FR:VOLOSHIN V.G. TO:BARTSCH W.

Document Type: 
Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): 
CIA-RDP91-00929R000101150029-3
Release Decision: 
RIF
Original Classification: 
S
Document Page Count: 
94
Document Creation Date: 
December 29, 2016
Document Release Date: 
August 14, 2005
Sequence Number: 
29
Case Number: 
Content Type: 
ABSTRACTS
File: 
AttachmentSize
PDF icon CIA-RDP91-00929R000101150029-3.pdf3.76 MB
Body: 
UNKNOMW //Voy.-VOYENNO-14EDITSI*SKIY Z-HURNAL// --/--/1974#v ------ #00D9,, PP 0162 MILITARY MEDICAL JOURNAL ACSI K 5206 UNKNOMW //Voy.-VOYEW*O--14EDITSI,NSKIY Z"URNAL// --/--/1974#V'----P*0012F PP 0000 MILITARY MEDICAL JOURNAL *ACSI K 5346 4 VOLOSHINO V. G. //Voy.-VOYE**O-%EDITSI*SKIY ZHUitWAL// --/05/1974*v----,rv0005,, PP 0056-0059 PREDICTING RESISTANCE TO G-FORCES BY THE AID Of A DECOMpRESSION fU*CTIO*,AL TEST NASA-TT-F-14623 UWK*OVN //vOY.-VOYEY*O-"EDITSI*SKIY Z#IURNAL// --/12/1974#v----,*0012 MILITARY MEDICAL JOURNAL COPYRIGHT INFORMATION. TRANSLATION AND REPRODUCTIO* RIGHTS -HAVE NOT BEEN OBTAINED. IT IS NOT I" Tfif FUaLIC DOMAIN ACSI K-5348 UNKNOWN //V0Y.-V0YE**0-'MEPITSI*SKIY ZHURNAL/I --/--/1975t V ---- fwoo()lo MILITARY MEDICAL JOURNAL ACSI K-5460 UNKNOWN //VoY.-VoYE**0-"EbITSIlNSKIY ZffUft*AL// --/--/1975f V----,INO004 MILITARY MEDICAL JOURNAL 151 PP ACSI K-5674 U*K*Ov" //VOY.-VOYE**O--"EDITSI*Sf(IY Z"URNAL// --/--/1975.V ---- 1*0004f MILITARY MEDICAL JOURNAL *ACSI K-5674 COVER TO COVER UNKNOWN //VOY.-VOYE*%O-"EDITSINSKIY ZfIUR"AL// MILITARY MEDICAL JOURNAL PP 166 ACSI K-6133 U*K*O,WN //VOY,-VOYE*,MO-"EDITSI*SKIY ZHUROAL// --/ol /;975, v ---- fooool, PP 0001-0094 MILITARY MEDICAL JOURNAL 163 PP COPYRIGHT INFORMATION GOVT USE ONLY ACSI K-5460 000000011472 000000011516 000000000503 '000000017641 000000004343 000000024822 0000000176D6 000000024984 000000017786 UNKNOUN //VOY.-VOYENNO-MEDITSINSKlY ZHURNAL// --/02/19?5g,V ---- f*0002,p PP 0001-0172 EXCEPT PP 63-66 MILITARY MEDICAL JOURNAL 175 PP COPYR16HT INFORMATION GOVT USE ONLY ACSI K-5531 UNKNOWN //VOY.-VOYE%*0--MEDITSINSKIY ZHURNAL// --/06/1975,V----,*0000 MILITARY 14EVICAL JOURNAL 182 PP GUO. COPYRIGHT 144M.IAL AVAILABLE LY SERIALS ACSI K 5905 COVER TO COVER UNKNOWN //VOY.-VOYE*140-"EDITSI*SKIY ZffUR*AL// --/06/1975,V----,,*0006 MILITARY MEDICAL JOURNAL 182 Pf GUO. COPYRIGHT MATERIAL AVAILABLE LY SERIALS ACSI K 5905 COVER TO COVER - UNK*OW* //VOY.-VOYEfA*O-I%DITSIfASKIY// --/06/1975,V----,*0006, MILITARY 14EDICAL *ACSI K-5780 GE"BITSKIY, TE. V //VOY.-VOYE*wO-p;LEVAYA TERAPIYA// ---- f Pp 0196-0206 THE EFFECT Of A SUPERMIGH FAMEW ELECTAO- MAGNETIC FIELD ON THE OR6ANIS" JPRS 62942 KUZ'%A*, 6. M. //VOY.-VOYEfAMO-PftO"YSf4LEf4WYYE KOWTSERNY// -- /-- / 19744f ------ Pp 0001-0012 ALSO PF 254-260, 269-271 SOVIET STUDY OF CAPITALIST "ILITARY INDUSTRIAL CONCERNS 16 PP JPRS 65231 GLUK#fOVf -N. K. //VOY.-VOYE**O-VOZDUS,HNYYE SILY// --/--/1959f V----,"---- ENGLISH TITLE NOT GIVEN 203 PP *AF/I#IA (SSA) 6LUKHOV,, M..K. //VDY.-VOYE**O-VOZDUS+I*YYE SILY/t. --/--/1959,V ---- f%---- E146LISH TITLE NOT GIVEN 203 P? *Af/1*4 (SSA) SHEVCi4E*KO, N. A. //VOY.-VOYE-N*OYE IZOATEL"STVO flINISTERSTVA OBORNOY SSSR11 000000017785 000000016968 000000019477 000000014712 000000003770 000000017189 000000019456 000000018947 000000014025 ADVICE ON "ASTERI'M S14ALL ARf4S -AIND ROCKET LAUNCHERS 95 OP FSTC-HT-23-462-75 0 KUSHCH,q 1. 1. //VOY.-VOYE*OOYE IZDATEL'STV0 14IMISTERSTVA OBORON SSSR// --/--/1973, V ---- s, W ---- # REAR SUPPORT OF SUSU*ITS 1#4 CO*9AT DISTRIBUTION LI"ITED TO U.S. GOVERN"ENT ONLY FSTC--HT-23-0071-75 KUSHCH, 1. 1. //VOY.-VOYE*f4OYf IZDATELlSTVO "IWISTERSTVA OBORONY SSSR// - / -- / 19 7 30, v ---- f N ---- f REAR SUPPORT Of SUBMITS IfA COMAT DISTRIBUTIO" LIMTED TO U.S. GOVERM14ENT O*LY FSTC-HT-23-0071-75 SHEVCHEMKOf %. A. //VOY.-VOYEfMOYE IZOATEL'STVO "I*ISTERSTVA O9ORO*Y SSSR// ADVICE 0* "ASTE11*6 S"ALL AR"S A*D ROCKET LAU*CMERS 95 PP FSTC-HT-0462-75 U*KNOWN //VOY.-VOYEIR"Y VEST"19// --/--/1974PV----,*0009, PP 0215 "ILITART HERALD ACSI K 5207 U"MOWN //VOY.-VOYE**Y VESTfiIK11 --/--/1975f v----,140011, MILITARY HERALD ACS1 K 6110 U* K* 04W* //VOY.-VOYE*INY VEST*IK// --/--/1976,V----,,*0002f "ILITARY MERALD *ACSI K 6270 AFANASOVI COL. 1. //VOY.-VOYEf4*YE VESTMIK// --1--119?IlV----,f40O02, PP 0064-0069 AT ALL TRAI*1*6 A*O EXERCISES 9 PP f STC-HT-23-163-72 NIKOLAYEVO .V. //vOY.-YOYE**Y( Z*A*IVA// --/--/1973,,V----,00002,, PP 0040-0041 WITH III POWERFUL A*V FAST ARTILLERY PRI"E "OVERS AWD ARMOR PERSO**EL CARRIERS fSTC-OT-23-0023-74 U0101OUN //VOY.-VOYf,M*YY VESTflIK// V ---- f%0012f PP 0000 0000000156ZO 000000016047 000000008590 000000011478 000000025117 000000024994 000000011206 000000007420 000000003850 "ILITARY HERALD *ACSI K 5363 UNKNOWN //VOY.-VOYENNYY VEST*lK/l MILITARY HERALD COPYRIGHT "ATERIAL. TRANSLATION AND REPRODUCTION RIGHTS HAVE NOT BEEN OeTAINED. IT.IS NOT I'M THE PUBLIC DOMAIN ACSI K-5299 UNKNOWN //VOY.-VOYE**YY YEST*IK// --/--/1975F v ---- P*00014F MILITARY HERALD 233 PP ACSI K-5486 U*K*OWN //VOY.-VOYE**YY VEST*IK// MILITARY HEROLD ACSI K-5466 UNKNOWN //VOY.-VOYEN,NYY VEST*IK// MILITARY HERALD *ACSI K 5547 0 U*K*OVN //VOY.-VOYf*f4YY VESTWIK// --/--/19?5,V----,r*0003 MILITARY HERALD 240 PP ----ACSI K-5634 UNKNOWN //VOY.-VOYE%*YY VEST*IK// --/--/19?5pV ---- p%0004, PP 0001-0232 "ILIT4WY HERALD ACSI K 5664 UNKNOWN //V0Y.-V0YE*0YY VEST*IK// --/--/1975,V ---- p*0005'. MILITARY HERALD ACSI 9 5700 UNK%0lf* //VOY.-VOYE*$lYY VEST*IK// --/--/1975,#V----,00005, MILIT*RY HERALD ACSI K 5700 UNKNOWN //VOY.-VOYE**YY VEST*IK// --/0l /1975F V----,mOool, MILITARY HERALD 224 PP ACSI K-5466 000000017718 000000017792 000000004340. 000000011072 000000024819 000000015269 000000018699 000000019408 000000014678 KA'MKOV* 1. A. //VOY.-VOYENNYYE AKADE"Il I UCMILISHCHA// -/--/19740 V ---- ON ---- 0 Pp 0001-0044 ALSO PP 365-367 "ILITARY ACADEMES AND SCHOOLS DESCRIBED BY OOOK 21 pp JPRS 64916 PERNMvp S. //vOy._vOyE**YyE Z*ANIYA// --/--/19730V ------ *00050 PP 0024-0026 MACHINES 0* REVIEN DISTRIBUTION Ll"ITED TO U.S. GOVOMIMPAT ONLY FSTC-HT-23-0097-74 PER"imov, S. //VOY.-VOYE**YYE ZfAIA*IYA// --I--119?3rV----,,*0005,, PP 0024-0026 fqAc+fl*ES ow REVIEN DISTRIBUTIO* Ll"ITED TO U.S. GOVERNMENT ONLY FSTC-"T-23-0097-74 ARUTYtMYA*, S. - //VOY.-VOYEW*YYE ZMA*IYA// --/05/19?3fV----,*0005o PP 0006-0009 KO'MSO"OL AND DOSAAf COOPERATIO* IN YOUTH TRAIMN6 6 PP JPRS 59345 AMIN dp A. //VOY.-VOYE*WYYE ZMA*IYA// --106119?3oV ---- o,*0006,, PP 0037-0040 -ROLE OF "ILITARY INSTRUCTOR IN PRE-DRAfT TRAINING STRESSED 5 PP JPRS 60321 BABAZ,HMYA*, A. //VOY.-VOYE**YYE Z*,A*IYA// --/D9/1973,V----,W0009, PP 0004-0005 TA"K"EN"S DAY ARTICLE 6 PP JPR$ 60646 ALTUNI*p A. //VOY._VOYE%%YYE Z"A"IYA// --/12/1973fV----,00012, PP 0004-0005 CO"ME*TS WADE 00 CIVIL DEFENSE ACTIVITIES I PP JPRS 61266 MADI*f V. //VOY.-VOYEfA*YYE Z*ANIYA//' --/06/1974FV ---- f* ---- f PP 0042-0043 ARTILLERY CONTINUE TO DEVELOf U.S. GOVERNMENT USE ONLY AR"/F STC-HT-23-251-75 YELISMVP Vo //VOYl_VOyc*NYYE Z*ANIYA// --/09/1974PV ---- f*0009f PP 0026-0027 COMENTS ON CONTEMPORARY ROLE Of AIRCRAFT CARRIERS 5 PP 000000009118 000000016048 000000015621 000000014-989 000000014531 000000014379 000000007832 000000010942 000000001690 JPRS 63334 MIKOLAYEVP 0. //VOY.-VOYEM*Yyl Z14011yo// 1, --/09/1974$v ---- 0*00090 PP 0028-0029 CHANGES I* CD TRAINING MUIRE94EWTS NOTED 4 PP JPRS 63334 U%K*OQ* //VOY.-VOYENNYYE ZNA*IYA// --/()9/1974#v----,*0009, PP 0040-0041 CIVIL DEFENSE "ATERIAL fORRADIO AND TV CITED 2 PP JPRS 63334 KOSTROV0 A. //VOY.-VOYEMNvYE ZNANIVAII --/03/1975,V----,*0003, PP 0032-0034 RESCUE, f"ERGE*CY RECONSTRUCTION WORK TRAINING 5 P JPRS 65031 IMILMAYLOV, K. //Voy.-voyE**yyE Z*A*IYA// --/03/1975f v ---- $,00003f PP 0032-0034 INSTRUCTIONAL TECH*IQUE COUNCILS 0* CIVIL DEFENSE 5 PP JPAS 65031 V I TR EN KO,, //VOY.-VOYE""YyE Z*A*IYA// --/04/19?5,V----,*00G4, PP. 0026-0029 CIVIL DEFE*Sf ACTIVITIES Of "OLDAVIAN SSA DESCRIBE 5 PP JPRS 65031 KREPKI*ol 1. //VOY.-VOYE**Yyf Z*A*IY4%11 --/D4/1975,V----,*0004, PP 0032-0033 CIVIL DEFE*Sf TRAI*I*G DEFICIENCIES NOTED 5 PP JPRS 65053 ALIBEKOVP YE. //VOY.-VOYfNMyYf ZMAWIYA// --/06/1975f V ---- f*0006f PP 0026-0029 CIVIL DEFE*SE IN KAZAKMSTAW 5 PP JPRS 65540 AKELSEYEVP V. //VoY.-VOYE*"YYE ZWMIYA// --/07/19750,V ---- OM0007, PP 0002-0003 AD'HIRAL V. *. ALEKSEVEV ON NAVY DAY 5 PP JPRS 65621 LOSIK, OLEG ALEK.SA*DROVICff //Voy.-VOYE**Yye Z*A%IYA// - /09/1975,V----,%0009, PP 0002-0003 "ARSHAL LOSIKf 014"ORED ACADE"Y C'HIEff WERVIEVED 5 PP JPRS 66147 ao"DARUI(f 1. 000000001691 000000001729 000000010010 000000010009 000000010011 000000009916 000000025791 000000021527 000000018049 000000016050 ALTUNINO A. 000000002675 //VOYEW"YYE ZNANIYA// --/10/1974 V ---- 1*0010f PP 0002-0003 CIVIL DEfE"SE PREPMES fOa 01EM TRAINING YEAR JPRS 63482 KRE"E"SKIY, S. 000000002902 //Voyfw*yyf ZINAIAIYA// --/12/197.4,V----,*0012, PP 0024-0025 1974 CIVIL WENSE TRAINING REVIEVED 5 PP JPRS 63909 UNKNOM* 000000001737 //VOZ AfRICA*A// 27/07/1974#V----,pV----,, PP 0001 PRINCIPLES, PROGRO OF FEDERALIST MOMENT DETAILED 7 PP JPRS 62957 YELAGIW, 1. 0. 000000009032 //VOZDELYVA*IYE 6REC"IKH.I// --/--/196?PV ------*---- f PP 0005-0006 ALSO PP 31-142p 169-176 BUCKWHEAT: ITS CULTIVATIONr AGROTEC44VOLOGY AND PROTECTION 111 PP JPRS 64909 AVERKIYEV 000000014533 //VOZDEYSTVIYE L'DA *A SOORUZ-HEMIYA I METODY 20RBY LEDOVYMI ZATRUDMENIY.Aml// --/--/1965, ---- I Pp 0000 INFLUENCE Of ICE UPON CONSTRUCTION AND "ETHOOS OF CO"BATTI*S ICE PROSLEIMS ACSI K-3609 KOLOVOCHKI*, V. P. 000000018379 /IVOZDUSfl*O-REAKTIV*YYE VVGATELI DLYA SVERKH ZVUXOVYKH #INOGOREZHIMNYK14 SAMOLETOV// --/--11975,, ------ PP 0001-0132 JET ENGINES FOR SUPERSONIC "ULTI"ODE AIRCRA.FT 266 PP GUO COPYRIGHT "ATERIAL OTHERS REFER TO FTD AIR /FTO-ID(RS) T-2076-75 KUZO"I*f 1. A. 000000011029 //VOZ,MUS+IC14EfJIYA V VYSOKIK#l SMIROTAKM// --I--11973fV ---- fft----f PP 0106-0116 RKL-10M INTEGRATED RADIOSONDE FOR 'MEASURING COSMIC RAYS WITH AMORAL X-RAVIATION IN THE STRATOSPHERE NISC 3640 STORSHCHUK, KM. V. 000000006580 MRANE000E DUN/ --/--/1967,FV----,*0004, PP 0097~-0099 EffECT Of PROLONGED POISE ON IOMU*OBIOL06ICAL REACTIVITY Of EXPERIMENTAL ANIMALS 14TC 74-11643-065 SKVORTSOVA,, V. A. 000000003612 //VRAC+fEiMOYE DELO// --/--/1966,V----,f4oolo, PP 0019-0025 THE ROLE OF ALLERGY DURING VIRUS INFECTIOWS.13 PP AIR/FTD-#IT-24-2066-74 GORGIYE.V I/VRACHESNOYE DELO// --/--/1969fV ---- j*00090 Pp 0114-0117 THE PATHOGENICITY OF LA14OLIA - CSO 6344/1622 COIWLETE SPECIAL GORIGIYEV //VRACtIED"OYE DELO// --/--/19690 V ---- 09400090 PP 0114-0117 THE PATHOGENCITY OF LABLIA 16 PP CSO: 634411822-75 COMPLETED SPECIAL *OGALLER* A. //VftACHEIB*OYE DELO// --/--/1970,,v----,,*OO02,r PP 0062-0064 ON FOOD ALLERGY 5 PP AIR/FTD/MT-24-1120-74 VERSHIGORA, A. VE. //VRACHEOINOYE DELO// --/--/1970,v----,*0003, PP 0005-0006- THE URGENT QUESTIONS OF T44E DESENSITIZING THERAPY WITH 141CROSIAL ALLERGENS FTD/IqT-24-1127-74 BOGDAMOV, 1. L. MRACHESMOVE DELO// PP 0035-0037 STUDY Of ALLERGIC INDICES AT TME *EURORMEU"ATISM C 7 PP AIR/FTD-"T-24-1129--;74 LANDA //VRACffE8f0OYE DELO// --/--/197 lop V----,,NO003, PP 0146-0151 THE RE"OTE RESULTS Of TflE TREAT14E*T Of LAMBLIOSIS CSO: 6344/1622-75 CO"PLETED SPECIAL LANDA //VRACHEfMOYE DELO// --/--/1971,v ---- r*00030 Pp 0146-0151 T"E REMOTE RESULTS Of THE TREAT"Efff OF LAM13LIOSIS CSO 6344/1622 C014PLETE SPECIAL OLEFIR, A. 1. //VRAC"EiMOYE DELO// --/--/1971ov----,*0007P PP 0125-0127 EFFECT Of CHEMICAL SUOSTANCES.ON THE FORMATION Of ACQUIRED I"U*ITY FSTC-14T-23-0523-74 OLEfIRf A. 1. //VRAC+IEO*OYE DELO// --/--/1971,V ---- f%0007, PP 0125-0127 EFFECT Of CHEVICAL SUBSTANCES ON THE FOR"ATIOM Of ACQUIRED IMUNITY 000000020761 000000024008 000000000Z23 000000003891 000000003154 000000024009 000000020762 000000015663 000000016090. FSTC-MT-23-0523-74 ARTYUSHIM, L. f.. IMES INAUCH ISSLED KlJNOFOT 14OSCOW TEKM KINO TELEV// --/--/1970,V ----- PP 0039-0044 REGULATION Of 6RA0ATIO* CHARACTERISTICS I N HYDROTYPE PRINTIN6 12 PP' AR"/FSTC/HT-23 -1265-73 'BABICH, A. A. //VSESOYUZ%AYA AKADE"IYA SEISKOK+lOZYAISTVEMNYKM NAUK// --/--/1972,V----,"00010 Pp 0016-0019 THE EFFECT Of DROMIT, IRR16ATIO* AND "INERAL FERTILIZERS ON TM GROUT" OF ROOTS OF SOYA PLANTS MTC 74-12791-02D VEITS"A*, L. *. //VSESOYUZNAYA AKADE"IYA SEISKOK%40ZYAISTVE**YKH INAUK// --/--/1972,V----,"Ooolf PP 0033-0035 INDIVIDUAL COMBINABILITY 114 SISERIA* MMITE 6UIMEA FOWL MTC 74-12790-02E KLABUKOV, P. G. //VSESOYUZ*AY,A AKADE"IYA SELSKOKHOZYAYST VEN14YKfi// --/--/1972,V----,f4OOO9, PP 0026-0026 USE Of 6ENETIC-"ARKERS IN LIVESTOCK OREEDIN6 *NTIS TT 76-56032 SHMSMIN, V. ". //VSESOTUZ*,AYA KOWERENTSIYA PO ELEKTRO SNA19ZHERIYA I KONDITSIONIROVARIYA VOZDUKHA MA TRANSPORTEI/ - 1916 5, V -N ---- g, PP 0005-0044 STATUS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOP14ENT OF AIR CONDITIONING FOR *AVAL VESSELS **ASA TT F-16457 SmAl"Stlior V. M. //VSESOYUZ"AYA KONFEREWTSIVA PO ELEKTROSMAB ZHEWIYA I KONDITSIONIROVAMIYA VOZDUKHA NA TRANSPORTE// --/--/1965, ----- PP 0005-0044 STATUS AND PROSPECTS FOR TME DEVELOP"EINT OF AIR COWTITIOWNG FOR NAVAL VESSELS 43.PP NASA TT F 164#57 YANKINA, T. 1. //VSESOYUZf4AYiA KONFERENTSIYA PO ELEKTROS"49 ZME"IYA I KONDITSIOMIROVANIYA VOZDUKHMA HA TRANSPORTE// PP 0217-0225 14EWEST "ETMODS Of AIR DISTRUBUTIO* 114 CONDITION ING SYSTEMS ON NAVAL TRANSPORT VESSELS 13 P? NASA TT f 16496 FILIPPOV, L. ?o //VSESOYUZ*AYA TEPLOFIZIC#IESKAYA KO*FERENTSIYA PO SVOISTVAN VESHCRESTV PRI YSTVA TVENDYKfi..// PP 0046-0049 VESHCHESTV STUDYING THE THER14AL PROPERTIES Of SOLID "ETALS AT "16H TEMPERATURES 6 PP AIR/FTO-ID(RS)1-1374-75 EKATERINIMSKAYA,. 0. 6. 000000014979 000000014408 000000006626 000000022901 000000014766 000000020312 000000OZO310 000000010496 VYSOKIKH -TEPtPERATURAKH,, 3RD, 1966, TEPLOFIZICRESKIYE SVO 000000008647 //VSESOYUZWOE 61DROBIOL06IC"ESKOE OOSHCH ESTVO TIRUDY// --/--/19?2oV0017oN----,r PP 0.134-0141 fOR"ATION Of-THE FAUNA Of OLIGOCHAETES AND THEIR DICTRIBUTION. I'M VOLOGRAD RESERVOIR WTC 74 12735-06M 0 MITRYAEVA, 01. ". //VSESOYUZMOE MINERALOGICHESKOE OBSMCHESTVO ZAPISKI// --1--119?1pvoloof*----f PP 0446-0461 FRO"S OF PYRITE FRO" THE ZI*C-LEAD-BARITE DEPOSITS Of THE ATASUY REGION MTC 74-13382-066 WOZMKIWr A. 0. //VSESOYUZWOYE "IMERAL061CHESKOYE OBSHCHESTVO ZAPISKI// --/--/1971,V0l00,*0.003, PP 0334-0337 ON RARE-EARTH THORIM FLUORITE NTC 74-12029-066 MARTY*OV, V. M. //VSESOYUZ%YI *AUCM*O ISSLEDOVATELSKII I*STITUT PO PERERABOTKE NEFTI TRUDY// --l--/1973pV----,N0011, PP 0025-0047 VAPORIZAOILITY Of LUBRICATING "ATERIALS FRO" THIN FIL"S YTC 74 12660-11M SOLEV'YEVA., 1. A. //VTOROY "OSKOVSKIV GOSUDARSTVENMYY t4EVITSINSMY --1--11972f V ---- PP 0001-0017 "EDITSINSKIKH *AUK RETARDED TYPE HYPERSENSITIVITY IN PATIE94TS 4117+1 VARIOUS FORM OF BRONCHIAL ASTM14A 49 PP AIR/fTD--"T-24-1122-75 ZMUKOV, V. //VTOROYE POZ440E*IYE// PP 0136 SECOND BIRTH - BIOGRAPHY: KALASfl*IKOVp ". T. FSTC-OT-23-0751-74 ZHUKOVf V. //VTOROYE POZ"DE*IYE// PP 0136 SECOND BIRTH - BIOGRAPHY: KALASfl*IKOV,, T. FSTC-ffT-23-0751-74 SUKifA*OVf A. L. //VULK,A*IZ#l I TEKTOCKA LU*Y// PP 0251 VOLCAf4lSlq AND TECTONICS Of THE ~MOO* NASA TT f 15647 000000024133 000000005D95 000000008357 000000010512 INSTITUTI' Pt. N. 1. PIROGOVA, AVTOREFERAT PIA SOISKANIYE UCHEMOY STEPERI KA*DIDATA TSAREVSKI, *ESflO /IVU*S.H*A TUItGOVIYA// --/--/1974,V----,-NO004p PP 0002-006 25 YEARS Of CE'MA BULGARIAN ECOII0141C 0MLOP"ENT 9 JPRS 62566 000000016067' 000000015660 000000004047 000000000663 BOEVA, SISTRA //VUNS"NA TUR60VIYA// --/--/1974,V ---- P*0004, PP 0012-0016 "IXED CO"PAmIES AS FOREIGN TRADE FOR" VIEWED 9 PP JPRS 62568 KMADZNIIVA*OV, IVAN //VUIIS,H*4k TURGOVIYA/l --/--/197j"v ---- f*ooog.. PP 0002-0010 INTERACTION OF FOREIGN TRADE, ECO140MIC EFFICIENCY VIEWED 19 PP JPRS 63915 eARU"OV, GEORGI MUNSHINA TUR60VIYA// --/--/1974,pV----$m000q' PP 0011-0014 PLANNING OF CURRENCY PLAY OF FOREIGN TAA*SPORT TRACED 9-PP JPRS 63915 ATAMASOVI "IKHAIL //VU*S"*A.TUitGOVIYA// --/--/1974,v----,*0010,, PP 0016-0021 EFFECTIVE USE OF FOREIGN CURRENCY IN TRADING ADVOCATED 11 PP JPRS 64166 VURBA*OVA, ISKRA //VUNSM*A TURGOVIYA// --/--/1974,v----,,*0012,, PP 0004-0008 DEVELOPMENT OF ECO"O"IC RELATIONS WITH ARAIS COUNTRIES I PP JPRS 64366 VURBANOVA0, I SKA A //VUMSH*A TURGOVIYA// --/--/1974,v----,*OD121 PP 0004-0008 -.OEVELOP"E*T OF ECONO'"IC REL.ATIONS WITH ARAB COUNTRIES 7 PP JPRS 64366 BATMOVA, PETYA MUNSHMA TURGOVIYA// --/--/1975pv ---- f*0002, PP 0006-0012 SUPPLY OF RAW "ATERIALS FOR LEATNER INDUSTRY REVIEWED 9 PP JPRS 641991 STOYA"OVO 01"ITUR //VUI"Sfi*A TURGOVIYA// --/--/1975tv ---- ffA0003f PP 0005-0006 ANNUAL OPTI"IZATIOO OF EXPORT PLANS PROPOSED 6 PP JPR$ 65234 TOSMEVA, SVO600A .//VUNSHfgA TURGOVIYA// --/--/1975,,V----,*0004, PP. 0007-0010 ARAB-MORLD TRADE RELATIONS VITO EEC AND BULGARIA EXA"I*ED'6 PP JPRS 65234 000000000314 000000002473 000000D02474 000000004688 000000011596 000000011914 000000013134 000000017203 000000017202 ZHIVKOVAt SNEZ+IA'NA //VU*Sfl%A TUR60VIYA// --/--/1975#v----1*00040 pp 0017-0021 ROLE Of INTERNATIONAL BANK WITHIN CEMA FRAMEWORK EXAMINED 6 PP JPRS 65234 NIKOLOVO INIKOLAY //VU*SH*A TURGOVIYA// --/--/19?5,V----f*00070 Pp 0016-0020 Nos 7-6 ECONOMIC RELATIONS WITH DEVELOPING COUNTRIES INCREASING 9 PP JPRS 66204 PETROV, YORDAN //VU*S"*A TUR60VIYA// --/--/1975$,V ---- p*00070 Nos 7-6 ECONOMIC RELATIONS WITH UNSATISFACTORY 5 PP JPRS 66204 UNKNOWN //VViB RFT *ACHRICHTEV- U*V 14ESTECH*IK// ---- op v ---- P* ---- r PP 0000 COMUNICATIO* A*D "EASURI146 TEC-HOlOL06Y BROCHURE FSTC-HT-23-0467-74 GOLITSY*f 6. S. //VVEDE*IYE V 01*01KU PLA*ET*Y#(fl ATMOSFER// PP 0103 INTRODUCTION TO THE DY*AMICS OF PLAN ETARY ATMOSPHERE NASA TT 15627 *IELSEN., 0. //VVS TlDSKRlfT fOER VAER"f VE*TIALTIO*S SAWITETS- OCH KYLTE,CHNIK// --/--/1973fVO009f*0003, PP 0107-0111 ASYMMETRICAL RADIATION 14TC 74 12994-13A JO"mSSO*f //VVS: AIDSKAIFT FOER VAEA%E-VE*TILATIO*S- SAOIITETS-OC14 KYLTECHNIK// --/--/1972PV ---- 090009f P? 0049-0053 AIR FLOM VARIATIO145 IN SYSTEMS WITH MUCED KITCHEN VE*TlLATIO% W'-TC 74-12379-13A PETERSONO F. IIVVS., SA*ITETS-OC" KYLTEC#I*IK// --/--/1972tv ------ *001of PP 0033-0036 ACCURACY I* FIELD MEASUREMENT IN VVS IOSTALLATIO*S OTC 74-11967-124 CHRISTOPHERSE*' E. //VVS: SAOITETSOC" KYLTECM*IK// --1--11972,V----,N0010, Pf 0027-0032 PP 0021-0023 SCANDINAVIAN COUNTRIES 000000017201 000000016580 000000019581 000000003829 000000005422 000000020390 000000006493 000000004620 000000004621 TOLERANCES FOR VEVTILATIOV INSTALLATIONS NTC 74-11979-13A TDHWSSOlN, N. //VVS: TIDSKRIFT FOER VAENME -VEIN TI LATI ON S- --t--/1972,V----,N0009, PP 0049-0053 AIR FLOM VARIATIONS IN SYSTEMS MITH INDUCED KITCHEN VENTILATION *TC 74-12379-13,A FINSRUD, J. //VVS: TIDSKRIfT fOER VAERME-VENTILATIONS SANITET-OCH KYLETECHRIK// __/__/19?2,ov____,No010, PP 0019-0024 FUNCTION TEST Of AIR CONDITIONING INSTALLATIONS NTC 74-11977-13A A*DERSSOolp R. //VVS: TIDSKRIFT fOER VAERIME-VENTILATIONS- SANITETS-OCH KYLTECHNIK// --/--/19720,V----,*0010, PP 0083-0085 V"Y IS THE ST"DARD Of VEINTIALTION INFERIOR 1* -RE-FAMILY MOUSES? NTC 74-13375-134 DRUKOVA*YY, ". F //VYBROSY POROD; I GAZA// --/--/19711 V ---- PP 0177-063 METHODS FOR Ci4A*GI*G TNE STRESS FIELD PARAMETERS DURING BLASTING OPERATIONS IN EJECTIO*-PRO*E ROCK 6 PP AIR /f TO-MC-23-2329-74 9 ZOZULEVICfl, 0. //VY CHI SLITEL'NAYA TEKM*IKA V "ASffI*OSTRO- --112/1970,V----,* ---- 0, PP 0075-0064 EXECUTIN6 CERTAI* OPERATIONS MITfl THREE- DIMENSIONAL PIECEVISE-ASS16NED OiBJECTS ON A COMPUTER 14 PP AIR/FTD--VC-23-2676-74 YffilIf INSTITUT TEKHNICHESKOY KIBERNETIKI, AN RSSA// 9 PESMES, L. - YA. //VYCHISLITfLo*AYA TEK4041KA V IMASHI*OSTROYENII --/12/197OfV ---- PP 0063-0066 MODEL Of AN INDUSTRIAL COMPLEX AIRIfTD-MC-23-2674-74 RAKOVICA, A. 6. //VYC+lISLITEL'fJiAYA.TEKfl*IKA V MASNINOSTROYEINII PP 0085-0091 Off CALCULAY1146 THE STOCHASTIC FACTORS OF INSTALLING P*ATS I* A DEVICE MITM " ANALYSIS Of TOE ACCURACY Of THE OPERATION 11 PP AIR/FT"C-23-2677-74 "AN'S441",, 6. 6. //VYCffISLITEL'*AYA TEKM*IKA V!MAS+11*0STA0YE#ll --/0q/1q6q,v----f.m ---- f PP 0167-0196 T"E OPTI"U" PREVWIVE MAINTENANCE Of ELECTRONIC SYSTEMS 31 PP AIR/FTD-"T-24-193-75 SA*ITETS-OCH KYLTECHNIK// I*STITUT TEKHNICHESKOV KIBERNETIKI AN OSSR// I"STITUT TEKHRICHESKOY KIBERNETIKI A* 9SSR// INSTITUT TEXHNICHESKOY KIDERNETIXI// 000000006411 000000004619 000000OZ60ZO 000000003205 000000015142 000000007391 000000007364 0000000OZ644 SITDYKOV, I. XH. MYNISLITWWAYA TEKMINIKA V -MASKNOMOYENII PP 0036-0048 ABOUT THE SYSTE" Of GEOMETRIC CONVERSIONS DURING AUTOIMATEV PLANNING 18 PP fTD-f4C-23-2672-74 CHADOVICN, 1. A. //VYCHISLITEL'*AVA Tff(44*IKA V "ASHINOSTROYENII PP 0169-0192 A HIGH-VOLTAGE STABILIZED POWER SOURCE 6 PP AIR /FTD--MC-23-2690-74 CHADOVICH, 1. A. T/VYCHISLITEL"*AY,A TEKHMIKA V 11ASH100STROYEINII PP 0169-0192 A "IGH-VOLTAGE STABILIZED POWER SOURCE 6 PP AIR IFTD-MC-23-2690-74 UNK*OW,N //VYCHISLITEL'*AYA TEKHNIKA V "AS#11*OSTROYERII PP 0135-0140 A "ACHI*E PROGRA""I*G VETHOD FOR THE EXPANSION Of THE OPERATIONAL 14E"ORY Of THE ELECTRONIC DIGITAL CO"PUTEA (ETSV10 "I*SK-22 AIR/fTD--HC-23-2684-74 NETIKI// INSTITUT TEKHNICHESKOY KIBER TEKHNICHESKOY KIBER14ETIKI AN OSSR (PtIl#SK) TiEKHWICHESKOY' KIBERNETIKI AN BSSR (NINSK) TEKHMICKESKOY KIBERNETIKI AN BSSR// KAZ*ACHEYEV, V. 1. //VYCHISLITEL'NAYA TEKHMIKA V "ASMI*OSTROYE*II// --11211970,V----,*----, PP 0023-0030 CONSTRUCTION Of GE*ERALIZED LOGICAL MODEL Of AUTO"ATS WITH "EIMORY FTO-MC-23-2670-74 KO*OVALOV,, YE. 6. //VYC#IISLITEL**AYA TEK#I*IKA V 91AS#fI*OSTROYENII// PP 0069-0074 THE PARTICULAR CASE OF USING 'THE "ET-HOD OF ITERAT10#4 FOR T44E SOLUTION Of A SYSTE#l Of EQUATIONS ONE Of WHICH IS GIVEN 10 TABLES WITH TWO I*PUTS 10 PP AIR/FTD--HC-23-2$?5-74 SOKUT, ". P. //VYCiiISLITEL**4kY4% TEX44*IKA V VAS441*OSTROYE*ll// --11211970f v ---- ON ---- 0 PF -0099-0103 THE PREPARATIO* Of 194PUT DATA IN TNE SUBSYSTE" AVTOS"TOP-70 AIR IFTD--HC-23-2679-74 POPOVO, 14. P. //VYC+IISLITEL"*AYA TElK-H*IKA V -MA$ffl*OSTROYENll// ---- 0, PP 0161-0171 SIGNAL UNIFICATION BLOCK 16 PP Al It /f TV--H C-23-2067-74 CHAVOVICNO, 1. A. //VYCHISLITEL'*AYA TEKA*IKA VIKASMI*OSTROYE*11// PP 0172-0182 THE THEORETICAL PREIMISES FOR OBTAINING A ROTATING 000000005820 000000012779 000000012484. 000000005302. 000000007359 000000003616 0000000036V 000000003621 0000000036?2 RASTER AND Tiff PRINCIPLES Of OPERATIONAL REALIZATO is PP AIR /f TD-,Hc-23-2866-74 mismodwo, V. A. 000000005822 MYCHISLITEL'JOYA TEKH"IKA V 14ASKNOSTROYNII I*STITUT TEKHNICHESKOY KIBERMETKI --/12/1970"V ---- 0, N Pp 0017-0022 ABOUT ONE "ET#100 Of PRESENTING TRANSITIONAL RA*DO14 fUNCTIONS-6 PP FTO-MC-23-2859-74 it SMELIKMOVP A. A. 0000000137.52 //VYCHISLITEL'WYYE "AC#II*Yol SPRAVOCHNIKO' ENERGIYA// CO"PUTERS-A AANDBOOK 233 PP 6U0. COPYRIGHT I*FOR"ATIO* OTHERS CONTACT FTO AIR/FTD--HC-23-2766-74 SAVITSKIYI N. 1. 000000003929 /lVYC,HISLITEL**yYE "ASMINY I PROMMIROVAMIYE/1 PP 0000 COl"PUTERS A*D PROGRA""I'M6 4 PP JPRS 63427 ALAVIDZE, 6. It. 000000015460 //VYCfIISLITEL"#AYYE "ETODY I PR06R*""IROVA*IYE/ --/--/19?0,V----,*0015, PP 0103-0109 *00- STEADY -STATE FLOWS IN THE CHANNEL OF A* MID- GEIRERATOR 10 PP FSTC-"T-23-199-73 ALAVIDZE, 6. R. 000000015907 //VYCHISLITEL,*YYE "ETODY I PRO6RA""IROVAMIYE// __/__/1970FV----,*OO15, PP 0103-0109 *O%-STEADY -STATE FLOWS I* ME COMMEL, Of AN NO- GENERATOR 10 PP FSTC-HT-23-199-73 KOSAREVP YU. 6. 000000002643 MYCHISLITELOOME SISTEVY// PP 0070-0075 IEXC#fMGE CIRCUITS BETWEEN 8RMCHES OF PARALLEL ALGORITHM 7 PP AIR /FTD-HT-23-249-75 rflOIROSIMEVS91Y, V. 6. 000000017760 //VYCMISL'&TfLf*YYf SISTEIRY// v------ *0051, Pp 0036-0047 T"E FEASIBILITY OF TME SOLUTION Of PROBLEM I* U*IfOR% COMPUTIM SYSTEMS 22 PP IRADU*SI(IYP V. 000000024599 7__ MYCHISLITEL'OM SISTEIRYI/ ---- f*00511 PP 0097-0107 AN EXPERIMENTAL "ULTI--"ACHI*E CO"P~UTER COMPLEX. 23 PP AlR/FTV--"T-24-OZ5O-75 VINOKUROVf V* 6. 0000000.25079 //VYCHISLITEL'*YYE SISTE14Y// --/--/1972fvoo5lf Pp 0127-0156 A HO"OGE*EOUS COOPUTER SYSTE" OF "11NI C004PUT .ER S AND USE of jqI*ICOjqpUTERS I* CENTERS FOR p;tOCESSING DATA FRO14 RE940TE QUEUfI*G SYSTEIMS CSO: IB344/1546-76 COOPLETED SPECIAL U"K*OQ* //VYKLYUCHATELI PERENEINNOGO TOKA VYSOJ(O6O *APftYAZflEMIYA,, OBSHCHIYE TEKHNICRESKIYE TREBOVAKY 60ST 687-70// PP 0001-DO45 HIGH VOLTAGE AC BREAKERSo GfNEtAL TECi4*ICAL SPECIFICATIONS, GOST 687-70 48 PP JPRS 64607 SERGfycvf V. /IVYSHKA// 11/0f/1973,V----,,*0167,, PP 0003 SCIE*TISTS EXAMME TOFIK DADASMEV 5 PP COLUM 1-6 AT ft a /FTD-HT-23-0004-75 SAK"TAMVP it. //VY-S"KA// 21/0711974ev ---- f N ---- PP 0002 AZEft0AYDZMA* PETROLEU14 PRODUCTION BEII46 AUTO"ATED to PP JPRS 62796 ALEKSA*DROVO V. IIVYSHKA// 22/11/1974f v ---- Pp 0002 PIETROLEU" YIELD "AI*TEINAINCE IN BASVKIRIYA 7 PP JPRS 63646 VARLA"OVp K. 11VYS"KA11 16/01/1975,V----,,* ---- 0, Pp 0001-0002 INTERVIEV VITif ALEKPER 9461ROVICH SULEY"A*OV CASPIAN SEA OFFSHORE DfILLI*6 PROBLEM, PLAINS DISCUSSED 5 PP JPRS 64156 GR16ORYAM, A* //VYS#fKA// PP 0002 Bit ANCHED-HOR IZONTAL PETROLEU" MILL TECH*OLO6Y 5 PP JPRS 64363 GR16O*YA*, A. I/VYSHK,A// 14/02/1975f V ---- f I, P? 0002 Oft MCHED-44ORIZ04TAL PETAOLEU" -WELL TECH*OLOGY 5 PP JP#5 64363 OURVIISHf YA*f A. 05/03/1975fv----O* ------ PP 0002 A*O'MALOUSLY f116" RESERVOIR PRESSURES "UST of COPED 411TH 5 PP JPRS 64470 00000000OZ74 000000003141 000000017039 000000008830 000000006837 000000011901 000000011585 OOOOODO06170 KASIMOVP ". //VYSHKA// 16/03/1975,rv ------------ PP 0002 COMMITTEE UNCOVERSt ACTS ON TRADE 14ALPRACTICES 6 PP JPR S 64569 i(Asiviovf 14. //VVS44KA// 16/03/1975,V----,*----, PP 0002 COMITTEE UNCOVERS, ACTS ON TRADE MALPRACTICES 6 PP JPRS 64589 UNKNOWN /IVY SHKA/ I PP 0002 fl-RST QUARTER AZERBAY9ZHAN PETROLEU"r GAS PRODUCTION 7 PP JPRS 64613 KREMSO A. IIVYS"KA// 24/04/1975t v ---- f* ---- f PP 0002 DEEP PETROLEUM,, GAS EXPLORATIO* IN AZERBAY0z"A"Jo OCCURRENCE Of PETROLEU%r GAS 3 PP JPRS 65049 RADZ.HABOVIF //VYSHKAI/ 24104/19750,V----,-N ---- 0 PP 0002 DEEP PETROLEUM, GAS EXPLORATION I* AZEROYOSHANO, SEISMIC EXPLORATION NEEDED 3 PP JPRS 65049 VEKILOVA,.I. //VYSMKA// PP 0002 24f 25 JU" 75 PROBLEMS OF ENGINEER TRAI"I*G, EMPLOYMENT IN AZERBAYDZfIA" 13 PP JPRS 65404 FATALIYEVOI". -t/VYS44K,A// 12/06/1975fV ---- f r PP 0003 LABORf WAGES AND ROUSING IN CAUCASIAO, CENTRAL ASIA AND ALTYA,, LABOR SAFETY FOR WOMEN IN INDUSTRY 4 PP JPAS 65737 "EKMTIYEV,f SO. -. //VYSfIKA// 25/09/1975fv----,*----, PP 0002 OILf GAS EXPLORATION PROSPECTS IN WESTERN AZER9AYbZHA* 5 PP. JPRS 66067 UNKNOWN //VYS"KA// 27/09/1975f v ---- 0,*----,f PP 0002 000000015947 00000005520 000000008306 000000009930 000000009931 000000011~312 000000021120 000000020130. 000000020128 INCREASING THE NUMBER Of "ULTIPLE OPERATION YELLS DISCUSSED 7 PP JPRS 66067 A"UFAIEVAt E. V. 000000009052 - MYSK014OLEKULTARMYE SOEDI*f*IYA SERIYA 9// --/--11969,V----,*0002, PP 0114-0117 TiMER"AL QUENCHING Of LUMI*ESCENCE AND CONFOR"ATIOM TRANSfOftiqATIO*S IN "CRO14OLOECURLES Of SO"E POLY"ERS Mol-34 NP NSA 6ACHKOVSKIlf V. f. 000000004629 //VYSOKOi4OLEKULYA*f4YE SOEDI*E"IYA Ot/ --/---/lq6e,VOolo,f4----, Pp oi?7-0661 CHANGES IN fLUORMENCE SPECTRO Of POLY0114ETHYL- SILOXA*ES AND POLYALU"ODI"ETINYLSIOLXA*ES AS FUNCTIO* Of THEIR STRUCTURAL CHANGES RTC 74-12026-111 TARANI YU. A. 000000009604 //VYSOKOi4OLEKULY*At*YF- SOEDIfAE*IYA A// PP 2020-2026 "ODELI*G T14E DY**MICS-Of LATTICE CRAM BY THE MET"00 Of STATISTICAL TESTING *TC 74-12505-07C ZWDAIMOVI 6. S. 000000008636 //VYSOKO"OLiEKULYAft"YE SOEDINE"IYA A// PP 2405-2412 ACCUMLATION KINETICS Of FREE RADICALS 10 POLY14ERS SUJECTED TO A SI"ULTA94EOUS AND PERIODIC IONIZING RADIATION AND LIGHT *TC 74 1260CI-07E GOLOMBER60, V. 1 000000004630 //VYSOK014OLEKUL;AR*YE SOEVI*E*IYA A// --/--/1972,vool4f*000~f PP 1716-1726 THE EFFECT Of L1644T STABILIZERS ON DECO*POSITIO* Of ESTER GROUPS DURI*G UV IRRADIATION Of POLY 14ETHYLVETMACRYLATE FILMS 01TC 74-12027-111 BYSTRITSKAYAO, YE. V. 0000000.04631 /IVY SOKO"OLEKULYAit*YE $01011CE"IYA A// --1--119?2fvool4f*0006f PP 1727-1736 EFFECT Of STABILIZERS 00 THE KINETICS Of FREE RADICALS ACCU"ULATIO* VURI"6 UV IRRADIATIO14 OF- POLY("ETHYMETHACRYLATE) FIL14S 14TC 74-12026-111 VASILEIMOK, YU. 1. 000000023919 I/VYSOKOMOLEKULYAR*YE SOEVINEIMIYA A// PP 2667-2691 I*CREASE IN THE ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF CARBON BLACK-fILLED POLYETMULEflf NTC 74-13942-111 BARTENEVP G. M. 000000008361 //VYSOK0140LEKULYAR*Yf SOEDI*E*IYA A// --/--/19?3,VO015,,N000?,, PP 1450~-1456 RELATION BETVEEN STRESS RELAXATION AND MECHANICAL LOSSES IN RUBBERS OTC 74 12656-11J VETTEGREINO V. 1. 000000025993 //VYSOKO"OLFKULYAR*YE SOEDIWENIYA A// --/--/1973,VO015,*0006, PP 1909-1912 MEA$UeEi4E%T Of CONCEN'TeATION Of DEGRADATION PRODUCTS 0* SURFACE Of POLY14ERIC FIL14S OTC 74-13226-111 zusovol Yu. A. OOOOOOOZO208' /IVY SOKOi4OLCKULYARNYE SOEDIMENIYA A// '40 V00160*---- f PP 0457-0469 CRYSTALLIZATION AND ANNEALING OF CRYSTALLINE POLY"ERS AT H1614 PRESSURE OTC 75-10427-111 BEZRUK, L. 1. 000000020349 //VYSGKO"OLfKULYARttYE SOEDINENIYA B// --/--/1966,V00l0,M ---- 0, PP 0237-0236 ELECTRON "ICROSCOPIC OBSERVATION ON PARACRYSTALLI*E LAYERS IN POLY"ER FIMILS OTC 74 13153-11f "IKHAILOVA,r S. S OOOOOOOZO371 //VYSOKO#fOLEKUL;$M*YiE SOEvI*f*IyA 9// --/--/1966,VDOIO,,* ---- PP 0524-0527 STUDY Of T44E STRUCTURE OF FILLERS AND POLY"ERS BY ELECTRON "ICROSCOPY WTC 74 13152-111 RAII01SKAYA, 1. M. 000000010771 //VYSOKO"OLfKULY-*Rf4YE SOEDIWE*IYA 0// - -/--/1966,V001O,*---`-, PP 0636-0637 FLUCTUATING CMARACTER Of THE CHANGES IN TME GLASS TMERATURE Of CRYSTALLINE fOLY"ERS ON ADDITION Of S"ALL MOUNTS Of PLAS71CIZERS OTC 74-12219-111 BEZRUK, L. 1. 000000020346 //VYSOKO"OLeKULYAR*YE SOEDI*EMIYA 6// --/--/19690vool loft ---- f. Pp 0160-0101 AN ELECTRON 141CROSCOPIC 4*0 X-RAY 10 VESTIGATION Of THE STRUCTURE OF POLYA"IDE F I Belt S OTC 74 13151-11E SEZR,UKr L. 1. 000000020370 //VYSOK0140LEKULY*A*YE SOEVIAE*IYA B// --1--1lq7Ofvool2p"----f P? 0035-0037. ELECTKOW "ICROSCOPIC AND OPTICAL STUDY OF THE SURFACES OF A-MORPHOUS POLYIMER C4H I P S OTC 74 13150-111 MIKHELEVAf G. A. 000000023918 //VYSOKO"OLEKULYAR,NYE SOEVINEMYA 9// --/--/19?OOVD012f* ---- f PP 0363-0366 ELECTRON-"ICROSCOPIC INVESTIGATION Of T410- LAYER FIBERS BY THE USE Of THE ION-ETCHI%6 METHOD FOR "I CR OSECTI O*-CO*TR ASTI NG PURPOSES NT.C 74-13906-111 ADAMSKI, P. / /VY SOKO"OLEKULY ARMY E SOEDIWE*IYA 0// --/--/1971,VO013,*OOD9,- PP 0666-0666 A STUDY Of TOE OEPE*OEWCE Of T44E ELECTRIC CONSTANT Of POLY14ER SOLUTIONS AT THE O-TEMPERATURE ATS 14Al30R ARYAKIMA,q ". 1. //VYSOKO"OLEKULYARMYE SOEDIWE*IYA 8// --/--/19?ZfVO014,,N ---- j PP 0262-0265 STUDY Of THE PROCESSES Of STRUCTURE FORMATION I" THE FORMING Of POLYIPERIC FILMS NTC 75-11790-111 KARYAKINA, 14. 1. //VYSOKO"OLEKULYAR*YE SOEDIME*IYiA 0// PP 0262-0265 STUDY OF TOE PROCESSES Of STRUCTURE FOR"ATION IN T44E FORMING Of POLY14ERIC FILMS *TC 75-11790-111 SOKOLOVP L. B. //VYSOKO*OLEKULYAROYE SOEDINENIYA B// --/--/1972,VOO14,*----, Pf 0366-0369 A STUDY Of DIFFERENT METHODS Of POLY CO*DE*STATIOM,, USING A METHOD VETER"I*1*6 THE END GROUPS Of A POLY14ER *TC 75-11792-111 SOKOLOVP L. B. //VYSOK014OLiEKULYAR*Yf SOEDI*E*IYA 9// PP 0366-0369 A STUDY Of DIFFERENT METHODS Of POLYCONDE*STATIOWf USING A METHOD DETER%41,NI*G THE END GROUPS OF A POLYMER MTC 75-11792-111 DE"C"E%KO,r S. S. //VYSOJ(O%OLEKULYAR**E SOEDI*E*IYA 9// --/--/1972,VO014,N ---- 0, PP 0553-0537 EFFECT Of A SOLID SURFACE ON THE PHOTOCHEMICAL DEGRADATION Of POLTURET444MES 401T+1 SEMICARBAZIDO GROUPS *TC 74-13294-111 KASTORSKIY, L. P. //VYSOKO%OLEKULY*R%YE SOEDIME*IYA 9// --/--/1972fVO014,*----, PP-0615-0617 INVEST160TION Of THE CROSS-LI%KI*G PROCESS IN A COPOLYMER Of BUTADIENEf ACRYLONITtILE AND VINYLLDENE CHLORIDE MTC 75-11791-111 KASTORSKlYl L. Po 000000011175 000000019627 000000019118 000000019120 000000019629 000000026000 0000000196a8 000000019119 //VYSOKO"OLfKULYAftNYE SOEDIWEINIYA 9/1 -~/-/1972, V00140 it ---- r PP 0615-0617 INVESTI64TION OF TME CROSS-LINKIW6 PROCESS IN A COPOLYMER OF BUTADIENEp ACRYLONITRILE-AND VINYLIDENE CHLORIDE NTC 75-11791-111 KOZLOVR V. T. 000000004620 //VYSOXO"OLEXULYAR*YE SOEDINE*IYA 6J1 --/--/1972#Voo14p*00O4, PP 0315-0316 RADIATIO* STABILITY Of THE 14OLECULES OF AftYLEIRESILOX4ME ELASTO"ERS Of DIFFERENT STRUCTURE NTC 74-12025-111 SERKOVP YA, T. 000000010770 //VYSOKOIMOLEKULY41R*YE SOEVINENIYA 9// --/--/1973,VO015,N----, Pf 0726-0730 - THE MECHANISM OF THE POLYMER PRECIPITATION. FROM CO*CE*TRATED SOLUTIONS OTC 74-122111-111 ZASLAVSKII, V. YA. 000000009498 //VYSOKO"OLEKULTANNYt SOEDINEWA SERIYA 6// --/--/1971,V----,*0012 PP 0049-0055 POSSIBILITY Of MEASURING DFFERfMTlAL FUNCTIONS Of EXCITATION AND IONIZATION BY DOUBLE MODULATION Of AN ELECTRO* BEAM 12 PP SOKOLOV, L. 0. 000000008618 //VYSOKO"OLEKULYAROYE SOEDINf*IYA// --/--/1961pV0003,N----, PF 1369-1376 POLY CONDENSATION AT Tiff LIQUID 6AS -T*TERFACE BOUNDARY NTC 74 12801-07C KARGI*p V. A. 000000020363 //VYSOKO*OLEKULYAR*YE SOEDI*E*IY4k// --/--/1961pvOoo3f*0007r Pp 1100-1101 I*VESTIGATIO# Of POLYTRI FLUOR OC#f LORGETY LE*E "O*OC#tYSTALS NTC 74 12936-111 "OSKALE*KO, L. ff. 000000023888 //VYSOKOtIOLEKULYAR*YE SOEDI*E*IYA// --/--/19721,V ---- j, ff ---- 0, PP 07 26 VOL 149 POLYMERISATIO* AND COPOLY"ERISATIO* Of BUTADIf*f UNDER THE I*FLUE*CE Of BIMETALLIC ORGANOBARIU" COMPOUNDS OTC 74-13969-111 SASOVAf R. V. 000000013456 //VYSOKOIWLEKULY#A#Yf SOEVINENIYA// --/--/1972,VO149,O0O04, Pf 0272-0275 MECHANISM Of THE COPOLY"ERMATION Of 0UTADIE*f WITH STYRENE IM TOE PRESENCE OF.OAGANOLITHIU% INITIATORS 11001flED VITH POTASSIUM TERT MUTYLATE OTC 73-12124-07C KO*DftAT-YEViAo, L. 000000015670 //VYSOKOIMOLEKULYARWYE SOYEDINE*IYA AN USSR// --/--/196?#v0069#N00l0j. PP 0?51-0754 PROTECTIVE EFFECT OF CERTAIN ORGAN OptioSp"OROUS CO"POUWDS IN RADIATION DESTRUCTIO14 *F$Tc-tiT-23-0756-75 KONDRAT-YEVAt L. //VYSOKO"OLEXULYAR*YE SOYEDINEMY4 AN USSe/l --/--/196?fV00090,fl00l0f PP 0751-0?54 PROTECTIVE EFFECT OF CERTAIN ORGAN OPHOSP440ROUS CO"POU*DS IN RADIATION DESTRUCTION *FSTC-HT-23-0756-75 ---RADBIL, T. 1. MYSOKOVOLMLYARNYE SOYEDI*E*lYA 8// --/--/196?fvOO09,*----, PP 0692-0695 C014PATIBILITY OF ACRYLIC OLIGO"ERS MITH POLY (METHYL 14ETHACRYLATE) RTC 74-12221-111 RAZI*SKAYA, 1. *. //VYSOKO"OLEKULY*R*Yf SOYEVI*E*lYiA 8// --/--/1965rV00l0f*----f P? 0636-0637 FLUCTUATING CHARACTER OF.THE CMA*GES IN THE GLASS TWERATURE Of CRYSTALLINE POLYtIERS ON ADDITION OF S14ALL *MOU*TS Of PLASTICIZERS RTC 74-12219-111 SHTAftTK"A*,, 9. P. //VYSOKOffOLEKULYAR*YE SOYEDI*E*IYA 8/1 -/--/1972,VOOII,%----, PP 0412-0415 EFFECT OF T44E SOLUBILIZING ABILITY Of A PLASTICIZER ON THE ACTIVATION ENERGY Of VISCOUS FLOM OF P-OLY(Vl*YL CHLORIDE) SOLUTIONS OTC 74-12220-111 GRIBANOV,r S. A. //VYSOKO"OLEKULY*R*Yf SOyEpIME*IYA 9// --/--/1973,VO015,0 ----- PP 1105-1110 C"A*6E Of SUPRA"OLECULAR STRUCTURE Of POLY ET" LEMETER EPHTM ALATE IN *"ORPMOUS STATE RTC 74-12222-111 POMP V. 6. .-.//VYSOKO"OLEKULY#A*YE --/--/1971pV0013f*000lf ENGLISH TITLE NOT GIVEN *IITIS-TT-74-56060 SOYE9I*I*IYA SERIES 0// PP 0004-0005 TSVEIMKOVO, V. *. //VYSOK014OLEKULYARNYE --1--119710,V0013f%0006f ENGLISH TITLE 910T 61VE* **TI S-TT-74-56060 SOYEDI%I*IYA SERIES 9// PP 0416-0427 0 0 000000016097 0000000066.40 000000006838 000000006839 000000006641 000000005275 ODD000005276 000000005277 //VYSOKO"OLEKULYARtlYE SOYEVINIWIYA SERIES 0// __/__/19?1rVO013,N00lOf ENGLISH TITLE NOT GIVEN * IN TI S -TT-74-58 06 0 POOLAKP T. K".- MYSOKOMOLMLYAR01YE --/--/1972,rV0014,,W0002,, ENGLISH TITLE NOT GIVEN *%TI S-TT-74-56060 WBORUSOVA, T. 1. / /VY SOKO"OLEKULYARNYYE __/__/19710,V00130*0006v NO ENGLISH TITLE * NTIS TT 74 58060 PP 0706-0709 SOYEDIWNIYA SERIES B// Pf 0127-0131 SOY EDINEIMIYA/ P? 0621-0624 BASOVP N. 6. //VYSOKONOLEKULYAR*YYE SOEDI* SERIY-A i0// 010007f ff 0068-0074 SUPER-RADIATIO* Of COWNSED XENO* DURING EXCITATION VITH FAST ELECTRONS Pfl2 fTD-HT-23-272-24 Pomo"Aftmof V. A. //VYSOKO"OLEKULYAR*YYE SOYEDI*E#lIYA// --/--/1974oV0016,,N0003f PP 0553-0557 THER14AL DEGRADATIOW OF fOLYPERFLUOROTRIAZI*ES 9 pp DISTRIBUTION Ll"ITED TO U. S. GOV'T A6E*CIES ONLY COPYRIGHT IWORMATIO* OTHER REQUEST "UST BE REFERR TO fTD AIR/FTD-HT-23-251-75 i9A**YK#I, 0.- A. //VYSOKOPROCH*YYE *E~"AGAITWYI SPLAVY// /197 3,, V ---- f* ---- 0 Pp OOZO-0033 EFFECT Of ALLOYI*G Of it-SOLID SOL.UTIO* 0* AGING PROCESSES IN AUSTENITIC STEELS 6 PP JPRS 61605 ALEKSEYE*KO, ". G. //VYSOXOFROCH*YYE *E"AGVIT*YYE SPLAVY// --I--11973fv ---- f Pp 0096-0100 FEATURES OF PHASE CO*POSITIO* AND PROPERTIES OF PRECIPITATION MM9E%I*6 AUSTEWTIC STEELS 5 PP JPRS 61605 ALTSMULE4, V. S. MYSOKOTE"PERATUOMAYA OCHISTKA GAZOV OT SERMSTYKH SOEDIMEMIYA// --I--11969fv ---- f* ---- f PP 0001-0146 PURIFICATION Of 64SES THROUGH 141644 TE'"PERATURE RENOVAL Of SULFUR CO%POU*DS TRAIASLATIOW Of "0*0 "TC 73-10695-139 AOIDAYUSHKEVIC41, ". B. MYSOKOTE14PERATUR144YA TEPLOFIZIIKA// --I--11969fv ------ N ---- f PP 0036-0045 ELECTRIC "C PREMEATER FOR THE STUDY Of PROCESSES HEAT- A*0 A 0ASS EXC44MGE 194 MC SP07S 14 PP Alft/FTD-10(RS)T-0042-76 000000005278 000000009269 000000021023 000000003473 000000014176 000000008856. 000000007628 000000022206 YELYUTIN, V. P. //VYSOKOTE"PfRATURNYYE 14ATERIALY: POLUCHENIE I --/--/1973,,V ------ *---- j Pp 0001-0006 ALSO PP 399, CHAPTER 2 PROPERTIES OF +11614 TEMPERATURE MATERIALS ,BASED ON fll6M-"ELTI*G METALS, COINPOU-NDS AND 6RAFHITE *FSTC AST-18401-036-75 0000000Z.5169 FIZIKO-KiHIMICHESKIYE SVOYSTVA VYSOKOTEM'PERA TURl#YK9 FtATERIALOV ItETALLURGIYA// KUC441*SKIY, 6. S.~. //VYSOKOVOL"T%YYE I"PUL*S*YYE KOINDENSATORY EINERGIYA LENINGRADSKOYE OTDELERIYE// PP 0001-0175 t(16'H VOLTA6f PULSE CAPACITORS 183 PP Alft/FTD--MC-23-2670-74 ALEKSEYEVP S..M. //VYSOTNYYE I KOS"ICNESKIYE SKAFANDRY// PP 0001-0260 tfl6'H ALTITUDE AND SPACE SUITS "ASA TT f-15j165 CHIKIN., S. YA. //VYSSHAYA "EDITSINSKAYA S-HKOLA V SSSR// ---- r PP 0166 HIGHER MEDICAL SCMOOL IN TfIE USSR ACSI K 5369 CHIKINP S. YA. //VYSS44AYA "EDITSI*SKAYA S44XOLA V SSSR// --/--/1973fv ---- P* ---- p PP 0186 HIGHER MEDICAL SCHOOL IN THE USSR *ACSI K 5369 SI"o*OVr P. V. //VYSSMAYA *ERV%AYA DEYATELO*OST' CHELOVEKA: ---- f PP 0001-0175 HIGHER NERVOUS ACTIVITY Of "AN: MOTIVATIONAL- EMOTIONAL ASPECTS *WASA TT F-16453 140TIVATSIOflf4O-ElqOTSIOI#ALI'l#YYE ASPEKTY// SlMoWOvr P. V. //VISSHAYA "EAV*AYA VEVATfL*OST CMELOVEKA// PP 0001-0175 -HIGHER NERVOUS ACTIVITY Of MAN: MOTIVATIONAL- EMOTIONAL ASPECTS WASA-TT-F-16453 GOSI"f ". YA. //VYSS#IAYA SffKOLA// --/--/1971,f v---- f* ---- f ?p 0001-0196 PRODUCTION Of CERAMIC CONSTRUCTION MATERIALS FSTC-VT-23-0749-74 6051140 N. YA. //VYSS-HAYA SHKOLA// --I--11971fv ---- t* ---- I Pp 0001-0196 PRODUCTION Of CERAMIC CONSTRUCTION MATERIALS FSTC-MT-23-0749-74 ALEKSANDROVt 6. 140 000000015185 000000006905 000000011060 000000003872 000000015325 000000018524 000000016065 000000015658 000000024900 //VYSSMAYA SHKOLA// HIG14 VOLTAGE TECHNOLOGY *(FT0 ID(RS)T-0055-76 PP 0179-0521 SOLUf)UEVf V. R. //VYYEDYE*IYE V Z*YERGYET ITKF POCyVOOBRAZO VANIYA// Pp 0001-0129 INTRODUCTION TO ENERGETICS OF SOIL FORMATION NTI S-TT-74-56 054 LAVRINENKO, D. D. //VzAiiqooE,A,STVIE DREVESNYKH POROD V RAZLICHNYKH TIPAKH LESA// PP 0000 INTERACTION OF -WOOD SPECIES 19 DIFFERENT TYPES Of FORMS 331 PP, INTI S-TT-70-57224 8A,RASHIENKOV., V. S. //VZAI"ODEYSTVIYA VYSOKOEflER6ETIC"ESKIKtl CHASTITS I ATO"10KPt YADER S YADRA"I// PP 0001-0267 INTER.ACTIO*S Of lHIG* ENERGY PARTICLES & ATOMIC NUCLEI WITH *UCLEI 370 PP AIR /f TO-"C-23-2670-74 OSIPOV. V. T. //VZiAI"ODEYSTVIYE RAZ*YKH VIDOV TRANSPORT I KO*TEYf4ERNYYE PEREVOZKI// Pp 0000 INTERACTION BETMEE* VARIOUS TYPES Of TRA*SPORTATIO AND CO*TAI*EA TRANSFER fSTC--HT-23-0466-74 OSIPOV. V. T. //VZAIMODEYSTVIYE RiAZfAYK#f VIDOV TRA*SPORTA I KO*TEY*ERYYYE PERVOZKI// INTERACTION BET-WEE* VARIOUS TYPES Of TRA*SPORTATIO AND CONTAINER TRANSFER FSTC-HT-23-0466-74 KO*IDRIKOVP e. *. //VZRYV*OYE DELO SO #66/25f eOR-BA S YADOVIT. 6AZ. PRI VZRYV// ---- p PP 0139-0149 A AETMOD Of OETE*91I*1*6 I*FLA"AOILITY Of EXPLOSIVES FSTC--HT-23-0658-74 KO*DRIKOV, 9. *. //VZRYVf4OYE DELO Se 066/25, BOR-94 S YADOVIT. 6AZ. ?RI VZ*YV// PP.0139-0149 A 94ETMOO Of DETER01NING INFLA"ABI.LITY Of EXPLOSIVES FSTC-OT-23-0856-74 MOLOCH, JufR6f* //WACHSAHKEITSPROG*OSE "ITTfLS C"PUTER*NALYSE DES SPOINTAKEN ELEKTROENZEPIfALOGRApt"S// ------ Pp 0001-0101 METHODS FOR C091PUTER ANALYSIS OF SPO*TMEOUS ELECTAOE%CEPJ4ALO6RA`MS- 101 PP 000000005279 000000005ZOO 000000002353 000000007477 000000006377 000000015653 00000006080 .000000022680 *FSTC 1619-75 *FSTC AST-16201-004-75 WICKERT' K. //WAER"E// --/--/1q?2"VOo?s"*OO06" PP 0132-0133 THE BEHAVIOUR Of P440SPHORUS CO"POUNDS IN FUR"ACES NTC 74-12160-21D WECHSLER,, DAVID //WAIS KASIKIRJA: -WECHSLERI* AIXUISTEN Pp 0001-0095 TABLE Of CONTENTS AND PREf.ACE WAIS "ANUAL WECHSLER ADULT If4TELLIGE*CE SCALE 103 PP CSO 6317/1000 COMPLETE SPECIAL u*KNOWN //WALKA "LODYCR// 01/06/19?5f v----,* ---- 0 fSZ"P PLENUM SETS TASKS; PLE*U" RESOLUTIOW*2 PP JPRS 65514 ALYKKYYSASTEIKKO// 0 Pp 0004 KUROWSKI DELIVERS REPORT, "ARTINP P. / /WARME / / --/--/1971lVo077p*00051 PP 0111-0124 CONTRIBUTION TO THE LEAKA6E CALCULATION Of LAOYRI*Tff GLANDS C.E. T0-6704 FREIER, R. K. 1 1W PA"E / / --/--/1972,VOO?6,*OO03, PP 0057-0062 OXYGE* DEFICIE*CY CORROSIO* C. E. TRANS 6620 UNKNOWN //WARSAW DOMESTIC SERVICE// 17/10/19?5fV ---- PP 0001-000 "ORE 0* LEADERS* SPEECHES TO MARITIME WORKERS; GIEREK ADDRESS 3 PP fOIS-EEU-75-2030 20 OCTOBER 1975 Z"ARLICKI, S. 11WARSAW, SZKOLA GLO-W*A GOSPODARSTVA WIEJSKIEGO' ZESZYTY --/--11971PV0007f*----,, PP 0173-0163 T44E EFFECT Of THE STORAGE Of RAW "ILK AT VARIOUS TEMPERATURE ON ITS CONTENT Of FREE VOLATILE PATTY ACID ,RTC 74 13022-06M RUEBf F. I/WASSER LUFT U*D BETAIEB// --1--11972fV0O16f%----, PP 0375-03$1 TESTING AND ANALYTICAL EgUlf"ENT FOR DUST AND SMOKE WTC 74-12604-136 NAUKOWE TECHROLOGIE ROLNO SPO,ZYWCZA// 000000010934 000000004358 000000025705 000000009342 000000005360 000000025533 000000016382 000000009550 UNKNOWN //WASSER LUFT U*D GETRIEB// PP 0355-0356 DUST SEPARATION I"PORTA*T ELE14ENT Of ENVIRON14ENTAL PROTECTION INTC 75 10196-13a UNKNOWN //WASSE9 LUFT UND BETRIES// --/--/1973,V001?,N----, PP 0356 BIO DETERGENTS *0 HARMFUL EFFECTS *TC 75 10195-11K UNKNOWN //VASSER LUFT U"D BETRIEB// --/--/19?3,V0Ol?,fAO009, PP 0319 THE REMOVAL Of TAR-TYPE SUBSTANCES fR" FLUE GASES NTC 74-12665-13B P-OETSCHKE, fl. //WASSER, LUfT UND BETRIEB// --/--/19730'vo017f*----' PP 0337-0341 lflSTRUf4E*TS 4*0 PROCEDURES FOR THE EXPLORATIO" OF THE OCEA*S NTC 75-10199-0$J SCHULZ, EBERHARD /IWASSERVIRTSCMAfT-WASSEftTEC#INIK// --/04/1974f v ---- f* ---- f PP 0126-0129 WATER SUPPLY, WASTE WATER PURIFICATION MEASURES 1* MAGDEBURG BEZIRK 6 PP JPRS 62469 VENTZ, DIETER //iWASSER-WIRTSC,HAFT--UASSEATEC4f*IK// --/05/1974, PP 0167-0169 14EASURES TO I"PROVE LAKE WATER OUTLI14ED 7 pp JPRS 62681 SC"UTTE, H. //WASSERWIRTSCH AFT// --/--/1972,VO022,* ----- PP 0365-0367 POSSIBILITY OF USI*6 tlYVJtOCYCLO*ES FOR THE PURIFICATIO" Of fLU"E AND WASH WATERS FR" SUGAR FACTORIES *EPA BTR 563-75 KOEGLER, KLAUS //WASSEitUIRTSC,HART--VASSERTECiif4lK// --/12/19741V----'vOo12' PP 0399-0400 SHORTCOVINGS CITED I'M 41ATER "ANAGE'ME*T INNOVATOR -ACTIVITY 5 Pf JPRS 64126 KISHOWI, S. //WATER// 29/0511974fv ---- 1%0021 AMD *0 22 ADVANTAGES OF IqULTIPLE STEP BIOLOGICAL 000000023633 000000023873 000000009551 000000009324 000000000692 000000000847 000000016735 000000004746 000000009538 THE LASER AS A. WEAPON FSTC-MT-23-1259-75 WEGER, vow 01. //wEHRMEv "sc"R --/--/1975,vV-7--#"000lr PP 0006-0011 CYAINDIE POlS0*1*G A*b THEAPAY ACSI 9 5562 ALBRECHT, VON 6. J. //MEHRMIED lqscflt// --/--/1975,V----,*00011 PP 0012-0014 PROBLEMS Of MUSTARD GAS POISONING ACS1 K 5561 SCHENK, VON J. //WEHRME0 "SCflR// --/--/1975fV ---- tfloooll P? 0015-0017 PROBLEMS Of S014AN POISO*ING THERAPY ACSK K 5560 WEGERP VON IN. /IWE144"EDIZI*ISCHE "O*ATSSCHftIFT// P? 0006-0011 CYANIDE POISONING AND THERAPY Acsl K 5562 ALBRECHT. 6. J. /IVEHRMEDIZINISCHE 910*ATSSCHRIFT// --/--/1975,V----,*00011 PP-0012-0014 PROBLEMS OF MUSTARD GAS POISO*It#G *ACSI K 5561 SCHENK, J. //WE+llt%EVIZIf4ISCflE MO*ATSSCHitlFT// --/--/19750V ---- o*000lo, PP 0015-D017 PROBLEMS Of SOMA* POISO141*6 THERAPY *ACSI K 5560 LONRISCH, LOYMAR //WEHRPOLITISC-"E INFORMATION// 21/02/1974f ---- f PARLI"E"TARlA*S ASK FOR SOMILLION ANNUALLY FOR IMPROVED NCO TECHNICAL TRA101*6 3 PP CSO: 61Z011663 COINPLfTED SPECIAL LOflRISCH, LOT44AR //WEflRPOLITISCHE INFOR"ATIO*// 06/02/1975,V----0,14 ---- f PP 0002-0005 A. STRATEGIC SITUATION I'M EUAOPE B. THREE *ATO COUNTRIES EVALUATING TA14K 6U"S CSO 6120/1609 COMPLETE SPECIAL REUMEUSER' ""S //WEHATECH-MIK TEC"lK// PP 0046 THE FUTURE ARMORED ARTILLERY OBSERVATION VEHICLE Of TOE OUNDESWEMA (WEST GER14AN ARMY) DISTRIBUTION LIMITED TO U.S. GOVERNMENT O*LY 000000016569 000000016571 000000016570 00000OD11057 000000011068 000000011067 000000023997 00000001D976 000000011296 F STC-OT-23-359-7 5 PHILLIP# JOHN S. !IWE+IftTECH*IK UND MIRTSCHAFTI/ --/--/1975,V ----- *00010, PP 0027-0029 AA flISSILES fOR THE 1960'S *FSTC AST-114OI-017-75 ZWAR6, E. - //WfflRTECM*IK// --/--/1972fv ---- owoooll PP 0025-0029 THE "OST I*PORTA*T TYPES OF FIREAR"S--PMYSICAL COMPARISO* Of 'TMEIR FUNCTIONAL PRINCIPLES fSTC-MT-23-0451-74 VIAROA, T. //VEMRTECH*IX// --/--/1972,V----,*00020 PP 56-0059 THE TA*9 DESTROYER GU*S+IIP REFLECTIONS AFTER VISIT THE 9TH INTERNATIONAL HELICOPTER FORUM ON THE 9TH AND IOTM Of JULY 1971 IN BUECKEBURG FSTC-HT-23-0450-74 HAUSEWBLASI 0. //WEHRTfCfl*IK// --/--/1972,V----,,NO003,, PP b108-0110 PROBLE"S CAUSED BY THE TRACK ADJUSTER IN TRACKED VEHICLES 41ITIH M*T-MMEEL DRIVE 9 pp AR"/FSTC--flT-23-0624-73 SIR*, )d. //WE-HltTECflNIK// --/--/1972,,V----,*0009, Pp 0375-0377 SEARCHL16MTS USED FOR MILITARY PURPOSES 6 PP Aft"/FSTC-HT-23-1533-73 BAEMRP HERM"N //WEHRTECHNIK// --/09/1972,V ---- PP 0370-0373 9TR INTERNATIONAL HELICOPTER FORM 9-10 JUN 71 6 PP GUO FSTC-flT-23-111-73 DIETER, "EMLITZ //WENRTECMNIK// --/--/1973,V----,*0003, PP 0095-0099 INCREASE I* THE PERFOR"A"CE Of 6U* TUBE WEAPONS EXTERNAL AMD TERMINAL BALLISTICS fSTC-HT-23-553-74 ALBINI ZAm*ER //WEflRTECH*IK// --l--/1973'V----f*00060 Pp 0264-0267 THE EFFECTS Of A""U*ITIO* f STC-"T-23-0605-75 GERDO, OEWIINSEM //Wff4RTECfl*IK// 000000023250 000000005563 000000007419 000000005281 000000005282 000000014859 000000005565 000000013574 000000006341 DIA LN 511-74 UMKMOWM IMELD PREPARATION DIRECTIVES FOR DIFFERENT END PREPARATIONS FUSION BUTT I#ELDING OF STEEL PIPES// WELD PREPARATION DIRECTIVES FOR DIFFERENT END PREPARATIONS FUSION BUTT WELDING Of STEEL PIPES BISI 13170 UNKNOWN //WELD PREPARATION DIRECTIVES FOR DIFFERENT END PREPARATIONS FUSION BUTT WELDING OF STEEL PIPES// --/--/1973, v---------- 0, WELD PREPARATION DIRECTIVES FOR DIFFERENT END PREPARATIONS FUSION BUTT WELDING OF STEEL PIPES BISI 13170 UNKNOWN //WELDING IN NUCLEAR ENGINEERING// HIGH TEMPERATURE U*STABILIZED AUSTEMITIC STEEL X6CR"11611 FOR SOVIU" COOLEC REACTOR VESSESL SUO"ERGED ARC WELDING ERD/ORML-TR-4033-75 UNKNOWN //WELTV0CHE// Z4/10/1973f V----,f4---- EUROPE'S RESPONSIBILITY TO THE MORLD, TO THE "IDDLE EAST 4 F? CSO 6020/1033 C014PLETED SPECIAL UNKNOWN //WE* HUI PAO// f Pf 0001 SHANGHAI SUBURBS URGED TO I*PLEIME*T THE TACHAI CA"PAIG* 5 PP GUO JPRS L/5632 U*K*OW* //UE*-WU// --/--/1975,V ---- 1*0004t PP 0041-0044 ARCHEOLOGY SERVES PROLETARIAN DICTATORS-HIP 8 PP JPR S 65494 80"RAM, KURT .//WERNTECHNIK// --/--/1975,V----,*0010,, PP 0512 ALSO PP 514f 516 LUCHS APC I'M PRODUCTION *fSTC AST-11201-001-76 LUDWIG, H. J. 11WERKSTATT U*0 METAIM/ --/--/1q?OjVO103"*Oolo" PP 0707-0793 "AMUFACTURE OF "OTOR VEHICLE WHEELS BY FLOQ- FORMING AND SPINNING BISI 12660 STAUDI*GERP H. 000000019066 000000019577 DOOOOOO19869 000000008521' OOOOOOOZZ325 ODOOOOQ25692 000000025063 000000021307 000000001670 //WERKSTATTSTECti"IK ZEITSCHRIfT I*DUSTRIE fERTIGUNG// --/--/19?3,,V0063j.N0006o PP 0445-0452 HEATTREMENT Of STEELS AND WELDED JOINTS CE. TRANS 6547 GOLf, K. //WEPKSTATTSTECHflIK// --105/1974f v------- PP 0266-0291 AUTOMATIC FORGING PLANT FOR ANTI-fRICITION BEARING OISI 12772 HERBSLEB GUENTER //VERKSTOffE KORROSION// --/--/1969f V00200,*0009,r PP 0762-0772 THE EFFECT Of TNE TIA*IUlq CONTENT ON THE ACTIVE CORROSION OF FERRITIC R-STEEL 4*0 AUSTE*ITIC CR--*I-STEELS IN SULFURIC ACID NASA TT F 15994 UiqLA*Df F. //WERKSTOfff KORROSIO*// --/--/1973,VO024,-NO0030, PP. 0191-0199 THE ROLE OF ALKALI METAL SUPLHATES IN HIGH TEMPERATURE CORROSION FORMATION Of SULPHIDES BISI 12431 U"LA*D.. F. //VEAKSTOffE KORROSIGN// --/--/1973,VO024,-NO003, PP 0191-0199 THE ROLE Of ALKALI METAL SUPLHATES IN HIGH TE"PERATURE CORROSION FOR"ATION Of SULP441DES BISI 12431 SERA"EK.0 E. //VERKSTOFFE KORROSIO"// --/--/1973fV0024f-N0005r PP 0372-0376 THE DEFINITION Of CORROSION A66RESSIVITY Of T14E ATMOS"ERE WITH REGARD TO CARBON STEEL alsi 11776 WORC*, if. //VEJtKSTOfFE XORROSION// --/--/1973,V0024,*0010f PP 0072-0660 THE INFLUENCE OF SURFACE STRUCTURE AND CHEMICAL CO"POSITION ON THE LOCALISED CORROSION OF NICKEL 140*OCRYSTALS BISI 12927 00"01, //WERKSTOFFE KORROSIO*// --/--/1974lvo025fw0002o PP 0097-0104 THE DETER"I*ATION Of PERFORATING POTENTIALS VITfl SPECIAL REFERENCE TO M GALVO-NA-KINETIC METHOD OF "EASUREME*T BISI 12559 "ATTING,, A. 000000005815 000000013863 000000012529 000000012824 000000006394 000000021229 000000001953 000000026001 //WERKSTOFFE U#0 KORROSION// --/--/1967#vooiso% ---- 0 PP 0401-0406 PRESENT DAY i(WONLE06E CONCE9MIN6 A6ElM6 Of GLASSFIME REMOACED PLASTICS 4#40 ATTEMPTS AT A "ECHAMICAL TECHNOLOGICAL INTERPRETATION OF THE PME*O"EMO" NTE 74-13379-111 RAH"ELj, A. //WERKSTOFfE UWD KORAOSIOA// --/--/196?i?VOOISo*0003,r PP 0193-0205 STUDIES ON THE CORROSION OF CERTAIN 14ETALS AND "ETAL OXIDES I* SODIU" HYDROXIDE "ETALS *TIC LB/6/501/043 "ACHU, V. //4)ERKSTOFFE U*D KORROSIO*// --/--/19660,V0019r"----o PP 0566-0595 PREPARATION OF "ETAL OBJECTS FOR ELECTRO- PHORETIC DEPOSITION Of LACQUER NTC 75-10952-11C GUNTER HERSSLED l/WERKSTOFFE U*D KORROSIDM// --10911969,VO020f*0009o, PP 0762-0772 I*FLUE*CE OF T44E TITMIU" CONTENT Of THE ACTIVE CORROSION Of FERRITIC CflRO"IU`" AND AUSTEMT CHRO"IU" NICKEL STEELS IN SULPHURIC ACID NASA-TT-f-15994 AKSTI*ATO ". m. //VERKSTOffE UWD KORROSIO*// --/--/1970,VO021,*0004, PP 0273-0261 ORGANIC CORROSION MIBITORS: VIECHAMIS-MS Of ACTION AND CHARACTERISTICS ATS 1592-GJ AKSTINATP M. fl. //WERKSTOFFE U"D KORROSIO*// --/--/1970fVQ021f*0004j PP 0273-0261 OR6491C CORROSION INHIBITORS: 14ECHA*IStlS Of ACTION AND CHARACTERISTICS ATS 1592-GJ HIRTHO F. W. //WERKSTOFfE UND KORflOSIOfl// --/--/1972f V00231% ---- f PP 1112-1117 STUDY Of TOE INDIVIDUAL NECAAWIS"S GIVING RISE TO THE DESTRUCTION Of COPPER UNDER CAVITATION IN AQUEOUS "EVIA MTC 74-11961-11f mistTo, F. v. //WERKSTOfff UND KORfOSION// --/--/1972,VO023,*----, PP 1112-1117 STUDY Of T44E INDIVIDUAL "ECHMISIMS GIVING RISE TO THE DESTRUCTION OF COPPER UNDER CAVITATION 10 AQUEOUS -MEDIA *TC 74-11961-11F 000000021856 000000OZ2612 000000000061 000000015589 000000016016 000000012613 000000012908 BAUD, J. //VEftKSTOffE UND KORROSIOW// --/--/19?2,VOO23,*OO10, PP 0676-0660 EffECT Of ADHESION Of SCALE ON CONCENTRATION NEAR THE SURFACE Of STEELS sisi 11119 LOSSP C. //VE,RKSTOffE U*D KORROSIOV// --/--/1973,VO023,*----,r PP 0036-0046 MECHANISM Of EROSION CORROSION IN FAST-FLOWI*G LIQUIDS NTC 74-11966-11F 0 LEISTIKOV., S. //WERKSTOFFE UND KORROSIO*// --/--/19730 V0024,r* ---- 0, PP 0269-0273 CORROSION TESTS 014 WELDED SHEETS OF 114COLOGY 600 IN SUPERMEATED STEAM *TC 75 10694-11F WORC#lF fl. //VERKSTOfff UND KORROSIO*// --/--/1973,,VO024,.*0010,r PP 0672-0680 INFLUENCE Of SURFACE STRUCTURE ON PIE PITTING CORROSION OF NICKEL S1146LE CRYSTALS * sISl 12927 KATZ, W. //WERKSTOFFE U*0 KORROSION/t --/--/19?3,V0025,*0009, PP 0790-0795 PRO6RESS IN "ATERIALS SHOWN AT THE 17TH AtREMA PART 1 "ETALLIC "ATERIALS * 6151 12924 %FORSTER, F. //WERKSTOfFTECfl*IK// --/--/19?4pVO0O5r *0003f PP 0159-0167 NONDESTRUCTIVE IN-LINE TESTItOG Of WELDED PIPE FOR DEFECTS I* PARTICULAR FLAT SPOTS "B 9311 UNKNOWN //WEST GER"010 FEDERAL "IMSTRY Of DEfE*SE-AR"ED FORCES PROVING 6ROUY40 91 AT MEPPE// FINAL TEST REPORT `F46-041603/A606 ON TESTING Of PRESS "OUNTED 00 SE"I-TRAILER FSTC-MT-23-0760-75 0 DAIX dl PIERRE //#KAT I K*OiW Of SOLZ#if#ITSY* (REVIE40 Of BOOKM REVIEW Of BOOK WHAT I KNOW OF SOLZMEVITSY* 6 PP CSO: 6019/0353 COWLETED SPECIAL SAVA, S //WMI"i DAIGAKU KIYO VAI-3-BU KOGAKU// -1-11973,,V00071*0004o PP 0177-0197 COUPLING TffEOftY Of DIELECTRIC OPTICAL 000000023732 000000004639 000000022315 000000009784 000000009781 0000600QO?24 000000013566 000000023975 000000020443 WAVEGUIDES BASED ON VARIAT"AlON PRINCIPLE NTC 74 12945-20F MIERZEJE-WSKI, SLAWOMIR //WIA0"0SCI STATYSTYCZ#iE// --/12/1974t V ---- PP 0037-0039 DATA GIVEN 0* LAND USEo SOW" AREA IN 1974 7 pp JPRS 63919 ut4K*OW* //WIADO14ISCI TELEKOMUfAI.KACYJ*E// --/--/1973,V----,*0009, PP 0035-0036 24-C"Afl*EL PULSE CODE "ODULATI.014 TELEPHOINE EQUIPMENT Of THE TCK-24 SYSTE" AND CITEDIS ELECTRO-NIC SWITCHING SYSTE% CSO: 6341/1326 C014PLETED SPECIAL BOCZEKO JAN //WIADO"OSCI EKOLOGICZE*// --I--Ilg?3,Vl9f*0003r PP 0245-0256 SEX ATTRACTANTS A*D OTHER PHERO"ONES OF INSECTS AND MITES *NTIS TT 75-54020 "ARAWSKI,, CZESLAW //401ADO"OSCI PARAZYTOL06ICZf4E// --/--/196?pV0O13r*OO04v PP 0565-0590 STUDIES ON T44E OCCURRE94CE Of LARVAE Of CATTLE GRUB, HYPODERMA BOVISr IN THE VERTEBRAL CA*AL Of T44E *NI'MALS, 6 PP NTIS-TT-73-54066 MARKIEWICZ, K. //VIADO"OSCI PARAZYTOLOGICZ*E// --/--119?3,tV0019,,#0005o PP 0707-0716 THE ACTIVITY Of TRANSOINASES IN SERU" AND HE"ATOLOGICAL 194VESTIGATION I" THE COURSE OF HYPODER14ATOSIS I* CATTLE *mTIS TT 76-54016 JACEKf KRYSTYOA I/WIADO*OSCI STATYSTYCZ*E// --/12/1974fV----,*0012, PP 0001-0005 LEVEL AND STRUCTURE Of CO*SU"PTIO* ANALYZED 13 PP JPRS 63915 "IERO"IIMEK, JAN. //WIADO"OSCI STATYSTYCZNE// --/12/,1974p'V----,*0012, PP 0033-0034 DEVELOP14ENT Of INFORIMATIO* SCIENCE 1.14 1973 OUTLINED 5 PP ORS 63657 FERE*Cf Z916NIEW //WIADO"OSCI STATYSTYCZ14f// --/03/1975,V ---- o,*----, PP 0035-0037 LIVESTOCK CEf4SUS FOR DECE"GE4 1974 PUBLIS+IED 7 PP JPRS 64976 000000002451 000000003677 0000000232?5 000000005284. 000000023221 000000002464 000000002198 0000000103?3 FERENC, Z8IG*lEV //WIADOMOSCI STATYSTYCZME// --/03/19751 v ---- f* ---- p PP 0035-0037 LIVESTOCK.CE*SUS FOR DICE14SER 1974 PUBLISHED 7 PP JPRS 64976 4RZESIAK" "ARIAN 114#IADO*OSCI STATYSTYCZ*E// --/0711975,V----,*0007, PP 0014-0017 DATA ON AIR POLLUTION AND PROTECTION REPORTED 12 PP JPRS 66011 KAPELUSZMYJ, MDRZEJ //WIADO"OSCI TELEKOMUNIKACYJ"E// --/06/1974J*v----,*0008, PP 0041-0056 ENVIRON"ENTAL PROTECTION FRO14 ELECTRO"AWTIC RADIATION DESCRIBED 13 PP JPRS 64532 TUERK, V. * C HR //WIE*ER KLIOISCME VOC+lE*SCHR FT// --/--/190?fvoo2o,* ------ Pp 015 -0162 p 01, SEPTIC DISEASES QIT## ATROPY,,Y 0 THE SY STEM *"C 1711 9OLZA*O, K. //WIE"ER KLINISCHE Q6C"f*SC"RIFT// --/10/19?3,V0065,,*----, PP 0667-0661 THE I*FLUEMCE OF A ZEROC41LORIE DIET PERFORMANCE IN OVERVEIGMT 410"E* VITH CIRCULATORY SYSTEVIS WASA-TT-F-15711 GRANULOCYTE ON CARDIAC *OR"AL "OF"A"*, ELISE //WIENER PRAEMISTORISCHE ZEITSCHRIFT// ---- PV0015f* ---- r PP 0062-0101 PREMISTORIC SALT MINE Of TME MALLSTATT SALT FORMAT ERD/OR*L/Tit-4057-75 UNKNOWN //VIE*Eit ZEITUNG// 0110611975fv ---- f* ---- 0 Pp 0003 .ADDITI"AL SPEECHES AT AELSINKI CONFERENCE; AUSTRIAN C44AOICELLOR KREISKY 3 P.P F81S-NEU-75-150, 4 AUGUST 1975 BORZYSZKOVSKAe ELZBIETA //VIES -WSPOLCZESPA// --/05/1975f v------ Pp 0104-0110 DEVELOP"E"T PLAN FOR SUGAR. INDUSTRY OUTLINED 6 PP JPRS 65439 ZARZUELO //WILD BIRDS AS CARRIERS AND DISSE"I*ATORS Of NEWCASTLE DISEASE// //U%Kf#OVN// PP D049-0062 WILD BIRDS AS CARRIERS AND VISSE"I'MATORS Of 000000010133 000000018263 000000007245 000000011447 000000001714 000000023154 000000013582 000000017129 000000003998 NEWCASTLE DISEASE *NTIS TT 74 53410 UNKNOWN //WILD HEERSRU66 AGO CH-9435, HEERSAU66j, SWITZERLAND// ---- ov---- SPECIAL PURPOSE MILD-T20 THEODOLITE: SPECS AND OF 3 MWLIM INSTAUCTIM FSTC4T-23-0719-75 000000013554. U"K*OWM 000000002107 //Ul*DKA*AL"ESSU*6EN A" "ODELL EINES SENKRECHTSTATERS 1BEI ALLEN MOGLICHEN 'A*IDLASWII#KEL?t --/--/1976.3301V ---- *0 N ---- PP 0077-0128 SUIM"ARY OF VAX 1919 AIRCRAFT DEVELOPMNt PROGRAM FOR GOVER*"ENT USE ONLY *14ASA TT F 16129 BAUDERO R. //VIRKEREI- UND STRICKEREI-TECMMIK// --/--/196'8fV----,r,N0O060, PP 0305-0309 THE DEPENDENCE Of ONE-A*9 TUO-DI"E*SIO*AL STRESS- STRAIN PROPERTIES AS WELL AS OF THE RELAXATION BEHAVIOR OF-ELASTO"ERIC RASCHEL POWER NET ON THE f4AMUFACTURING CONDITIONS ON THE RASCHEL MACHINE NTC 75-10954-11E UNKNOWN //WlftKEREI- UND STRICKEREI-TECHIMIK// --/--/1966,V----,*ooogf PP 0477-0476 NEU MANUFACTURING PROCESS FOR LADIES" HOSE AND PANTYROSE NTC-75-10953-11E ALBINUS, A. . //WIRKEREl-UMO STRICKEftlf-TECfi*IK// --I--119?3fv----,*0002, Pp 0061-0064. ALSO PP 152-155 MACHINE AND TREAT14E*T ORIENTED BARRI*ESS IN CIRCULM KNITTED FABRIC, FOR" SET POLYSTER YARNS *TC 74-11990-IIE ALBINUS0, A. //MIRKEREI-UMO STftICKf4tIE-TfCfl*IK// --I--11973fv----,Nooo2f Pp 0081-0064 ALSO PP 152-155 "AMNE A#O TOEMVE*7 ORIENTED BARRI*ESS I N CIRCULAR KNITTED FABRIC fOftfl SET POLYSTER YAR#S MTC 74-11990-IIE U14KfAov* //UIRTSCHAFT UND STATISTIK// --/--/19750V ------ 00004,, PP 0242-0245 MET140DOLOGICAL CMANGES IN FOREIGN TRADE STATISTICS STARTING 1* 1975 10 PF CSO: $120/2391 COWLETEO SPECIAL UNKNOWN //WlftTSCfIAFT UND STATISTIK// --/--11975PV----,*0004, PP 0242-0245 METMODOL061CAL CMAMES IN FOREIGN TRADE STATISTICS STARTING IN 1975 10 PP 000000022617 000000022615 000000012919 000000012624 000000010177 000000010337 CSO: 8120/2391 MPLETED SPECIAL U N KIN OV* //WI;tTSC+iAfTol DIE// p Pp 0000 SEE ENTRIES UNDER DIE VIRTSCHAFT REFERENCE CARD LU*GVITZ, KURT //WIRTSCHAFTS VISSENSCHAM/ PP 1616-1635 ECONOMIC, SOCIAL PROBLEMS0, CAUSES Of DECLINING BIRTH RATE ANALYZED 6 PP JPRS 63964 RUESTER, LOTHAR //WIRTSCHAfTSRECHT// --/04/1974PV----,* ----- PP 0066-0068 LEGAL ARRA*GE14E*TS Of CE"A ECONOMIC ORGANIZATIONS OUTLINED 6 PP JFRS 6Z449 MASKOW, DIETRICH //WIRTSCHAFTSItECHTtl --/07 /1974r V ---- PP 0001-0004 PROCEDCURES FOR ISSUING I"PORT, EXPORT LICENSES DETAILED 11 PP JPRS 62686 ALBRECHT, ERNST //WIRTSC-HAFTSWISSEMS0HAfT// --/07/1973,V ---- 0, 0 ---- p Pp 1016-1029 CONSTRUCTION VORKERS EXPRESS VIENS ON SOCIALIST CO"PETITION 15 PP JPRS 59627 ALtWECflT,r ERNST //WIRTSCHAFTSWISSENSCHAM/ --/07/1973P v ---- 0, #4 ---- f Pp 1018-1029 CONSTRUCTION WORKERS EXPRESS VIENS 00 SOCIALIST CO"PETITIO* 15 P? JPRS 59627 DEMLER, HORST //VIATSCflAfTSWISSENSCflAFTt/ PP 0640-0851 VORKERS QUESTIONED ON 1IMPROVING PLANT 4009KI*G CONDITIONS 15 PP JPRS 62449 UfIK*OVW //VIRTSCHAFTSWISSE*SCflAfT// --/07/1974fV ---- fN----j PP 1061-1071 BLOC ECONOMISTS DISCUSS CE"A CURRENCY, CREDIT RELA 6 PP JPRS 62724 HANK.. ROLAND //WIRTSC44AFTS441 SSE*SC#IAFT// --/02/1975,V----,*----, PP 0261-0285 000000000620 oOOOOoooZsZ9 000000000700 000000002685 0000000159Z4 000000015497 000000001537 000000000821 0000000115?9 IMPLICATIONS Of NANPOVER SHORTAGE DISCUSSED 7 PP JPRS 64389 HANKF ROLAND //WIItTSC,HAfTSWISSiE*SCHAFT// --102119?5fV ---- Pp 0281-0 285 IMPLICATIONS Of tqANpowER SHORTA6E DISCUSSED 7 pp JPRS 64369 UNK*OiWN //WIRTSC"AfTSMISSENSCVAFT// Pp 0426-0434 QUESTIONS Of PLANNING, ECON0111C INTEGRATION DISCUSSED 10 Pp JPRS 64699 UNKWOMW //WIRTSCRAf TSVI SSE*SCRAf T// PP 1261-1310 INTENSIFICATION Of PRODUCTION PROBLEMS DISCUSSED 6 PP JPRS 66003 THIEDE, ULRICiN //WIRTSCf4AFTSWISSE*SC+IAFT// --101/1976,rV ---- pflooolf PP 0027-0036 DETAILS PROVIDED ON CE"A AGRICULTURAL INTEGRATION 16 PP JPRS 67012 LI*HARTl ALBI* //WIRTSCflAfTVISSEWSCflAFT// Pp 0999-1010 AGRICULTURAL ENTERPRISES MUST I"PROVE JOINT INVESTMENT ACTIVITY 15 PP JPRS 62724 UNKNOWN IIVISSE*SCHAFT UND TECHNIK// REPORT ON 100 *" C 694 "M NE CARTRIDGE (CZEC" flANUFACTURE) (U) FSTC-OT-23-0323-75 BALFANZ, HA*S-PETEA //wrSSE"SCHAFTLICHE BERICHTE. AUSFALLftATf*SA'H"LUWG// FAILURE RATE COMPILATION 92 PP EiRD/Tit-7564-75 000000011845 000000007677 000000018253 000000025220 000000000817 000000005902 000000009333 MUST, GEORGE OD0000021906 //VISSE*SCHAfTLICME EgGfl*IS!5f DER DEUTSC'HE* ATLANTIS-CHEN EXPEDITION AUF DEPt FORSCRUN6S- UNP VERFtESSUNGSSCRIFF PtETEOR 1925" 1927// --1--11935fVO006fm0O02f Pr 0001-0160 TME STRATOSPHERE Of TRE ATLANTIC OCEANS *NTIS TT 75-59006/1 KRAUSSf WOLFGANG DODOOD021904 //WISSE"SCHAFTLIC44E ERGESNIS DER DEUCTSCHEN ATLANTISCHEN EXPEDITION AUF DE14 FORSC14UNGS- U140 VERRESSUNGSSCIfIFF RETEOR 1926-1927// ---- fVO005f#0003f PP 0251-0410 INVESTIGATION 014 TME MAN MYOROGRAP141C RELATIONS AT THE SEA SURFACE *NTIS TT 75 59006 WATTENBER6, MER"A*N 000000027911 //ViSSENSC"AfTLICME ERGESAISSE DER DEUTSCHEN ALTAINTISCHEN EXPEDITION AUF DE14 FIRSCHUNGS UND VERMESSUNGSWIFF RETEOR 19Z5-1927// ---- irvooo9lpflooolp PP 0001-0099 T14E DISTRIBUTION OF OXY6EN IN THE ATLANTIC OCEAN **TIS TT 75 59013 DEfA*Tf A. (100000OZ19to //WISSE*SC"AFTLIC-HE ERMNISSE DER DEUTSCHEN ATLANTISCHEN EXPEDITION AUF DER FORSCHUN6S UND VERRESSU*6SSC"IfF RETEOR 1925-1927// ---- fV00070*0001.0 PP 0001-0322 THE TIDE AND INTERNAL TIDAL WAVES Of THE ATLANTIC OCEAN *NTIS TT 75-59012 BOM*ECKEO GUNTHER 000000021903 //MISS(NSCRAFTLICNE ERGEONISSE DER DEUTSCHEM ATLANTISCHEN EXPEDITION AUF DER FORSCRUNGS- UND VERRESSUM6SSCHIFF RETEO 1925-1927// --/--/1936,VO005f*000lf PP 0001-0165 THE OBSERVATIONAL DATE AND THEIR PREPARATION *MTIS TT 75 59004 VON SCHUBERT, 0. 00000002.1906 //WISSE*SC4HAFTLICHE ERMNISSE DER DEUTSCHE* ATLANTISCHEN EXPEDITION AUF DER FORSCHUNGS- UND VERRESSUNGSSCHIFF RETEOR 1925-1927// ---- fVO006,*00020 PP 0001-0046- THE STABILITY RELATIONS Of THE ATLANTIC OCEANS *NTIS TT 75 59009 WUST, GEORG 000000021909 //WISSE*SCMAFTLICHE EAGEIMISSE DER -DEUTSCMEN ATLANTISCHEN EXPEDITION AUF DER FORSCHUM65- UNO VERRESSUN63SCRIFF RETEOR 1925-1927// --1--1----,V0006,*0005f PP 0001-0062 THE DYMA"IC VALUES FOR THE STANDARD LEVELS AT THE OBSERVATION STATIONS *NTIS TT 75 59010 a DEFA*Tf A. 00000002790? //WISSENSCHAFTLICHE EAGE"ISSE DER DEUTSCHE* ATLA*TISCMEN EXPEDITION AUF DER FORSCHUNGS- UND VERRESSUNGSSCNIFF METEOR 1925-1927// ---- fVOOO6f*OOO3f PP 0286-D411 THE TROPOSHERE Of THE ATL4WTIC OCEANS *NTIS TT 75 59006/2 WAT.-TEMBERG, ff. 000000021912 l/QISSENSCMAfTLICHE ERGEOWISSE DER DEUTSCME* ATLANTISCHEN EXPEDITION AUF DER FORSCHUNGS- U140 VERRESSUMGSSCRIFF.RETEOR 1925..1927// --1-6-1----,VO009f,NO0020 PP 0001-0207 THE DISTRIBUTION Of PHOSPHATE IN THE ATLANTIC OCEAN *NTI 5 TT 75 56046 KRAUSSf VOLf6A*6 000000021905 //VISSENSCMAFTLICME ERGEMISSE DER DEUTSCHEN ATLA*TISCHEN EXPEDITION AUF 0ER.FORSCHUNGS- UND VERMESSUMGSSCRIFF RETEOR 19Z7-1927// --/--/1962,V0O05f*OO040 PP 0412-0416 INVEST16ATIO* 0* THE IMAM RELATIONS Of THE SALINITY AT 'THE SURFACE AREA Of THE SOUT14 ATLANTIC OCEOM MV THE ZO*A AVERAGE VALUES Of THE TElqPERATURi SALINITY AND DENSITY FOR THE ENTIRE ATLANTIC OCEAN *NTIS TT 75 59007 FLIR, KONRAD 000000018905 //4WISSENSC"AfTLICHE ZEITSCHRIFT DER HU1419OLDT UWlVERSITAT ZU BERLIN// --/--/19530, V ---- PP 0093-0119 THE PRIMARY RE"AL TU"ORS OF DOMESTIC MAMMALS ACSI K 5921 FLIRP KONRAD //WISSE*SC,HAFTLICtiE ZEITSCflRIFT DER HUMBOLDT UNIVERSITAT ZU BERLIN// -/--/1953f v ---- ON ---- r Pp 0093-0119 THE PRIMARY RENAL TUMORS OF DOMESTIC MAMMALS ACSI K 5921 KREUZ,, E. //WISSENSCHAFTLICHE ZEITSCHRIFT DER KARL-MARX- UNIVERSITAET, PP 0021-0029 INFLUEWE Of LO*G TIER" SEVAGE IRRIGATION ON SOILS AND SMARDS Of VARIOUS GRASSLANDS IN ORDER TO DETERMINE THE ADDITIONAL MINERAL FERTILIZATION REQUIRED USEPA BTR 535-75 LEIPZIG, ?tATHERATISCH-14ATURWISSEM- SCKAFTLICI+E REIRE// WAGNERP S. //WISSf*SClHAFTLIC%E ZEITSCHRIFT DER U*IVERSITAT ROSTOCK, MATHERATISCHE- NATURWISSENSCHAFTLICHE REINE// --/--/1967dpV0016,N000?, PP 0667-0692 ELECTRON EMISSION CURRENTS Of METALS COVERED WITH AT0141C LAYERS *NASA TT F-16173 VAG*ERr.S. //VISSENSCHAfTLICHE ZEITSCHRIFT U*IVERSITAET ROSTOCK, MATH EPtATl SCHE-N ATURWI SSENUHAFTLI CH E REIHE// --/--/196?pV0016,*00O?, PP 0867-0692 ELECTRO* E"ISSIO* CURRENTS Of METALS COVERED VITH AT0141C LAYERS MASA TT F-16173 KITTLICK, MARIA 11,WISSEffSCflAfTLIC#lE ZEITSCVRZfT--fRIEVAIClH- SCHILLER-UNIV. JENA,, MATH.-MAT.11 --/--/1975,,V----,f*ooolf PP 0097-0102 CO*SERVATIO" OF LIVE ORAL E*TEROSACTERIACEAE VACCINE FSTC. 1646-75 fSTC AST-161OI-022-75 BOH*ECKEf G. //VIS5EW$CflfTLIC"E E96Ee"ISSE PER DEUTSCHEN ATLANTISCHEN EXPEDITION AUF DER FORSCHUNGS UND VER?tESSUF#GSSC14IFF// --/--/1938,VO005,*----, PP 0167-0249 THE TEMPERATURE **TIS TT 75 59005 U* KN OWN / /W 0 CH ENGER I CH T 13 /11119 7 5p 14 ...... PP 0366-0390 PRIVATE GOODS CONSUMPTION 10 CE"A COUNTRIES DESCRIBED 8 PP JPRS 67012 REINSOLD, 1. //VOCNEW8LAT. FUER PAPI ER FABRI KATI O-N// --/--/1973,VO101,,N----, P? 0546-0555 PRI*TABILITY IMPROVEMENT OF SYNTHETIC PRI*TIWG MEDIA BY PIGMENTED COATI*G 000000019414 000000009856 000000006442 00000001471.7 000000022666 .000000025581 000000025219 000000008399 RTC 74 12649-14E TOEPSCH I/WOCME*BLATT FUER PAPIERFABRIKATION// --/--/1972,,VOIOOf* ---- 0 PF 0443-0336 SIZI*G WITH SYNTHETIC PRODUCTS NTC 74-13736-11L HUGGEMIDER6ERO L. //WOC,HENSLATT fUER PAPIERFABRIKATION// --/--/1972P Vol 000N----,, PP 0676-0666 PAPERS WITH MATT COATING RTC 75-11506-11L HUGGEMBERGER, L. //WOCHE*0LATT OER PAPIERFAMIKATION// --1--1l972fV0l00f*----, PP 0676-0888 PAPERS WITH "ATT COATING NTC 75-11506-11L BRECHT, W. //WOCHE*9LATT FUER PAPIEftfAiBRIXATIO*// --/--/1973,VO101,r*----, PP 0113-0119 INVESTIGATION OF CLOSED WATER SYSTE"S IN ANOTHER WASTE PAPER PROCESSING PAPER PLANT RTC 74-13735-11L SCHWIEZER, 6. //WOCME*BLATT fUER PAPIERFABRIKATION// --/--/1973,VOIOIO,*----, PP 0921-0926 SHEET FOR"ING ON TWI*-MIRE fOR,"ERS NTC 74-13734-IIL POTHMANNO, 0. 11WOCHE*8LATT FUER PAPIERFABRIKATIO*// --/--/1974fvolozff4 ---- f PP 0121-0130 DRYING PROCESSES ON TOE YANKEE DRYER MTC 74-1329?=11L BARNSCHEIDTf Q. //WOCMENeLAIT fUEN! PAPIERFABRIKATIO*// --/--/1974PVOI02f* ---- f PP 0131-0136 THE "ISSIO* Of DRYING SYSTE14S IN THE DRYING OF COATINGS NTC 75-11569-IIL BARMSCHEIDT10 M. //WOCf1E%iBLATT FUER PAPIERFABRIKATIOM// --/--/1974FV0102f*----,, PP 0131-0136 THE "ISSIO* OF DRYING SYSTEM I* THE 'DRYI*6 OF COATINGS NYC 75-11569-11L ARNOLD, H. //MOCHEMBLATT FUER PAPIERFBRIKATIO*// --/--/l974jpV0102,% ---- f P? 0130 H16fl-fff4Uf*CY DRYI*G: A SPECIAL PROMS IN PAPER "AKI*G 14TC 74-13737-11L 000000023613 000000019633 000000019124 000000023811 000000023812 000000026010 000000019125 000000019634 000000023814 FRACKOVIAK, EUGENIU~Z 000000025061 //VOJSKOVY PRZEGLAO TECHNICZNY// PP 0033 S114-1 TANK GUNNER TRAINING EQUIPVENT *fSTC AST-1001-006-?6 UNKNOWN 000000013565 I/WOJSKOVY PRZEGLAD TECHNICZ94Y// --/O1/19?5,V----,*0O01, PP 0023-0025 SUBSTANCES FOR PROTECTION AGAINST RADIOACTIVI-TY fSTC-MT-Z3-0613-75 SKAFA, P. V. .000000021892 //WORLD POWER CONFERENCE// PRINCIPLE RESULTS Of EXPERIMEVAL YORK ON U*DER GROUND GASIFICATION OF BROWN COALS IN THE USSR *TIC U*KWOWN 000000002303 //WORLD STEEL STANDARD SPECIf I CATIONS// ol v ---- f* ---- I PIP 0001-001V ALSO PP 6-22031-35f55-lO?fl99-2260363-376v398-419I 495-515,555-62lo7Z9-733f744-746f750-75lf753,671- 1097F1131 WORLD STEEL STANDARD SPECIFICATIONS 744 PP AIR/FTO-MC-23-656-74 BARA*, K. -000000021773 //WROCLAW. 41YZSZA SZKOLA EKONO"ICZNA. PRACE NAUKOVE// --/--/1970,V----,*0023, Pf 0255-0257 A PRELI'MI*ARY STUDY ON THE INFLUENCE Of ALU"INIU" *NO IRON ON T#E RE"OVAL Of FLUORINE FRO" A INODEL SYSTEIM H3PO4-H2SIF6-020 NTC 75-10240-079 000000093224 KIELCZEVSKIf S. /IWSTEP*E DADMIA *AD Z"lf**OSCIA LADUNKOW PO-WIERZCM*IOWYCH NA MROWKAC" FORMICA POLYCTENA FORST// Pf 0327-0333 646LISM TITLE WOT MEN *OTIS TT 76-54019 WALIC+I*OVSKIt TADEUSZ 000000013361 //WTK TYGOOPIK KATOLIKO*// 25 /06 /19750, v ---- f*0024f PIP 0005 ALSO P 6 FRG'S 'LEGAL AGGAESSIOW -- NORMALIZATION OF FRG- POLISH RELATIOOS ANALYZED 10 PP JPRS 65559 000000007341 UNKNOWN --/--/19?ApV----f0OOO6, PP 0001-0002 STUDENTS GRADUATE AFTER TRIM-YEAR ELECTRONICS COURSE 5 PP JP#tS 64495 00000000734Z UNKNOWN / /WU--H SI EM-TI E* / / __/__/19?4fV----,N0006, PP 0004-0006 T"E LASER CLOUD ALTITUDE 'MEASUfl'N6 INSTRUi4ENT 9 PP JPRS 64495 UNKNOWN / /WU-" SI E*-TI EN 25/G6/1974,rV----jfloool# pp 0002-0004 DJS-11 WERGRATED CIRCUIT ELECTRONIC COMPUTER 7PP JPRS 62583 .LIAO, CNE*G-JUNG //WU-LI T"U*6-PAO// --/05/1966fV----,q%0005f PP 0196-0206 --PHYSICS OULLETI* lig PP CSO: 8011/0414 CO*PLETED SPECIAL T' AIN, LUN-CH' A*G //WU-LI// __/__/1974,VOO03,*O006, PP 0357-0362 EXPEftIlqE*TAL "ETMODS IN COS,"I.C RAY ASTRO*O"Y REPORTED 11 PP 6U0 JPRS L/5632 U*K*OW* //WU-Ll// --/02/1974PV0003,*0001, PP 0007-0016 -100 KILO-JOULE THETA-PINC14 fXPER114E*TAL DEVICE 21 PP GUO JPRS L/5202 MSIUNG, CfilA-C,4IU*G //VU-Ll// 18/06/1974fV----,*0003, PP 0153-0156 ON THERIKO*UCLEAR fUSIO* 12 PP GUO_. JPRS L/5341 CHAOf *A*-"1*6 18/10/1974fVO003f*00050 PP 0290-0292 USE Of STRO*G RELATIVISTIC ELECTRON BEAM IN STUDY Of Ttll ERMO*UC LEAR FUSION 6 PP GUO JPRS L/5420 UNKNOWN //WU-LU// 18/02/1974OV0003fgOOOlf PP 0007-0016 LOO KILO-JOULE TMETA-FINCH fXPffIflf*TAL DEVICE 27 PP 6UO JPRS L/5202 PICHLVAIERf M. i-/WUE14C,Hf*fg "EDIZIWISCHE 00CMENSOHRIFT// --/--/1974fVO116f*OO04f PP 0137-0142 DIAG*OSIS AND TREAT"017 Of MINC-MIAL CARC11401MA 000000000572 000DO0020470 000000022327 000000004551 000000013076 000000025665 000000020468 000000011448 NNMC 1715 MIECZKOVSKIO T. /IWYCHOVANIE FIZYCZ'NE SPORT// --/--/1965fvoo()9#NoOO4, Pp 0413-0416 FIELD Of VISION AND SIMPLE REACTION TIME DURIN6 RECREATION EXERCISES AT 41ORK 13PP NASA-TT-F-15626 "ODRZEWSKI, JERRY //WYDARWICTOO "I'MISTERSTMA OBRONY INARODONEJ// 30 YEARS Of DEVELOPMENT IN THE POLISM PEOPLE".S AR"Y 1943-1973 DISTRIBUTION LIMITED TO U.S. GOVERNMENT ONLY FSTC-HT-23-623-74 BOCKO, J. I/WYZSZA SZKOLA- ROLINICZA ZESZYTY INAUK041E "ELIOJtZCJA// --/--/1970,VO014,*DO90 PP 0049-0059 THE EFFECT Of I9916ATIOIN WITH MUNICIPAL SEWAGE ON THE SANITARY CONDITION Of GROUND VATERS NTC 74-12699-1319 UNKNOWN l/XAY DUNG// --/04/1974irv ---- 0*0004, Pp 0002-0004 CONSTUCTION VOLUME DOUBLED VU GUY HAS SUGGESTIONS JPRS 62725 UNKNOWN //XAY DUNG// --/04/1974lvV----,*O0D4f PP 0005-0010 EXCERPTS FROM CONSTRUCTION TRADE UNION RESOLUTION JPRS 62725 UNKNOWN MAY DUNG// --/--/1975,,V----,*Ooolf PP 0003-0007 ALSO P 33 DRV VICE PREMIER 00 14UOI ADDRESSES YOUTH C014FERENC 10 PP JPRS 64913 UNKNOWN MAY VU*611 --I--119?5fV----,*0002f PP 0001-0003 ALSO P 6 DRV PRE"IER AT CONSTRUCTION CONFERENCE 0#4 1974-75 TASKS 5 Pf JPRS 65026 UNKNOWN //XAY DU*G// --/--/1975,,V----,,*0003,, P? 0001-0072 No 3-4 XAY DUNG 74 PP JPJtS 66035 0000000004Z6 000000011315 000000008544 000000000825 000000000826 000000009107 0000000100Z4 000000025908 UNKNOWN MAY DU*G// --/03/1975,,V ---- 0*0003, PP 0001-0009 NO 3-40 "Aft-Apit 75 THIS CO*FERE*CE "UST "ARK A NEW STAGE OF DEVELOP"E*T AND RESULT IN A BROADER HORIZON 14 PP JPRS 66035 U*K*OVM MAY DUNG// --/03/19?5,V----,*0003, PP 0010-0.012 NO 3-4p "AR-APA 75 T44E CADRES AND "A*UAL WORKERS OF THE CONSTRUCTION SECTOR ARE DETERMINED TO SUCCESSFULLY CARRY OUT THEIR 1975 PLANNED TASK 6 PP JPAS 66035 CACP aui VAN MAY DU*G// --/03/19?5pV----,*OOO3, PP 0013-0014 NO 3-40, "M-APR 75 P 16 SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES 40ITHIN THE CONSTRUCTION SECTOR 4 PP JPRS 66035 QUY*'Ho *60 HUY MAY DUNG// --/03/1975rV----,,*0O03f PP 0017-0019 NO 3-4p "M-APR 75 CONSTRUCTION PLANNING IN THE NE40 STAGE Of TH E REVOLUTION 6 PP JPRS 66035 -DUAT, TA "Y- - MAY DU*6// .--/03/1975,V----,*0003, PP 0020-0022 NO 3-40 "AR-APR 75 IT IS *ECESSARY TO I"PROVE THE IMA*A6Ei4E*T OF PLANNED "UNICIPAL CONSTRUCTION 5 PP JPRS 66035 DUE, *6UYEV TRO*6 MAY DU*G// --/03/1975fV ---- f%0003, PP 0022-0026 No 3-4f *M-APR 75 A "MSER Of ECO"O"IC PROBLE"S IN C04STRUCTIOM 10 p JPRS 66035 HUYP Vu QUOC MAY DU*6// --/03/1975fV ---- f*0003f PP 0027-0032 #40 3-4if 1444-09 75 P 56 A *LMBER OF EXPERIENCES IN THE IMMAGEMENT Of "OUSI%6 AND LAND AND PUBLIC PROJECTS IN HANOI 12 P JPRS 66035 14INflo, PflumG MAY DUNG// ---/03/1975,V----,,*00O3, PP 0039-0041 No 3-41f "Aft-APR 75 000000025909 0000000Z5910 0000000Z5911 000000025912 000000025913 000000025914 000000025915 000000025916 SEVERAL EXPERIENCES GAINED IN PREFABRICATED CONSTRUCTION I" HANOI 2 PP JPRS 66035 THAU, DUONG QUAM6 //XAY DUNG// --/0311975fv ---- rflooo3f Pp 0046 *0 3-4p 14AR-APR 75 SEVERAL EXPERIE"CES GAINED IN MANAGING THE CONSTRUCTION Of THE EU~j ONG SORTING PLANT PROJECT 1 pp JPRS 66035 THUP WGUYEN SI //XAY DU"6// --/03/1975FV ---- f*0003f PP 0062-0063 NO 3-4p MAR-APA 75 CONTINUING TO SPREAD DIE MEN WORK STYLE AND STRONGLY BUILDING THE REVOLUTIONARY SPIRIT OF THE "ASSES TO STRUGGLE TO CO"PLETE THE TASK MELL.4 PP JPRS 66035 U"KNOMN MAY DU*G// -=/03/1975pV----,M0003, PP 0064 NO 3-4p "Aft-Afft 75 ILLEGAL USE Of LAND 1 PP JPRS 66035 LUC, DAO TRONG //XAY DU*G// --/03/19?5,V----,*0003, PP 0066-0072 NO 3-4p "AR-APR 75 SOCIALIST ENTERPRISE PROFITS AND THE EARNING Of SOCIALIST E*TERPRRSE PROFITS 9 PP JPRS 66035 IS"A*f "ARCEL //XIE"f SESSION PARTIELLE CO*fERE*CE 140*DIALE DE LEMERGIEl/ --/--/1957pV0002f*0012, PP 0001-0014 RECOVERY AND UTILIZATION OF COMBUSTIBLE GASES PROIDUCED DURING THE CONTROLLED DECOMPOSITION Of AGRICULTURAL WASTES **TIS TT 76-5642- DE PABLOP F. L. //YA// 26/07/1974,,V ---- Pp 0016 POLITICAL SITUATIO* EXA"I*Eb DURING FRANCO'S ILLNESS 5 PP JPRS 63007 "AURIf PEDRO CORTINA //YA// PP 0012 FOREIGN MINISTER REVIEWS 1974 POLITICAL BALANCE 6 PP JPRS 64024 UNKNOWN 000000025917 000000025918- 000000025919 000000025920 000000022911 000000002684 000000004452 000000006908 //yA// 11/01/1975f PP 0012 PRINCIPAL POINTS Or PROPOSED LABOV LAU OUTLINED 7 PP JPRS 64546 PI*EIRO, ALFONSO //YA// 26/03/1915,V----," ------ Pp 0016 IT IS CLEAR THAT THERE IS EAGERNESS fOR DE"OCRACY 6 PP JPRS 64729 -"OREIRA, JOSE "ARIA //YA// 01/06/1975,r V ---- r* ---- 0 PP 0016 TACITO "MERS EXPOUND GROUP'S PHILOSOPHY 6 PP JPRS 65216 AYUSO, JOSE LUIS MON //YA// 05/06/1975f Pp 0025-0026 COMERCE "I*ISTER DISCUSSES fOREI6*1 00"ESTIC TRADE, fISHIMG 13 PP JPRS 65196 0 MOREIROO, JOSE "ARIA MAI/ PP 0018 NATURE Of SPAIWS POLITICAL fUTURE A14ALYZED 5 PP JPRS 65264 U*K*OM* //YA// 24/06/1975,V----,*----, PP 0012-0013 "IMISTER Of INDUSTRY ALVAREZ "IRANDA PRESENTS HIS ENERGY PLOW 5 PP JPRS 65329 TROFIMOVSKAYiA, A. YA. MACH"E"ll // PP 0079-0192 BARLEY 104 P? JPRS 64642 LAW W"OV, A- A- /IYADER"AYA FIZI.KA// --/--/19691voolo"*0004f PP 0790-0793 GENERALIZED PORTER~-TH"AS DISTRIBUTION fOR RESONANCE WIPTHS 9 PP ERD/"L-TR-596-75 LUK'YANOV, A. A. I/YAVERIIAYA fIZIKA// --/--/1969,V00l0,*00O4, PP 0790-0193 -GENERALIZED PORTER THOW DISTRIBUTION fOR RESONANCE -WIDTMS BML TA 596 000000008203 000000020580 000000020534 000000017344 000000015049 000000008958 000000020278 MURzI*l A. V. 000000006445 MADERMAYA FIZIKA// PP 0024-0026 --/--/19?3,V00l6,%000lp THE CAPTURE OF THER10L NEUTRONS EVEN EVEN NUCLEI- WITH 4`60-60 NTC 74 12685-20H AZARYAN, ". 0- //YADERNAYA fIZIK4k// --/03/1973,,VO017,r*0003,p Pp 0561-0563 INELASTICITY OF INTERACTIONS OF 1-10 TEV NUCLEONS WITH LEAD NUCLEI AIP AZARYAN, 14. 0. . //yADER*AYA FIZIKA// --/03/1973,,vool?,*0003, PP 0564-0566 "EASURE14E*T OF THE TOTAL NUCLEON INELASTICITY COEFFICIENT I* T44E INTERACTION WITH IRON MUCLEI. AIP VOROO-EVAf V. G. //YADER*AYA FIZIKA// --/--/1974fVO019,*0005, PP 0954-0956 EFFECT Of NUCLEONIC STRUCTURE Of fISSIONASLE 14UCLEI ON T14L AVERAGE KINETIC ENERGY OF FISSION FRAGMENTS AEC BNL-TR-574 VOROWEVA, V. G. //YADIER"AYA FIZZKA// --/--/1??4jyoOlq,fl4OOO5,, re 0954-095's EFFECT Of NUCLEONIC STRUCTURE Of FISSIONABLE NUCLEI ON THE AVERAGE KINETIC ENERGY Of FISSION FRAGMOTS AEC B*L-Tt-5'114 U*KNOIW* //YAI)Eft*AYA fIZIKA// --/--/19740FVO0190*0006f PP 000 SOVIET JOURNAL OF NUCLEAR PHYSICS EOIGLIS44 PP 593-701 RussiAm Pp 1161-1372 DECE141DER 1974 AMERICAN INSTITUE Of PHYSICS COVER TO COVER AVAIL LY SERIALS U*KINOWN //yADERNAVA flZIIKA// --/--/1974f V0020P*0003f SOVIET JOURNAL Of NUCLEAR PHYSICS ENGLISH Pr 233-326 RussiAm PP 433-614 MARCH 1975 A-MERICAN INSTITUTE Of PHYSICS COVER TO COVER - UNKNOWN //YADERNAYA MIKA// --/--/1974,,VO020,,*0004,, PP 0617-0640 SOVIET JOURNAL Of NUCLEAR PMYSICS PP 331-371 AVAILABLE LY SERIALS 000000014351 000000014352 000000015817 000000016245 000000005210 OOOOOOOD8397 000000020754 A"ERIC,A* INSTITUTE Of PHYSICS COVER TO COVER UNKNOWN //YADERMAYA fIZIKA/t --/02/19?4#V0019,,N0002f PP 02411-0462 SOVIET JOURNALS Of NUCLEAR PHYSICS ENGLISH PP 117-230 TRANSLATION AMERICAN INSTITUTE PHYSICS AVAIL LY SERIALS uxKNOv* /IYADERMAYA FIZIKA// --/03/1974pvool9f*0003r PP 0473-0699 SOVIET JOURNAL Of NUCLEAR PHYSICS ENGLISH PP 237-353 TRANSLATION AMERICAN INSTITUTE PHYSICS AVAIL LY SERIALS U"KNDV* //YADERNAYA FIZIKA// --/04/1974,rV0019,*00G4,PP 0705-0935 SOVIET JOURNAL OF NUCLEAR PHYSICS VOLU14E 190 NUMBER 4p OCTOBER 1974p PP 357-477 AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS COVER TO COVER AVAILABLE IN LIBRARY SERIALS UNKNOWN //YADER*AYiA flZIKA// --/07/1974PVOO190100001P Pp 0001-01114. JANUARY 1974 SOVIET JOURNAL Of NUCLEAR P"YSICSf PP 3-216 AMERICAN INSTITUTE Of PHYSICS COVER TO COVER AVAIL LY SERIALS UNK"0410 //yAbEft#d,Ay,A --/07/19741VO0200*000it PP 0000 SOVIET JOURNAL Of NUCLEAR PHYSICS ENGLISH PP 1-117 RUSSIAN PP 3-232 JANUARY 1975 AMERICAN INSTITUTE Of PHYSICS COVER To COVER AVAIL LY SERIALS UNKNOWN //YADEft*AYA FIZIKA// --/DS/1974PV0020,*0002, SOVIET JOURNAL OF NUCLEAR P44YSICS ENGLISH PP 123-229 RUSSIAN PP 233-432 FEORUARY 1975 AMERICAN INSTITUTE Of PHYSICS AVAIL LY SERIALS UNKNOWN //YADERNAYA FIZIKA// --/--/1975fV0021,00002 PP 0233-0446f SOVIET JOURNAL Of NUCLEAR PHYSICS PP 123-234 AVAIL LY SERIAL AIP COVER TO COVER 000000000485 000000000486 000000002301 00000000105? 000000005421 000000010563 000000023476 UNKNOWN //YADE#t,NAYA fIZIKA// - -10111975o,V0021,0001p P? 0003-0231 SOVIET JOURNAL Of NUCLEAR PLYSICS PP 1-122 AVAILABLE LY SERIALS AMERICAN INSTITUTE Of PHYSICS COVER TO COVER BELOV, A. F. //YADERNOYE PRIBOROSTROYEINIYE TRUDY SOYUZNOGO NAU '416 SSLEDOVATELSKIY INSTITUT PROBOROSTROYENIYA// --/--/1972#v ---- lNoolof PP 0074-0065 SCALERS ON INTEGRATED CIRCUITS 30 PP iAIR/fTD--"T-24-1115-?5 UNK*OW" //YADER*YI 14AGINIT*Yl REZONAWS// --"/--/1969,V---- *0003, 14UCLEAR "46NETIC RESONANCE *TIS TT 73-52031 U*KNOW* //STALEPOL114ERBETO*NYE STROITEL'*YE KO*ST;tUKTSIli-/ --/--/1972ev ---- STEEL POLYMER CONCRETE STRUCTURAL CONSTRUCTION NTIS TT 73-52003 LAYRUKfII*A, A. K. //YADEft*YYE REAKTSII V KOS"ICHESKIKH TELAXH//. --/--/1972PV ---- r* ---- t PP 0001-0250 NUCLEAR REACTIONS IN COS"IC 19001ES NASA TT F 602 LAVftUK"I*Af A. K. //YJkDfR%YYf REAKTSII V KOS"ICMESKIKii TELAKH/t PP 0001-0250. NUCLEAR REACTIONS IN COS"IC BODIES NASA TT F 602-75 ALEKSEYEV, f. A. //YAKER*AYA 6EOFIZIK4 PRI POISKAKH POLEZWYKM ISKOPAEMYKH//; --/--/1960fV ---- f* ---- p PP 0065-0063 ON THE USE OF RADIOACTIVE RADIATIONS AND ISOTOPES IN PETROLEU" GEOLOGY OTC 72-15167-066 AKATSUKA, 14. //YAKUGAKU ZASSHI// --1--119?0,V0090,*0002f PP 0160-0168 STUDIES ON QUI*Ol4ES. PART V. ON THE REACTION Of INAPHTfIOQUI*Ogf DERIVATIVES NITH ACTIVE "ETH YLEME CO"POUNDS, THE CRAVEN REACTION OTC 74-12440-07C BASA, S. I/YAKUGAKU ZASS"I// PP 0584-0565 STUDIES 00 THE ANALYSIS Of DRUGS BY USE OF RADIOISOTOPES PART VI IDE*TIFICATIO* OF METABOLITE OF EPHADANE I* THE RABBIT LIVER SLICES OTC 73-11613-060 0 OOOOOOOZ1389 000000010370 000000009401 000000012374 000000006369 000000008901 000000009817 000000014377 UMKOOMN / /Y ANKI 07/04/19740V ---- p #4 ---- p Pp 0026-0029 7 - 13 f 14 - 20 APR 175 NATIONAL POLICY ON KURDS IN TURKEY, IRAQ DISCUSSES 5 PP JPRS 64914 UNKNOWN //YA*Kl// 07/04/1975lV ---- I N ---- f Pp 0005-0006 7-13 APR 75 DE"IRELO S fOUR-PARTY COALITION CABINET INTRODUCED a pp JPRS 64994 UNKNOWN //YANKI// 07/04/1975f V ---- Pp 0005-0006 7-13 APR 75 DE"IREL'S FOUR-PARTY COALITION CABINET INTRODUCED 8 pp JPRS 64994 UNKNOWN 26/05/1975,V----,%----, PP 0010 26 "AY - 1 JU* 75 --DEVELOP"EIAT Of LABOR CONFEDERATION DISCUSSED, VIEWS Of DISK CffAIR14A* GENERAL 3 Pf JPRS 65247 UNKNOWN - //YA"KI// 2-6/05/1975,V----,,M----, Pp 0011 26 "AY 75 - I JU* 75 DEVELOP"E*T OF LABOR CO*FEOERATION DISCUSSED, UNIONS AFFILIATED MITM DISK 1 PP JPRS 65247 UNKNOWN 26/05/1975f Pp 0012 26 "AY - 1 JU" 75 DEVELOP"E*T OF LABOR CO*FEDERATIO* DISCUSSED, of SK AND TYE MORKIN CLASS 2 PP JPRS 652-47 UNKNOWN / /Y ANKI 16/06/1975fV----,,N----, PP 0004-0006 16-22 MW 75 RPF ATTRACTS LA*bAGAS, LANDLESS PEASMTS OF TYE EAST 5 FF- JPRS 65377 UNKNOWN //YAMKI// 26/0711975fV ---- ON--, ?P 0009-0011 000000009111 00000001OZ70 000000010043 000000017272 000000017274 000000017273 000000014494 000000022584 26 JUL - 3 AUG 75 METU DIRECTORO OTHERS ON UNIVERSITY AUTONOMY 6 PP JPRS 65?68 UNKNOUN //YAWKI// 26/05/19?6fv----,*----, PP 0009 26 MAY ~- 1 JU* 75 PP 110 12 DEVELOPMENT Of LABOR CONFEDERATION VISCUSSEDR REVOLUTIONARY LABOR MOVEMENT GRONS 4 Pp JPRS 65247 U*KNOWN //YEDVOT AHARONOT11 26 /07 /iMf V ---- r fo ---- rPp. ()001 RABI* SPEAK ON SECURITY IN ISRAEL THE PALESTINIAN QUESTION 21 PP JPRS 62663 UNK*OV* //YEDI*AYA SISTE"A ELfKTRO**YXH VYCflISLITEL'*YKH MASHI1N//, ---- r PP 0003-0034 U*IFIED SYSTEM OF ELECTRONIC COMPUTERS 38 Pp REPORT *R.-6 901 0390 73 ENCLOSURE *R. 7 Alit /FTD--fl c-23-67-75 U*K*O&i* //YEOI*AYA SISTE"A KOMSTRUKTORSKOY VOKUM ENTATSII: ESKIZNYY PROYEKT// UNIFIED SYSTEM FOR DESIGN DOCU"ENTATIO*: TECHNICAL PROPOSAL 7 PP ARM FSTC-AST-16301-005-75 0 BELYATEV, 160R' PETROVICH //ft6lPET: VREMYA PRIEZIDENTA *ASERA// PP 0001 ALS~ PP 400, 396-399, 266-323 THE EVOLUTION Of INAS1.405 POLICY 29 PP. JA S 64627 LORIKIA*p %. P. MEREVAN PHYSICS INSTITUTE// T"E MECHANISM Of THE ENHANCEMENT Of CONTROLLABLE SECO*DARY ELECTRON EMISSION FRO" FAST SINGLE ELECTRON *USERVA TIC 0 LORIKIANf ". P. MEREVAN PHYSICS INSTITUTE// THE MECHANISM Of THE ENHANCEMENT Of CONTROLLABLE SECONDARY ELECTRON EMISSION fROM fAST SINGLE ELECTRON *USERDA TIC RAKN"ANINOV, YU. //YEVROPA*. 9f1OPAS*OST' I SOTItUDMICHESIVO// --/--/1974f ---- f PP 0001-0013 000000017271 000000001738 000600002660 000000024968 000000004455 000000019390 000000018889 000000014950 ALSO PP 153-1741 195-210 SOVIET POSITION ON EUROPEAN SECURITY, MEM BOOK DESCR19ED 33 PP JPRS 65320 FU6Af "YQERElq //YLLI// PP 0003-0004 VORKERS URGED TO FIGHT FOR I14PROVED QUALITY OF PRODUCTS 5 PP JPRS 64691 ISHINOt K. //YOGYO xYOKAI SHI// --/--/1953,V0061,*0663,q PP 0215-0216 SEVERAL STUDIES ON THE DESIGN OF AN TLECTRIC GLASS "ELTI"6 fURMAWCE OTC 74 12666-119 13" 1 IIQr K. //YO6YO KYOKAI S"I// --/--11953,,V0061o*06d60 P? 0373-0378 A 140DEL STUDY OF CURRENT DISTRIBUTION "EASURE"ENT IN THE ELECTRICAL GLASS TANK FUft*#*Cf *TC 74 12667-119 AKIOf K 'ATO //YO6YO XTOK41 SMI/t --/--/1972,V0060..*0003r PP 0026-0034 fOR"ATIO* OF FI*ELY DIVIDED SILICON NITRIDE BY VAPOR PHASE REACTION BET41EE* SILICON TETRACHLORIDE AND A"OMIA FSTC--MT-23-1406-73 OYA"A' YOIC#ll 11yoroyo XTOK'Al SHII/ --/--/197z'Voo8o'"ooo~' P? 0029-0036 SlIMMED BODIES Of SILICON NITRIDE ALUMNA SYSTE14 FSTC-MT-23-11#07-73 1*0,"ATA, Y. //YOGYO KYOKAl SMI// --/--/1973,V00610,%0010f PP 0441-0444 DECO#WOSITIO* TE"PERATURE Of SILICON NITRIDE I* THE SYSTE14 Of SI3*4-C-W20ATl0 **ASA TT F-16450 TAKEUCHI, it. //YOGYO KYOKAI SHIP --1--11975oV0063f*000lf PP 0023-0027 PREPARATION Of FINELY DIVIDED ALI#11*A BY THE VAPOR PHASE OXY6E%OLYSIS OF ALU"I*U" TRIOR"IDE 15 ?P ERO/UCAL TO-10667 OYA"A" Y. //YOGYo KYOKI SMI// --/--/19?3,V00~l,*000?, PP 0034-0037 A STUDY Of SI*TERIOG OF T"E SI'3*4-"60 SYSTE" 14 PP 000000013133 000000000653 00000000AW 000000007409 000000007408 000000015318 000000018347 000000000224 DISTIRSUTIO* LIMITED TO US GOVER*"ENT AGENCIES ONLY COPYRIGOT 110ORMATION OTHER REQUEST FOR Ti4IS DOCU14EINT MUST AVERRED TO fTD UINKNOWIN //YOVIUIRI Sj41*9U"// Pp 0001 GOVERIA"E*T FORMULATES POLICY 0* SflOSEI MARU CASE, POSSIBILITY Of fISHI*G ACCORD VIEWED i PP GUO JPRS L/5522 UNKNOW* //YO"IURI s+1I*9U`N// Pp 0001 6OVER*"fNT FOR'"ULATES POLICY 0" SNOSEI "ARU CASEj, POSSIBILITY Of flSNI*G ACCORD VIEWED 1 PP GUO JPRS L/5522 KO*DO, //YOTO*KAI --/--/1966,V----,*0005, PP 0001-0004 EFFECTS Of ZEOLITE IN T44E FEED 0* PIGS NTC 74 12913-02f DEeIJADJlf R. //YUGOSLAV AEROCOS"O*AUTICS CO*fERE*CEg, 1ST,, ISELGRADE.. COMMUNICATIONS NO 1// PP OD43-0052 "Ay 19 AND 20 T"E STATE OF. WEIG#ITLESS*ESS AIND PROTECTIVE MEASURES *fAASA TT-F-16247 SlMO*OVlCj M. //YUGOSLAV AEROCOS"O*AUTICS CO*FERE*CE, IST, BELGRADE, COMMUNICATIONS NO 211 --/05 /19730 V ---- f* ---- 0. PP 0129-0139 MAY 19-20 THE PROSLEIM OF E4UILI9RIU" I* THE WEIGHTLESS STATE *01ASA TT-f-16246 TAKAGIO, T. //YUKAGAKU// --/--/1973,VO022,* ---- 0 PP 0357-0362 GAS CHRO"ATOGRAPHIC A*ALYSIS Of 9HTr DNA AND HEAT TRANSfEit "EVIA 114 FATTY OIL!S BY PRECOLU"* "ETMOD NRC C-14030 "A"URO' +1. l/YUKAGAKU// --/--/1973,YO0221* ---- I Pp 0442-D445 PROBLEMS 0% TflE GAS 019"ATOGItAPHIC ANALYSIS Of THE fA7TY ACIDS CO"POSITION OF SOYBEAN OIL "RC C-14004 KATOO 9. /Y UKAG AKU / t 0000000193zl 000000019630 000000016316 000000010550 000000010551 000000022706 000000022707 0000000092Z4 -1-11974,V0023o*0006, PP 0445-0455 $1146LE-CELL PROTEINS BASED ON KTHAWOL WTC 75-10400-064 NAOKOP M. //YUKI 60SEI KAGAKU KYOKAI SRI// --/--11973,VOO31,*OOO?, PP 0573-0563 14ASS SPECTRA Of NATURAL STEROLS WTC 74-12431-064 IWAMOTO, H. //YUKI GOSEI K4k6AKU KYOKAISHI// --/--/1974OV0032f*----,, PP 0317-0327 ON THE APPLICATIO*S Of IqICROORGAWIS"S FOR 91014ASS PRODUCTION AND NATRUAL RESOURCES DEVELOPMENT NTC 75-10381-06A 6ENRlo ERNST //YU*OST'// p-NO012, PP 00?2-0074 BOOK DISCUSSfS "AO TSf-TUN6* C"INESE ANTI-SOVIETIS 7 pp JPRS 63916 ALEKSEYEV, V. //ZA WNW" --/--/1972fV ---- flo ---- f PP 0001-0120 FOR LUNIARY ROCK NASA TT f 14,963 0 "IKOYAWf S. - //ZA RUGEZ'H0"// --I--/1975fv ---- f*0012f PP 0012-0013 MOVER* POLITICAL, E CO*O"IC DEVELOPMENT Of PERU 11 PP JPRS 64556 4 "IKOYA"" S. 11ZA RUBEZ,40"// --/--/1975;v ------ 140012" PP 0012-0013 MODERN POLITICAL, EC0*O%IC DEVELOPMENT OF PERU 11 -PP JPRS 64552 KR-ASIKOV#' 00 //ZA ousEzffo"// 17/01/1975,V----,*0004, PP 0012-0013 17-23 JA* 75 A*TI-fRANC0 0EYELOPflE*TS IN SPAI* 10 PP JPRS 64166 ATVEYEV, VIKE*TIY //ZA RUOEZ##Oqi// 09/05/1975fV- ----,* ---- f PP 0009-0010 A Z-"E Of PEACEf *OT MILITARY ADVENTURES FBIS!-SOV-75-106 4 JUNE 1975 0 UNK%OiW* //ZA AusEZ-"OM//. 22/05/1975,,V----,* ...... P? 0012 000000003795 000000009223 000000002449 000000008906 000000006994 '000000006948 000000004511 OOOOOOOZ1661 000000009229 ALSO P 13 eftEAKDOMN I* SOVIET-U.S. TRADE PACT EXAM*ED Fills-sov-75-107 3 JUM 1975 LOSEV, SERGEY //ZA RUBEZMO"// 26f06f19?5,V----,*002?, PP 0007 LOSEV CAUTIOOS JAPA* 0* TREATY VITM PRC 4 PP F,BIS-SOV-75-129,, 3 JULY 1975 SVETLOV, BORIS -//ZA AUSEZ44OW/ 03/07/1975fW ---- 0*00260 PP 0006 CSCE #POLITICAL BARMETER' READS 'CLEW 3 PP -1 FOIS-SOV-75-133, 10 ~~LY 1975 UWK*OW* //ZA RueEzvo"// 25/09/1975,V----,* ----- ME-STER* PROPAGMVA OPPOSES CSCE FINAL ACT FWS-SOV-75 195 7 OCTOBER 1975 SELIFOPIOVP V. //ZA RULE"// --/--/19?3,V----,*00011 PP 0001-0003 A FIR" BASIS FOR SOVIET -"OTOR VEHICLE CONSTRUCTINA FSTC-HT-23-1379-73 ROGOZmI*f V. /fZA RULEW/ 7- / -- / 19 7 30, V ---- tNO0020 PP 0009-0010 GAZ-71 TRACKER TRMSPORTER FSTC-,HT-23-1769-73 DOL"ATOVSKIJf YU. //ZA RULEW/ --/--/1973,V----,*0O09, PP 0010-0011 VES16*106 FOR TVE AVERAGE PERSO" fSTC-HT _23-0510-74. 0 ANUFRIYEVI V* //Z4 RULEM// --11211973pV ---- p*00120 PP 0009-0011 AFTER TME AVTOSERVIS-73 E011817 5 PP JPRS 61016 0 BAVE*KOVf P. //ZA AULE%// --/--/1974f V ---- f*0007f PP 0001-0002 SURVEY OF SOVIET RUBBER PLA*TS ACTIVITY 6 PP JPRS 62901 KOL#eERT, A. //ZA RULEIM// PP 0014-0015 CONTACTLESS 16VITION PISTRIBUTION LIMITED TO U.S. GOVER"ENT ONLY FSTC-MT-23-0034-75 000000024726 000000024749 000000023546 000000010830 000000006324 000000007521 000000009054 000000014850., 000000016042 KOL'eERTO, A. //ZA RULEW/ ------/01 /1974f v----om ---- I PP 0014-0015 CONTACTLESS IG*ITIOW DISTRINTION LNITED TO U.S. GOVERN14ENT ONLY FSTC-MT-23-0034-75 IBARU*, V. //ZA RULE"// 01/01/1974fv ---- f* ---- f PP 0020-0021 KAIKAZ VEHICLE TYPES ARWFSTC-HT-23-0966-74 BARUN, V. .//ZA MEN// - 01/01/1974fv--' PP 0020-0021 KAPIAZ VEHICLE 'TYPES FSTC--HT-23-0968-74 a AMUFRIYEVIF V. .//ZA RULE"// --/03/1974,V----,*0003, PP 0010-0011 AUTO SERVICE EX-HISIT DISCUSSED 6 PP JPRS 61761 KISLYUK,, R. //ZA RULE14/1 --/01/19750V----,010001, PP- 0012-0013 ALSO P 39 CO"PANY-ON*E0 AUTO"OTIVE SERVICE *ETWORK 6 PP JPRS 64060 KISLYUK, It. //ZA RULEA// --/01/1975fv ---- 114000if PP 0012-0013 ALSO P 39 C094POMY-OV*ED AUTOMOTIVE SERVICE NETMORK 6 PP JPRS 64060 RumlADZE" A. //ZA RULEIM// --/03/1975,V----,,*0003, PP 0002-0003 6RO40TH A*V 110DERMUTI" 1* TOE "OTOR VEHICLE INDUSTRY, REPORT 91 THE DEPUTY MICSTER 4 PP JPAS 64629 it -KO*STA*TI*OV, 6. //ZA RULEIM// --/03/1975fV ---- t*0003,, PP 0010-0012 FROWTH A*D "ODERNIZATION I* THE MOTOR VEHICLE INDUSTRY, govi "OVELS 4 PP JPRS 64629 KONSTA*TI*OVf G. //ZA RULE'M// __/0s11975lV____,,*ooo6o, PP 0006 HISTORY0, PRESE*T STATUS Of GAZ VE441CLES,, MISTORY OF TME GAZ-51 3 PP JPRS 65712 000000015615 000000009527 .000000025600 000000009055 000000023118' 000000003334 000000008704 000000008705 000000017867 ---KOMSTAWTINOVP G. //ZA RULEW/ --/0$ /19?5* V ---- o,*0006,, PP 0008 'HISTORY, PRESE*T STATUS Of GAZ VEHICLES, HISTORY OF THE GAZ-51 3 PF JPRS 65712 UNKNOWN //ZA RULE%/t PP ODOO-0009 HISTORY, PRESENT STATUS OF GAZ VEHICLES, SOVIET AUTO"OTIVE DEVELOP"ENT 3 PP- JPRS 6571Z UNK*Ov* //ZA RULEW/ --/06/1975,rV ---- f*oooef PP 0006-0009 HISTORY, PRESE*T STATUS OF GAZ VEHICLES, SOVIET AUTO"OTIVE DEVELOP"E*T 3 PP JPRS 65712 PROSVIRfol*, A. //ZA RULEM// --/06 /1975, V----o,*000~l PP 0009 HISTORY., PRESENT STATUS Of 6AZ VEMICLESP DEVELOPNE*T,, SPECIFICATIONS Of TM 6AZ-52-04 3 PP JPRS 65712 PROSVIRMI*' A. //ZA RULE14// --/D6/19?50,V----,*0006, PP 0009 HISTORY, PRESE*T STATUS OF GAZ VEHICLES, DEVELOPME*T, SPECIFICATIO*S OF THE GAZ-52-04 3 PP JPRS 65712 KERiiqovf 0. A. //ZA TEKM*ICMESKIY PROGRESS// --/--/196?0'V----,*O007, PP 0043-0046 INVEST16ATIO0 Of OPERATI00 Of TME FUEL SYSTE14-IN T44E TORCH IG*ITIO* E*GI*E VITH LIGHT FUEL I*JECTIOl# . *FSTC 1550-75 *FSTC AST-16401-002-75 U*K*OV* //ZA VOLAXTEIM// ---- ".PP 0016-0019 ELECTRIC CARS FSTC-tfT-23-0934-74 UNKNOW* //ZA VOLAlffffl/l fv ---- f* ---- f PP 0018-0019 ELECTRIC CARS FSTC-"T-23-093.4-74 000000016898 000000016897 000000017866 000000017668 000000016899 000000022691 000000015634 000000016061 UNKNOWN 000000013839 //ZA VYSOKIYE UROZ#1AI GREC+IIKNI//. --/--/1967 V ---- IN ---- p ip PP 0001-0013 FOR M16HER YEILDS Of BUMMEAT ipRS 64267 UNKNOMN //ZAADIBELANGEN 26E JAARGANA// 15/01/19?2,,V----,woooj.. pp 0007-0012 NO ENGLISH GIVEN *NTIS TT 75-53112 //ZAADBELAOIGE,N 26C JAAOGMG// 01/11/1972,V----,*0020, PP 0003-0007 NO EINGLIS" GIVEN *NTIS TT 75-53112 KR0OWf G. H. //ZAAOBELA*6EI4 26E JAARGAmG// 15/11/19?2,V----,,*0021 APPLICATION Of COLCMICINE TO OBTAIN TETRAPLOID FOR"S Of LETTUCE *NTIS TT 75-53111 TOTH, A. /IZAMAAERMICIME 41ELT// --/--/1966pV0067,*----, PP 0442-0444 TREAT"ENT Of POSTEXTRACTION "AXILLARY SINUS INJURIES 44ITfl ORAL DOUCHES MTC 74-11662-06E UNK*04i* //ZAH*RADFABRIX FRIEDRICVS#lAfTEM AKT IENGESELLSCHAFT// ZF-"YVRO"EDI4k DRIVE 4 HP 250 FSTC--HT-23-1260-75 ADA"EK, JOSEF //ZAHRA*lC*l 018CHOW - /03/19741V ------ *0003,, PP 0005-0007 CZEC440SL0V4kK - EAST GER44A* PRODUCTION COOPERATION AND SPECIALIZATIO* REPORTED 9 PP JPRS 61665 PARES, FRANTISEK //zA#1RA*IC*I// ---- f*0005, Ff 0001-0002 CZECHOSLOVAK-SOVIET CO"010*DITY EXCHAN GE FOR 1974 AND 1975 DISCUSSED 6 PP JPRS 62449 0 UWKWQ*14 MAIRE// 12106/1974ev ---- p PP 0050-0051 CHINESE AGRICULTURAL MISSION RE?ojt7S 00 ACTIVITIES 5 PP JPRS 63036 UWK*OMW / /Z Alit E 000000015250 000.000015251 000000015Z52 000000011438 000000023460 000000011164 000000000220 000000002689 000000002851 23/12/19?4pV----,,f4 Pp 0042 ALSO P? 45-47 TERRITORIAL SERVICE BEING REVOLUTIONIZED 5 PP JPRS 63976 KAVUTIRWAKIt KAlMeALE //ZAIRE// 16/06/1975,,V----f*----,, PP 0034-0035 LIBERATION FRONT SPOKESMAN DISCUSSES ANGOLA 5 PP JPRS 65787 UNKNOWN //lAIRE// 25/06/1975,V-; --- f* ---- f PP 0035-0037 VIEWS Of GISCARD D'ESTAI*G ON WORLD PROBLEMS 8 PP JPRS 65797 Y AN AV AKI, KO I C44 1 //ZAIRYO// --/--/1972,VO021,,*0223,, PP 0337-0342 fftACTUAE STRENGTH OF 44ELICALLY ROUND FW C Y L I * 0 ER S fSTC--HT-23-352-15 KAT6,, A. / / Z Al R Y 0 --/--/19?2fVO021,*0225, PP-0540-0543 PREPARATIO* Of FINELY DIVIDED ALUMINA BY VAPOlt- PHASE REACTI" BET-WEEN ALU"INU91 CHLORIDE AND OXIDIZING GASESP AND ITS. PROPERTIES *TC 74-12136-0710 KU"AZAWA, SMU*Jl //ZAIRYO// --/10/1972,,VO021,,*0229, PP 0693-0696 REVIEW Of CA49O%-fI6ER-REI*fOftCfD COMPOSITE MATERIALS FSTC-MT-23-697-75 IKEGAMIf K. //ZAIRYO// --/--/1975fV ---- f*0024,. PP 0491-050,4 YEIDL SURFACES AFTER VARIOUS TYPES Of PRELOADIWG OR*L-TR-4016 IKEGAMIf K. //ZAIRYO// --/--/1975fV ---- 0%O024f PP 0491-0504 YEIDL SURFACES AFTER VARIOUS TYPES Of PRELOADI*G ORNL-TR-4016 ISHIKAWA, //ZAIRYO// --/--/1975,,V----.,-NO024, PP 0563-0573 RELIABILITY ANALYSIS Of FATIGUE LIVES Of MAC+11*ES-A*b STRUCTURES UNDER SERVICES LOAD OROL-TR-4015 0600000Z3696 000000023599 000000021876 000000006603 000000014012 000000019554 000000019045 000000019054 ISHIKAVA, H. //ZAIRYO// --/--/1975,,V----,*0024r PP 0563-0573 RELIABILITY ANALYSIS Of FATIQUE LIVES Of MACHINES AND STRUCTURES UNDER -SERVICES L01AD ORML-TR-4015 ..NAKAMURA, ff. //ZAIRYO// --/--/1975,VO0240,NO256,, PP 0009-0014 STRESS UNDER SERVICE CONDITIONS AND ESTIMATED FATIGUE LIFE OF BLADES IN AN AXIAL FLOM COIMPRESSOR 12 FF ERD/OR%L TA-2919 NAKA"URA,, HIROSHI //ZAIRYO// --/--/19750,VO0240,*02560 PP 0009-0014 STRESS UNDER SERVICE CONDITIONS AND EST1144TED FATIGUE LIff OF SLAOFS IN A* AXIAL FLOW C014PRESSOR 15 Ff ERDA/0R*L-TR-Z919-75 9 KUORBE, TOSHIJI //ZAIRYO// --/--/1975PV0024f*0256p PP 0073-0076 -FATIGUE STRE*GT`H OF COARSE GRAI*EO ALU"I"U" 16 11P ERDA/O,R*L-TR-Z920-75 - KUROBE, T. //ZAIRYO// ___/__/19?50,V0024f*0256f PP 0073-0078 FAT16UE STRE146T-H Of COARSE GRAINED ALU,MI*UM 16 pp ERD/Oft"L TR-2920 KUZ'"I*, 1. //ZAKUPKI $fL*SKOKtIOZYAYSTVE"Ygfl PROPUKTOV// __/12/19?4,rV----,*001.2, FF 0013-0015. IMPORTANCE Of 6000 SEEDS STRESSED 5 PP JPRS 64046 FEDOROV0 A. //ZAKUPKI SELO SKOKHOZYAYSTVE-N*YK+l PRODUl(TOV// --/01/1975PV----,*0001, PP 0037-0039 69AIII ORYIIN6 *NO CLEMIN6 CHAR6ES 1% VOL606RAVSKAYA OBLAST 6 PP JPRS 64267 KOLOSOVP 9. //Z,AKUPKI SELSKOK-HOZYAYST.VEN*YKM PRODUKTOV// --/02/1975,V----,$00002, PP 0015-0017 REPORT."ON GRA14V STORAGE 5 PP JPR S 64679 ZOLOTUKHI*, G. //ZAKUPKI SEt`SKOKMOZYAYSTVE*AYKfl PRODUKTOV// --/03/1975,V ---- f*0003f Ff 0001-0005 INCREASING PRODUCTION 14AKES QUALITY AND STORAGE 000000019563 000000019996 OOOOOOOZO900 000000020977 000000019995 000000003290 000000004699 000000007916 .000000008112 IMORE URGENT 11 PP JPRS 64717 TRESORUKOVA, Z. //ZAKUPKI SfL"SKOKNOZYAYSTVEIN*YK+i PAODUKTOV// --/04/1975,V----,*0004,, PP 0021-0023 NEW AGRICULTURAL PRODUCE PRICES AND THEIR I"PORTA*CE 6 PP JPRS 65265 KNYAZEVI //ZAKUPKI SfL'SKOKflOZYAYSTVE*%YKJ4 PRODUKTOV// --/O9/105vv ---- f*00090 PP 0020-0022 I"PROVE"ENTS IN PROCURE"E*T Of TECHNICAL CROPS REQUIRED 5 PP jpfts 66105 UNKNOWN //ZAKUPKI SEL"SKOKHOZYAYSTVf'N*y'Kfl PRODUKTOV// --/12/1975,,v----,*0012,, PP 0001-0003 PftOSPECTS, PfOeLE"S IN GRAIN ELEVATOR CONSTRUCTION 7 Pp 6U0 JPR-S L/5626 UNKNOWN //ZAKUPKI SEL'SKOZK440ZYAYSTVEII*YKIH PRODUKTOV// --/02/1975,v----,*0002,, PP 0002-0003 STATE Of ELEVATOR CONSTRUCTION IN USSR 5 PP JPRS 64679 KO"ISSAROVO V~ 1 //ZA"ESTlTEL*K0;#*Dl0tA NOTY PO POLITCHASTI// Pp 0001-0012 ALSO PP 40, 41, 94-95, 96, 1360, 137, 166, 167f 205 206jr 242, 243, 263, 264, 286, 287-266 BOOK DESCRISES SERVICE LIFEf DUTIES OF CO"PA*Y POLITICAL OFFICER 12 PP JPRS 66015 LYSENKOV, P. A. //ZAPISKI LE*I*6RAD 609%Yl INSTITUT I'M 6. V. PLEXHANOVA/V --/--/1q6s,VO055,*00O1, PP 0012-0074 PREDICTING TOE EXPLOSIVE PROPERTIES OF COAL DUST EADNCRL-TRAMS-10921-75 LYSE*KOVP P. A.- //ZAPISKI LE01*69AVSKOGO 60R*060 IWSTITUTA// --/--/1968fVO055f#00O1,f PP 0072-0074 PREDICTING COAL DUST-EXPLOSIVE PROPERTIES *TIC PAVLUSKINP fo. 1". //ZAPISKI UZVEKIST*MSKO60 OTDELENIYA VSESOYUZNO60 "INERAL061CHESKOGO ODSHCHESTVA// --/--/1973,,V----,*0026, PP 0151-0154 INVESTIGATION Of TME CRYSTALLIZATION PROCESS Of A GA13MOIC "ELT fSTC-44T-23-607-75 000000017439 000000020042 000000022450 000000007915 000000025662 000000019948 000000023428 000000021953 GRITSAYE*KO, G. S. //ZAPISKI VSESOYUZOOE IMI*ERAL061CMESKOE OSSMCHESTVO// --/--/1961PV0090f* ---- I PP 0266-0269 COATING REPLICA ON SINGLE PARTICLES HTC 75-10219-066 UNK"04W" //ZAPISKI VSESOYUZflOGO "I*ERALOGICMESKOGO OBS+ICHESTVA// JOURNAL DONE COVER TO COVER SCRIPTA PUBLISHING CO. UNKNOW* //ZAPIS*IK// 15/0211975,V----,*0004, PP 0010-0011 SOME ASPECTS Of "ILITARY SERVICE LAM DISCUSSED 6 P JPRS 64365 U*KWO41% //ZAPI SNIK// 15/02/1975,,V----,p*0004,, Pp~ 0010-0011 SO"E ASPECTS OF 141LITARY SERVICE LAW DISCUSSED 6 P JPRS 64366 6RIGORYA*f L. A. //ZAPO%I*AYUS,HC#1IYE USTROYSTVA// -- /-- / 19 740, V---,.;r r PP 0069-0061 STATE Of AND PROSPECTS FOR 'DEVELOPING CYLINDRICAL MAGNETIC FIL" ItEvORIES 14 pp JPRS 65038 Av 000000009456 000000022285 000000011920 000000011604 000000009978 IBORISOVP 0. 000000003142 //ZAAYA VOSTOKA// 23/05/197401V ---- 0*0116, PP 00% T,HE SUN REVEALS ITS SECRETS 4 PP COLUM 7-6 Alit /FTD--MT-23-0006-75 I*OVELI, 1. 000000000008 //,ZARYA VOSTOKA// 30/06/19740 V ---- f*---- P? 0004 LAW E*FORCE"EWT PROBLE" IN GEORGI USSR 11 PP JPRS 63302 UNKNOWN 000000001198 //ZARYA VOSTOKA11 13 /09 /1974" PP 0001 NEED FOR I"POOVEMOT Of SOVIET SEC0*DAQY A*0 MIGHE SCHOOLS STRE'SSED 6 PP JPRS 63356 "EGRELISHVILIf 1 000000003951 //ZARYA VOSTOKA~/ 26/09/1974f V ---- f 0 PP 0004 POOR CO*STRUCTIO* PRACTICES DECRIED 5 PP JPRt 63562 000000013834 //ZARYA VOSTOKA// 26 / D9 /1974f V ---- fo ---- i P? 0004 POOR CONSTRUCTION PRACTICES DECRIED JPRS 63562 UNK*OVIN //ZARYA VOSTOKA// Pp 0003 GEORGIAN RESOLUTION CONCERNING SMORTCO"INGS IN CONSU14ER SERVICES 5 PP JPRS 64026 UNKNOUN //ZARY,A VOSTOKA// 26112/1974,V----,*----, PP 0002 GOERGIAN REPUBLIC COWERENCE Of SOCIAL SCIENCE -TEACHERS 6 PP JPRS~64316 GOROKMOVI A. //ZARYA VOSTOKA/t 05/02/19?5fV ---- 0004f SALYUT-4: STADIU" IN VEIGTMLESS*ESS *mASA TT f-16326 UffKffO*.4 //ZARYA VOSTOKA// j8/04/1975,V----,#j ------ PIP 0001-0004 RESULTS Of GEORGIAN PARTY DOCU"E*T EXCMAM6Eo, REPOR BY PARTY SECRETARY V. ". SIRADZE 9 PP JPRS 65239 UNK*OV* //ZARYA VOSTOKA// 16/O4/1975pV----,% ---- 0 PP 0003-0004 RESULTS Of GEORGIAN PARTY DOCU"ENT EXCHANGE, SPEECH BY E. A. SHEVARD"ADZE 22 Pf -TPRS 65239 UNKNOUN //ZARYA VOSTOKA/t 25/04/1975,V----,*----, PP 0001 C"ARACTERIZATIONS OF SOVIET LEADERS VURI*6 SUPREME SOVIET *"I*ATIO*Sl TBILISI ELECTRIC LOCO"OTIVE CO*STRUCTIO* PLANT I"E*I V.. 1. LEVIN I PP JPRS 65221 0 UNKNOWN //ZPAYA VOSTOKA// 26 /04 /1975, V----,rf4 ---- f PP 0002 CHARACTERIZATIONS Of SOVIET LEADERS DURING SUPREME SOVIET *0"114ATIO*Sf GEORGIAN POLYMMINICAL 114STITUTE IlMf*I LENIN I PP JPRS 65221 U*KNOM* //ZARYA VOSTOKA// 26/04/1975,V----,fg ---- PP 0002 CHARACTERIZATIONS Of SOVIET LEADERS DURING SUPREME SOVIET *0"1*4710*S, SOVETSKAYA GAUZIYA WORSTED FABRIC COMBINE 2 PP 000000004457 000000005044. 000000021678 000000017223 000000017Z24 000000025388 000000025389 000000025391 JPRS 65221 UNK*O)dN //ZARYA VOSTOKA// 07/05/1975,V----,"----# PP 0002 CHARACTERIZATIONS Of SOVIET LEADERS DURING SUPRE"E SOVIET *O"I*ATIONS,, GEORGIAN POLYTECH*ICAL INSTITUTE I"EftT LENIN 1 PP JPRS 65221 CHERKEZIYA,, 0. YE //ZARYA VOSTOKiA// 29 /06 /1975, V ---- PP 0002-0003 GEORGIA" SSA SUPRE"E SOVIET HEARS REPORT ON PUBLIC EDUCATION BILL 13 PP JPRS 65450 KOLOINP Go V. //ZARYA VOSTOKA// 02/07/1975fV ---- f* ---- r PP 0001-0002 SEVENTEENTH PLE"U" Of TME CC CP GEORGIAf G. V. KOLiBIN REPORT 10 PP JPRS 65469 SHEVAROMADZE, YE. A. //ZARYA VOSTOKA// Cl2/07/1975pV----,* ---- f PP 0003-0004 SEVENTEENTH PLE*U" Of THE CC CP GEORGIA, E. A. SHEVARMADZE REPORT 23 PP JPRS 65409 INOVELI, 1. //Z#WYA VOSTOq(A// 06/0711975fv----,,*----, PP 0004 CORRUPTION MIDESPREAD IN 6EORGIA* SSRO CRIMES RELATED 4 P? JPRS 65530 U"K"OVN //ZARYA VOSTOKAI/ 12/07/1975,V----,*----, PP 0003 LIVING ROUTINE ABOARD SALYUT-3 *"ASA TT f 16466 ASIYES*VILI, V. //ZARYA VOSTOKA// 12/07/1975, V ---- PP 0004 CORRUPTION MIDESPREAD IN GEO*GI4W' SSR, V. ASIESMVILI DISCUSSES ABUSES 3 PP' JPRS 65530 U*KNOQ* //zARYA VOSTOKA11 l0/06/l975fV----f% ------ f? 0002-0003 6EO*GIM PARTY AXTIV OWING 44ELD 0* LAM 4WD ORDER 21 PF JP#5 65650 LIPA, JERZY J. MARYS PATOL0611 O-WADOW11 000000OZ5390 000000017166 000000025694 000000025695 000000025720 000000017825 000000025719 OOOOOOOZ3654 000000009400 t 19 67 " V-- AN OUTLINE Of INSECT PATHOLOGY 342 PP NTIS TT 73-54025 UNKNOWN --J/ZAS+ICNIT4k "ETALLOV// ---- fV ---- P* ---- 0 PROTECTION OF "ETALS COVER TO COVER-STARTMG -WITM 1965- CONSULTANTS BUREAU SHVYDKIyp S. KH. //ZASMCMITA "ETALLOV// --/--/19740V----,,*00040 PP 0410-0413 EFFECT OF A CAR13014 DIOXIDE CO*CE*TIATION ON THE CORROSION Of STEELS..l* 140*0 ETIHA*OLA"I*f SOLUTIONS MISC 3642 SUDAKOV, A. 14. //ZASMCHITA *ASELE*IYA OT RADIOAKTIV*YKH PP 0027-0037 PROTECTION FRO" RADIOACTIVE SUBSTANCES FSTC-HT-23-1094-73 OSADKOV/ BURYKI*A, A. L. //ZASMCfllTA POKRYTIYA "ETALLOV// --/--/1972,,V----,,90006,, PP 0160-0164 PROTECTION OF fllGM-"ELTI*G 14ETALS AND ALLOYS FRO" DIFfUSIO" SETTING WITH HIG14 TEMPERATURES AND LOADS 15 Pf FTD-"T-24-1343-74 0 CMUMAKOV,, A. YE. //ZASMCMITA PS"ENITST OT RZMAVCHI*Y// PP 0005-0099 PROTECTION Of VNEAT AGAINST RUST 77 PP JPRS 65214 SMCMEPETIL*1KOVA, V. 0. //ZAS#ICHITA RASTE*11// --/--/1939, V----,140019, PP 0056-0066 ON THE ROLE Of TWERATURE 4*0 MU"1017Y IN THE BIOLOGY Of TRICMOGRWA EVONESCE*SWEST*_ *OTIS TT 74 56040 U"K"OWN //ZASMCMITA IRASTENII// --/--/1972,V00l?,*0004f PP 0036-0040 LIST OF CHEAICAL AND BIOLOGICAL AGENTS OTC 74-12696-06F 0 AGAFO*OVA, Z. YA. //ZOSffC#(ITA RASTE*IY// --1--119T2,,V0017o*00040 P? 0023-0024 CONTROL Of FUSARIU" VILT DISEASE '10 STRAMBERRY PLAINTS WTC 73-13224-020 000000022233 000000011031 000000004198 000000009494 OOOOOOOZO579 000000004029 000000010640 000000006971 cHURAYEVf N. A. 000000023589 //ZASHCRITA RASTEMIY// --/--/1975,v----,%OOO6,, Pp.0004-0009 USSR PLANT PROTECTIOW."ETHODSO PROBLEM SURVEYED 7 pp JPRS 65794 FADEYEVf YU. 0. 000000020111 //ZASHCNITA RASTENIY// --/06/19?5fv ------ 0006, PP 0010-0012 RESEARCH IN 46RICULTURAL PLANT PROTECTION EMPHASIZED 6 PP JPRS 66064 SHAPAf V. A. //ZASHCHITA RASTENIY// --/00 /1975f V ---- f%00060 P? 0016-0017 19fO-LO6IC "MOD~fOft PLANT PROTECTION CONSIDERED 6 PP JPRS 66026 INOVOZHILOVO K. V. //ZAS"CHITA RASTE*IY// --too /1975" v----'rW0006o PP 0020-0022 WAYS TO MPROVE PLANTS' CNE-MICAL TREATMOT DESCRIBED 6 P? JPRS 66026 MAZAROV'f V. A. //ZAS+IC+IITA RASTE-NIY/I --/O6/1975,V----,*0006, PP. 0024-0026 AVIATION FOR PLANT PROTECTION CONSIDERED 5 PP JPRS 66105 CHEMKI*r A- F_ //ZASHCMITA RASTE*IY// --/06/19?5,,V----,,*0006, PP 0031-0032 ECONOMICS Of PESTICIDE APPLICATION IN RSfSR REPORTED 5 PP JPRS 66105 0 SHU"AKOVP YE. //ZASMCHITA RASTENIY// --/o@ /1975t v ---- foooosif re 0044-0045 INTERNATIONAL COOPERATIO* TO PROTECT, QUARANTINE PLANTS REVIEMED, 5 PP JPRS 66111 #q4HALOV .//ZASf#Ci4lT*IYE POKRITIYA *4 "ETALLAKM// -I--ll97r 5"V ---- f*0009f PP 0069-0075 ALSO PP 106-111, 136-140 E"GLIS" TITLE POT GIVIEW, .FTo-ib(4tS) 1-0287-76 DUBI*I*,. 6. N. //ZASHCHIT%YYE POKAYTIYA 144 *ETALLAKHt/ --/--/1973,V----,*0007, PP 0097-0100' THE STRUCTURE AND PROPERTIES Of THE VK444 ALLOY AFTER CALORIZI*6 6 PP 0 000000025686 000000025887 OOOOOOOZOO47 000000020046 000000020059 OOOOOOOZ4911 000000002634 DISTRIBUTION LIMITED TO U. S. GOVT AGENCIES ONLY; COPYRIGHT INfORMATION; OTHER REQUEST "UST BE REfERRED TO fTD. Alft/FTD-"T-24-2745-74 KIDIN,r 1. *. - //ZAS+IC-HITNYYE POICRYTIYA *A METALLAKH// --/--/1973,,V----,,*00070 PP 0097-0194 CALORIZI*6 Of TITANIUM WITH H16H-SPEED ELECTRIC +IEATI*G 9 PP DISTRIBUTION LIMITED. TO U. S. GOV"T A6E*CIfS ONLY; COPYA1644T I*fO*14iRTlO*; OTHER REQUEST "UST Of AffERRED TO FTD. AIR/fTD-"T-24-2746-74 ASTAKROV. YE. A. //ZASM CHI TWYYE VYSOKOTE"PERATUR*YYE POKRYTIYA TRUDY VSESOYUZN060 SOVESCHCHAP#IYA PO ZRAROSTOYKIR POKRYTIYAR// PP 0096-0100 THE FORMATION Of DETONATION COATING 7 PP AIR/FTO-OC-23-2560-74 ASTAKHOVP YE. A. K. //ZAS"Ct4lT*YYE VY SOKO TEMPER ATURNY YE POLRYTIYA// PP 0096-0112 ALSO PP 166-173,r AND 169-199 PROTECTIVE HIGH TEMPERATURE COATINGS FSTC-HT-23-0769-75 JORDOVIC, fl. //ZASTITA 9ILJA BELGRADE// --/--/19721VO023,*----, PP 0117-0118 AN UNKNOWN VIRUS DISEASE Of THE RASPBERRY OTC 74-11992-020 -104tooviEc, J/IASTITA 8ILJA 6FL6AADF11 PP OW-OiSt THE IDENTIfICATIONS Of TO",ATO Rl*6SfOT VIRUS 0* RASPBERRY IN YUGOSLAVIA OTC 74-11991-020 U*K*041* //ZAVESCflA*IYE NIKITY K"RUS"CHEVA// THE WILL 00 TEST*ME*T Of *IKITA KNOUSMOHEV CSO $044/19316A COMPLETE SPECIAL UNKNOWN //ZAVODSKAYA LABORATORIYA// ---- lvw--- INDUSTRIAL LABORATORY COVER TO COVER STARTING FRO14 .1956 CONSULTANTS BUREAU SHNYID"A*, YA, A. //ZAVOOSKAYA LABORATORIVA// --1--11939,V0006f* ---- f PP 0519-0520 DETERMINATIO* Of 14HE CONCENTRATION Of ALCHOLOL AND ETHER VAPORS 10 THE 410 BY THE USE Of ZEISS GAS INTERFEROVETER 000000002632 000000002421 000000013546 000000003947 000000003939 000000008476 000000022212 000000019966. *NASA TT F-16662 NEDVIGE, P. YA. //ZAVODSKAYA LABORATORIYA// --/--/1940,,VOOO9"* ---- 0, Pp 0596-0602 INTERFERO"ETER FOR USE IN "INES *NASA TT F-16603 DUaNIKOV# L. M. //ZAVOOSKAYA LABORATORIYA// --/--/1947,voooe,* ------ Pp 0773-0796 DETER14INATIO* OF S"ALL 4UAPTITIES Of FLUORINE * NASA TT F 16160 PEREGUO, YE. A. //ZAVOOSKAYA LABORATORIYA// --/--/1956.V----,*0022f PP 0287-0268 DETERPIINI*G fLORI*E I* ORGANIC co"POUNDS CSO 8344/2012 CO"PLETE SPECIAL KISELEV, ". R. //ZAVODSKAYA LABORATORIYA// --/--/1966,V0032,%----, PP 0201-0202 THE PREPARATION Of ELECTRON "ICROSCOPIC I'TE14S BY ACTIVE OXYGEN ETCHING *TC 75 10220-111 KUZOVLEV, 1. A. 11ZAVOVSKAYA LABORATORIYA// --/--/19?3,V0039ffl ---- r PP 0426-0430 I"PROVI*6'6RAPflITE-CURVETTE TEC-H*14UES AND "ETHODS Of ATOlMlC A6SORPTl0*-A*ALYSlS NTC 74-11500-140 SEVRYUKOV,, ".*. //ZAVOVSKAYA LABORATORIYA// --/--/19?4pV0040,N0004r PP 0373-0375 POLAROGRAPMIC ANALYSIS OF OXIDE "IXTURE IN "ELTS 14ASA TT F 16140 SEVAYOKOV, *. *. //ZiAVOOSKAYA LABORATORIYA// --/--/1974,VO040,,*0004, PP 0373-0375 POLANOGIRAPHIC ANALYSIS Of OXIDE IMIXTURES IN MELTS *14ASA TT f 16140 LOftE*Zf R. J. //ZBL 9AKT HY6 I AST OR16 A// --/--/1973,,V ------ If ---- f Pf 0001-0014 STATISTICAL EVALUATION Of ALLERGIC REACTIONS FOLL04iING VACCINATIONS AGAINST FOOT AND "OUTO DISEASE 19 1970 **TIS TT 75 53266 VELESr P. //ZBORNIK VST KOSICE// PP 0127-0135 T"E HEAT RESISTANCE PROPERTIES OF KODUR CARBO* 000000019969 000000003669 000000020955 000000023369 000000010834 000000012362 000000006776 000000025664. 000000001671 STEEL elsl 11870 SALAK, A. //ZeORNIK VST KOSICE// ---- f PP 0095-0105 LOU TE"PERATURE REDUCTION Of MUSTITE I'M SPONGE IRON POUDER BY MYDROGE* AND DISSOCIATED A14140NIA OISI 11669 MIKITINP V. //ZDftAVOOKi4flA*E*IYE (KISHINEV) It --/--/19?2vV0015ffl0001,, PP 0052-0054 THE ACCELERATED DETER"I*AT109i Of THE CIOC"E"ICAL PROPERTIES Of MCROBES USING INDICATOR PAPER DISCS 'CONTAINING CARBOHYDRATES AIR/FTD-"T-24-2697-7,4 NIKITI*ol V. In. / /Z DR4kVOOKfiRA*E*IYE ( KI SHI*EV) --/--/19?20'vOO15,r*OOO10, PP 0052-0054 THE ACCELERATED DETER"INATIN Of THE BIOCHE'NICAL PROPERTIES Of MICROBES USI*G INDICATOR PAPER DISCS CO*TAIWING CARBOAYDRATES AIR/FTV-"T-24-2697-74 SKEP*YAN, *. A. //ZDRAVOOKHRANEMIYE BELORUSSII/ --/02/19?0rV0O16r*O0O2f PP 0076-0076 CHRONIC BRONCHITIS FRO" THE ACTION Of FLAX DUST 5 PP AIR /FTD/MT-24-1131-74 000000009757 000000012464 000000012759 000000001649 ZAKMAROV. 6. 6. 000000001023 //ZDRAVOOKMRA%E*IlE BELORUSSII// --/09/1968fV0014f*0009,r PP 0017-0021 CLINICAL PICTURE AND PROPMYLAXIS OF POISO*ING BY THE "ERVICIVE DICOTEX 10 PP AIR/fTD-"T-24-1128-74 ADO, V. A. 000000011192 MORAVOOKHRAME141YE BELORUSSIII/ --/01/19?3'V----'*0001' PP 0006-0008 ATOPIC DER"ATITISES AND ATOPIC DISEASES 5 PP AIR/flo-HT-23-2067-74 DREKOV, G. A. //ZDRAVOOKIHItA*E*IYE BELORUSSII// --/--/1974,?V----,f4OOO6, PP 0042-0044 BLOOD PREPARATION AND USE AS PART Of CIVIL DEFENSE ACSI K 6240 DREKOV, 6. A. //ZDAAVOOKA4ltA*E*IYE BELORUSSII// --/--il974fV----,*O0O6,, PP 0042-0044 BLOOD PROCURE"E*T AND ITS UTILIZATION UNDER CIVIL OffEMSE CONDITIONS *ACSI K 6240 000000024-990 0000000251?3 DE"ETSKIYO A. //ZD#tAVODKNRAf4EMIYE BELORUSSII// --107/1975,V ---- **00070 PP ooz?-0031 USE Of ARTIFICIAL ELECTRO14AGMETIC FIELDS IN MEDICINE a PP JPRS 66339 DOROGOKUPLYA.. A. G. //ZDRAVOOKHJtMENlIYE KAZAKHSTANA// --/01/19720,VO030,*0001,r PP 0020-0022 THE DETECTION Of 3,,4-8E*ZPYRElNE I* THE +WMAN BODY 5 PP AIR /f TO-MT-23-669-75 SARIeEKOVAO, T. * //ZDRAVOOKHAME;IYE ROSSIISKOY fEDERATSII// --/10/1974,f PP 0031-0035 CHANGES 114 THE 40ORK A*D LIVING CONDITIONS AND THE STATE OF HEALT44 OF FOR"E* MHABITA"TS OF THE POLAR REG-10*SOI HAVING "OVED TO THD 14OVERATE CLI14ATE z ON E ACS1 K-5640 KLEPATSKIYI 0. A. MORAVOOMIRANEVIYE ROSSIYSKOV FEDERATSII// --/--/1971,VO015,-NO011, PP 0029-0033 SEVERAL 1*01CATORS Of THE WORK OF SHIPS'. DISPENSARIES M41LE UNDER *AY 5 P? CSO: 6344/2405A-75 CO"PLETED SPECIAL NATSEVICM, L. ". MORAVOOKMAMENIYE ROSSIVSKOY fEDERATSII/I --/--/1972,VO016,*0003, PP 0019-0021 ' SCIE*TIFIC ORGANIZATION Of LABOR Of NAVAL HEALT14 PERSONNEL 00 "EDICAL SERVICE Of SAILORS 4 PP CSO: 0344/24056-75 COOPLETED SPECIAL KULlYEYEVA, A. ". //ZDRAVOOKORANE*IYE TURKMEfAISTA*A// --/--/1971PV ------ M0012, PP 0003-0005 REACTIVATION Of CHOLIAlE ESTERASE OF THE VISUAL GANGLION Of. THE SQUID DEPRESSED FSTC-HT-23-0506-75 UN! KN1 OWN //ZDROWIE PUBLICZOE// --/--/1974,f V0065f 010012f PP 1043-1046 ALSO PP 1057-1104 PRACTICE Of MEALT44 CARE ORGANIZATION *ACSI K 5411 "ATUSZEWSKI, 44. //ZMOMIE PUBLICZNE// --/--/1974fVO065,*0012,, PP 1057-1064 PRELIMI,MARY RESULTS Of STUDIES 0* THE EFFECTIVENIESS Of INTEGRATED HEALTH CARE. PART 111. DEOTAL CARE IN INTEGRATED AND TRAVITIO*AL STRUCTURES ACSI K-5411 ODOOOOOZZ969 0 00000013730 000000017796 000000024713 000000017437 000000020870 000000007516 000000024833 EMR"A""' Z. //ZDROWIE PUBLICZ*E// --/--/1974pVO065f*0012f PP 1065-1070 THE STATE OF HEALTH OF THE POPULATION AND HEALTH CARE I" THE PROVINCE Of 60ANSK ACSI X-5411 RUDZINSKAf 0. MDROWIE PUBLICZ*E// --/--/1974fVoo65o*ool2f PP 1071-1083 DEVELOP"E*T OF RAOIO-PI40TOGRAP441C INVESTIGATIONS UP TO 1972 1* THE TUBERCULOSIS HEALTH SERVICE ACSI K-5411 VELIZAROVICZ,f A. //ZDftOWIF. PUBLlCZ*E// --/--/19?4,,V0065,,*0012f PP 1065-1091 ORGANIZATION A*D FOR"S Of POSTGRADUATE EDUCATION OF PERSOM4EL WORKING 1* MUSTRIAL MEALT"' -SERVICE OF THE PROVINCE OF GDANSK ACSI K-5411 GALA, J. //ZDROWIE PUBLICZ*E// --/--/19?4,V0065,*0012, PP 1093-1097 FULL IflTE6RATIO#l Of HEALTH SERVICE-A NECESSITY AWDUTY 41IT44 REGARD 70 THE SOCIETY ACSI K-5411 JACHOMICZ, R. //ZDROWIE PUBLICZ*E// --/--/1974OV0085,00012, PP 1099-1104 -ADVANCES 10 TECi4*OLOGY Of HEALTH SERVICE INSTITUTIONS. SECOND HALF OF 1973 AND FIRST HALF-Of 1974 ---ACSl K-5411 VIDY-MIRSKIO R. //ZM0401E PUBLICZ*Et/ --/12/1974PY00650*0012f P? lD43-104i EPIDEMIOLOGICAL VALUE Of -MASS SCREENING OF WOMEN FOR 60*009440EA ACS1 K-5411 LUITENO C. M. //ZEIT$CiilltfT FUER 44IRTSCHAFLICHE fERTIGU*G// --/--/1973,VO066,*----, PP 0462-D4~5 IWTE"PERIWG Of STEEL AND CAST IRON 14TC 75 11794-1344 LUITf*p C. ff. //ZEITSCMIRFT FUER 4019TSCMAFLIC44E FERTIGYNG// --/--/1973fVO0660,*----, PP 0462-D485 INTE"PERING OF STEEL AND CAST IRON NYC 75 117,94-130 SC0WAXf M. //ZEITSCHRIFER FUER *ATURfORSCHUNG SERIES 0// --L---/1946,V----,*0003, PP 0361-0367 000000024634 000000024835 000000024836 000000024837 000000024938 000000024832 000000019424 000000018915 000000005348 TEMPERATURE DEPE*DENCE'Of THE DIELECTRIC CONSTANTS Of BLOOD AT LOW FREQUENCIES C'So 0344/1567C COi4PLETE SPECIALS ASMUSP E. //ZEITSCMRIFT A*ALYTISCME CHEIMIE// --/--/19690PV0245f*----, PP 0137-0139 PHOT014ETRIC DETER"1*4710* OF TIN IN STEEL USING 31 PYR I DY LF LOUR ONE BISI 12466 KAINZ, GERALD //ZEITSCHRIFT ANALYTISCNE CMEME// Pf 0267-0275 A"PER"ETRIC TITRATION OF "ETAL IONS MITM EDTA THE ANALYTICAL APPLICATION Of TME OXIDE ELECTRODE NASA TT F 16064 HARTIMAM*f m. //ZEITSCflRIfT AKE6100TE PflYSIOLO61E EINSCHL ARBEITSPHYSIOLOGIE// --/--/1966fV0O22#1*----, PP 0030-0044 100-14OUR ENDURANCE EXPERI"ENT AT 11 ATMOSPNERES PRESSURE 19 P? CSO: 6320/1411 CONPLETED SPECIAL - "ARlso ". MEITSCORIFT DER Oft6A*ISATIO" fUER DIE ZUSAO"EMARBEIT DER EISEMBAMMEN// --/--/1975fV----,*0004, PP 0009-0012 ALSO 140 5 USE Of CO"PUTER TECHNIQUES IN RO"AWIA* RAILROAD OPERATIONS 9 PP JPRS 64683 BOSE,f E. //ZEITSC44RIfT DES DEUTSCHEM U*1D USTERREICH ISCHE* ALPEINVERSINS// --/--/1901PV0032r* ---- r Pp 0136-0156 IXTACCI"UATL A "OUTAI* AND GALCIER TRIP I* THE TROPICS USGSL 174 SCHREINER, RUDOLPH //ZEITSC#IitlfT CLEKT*OCME'MIE// --/--/193001VO0361FOO0120, PP 0953-1040 ANODIC OXIDATION Of ACETIC ACID IN SULFURIC ACID SOLUTION AEC/OR*L /To-2663-75 DOHERR, KARL FRIEDRICH //ZElTSCMRlfT FLUGGMISSSCHAFTEM// --/05 /19744F V0022f M ---- f PP 0153-0163 CONTRIBUTION OF THE DfVLR TO THE MESTIGATION Of RESCUE AND RECOVERY SYSTE"S 30 PP MASA-TT-F-15956 HA"ELo DOMERR K. //ZEITSC#fflfT fLU6iWI$SE*SC44AfT// --/--/19?4oV0O22f*0O05f P? 0153-0163 DFVLR SCIENTIFIC I*VESTIG0kTIO* Of RESCUE AND RECOVERY SYSTEM 000000000031 000000005472 000000006349 000000007940 000000025002 000000004060 000000001980 000000010674 *FSTC-HT-23-0077-75 HEINRICH, 1HEL"UT 6. //ZEITSCHRIFT FLUGWISSE*SCffAFTE*// --/--/19?5*V0023*fl ---- 0 PP 0263-0275 THREE-CO"PO*EWT "EASURE"E*TS AT FLEXIBLE PARACHUTE "OVELS FSTC AST-13001-003-76 JA.H"-DEESBAC440 #A. /lZ EITSCHRIFT fUER ACKER-U*b PFLANZENSAU// - /--/1qT2*Vo135,r*0O010, Pp 0001-0016 THE EFFECT OF VARIETY AND ADDITIONAL LATE NITROGEN APPLICATION 0#4 THE THIMIN (VITAMIN 8-1) CONTENT OF THE TOTAL WHEAT GRAI*,, VARIOUS FLOUR TYPES AND SECO*DARY "ILLI*6 PRODUCTS **TIS TT 76-56026 "EBELP S. //ZEITSCMRIfT FUER AERZTLIC"E FORT BILOU"61/ --/--/1973,VO067,*0001,r PP 0017-0021 THE PRESE14T STATE OF PROTECTIVE VACCINATION AGAINST TYPHOID WRC C-14410 KRETSCH"ER, E. //ZEITSCHRIfT FUER AERZTLIC14,E fOOTOILDU*G/t --/--/19721VO0661*----, PP 1065-1070 WATER AND EffLUENT AS CARRY1146.FACTORS Of INFECTIOUS HEPATITIS SMO-W* ON PRACTICAL EXAMPLES *TC 75 11074-06E 0 SUCKOW0, R. //ZEITSCffRlfl FUER ALL6MINE "IKROOIOLOGIE// --/--/1966,V000~,*0001, PP 0047-0064 GEO"ICROOIOLOGICAL STUDIES. PART X TME PROBLE" OF TOE GENESIS Of "ANSFELD COPPER SMILE *TC 74-12276-066 60ETZr K. //ZfITSCHRIfT FUER ALL6EMMEDIZIN DER LAWDARZT/ --/--/1972, V00460,* ---- 0 PP 0602-0603 PRACTICAL EXPERIEWE MI.T44 "EURA"A6 SI*E OTC 74-12030-D60C WEI*TZ, f. //ZEITSC444IFT FUER ALLGEIMEI"EVIII" DER LAINDARZT// PP 0330-.0333 THERAPEUTIC RESULTS -WITH DEXA 91CIRO* EYE DROPS WTC 75-10146-060 OROU, F. //ZEITSC"RIFT fUEA ALLGE14fI*"EDIZI*,,- VER LAMDARZT// --/--/19?1p,V004?,r* ---- f PP 0772-0773 TREAT"E*T OF EYE DISEASES AtITM CONTI BICICRO" EYE OI*TMENT OTC 75-10150-060 STECK, K. 000000025177 000000022695 000000022856 000000022651 000000005633 0000000066?2 000000021736 000000021740 000000021739 //ZEITSCMRIFT FUER ALLGE"EI"EDIZINf DER LAMDARZT// __/__/19?1#V0047,*----, PP 1050-1051 CLINICAL AND PRACTICAL EXPERIE14CE VITH THE PREPARATIONS PROM AND PREDNI AQUOS. I" DER OPMTIOLE OTC 75-10149-060 KE"Pt //ZEITSCHRIFT FUER MALYTISCHE CHEIMIE// --/--/1966,vV0240f* ---- f PP 0303-0311 THE SPECTROCMEMCAL ANALYSIS Of CHIP SA14PLES IN THE STEEL 191OUSTRY *W SI 13049 GAGLIARDIf E. //ZEITSCRRIFT FUER ANALYTISCHE C*EME// --/--/1969fV024l ------ f PP 0302-0304 EXTRACTION OF IRON WITH "ETAMETHYKETOM WASA-TT-F-16D41 GAGLIARDIO E. //ZEITSCHRIFT fUER ANALYTISCME CHERIE.// --/--/1969,V0Z46,fl ---- f PP 0302-0304 EXTRACTION Of IRON 44ITH "ETHYL ET#IYLKETO*E **ASA TT f 16041 KAINZ, 6ERALD //ZEITSCHRIFT fUER ANALYTISCHE CfIE"IE// __t__/1971,V0256, PP0345-0346. PART 5 A"PfRO"ETRIC TlTftATj0" Of ICETAL 10W9 WtTlH f-blA ~SIW6 A* OXIDE ELECTRODE AS INDICATOR.- THE LEAD (4) OXIDE ELECTRODEf MANGANESE (4) OXIDE ELECTRODE AND eIS"UTV (5) OXIDE ELECTRODE 13 PP- 01ASA TT f 16206 000000012251 000000007528 000000002099 000000017848 GUTSCHEf 9. 000000008623 MEITSCHRIFT fUER ANALYTISCME CME"If// --/--/19720,VO259f* ---- 0, PP 0126-0127 SI"PLIfIED FLUORINE SPECIFIC DETECTOR FOR GAS CflRO"OTO6RAPflY OTC 74 12742-070 BRE"SERP V. 000000008622 .//ZElTSCMAlfT FUER ANALYTISCME CmffllE// --/--/1972fVO259,*----, PP 0204-0208 001 TME DEFINITION OF SENSITIVITY IN X-RAY PHOTOELECTRO" SPECTROSCOPY *TC 74 12741-070 ESELO, S. //ZEITSCMRIfT fUER OWALYTISCHE CREME// __/__/19720,V026O,* ----- PP 0345-0350 CO"PUTATION Of Tilt END POINT Of.POTENTIO"ETRIC TITRATIONS WTH P*0644""AKE MWCO"PUTERS 15 PP AEC-UCIRL-TRAMS--10713 EBELf SIEGMED - /IZEITSCIHRIFT FUER ANALYTISM CMME// -1--11972f V0260,fN ---- 0, PP 0345-0350 000000008373 000000006471 CO"PUTATIO* Of THE END POINT Of POTENTIOMETRIC TITRATIO*S WITH PROGRAMMABLE MINICOMPUTERS AEC/UCRL/ TRANS.10713-75 SCHROTH, .//ZEITSCHRIFT FUER ANALYTISCflf CflEMIE// --/--119?2,VO261f*O001, PP 0021-0029 QUANTITATIVE ANALYIS Of VARIOUS 14ATERIALS BY LASER 141CROSPECTROSCOPY *ASA-TT-F-15691 ALTMANN# M. J. //ZEITSC,HRIFT fUER A*ALYTISCHE CHEVIE// --/--/197Z,V0262,,* ---- f PP 0097-0099 DETERMINATION Of DISSOLVED OXYGEN IN WATER WITH LE UKO8E*9E LI *-BLUE. ~ PART 1. A QUICK 411*KLEft METHOD NTC 74-13392-078 KLIMISCH, H. -J. //ZfITSCiHRIfT FUER ANALYTISCHE CME"If// F? 0007-0012 DISCUSSION OF CHARACTERISTIC VALUES FOR POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS (PA") *TC 75-10103-07C I ERTEL, D. //ZEITSC"RIfT FUER ANALYTISCHE C"EVIE// --/--/1973,V0266p%ooolp PP 0029-0030 DETER"I*ATIO* Of *EPTUNIU" I* THE PRESE*CE OF PLUTONIUM MD URANIUM BY X-RAY SPECTROMETRY UCRL TRANS 1073Z ERTEL, 0. //ZEITSCIHRIFT FUER AWALYTISCME CHE"lE// --/--/1973fVO266,,*0001,, PP 0029-0030 DETERMI*ATION Of *EPTUNIU" IN T44E PRESENCE Of PLUTONIUM *NO URANIUM BY X-RAY SPECTROMETRY ERD/UCRL-TRAMS-10732-74 ERTELOP 0. //ZEITSC"RlfT FUER AMALYTISCHE CHE"IE// --/--/1973,V02660,*O001, PP 0029-0030 DETERMINATION Of 01EPTUNIU" IN THE PRESENCE Of PLUTONIU14 AND URANIUM BY X-RAY SPECTROMETRY ERD/UCAL-TRANS-10732-74 DEMBSKY, G. /IZEITSCIIAlfT fUER -*N4LYTI$Cfff Cflf"lf/t --/--/1973,VO267,*-.---, PP 0350-0355 RAPID WET AS01*6 Of BIOLOGICAL 144TERIAL 401TIH HYDROGEN PEROXIDE UNDER HIGH TEMPERATURE AND PRESSURE ALMOST WITH LOSS NTC 75-11075-07C //ZEITSC-HRIFT IFUER ANALYTISC14E CHE"IE// --/--/197,40V ---- f*0269f PP 0279-0284 00 E41GLISH TITLE * EPA 97f 375-75 000000001653 OOOOOOOZ1360 000000021777 000000023104 000000018933 000000019442 000000022704 000000020636 141 S E so R.. V. //ZEITSCHRIFT fUEt A*6EV41N0TE 14AT14ATIK UND kCHANIK/l --/--/1927,,VOOO?,,* ---- f PP 0425-0431 COM"ENTS ON HYDRODYNAMICS *NASA TT F-16444 STEINER, K. //ZEITSCHRIFT fUER. AN6f-WA*DTE 14ETHE14ATIK UND PHYSIK// --/--t19?1pV00.22,*----, PP 0?69-0791. INfLUE*CE Of ELECTRON 90"BARD"ENT.00 MING CYCLES ON THE SECONDARY E"ISSIO* FRO" LEAD GLASSES USED 10 T14E TUBE 'MULTIPLIERS NTC 74-11655-20H BODE, K.-M. .- //ZEITSCHRIFT fUER A*GEWANDTE PHYSIK// --/--/1962rVOOl5,*00041 PP 0326-0330 INFLUE*CE Of RADIATION LOSSES AT HEAT CONDUCTIVITY "EASURE"E*TS WTC 74-11524-ZOM EIBER, H. //ZEITSCHRIfT FUER A*GEWANDTf PflYSIK// --/--/1963,VD015,*----, PP 0103-0112 ON T44E BEHAVIOR Of NEGATIVE AND POSITIVE IONS I* PURE OXYGEN *No IN OXYGE*-HYDROGE* "IXTURES *TC 74-11523-20H *IEDRI6f H. //ZEITSCHRIFT FUER A*GEVA*DTE 'PflYSIK// --1--1197loVO031,*----, PP 0027-0031 BACKSCATTERING Of "EDIU"-fAST ELECTRONS BY THIN fOILS ,NTC 74-11656-ZOH LE*Zf P. //ZEITSCHRIFT FUER ANGENA*DTE PHYSIK// --/--/19720V0032,,% ---- f fP 0366-0371 LOM TEMPERATURE EXPERI"E*TS ON THE STI"ULATIO* Of Z*S PHOSPHORS BY ELECTRIC FIELDS WTC 74-11654-20L SPANDAU01 VON H. //ZEITSCMRIFT fUER A*006A*ISCHf 4WD ALLGE"EI*E C44EMIE// ,,--/--/1960, -0020 'v *03060, PP .0013 ELECTROLYSIS OF DEHYDRATED PHOSPHOROUS CHLORIDE A"D TKO"YL CHLORIDE (POCL3) FSTC-HT-23-0206-75 RATTESP A. //ZEITSC,HRIFT fUER AWORGANISCHE U*D ALLEGE14EINE CHE"IE// --/--/1975,V0413f"00Olf PP 0001-0009 THE CRYSTAL STRUCTURE Of 903 ERDA UCRL TR-10951-75 9 VON VARTE*9ERGf VON 44. //ZEITSClHftlfT FUER ANOR601NISCHE U*V ALLGE KINE CHE"IE// --/--/193lrvo196rw ---- I Pp -374-0363 000000015322 000000009623 000000003960 000000003968 000000009624 000000009610 000000005273 000000023030 000000025155 "ELT DIAGRA14S Of ULTRA-REFRACTORY OXYDES *FSTC AST-16401-0119-76 VOGELO, RUDOLf //ZEITSCMftIFT fUER ANORGAMSCHE UND ALLGEMINE ---- 01VO099p*----,p PP 0025-0049 CERIU-M-IROM ALLOYS, 20 P? FSTC-HT-23-1246-73 ANTROPOff, A. /IZEITSC44RIFT FUER A*ORGA*ISCHE U*b ALLGE"EINE PP 0405-0416 THE "ELTI"G POINT Of CALCIU" AND THE CALCIU14- CALCIU" NITRIDE SYSTE" AfSC CHE"IE// CMEMIE// KELLER, C. /IZEITSC44RIfT FUER ANORGAMISCME U*V ALLGE"EINE CHE"IE// --/--/1962JVV031#0* ---- 0 PP 0089-0106 TERNARY OXIDES Of NOBIU" AND TA*TALU14 Of THE AB04 TYPE NTC 74-13416-078 AMNA, M. 0. //ZEITSCHRIfT FUR A"ORGAMISCHE U*D ALLGEI"flff CHE"IE// --/--/1972,VO367,*----, PP 0061-0071. FLUORESCENCE ANO FLUOR ES CE* CE-T+l ER"O CRR 0"1 S" IN ALKY LPYR I DINO COPPER M *ALIDES *TC 73-10174-078 SlEiDERT,, 6. //ZEITSC#IRIFT FUER MORGAINISCHE U*D ALLGE"EIINE CHEME// --/--/1q7z'Vo3q1p*0002' PP 0117-0124 NEW FLUOROPEROVSKITES WITH CAM AND "*III A(80.5CR0.5)F3 AND AA(f0.5m*0.5)F3rf ApiB= ALKALI "ETAL *TC 74-11924-07i1 MABERp J. /IZEITSCMRIFT FUER MORGAMISCHE UND ALLGE"EINE C-HE"IE// PP 0264-0294 STUDIES OF THE KINETICS Of OINDI*G OF SULFUR DIOXIDE AND NITROGEN OXIDES.iBY GASEOUS AMONI A NTC 74-13666-079 STEFFENSf V. //ZEITSCMRIFT FUER 91**E*FlSCHEftEl DER 004// PP 0131-0136. PRODUCTION Of RAMBON TROUT IN NET CAGES *TC 75-10956-06C STEMNSP 41. //ZEITSC-"RIfl fUER 9100MISC"EREI DER VOR// --/--/19?20'voolqiF*00O9f PP 0256-0263 PRI*CIPLES Of A #IODE;t* TROUT fl-NGERLING PRODUCTION NTC 73-10956-06C eAUEREISE*, f. 000000009270 000000009041 00000002138l 000000007323 000000006596 000000OZ5539 OOOOOOOZZ785 OOOOOOo2z7$3 000000023727 //ZEITSCHRIFT FUER BIOLOGIEI/ PP 0061-0066 ON THE PROBLf" Of SPECI-FICITY Of MESENTERIC CIRCULATORY REFLEXES NTC 74-10601-06P STEFFENS, -W. 000000022784 ---i/ZEITSC#IftIFT FUIR SOMMENFISCHEM DER DDR// --/--/1972fvool9i* ------ PP 0146-0151 REARING OF RAINBOW TROUT fl*GERLI*6S (SALMOGAIRM40 UNDER INTENSIVE PRODUCTIO* CONDITIONS WTC 75-10957-06C DAE+I*Ep S. 000000009818 //ZEITSCi4RIFT FUER CHEME// --/--/1973,,VOO13,,*----, PP 0070-0071 RESONANCE ENERGIES OF POLY"ETHINES, T44E THIRD "AIN GROUP Of UNSATURATED ORGANIC CO14-POU*DS *TC 74-12442-07C HERMAN*, WOLFGANG P. OODOOOOO1667 //ZEITSC-HRIFT fUEA DER"ATOL061E,, VE*ERAL061E UND VERWANDTE GEBIETE// --/05/19740VO025f*0005.. PP 0209-0211 IMUNOLOGICAL DIAGNOSTICS AND DIFFERENTIAL DIA6*OSIS Of LUPUS ERYTHE"ATOSUS *ASA-TT-F-15966 000000004855 JADASSOMN, 4d. //ZEITSCHRIFT FUER IDElt"ATOLOGIEf VEMEROLOGIE UND VERIAANDTE GEBI-ETE// 09/08/1972,V----,*----, PP 0357-0359 A SI"PLE "ETMOD FOR TME DETER"INATION Of INSENSIBLE PERSPIRATION 6 PP CSO: $344/1096 CO"PLETED SPECIAL SZIEGOLf.IT,r V. 000000001217 //ZEITSC#fRIFT fUER DIE GESAMWE 1*-NERE 14,EDIZIN UND IHAE GRENZGEBIETE// --/--/1972 fV0027,M----, PP 0490-0492 l -CLI*ICAL AND PHAR04COLOGICAL VOUBLE-GLIND STUDY WIT" DIFFERENT TYPES Of ROASTED COFFEE ON GASTROENTEROLOGICAL PATIENTS "TC 74-11456-06f fELTp V. 000000004080 //ZEITSC#IRIFT FUER DIE GESAIMTE EXPER114WELLE MEDIZIM// --/--/19?ofV0153r*oooz' PP 0099-0111 *ULTICOW#AT*E*TAL ANALYSIS OF THE EFFECT Of HYDROCORTISOff ON TME "ETADOLIS14 OF fREE AND ESTERIFIED C-14OLESTEROL IN RABBITS 21 PP ""FS ON LOAN 9AWELDT, SAlsive 000000023728 //ZEITSCfIRIFT FUER DIE 6ESAVITE STATTS-WISSENSCilAFT// --/06/1972f V0126toooo2p PP 0232-0256 ECO*O"ETRIC FORECASTI*6 '"OPEL FOR USSR 26 PP JPRS 61536 SATLOWP 6. 000000005600 //ZEITSCiMRIFT FUER DIE GE541"TE TEXTIL INDUST*IE// --/--/1969,,V00llf% ---- f PP 0553-0657 TREAD-UMEEL TEST AS A PART Of THE STRESS TESTI146 Of TEXTILE FLOOR COVERINGS NTC 74-12215-11E LUENI*6r R. 000000005599 //ZEITSCIHRIfT FUER DIE 6ESA14TE TEXTIL 1#40USTRIE// PP 0433-0437 CO#CE,R*I*6 T44E TESTING EVALUATION AND ASSESS "ENT Of THE RESISTANCE Of TEXTILE FLOOR COVERINGS TO CASTORS NTC 74-12214-llf WA6f4E'R,p C. 0. 000000022616 //ZEITSCHRIfT FUER DIE GESA14TE TEXTILINDUSTRIE// PP 0293-0300 THE "A*UfACTURE Of YARNS ACCORDING TO THE 9REAK- SPINNI*6 PROCESS MTC 75-10960-11E SATLOMP G. '000000005587 //ZEITSCflRIfT fUER DIE 6ESAMTE TEXTILINDUSTRIE// --/--/1969,VO071,*----, PP 0523-0526 TREAD-WHEEL TEST AS OART Of THE CLAIlq TEST FOR TEXTILE FLOOR COVERINGS. PART I. CARPET "ERCHANDISE *TC 74-12216-IIE KARAOGL,A*OFF,, Z. OOOOOOOZ1445 //ZEITSC"RIfT fuER ELEKTROCHE"If/t --/--/1906,,V----,*000lf PP 0005-0016 OXIDATION AND REDUCTION PROCESSES DURING THE ELECTROLYISI OF IRON SALT SOLUTIONS PART 11. DIMUSIO* AND CONVECTION *IBISI 13395 WICKEf E. 000000001680 //ZEITSCHRIFT FUER ELEKTROCRE"IE// --/--/1953fVOO57f*--;--f PP 0636-0641 SIGNIFICANCE OF INTERNAL SURFACES AND PORE fOR THE COMIUSTION AND GASIFICATION Of POROUS COALS *TC 74-11492-219 JAENICKE, WALTHER 000000019945 //ZEITSCHRIFT FUER ELEXTROCHE"IE// --/--/1959fVO063,040004, PP 0521-0532 THE SOLVATION AND DIFFUSION RATES IN THE CO"PLtX DISSOLUTION Of SALTS ERD/UCRL-TRA*S-10941-75 WARGALLAf G. 000DOD020405 //ZEITSCHRIFT FUER ERZOEOGBAU U*D IMETALL MUETTE*QESEN// --/--/19731fvooz6f*ooolf PP 0016-0020 THE USE Of RED IqUD I" THE PRODUCTION Of Ck"ENT AND EXPANDED CLAY -MTC 74 12995-13C STEFfE*S#, M. 000000022t66 //ZEITSCHRIFT fUER fISCHfREI UND DEREN HILFSQItSENSCHAFTEM// PP 0195-0207 RESULTS AND PROBLE14S IN THE AREA Or FISH NUTRITION UNDER I*DUSTR I AL-S CALE PRODUCTION CONDITIONS RTC 75-10959-06C 84RTLMA* F. 000000025727 //ZEITSC-MftIfT fUER FLU641EISSENSCHAFTEN// --/--/1q?0"voola"*00020 PP 0000 ALSO *0 3 DRAG REDUCTION1 Of SUPERSONIC MISSILES BY MEANS OF BASE BURNING 18 PP FSTC--MT-23-667-73 KUSSNER,, H. 6. OOOOOOOZ5094 //ZEITSCHRIfT FUER FLUGiWISSE*SCHAFT// ~--/--/197 lop V0019,,*0002f PP 0053-0061 THREE THEORETICAL VETMODS FOR DETER"MING THE PAR414ETERS Of A* ELASTONECH*AL SYSTE" I* GROUND VIBRATIONI TESTING *FSTC AST-13401-006-75 ZIEGLER'p 6. 000000011263 //ZEITSC+1RIFT FUER FLUGUISSE*SC+IAFTEIN// --/--/l974A'V0022,,*000?, PP 0223-0232 141 CROFA ACTOR GR APHI C FEATURES -WITH APPLICATIONS TO FAILURE ANALYSES OF AIRCRAFT "ATERIALS DISTRIBUTION L1141TED TO U.S.. GOVERN"ENT ONLY FSTC-HT-23-0248-75 4 ZIEGLER, 6. 000000005286 //ZEITSCHRIFT fUER fLUG41ISSE*SCffIfTEN// --/--/19?40'V0022r*0007f PP 0223-0232 MICROFRACTOGRAPHIC FEATURES 4*0 SERVICE FAILURES ANALYSIS Of AIRCRAFT "ATERIALS FSTC-HT-23-0246-75 FROMM.# A. OOOODDO01216 //ZE115CMRIFT FUER GASTROE*TEROLOGIE// --I--11972,VOOIO,*----, PP 0107-0113 I*FLUENCE Of COFFEE AND CAFFEINE ON THE RECOVERY RATE FRO14 STRESS-INDUCED ULCERS IN RATS NTC-74-11457-06f MEENP S. V. 0000000?2829 //ZEITSC,HftIFT fUEA 6EOL061SCIHE *ISSENSCfiAfT// --/--/1973,VO0010,*----, PP 0417-0431 THE HYPOTHESIS Of THE CONTINENTAL DRIFT VIEVED FRO" THE ASPECT OF THE PALEO-BOTANY OF T14E CARBONIFEROUS 4M0 THE PER"IA" RTC 75-10667-066 BLANK, P. 000000009457 //ZEITSCHRIfT FUER GEOLOGISCflf VISSE*SC1HAfTE?1// --/--/lq73"Voool"v ---- f PP '0055-0063 AR61LLACEOUS "INERALS 4*0 ORGANIC SUBSTANCE NTC 75-10157-066 0 ELDE*f R. 000000022773 //ZEITSCIRRIfT FUER GEOPHYSIK// --/--/1973,,V0039,,%0002,, PP 0169-0226 THE ATMOSPHERIC AEROSOL AND ITS INFLUENCE 0* THE ENERGY BUDGET Of THE ATMOSPHERE RTC 75-11076-04A TERRIER, J. //ZEITSC+IRIfT FUER I*STRUiIE*TKUNDE BRUNSWICK// --/--/1962,qV0070,*0011,, pp 0271-0276 THE UNIT Of LENGTH. NTC 74-12066-1413 WILLE,, L. //ZEITSCHRIfT fUEft KI*DER+IEILKU*OE// --/--/l973pV0ll4,N.----, PP 0293-0299 BLOOD SUGAR DETERMINATION IN THE NEWBORN WITH DEXTROSTIX AND REfLECTA*CE METER RTC 74-12434-06A MOCELLIN,l R. //ZEITSC+IRIFT FUER KI*DERNEILKU*DE// --/--/1973fvoll4f-m ---- f PP 0323-0339 C-ARDIAC OUTPUT 4*0 OXYGE* INTAKE AT REST AND DURI*6 SU8"AXI"AL LOADS 0* 6-14 YEAR OLD BOYS RTC 75-11734-06P MITTELBACH, f. //ZEITSCHRIfT FUER KLI*ISCflE CHE%IE UND KLINISCHE 8IOCHE%I,E// --/--/1969,V0007,N----, PP 0169-0193 "ODIFICATIO* Of DISC ELECTROPRORESIS fOR THE DIRECT TISSUE ELECTROPHORESIS Of CRY OSTATIC SECTIONS Of iBIOPSY SAMPLES NTC 74-12269-064 SEELIG, fl. P. //ZEITSCHRIfT FUER KLINISCHE DIENIE UND KLINISCHE flIOCHEMI.E// --/--/1969,VOOO?,N----, PP 0561-0565 THE JAfFE REACTION WIT" CREATI"I*E. REACTION PRODUCT AND 6E*ERAL REACTION CONDITIONS KTC 74-11646-064 LORENTZ, K. //ZEITSCHRIFT FUER KLI*ISCME C44E"IE U*V KLIMSCHE BIOCHEMI.E// --/--/1971oV0009f*0003f-?P 0215-0219 DETERIIINATIONAL Of 0,RfAIT*I*E CARSA"YL TRANSFERASE BY THE FEARON REACTIO" PART 1. DETERMINATION Of CITRULLI*E NTC 74-12696-06A LORENTZ, K. //ZEITSCIINIfT FUER KLI*ISCHE CHEMIE U"O KLINISCHE alOCHEMI,E// --/--/197lfV0009,,*00030 PP 0220-0223 DETER"I*ATIO0 Of Oftf4lTHl*E-CAtiliA"YL-T#tA*SFERASE 19Y THE fEARON REACTION. ?ART IIp DETERMINATION Of ENZYME ACTIVITY NTC 74-12697-064t ,B.UEfgflqA*"p Co //ZEITSCflRIfT FUER KLINISC'ME CflElMIt UND KLINISCM 6IOCHEMI.E// --1--11q73fVooljfN----.' pp 0403-0406 COMPARATIVE STUDIES Of REDUCTOMETRIC A-NO ENZYMATIC 000000006654 000000003796 000000017907 000000005787 000000003921 000000006831 DODOOOO065-22 ODOOD0006525 DETERMINATION Of URIC ACID NTC 74-12693-064 0 VOGTO W. 000000003920 //ZEITSCHRIFT FUER KLIWSCHE CHME UND KLINISCHE BIOCHEMIE// --/--/1973,gVOOllf* ----- PP 0430-0445 A MODULAR CONSTRUCTED CO"PTUER PROGRAM Of TAE CALCULATION Of THE RESULTS OF RADIO 1""U*OAS.SAYS ANO PROTEI*-BI*DI*G TESTS NTC 74-11647-06A TEGTMEIRP W. 000000024933 //ZEITSCHRIFT FUER LARY*GOLOGIE AND RHIWOLOGIE// --/--/1973,VO052,N----, PP 0139-0143 TESTING CHANGES IN THE AUDITORY DISCOWRORT THRESHOLD ARM FSTC-HT-23-1506-75 SRUSISP- T. 000000024924 //ZEITSCHRIFT FUER LARYNGOLOGIE AND RHINOLOGIE// --l--/1973fVO052f* ---- r PP 0915-0929 CONVERGENCE NOISE DEAFNESS AND DEAFNESS DUE TO OTHER CAUSES ESPECIALLY A6E-DEAF*ESS ARM FSTC-"T-23-1502-75 SPILL%ANN, T. 000000024923 //ZEITSCHRIfT FUER LARY*60LO61E AND R"I*OLOGIE// --/--/1q7,4,vO053,*ooOl, pp 0059-0066 ACOUSTIC ST41PEDIAL RtFLEX THAMOLD 03 A'N OBJECT RECRUITMENT TEST Of SE*SORINEURA AR14 FSTC-*T-23-1500-75 M,U*KER, 6. 000000025187 //ZEITSCflRIfT fUER LARY%60LO61E ftHI*OL061E// --/--/1972,FV----,-NO006, PP 0506-0520 PROGRESSIVE SE*SORI*EURAL HEARING LOSS fOLLOVIW6 HEAD INJURY ARM-FSTC-MT-23-1475-75 LE"*HARDT, E. 000000024925 //ZEITSCMRIFT FUER LARY*GOLOGIE, RHINOLOGIE// --/--/1972fV0051f"0004j PP 0221-0230 *OISE-INDUCED DEAFNESS A CLINICAL REPORT ARM FSTC--"T-23-1506-75 WEISSINfif n. 000000024915 //ZEITSC,H4tlfT FUER LARYAGOLOGIE, RflI*OLOGIEr OTOLOGIE// --/04/1975,VO044,*----, PP 0217-0223 LOUDNESS SENSITIVITY AND MEASUREMENT Of AND TRAUMA C41USED BY PULSE NOISE ARM FSTC-MT-23-1481-75 0 DIEROFF, M. 6. 000000024916 //ZEITSCHAIfT FUER LARY*GOLOGIEo RMINOLOGIE0 OTOLOTIE// --/01/1966,VO047,fj------;"f PP 0056-0063 U5l*G MAX-VOLUE ACCUMULATOR TO "EAS. TMRfSHOLV FREQUENCY IN INTERMITTENT NOISE ARM FSTc-mT-23-1464-75 PLATH,, P. 000000024914 //ZEITSC+(RIFT FUER'LARY*060LOGIEo R+lI*OLOGIE OTOLOGIE// --/11/1965#'V----'% ---- 0 Pp 0754-0762 EVALUATION OF ACUTE *OISE TRAUMA ARM fSTC4T-23-11460-75 UNG11 //ZEITSCHRIFT FUER LEiBE*S"ITTEL U*TERSUCHUNG UND FDRSCH --/--/19?3fVO153o* ---- f PP 0265-0270 CO"PARISIO* OF THE PATTERN OF FREE NI*HYDRIN POSITIVE SUBSTANCES IN THE 14USCLES OFNEAT ANIMALS AND T44E LITTEL SPIKED MHATE BALEW OPTERA ACUTOROSTRATA LAC NTC 74 12997-06H VI LDEMA**, L. //ZEITSCHRIfT FUER LEHENSMITTELMERSUCHUNG UND-FORSCHUNG// --/--/19?1,V0145f*ooolf PP 0001-0003 T"IANI"E CONTENT OF VARIOUS FOODS *NTIS TT 76-56025 REINACHERf G. //ZEITSCHRIFT FUER METALKU*DE// --/--11962,VO053f$i----f PP 0444-0449 0* THE SMORT-TI"E CREEP STRENGTH OF PLATINUM METALS PART IV PALLADIUM *TC 74-12032-11F RfI*ACHER, 6. //ZEITSCffRIFT FUER *ETALKUNDE// --/--/1962fV0053f* ---- f PP 0444-0449 ON TME SNORT-71"E CREEP STRENGTH Of PLATINUM METALS PART IV PALLADIUM *TC 74-12032-11F 0 HILLMA**, 6. //ZEITSC+I*IfT FUER "ETALLKU*DE// --/--/1965,VO056,*0005, PP 0279-0266 DIFFUSION "EASURE"ENTS I* THE C0fPER-ZIRCO*IU" SYSTEM sisi 12949 FROMM,, E. //ZEITSC"*IfT fUER "ETALLKUODE// --7/--/1967,VO058,*----, PP 0120 STEADY STATES DURING HEAT TREATlqf*T OF NIOBIU" 4M0 TANTALUM UNDER VATER VAPOR NYC 75 10790-lif 0 BAUSER., fl. //ZEITSCHRIFT FUff "FTALLiKU*DE// --/--/19?1,fV0062f% ---- f PP 0705-0710 SURFACE DEFFECTS 00 EXTRUDED SECTIONS OF AL146SI ALLOYS *TC 73-13003-11F "EYE, W. .//ZEITSCMRIfT fUER 'HETALLKU*DE// --/--/19710'V0062,,*0005,, PP 0366-0391 FORMATIO* OF DEFORMATION 84010S 10 ROLLED COPPER SINGLE CRYSTALS 000000016361 000000022894 000000012614 000000012909 000000009253 000000022628 000000023640 000000020280 OR*L Tit 4011 BAUKARTEN, J. 000000023636 //ZEIT$CflRlfT fUER 14ETALLKUNDE// --/--/1972*VO063-,,*----,. PP 0712-0716 CASTI*G TEXTURES IN ALU-MINU" NTC 73-14030-11F HAUSCHf 6. 000000020192 //ZEITSCHRIFT FUER NETALLUNDE// --/--/19?3,V0064,*----, PP 0152-0160 INVAR AND ELIOVAR: ALLOYS 411TH CO*TROLLABLE THERMAL EXPANSION AND ELASTIC PROPERTIES flisi 11917 WITZELP W. 000000020356 //ZEITSCHRIFT FUER NETALLKUNDE// --/--/1973rV0064.,*----, PP 0585-0569 VACANCY PRODUCTION BY THER"AL J06S DURING PLASTIC DEFOR"ATIO* WTC 74 12996-11f ELSS*ERP G. 00D000024594 //ZEITSCflftIfT fUER "ETALLKUNDEt/ --/--/19?3rV006,4,*0004,p PP 0200-0266 CONPATIBILITY Of IMATERIAL COlMPO*ENTS IN METAL-CERA"IC CO"POSITES *TIC Le/6/504/050 SCHU"o F.. 0000000Z2631 //ZEITSCHRIFT FUER 14ETALLKU*DE// --/--/1974FV0065,0 ---- f PP 0346-0352 FOR"ATIO* OF THE VISLOCATIO* STRUCTURE I* ALUIRINIU" DURING DEFOR"ATION *TC 75 10620-11F KRUPSKI, J. 000000021443 //ZEITSCHRIFT FUER VIETALLKUNDEI/ -/-/1974~pV00650NOOD50 PP 0401-~0407 RADIOC"E"ICAL I*VESTIGATlO0 Of THE ANODIC DISSOLUTION Of NICKEL VITM THE ISOTOPE *iBISI 13393 KOCANDA, S. 000000009687 //ZEITSCRRIFT fUER "ETALLKUMVE// __/__/1974lfV0065,N0006, PP 0453 FATIGUE CRACKS Of PRECIPITATES 114 AL"1*1U" ALLOYS FSTC-OT-23-0266-75 LEIBERI C. 0. 00000.002OZ71 //ZEITSC-"RIfT FUER "ETALLKU"Df// --/-,-/1974fV0065,,*00060, PP 0539-0541 DYNAMIC BEHAVIOR Of DISCONTINUI TIES IN A SOLID MATRIX URCL TRANS 10907 LE11BER, CARL-OTTO 000000023432 //ZEIT$CftglfT fUER "ETALLKU*DE// --/--/1974pV0065f*00060, PP 0539-0541 NO ENGLISH TITLE *TIC MEISTER, W. //ZEITSC"RIFT FUER METALLKU*DE// --/--/1974vV0065,*0006v PP 0554-0557 A METHOD TO SHOW GAS INCLUSIONS IN "ETALL06RAPHIC SPECIMENS NEAR TO T14E SURFACE Bin 13318 HUEBSCHER, J. //ZEITSCHRIFT FUER "IKROSKOPISC+I-A*ATO --/--/1972rV0066vN ---- 0 PP 0553~-0559 AUTORADIOGRAPHIC INVESTIGATIONS OF THE DISTRIBUTION Of SOME METAL ISOTOPES IN OF WISTAR RATS NTC 74-12004-06P "ISCHE FORSC#IUN6// THE 096ANS BAUER, //ZEITSCHRIFT FUER MIKAOSKOPISCH-A*ATO"ISCHE FORSOUNG// -F PP 0553-0570 THE EPITHELIUM Of THE NASAL "UCOSA IN OSIMIU" TREATED PREPARATIONS NTC 73-12732-06E ALTHOFF, F. //ZEITSCHRIfT fUER "ILITAER"EDIZI14// --/01 /1973, V ---- 0,14 ---- o, PP 0023-0026 USE.Of SIMULATION TECHNIQUE FOR MILITARY MEDICAL A*D PSYCHOLOGICAL T41SKS 9 PP JPRS 50910 APEL, J. //ZEITSCHRIfT FUER MILITAER"EDIZIN// --/05/19730,V ---- fM ---- f PP 0134-0136 MEDICAL CARE OF STUDENTS IN MILITARY, CIVIL VEfE*SE TRAINING DISCUSSED 10 PP JPRS 59644 ARNOLD, V. //ZEITSC+fRIFT FUER "ILITAER"EDIZI*// --/03/19?4fV----,,,N ---- f PP 0147-0151 RADIATION SICKNESS DISCUSSED IN REFERENCE TO 91EDIC TRAIK116 10 PP JPRS 62670 STEINER, E. A. //ZEITSC"RlfT FUElt "ILITAER"EDIZ101// --/11/1974ev ---- f*0006f PP 0301-0305 MILITARY DUTIES COME 9EFORE HUVANI~TIC DUTIES FOR MILITARY DOCTORS 5 PP JPRS 64276 AR*OLDIP, K. V. //ZEITSC%44lfT FUER "ORPHOLOGIE DER TIERE// --/--/19310,VO024f*----,, PP 0319-0326 BIOLOGICAL OBSERVATIONS ON T14E NEU PALAEVARET IC SLAVE-KEEPI*G ANTS ROSSOMYR"EX PROFORMICARUM KAR* WITH OBSERVATIONS ON THE WAY ANTS PROGRESS 14TC 74-12616-06C 000000021404 000000003459 000000023725 000000007791 000000009071 000000000757 000000005093 000000006825 DEIMELP P. 000000010970 //ZEITSCMRIFT FUER *ATURFORSCHUN6 A// --/--/19?2,VO02?,N----, rP 0026-0030 DRIFT VELOCITY AND INOBILITY Of ELECTRONS IN SILICON AT 4.2 K AS A FUNCTION OF ELECTRIC NTC 74 11907-20L 000000016011 ROSSLER,, 0. E. //ZEITSCHRIfT FUER *ATURFORSCHUW6 AUSGABE 9// PP 0741-0746 VOL 260 A SYSTEIM -THEORY fiODEL OF 8106E"ESIS NTC 75-10621-060 000000003894 MAR ATM, A. //ZEITSCMRIFT fUER MATURfORSCHU-MG 9// __/--/1951 fV00060W ---- 0 P? 0249-0251 l THE PRODUCTION OF PLASTIC PHOTOGRAPHIC EMULSIONS NTC 74-12443-14f f OOOOOOOZZ900 fINK, //ZEITiCHRIfT FUER *ATURFORSCHUN6 9// --/_-/1967lVoo22fN ---- f PP 1144-1149 ENGLISH TITLE MOT GIVEN **TIS TT 76-5,8031 DEDEKO W. 000000022896 //ZEITSCIMRIFT FUER *ATURFORSC+IU*G 9// PP'0663-0666 --/--/196$fVO023f*0005P . ENGLISH TITLE *OT GIVEN *wTIS TT 76-56027 0 SCMO*ESMOFfR, 000000006322 //ZEITSCHRIFT FUER *ATURFORSCHUM. 9// --/--f197ZfV002?f* ---- f PP 0649-0659 PULSE RAVIOLYSIS STUDIES Of THE OXIDATION OF ..j ASCORBIC ACID BY ON RADICAL 4*0 HALIDE RADICAL AWON COOWLEXES I* AQUEOUS SOLUT1014 F STC-MT-23-1314-73 LEUTGESP V. .000000021726 //ZEITSC#fRIFT fUEft *ATURFORSCMUMG. ASTEILU*G B// --/--/1967o'VoO22'%----' PF 0545-0549 8IOSY*TMfSIS OF THE ELEMENT SHAPI*G TME OACTERIAL CELL MALL. PART 1. DECOMPOSITIO* OF 44UREI* AS THE FIRST STEP I* THE GROWTH OF THE SACCULUS MTC 75-10177-06" 14MMERGER0, NEI*RIC#f .0000000Z4987 //ZEITSC#fRIFT fUfR *ATURFORSCMU*6// -_/__/jq44Sf V ---- f in ---- PP 0669-0670 VOL 3A SE COND -ORDER DIRECTIONAL FOCUSING OF CHARGED PARTICLES IN IMAG*ETIC FIELDS EADA ORWL TO-4071-76 WAGMERO, M. 000000006658 //ZEITSCIIRIFT fUER WATURfORSC44U*G// P? 1964-ifeg THE "ECHAMSM OF SECONDARY BACKGROUND SLACKENING ON PHOTO6RAP-HIC PLATES WOSED TO ION BEAflS NTC 74-12124-14E WARINECK, P. //ZEITSC"RIfT FUER -MATURFORSCHU*G// PP 1127-1135 DRIFT VELOCITIES DIFFUSION COEFFICIENTS AND TWERATURES Of P"OTOIONS IN AR60M NITROGEW A"D OXYGEN ,,NTC ?4-11925-201 DEI"ELP P. //ZEITSCfl,RIFT FUER NATURFORSCMU"G// --/--/1q72,Vo02?pN----, PP 0026-0030 DRIFT VELOCITY 4*0 14001LITY Of ELECTRONS IN SILICON AT 4.2 K AS FUNCTION Of ELECTRIC FIELD WTC 74-11907-20L DEI"EL, P. //ZEITSCHftIfT FU(ft *ATUftFOItSCflU*6// --/--/1972,VO027,*----, PP 0026-0030 DRIFT VELOCITY 4*0 14081LITY Of ELECTRONS IN SILICON AT 4.2 K AS FUNCTION OF ELECTRIC FIELD *TC 74-11907-20L SCHNEIDER, 0. //ZEITSCHRIfT fUEft *ATURfORSCHU*6// --/--/1972,VO027,f4----, Pp 0250-0270 SHUG*IKOV-Df HAAS EFFECT AND 0AND STRUCTURE INVESTIGATIONS I* SISMUT#I-,A*TI"OINY ALLOYS MTC 74-11906-20L 0 _-SCO-NEIVERO, 0. //ZEITSCflftlfT fUER *ATURfORSCflU*6// --/--/19?2,VO027,0----, PP 0250-0270 SMUG*IKOV-DE HAAS EFFECT 4*0 94*0 STRUCTURE IMV,ESTI6ATIO*S IN 9ISMUTM-A*TI#lO*Y ALLOYS "TC 74-11906-ZOL FRIML, P. //ZEITSCHRIFT FUER NATURFORSCHUNG// PP 0759-0761 VOL 26A -MEASUREMENTS OF BARKMAUSEN SPECTRA Of FE SPECIVENS GUO. PROPRIETARY I%fOR"ATIO* OTHERS CONTACT fSTC FSTC-MT-23-346-75 D#OSDZIOKo, S. //ZEITSCHRIfT FUER NATURFOASCHU*G// PP 0407-0491 "AWTOMCMANICAL PROPERTIES OF MU-41ETAL *TC 74-11993-20C KUKLEp D. //ZEITSC#fftIFT FUER ORTNOPAEVIE UND IHRE GRE*ZGE61ETE// PP 0192-0196 000000009615 000000012963 000000012668 000000012667 000000012962 000000013495 000000006641 000000016991 SURGICAL TREATMENT OF CHRONIC FIBULAR LIGANENT INSUFFICIE14CY NAVY/ MN"C NO. 175~ WEBER, 6. //ZEITSCHRIFT FUER PARASITENKU*DE// --/--/1972PV0040,*----, PP 0295-0306 GLYCOL IMETRACRYLATE EIMBEDDING AND 1-2uiq SECTIONING Of TICK TISSUE AND WHOLE TICKS MTC 74-11460-06C -FALLERP IN. //ZEITSCMRIFT fUER PfLANZE"EA%Af"RU%6 --/--/1972,V01310%00020, Pf 0120-0130 SULFUR DIOXIDE +IYDROGE*SULFIDE NITROUS ----AWD A""O*IA AS SOLE SOURCES Of SULFUR NITROGEN FOR HIGHER PLANTS OTC 74-11737-020 DUEN6UND UND eODENKYNDE// GASES AND RAUTERBERG, E. //ZEITSCMftIFT FUER PFLANZfNE**AEflRUN6f DUE*6UN6 UND 9ODENKUMDE// PP 0035-0036 ZINC ENRICHMENT I* THE GROUND AND DA"A6E FROM ZINC TO PLANTS UNDER WIRE NETTING OTC 74-13384-020 RAUTERBERG, E. //ZEITSC"Rlfl fUER PFLA*ZE%ERflAE%RU*6,, DUENGUNG UND 130DENKUNDE// --/--/1964OV0106,*----, PP 0035-0036 ZINC ENRICMME14T IN THE GROUND A*D DMAZE FRO" ZINC TO PLANTS UNDER NIRE NETTING -MTC 74-13364-020 KLETT, V. //ZEITSCHRIFT FUER PfLA*ZE*ER*AENRLMGO DUEN6UN6f BODENKUNDE// --/--/1965fvolllf*O0O3v PP 0166-0197 THE INFLUENCE Of SOIL AND SOIL USE ON THE *ITRATE NITROGEN CONTENT Of NATURAL WATERS *TC 74-13416-02C KLETT, ". //ZEITSCMRIfT FUER PfLA*ZEflER*AEffRUN6f DUE%6UN6, BODEmKUNDE// -/--/1965,Volll,*D003, PP 0166-0197 T"E INFLUENCE Of SOIL AND SOIL USE 0* THE NITRATE NITROGEN CONTENT Of NATURAL *ATERS OTC 74-13416-02C PELLETIE*O, 6. //ZEITSC#lRIfT FUER PFLA*ZE*PHYSIOLOGIE// --/--/1972fV0066p* ---- f PP 0097-0114 FACTORS Of AVROGENESIS IN VITRO IN NICOTIANA TABACUV OTC 75-10402-020 DURAND, J. //ZEITSC"ftIFT FUER PfLANZEMPHYSIOLOM// --/--/",973fVO069fN ---- f PP 0026-0034 PLANTS FRO" PiROTOPLASTS Of PETUNIA OTC 74-12213-06C 000000000612 000000001635 000000016149 000000015722 000000015699 000000016126 00000000917Z 000000003767 SCHAMABI, S. //ZEITSCHRIfT fUER PFLAINZERNAEHRUN6. (DUENGUNG) UND BODENKUNDE// --l--/19?0fV0125f*0003r PP 0193-0204 THE INFLUENCE OF SYNTHETIC IRON OXIDES ON THE AGGREGATION OF TWO LOESS SOIL flORIZONS NTC 74-12277-02D CZER*YF //ZEITSCHRIFT FUER PHYSIK// --/--/1924..VO030,N----, PP 0258-0267 THE "EASURE"ENT Of THE THERMAL SLIP OF GASES *mASA TT f 16476 CzEit*Yf MEITSCHRIFT FUER PINYSIK// --/--/19240,VO030,-N----, PP 0258-0267 T4HE "EASURE"ENT Of THE THER14AL SLIP Of GASES 12 pp NASA TT F 16476 KRA"ERS, M. A. //ZEITSC+IRIFT fUER P44YSIK// --/--/1926,v0039,,w----, Pp 0626-0840 WAVE 14EC-HMICS 4140 HALF I*TEGRAL QUANTIZATIO* *TC 74 13091-20M *IEWOD*ICZA*SKI, M. //ZEITSC440IFT FUER PHYSIK// --/--11929,V----,*0004f PP 0059-0072 TOWARD KNONLEDGE Of THE FLUORESCENCE Of' 14ER CUR Y VAPOR is PP AIR/fTO-MC-23-1149-75 +IYLLERAAS,r E. A. //ZEITSCHRIfT fuft PHYSIK// --/--/1930,VO065t*----, PP 0759-0762 MU14ERICAL CALCULATIONS Of THE 2S TERMS Of ORTMO- A940 PARA-"ELIU" 14 PP EAD/Oft*L TR-2917 HYLLERAYAS, YE. A. //ZEITSC,HglfT fUER P14YSIK// --/--/1930,*0065,*----, PP 0759-0762 OU"ERICAL CALCULATION Of TME TERIMS Of ORTMO AND P*JtA--MELIUIM Oft M L TR 29 17 LO*DOWP f. //ZEIISCHRIFT FUER PMYSIK// ----l---/--/1932PV00740*----,. PP 0143-0174 A THEORY OF 000 AVIASATIC -HE"ICAL PROCESS NTC 74 12869-070 GERLACMf M. //ZEITSCMRIFT FUER PMYSIK// --1--11932fvoo7sf*-- -f Pp 0043-0056 140 ENGLISH GIVEIN *NASA TT F-16460 000000005806 000000018288 000060020316 000000020461 000000017405 000000020002 000000023105 000000008631 000000014774 GERLACHP W. 000000014770 / /Z El TSCflRI f T f UER PH Y SI K --/--/1932t V0076PN ---- f Pp 0043-0056 NO ENGLISH 61VE* *,NAS4k TT f-16460 GERLACHip V. 000000020320 //ZEITSC"ftIfT FUER PflYSIK// --/--/1932,V00?6,,,N ------ PP 0043-0056 INVESTIGATION Of RADIOMETERS 22 PP NASA TT F 16460 TROST, ADOLF 000000025098 //ZEITSCHRIfT FUER PHYSIK// --/12/1940,V011?,*----, PP 0257-0264 METHOD FOR MEASURING HIGH RADIATION I*TEIN SITIES -WITH A COWER TUBE *fSTC AST-17001-002-76 ftASSOW,, JUERGEN 00.0000014735 //ZEITSC+IRIfT fUER P#YSIK// --/--/1q6zfvol7ofv ---- r PP 0376-0392 APPLICATION Of THE NORMALIZED VASICEK METHOD TO NOWABSOftiBIW6 SZf4GLE VAP04t-DEPOSZTED LAVERS 0* GLASS CARRIERS.24 PP NASA TT F-16261 DAMIEL"EYER, H.G. 000000010986 /lZEITSCHRIfT FUER PflYSIK// --/--/196401VO176,* ---- f PP 0269-0293 14OLECULAIR SOUND ASSORPTIO* IN SENZOL AND CYCLONEXAGEINS FSTC-MT-23-0349-75 BERTHOLD,, 6. 000000010972 //ZEITSC44RIFT FUER PflYSIK// --/--/1964pvol$lp*00030p PP 0333-0343 014 THE INFRARED TRA"S"ITTA:NCE OF BEO, BES "GOf MGS AND L120 *TC 74 11911-20L DRAVI*f ff. V. 00000000961Z //ZEIT$ClHftIFT fUfft flttYSIK// -1-11966f V021 *00()4f PP 04()4-()417 ON THE A*ALHTICAL EXPRESSION Of THE IONIZATION CROSS-SECTIO* FOR ATO"-ATO% COLLISIONS AND ON THE 100-ELECTRO* RECOMBINATION IN DE*SE NEUTRAL GASES WTC 74-11910-201 ZEPPEWFELD, K. 000000009611 //ZEITSCHAIFT FUER PffY$IK// --/--/1966fvo2llf f ff 0391-0399 ANISOTROPY Of PLASMA OSCILLATIONS 10 GRAPHITE XTC 74-11909-201 BUCHHOLZ, 1. 000000009620 //ZEITSCHRIfT FUER PHYSIK// --/--/1969,V0227,00005, PF 0440-0452 ON THE POSITION Of THE "AXIOU14 Of THE YEILD CURVE IN SECONDARY ELECTRON E"ISSIO* NTC 74-11912-200 KUSCH, H. J. //ZFlTSC+lRlFT fUER P+IYSIK// --l--fl9Tz,vooz5,% ...... Fr OZ57-OZOO SELF-BROADE*ING Of PRINCIPAL SERIES LINES Of RUBIDIU" AT HIGH NU"BER DENSITIES 17 PP NASA TT F-16301 SCMOENE E. //ZEITSCHRIFT fUER PHYSIKALISCHE CMEMIE LEIPZIG// --/--/19510VO19701*0003, PP 0145-0160 0* THE DIFFUSIO* Of CADIM11)" LEAD AND COPPER (I) IONS 101 SILVER BRO"IDE CRYSTALS ALSO *0 4 NTC 74-12435-070 SCMLOEGL,, R. MEITSCHRIFT FUER PHYSIXALISCME CHE"IE *EUE FOLGE// --/--/195?pVOO13 ....... PP 0111-0112 EXPERI"EWTAL DETER"INATIM Of THE BY PASS TORTUSOITY FACTOR AT DIFFUSION IN SWOLLE" 6ELS *TC 74 12691-070 BAILITIS, E. //ZEITSCHRIFT FUflt PHYSIKALISCHE CHEME *EUE FOLGE// --/--/1970,VO073,* ----- PP 0102-0112 THE YIELD OF OXYGEN ADSORPTION BY POLYCRYSTALLINE SILVER DURING ELfCTftO* IRRADIATION AT A LON T EMP ER AT UR E TC TC-11903 NEUMANN, G. //ZEITSCHRIfT FUER PRYSIKALISCHE CHEME NEUE FOLGE// --1--11973fVO065f% ---- f Pr 0263-0256 ACTIVATION ENERGY Of IlqPURITY DIFFUSION 00 NETAL SURFACES *TC 74 12690-070 LANG, 6 //ZEIT;C+I*IfT FUER PHYSlKALISC*E COME NEUE fOLGE// --/--11973,V0O66,%----, PP 0143-0155 HETf4tO6E*EOUS ISOTOPE EXCHAME CRYSTAL MUTH# AND VISSOLUTIM-Of IONIC CRYSTALS IN THE EXA14PLE OF LEAD SULFATE *TC 74-12692-079 "ERUIMAMI, K. //ZEITSCORIFT FUER PflYSIKALISC44E CHE"IE// --/--/1963,V0O37,*----, PP 0150-0166 DETER"INATIO0 OF SURFACE DIFFUSION Of POTASS IU" ATO"S BASED ON Ti4f RATE Of CRYSTAL-EDGE FRO"ATIO* 10 SUPERSATURATED VAPOR NTC 74-12506-070 IMLEO 0. //ZEIT$CftglfT FUER PHYSIQUE CHEIMIE// 00000001-4736 OOOOOOOQ5628 000000008633 000000014927 000000008632 000000018362 000000005629 000000020273 --/--/18961 v ---- twool9t Pp 0572-0576 FOR"ATION Of AV140NIA IN ELECTROLYSIS Of t4lTRIC ACID ORNL TR 4024 MUCHO A //ZEIT;CflftlFT FUER PRAKTISCHE AVAESTMESIE U*D VIEDERBELESUNG// --/--/19?3,V0006#M----,, PP 0166-0171 14EASURfflf*T Of E*D-EXPIRATORY LUNG VOLU14E*T (FRC) DURING EXERCISE MTC 75-11730-06P WER*ER,p M. P. //ZEITSCHRIfT FUIR PRAKTISCHE A*,AESTMESIE// --/--/1972,VOOO?,*----, PP 0121-0127 CONTROL Of INFECTION ORUTES IN AN INTENSIVE CARE UNIT GUO COPYRI6"T "ATERIAL OTMERS REFER TO M""C *NMC 1756 NAEVE, W. //ZEITSC#IRIFT FUER RECHTS"EDIZI*// --/--/2973tv ---- f*0072f Pp 0079-0099 14ETAODOLOGY AND CONCLUSIVENESS OF PAYSICAL EXA"I*ATIONS Of LIVING PERSONS IMEDIATELY AFTER CRI"INAL OFFENSES M*"C 1739 ROTHf ft.-P. //ZEITSC,HftlFT FUER TIERPHYSIOL06IEf TIEREflAE-HRU*G UND FUTTER K TTELKUl4DE --/--/1974,VO033,* ---- * PP 0062-0067 T"E JkCTICITY OF P4MCREAS-CAR-BOXYPEPTI VASES A A*b a bu4tl*G ZI*C 6EPLETION AN6 REPLETION *TC 75-11597-06P KIRCHGESSMER, 14. //ZEITSC419IFT FUER TIERPHYSIOLOGIE, TIERER-NAE"RUM UND fUTTERPtITTELKUNDE// --/--/1973fVO031g,% ---- r PP 0268-0274 T,HE,EffECT Of IRON, COBALT OR NICKEL SUPPLE00TS I" ZINC DEFICIENCY f#Tc 74-12003-06P 000000017905 000000021202 OOOOOOOZO785 000000017900 000000006635 KlRCMGESSWfRf fl. 000000009187 //ZEITSCi4flIfT fUER TIERPHYSIOLOGIEf TIERER*AERRUM6 U*D FUTTER RI TTELKUNDE --/--/19730V0O31f*OO05f PP 0266-0274 THE EFFECT Of flEo, CO AND *1 SUPPLE"E*TS ON ZINC DEFICIENCY MRC C-13663 VARGA'. 0. 000000004220 //ZEITSC-HRIfT fUEA WOLOGIE UWV *EPNROLOGIE/I --/--/1972PV00651* ---- f PP 0927-0932 SUB*O*"AL URINARY GLUCOSE AS A TECAMQUE FOR DETECTING GM101 SIGNIFICANT BACTER I Uft I A *TC 74-12323-0.6f .0 000000024100 /Z El TS CiHR I f TFUER UROLOGIE// --/--/1923.V ...... 0001701 Pp 0082-0105 BILATERAL CAODIDIASIS Of THE RENAL PELVIS IW A DIABETIC NNMC 1773 ODDONE, E. //ZEITSCHRIFT fUER VULLOANOLGIE// --/--119210,vo006,p*ooozo P? OM-0096 THE SEISMIC CATASTROPHE IN MEXICO ON 3 JAN 1920 USGSL 175 LEISTIKOWf S. //ZEITSC+lRIfT fUEA NERKSTOFfTEC+I*IK// --/--/197401VO005,*0001, P? 0034-0041 STRESS-RUPTURE TEST106 Of TUBING UNDER SUPER- IMPOSED STEA" CORROSION ATTACK *9ISI 13392 NIXDORf,? J. //ZEITSCHRIfT fUER NERKSTOfFTEC"NIK// --/--/1974irvO0O5,-mOOO2, PP 0064-0095 FIBER REINFORCED ALU"I*IU" NTC 75 10823-11F 0 SCHLEMER"ANN, U. //ZEITSC#ItlfT f.UER- 4if;tKSTOFfTEC-H*IK// --/--ll9l4,?vooo5,F*0005p Pf 0242-0246 ULTRASONIC TESTS PROCEDURE TO DETERMINE THE NUMBER OF INCLUSIONS IN MATERIAL SAMPLES A CRITICAL ANALYSIS Of.R'ECO""E*ED METHODS *BISI 13150 SCHLICHTI#46f J. //ZEITSC+IRIFT FUER -WERKSTOFFTEC44011K// --/01/19?5,,V00060,*----, Pp 0011-0016 HOT CORROSION IN SURNER GAS AT 1200 C 17 PP NASA TT f 16509 BARTSC", V. //ZEITSCHRIFT fUER WIRTSCHAFTLICHE FERTIGU*G// --1--1197lfV0066pN0002p PP 0019-0094 CALCULATION Of *00-STANDARD-SIZE TUBE eISI 11169 afmomURGER, 14. //ZEITSCHRIFT fUER 401S PMOTOGRAP+Ilf P44YSIK CflE"IE// --/--/1964?f V ---- pfo----p Pf 0113-0116 INTERACTION BETWEEN DEVELOPER INGREDIENTS AT M16" PH VALUES I* CO"PENSATIO* DEVELOPERS fSTC-MT-23-1353-73 ARE"S,, //ZEITSCHRIFT fUEA MIS PROTOGRAP-RIE-P-HYSIK-CHEME --/--/1969,,V----,140007,, PP 0097-0102 NO, 7-9 DETfR,Mlf4ATIO* Of THE SURFACE A-NO INTERNAL 1"AGE ROUTINE 14ETMOD PROBLEMS fSTC-RT-23-1352-73 "EYER, K. -000000025003 000000021442 OOOOOOOZZ63Z 000000012310 OOOOOOOZO306 000000025746 000000006323 000000017527 000000003992