,, K. 000000021739 //ZEITSCHRIFT FUER ALL6EMEIRREOIZIN, DER LANDARZT// pp 1050-1051 CLINICAL AND PRACTICAL EXPERIENCE WITH THE PREPARATIONS PREOMI AND PREDNI AOUOS. 10 DER OPHTIOLE NTC 75-10149-060 KEMP, M. //ZEITSCHRIFT FUER ANALYTISCHE CHEMIE// --/--/1968..V0240..N----,, PP 0303-0311 THE SPECTROC14EMICAL ANALYSIS OF CHIP SAMPLES IN THE STEEL INDUSTRY *BISl 13049 6A6LIARDIP E. //ZEITSCHRIFT FUER ANALYTISCHE CHEMIE// --/--/1969.#VC24$fN----, PP 0302-0304 EXTRACTION Of IRON WITH METHYLETHY KETONE HASA-TT-F-16041 GAGLIARDI, E. //ZEITSCHRIFT FUER ANALYTISCHE CHEMIE// --/--/1969,VO248,N----, PP 0302-0304 EXTRACTION OF IRON WITH METHYL ETHYLKETONE *NASA TT F 16041 KAINZ, GERALD //ZEITSCHRIFT FUER ANALYTISCHE CHERIE// --/--/1971fV0Z56p PP0345-0348 PART 5 AMPEROMETRIC TITRATION OF METAL IONS WITH EDTA USING AN OXIDE ELECTRODE AS INDICATOR. THE LEAD (4) OXIDE ELECTRODE, MANGANESE (4) OXIDE ELECTRODE AND BISMUTH (5) OXIDE ELECTRODE 13 PP NASA TT F 16206 GUTSCHE, 8. //ZEITSCHRIFT FUER ANALYTISCHE CHERIE// --/--/1972,VO259,N----, PP 0126-0127 SIMPLIFIED FLUORINE SPECIFIC DETECTOR fOR 6AS CHROMOT06RAPHY NTC 74 12742-07D BRENSERf W. //ZEITSCHRIFT FUER ANALYTISCHE CHEMIE// --/--/1972PV0259fN---.-f PP 0204-0208 ON THE DEFINITION OF SENSITIVITY IN X-RAY PHOTOELECTRON SPECTROSCOPY NTC 74 12741-070 EBEL, S. //ZEITSCHRIFT FUER ANALYTISCHE CHEMIE// --/--/1972,VO260,N---, PP 0345-0350 COMPUTATION OF THE END POINT OF POTENTIOMETRIC TITRATIONS WITH PROGRAMMABLE MINICOMPUTERS 15 PP AEC-UCAL-TRANS--10713 EBEL, SIEGFRIED //ZEITSCHRIFT FUER ANALYTISCHE CHEMIE// --1--11972fV026OjN----,, PF 0345-0350 000000012251 000000007528 000000002099 000000017848 000000008623 000000008622 000000008378 000000006471 COMPUTATION Of THE END POINT OF POTENT1014ETRIC TITRATIONS WITH PROGRAMMABLE MINICOMPUTERS AEC/UCRL/ TRANS 10713-75 SCHROTH.. M. //ZEITSCHRIFT FUER ANALYTISCHE CMEMIE// --/--/1972,VO261,NO001, PP 0021-0029 QUANTITATIVE ANALYIS OF VARIOUS MATERIALS BY LASER MICROSPECTROSCOPY NASA-TT-F-15891 ALTMANM,q K. J. //ZEITSCMRIFT FUER ANALYTISCHE CHEMIE// PP OD97-0099 DETERMINATION OF DISSOLVED OXYGEN IN WATER WITH LEUKOBERBELIN-BLUE. PART 1. A QUICK WINKLER METHOD NTC 74-13392-070 KLIMISCH,, H. -J. //ZEITSCHRIFT FUER ANALYTISCHE CHEMIE// --/--/1973,VO265,N----, PP 0007-0012 DISCUSSION OF CHARACTERISTIC VALUES FOR POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS (PAM) NTC 75-10103-07C ERTEL, D. //ZEITSCHRIFT FUER ANALYTISCHE CHEMIE// --/--/19?3,VO266,M0OO1, PP 0029-0030 DETERMINATION Of NEPTUNIUM IN THE PRESENCE OF PLUTONIUM AND URANIUM BY X-RAY SPECTROMETRY UCAL TRANS 10732 ERTEL, D. //ZEITSCHRIFT FUER ANALYTISCHE CMEMIE// --/--/1973,VO266,NOOOI, PP 0029-0030 DETERMINATION Of NEPTUNIUM IN THE PRESENCE Of PLUTONIUM AND URANIUM BY X-RAY SPECTROMETRY ERD/UCRL-TRANS-10732-74 ERTEL, 0. //ZEITSC"RIFT FUER ANALYTISCHE CMEMIE// --/--/1973,VO266,N0OOl, PP 0029-0030 DETERMINATION OF REPTUNIUM IN THE PRESENCE OF PLUTONIUM AND URANIUM BY X-RAY SFECTROMETRY ERO/UCAL-TRANS-10732-74 0 DENBSKYf 6. //ZEITSCHNIFT FUER ANALYTISCHE CHEMIE// --/--/1973,VO267,N----, PP 0350-0355 RAPID KT ASHING OF BIOL061CAL MATERIAL WITH HYDROGIN PEROXIDE UNDER HIGH TEMPERATURE AND PRESSURE ALMOST WITH LOSS RTC 75-11075-07C BEYERMANNf K. //ZEITSCHRIFT FUER ANALYTISCHE CHEMIE// --/--/19?4tv----,NO269, PP 0279-0284 NO E06LISH TITLE EPA ITR 375-75 000000001653 000000021380 000000021777 000000023104 000000018933 000000019442 000000022704 000000020836 MISESP R. V. //ZEITSCHRIFT FUER ANGEWANOTE MATMATIK UND MECHANIK// --/--/1927J*Vooo?'fN ---- j PP 0425-0431 COMMENTS ON HYDRODYNAMICS *NASA TT F-16444 STEINER, K. //ZEITSCHRIFT FUER AWWANOTE MfTHEMATIK UND PHYSIK/l --/--/19?1,V0022,N----, PP 0789-0791 INFLUENCE OF ELECTRON BOMBARDMENT AND BAKING CYCLES ON THE SECONDARY EMISSION fROM LEAD GLASSES USED IN THE TUBE MULTIPLIERS NTC 74-11855-20H BODE, K.-H. L //ZEITSCHRIFT FUER ANGEWANOTE PHYSIK// --/--/1962jV0015,,N0004,, PP 0326-0330 INFLUENCE OF RADIATION LOSSES AT HEAT CONDUCTIVITY MEASUREMENTS NTC 74-11524-20M N EIBER, H. /IZEITSCHRIFT FUER AN6EWANDTE PHYSIK// --/--/1q615'V00150'N ---- op PP 0103-0112 ON THE BEHAVIOR OF NEGATIVE AND POSITIVE IONS IN PURE OXYGEN AND IN OXYGEN-HYDROGEN MIXTURES NTC 74-11523-20H NIEDAi6f H. //ZEITSCHRIFT FUER ANGEWANDTE PHYSIKII __/__/1971,V0031,N----, PP 0027-0031 BACKSCATTERING OF PqEDIUM-FAST ELECTRONS BY THIN FOILS NTC 74-11856-20H LENZ, P. //ZEITSCHRIFT FUER ANGEWANDTE PHYSIK// --/--/1972,V0032,N----, PP 0366-0371 LOW TEMPERATURE EXPERIMENTS ON THE STIMULATION, OF ZNS PHOSPHORS BY ELECTRIC FIELDS NTC 74-11854-20L SPANDAU/ VON //ZEITSCHRIFT FUER ANORGANISCHE AND ALLGEMEINE CHENIE// --/--/19601fv ---- IN03ftf PP 0013-0020 ELECTROLYSIS OF DEHYDRATED PHOSPHOROUS CHLORIDE AND THIONYL CHLORIDE (POCL3) FSTC-ifT-23-0206-75 MATTESp A. //ZEITSCHRIFT FUER AMORGANISCHE UND ALLEGEMEINE CHEMIE11 --/--/1975,WO413,NOOOlf PP 0001-0009 THE CRYSTAL STRUCTURE OF DE03 EADA UCRL TR-10951-75 VON WARTENBERG, VON H. //ZEITSCHRIfT FUER ANOR6AMISCHE UND ALLGE MEINE CHEMIE// --/--/193lfVD196,,N ...... PP -374-0383 000000015322 000000009623 000000003960 000000003968 000000009624 000000009610 000000005273 000000023030 000000025155 MELT DIAGRAMS OF ULTRA-REFRACTORY OXYDES *FSTC AST-18401-018-76 VOGEL.. RUDOLF //ZEITSCHRIFT FUER ANORGANISCHE UND ALLGEMEINE CHEMIE// --/--/----,,VO099,N----, PP 0025-0049 CERIUM-IRON ALLOYS.. 20 PP FSTC-MT-23-1246-73 ANTROPOFF, A. //ZEITSCHRIFT FUER ANORWISCHE UND ALLGEMEINE CHEMIEll --/--/1930,V0187,N----, PP 0405-0416 THE 14ELTING POINT OF CALCIUM AND THE CALCIUM- CALCIUM NITRIDE SYSTEM AFSC KELLER, C. //ZEITSCHRIFT FUER ANORGANISCHE UND ALLGEMEINE CHEMIE// --/--/1962lpV0316..N----.. PP 0089-0106 TERNARY OXIDES Of NODIUM AND TANTALUM OF THE A004 TYPE MTC 74-13416-078 ANNA, H. D. //ZEITSCHRIFT FUER ANORGANISCHE UND ALLSEMEINE CHEMIE// --/--/1972,VO387,N----, PP 0061-0071 FLUORESCENCE AND FLUORESCENCE-THERMOCHROMISM IN ALKYLPYRIDINOCOPPER (1) HALIDES NTC 73-10174-078 SIEBERT., 6. //ZEITSCHRIFT FUER ANORGARISCHE UND ALLGEMEINE CHEMIE// --/--/19?2pV039lfN0002, PP 0117-0124 NEW FLLtOROPEROVSKITES WITH CRIII AND MNIII A(B0.5CR0.5)F3 AND AA(DO.5MNO.5)F3; AjBx ALKALI METAL RTC 74-11924-070 HABERI J. //ZEITSCHRIFT FUER ANORGANISCHE UND ALLGEMEINE CHEMIE// --/--/1974,VO404,N----, PP 0284-0294 STUDIES OF THE KINETICS OF BINDING OF SULFUR DIOXIDE AND NITROGEN OXIDES BY GASEOUS ~AMMONI A NTC 74-13686-070 STEFFENSe W. //ZEITSCHRIFT FUER BINNENfISCHEREI DER DOR// P# 0131-0136 PRODUCTION OF RAINBOW TROUT IN MET CA6ES NTC 75-10958-06C STEFFENS, W. //ZEITSCHRIFT fUER DINNERFISCHEREI DER DDR// -/-/1972,0019,0009, PP 0258-0263 PRINCIPLES OF A MODERN TROUT FINGERLING PRODUCTION NTC 75-10956-06C DAUEREISER, E. 000000009 27 0 000000009041 000000021381 000000007323 000000006596 000000025539 000000022785 000000022783 000000023727 //ZEITSCHRIFT FUER BIOL061E// --/--/1963jV0l14jN ---- ~ PP 0081-0088 ON THE PROBLEM OF SPECIFICITY OF MESENTERIC CIRCULATORY REFLEXES NTC 74-10801-06P STEFFENS', W. --J/ZEITSCHNIFT FUER BONNENFISCHEREI DER DOW PP 0146-0151 REARING OF RAINBOW TROUT FINGERLINGS (SALMOGAIRDMER) UNDER INTENSIVE PRODUCTION CONDITIONS MTC 75-10957-06C DAEHME, S. I/ZEITSCHRIFT FUER CHERIE// --l--/19?3,V0013,,K----.. PP 0070r0071 RESONANCE ENERGIES OF POLYMETHIMES, THE THIRD MAIN GROUP OF UNSATURATED ORGANIC COMPOUNDS OTC 74-12442-07C 0 HERRMANN, WOLFGANG P. //ZEITSCHRIFT FUER DERMATOLOGIE,, VENERALOGIE -/05/1974fV002510005f PP 02D9-0211 IMMUNOLOGICAL DIAGNOSTICS AND DIFFERENTIAL DIA600515 Of LUPUS ERYTHEMATOSUS NASA-TT-F-15986 JADASSOHN dr W. //ZEITSCHRIFT FUER DERMATOLOGIE, VENEROLOGIE 09/08/1972,.V----,N----, PP 0357-0359 A SIMPLE METHOD FOR THE DETERMINATION OF INSENSIBLE PERSPIRATION 6 PP CSO: 8344/1096 COMPLETED SPECIAL UND VERWANDTE GEBIETE// UND VERWANOTE GEBIETE// SZIEGOLEITI W. //ZEITSCHRIFT FUER DIE GESANRE INNERE NEDIZIN UND --/--/19721V0027,M----, PP 0490-0492 -CLINICAL AND PHARRACOL06ICAL DOUBLE-BLIND STUDY WITH DIFFERENT TYPES OF ROASTED COFFEE ON 6ASTROENTEROL061CAL PATIENTS NTC 74-11458-06f FELTf V. //ZEITSCHRIFT FUER DIE GESANTE EXPERIMENTELLE --/--/19?0,V0153,M00DZ,, PP 0099-0111 MULTICOMPARTMENTAL ANALYSIS OF THE EFFECT OF HYROCORTISONE ON THE METABOLISM OF FREE AND ESTERIFIED CHOLESTEROL IN RABBITS 21 PP NMFS ON LOAN BAUFELDT, SABINE //ZEITSCHRIFT FUER DIE -/06/1972,V0128,0002, ECONOMETRIC FORECASTING JPRS 6i536 IRRE GRENZGEBIETE// MEDIZIN// GESANTE STATTSWISSENSCHAFT// PP 0232-0256 MODEL FOR USSR 28 PP 000000022784 000000009818 000000001667 000000004855 000000001217 000000004080 000000023728 SATLOW, 6. 000000005600 //ZfITSCHRIFT FUER DIE GESAMTE TEXTIL INOUSTRIE// --/--/1969/VOO?1/N ---- I PF 0853-0857 TREAD-WHEEL TEST AS A PART OF THE STRESS TESTING OF TEXTILE FLOOR COVERINGS NTC 74-12215-91E LUENIN61 R. //ZEITSCHRIFT FUER DIE 6ESANTE TEXTIL INDUSTRIE// --/--/19?IPVOO?3f" ---- 10 PP 0433-0437 CONCERNING THE TESTING EVALUATION AND ASSESS PENT OF THE RESISTANCE OF TEXTILE FLOOR COVERINGS TO CASTORS NTC 74-12?14-11E WAGNER, C. 0. //ZEITSCHRIFT FUER DIE 6ESAMTE TEXTILINDUSTRIEl/ --/--/1968..V00?0,N----,, PP 0293-0300 THE MANUFACTURE OF YARNS ACCORDING TO THE BREAK- SPINNING PROCISS NTC 75-10960-11E SATLOW, G. /IZEITSCHRIFT FUER DIE 6ESAMTE TEXTILINDUSTRIE// --/--/1969l*voo?lfN ---- f PP 0523-0526 TREAD-WHEEL TEST AS PART OF THE CLAIM TEST FOR TEXTILE FLOOR COVERINGS. PART I. CARPET MERCHANDISE NTC 74-12216-llf KARA06LANOFF, Z. //ZEITSCHRIFT FUER ELEKTROCHEMIE// --/--J1906,V----,N0001, PP 0005-0016 OXIDATION AND REDUCTION PROCESSES DURING THE ELECTROLYISI OF IRON SALT SOLUTIONS PART II. DIFFUSION AND CONVECTION *BISI 13395 WICKE, E. //ZEITSCHRIFT FUER ELEKTROCHEMIE// PP 0636-0641 S16NIFICANCE OF INTERNAL SURFACES AND PORE DIFFUSION FOR THE COMBUSTION AND GASIFICATION Of POROUS COALS NTC 74-11492-210 JAENICKE, WALTHER //ZEITSCNRIF7 FUER ELEKTROCHEMIE// --/--/1959,,V0D63,,N0004j PP 0521-0532 THE SOLVATION AND DIFFUSION RATES IN THE COMPLEX DISSOLUTION OF SALTS ERD/UCRL-TRANS-10941-75 N WAR6ALLAp 6. //ZEITSCHRIFT FUER ERZBERGBAU UND METALL HUETTENWESEN// -1-11973fV0026IN0001f PP 0018-0020 THE USE Of RED MUD IN THE PRODUCTION OF CEMENT AND EXPANDED CLAY _NTC 74 12995-13C STEFFENSI W. //ZEZTSCHRIFT FUER FISCHEREZ UND PEREN HILFSWISSENSCHAFTERII --/--/1970fVO018,N----, PP 0195-0207 000000005599 000000022616 000000005587 000000021445 000000001680 000000019945 000000020405 000000022786 RESULTS AND PROBLEMS IN THE AREA OF FISH NUTRITION UNDER INDUSTRIAL-SCALE PRODUCTION CONDITIONS NTC 75-10959-06C BARTLMA# F. 000000025727 /IZEITSCHRIFT FUER FLUGWEISSENSCHAFTEN// --/--/1q?00'Vool8'mooo2' PP 0000 ALSO NO 3 DRAG REDUCTION Of SUPERSONIC MISSILES BY MEANS OF BASE BURNING 18 PP FSTC-HT-23-887-73 KUSSMERt H. 6. 000000025094 //ZEITSCHRIFT FUER FLUGWISSENSCHAFT// PP 0053-0061 THREE THEORETICAL METHODS FOR DETERMINING THE PARAMETERS OF AN ELASTOMECHNAL SYSTE14 IN GROUND VIBRATION TESTING *FSTC AST-13401-008-75 N ,ZIE6LERjp 6. 000000011283 //ZEITSCHRIFT FUER FLUGWISSENSCHAFTEN// --/--/1974fVO02Z,NO0O7, PP 0223-0232 MICROFRACTORGRAPHIC FEATURES WITH APPLICATIONS TO FAILURE ANALYSES OF AIRCRAFT MATERIALS DISTRIBUTION LIMITED TO U.S. GOVERNMENT ONLY FSTC-HT-23-0248-75 ZIEGLER, G. 000000005286 //ZEITSCHRIFT FUER FLUGWISSENSCHIFTEN// --/--/1974,V0O22,NO0O7, PP 0223-0232 MICROFRACTOGRAPHIC FEATURES AND SERVICE FAILURES ANALYSIS OF AIRCRAFT MATERIALS FSTC-HT-23-0248-75 FROMMOLT, A. 000000001216 //ZEITSCHRIFT FUER 6ASTROENTEROL061E// --/--/1972,V00l0,N----, PP 0107-0113 INFLUENCE OF COFFEE AND CAFFEINE ON THE RECOVERY RATE FROM STRESS-INDUCED ULCERS IN RATS NTC-74-11457-06E N MEEN, S. V. 000000022829 //ZEITSCHRIFT FUER GEOLOGISCHE WISSENSCHAFT// --/--/1973,V00Ol,N----,,PP 0417-0431 THE HYPOTHESIS Of THE CONTINENTAL DRIFT VIEWED FROM THE ASPECT OF THE PALEO-BOTANT Of THE CARBONIFEROUS AND THE PERMIAN NTC 75-10667-006 BLANK, F. 000000009457 11ZEITSCHRIFT FUER GEOLOGISCNE WISSENSCHAFTEN11 PP 0055-0063 AR61LLACEOUS MINERALS AND ORGANIC SUBSTANCE NTC 75-10157-086 ELDENP R. 000000022773 //ZEITSCHRIFT FUER 6EOPHYSIK// --/--/1973,VO039,XO002, PP 0189-0228 THE ATMOSPHERIC AEROSOL AND ITS INFLUENCE ON THE ENERGY BUDGET OF THE ATMOSPHERE NTC 75-11076-04A N TERRIEN, J. /IZEITSCHPIFT FUER INSTRUMENTXUNDE BRUNSWICK// -/-/1962,0070,0011, PP 0271-0278 THE UNIT Of LENGTH NTC 74-12088-140 WILLE, L. //ZEITSCHRIFT FUER KINDERHEILKUNDE// PP 0293-0299 BLOOD SUGAR DETERMINATION IN THE NEWBORN WITH DEXTROSTIX AND REFLECTANCE METER RTC 74-12434-06A MOCELLIN, R. //ZEITSCHRIfT FUER KINDERNEILKUNDE// --/--/1973,VO114,N----, PP 0323-0339 CARDIAC OUTPUT AND OXYGEN INTAKE AT REST AND DURING 3UOMAXIMAL LOADS ON 8-14 YEAR OLD BOYS RTC 75-11734-06P MITTELBACH, F. //ZEITSCHRIFT FUER KLINISCHE CHEMIE UND KLINISCHE BIOCHEMIE// --/--/1969,,VD007,N----, PP 0189-0193 MODIFICATION OF DISC ELECTROPHORESIS FOR THE DIRECT TISSUE ELECTROPHORESIS OF CRY OSTATIC SECTIONS OF BIOPSY SAMPLES NTC 74-12269-06A SEELIG, H. P. //ZEITSCHRIFT FUER KLINISCHE CHEMIE UND KLINISCHE BIOCHEMIE// --/--/1969l?Voo07,N----, PP 0581-0585 THE JAFFE REACTION WITH CREATININE. REACTION PRODUCT AND GENERAL REACTION CONDITIONS KTC 74-11846-06A N LORENTZ, K. //ZEITSCHRIFT FUER KLINISCHE CHEMIE UND XLINISCHE BIOCHEMIE// --/--/1971fV0009/NOO03,, PP 0215-0219 DETERMINATION& OF ORNITHINE CARBANYL TRANSFERASE BY THE FEARON REACTION PART If DETERMINATION OF CITRULLIME RTC- 74-12698-06A I LORIENTZ, K. //ZEITSCHRIFT FUER KLINISCHE CHEMIE UNO KLINISCHE BIOCHEMIE// --/--/I97I,VO0D9,NO003, PP 0220-0223 DETERPIINAT10N OF ORNITHINE-CARBAMYL-TRANSFERASE OT THE FEAROM REACTION. PART Ilf DETERMINATION OF ENZYME ACTIVITY RTC 74-12697-06A 0 BUENEMANNI C. //ZEITSCHRIFT FUER KLINISCHE CHEMIE UND KLINISCHE DIOCHEMIE// --t--/1973,VOOIIIN ---- I PP 0403-0408 COMPARATIVE STUDIES OF REDUCTOMETRIC AND ENZYMATIC 000000006654 000000003796 000000017907 000000005787 000000003921 000000006831 000000006522 000000006525 DETERMINATION OF URIC ACID NTC 74-12893-06A V06T.0 W. /IZEITSCHRIFT FUER KLINISCHE CHEMIE UND KLINISCHE BIOCHEMIE// PP 0438-0445 A MODULAR CONSTRUCTED COMPTUER PROGRAM OF THE CALCULATION OF THE RESULTS OF RADIO IMMUNOASSAYS AND PROTEIN-BINDING TESTS NTC 74-11847-06A TEGTMEIR, W. /IZEITSCHRIFT FUER LARYN60LO61E AND RHINOL06IE// --/--/19?3,VOO52,N----, PP 0139-0143 TESTING CHANGES IN THE AUDITORY DISCONFRORT THRESHOLD ARM FSTC-HT-23-1508-75 BRUSIS., T. //ZEITSCHRIFT FUER LARYNGOLOGIE AND RHINOL06IE// --/--119?3,V0O52,N----, PP 0915-0929 CONVERGENCE NOISE DEAFNESS AND DEAFNESS DUE TO OTHER CAUSES ESPECIALLY A6E-0EAFNESS ARM FSTC-HT-Z3-1502-75 0 SPILLMANN, T. //ZEITSCHRIFT FUER LARYN60LO61E AND RHINOLOGIE// --/--/1974,VO053,NO001, PP 0059-0D66 ACOUSTIC STAPEDIAL REFLEX THRESHOLD AS AN OBJECT RECRUITMENT TEST OF SENSORINEURA ARM fSTC-HT-23-1500-75 PWNKER, 6. I/ZEITSCHRIFT FUER LARYNGOLOGIE RHINOLOGIE// --/--/1972'fV ---- PN0008, PP 0506-0520 PR06RESSIVE SENSORINEURAL HEARING LOSS FOLLOWING READ INJURY ARM-FSTC-HT-23-1475-75 LENNHAROT, E. //ZEITSCHRIFT FUER LARYN60LOGIE, RHIMOL061E// --/--/19?2/VO051jNOOO4,, PP 0221-0230 NOISE-INDUCED DEAFNESS A CLINICAL REPORT ARM FSTC-HT-23-1506-75 WEISSING, H. //ZEITSCHRIFT FUER LARYNGOLOGIE, RHINOLOGIE, OTOLOGIE// --/04/19?5tV0044fN ---- I PP 0217-0223 LOUDNESS SENSITIVITY AND 14EASUREMENT OF APO TRAUMA CAUSED BY PULSE NOISE ARM FSTC-HT-23-1481-75 N DIEROFFj H. 6. //ZEITSCHRIFT FUER LARYNGOLOGIE, RHINOLOGIE, OTOLOTIE// -/01/19681V0047IN ---- I PP 0058-0063 USIN6 MAX-VALUE ACCUMULATOR TO MEAS. THRESHOLD FREQUENCY IN INTERMITTENT NOISE ARM FSTC-HT-23-1484-75 000000003920 000000024933 000000024924 000000024923 000000025187 000000024925 000000024915 000000024916 PLATH, P. 000000024914 //ZEITSCHRIFT FUER LARYNOGOLOGIE, RHINOLOGIE OTOLOGIE// --/11/1965?V ---- fN ---- f PP 0754-0762 EVALUATION OF ACUTE NOISE TRAU14A ARM FSTC-HT-23-1480-75 PARTMARN, W. //ZEITSCHRIFT FUER LEBENSMITTEL UNTERSUCHUNG UND FORSCHUNG// --l--J1973,V0153,N----, PP 0265-0270 COMPARISION OF THE PATTERN OF FREE NINHYDRIN POSITIVE SUBSTANCES IN THE MUSCLE$ OFMEAT ANIMALS AND THE LITTEL SPIKED WHATE BALER OPTERA ACUTOROSTRATA LAC NTC 74 12997-06H WILDEMONO L. J/ZEITSCHRIFT FUER LEHEKSMITTELUNTERSUCHUNG UND-FORSCHUNG// __/__/19?1lvVO145fNOOOl, PP 0001-0003 THIAMINE CONTENT OF VARIOUS FOODS *NTIS TT 76-58025 REINACHERI 6. //ZEITSC"RIFT FUER METALKUNDE// --/--/1962,VO053,.N----,, PP 0444-0449 ON THE SHORT-TIME CREEP STRENGTH OF PLATINUM METALS PART IV PALLADIUM NTC 74-12032-IIF REINACHER,. 6. //ZEITSCHRIFT FUER METALKUNDE// --/--/1962,VO053,N----, PP 0444-0449 ON THE SHORT-TIME CREEP STRENGTH Of PLATINUM METALS PART'IV PALLADIUM RTC 74-12032-11F HILL MANN, 6. //ZEITSCHRIFT FUER METALLKUNDE// --/--/1965/VO056,,NO005, PP 0279-0286 DIFFUSION MEASUREMENTS IN THE COPPER-ZIRCONIUM SYSTEM SISI 12949 FROMM, E. //ZEITSCHRIFT FUER METALLKUNDE// --1--119671V0058jN--_f PP 0120 STEADY STATES DURING HEAT TREATMENT OF NIODIUM AND TANTALUM UNDER WATER VAPOR NTc 75 10790-11F BAUSER, M. //ZEITSCHRIFT FUER METALLKUNDE// --/--/1971/V0062jN-._j PP 0705-0710 SURFACE DEFFECTS ON EXTRUDED SECTIONS OF ALNGSI ALLOYS mic 73-13003-11F HEYE, W. //ZEITSCHRIFT FUER METALLKUNPE// --/--/1971,VO062,NO005, P? 0386-0391 FORMATION Of DEFORMATION BANDS IN ROLLED COPPER SINGLE CRYSTALS 000000016381 000000022894 000000012614 000000012909 000000009253 000000022628 000000023640 000000020280 ORML TR 4011 BAURGARTER, J. 000000023638 //ZEITSCMRIFT FUER METALLKUNDE// PP 0712-0716 CASTING TEXTURES IN ALUMINUM NTC~73-14030-11F HAUSCH, G. 000000020192 //ZEITSCHRIFT FUER METALLKUNDE// --/--/19?3,VO064,N----,, PP 0152-0160 INVAR ANb ELINVAR: ALLOYS WITH CONTROLLABLE THERMAL EXPANSION AND ELASTIC PROPERTIES alsi 11917 WITZELP W. 000000020356 /IZEITSCHRIFT FUER METALLKUNot// --/--/1973,VOO64,N----, PP 0585-0589 VACANCY PRODUCTION BY THERMAL J06S DURING PLASTIC DEFORMATION NTC 74 12998-11F N ELSSMERI G. 000000024594 //ZEITSCHRIFT FUER METALLKUNDE// --/--/l9?3fVO064,NOOO4, PP 0280-0286 CORPATIBILITY OF MATERIAL COMPONENTS IN METAL-CERAMIC COMPOSITES *TIC LB/6/504/050 SCHUH, F. 000000022631 //ZEITSCHRIFT FUER METALLKUNDE// --/--/19?4fV0065..N----,, PP 0346-0352 FORMATION OF THE DISLOCATION STRUCTURE IN DURING DEFORMATION PTC 75 10620-11F N KRUPSKI, J. 000000021443 //ZEITSCHRIFT FUER METALLKUNDE// --t--/1974fV0065,fN0005,, PP 0401-0407 RADIOCHEMICAL INVESTIGATION OF THE ANODIC DISSOLUTION OF NICKEL WITH THE ISOTOPE *BISI 13393 KOCARDA, S. 000000009687 //ZEITSCHRIFT FUER METALLKUNDE// -/-11974,0065,0006, PP 0453 FAT16UE CRACKS OF PRECIPITATES IN ALUMINIUM ALLOYS * FSTC-HT-23-0288-75 LEIBEA, C. 0. 000000020271 .//ZEITSCHRIFY FUER METALLKUNDE// --/-/1974jV0065,,N000$, PP 0539-0541 DYltAMIC BEHAVIOR OF DISCONTINUITIES IN A SOLID MATRAX URCL TRANS 10907 LEIBER, CARL-OTTO 000000023432 //ZEITSCHRIFT IVER METALLKUNDEII --f--/1974fV0D65,N0O0$, PP 0539-0541 NO ENGLISH TITLE *TIC MEISTER,, W. //ZEITSCHRIFT FUER METALLKUNDE// __/__/1974'pVO065,N0008, PP 0554-0557 A METHOD TO SHOW 6AS INCLUSIONS IN METALLOGRAPHIC SPECIMENS HEAR TO THE SURFACE BISI 13318 N NUEBSCHER, J. //ZEITSCHRIFT FUER MIKROSKOPISCH-ANATO MISCHE FORSCHUN6// --/--/19721V9086fN ---- f PP 0553-0559 AUTORADIOGRAPHIC INVESTIGATIONS OF THE DISTRIBUTION OF SOME METAL ISOTOPES IN THE ORGANS OF WISTAR RATS NTC 74-12004-06P BAUERP M. //ZEITSCHRIFT FUER MIKROSKOPISCH-ANATOMISCHE FORSCHUNG// --/--t1967fV0O77'fM----, PP 0553-0570 THE EPITHELIUM OF THE NASAL MUCOSA IN OSMIUM TREATED PREPARATIONS XTC 73-12732-06E ALTHOFF, F. //ZEITSCHRIFT FUER MILITAERMEDIZIN// PP 0023-OOZ6 USE OF S114ULATION TECHNIQUE FOR MILITARY MEDICAL AND PSYCHOLOGICAL TASKS 9 PP JPRS 58910 APEL, J. //ZEITSCHRIFT FUER MILITAERMEDIZIN// --/05/1973,V ---- IN---, PP 0134-0138 MEDICAL CARE OF STUDENTS IN MILITARY, CIVIL DEFENSE TRAINING DISCUSSED 10 PP JPRS 59844 ARNOLD, V. //ZEITSCHRIFT FUER MILITAERMEDIZIN// --/03/1974'fV____'N__.._' PP 0147-0151 RADIATION SICKNESS DISCUSSED IN REFERENCE TO MEDIC TRAINING 10 PP JPRS 62670 STEINER, E. R. //ZEITSCHRIFT FUER MILITAERMEDIZIN/1 PP 0301-0305 MILITARY DUTIES COME BEFORE HUMANISTIC DUTIES FOR MILITARY DOCTORS 5 PP JPAS 64278 ARNOW, K. V. //ZEITSCHRIFT FUER MORPHOLOGIE DER TIERE// --/--119311V0024, N-..' PP 0319-0326 BIOLOGICAL OBSERVATIONS ON THE NEW PALAEVARETIC SLAVE-KEEPING ANTS ROSSOMYRNEX PROFORMICARUM KARN WITH OBSERVATIONS ON THE WAY ANTS PROGRESS NTC 74-12616-06C 000000021404 000000003459~ 000000023725 000000007791 000000009071 000000000757 000000005093 000000006825 DEIMELP P. //ZEITSCHRIFT fUER NATURFORSCHUNG A// PP 0026-0030 DRIFT VELOCITY AND MOBILITY OF ELECTRONS IN SILICON AT 4.2 K AS A FUNCTION OF ELECTRIC NTC 74 11907-20L ROSSLER, 0. E. //ZEITSCHRIFT FUER NATURFORSCHUN6 AUSGABE St/ PP 0741-0746 VOL 266 A SYSTEM -THEORY "DEL OF 8106ENESIS NTC 75-10821-060 0 NARATN, A. //ZEITSCHRIFT FUER MATURFORSCHUNG B// --/--/19511V0006jN ---- f PP 0249-0251 THE PRODUCTION Of PLASTIC PHOT06RAPHIC EMULSIONS NTC 74-12443-14E 0 FIKKt H. //ZEITSCHRIFT FUER NATURFORSCHUNG B// --/--/1967,VO022,N----, PP 1144-1149 ENGLISH TITLE NOT GIVEN *NTIS TT 76-58031 0 DEDEK, N. //ZEITSCHRIFT FUER NATURfORSCHUN6 8// --/--/1966fV0023pN0005,, PP 0683-0686 E06LISH TITLE NOT GIVEN *NTIS TT 76-58027 SCHONESHOFER, M. //ZEITSCHRIFT FUER NATURFORSCHUNG 0// --/--/19?2JfV0027lN ---- If PP 0649-0659 PULSE RADIOLYSIS STUDIES OF THE OXIOATION OF ASCORBIC ACID BY ON RADICAL AND HALIDE RADICAL ANION COMPLEXES IN AQUEOUS SOLUTION FSTC-NT-23-1314-73 LEUT6ESI W. //ZEITSCHRIFT FUER NATURFORSCHUNG. --/--/19671V0022.*N----, PP 0545-0549 BIOSYNTHESIS OF THE ELEMENT SHAPING CELL WALL. PART 1. DECOMPOSITION OF THE FIRST STEP IN THE GROWTH OF THE NTc 75-10177-06m ABTEILUNG 9// THE BACTERIAL MUREIN AS SACCULUS HINTENBERGER, HEINRICH //ZEITSCHRIFT FUER NATURFORSCHUNGI/ PP 0669-0670 VOL 3A SECOND-ORDER DIRECTIONAL FOCUSING OF CHARGED PARTICLES IN MAGNETIC FIELDS ERDA OANL TA-4071-76 WAGNER, H. //ZEITSCHRIFT FUER NATURFORSCHUNG// 000000010970 000000018011 000000003894 OOOOOOOZZ900 000000022896 000000006322 000000021726 000000024987 000000006658 --/--/196?tVO22ApN----,, PP 1984-1989 THE MECHANISM OF SECONDARY BACKGROUND SLACKENING ON PHOTOGRAPHIC PLATES EXPOSED TO ION BEAMS NTC 74-12124-14E WARNECK, P 000000009615 //ZEITSCHiIFT FUER NATURFORSCHUN6// --/--/19?2,,V0002?jN ---- I PP 1127-1135 DRIFT VELOCITIES DIFFUSION COEFFICIENTS AND TEMPERATURES OF PHOTOIOMS IN AR60N NITR06EN AND OXYGEN NTC ?4-11925-201 DEIREL, P. 000000012963 //ZEITSCHRIFT FUER NATURFORSCHUNG// --/--/19?2,VO027,N----, PP 0026-0030 DRIFT VELOCITY AND MOBILITY OF ELECTRONS IN SILICON AT 4.2 X AS FUNCTION OF ELECTRIC FIELD NTC 74-11907-20L DEIREL.9 P. 000000012668 //ZEITSCHRIFT FUER NATURFORSCHUNG// --/--/1972,V0O27,N----, PP 0026-0030 DRIFT VELOCITY AND M013ILITY OF ELECTRONS IN SILICON AT 4.2 K AS FUNCTION OF ELECTRIC FIELD NTC 74-11907-20L SCHNEIDER, D. 000000012667 //ZEITSCHRIFT FUER NATURFORSCHUN6// --/--/1972,VOO27,N----, PP 0250-0270 SHU6MIXOV-DE HAAS EFFECT AND 19AND STRUCTURE INVESTIGATIONS IN BISMUTH -ANTIMONY ALLOYS NTC 74-11906-20L SCHNEIDER, 0. 000000012962 //ZE17SCHRIFT FUER NATURFORSCHUNGI/ --/--/1972,VO027,M----, PP 0250-0270 SHU6NIXOV-DE HAAS EFFECT AND BAND STRUCTURE INVEST16ATIONS IN BISMUTH-ANTIMONY ALLOYS NTC 74-11906-20L FRIMAL, P. 000000013495 //ZEITSCHRIFT FUER NATURFORSCHUNG// --/--/1973/V----.# N---, PP 0759-0761 VOL 28A MEASUREMENTS OF BARKHAUSEN SPECTRA OF FE SPECIMENS GUO. PROPRIETARY INFORMATION OTHERS CONTACT FSTJ FSTC-HT-23-346-75 DROSDZIOK,f S. 000000006641 //ZEITSCHRIFT FUER NATURFORSCHUNG// --/--/19?3,VO2$A,N-._, PF 0487-0491 MA6NETOMECHANICAL PROPERTIES OF MU-METAL NTC 74-11993-20C KUKLE, D. 000000016991 //ZEITSCHRIFT FUER ORTHOPAEPIE UNP IHRE GRENZ6EGIETE// PP 0192-0196 SUR61CAL TREATMENT OF CHRONIC FIBULAR LIGAMENT INSUFFICIENCY NAVY/ NNMC NO. 1753 WEPERO 6. //ZEITSCHRIFT FUER PARASITENKUNDE// --/--/19?2,V0040,.N ------ PP 0295-0306 GLYCOL METHACRYLATE EMBEDDING AND 1-2UM SECTIONING OF TICK TISSUE AND WHOLE TICKS NTC 74-11480-06C --TALLER, N. //ZEITSCH,RIFT FUER PFLAHZENERNAEHRUNG DUENGUND UND BODENKYNDE// --/--/1972..V0131jN0002j PP 0120-0130 SULFUR DIOXIDE HYDROGENSULFIDE NITROUS GASES .--AND AMMONIA AS SOLE SOURCES Of SULFUR AND NITR06EN FOR HIGHER PLANTS NTC 74-11737-020 RAUTERBERG, E. I/ZEITSCHRIFT FUER PFLANZENERNAENRUNG, DUENGUNG UND BODENKUNDE// --/--/1964fVOlO6,N----, PP 0035-0038 ZINC ENRICHMENT IN THE GROUND AND DAMAGE FROM ZINC TO PLANTS UNDER WIRE NETTING NYC 74-13384-020 RAUTERBERG, E. //ZEITSCHRIFT FUER PFLANZENERNAEHRUNG, DUENGUNG UND BODENKUNDEII --/--/1964?V0lD6fN----,, PP 0035-0038 ZINC ENRICHMENT IN THE GROUND AND DAMAGE FROM ZINC TO PLANTS UNDER WIRE NETTING NTC 74-13384-020 KLETTJ, M. //ZEITSCHRIFT FUER PFLANZENERNAEHRUNG, DUENGUNG, BODENKUNDE// --/--/1965,,VO111,NO003, PP 0188-0197 THE INFLUENCE Of SOIL AND SOIL USE ON THE NITRATE NITROGEN CONTENT OF NATURAL WATERS NTC 74-13416-02C KLETT, M. //ZEITSCHRIFT FUER PFLANZENERNAEHRUNG, DUEN6UNG, BODENKUNDE// --/--/1965,VO111,NO0O3, PP 0188-0197 THE INFLUENCE OF SOIL AND SOIL USE ON THE NITRATE NITROGEN CONTENT Of NATURAL WATERS XTC 74-13418-02C PELLETIER,. 6. //ZEITSCHRIFT FUER PFLANZENPHYSIOLOGIE/1 __/--/1972fVOO68fN----, PP OD97-0114 FACTORS Of ADROGENESIS IN VITRO IN HICOTIANA TABACUM NTC 75-10402-020 DURANDo J. 11ZEITSCHRIFT FUER PFLANZENPHYSIOLOGIE11 --/--/1973fVOO69,N----, PP 0026-0034 PLANTS FROM PROTOPLASTS OF PETUNIA NTC 74-12213-06C 000000000612 000000001635 000000016149 000000015722 000000015699 000000016126 000000009172 000000003787 PLANTS FROM PROT6PLASTt OF PETUNIA NTC 74-12213-06C SCHAMABI,, S. 000000005806 //ZEITSCHRIFT FUER PFLANZERNAEHRUNG (DUENGUNG) UND BODENKUNDE// __/__/19?OfVO125,NOOO3j PP 0193-0204 THE INFLUENCE OF SYNTHETIC IRON OXIDES ON THE A66RE6ATION Of TWO LOESS SOIL HORIZONS NTC 14-12277-020 CZERMY? M. 000000018288 //ZEITSCHRIFT FUER PHYSIK// --/--/1924j,VOO3O,,N ---- I PP 0258-0267 THE MEASUREMENT OF THE THERMAL SLIP OF GASES *NASA TT F 16476 N CzERMY, M. 000000020316 //ZEITSCHRIFT FUER PHYSIK// --/--/1924'fV0O3OjR----.. PP OZ58-0267 THE MEASUREMENT Of THE THER14AL SLIP OF GASES 12 PP NASA TT F 16476 KRAMERS, H. A. 000000020461 //ZEITSCHRIFT FUER PHYSIK// --/--/1926jV0039,pN ---- I PP 0828-0840 WAVE MECHANICS AND HALF INTEGRAL QUANTIZATION RTC 74 13091-20K MIEWODMICZANSKI,. H. 000000017405 //ZEITSCHRIFT FUER PHYSIK// --/--/1929,,V----,,NOOO40, PP 0059-0072 TOWARD KNOWLEDGE Of THE FLUORESCENCE OF MERCURY VAPOR IS PP AIR/FTO-MC-23-1149-75 HYLLERAAS, E. A. 000000020002 //ZEITSCHNIFT FUER PHYSIK// --/--/1930,VO065,N----, PP 0759-0762 NUMERICAL CALCULATIOMS OF THE 2S TERMS OF ORTHO- AND PARA-HELIUM 14 PP ERO/ORNL TR-2917 N HYLLERAVAS, YE. A. 000000023105 //ZEITSCHRIFT FUER PHYSIK// PP 0759-0762 NUMERICAL CALCULATION OF THE TERMS OF ORTHO AND PARA-"ELIUM OANL TA 2917 LONDON, F. 000000008631 //ZEITSCHRIFT FUER PHYSIX/I ----/--/193Z,V0074,,N ---- I PP 0143-0174 A THEORY Of NON ADIABATIC HEMICAL PROCESS NTC 74 12889-070 6EALACHI W. 000000014774 1119ITtirMOTFT Flift GERLACH, W. 000000014770 //ZEITSCHRIFT FUER PHYSIK// --/--/1932fvoolsf N-.-- f PP 0043-0058 NO ENGLISH 61YEN *NASA TT F-16480 GERLACHI W. 000000OZO320 //ZEITSCHRIFT FUER PHYSIK// PP 0043-0058 INVESTIGATION OF RADIOMETERS 22 PP NASA TT F 16480 N TROST.. ADOLF 000000025098 //ZEITSCHRIFT FUER PHYSIKI/ PP 0257ftO264 METHOD FOR MEASURIN6 HIGH RADIATION INTEN SITIES WITH A COUNTER TUBE *FSTC AST-17001-002-76 0 RASSOW, JUERGEN 000000014735 //ZEITSCHRIfT FUER PHYSIK// PP 0376-0392 APPLICATION OF THE NORMALIZED VASICEK METHOD TO NONABSORBING SINGLE VAPOR-DEPOSITED LAYERS ON GLASS CARRIERS 24 pp NASA TT F-16261 0 DAMIELMEYERI H#6. 000000010986 //ZEITSCHRIFT FUER PHYSIKI/ --/--/1964'fVO17$,,K ---- I PP 0289-0293 MOLECULAR SOUND ABSORPTION IN BENZOL AND CYCLONEX "ENS FSTC-HT-23-0349-75 N DERTHOLD'f 6. 000000010972 //ZEITSCHRIFT FUER PHYSIK/1 --/--/1964,V0l$l,N0OO3, PP 0333-0343 ON THE INFRARED TRANSMITTANCE OF BEO,, DES "GO, MGS AND L120 NTC 74 11911-20L DRAWINf H. W. 000000009612 flZEITSCHRIFT FUER PHYSIK// --/--/1968,VO21 N0004,, PP 0404-0417 ON THE ANALN71CAL EXPRESSION OF THE IONIZATION CROSS-SECTION FOR ATOM-ATON COLLISIONS AND ON THE ION-ELECTRON RECOMBINATION IN DENSE NEUTRAL GASES NTC 74-11910-201 ZEPPENFELD, K. 000000OD9611 //ZEITSCHRIFY FUER PHYSIK// PP 0391-0399 ANISOTROPY Of PLASMA OSCILLATIONS IN GRAPHITE NTC 74-11909-201 0 BUCHHOLZ, 1. 000000009628 //ZE17SCHRIFT FUER PHYSIK// --/--11969jV0227,N0005j PF 0440-0452 ON THE POSITION OF THE MAXIMUM OF THE YEILD CURVE IN SECONDARY ELECTRON EMISSION NTC ?4-11912-20H KUSCH, H. J. //ZEITSCHRIFT FUER PHYSIK// PP 0257-0268 SELF-BROADENIN6 OF PRINCIPAL SERIES LINES OF RUBIDIUM AT HIGH NUMBER DENSITIES 17 PP NASA TT F-16301 SCHOENE E. //ZEITSCHRIFT FUER PHYSIXALISCHE CHEMIE LEIPZIG// --/--/1951'#Vol97o'N0003, PP 0145-0160 ON THE DIFFUSION Of CADMIUM LEAD AND COPPER (1) IONS IN SILVER BROMIDE CRYSTALS ALSO NO 4 NTC 74-12435-07D 0 SCHLOE6L' R. //ZEITSCHRIFT FUER PHYSIKALISCHE CHEMIE NEUE FOLGEI/ __/__/195?rvoOl3fN ---- r Pp 0111-0112 EXPERIMENTAL DETERMINATION OF THE BY PASS TORTUSOITY FACTOR AT DIFFUSION IN SWOLLEN GELS NTC 74 12891-04 BA14ITIS,, E. //ZfITSCHRIFT FUER PHYSIKALISCHE CHEMIE NEUE FOLGE// _-1--119?0,.VO0?3,N----, PP 0102-0112 THE YIELD OF OXY6EN ADSORPTION BY POLYCRYSTALLINE SILVER DURING ELECTRON IRRADIATION AT A LOW TEMPERATURE TC TC-11903 NEUMANN,, 6. //ZEITSCHNIFT FUER PHYSIKALISCHE CHEMIE NEUE FOLGE// --/--/19731VO0851M ---- r PP 0283-0286 ACTIVATION ENERGY Of IMPURITY DIFFUSION ON METAL SURFACES N_TC 74 12890-070 LANG, 6. /IZEITSCHRIFT FUER PHYSIKALISCHE CHEMIE NEUE FOLGE// --l--/19730V0066,N----, PP 0143-0155 HETEROGENEOUS ISOTOPE EXCHANGE CRYSTAL GROWTH, AND DISSOLUTION Of IONIC CRYSTALS IN THE EXAMPLE OF LEAD SULFATE NTC 74-12892-070 0 NERUMANN,f K. //ZEITSCHRIFT FUER PHYSIKALISCHE CHEMIE// --/--/1963,,V0037jN----,, PP 0150-0166 DETERMINATION OF SURFACE DIFFUSION OF POTASS IUM ATOMS BASED ON THE RATE OF CRYSTAL-EDGE FROMATION IN SUPERSATURATED VAPOR NTC 74-12506-070 IHLE,, R. //ZEITSCHRIFT FUER PHYSIQUE CHEMIE// 000000014736 000000005628 000000008633 000000014927 000000008632 000000018362 000000005629 00000002003 PP 0572-0576 FORMATION OF AMMONIA IN ELECTROLYSIS Of NITRIC ACID ORML TA 4024 HUCH,. A. 000000017905 //ZEITSCHRIFT FUER PRAKTISCHE AHAESTHESIE UND WIEDERSELESUNG// PP 0166-0171 MEASUREMENT OF END-EXPIRATORY LUNG VOLUMENT (FAC) DURING EXERCISE NTC 75-11730-D6P 0 WERNER, H. P. 000000021202 //ZEITSCHRIFT FUER PRAKTISCHE ANAESTHESIE// --/--/l9?2fVOOO7,N----, PP 0121-0127 CONTROL OF INFECTION ORUTES IN AN INTENSIVE CARE UNIT GUO COPYRIGHT 14ATERIAL OTHERS REFER TO NNMC NNMC 1756 NAEVE, W. 000000020785 //ZEITSCHRIFT FUER RECOTSMEDIZIN// --/--12973,V----,N0O72, PP 0079-0099 METHODOL06Y AND CONCLUSIVENESS OF PHYSICAL EXAMINA71ONS OF LIVING PERSONS IMMEDIATELY AFTER CRIMINAL OFFENSES NMMC 1739 ROTH, H.-P. 000000017900 //ZEITSCHRIFT FUER TIERPHYSIOL06IE, TIERENAEHRUNG UND FUTTERMITTELKUNDE// --/--/1974,VO033,N----, PP 0062-0067 THE ACTICITY OF PANCREAS CAROOXYPEPTIDASES A AND 8 DURING ZINC DEPLETION AND REPLETION NTC 75-11597-06P 0 KIRCHGESSNER, M. 000000006635 //ZEITSCHRIFT FUER TIERPHYSIOLOGIE, TIERERNAEHRUN UND FUTTER MI TTELKUNDE --/--/1973fVOO3lfN ---- f PP 0268-0274 THE EFFECT OF IRON, COBALT OR NICKEL SUPPLEMENTS IN ZINC DEFICIENCY NTC 74-12003-06P N KIRCHGESSNERf ". 0000000D9187 //ZEITSCHNIFT FUER TIERPHYSIOLOGIE, TIERERNAEHRUNG UND FUTTER MI TTELKUNOE /I PP 0268-0274 THE EFFECT OF FEf CO AND MI SUPPLEMENTS ON ZINC DEFICIENCY NRC C-13883 VARGA, 8. 000000004220 //ZEITSCHRIFT FUER UROL061E UND NEPHROLOGIE// --/--/1972,VOD65tN----, PP 0927-0932 SUBNORMAL URINARY GLUCOSE AS A TECHNIQUE FOR DETECTING GENUINE SIGNIFICANT SACTER IURIA NTC 74-12323-06E -TANNENBERG, J. 000000024180 //ZEITSCHAIFT FUER UROLOGIE// --/--/1923.V ---- fNO017, PP 0082-0105 BILATERAL CANDIDIASIS OF THE RENAL PELVIS IN A DIABETIC NNMC 1773 OD0ONEp E. //ZEITSCHRIFT FUER VULLOANOLGIE// __/__/192lfVOOO6,NOOOZ, PP 0088-0096 THE SEISMIC CATASTROPHE IN MEXICO ON 3 JAN 1920 US6SL 175 LEISTIKOW01 S. //ZEITSCHRIFT FUER WERKSTOFFTECHNIK// __/__/1974pV0005jNOOO1,, PP 0034-0041 STRESS-RU-PTURE TESTING OF TUBING UNDER SUPER- IMPOSED STEAM CORROSION ATTACK *BISI 13392 NIXDORF.. J. //ZEITSCHRIFT FUER WERKSTOFFTECHNIX// --/--/19?4fV0OO5jNOOO2j PP 0084-OD95 FIBER REINFORCED ALUMINIUM NTC 75 10823-11f SCHLEM6ERMAMN, U. //ZEITSCHRIFT FUER WERKSTOFFTECHNIK// -/-/1974,V0005IN00051 PP 0242-0248 ULTRASONIC TESTS PROCEDURE TO DETERMINE THE NUMBER OF INCLUSION$ IN MATERIAL SAMPLES A CRITICAL ANALYSIS OF RECOMMENED METHODS *BISI 13150 0 SCHLICHTING, J. //ZEITSCHRIFT FUER WERKSTOFFTECHNIK// --/01/19?5,V0006,N----, PP 0011-0016 NOT CORROSION IN BURNER GAS AT 1200 C 17 PP NASA TT F 16509 BARTSCH, W. //ZEITSCHRIFT FUER WIRTSCHAFTLICHE FERT16UNGI/ __/__/1971.#V0066,NO002, PP 0019-0094 CALCULATION Of MON-STANDARD-SIZE TUBE BISI 11169 BRANDENBUR6ERf H. //ZEITSCHRIFT FUER WIS PHOTOGRAPHIE PHYSIK CHEMIE// PP 0113-0118 INTERACTION BETWEEN DEVELOPER INGREDIENTS AT H16H PH VALUES IN COMPENSATION DEVELOPERS FSTC-NT-23-1353-73 ARE#Sf H. //ZEITSCHRIFT FUER WIS PHOTOGRAPHIE-PHYSIK-CREMIE --/--/1969,V----,NO007, PP 0097-0102 no 7-9 DETERMINATION OF THE SURFACE AND INTERNAL IMAGE ROUTINE METHOD PROBLEMS FSTC-HT-23-1352-73 000000025003 000000021442 000000022632 000000012310 000000020306 000000025746 000000006323 000000017527 MEYER, X. 000000003892 //ZEITSCHRIFT FUER WISSENSCHAFTLICHE PHOT06RAPHIE --/--/1960,,VO054,,NO004,r PP 0081-0091 ON THE INFLUENCE OF 5-METHYL-7-OXY-1,. 3, 4,#- TRIA~AINDOLIZINE. ON THE ORIGIN AND THE INTENSITY OF T E I-BAND IN THE SENSITIZATION OF SILVER JALIDE EMULSIONS WITH CARBOCYANINES. 4TH COMMUNICATION ON OPTICAL SENSITIZATION ALSO NO 6 NTC 74-12436-14E FRITZ, CL. //ZEITSCHRIFT fUER WISSENSCHAFTLICHE ZOOLOGIE// PP 0302-0587 STUDIES ON THE OLOLITHS ON THE TELEOSTS 126 PP NASA TT F 16471 FRITZO WERNER C. //ZEITSCHRIFT FUER WISSENSCHAFTLICHE ZOOLOGIE// --/--/1928FVD131fm ---- f PP 0502-0587 ENGLISH UNKNOWN *NASA TT F 16471 UNKNOWN //ZEITSCHRIFT FUER ZELLFORSCHUNG// --/--/197zfVO129fN ---- I PP 0217-0236 ENGLISH TITLE NOT GIVEN *NTIS TT 76-58022 UNKNOWN //ZEITSCHRIFT FUER ZELLFORSCHUNG// If PP OID9-0140 EN6LISH TITLE NOT GIVEN *NTIS TT 76-58022 UNKNOWN //ZEITSCHRIFT FUER ZELLFORSCHUNfi.// --/--/19?2,VO132,N----, PP 0095-0106 ENGLISH TITLE NOT GIVEN *OTIS TT 76-58022 KEPIPf N. /IZEITSCHRIFT FUR ANALYTISCHE CHEMIE// PP 0303-0311 THE SPECTROCHEMICAL ANALYSIS OF CHIP SAMPLES IN THE STEEL INDUSTRY BISI 13049 KNAPP, 6. //ZEITSCHRIFT FUR ANALYTISCHE CHEMIE// --/--/t975jV0274jN0004j PP 0271-0273 MECHANIZED SYSTEM FOR THE PERFORMANCE OF WET- DECOMPOSITION METHODS FOR ORGANIC MATRICES ERDIUCRLITRANS-10913-75 PHOTOPHYSIK UND PHOTOCHEMIE// SPANDAU, H. //ZEITSCHRIFT FUR ANORGANISCHE UND ALLGEMEIRE COME// --/--/1960,V----,NO306j PP 0013-0020 ELECTROLYSIS OF DEHYDRATED PHOSPHORUSOXY CHLORIDE AND THIONYL CHLORIDE DISTRIBUTION LIMITED TO U.S. GOVERNMENT ONLY 000000020303 000000018284 000000022891 000000022890 000000022889 000000024187 000000019986 000000015605 FSTC-NT-23-206-75 SPANDAUI H. //ZEITSCHRIFT FUR AMOR6ANISCHE UMD ALLGEMEINE CHEMIE// --/--/1960tv ---- tH0306, PP 0013-0020 ELECTROLYSIS OF DEHYDRATED PHOSPHORUSOXY CHLORIDE AND THIONYL CHLORIDE DISTRIBUTION LIMITED TO U.S. GOVERNMENT ONLY FSTC-HT-23-206-75 61ERZ, U. //ZEITSCHRIFT FUR OAS POST UND FERNMELDEWESEN// --/--/19715 V---- N0015, PP 0558-0565 It ; I NO EN6LISH TITLE * NTIS TT 75 58008 JAENICKE.. WALTHER //ZEITSCHRIFT FUR ELEKTROCHEMIE BERICHTE DER BUNSENGESELLSCHAFT FUR PHYSIKALISCHE CHEMIE// -/-/195910063,0004, PP 0521-0532 RATES OF SOLVATION AND DIFFUSION IN THE COMPLEX SOLUTION OF SALTS *TIC SCHREINER, R. //ZEITSCHRIFT FUR ELEKTROCHEMIE// --/--/.19301V0036pN0012I PP 0953-1040 ANODIC OXIDATION OF ACETIC ACID IN SULFURIC ACID SOLUTION 19 PP AEC-ORML-TR--2863 ST. 60TTWALD //ZEITSCKRIFT FUR FISCHEREI// --/--/1965,v ---- IN ---- I PP 0063-0084 NO ENGLISH TITLE * EPA TA 355-75 UNKNOWN //ZEITSCHRIFT FUR LARYNGOLOGIE, RHINOLOGIE, OTOLOGIE// --/12/1972,VO051,N----, PP 0838-0841 "-EARIN6 LOSS IWTH A PREVIOUSLY DAMAGED INNER EAR ON THE OPPOSITE SIDE. ARM FSTC-HT-23-1488-75 PANKNIN, W. //ZEITSCHRIFT FUR METALKUNOE// --/--/19701YO0611#x ---- I PP 04Q7-0414 PRINCIPLES OF DRAWING AND SPINNING WHEN FORMING METAL SHEETS SISI 12276 REXER, J. //ZEITSCHRIFT FUR METALLKUNDE// --1--11972,VOO63fN0Oll, PP 00745-0751 60AIDING Of COPPER TITANIUM ALLOYS C. E. TRANS 6835 N WENDLING, U. //ZEITSCHRIFT FUR METEOROLOGIE// --1-11975,V0025,0002, PP 0103-0111 THE MEASUREMENT AND ESTIMATION OF POTENTIAL 000000016032 000000013938 000000023423 000000009476 000000013823 000000024919 000000004294 000000023212 000000023262 EVAPOTR AN SPIR AT ION *NASA TT F-16671 UNKNOWN //ZEITSCHRIFT FUR MILITARMEDIZIN// --/--/1973..v ...... NOO04j. PP 0191-0193 TOXINS OF SABOTAGE ACSI K 5661 N STREMMELI D& //ZEITSCHRIFT FUR MILITARNEDIZINE// -..r-/--/1972,V----,NO005, PP 0288-0298 ACTUAL STATE Of RESEARCH ON ORGAN OPHOSPHORES ANTIDOTES ACSI K 5662 JOHANNES, WILLE //ZEITSCHRIFT FUR MORPHOL06IE UND OKOLOGIE DER TIERE// /--/1926tv ---- IN ---- f PP 0101 C-E-CIPOSES EREMITA CURT AND ITS GALL ON SCHINUS DEPENDENS ORTEGA * NTIS TT 75 53014 0 GREILIN6, H. //ZEITSCHRIFT FUR NATU~FORSCHUNG A// --/--/1972fVO027PNO004,,PP 0414-0419 DETECTION AND DETERMINAtION OF A HYALURONATE PROTEIN COMPLEX IN THE PIRITONEAL FLUID Of RATS AFTER PHYTONEMAGGtVTININ INJECTION 13 PP NMFS ON LOAN CLUSIUS, KLAUS //ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUN6// PP 0545-0551 VOLUMNE IDA LOW TEMPERATURE RESEARCH. XIV. ATOMIC AND ELECTRON' HEATS OF RHODIUM AND IRIDIU14 BETWEEN 10 DEGREES AN 273 DEGREES K *PIASA Ty F 16433 DANIELNEYER,, H. 6. //ZEITSCHRIFT FUR PHYSIK// PP 0289-0293 MOLECULAR SOUND ABSORPTION IN BENZENE AND CYCLONEXANE GUO. PROPRIETARY INFORMATION OTHERS CONTACT FSTC FSTC-HT-23-0349-75 WALLERp 1. //ZEITSCHRIFT FUR PHYSIK// --/--11932fV0079,X----, PP 0370-0388 THE MA69ETIZATION OF PARAMAGNETIC CRYSTALS IN ALTERNATING FIELDS 25 PP 60. COPYR16HT INFORMATION CONTACT FTD AIR/FTO-HC-23-1126-75 N JU16EN, RASSOW //ZEITSCHRIFT FUR PHYSIK// ---- I PP 0376-0392 APPLICATION OF THE NORMALIZED VASICEK 000000015268 000000015267 000000013935 000000004084 000000010398 000000013496 000000024863 000000011013 METHOD OF NON-ABSORBIN6 LAYERS OF GLASS SUBSTRATES NASA TT F 16261 EBMERf H. .//ZEITSCHRIFT FUR VERMESSUNGSWESEN// --/--/1974fv____,N00l0f PP 0453-0461 A THEORY FOR THE ANALYSIS Of COVARIANCE MATRICES * DMAAC EBNER, H. //ZEITSCHRIFT FUR VERMESSUNGSWESEN// --/10/19?4jV0D99jX001Of PP 0453-0461 A THEORY FOR THE EVALUATION OF COVARIANCE MATRICES DISTRIBUTION LIMITED TO U.S. GOVERNMENT ONLY ONAAC-TC-2084 EBNER,. H. //ZEITSCHRIFT FUR VERMESSUNGSWESEN// --/1O/19?4,VOO99,N0O10, PP 0453-0461 A THEORY FOR THE EVALUATION OF COVARIANCE MATRICES DISTRIBUTION LIMITED TO U.S. GOVERNMENT ONLY DKAAC-TC-2064 MORITZf H. I/ZEITSCHRIFT FUR VERMESSUN6SWESEN// -/01/1975,,V0001,0001, PP 0015-0021 THE FUTURE OF GRAVINETRIC GEODESY DMAAC CARLENt J. C. //ZEITSCHRIFT FUR WERKSTOFFTECHNIK// PP 0410-0416 THE EFFECT OF ANALYSIS, HEAT-TREATMENT AND STRUCTURE ON SUSCEPTIBILITY TO INTER-GRANULAR STRESS CORROSION CRACKING OF NICKEL-CHROMIUM- IRON ALLOYS (ALLOY $00 AND ALLOY 600) 0151 12929 LEISTIKOW, S. /IZEITSCHRIFT FUR WERKSTOFFTECHNIK// --/--/1974fVOOO5,NOOOI, PP 0034-0041 STRESS RUPTURE TESTING Of TUBES UNDER CONDITIONS OF SUPERIMPOSED CORROSION IN SUPERHEATED STEAM C. E. TRANS 6654 LEISTIKOWf S. //ZEITSCHRIFT FUR WERKSTOFFTECHNIK// --/--/1974fVOOO5fNOOOll PP 0034-0041 STRESS RUPTURE TESTING Of TUBES UNDER CONDITIONS OF SUPERIMPOSED CORROSION IN SUPERHEATED STEAM C. E. TRANS 6654 0 000000009760 000000015632 000000016059 000000003764 000000021446 000000015852 000000016280 SCHLICHTINGf J. 000000014068 //ZEITSCHRIFT FUR WERKSTOf6ECHNIK// --1O1119?5fVOOD6fN ---- f PP 0011-0016 14 HOT CORROSION IN BURNER 6AS AT 1200C *NASA TT F 16509 WOLFF.. )E. //ZEITSCHRIFT FUR WIRTSCHAFTLICHE FERTIGUNG// __/__/19?4lpvOo69,N0OO6, PP 0287-0293 EXPLOSIVE WELDED FIBER REINFORCED MATERIALS POSITION OF TECHNIQUE AND POSSIBILITIES OF DEVELOPMENT *NASA TT F 16628 DITTMAR,, W. //ZEITSCHRIFT FURE EkEKTROCHENIE// --/--/1957..V0661,NOO01, PP 0070-0073 THE FORUM AND GROWTH OF NEEDLESHAPED POTASSIUN CRYSTALS NTC 74-11612-200 N HILLMANNI 6. //ZEITSCHRIFT METALLKDE// --/--/1965fNO056,NOO05, PP 0279-0286 DIFFUSION MEASUREMENTS IN THE COPPER-ZIRCONIUM 3YSTEM *BISI 12949 FURfER, P. //ZEITSCHRIFT METALLKUNDE// --/--/19?3.,VO064,.N0OO4,. PP 0236-0248 PRECIPITATION OF IRON FROM VERY RAPIDLY SOLIDIFIED ALUNINIUN-IRON ALLOYS DISI 12693 LE IBER' CARL-OTTO /hEITPSCHRIFT METALLKUNDE// --/--/1974?V0G65..NOO08, PP 0539-0541 DYNAMIC BEHAVIOR OF DISCONTINUITIES IN A SOLID MATRIX ERD/UCRL-TRANS-10907-75 TRAUTMANNI K. HEINZ flZEITSCHRIFT NATURFORSCH TEILUNG 8// --1--11972fV0O27fN0O03f PP 0263-0273 IN VITRO STUDY OF THE CARRIER PROTEINS OF 30-LABELLED JUVENILE HORMONE ACTIVE COMPOUNDS IN THE HAEMOLYMPH OF TENEBRIO MOLITOR L. LARVAE *NTIS TT 76-58030 HEISENBERG, W. //ZEITSCHRIFT PHYSIK// --/--/195Z,.VO133fN----,, PF 00,65-0079 MESON PRODUCTION AS A SHOCK WAVE PROBLEM ,*ASA-TT-F-15937 WERNER,, MAKEL //ZEITSCHRIFT PHYSIK// --/--/1973/VO264/N ---- f PP 0139-0153 COINCIDENCE MEASUREMENT OF THE ELEMENTARY PROCESS Of ELECYRON-ELECYRON BREMSSTRAHLUNG AT 300 KEV tl 000000023561 000000010747 000000005530 000000009748 000000019979 000000022849 000000007492 000000009338