FR:ALEKSAKHIN R.M. TO:ANDREYANOV V.V.

Document Type: 
Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): 
CIA-RDP91-00929R000101220002-4
Release Decision: 
RIF
Original Classification: 
S
Document Page Count: 
100
Document Creation Date: 
December 29, 2016
Document Release Date: 
August 14, 2005
Sequence Number: 
2
Case Number: 
Content Type: 
ABSTRACTS
File: 
AttachmentSize
PDF icon CIA-RDP91-00929R000101220002-4.pdf5.1 MB
Body: 
NI SA3MI3 QUIV S394VH,) 5NllffYW 10 N010:1-1334' 0000 dd ---- N A L 6 0 0 / 0 0 31nilictil 1955L0000000 I'll, vsk 13 1~-Uw d~ 62- 1113W NI SIN3MID aNI-V S39WH3 'jHlArYW JG Nrll!~DJ3d /- - pi .4 - -A .4 2-LWO0100 //HMV3S3~ bV31IMN ~01 giril ,'IS N I IN' IT Or / / ~6650000000 IH;4S-;43-lv "414 P41 NOM313 NV 10 SNOIIV-111):-Ij IN3d3Hfj) 10 All,-llP-Yi5 6965LOO00000 *i *nA N I W~ I Sp ~4 3 'IV )4' IN iW4 ~OiVNGS3~i 1XII N0813313 NV 30 SNO10-1113SO iN:;*d3HO) ~o ~inievis 0665LOO00000 N 1 H>IV V dN 0 N L I~NJ ~OIVNOS-3~ KI NV JO SNOIIV'1'11'JSO iN3d!H0) 30 ' ---- A 00.90 lof-) 0 0 11SNOUVI-11330 7,JHIn*W1'ZV// Z99SLOO00000 -I -nA 3d d,�4 ii lvv~ ~OiVPIOS3~ h1l "AID NOM313 NV J0 SN0IjVTlI)SO i0d3HOI 30 ~klllilgVIS 10 ---- N '----A '6000100/010 //SNOIIVIII)SO 3SJjgAS~N,41,11 ~959LD000000 .1 MA .1 N I R>Ifv S)i 3 -3 v R ~Dv, dd 92 klAIII3V ivNoijvjn3)o 3H! NO S3)603-9 9NliVN 011V 30 03JA3 3Hi JO S310US IVIN3W1~3dX3 elxjll-1~00 dd '0001V 10 J0C0A'2L6L/00/06 IDVSI INS Idw, 3AANgH)n// 5ML0000000 NiRXvSN3iv 06~09 S~jdr -lit4I S NvtA, dd V IN3WNO~IAN3 3HI NO 3)Nzn JO SW319ONd 9NISS3~d 3WOS WOS 01 ~W`103301QV~ 30 SOOH13W ONV S31dDNI~d 10 NL)Iltf)llddV 9900-L500 dd '1000N ----Ail6L/oc,/oo /1VAIDO-ION311 996M000000 IlIt N I HXV S N 3 IV 069)9 SUdr dd ? iNNNMAN3 3HI NO 3)N3nl!Nl 53,NVIi. JO S[431GO~d 9NISS3Jd 3W03 3AIOS 01 ADOIO)301QV,i JO SOOH13W QNV S31dl)N'lNd j0 NO]iV)I!dJV 9soo-LSOO dd Ij00GN'----A'iZ6L/00100 OsMoooooo ,w 18 1N I H)i v S)A, 3 -lV IRLO-LLW dd 11V~3NDIZNJ 159ONNOISIVIAV 25020000000 cj 'A 1; 4 0 (J' 1 'V S3 1 V 1 V I ) 3 d S 13 13 1 del 0 7 7 13 r )~V s 0 IV tel 3 )v I dris j Q S TS ~l ,10-i090Hj31zj gj4 IV) lW3H)C)MV'~ 0i A' .1 14 rj L%O-Mo id '~g"OA 2-LWO0100 //OOA HNANOONIU AVISOS I VZlIVNV 090XS3H)lWIWA MIN ~IVJ430W' piv A v !S /- 3 or JJ 9L ~30NII~3 IV100) WfidhNl Hi IM agN33 ~) 91118 MG~1)313 N-V ~O 3)u'V03.,Jv:' //VNano 'WVV3S3~ dv3i)m ~oj 3inijisva iniorll 1600000000 ril It H I k"~_i 11 S >" 3 1 v L - K"f "i I - -1 ~) ff ) 3 dd & 0ONTIA) 7;'rlXVO) 141111 IAN33~3 9N18 H10813319 NV JO 3)0(53dill d " ---- /'~' 11 '7 Z 6L / rt0 / (jo llvNeno WdV3S38 wr)nN ~oj 3iruiisni iNior '1/ LUM000000 I ril vsN Id J,d ~t ~30NTIO 1VTOOD HIIM 03N33b)S DNPI 04)313 t4v, Jrj 3MOAdrIf 'f ---- N, '----A IVM/0/00 //H3~IV3338 ~N31MN 80J 31rillISNI !Nlijrll ~9sgLooooooo 'Ai IN I Hiv 3)-, 3 -IV T VSN Id . ~rv V, 03 TVN~hul I HiN GD43MS 9NI8 N0813313 NV 30 33h'V(J3&,'l .4 ---- W----A'11WiO '100 //H3bV3S38 W310FIN Ki 30111SNI iNir-IfIl L66SLOO00000 '04 1N 1 141i v 3 >11 3 Tv d i-2-N1W d4 0 11 I~Vd 'OONC-S38 NI DN'llb NOW313 NV 10 SNOUVIII)SO 114383HO3 Jrj Ailll!SV~S ---- N"----A'U6L/00/clo //H)dV3S38 W31MN ~OJ 301USNI I.N!Ofll 266~LOOOOOOO 'I 'n~ I NlKNVSN3_lV 9 V S N N14 dd L47 I ldVd ~101VN033~j N I DN 1 ~-' NOSD3-13 NV 10 SNO101113SO 1,4383HO) 30 AiDIBVIS //OMS33N bV31MN 80J 301USNI IN101-// ~665[0000000 .1 nA JI NIRNVS~31w. VSK d dJ O~ 11 IbVd 801VNOS98 NI SJWL'~ NOM3~2 NV JO SNO101IDSO INH3HO) JO Aill'19VIS //HJ*3S3~ W31"OnN ~iOj 31MISNI iNlOrIl 595510000000 11 NlH,4SN3'l'k' VSN d ??-NW' dJ 0 1 iWd HIVNOS3~ NI 9NI~ NUD313 NV A SN,311VI-113SO IN3~3HO3 30 AIMIOVIS ' t d ---- N I ---- A il6l/00/00 //H)MS34 SV3lDnN 80! 31111USNI DNIOCI/ 9959L0000000 I TfA i NlHNVSN.'31V f/ DIiSMV080 19 AONS3H) IIS I IV IS Od V ,-VN D13S- A-10AHS AON7f14533 A Ar) I 43A13H) 14 IV Ir .61C ~LZ900000000 j d 9 s 3 z IV I G" 10 )f i OL00-1vio ad 7- Loom, ~16L/z 1,100 116 3 4~i.' 1 1 3 Q i 695SLOOOOOOO v L 9 S M-,~ C dd 9 S 3 ZOHA~W NO -,I i I 9N7jIvlrj)81) ONV (Igxjj N93.111;i3a d!HSW)lIv -i3 ~ lfl;~i OZoO-I'X)rj dd 103 D I ici IN3 li/ 1 9669LOO00000 IN I (i %, i S ~; 3 V rt L 9 9 3 1-11 t dd g 3miinDinv NI JIN3WIS3ANI lVildl) EINDWVN!~ A, 6~, f- - - - r OM-1~00 di L 6 L 10 1) 0 Mgtooooooo 9 L It 69 s ~CW ,d4 9 ~11 3 1 S ;. s IV3NIH)VW -jVNOIIVN83iNl 3 Nil)3i6-314-, NO 9NlA,:;3W, 201-0-WLO dd 2000N'----ALL6!,10f) //-iVNMHZ ~ANN3AI3~VAZOIMNS,13S ~69690000000 IN .4141 ~~lllfiVs All 3-1111 99~9/-f S~dr rf 5 4~ d 9 31VIS 3HI. 01 010S) NIVS9 30 AllIV00 N1 S!N3V,3A0~,-,6xl-l 9200-U00 dd .4 WOOMOUd iVANN3AI3lVAZ0;VQUS,13S T>.dnj,',42// ~6000000000 IN If IN I ~O N-V S,'~ 3 -1 Y 19?~9 Z~jr dJ ~ 4 -4:) AINSWOONSV~N NJ iN3~-,'IS3AN3 NO NM!38 200(l dd j4zIHz 96M0000000 NO 331 AG SWINNO) ~30410 ~il-IIBVI-13~i 143153.kS DNI'100) INVId 9NI98i'li DNIAO~&Al j0 %zAvrM 0iolo-K00 dd b`000N'----A'iZ6L/00/rjo 566SLOO00000 M INV IS 114. 3 -1 v j- S I-0j- J H- IN01 ) S IN/ AV N NO IIV ~ I AVIN 331 30 SN01110NO3 ~3aun Al T.1 JqV 1-13 8 11431) S kS 9N1100) AVId 3NIMI, WV31S ONIQUAl JO SW-M U00-9200 dd 'iU00N'----AU60'01)100 //300~omoonsi/ 99SSLOOOOOOO 11 *w a N'v s N 3 -1 v L 0 L - I (S ~ A 1- 0 1 J1 ~ IV 919 IDViNO) S0HIO K10101001NI IHDISAdij-) Ofic) id L9 (SNOUKd 0303133) IMN19N3 NOUVIAV 3KI ~oj Noog -VDN361~3~! v Lsi-17i Iei?-zlZ dd 0ST-of M990000000 999550000000 61~MOOOOOO ZL ~rj- L (S )~,, A 1-011,/ d v rjjfjlls1Qj,j dd ILL S)Il9fld3d iS I-IV DOS. i 3TAOS P5 NQlNn 3Hi jo si)o5s jo s 10 1 9 6 di //-V ~llls 31111 z i/ 11A i0 ~ S (I jf dJ I AHQhVS;431V 'd *Y NVI)N3011)V JO 1-0334 )nvt4 ii~.oovyv Arj;iqws;~3-11 dd A0~0NMg-W *d "j H',33,~S 2WO-OLOO d.-d 3 1 ri i I I S N T I V 19 0 1 3 W. LHU0000000 SV ql3lJ 3~~aIO9 09AV02 3HI vi'GVj 311)UDKlj SstL-25LL dd '�0GrjN'!??OA'516L/0fjlfl-; A901V ~g N 1w ,~sss Nq A(lv*-Iylrjolj W010000000 5~WLOOOOOOO dd i 0131A 0-109 VN31 31ki JO SNOISO~IKII 31DN~9 ~~JINI~' OM-10~10 dd 'ZOOO ,~~'J;;?OA 100100 11001039 cSSS IN O~T~00// .-, V I Ac, ~(Mv SNPIV SlV183S Al "liVIV VNO L i 39VHd .10 S316~9 AldV3 30 NOildid)SNVil )L-L~O-LOO dd //S33N3j3S -jV)Tqo-lOI2 ,'8SS3 KIV kQvT40Gl// AO ANV SN9-lv Z~OOLOOOOOOO 961620000000 OW112 Gidlil V N! 1133 V JO !9)tKVH.) Wniaos - M)MV) 3-lgtjls v jo 9ZZO-MO dd I'MON ' L2 70A '9 161 SO IS lHdO J9 ~ssi io ~ov-lncu/ v A 0 b (i NY s3 17 K 6~ 9 S 8 d f dd 9 DIA30 NOTIINDO)3~ N~hlVd "llNO'dl)3130idO Lioo-9900 Jj " ---- f" " ---- A.0 ~L6000/00 //llSlvW80JNI VNIOGV890 VONS3H31id00~1N319 i VWN33H311-dOil Ao Mv:51Y3-1v L~~29 3~ldr dd 6 9NI(INAOS 'MUM 9NINMO V3S 3HI JO ~GAVI 031V~3V DVIMS 3HI A QW)GS -v~iin A S)IlSld3i)VW-H3 9M311V)S ~V)O-l 3WOS ISLO-9~LO dd I---- N----A'il6t/OCl/0C, ujzo-L(,.Cj(j j 11019 v I JON 3 d I I lwv ~ 131 Thl-i 0 iv i s I i s 1'~, ~ji. S N 0). / RgWoooooo IV A A 0,119 PN 5 A 3 -j v S3KO )USVIJ 03WVoi H111,11 S36,ru)h4lS ~Mfj- LOW dd "- - n, I- - A161 / 00 /00 //AOISVIdON3d ZI fWVA-1hlN-lOo'VZ S. L529LOO00000 IV A IV / 11. 0 &1 rj S >1, IN )IISVI,l a3W'VGJ HIM, S3dft)O~ls P)";io?"VS SiOE0000000 IVA IV ~ r- 5 #1 L T ~a 1:-, SdOHS 1,111-1 30 NININVI-1 3Hi NT, S(51143dli " lsy-d.- di If ~o(joh"----Vq16L/00/(jo Z06290000000 'A 'V AO 80 t-N S ~is7L Ts 'I19 S dOHS 3W 11 10 9NINMIJ 3HI N1 SSON3 61 ) TS19 MO-9LM da 9LZL90000000 *A IV dd ~~ SW131SIS d'-D4 ~? 1-120 JJ OSIV ~900-~M dd ---- N ---- A ~961/00/10;0 1/~W31313 A A A;a-rj n s / i 226250000000 *A IV il%O~Uwr sy,3-tvl ~66IS9 3 ~-4dr dd 2 ri 8 T 2 3 ri'l a 3 ~-lj 7 ?LOD-O_ion jd 60fl, 0 //V~15010301 '~~111-10d V. HSS I OL22LOO00000 IV ill.S9 JJ ~ ~HiV&X'AS QNV 133431~ 630 SiISIA lVAVN jC, 3lNlVH)X3 0900-6SOO dd //VAID010301 'VNI1110d IVN 11,40RONg V H 3 -^- i 209220000000 IS IV It A 0 6Q NV SN 3, -0tr 9- 09 s 6dr dd 2 'I 'D NlVl)ll%'9aV3V JO A,40W3W' N! 33N~83AN'03 ~SOO dd 'LOOON-'----A"SL6L1W100 //vAI9010301 'V~llllod vylwow.)N3 :VHSS/1 09M0000000 'S "v A 0 It 0 MV S 'A 3 is3nO36 83HiO ~333~, NOUVWbOANI !H9lUd0-1- C.".19 dJ SL ~SSn 3HI JO S3)N31)S 40 -kW30V)V 3HI 140'dl 9-~ S-100 U S12L NiU 2000 dd N AI9L6t/ZL/l?Z //VAiS3AZ"// 0t5990000000 *d IV 1( AOHNVS"A-,~ ?ZiKO000000 LM00000000 N92zooooooo O?L900000000 S9090000000 0001) ~Q s3ss3)odd NO H)*353'd W08i S~[O-Mo dd ~fJOOA '?, 1, 611, 100,100 ASS3S08d 3 AANN3JSOWlV VNI IM A30 ZOA WA ANA IOV V A 13143S 0 73 A S 09ONS3 H) 190-10dO313W rj9r)N 7ri),rjc-,gS?, 1, Pirl ~11 / "1 .3 1 A 0 e. 0 f ( V S, I V 9838~300S OINT 5SVW N33~D 9NIQ33~ 0~1 H19 ad /60(JON'----A 'Ibb' /OfJ!C;rj DIN13" ,si/l 0 6 rj v 43 , ~, 3 -1 ~11 1, pl- I A~ TV S3 ~DIV ~3d'.H'3i Vf, 1-13H OUV WIISSViOd ONV Wfl!Olgn4 10 DNVISIS36; Lgsrj-9150 dd N11 S >1, 3 1 82-~Ozz siv VIVO )NS13-c 36rlzcl)jd t 4rj C-3kf 4OUVW803 HDIH A-lsno-vv!.,irmv 0 L jr] NOIDIMd AWNN1138d JO 411-1161SV33 3-H! dd .171103)- jj~'~t4H)of,31'7 ~jj IV)t it D M00000000 659550000000 MM000000 ~69WOODOOO ~T/ ad I NO~VS a , S A 3 A 3 5- ~jrl N! D1430ANC-0 IDNAO) 20WION 'OV31IN i ss3~c-,,ob44 an whs VIAVI-IN NT S-jI)Nj)o) 7rjiiY410,14 hlrj~.lvb MOO dd 11VAIAWOW VAv~Sij,"Cis// I S dd ? AO~QNVS~'.FIV H)IAObl3d A 11 OlV NIV S 3 ) N3 D S 3 0 AW3 OV )Y ~IS S n J 0 1 N 3 0 IS 3 64d ILOO-~LOO dd 'LOGON'----A'916L/OCq/0'(J //8sss '11411VIN ih%13QVNv ~INIS~A// H)IA0813d AFloivhv 14 A 0 ~Q NV 3 > 3 oil S. dd Z AO~WNVS)(311V H)IAC-il3d ~DOIVNV SUNODS JO M4303V qSSA jO 0,13QIS3~d ~Loo-itoo id 41 LOOON'----A9L6L/00!00 //8sss NnVN IIW3QYNV )ilhIS3A// H31AOMd Al-101M A 0 ~O NV S N 3 -(V dIV N ) V 81 ov 0 )-11 IN ~ JO lN3W33VlJ'3I0 A W319HJ ]Hi 9NIlV3'.ji ~OJ 00HIN QNV 13001,41 -lV)IlVW3HlVW V N17J Mt-~Ot di 'f ---- Ni IMA'!'~LWOL/00 //SJ IS AHd 13 IAOS /Ms Nv 4VINCIIII/ IV A IV If AOSa NV 3 N 3 -IV s Z- S~ 9~- K-) s IWi AV IN' dJ &:,Z S3bC)3 311SVId (J3WVW HIM S3~nl3ll~IS H)PMOS L6UZ0000000 00W0000000 500~0000000 U5HO000000 qL090000000 UtWID000000 ~Lggoooooaoo R910000000 901600000000 Z7599 Cdlr 1 9 d 3 8di't b" MG-65-~orj Jj iZ Lo-jul-,- A /c S L 61~ 00 IIVA19010301 V ~, I i 10 ~ 'V 114 ON (),f 3V HS S"J ."4 .9 11 'V' y I - );, 3 14. .1 9 L - 5 SO 0 - i (S )'f,' 1 rl 1 j AMIOUH)3i 39VI-10A H,~ j Leso-61LD 44 ,---- I k ,~ z 6~ /oo/fir; v -I rj~.- H sl 'j m! H s s A 1, .9 A 0 4ri I i IV, 3 ~, 3 1 V 9 1- 5 Soo- (S ~'Cj T- (j., 4,~ ,JJ 0 16,11 H ) 3 1 3 ~~V I I rj A P, 9 1 H L?50-6LLO d,,' 9 A ri 6Ti~~ S >., Rl v 9 L - S C-O 0 - 1 (;3 8 ) (J T(I i I / ~ Iv,' 0 1 N 1J. S i 0 1 j jjqqjjjAj()l rjflIg tjj JS3fJ038 VgHiCj V3j~~ kjojjVW6('jjNT 9 N, 183 3 N 19 N 3 3i 9V 10 A HT 1 L2SO-6LLO dd .9 / A 01 tir V S-S > 3V 9L-~Soo-l (38)10i-oli/~Tv A9010-INH)II-I 1:~io-ULO dd N I ---- A "i L 6L 100 / 00 v -10 HS v P7,11"I 1) CS ~ Ad I .9 C, 3 :~ 73 1 t" 9L-SS'30--' (S A 1-02i 31 b 1V MIONH)h 3c-di-10A HDIH ~10-6ZLO dd ---- N ---- A ILL6,11,100100 11V-1r)ARS vkVISSIAll 'N 'D 11 A0 ~,' K~ S N 3 1 v 173~i v 10-0 61 t L -,~ z -J ~, u 0 i ) v 3 1 f 0 w 3 0 ~drlt i i~ 3 IAH13W 3Hi ONV A NoTiVjljXj) 35viij Qlfirl~ I ~L~O-~L~o dd "L LOON t, 'rig "'L looloo //lS0NN31RS,l,lA0~d 0~99jooooooo ti *A 0 tiv s ~;. 3 TV -S) 13 ~HJ 30 31ru, US-ul V.',.f) I ~3,xv Sd IV d N0llVnrj3 33Dd3S OW *lV6931-%l! 3W0-3- 30 NOI!,MOSS Mo-ssoo dd .4 /MISM4d 131AGS ibsss Nl~ AV-11101/1 KHU0000000 '14 'A ( LI-010- I (S ~ Al I" A ~3j38 IS3M53S 63H10 03NI LH9i8xc*q-j) OPID I ? I'd ONV i(7A (-20AH 319NIS 30 S311~3dQU -N)I~133-13 30 KQfliS zooo-iooo " Ii00ON'----A`~16Uf-)0/rjfj Od VAIN13H314SBOOS 3~1>.'IYV// ZH~90000000 *1 'A P?~L9 SddC dd ~L SIVIV31VI-1 )!V~833 03SO~ QN~ SIVISID 319NIS I~ODV8J3S 91MINTIVIGO JO lJOH13114 M3K KOO- 6200 dj 12 LOON '----A 'i Z 6L / ? t / 00 63 S 3 NOV N i 11,413 OV Nv 114 1 N1 s 3 A / "I 69900000000 '1 'A IA 0 "1 a KV S 1~ 3 -1 v dT-1 . IV NO U 13 WV 81 1 ~ 2 J ~ 3 Hl 80J SIVIS~K NI SN01 +',-OKI Jo Noi IVIQV~ a3iVIAWIls OZ50-19SO dd iOOON, JL2OA'c.Z6L/iO/GO //S)IS~Hd 13MOS '~SSS NV AQVT;0011 M900000000 'I 'A jAOSOWS'AlIV, ISP03~ ~3HA 83AS NOIIV.I.,,JOJNI IH91SAjo) 01AD Jd ~2~ (~ QNV 'i SNOI133S) ',4009ONVH N011VIAV IV)IN1,11331 NOR.103 ON2 LW-sz?o dd N AiS16U00/00 //,A0NH23GVN AOW3~ "90NVAIUmseo 'vosiviv~njsN3 'NINH30AV86 1INS3H3INHAl I~NNOMVTAVI,, 5OL650000000 q 'A A08GNvSN31V IZS9?0000000 5~lLiooooooo ZIM10000000 6LM0000000 LUM000000 OzMoooooo SIOSO~3V -1VD1J1iW SV Jrj 3SI's - - - - - - i. 2 '1 "t / o0 / oo, 090tffl) I fiv '60d 3 ;J f6H'Jfi Z 1/ 1110M WAS3H)19010803AW 0AO~JAW-Off S ;.0JS0W'1V V01 -6 j A 0 6f) 3 1 5 5 9 S I? Cli W, ~ 0 3 1i 3 (1 I IV6r111Fi)169V ISNOTIVNI WIS4 /141 SON:WHI //V~MHSONIO 3~),N0O),'VK1nQH73W I V211410NOY,3 v ~v ,,o ~ T-w/ I f) ~ Af) C', 13, LNI 3 -1 'vi P i1W1-j N-011IN91 L-SUI 3HI. j IV T 1 ~j INIVH) 9NMW63 31q10S ?ill LWL-9WL ~DooVoarj;"uiw~,~Ioo 'N -3), 1, o s ~, 3 -, v d T --.i 33 1 S 4 8 -1 C1 -6 0 a'8IHI 'JOA ~IMIGViS 31filc)S51 AO N01-i3i 1 w L ~ j 0 - 4 t'417?z0f, '(1wooloo //SDIS;,Hd 131AC,4-z '6M Nv 'A A 0 4 W s ;;. 3 Tif SUN 61, SDiA30 2- NGH-S 1W 04 L- NgH.', PW N1 VWSVIJ V H1 Tj"'% NOIIVIOVJ 63SVI 0Md-H91H JO 0ii)V~3v.,11 //IM3NH3 fONtNlOiV iA111SN1 MODSOWMS 119b3NH9 rONWoiv nA1NVA07,I0d,-.1 Od ihlkO~ so t L Z- A0i 14, J 6 1. S 33 1 3 13 WISV~d V M13HS 1W QNV L- N3HS It%' N' 1 V, I NOIJVJQV~ 0SVI JMOd-H911H JO NOU)V'~hNll 3H,'. OINT SNOUV911S34111 -,vf!N13w!8-3dx3 N' ----A I---- " "IL6LIZLIC0 //IIH303 PONWOjV iniliSNI MO)SOV839S 1190NH3 rONWO1V n0NVAO7,1061 OJ 13111.40N r,0,W3A1S-',&JVS05/ 'A 'A '0VNIV ~3 9z- LM-1 (S'd )Q- i-Qi 11 1.11 iv QiJ 01 S~3HiO 83A~ NOTUVI-1804NI !H916AjCjD VID 2-,13HSIW QNV ~-,N3HSIW N! VWSv1d Hill-, NC,1Iv!1!v,4 MVI JO NOIJ)V~gjNj 3HJ t,.10 3310AIS H3W3S3,,4 NOISOA e,431)rlu ~~qL S3SWI-3AON 1 3 1 IT' L L 1 6c S J14 6 039iDS3~ S 31V3 T I j-~' V)Id3WV NIIVI NI N9!'Vd,4VD il6t 8,iV - 'Vnli S9LO-6SLO dd //vNj0Wv VAV'XSNlIV-l// 959900000000 ~l I AV ? 5 ) I A I IJ 03)no3 v pu im i3~ S -Im"IVI A, P,21W, 3111v ~ilj 0Wj-06fj 969900000000 1~ 3 ), 3 S ~.~j SIV 35 1w, N 19 WWI u V31 dVj 3H1 30 SV3~V 3~OHSJJO j0 -111011,0',J 91500- [000 ad .4 7000 14 1, 'SL 61 / 0 0 rj C, Al TV 9 1. U j 3N V A 196-103 5/ vz~L90000000 I - 0 12 1 2 - I I I I 30 lfl~3,14 r, V tl I SO IV NO S7jd )T61'i-~'IlTel wrio-01,00 da 6S29?000000 0 *A '1 10, ~4 i A 3 5 :~.' 3 1 v SIS3f)03J OHIO 0J38 NOliVrWEDINI iHtj!~AJO~ 0fiD d d ~ go Tn93AVM V NI dOONOS38 )1b!)3-13145 9LOO-OLOO dJ 'iS 014 r //VlrllliSNI 090NSgH)Ii39~490 GDOSAO', 4 2590Z0000000 A 0MUSPOil-, O-i 53~ S3HJO 'd3j3J NOUVW80~NI OAD L ad A61SrIONI 10,3U V 30 010HIZ34Hi 3Hi NO Ir'200 Ida 9300h,"--A 9161./00/00 M410,11, ADSi3AlOsff LZL290000000 A A3/A3s>3-lv M09 s8df Jd iN'3PJIfIO3 I-ON' JO NOIIN106i 2000 dl L69900000000 AINO iNNINOAOD s*n oi ogiiwn ~icunq T 81- IQ )IN08031300114 -1V11910 JO S3DIQNI IV)I9010HJISO~L' HOO-2~00 ad '3 V LO 9s'! 9 S d r J,4 SiN3WH)iV) 10 33dQIS NY3V, 3H1 JO M)0-~900 JJ 'Wj00t4'----A'C_L6i_/C2Cj/0JD IV 19 'A3~3,,!~-pj MM000000 5".- K 9 8oi iHqnoj 39 ism, VT,-V Nl AIIK03S 3A1U)3I_1fj)-- LUO-CUO dd //V~ODISOA 093N -iVQ ;~.-'31,9061,11 1, 999200000000 *v 'D j%3 10-,S A, 31V 01 S'83HIO ~033~! N0IjVVL1rjJNI iH914Adro) Cnj ad ~L 3)VdS 10 AdhSVw 3)ii N-'l S,1N3'W13jj3TH)wv M0-L00 id L 6 t0 L 0113 AN 10, cs 4 v A , 1 Ai ~ ~-. / ____ 9SLMOD0000 .9 /A3 A3s>i31,v ~OH9 31~idr dd 5 iN3WN081AN3 NO S3XVI 30VW-,Ny-W 10 i)3IJ7:i 2000 dd t99900000000 A 3 A' 3 S, 3 TV Li909 ~14~ dd R 131303 iSlIVIDOS OgdO13A30 3HI N1 SNOINM 30',"~l 3HI 6~013-6100 d8 ~ LOON '----A 'i L6L1 &)/0(,' I/iS - e? - TO SM00000000 A3A33%'3 S31OMS )IJOIOSI 10 SISVO 3HI NO iCA~) S,HibV3 3Hi Ni NO1101803 M CH0 Ili) JO N-Ol1wN0'; L900-2900 d8 I ~000N'----A'~16L/00/013 JIJ3N VATD01039i/ 660MO00OOO IV *3 1A 3 A 3 S'A 3 11 V 5M ON I?L 10A '001,039 WA3_106i3d '310111s 3ldOlOSI NO 03SV9 SNOGW)O'V~H 110 JO SIS3N3"' 2~00--KCJO dd 'L000N'----A'~Z6L/00/00 //V2V~ T jjj3~j VA190'1039,1-1 SLH00000000 IV .1 1AgASN3_11V 00/00/1976f v - - - - IfNOO-011 Pp 0209-0211 l,'1POIRTAN'T REFERENCE PL18LICATION ON CHINA 5 PP C, uo .IPPS L/59-59 ALE.KSEYEV, G. A. ;,',.y,ETE0ROL0GIYA 1 GIDROLO(;IYA// IJ----,NO002f PP 0070-0076 00,10211977p DETERMINING THE MEAN SLOPES REFINED FORMULAS FOR A WATEPSHED AND RIVER 8 PP G U JPRS L/7155 ALE'KSEYEVI G. V. i/DOKLADY AN SSSR, SOVIET PHYSICS// L-iL IJ D1/19721,,,M400012f PP 0310-0312 VAE111 1TY CIF THE FIRST PBOUNDARY-11ALUE PROBLEM FO 1N ENSITONAL FILTRATION OF A TWO-PHASE FLUID A,zEKSEYElif G. V. ff'GE-6-FIZICHESKAYA AFIP~,RATURAII u-l0/00/1973,V----,N,-jO5l, PP 0019-0023 USING XUD AUXILIARY FIELD TO IMEASURE COMPONENTS OF T~4E EARTH' S NA&4ETIC. FIELD 6 PP i P P S 6 05 7 4 ALEKSEYEV, i. //pROELEMY DAL'NEGO VOSTOKA// V---- IN 000 1 PP 0110-0114 00/00/1974f f f AUTII-SOVIETITS,ill -- THE FOUNDATION FOR PEKING'S FOR.El-574 POLICY 9 PP JPPS 61955 ALEK'SEYEll.# I. A. //F-L9-ll'.-ELEKTP,!CHESK,IYE STA,114TSII// V 1 0011-10/1974f J ---- 0000.4 PP 0002-0008 rCjNTRI2lJTP)iN OF IHE TE~LELEKTROPROYEKT INSTITUTE Or Q5--R POWEP ENGINEERING 12 PP JJPR. 626,76 AES E If EVf I . 1 G E COX, 9- N E T I Z Ki I AfRONOM11YAll PP r)?74-0977 PENETRATION OF SOLAR PROTONS INTO THE GEOMIAGNETIC T Al L UTC, 73-13064-04A ALEKSEYE'V't K. ---- PP 0003 COUPINIS 1-4f NO. 179 ('18957) -'T ENT' -1, - ~ - - E fil "E S TH E EEX AM ? PP GUO COPYPIGHT INFORMATION REFER OTHER REGUEST TO FSTC A.;~~IFSTCJAST 184rq -1027-75 ALEKSEY Eli/ 11UPPAVI-EMIYE KrjcjjT5~HESK"MI LETATEL'P,)Y'01 APPARATAKIII I ~ I 00/00/0000/ PP 01Q-0250 r 0 14 _TP Q 11 0 FSP AC E CR AF T '-FTb lb(P') T -rC"j( K(61il (HESKIMI LETATEL' NY111 APPARATAMI PP 10168-0250 000000069267 000000008867 000000008868- 000000008870 000000008869 000000008871 000000066120 000000046683 000000045436 dd S SW ~ON IF] d InO ~fi jS I A 3 4 40 j I 0H 1314 ~.l V Z000, d4 1, '~ L 6L / rir) W" A" ~11./ OU00000000 t4 A 3 ~3 S" 9 -1,; t L I-Aj 9 ;1111 1 8 9 03-IIVH ISVIBO 'JA.Cx.SAOiVWS H! NJTVd'v-V) !S'11,~NA (i o ri Jj u ',I 10 L I I Z"9900000000 I I V 14 A-- 1 1,4 4 -d ' , d d L V 3 ~,~ 3 0 3 ) NV 180 64 1 in Slfjl(5d ru -5W0 ~Ad `2 1;,tyo i a 3 1 H>" li z 321 drpii 11, 1, / 206200000000 1 T-,j 3 ~ 3 S V V 3 s 3 H 1 3 e0P I I-A N0HIKN 3HI 30 V101irig 3H1 JO //SDODS HL6V3 843SS 0# 9SM0000000 j 4 A 3 ~ 3 IS '89HIO NOIIVW~0041 iH9!Ud03 11,10-ij 9NO-Looo di , //VAR43H33i ~SMOOOOOOO 1, 3 31 3 v d 9L iois ivA jani iqt4o-, 31 Hl HI IM -13NIN HD V N' 1 MCYI 1115,,VSI D?.'Sldv7 3A)N13H3fl// LSLS~0000000 IV ".4 1 ,I, ~ A 3 S -I V L- 0 L S 0- ~ 7 - ii,- Q 1 ii 1 V. M03 j0 303343 )INOCO'lirl-^ :,Hi ' - Jjji IV 6341 ~41jalhinoa WNILM-1 JO ~ij~Tetlj A MO-ffDO dd JOO() N '7-000 A I 6L ru G, I SAJ 3 1 r; S I ~dV 7 3 X IN3 H) fl / / 509~20000000 .,j *N1,IA3,k3S ~i,31V S)ISAHJ ginjus~4i nv)i8~3t.-vv SAO-111V IDDIN-NO~ll 30 3)11lV-) NMIIViS~dl 3HI NI S1401V N081 JC' N011'1114,30 NO 'NCA~N3 10 33N3rFljNl 3WrIDS NV31-1 1008 3Hi l 6900-9900 Jd LOOOlJ'jL20A',7j6.t/2C,/00 MISAH4 13lAV"S rz)SS IN13OW AQVINOO// W~900000000 IV -, A 3 3 S;,* 3 ~l V 2 170 9 -1 S 'bi d Jd ~ ~303NVW N~lli 30 1081N0) 3AlSN3IX3 40 0890~d 30 Uoo-~~FOOO dd 1700ON'----A '~j6t/QQ/00 //VNItNHN31 VAVNNOISiVIAV ZAA VAIMMUP/ t,9~00000000 A 3 A 3 5 N3 9L- 660-1 (S 8)G 1-0i ~ SIV Cli IN 1.1 3 Qt j OVINO) SOHO NOliVWW2Nl ONAIMIU *Qf,9 dd ~Z2 (MA QNV 11A OldVH3) S31)IH3A 33Vd3 JO 10~'iiNOD ZIM50000000 11) ~ i 3 S.~. ]! -I V- 6 t 9 9 3 ~1' Ij f SJOl)vj IV )OS N33Y,139 S z j 3 inv - r LZ 1, 0-7 L LCj dj a)(Jou ,rza I If,' If) G //VAINIVA0131551 RM0000000 1; 3 A JS ;e~, 3 -1 v 0 0 Z ~ 1) '-, ~,, ,~f 4 d 5 1 N 3 w, a 0-13 jei:,~ 0 N 0'* )m 13 1 /~ 0 S C6 de, L~-.? 9000 J-~ ti ---- A MO20000000 N , P14 3 ~ 3 S Y, 3 -ol L fj 1 9 Q V vj'N I N'3) N 1 E L - V -ill 1 N HA 3 1 C, Ci f Ii 18 1 H X 3 K r-, S U9900000000 N OJN!iS/OiJ 01 S'83HIO ),3j36 OJN-1 ~d 9 ( AV 0 A AV Nl- A-X ell 1 0 3 S I AV 0 01 83a 013 0 J 0 S i S gri ZINO 3 H-1 V9 A0 0 Yif r" r" NO t S 103 (1 i S 1 31~1101 Fq' 0 S T,4 / j 2- 000 old ~~6690000000 ~4 A 3 ~3 SZ 3 -IV 9 L- 9 L T (S 8 )fj 1- 1.11 j j ~~ ~ V dd 2L lzj-.'~AQ I V N 0 11 V N 3 H 1 0 NV S S 3 8 S) 0 M I V ) I N 14 3 3 1 ' 3, ~ & ) i j 'I I N, '3 1, Ol ~ WOL m,,qn-io) (66~S; 2Z ~40xfiN ~000 dd 61960000000 ,1 A 3 A 3 S ;~ 34 91- LOO-0 C-NIS )is j/ w5v dd L NOIIVfN '13HI 40 lH9!W 3A.15383A336 3HI ONV SM909M IV)INH)3i 0XV )IJT.IN3--,,)S t SNWP110) eOO(j- dd //VQ'sl3A7 UZZ90000000 N 3 ~. 3 s 5 Z7W "I S 8J r oil CD dd S S~OiVA313 0 NO.IiMMN'03 O)NIHsns MOO-LOOO dd '~OOON'----A9Ll4/00/00 //OAIS 11311OKS 3AONS OZOL90000000 .~4 If A3 k3sll3-fv, USJ 01 iS3ncg,,q OHiO 033~ NOUVWMMI iH91~AdO OfI9 J d 6 A ~ 013 1 A 11MM 3Hi 01 OiSAW 13TAOS 3HI 40 NOUA91',4010) 2000 dd 'j~OON'--A'~16U7010-Z /IV023A2 V~VNSVYNI// 6MLOOG0000 N lA3A3Sy3-lv /j,*-, AT Err I AL' 140-TEKHNi CHESKOY E SNAEZHENIYE// 00/00/1976f V---- I N 0 0 07 PP 0003-0010 SUPPLY TASKS IN THE T6TH, FIVE-YEAR PLAN 10 PP JPRS L/6573 ALEKSEYEV, 0. L. PlIFINANSY SSSR// 00/00/1974 V ---- IFN0005f PP 0061-00-65 USE 10F STAISSTICS jN STATE INSURANCE OUTLINED 9 PP 62699 .4L;,:",SEY;-:Vf O.G. //C-lr-!YENA T SANITARIYA// V0037 N0003 PP 0064-0057 110100/1972f If I t'NN THE PROCEDURE OF DETERMINING ALLERGENIC PRC)PERTIES OF CHEMICAL SUBSTANCES 6 PP AIR/fTD-MT-24-1125-74 All-EKSEYEVIF O.G. //r,lGIYE,NA 1 SANITARIYA// C10100/1972,%,0037/0003, PP 0064-0067 ON THE PROCEDURE OF DETERMINING ALLERGENIC PRiDPERTIES OF CHEMICAL SUBSTRICES 6 PP AIR /FTD-.MT-?_4-1125-74 As-EKSEYEV, P. D. /1NEFTYMOYE M4OZYAYSTVO// C113/01/1976 1!---- ,40001 PP 0006-0009 WP~j!?-l,JP OF ORENBURG PE ROLEUM, ACTIVITY DURING -YEA mit4TH FIVE PLAN 8 PP G fjo i P R. 15 7 15 P. AL E K 33 E Y E V1 //'~iE~~TNIK AKADEMll MEDITSINSrIKH NAUK SSSR// 01~"i/cl")/197",,/----,,,4i-),009., PP 0063-0rY,67 'THE BATTLE-FRONT AGAINST BOURGEOIS PHILOSOPHY 7 pp S 6 Ot 3 6 7 A L E!~ SEY E V I S. 1111. 17Y SZOTNYY E 'It KOSXl CHESKI YE SKAFMIDRY PP 0001-10280 T! TUDE AND SP ACE SUIT TS TT F-15f ALEKSEYEVI 3. iM. //c_lPE5ST,JA SPASENIYA EKIPAZHA SAnILETA// PP Ofj0l-0431 ,)rj/C,fj/1975, N ---- I PESrIJE MEANS FOR AIRPLANE CREW -~-FTD-WPS)11-2512-75 F E'v, / S. SPEDSTVA SPASE1111YA EKIPAZHA SAJM~OLETA// 00100/5975/v: --- PP 0001-0431 PESCUE ;MEAINS FOR AIRPLA14E CPEW 1i-_-4Fr-Dt7'jA ~PASEUIYA EMPAZHA SAMOLETA// 01 0 / ljfj 19 7 51 V ---- 1*4 P P 0 0 fj I - (f? 66 P P'~ T S 1, 2, m4 0 3 P COV F P Y A - FACIt-ITIFS OF AlPrRE'W 966 PP UO C!- OTHEPS TO FTF) )PfPfr-JiT 1WOPMATI0.11 PEEFER 00000000B874 000000020743 000000035630 000000038901 000000008904 000000008905 000000042707 000000054509 000000022202 li j s I lih, I ditf 1~ I NO S I N3WO) 3H I-W WGrIS 0131.4 ~;'V - 3 -1 1S $I W A (1 43 C, Nl'v:'~40'j J, Mo sl Q z3h z q ~.v NIS 14>1' 029M000000 *A / A'3 ~~ 3 /00, A.N'~V 1 13 kV A V r V ~ $1 ~3 31, IOL920000000 A /A 3 1A S ;, _7 S 13 S IV DA3 S M43 ~fj o - L oj (j o A 5000~0000000 6 L PC 9 S 0',3 f^ a 3 13 T ~~j -1 D S 3 6A S V 3W -IV 5 1 Q 3 Ws -i n`, 3 i~6 7L j li -V---VN HLO-L000 dd wAnum-l 906900000000 'A It A3 A35>.13-fv d 6 >tS 13 idOlt ji-4 Si HAD NOIIV)IIISV9 V Al,dj D* ZL-Lt ON Noo-Roo Idd ---- N I000A'li6l/0G/(J0 V )l 0i 5 0A I I rjDl~l / I ZiMooooooo 'A JAI A33N31j" 0 Kv ~1- I -1i) f)PI, Q .1~3 Jd 0 L 0IND NO IIV) IJ ISV 9 V NS A3 dO)iO M 3~VW S 1311 ?L-LL Hoo-9200 dj WIN A i 6 L 100 C, 0 11VAO-130A SL0650000000 A iA3AS>i3~V NoilvK10 ON-Y AIISNDI~,'! 3SIGN 3DN~~i 3CM QNV S39NVH) 9NIVW9H N33k3a dTHSNCtTj~-,' ---- S96Ui Wfl- L'700 dJ 1%, 6300A !) 0/00 11VAINVA3-fr-j2VZ 3AANIVNOISS3308d 1 VUI~l VN3,kl-'5'l'L9/'/ 'A 'S A 3 ~ 3 S >3 T~ ISV 31 SL-iW 3 Sil JO NOUVM0 ONV 3SION 008-301M jC3 INV DNIW3H Nl S39NVH) N33M.139 dlRSNCIIIVI~ 6'700_ Mo dd '----N I ~00()AJS96L/iO/oo //VAINV A310BV2 3AAN',IVN0ISS3J0Jd I VQII~l Vh'3AlP)'ID// 9KL90000000 ,A Is 11 1% 9 A3 s 11-1 3-Tv 06099 S&lf 4 d, L L 0 3 N I WV ~ 9 N 0 11 V I S B 3-t 31WON03 JO N0II.V3IJIa;,,) ~O L500-~~00 dd '900t)N'----A If 5 16. 100/00 //OAVVJ I OAiSMASOI) 3A0)lSi3A0S/l - iMM000000 b A30SN31V J P R 5 6 5 09 9 ALEKSEYEV V. 000000057678 , /KOMMUNI ST// 1 4 V____00008, PP 00'.3-0049 00/05/"976 f EC-3.110MICS AND ECONOMIC LAW 11 PP C~!-ir, jPRS L/6257 ff ALEKSEYEV V A. 000000008908 . , f[PROCEEDINGS INTERNATIONAL SYMPOSIUM MAGNETOH YDRODYNANIC ELECTRIC POWER GENERATION// #N ---- f PP 0617-0621 04/0?/1966 pVOC)02 J , CONDUCTI 1,11 TY OF A HIGH-DENSITY PLASMA ATS -Ri-5251 A. ALEKSEYEV V 000000008876 . ., //ACTA PHYSICA P4-^ILOP-4'!CA// PP 0579-0592 V0034 130/01)11968f I J CERTAIN SPECIFIC ASPECTS OF THE BROADENING OF OVERLAPPIN',j SPECTRAL LINES L EK S Ey E V V. A. 000000008877 1 !;L;:SN'0I ZHURNAL// 11 ---- l`400014 PP 0007-0010 00 100119 69 f f r jVTCR(-iCLTAATE I'N ASPEN STANDS 7 PP N"! 5-7-7Z-511107 A! ;y,;zg:y;:v V. A. 000000040062 1 - I f./ AK0 E MIT Y A 11 AU K S S SR, I N S T 111 T U T F I Z I KI PP 0074-0078 ERVADENIeNC- OF SPECTRAL LINES OF UNHYDROGENLIKE I iwl S F STC-H T-23 -1201-7 3 9 ALEKSEYEV. V. A. 000000008907 //TPUDY F_tZfQiESKOGO !~NSTITUTA AKADEMIYA NAUK SSSR// ,',~'010-3/1970,' '10051,00000, PP 0074-0078 ~_"-ROADENING ~F SPECTPAL LINES OF UNHYDROGENLIKE ION 8 pp FSTC-H-1-23-12(il-73 At_EK5^EyEvf V. .114. 000000008879 1!D'a,:0"ADY 04 55S5R, SOVIET PHYSICS// 00/12111972fV0207/0006/ PP 1306-1307 SPE-C-tPOSCOPY WITHIN A HO-MOGEINEOUS (R01ATION) LINE ALEKSPEVt V, A. 000000008881 11ZHUR,,"IAL EKSPERIPMENTALN01 I TEORETICHESKOI F,TZIKI// 001001119731VOCY;4fN - - - - t PP 0813 ON' THE THE(JOY OF NONLINEAP RESONMCES, OF THE GAS L kS' E 9 S NTC 73-14132-20E OOOOOOOL18880 N T T. AP31STSKAYA SUSHCHNOSTI'VOYENNOY POLITIKI t0i AO I S TOV A GO 00 / 19 7 3, V -- - -, N ---- I pp C1126 11 ST ESSENCE OF IMIAOIST r111LITAPY POLICY r) p p ipps /'ry Ell 11 0000000135038 ,.d - ~,f //r-POP,LE;",Y DAL'NEGO VOSTOKA// 011) / 001 / 19 7 5f V - - -t4 000 1, PP 0 15 0-0 16 4 V,illE SZE HI STORY IN CH 1 NA AND EtJP, rjPE 1 FIP 3131~llml NoKG A 910*11111 J0 S3lil4V5C63,,' 31,10~'~ 44 ~,FjOQfi '12,020 A 6L/ 7rj/()o 'r //S)ISAHd AIM)s ,~.Css tv ~93wooooooo 3 ).3 S' V ~62r9 MOO li :11 202000000000 A 3 ~ 9 s Al, 3 TV dJ ~ 3 6-ii-lirl j 3 Hl ;,401 3 T jljl~ ()M-6~00 J6 -,q rj N Q 3 ;VPSZ// UM0000000 IV A 'A /A3 A-33;13iv OZL~9 S';-4,ir d i A)VMN'30 SIC139MOO Jrj 3DN3!83dX3 3,Hi 6900-HOO dJ " ~o rio t4 516U,70/ori //VAlgologo.1 'V),'Illoj 'V>" M900000000 Vk JJ ~ 03F'13IA3~ 11311)(J31 ON'd P--IONA3 NO "A'002' 9900-1,;Qrj ad ,jj 'V~j HS I ) N rj,~ 9 IlAgrjlogQj 'VNIIT-111 ~99900000000 V A, 'A 3 A S- 3 v 6 5 ? 9 s r dd ~t MC,136 W08J Q3jV3H NISVS V JO 3HI jo Noinfinj v SV S~HWMN C(A)0-~500 dd 14(i0ow, ---- ~!"~16L/00/ofj HH00000000 'A *A IA 3 ~ 3 3 14! 3 7 -s d dd P-rL A9010j06HINI W63QO~-.' N! aiNnkmo) ivi)v8 jo NigiK 3Hi jo )aj 3-Hi 53 - 6600-EWO dd LoooN'jjooA'il6L/L0/Go //HSS5 )IOVN llW3QV)!V NlN.LS3Al,' OL6900000000 'd 'A If A 3 19 SN 7-4 -1 V d TV v Ull 0 s 3 1-4 )UNS3131 H11M ~3SVII 3iVIS 11-105 -irlJ~i3lM,,CJJ KSO-Siso di ICM0ON'lL?0A'7L6L/L0/0-0 MiSSS ',,.nVN 111,43ONV 0VIN00,11 i9qW0000000 N I IAkIA30SN311f 002-9~ZQL-9Z 3!N- SIM013 -lVN0lSN3WlG-33'dHi IIJNCJS~3dr~S JO NOIMUS3ANI IV)IIJO NV 40 31111133~ :-MOS SM-ULO Jd Lo0()N'----A'lL6Uooiocl //V7VO I USONONZ V~NVWAIW Ir-- 3 3 NIV If/ MZ90000000 IN *11, 1A3,k3SN3-iv 3MSS3~d 0000 dd N A40000/00100 //VAN30AV0 MH3iVQf,/ 606900000000 N 'A A 3 0$ ','.4 3 -1 V N~ 9 3 )," d r N I s 3 ji i io~j iw wja L4v)rjwj A H jo --is ). -i v uy 6 1 ~fj '14 'ifif)o u "v)OOf, *,w~/00/010 L99900000000 'A 1V v h 3 3,1Y 1- 6 LO-U- i ~4-'j I S j NO 11 9 J N' IS 10 3) NVI Ag Wv, j 0 .1 C) Hi 3 ',~ -10-S -5 3 1.1 OLO-MO dd / lfj(jO;4 - - -- I, "'4 L 14 / 00 0 0 //I 1900 M ON(MM I i 11901 IW30 I A I cio I 01904A 'll's, lflu'~T;Hzl 916800000000 J~ Tj f~ T jj OL S3SCV,,l -j3j4)4VR) ;J;,Tj4~ I SS DOM 9N'11110~ 3H1 do S-) livWD"Ll" )r) S 3 '.U i;llv -1 10 31,4 O?to-~LLO Jj //VlO-iJ 090WHSn(JIOA V~IINH'1.131 I LtH00000000 * u, * rl A3 7L-~2L-U-14-61j/ dd SL S ~31-00d NI SNOllVDnM3 WV31VII JO-.~NIU~iOJ 3i'll ')N.7t.~)Q3 ~VAW JO ~IVIS 03NIV-41S-03SS3~41,c 3HJ 10 AniS I ~LLO-~OLO //V101 Q!DONHsno7OA V~IINH~31 1 5~6900000000 IN M A. ,A3 ~ 3 S !~ 3 Sj- 1 1 4/ '8 jw dd Z' S N 0 11 V ~ Cl V e 3 S 63 S N"V* ~ i DNIiV3143~ MV)1001~3cl 3HI JO 91,14!,44HS 3H-f DNil-,~ricl S 31V 8 1 NN3 )V-1 JS 10 10 OA IJ 3 Hl S44' ~,1,31 3 0 MLO-ZWO dd //vioij ogoNH3nqZOA VNINHA31 I 6L 6MOOODOO 'N 711 .4 A 3 'A 3-- S, ';,.' 3 'l V 0191~9 sedr dd 9 OiSAS )usnuv ~301i-d330 V NI 03AI01 I IN T S3SS330~d 3HI jO Nl011v5'-U'l3M-.lI ~16L ~3?01)0 9-L dJ //NV3NO I N3AO-)~H3 IlSiN383ANON ANS3H3liSnAV :VNV3NO V~INVAOGPSSI VA1303~fs 1 AOild 31EAS3H3liSA>'V/1 L95ZZOOOOOOO *N *n~ A3A9.3Y3-tV- 9 j ML d) ~NSlrld JO STZIP,4:~~-IAS 3HI JO S)llS!N3DVWH) NOllV7I',M-)Od ONIV WO-LM dd NV AIVINO(LI/ //SDISAHd 13TAOS '~SSSZ 59HOO000000 . I c1 A IA 3 ~3 S N 3 -'V 19-R- i H- 01 il Jd 9 hCIAMHAW 1AHAWAlOd JO 9NIMO s3miv83JIN'31 j0 lN3x3,03v73W - L~LO-2?w dd 216L/001001 //A~87A I 3~1,12KCW/ ~~6200000000 *1 nA If A 9 A 3 _3 Ng I Y or" dd ZL Q1314 IVNIUMN01 30 00? Hilli dVK )l13N'TJ[-f lV010-801 V-- 9LOO-LOOO dd .4 . . A I916L/00/00 'A'l IOW! 1190N3 AONWOIV InjilsNI VNIN31 MA01VOWN 9L50LOO00000 , I A303'431V Aj 9 A983-1-W I)Vltic)) ic, N I 3Hi NO 3MV ISO (IS Ty V 30 3S00 3Hi j0 1.331J3 3Hi 46 Arlic 11!?43w'IV3,JJ13 ~2rjrj- 6. m Jj "rx'400 N "I" I 6-t loo I ()o J V A I NV A 3 -1 0-9V 7 3 A0 , -IV NIC) I S 3 3 J 0 8d I V (i A ~l I 14-jAk 19 269MOOO000 19 'ri lviaj,3s~31.v IIN311-1131MIG 3ATIOV0108 NIVIJ33 JO 111fU)"i 311110)-4i6 9NIK10 lVb NI 31VSkl 31 A~O 'd Hi A V3 01 AY 01 S 3 1 Q W I I U v LLYJ-'WJlfj dJ //V A 19,5'llj lao T(jV ~,I/ ~69900000000 r 'W" - 6 61i L s N, A9d3-l-,V 3JAJ qD113(i 393fiV3 01 jo ~ipvtv) 3;41, 1 o is Q00-OZ00 id Sr)6tjcj(jlr,f.,, v //VAINVfi3lO8VZ 3~04,IVNIOISSDO&j i v4on~i 09220000000 *9 'ri W d ~200-0?00 Jj ~fjoio.-N"----lAws~ -onlon 3AAkJ,lVN0ISS3J06d 1 VQFI~l YN13AIDIW/ ~92tzooooooo r, If C VA3A33','31V sZ-L,;:L 8i V,~3- 3-11-T-i 5200-0200 8d ' /00NVA3109V2 3XAM040ISS3.30~8 I V41fi8i 5SUZ0000000 -1 1 V A3 A 3 ~>3 V131SAS KiO~ IV)lk'VNAQ V JO MO-~*i'00 dd i L00QN'5Q20A'2L60L01oo //S31SAHd AIAGS w 83ss w AQV-Dioa/l 069900000000 .1 N i VA30S~37"V d~ 9 S~31wnfj DWI 30 N0Il)3Jf4jSTfj 1030~0V ~M-OM Jd '6L00N'----A'C!L6Al'001C,0 //IlSiV7111~31S I IISINDNI730 AW3-190d viniliSNI 09ONNOISIN33NI730 090>IS,-131VI'1003-ISSI-ONH)IIV,'J 090?41V~ik-3si AGrl~a// 699900000000 T '14 10 VA3 ASY13-1v S) US I 6313V H-F' 03AWAI H;IM QbVCQ69V) ~3NIYP,103 IM.dd 6(jCl0N'----A'~L6L10010rj lSO&lN31HSAW0Vd 6~6200000000 'VA3,k33N3 ZIN9 S~Ndf dJ 9 039IM3a SN0111SV3 9NIH101) M80j"i 3 SW-LM dd i000N '----A "~ 161 /C)rj 030, V Al S 0 OA 7 10 8d 0 90NIN31 HS AWO U V A IS IV Z I NV 9 K 1 V~i IWONON3- *NCO) 31 / 6M00000000 ill .4 V A 3 13 S N 9 -1 V L t 0 ~ 9 S ~- df JJ 5 03910S30 SNOIHSVJ ONIHICM ';"KiN S d43i,` 9ozo-zozo dd It V Al S 0 OA 7 10 ~J 09ONN 31 HS Al-10 ~d V ~ IS IV 7 1 NV D 80 1 V N D! ON O'A 3- 'N 03 31 999900000000 w .-I i VA30SATIV )LO-010L-iZ )IN 9 ? 0 ~- ~, - I I I I SL 11 H ~;~ 40 Hi ) ~," "dOyo ~-;N Tl~c',X HIdV3 '80A ';,3ND0VW 'I 1Wj 'S3Nlj4)vW ;VIM611-', d---- N I ---- 1, /~ L 6 L I (10 1 lu I (13H)SV I V A I ~031 109V I IN ~NV AlW3 I V Al(3 At4 T~jSV~,, I I, I "V HD I jj,~VW -j ).)4A 7( L166590000000 ,dd rL a3~',MN H'~"-CAPO- 3',ii L NOII)V43.1141 -iV)r)'! Jr) di ' 100ou 1, 116 I I A 0 ZV 9 WA' A UN 3 H Z 3 X~ ZV d V ~~ 1 ?.'U U 106, ~ 3 V / I 00~50000000 V A -1 13 S >,3 NOISNMfIS -1133 jr) SK1011V~INDKO', sfliDievi, IV S113) V140NMV) S31DSV Oi 3'~iIWVI NOIIVIQV~ 30 DN3049,130 3HI 10 331a,ih) SCISO-0SO dd .4 ) IC.,~ TCV d/ j k t699OOOOOOOO I s Af v 1 ~ 3 A 3 S'A" 3 " V -WI33,4S 3A-1840) 92ZL/SM 033" gmi~w Kiv~q 3-iavnivt, 65-9s f "7xz--u ~d'd oz-oj ROO-ILOO dd JL96L/0011010 WN0000000 s V A3 43 SN,3 S 3 3 , V 13 EJ A S -1713 '271W3 H JO 39II83dO8J 3109~311V 9-NINIW83-190 JO 1900-1WJ0 dd ff9HO000000 3 IS 3 N3 90 H0 d SIS0111109 JO 183)NO) 9zoo-Hoo dd 'sooot4,qLorjA ?~&100 I'C, 0 //VAINVA3109VZ 9AAN,lVNOlSS3~'Md 1 V0181 V149,09191 ,I- ~6?900000000 "J A 3 A 3 S ;i 3 -;, V FrYKJ--LZ60L-!L Diti SIS3N390HlVd sisrjiTl~L,39 JO idDNO) -lVl -jP! 9200-1?00 dd 'SOOON'MOA ziWoolclo I IV 0NVl%3lO9V7 3AA IVNOISS3JC18d I von8i V. U13 A 19 1 592LZOOOOOOO dd L DVINO) 30 %loilvis3j IxVi~ 0 NV 3DN30I)NI 3H1 NO 3ONVIS811-3 !V31W30 w,, A S300 V 30 033A 3H~ JO MUSS 11VIN3,Y18:~dX3 MO-6LOO dd 900ON'-- -A'UW90/00 //VAINVA9109VZ 3AAMMISS3JONJ I V0nSI VN3AIDID// 219siooooooo *9 10 1VA3~~S,i3n,V id i 0631-1v i)VINO) 30 1\1011VIS33INVIA ONV 33N3QIJNI 3HI NO 3)NVISGnS IV)11%13H) v 40 $300 V JO 133JJ9 3H; Jo Aflis IVD43WI83-~)(g U00-6LOO 88 9000N'----A'0L61/W,/00 //VAINVA3108VZ 3~AN,11VNOISS3JOU I von~i vokiqiD ,1/ v 5tLO20000000 '9 *0 'vA3A3s~li-,-jki ALEKSEYEVA., V. G. 000000064754 "SOTSIOLOGICHESKIYE ISSLEDOVANIYA// 00,100/19770,V ---- ONooolf PP 0231-0233 JAN-FE6-;llAR 77 MANAGEMENT OF LMEOR COLLECTIVE STUDIED IN NEW BOOK 2 PP G UO ~% PR -cz L / 7 C9 2 ALEKSEYEVAt V. ~1. 000000008895 OVETSKOYI: 70RAVOOKHRMENIYE// C071)0/1974f V ---- N0010, PP 0021-0024 A STUDY OF SUPPLY AND COST Of DRUGS FOR HOSPITALIZED PATIENTS 5 PP JPRS 63692 AL E "N -",E Y E V Ar V. Y A. 000000008896 //DOKLAOY AN S-SSPf VJTANICAL SCIENCES// 00/03 /1973f vomp" IN DO01 PP 0235-02-M THE ACTT,~IJY AND ISOEM5YMIC COINTOISITION OF PEROXIDASE IN SEPIN' LEAVES IN CONNECTION W'ITH DE4YDRAT-10N C -P MALEKSEYEVIC.H., GEORGIYA 000000024427 /j.,~(01~!TCHES',-',AYA GRAFOMEKJMANIKA// C10/00/19751v fN ---- f R Ap~jT r z OF P C ACE MECHANICS ANALYTICAL CPAPH, rAll *r",ETHODS IN SPACE NAVIGATION !,lA_ZA TT F 16-2/98 A L E "S E Y E V S K-l YM. A. 000000002320 MPRAYLYATUSHCHIYE SISTEMY 1 MASHINY. KIBERNETICHESKIY TSENTRA I-IKRSSR// A Ct010G11973,%u,rj00l,pi0fj02, PP 0057-0061 SOFTWPRF FOP, THE ELEKTRONIKA r-200 CONTROL DIGITAL rr"'FUTER Ic Pp AIRfFT0-p,T-23-1165-74 ALEKS-EYEVSKI.Yt N. YE. 000000008671 llf)OKLADY fl,11 SSSR S('0VIET PHYSICS// PP 0322-0324 i-FFE C T C~ FMECHANICAL DEFOPMATION ON THE SUPERCOVDUCTI)ir. PROPEPTTES OF ALLOYS IN THE X83AL- E Sy STEP, IFY;77;Ki Y, N. -f E. 000000023186 Ki L A r~; A~,,.,')EMI 1 N AUK S AS SP 00 10101 1-9 7 5f v 02 R 2f N---- f PP lCY51-1CM ,*-'TERA.r'T-T(JN OF POSITRO111S WITH NIOBIUM ATOM CAll R S .1- N 'IN E 3' A L A LK S EY S Y / M . Y E . 0000000-62160 11DOKLADY AN SSSR, PHYSICAL CHEMISTPY// PP 0V)FJ? X11 MOSSEAJEK' EFFECT AT THE FE57 01b SN119 NUCLEI irf T.HE N8Q.75lcn0.22FE0.03 ',.10.75SNO. -2FE0.03 AND V0,75Slrj.22FE0.03 Ai E~",FYEtj~,,Kj'f Y E. 000000008674 -11 ;_ t / 6IDPOTMMIKA I MELIOPATSIYA// 0 .0 / -,j 1 / 19 7 71" V ---- f H00011 Pp OIJOI-0014 LAND R~CLkMATION MINISTEP DES01BES TASKS 21 PP 900 900000000 66LSIOOOOOOO 6S&iOOOOOOO ~Ulsooooooo gL16SOOOOOOO LL~0000000 2~9900000000 100900000000 U9900000000 5L9900000000 S301YO WFIKV14INVI (MV wr,1811~ 1011-jIfIlf)'WOS if) i')911~3 69LO-99Lri //A0IV183IVW 14A"AA014 V~10H)Mlod co? z 9 E 6,~ r eid s ussmsio SID3M~d U011VIAN-03b jN (, 7 1 V 9 1 mo 4,3 //vl3zv9 VAVM34 jAll"'W3- ~IN39A3A 9 L ~ 5 9 C, 4 r 5 16 N I W 3 1 S A 5 N 0 11 V ly-NI I ) 3 1 1 S ~'S V I r V r 0100 ~M-~fjoo dj 9 7L9L9 Sbdl' dd 9 S~Svi A~Isjulw 53NIlirto ?3ISDIN Nlollllklv-03~ 1 2000 J13 19 16 L / gj / ~7- / / V 0 ,~ tr ~,, d-1-7 -- -- *3A Dl.'s h3 ;13s;~ 3 -1v i d on dj NOIJVWV133~ QNIVII NIT S~Svl i N 33 113 1 H3 v mo-zcloo ,3 A .4 1 11Y S A 3 ~ 3 S Y 3 Tv 99"9 8d ,'d 3Mlln)lKW ~09 NOIIVWY-03~ 10 SI-MS38 'S-11109 000-2000 dJ V 0 A V 'S d ~9~?q S )-,,4r d'd o3s3n)SIO SNVId QNV SS3~908d KIoTiVjhVj)36 1311,kioz KJOO-9000 dd 'L LOON "----A 'IL6L1901010 .3 i ~f A 1>1 S A 9 A 3 3,,.'3 1 j 639~9 d Z N0liVWVIj'l3S ONVII NI S33890~d S3N!-lin0 ~31SINIIW MO-SLOO 4d //SSI:N ~ sl *3~ DSA3 -)'L- 2 6 3 '~, d J 9 N011MOOM NhV14 NO SNOUSPO SS3MS,1Al ~hS 111i'lW 2000 dd I/ (I n ~ I I " .3 A DIS A3 A3SZ)i Tiv Z i ~ 9 s s "qjf dd iL 037A~VNV SSMN~J QNV SNVId INN"JAO'~JJH1 ~KVI iLOC-9000 JJ /WiSAVA200 090NS,13S V"1WGN0',6-*N0)3i/ 9 9 S Jd 9 83 A 18 N041 NO !A 0 33 ~,`~ ,40 ~3 ISIN 'I ail K- 10 Qfj0- L 2fjfj dd '~rjfj(jHl A L 1, t 5U Cj,') 014 i s a 1rj1x ON 3W 9 1 V i S' 'A 3 S i Y 29290000000 "i 3 0 S 3 X 3 -1 e4f 0 3 - d N 8 J 0 ~ 1 11 It I V ) 113 N, 3 0)1' d L Lo - 2 L Lo dd 'iru rio u s L 2 o 1, 7 z 6, -fj &1 1. -; V s S s ~ 4 F) V t 11 i i V., 3 0 1 ;;, v v 690200000000 dd AONO 1131.4 H) IMS 140-8 !,VIW 1N j(j ~,dVfil lari Lo ji "Uxuri"I "qt6~ / ~j)loo /V A. 190io ~~l ID i v J, i 90-10 e.031 31#4/ L2090000000 .1 30 1 11AS N13 90A ~14 8j 0 1L)V 3 1 gNiDnoo8d ).4oj ipow i dxg niv jo no iiv ~x~, rjw,~ (j, 9M-~goo lid mon'-, //3-11WHS A 900900000000 . w ~i S 11 i :15 N 2 L 10 A I ~W` 0 - 10 3 9 N P, 34 d 13 d v S i S 3 N 0 1 V W K J I S S V M r 3 8 d 3 141 2 0 S I ) 3 dS ri d 3 V D 11 C.- CIL00-9000 8d //CM13039 I VA-4901039 1jXVAO:1v9hJ3N// 909MO00000 9 1,iv 4f N1 1 s ~". 3 1, L ON -i 0A ',A 9 0-10 3 9 1,41) 3 -10 i.L 3 3141 JO S100d M QNV '110 ~OJ N'011#drjldX~ ZZOO-?~00 dd 'OLCIONJ ---- A i7L61/010/00 //v7v9 1 --uA3N V~i,10-1039// J:jRqj:4~0000000 6109-r6 SiV 3MSS38d 89QNn sb~oa jo ino a323306S SNO-EiMiOS MANS NI 3,403SOW114 NOM313 3H!,fj0 3SA 3rii 9600-1600 dJ '500006L00A '79~.~ ' 10 0 C. !J //VAI901039 V083S 31ISMINn 0904J3NiSb'VQAS09 09ONSAONSOW1 Loo 900000001) !Z OkON LZ )V'v"W'6 SQ13 13 IV 1jN3jOd JO NO ~41 3Hi Nil SW31908d 140S JO ~4011VIJTJS3ANT 2 Wo da 1( ---- N i---- (,A If 7- 16 L / 011) 100 //AP08 OAN,IVISiNhOd IIS1V1qKJ3NVK A030880A HA~dO!03N 3AlNVAOQ3I--'S1// 500KOCO0000 v -w 13201s"i-2-1v SIV133dS 31916-,103 BQK~L/~g 0-3-1 N0l1V911S3ANl 31W'!~) 3lJl-lN3!3'z 25~-S~~ L~-92 33~ 31V80d~03N! OSIV iii-iOi QNV 51L~ 39VJ ~2 ON *138 *I)NI oh"t, QNV-lCld NO W3iI LOi-00i AINO DNIQV314 DVJ-0109 'tUO-SLL0 Jd It ---- N 4---- A If Z t 6L / 00 /00 //vNDQI7 3rNVIAIVIIO ONH31,fv.14// L59600000000 'I NlrOAlZ ')ISAIV ~296; Sbdf 3 wiv ~f3,jwi 3 Hi iri pm, jiva iw, ~,,gi3o -ijino~j j ~~4 xg 5900- L r4JO dd ' k ~ ~ON ----A r. I 6L /11)WOO NV Z'VN 11311P) I A Q 5,411ANO IS IV !Ali NX MiWoooooo f, 1'. ov 2 0 , ~lj -r, . S431DVdVH) 3AIJLIVTOV~ 3iii 110 573-lille-Ve, 9SVHd-rj3SN3()Nr)) iri 3ZIS 3i4i Jrj di .4 ;. ;, //NVZV~ 1-191VDIAO 3 LLS~Looooooo ~4 ,J~, 'i'i h Ci SV 3 11 3 n W v n Hl 0 ~ 3 13 ~ N 0 11 v III ~o j N I i H9 I d rif I !~j ~d L9 ~ n~Hl L 3831VVH) .41S nri 0 41 VO i i A a W"O 3 JO SUA3,30bd MO-5000 4d ---- N Mot, lZWOO/w1i MAINMS Aoonand VAiSAAS 3ADS3H)12190lJ3j I ~~6290000000 '3 3 s I- i 3 X0 Wf I N rArl I V J 5 3 i -Y.1 d o3sm3o.,o) qcwivitjo) si3nao&4 30 3bAiV0j'.431 3HJ JO N'0ljVNN013r, /firiiiisNi 0901NINOisivild 6~ 6? SOOOOOOO S V d'd 9 3 3) N'l I S G [IS IV n 0 1A, 2.1 DIN 11-VIS9 ~ ss 930 811 NO lisftawlo) 1,15 -,,IV j 091VI(I'JIV3 NI 80883 GOH131-i ~'t-~0-5~tO dJ ~sczoooooooo '3 A IA A 0 S v :3 9 S 13 IV)IW3H) jo simaciad Nciii~-zrtco,",o) sno3N3DC,3i3H .) JJS C, dq(j) 9~, Tj Nr ~,J.Mii)nw) ~v)hi33-i3 uw 1141V41 1~lfj-oi~o jj A 22611.1001/00, //AAd7tt I 9AIN3~-'OD// 02900000000 *3A. *A #AOSV11~13'!V 4111,01i v 30 3s-lndl4i )111)3ds 3tf-; NO ~MWK iV3H ONV NOII)I~J AC, 33N311-14NI ;Hl N"D I ~000- 5000 id If iocnic N. , I L OlD i ~ z 6 ~1, 100 i 0 G //VNINH)f3i VAVNNrj!SIVIA'.? znA ';fkl153A7T// 6W ZLOOOOOOO '3 'A "j V 11%, 3 TV 0 0 pi S s 'A, . i IN, 31)ilffeld N101ISn94,10) JO S31i83d06d ~UISXHd(YA,43HI QNV ~290-MO dd '----N'0jOOA'U.6L/Otl/0,0 //VAINVOM AOINnOOd VAISIOAS 3IN33113171401d03i 1 31NS3H)lWVNNCeW~3ll/, 02LM000000 .3 , AIA 0 3 V N3 11 V - 6LGO~-IZ il S T-'N dJ iil SI)MOU N011.3119H.O) 30 S3110dHd IV)ISAHdO!1-1~3HI QNV )TVVNAQOWl~3HI U~O dd d---- 14 '----A 4L~WOO/00 /00009S A01MONd VAiSIOAS 31,NS3HllZlJQ'ld3l I 600900000000 *~ 'A If A 0 S "V W 3 -1V OZ9190000000 d S i H 9 14 N V.1A, f i H N 0 S U 3 WIA 0 Ws 1) it 18) IS I N I -IV I (S DO A 3 P,3 JA 0IN 1 M 11,13-1~ Wjfj-9~0(j dd 11 1431V AOY~ N3xOPIS 2090000000 'Sn P, 6-Z 9 1, S- 8 j 13 ollv~ gdoW DINTIlliAl 30 3314V, -d"OleAll S:iss~6is srllW,~lt-l A~ ~000 Jd N 5 L 61, / 0 L Zt5LZO000000 Y 6 1' Kim L i IQ I i 3 s ii rul KV 3 IJN ~ I SWO000000 3-13 Cj5tZr~ S~Jdr dd 5 A) 110d ) 11JON10A S3 z0h.Mv N)"W'd 1e, H,3 OL cl 1000 d8 9056000G000 dd 9 03IM8 -110)6 ISNIV94 S 3 D ~Pj H 3 V r V 1 &,~vi N CDO 11 9000 Jd ---- N '- - - - A '2 16 .1 L 0' M3S'llinn �LH00000000 3 -13 n T?i 3 v 9516~ S6d(' 88 0t ~ I IONS J0 s3AII33reo 13"-4nlv~i uo S,~Vqds ------ I ---- A If i Z 6L / ~0 / S MO dd 13 S 1 i A A I~V 3-7 NV N / ~0900000000 3 -13 3 n 1. x ~1V d J 5 S "NO 11 V 3 FJ 3XI N 1Y 16 3 ) --- - - - -- JO N011MO08 3HI NI DNINKM 13NNIC1583d Pll SKVD80 AbOi V~143~ INV NINS 3H1 30 S3SV3SIQ LOLO-6600 dd "i00rjN,w0Au&/~0jc'0 IMTSIT03W VAVNS3H)lh`l-!I,Xfy M900000000 * M 1 V .1 v D4 3 ~~ ) I IIi wl d d 1 -8 11 V A NI S3AVM )DOHS 30 33W)OS V SV S3~illli 3,1,15071d~K3 S00-Hoo dj 10 tool)N ----A "L i6L,1001CO W01VI~hVW VN109V',GO LL0900000000 'S 'A .4 A3H31N31~ I ~ 91. 9 S Iq dd ,'0Q// v s X A0~3NS371V dd Z2 SINV113JOSd ~3NM~ '9 ~31~~-H) ~2W-LLLO dJ "----N ---- 0_2LU1001010 /VAIHzn do 090NJD.V~ MrjNSO 3AJN4~~3HJIZJ!-')ISSAH,~/~ 14 w Ac"A H3 :-;IV L &16 S S S,-:4 i' dd 5 03GIM30 S31IS31W JO S3Idl)NI8d IV)_,lSkHd 1?9i9ooooooo 9ZO900000000 SZ0200000000 222620000000 00 6'2?0000000 M000000000 tSK?0000000 LS6RO000000 9N~tooooooo 9 r/i S ~I S 10 )IM-NON IAM UNIV00 N100) 3N117 )INVA_W~ 31"1", jCi S3 III -IV() r) -IV) INV H)3W Oh'V 33W ISIS 3~ NO IS 0~li.JOD 3HI NO 104W) 3'19IS0A3~ 3HI 30 DOrt-ijui ,jrjOli Ay9L6LI--I(jj 92LO-12LCj dd -w -IV ,4~ H33S, 0110d 301S ON srjolj~c. NFVW~~ SW3,i906d ')Nlsf$0~ LOOO dd A.4 1 L (A "~6j 17 L oi ' I/ 90 9 6"4 r Tq dd 5 S, ~2010-220fj //S36rll3fldlSV8PqI, S31~iSFMll 30oIdivit rl Ol 13 ~4 "j 3 ~q-j X. 3 -1v IV139JS 031:331(dA403 9Z-(jL47Cj/6LL; :03D dJ 5 AGVH N01.0)M3 JO 0iS ND4' M0_2~00 di ---- li I~ 16", / C,G / L / / 14) Itf;'ll S i ~jq & / 3 dd 1-111 H,~ "3 '60 Ni i:_ilV 1) 3 dS 313-11 0) ? I 6L / 66L 9 "s "', ONIM00 V 3AVH 3H S30,* f3-i;,13 -W ~13VH 3H Lzoo-UOO Jd N----1AL6L1L01rdL Sidvd// 1380g~Y-J-lv! L 9 L? 9 iz 8'1~ ' 9 8OSS333riS A'13)11-1 S (IM'd~1b3liN SV 131140~~ )l08fll'lvl Roo-ozoo dd I ---- // 3ddl-llHd '3~-MX3-IV 'IVI)3dS G313-id,4103 63LL/6LLR .0-33 dd L WiS CNN 3H 113WA 3H it jj oz~_iv MO dd I r H)OW SIvtqdil 3ddll!Hd '3~,'CINVX31V 9 lVD383 03i3ldWO3 90LL/6tLR :033 Jd j GO 1,4311 TTW nou&10d ~NSSRI :S3h'3)3 'Hi ONIH32 331111-10,d mo J,4 I/H)LVW si4vdil/ 3 d d I I I H d -':-' 8 k) ""v x 3 -1 v VLO-~C)SiL-ll )IN 9N IN d0i 3 ~ )IiAlViV) JO lN3WJ013J3Q M3N V, I9N D.1 ',403 IN3,H 14 0200-LLOO dd I ---- N~j2()OA'OLW00100 //3IW3HJOJigd M00 91HON, QN11 _130(11-113/1 1 ~30WX3-iV - dd 6 0300AQ 14SIMI30S ~300 WOQ33~~ JO ldDNOD L6SL-~2SL AI2L6L12Ll00 11VjVDllddV Q3 Vdrld VDIWIH3 5 31,JrjIZ3c- 1-WIMV wo 5 90000000 6 1 9 r d'Vf e Moo-WOCi dd ( ---- 11 If ---- 9~L900000000 -f d-d ~j w H zrl Ave v~- zv NI A3AI-IV 'V *9 Ae~13035^ ISJIJ d) A. HJ336 bl~Lgoooooooo .4 "i 3 ~W9 S 8di, dd Zt AUXV )IWONC,133 1,VM3~ ~~Lgoooooooo AV Q k1 W 3MinJ aNV SNIV9 AIAOS S3716VwulflS H333dS A L ?000 dd A, iL6L1SPJ1F,0 t~tgoooooooo v .9 IA31MY 0999 SW 8 9 iN3,411IJln4 N'V-ld NVHZaAVS93ZV S3S5n)Sl'J A3~1-lw. iooo-?Ooo di IN ----A SL6U?UZL. 2UM000000 L~L9-) dJ ~? SUOAd3M JO I N 3 N3 A 0 MN 1 IV 3 19010 19 3 Hl N I Q KV A 90-1 0 ~ Hi H3 I -(V 1) V9W 03 4 0 NoiimbiSNO338 3HI NI HSIJ NVI-bV~393A JO 3-10b 3iii 29?0-LIZO Jd 12000N ---- A It 9L6LI00100 ASONJOA ~sss ~-snvm VA.11-90ttiV// t56MO00000 s .0 1A3 A FlV 9~L9 'N 13)V Jd ~L AN 39VNIVbQ-~OD31-103 3ki JO SIVNV) 40, Jn DNIIIIS OW HIMO60JAO JO N0110A36d 3HI 0! SQOHAW IV)1901019 JO N.OliV3llddV 3HI NI SM3N WO-1620 dd If ---- N, ---- AI9Z6L/00/F,., //iisivivindS~3 HNI A I[.N3WOd 3~1 NS3H31901012 I ~SSS AGIMN V~1901019MI`--)// ~EU90000000 s .0 1A3 I 1-1V ~L 0- 2N siv w nIND33 jo Noisnjiio-jii~ 3Hi NO ~lHild'.4110HAWS19 j0 03213 3HI 6690-1690 dd LL)ON'~LOOA'6~&100/00 //bSS 4MVH7M9HZV NAVN Alt-,1200 AQVINOG/i zttgoooooooo Q .9 ~A301V dJ S S3 ~,,n-V 31/." NO 11 ) ~i~j d6 ~VINNNOIAN3 401SHAV V~' Ni I t4 -4 V L90LOO00000 A 3 T ~ v "i TV dd L 3IM-L-Dii SNO10-105 (3110S 3H! NIX WSINWHAW 9083iiV)S' 140611319 (ill'y" '3NOZ 6q9L-599L dd ivt~, anH7 ADA:S301211 ADSf4lVJNrlj1 05L900000000 A3 ~, T-jV 7,76JL 0911M SO 9N ioq^lrllj 60 9N i9 ?11 H) C 713 NO 3N, M-~ Tj -110 IOH V NI 33SSO-1 OV3H P.) Y000- SOOO dd MO N 1, "? L 61 / 00 fl, 0 3!Ngn'V~dW,; uiSlqlf~il// - OL900000000 'V '4 J# h3 A lly dd Z M01-1083) INVId PIAV9 IV -q>.13dS Low di //IIH)02V,S AF)SUD18// olszsooooooo L 6 9,9 ',d r j -_4 Xk I ~ Oin, ; ~ :-; I N 0 11 V I N 3 S 3 d o ev miv n,.~ v 2 1 v 3 S 9 ~ 0 0 V 3 d 3 A I 13 6 A 3 A 1 -111 D)OG-2000 dd 59K90000000 C-1 L L 9 3 ;j d r d d 1~i NVH70AV9a2V NI Oijm~~sNo,, -iviidv5 uo ~i)33,ds 000-LOOO dd ---- N A 916L/90/SZ V >'~~ AA/ / 909Z90000000 .9 1 A3.k i-"v O'RiS3H)j9010T009`lW AW3190-id A L5200000000 .v I 1A RIS I Tie K~ -IV 5 s 6 11 9 S ~j 4 1" ONV L9LO-19LO 'm Lrjorj;i /VNOISO/i 093N -IVI 99H00000000 S)NIIIIN 310H d330 01 NOliVI38 141 855 )43A':MT N3H)3H) 3HI JO 0131;2' Jrj 9HI 9NO-1v 1138rlssg~j K'', 3~0143 9Hi Ni st4,83ilV--' 1 .1 If ~LOO-5LOO dd 3) 0 0 N o So o t, , z z 6 r,, o / (,; ri OA i s TV 120 HU 3 A CAle Ai j 3 11 / / UL~00000000 Afj 81 NAVIZ! 3eimas qNn-,oaNo)-vwqv-w v sv uisv~ rJ 9 'A tf 0 CX 9 3 1 6KL-~KL dd 'f I;i)OON'6(j?-OA'-/-6L/0U/OrJ //S3)1431)3 KIW3 i~sss ttv 9L L900000000 if!,' (I T i ~4(j i C AOIS 3AIIVVOdW'03 V ~o wniaos Hiim, swntf !S--iV JO I N3 W 3 N' 0-9020 dd 3ssms 90Z900000000 .)9, L 710 ~ 9 s j d dd SL 03Ssmsio 9NINWld H)NN1,89 jr-I N0-llvzhjTidD 1990-iS90 id LSL~00000000 'A 'I VAIVYS 3 L I i 9 L4 9NI133W ~vwiomnw WHN06~37Y 33SS:;bQQY A 3 A 1'1,4, ~000-LOOO dd 902200000000 -V .9 'A 3 A! -IV ~?OL 8920~ Siv w3is~s NoingrNi-dwnd gi4i 9NISf'i 8IOAM3~ WO~J NOIDAGOd 31VWd3S SnONVIIAWIS tO WV3US 3HI 30 3NAjVN311)1931 VAI9O-1ONlHN31-'H33!// L??S00000000 8)6 T . ,-C.1 I r)JNIIIS/QIJ 01 3~,43HIO ~3A~ QJNI ODD JJ L5`7 S3-,IlIVVlV) KIM 3199MS NI 9SN313(l IIAD ~??O-LoOo //Il4VAIAlSQ38 IWAN~IWAIIS OS 381~08 A ANOW90 AONSKV07V~9 VAlNVA0bIv.-.U0j// OCLL0000000 i v I N INIP10V S',431SVS IQ -I-Vl~iAiVN iSNIV9V NOU)V NI SNOIIVW'801 3SN'3330 11AD ~?20-Woo dd I---- N' ---- A1000 0 / 0 0 / Cf 0 //S01SVSjQ IV8AiVN ISINIV9V NOIl)V NI 3NOIIVWK~ 3SN3430 IIAIDI 'f 6L~090000000 'I v j NINni-lv )N!/SIAV DSOi M0-J-9Z-i06VQW 'ON ~30K 3SVH.'lQfld ALVAREZ '.,'UINONES,, ROBERTO / / 6 R PUN M A/ I 27/Nl1974/V-----,.N----., PP 0003 GAINS NOTED IN PARTS MANUFACTURE 1 PP JPRS 63398 ALVAREZ QUINONES,, ROBERTO //GRAN'olA 'WEEKLY REVIEW/ PP 0005 SLAS ROCA AWARDED HONORARY LAW DEGREE 2 PP JPRS 63346 P -''AREZ OVINONES, ROBERTO ' G L IfSPANIMA 'WEEKLY REVIEW// I PP 0005 RICE PRODUCTION IN CUBA AIDED BY -'.')DERN TECHNIQVES JPR S 63364 9 ALVAR EZ -SUY ELLA, R. IIACTA PHYSIOLOGIrIA LATINOMIERICAINA// 00/010/1951,V0001 N----l PP 009-0334 T4E- ELECTROCARDI~GRAMI ARTERfAL PRESSURE, RESPIRATION AND ACTIVIry OF TKE CARDIOAORTIC AND 11 '" ' DURING ANESTHESIA. MP AR . . .4, 0 T I D - 5 1 N U S '- ON E S CO. ATIV STUDIES OF THE EFFECTS OF DIAL, NEMBUTAL, CHLORALOSE AND URETHANE 'NTC 73-13128-CL6-E- ALVAREZ, ERNESTO CHAVEZ //ExPRESSO// 05 / 04 /19 77f v ---- 1114 ---- f pp Doce P EPOR TER REV"I EWS PERUVI AN DRUG PROBLEM 10 PP 11 P p S 6 9 0311 AL7APEZl F. //PlFORMACION DE OULKICA ANALITICA, PURA Y APLICADA A AL INDUSTRIA// 00/100119631V00181tiocc6l PP 0171-0176 ANALYTICAL APPLICATION OF THE CATALYTIC ACTIVITY (,i; Pr)Q~2. PAqT 2. QUALITATIVE TEST FOR PALLADIUM EASED OR CATALYZED REDUCTION OF METHYLENE BLUE, T f; I fAR?ljjpjE, AND MALACHITE GREEN BY MOLECULAR 1~lp. Pt NTr 73-Z2074-078 ALVAREZ, JEPONIM0 11f3*'AjNY;A WEEKLY REVIEW// '01-4 /04 /19 76, V----, N ---- f PP 0(j04 TH'E ANGOLAN WAS AS VIEWED BY 'GRANMA' NETO CALLS F(FP PEOPLE' -.' (;rj'lEPNrlENT IN ANGOLA 4 Pf, jPkll' 67197 ALVAREll M. C' /IREVUE.-PEVISTA DE AEPONAUTICA Y ASTRONAUTICA// 00/03/1973'V ---- /t403H, PP 0173-0183 ECO',irj,Kl~-S OF AIR. TRANSPORT NASA TT F-15,21-9 A L V Ap. E z A 11 T I Ar. rj 11PIVESTRA BANDEPW 00/0'l/J974 PP 0030-00,36 J AN' - F E e ~ 14 P EASAPIT CTP. U66 LE 55 DEMK) STP ATE GP OWI NG 1"l1 Ll TANCY 9 ?p P) Jiro 00000002065Z CJOOOOO020660 000000020658 000000007839 000000064409 000000007836 000000041156 000000007835 00000002?859 C. 952U0000000 1 3 A 9? 0 S ~,j f, Jd S Q3M3 1A. ggiW I tMWS 3 A 083 ViNfif 3 1 IV dM430 1000 dd ~W&0000000 3 I'll kJ S 4W dd 9 SNIVId 10MID NO 63MIA~311`1 l?(Jo-ZZrJ0 dd J ---- A,~avo,L,/70 IZLL~0000000 Or d4 9 3 WV 3 0PlVWV ~ 3 IV 0 11 NV ) I V TAIN36 !S3 8J s3NV3 oH_fljwlv 6 0 INIvill?v HI IA M3 it, ~3iNl 2000 JJ 3Q K050000000 t 6_69 S a-.f JJ lV9nIV0d S33SMSI(l 311IX3 NI 06QIC3~4 )GiWKJ~ LOW dd A 2LW60/01, 1101rivi rivs 90 olviSg W/ MR0000000 Ohlvf vi d3 H .1 s 3 A IV 2~ 67 9 S 8 d f ld~ r, 3211VI30S 01 Wid NO Q3rMi3IA53IUl S3111-jV_ ~_J%Tjl% ZOOO dJ ---- N, ---- A'~L60~01fjt //O-IrlVd OVS 3Q OQVIS3 0// 1667U0000000 '33,~,_lv 95~1119 3 ~~Jr id d 5 03SSn)STI NoiinjasNo) 113N NO H)33dS S3A-,V)NOS~ 9000 dj I ---- N, ---- A ~LWZQ/2Z //O-ffl'Jd C~VS 30 OQVIS3 0/1 ONVI USLL0000000 40H 'S3A-19Y dd Z S3ns,^Ii ~3M NOlIV21NO10330 S3SSMSIQ OdSg~(3 ~iji)IA ~000 J4 N'----A`Sl6W,0/LL / / s v i "1 7. 1 CD N 11 6L~20000000 o I N 3 ~17, n 3 1S30V KW3W JO SWSlNVH)3kVl NI S3NIWV )1N39018 JO 3-108 3k! L~~L-61~L dd 9000N'2L7_0A"iL6t/Cl()/00 //S3DN31)S IV)1901019 14),4S S S NIV A 0 V '1)1. Co3 / I 09LGO000000 'S '9 'l_!IAHSV7,VA-sV S9?S!l S',4dr Or dd %7 SN01010AH HSIKVdS SHIdSNI NOIIOIOA3d 3S3n9i%80d ~ 4 N n f - WN SWO-SWO dd '----N, ---- A IL6LIS0100 //VN3()NVO V8133CIN/f 29W0000000 O9v U NIVS '73 --V AIV ~_925/_l S~dr ItRZOO000000 9~Woooooooo 91LM000000 5~9100000000 ZLLt9OOOOOOO Lsi5:Looooooo Zt?LDOGDOOOD 6M20000000 M290000000 Jo ggjo-i-Ajo 3.j 1.411 ~ LS 3 11 1 ') IV VA"i) I ~ i IKJ W W w , V 1, ril., k -I 4d 2 03SSA)SIO S3380J 3AIIMQO~d 10 ~N3W~O-t3A36 000-2000 4j --/, 1~6uio/6? v P A v 11, V 8 4, / I 1 11 1A rY8 j -j v f.4 wnlWO~H)O~.OJ 43301~,LTNI j0 NOIJISO,~UOD 3S2VHd IMO-OMO dd '----N'bJOOA'7R5L/00/C-tQ N 11 10 v 1*4 IV HA-0A, Ni sd3P*,D j JO N011VI/403 3HI &,odn 3~(UV63..-",~311 3i4l Jr, 3DY43n-,Avi ~00-~Wj id //v'/lli71j Y1111 vlkliS31,zill 'Vit,%rj~iv.3 'k-tv S 10 6 9 S ~-l d r dd ~~ OOTYWHiA~012 3)Vd-S ~o sfliwis ZLOO-~000 Jd 'ZOOCj4'----A"LL6L/00/0f) //VNIS1103W VAVAS3H)lWSWVIM I V),B01019 VAV,4S3q)llq!z4j~x,'11 *s *9 A DsUie'.-V ;,-W 63 8SVAIS N~31-^ZV3 .-AJ (V13VH)AlOd W-13MV) VKV1110ddli VleOllil3d JO 0010 3HI 30 S3llTdVl'lri)3J 1220-60) dd 'I LOOQN'W-ZOA'916L/~-0/00 //A&SDq3H)Ois 'rSss NY kQv-f>'fDq// . *0 1 vlvN:-,Nlexvov ~L611-1 SM' 0'rint dd L NCIM SlKddf)S V"WelOS S.43-180d Sil 31T MO-WO dd //31Stf-3ncji~jvi/ H3~Sna.-! -A-iv 60- 6500 t - 11- ) i N siln)M Kio~ WDIMWWASNn Hilh MOW NOIDAINI KIOS WON 30 SNOUVIlIDSO lV3lNVHD3W ONV S.1113101MVIH) 3no~oi 19LO-~SLO dd I ---- N'SSOOA ~Z&/00/0.0 //NlNH)3108iN313 ~3(IA .3 If S ~ 3 M, I Y ~O~L9 S~6'f dd 9 SNOI03'13 JO NOIIVKI 3HI S3SS3VOV 33AIV 011N ~000-iCIOO dd. ---- A W6tl9,,3/-,O //vaNvnl 30 OlbVIO// 01 IN If 3 3A-1v 29299 S8df dd S Q3M3lAb3iNl WhISDOdS Vit%'Ar ZOOO dd 4v 9fill 8311 la 3 10 ?JlS 14, 0000 44 'Sze, t /;7(j/ 6it" / un, 40 19 ~,l I// 09HOO000000 1) 19 ~o 19 T 3 G I W`V 91,Ht lsla;~ SMOl)3fVdl INIOd W083 cl'Wjil3'7,M 3f~11,14 J NT 3lViS NIVM-SS3RS 9HI 90 dd //vAigm nttlivi vw-a3ii) Zril, VAIJ'31,ZT IV 71)~ j HS, h 0 li 9!iit lsla~~ 914111.195-dfi 3NV-18 NI 31VIS NiVdIS-SS381S 3HI 30 NGUV'~)US;30011 2LO0-6WJO dd K99LOO00000 97-M is 18 S31~01)3rVVI 11410,J W10643 si4ui3c..~n 3NV-ld NI 3MS NIMS-SS3M 3Hi 10 XrjIllV9TlS3AP,'7 //Vj9SnllVi3W YIMAH3 ZrIA VAIHS-3i,7111 9L 6Z90000000 -tf -nA IVNOISN31410-33~Hl 30 S3SS33OU b03 S31-lak3SSV OIDI~ WOO S0131J 30~ 3laISSOd MO-9900 dd "OL,OON'----A'U6L/OO/oiD /fVA198rll"lVl9W MKIFIH3 7AA ViUS3AZI// 08100000000 -v -ni .4 t4 T 'kS f, 'k -1 v SC L ~[, L IS 19 IV )IM14WASIXv NT 31vl~ N-IMS (MY Ss3dls 3Hi 6600-55600 Jj 2OOON'----A'CL6L1001G'0 //VAI9bfMV13Si VAVN~3HO ZnA VAI153i,711/ 2~gzoooooooo IV Ini IN i HS, n i -1 V- HIXO~IK AO 93M3nlJNI 3Hi HONA WnlO'dV)Obl 3HI A N0U)VldiNC)) 3H! 30 S)10900 3HI N1 S39NVH3 L~ZL-222L 9000N'S7-ZOA'9LU/2t/O(j //S3)N3I)S IV)190-10, MS INV 4W~Oi'lV NzCi ~Z3TCIPIJS 5000-L000 dd 'LOOON 'it 0u iZ6000/00 //3)N31)S w8ru-miny jo ivNoorli tL050000000 otin~v 19V13111180~d 'C6~1 DVINO) S~3HIO NOTIVW~03NJ dd ZL IUMHO 3HI NI W3iSAS IOVINO) 311VW0lAV i33rgnS 3HI NO AVIJS30 3RI JO 383NINIA 37-.81 6SOO-9(-:00 dd 6000N'----A'lL6L/00/0(11 //VAIN31AV8dn mq3isi-z I ao~i,,4.-4/j 5~~5~0000000 v .1 Ilk 0 blIq R., N N, v X, v 5199t-j Il VSVK~~; NO D TAIVI a' A81SI10NI IV31W30 3HI NI S331A90 lV31111VINV ~900-0900 dd I---- N '9()OI)A 'i Z 6L 100 ,1 0 IIVAINTIAV~dn AW31313 i A~091~fdll/ L166LOO00000 v If AO V 7V NlklV W V HOPlAtid I~IiSnQkll tiOsooooooo WiCLOO00000 OZ620000000 MOC0000000 MWO000000 LL9120000000 19ZU0000000 1~5950000000 M2LOO00000 No j I v d3e I i 32 0.11. 6 IV s )v IV IV SOW 9L 1~0 OSIV "ri I ilt /0 1 / if" W13 /0 Ilmil-iflo,~'11 jj 9 skoll"j-13,6 S35SMS 1q lf-113rjlS3~d ~(J(JO 44 S?LSS ~L 11 SUN,:. AdWS04i)343 NOT!d6C~S-9V 3411p, Qhlv SISOW INV )N17 a,,jdo3 Nlrj~i Jo 1~qrj-o~qfj da S3AIIV~3dOO) iv~inrmldw 801 LZOO-2200 dd dd 9 13ION S3AD SIN3,1443HSTJ NI L500-~900 d8 //V)S3d A 0 4v t4v 3 e4. dd 92 MOIJ 141 03H;ZM9ViS9 A-jSA03W!-ulK-,-S SOV314 JO ~eOO-910f3 dd '9()0(3N'?OOOA'LL6tlC~0/0,0 DS14V7 3A~N3H)fl// dd 91 S13KNIVR3 NI 319NV 30IM HMOJHi MOIJ JINO-Sb3drlS 10 3HI 9Ni8no S3SSOI 1011d 40 ionis -jt,41N,,q~~Tb3dX3 LtOO-U00 dd I ?OOON'ZOOOA'LL6~1-cTvl-,1oo 0 99 0 s 114 d r dd ~L 032AIVNV Noilvniv3o 3isissod jo si)3jj3 lwo-qwo dd LZWLU~L /lOSS3MX3// 3 1 rlirv 0 1-W VV v 1.970 S~dr dJ 6L 03ZA-IVNV lV9nibOJ NI S31 V-~ I ILOO-9LOO d,3 ---- N'----A'9L6L/OL/SL //OSS34Jx3// 13 Nva IIV "qlv W V OLLO 3~6r d d Ol L 3181SSOdlell 3H1 K3 'H)dV3S V :SINNAV~ jO DKIVIV9 Lloo id ml---- A'92W60/0t //OSS3,qdX3,'/ M Q) EiNIENT 7 PF JPRS 68132 APISAT ~41 t, 4p Y A. Y A. 1 / CH EM. -KH. I -"!I CH E SKI E VO LO KN A 00/1,10/1971, V ---- "NOO01, PP 0005-00C6 TH.P DETER V.1 1114ATI ON OF LOW MOLECULAR COWOUNDS lN KAPROIN FIBER NTC 74-111714-11E All -B A! NT SI Y A. Y A. /."cHE."f.--yHlt`lICHESKIE VOLOKNA11 00/0lJ11971,V----,N000l,, PP 0005-0006 THE 'DETERMINATION OF 'LOW' MOLECULAR COMPOUNDS IN W-kPRON FIBER S ~,TC 74-11714-11E A.-Lie Ai Ni 51 Y A. Y A. !lCHEM.-.,J41,4!CHE-qKIE VOLOKNA// G0/00/1971,V----,NO001, PP 0005-0006 THE DEETiERMINIATION OF LOWI MOLECULAR COMPOUNDS R AP ON FIBER ~%ITC 74-11714-11E YA. YA-. //CHEM.-r",j jl'-ljCHES,,'l,'E VOLOKNA// 00/00/1971PV ---- f-14000if PP 0005-0006 T~t,E DETEPMINATION OF LOW VVOLECULAR CONIPOGINDS lN ;~APRON FIBER NTr 74-11714-11E R. V. ttTSSOCIATION 1NDUCED BY ABSORPTION //Srr_LECTrI'JE - 00/010/1975f ,j---- N0022f PP 0374-0377 Sici FrTl'.'F D! S501-f INDUC'ED BY ABSORPTION OF I- ' ATION 1 1- 1 FRWRED RADIATION IN WEAK COMBINATION E AN D 0 F P0 LY ATO ',,I C "* L E C U LE S 12 PP EPDA !-A-TP,-?5--4CJ 000000017921 000000004230 000000032797 000000039542 000000049699 OF STROING INFRARED ATOMIC MOLECULES// RADIATION IN WEAK COMBINATION BANDS OF POLY R. V. //ZHUDNAL EKSPERIMENTAL'NO! I TEOPETICHESKOI FIZIKI// FF` 0096-0100 51PECT OBSERVATION OF NONEOVILI8RIUM EXCITATION OF HIGH VIEPATIONAL LEVELS OF THE OS04 EXCITED BY A PO',-4ERFUL C02 LASER PULSE &14~) 0^--Xj1JX 1SOTOPE SEPARATION Ef~DA.-LASLUC LA TP-30-75 AMeARTSU!-~!Allf F. V. /lZ.HlJRP!AL EKSPERIMENTALUOI I TEORETICHESKOI FIZIKT PISIMA RED// 0,0/00/1975, '10022, IN ---- I Pp M6-0100 DIPECT OBSUVATION OF NONE(JUILIBRIUim, EXCITATION OF HIGH V15P.,liTIONAL LEVELS OF THE OS04 MIOLECULE ;:X.CTTEf'; 81 A POWEPFUL C02 LASER PULSE AND OSMIUM ISOTOPE 5EPMATjrjN 9 PP iP,-75-30 Ep,)A LA P. 11. /f7HURNAL EKSPEPIMENTM-NOI I TEOP ETI CHESKOI v0023,u----, PP 0026-0030- ;0/00/19761 'XPLAHr AT,10N OF THE SELECTIVE DISSOCIATION OF jt.ECULE" IN A STPONG INFRARED LASER FIELD 9 ER DA/LA-TP. -76-9 FI Z I KI SF6 PP 000000043999 000000027100 000000050289 P.. V. 000000052039 f/ZHUPUAL EKSPEPIM-UNTSL'NOI I TEOPETICHESK01 FIZI11,111 ~'iFl/00/1976,v0023,N----,, PP 0026-0030 EXPLANATION OF THE SELECTIVE DISSOCIATION OF SF6 MOLECULES IN A STRONG INFRARED LASER FIELD EPDA LA TR-76-9 R. V. /Z H UJR N AL E K SP ER I MIEN T AL' NOI I TEORETICHESKOI FIZIKI 00/00/1976/V00Z3,N----, PP 0026-0030 CXPLA,NATIOIN OF THE SELECTIVE DISSOCIATION OF SF6 "A.)LECULES IN A STRONG INFRARED LASER FIELD ERDA LA TP-76-9 .4 ~ ~ SAR T S U,'-l Y AN !!08SHCHAYA TEORIYA ANILOTROPNYKH OBOLOCHEK// 0,0/00/19741V ---- f N ---- I PP 0343-0443 THE GENERAL THEORY OF ANISOTROPIC SHELLS 210 PP COPY.I.ITGHT INFORMATION OTHERES MUST CONTACT FT AIP/FTD-ID(RS)T-1418-75 A ME A.R T IS U MY k i //08SHCHAYA TEORIYA ANIZOTR0PNYKH OBOLOCHEK/f 00100 / 19 7 41 v ---- f 114 ---- f PP 0343-0443 T.HFE GENERAL THEORY OF ANISOTROPIC SHELLS 210 PP GUO. fCOPYRIGHT INFOR."IATION OTHERES MUST CONTACT FT .Al;/FTD-lD(RS)T-1418-75 A M c- AIR , T S u my AeN t R . 11. //ZHUIRNAL EV'SPEPI~'11ENTALNOI I TEORETICHESKOI C .!0022,N----, PP 0096-0100 ~'IQECT 08- SEP, `/ATI ON OF NONEQUI LI OPIUM EXCITATION OF HIGH VIBRATIONAL LEVELS OF THE 0504 1116LECULE EXCITED BY A POWERFUL C02 LA.SER PULSE AND OSMIUM ISOTOPE SEPARATION NTr 75-13102-2CH R. 11. //ZHlJP?hAL EKSPEPT' ,MENTALN01 I TEORETICHESKOI 1~10/00/1975.,~i)n22 N---- PP 0374-0377 .1 ~ I I SELECTIVE DISSOCIATION INDUCED BY ABSORPTION OF SZT~ONG INFRARED RADIATION IN WEAK ~:-ARIDS OF POLYATOMIC IM-OLECULES 4 T7,1 .5-10170-2ry A. lK AKADE1411 NAUK SSSR// 01 `0 0 019 7 6 /N00011 PP 0022-0033 EVCfLUTIONAPY PROCESSES IN THE UNIVERSE 12 PP jPPS L/5803 A)~:P, AP. Sum'( AN 11. A. AYADEM11 N t4J KS g p PP 0022-0033 t -VOLUTIOMAPY PROCESSES IN 'THE UNIVEPSE 12 PP G UO j ~,, P, S L 15 ~, 0 3 FIZIKT PISMA V REDAKTSIYU// U FIZIKI PISMA V REDAKTSIY A!12APTSUKYANI V. A. //'l,r-y73Ik.ISTlCHESKAYA INDUSTPILYA// ~-'i / 0-3 / 19 7 7, V ---- If P4----f PP 0003 INTERVIEld V171H PRESiDENT OF ARMENIAN ACADEMY OF f(,E S 5 pp jPP:- 69172 000000039799 000000036380 000000035920 000000063553 000000067249 000000043183 000000055662 000000074279 9292L0000000 20620000000 sos~Woooooo OL6620000000 06M0000000 ~2~2?0000000 siM0000000 S029�0000000 25sN0000000 S301) JO Sf)W S0090'10WOH / 01 DkViS IS)~' JO A1115 dd 9 S3?rll-lfl,-j 030hNi ~Tlv)INO~H) wo),Aj SMI) JO Sf)81A fil DINISIS3~ JO AKUS r~r,orj--c o d~ .4 - 0 , //~SSS M04, H~I)St,,ISIMN' 11:430~!V :AINIS:~All k),VV NI OW 91NITWIVT*3~ A~fj JO I~OT fV -I 'I fl NI Lrx)0-6500 dd z 41AII)V )IOWAN3 3HiiUrs 311NOIN139 JC, 1"32--liz dd z z 0 da k I H69 S8dC ,~d 9 ISIS-j JjjVjoj 01 0310N s3sv3s IQ zorio dd ---N A SL6L/ lyfli L )'V 19 7v 9 v 10.11i 3 113 S "I If A CISO d9l~-Af ..n D dd 5 Q3NO1159flo 1.01d jQ3 NOO dd /130?irfl~ 3-u/ 3 6- 3 S.- .1 0w li ~L199 '8ssn HlIM ~IVM 01 NOIDV38 )DOnJ dQ,9 38N. MOO dd 10 H3 3- N 613.111V a i Ncigi I ~ 3- 9 ~113 e I-' tr vo?-Z~s2L-ii -JIN S)!iSriO3V NI 390M 3HI P) 3i41 96ZO-L67-0 dd LZOOA'2L6L J011,10 u ~j 1 Q riV 2 W, v L~L~9 Sdl~r id ~ slli~INAO) evle~ HIDA 30VNi SQ009 OWnSNO) ONV8X3 C)i 033N 9LOO-SLOCI dd 9~6L/6-11/zo //SOW080~H',XVl SONDION010 OJf SOVAdS so'l(104,71yel"'V L~9~9 S.'-4.JC id 2L Q3ZISVHdW'3 11 WM 0180IN NI n^d3 10 310~ 3H-1 Hoo-ozoo dd I 1000N"----A IS ~ 6L /CJCl ',' 0 0 ml 4 * 914V 08TAINED FROM CHRONICALLY INFECTED CULTURES 6 PP JPRS 64297 AMORELIEVA. YE. TS. 000000061404 //fGlGIvqENA 1 SANITARIYA// 00/Cl3/1968,V0_033,N----, PP 0024-0029 HYGIENIC EVALUATiON OF IMPULSE NOISE FSTIC-AST-18,101-019-75 AvEHDAJI Y. 000000028931 //ERSTE INEETRIEENAHME DES SIEMENS SL- PROTOTYP-MAGNETEN MAX -PLAN CK-I NSTI TUT FUR PLASMAPHYSIKI GARCHNING BEI MUNCHEN// 00/f3~11974?V----,N----, PP 0001-0017 I -PROTOTYPE PIRST RESULrS FROM, THE SIEMENS SL PAGNEETEN INt VII tNASA TT F-16291 AMEL' K(to, N. /!S"jVETSKIY PATRIOT// 25/~7/1976 V----pN----, PP 00,01 NAVY DAY ~4TICLES REVIEW PRESENT STATE OF SOVIET ~1_1111111.?Yl NEW WEAPONS SYSTEMS FOR THE NAVY 3 PP i PR S 68 119 2 000000049867 ANELANG K 000000035587 . , !/Z'ITSCHRIFT FUEF EXPER11MENTELLE UND ANGEW&NDTE PSYCHOLO(-3T E// v0021lN----, PP 0001-0024 00/00/1974 1 WAHT EFFECT DOES THE WARNING OF REACTIONS HAVE O'N THE REACTION TIME UTIC 75 12001-CV5E A."I EE G IM AN F F E 0 000000004232 FUER EXPERIMENTELLE UND ANGEW PSYCHOLOGIE// 00/00!19741,.,of)21lN000ll PP 0001-0024 ~~,iAT EFFECT DOES TRE WARNING OF REACTIONS ~i A'I'E ON TKE REACTION TINE NASA TT F 159(3 A,"IELTIN 11. Z. 000000050315 I 11MA.GNETTC FlEl 0 OF 1 = I TOROIDAL TORSATRON// _ ~ _ ,j__ _l'll---- Pp 0052-0091 31/10/197z f :M)~GNETIC FT;:Li~ OF 1 = 1 TOROIDAL TORSATRON E-RDA-TR-70 A"' END A W 000000067812 . l 11MAX.-PLAlICK-INSTITUT FUER PLASMARHYSIKI GARCHING /MUENCHEN (F.R. GERMANY) EXPERIMENTELLE PLASMAPHYSIK// OWG8 /19741 v____, FIPST STARTUP OF THE SIEMENSS PPOTOTYPE IIAGNETS ',,' Yll IN THE XPP 15 FP [P'oA. 0RUL TP-2988 A~-',ENDOLA, c-lof~uc? 000000020917 2 0 / Cj ]" 11975" v 0007,P4(62, PP 07LD 14TH 'ITALIAN COMMUNIST PARTY CONGRESS PA~RT I SPEECHFS BY PCI REPRESENTATIVES T ii C c~ G P. E S s F 8-' S 'V E IJ 7 5 85 21 F . 28 APIR I L 19 7 5 AMETO;l i, M, 000000072296 f IIIZVESTIYA 7W NEFT' I GA7// Fjrj1rj(j1i97e,lV ---- IN0007, PP 0033-0036 THIC STATE OF GAS-COIYDEN SATE SYST'rM IN A POROUS 1 11 ~ t um 10 pp COPYPIGHI INFORMATION REFER 0TREP POIJEST 715 FIti/STINrO PIP. /fTD-l0(P5)T-FPl?j-77 S NO IS) W 3W, I () 0,4 3 H I N 1 ~3 i, 31w, 3 IV ti PJ ODS-111d 601 3WHI16011V -W~4UJO [Wri-00ri dd //IOgVb 03'lSSl-0NH3rlVN WV9011 Od ANOY. H)lNRA31-0N0,flVu k(~VT~Cjrj// U950000000 '14 , TL "I.- st-90- iri I I VAIaOU UN3963ANO) -0ml v 30 SN01110140) ~.43o.Nn 8313w S3Snld V 9NII)AMMO) ~rjj SWHJJ~4091V LL00-000 d4 //V2 109V~ 10 INS 13iVA0Q3~SSI-0NH)0VN WV901I W AISIN304NO), R26ZSOOOOOOO .,q 1 11 A ri i N i I w, H9050000000 /IV 7 IOGV HN INS 131VA0031SS I-0NH)nVN WV9011 Od v6rj-~DUL-sz DIN H )11 M 5 'TV ) 1UNI i i ) 3 i,,' LItL90000000 -O'dl)313 QNV )IN043313 JO ;~illlav!1336 -r .4 LO M0 dd ~20()A'VL65L/00/66 9 .1 Cit-160- Y14 LL- I sv I ~is dl )ISJ 13VIN0 S63HIO NOIIVW~ojuj 'rdicl, 1-113190'6d 3^JN39d3tPJ0) ltffirjlShll~10 -OMi V 30 SNOT110NO) 830H0 ~313W 311IN116003 03SIrld V 9N11MVi"W03 80J SWHll?09-lV L 100-000 dJ 11SIN3831NON .?" I ifl.6114 1~5~S-9z Il 3h,l))VfA 33VgSlij HifIGN riNtf 1.001-IINV Q31VA113VNI OW Sn~IA 3SV3S!(l Hificul.4 ONV 100J JO AIIAII)V )IN39113V 3IN351INIV, 9N!lVn'lVA3 60J S-!Vb 311HM ~O N01021-i'llil 6900-9900 dJ N A L 61 / fj i /0 0 590950000000 0600000000 IIWAANiOAIHZ I.NANN3AiSIV170W,40W4S-l3S I-jIlNnwvl// .2 j .4 AO ~iV 0 11 ~,WV 3?0-S96LL-!Z )IN IVY0119 llk4i3v~ AS SANIA Hinow-a~V-100J 30 PIOUVA113VNI s%o-v9oo dd 50ooN'----A'U6L/0(,)/C,,3 /1,MO33ow vAjb?vND6l2i9?,kf I .z .3 if A08iv3l,4~v D ~s 9! -1 S ~i d r oz~950000000 9~~920000000 996M000000 ur: D dd N0IIV2!lIlfl N31VII 9NINNV-ld NI 3'zpfl 000-9~00 J-d 'L000N I---- lk .1 9L6LIL0100 //VAISiVK113W 11 'vr'ATh',H'Ah08Qlcw! VNA3A,llSVA VN!Jn~ vA')'vvHnwv L- 5 L D 1 4 33V63 Ni 3sn 403 SS,0I)3i3Q .lIVll0A0l0HJ 31 0-31 9H NI SiN3WdO13A30 IN13"13b 9~0-~~M dd J ---- N'----t% 10000100/00 //S9NIQ330U-J U& 'DNVW 'fH0 S~UJO 33V,4S NO 330~34NO)i/ ^r "-4Nlv-Uq,13liV W L i 1. 1 S '1 2 ~, SH1914M)36 Wfln3VA AS SISAIM QNV 1331S N311%1 803 k,31S~kS 9N!-1&;vS LM //VNVIIVII VIS3QNCJ V`U/ *3 'ow~13wv WSZ0000000 I Iva JS_ -IV u I 60 z 9 9 ~ ~ 11; 9N I ~)v I Nr)tjv a 31 1 o t4o i 1. 11 v d ~oj I ~030_100 di SLWO~IZL Hi I QV 111fiv H_ -1 li 99SRLOOOOOOO IV 8 I's - I V 4 1 l,") ll,~KS-9z I! qlils"" 1~9 NIV14 () "95 01)TS 0 S43()HV_lj 0. _'o 3dAi JO SINVIVA 338HI ArD AfIIS 3141 84.')J 11D V NO UiMNDNO'l N3971fil Uj 10 LO-~ '~~O 0 //3NN3l608)1Wl_L NV 3ldV83HI 30 13 3190'l0Nrl'fz'Wl,0 3ri/,3).l-*3fl/,3V/ M90000000 li, / 'A' H 1 D I X~ 4 ?LM li Sllfl-; ,S38411mlrio'll ~_.Gijllo NI 04 9161 NI .3dAi sn~u; , visv.. jfj NOI110A38d 3H1 NI liniusNi i-Lv~ vHi jo no~i le ~ L '01i ioLfi-L690 dd Lf~J'OA 1716L/00/130 S 9 1100 Z I d3 3 9 0 IV NO 11V N"013 IN, 1 3 3 13 J 0 N Ili 3 11-ta- llrig / / 00i50000000 'W 'THqj;qtf 11 Slil%- 'S 3u TD lJV A ISV3 31001W 3H! NI QNV U6L NT WISV PI f~14J 5?20-~Z?0 dJ J4____ N _j ,ti ~ZW001010 //S311r)07ld3 S30 IVN0liVN89iNl DIAJO WTI RtMooooooo 'w 0 1 H 5 154 v 9SNS 9L ii SUN;; 9 d 0 8A 3 ?1 i CA S"i 1 1-1 V 3 C. i N 03iv-losl sfisill, ISV-3310 HiAOW ONV iOOJ 10 3dAi JO SY301S IN3)_43 13 10, 3.,u 30 a3dveo) ~Qflls -lnpcno~35 000-L~00 JJ '--N J2()0A'2L6t/G-0/00 lli-jv~ inill3N I A lH3 ~X- 'H) V-. / / 620SM000000 %~ iHcj"wtll S)lNlQVJ JO 33N3S38d. 31Hi NI SIVU91S :_lS_Md JO iNM~fISVW 3WIl W-130 SO4 Q~3A13)3b ~-,M'WlidO ~590_5~90 dd " ~000 N 1 S~00A'2j6.1YC,()i0G //VNINOWA3130108 8SSS A07firt ZL2690000000 'N 'i ,AOIN"% 1XV Si-OL60-3-lsj 8VQV8 IvIlDiQ Si~Lo-~?LD dd 6000N'eL00A'696L/00/0,') //C41NOKN313010V~ '83SS A07f)A V,',IIS3A7!// t\jV Tj4,V LL2650000000 IN *I ACli A SNOISN3WI0 OMI 3Hi Ni 8313li 31VNIQKjo) 03Sind 9Nii3nmNo) 6oi swHilwgiv -ivw,ido LL00-000 dd - A I 696LIOLI/00 //109V~ 031SSI-0NH)llVN WV901I Od AD H31NH)191-0NH)nVN ~QVINOQ// 26Z90000000 'N .1 1 A0iNVlWV 16iSLOO00000 9t K 10000000 SM00000000 ~9~20000000 9L0220000000 0~00000000 I Of 3 MIG S 1 KV.L -I rl": N s N 0 i I ir I A N I T sfi, 9N I a] 3 1 HS_ 3 11 3f,19V 'A 11 vv 3~3nti jrj No j K90 5zw-l 44 MOON'61 //~413IW90 -IV)ISAHJ lf6SS NIV ~ftT~lrjrjll Iftfil"OtilwV QlA 01 83J36 ISPFG~ 631410 flrjliVW~04111 lH316;AO) AINO S31)N39V IIA09 Sfl Ol Q31"klll N0llrtai4lSirj SIN38M NI S,nSV JO NOlIVZlW9d0 3HI ul DH31~636Y-R MG-9LOO dd / L LOON 'iawotwoo //VAIMUIO~d VAISIVZIIVWGIAV I IV .2 , riv36n~ SiNvilrispioD s1vill3s dd Z -lVlJ31VW -[V~~GA 10 -1-iV)34 14831-1;KiHS 3H1 NJ WHIM 933 )ISV9 10 A~13WWASVI -SVHd 600-LO50 all //S33tl3i)S IV3190-Mg 8SSS 0V ~0-1:),OQ// .9 , I,13,14 1xv L 9 s 111 s 8 f Jd 9 SH-19081S W1313~S SKC-43N SAOIelik Hilrl 31d0cl NI H)W3S -tVrjSlA jrj 3~1isib3i)v*H) lV80dl.,,f9j 9HI NO SSS381S )!IV!' 10 6~00-9SOO dd 'OLO0N'----A I5L6L/0Li-Grj 11~MljlnN AO,'4S3H)l7ij VNUNV~lj 62- 1 i_- 9 3 ~,J dd L SNOIlVIS, 010~ NfVdiln~d SnlWl 3Hi 40 ~IFUGV113~ gHi S?00 dd '0 LOON '----A 'U6Uf-Q10C ZYAA3 I VAINIMils,313i .3 s9t99 69SLZOOOOOOO ~~?00000000 dd 9 NOIAIdWOD S9V3N D31'06d hlOjjyZTNlIYS30, Die WOO dd .4 liv Ivs N 96129 S-bdr dd 9 1391N)S30 VIBV~V IOMS HIAOS NI M,110013 JO 0G0 dd AIW&1~01LL // ZvNil liv Vs Lli69 S8dr dJ 9 33V 3d 30 NO IlON S 13V ~S I VIIV61SAV 01 IISIA S3SSW310 ZLOO-LLOO dd N ---- A t16LIQ/0Z / / Hi lov riv H- IV / / C2560000000 69SI20000000 LSSL10000000 095090000000 Ks~zooooooo 692 90000000 5LU20000000 9NO0000000 006U0000000 j~~fj ~~-s 11141- -1 6~n/ ) )v slJoi wl~V3 3N, S-30040313 W81fi3N L~LL-HLL dd d,-, n sl s 13-vil S-i3~S3A ~000 ------ (111 01 8333~ 3831410 lV1001W iHvj-l4Ad0) 'Gfi~F M dd f,'13VA2 ND~IIS39 310111SNI H)W3S3~ 3111IN3133 I0 NO III M.,%f9i~0 Mio-Locio dd SL6L/90/00 //3AlN3A0llS0NllSWW Pt I 11H A 1~aV~J VAISIVZINV~aOll //S83AVI 000 3Hi A 9NIONnos 31OW38 80J ALIAIIISN3S 03SV38)NI Sk ~44 AV -1 8:;ljh4 3Hi JO D-NIM10S hM~ ~01 ~,111,1117SN31 QgSVgd)Nl S JO JNgWdinpi 3isimirjv8 3Avmmik iivo~iv Mo 1---- *4 -tOOG dd N ---- A SLWOO/fAi JO INNdY163 )1~13WOIQV~ 'A txV AWI H~ ~l TWV 3 1 n 111 S u' 1 11 V I S) 0-i Cj 3 5 3 xvf dd Z S'W~3n'IW Nl LS3~ ict S'13AP AS)~130 W3-iDf)N 30 SM0lIVleJh zhl-11'03S 0990-6S90 dd 'jnoot4'S;'?0A"SZ6L/0rj/G0 I / MW S3N IW I 6s INly Avl>'OCl/ I 'T . ~V' S99V A383JAIG JO SIV89NIPAI N1 L'~3J JO V~13'3d-z MVigSSOW 3RI N1 5WiIiildS 3-10,J'f16QVPlo ~ZU 0?60-&~O dd '~000N'gLZOA'116UO0100 1/3)N3!)S Hib'Vg JINSSS vlk~v* 10VIN0111 'i *hN IA 4) N V Hi ~ I !%'V //IVVG vlw~slv 0 2 L S S S L I i 3 1.1 N JO NOUV911S3ANI 30 SWN V SV 131SAI'VKV SS31KI013NNIQ ONV ~i!WIIWTS 96?0-U?0 dd VDINV3)3w V1-130 Vl.VNSOI9 LZ V1110 I-Livil d .4 3 1 U41 Id i lrl~ v 19699 S~jC dd 03SsnoslO NOlidnMl 3AUCKSININU 30 IH91-10 itoo dJ //IVVI3113// bVHDSw, !-IV 'ihv~~twv L L i,; rA Nv9il ??H50000000 oxv 3 ~3 HdS 01~ _i -1 dnOdVA d31VK-N350~(JAH V N! QRV H91H IV A 33i!~i3iV-" SnO~33113A31N 30 NOIIM03~ 3iii IV MA-15, V 93SO-600 dJ "MM'DINA'~L60,00/00 //S3n0IJIIN3l35 S381OW3W 3i9miivjgw, 3a gfIA38-,3nA3~// L L 60 LOOOOOOO 10S WQ~J SI)VbIX3 3N3ZN99--iOHO)--V 40 N'Oi1vf9i1s-311N-., 2900-6L00 Jrj M00M'----A'7L61J0G'C1G //3IN3(13AGAH)Od VAT901018 9 VAD0S NIN133A 131IS63AINO o 5 s r;,A,l i ~Miooooooo QIJ i)ViNOD 3~3HIO '1VlY31VV i)J9l6Adr-;) dd LL 3SV0IS3NT-1OH)-1AI3)V QN'V 3-.-,V~31S -3NI10H) 40 ~11)IjMJS -1V3lW3H)O3j3IS 3HI ~0?0-9&0 dd I _ 6~6L/00/60 //3IL43H3 3H3Sl90'1OISAHd W13 iJD1H)Sil3Z S,b3-13A3S-3ddr-1H// 95~U0000000 QIJ I)ViNO) S0HiO -1V1831VW iH9DAdOD *Ofl~- dd LL 3SVN3IS3Nl1OH)-1XI33V QNV 733V),4313 -3NMOH3 JO lil)IJ133jS -1V-11W3H)03jhS 3Hi NO ~020-96LO dd '----Nlf !LMA 656LI00/00 //3lW3H) 3HOSI90'101SAHd mi IJI~WSINZ S,8313X3S-3ddQH/1 069L0000000 ",4 'NCiW.,4V 3W-tLi-it-91 )iN SLHVIO IVDIIN13H) Hilt', SiN31IVd 3WOS N! ISh 3)NV8310i 3SOM19 SnON30~iNl 3HI 9NISnQ 13A31 NnnsNi 00S 3HI NO 3NT3JJV) JO !AJ33 59LO-LSLO dd '----N'SL00A'9L6L!00J013 //i4VH)SN3SS1MS90~H3VN0 ~3nJ JJI~H)Sil3lil 22 92 L0000000 'I 'd -H I N 0 N"W V MtMoooooo "I ~44 - - - - - 0 3 1* 8 A N 1 0 Mv 3 ) N I fie Uri 1 1 0 fiv 13 1. 0 H V j o q 3 11 j ) i I s n 0 ) v 9 Hi N 3 3 ill-I 3 e li I HS N I tf -j 3 H I / ~,~ Lo ti A L /cf) loo //NOISSIW3 0HVMI ONV 3)NPnBbN S11 (INV Ar iOH V Jr) (11311 )113(10)V 3111 N33P,13~ dlHSH011113~ )HI-11 6LUS0000000 3431-~197U-IL )iti T r OiSIH IV I.JW311V :Vl-llHdW3H ONN SWOISS31 (if ?960-~~60 dd 1131)fVd 30 XAVIldOH 530 3hilW~S// 659OLOO00000 'mr,1110r.10i 3aN391-1-13it'41 IVIDIlliVV, 3HI INV S(10-1413W 511S ' 1 A~- -4 H 5910-LLOO 3d //3AJN309h")J 3AONWOZV~ I LON00000000 . "". . t ~, IA O'S 0 14 1 97-LZL 3 111 VEIN- li ~ KlAVH32 iNV911-1h.,41 JO Woo-LOOO dd ---N -A li6UN jO //VAl?4303AOd LHIS0000000 W , N, '(Pt i4 cl!n, v 92 L L - 3-11 i- .1 s V. u dd 5~ JO I AV H3 9 1 N 3 9 1-1-131 N 1 J 0 `JN 1 -'3 0 OW IL 6L /Ori/clo //WlAVH39 iN351-1-1311N-ll 10 6ZZ090000000 "All dJ 5 099M DNINIV8i -100H)S:I~d ~ATID3JJ-' ?000 dd L~590000000 *N `AOSC~X'V 3 ~m iv j bftf 3 HS EVN' I Z~flcl S3AlSOTdX3 0110S JO NOIIIN91 QN'V JO SIN1031H ~9~L-OiL dJ '9000N'60?DA'~16t/-iOJOO //ANiSI143HD IUIS~Hd 8SSS KV 5HIM000000 TV A . No II) I ll~j 'lVN0iX3 9NlANV&AO))V NOIiVYV-13~~ 21S0-6950 Jd "MG0,N'ZL2OA"U6L/0O/oQ //S)ISAHd 13TAOS ~Sss N't, xav-1,A0011 9MM000000 *d *v cj k" V 8d S 30VNQNV 3Q OINId HIM, M31AS311NI 3NF0HJ3-"3i 3QVMV 30 OiNld w1novor HilM MlAbhtll ~ d 03 1V Looo 'Id ----A `9~ 6L / CO/ 90 //0 oln33S// 9~9290000000 A s o "4 114 16 C, l,' v IVE13dS (Jh3lJW0-) 9~-V 4 660ei ', ~~Alf d S SW3nGOJd )3d0 NO 13M3 It, dgiN' I VV9,3 2ri'V ~D IS 1N IX' I X d4 // I'll Kit9ooooooo a I Hs~ wv f, ,-,i ~3 old 1 0 3SS MS 10 ~ 10A 63S 3 SV 9 N ISVO 43114 1 i~ P11 HS' Lsiszooooooo id 1 0 33 s A3 s 10 s 3s v 9 1 ri No ii v111 ~llrl d _1V 0 ? ri 0 - 9 L 0 0 d j ' ~(J 00 14 '- - - A '(,-- L 6 ~ / Ki i 0 0 15 ONN 3 -1 AS ~W, d d V j I A ri Zv W 09~920000000 i . 5 If ~. !;;. -S ~L& I L ON i?_ I -iol I go-, o~ D wn3-to ?.j j j SVq jCo 3t%'0-7 a N0103 9Hi 40, Nrlilv~4;-rij Arl, SNIOUNN013 ---- N,--,,~~oooofommo 11N0liVlAWfl))V SV9 JO 302 NISVE -831N1 WiiVHS-3 3H1 JO N0lIVW;,lrjJ JO S90TllQRc;Dlf LU00000000 9 ,~ 1 ~, S k-. r. ~4 ~r 966LM000000 969~20000000 6MM000000 ~96LOO000000 095~90000000 i 2 L S 9 S ~ d 1, d li ? A W s s 33 N N 3 3 N, M i C i )(M 14>a N! ()3nt,,l_iN(j3 '03ZOMI 4ilNri 9RIPUA3-i f's Sz Avw Li-q~ jj /1 Nh 3 H 181/ 3f8h N 3 S CiN ri CIF, 5 dd ~ SNO111.1' !)OSSV zsoo-,,-~oo Jj sooo?", ---- A , I 16 ~ // -C-1.0 //VAIS 1-131 10M V)~ DICYNID3- ^14033111 'W A I ~1111 s I i A 0:2 7 1 s i IV I A it- Ki 1. 9 -14 6 d r d Z 03M31A ~NINWV_ld NOUMMNO) A'V3H 30 SW319-0.~iA ~51600-9?00 id 1( L Loon, jl~,i26ULL/Cicf //,.)AlS,kV.k70H); zkCs,`;0NVTd// w X llNSilACt;_;lISWV zl~?L isi2 1331S 03_,hl30bVH 3SOID-tl J10 dV3M QNV 3wnZl3S 01 3)NVISIS38 3H1 NO Silt'S 033-lri3 N1 SlS0UJ)3'13 Ag I.NNIIV34 DVJ~841)3 30 Dw3miNi 1~60-SW dd ____N,, ---- A 10 Z 6L / L L / O'Cli //VAB8111-iVi314 3(IA3~4- *3AA3,Vl 3001.4 PlOiivilAV) 03dOl3A30 3HI Ni S3!GC'a CN'nC)bV ATIJ ?,1190-600 dd 'i000IN '----A 'SL 6L /--"CIO //VZVD I iiiscilliciQ VX1NVHN;_W '~MS NVT// N, 1 101 ) ~;ov L ~ L %R ~ 3 ~v d C dd S USSM-S-10 SiDV~INOD 110 llt3N 1 6 4 ,, S I V LOOO dd "----N'----A iLW~Cli6Z T 3 1,13 A'IVROSOVp A. 000000001194 1 /NAUCHNYY KOjMiMUNIZM// 00/00/1974fv----lN00()4J# PP 0072-0079 SCIENTIFIC REVOLUTION CHANCES SOCIAL STRUCTURE IN U S SR' S R M AL POP ULATI ON 10 PP i S 6 3 3 56 A~'VPZOSO-V, A. A. 000000046507 "SOTST OLOG)l CH E SKI Y E 1 SSLEDOVANI Y A// PP 0021-0030 R-,'lAY-juN, 75 THE 50,CIAL CHARACTERISTICS OF MODERN KOLKKOZ PEASSANTPY 13 PP JPRS 66052, .1 10SOll, V. 000000039393 6 N "! p w /-/POLITICHESKOYE SM-1006RAZOVANIYE// PP OC192-CIO95 SOVIET-AIMIERII CAN ECONOMIC RELATIONS URGED 6 PP JPRS 66632 AM.Y, J. P. 000000045381 / /R M"! OPROTEC T"! ON// 0,D/OC'/197!3,1.ft-JO05,,Nf,'00~'t PP 0185-0200 CONTRIEUTION TO RESEARCH ON THE MIGRATION OF I )j,- I m-106. IN THE IRRIGATED SOILS OF THE UT EW W R L01WEP RHONE VALLEY. rjTC 75-112734-18-6 I All-~Y f J. P. 000000025352 I/CONTRIEUTION TC, THE STUDY OF THE 1,111GRATION OF RIJTHENIUM-106 IN SOILS// CjCj!0l1l97l1'f V ---- Pp 0000 C C A 168 rj,.'4 Tc I a!) T-' 0 N T 0 TH. i-z:. S T U DY ci F TH E MI GR AT I ON 0 F R lj TH EN 1 U71 - 111-6 1 N SO 1 L S 6 1) P P 4 1 P N S A 000000025353 //P.,U!-.-6ULLFTIN SOCIETE CHIMIQUE DE FRANCE11 ---- PP 2478-24~4 COUTpTEUTI-0i"IS TO THE 5~uv OF, WDIDIFICATIONS OF I I 7~;,; PH.f~TCOC,4E~!T(/~L PROPERTIES OF CERTAIN PriLYWIl"E"A coMPOUNDS IN THE ADSORt-BED STATE PART 1 Ii c"If C 9 NT~ 73-1-37M-07D AN bt-'R !-Almf H. 000000010641 1fr~11005KOPIE11 PP fjfP,5-0112 --jL: ~T,5PATHrii-OC-1 CAL EFFECTS OF INSECTICIDES IN INVE-~TEP~-P.ATES AND THEIR rP;CEP0(-,ENIC EVALUA TIL 0~i ~,-'TC %-12729-06F AN F I A.INN) I 'I1 7 , V. OOOOOOC15 079 3 // ST901 TEL; ~iA( A KEKHANIT KA I PASCHET S00RUZHENIY 0,0 / 001 / l -9 7 5- 1 V ---- /M01DO-51 PP 0019-0023 Ain A! Y S' ~' OF CIPCUN-AP M1114 FICAL ORTHOTROPIC REINfOPCE0 e-y PADTIAL RIeS 9 PP Guo r0P'(qIGi4T NOT IN THE PUBLIC 141 /,1 05 -76 AN x1i A-0 000000033829 i ) E IM I ri 'i i H -p A-~D 2- c'~ / 1 7 5'/ ---- IN--, PP 0171-filelo lid OL (Itf I S ~d) I i. I rMl ) 39dV I jrj s 3 1643S -IV NO U ~,'*! J 3 "1 j 0 S 31000141 k'n'oll 11. d0 3 H 1 914 ILS OOH) ~01 3; ~oLrj-WLGI 1314 If V~10SI AIAS301ANHOU ANIHSU J A.W3LcIIS 959L00000000 IS ii 3~V,13 jr) ,dd 0 L 3 ~~fW I NOIIV138d~31NI 3HJ Hill,'. AMB4-3 13 ~ 10 i 4 0 S I Vj 0 ---- " i ---- A`sz~,l,/oo/oo I A IN3 H ZV 00 7 1 WA IN S 3 HD DIS ON V A INV AO d 1411 HS 30 TV I N1A 3 13 S 11 S 0N H) 11-15, A 3 S 3 A IN3 1 9V i,- H660000000 tj - T 1 , Tiv 1" v S! ~.o~ 40 NOliVNIW83136 t91o-9m d.3 3POI-7,103 0),iletelill tLZM000000 ;,96L 30 Z96L h1l NqXVip(mn lk.'VS ~00-LOIO d4 ---- N ~'6 LD fj A IP,96L/00/00 //3iOO7IJ3 31VN0%VNd311vl 11YD14.40 60920000000 *.Hi I ~ I I J. -- - - 9 L0S~-Sl J-1 5 ,%'Vd'#r N! IKIHS6~ q1 ZL-2 Nj~i1111U;, 96zo-L6ZO dd ----N 11,00A'116U,9010,01 //A!Nf) n319 ')169V *)Vj N113111P0 H)W34S-36// 90S920000000 *~ Iv ~~ V, Ed k v 81) 7 L 'r i L i i 8V d 'S 0 nl,~j )N 1-f~ I j 0 T-, I P~l 1 ~9 wi - t 9 ry(D d j LLOCIN,~20w, iz6i/00/00 113-LV9 Is 710-di3d// H600000000 9 ~SCJZ9 3ddr SJINA 3SN3j3O-3l3S 30 HiNi0bD 3Hi S!UnC03b CIO //?JVO K1-jj4?4 100 NVA16 IH3 JVIil 992520000000 9z CIN dJ IL WH NAiS3M 30 1 sv d A I ~417 3 ~Hi N! N0IiV3lJINf) IVN'OIIVP\' fl-1,C)HdAl 0i TIDDIAUS 3HI 0000 id 55M0000000 DN' it~29 dd S 4N'bN1 NCi9V 'IS JO 3SdVI-10) lVJ0W-lV3111'10d S13103'6d L9130-~LOO dd 1Z61-;701i00 //N'V'Q 01HIN 100 NVAD IPI) dYi/1' Nv ~55:gzooooooo Sq3Jd VNIH) 30 3119ndM S,31d03d 10 ~3,,, M S S16L .)nv zz ~,z6S c-N-, d,3 6 CIV I d Nil oiiv-vi ON"? W91No1iv1?111jv~ i&lNvDr1JNC)) '71 d3S'-5fN--frJf oilLo-Mo J4 I916L/10/010 //V A I f,,'VA003 -IS S I 3~DS3H3 I jo~o is ioll-/ I 9L2~20000000 179- ~i- -I N2 IV 0 d3 S31.JWVS 3~11-11 9NIIIMQNO)~3~AS I~OPSS A 'ON' //SS3diS IV)INVH)3W J3aNn S31dWIVS 3VIll lJNJl)(l(jN0))j3dns no*ois, JO 9t4lii'31// 62900000000 14 1,~,. iisv tiv d4 7L S31dWYS 3dlMs iKHS JO "Pill'S31 /~OS/ Li 'ON //MM IV31NVHD3W 830NA S31dk'VS 3um gNionamo)61MIS i~,-.,HS JO 9~1090000000 d 'ij 'NDHSV,.V ~ts~t ISj2 IdOd38 d3clul-tA.3 .111'19 TIS 31,N V JO DNII13^-dfl QIO~ 9HJ .710 ~4r ~900-Lgjo dd '-Iooo?!'----A .1 916L/00/00 //VAI98fll-lV13W VMV3HO ZAA ES8090000000 N D H'-Z 9Nll13Sdn mD JO SS333084 3H! jO N0llY9-US3Ah! L600-Z900 d,-' 'OLOO-N'----,'A16L/oo/0o //V~MMIVAW VMb3ii) ZnA VA114.73AZT/I LLL6SO000000 'A 'V IN 11 v N, v V DNI113SJn 110) 40 SS3301M 3Hi A0 N011V9 -tic 3~,,X'T L600-Z?00 dd Io LOON 'sz tvoolc~l //VAl-)fMV13W V4N83H) 7fjj% Vklis3/-27/,/ I T~ I SvN"v ~~Mooooooo A)j, N L-~rpL 31N NINO) NMD3113 801 A1111)V3 -lVD43lkld3dX3 A '~~&100100 //)fSbl8lSOAON DMIJ l0Nb3QVA iniI.LSN-1 6SSS );F(VN !lx3QVN-,,f// 9M90000000 'A A 'fflR-QVNV ,gS- ~J/jt-4a/(j ',43 DIN TTDO) NO~1)313 ~03 ~i!113VJ -lViNhfl83dX'3 If ----N/ ---- A I~~Wclcl/00 //SITSAHd ~'V31)nN jo 31%113p~lj/ U~S~0000000 *A 'A If NNSVINV 9Z-i6iL-1 (SU01/01P ~IV 0AUS/01i 0-1 mno3~ 83HIO ~333~ N0IlVWKJNI IH91~AdOD 009 jj 9L w3ls~s NgIS30 3WMIJOS )liVW0inV NI KiVISNV~l )1~13W,44e-ld 1 ,S~0A SAVASWI// s ~30%fv f%103 3 d 3 a N v V~:L-621LL-Q OiN SlVW0inV NOiivn)VA3 AlIAajnoo8d-H91H 0 Sd,.4V'l lN3)S3NlWll-l JO S30-HIV3 DNI~V3SI W4 SNOLLICNO) NO LLOO-6000 dd //BY GiGM AS TAR EN/ 00100/19730-V00520.0002, pp 0015-0019 SOUND INSULATED SUSPENDED CEILINGS-SOME PRACTICAL ASPECTS NTC 76-10277-13111 ANIDERSSON,, R. 000000026020 //VVII: TIDSMIFT FOER VAERME-VENTILATIONS- SANITETS-OCH KYLTECHNIK// 00,'00(197Z,V----,N0010, PP 0033-OCA-5 'YHY IS THE STANDARD OF VENTIALTION INFERIOR IN ONE-FAMILY HOUSES? NTC 74-13375-13A ANDER ,Te K. 000000054586 //jOINT INSTITUTE FOR NUCLEAR RESEARCH// 00100/19751 V,----.IN ---- f REPORT JT NR -F 6 -8 56 to. A MlEASLIPING SYSTEM FOR SPECTROSCOPIC lNVESTlGATTCtlJS OF NUCLEI FAR FROM THE 8- STAB! LI TY ILINE NTC 75-12539-20-f ANDERT, K. 000000033857 //IZM,ERITEL'NYI KOMPLEKS DLYA SPEKTROSKOPICHESKIK ISSLEDOVANII YDERI, UDALENNY10i OT POLSY BETA- STABIL'NOSTI// 28 /06 /19 7 5.0 v ---- fN ---- / PP 0003-0026 A MEASURING SYSTEs'll FOR SPECTROSCOPIC INVESTIGATION OF NUCLEI FAR FORM THE B-STABILITY LINE E.RD/A-NL-TR985-75 AIN & 'R T K_ 000000042375 C~T T 114STITUT FOR NUCLEAR RESEARCH// PP 0022 e~EASURING SYSTEM FOR SPECTROSCOPIC !INVESTIGATIONS AF NUCLEI F;%R, FROM THE C-STABILITY LINE AE C, - AN L - TR ANIS -9 Ar, 5 kfDIYENK0l L. 000000015310 / /R ADY Ali' SZKA U~P, Al NAI I 12 /f~4 /19?51 v ---- 1.14 ---- I PP 01004 SPACE KODEL OF THE SIOSPHERE *NASA TT F-16460 ANDIYENK'J, .000000031859 I /A ADY -',H' SKA U ~KJR Al N A/ I 041112/1975,V---- PP 0004 SPACE MODEL F)F THE P-10SPHERE ,'IASA TT F 16460 00000017407 ANDJELIC., 0 //TECH. -TEHNIKA// 00IQ0/1973,Vrj02?;,ol0012 PP 2480-2483 bll:~EL ENGINES IN THE LIGHT OF NPW REC71JLATIONS 0-IN AIR POLLUTION AN 0 NOISE 13 PF, A _TP. IF To -I r)tP S) 1-11,19-75 m1wi, J, 000000059861 /I Y 013, "'0 KT 0KAl - SH I// C~r,,/00/1974, PP (Yj4t,-rj,49 P;EACT!r~fpi OF MONOALUKINUM PHOSPHATE WITH ALUMINA AMD MAGNESI A ,ITC 75-131f,14-fJ76 A).ifjrjl K, 000000027809 IISAISHI~l lGAKU11 oCl/fJO/1970f V0025f N ---- f PP rnol-(-rjl5 VIN91WIJ3dX3 WINO 39 01 JS(j 30I)l'943W ;ZV10 9 d 6 SI If torio -~,j 9461, 1 ~O/ ~() //d0I')-j3)X3f/ SiLM000000 01110irm 1 3 11, V 4*0 Vi NN'lOdO AINO 38 Ol 3sn 3OD1903H :ZVlij V'1113h) 9 13 0 S , I li LOOO dd N A 10 9zUf LOP70 ~OJSID JO/ / SL950000000 0 1 N 0 1 p"4 3 av dd 6 03H)i':liSN 1. V)(NV-iV,d VAIVN iV SldOAJ3 3SN3J3q -vi)ioil~Oi LLOO-9000 dd AIt L16t/?0/70 / ol in,0414/ / 0 K90000000 t-mns ircif, 'I lACFN GO laJ dd s sdno8g isiiiiqie P,33mi3a 0316Od3~ SOlIviOD JOrj(j- dd 14 A 'S Z 6L Sfj / ?? 1113N V','// 959920000000 3 D ILI .4 -C id I f', rj dN, 0 0 H V--- 3lfj-WjiL-f-Z )IN MJIMS ii) SIS3HINAS OL60-66~0 dd if 6-70of"LawoolOO /lIHSIVINOO i3SO9 DTIAll SM50000000 .4 CO I i V 9NINNUS V ONV NOISSPASNV~i V HIIA NIV~D 3)1~i JO 3MOtINIS WOdSOON3 9HI jO h'OIlVND%'VX3 KV 1500-9~00 id 'LOOON'7�fofjA'~16L/001100 //114SSVZ mwi tj>-4-vw/ L5650000000 'I JoWq. r~L-b'&KL-9L )IN s3arunns NV330 DNIlVO13 JO 9NIS00W No 14)~V3S3b )1^-vg 000-~500 dd JSf-)OON"j~&3A'lL6L/C0;oo H w Z0000000 02S9 SKVdi '3 133HS Ai.'JIIV IV 3HI NI VmgWO)43Hd DNWtfs'l 10H 6990-UgO dd i ~OCION'2100A'iaL/00100 //X13DOS DN1013iml NVeiVr lwN~ilflOrlll 259500000000 IN, I# ru a NV KL-16SiL-SL )IN "nisIjd3osns 9NWV~) iCiH 9NIUVAIVA3 10 SGOH13W QNV NOliVWWJ30 IVNOIIVIO~ 01 3n0 SN)VK1 IOH 10 HIM089 (INV NOIIVW803 JO WSINIVH53VI '? I Wd 133HS oiiv wnNlWlq~V NIHI JO DNINDV~) 10H 69W-6ZRO Jd N I2~00A'UWOCUOO nsigsOA// 9012 90000000 090-Z961L 11 DIN sqn,da winm3eniUNV 01 MO S3lHiVdO8n]N 5, p p JPRS 66714 000000034536 ANDRANf R. SFUSION// //F.EVUE. -REVUE FRANCAISE DE TRAN 111972,VO015 N0001 Pp 0031-0137 no/oL ENGLISH TITLE NO~ GIVE~ ,~NAASA TT F-16599 0000OM6574 AN DR E, J. C. DU PETROLE ET ANNALES DES COMBUSTIBLES LIQUIDES// //REVUE. --REVUE DE L'INSTITUTE FRANCAIS 00 100 119 7 4J* V0029 f Iq ---- f pp 0813-C0347 THEOIRETICAL STUDY OF A COOXIDATION MECHANISM UTC 76-101C)8-07D 000000033105 4 N -11 IR E AIN I 0 //ME,'-',OIPES SCIENTIFIQUES DE LA REVUE DE METALLURGIE// 0,01 / 0 0 119 69 11 V - - - -, N ---- f PP 0021-0027 E,N,D'RITTLEMENT OF AUSTENTIC STAINLESS STEEL IN THE PFESENCE OF IINC *sisi 13256 000000031243 ANDREASEN, V. /IDANISH AT,)MIC EN,RGY COMMISSION// i, V---- N-,--- PP 0001-0099 r10)/1974f f ADDITIVE STRENGTH XNTRIBUTION A S ATT F 16613 000000045675 ANDR EASOXJF V. //ADDITIVE STRENGTH CONTRIBUTIONS// 00/04119741 V ---- / N ---- J, pp 00?9 REPORT R1, So-m-1714 ADDITIVE STRENGTH CONTRIBUTIONS NASA TT F-16613 000000017140 Am DR E A SY AN'f R. / ISIR01,1MA EKONOKIKA I FEZHDUNARODNYYE OTNOSHENIYA// 00/06 119 75,1.1 ---- 1- 14 0 W., PP 0072-0074 r.O?,,,SErjJJENCES OF iHE P41 MATERIALS CRISIS ON CjijNTRIES 5 PP jpP_-' 65442 000000074935 ANGFEASYANIf P. 11~1,,IFOVAYA EK,0?40rl,!KA I KEZHDUNARODNYYE OTNO-SHENIYA// Cj10/03/1977fv----,Nfj003, FIP OW-OW9 Rr,U,w'jTA,6LE ~*-CUSSES PECONSTRUCTION OF INTERNAJIONA~'ECONOMIC RELATIONSI THIRD WORLD -ST~U'~GLE 3 r-? i P 9 _S 69 37 3 9 000000054906 ANDPEEV/ L, IN, 11MIKOLOGIYA 1 FITOPATOLOGIYA// r',' PP 0003-000~ ELECTFOP,HORETIC PiALYSIS OF PROTEINS PPODUCED BY CEPTAIN SPECIES OF VEPTICILLIUM NEES EX WALLR. 9 ,vC C-16613 000000001434 AN bP E E 110OKLADY Mi S55,P, SOVIET PHYSICS// OT)/f,14/'I"?74,14/iej2l5,~iOril~j4, PF 0807-08CP C0,ME-311NATION PADIATION OF A CHARGE IN MATTER EXCITE P,Y A PESONA-74CE FIELD 'j, G. TI TUTA// 000000003572 ArA_r)Ep"lfYA NAUK c.55SR I , RAOIOTEKHNICHESKOGO INS Ho~zooooooo 2601L0000000 55SWO000000 LgLO20000000 . 1 3NIDA19 I'll s jg(AOS 10 -JV ONN JO swolt 4 m0 .14 916t /00100 //S3'dnlSVd S40K '681 'All '~Od .0 If Q Od 11S3N 1w,9 c. N I S 830 KS '10 -1V ON P.,!, A sw,Olev'Us 4.1 IMOJ ?[00 dd //S3wi,svd .4on 'dM 'A 10 '&1 d 'A-i 31- 'K' 3'/ 1 jz ~99 dd 5 03SSMSIO S3Sn-,,j3 u-519n, -'0 5000 'I'd 9LUILOISL S"'101,1331S IN83i 3K 0 S33DO),Id N39~Xrj -NODW 3RI A S-1331S ssg-)Nlvis jo NOUMC,064 D&O-LgLo di of szio N t, ~ ~ 6L / or) / (j0 16/-6 MOM133ir- !N~31 3H.L PJ S-^-3)0~d '43DAYO LR~100000000 ~Miooooooo 6~6~UOOOOOO LM10000000 225LOO00000 -NO96V 3HI A s 1331S S331,11TVIS j0 N.C-,i1)r1TD6d 06LO-LgLo dd '52io /----A ~iWMA/Orj //V301SNII OJT-N331 I ~ >1 is) v IVNMOr NVIWAVISOH33Z) Jj1j Sgj)1J1j'V g I is .4 9s L~ Af 9~ .1 5~ 'I-, 'w )~ Z200-1000 jj LOOfJN'----A'~Z6L/00/00 WN INI CJAV 89 7 v a wi sz i / -111-13 .1 ) i A OU r --- b Q u v LM~'15 9L I! STIhln s n IV D S v 1 SnAldOAO M9 3H! 30 h'O1id3)3"'ON,43H1 MO-600 dd --- ON'O?OOA'ZZA1/0P,;Oo I N I S 9 A DS 010 1:94 / / TA03 If 3 ~i 0 N" v GV-1 S)IS~HJ039 3)KJ ~FIV4~ S9N13VS-i )DIN1010Hd Nioiiviuvig ~ivios ~o wnm], j s i v i iv crY4 3 H I A C', NO1IVNIW0i3Q JO SI-Mi3~ 3WOS ONIV 00HIN 3H-i KOLO-~600 dd 4 226L/00100 I IP 13 bQ Nv Ii)3Vsn,, 9NIIV~31333V 030VO-1 SIN!/N3HSV,'1! V 9N!Nfli LM-MO dd i6tOON"----1%"U6t/OO/OO, /vini USN I ODONS301NHAIOIIV~ 4SS NnVN V~IklfgaVNV k0n~lll .9 'A If A338QN',1 3 11)3vsn r 36mms ~NIIV~P3331f 3AVM-9N1QNVIS 300W - ?/ld jO S)I~SIOOVWHD 0301WIV3 ?M-LM dd 9LOON"----A'U6L/OO1OC1 CSIRO 241 AN DR EWP C. S. 000000069559 //TEC,4. -TECHNI CAL PAP DIVI SION TROPICAL CROPS PASTURES// 0O/00/1976.,V----,N00lA-, PP 0012 FOLIAR SYMTOMS. OF MINERAL DISORDERS IN GLYCINE ~,'IGHT II CSIRO 241 , r. 000000069557 AN DR EW - S. //AUSTRALIAN JOUkNAL AGRICULTURAL RESEARC.H// 00/0101197601V00271N00051 PP 0611-0623 EFFECT OF CALCIUM PH AND NITROGEN ON THE GROWTH AND CH;.'*l'tICAL COMPOSITION OF SOME TROPICAL AND fEMPERATE PASTURE LEGUMES NODULATION AND GROWTH CSIRO 239 p ANDR Ewl C. S. 000000074089 /11AUSTRALIA111 JOU~RNAL OF AGRICULTURAL REASEARCH// Q0/0011976J*v0027JN00.05r PP 0611-0623 EFFECT OF CALCIUM PH AND NITROGEN ON THE GROWTH A,10 CHEMICAL COMPOISTITION OF SOME TROPICAL AND ~,'-"IIIPERATIE PASTLrRE LEGUMES. r ;ZTR 39 ANDT" EY C. 000000074090 ''1AUSTRALIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL REA5EAJRCH// PP 0625-0L636 EFFECT OF CALCIUl"l PH AND NTTGOGEN ON THE GROWTH ,AND CHE'MICAL COMPOSITION OF SOME TROPICAL AND TEXPEPATE PASSTU~E LE63UMES. ~- CHE~MICAL COKPOST-TION (CALCIU.111, NITROGEN 3' S DIUM AND PHOSPHORUS). OTASSIUM, KAGNESTUM, CSIRO 24f) ANDREV' C. S. 000000069558 f //AUSTPALIAN JOURNAL AGRICULTURAL RESEARCH// 1j,0/0011976 vD9?7fN0005f PP 0625-0636 f ;-FFE(T OF CALCIUM, PH, Plo NITROGEN ON THE GROWTH AND CHEMICAL C0,41.POSITION OF SOME TROPICAL A14D ES 2. CHEMICAL COMPOSITION TErRERATE PATITUPE LEGUME POTASSIUM (CA!-C-lUx , %TROGEN MAGNESIUM, SODIUM, . , , "'.140 PHOSPHOROLIS) CSIRO 240 11 A,10,R EYO~011 000000000593 ' , , /lAVTOMATICHESKIYE PLANETNYYE STA14TSII// v ---- fV----f PP 0280 00/00/11973 , AUTONKATif" PLA-METARY STATION'S 386PP ANDR EY ANQ I V. OOOOOOW 070 f / / AKAbElvill Y A PAUK S S! SP, I NSTj TUT KOSMI CH E SKI KH I S SL EDOVANIY 00/00/19 73,1/ ---- I N ---- f PP 0256-0275 AUTO.~",ATIC PLPIOETARY STATIONS AP,P*-/F'ST( A5T1P-,6,0I-rJl4-75 Vfl'~PEYA,110%11 V, V. 000000013980 //AUTOMATICKESKIYE PLA,"'ETNYYE STANTS'lill V ---- ki PP 0256-0275 10 0/0 10 / 19 7 3 , AUTrilli AT' r P L ApE T S T ATI ON A H f) P. EY A N (J'1 V. 000000003242 //f.)S~10VY K05va CHESKOY INDIKAT511 ZEMNY0 PESUPSOV// rif, / r ", j(j/Y17&,Aj ------ PP 0001-0072