FR:BABENKOVA L.V. TO:BARANOV V.I.

Document Type: 
Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): 
CIA-RDP91-00929R000101220005-1
Release Decision: 
RIF
Original Classification: 
S
Document Page Count: 
97
Document Creation Date: 
December 29, 2016
Document Release Date: 
August 14, 2005
Sequence Number: 
5
Case Number: 
Content Type: 
ABSTRACTS
File: 
AttachmentSize
PDF icon CIA-RDP91-00929R000101220005-1.pdf4.89 MB
Body: 
JDVINO) 9f4TA10S JO (i(jWl3V, 3AT03jJ3 M~lf~ fJUrJ-ZLLO JJ / //AIIDILSV-13 .30 ~dOHI dsss Nv Acivl)orill LZU0000000 OVINO) ) NNNAO JO or)Hlhi 3/1103)J3 i17M v rjgzo-ZLLO 8J 'i(jrjrjt.- / a7-o0luL1rjrj10o //sNoumos 0180d OViNO )TW'lJNAO 10 1OH131W 3A!:~3113 11,3K' V// ~2060000000 jo No%mos 3HI VOJ I(JOH13W ~ ~ 90 - 92 Sri J14 200 ON ' K GO f, 'I L 6 1 /0 Cj / 0 Ci //I)VINO) )11%'VNAO A SNOuvnO3 ~VS 931Nl 30 NOlirl-IOS 3ki KJ 03OHiN 3-lVWlX0ddd~' S01190000000 v sk'13190~j Ovill'o) )B~VNA 50 VN0ulffl0:l; - .4 _ WMiNI JO 1401MOS 3HI jrjj Gr)P,131~ M--0-9250 dd Of 11V)l.INVHAA3W I V~4 I IV J,t3HIVW ~4 kljtjrjV~,~;, ~,.4/ io~~?Ooooooo "J 'A , H-) 32w a sli is ).Hli JO is.,,, llj9xlY s w 3 -119 0 4 j I ) v i N C, i SNOIitfflO3 ~V8931NI j0 SN01IM&S 3HI JO M iL~L-oLiL dd .1 900qN'0L;~70A'U6L/9C,/;OC' //331SAHJ i3l/-~OS ~SSS Nfl ~0~~Looooooo *V 'A 41 0 >'~ i4s 3- 6 ~ p 0, IV 0 AV 1 3 IISV'13 Nwv ~Oj SNO U 101403 NO I! v 1 (1,,, '~A OSO-I~So dd mpjq~'JLZOA'iL6l,/O0/rJO S ) 1S AHJ 13 IAOS cSSS ?-,'V 90~~Looooooo 'V 'A 10 >.' J4 SNO!iVno3 3WOS 10 SNO11MOS 3Ki 30 S311~366d )IiOlel~~3V UOL-~LrjL J,4 '0-30N ~-37-OA'?26L/01.100- //S)ISAHd AIAOS .4 6ss NV kQVT4xjo/,, LO~Looooooo *v *A If C, I." ~ i S 32 SNOllV)l-lcfdV ~419H.L aNV SNODIUM07tNO) IVNQISN3wTQ-OM-l 31,10S JO SNOunios ~M-Mo di i~OOLIN'~02rjA'216t/Sjj-/00 //S31SAld 131AOS ,~SSS W A01NO'll ,' LO~Looooooo 'A 'o~;Hs3eva QND 1381J 3H! jo sNc)nvnr,:3 ~VMiNl NIVI~33 30 SNO!iV3I-lddV QKV A '603 Hi 2Lio-&NO dd 200ON'I'NOt~'?LW~0100 //S31SAHd 131ACIS ~Sss o lo-14,40Q11 50~Woooooo -V 'A ION WS 3,9V 9 j Wl)IQVllVJ 1140~J N3qXMQAH JO N01188033~ lYW'-4'3Hl L6S!O-H% dd '~OOqN'OL2C)A'iZ6U90/1"0Cl //AdiSI143H~ IVIISAHd SSSS NV AQVINOO// io~~Looooooo 'A 'I lVAOYN39V-P 0'dV3NI_lN0N 31.-JO~IIOSINV JO 1111MVIS NIV~IS 3H! 31VDIIS3ANI 01 H)VMdV 01n3 3RI 10 11111'191)11d~dV 96LO-~W dd d 700QN'7_020A'2L6L/?0/C3C' //S31SAH-d l31AOS , ~JSSS NV IMT40011 *N .1 1 ~L~~Looooooo I SI)VKX3 wnIN0MI7-WnlW'0'dH) JO S3U830~d 9200-~200 dd '~000N---~A'LZWOM~o //iS0NN3lHSAW'08J V0M'Af)9O-0NN3A3HZ0,i// 20W000000 .)v A *I 'H)I~v8 L-Ut L L-~L )II N ,Caixoia wnj '.4C, ~4j Hil'ol G3N3HI%38iS -13N)IN 30 NOTIVIFIlvislK3~ 0100-900 dd ~00',)N'----A**i16U00I0CI //AOIIVi3W VNIOGV)Q0 VWAS3H311A~31 1 3I?49f33A0_I-lVi3W'j LLttLooooooo *N 'e 10 H 3 i e v 9 ofl Cl dd LL 13Ss n) s ia ~j I W I S3 dnS I IV. NO S IM 3 1 A N ~S 3 1 S 3 M 91 Nr)f 9 ON 9~ ~Ilv L osiv 000N A "~l 6t jj Q / 00 MN110NOWSON I VAISIV !AV// iL090000000 .~ 4 D.N I N, 3 0 dV H- Hfv e I v 3 11 rix, OiJV SIIV~ 1331S NOMIS-WATV,080 J() S43liA'3,,J04,.' 00~10000000 A ',j L S31(jCr~ Q3QNnQE3-IW3S OMJ JO W~JSAS v 30 NOic'M~X3 lv'14~3Hi -40 2S0rj-6'ltCJ0 dd //AA~ZA I W -V~ 60W000000 '4 v 'H'i TP l)ZCj'-L&IZ~-7L SDIVIIJ V~Cls Jo slocl~ jo Hilqicj~9 3WI No -lVMIW 00 NOUV91~~l IHSN'j0J(JJ JO 1,13113 3H, WO-MD d4 11MVN 9;fMN3AIS IVAZGW)M'~ 19S VAI.W'30VA"V VklPlL9,k0S'3'3Aj'/ ?OlLooooooo 1.1 'V H) I e.'V d SNOIDNril xl~lvl'4 jo SS'Vl) v 30 Nolil2l"60' 'jt'l j 66~ M000000 'V 'A rD, 2 v 9 d I v ~j 1) IISV13 30 AdO':)HI 3HI 1 0410A S WCtTi)NCt -i XI~Jlw' 10 SSVI) V 30 NOTIV71-~Oi3V~ 3HI toD "J~?f W - Ci SM iM dd "--fl ' A "!'y Z 6 LG j lij C ~4 s s s )i nv t4 11 W3 OV ;4 V 4 .0 V -t Q LOSL~0000000 'V T" 95ROO000000 ~UL20000000 9LIlLOO00000 SLIVLOODOOOO IMLOO00000 KO 690000000 90U20000000 KMOO00000 ~0~0000000 *A 'H318Y.8 1 SNOISSIW IV)li)Vl (INV 33~03 81V 31Aiv'sis 3H, Z~00-WO dd '200ON AI1161 / ?0/0,11 I1V)4lIAVK'O'W'-S',ON I V~!SiV:AV// 'A If H)IGVG 9LLL9 SUr d'd ~ InO OhNIOd IMAIA NI Miewc-ii *s 'A 10 3 80 11 v i V A I I All 14 OW S 0;4 1 V I V I A V , i4 ~ - ~59-119 54dr dd 6 039MS30 Sd3ldO)M3H MdTif Shvis 03il"M rioOri dd ---- 3 03MIA34 A40 40 91419W69 'S'i; 40 5100-~Iofj dd lid Ot :;Sdd3A(j3 SS36-,' it"Ji/ OfP) I;Ve 9 6-~ S I t T Q371WAIV) A t-jOjj)f'(j-dd -j)jj 10 3)~'~'3Td3d~3 L, NO dJ L Lori w HDI i 2 12 N TIL 17 037INVAIV9 10 NOIDNOU 3ki JO ~DU31-63dX- LOL HOL dJ w -i~ A?v 9 9 6 S L 13 -11 ie 032INVA-IV9 JO N1011 3HI Aij 3) N3 1 b3J:~~ SNIVVIS IV3IIIV)2nS 3ilNIJ 830N(l S311002 0'dV3NI-lNON 31--JO~IIOSINV JO 1111MVIS NIV~IS 3Hl 31VDIIS3ANI 01 H)VMdV Oln3 3RI 10 1!1TrGV)llddV -~6ZO dd 17000 N '7020 A '2 6L0 , -0 L6L/?O/C;Cl 9 //S31SAH-d AiAOS ~JSSS NV kOVIN0011 #N .1 1 I Wilieve SI)VKX3 wnINOMI7-WnlW'O'dH) AC, S3U830~d -W~3A71S 9200-~200 dd '~OOOPJI---~A'LZWOM~O //iSONN31HS0,1088 V0M'AfI9()-ONN3A3HZOi// *v I * T ' HI I Pit, A iqoo-s~oo d4 "mio'.4 - - - - oz~lWoooooo 3NIvWj 3HI ul sw&)is Isriq ~Pllrilr, HLO-WAO 1,411 A3 D. VirlITISNI 090-51 o-130A003-ISS HilL0000000 'A 'r)A',j;H)T2V~, 0 9 6S, 9 31 dd 3 9?4 T ~13jVl; 141,,) Y.,)r 43 3N I N3 T I I tooo dj //IISQNISV,JjOZ39 3AINHA31 Od ~,INP)CjAV~.16 UgW000000 *nA H)lavs V N IV H)V kV'A' 39INN8 IVJIIJ3) 3i4i 4i~ XS AwNd3jvnrj >joj S ) 11. C 1 ~3 1 dll 14.) jVj 3 J) Q:Z 1 3 ~ I -z0,, '4 0 L 8J 50 o o ti ai ilt I Clo / il A /,'S33N3T)S Hj*3 '~SSS tol 4~1,1/ 60~L0000000 H T ~5?,f Z, SW318OJd O'dVONViS AC, GOHAW 3K-33ffl-ll 60~ic Jo Noll3v8jjla 10 SW312081i NI SOOH13W 0000 dd ~ ---- pi I---- A Iz ) 6 L 11,30 ri c; /'/H)VOV2 HNANN0VA 00AW - N'lOA WMAW4 IISINVJAII HYVHDVOVZ A AQrji3lq 3V-S3H)l!xU-~'WlSv,", 90~tooooooo *k' 'A H) -MY9 QOHI9W W319HJ I YV6013 3AVIU)-40HS NI '30GH131.4 r Y //H3VOVZ 0ANOWA 00AW-NNA R~DiOWN ilSiMAIG 14NVH)VQlV7 A ~aojg[,j I )S3 jTIoj IS if U~~90000000 Ho 1, Gv 2 9 Z- LD 0- 10 ~ L t - I -c V - ) 13 -4 / ~d O~9 0OHi3W W31HU MONVIS 3Hi-31,431GO~,~ NDIDV~JIO 3AVIVU~OHS NI SOOH.1311,1` )II0164i-Str If ---- N //HOV(IV7 HNANOlVi3 Q013W-NIOA HMiO~W llSDVWlQ HAMUZ A ~00114 ~2~~90000000 IV 'A If H ;_ iv .2 QOiHgW W319rjbd OWMiS 3H1 SN31GO~id NOII)V~JIO 3AVM80HS N1 SCOH131W Dlicud-Nicv 't ---- N I---- A 216L/00/00 //H)VQVZ WAANNOIVA Q013W N-10A H>iDiMN IISDq'8JlQ HNVH)VQVZ A A0013W 3ADS301101di.~I3,11// 9~t~zooooooo V *A H3 v2t-W6L2-iz 31,1,1 Z, i N 3 13 1 ~ j 3 COO 3 18 V 1 etf A HiM SNOavn03 )DOAMdAH 10 solimos lViNi"N01fil K20-604 JJ ZOW000000 .4 'A 'HINV9 Will ISIS 3 .11 n i )MS RTNIVG 0M01 V HIIM 1331S gn JO S 3 110 40'dJ 3HI NO 9NI0801 QNV NOIIVI-INOJ30 IIVWS AC, 303JA3 LZLO-~?LO dd '0t00N'----ASL6t/oo/Go //vAmnivaq VAVN~3H) 711A VAIIS3AZI// 60ISS0000000 *)? - A 10 H)iRe Q, 0 H AL v OMMA30 jo gsn a oiivzjp4c)i 3)vj.~;n~ iiiim N193~ N1 )31 3H1 jo 83MOd M1134 N1 ~000-WOO dd A,S z a / 60, 1 (14 //300HIV) QgJ03AN jo 3sn A N011V7IW0I 3)VJ8AS Hill' 31,11938 NI )31 3HI J0 011X)d )ND34S u1j 3SI314NI// 91LZZOOOOOOO .[I Iffli9va 9 7 65; 9 s ~ 8 r JJ ~[ S1131A A809)41 AdJll-)!W 313~16 0391M,3q ;11r)09 z9--s92 %z?-1a .I os:-o i_, Id ---- / MO-LOC10 dd __N A S161100100 //VS,139N3 'J A06VA-197A ~VD33H)113031-ONNDOA 3AIIIAR~ I 3~140AOUWJ~ri~ll 096620000000 IV ~9~L,9 S~df dd I -, I ti A 0 ~ V4 1 1 v t4 -Ii~ 3 1 80J 143MO) 9 N I NINV I d I'l R 0 Il dJ R~~L0000000 7 63 1W 1 ZQ cj- I 3 6 SO L - i IN, b313144081390 P41V DNISA s1_105 9N IIVNIW3SNI ~Oj NII W'Nvdli~0 3HI 10 NO -.UYN TWI ah3Q, HO(J-U00 Jd ?-LOOkJ'21-(.-)OA'OL6!/00,,C;,D 110AIS0011 01 NI 0 A 11 3-4 2 1 0ML0000000 v , I A VA3H3 9 6 i;_; 9 S do' L 9NIi:jl)4WW 30 ~IIIVnr) 31VIUMS (jj SjTJ1D~N:,d ~t 1~zi_j 13 AIN3HZ9V NS 3,kO>S3H3 !WV~31-Qfl 1V 1 ~3ifl4l/ zz~~L0000000 N If A 3k) 19Y S3114348d 3HI NO NO11VZIH390140H1S0d Pj S11)3jj33 ~SOD-ZSOO dd I %,LiWooirjo //AlViS NINS02S LLM0000000 3NIVY'Arl 3Hi N-11 SWISOis islic, 83iKi-N L2LO-%LO dd 1L600,N'----A'0L6L/00/C,0 WISNI *q31SS1-H)fiVN' AQA~If/ S15210000000 IN 'A '0-4N3H)1_qV-d 313i 0-1 ISP098 ~3HIO Vgj3~ NOUVW80AI IHDI~AdrD Gi)9 dd 2? 3N IV Vil 3H1 NI SWIKIS 13na d3IN"i"111 t 'ON! 3AS;ZT AIf _9010 di OZ611/001,00 //vInliISNI O9ONS,131VAO0313SI-0NH)nVN W06111 ~NZ~0000000 * 1,14 * A.1 0114 N, 3 H3 I -P V R SW',401S 3NIV8"M ]Hi NI I _~ ri Q POO-S700 dd '?S0t1N'----A'S96U00/0G //iniIiSNI 3H.119 0-IM313WOSOI9 ID~S131VAOUISSI-ONIHMVN Wn~l// 60LZ0000000 'R 'A Jf 0),N3 H) 19V 9 3Niv~,'Nn 3~a Ni siaois isu 99~~Oooooooo 52~tLooooooo ISSU0000000 ~2~~Looooooo 9KMOO0000 i~9LtOOOOOOO L LO 650000000 5t9950000000 ~ZLLOOOOOOOO 0 S~ li AJ 5) 1", ~', r L-15 Ix *14 30 1 Al is 0 11) 113 0- S 3 1 P103 8 1. S: I i~ 3 000-2000 dd LS 919 S dl f lid 9 lSfldPl SnO 19113 1 9l,' 39,,,n a -iv 13 1 jr) sm it.-Y n-~w ?Cjoo dd IV 10 cov 9 L 9 4 9KI lig3lel 8VS ~3A ININIV I )V d AVS W M S 9S S 3 8-10V 'H)rl 19V 9- MOO dd '516i/ SOU St 1) S I lid SL S I V Ni N 0 ) N 0 11 V -1 IV I SH 1 0 3 31 0 0,) W I NFi V ;1.1, 3 "1 9RJO-LL(j'tj- dd 'f ---- 1; 1~ZiL / Lfilori I d3 b1 3a v v 11z ItI3 :)nf,3 Hv of Dr~ LZ999 S&ljr d8 9 3(jr;Hi~!D 030131,90 JO 3SA AB hrjjjV2Tj4.0j 3)Vj~o-',S Hl' 71A 314193~ KII )31 3K JO d3m0d ) l-Jl)3,jS u1 - 16 ---- ll-~ MO-Looo di //300HIV3 038013A30 JO 3Sn A NIOliVZINOI 3)VJMS HIM N1193V NI )31 3HI 10 ~3;*,Od )IjT33dS NI 3SV3d)nll,'/ I I Iit.4 N i N I S, v e- I S 3. iSIIUe-'-tVW 3HI VOJ S31;,)O3,13-1 020~j jo 3Sri ~WO-2990 ddl //3IWNIJ313A 3ZN313S 31130 VNVIIVII V13DOS V11M lliv// IV 'f IN Ht-9 (3~)(11-UlU it ~!V OjWlliS/Qlj Oli iSP038 83HO OA~ iHDII~Udi)) C09 dd ~ 8IV 3Hi N11 -311VWVOW) -W,,-lV AC, U1011)3i30 L100-9LOO dd ')OOOX'----A'S!6L1LC),'00 N 12 V dd 0 1 9N IQl Mg 043N H"t,"N -lV8nl'ln)lb9V NI SIVI~31VW 3AISS3b~;O~d Jo 33n R00-0200 dd .1 LtOON"----A'9ZU1Lt100 //ANIHSVW70HNj13S I AbOi)~V~dlirf IV *11 K I N 12V 9 S 31%13 D%139 d0 bdOS 1181 (INV -19 '-owwt ~o NoilvINOTIKdo"ll"j-3-10 S?oo-L200 dd I~OOO N ",Of,)O A ;~96U(010/00 /M]W,!K'x3lj3N// "4 '3,,,, 1N 19V9 zq -Ji413 z I I JIJ N10 i ll~ j. V A V N, A 0 A S rJ,.l 0 0 () A 'I H i j 0 'C~n d3 'j l':V IV IN 3W, 1 3 d f3 3 H I i v ~jN j 1 j it) ~~O 4 1 v T I i 9 -1 9ft v A I s I v ~. I j 1 zv I'l w4 i 2'j': 19M0000000 .~ *11, lllli;avla Fj L 6r, L L - i L 3 3 W 10 S V J 0 9 N 10 0 ) 3 S 0 d 8ri J -1 4 6 0 1 () ri H 11.4 3 dX S V woo-mo 'm " - w HNV W1 3 1 S IS HAV N N 0 1 S IV 14 80 1 N I A US'OH H) 01 AS 7 1 "1 3 -10 0 44 Od Wfll I Z04~i I S AiJO 1 oi~~LOOOOOOO .I, , 11 TG 1 re 6Z96~ 3~?f SNVId NOU)MOU 6000-9000 dd LMLOO00000 9NOI 80J IV03 40 ~il IIGVIInC IHI AO LgLO-610 dd ~rj 0 10 A L L 6 L00 1 fj rul V t- 1") d 01 O/k 001 ~43 A I V A W 1 3 SZLLZOOOOOOO 5 1- 16 ~2 ~~O Q 3 8oj wo) jo kimaviins 3HI go OSLO-67LO dd //VADjOl 09001OAi 5692~10000000 6 ~13 ~ i --il 315W. 60iS ~4631 ki 11 Tatl 1 In S 3 H ij 40J IVO) (33NN11 30 c I I 13 i S L 0 - 6 L 0 d d 0 f 3 CD N - A L6L V A 1 -1 d 0 1, 0 0 13 3 A I I Y A 111, 1 H'~ 143 H 6Z~~LOOOOOOO 0 A I I S 0 10 9 V N' I S 10 Or-9 3 dri 3 rj 3 d A 1 fm 9 N' LZ90-6L90 dd i 0 00 N ' 9 1 -? 0 A " 1 6 L 1 '0100 / G 0. // loi9Lfi 02L20000000 *A .-jJI~i 11 N 0 V 9L~L9 ~Z~dr dJ ~ ISVD3801 31 ~3H03M, H).Alx, 3ki 1000 dd IN21HI MINS 113~/ i Z2~MOOOOOO 9 9LOO9 S~dll' dd C ~~6~ MWhd3S 80J ISV)3~0j 1,GHIV3M 3 9W 8- 9NO'l 1000 dd N71H2 VWNS 13S// gz~~LOOOOOOO IV , N D 'Awl Ll 1119/1 3~jl^ 114 f f 019toorjoooo 3 0 1 B 330niIjIV WN, 0009-002 IV 3~3H601407 SIHI~V3 NI NOIiV,~INDNW N101 JO IN31W3~11ZSV311.11 Oslo-9~10 dd 'S000N'0LU)0A'2!6L/00i0C, //V.kl%,lVA003-lSSl 31NS3H31WS0>,"/ ?OM0000000 .1 .0 1 S N I H 7 S 3 "N 9 ,,, ct N1 INNNOMP43 Dft J() 1401in-l-i04 01 SINVId IVINNIVKI~,'O jr) LWO-19KO dd i ---- 9690L0000000 a S '.H 7 1 Q tj 4 N 0 NI LOWN081AN3 40 N011rM04 lvl4lsrillNjl 1 .41.11 S S 3 ol 51WIJ "VINMN160 ).Cqq~'9 30 3"11 090NAVI-) U9990000000 "W" /, j - , I.F IZ ),IV NO 60 3i3 AR ii ~v NO 1 3 0 S I tM I S NO ) 3 1 V 6 J 0 11"D 1 itf N Dd 3 13 Q 12 60 L - rS, 0) L d 8 50-90, N ' L L Zfj A 6t 00 IV)isAplj NIV 9951LOO00000 ii 'o ~Jlo T.L ~ V F 0.1a GDV 0COV A 132-lkviV3 s I _ 3 ~j j~ dIV 30 3Q!IT.NV-A 3HJ J() 01j).' ~*411MIM3 3HI Z91IL-59LL 1/83SS ~.rjVf4 jTW3(jV>W 9twoooooooo 3iniusens ~VUVVd SV S3j4lt.1,,l~wO'dAi49(UI0d 31-13HIN*,~S 1220-~M dd 110VN9N!N9l A0~0N3HZNIONIN jnjT.LC1-;j Li~~Looooooo .1, P, i V dd iL N3AID S33MOS3a ~Loo-900fj Idd ~66990000000 ?*799ill .--A~df i-lfl ~, -~31Vt~ bSSn 10 If 4k ~OOON'----.~ '91 6L PDG/00 S, )-ll n S 3 ~14 3 i 4 N Q C; T A I- ~ _; dd iL Wv3S IVC)) V AC- NOIIVIT~TSVC SRL650000000 30 INhX9 QNV 33VdS 031AISV9 V 30 S?00-?Z0Ct dd 131 9(l V ~ is ivN. i j I zv 9 ~v N't-0 "OCI--J/ .9 *A N, !:~;22v a ,O,F,V 413H1 3~) H91H 3H1 ),0 SN()!jVV NO ~DVW3)V d ~V 0 VV ) A 0 S ~V I I P431 Cjj 3,ffl j I. (JWL-LQL 44 If , , 4 //53)N3M 1019(ilolo Nv 1,()VT;0"// SUMMON e *3 ~t S, 2V ~i VS S 30 3 H1 JO SIDI ~IS M W'3 ZOK:13H) U, IT ki~-odv -310VL393A 3WOS 'Q I til 11 ,4 ).S rj ~44 OZLLLOOOOOOO .4 0 2 V, 9 del NOID36 VSS310 3Hi 10 SD 1~11S 10 IW3 ZOIJ 8~jls"3 111 513-119VA93A 3W03 JO MOTIIS041,40) P4140-13 33-, ~i MO-L~00 JJ 1.1j, As 0 ~~O ell I/ 990MOD0000 I d 0 d 3 1-4 ' 3 Z I S ( 13 11 11 A 0 ~ 010 H, Q - 3 i 13 A i ~ 0 fl, () I i s A 9 0 ) 3 ) 4 1 t, 11 i i V -1 ~ 13 V j -M0 dd '?rjrj0N'----!,'5L6L10010- ~HLO V //vAinn,nvaw V.,'-VN'~3H) 7AA VAIL1331,71// SM:0000000 Z !Kd3~ '3ZIS 03ii'v~'11 J105 ~'~Gt,!Vt4) 6~t;T~ v NI lio -j3n3 30 no%Snawij) )ii Z~Lo-~~LO dJ I //V~.19WTIVIT.W VW4~gWj ZAA VxiIi---~A'-,j// ~tMooooooo *111 'A IN, HS 011TV ;-I TP i Kd3 ~ '3 7 IS Q 3 1 IV, 1-1 J C, rl8i,-If H) Q 3,~; -'-t 41 V N I 110 13nJ 30 Niousnowii') 3Hi SIN. T Li:0-MO dd '2000N'----A'Sz6L/()J:)/orj ~Mzooooooo W 'A 11 N 1 HS 0-A tf G X31~OJ SsiV) 30 V3b'V KIM 3H! 10 S3-iOWI-3 31!~QN,30 IV31A3A 3Hi Ni SdIHSNOIIV13~ 3114'003%,~hh'l //S33N31)S 1Vj1vv1vI~ ,-)'SS3 Kir" A,(jV-U0Q1/1 MtWoooooo A 'i v s Q. N 111,4 2 V ~Z96 8H 3 1,43 4 "', 0 d IV13W 06VH 30 N011)VdWO3 3H1 N11 SW'3-1600~d TWOS N A iZ6L/00/0!1 LWM000000 S30niII-1V WN 0009-00? iV 3~3H6014011 S,HIW3 NI NOIIV,~iND,103 N'01 30 iN3W3V-V3.'-,' M0-91LO dd "SOOON I 0W0A'2L6PG0/0?0 ~e, ~999 S d"If aKIV 14V"lj ~T swl TV N011033 9L61L 31ki NO il.'-J~41403 LL00-MOO 14 ~200000000 5 L- 192 1 (S A j/ 0 1 4 1 V 9L SUZ70N NI 11,10-Ij IMIM0 91,VSH31NO') 3s0jsI()0,rjj A j0 N04~1);IIGINT 9LKj-Z0';,0 dd M131SPIS 9L69LOO00000 A I/ fill/ bill; dd SUZ70K, Nli mo-Ij cItNIKJ(' 3S83dST0A10d 10 SdO~0 3HI A() UOIAL)V*~3-!N' 9LLn--LoLrj dd 59~U0000000 Nl)i0l-I-iid--~: 12 b0 ~311nij jo !40-01AWIS 'mli~~To'. 9NISIVV SVIIWHI~H~* YV-M)IjIN~A 40 SM;~-1VUti 6960-9960 ji 17001311 "7L20A IZ6L;Z,j, Q, I 8S 5 3 A N N "1 71.4 3 Q V X V "I VI RK900000000 T I Ia.,%,() 3 6 3 N A V- 1) -1 A 1 4 A SS3NSS3IiH913vM, j0 SNC IV)183HJS V NI NOID31040) 30 13SNO :SQ-1311 3)803 ~iVgj", 141 3 66fJ]D-?6j'0 dd 'i000N'----A .1 6 9 61. 00, 1 C, -01 //VZV9 OLOG~0000000 9 , A A I A g9 9 9 L - j i I -, 3 SNOUNN03 SS3NSS3IiH919M 83OW, W-i'D GM-ij IVOI83HdS V MI NO1133AN03 W1 N' Ag v A -s Jo 13SNO-SO131) 33'd03 NV33'i NJ !Z3T 6606-2600 dd //VZV9 I USOMIH7 VNINVHY.91, '~SSS NVIII L~6&0000000 .9 *A If -k n s ;-,, v, 81 WnDIV3 QNV 01005 JG 338A -:~pjoj !IfjTYIfA 9NINIViNO) SK-110-10S NI 9M gHi 40 S,q3el4 ~VIOW30AW A SIVIIN310d N'OIIDV 40 L~20-6ZZO dd WriqN'9LZOA'~ZW~0/00 //S33N313S IV3190-1019 MS NV '3 '!Dr,~vp MLL0000000 ti - 909~Looooooo 63 ibV3H 908J 3HI JO SS3A!,'iQ W'HiAil~ JO AIIAIi)V )IIVI%'Oif)V NO SNOT 3S3NV9NtfW' jO 1.1 ~-J -~ 3 6660-966CJ dd If 10NN'4U0A'U6LfIC,/0I.-! //S3)N3!)S IVJ1901018 8SSS NV AQVIN00/1 .3 '11'Nsave q-, 1 -1 RK 11 S 3 Hi J C, A ) N! 3 A ru'.- 8 j M50000000 L06WOQ0000 66LIL0000000 909_~Woooooo LL9~Looooooo //MDV3~ HNAN8300483i M~1143AVAIAV~JA I AZVld INI21A 0 ~ z z 9 s ?" li f, 3 ~ A (19 ) 4") 4 4 C. ~,v SN0IIV8Vj38d H)eVW f4l l3irW -3jl,jj3-DTj3'r I I I i 33TilAIl)V VNINIVdi A~IN43W,' 93Zl60ifj`/ torjo 9~999 d4 ~ s3)~w jo jnodg tooHinfxa .1 s3DVr_,i ,Ivy NI S43)N3MN103 erjrjrj 4d //V12911Z .,3x IHP4~e~e Z Z_ LIS L-7?- IV-(., I If ~j 6,d ~~ Nolinj 8OJ SNOW319 )1131AIIV-13~ JO WV39 _10J~IgArj V Jrj 3Sn 3Hi 403 33!11-jj;,RISS0,,j dr; 9LOO-Loori ij L16,100/00 HSV190 A WVAINVA003-ISS1 Od T S83110d 1W)I813313 DiNT11WI-11 SlAINIVi9ri Ari _31.0ii!?N, 0000 dd , i---- A 2 L 6.1, / 1. t 10- 0 //~SSS 119U3NH3 rONWOIV NINIVA021-10,131 0,1 1311WO. r A NO A I InS OW I D Aer 2 5 3 i ~~ Q h llp~, NI RIXONOW NC.GW) Wr)~A 8rv 40 NoiltFDTJiarij 31141) ILOO -~~oo ,4-j 10 9~ W000000 KS10000000 6ML0000000 S~Mooooooo ULO-~lto dd sc-00N, //31HdVMlW) 3SlV-JNV~.71 31iwo) 3 ddf 1 1 H d 1,099L-1 il vztfN,, dd OL L L 6L 1 9z -5? 3NAr NQ NOISSIt,13 AV~-X 0WH JO 313~'rie OZ?-~d i'_Kld3~ A iSL 6L /00100 MLU 9L-S2 3Njlf NO NOISS1143 W~-X Q.':VH JCf SISMO/I VNTA,i4,snqzg it6~9 SUf ,4d I SIVI83i0.1 A 3KlilQN3JX3 MO IMNIO) Jn ~1)411,4.331S 9200_~200 dd 'MON'--A'~L6U001,00 6 ss AS NVN I I// 'I 'A IN IN HS lletf a jo?_~h~t ~l 1IN S~31ND-j 0 1_1.141'~43iiV3,S, *9 i~kd 9N10ilUS ~V~-X JO !W3wi l4nlmvnt~ ~650-~W d4 S0001%, I000P216UC-0/00 11V S31~13S V,)lN0_)0d VDISAHJ Vl:)VII *V 'J 'NBi4-.^0,CGVG BAC, NGUYEN !MOC TAP// 00/ 12/1975,V----- IN00121? PP 0068-0071 ALS-0, P 89 SOME IDEAS ABOUT CULTURAL ACTIVITIES AMONG HANOI '~,,-)RKERS 5 PP JPR3 66802 SACAL, 8. 1MOSPITAL RIO DE JAJNEIRO// 00/00/1969,V00761N ---- I PP 1739-1748 MIXEPITIN ACTION IN PSYCHOTIC PATIENTS WITH CNRDIAC SYKPT01MATOLOGY. MTC 75-13004-OA-0 BACALOGIU, R. !IZEITSC.HRIFT FUER ANALYTISCHE CHEMIE// 00/00/19681V024Lllfj ---- I PP 0244-0251 QUANTTTIATIVE DETERMINATION OF MELAMIDE -A2~,MELINE AMMELTDE AND CYAINURIC ACID IN li OUATERNARY lt",.TXTURE PART 11 14TC 11866-07C DEE STATISTICA// 010/06/1974l PP 0052-0057 CH,e,*-,,*4GES TH OISTRIEUTION OF POPULATION 9 PP jPPS 6318L EACH, E. DF SCHO, G AUF HM GE61 ETE DES I NGENI EURdESENS// 0.3/00/1931,v00020,N,90%-r PP 0218-0231 INVESTIGAT10,N ON SAVO,'4iUq ROTORS AND RELATED F LUT D F LO-'-f ENIG 1 N E S ~,JTC 74-1350 -20D eACH, Pl. I'l,'4fiTt,T~41SI.zE~ll-zrHAFTE~~i// 00/'~'JO/196Pjf,/r,~,~,5,tiOO091 PP 0439-0440 ~EMEN7 OF THE SPUTTEPING RATES OF M A SUR ~ N 14COlMDUCT(jpz AND DETER Mol NATI ON OF THE BINDINIG ENTxAlPY OF FLINT GLASS ri~c 74 11930-iCn- r--AcHlf H. IIZEITSCHRIFTE FUER Mr,-EVANDTE PHYSICS// PP 0239-0244 DETER'K1NATION OF THE RANGE OF ACCELERATED IONS IN PHIN WIDE FIL,"15 10 PP M,N-34 P ,q5A. BAc?" pl. /MLASTECHMSCHE SEPICHTE// 00/0,U/197111,10044IN ---- I PP ON9-0109 Pij55101 1-1 TIES AND LIMITATIONS IN PREPARING GLASSES TOPS ANO THFIP SUPFACE LAYERS FOR ELECTPON eul lk*P 0 SCOPE ANIALYSIS BBY IRON SPUTTERING nTr p-ACH, M, //TECHNISCHE MITTEILUNGEN11 PP 0,230-0216 FriG A.MD 33LEET FORMIATION IN COOLINC TOWER OPEPATION 000000039601 000000052978 000000046777 000000014812 000000026057 000000010962 000000014815 000000014814 000000014813 000000014816 /iDUCTUDeREDELSE OVER EN OPRORT HAOVERFLADE NAERBAERENDE ARBEJDE ER WORT FOR /I 00/03/1972fV----'t4----" Pp 0001-0026 PROPAGATION TN AN EVAPOaATION DUCT OVER A ROUGH SEA 30. PP Guo A-TRIFTD-HC-23-424-73 8ACH., J. F. //NOUVELLE PRESSE MEDICALE// 00/00119741v ---- IN0003, PP 0571-0574 THE THYMUS KEY ORGA04 OF 1*1UNITY N i've" c 17 7 0 EACH., J. F. //,N-'--lUVELLE PRESSE MEDICALE// 00/0011974IV000310010f PP 0571-0574 THE TH.Y,;,,US THE KEY ORGAN OF IMMUNITY UNNC 1770 9 EACH, !-E umu IlRe-ir TAP// 0-0/04'/1975JIV ---- IN0232f PP 0D65-0073 Ak"AiLABLE PRODUCTIVE POWER TO BE PROPERLY USED TO SAVE CAPITAL AND -10 BOOST EFFECTS OF INVESTMENT ~l pp jpps "'510s EACH, 'E N4U ! /Hif-D C T AJF' / / 00111 / 19 75r V ---- ING011f PP 0072-0077 AN IV,.-l0PTXNT VICTORY OIN THE MONETARY FRONT IN zOUTH E'IIETN01 6 PP JPRS 66648 EACH, P. /!~,R. (-M. -.ARCHIII FUER LESENSI'll TTELHYGI ENE// ZI/001/1971,W---- r V I IN ---- I PP 0107-0112 FARMED TROUT ~S CARRIER OF CLOSTRIDIUM BOTULINUM AND CAUSE OF EBOTULISM PREEPORT NO 3 NTC 73-103C,9-06H BAIC~il P. / / A.P CH . - ARI CH I VFUER LEBENSIMI TTELHYGI ENE// .0 1) /00 / 19 7 11 V ---- I K10031 PP QC64-00,(A FARMED TPOUT AS CARRIER OF CLOSTRIDRIUM SOTULINUK A A 74-D CAUSE OF BOTULISM ,14TC 73-10ffi8-(Xkl EACH, P. 19. r'l")/00/1971IV100041 ti ---- I PP 0561-0564 A SUPPLEMENT TO THE KOVATS IDENTIFICATION SYSTEM ~4Tr, 73-10304-07b BACHAYEV, A- N. lla(5918A ZA ZKI',/IJCHEST' SUDNA// f PP 0079-0034 .j(,1/00/1975, T~(E STRUGGLE FOP. SHIP SURVIVABILITY (EO, 8344/4070-Te)-76 COM49LETE SPECIAL WHE'Ll S, D. 5. KASELI PROVDA I SHNURY// 00/00/19 71"]---- N PP 00r)l-fj7f'4 ELECT, !CAL CAPBLES 'WIPE AND CrjPDS 818 PP AIR IF TD-,HC-2"W-136~-72 FORSVARETS FORSKNINGSTJENESTE SOM REKVIRERET ARBEJDE 000000024167 000000024181 000000046966 000000033941 000000014818 000000014817 000000014819 000000053177 000000032880 BACHELIS, D. S. 000000018003 !/ELEC.-ELEKTRICH,ESKIvIA KABELI PROVDA I SHNURY// 00/00/197 11 V ---- IN----,. PP 0001-0704 ELECTRICAL CABLES WIRE AND CORDS 818 pp AIIRIFTP-HC-23-136~_72 9 BACHERIKOVI V. V. 000000014821 I/LOGA.RIFV,ICHESKIYE SYSTRODEYSTVUYUSHCKIYE FOTOPRIYEMNIKI S BOL'SHIM DIAPAZONOM VKHODNYKH SIGNALOV PRIBORY I TEKH EKSPERIM// 00j0011972?'.(----,N0003, PP 0193-0195 HICH-SPEED LOGARITHMIC PHOTODETECTORS WITH THE WIDE INPUT SIGNAL RANGE NASA TT F 141769 9 ;_;ACHE.RP',OVJ# V. V. J/PPIKRY 1 T;:K.HNIKA EKSPERIMENTA// 00/00f 1972f 11 ---- PN0003f PP 0193-0195 H1614-SPEED LOGARITHMIC PHOTODETECTORS WITH WIDE INPUT SIGNAL RANGE 7 PP NASA TT F 14769 8ACKERT, H. //'-EPZI'; KA.PL-,'-IARX UNIVERSITAET WISSENSCHAFTLICHE ZEITSCHRIFT 'rIATHEMATISCH-NATUR,4ISSENSC)IAFTLICHE REIHE// 00/00119711-V0020,0002 I PP 0261-0273 EXPEERIMENTAL INVESTIGATION OF SEMICONDUCTOR PUNCTION LASERS NTC 73-115136-20E -.AcHluf A. P. //-VOKLA,DY AN SSSR, GEOLOGY// 0_;-,)!-D0/1973fVo212IN0002f PP 04-53-0436 STPUCTURE OF THE DXJL-KOrPEKTY ULTRAMAFIC P LU TO~l AGI EACHIR EEN A. IP"ir.,'6~,11RES SrIENTIFIIMS REVUE DE METALLURGIE/l 00/00/1975,V0,07200001 I PP 0061-0066 THE DEVELOPMENT OF THE POTENTTOKTNETIC CURVES ClF FERRITIC AND AUSTENTTIC ALLOYS SUBJECTED TO PLASTTC C)EFORMATION ON THE INFLUENCE OF ELECTPOLYTE TEMPERATURE BIST J.Ze' 45 EACHIRf A. eE?j /P4Ef"t0IPE5 SCIENTIFIQUES REVUE DE METALLURGIE// t/0072,uO001, PP 0061-0066 00/00/1975f THE ~IEVELOPMENT OF THE POTENTIOKINETIC CURVES OF FERRITIC AND AUSTENITIC ALLOYS SUBJECTED T~~ PLASTIC DEFOR,,MiATION THE INFLUENCE OF ELECTPOLYTE TPY~~URATME P T "1 36 45 V. IIIT;(jp'YA PRAYTIKA ELEYTRICHESKIM I .; / /1 1.1 ---- PP 0057-CJ076 ff) Orl, 9458, f I F-!- F C Tf, I r Al-0NDUCTIVITY OF MATERIALS DETF_P.M,i,*iATI&14 (jF THE RESISTIVITY NAS,i'A TT F 15(47 P. 11PAPiEp // PP 0788-0794 Y-*~)ENA KAt"HIPIE-VEN-11 LAT' NG SYSTEMS !.;C IPC-57 MAGNITICHESKIKH METODOV SEPARATS11 POLEZYKM ISKOPAYEMYKH// 0D 000000014822 000000014823 000000001386 000000023305 000000029436 000000014824 000000014825 r 000000048 771 .; A. r ~o M NO 013W Wd NO10V 01.111 SfWS 11, 3H1 It) T oriori //NlWVNASV9 3iQNVM39NV WH 10111SNI iMJWnv~ aNn -ijrn VAJ IlViSNIVSHMSM ROL0000000 ti Imokiv; A.LiSP130-M01 NT iNlOd NOjlVNlYVi3 3ili 11 dDSIPI~i iV3H NO Hic9ND 3N0) INV SUOd 3SOU .10 3)h"--rj'?IF4 1 IINI WNAOM 31ONVM39NV mi ini!ISNI 18HVJWiv8 otm -ij ni ~W ilViSWSHMSM aNA 3H3Sir!3;J,// 2529190000000 lj~,14 T H I jl~ S 0000 Jd o o'. //9NnH3sVCD 3H3lliTYH)SN3SSlM AnJ Wnl8313INIWS-3Wl8 ISM, ;KvFWn5)11 RRIL0000000 QOHIV) Hilli ~OIV6N39 VWSVId ING kofliS -IV1143WT 0 -4 x 3 dd ~ZU/00/00 696000000000 1 If AOUN' W H)V -3 9919t 1 1-11 vsvfti dd 9t IH9114 ~ inovs ~t zji;o3 S~3dVdS,143N NVJSSn~ 516L-7~6.L I---- N, ---- AI0000/010/rio MHDI14 ~-IAATVS '~t ZrikOS// ~Wozooooooo .1 IV IA I", H ) llf 2 t,6S:9f.-j vs~N 01313 -'lVNOllVilAV~9 :H1W.3 3'Hi 600-Mri dd //VNllAVN0WS0); I VAHiVIAV// ~99WO00000 krMW113~9 k, T -Old 3HI i Add) S3SA~lj% (OAWd) VNOQJId JO NOlifiqlUS10 ON-V 5~0-1~io Jj .4 ---- N, ~f9LOOA I 6QU/00/00 //G 3H198 NI7101-1~300,49AA 'd3r)j 1?2~Looooooo it, UvlqH)va iK09 Z"-"df dd ~ 3)N3isix3 SIH 30 S*3~ 9A13 iSM SPOIA3b WNISR00 dYil 2LOO-9000 Jd 9H~Looooooo i 8nN KI 'A~i Irl H 3 V 91 S~Jr 8d ZL G3SSF)3SlQ SIVI~~31VW IiV8 3liS3WOG jo 33n JJJO-6Z~0 dd ----N'----A"~L6L/01/O0 //NiNH,,3invan39 miKv/ 961~Z0000000 ls~ok IN KV 14 H3V 9 6029 3~jr dd L Q33SMSI~ SiV830143Q IV83811 AO ~N3W'dO13A30 -IV3190103,011 2200-600 dd SOOON'L!~00A'9~WSO/00 1/00UVWS011141 QdQl// UM0000000 MIL0000000 6iSO~0000000 LOLL20000000 L~0LO000000 ORWO00000 ~LLILOOOOOOO ? Iri ~ 9 -) ~, " r 9 "fir) liv 1) (jl,-So,4 NO 1j, )1,00 44 jo dri cmiii3s uy quavonw4rii 3Hi ti,,, 5ooo jj 1/ 'A 'V If n I ~M, H'i v a di 0 3 ~3 0 IS R 03 W-l M H) Q, K00-LL00 4d loorjN'----A'11Wlrj/Cl-0 /I I) fd'~; (j-1 I j ~,S 0 8,4rjj~ I/ 'A -V IN I ~blll ii~ ~ a 9 12 15 S 6 11 F r4r, 9 ~', V JO 0JSNVK lV3H M 310131JJ303 )IWVNA00~3V 3Hi NO ~313tfftWd NOI13V83INI sno)slA 3Hi JO 1)"-AJ3 100-LCOO dd I ---- N If ---- AiUW60/00 ~?Mooooooo 9J-~10 '1~8HVJWM~ Qklfl-ijfll 30SIA30/1 a S6-11-0~33 dd S~ N3VUV 10 319NV JO N0193~ 31OHM 3.41 ~CJ S31ilSN3(l MOI AN3A IV AQO-a OiNgM V A ~9ASNW~l 03H 3141 NO QNV SIN3MAJ301 )11WVNAOO~~V 3Hi 2ACHURIN, A. V. //Elc0N.-EKO,N0,MlKA I OR6ANIZATSIYA PROMYSHLENNOGO PROIZVODSTVA// 00/00/19750,V ---- ~,NOC104,. PP 0003-0021 SACHURIN INTERVIEWED ON ROLE OF INDUSTRIAL ASSOCIATIONS 13 PP JPRS 66280 RACHUR 1 A. V. E CON. -E K ONO,'-';! K A 1 OR G ANI Z AT SI Y A PR OMY SH LE NNOG 0 PROIZVODSTVA// 00/00/1975r)~----,N0lW4, PP 0003-0021 BAICHUIRIN liNTERVIEWED ON ROLE OF INDUSTRIAL ASSO-CIATIONS 13 PP JPRS 616280 BACHURINf A. V. f IE CON. GH ESKAY A G AZ ETA/ '10 / 'V----,NO020, PP 0009 .055 119751 G PRODUCT! ON ASSOCIATIONS UIRGED FOR MANAGERIAL E F :I Cl E,kl CY 6 PP JJPPS 64007 EACHU'RiKIf A- V. //ECON.-EEKONOMICHESKAYA GAZETA// 1") O'l 02 / 19 7 61 v ---- r mooT 'f pp 0021 SCTENCE-PqODUCTION ASSOCIATIONS DECREE COMMENTS BY A. V. 6ACHUPIN 6 PP j P P S; 6 7 104 4 8ACH~Q?Nf V. 1. jrIT ,M I p f , ' 1 041 E zrAY A UR r I YA/l E rii 13 0 0, 10 0 111968, V ---- 00105, PP 0040-0042 TH FFECT OF ULTRA HIGH FREOUENCY ELECTROMAGNETIC WAVES 19M THE HEALING OF DONOR SKIN NTC 75-103(13-06E it SACIA, MDZEJ MIESIMNlY, NAUKOWO- TECHNIZCIJf SIMP// Oo/ j/19760, ----,XCff-'tO2f PP 0062-CJ064 ,M-~ TL jo'~~ FOP EVALUATING THE POSITIONING, ACCURACY W NC MACHINE TOOLS ~-UO COPYPIGHT P40 REFER OTHERS TO FSTC c -76 ~F,*~'.,IF STC-AST15401 -163 5 rl r fj A. L UP //G.EUTSCH, 6ESUNMICITSWESEN// /00/19621V0017, f PP 1839-1845 ON THE QUESTTON REGARDING THE iNFLUENCING OF "'P. P EP y p P'll 4CESS AND METASTASES CAR CONOMAS BY A. rOK81,4ATION Of RADICAL SURGERY AND CYTOSTATIC THEP AP NTC 74-11237-06E 5ACIASK".. M. 11pDiEr,;LA0 GORMI CZ Y rjG/00/1974, 0030,N0004, PP 0222-0229 mr.,HODS F-,P WrWING LIABLE TO ROCK BURST' jj it,, h E 4~ THE BYTOM COALMINING 011JISION - 0 F .4p, c--f5c*? EAMI P. M?P~IE~~ ()PTTf - 1 .5// rjrj/r,iri/1971f~,1001~j/Pf(JOrj3, PP 0535-05379 METERVIINATION OF TIHE INSTPUIMENT FUNCTION OF A FAsky-prp()T INTEPFEROMETER by MEANS OF A HOLLOW '(,ATHP')bc THORIUM LAIMP AND OF THE LINE PROFILE Er--IITTE~l 8! THE AMP 000000019339 000000019848 0000000091707 000000048019 000000029819 000000074015 000000014834 000000047108 000000014835 92~~Looooooo 2~S~Looooooo 09~tooooooo U9290000000 13001, 3-~// 3N3d rf if ~%, ~" ~ I ~, A 9010 d9 -i IV ) I 4it, M 3,i 66%0-5~fjfj Jd N "S t t0A "I L 61100 /00 W N 110 NV H S 13 el S -13 V S 3 AV A 3 IJ C~ SIN 13 IWO-L5~0 dd OV01014 ~3041 31W 63VP~ S,,")/ JZ51~ 1 15 T 4; 3-133i3 IV n 1 S13-1-119 i SY 3 A-isnonNIINO) io iioionoo~d 3Hi Jr., con3,.,sy iiros 9L6L 3-NrJ( Z-916-1 ~,Y~-,' 0" //3)N3HJNO) 9fillSO SAONIIINO) 401)V. STVIN-IB~111 5IN ii i~vd /- 0~91LOOOOOOO K 99 LOOOOOOO 66SO0000000 ~�90-5790 jj 14 'o ou N ri o 0 0 //Poioi3e V1 30 A SVO-SAV,~ S3Q S3rioiwiH,_j mvio.,4i s3q 'r -H 3 >11 D v 9 6L665 S~-dr d 9L 037A-IVNV S~D)JOM WV~J Jrj iNOW16ISSIV jrjhl TPJ Tlf ~~j '0-6900 dd iLWIGAGI L Ki L I bi i j 0 K, -1 3W 3 ~U 19 9N I I OP. NOUV3131611A CNIAN11 SS08) J133 3L~IiV~3&431 Hr-11H iv 3SOIA-i-13) i9~0-�M dd ~L61/00/00 9 9 NOISSIWSNV813131 S'NlSn llqnbl)3.d3 on;nco z5j KgWoooooo L2 0 LOOOOOOO 9COLOOOODOO arios 70002--N 0? 3~,il SMQ810)3~ ~fj~ 3) TA3Q DOLO-1600 Jd ---- N Noon X16US0,167- //313NnSVhjin :e v)iisn)v 30 IIVN ViNl~q3RJOD 'J-~ V dd 9 0398n SD~nOS38 A90N3 10 3SQ OAO'6641 5000-iocio 8d i ---- -.- //V) lW0,140A V IV TAI T)Vq lveilllv n. 9OL6S SbV dJ 0- L OMOd )I~0313 9NIl',40JSh'V~l NI NOISN91 HDIH-VSilf) WOO-~200 Jd V ) 113 9 ~3;N3/ nl)ve )IN 11 i08 /1975? N----,, PP OC118 -0020 NEVES AFFAIR DETAILED, EXPLAINED 6 PP Guo JPRS L15425 BACKMANN, RENE //LE NOUVEL OBSERVATEUP.// 00/0011975, N ---- I PP 30 JUN - 6 JUL 75 M1541STER ADMITS 'REPUBLICA 5 pp IPP , S L15404 SACKMANN, RENE /hE N-,.^)UVEL OBSERVATEUR// 0f)i00/1975,'.,'---- N---- PP 0043-0044 28 APRIL-4 iMAY 197) rnS-PCP AILUPUNCE NOT NECESSARILY BENEFICIAL 3 PP FE51IS-~:EU-ANNEX NO 24 2 MAY 1975 BACKMANIN, RENE //LE N',-JUVEL OBSERVATEUR// f v---- m---- PP 0026 -0028 0 4 / OK'- 119 7 5f 14TE6AL A I TI CAL DI SAGREEMIENTS UPDATIR* OF 1, V- Pp'.~VIDED 5 PP U0 'PP J .5 L/545~ EACK'Z-HIJESE~'AMNI 0 //pp,~TOPLASMA// P? C1049-OC160 EMBRYO FORM,AT-ION BY ISOLATED SINGLE CELLS FROi"ll TTLSc.UF- CULTU~E OF DAUrjjS CAJR0TA T~ - - sOel, 4 c 12 84clliu! AS, /G A L V AN PP 0505-05U3 R-P- ATjk4r, EATHS CCiPPE IM .~'T r. 75; - 125 G7 -11 F 9 RACSKAII J. !/-KC~RROZIOS FIGYELO// FF` 0112-0115 LEAD-SIUCO-CHROMATE AWICORROSION PIGMENTS NT.r 75-12588-11C IzArJACH, r,?.ZY;ZTfjF /jPP'ZEGLAD KrILEir;WY PRZEWOZrJWY// 00/0", /1977, IN PP 0012-0016 60,1~'. TRAFFIC 81 PA"IL EXPECTED TO INCREASE 9 PP " P P S 6 9 07 0 4 eADAEVI P. S ' / /DO?'L AD fAKADEMill NAUK SSSR// 00/11/1973/1#10~13,?40004, PP 0949-rfi5l DIVEEPSITY OF STRUCTUkAL HETEP.OCHROMATIN IN 'HIPONOMUS THIJIMP1.1 M. PP 1 P V C K A FR 0 VOJ 'M S K E C H. r MI KY uo/Gr,ul,y6?,,V ---- IN ---- 11 PF, (J048-0(Y;2 A!-',O PP 124-lr~/174-177 180-203,214-255 .X I U A! F OP MI T PP Y (H E U ~ AL COP, P S 0026-00M CONFLICT POLITICAL 000000014460 000000020966 000000021140 000000014843 000000050806 000000050772 000000068711 000000014849 000000015644 5)M00000000 vivirl. Ov, , i (,;,j 1 119 ~s ~* i" ~, Jd 0' L q3 Z ;~l I NY 081v) N1 S1014 AW11W Jo S,3/11iAf9f) 69- P,9 d4 OS 1V IWO-ZLOO, dd ---- N "---fl "S L 61, 1 t (J/ AC~fj ~_-jV Zr 0 41 56000000000 L 6 S f S d8 5 9N11N3()dVH 1HW).U0 40 3333)0~84 3141 7 1 H ic,O(J-L00 dd 'LQCj0N'----A 9LW001/010 66LLIOOOOOOO "d SMO-LZOO dJ IlQrf~l L~ 9~ LOOOOOOO 'n 1. r; I ri v a 009 Sulvi'dl Ocml NV 1JSV) 3H1 10 S3AM3~ IV 'Dd31WwC,) Mv ~H! LWO-0ZO dd --A If 69 6t /fJ0 if,, 0 3 ~ 1 j4) HS ri Av 11 dO)~ 3 Id 3 1 > S K"i4l / M~Looooooo N, i ~iSz ~tl' V C~9 V1109NC,W N43iSV3 Jo slisodga hibc-ril-41 jr, 1-1 r5 IV M~-L?LL 6d HIW9 IdISSIPS kV .4 S~gMoooooo 9 Z- 1~0 60-R-i P, )iS j co'd 803 IV ) B-13 H3 W 1111 1W 3 H! 80 J ~ 009~,N%T' 8 ____N ---- No 2 900 000 ,4J A, '~96L /00/ o8j vNJn~~i,,48i i ~~RM000000 9 I 1- 170 60- iz- 1 3 13 Alp"111 _11", ~Oj 552-~L2 14 02-09L 'aL-t2L dd OSIV 2900-6f,00 dd ---- N'----A'P6L/C10iG0 i~95LO000000 V, Q v 9 SdK') IV31143H) S52-ILZ .4 MZ-09L jL~I-ILL dd 0S_.'V 2900-0003 4d ---- Kt A 1P6L 1010 ! CIO U09LO000000 IV 0 IV 94 S d V) IV D !'W 3 H) A 6v i I I itw 3 ivnmv ?900-9100 dJ ---- N'----A'W6L/C,0/00 //UN13H) gNS.43fOA OJd VNDA418d// LZ09LOO00000 9,9 1"] 1) s d 6 f~ dd 0 L 914 IN TV di I 3NNO, 4 3 d ~-j 3 1 di Z~ PA OU 03 3 if i I A/ L V30NP~3 0191~ AbvNonvis v oi i4nifj3w, NI 3AVhl N01333~,JWO) V JO NOTI~V39 Jc? NOIONN49131* ilLO-LM dd //INIIVW3iVW AON,-131I-ISIH)AA I TNIANHigDl ASO~dOA 'WO~IQSi WAN,1311"ISIHDAA S IN113N~39TX J()jjjSNj ')4-S L5ROO000000 A 3 i4'j 10 V 2 IL )3ij-ArM-i 0 lhqAO13-,SSI 3ADS3H)lS)r:I'i0TSlcjS/! /VkT U9MOOGOOO dd ~i S43Q11fl9dlHS 3H..' NO 1~00-600 4Jd MIS 195LLOOOODOO N 3LL-z9N~-N DIAHiN~S OW )MIA1.1"G" 9NIIN18i N1 KlOllV)l-lddV JO SGOHi3W lV)l*WrjNrj)-J 09so-ISSO d~ M~0000000 iv P7i69 I-ZL4df dd j 31511drV 831VO 13 V H."i 1., 14 >,' 6 3 'ONVIOd NI iNMA01-1 r,(Jli!SfjdjO S3SSA)S 10 did-IJ A 'Zi 6L 190 '192 06LSZOOOOOOO 3 A] v 9 SW13"larj~d cwv ?f-l JO 31VIS '3313TH3A OVOV 80A NOISIU08 D184031:3 5790-Li9O dd lL',OON'7600A'iL6UWQ-o SON20000000 '~3(!VER &M-A li v3vN S143190ad 041V lziv 3)ii 10 3lViS :S31)IH3A OVON wi ,~,cjisinjosd S190-H90 dd ILLOON 7600A'iL','L/LL/()O //V 39VDSnV iJI~HJSll3Z ?L5M000000 .3 , S30Y2 10629 S~ilir dJ 9 ~iIAMV SINVId 8929118 131 IDS 10 OA~i!S 2000-LOOO dd Izooo t4 ---- A ~16L/00/001 O~gtLooooooo d iAONN3i5VG Jd 6 ~33bV) ly3lil-l-Cid SIH 30 SVIOWgW SIN110338 Oi3lNikl NgMi)! ~000 dd A I"tW ;1-1/ LO V Al S Q OA 7 10 8d V X IS IV 7 11 V 1401 AV I V IS IV Z w iix 31.,,- ')1) 1 ~sg~Looooooo "A Is 3 hl' I v .9 d d' 9 SdOn 3S-Ind No S t40 Tj lQtjo) -1*1 ) 1~0-t~) wo-quio 110AISAVAZrjH>,' 3A0AOR63711 IW~Looooooo r) Z7-~159 ja rL siitm qNmiina-3NiH)vw to o rrj-~ igumis,~3,j u-st jj 51 C)rlv L `o2 rin 6LOO-LLGfJ Jd .4 SIU/ lrj/ S? ?~gtzooooooo I ij 1 s i6s,9 -~dr dd L? SlINn -;vimncmi 13NNQs 1-1.3 d U'll Ini . Lt ,g2 Ifir V 'L7 Cil-,( 0,311L Wo _ ~LrJO JJ VISIA38-*3RA3~1/ U0620000000 wl I -i A 1 1 N I ri v a d,4 VINV140~ NI 1118IN33 -1VI813MINI 3HL Jij Si33dSCsdd S L NA r 9 'U ON '5L ~VW N '?2 ON '5Z Wit 9L '02 ou, &00-MO dd 09H0000000 OSL79 SW dd OL 03SS3diS S38OV3 10W3c~vsfflw J0 DinllNlvei ~Loo-2100 d4d ViSIA3S-*PA3~// Z99LOO000000 Kv 1 -1 r1 i 114 i awl 9 9L179 SdJr j1d 5t s3M) Jo 3c() ONIV Dlulilqiv~i .1 t000N'-:--ASL61(t0/io //V)IWMiO)3 VISXA3~-'gi)Ag~// M 500000000 'filoval 7 9 3 biL' 1, ?Loo-OLOO dd If ~ZOONI ---- A Jlt6LlZLf l? //V)IWONO33 ItO500000000- NVTmi s9zz9 s dd 9 03SSn)310 S3III)VJV) IWJSNV8I DNI21WIIJO 809 IVSOJO~44 LLOO-OLOO dd ---- N$----A I ILWS010 /IV) IWONW3 VIV --Ali 259~Looooooo uvrini 'NIOV-4 660?9 SM id 9 3SICIA03 9NINIM IN3W39VNVW NO INNWO) SIN30AIS N913SOA LtOo dd //V3114003 ViVIA/l LsqMoooooo ~oj I -I r, I 'N I ov a - L99LOO000000 59660000000 LiOL90000000 999MOO0000 9ZHOO000000 ~ZWSOOOOOOO 92~00000000 MMOD0000 RM0000000 111 L / ~ av WPM- I v- Ov v qV to ? J 5 0 3 M, 3 1 A J 3 1 N' 1 W 03 Q V 6I-Ifiri girio dd Ig Ii , //3jslW)l 30 3SS3~~ Vfi// dd 9L S3NIdfl4ajlS dV31)FIN N! 3d3)l4S4C,'All 3H.' JO NOliV)IJTW(J QNV 30IXOTO NOQW) jQ lifillINN113 314-1 MO-LOOO dd -- - -.N /---- //SHIV31)nN SNIWI%I-SnOS S30 30HJSOWlV,l 30 Nolivmjg I Ig nf)lnrjq~m) zvq rl,3 1',4 1-13 -1/ 1 . " 6?6Li S~dr dJ I OUIVNIJ iV-04SNV~dl 3141)ilk, P-) -",,,13-!C4cjdd MO-OLOO id A 19161 IC/ S 'IV)IlIIOJ 3AII33IJ3 SV N33S 3MVNIA ON"i '110 ety6_4 ,j00 -Jd ~r 9 ZO ~ 9 S dd LZ 338W 608VI UIVPIMN JO SD43h.106403 JO !3AbOz- 2LOO-SLOO dd ---- A ~LWZ0190 OOLL9 S b,~r dd 1201i V216V 90130 dd ----A'9~6111/X)/&~ lil Iv 6- IVI I ]N;lv , '260re 66019 S ddf j 4 9 1 K d ill S KV ,.g 1 sonv-, V3OV31 ~VVNOIIAIOA3~d NIQ-IV MN OWWHAW HIM h3l,%~:hNi dd //ojQvr--,v 8rvj--ivll QVWWVknV! Q.VS 03SIV~ddV S31bINH) WIM HIIM 3041 S0,W-10.~ WO //3N7)lJ\IV8SV7 DNA~// 'nsmove ZOV4fg S Sdf dd VaNV9V80d 30 SNV3Wf ?900-5500 dd ---- N It ----A IILWONOO //VAI9O-ICIK-'AlSd I V>10013141// Isl a A3 0140V 2 22LOg Sb,4f dd S S33SDO~d IV)Iq.OIONH.131 9NIIQNVH 80J SOindwo) JO 3Sn FATAH LEADER REJECTS CUSTODI ANSHIP OVER PALESTINI A REVOLUTION 9 PP jP~S 67015 BADYAGIN, A. A. //PROYEKTlR0VA.NlYE SAMOLETOM 1/1972,V----,N----,, PP 0164-0188 O-Q I Or PECULIASITIES OF DESIGNING AiRCRAFT FOR VERTICAL AND SHORTENED TAKE-OFF AND LANDING CHAPTER 10 79 pp A.TPfFTD-ID(RS)I-0693-76 4 elADYAGIN., A. A. /1PROYEKTIROIJANIYE SAMOLETOV// 1 V ---- N---- PP 0226-0420 0/00/1972f f f 0 f DESIGUING OF AIRCRAFT (SELECTED CHAPTERS) 72~ PP AIR IF 7fD-.-D(PS) T-1442-76 F-A0YC-TMt A. A. I/PROEKTIROVANIYE qM,',OTEV// PP 0164-0188 CHAPTER -if), ZIND EDITION NO ENGLISH TITLE *FT~ ID(RS)I-(Y,,93-76 BADYLKINf L. YE. I/PPOELE,!-,7Y DWINEEGG VOSTOKA11 -0-0 / 00 f 19 7 5 f v------ riOO03, Pp 0210-0211 0~-'LECTION OF ESSAYS ON CHINESE PHILOLOGY 1 PP jPR S 66M6 BADYULYA, A. K. I I AVTO 61 L' 14 AY A PR OXY SH L E NNO S T' / I 00100/1975 I----,NCOFJ5, PP 0041-0042 TrIAMSPORTAiIOM OF HEAD LAMPS FROIM PLANT TO P:-AP T ARM FSTC-AST-20001-001-76 P 'D7141 ~4y Ali f 5. A. I 1610" Or; 104 ' SKI I Z H IP, NAL AP IME N 1111 00 100 / i9 7 1 11~0: QZ4 N0001 Pp 0098-0100 f f CRAIMGES 11-1 RESISTA?iCE OF BIMOLECULAR PHOSPHO- ,-!Pl~ mEHBRANE-5 DURING ADHESION ;qTC 75-101034-Wy, KPZYS27OF //PRZ E'ILAD TELEKOMUml KACY JMY Gr.vfjl/1975,,j----,Nfjfj0l.p PP 0004-0007 '-r~N5:-,PAX6;E ~EVELOPMNT OF ELECTRONICS IN NATIONAL ECOW)W OUTLINED 8 PP jPR ~ 646091 2AEf Y. P., I H."d Ae A K K14A KWAHAK KONGUP// PP 0CJ7,?-0rk2 AM IN'VESTIGATIOPI OF OXYGEN CONCENTRATION IN THE Al t-,'f KX51LECI)i A? S! EVES ( FIF ST R EPOP T) 7 PP All P IF Tb-fiC-23-283-74 4 .9AEHPf D. H. I /P~P UINSIOFF -WAERME-rP AFT// ""' 100 '19 7 6,, V 0102~, 4.r)fJfr) PP 0351-0356 J V THm.;'rjb'f?.1AXlr') OF LI(JlJjD-,,jE,rAL MrHD GENERATORS ~FST(-IMIS 18601-018-77 000000048520 000000047190 000000052811 000000037930 000000024976 000000021720 000000008812 000000014857 000000064605 a:) I c)v 9 tz " IV WV 1) j ". v I j v 3 1 v " ;. v Y~ A , j . , ~'. -, JZ50 id 'L LOON '~_6,00A ~2b.'V L k /00 3 A3 N'o y 23-1 3s// MIL0000000 swv3w Advilixnv. 011v :4011nalvirlo ljrlei3fli 3Ki. ?)~L90000000 9NjJj3SrjlW83Hi 19 S31SVP, 3AIJ)VOT(jV~ ~rj N 9 091590000000 I)J3V 8 fjrwj_HO~L_~2 3iN S)j135vPlilh'v Kv~o 10 0010310i aNv WS110-2VIN, 119i)10)VWl~,ldHJ I~ ll~ i S I W _r kl' ) zORj-L6LO d8 I OLLOA'2L61.11100100 //9Nnll3Z-8D3Hl0dl z9q~Looooooo Ile It L IN39V 3AU)V A-IHDIH M3N ,e .4 &1 8H 10, A90'1105)V'WWH~ 3,Hl ~91t-i9iL dd 61.0of"696tio"aloo eoi-1311 1W 13KUiii LML0000000 v 33iS 093J^-H9IH (~02 NON) 9-2 ~-9 S j0 S3l!'438Cj',uJ PWI 30 i)3jj3 3WOS NOdil SNOTJIQQV 13~4)7 ISLO-55to dd 1~00014'LLOOOLL6L/00/10,0 //31H)1839 3H)SINH)3i A30-/-- 092~Looooooo &n9 dd 9 Lz Nnr OL-6 WnKJ 831d0,11119H -iVN0llM31,%'l H16 U0-060 id I ____N ---- A 1 ?261/60/00 //NlNH)3l8H3M// 6500000000 NNVW 0 H I~H_.IV9 V s U, d N W ~vq oo~ 011,dn S3MSS'~d bOJ biv QNv ~HN' "20) H) 20 FN '2 H S 3 S V 9 3 Hl J 0 1 N 3 NOd X 3 '011,40 811, OS 1 0000, (ld N'----A 2Z6L/ZL/C(0 //d K-W M DOJ 01 dn 3WSS3bd JOJ M M i HN ?03 IHO 3ld0blN3,cS I ' // - MtLooooooo .0 H ~H3V_g S8006309 QRW IV13W-011(1011 SO I j v d) - N, 311 Pi- j 10 kN ul 3 ea tiTC, 755-13035-ff~A EAEF" G. .11. 000000014863 /ISELEZIONE VETEPINARIA// rjr)1ll1lq72fV000Afr400llf PP 0573 OPAL VACCINATION OF FOXES AGAINST RABIES _._-Z4T~-~4,T-23-1517-73 ;l; 'A C'Plo HANS 000000054945 / /WI R T S CH. AF T SP E CH T (P'JI001197A ~~'0001 PP 0013-0016 L EG Al ASP E f 7 S 0 F C E M A I MT EGP AT 10,14 DI S r IJ S S E D 9 PP JPP 5 671.47 PDAE'P / ~4, 000000014864 /H All vi A- s ri,,,'L F F AMR T - 55 0f 1 F F BAU -H A F E N PP 2254-2?55 THE MODERN Vol TH. -SCHNEIDER PROPELLER AND ITS DEVELOPMENTAL TRENDS 8 PP C, ljo NAVSHIPS TRANS NO 1405 BAERD, 5. 000000014865 f/FRANCE, OFFICE NATION D'ETUDES ET DE RECHERCHES AEROSPATIALES PUBLICATION TECHNIQUE ONERA-TP-982// 00/00/197lip Pp 0000 T4E STUDY AND CALIeRATION OF PRESSURE TRANDUCERS I PARTICULAR ENVIROWMENTS NTC 73-11901-148 e-AERMANN, 000000014866 f/GENEESKUNDIG TIJDSUIRIFT VOOR NEDERLANOSCHINDIE// OG./0n_/1917,V0O57,N----l PP 0131-0137 A S114PLE NETHOD, FOR DETECTING ANKYLOSTOMUM (NJ:.MAT0DE) LARVAE IN SOTIL SAiMPLES ~0'C 73-12277 - 06E 000000014867 //nluTAERTECHNIK// 00 107 1119 7 31 v ---- /N ---- f PP 0295-0297 T*n.ol !CATlr-,*NS OF INATO CHE,1111CAL 'WARFARE RESEARCH f T ~Z DISCUSSED 9 pp j;:,Ps 60396 -E-AEUNILE.R.. H. 000000014868 /,l,'-t0TijRTECM,4!SCHE ZEITSCHRIFT// D0/,9(',/1963lvF3024lN ---- I PP 0299-0302 TESTS ON SCUFFIWS TRACES IN AN AUTOMOTIVE DIESEL NTC 72-1516,5-13F 000000014889 Irigc CHAYA 1 PRIKLADINAYA KHIMIYA/l' 0-0' / 00 / 19 7 2, ") ---- fpiO00141 PP 0009-0017 lE-!4-Sl'METPjC STUDY IN EINNRY SYSTEMS Of CHROMIUM MO I-Y R D E M UM AN D T UNI G _^- T E N C Aq YO N Y L S k' I TH N I C K E L C ~~ BONY L LVFT LIVT-1~3 B A EVI A. K. 000000014890 /lOaSHCHAYA 1 PRIKLAMAYA. KHIMIYA// 1!----,Nf)004, PP 0025-0033 130/00/19721 STUDY %',F TPE 'HEPMAL DE0,MPOSITION OF IRON BAEVI A. K. /lOaSHCHAYA 1 PRIKLADNAYA KHIMIYA// 00/000972,011--,N0004, PP 0025-0033 STUDY %',F TPE 'HEPMAL DE0,MPOSITION OF IRON IT E T R A C AP 80 rN Y P, ' 5, 7 119 2 1 A-AE'll."yly/ yu. 8. MOKLADY AN SSSR, riO/Oi/1976,v0226,110003, C:;Prj',4TV1, AND HO-r,.r,0NAL 51 Al' 1, E 5z CCOISU! TANTS B1010GICAL SCIENCES// PF, 0729-0732 CONDjTj(jj45 OF T",ATURATION NEW y(jp( P-AEZr Lui~~ //8014F-Mli All 7 PP rJfj4r,1-0041 ,. j 1-fj,~ / 1 ^~ 7 7 f SE,-fA.TrjF: CALLS FOR BLOCKADE LIFTING IN PP .97 P. FEE - E -K TP. OW AEP~ j'-',E I N T EP IN AT I ON AL PP 0501-05CV, INDUCTION HEATING WITH MEDIUM AND LOW FREQUENCIES NTC 73-10025-09C BAGAEV, V. A. /MOOKLADY AIN SSSR PIOLOGICAL SCIENCES// 00/01/19?51v0220,#Nbo0?1 PP 0489 -049 2 PERCEPTION OF THE SECRETORY PROCESS BY RECEPTORS OF THE GASTRIC MUCOSA ce eACaAEVP V. S. ,'/E.'-'SITONY V POLUPROVODNIKAKH// 00,'00/1971/v ---- fN ---- I PP 0019-0031 COILECTTVE PROPERTIES OF EXCITONS IN GE TRANSLATIO FROM MONO NT.c 73-12200-20L Sh-1r_A.RYATSKII,1 Yu. A. I/DOKLADY AKADEKIYA NAUK SSSR// PP 1161-1164 PROE-ABLE iXECHANISIM, OF THE DECOMPOSITION OF MiARTENSITE 13 PP MN-25, P NSA 8AC-AYUTfC1j,NnV,p I. 1. 7,1PPOMY RYBOLCIIIISTV0 EKSPRESS INFORM ATSIYA// -011975f ---- PP 01-0014 1010, V NO003 " 0b 0 PR02LEPIS in RESEARCHING THE BEHAVIOR OF ATLANTIC :-AUIRY aETVEEN POLES OF VARIOUS PARAMETERS NTI 55 7 -r%Pk 18 1 TT 6 - KH. /fDOKLADY AKAo1cVtj-T NAUK SSSR// 00/03/197& V0215f ~40003f PP 06164619 #juP-.4Tj---T411,'E 1?4V'S'TIGATION OF THE INFLUENCE OF A T H ;-: AVY A.,rjM ON ELE-111 ~4TrRy INTERCOMBINATIONAL 000000014890 000000060455 000000073327 000000014891 000000034296 000000014892 000000014893 000000057957 000000006206 MW000000 ?LLM000000 05M0000000 OW20000000 ~69WO00000 M520000000 ~60LOO00000 r SN011)3-JN1 TVN11ShN1 j0 SIN3.1 3Aiivsnv3 Jo -63~fll, ?,'I f4OT1)3i:,k1 133-,61G 9LOO-~100 dd 200,f)t4'610fjA'IZ6L/t';,9/,'JC) //vAi6viNvS i VN3~iji)/ ,! v .9 .1 W A v, S, t, ~, 91V 9 0?029-9L 1-1 Slik--, 361Hdd4S 0M.' 9HO J8 N d t~& 10 11-Ij LIP, /13b1Hde-vS M AgnJJI 'S -H IV,-,ovvSv,,1c--,vq TU71 Si)3dSV )U309 319!SSOd S11 QNV 3111VNC-Zb%13 W08J )113N901 NI N011nBIM11 1N-'3W313-33VS1 ~560-OSKI JJ I~000N"?120A"U61100100 //AHdVV9O8Ad If 8SSS Nv A0VIYOU/ *A~ A 0 b",f S V Q 9V 9 0HS9 ~Ml' dd 9 W31SAS IVINO103 Is Ilk, 1 3HI 30 3SJVIIOD 3HI NO NO1011),41SNI IU111-14,d Mo-~900 dd dS~0ON'--A'S16UKI/clo //IIS HAINN3HM600A ISINAW"WON// "A01-AJSV0VG 11 TV C~ 4, S1401 "AN HliM ~CjDr~t jrj I I J() iCJ%-969j 14 A' s, as S S , I //SMAH-~ 0 e1i) SV (1 ~,-l D IS kj4,.l 40 901 JISI, 1 S 6 3 S v -1 3 1 V i S C, 1 -10 dOi V1(j3W 3AII.~V SV 5Wj1+iU ;,I dpl 4-,, T H I I M S 13N W 9 Wlrik T.Win IV -Wf I I ~, 1 3 3 Vv ~LRJ-019) dd j //S)13~Hd 131A'53 8SSIS W S R;4 A 0 3 V 0 (SIN31?403 JO 3-19V1) *3VIWdd~S 110 APA 927-1L2 j0 a4 I- ~00-0?1 ---- N ---- A. A 0 S .jj 00 Z/Jjt 3i4l iV SNOIJISNV~1 301ovHI SIVISA8) 53U~31d4")'dd 63---Ij~j 1UL 9M dd //S)ISAHd 0103 4SS-3 Nv 0 VY - V 4 5~., S s 3 S is 3 0 j V JO 3)N3n-IJNI 3HI JO N01091IS-JAN! 3 1 ~V I T J t~-V U90-900 ~4 iooow,SLZ(J(, ~ZU/icurxj F it ~'.. A, L t ( i ~. A 1- -1 L) 10 ~ M, t f,; A ~ r H A. -~ t 000000074741 XN ZSSP PHYSICAL CHEMISTRY// PP 0362-0365 CATALYTIC PADICAL DECOi*,TPOSITIOIN OF ORGANIC PEROXI ~E 5 r)?- PLAT! NUM 4 PP CONSULTANT-': B(JREAU 5 ' YA r. YE, 8 A~ b A S AP 411 11 000000014894 /r- P 0 F-~ E ViT N AD E Z H 140 S T.1 "' S TR 01 T E L' NOY N E KK A41141 KE PP 0160-0162 E""PLOYMENT Of THE STATISTICAL ~%IETHOD TO INVEST IGAT TvE STA.8-ILIT'( OF A CYLINDRICAL SHELL UNDER THE AINFI-IJENCE OF AxIAL FORfES 5 PP PpHPp.D 000000014896 ~,'D rA 19 7 4 PP 0019-0020 C0,xPUTER USE IN MIED11M, At$() SMALL ENTEPPPISES ~-"rfj"-FD 5 pp ? 4 BAGEHORN, ER4ARD 000000002226 j D I E W I R T S CH A F T I 0 008 / 19 7 4), 1.1 - - - -,, N OL13 4,, PP 0 0 19 - 002 0 COMPUTER USE IN MEDIU'ill AND SMALL ENTERPRISES DISCUSSED 5 PP jp'~Sz 6-3124 eACIER, GUSZTAV 000000001628 j/K0Zi,',A1DASAllI SZENLE// 0/ L 5 7 --- 1"; 19 41 v - ,','0005, PP 0525-0536 0 MADEL OF FIFTH FIVE, YEAR PLAN EXAJIiINED Pp p R S 6 2 4. It 4 BAGGE, E. 000000014897 l/GESELLSCHAFT FUER KER NENER GI EVER WER TUNG IN SCHIFFBAU UND SCHIFFA.HRT// TO I O'Cl / 19 7 4 Pp 0000 SHIELDING EXPERIIIENTS IN THE GEESTHACHT RESEARCH REACTOR 197 PP -n-3r. P NSA BAIGIN'SKI EDELFRIED 000000071718 , f If", AMP F TR UPP EN / / ,'---- -------001rjJrp1975 *,Nfo003 Pp 0102-0103 . ? 1 G TNED FROM 'ROOP TESTS ~IITH THE Al LEOPARD 2 TANK' 8 PP GUC, COPYRIGHT INFORIMATION REFER OTHER REQUEST TO ;STC ARM/FSTC/AST 112'011-00,14-75 A A-~,:TNIZKI EDELFRIED 000000028D50 - , Y F TP UP P E N 1 /191 PP 0702-0103 KLIO',P~EbC; E G Al NED FP 0M. TROOP TE STS 1,41 TH TH E LEOPARD 2 TA;NK. ~-FSTC *S-11201-0104-75 B A53 1 P -Z AD EF. Mo. 000000014898 //AZER8-AYDZHA,114SKOYE NEFTYAt-40YE KY40ZYAYSTVO// 1. 1 - - . I-~ 1 -1, -.. ---- et- ~. Nn I ~ C01000-WOO dd MON ---- A !L6U00100 //'VAIS 131108iS V ~ I S I V 7 1 NIV R>.' TW- HO :i 1,41 At 96Z690000000 t: 6? V-1 3 I'll d r- dd S3NIH)VW ONIA'XII HlbV3 30 ~43Md3S 60H 1 Woo-SLOO dd If 9L 6L ?CI /G0 MIS 13i. 10KS v A l3iv 7 'ijinwv i LLS290000000 .0 A, "I ~ 1 9 621 / I S ~,!' i-~ pl 9 dd S S 3 N I H V W C-) N I A 01o.' H! W 9 J 0 ~GK 0 j 3 S ~ 0 H ID N' 1A 0 i 12W, 1 9LOO-SLOO dd '?G0()N'----A9Z61/eGl00 V A 15 , 13 110 S V k 13 1 V 11 h"V KX3 W - H) 3 1 ?~gssooooooo .0 .0 A O!d 11,11 G L~W9 S 1-1,4r Jd 9 03MOOd 183NIHDVVI AAV3H ~QJ S3NI90 831139 0000 dd '0 LOON '----A 'ILWO0100 //VAIS 13ilOKS VAlS.'V71NVRN3W- '03W// LOW0000000 Sv 9 I ri I -HIW3 J(j S~A 1~6 NO I 5V 8i 1~~O 3N 1~~ fj?cjcj WJ0 dlj or, N 0 100 13i ol 0069LOOD0000 I- I. r; n 4 J;:, I , NO I is rlaWlo) v iv 41 Sv 'dl S 14 1 SIN I ti vi, 1 3 'Hi i 8n iv ~3,jqi jo onn~ ~is m ~iii fir) INVO IXO 30 83A 1130 9H lall.~IS 1.11 1) 3 j j:~ 6100-91"Jo 44 ,o,, rilds 1 AV A 26~Ul ArAls'l A-1 311IJ/ j ~ZL~~0000000 ~101,63S3~ Sr,04-0d ~j3elli),V~J v nil SI-Wl JO m0d V 01 (IMIJ v 315 P~011P.41, ~200-2200 662W000000 N 'S L~O~ aA'Od 3JV-1 141 V-M-Sx'ln,3-j N0d3WSdV 3HI 30 Slrjrjd ?,Oj d0l)VA AOAO'1~ -ITi-, ~Loo-OLOO dd If Iri Glflj N '~- 9,10 A '2 Z 6 L Ctr) f //OAJS~V~ZO~rA 30NIVA.Ii3N 3~WS4~HZ'IA'WeV.3ZV.// R69W000000 %-1, *1 130VZ-6HV~ S 7- It. 1-4 D I S 3 -~ h1u, cl -bl~ d 0 3 -, 3 H j H I I Ml S 13 3 1 dl) 0 1 14 C, d I Q 3 N -.v D 3 9 (j 3 Cr-i;:; ioLo-zol.0 jj "t-o-rioN ---- "I ~ZWOCJolrlj 1 / ,,'3 d JA ~ i A dl Mi-Al/ OSO?20000000 031'~JI30 T ~LLO-SM dd Z96L/00/00 //v~~aviiNo noir-o~ N m IS0NW31HSV08J V~VMH31WIH~31AN I V~VH)Hsnivo,,Ailig~183,43d'-143N// 0960000000 'A tic, 8 1 9,e -2 616~9 S~,' dd 6L ). ~13 I'k-.19 H) C, ~ 19 d NOIIMOA3~ ~390130 JO IWS'~43AINNV 14LCIC aisnONI IV)IW3HDM3d '9,'JINIIJ3~ IWM310~13,4 8SS(l Poo-WO dd I---- 0----A I196L/001'00 //vAmvAno nAl13l-05 N M ISONNDHSAWO~d VAVXS3H)1W1HN31J3N I VAVH)HSnWAAiV9V8383cj:;lj3N// 9662LOO00000 13 'A 1, A C, 1-4 1 L ON 2 L 10"t A-90-I03 9 Vfi9 I rj 4 _j v 3s tiv id" v j 3K JO SINNIMIS ~wla3ivfjf) ~4,1 Nrjg~VDONIH 10 Nollrl9l~'is la 3HI If MM000000 I 'A ft~jlj 'IVIV 9LU .1 z 014 ~L -trm ~.xj-ir)-JD ZV9 U-1v 110 40J 1401,11160141~ IV3IW13H3099 3hl19,jw jo 500HAW1 JO lX3!',,,O-i3P,3G 5~00-~%O dd OOZL90000000 t; 0 d i V 3 S 3 HI J 0 ~, 3 1 V A W 0110-9- N 1 3 S V N 0~ ev 0 zzw-9160 dj '~fjr)ol H z L 2o/, ',?I ~,L /oo/rjo~ A di S lW3 HDI 09 9 d S 3 S KV V ci / / T ~Moooooooo 'I *A .1 47 ? ~,- 9 S dd 83>.V3d^-- 131AOS 31,438dns ~SSfl NO 36-4)436 )llBf!,j36 R ---- A 2000 J14 N' I A IIH) Oat( d A I ~c H 1 q/ LLiK0000000 v fIlk 1 1-511, 9 9 -72 1) ~A S Td SNOISN3,-4snS 3 S, ~ 9 dS 10 A 13 S bY 0 ) j ri SK 0~1 j i. ~i 9 1-19 di-i -1 N 1 9 3 W I S I S 3 ~ 3 11 OV B-0 ~) H 3 H! J 0 N 0 1 I'V M.- ~J 3 13; 6 LLOO Jd zool-Wo�ooll 1 2- z 6 L 0 ri / ii 0 /lC-Al-S AV ~ZrWi DriNY kii3to/ 200L0000000 *w 141110~'1919 &I D di 9 S3NIH)VI4 OVO~ QNV NOII)AKS~icD ~03 53NIDN9 NOUSASWO) -WNd3INI 2000-Woo dd ~00CJM'----A'!L6U0CIiGo //'VAIS 131108iS 96Z690000000 S3NIH)VW 9NIAiY.,.' HlbV3 Woo-SLOO dd MIS 1131. 10KS 6?vl~/-l 3 "Id[ dd J 0 ~4 3,M 0 d 3 S 60 H ~! N' I ~j e, *7000N If 9L& HUGO V A 13 !V 7 1 N'v RIX 31..- ' ii-I 3 wl I .I., n t!A~;lK'J'jt V. ~. NEFTEKHI .MI CH NNOST' SSR K 50-LETIYU OKTYABRYA// //NEFTFPERERABATYVAYUSH.CHAYA I ESKAYA PROMYSHLE 0C V---- IN---- PP 0049-0068 ')0/1967 0 U ~z SSR PETFOLEUrl REFINING, PETROCHEMICAL INDUSTRY OTH ANNIVERSMY OF OCTOBER REVOLUTIONA, ~ETRCICIHEMISTRY 19 PP jPR;- 64949 BA"GIRCIV, V. 000000039641 1/~iEFT;I:PERER~IBATY'4?AYUSHCHAYA I NEFTEKHIMICHE5KAYA PROMYSHLENN05T' SSR K 50-LETIYU QKTYA13RYA// 00/00119671v ---- OPN----f PP 0085-0114 U539 PETROLEUM REFINING, PETROCHEMICAL INDUSTRY -- 15 0 T H, P4 N T VERSARY OF OCTOBER REVOLUTION, SYNTHETIC RUBBER 11NOUSTRY 27 PP jPR5Z 64949 eA!G1RYPl/ R. 000000042770 1" E CH k .1 ER NY AY A MO SKV A/ Q 1 / 09 119 7 If V ---- 10.14 ---- PP 0003 NW,lercP 2055( 15163) RESEA-RCH 014' FUEL CELLS ~ FS.il'AST-186CIT -01,12-75 6A'--,lRYAN, R. 000000054572 1 /V E CH EP NY AY A 1-10 SKV A 0-110? J 19 7 3 f v---- PP 0003 NU-MBEP 205( '151635 PESEAPCH ON FUEL CELLS -,~'IZT[-AST-118601-002-75 AA.~-,MANGV, Z. A. 000000021767 //-NEFTEPFREPAeOTKA I NEFTE-KHIMIYA// 0MG'0/1973,V----,N0002lp PP 0033-0034 MATNIHEMATICAL MrODELIN6 OF THE PROCESS OF ?',XT,.')"'JTLl'E Milo/MOLYSIS OF M-XYLENE C 7 5 - 10 -229 5 - 07 A E Ar) 'plilf ri 000000059569 IIIPEP.50NNEL DOSIMETRY FOR RADIATION ACCIDENTS PROCEEDING'S SERIES OF A SYmPOSIUM// 00110'0 /lei 65, FP 01CJ?-0113 r.HEMICAL DOSIMETRY OF HIGH-ENERGY PARTICLES ~--USEPDA TIC 000000014903 EJD ATTI DELLA ASSOCIAZIONE TECHNICA DELL' AUTOMOBILE LUGLIO// -iqNAL '71 v--'~4--, f>P Woo S' f 0 V M43 5E: 'S 2 11 P P c U0 APP', / F ST C /H T -23 -15 57 -7 2 000000014904 F. I/XPASNAYA ZVEZDA// ------ PP CJ002 NAVAL TPAININ13 CPIJISES PP jPPS 61753 P,Ar,0TSKlYl V, 6. 000000066960 IPIE STNI K, AX 0 E Kil I NAU K. 5 5 SR 0 0 / 19 7 6 U10007, PP 0041-0052 NEW ELE "' TP OCH EMI C At. SOUP. CE S OF CURP ENT 15 PP G P R s L / 6 6 4 3, 4 8NGOTS~~I'fl "j, -S. 000000014905 V':;ESr)YtJJZNOGO Kfill'11CHESKOGO OBSHCHESTVA IM D I MENDELEYEVA// PP CXM-IC690 606W000000 165LZOOOOOOO MN0000000 OL9950000000 90OLOO00000 99Z6SO000000 ZOOLOO00000 16920000000 906~LOOOOOOO 3 11 -10 3 Z 0 A i I A IN j rl (i lV)1'd1)3-j3 qNv NOIONAJ 3HJ. JO Wlic V Q .19 -'llltmsliv~~k~e 0 9 9 ?Stri-WL0 lid -0 'A L 52- 69 S ~er JJ Z L 0 hV -1 3 W, V J I S -T Te I S 3 Hl 30 IS N3 J 3q OW 3)N3 IDS A i;~ii IW I 'A?5S WGIO-L900 8,J 'LOOOM'----A'LL6L1 ~0100 9 719?9 S--~dr V I N 3 w )-V N I N 1") 117 1 N .1 ~i 0 2 JvvS()Q 'SNOIlVZIPM98rj Wsr'l -11.1 Pilo '197; WOO dd 03ZlWOj)3SAHdOdW QNV- 07i7jjjaGWjj WT 0811A NI S01083iSO31180) JO NOIDN06d 3-13L QKV SONVID IVN360V 3H1 N11 Ql)V ~MOSV jO lo.~nNG) 3, j-I 2 zoo-grio d'd 2LfjOA'996L/,0G/rto '3 'J~,j 4 ;N9/-'- S~dr dd (03001.INO)) lSVQ'jl 01 IS110) 1140e~ V(1114v) 2200-0,00 dd 'l0Q0h"----A'9L6L1Lfj1CO //VA19010301 'VXIiI-10d 1V;4 I W ON CI)i 3 :r, H~z 3 ~lava- 97~',.9 Sddi' id 6t SgIVIS OhIM-1 3Hi ON VOVNV3 N93MI39 SNOII)lav~iN03 ~O ~~00-6~-'00 dd I ZOOON'----A I116L/Ml-100 //VAI90,10301 IvMilod 'V'1~1114010)0 :fl433,,j .- I 'V A 0 w WV 8 5--f 2 t S, 9 s b 1~ I" dd ~L INNJ013AN lvi3o-s S QlbOM 3HI KII IVNOIIVN 3H~ QNV JV.14fjjjVNl,43jh--T 3H! 9600-~900 dd I/ is NUN 0>' I .3 1 A 0 Vi V ',4 '1", f IONg; SddC dd tL nSd) 3HI A SNOllV13V lVNOllt'N' 10 AK3HI lSININ31-lSIX6Vw,,f3HJ 30 iNNdO-13A30 3Hi Wo-~ioo dd ~00ON'--A'U61/0/00 f i s I Nn kno! oy 1 1, 3 1 A 0,-; V 9 v 9 ~TV t 1- 2 L 00- C 2- 1 H- 0 1 -4 dd iL OHN3 jo s33vnos IV)IW3H)0~133-13 M3N 00~90000000 OZ~0000000 RZ000000000 650150000000 OZOU0000000 06LKOOOOOOO LCUL0000000 MIZOO00000 szUZOO00000 L96650000000 dd 0 3f) IVA WOUV ),4 JO NO I IV 7 1 40 IV N li A 0 ~ IDIV 23 ")L9-79 IS d,~r dd 2L Nolivirl)-lil') )1~3H4ryWlv -10 63i.)43) f 0 L LOO-000 4d 1070(JoN '----A 'SLWOO/00 A 5:11, 2 d14 L~fjo-HOO Jd z trio N A 7z6.llOfj/rjO 911-1 9 -;414 dd P-L DUMNIVId N~;109,1'jdl ZP 33'-~ N' I ~l 11 Ii OJ ~ TV JO NO I IV ~Ols 3 v 'no 1 iv 8 - LOLO-~WG dd '%OfjN'----A'9L6t/9Cj/O;-j //DfAVN AONN3AISAVAZOH,'40NS,13S 'w lrliijds~V-2 I ~ L ~ 9 S, "81~ r d 09IV8ISNOW3a N0193~1 VD-10A Ni NOJiV918~11 10 3C1,1114lt 0630-L~013 dd "1000N'----A'~L6L1LrjlOrj J/vAlsivWJ13W I iI-% 6) d ~ ~ Z- ~99S/-i -3~ldr 0,119 ,dJ O~ I'dOdSNVdi d3AT8 NJ SW31S~S 1040) ODIVROIrl-v 000--WOO dd M 'do ds 10 d I AC) N4)3: W f ri ~ Sft-rl 956~9 dd L 3NWI-7-1113H)W14 3HI OLLO-LOLO dd MAMt0301 'V-,4111-10d 'V-~.D%ION03 dlV 0131A )1I3?4SvVW V N 1 9 t4 I A Q'-.l SNOVID913 JO NOlIVMVlOd J13C 3A !IV 1%',Y~ ~LO-ZLJO dd 'ZOO()N'LZZOA SLU1001010, //6SSS -MVN llW30VNV Amtf-',,~00// *9 'A *AO~W~i LtS~9 '~Jr dd 2 11A30 JIWON033 NI 8013VJ NlVW--SS3NMdJ )IjHN3j1S -ZOOO dd ------ A'SZ6L/?Olj 000 12 i IN 1V On V 0 AV ~,Jl ,I *d IA i K)v i~ lQ)-6LZiL-SL )IN Sb33,0VNv 319VIOd Ag 201) ONIV N39AXO d0j 383HdSWOjV Mjw 10 SlSAlVrlV Qiezd 2LOO-6900 dd '~OOON'----A'116Ll00100.-. ~/lvraflHz IAN',409// 0 IV IAINSAONT~49V8 MO-OLOO dd ..... A '~ I 6~ 1? 1, /0 0 1 ru r r) "1'- 17, / / rv)i Z~OLOOOOOOO Sr 9 S ~ a r 4J 9 1l?VW 01 ITS ]A 031NN'11-14 S3S.S,05 10 ~,t~03 VLOO J4 A /9L /,t /0 ~4 01i -IVN~Orl! LiOZ90000000 2,:~ vv A r 1v 1 ~N 0 i-o 11 ~ I s I s 3P.4 bIN3'4 NO WAIWOM 10 ?JO1IV21'*jM3N 33~j NOIIA-1~0,1 4 Mo-oorj id 'moopi _. A ?Z/A/010/00 V 3ZMJ~// SLOLOO00000 A 04 s N 3 Hl." ~i Al 1. L 1 S 1 ~-; 3sn 3Hi A SNO11MOS %%V-ld VMWOO) JO ~.63A(j);4 6'A'Jfj - z 9j, 0 d'd " CO 00 14 '2 L 6t / 0 00 //n-ivi83jvw vui8oo V 320,dOll// L 0 LOOOOOOO 65?19 S8dr dd S (137A-1VIV AlIV3TIJ.'~3 S143-13-0~,j 1000 dd MWO00000 dd 9 03iV)OAV k)1-104 ilOWINDII'ViON zooo Jj ,t / 1~v ~ i~V -I 216M000000 14 H.V If N 1 11 - -11 -H"i 2 Jj 5 &-,CT1V.OjTS dVM ISOd 3HI 30 SISAIVNV AW1111W ONV 11,131.1! N ---- A 7L6U~w7t ~~OLOOOOOOO 6 6 L 6:5, S dd 9 Q3M31A iv3Hm wfi8na 30 SW:33'190~d 3111j31436 izoo-L200 Jj LOOON'----A'U6L/tO/rUO //OAiSAVAZC,H>' 3AOAONI~37/ L~OLOOOOOOO 4 3H1 NI SN13A Z1bVr1O JO NOUISOd 3Di3,qC#SJA14 3HI j0 NOIiVI38J~giNl -1VMi)n8iS tio '1901099, 2190-6990- dd I iOOON'9J2(JA'0000/00/00 //3)N313S H1*3 SSSS NN 411NOV/ OLOLOO00000 *v "2 '1.fACQ,4c-)Vq- KiVIMW NV Nil SNOM313 ig NOISSIEW3 ~500-OSOO dd "OWON'----A IiL&/0000 //VNIZIJ 70A VA1IS3A711/ L 9KC0000000 -9 'A I AMV9 ALGER10 A.MBASS00R DISCUSSES CONDITIONS OF COMPATRIC)TS lN FRANCE 5 PP JPRS 61274 EAHLUL, HASAN IIAL-MUJAMIDII 4, 107 / 19 7 4 V ---- fN ---- I PP L1020-0021 f C 0 UN, TR. Y R E D I'11DED INTO 31 GOVERNORATES 5 PP JpRS 63170 BAHOLL-1, SUL /IZERI I POPULLTTI/ 21.10-111975fV ---- lp N ---- 1# Pp 0002 SYSTEM OF HANDLING YORKERS' COMPLAINTS DISCUSSED s pp JPRS 64732 AH R /iTEtCHNICAL TESTS OF THIN-VALLED FUEL HOSE TYPE N14 100 AND ND 16// NUMBER P43 D/82808 TECHNICAL TESTS OF THIN-WALLED FUEL HOSE TYPE NW 1010 AND ?40 16. FEDERAL DEFENSE MINISTRY DOCUMENT A-3CV5 T74072074 FSTC--t!T-23-48-75 BA~ipf //CollipApi,SON TEST OF 400 I/MIIN TRUCK-MOUNTED FUEL PUXPI/ I V N---- 13111/197?f COI'FARISON TEST OF 400'1/1411N TRUIIK-[--.(,'(JNTED FUtrL PU,!,,P f5l,J0. CQPYRIGHT INFORMATION OTHERS CONTACT FSTC AF%-;/F-;TC/HT-23-286-75 BAHRI H. //DETAILS OF THE PHILIPS EXPERIMENTAL HOVSE// K) /!).11 / 19 7 51 PP 0014 EPETA-1 LS OF THE PHILIPS EXPERIMENTAL HOUSE AEC--0RNL-TR--405-8 EA Q, P. //DETA-11-5 Of THE PHILIPS EXPERIMENTAL HOUSE// .0168, ~FTAI~S CIF T14E PHILIPS EXPEPIMENTAL HOUSE ERDA rjRANL TP-4ff,8-75 EAHRI ~,!. /fVGB COWERENCE 0114 POVEP STATION AUXILIARIES, ESSEN, PAPER 211 EXPERIENCE IN THE DECONTAMINATION OF REACTOR C.E. TPA.?45. 6756 BAHSILEP, EDIJ;';~D / / a E G E G N UNG / / 001OV1977/11 ---- Pp 0005-0007 PlUeLl SHED ON CONTErMPORARY CATHOL' Cl S111 iXljTUAL INTERESTS OF r~jpTM ANS AND MMRXISTS 4 PP JPF, S P- A;l Y L , P A V 0 L PF' 0001-0005 PPEPAPATION FOP. THE 1974 PLAN 7 PP G U0 000000014916 000000007717 000000030296 000000067855 000000042352 000000023041 000000014081 000000064268 000000014918 NI ST-1C;dO9V-1qW' N011115 43A-04 WV31S 7211161-1 - i AS990000000 4 3 11 e. 113111 110 A NOUVPJ0330 3HI NO 9W11 30 1)3-;j3 Wo- MOO dfj 'Cj 000H "0001-.~ 1L I 6L /00/001 //0AISI-0,70Y~4 3r)WJ4J3;,// HOM00000 'A -9 INDIIV3~1 1V3H A 03A084WI A1111~vmq ~60-062 jd B)OON 1?113rjA If SZWOU/00 19 6-0 13 ft 90SZ90000000 r, V 2 !,~ 12 -~~ v IV 3; -~~ I IV 314 HI 1M Og A 08,.PW I A i M iev o"flej CIN, 161139 IK[j-060 Jd illy A . ,z lfj'i TV 2 ~61~90000000 30iDv 330-11111-1i3D WIA331U.-I H91H WO~J 3NWA 311IX31 10 NIOLMOCO~4d ~(OD-MO dd I OZOLOO00000 *z1V A V -2 1 v 9 Hiliq wmrj) 03CO013 t, hi swiximw, -ivNirjniir9N0-T ~~LO-OLLO dd 10NOVINIsd -1VNF1H7jj UOLOO00000 .43 .0 If A 0 ~,V ;_i If V, 9 A L ~ I Vi t ~ L -~-i N' i ~131410 8-13 3 dS NO11d8OSSV )DWOO Aq qXTjSV) rj,,;V -1~331~ N! S(IKH~SOHd 40 31SA~VNN 3AUVII11411-10 KOO-500 dd I---- N 600',3A"C-L6L1DO1CjD /J,vm.,n1V13W 36 VISIA36-*3NAW/ CLE220000000 *w 11 101 ~fv -IV -1v -;6S99 Sbi~r ,jd S A)N3j)',j43 Jo SISVO 3HI I 1901014H)31 3AISS389,08,J "9N'1)J33N'19N9 W8309 JO 310~ 3SMS10 SIV1314JO !OiWN83,109 6000-~000 dd 6~OL1N'----A'9L6L/60/77- fl(ANIAOIN 3NSYV0dSOH11 L6M0000000 I OAW d 'I ~ Kq. 9 6~ P 3 j' dd S ON3131113 Jo SIM 3HI 001ONH)h 3AISSMDOU 'N 1 ~3 3N 19fA3 IVON39 30 310~ SSn)SjG S-IVI)IJJO IKOWN~3AOD 6000-9100 " KOON'----A'916L/6C1/12 //ANIAON DSWOOdSOHil. UN90000000 lomd 'lkwq 6?M-1 ssdr 926~LOOOOOOO 9 6~ LOOOOOOO 9141fivs3o 314 9fillolf) 5500-~stjcj d~ S 3 0 (~ d 5 00e, ON -00 ~() ~41,,TXTW /ifj fj o (1 0 el 2 z / rl, 0 / 0 c,, 70,H,/. lJ3W/ I 4fl I )V jrjtj~~,,,, ~39 Tj 9N IN TWIV X3 AEi s 3 D 9.~ P) s 10 ri 10 5 j 0 1 s 3 -~13 I dd 11AA81 VMINTI VA101VAOSGO V443HJIM03~ .:A ..G M,55 5L I! 311~- 11520000000 L2L620000000 Z92620000000 SL9090000000 t26WO00000 ROLOO00000 916M000000 tZ9220000000 19tol-LOOO dd 1 j A 0 1 VV 0 KV I S 0 A I s i iv 7 i F- 9LO65-5L ii SIIN'z jo Af //A01bVINVIS OAlS-i317-,Qj7l// 'A 'V f1; 0 IA 1V 9 9 L 0 6 5 11 S "', 1 N ~- d d I L I VQ d S N NYI I AV M'; I lel 4 1 Q NO 1.1 V Z 1 r, el 0 N 04 1 S ---- N'----A,"-716L/OfjJ/l00 IIAOIWONiS OAlS-i3l,Y*71// 'It *v .4 A 0 S) IS ).)4d 30 3in 71,SU TO, ~ I ; ~l i F, -j ),4 1 S S ';4 S31983NO H91H IV SN10813313 40 it~l 11 -j e:-: 3HI ONV NOIIVWIX08,,-dV WN013 3H! vis SNO11D3L-'~,l Wio-520j, " gla"fi-Vor') //S)!SAHd 13!Aos id,-^SS IN AfjtT~,0rjl1 %', IA,11~9 :71 dd ~ SN08D3-13 DIISIAUV19~ Jo 0 () 0 ful J d .4 ---- N ~f ---- AIf c z 6 L / C I? WONOIN313 RATXSlSlAliVA13i 31N3H)II-17T ,/I N 3 1 0-131J )U3NSkfkl V N! S3-l)llbV.J- A9~3NO-HDITH ~O SNOISM03 9NIM 9Nf'Mk913SlW3b3 30 NCJli)nLJOed 0100-9900 44 "LOOONI'~020A'216L/LUOO //S)ISAHd 13lAOS IL431 s s Kv A Q V -I ~ 0 0 1 i 'N *A 14 ~3 Tv:; JIH',939 VO~3 dd HL OJIH) ~01)V36 3&UV~Odl~-31 oc:1,1H 3Hi NI S31)libVd 03003 JO WIAVH339 lV)DNH)3-N 3Hi NI XMJ NlO8Ifj3N JSVJ 3141 A9 03)noNi S3SPZV H) 't ---- N .1 ---- A4~ L 6L 1 W 0, 00 b3 iv-q D338), -L NI SIIU09VIN NOUVIS j3MOd I~VhS 31Mll 3H' MO 0600 dd ---- N .4 1200A`U6Ll00/00 I JV Td.- 3W ~31V th*,- J A 01 S NN3 ',a i / - H If ~3 TV--_;- N0LO000000 U61LO000000 ~16690000000 LC00000000 I /1 ;21 9 S 4,,4 L U01a)S31 ,sisiwrmm 0A IS AV 1 3 ).rjlifj 0 e4 r4l V rM I. S W;o~~V 7V), S I k 4 0 9 :A, 15 ~l S 1 NO11060i 3HI 10 S ~3.1 3~6! efl IVDISAlid 3HI. ONV 83011i 3HI JO gtq i w i v 4 j ) i i n v do )~ H 3 14 1.111 j o g 3 ~4 3 n) t4 3 j 5 ~ joA'7LftJfJ0JC--0' 6200-Hoci 41 MON '2 9 A riM ~S~-i 3r'l-l ,rxHsve 10 L i5oo-0~00 dd grj c. o 14 s- I oc~ I / 0Al S TV A ZO WY' 3 Olil ~l 93 nt-, 00183d WgA-gAIA lNggm) 3 Hl ~A (; V 16 1 "' KS V 0 SQ-t3lJ IN 3HI DNU!Old~~3 N! SW3190-d Nrlk 3i4i W00-200 dd, woo, "ovjrjl~ ~?- lulooloo // DOW/1 1AWi s A 0 13 1, ~,V ~ Pl,(l k I V -2 9ZU-)I-)VVX6 of i Cl. H0LO000000 L60M000000 0269LOO00000 dd ff Sk'31SAS NOUVDDWt~ Mo-OLL0 di Jf 6J0j-jN----A ~16;6/00/00 3Q, 1111V NO KS V I 13 3 n D I (IV NO -6'V I I -d J#I Pv 3 zj- 9 L 90 t - DIN S-i3-) N~KX3Q No Q13,17T~,f!2rj SNOTJ3V61 ~13HI j0 3WCS.QNVI SODY ji-.oH Jo AJO)S0,803is iln-3-19TS 9620-LKO d-d W11M 0111v PlIvIltdil . r 1 1+42 16- 'ir tfst*i dd 22 S360) 801)V3~ JSV3 -Id JO 33NVb3 Nl I-lcliitf) be 03H31~N3 ONV 1411INoln IV. 3 0000 dd N ---- A'il6t/C U00, //A)K130V A9~i30 -lVN0l!VN631?41// *H I I ~l I lAl P- LLc,9s-U-lI-Sl0%l 3V33'Vv~3,WJ'V;j 926WD00000 ZZ 0 LOOOOOOO ~~W-SOLO dd //3WglSlL)81 3W01 S31NVIJ S311 38IQi3lH// -H I N 01-1 i v 8 M&L-31 Di 3 M JV ~3 dW 3 i M01 V lV N011VIMU NUI)319 91411~110 3NMVlSA8)AlOJ AS N01IJK30 N39AXO ACt o131A 3HI ZLLO-ZOLO dd '----NljjooA'0Z6L/0Cl/00 //3910J 3n3k, 3ilq3o 3H)SllV)ilSAHJ 0fll .9 1311.1-lIt'a ~29 -9920~ Siv LK610000000 L~2tWoooooo 2COLOO00000 S 2 91 1 Sv9 v 9 0 3 N I 11tv X3 A) I 10 Id N 0 A' PV I ~rj ds NIV ~Ili j 0 0 0 N, -3 Al 3 -1 .01,11,i L oci ri d uj o JA 0 3 76 z S ri-Jr-4-4- 2 SO ~ ~~ 4 -1 "^ dd 6 03SSCI)SIO S391SV3V 0110d rL6! / I -Sjj~o 4.d I L---- , 2f) o fj A i z ?0/ N 0 1 Zrix 1 S; 3 () 1.; 3 -17 (),1' / CS Z3 8 $S f;. r v a 9 10 L 9 & ~i Id r dd 2 o3ivnIVA3 VJOIIVfl-iIS 31PON033 iPA W 0 LOOOOOOO 906~tiO000000 OOU~0000000 MWOOGOOO 6?~590000000 ~~OLOOOOOOO 9MMODOOOO KJOO dd I!, 0 KV 3 V IV 2 L- 0 S 6 L - 1 ~ S 8 C' 1 - 6 i 3 'ii 1.1 0 J, 01 iSP03~ 83HIO '83)3~ NOI.LVW80JNI ;Cdicl, 3i*f 0 i KI-13NOMSOHd Ulvela I - -1.J MI N011914NI 5SZO-MO Jd 90 0 0 N ' bliGO 1, t 161 / 00 /,D 0 ~l s 1-1 3 1 N 1 1) A v z 3N 9 r Ct A f V i )'- cl '3 i V H d- 3 0 k C, Oft NIV62 QW,4 GOOT2 WO N3 3SV 831S 3?; DO HO-i IA TV JO NO ii 1 S5zo-iS20 dd 90 00 14 ' 6iCiO A '016 1 Ol / 0 G 3N)INloAv?j7 DISQfOAly . 9 0 2 L 9 S d'd 9 Ci 3 Q K) 3 'i rd C' 9 N A S 11 N 3 H ZI 0 S i S 3 1 V -1 i 0 S N 0 13 S I'll D ~-,3 d ~ *30 dd N'----A I716ULOVOL 61 Ll L 1 -z 1-6 S133iS QI0133ifI30diH JO 9NMV3N?4V IFVIWI~3HIOS I Jd //VNVPVII *w 01,y 1-1 i_ s -411 HS i -I ~-U 3 0 N, ?L~O-LL~O dd 19000N A ';-'L 6L 100 / 00 9 06Q 81 )3V NOIIV)IXOiNI 6~~-wnioi-,n,i 3a3vons 01 031iIwiens S900 NI SIS31Cld0N3H Z~20 K20 dd //AOdOiO2I HAANAIiAVOlOVd VAIN303AAA 31N36ONSO 31AIS130 3ONS3H)I901012 3IN3,1303~1jQVVI IQ 19 If A Oll 0 DOS TV 9 //F! GY ELO / / -10 1 C~6 Pp 0001-0002 EVEL E OPMENT OF CONTIUNER S+iIPPING REVIEWED 6 PP D ~PR 5 677-352 -SAKACH, T. //GlGIYENA I SANITARIYA// 0 0 ')00/19?1.#V00M,NQ,002, PP 0073-0076 ECCILOGY Of REST NTC 73-14698-06F 9 AL KRI, LADI SLAV ISVE T iiO SPOD AR STVI 03/ PP 0001-0002 STATE BANK DIRECTOR STRESSES CAPITAL CONSTRUCTION PPOGRAM,S 5 PP j p 51, s 6 8 016 6 AK AL AR Z , S. D. ICPP AKOY AXI ,),3 / rif)'119 7 31' *'----,NOC-12, PP 0020-0021 PAI.KA)~E-s AND ANTI-CORROSIVE PROTECTION OF WIRE AND VTRE PRODUCT; FSTC-P-J-23-G972-74 ?.. - BA"AL.ARZO, -STEFAIN IGP AKOlo! ANI E / 1 PP 0020-0021 j , PArKAGES AND ANTI-CORPOSIVE PPOTECTION OF WIRE AND WIR; PP,'jD'.?lCTs A-R /F S T C --H T - 2 3 - 1019 7 2 -7 4 AAL E y K0, S. //El"0,ti.-EK0.,N0MlKA SOVETSKOY UKRAINY// -C, / 1' 19 / 1,9 7 40r V ---- f N0009IPP 0073-0078 CEM,,A COUNTRIES COOPERATE !N AGRICULTURAL LDE'JEcLr5P~XE'KT 441 PP j 9 6 38 19 .9 F. 6. //A"TO.MATT CHESKAYA MUPOUC30RODNAYA 1 SEL'SKAYA TELEFONNAYA SVYAZ'// 00 100 / 19 76, 11 ---- dior"oll PP 0001-0311 AUTOMATIC TNTER-URBM AN[) R~~AL TELEPHONE 8-017 PP COPYPjr~;H-l INFORMAT'LON REFER OTHER REI)IJEST TO FTD/SflNfQ Ai;,/FTD-iDfP5) 'i-17Y-J-76 5 A K ALEY SH CH 1 K -F. e / /EILE!. -c I UTPOSVY AP PP 0004-0010 DESIG,~,' OF (3ENEPAL DEVE! - OPPIENTAL SCHEIMES FOR ZONAL lp~Aou'E 11 PF' TELE G U0 11 P K' S L / 7 ~- rfi p f r p, I K, F . ij, M;-:ZH9JJG0P.0DNAYA I SEL' SKAYA TELEFONNAYA SVYA7-1 pp rJoIrli-0311 ,j)/0!',,/l976/ A ij p-) rv, A Tr L 0,11 G 0 1 S T AN C E A,*,-'.D P. UR A L T E L P H 0 N E F T P" r, .14 E Up Op y 01011"101,971, tt4orjlo, pp oool-ocicz, 000000033635 000000040323 000000014939 000000031402 000000014940 000000061966 000000073650 000000062658 000000074497 00LOO00000 9~0iooooooo 922990000000 W~Osooooooo 69-~L20000000 903090000000 L~~290000000 ORM000000 9~5L~0000000 Jd S NVIS ~ I ~.V YAI H I 40H NJ 3 1 ~3114 !,',I 1"I i U(jo-L7-00 dd if;jo(ju ---- A -IU/Or IL ~ / Ohl S Pj ~ zo~(i; 3 All Or., 11,6 1/ 0, i i L 9 fl A I SNCiTIV-1 S 63MU 4)3-100 N i 73~!1~3 ~ 631V~~ 9N 1100) -IV 'diCON Hl M, 9M3 1 j3,JX.3 IN) N3W) 43i,,' ,~'j cl~100-0-,00 4,4 0,2 firion"22orJA r~; L 1, '. / 2- rj / c o, ~fil - ~ V, '14, 3- V Yi- I j i 5 h J4:11 ~i~ I .4 " ;.1.1 ~i N SH, 0 v i s IV81ri3t., Hl Im, 3)H3Te3_JX3 lv)'W'3ij~ ~90;4, Mo-f,Oo dd 200OU 'L?Gr,'Ik .1 ~L& fj 0Ol *el -d3iVV,l 31~jSodejo) No Q ~4 Ti 65W-RM dJ "LOC)ON z k- 9 9 S- T D Ig j N IN N' 11 ~4 0 Crd 6 s s ft 3 H i P., 1 14 0 15 1 3 4 1.1 E. 2000 -ii V A I A 113 -1 OX 4 3 13 A 0 5 .8 . .4 A ;,I;s 4 V 11" 5 ) I S A H 6 10 3 i f 11115 11' 1 ?iv I 3 t, ~ 3 V 3 J ~ 1 Q 3 ?44'11 ~ " -3 73 1 v 0i 3r)(1 g3viMs v ~4 3 i-, s v E.; v ji'k 11KC111 U~0-62,'113 1-4d 9 L 6 L iCD 0 C, *d *s OW'.. " /. i 5 6 i,~ S e d 'Jd 5 !~CIIJ3d DJUS 03ON13iXg 9NIMWIV SV N33S SONVW'141 3,:'11A WOO dd 013 iOVINOD S83HIO %.lOliVW~C'jp4I IHD,~Adol ,~d L ~3)3Td QZ-, ilt)j OlIV9NO13 30 DNMO~ 3N SSPIHSV13 )IN1,43HIOS! 6=-~WO Jd A 16 110 0 0 //OAlS(1OA!10ed .v A 0 TV V 8 1 L 0 1 J 1 S 1 V QIJ 13VIN01 SOHO NOIIV14KINI IHDI~AdO) '0115 dd L S31.31d (33960~ 03MN013 JO 9NI9~03 310 S331HSVII ) Hi ~S 'a 6LOO-A00 dd N 11 ~i6t/Clolcicl A //OAiSQOA710U 3~ONH)Oj%Od~.rVIHS-OK'H)3t47ll'~/f ..v v I A O'l V 'Ov' ~L-M-ltq-lii lSV/)lSJM#0V - dd ~L AKSUNI HJ SIN31,113A310V )lJ11N3jDS 9 ~lrt 9 S 81 "1 IN 3 IN r))S- M 10 S 3SAV) I S 11 ' ;J3033 C:Pd 3f1 I ~ ~jNfir)) 0 -1 3 S 0 %1 11 v30 0,4, 229200000000 dd 9 SN010-138 12 D1 I a) 10 - 6 9i 0 d,~, A U040000000 NO S3)NlVlS9r)S 3AII~V-DVJ~fjS 30 f4rill)-V 9HI 31411,16130 HDIHIM SuOlilijN10) NO iiii,-,-~33~ rlM-9~to *'~26.1 /01, Ci / 0 T, //~SS3SASd 3AA~DSOWI.V VN ~IAISAQZOA RNANAID11V VAISIA3S 9Z3A S 090>~S3H)19010d031314 09ONY140535A ilk Al"lli-111 lZOLL0000000 SlOH031V WVd ~gHjllil J0 SNOISN36AS Sfi03AW 90J NOIIVKjdYA3 JO IQWIV3~~! 3Hi ulr) SD-!3,,4,Td3,jX:; Hto RLO Jj I/ VAINVAOZV~1800>10VSO I -ONVIBO AOSSHIO~d VAINVA009ISSI InIIISNI Al)]SgH)19010~0913WOW19 ll)!S,131VA003ISSI-(jPI,43ri'vrli ~DISNIWWI ;~OM-411/ 22M0000000 0202L0000000 6tM0000000 ZLZ~90000000 MLL0000000 L~290000000 NVHZ0lV9MV NI IN3Wd57131,30 WS" hV'Jl0A i~ilX j0 SNOI93J N1 PiniMM d'.330 3HI rllNl-,v3lli94 .11,111, 40,Hi-::x ?200-1200 8j 8 'd iA ON 0 XW, ~i,"v G: ; 9W9 s 8 d r dd S 0371WWWAS IVN~nOr AlWd N! S31)"111P, 0~31)37,3S -CIO 9500-11 Go T 7 d6 L 032ACRIN'~ IN31-13)Vld3~ A~0*41H)V'A' NO101-18iSSINCO) ~0 Szi-MS3~ 100-HDO dd j 0t 9 S ~dr j 114 9 0lIVMVA3 llWONO)3 N13AI9 NOJiVZDVl33dS N 0 11 ) 11 QC! ',4 d ~~Lo-~LLCI dd IL00oN'----A'!M/G0/00. 3AOAONVI~// IV S11103Z 0 ~4V S IV IS A 3 INC, T NO NOlIdK30V IVM~Hd h)J 0~gNg NOISlnd3~ ~920-LM dd i~OOONfLZ20A If SL6,170100 gv 'ovi""vo// v 'A 'A90Yn] 0 5 *10 ~ s ",I -j r 62OLLOOOOOOO LiL950000000 VOIL0000000 ZZOLL0000000 29oiLOO00000 L9~UOOOOOOO 920ZLOOOOOOO Q02LOO00000 USM000000 ~ZMOOOOOOO 38nio.4v 3Hi Ni noip3mj) If) L I 10 d d If 7 0, ~) fj N A Z L / 0, 0 1 100 S W V I I A A 0 1 N 3 1 N ry H 1 N S 31 D NN H 41 S I N 10 f JO 0314? )i~Qd 9NICIVS JO SOOH131A sfiriT //V~190101WUgj VAVA3)4)-',Id ZO/t V~Air,il,2111 VH D i fiW i4' e NI 31VJ N011MOWO) )40 S-13AIj 160V JO J4 "~OOON'~~ IIVA~'87A 1 V;AN9~09 .14 .1~ of SA~OHdSOHd JO S3AIIVAI~3(j W'IAHi3~! Pri S 1549 3't4l W' '13NVH198nAlO.d 9N11NIVINO) Srl~OH-430Q 30 S 0900-9S00 dd 'YjGON'----l-'Ot6Ufj0fOO //AO83W'l-lOJ ViNlHU-f));,17jj T. Z3~tj~S// .a, I i Aul I H~i., V a 15 9 S b r d,d 9 01POTAOINI QV3H 11.143WlVOd3cj -lV)lai-,0lj 000 di rN 3 If H VeJ 114;. 11 :-q 19?79 SdIldr ,~d ~ 099!83330 NOUVN N1 93M)ObJ IV!' ''CiS SIDOO dd / / W~ ~. lVr - -Iwv f I osvI4 eigis S~df Jj OL Q321KJ3~"j 38'V NOllV71NV9K -lV8nl-lrl)I89V Ret 30 SqlilAll)V- ZOOO dd WN A' A-V V 11 KV s v H v WIV >1 I K >'. v a dd i 03GN3330 S I IV1140H NV;4~11)OWO H9r,1.18~U lif~.Ol Loloo 'm ------ S V H IV "i I wliv ;6?t9 S 'bd~ d d 0 L SW 3 1 S A S 10 81140 3 ) 1 i rl iv NI SN91S30 3JAI jo Nolnnao~INT 3HI ji.) 31113N739 2000 dd 9z 'A I A 31 W~ V 9 ~~UD9 S~ijr - dd 9 NVId iN3WdOI3;A',3Q HIIII SgSSnISIO J31H) 139one ow q.\,mvid SOOO Jd //NVHAVN// .~z i H3 V HN'V e OLS10000000 U5020000000 &~R0000000 H10ZL0000000 HUL0000000 3HI A N~ Ci 4 ~4 sv wN 3 1 Nv IV N 0 11, ):5 810 H9 I tq N N r1 kj 0 1/ 3 i ~ () di 0 rj AIM31101 H11"I ;I i4'~ ~ 5 If, 5 ~ 'j'-j fj 1, 1 cVNN3INV IVNfjli)3UQ-HDlH -~Nltdli 1'r, i"' 3 -1 ~ ~J' C) of; //IIJV890'109 VAIiIAZV~ 6t - i - G -rjlll" (I (j H 1W 3 11 T j NJ ~Hdy~qCjjfjH 3Cj 900-~JOG, dl A ~Z61'100100 M11,44gaSY3-d I 311-14VAOISOS (I I I Hx. v ~ Kz' v 6 :.'~ S 6 '.7 Ad L S~313VIIIND 5j% Wd j 10 SH19N313JAVj~ IV 3dWS9131010t4d CV~:~ 3H.L' 10 S 6313VV;:~~- d 61r,fJ-SZWJ dJ //VYlZlJCjlQV8 Zft tf il-11-33AZT// i s ? 6 JJ 2L S3WII~3& VNN31KV M! S3iiinNllllrj)Sl6 3SVP'd 9NlI33HCj) NI S01-113 Q3~)IVW )lHdVd9Cj-'rjH c)N!Sfl di L L- 6 20 - I G 8 0 0 14 111 W210000000 0010000000 LOLL0000000 IV3113.vvj Sil QNV AdYE~wj-IoH 9soo-L~00 dd YnVN IlWgll.'~.V NINISS-3A// H dd 5[ SKAIOV~ 313~)Z'530 10 !4311S~S -0i"ii V JO SN83liVd N0liVjQ'V6 4ro ~Loo-orjo J'4 'iDoom" ---- A W 6 0~0 i 0 Cl //VWS3H)INHN3I3H3HSG0 V0~3S N IN 809S ~INS3H3INHA'31-ONH)m DINO~E43-130!131V~ ~Scl~-10A/l .Q .- IH -) i 114 16 ~ ~'. v 2 9~t-iz- H! ).LS jilK Imi dd H 9NISSDO~dd VIVO ONV 9NI~33NTON13 M13iKV N1 Sk313-0168 0i J. 3W 031ldd'V AH&~9010H (INV S)TIdo iN3'Z-43HO3 J0 S(JOH' lsoo-MO dd i5L09 S~Qr ~OLL0000000 8OHN 394Y] JC) 9NINDIS30 3H! N! SIW3~80~d 3.NQ3 S6SO-SM dd I ~0000,'00,)A'~9611,/00/&Cl //VNl121J0t0VN 7nA VkljS3A2l/i *0 *1 1HIN v ~ IH ~" v 9 )lHdVK)0l0H 9NISn 3VN&'3iNV JO t66MOOOOOO K0110000000 LiM0000000 99LCIU000000 9sW0000000 90ZLOO00000 ~OLOOOOOOOO 2L1620000000 59M0000000 3snOH I H-S T 3 j 3 I d ~92 SNOTIM31N! //ITAiSI300W'JV7A .9 N , 3 1 S iUf 2 3 0 N 9 A 0 3 ~ J N 0 S NIO I I rl 10 S 1~ I (I fj I I I N3 N 04W, 0 11 -Idl X' j 0 v d I ) 9 j I Z :11 3 0 f I , 13 4 0 3 "1 3 7 9 0 0 L ~ L - Ri Jj go r--"fj P" , gj;-, 2 1 2 o S ) !S A Hd 13 TA03 .1 V S S S NV v o / 3 is: i4~,v e dd M SNOIDV~31HI d4W03106483DO JO 3 1 ii3 ~i v a dd ?L !Kd3d d33-ISINDW 3)KVNTJ ^1 AIAOS 3t-13~MftS bSS KVHZ0AVE6-7V wljb~ J,4 //AiH)O8ivd AlYst4D-"Va// .9 se 4f A3 ~ I , "I v ~? 4 -. 9 ~ v !~: sz-~L~-L- I I's 6A Y-GI21 ~~ilv ~ -.r J ~d 9 .11 11 11 )V ~i j dd NIIS3d iN38331 10 01 Al! I rds W ! 3 fl rAv( d HIIM 1. V3NIA9 JO ~iIAIIBNIISOJAH Nll/i'~ SqTJ IL~00-~100 JJ 'LOOON'67-00A'U6Ll00/O0 //AOivblvs ilsi~3JNI WA~NSVAr) 090SO 3 - 3 A %f ~ Wi v 19'Z439 5 ddf d d ~, S i i S _q d ~Ct 3,~ruDini4is 9zoo-LLOO dd ILtOON'----A'U6.10r01Gc, //Ms INAM WAlysNiS11031W ilw3ovNIV YIxIIS3A// .3 .-~ I 14 >'IV ~i Kx -.P' A NOISN303 )JiVIS0QiO-kH 30 SNOIIIQNOD ~30NI) OddO) 30 All-111j)(M QINV HIDOhS UOL-060~ //S"ISAHd 131AO~~ "~f- s Nv W/V~~H~,ve ~9OS9 3114di, dd 02 Q301b,5334;) j3m~d AN -IVN0193~ 9NISS33SV ~Iloj SOOH13i% MO-WOO dd f //VAVNS3H)II40NO',)'3 VAI~3S 163 s 3 NIV 1 11 Jf A W HN V 8 q-. 9 9 SZ-969/-,S 61/3 190HON/iNIV) 3.Silirli 3Hi JO 190IONH331 ONIV DODS 3141 NI ~HdVS90-10H ?100-1~00 dd '900ON'----A'7L6t/9a/v-G //S.N3SSIM N3i~.VO 331 1IN33CI/I A31; HN v It P. ~; v 2~ oi isp(O~ UHiO 63J38 NNOWWIN! IH'~I~W40) 0~19 W)20-Luo 3,j 1 ---- llJV8901VW3NlA I 114Vd9Olrjj lCjNOV-l;AJJ I IONP.)(10i 209OLOO00000 SW-l lJO16Hd IV 1 63Y i(i c,-14 !SS, 3HI Nj ~gdol3l,30 WnW411jo w 10 MO-lozo N t o (/i 'o i ~, t i G., ri rjoi //11080iVW3NIN I D 11jV6010A IONOVT41~d I fONJH3f'WN -W11,6"i~4.Z// , LgiLiooooooo 'W 'A A, 0 -I v A g;;. I a NISS3) 08,J 3HJ. N1 OdO13A30 WM1,14 ololtooooooo IV A Kl; 3 111 i I I S f1 t,,,s ) 16 3 3 ~iS ~ I o4,)'. dj-- Hilill S31()r)~ JO SDIISIV31)'V~~lHj 1,13S~-,143AV WL-9-70L //S)ISAHd 1310S LM20000000 L t 9 ~d' r dd SVdV,33ei3PJ JCt ~too-&IJOO d,3 MLL0000000 Is i 0 92~L9 -,~jdr dd IL NISVG vAwQ-n,6,v woll 00M 10 NCJUVN-I~ln ~200-Qoo 8i //OAlS 131.1081S 3~0>"S3H)114WA3106~11W/ OOLL0000000 i .8 1 A 0 ~4!V ;, 11 WA",' 9, 916L 2 ON 'iL IOA A90-10:39 1,41310~!3,j Aoiv lo vis 3HI NI 3WHSAJO S0131i SV~ 60A ~Mo-oioo di //VZV9 1 I1334N V~Tqrjjrj3911 06LL90000000 3FO-R'KL-9L 3-0; U 83 dl-, ~id 3Hi 10 S37 lV)lNvHD3,W QNV 38NSIN `9',CSS9~d )lji33,-4S 01 NOUV-138 NI S0111010d-l-,C)S ONV -t-:!31S- -1 T O:Z 30 N01i)lbj j0 IN31)11330) 3HI JC) tj'CijjVT?~,% .4 MO-Noo di 2000N L 61 / COO i 1,10 ULLZOO00000 9 6 9 S d J 0 1 i3ivwoinv 1.)Nl3e NOIIMQO~d wn-o~i3j RVHZGAV9~32V 2000 di 161, / ZO / 1. 2 /VXHS AA 'l/ KULD000000 IA OWIV 1 HXV 9 H26~ ~z8jf dd 9 03UOC,3~ Noionom 80OM18A~ 80A 9NININlld iN31'11 ':j3 OLOO dd 'LLOON'----A'~ZW~VCE //VI37VD VAYNVIIV~hii/~-' " 0OLW000000 4 SEILECT113N OF AN OPTIMUM DEVELOPER IN THE FROCESSING OF AERIAL PHOTOFILMS FS,TC-HT-23-1328-73 24 AK1 C? R ADOV AN ll5TAN0VNI5TV0/f 00/Ol,11972,V----,N000l I PP 0051-0062 Al-so jm4-jn 72 1 N C, 1 - 2 ~~ICRATIONAL FEATUIRES OF URBAN SETTLEMENT POPULATIO TIN KOSOVO PROVINCE 15 PP j P R S 604 07 6 lKT ti h I I a. NA STRiDYKAKH ROSSII// 1976, V----, N0004,, PP 0019-0023 114STALLATIO,N AND SPECIAL CONSTRUCTION WORK MINIISTRY PRCtr3RESS 7 PP r uv j P R SS L /6 17 3 aA'll'lN, 6. / ISTR!-)i TEL' NAY A GAZ ETA// l5i0Z/l9761V----,lN----, PP 0002 INSTALLATZIOu AND SPECIAL CONS71RUCTION WORK CITED 5 pp JPRS 67122 FAKI.Rf JALAL MUMA1,11MAD I/ Al- -' UMN AL / f PP 0003 15/12/1975 X Ay ii R TALKS A 1&0 U T rAIRO'S PROBLEMS 5 PP ? JP R S t 6 7 5 4 BAKTROY, A. B. //CsO9l-A,-)Y AN SSS.R EARTH SCIENCE// OU 1'011) / 19 7 41 V 1) 2 15 1 ~4 b 0 03, P P 06 7 7 4.68 0 Erlil,,~iTE rjF THE ATBASHII RANGE, TIEN SHAN -RITCAN .';~EOL.Qr~'-CAL j,14STITUTE ek."KE, P. llSrJZ!A,,l- UND PRAEVENTHMESIZIN// r ."0019 N---- PP 0225-0228 i / 119 7 41 1 1 ZTPT~fl: Nc~ilcE I -i -w F S T C 1 ~'-i 11 S It 8 7 Off - 0~ 8 - 7 7 9 C-A~KEPI CPE~l //PrJLIfTlE( 0 CULTIJUIR// rJ01/00/197411i ---- djOO-051 PP CJ224-0234 SF-P--r,,CT 74 Ef,P,',,U3!0lq IN EP.OPE, AREAS WITH RAW MATERIALS DIS"USSEb 14 PP JPPS 63,635 9 8 A ?~ ~, E p I Im Ap, C li 5 /11POLITIEK~ ;-ri CULTIJUR// I/ ---- ---- PP 0202-0209 Q1010011974, ~,EP-~)CT 74 F~IJTC lil I DUTCH ,~j I~WUNT PT PAP TY ATTACKj GOVERNME.NT PrILicics 11 pp i P R S. 6 Y, 5 PIAKKERI W, T. //DE rj ;? 1-17 2f V ---- f m 0048 ~i TH, Tj A,,( P E D., STuDl E-^ CONCERNING COASTAL PP,0TECTION/ AS 14ELL AS THE PP,(jTEc,*rljN OF SUBMARINE 000000017071 000000051290 000000032357 000000022079 000000026105 000000068892 000000017072 000000017073 000000017074 3H1 10 N01i B044M) IV 3i4l JO Nfjll-j9ll~ - , I CA00 dW M-Wl VS I ZV ~90 090N WI V AVIS 0S 090NOA I S 3H)HIS3A 3 A 6i9OOOOOOOOO ,J-~ ~L 134TWIV/3 T D491-1 Jo Adi3IND., Hl S39,KvH3 rmo-zooo J~ if) LOON "oo 9V S v 0 zv dl / / 9LOU0000000 QNowqls z 'sri~iI2 j20-M2?-~1 ~IN 3NIJ H)10)3 10 >ibY8 A3~69 3iii 10 33NIDDINDIS, 306-431/ SLOLLOOOOOOO z .1 r- I ONV S311~Md IV3111104 A6V~O&N'3040D S3'ZO,-ljvfv ioric dd 1.1 If A 4 6L tr, ,j) t oci:~10000000 'd Of T ;i Pi 9 S 6 J: 3 3 037AIV('4 SS3~91%40-3~idl INV AIVI)d A ~6S~LDOOOOOO 1 0 2 iP/0 SV AM INN N913bQJ X33~5 533-S t.".q'T iji JO(jo / / ri I , v, k l 91fllsooooooo 'd IS i 4 h, 7' i S'* > ii 9 L - ~ L 60 - i G Q, j -, d3SVI-A 10 INTHJ03A30 SO r,'~,Xj-~J90 Jd 'COCQN'~00~~jA'W61,/0/00 ~02210000000 e, .3 ~ 4f A C) W V 9 OSVI NOW -InJ~3MOJ V 9NIS() ~~ SV4 3NIWOa QNV WUNM039 IVlSAS)-3-i9hlS N33;~i3~ NOMV3~ IV31WOHll 33VJ811S V 30 14CO11~1TII.N1 ZZSO-~?SPO dd 'JOOONI'19~ZiDA //S)ISAPd 131AOS M3 NiMN 11111.130M L?9500000000 i 6 i S, -)~J r on '_-; d d 9 1 S A 6 1 A 0 d I S 8 0 V t ~ J 0 N 0 11 V al d 3 ~ d I V ) 19 0 1 ON H 3 .- i - I V N 0 1 v 11 V 9 019 dJ OS-af 600- KOO dd ioooN'----A 9Z6t/00/00 C)Al S 113110 ~l S 3 AM 804,141, ~i I / L~~SM000000 If I % 0 N" v I v 9 dd 0j SiN3WVIIJ gv'OJ 31413-~O~~00d 03013US 030SIX3 9Nll0,4w3 ~G 3KII-i3dld 555910000000 60 9 S J Q 03H~30 SD(113d PO , 61MOO00000 "L- 2 L 7 9S, d !I T 11 dVM '11'dOPI HI A3NH2:3~e *1 145 lit f D)or I i-?f"fjfj dd i L 3 i D/ 96~~00000000 ? 9 9 NI NOIJV91~U 31V)S-3~Wli jr) Silt!343~ j t L C) - 0 L 0 dl, ' Sfj;-,ICJ N '- - - -,A "'9 16 SO 040 S62990000000 V 'Ilk /,:3 L &2 9 id T rj L6LO-L6ZFj dd 'ZKJON' ?L2200000000 9 ?7- S 1~1 f dd ~ 03109 Ibis N Z 6L b0l Sf,, SU000000000 O'V~C?MaH Y-.3ki klo viV~~ p 13~ 8 ZHO-9'60 6d 9ZOLLOODOODO S33IA3Q V3N8r,,G sv9 jo SNOUIONO) NoIjv2j-jT-q_VjS 31VIV-13 30 L~W-~~20 dd S~OLLOOOOOOO //VZV9 v),INlv9IHZs V~i!!Av~j I v4T~o!ll/ ,1 6ZQI~9 dd 1 0 3 A -10 s 3- S V~39839 NJ 93V9 JVVjT-jj~.,l i3lflC)S ~30 IS 83 A 0 S i N 0 I LZOO-ROO dd ---- AJSZWLOI~O K2~20000000 ~N .- IV Ines I',-'IV dd 6~ 03SSn3sic IWON103 IVNCIIIVN 3HI KI It ~200 dd LZOZLOOOOOOO llfl9,N3fJ/ A INSAO~V.- PI" ~AW 1H,"13IJ-1jill .tj j Z691100DOOLIO L- U-1 H- Ij/ 14, dv 3 1141 80 j No 11 rig 161 S 15 ~1. i-j Is vqui~,w~'Jo AQ 0 9SW-61LCJ Jd 'ZCJZ,'jf,'l - - - - A ~ 161. 00 / M, 0 S 01.4 3 ~ INg ~110 -Vi S ON i HS v W, i r1 I I I S N I )l A K, fl, I S I v 11 v / RW~iooooooo IV "I / h 3-; 3 N 3 8 3 j "d 3 1 N IT 0 9 1 V "13 6 8 0 D 0 0 IV N SS v 0 3 ^;, N 3 6,3 ~ ;l 10 3SVHd 3HI JO NOllna lks m Alk, 1-1 19-0j"Cia", J0 !I 9510-6iLri dd 1-0 2 0 N, A tl6t/130/130 09~3S IOWIT 10111SINI UM0000000 S i 9 9 N i A ow, 3 0 3 i i Id 11 i V 9 0 11112 V I S N 1 3 3 V H at Q N V1 3 Q f? I 1 -1 JxV 3 Y P, LffJrJ-',)6C)o 4 1 MW000000 f T 3 J'3 JO NOISS3~JJMS 3Hi 90 SeVOV8 b0i)313S 135dli-bNlAG('m' 20 SX31S~,59fiSS 3,H~ j 0 Ai 111 9v I s N 1 3 S V Hd Q NV 3 0 r1 I D dw'!, ~0 3 N'", ivi)-i L6!)0-06rjfj dd 2000H Kv 6 / 0110 / fl, 0 OMS0000000 9 ig)O L 5 N', ~l ~0 1-f/ 7-- Q 63 3HI K11 -IVO) JC, 9900 dd 56KS0000000 .9 , i31FE4G 13 3 1 1 X. 13013W) ()NV WN911s v jc, wInS gHi jol 3M,-:j8j~10 3SVH8 3Hi JO N011n2181310 All-lI2V60dd JO KITS-N43C 9SLO-61LO dd If //320DINOH7080 ODS3S' IN31-11 11111IS141 ~),NNOISIVIAV kcm~i '11 SOEL90000000 s is mcig 8 83HiO 8343~ N0l'VW180A! 114911~k~40) OW) dd LL NVId VV3A-3AlJ HiN31 3HI NI ~NON'0)3 IVNOIiVN V NI SIVIV3M-11 QWH-VUY3 J& WDIIV~lljdV R00-900 dd IS000h"----A'9L6t/0,o/0Cl? //ANIVMl, OMAAOS VNTle.'0N0~43-'N'0)3il ~SLozooooooo A n 9 1 - 0 S ~ 0 - 1 6 1 - fj j j 8 T t, 01 iSM03~ '89HIO ~9J3~ N011V1.4~0JN1 IH91~~dO) di R NO 1D., 893ix I )IWONO)3 IS11VI)OS 30 SlN0lilQN0) A(IM SS3SO10bj IV31NI433i N! KjlVJ V SV SlVl'd3.LVW 0',N'H~3dIAS 9200-920L1 dd '01000--A .1 Sift/00/010 HOA0000000 rid OL ussmsio v,,43) t4i '9~j(j-~Zrjo 1411 m iv vin A OAS !:,'A 055 V) B40140'X3- ING) 3/ 901690000000 Id -lV)*J90-ll'J3D NV,j7d~xlv pl T fj SHjjjOt43X )ljVi4V.'J_L-Irl jo S 2 6 L 3~ 0.1 4 9 a 3 i 41 -1 C, ~',-7L-oiit dd z 61 C', //331431DS Hie-43 .4 es,~s NY OHMOODO00 i 'I OAN3WO~xle ~f s i~ 6 S 5, ~ "i r ,dd L 03IN3S~. NOIDMUSNO) h1l 06V3S3B )DU013S Kii ~Nlid ~16L fjLoo-?k7)00 4d If gy-j,-j N - - - I I "-L j 6 rj 0 rj I III" I N IV, 3 1 ~ ON , 19 110 ~i i 3 13 1 71 ri ~2 - P, 9 L901LOO00000 V ll~ A "I J, 9 317 Z,11N TgCt-- I, H V N I MOI J 9N D 60-A 3 H -) JO 3 ) 0-i 3r)2 i i fit) -?I SWO 00 Jd '?fJ00H'l4jG0/L'696L/leD/r;0 //NnVN WADIIS3H)IM3i VAI~gS '4SS NnVN IlIW30'A-V VAIN313(110 09038191S VAiS3A2;// 090ZLOOOOOOO aij 0i 63A~ ISP038 Z^,V3HiO NOIJVW~,,)Pil dd L? S-M-11W 10 US069V 3H1 90 0OH13W V jC, 3A 803 Si)3dSOU ()NV 311,'iS A?VK1,cl,430403 ~~Lo-g?Lo dd ~LLM000000 IV j A 0 1 ri'A"V 9 S 9- 0 J 0 NIV S 0 r1 0 713 0 9 10 0 38 11 S ~ N 114 i 0 I'D 3Q!QOl OV31 JO SN1011MOS Sfio3nrj^e 91-411SA j0 QOH!3~; 5100-OLOO dd '92 LON ';-;96L 10,0100 //V~lKiVA83S90 bf~VNS3H)l7lJCj39 VIVNAVID IQFI~lfl tgolLooooooo 'A *3 A Irv t4 jin,,~t?q ~- Z- St L S ~l 8 "', j 3 :j S3S1111n3 -tl3D NI NOIS~3ANOD qN01aYV30bOAH DIN1390NIDY13 31,U dd '10CION'9 00A I Mo- t 2 z 6L /00/00 I i 900Y.No 'Aso ~dc)Al 9LSM000000 'd Is V9D-6;LZL-5L )IN s3blliW ~-1133 KWAI NI NOIS0ANO) NO-3W)00JAH 3lN390,NiDVV) P.30-~900 dd IZOOON 'SL00A Z&100/00 I 1901 ON NO AS rid K ,I,// COMMON d Is fVNlillyvg i2 L- 1~1~ )iK n ~ v NV NO SNOBVIOSOAH )~11A) JO N0llViqKJSNVNi i~~O-Zolo dd SOLDON"~LOOA'1~6000/0,G gkizLOO00000 IZ200000000 ~90ZLOOOOOOO 562?10000000 9LU~0000000 62 9 L0000000 990U0000000 290ZLODOOOOO P,jl S3SS381S08)VW 1*483JANI 3141 JO OM-SOO 4-4 'r WOOHi N I H I N IT D 313 3 ) 71"! 1 -s0 A 0.110HA, 3 H I JO 3 4'r1 IV N' 99?Cj-6Z2fj dd 7oor,,PoLrjrjii'q - ayooloo WIN~Oas ADSDOiziA AD"St,0111/1 'd .1 Jo s I L ri ~4~ 12 3103 jrj SA, 114 3N 2117V !S ;, d~ A -10d NIHI NI 1)3JJ3 )-iV1-iOA~1CjHd 3Hi Jrj 3e,-UVT., 3111 99ZO-WO Jd //UIN18rias 11 .4 S i 10 11 v a fi HHA 6333d Nrj1iV,-Jd--0JN1 dd Lt SOOH13W 1V)jjdO A9 V1031d, iti3lrt:d~Tfli :;Hi 30 3V3j31%'VWJ IV)US11VI~ 9Hj JO IN30-Vi!Stf:31,~ WO-MO dd 'qc"O(JN,~---- A,wa/oo/oo ISP036 Z13HIO ~4333LI NOliM~OANI d,~ 2 92 H180N 3HI N! S3-13IH:'1A 10 h,0111~'RdO ! S S 3 ~d 1 ~i, V 4- SU-~Zl dd 10 H1-T3 NvidsvD QNV )111va NV3)0 )UNtfliV 3HI I 111DOW-) NI jjL-v.,n.,s3) JO NO11fhN3jNi,)') O~O-L~NO dJ 'COO()N'~LOC)A'~L6L/On-/C1,b 'v m 83 301XOIN3d viumv, Kc) ~39~0 3)VJLIAS J0 Nib0i ~60-Z60 /IA81SIWgH) ~V)ISAHd .4 ~s s S INIV A QV -1:4 C? I// N 3 W, 11 N v 9 2 ~ 114i r dd 9 ~SSn 3Hi Nil Nonmoo6i JO 1N3WdO-13A!-Q L~00-1~00 dd MON '----A 'I ~61 iZD I 0,T) d4d 9 NOLMOOU SH811 NVd Alo)OS JO S1.13dSV )IW~ONOA RSOO-100 Jj Lo()0.14'----AU6L/LO/00 / / V NN N OA 3 ~ INS 3 H) N 1 W~- 'W13 H) / I L09000000000 26OLL0000000 2991~0000000 015ZLOOOOOOO 6LLL90000000 L601LOO00000 69OLL0000000 0 60 1 LOOOOOOO isistooooooo MHOOD0000 ? 9 C, 4~4 d 9 110 JV dV ) 3 113 1 S 11 N 3 1) S A 0 ~l 1 A 11 "N ~(j 11 la 1.14rjj3 I ~4V I r4 I Hrj Tilo 43,jr I iv IN e V 3 WUN d3 evi3i I H9 1H IV YO 141 ~ln lfj'7 A )1~041H)lOiSNON. JO 3601M'43 1)343(l 9W)-~Lto dd r11 A81S IW3H) W3 IS AHd 8S S S N-"V ~ ri'l -1;4'0 (j I * J -6 N A31r P~V -11 S 3 rI V a H 'q I H x 0 1 r! I f Yv t V 1 '114 1 -OjH)JOjSNO?4 Jo S31j&j V4 10 9OLL-OLL 8,d o o o i t 7- 0 A ~ z 6 t I Is ~j 0 //AUSN30 IV)ISAHd 'VSSS NV. A V I ~-- Ct Q ? ~ 3 19 V 71 V L 6 L 9 S 5 166 039IM90 ViW91A9 N1 NOT.-IM-10d dIiJ ,~OjjoN 41 19j"I )O/Gf~ ~920-9zo 81d A 3V -143?-99stl-ii SWIIJ NIHI SN7 30 -31i'83dOliJ 3DO)C3NI~,M-, 0~00-Mo id .000NIOLofu 696LI00/00, //3)V80 DAIN081)i3-13 OiAISHT, .it 60 2 9 dd 9 (1311) V;NV~l JO W1311 NI SX01trilO~-A-1 JOOO Jd 11111-lildc1d I i437// OHJNTW 'V-jtlg C-i606~ 3~jr dd 9 091010 83iV3HI NI S3)?J3A1JNl ND-,3eGl 000 dd i L 6t I II) / LO 1/11TlndOJ I 1S32// OHION dv-4181 S)ISAHd JO 31111-11SN! NfV)11,43WV 9NIJOINIS JO Nr-juvinriv) 3AIIVlIlN"-,Jfl0 MO-LZOO dd 'tO.OON'6LZOA'~i6t/tL/ClCl //S)ISAHd 'SSSS AQVIN'0010 .11A HS 1WO; 3iSA !)VIN03 SOH10 N,3lIVklS04Nl AW13INJO&I *Oiq9 910) 30 NlHi NI SH33KSOMW IM31NI JO NOI09US3M-41 02~0-~M dd .1 JOOON'iLOOA'U6Ll0O/0c) //NlW,93 ONS3H31214 AINSA011-1// 'd . I I s Ill Mv 9 BALABAN, ROMULUS 000000000822 / /F LAC ARA// 15 /06 /19 ?4J. v ---- eN ---- o, PP 0016 B'lOGR,kPHY,, ACTIVITY OF SCIENTIST EUGEN PORA 5 PP jPRS 62726 8A 000000017093 BALA PI.NOVI c0 L. 8, /lAR,'-',EYSKl PREGLEW 0,)l00/1973,v----,N0001, PP 0100-0105 FTRIN"' EXERCISES FOR A TANK COl'-',PANY 9 PP G UO F ST C -H T -23 -165 -7 4 6ALABANOV? I * 000000017094 7TECi-',N.-EKO,144)i*4!CHESKAYA GAZETA// 00/06/1974f v ---- IN00301, PP 0022 71PETHODS FOR DETER KI N1 ING PRICES PUBLT SHED 5 PP iPRS 62675 8 AL AB ANO,,"f 0. V. 000000017095 /.! '.,E S T N I KAKADEMill MEDITSINSKIK.H NAUK SSSR// 00/00/1973,V----,,P40005, PP 0061-0064 A METHOD OF INCPEASING NOISE lp"IMUNITY IN A MAGNETI PECO.R.111111G; SYSTEM WHEN RECORDING VIEDICOBIOLOGICAL TNFORMATION 6 PP JPRS 519471 eA!-.A-,--OLKI,Nf R. 000000028054 //EKSPI-VATAT-151YA AVTOMBILEY IGUSENICHINY KH TRANSPORTEROV// PP 0093 6,PEPATION OF i'~?'.lTGFZ VEHICLES AND TRACKED cEPSONNEL CADPIERS ,.'.-FSTf AST-11201-00-75 A-ALACEAINUIP J. 000000040997 1/REVt,lE:.--P.EVUE DE L'INSTIT UT FPAj'qCAIS DU PETROLE// I f)Ol~',)0/1974/,,iO,02"if~140003f PP 0-291-0304 MAY-JUNE 1974 elALACEA~NU, j. C. 000000053898 /IREY"JE.-REVVE DE L'INSTITUT FPANCAIS DU PETROLE// 00/00n974fv0029fN0002f PP CJ291-0304 m,iy-jUNE 1974 H y G;Y) COPYMW 1-INFORMAT-11ON OTHERS CONTACT F STC 000000052897 DE L'INSTITUT FRAINCAIS DU PERM// ~-,7i/tarJ/1974t~lf-jl)2rifNOP,ri2f PP 0-2/91-0304 F SJC-AST-18 5 rYI -029 -7 5 000000025848 /'TPIJDf PY AT(,,Y VSE 50YlJZflOY SHKOLY -ScEMINAR A PO STATI STI CHESKOY GI DROAKUSTI KE SG -5) rif-i lfjfjJ 19 7 4f pi---- PP 0302-0307 ;I TAL CO?PUTER I SOL A 0,11 OF USEFUL HYDROACOUSTIC Ebi(j 'SIGNALS USIMG FAST ALGOPITHIMS 6 PP JPR S 65999 000000017096 ZOLLLOOOOOOO 010 UNSWW'Ad A INDWJ013A30 D'I` 500-0if)(I (JA 1 s All A. 7 0 H), 3 ~ 0 4.5 111v -I d I I 9 L .6 4d (,6L NOUVIMIr' ~'I' INV IH91IJ 3)V,13 90 SNO1110NO) M~IX3 3Hi d0W4ffI ws 110OV13W ?2 3wri-10A A9010M DV4 10 f 1-- .4 P")~";Orj/00 ---- 14 --A ?LZO 41 //IISIVIIWI 099A I~d I VA10d 9ONS3HJIWSOA VAVAIAOISn HNANIVW3JISN3 A AiS30HS3A N3W~O 22 WOI 1190"1019 AW,33HIIIWSO-~ ('110 i ~ 0000000 .s .1 .4 A D s 110 Hy V v 6 29W0000000 66OLLOOOOOOO OLH10000000 L60MOO0000 960ZLOOOOOOO L60LLOOOOOOO I Z- 92 RZ- r?- 3 j~- q j j / IV OVINO) NOIOW~OjHj iiDi~Ado) '15fJ15 V', 3R, : ri NI SWV4904d WINNNO'41AN3 jO 5h-if)N'0"3 Lsoci-wo aj .0 292 6-2 1331S NOGYV3 JO 141910diS 3Hi WO NOUIS0430 WnNOV)-W'f111v.'O~H) 40 AOIV I ~3iVW C~ I NV WJ 3W V A N I W4 V;;,, T Z I J- IS A~Hdl I I A D'S.L V tf 2 ?) 9 ~ -1 1 R t-.,o T ~3SV'l 48 SIVIN! NPJ183) 30 DNIQ*13P, 3H]. iO 9H1 JO S311~MU 1V)IS).HdrjW83HL JC~ -1)3jJ3 ]iHti CLOO-gDoo W01VI~30W DUOBV~GO VAIIND?A itl 'A 17 1 J - 3 1 S A H *v *T( ~ 1 114 s I V -1 V G S0110-f-GAS 30 IJV~O 31il jrj,,0f11-' - om-o%o dd //v)1NH)3I'k1od IV j7L~5-IZ-jj Tili sliglicisgris JO lAvzo 9HI -10 'Wrilrs 0910-0~0 dd //V) 1,0331 110d 'y Cj I ~'4 dl r u i v v e ,~d (13H91-1.9.11 S'ASVi il(13!JJIQ 304 OjiVAj IS ON033 13991,11il )2 j 1331"v, LOOO dd 3dVHS SN31 V 40 S39VINIVAQV-133N~d '-SV53-4 OLOO-LOOO dd //3~T-vin)UN31 3N3W) 3a 3W80A 3Nn,o A~31NI 3SV93J 133MH "S31VUVdSOM 33083H)3~ 30 13 S301119.0 IVNCIIIVN 3'1JJN/ ~gMooooooo j It 3 ~USMNI IV311413H) 3HI Mi N11908d 9NIISV33K~ A33 HNVN31H3HNVNWb1S A ININHN31 I P'11.11VN VAllIAZVN YAINVAO~17CPNDO~d EALAVADZE, 6. K. /WJKLADY AN 55SR GEOLOGY// 0, OfOO/19741*V02170P4006 PP 1379-1382 lNHOMOGENEITY OF TH~ CgUSTAL STRUCTURE P 1, CAUCASUS REGION N THE AG i 6ALAYEV, L. G. //VESTNIK SEL'SKOKHOZYAYSTVENNOY NAUKI// 00,/05/1976,fv----.-Nooo5,f PP 0051-0056 CURRENT, FUTURE RECLPIATION PROJECTS OUTLINED 7 PP C, U-0 jPR:- L/627CJ 8 AL AY EVP N. F //UCHENYYE Z AP I S KI T S AG I 001/00/ 19 7 ilf vooo2f N00024P PP 0058 -0(-'V-,5 SCIENTIFIC PESULTS OF THE -MISSIONS OF ALI TrM. i j-ATIC IONOSPHERIC LABORATORIES A1,11BER 29 PP AIR /FTD-MT-24-0346-75 p V. //FY SIT ATRI CKY VESTNI K// 197 1 1 1,10049f N, ---- f PP 0227-0233 Di SC1,15ST roi Cytl TH. E CONCEPT OF CAR BON DIOXI DE L' EF uTc 73-11295-06P eALAZEf YE. I/TSVETNIYE '-*cE'TALLY// V0104 N---- PP 0373-0375 EFF~'-,"T OF A CHKOPIDE ELECTROLYTE ADDITIVE C,Ni CATHODE CAREON DESTRUCTUON IN THE ELEECTPOLYSIS OF FUS-Et) CRYOLITE. N'TC 75-129 1~1-11F eAl A7 Slo Y E. 1 / T-51V E T N Y E 1-1 E T.A L LY 0 01 / 0,13 / 19 7 1 f v 0 10-14 f N ---- f PP 0373-375 EFFECT OF A CHKOPIDE ELECTROLYTE ADDITIVE O;N rATHODE CA.RRON DESTRUCTUON IN THE ELECTPOLYSIS OF FUSED CIRYOLITE. uT,' 75-12881-11; E AL AZ S, Y E. METALLY// 0irli(-,/l971,,j0lfj4,N ---- If PP 0373-375 ~--FFECT OF A CHKORIDE ELECTPOLYTE ADDITIVE ON CATWifyE CARBON DESTRUCTIJON IN THE . 4 ELECTP.CiLY-,"~5 rjF F)JISED CRYOL! TE. UTC R- A L AZ Y t s 7 AIN I St AW / / 9,0 L 'SK I E P I S;A fj E, 4 T 0 vfj L 0 Ci I C Z N E rj ri / 0 0 19 6 5 0 0 0 1 101 0 3 7 1 P P () 0 07 - 0 0 18 A.1 E M G '- I PH, Tj Tf E 10 PP I I I 1j,' ~-TT-73-54016 IM IAL-Wk AM AL-1 1) T! SADI fil Pil / j975/ v ---- I N ---- If PP 00115-0019 0 N E julT 3 0 F TH E H I ~-,H D A1,11 CP I T 1 C IL Z E D 9 P P f! ~, 4 1 000000024507 000000059436 000000024648 000000017121 000000039862 000000040290 000000052102 000000017122 000000004786 rom. v~', P H`3 6Z9~90000000 s D r', I o 4.-4 T5 1 P "Al C) uv 3mvis ls,3~ fjvNs 3141 30 lp W3 y- -ij io-~~(jo /13)V~d 100-1 VA13jfM3D,0-,',`, T MA0000000 9 6? 7 L 1 IS I OISMINT 3HI j0 SjVId3jV,,q Njd ~41y~q -jHj jrj 9'Xjfj-illj-O dd , / y i- 0 0~~Sooooooo ,3 A~1sr[C)NI AJO)SOd) Ilk, N01) 3 3 3Hi JO SlVI?31V'Wf KV N IV W 9 H-, I V9 1 i S, 9 A) r) - ~ r" Q 4 fj o lo 0 o 0 A s 16 ~ /.rjj / o o 10 i~ i S S ~', 0 "'1 0 -.,d 3 LRIVSOOOOOOO 3 ~40 - 2- 1 L 2 (3 N 1 ~4 IJ d 3 0 3 111 -7 )l -1 A dO Q wn I Q os HLIM ASd31143 30 iN31403~1 3H! No )IHdV89GJIVlid33N30d!33I3 ON. 00-0-6L~O d4 92LIL0000000 S 62 9 d8, Q~ NOL)PItilozid N11 3)VId S sOWISNO) 3HJ dOJ j13 dj T- I I vell-I i f ~Uztooooooo 3 9 d 3 -z ' 3 8 -i E Z 1- 7- L SCI- i (3- ~Ct 1-01 J W, , OJNIIS/Oll 01 SOHIO 8333~ OjNI i. U-6 Jjt, -- - di ~9 33M913S '3AD NOTi-11- ')iOO9GNVH )IWONIO)3 QNf# -IV31IT-lod *t~'CiTIllf' d I ~ I i '- I ilt ~11 AL 61 1 ri 01 N) r, 09213-~Szo dd ---- ---- hl~4INH)OINVUS ADS3HIINOWGY3-0)~,11110d ZAAOS A -D.4z 13 AOS / / ~99690000000 w, SiC;.'~ 37v 2 AWONO) 3 IV 3 11 1-10d 30 V NCi !NJA 13 1ACOS Hi L220-9QO id ---- AI~L61.1--YOO //3HI AWONO)3 -iV)11110d 30 -MONIVS4 V NOINI) j3lAijzSij 11 s " N, KL~90000000 AOU39-1ye, K96S SS6," dd ~2 DNII t3,11' 3NOZ SS3 I C SlViS~~) 3iNS3J,14180 3-19NIS T ,~ 0 ~~ El 100-000 dd 12 loo"4 ----A IL~Woo/oo //NIHSVW HINIH)HOAVOMUn HNANO KA313 ViniIISNI AA~i H)fVI-fViSI9N OANiMU VN VAISAOMn 3AIH)HSnAVWINOd'47 I 3ADs3H)D,0-l// 9M~0000000 *14 'V J, AOH3VG-(VP- ~K96S Sbl-"f N1113k, 3%102 s3ioiim A SlViSAK 3116',433HI80 319NIS DNIMO~l~ HOO-000 dd '?WON"----A'tZ61/00/00 //NIHSVW NSHIH3HSnAVAIAV8dn NANNO 8D3313 VinillSNI Aan~i HAVIIVISIMf HNANIINDVW VN VAISAMSn 3AIHlHsnAvw!NOdVZ I 5iOLOO00000 W .1i . A014SVPlV-O"' S 3) 1 fir 13 3e W M~l A (j NO 4"1 z -IV 4~ N lvl'311 I v I I el d (j mi I qn, 1 ,,~ -W,'f 3 a '14 o 11 v 111 1 3 C, s no r.,v i-mw is 3 Hl xr~ j S 3 ~ 0 Jj ?KJO-91,00 Jd vAjT)1*4)')1j5 322~Looooooo Id .4 9 1 ~P,9 L li Y!21,~.4 S089JD~j 31.TV30 IS 4 1) No 1 i '1 -1 g;F' o -6 j IflJOON A Sh'01014453 i3l,.j0,80 10 1 (j 6 C; ?,,J 3 0 S- IS 3 N 9 911 W d Q NV 3 'arj i ) A 4 1 S ,, 9 0 4 3 V I JON 7rjC)1,. "7 1 6L I Cj "I Cjrj JqS(J-6jSo 4,j "JCW 16 W 1 163 d/ / NOM000000 o -rv e dJ 62 Sh 180341-3W ) Ji INIO jS jr) ol 3rio SjS3N3c-loi-jrl-4 jr) si)rQcl.~dt If A ~ rj ',4 3HI JO Slsp43qvb4jd ohq. 3,drjjjn8jz CM-K50 4,d //'v190W83Nll,4 P) 01001!1711~// ONS0000000 "r C, j e I 1 0 6 S Z L - 7 L I ~ c M 0 1 A If H 3 P- H I LK P ri I 'A C; 9 3 ~Sv. IVHI SIN90133V W181SUNI 30 3iqi NO LSO-910 dd 26200000000 SSgINIVIS Jo KoTi3ACjojj 3~U t~j 30 3Sf, -.p C L060-~6~O dJ mjou A ~LiVUOPOIO / I ly i 1) 1 / l-22W000000 k.6 ,it 3 1 ril v io 11, 9 3 N"i ~i 3 WIV31S 13M 803 S3N188% 3MY-i 10 330~!V3j -;",f D-3dS 92clo Jd S 3N 19 16% WV31S NO 33N3833NO) 21-DAll 9??~Looooooo v lo-~VC2 7- L 0 t v -.6 -.- d 33~0311 JO ~11SO'808 3H-l DINIMIA-13 30 QO-4-13W 6LL(J-SLLO dJ 9L500000000 *3 ",'~Z~33-1-12 NOIIVWA~d N31-1133dS 1 i,-Vd QOH13f.4' 31%1010~3Til~dj-jrj j 3ki A S~391J 30 NOllVNll,,lVX3 9SSD-ZS90 dd ti I920002ZWO01011-1 LZLILOOCOOOO g 'NA7~33-Wg 3LL-LOIAL-7L )IN S~301J NndS 1131,1 11 I~Vd S~Hll JO IiIS040d ~090-LO9n- dd N jLLDOA I?L6LID0100 //~~MlCld// OH000000000 N~ng3-(vq IN3WdIn(A N011)3iC,",~ QNV DOSSIVNNO33~ lV3I901010~ GNV -W)TW3H) 6220-SOZO dd Oivii NI Mv)-UO) 44 N I H)- %6 H`,~/ 912~Looooooo 1 2 I 11) 0 r) SLZ~LOOOOOOO dj (jL q3a33r4 S;g,,~ajy3j NI 95rjo-?5CWj dd If L ~Oou 9 16 t "Ki 0 0 ~?16SOOOOOOO 3 S 3 0 1 G S ~gddO3 30 Sf4C,-Tj)tjr,,j nVDj~rj-jr,Tq liq OZZ(j-0520 dal tM20000000 jo'i t - ) 1 14 1 wr 3 ~4 s F,~ 6 1 SSDO~d 'S 'I 3NN' Bcj3'~ 314i - 01nom jrj umilmnrj~,~ A s3SsvIcpWI 1392 wo~j ~v 9 r1 S 9200-LLOO Jd 3 T liz~tooooooo 'd tl,70-9L70L-91-~ SS9)018~ HO-H -jHI HIIA OIIVZIIVMIW30 IVIIJWd q?XIV NOUV8fj-)O)3Q No I -)-v D i I I)-lv3gq Sfjo3NVj'IfjwjS d03 SS3)r,," 310JIM13d K00-900 dd 99~650000000 *d IlvvSZSvQiv9 IV20-9L70~-9z )iN SS330~d HO.-H 3HI HIIM NOISII~N,~`;%I 0 'Is 30 wrinvzil '? Iwd 'SI939 L-1,084 s3)IfIr *,Df VMN30 IVIIWd (INV NOUVK10330 1 P40 lit-, ~ 13 Mv ) 3 0 600-9joo dd '200,-)NI'7~OOA'LZ6L/oo/cI0 //VNIVI]VJT V~311VV)3VS V161SCIONTI// 09~650000000 SSDO~J H&-H 3HI J4jljj NOSJ~V.- 0) T, iSVd Si339 1-41063 s3Djnr bY9nS jO N0lIV2IIVb3--NI1Iei3Q IV!iWd QNV "NOUVM0330 snoqNv iinw, is 3HI. 80J SS3)09J Q i VNI'ViD93"i 600-900 dd 1200ON'1900A IL ~ 6L / 00106 //VNIVIIVII V~3ii,1*3)vs vi~lz;IIONII ,I/ 6ZZ~LOOOOOOO 'd "I~NSSVQTV~; ~MI-11 )NI SNOliV)I*IddV QNV SN'Olid!D330 iWd S1339 W083 S33inr wqns jo s%pavinv8iia,,go IvIiwd GIN 'N01080030 'NO10)IJ13-1VAQ sn03NVIIn',,.'!S 3HI WJ SS330~d 0 ~ VNV1993~ ~LOO-~000 dd 'LOOON'~-?OOA'LL6t/CI0/0C1 //VN'VIIVII V~DIWDVS V161SMII// oi?~Looooooo 'd 'IbvSSVOI-va V~O-OW~L-iL 3iN 1 Pj 4 D 3 1 t4, T 0 IWON03 IS ITO D os S304~w 1 110 3 A-) A 6~i-"Xo 0100-M0 4,11 IIJAISYWOMOH glz~Looooooo AV -1 Sl 0 6V f I Ut ON III 10A li 1~ HrW 1~ ZL~-ZL-AOS-~I~l 9 1 ) v ~ IKV s ell, Y, HIIM 031CV41NO) XVJ 3 'd-V , JO NO 11irk-106d fAVN Iw I Woo ad ---- N, ---- t, I I L 9101 v ?96~10000000 9 v a ~O CJI 5 S L JK --, i(j N NICU 03NPM) JO d3rll.)VJnW," DAil N! 51gl~~13 -kCl(jjVo; Lizo-9220 jj / ?~LM000000 KS i 1 113 3 ~ j 10 N011VA0S338d 3HI ~03 N14DUVIfill f4llzlNi'll jij :Z31A Mo-CJL00 J4 'MON 000A'~ZlA1rfj;cjfj LZZM000000 0010NMI 3SIrld N! SKISISN"Vdi Jrj I- - 10FJO-L000 ad ---N0500A'6~-&/Golo0 //N130A 0H)3INW)9I08lA13 [LIL00000000 3 j d3 %11 o lk~ e IS3003~ ~3HIO, 1.43138 HOIIVW~Ci~nl i~;916.kdr)) ad 6 S32AI ~hNf)O) 03H)U3Ao-i-)3;-z 10 A)N313130d lOdS 031V8 438WIN iSM9 H"D4 9M-OM id MK311'13b S)lS~Hd-')lSARd/i iR99290000000 H-51H Hil?', S38ni 831NnO) 91,111H)WOJ13S JO :2Wll 9NIA-1033~ slto-OM JJ WOON L%0A'2~6L/&-J/oo 3AA3 8 IS ~Hd- *) FS A.H~/ / 6LLQ0000000 IV a 0-i 1 v SNOISP-10) W3-1)nN )11SIAUV-13~6 JO S3-ldDNlZld 190L-~QOL dd f---- N j ???ClA'SL6L/0Cj/00 /18sss 1141WN 111430VIAV AQVIN001 LM20000000 I 'A, I V, I N lVV a SL- 66L")- 8i-INKIQ I:-; I ) HIIM SNOMM11 )IISIAIIV-ig~ 10 N01511-IC0 9TH 3HI NI SNOld 0S31'43 H 30 N1011VAS3300 '----N ---- A of LzWoOlloo //13]3nN H11M SNOOin3o )USIAUV138 A NOISPIO) 3H1 NI SNOId M30 H.)IH 30 NOIiVAMBOI/ Lzss~ooooooo 'w, v I N lolkie MND -ljVN S~)Sf) 0011 lbV',i9MhNj NI 9NISSDO44 '10191S )S-IfIJ 1314~ Lgio-IrAori //iNusnNvoW3'13 I DINHN301()V~ VAT833 viruaw 090"3H)INHA311104 090,"AAD 90L90000000 N011)31S Hill,, SW31S!~S NJ S-tVf4qjS 3SI(Ij QK~74 F~O~YVJJ !Aj OL010-~r1q)o " ---- I i , r) fjo 0 0 0 //sovoW313 1 11)(31 OI(JVN V~1~3s `vininsNi O90S3H)INI-r/311-,(jd 09030AD z L 90 W000000 314'5K-10' 'OLOG 11V~.INO81A"31301(.1V8 6SE AOYIA VIIIS-3/1714// s91~iooooooo H 62- 1 V it 6 iN3WU'VI8SIQI 110 ~OJ S3AM) I~W-070) dd IIZV'9010J 03rVIOOYi A801 IIVZSIHO~~ S3 MIL0000000 9 )IXOI ~H-I VC, V'iV'j 9;:~CS a3WW JO AII ~ dd ---- h"----A'L96t1fj01 A- 0 V A 19 0 10 >., i s >." 0 1 3 J. I D T 9 WKW000000 '4 ~d J 9 Q3 9 ~n S NO IIV IfI 93 ~ 5N M ~3 z 9 0 NO S I S Hd-.433 ~63fv 3 1:14c) M00 dd 1--N I ---- Al iz6tI,i0iiI v 41 v N S v 111;~ / / 9LOL0000000 If>., T )ISJ 13VA03 SS3RIO NO10,141SOANI NO IIV(IV MOO 18 ISN rV W SI.MCOU N DS 03RS 1N !~- L433 A NOID31OU 3HI KI IAMISNO) 39- 01 SD36tf 'A'MUNI 83HIV311 3HI NI Sv;:;Iqo~id -IV--, Igo-loiooplw ' 696L/00/Ij'0 S110-01LO dd LL00N*9LCt0A 11vgioSi) vl8is-noNT// : 10iLDODGDOO 1 -iv g ~ A 9S IIV20-- KiIM N113,409S jo 9NiI.Iz4v'I ML-VSLL dd //S33N3I)S 311,130VOV S3)NV3S 038IVQVW',OT93H SnON3~ Shdi4o)// LML000000D .j r , -- ~JVG S) Z- f7 9 s l- A" / 0 6 3 id ~6 NOUVIIdWO) 3,1~V~ 3Nf)-I'Vj //q-Nn-iwwvSN3IVMVJSnV *31H)1~3-3 3H)III~VH)SNISSIMI/ 22C600000000 ~313d-SNVH '7MfJIJG c :19SI-K-)3V 26 da )IJIIN313S N011VIIN1,40 .30~ 3bJ)"IIV! N IL6000/00 //3N13J3A S9NUM083n N30SIN H)h 00 iM~3HISIJODW~S MA ZLOLZ0000000 .j LNVJ-Ivg MULTI CHANNAL SYSTEMS WITH MAXIMUM VALUE SELECTION F STC-AST-173011 -008-75 4 EALITSKAYA, V. G. 000000061307 I/VESTNIK KIYEVSKOGO POLITEKHNICHESKOGO INSTITUTA SERIYA RADIOTEKHNIKI I ELEKTROAKUSTIKI// PP L1067-0071 FM NAARCNAI BAND PULSE SIGNAL PROCESSING IN MULTI CHANNEL SYSTEIMS VITH MAXIMUM VALUE SELEr.TION F-STC-1032-75 AST-17301 -003-75 R-ALITSKAYAJ, v. G. 000000047307 //IZVESTlYA VUZOV SSSR RADIOELEKTRONIKA// OC)f'00/1972fVO015fN00l0f PP 1290-1291 FAST CORRELATOR 6 PP GU.--l COPYRIGHT 1 NFOR MATJ ON REFER OTHER REQUEST TO FSTC A,-',M!FSTC1AST 17101-017-75 BA'"ITSKlYf A. V. 000000057455 //E,NERGIYA// 0QL00/1974fV----,N----, TECHNOLOGY OF FAeRICATION OF VACUUM EQUIPMENT 372 PP EPV'A/TK'--?39-77 PA;TTSKlY, A- V. 000000064392 //TECH.-TECHNOLOGY OF FABRICATION OF VACUUM EQUIPMENT// TE0-.lN'0LO,-5f t--pF FABRICATION OF VACUU,1,11 EQUIPMENT Z7~ pp EPDA-TR-239 BALITSKiY, S. A. 000000056182 //V,)DOSNA-5ZHENIYA I 5941TARNAYA TEK,-JiNIv,,All 00/Gfj'/l964f v ---- IN0002, PP 0003-OOC9 ~-llLTHDj,'-,, CHLORIDE UNITS FOR TESTING All' rz:O: 83414/4281-TIJ-76 COMPLETED SPECIAL 000000053047 //eUL.-EULLETIN OFFICE INTERNATIONAL DES EPIZOOTIES// 0i)/0r)/19721v0077lN----, PP 0953-N63 110. 4; AND 6 EXP-41MIEENTS CONCERNING THE FORMATION AND PER,51STA,UCE IN THE SPEUM OF ANT.-F)DIES, NEUTPALIZIN(; THE VIRUS, t-INTIS TT ~6-5371rj P-AiK, 04. 1 ' 000000005665 //Dt)KLAfjy AKADElill NAUK SSSP GEOPHYSICS// 0`0/010/1?731~'W3,N000,41 PP 05,30-083? A;141 ANALYTICAL SOLUTION OF THE THREE- D.'~AIENSIONAL PIVERSE PROBLEM, OF POTENTIAL TH, ErrP y A;'4EP 1 C AN r, EO LOO 1 C AL I N -'- Tj TUT E BAL.~, P. 1. 000000053330 /IDOK~ADY AN SSSP, EARTH 3,l'JEr'-,KES// PP (1331 -0334 A SOLUTION OF Ts4E INVERSE THREE-DIMENSIONAL PROBLEM FIASED ON THE HMPIONIC (jF TvE PEPTU~(B!Nr~ MASSEt 000000030673 DO ',~L AV AK AD E ovil 1 N AUK S S SP ~~V990000000 JSSr; 3SH3J3(J JO A hS I f4lw 3HI JO 3,Cj4J Awi 3 )V d3 rA I f`rj(j,'j Z3rj~,3 .4 0?o-L0!)0 dd A (j 0, 0, 0 //350WSO) J~ DIN3HZI'101~// NoL0000000 I GS C, 1 .1 0AIIS101A 0i ~89HICJ OJ38 OJI41 WnHUA 1.1041 Difil)(1dis Wlflf,46 ~900-t%rj L zr)fj 'i zo o J r;r" AIV T 1-1 is VI d3S W3~31131f,13W $j 'ID4YW Alfl~lll 9U990000000 H3 1 3 ~,-i V fl 1 J4 i i 3 mu 3 n 41 s e~ ri riv b 9 is 3 1 296L20000000 S3AVM N'00M3303 JO G3Sn 3-12M0d 31~CIS J900-Z900 dd 06M000000 3 6v >11 e S3AVM NOIMN3)Nl0a 30 S3Sn 3-,EISSrjd 3X03 000-Mo " 1 ---- MISSS )invt-j ilw3in'tf ~0~-Ucjc,// 5K~Qoooooo L20LO000000 902tooooooo IROZ0000000 ~zr~Q9 Sddr dd Z ix-1,30WHI QOOJ 3H1 40 33HWV~9-grl~ 3WOS A SONGS1 I-KidX; ~Loo-6000 dd ~dWSOMM ID3130 lNi-Cid ~W-Lslio dd //Yio!S~Hd 30 1048410r/; 3iniUsNi 1,V)1)0103c-l -4d SIN3WOW DINOWeVH IVOATS JO SW~31 NI 33),K,'0z Q1313 01 ADVAM03 QNV S93t,13noi6 mo-l rlwiss~sso-~ S31009 JO S3111WIVJ 9NIAI~30 A9 01-308d k8i3W -IAVV) 3SOANI IVNOISN3WIQ 338HI 3HI 10 K10IIIII03 i9DO-0?00 Jd 'L000N"j?Z0A'S26L/o0/0,0 //S31SAHdO39 'MS NV AQVIN00/1 I d IN.-Ilie )VVWO i3VINO) Sb3HIO *OJNI Abv.131~dOU 'OU, dd 3 S3SSVW %Iewisja J 0 S I N 3 WOW 3 1 N OW ~V H NO 13SVO ~MWIAVb9 40 W31908d 3S'~43ANI IVNOISOWIQ-33~141 3HI 40 ML)Iif)'IOS 3Hi NO liio-LHO dd I ?000N'0Z?0A'SZ6Lf00/C,0, 0 w 51 10000000 S20LO000000 ZEL600000000 6iZ600000000 //3Ndn0~l3W SS3~9NW H)W3S3~ 9NN-11nO NVl-jV41SfiV ijiilJ 3Hi 11) ZA-3~ -d ~,WL 3H1 NO i~LCJ-6iLO dJ ~Lorjf, 'i z "'t mrj/r~o ut I ki / / ,.j J4 i A bNO dV -3 Pi 13 !A OS 9N I D V ~j 1~vw 63~ SWel socio dd 0 0 v 9 dd 9 )Tj-,--1~3d S I hv~30rjw sv 0381V~30 Sq36hlo) Hix"s ZCjoo dd A5 ~0/ R dd S3 1A 0 6 0 A ~ffgoooooooo LH900000000 ~20LD000000 OU9S000OOO0 R0LO000000 OW ~30WIW sslv~j a 3 z A I V N V 3 ) N3 d 3 d X :11 1 H 3 5 d V - 'e, N" 9LOO-ZLOO dd 10 70fjo N A '5 L U / D) /0 ri IIVY,104V V~-V>Stillt-jll li 13 9 11 If s 3 ~ 10 V ~ -1 v 2 6t~~9 IN8dr d d Sr ?1 3 1.11 C, -1 ? ~- Y~ itiv 83amj Siv~d "037),-lVNIV DN31~GdX3 ultf3lilm-) 9ZOO-2ZOO dd '2-00f,)N"----A 15 161 / 1?0 / 00 V Y, 143 1.41V W. KV )i S p~ T_l V -1 / / V 13 -5 S 3 e-4 a V I ~l tf dd S Q1311 ~~t~,ITV3S 3HI NI A~isml DNINNV3 INVIVIONAH 3HI jO SiN',h43A3lH),V* 100-9J00 Jd 'o LOON. '----A 'L z 6i /00/00 /ISONQ~HSM08d VAVN,-', W3nS3H))4S0A,,-, DO ~gj Iv- V a '79KS-9Z 11 SlINZ, 31iii U00-9100 dd //1311IWSN3A31 b30 ')NMPIS010 M3 - ----- a 9 91909 9114if di 9 03NDlilo. SlN3W'38jn03N Al,ldinN iWdSNVK 8010A 39NIV,~-9NO1 ~LOO-LLOO dd '0 LOON '----A 'i26-.,10~ /00 V193'nJ// 3 1.11, 0 71 V 9 r 3 Z MW 0):! Qliz s3Nls)p3 i3c JA IMNO) 3HI 'SniVbVddV 9NIAll 10 SNOlAiV11VI SNI ~Jpiod jo wouNoD iuvoinv 30 003HI 3iii ~lio-LOOO dd '----?4'----A10000100100 //HNAN,131Vi3l IVIVNANVisn IWO]IS WN31308dn 090AS314111VI-4101AV VAI~03111 2 L I I S 1,L11- 3-111v,j 11 ~* T NO I I IV N 1) )V A 3SV S I q ,(it py 1,,)oj 01 3no vw,3 ZD LWIS0000000 n 7L wv 91 1L S Tjj,~;~ N0111VND)VA 3SV3STQ Hinok, oriv !00J Ci 3(W vil-.'37'~; idJ.Nld3i3h 13itil-II)II ~OoMoooooo , 9 , T. ~., 1 g~~ -f -1-v q 9 1111 R -_- i 5 N 3 2~~0-660 Jd //1318H3SI137 9R)Sl901OHPJd0!AHd// 9ZOL0000000 AA? 0~isl NOIIDQQNO) b%4l0IHJ0M 01 DN3V3~38 H119 3033S 3,.4n931 31405 30 ~31VM 01 NO S0191A )1W313 A)N3nD3dJ0lfjVd J(D 3i)3j-jg ILM-L~20 dd ~ ---- N'1000A'9L61/00loo //A90!0UH)31 3)N,3105 Q-33// WOL0000000 UZ 1, T NOU~MNOD YVIOIH8081S 01 DNN3A~ ~L, T S0333 3wnggi Jwos jo oivim oi Aii-jiavgnl~Gj 140 U313 31bI3313 ~1?0-1~20 dd DN9133 033-3// zt0zooooooo iSi 0114is) JJ4 gt ~i!119VITVAV Sil QNV 33~AOS3Ll 3Hi - x9b3N3 II~OoN ----A 916L/00100 //H)6V3S38 9NMIMB j0 NOIS IAIQ I '~4,~d3 ~L9690000000 13 C. ~ S 1 -t 13 M, 0 NVe8n A 33NVl00J83d 3liSnODV ON 'l'jVb3l4u 3~ NOISSIS 0~~ 'v '----N //3NMO913W SS38NOD H31SV3S3~ 9NI111FIB NVIIC,410V HIJIJ 3Hi 10 S838V~!/ 1, L905LOO00000 '3 IN~INIVIIV9 OM3 SISO) 0~3t413 OL N01333S 0siv //gNdno~13W SS38NOD 14"16V3S34 9NIO-lina tonvdisriv Hiiii 3iii jo 5;-;0j~v/ 0 w 51 10000000 69Z ~ S 14 di -1 ~vi ~'A-rlj3fj~,JS' JW 40 'In-l-iV ~ ;P1 !.,0- ~ 71 fl- (6 1 i-1 I fifl Aif ( ~ff (ffl 9 11 OS 01 N 1 0 3 1 a 3 r N I S 3 ) NV IS 2 ri 3 Q 3 3 n 0 0 ~d-,N`V 104-1 ~40 d zffcj-~620 81 N, If r4 L 6~ f 4~-j'ffj 0 //V 3 PlHhO~~rl I H. I/ NOLOO00000 S311tb)vr 3n3v Lfj L- 41--1 U-I I fj ),43 Idd z 83Jdd J11, 3 Hi ),'Cjj S 3 a N3n&9^114,~D :J33 114v YOV //9H3VSVOV) 3o sguv3imN s3oni3 o .4 341N33// L2 LOOOOOOO I I ,e 9 5 ~0 i- 8i- "IV DN1113MS 1331S S33-NIViS 0i 3rili IVNOWXgH S3DRI,43SSvigns) 13ni io - - N - - - - A '~ Z 6 .10 ru .0 ri //9NMPIS ~33B SS31NIViS 01 3nQ S83ddV~Psl -iVNI09VX3H S31IMSSIVOnS 11303 jo ~Lotzooooooo i3jjo-i-,vq 6 62 L V ~~4 S 1 'V 2 t"N 0 9V 9 Hj ) N 3 3 M, 13 9 N 0 113 V 9 ~ if, ri -1 S 9 Hl J 0 '-- 3 Ki IV 3 4 -IV 3 IV13 H) 0 NV 5 3 l13H IX 3Q IXO N N3 ~10 dl IN Hi im SgNMV JO WOIDV3~ 3SVH,4 K4VA 941 40 wSiNVH-13,91 RLO-SLLO dd 6ZOLOO00000 -j 1V It 0 10 -1 -1 v 9 6Z 0 91 ^- I V ? C, -, 4 H _i in 14 I_'- ) A 0 NOUDVOINI JO S3dAl 33~Rl 3 (11 XO 1,1 N390 j~l 11N HI 1 M S3NVNIV 30 NOII)VOINI 3SVHd-Kd'VA 3-5 WSlNVHD3W 060-100 dd '900ON'Wjl,)OA'9r~6L1Oo!rlk6 ilVAlWlWN'.31J3N11 RM0000000 *d '~ I? () CC! -IV CZ )?0-60~~L-Q 3iN 803 SQOHAW NIA313 30 33ionis 3AlI1."cV-,-;AO) 6Uri-LUO JJ ~000 N *'I L ~10 '~,16L/001'00 //3Hi IOv 3v 3 1310// 169150000000 *d 'NOP-TV9 id 9 33 Flod Sh,3211D N33M136 DNIONVIS~30N(l OIV3~9 SOJ S111,I) 1310 D110d , cli L(.)Oo 8d -C //VN,Vtlvvll V-41 - -- LZOLOO00000 .1"IS39-1v 'ONl~lS3-1-,lVG Lg-~Oooooooo L i L 0000000 139 9141SA 19 dd Z 33V!J 3;4VI ION 0 !Q k)-43Ar;"- T~~ 7~j 5L20-i,-L20 I NfV A A 31 S 5 1 3 A IAS 3 W) 1 ~Ollrj rjS / f WIS ONV N01IM03b N! 13VH 99%-M0 dd 0 ~0()N '----A'? Z 6L iv 5~LW000000 ~~0LO000000 0~~LL0000000 MW000000 MW000000 'uri-fV2 3N-i97OL-~L dj 15 S)lk-YfvAO SIVIINK j0 SQOHA~~ TV 3 T 114J', 14 000 dd C1 I 9 ~O D 1 -:1 VY w, C' dd ~12 S3,33114W iNIOd A IVIIN310d k1*3 3H1 JO ~OLO-S930 Jd If L LOON '----A"7L6L/iO/0c1 //POIS30039 INI 1!31-1AS- '-mol I 'oul~'n~p I ZU-) i ShI113JS A 9N1)QVbi 3111130Sdir) S 0 0 Hi 2LOO-LLOO Jd '900cm,OL00A L!6t/00/00 //31VIlVdS 34~3k)3,b V-1// 'ig~TjqjVe. ONO iNNN183A09 's 'n oi 0'41IJAIT-1 h,0Tj'rjqj~jZj0 I I - S31 AINA lViJBSO 30 SOOHi3W IZ6L fL2-6L 3Nrh' 9L9L90000000 M00000000 ~~LILOOOOOOO /nVI/WdSO) iV 031N3S38d 83dVd I I zv 69 01nvd ovs SD114VNAO 311113iVs NO id 6L 63IN19;J3 OJ ONVIS 11340 NV A 3HI NO Pjrj1Is3cj?~ 3~401-, jj /010WOSWU 090SNIN31 IN3WI TISiVIAV ~SWOH7V6 A043N3HZN1 VITUIL3,114, 39rinv) dviwlidll 3HI JO 43W TISVa 3H1 P) N0IjV)jJ1)-W) 04V 'HAHJ4143 3HI IC~ 101.4-40)313c; 4d 13 3190-joi4AIJ4// r) I,- u T. v:, 5 61 9 s MWO00000 SIMS OiNI 031AN41 S3)NV1:-z2riS Q 3 3 n 0 0 d- INIV -04-1 ~4 0 d N' I---- A If r4 L 6L f 4~-j''fj 0 /V 3 IN HhO ~~rl I mil .( I- -. S311t&)Vr 3N3V f ?~~ a ZL9900000000 L900~0000000 OM0000000 w0LO000000 L66590000000 SLL~Zooooooo ZiM0000000 910=00000 5~OL0000000 090-97M-~L )IN Ng 6111 H) ',V~Iq Vj~,~j T 3SOG 319NIS V JO 1)3JJ3 MO dd N 'SLOCt A 'OL6L /00-/ tzso-h 00 //s3noiqoioie A S3nOlNI13 S30fli 3 3NN33JHfl3 90A'2~- 3n,,j3;.~11 14 N v S 'l le a 0WIH) lill'WbON hil SOO 319NIS V JO 103JJ3 LM-5L% JJ '----N'f9t00A'C)16L/n-Cl/Ci6 //SN619010IG 13 SPOINM S3Qnl3,3 3NN330,,im 3nA3 '311A3 V! ~z If NIV 5Z -, 114 ~ / ) S !N/ AV N S313IH3A iH91-IJ DIJ.SV'j3 30 1OZ11NOD -W'Wll-~O ~500-sloo dd "---- N.4 LNLIA'R961100100 //V~IINV~N3144 I VNlIVW3iVW AOFISI// IV v A3 Wlit V dd N? S3NIH)VW swlimnsNo) kt?PtH9!H JO 33:-ZSDC)~,,~ IDN100dO JO DNI~30OW IV31SAHd JO SOOH131-.' I---- Ni---- A I~LWOOIH //NIHSVW HNANj13lI0dlS-ONHZU00 AOSM108d HNIH)02V~ VAINVAOUINOW 090NS3H)lZlJ A0013xlil *11 *A 1131NAVIV9 Ic-lool DNliv~31dr) 401 sv9 fj3-^c3d'vM jr) 31;~Jj :;i4, ii0fi-6zoo AN I H S 0.1 3 A A N ~ Zfj a Of) 1 3 ~ A I Oidill S, 'I 'A A3N/ifi-~tIP- 272119 3 N 9 NO d S 3 8 ~ ri 3 (114 9 N 11-4 3A 3 10 N'0 I i tf di S I N jl'v~ 6 v z4M-9500 di ''-'o Tv 45 0 3 M 0 () ev N' IN .1 o" r; 5 6 L 1, IS i:, 9 dl-5-~311V3-i qtj Ttl' SlOOH3S DN3040,3938'10) QNV - ~41L3 jO .1 7fj 'o ---- A ~ I 9000-Z000 d-d 0 CD' 1 .00 L 1 3Z 19 3 )V N ~hfl ~ i'ZV 19 3 Hl IN I 9N I 1 -1 314S 1 V;'io h"O Y17 ii ~JO w-ls o;~ ?"0 ilmoi s ?" i suri kis u-1 LAI, j ~Z'v H 99%-Mo dd 40 0 WON A '? Z 6L /00" l;'rj / / IV I S / I 10 IT 'tjrj-jV2 I 9 ~13svl V31 20) ~~0LO000000 dd lVNOlSm3wlalIlnw IV 9NIkl!V N93S A)!-Iod N91,3~04 ~Zoo-Z?00 dd /V3 I SjvK3y ?10=00000 -IlWd vi-ive 9?029 S8,d!, 9 V 183c-)IV N~3iSV3 40 NO 1 IV 71-1V lKS0041 JO 13V d.41 I OIL d 7L edl 02 C-SIV MO dd /130NOW 31i I ~~L~Looooooo InVd vilve BIL-Mit 71 )IN jo 3~npn~is.pi mc) si,,43ji4o *' jr ZM-ii~rj dd - - - - Lfj, ') ;AIZ961 /00/00 s 3 ~v H) no 3 iw i H) 3o i dv I 3~ 13) 1 15 11 u Is 95~Woooooo ,d I'v, 1 117-S-N Sly 0 i 1- 011 z W, 3 i -: A 3 H I N I S 3 10 09 0 3 ~ 3 1 N 1 S j 0 S 3 11 ~3 6 ~4 J0 t 3 r,,fj M()) .1 W3 qoo-gj~o 3d //13W IVAMD 110nIS 3ND104 3bVlnd0a4 ~3~ O~V --3~,~W KLW000000 d I vi-1ve m i j gs oo ~)N 11 iv in) iv ) ~rjj pin rp ,Pv I ig i r, (i cjiv ~,v Wo-Korll OM0000000 J J 1 0 3 113 1 A 3 IN 1 S 3 WV Ar 1 N 114 0 N 0 3 ~,3 T 5 LOOO-lx)rjo 'lid 19 ~ ~, . j ? C; / 10 / / C6 S 3 6d X3/ / ML0000000 0 1 " I d 0) S, I ) NY ~ j ol v, 3 s, -1 ~ G I S V 3 3 Hl N 1 3 QV 14 19 3 HS J 0 S 3 11 ~3,-406 d 9WIMV60-Agga 3H1 NOJfl 9NIN141-1 -ii) 33U43fi-iP111-1 :-;H! 590-090 dd "50fjop4,----A I17zWoo/100 6000000000 090-SML-7z DiN, 10 ~3 j D -IV ) 9-03 Wl; -AXHOAH 3AD Ai0ril JO NO10V Dlirl3dV63H! -;Hl L5to-j"tLO dd //(3no-lifl3c.,V~3HI NOTJVW80jt~T) -IVIIdSOHI/ ZL9900000000 090-97M-~L )IN 3SOG 319NIS V JO 1)3jj3 MO dd ~ ---- N'SLOCtA'OLWOGU tzso-h 00 //s3noiqoioie A S3nOlNI13 S30fli,3 3NN33JHfl3 PA3~-,.,.n,,j3;.~11 L900~0000000 a N-31891IH) 111WbON lhill 5ALTA, PAUL / ~EURAFR ICA// 0o/ 10/19 74f v ---- fN ---- f PP 0022-0024 FOREIGN POLICY SEEN AlM-ING AT MULTIDIMENSIONAL T T E S 6 rF'P I-PPS 6,3440 4 6 AL TA, PAUL 1 / L E ekO N D E 19/11 /19741 V ---- fN ---- f PP 0030 INTER,VIEW 191TH INDUSTRY AND ENERGY MINISTER AS~IESSELAM 6- PP JPR S 637 27 EALTA, PAJJL 1/;JW7HPE8-cv,ACHREK// 00/0,13,1975 PP 0020-0024 JUL-A.UG-SEP 75 51?X-RAPHICAL SKETCH OF PRESIDENT BOUMEDIENE 13 PP c- u- 1-i JP,R-; !-/55?8 BALT *-*f,PAUL 11e,4)N'DEf LE// 0 fj- t-06 / 19 7 61 V - - - - 1~, 19, 2rj-21 JUNE 1976 THE FPE.,','rw, AP-ROAD - C~~:: .81019/4240-76 COMPLETED SPECIAL aALTANTOUI M 1 I/CONSTPUCTT' DE MASINI// r~~rj/cj 1 /19751 N ---- I PP 0016-0019 !jSi'- OF HAPD ALLOYS FOR METAL CUTTING AT THE CRA10VA ELECTROPUTERE 8 PP jP~'-- 64632 BALT"'TEA, N. //5TUD11 '31. CERCETARI DE FIZICA// oo/ril,-,1/1974.,vC)026,NOO(j7, PP 0701-r-1713 EFFECTS OF MEV ELECTRONS ON CDS, ZNTE, P8TE P!C 75-713 BIALTES, N, //;1iTkOL SI GAZE// Cl"'J/Itil~^)/lri741t,iriOZ51~4----f PP CJ243-0247 PALYNIJ0f,~1CAL CO?4TR.IeUTIQNS TO THE KN~JWLEDGE OF THE 5TPATIGRAPHY OF THE ILOWIEP CPETACEOUS DEPOSITS IN C~OBPUJA 71TC 75 121,96-05kG J. PEPORT 5511~1 N1-141/ Pp 0000 1r)NIf PUPIFICATION W CONDENSATE BY POWDERED PESI.N FILIEPS PILOT TEST RESULTS C. E. TRANS 6-581 E-ALTHAZZ-kR, J /11.168 FEEIZTER CONFERENCE// A-0/00/1971, PP 0047-0058 NICTUONTrAl TWIC(ZTTrATT11MI~ M: f-nNT7wmwq romRj:N,;AT1: 000000014142 000000014143 000000044499 000000050414 000000034543 000000043343 000000044768 000000005867 000000014145 E. TRANS 6581 E-ALTHAZZkR' J 000000014145 /11.168 FEEIZTER CONFERENCE// A-0/00/1971f v____' N - - - - f PP 0047-0058 iMETHODICAL INVESTIGATT.ONS OF CONTINUOUS CONDENSATE p j)TSHING WITH POWDERED RESIN PRECOAT FILTERS CE TRANS 6158 R~ AL TH Al AJR T, J. 000000017992 / / BEH AV I OUR, / I 00 / 001119 7 31 V 0046, N---- PP 0037-007? FACTORIAL ANALYSIS OF ~HE FIGHTING BEHAVIOUR 1N TILAPIA HjkRCP0CVIR (BOULENGER, 1912) XRC C-14152 BALTHESEN, 1. 000000043932 //',-~,c~Rx*IFORSCHU~-,'r~SX'4LAi3E JUELICH G.M.B.H.// 10/0111975, v ---- IN ---- I STATUS AND PRUPOSE OF FUEL ELEMENT DEVELOPMENT Ff^,-" HIGH TENIPER ATURE REACTOR S ERDA GE.R.HTR TR-130 BALT~,IAL'NISI L. 000000014146 IISOVETSKAYA LITVA/f -21' u ---- PP 000-2 2 10/197" LTTfJANIAN CONSUMIER SERVICES ~'IINISTER INTERVIEWED 101 pp 11P!'R 5 63679 a ALTP US CH Elef TSCHI A. W. 000000036955 /ly"ESSE114 SiEUEPN REGEIN// PF> 0-_M9-0393 USE 'OF DIGITAL COMPUTERS FOR THE ANALYSIS ff THE ABSOLUTE STABIL-ITY OF NON LINEAR NTC 75 ;_;ALTV'_-X!'jNf A. V. 000000068152 1/11EST.7 AKADEKII. NAUK BELORUSSY,01 SSR SERIYA FIZIKA MATE-MATYCHNYKH NAVUK// 0/1019/19721v ---- f.V0rj041 PP 0094-0Q96 Pc,-i(jU?'TjON AND PROPERTIES OF MAG.NETIC Fi f:CTROLYTTC COATIP65 COATIN63S CONTAINING c P~ :' 0 """T. UM NTr 7'5-12U?5-20r Y. 000000014147 /VOY 0 E N N A T F *j N! K A 2, Norio?-, PP DCJ26-DFJ27 cc~.m-,~kr, w,: 141POR AFT N01 SE F5TC-4T-_23-1477-73 9 TEINK01 7. V. 000000001169 //K0ZHE1J~NN0--(j8tJVNAYA PPO11SHLENNOST// PF> 0001-0003 U""'PA'T~x,TmA FOOTWEAP PRODKERS SET TO 1IMPROVE THEIR ClUTPUT 5 PP 000000014148 Or N. - EK ONO V. 'I K A S 0 k/ E T S?,.,(j Y U KR Al N Y PF, 0014-002? S y S T EM S APPP r) ACH 10 (ON 1P OL SHOP E ( OHOMI r AC Tj VI TY o! srussED 12 PP p S 6 2 P, 9 9 ~~. S. 000000014149 //VEN"GI I KREDITI/ 00i00/1973,V----,N00lZ, PP 0011-0019 ORGAANIZATION OF FINANCIAL SERVICE AT ZIL PROPUCTIO ASSOCIATION 12 PP JPRS 61228 9-AWYEV, 0. T. IPROSY PSI K:f4OLOGI 1 C)0/0O/1977,-V----,N0002, PP 0064-0072 RESEARCH ON PPOCESSES OF VISUAL IDENTIFICATION OF OBJECTS ON THE BASIS OF THEIR MUTUAL POSITIONS 12 PP c U ".I JPRS L/7221 P.MYABINI R. V. /1SPRAVOCHNIK SlIARSHCHIKA, MASHINOSTROYENIYE// C-0/0011974fV----,N----, PP CJ178-0210 ALSO PP 285-317; 402-421; 504-506 YELDING HAMe-OOK (CHAPTERS 71 10, 14) AIR, /FTD-170(RS) T-1661-75 6ALYAelNI R. V. //SFlRAVC,afNlK SVAR54CHIKA, MASHINOSTROYENIYE// 010/0W1974 v ---- IN ---- I PP 0178-0210 A,-Sc) PP 28S-317; 402-421; 504-506 PELDIK5 HANDBOOK (CHAPTERS 7? 10, 14/1 AT R /F TD-T MR S) T-1661-75 E A L Y pl-,'l I G . A. 11KOK-1YA I EVO VOZDELIVkNIE V KIRGIZII// 010 / GO i 19 7 21 V ---- IN ---- I KOCHI A PP,^.,S7PATA AND I TS CULTURE lN KIRGHIZIA 264 PP ,~ % T! 5 T T 7 7 -559 026 BALYASNIKOVA. A. N. Y/-r,ZVESTIYA VUZ PRIaOPOSTROYENIYE/f PP 0072-0077 C0XPfjTT.,Nr; THE ROTriR POTENTIAL OF AN ELECTROSTATIC 3 plcScclp~~: 8 pp JPR- S 5S722 -7--A: Y ASUIKOVA, A. N. 11jZyE:STIYA. Yifi PRIE,05RCISTROYENIYE// 0010/1973, 11 ---- 10002, PP 00B4-0037 ON THE INFLUEMCE OF THE OPTHOGONAL Gli*,,,R-AL AXES OF A!l ELECTIPOSTATIC GYROSCOPE [WHEN ROTOR POTENTIAL IS Z 5 P P j S 5 9 0 5 3 9 E ~Ly ASCII$" N. / / SEL' SKAY A GAI ETA// !01102119737f PP 0002 Poi-,,!TPY PPrj(;,V(,TjC,.N ASSOCIATION IN BELORUSSIA 5 pp JPPS 5t765 A L Y A SO YI P. 9. //TEKSTlLNAYA PROMYSHLEMNOST/l 00/00/1962tli ---- l0orp, Pp 0047-0051 APP'_', CATION OF STATIC ELECTPIC CHAq(-ES AnD ELECTPO ,,',kG?(ETTr FIELOS DUPING DRAWING OF FlakOUS V-.ATERIM *IT( 74-12617-11E 000000072951 000000036425 000000035965 000000066002 000000014150 00000001415 2 000000014153 000000008349 B ALY 4Y EVf V. 7'1KP ASN AY A Z VEZ D A / 1 06 Y 04 / 19 7 3f v ---- f N----.- PP 0002 TR' AINIMS MI SSILE BOAT CREWS TO HANDLE UNEXPECTED PROBLEMS 5 PP JPRS 59072 5ALYGIN, 1. / / E LE C. - E L E KTR I CH E SK AY A PR 0 CH NO ST Z H I DKI KH DI E L E KTR I KO V 0'0/00t1964o#V----,N----, PP 0001-0227 ;-LECTPIC STRENGTH OF LIQUID DIELECTRICS 313 PP AIR/fTD-flc-23-732-72 5ALYKIN,, P. A. MOKLADY AN MR, EARTH SCIENCES// 00/00/1971 110209fN0001f PP 0190-0192 r).W--i,'-'~A-'-;PEC~RO;"iETRIC -MEASUREMENTS OF CLARKES OF RADIOACTIVE -EELEMENTS IN GOLD DEPOSITS OF THE SCHIS Z ON E AG I BALZAN, FREDDY 80// 010106/1975 f Pp 0005 1-15 JUN 7~ LATIN A~`TERICAN P040PAPI-A AS VIEWED BY MERIDIANO 80 VENEZUELAN WOPKERS AGAINST MULTINATIONALS 2 PP j P JR S 6, 6 2 4 5 8-ALZALN, FREDDY ff,v.ERTTji ASO 80// C~0/06/1975 Pp 0008 !-I,; iluln 7s LATIN' AMERICAN PANORAMA AS VIEWED BY MERIDIANO 80, ',J'ENEZUEl-Ai'q WO,R~ERS AGAINST MULTI NATIONALS 2 PP j P P S 6 6 2 5 8 A ~vl a i L 01 1 G STVfj I V-1 NAR ST1,10// Q010011973,70022,t,0006 I PP 0026-0030 EFFECT (-iF THE STOPAr;t' TEi-fPERATLJPE OF 141-NE ON MALO-LACTU(, A".'ID FERMENTATION NP C' C-15225 e a- AP A, i E A N //AFPIijUE-A3,lE// fj4/rj-2/1974lv---- IN ---- I PP 0031-OCJ33 4-17 FEB 74 ~cP Al N DE TEF,XI?IE D TO CONTT tfljE COLONIAL DOMINATION PF, G U 0 j P R S 4 8 4-31 N A. 11, PROIZVODSTVA TRUB VYSOK- OCHASTOTNOY SVARKOY SBORNIK, STATEW PP 0072-0076 AlIfTivIATIC (o?lTpriL OF CONDITIONS OF HIGH-FREQUENCY PIP; ~11ELD1146, 11 pp A I R. / F T,5 -1 D ( P S) I - CA- 68, -7 6 e AN, Fp V i N //FlGYEL0// 21 /01 / 1976f PP fjrjrj3 ~DILEP'ii','IAS OF '411f 11ACHINE INDUSTRY EXPLORED 5 PP j p p S 6, 69 P, 6 000000014154 000000014155 000000014151 000000019390 000000018881 000000044566 000000014156 000000055315 000000041322 6A.N. ERVIN / /Fl GY ELO /I 2 14 /01 / 19 761* V ---- N ---- 10 Pp 0003 DILrK'JAS OF THE MACHINE INDUSTRY EXPLORED 5 PP JPRS 66986 e- AN" Y A, S. / ITETSU-TO -H AG ANE 00/00119 58f V00441 N ---- I PP 0643-0649 THE EFFECT OF STf CR PhND MN ON THE EQUILIBRIUM OF C~%Ra-r-'N AND tOXYGEN IN MOLTEN IRON SATURATED WITH C,k'R F-014 ai si IG361 BANACH, CZ ESL44 f /NOWE DROGI // O'l]'104/1975t 000041 PP ON-2-0099 TEACHER EDUCATION PROBLEMIS DISCUSSED 6 PP iPc,S 64973 .4 2 A4N A, L I M. 11COVIMISSARIAT A ENER61E ATOMIQUE/ L// 0 0! 010 / 19 7 31 v ---- IN ---- I TC-,WAFDS COMMERCIAL FAST A-REEDER REACTORS THE FIRST 12.,)0 i,,,.WE UNIT NTC 75-13 -181 9 1 3126 ~ AN A L I M. /ICENTPE ETUDES, NUCLEAIRES DE SACLAY CEA-CONF-2641// 00/000.973f I AA ID S COKMER Cl AL F AS T ER E E DER P E AC TOR S TH E F'RlZT 1200 NWE UN! T ER b / AN L -TR AN S - 1008- -7 5 EA~NAL? :1.11. //CENTPE 0' ETUDES RUCLEA.IPES DE SACLAY CEA-CONF-2641// I N---- If TOV;~* DS CO~KMERCI AL FAST OPEEDER REACTOR Iz THE 9TP~-- lRol!) VWE U~Nj-f E P'!, D ;L - T R A?; S - 10 D3 -' 7 5 8AN'ALf 114. 11CEIA CEPTRE D'ETIJOES NUCLEAIRES DE SACLAY, 91--OIF-SUR-YVETTE// PP 0017 TOWAPD-S C0,',,,X?EPrlAL FAST BREEDER REACTORS THE FIR'ST 1200 MWE Ufc'IT AEC-AUL-TRANS-1003 e A N C, I -) 55 1 F DE PAPTID// PP fjCv,9-0G?7 CUPREPNT PPOBLEMS, OF WOPKER I"rj,,,ITPOL CITED 12 PP ipp S 677()l AN r 1.1 E -'f; P I L L 0M. //0~~?TES PENDUS ACADVItIES DES SCIENCES PARIS SERIES 8// 00/rj0/l972,V02?5/V----, PP 01FO-0112 ~'.z " L I S 'n -j ' TITLE NOT GIVEN E j*JT( 74-j'plj?-20L e AN C! Ul TP. . INTEPHA BUCCHAPEST// PP 0503-05CO HTIST(it.06,trAL ASPECTS rjF PATIENTS WITH ~~p ~j y f)p~ I A 7f~-11421-(/SE 000000041290 000000032699 000000010147 000000062773 000000018935 000000019444 000000042388 000000057619 000000012664 000000014157 N I-V I d3 ) 10 ~ 3 m i x n4 o ti o j 1 1 s 3HI JO x NO I iv V d)S I I I dv d Sn is 3 3D7Nv 41 ~3 Ill, I NO sohnodwo) 3NIOld~d Ari 40U'Jdl,~-S /orlm svrjwi~ sfizot, 66910000000 9 91NO-UM Idd 00650000000 id, ZL NO II)hlnj 1SW H.1-1, it" JO NIOISS'D A 8V3NI'l ~OJ SMIVA Vf-SIDSOV 10 33,10H) Jd # //NIIS IIVIS CJNA ljvW-3i4iVw/! L9LO90000000 Nolimni iso) V3ATc; JO W3NII dOJ SMIVA-VS3~)S-3V JC; 3)lrjH) RM-L6?0 dd looor4,Lf"rjoA'GL6L1001f;G MUSUVIS W WOS603SNOUVSdO 3H)S liVlA`3HI'.4'W' 'I F d0650000000 NOTiV~NQJNI IKjld4-V HIlPi 3ZIS 3-id;,-;",f5 -l'vhTAIr'lD ZKO-9ZiO dd *'----N'JL00A'tL6L1fjf)1rj0 //IJ18H331132 3H3S1~131.44'jT;// H 1 N600000000 - ~31~i3CWIA ~710?-~i IS )v ~ V 0 Z- IZ rl dd 001)0 dd //Ah'IHSVW 3~ANHZWW 1 3101 131 PCOjISI/ 65M0000000 U, ON v (3 NIV dd ';,S ~6 X "'g ISNO! QNV SWOiV 33U ~OJ SIVIIN310J i.0491SISN03-J-133 NI SPIVA N0IlV03dX3 ~NIV 13-t3nN 3HI140 AIND-till 3HI NI S3111SN30 396VHJ )10~13313 S3nl'VAN3-l',13 I---- N 11 ---- I, It 17ZW60/00 //INIZIJ rON00VA 'ISNI OVS9NINTI '4S3 N(WN VAIw3akf'4ft,// ~L2050000000 'N' I Qxvq 0 L L 9 f dd 9 S3)N3n03SNO) IV)ll 110d 31140N033 319ISSW !S3ZAIVN-V SISIb) )1N0,403 2000-LOOO dd IJOSS3~mS3 11/ 950W000000 N ~, a )iN SiN3IIVd 30 S133dSV 'IV)I')OlOiSIH 31biSVD ~050-0so 4d '----N'j2o0A'LZ61/C)0/CI0 //IS3bVH)3(19 VNS3jNl tlNI)1Q3W/I 109000000000 lh Jf III I ) NIV ~-j s 9 ~~ S S C T Nrj9'JLt43J :iHl 10 3)110131~ 3H! N1 d3cl-I :!P', 1 4 1 ZMQ-5600 JJ 4(j-13 )j "V), Tt,.fjl MW000000 '14 *~ 9, ~-rj - r~ 2- 9 2 L -,?- z 'J (JNV SlISM0 NT IWINVIIVA )f" SISAIVfiv 0010;111~v L90LO000000 9 9 9 i -~j J), dd 9L S3Y.3-j,4,W0) 10 NO I iv 7 9 ~O N I t P43,A31~o deA, 1 j dD SY, 3 -1 a o 92to-SrLL0 Jd 'o ---- N '2-0()fj A '~ L6L 100100 I H,41,,' 502LZOOOOOOO i z 5 9 3 ~-ll r d4 2 It ~ 3 9 1'~) -1 3 Q 54" 114 14 1 ed NO 113 fl 0 0 ~d IV i 801 118 d3l 3 %-4141 4- D001 Kj j s -, 3 ~ 0~;, ~500-19100 dd I zooo~l ~z ~,'. I o'o /GO ZOLL20000000 Niv, 'Al 15 UIV 9 j/ I'll, crll )iSJ 01 S~3HIO ~3J3d '0AIll iPDAT8~.J-,l-j) Cril) Jj 91. 9) 30 ~901 031 XC' i Zgj-O-S~00 dd 'L LOON "716J. I-vi) /Gfj //IVN60H2 222L90000000 2 S ~ ~,f T 8 -~j A~ H i'~'i JL Ni NIbVi,,'nO) JO 33NgS38d 3H.L 30 .4 If S 3 s lS3QNna 3~3H30H u3,qNn-j13.tllWll //98NA3N~RSMN nVON3iW9 QNn -iseo N13101 d3nJ il'ViSNVSH)flS83A QNn -bH3 SUM000000 j V ?0- i77i t - 7 1 S, x fl, i ~ 1 3 r"; C) p Ni NI WWnO3 10 3")NgSg~d 3HJ j0 NCiTjtll~4114~3j3Q, V ^, 3 184:i S ~KO-61JO dd ---- N j?iQA"Cz6L/,j0l!Co //qwem~31SO'Di nVGN31WS) QNn -isoo N13K 0nJ llVlSNVSHjns83A om -~1431330flg 383)43OH f~.13DNnii3iliW/ 9695L0000000 lNGiQtllV9 6-92 ! I S 3NIOT~~d (jt4'j NOlid~OSQV A VNlt-lnIV-V3I-)1S V 0 N V IJ N' 1! 1) T7, NO S31 IS JO S3d;,~ SnO14VA jO 3 bnS.)--S TC, 092-Li9? d~ 9000 N '-- -- A '69 6 L f 60110, 0 33 NV SJ 30 P0 IW3143 319 130S N u3iine- / MLL0000000 f "V S 3 10 NV 9 S 90 L - ~ L !~ -1 N' ~0'MAS 311SVId XA~33111NV J0 S143-190~Jd 0~70-9ZIQ dd ---- N 1000016t/00/00 09MOD00000 N I ~"JAYHO.,t'q-- )~0-0~6~1- ~Z DIN WK0000000 ~L2950000000. Z90LO000000 MOC0000000 29690000000 990L0000000 S9~47~0000000 t90WO00000 R05190000000 MIL0000000 S lr,.,KlIVS JO 14 jl)~ls .~4j 3HJ No I---- t~ ir q)0 A 'Z I 6~ 00/ 00 9?(j_ I,. p(j k ri 1 ;1 ri 111 /1 V e jtjq~ ~ v;,fl, 'J'A 9914n~ s 114vlivs iri fjl9i~o 941 N r) S I --- 3 H i 0 li A~ k li ?ze)~ Z920-Z~2o J~l I" ~Ofj h '7 1 0 0 / 0, 0 3 1 Kk,13W IfvNvilvii v)lW0Nr)dlsV, v13T1,rl,,:fl d-.,r dd 9 UNFIflo jrj H~ d Zn N-V d4 s 3 h IV d, 13 JO SNOT-01- 1-10d70 10 - L 6 9 S ~,4 dd z 633553,!1s AiMOS IS'-,Vl)rjS t4l jO 3 ) K~ I ;,,D ~,,j T 000-zouo 4,3 01 )G v i S. CIA ~ z i z ri ~ ):3 9? 1 1- IdD Jr) S3-IV)S W063 SONnOdt-10) -l0N:iHdA-,r-?d Jcj NOIU)vf~d-'X~ ~d If -IV N Fl H z ~ N H) il -~3 s V1, ir~ *A VACIIJI ACW14i 6 /4-cN9 s dd 12L SNOliV0dO N1 XWONOD; 6SLO dd ooioev 8rv 8 h,,,4 rAs Noon mNrj~ jis orm) 3/ 91 ~- ~Z 611, L-~L Di,-N S S 3 ) O'd d NIN3d18 gHi INO DN31083~ N I 3303S !A Qhqllri~~O) JO MDAKS 3Hi JCl NNIVEHIS3ANI )ld0)S08)1-W NO',41]3-s3 LM-1170 dd 0100N'Ml0A'LL6L/00/0Cl //N1NH33ilIlX3i UINA 9-N0H*',S8ClJ-,~3SV;)U/ .s I Nv r ~1, 0 Nip 3 - 9 6,30 L - 9 ~ 3 i s No ani OS 3 mi x iw 6.13 9V 110", 3 1 1 ~l N 011 83V Al 08 3 0 S 9 1 ~3 dO Sd -IV ) 1 -10103 H ~4 L100-600 dd 11VU010A 3lNS9H3lW'lWA-'W'3H3)1i 1,4zinovVe ~? 9 3 *,4 l BONH)3~f I 090NN3Z(j iniiisNI IDS-13iVAOOTISSIL -ONH)nVN VA1133AZ-1// 6000000000 ti r"'. VN I KV~ S310nis 0000 dd -N ---- A I L 61. / r1i /1 0 0 //NlZ1Q3W9MJ Mi iniliSNI ivvjwnv~ oNn -iin-i MA IIVISNVSHMS~3A ONM 3H)Slj13a// 69M0000000 *d 11%, 3 ON,; a Nvol ~,,-lo S90-9jSoL-Sz 3-,.)i NOIS33MI0330 OldV8 HIJV S310AIS ~ I I //~9-~i SJ-rO IWA8 IMJWJIV~ ONn -lJrll J30J I~VISNVSWISOA GNA -S9NnH3SS04 3H)SlA:iQ1/, .d 1 4~ 9 - 60600000000 , 3 N'If ;~ L Z~ L 9 s &J", Jd LL 03SSO)SI(I NOLLMOO~,d 83dd3i JO S 9 SM I NV f i Q V 9200-~i,00 dd '9j60N'----A UWILIOU) //31 HND n0) QN9,W/ 99[~Woooooo )r(l NvHd )Nvp 8 ANKO 1.1 A, V. V. //VESTNIK AKADEMIl MEDITSINSKIKH NAUK SSSR// V ---- ON0011973f .N0012, PP 0025-0029 THE ROLE OF CORTICOSTERIDS IN THE PATHOGENESIS OF PRIMARY ARTERIAL HYPERTENSION IN ADOLESCENTS 7 PP JPR S 61119 4 2 "I'll KOV SKI Yf YU. A. /lLATVljAS PSR ZINATNU AKADE1011JAS VESTIS RIGA KIMIJAS SERIJA// 00 / 00 / 19 6.61 V------ 40004, PP 0387-0417 ~TLiCiY OF 8-MEZC.A.PTO--4)UlNOLINE (THIOOXINE) AND ITS PRODUCTS ~XTC 74-lC97,0-07C TRENA L //ZYCIE WARSZMY// PP 0001-0002 rPADE: UnION OFFICIAL COW.1,1ENTS ON DRAFT LAC-OR CODE ~l pp j P R, ~ 6 FJ9 2 4 AN, N I ~ 1, Cl N. V. / I E C ON E'K*NOMIKA I ORGAINIZATSIYA PROMYSHLENNOGO PROIZVOOSTVA// 130 / 00 / 19 7 5f v noool PP 0104-0116 I.RKUTSKAYA OBLAST SUEMITS SOUND PROPOSALS 9 PP J P R 5 6 5 1,34 7 A. ~ I N i I It K. m. le'DEUTSUiE FAR2E,4-ZEITSCHRIFT// 1 40022, -0504 001010/1968,tt Nooll PP 049 5 TH E-GiR 't AW) PR OCE S123 OF EELCTROPHOR ETI C COATI ING 6 _7c Z 10 19 9 BAIMNYY~Hl 0. A. //--'TALI D11YA RAPKTY PRI NIZK-tK)4 TEMPERARMNAKH// I PP 0041-0049 110 11130 / 19 69, STEELS FOP LOV-TEMPERATURE SERVICE h' A If' _N 1 S C 35 4 511 4 0. A. /fV'tSOK('.lPP.,')CHNYYE NEMAGNITNYYE 4qPLAVY// ---- I PP (JOM-6033 EFFECT OF ALLOYING OF R-SOLID SOLUTION ON AGING P?ROCESISES If, AUSTENITIC STEELS 6 PP W, P R S. 6 16 05 E-ANOVACANIIN, /1"'ETEPINAPSKI GLAISNIK// PP 0511-0515 EXPEPIMENTA-1 STUDY OF LOCAL TISSUE CHANGE IN EXPERIMENTAL AM.'4ALS FOLLOWING INOCULATION Wi7p, FMID VACCINE. NTIS TT 76-533431 LUKA LIST sFpjll u;ljfj7/'973,V----,tl0037 PP 1138-1146 PEf;VLATT,OflS riPi 1 ISSUANCE, FQPMS OF DOCUMENTS FOR X r I . ALIENS 25 PP ~ DVEvENT Sr)jr)V~N OF L J 5'-k S ~9 ~- 4 4 hl LASZLrJ ES A.00MATIXAll PP 0366-0369 DEVELOP-MEPIT CONCEPTS, OF THE ArH-05 HYr.Rio COMPUTER SfZTEV, PPOTOTYPE 11 PR 000000014171 000000014172 000000014173 000000009933 000000014175 000000014177 000000014176 000000059994 000000014178 000000022381 JF'Rq- 66768 SANTSURT, R. 0. /iPOKLADY AN SSSRO SOVIET PHYSICS// 00/08 /19731f V021 leNG004 PP 0797-0800 CONTACT PROBLEM FOR A ~VGE WITH AN ELECTRIC SUP P OR T AT.P 2klll~'SUPII R. D. ItDOKLADY AN SSSR, SOVIET PHYSICS// 00/00/1975f V0222f N ---- I PP 0568-0571 CONTACT PROP-LEM INVOLVING AN ELASTICALLY RE1.1,4FORCED ANI STROPIC WEDGE A"; p 8 TIN uf A. C. /'PPOGRESELE ------00112/19731 IV ---- IN ---- I PP 0636-0639 CONSTANTA SEMINAR DISCUSSES PROTECTION OF Ctj~ AREAS 6 PP J.pRs 61696 9 8 AJU Z E L Y UK/ N. / I K0 M SCOMOIL ' S t' A "' A P R AV D A 2fj.,'rj5/1976,V----,N0-~02, PP 0002 COLS 4-8 R- E c [OR ' 5 L E 5 Ef"til S 8 PP GU") ONLY INFORMATION OTHER P;:rtvEST PEFER TO FTD/STI,'qFCj AIP /F Tf) fTf)( P S) T-0426-77 e. A411 7 1: p - I PRESIDENT //EL DIA.P1011 09 / 33 / 19 7 3f V ---- /N----f PP 0015-0018 PRES-IDENT GIVES STATE OF NATION ADDRESS 57 PP J P R -c 51 0 9 9 4 P-Arif DAING //TA-P CHI ')UAN DOI WAN DAN// -00 1 r),k I '; 9 7 4 f ill ---- f Nowi O~ PP 0011-0022 TRAilll',N~ SCHML STRIVE., TO KEEP PACE WITH OF AJR~Tf 9 PP P R 5` f-, 3 2 38 000000032697 000000023400 000000032698 000000068929 000000032700 000000032701 ?IGO buc 000000016814 11TAP CHI VIOAT DONG KHOA HOC// ~"MCV,/1975,11--,P10006, PP 0008-0014 PEOPGANAIZATION OF RESEARCH NETIWORK PROPOSED 135 PP P? S 6 569 2 A. 000000071340 1 SANITARIYA// HYGIENE Allib SANIIATION JF>Pcl FOR HEW/PHIS/F~A/P-9H/LIBRARY 9 j;E,,'~H ;,';,PTI STE 000000026142 , ,3lfl',/1975/v----IN ---- I PP 0014 CAN A PRIEST BE A COMMIUNIST? 4 PP 8-02,*-,/k347 0,111r~',ETED SPECIAL PlAPTIZMANSMY V. 1. 000000032702 , //IZVES71YA VUZ CHEPINAYk METALLUP.61YAll OPIV NO I IV iS 39V ~01:, 034WAJ N'9~14 U ~VS Wdt() 49 d3 I) I ~M SOLU0000000 zzii~ooooooo L09520000000 292Z90000000 ~0120000000 2999S0000000 6~~090000000 69200000000 699290000000 )HI 0j N1010TIVISP41 !~"NiHiV43 3~1'1 L00-7NO c4d z L 00 N Jq,(j ri A ' 69 6 L 0 IV 133ds (1743-w-Uri) LMLIIR(J~ ;rj^- rJrJ L ~3(-'V3'1 V SV HIM ~~) S I H A L200-6LOO A1 L /A / L S L /z 3 d1v IV H / / 3 v H ;~tv H C, 7 - i~v P- 6SLL9 '-~d Lfjrj,() d" I Wirj/ H 3 Ni.A14 411, V 9 S C, 9 00 L IV WrIMOS OM011 v A9 OL-91), NI; U )~0441 1331S 311IN31SAV Nfj-B~H) 1,10 10 71zo-WO dd ---- N 7 5001" '1 Z 6L CJ0 10'.." 'd 3 (1 tAll E, 9zU9 dJ 2L 03SO)SIO 114"V~M'8d PI,1314,403A3q 2000 d4 A 0 911 1 ol 9 9H 'S33VN8f)4 1439XO 31SVG N! 13A3 01 OS J 0 3 S A ILOO-LLOO dd 'J0ooN'9tooA'SL61/00/00 //iSONOIHSNO~d VAVN0(MNW9 1 *1 . A If A D S K v W, z 111 e. t-4 1'7~~L H 1-13 S 3 ~~nl X 1W S~V -1 S )IN83HIOX3 NNW ISV) 1331S 11Vd N1 SNO'1Skj-j3tjT 31TIVIN-140N JO N01!VN11-'VX3 gwo-~SCO AM f //V~MAIIVAW VA%114~3HJ ZDA VA11S3A2'17'/ *1 *A Fk D IC "N 14 2 H :!Iq, 2 DIN~3HIOX3 00NA 1SV) 1931S 1TVS N! SN01SWIDN-1 )DIVA1,11-NON JO N0IIVN114VY,3 H066-08)11-11 gsoo-~M lid "9~6L/00/00 //VAMfMVI3W V4N~3H.) 7nA '1 'A I11 NS N41 ', 4 2 11 dY C-f jj~~L TIZICI ~300 ISV3 1133IS 111vN N11 SNOTSWIDNI 3DIVAWI-NON JO N011wN1W'VY3 390J,4-08)1w` 6500-tc-oo 8j Jf~0L10N'----A'916t/L1,WC'0 VAM3H).ri~ VATIS3AM/ '1 A 1Disx1v,1q71Ijv9 lz~tL isle HjV9 HO 3HI 19 N99080AH 30 N*11dKS9V 3HI 000-W0 8d i Loc,00--j" 7U6L/00!00 WrjSj 3 g3lVp,, gj,V~, ~_C, f]gjV~ 14~j T N1109 SdOJ) WdVJ f4l S3POISKIS V " I W 3 Hj 0 -11 A. I _i UfjO-9/Yoo I dof A'.-' 00 A MR0000000 5; S' 1 V; -~~v5 oi 3n a s3 ins ^-3 di ) imytwovo ;-H jo nopu 1wd,32i3(i 6LU00000000 'A 't~ AIDKIRV, e4. a SNOWON 10,143HI ODAOO~A L? 4f) W0113V99 9HI ~oj Noilogs SS08) 9WI 40 5~90-J7% d4 n IS INV 0 3A VWS I d N 17 1 A I W S 9 143 Il 3 W 31 1 1 ONIVI N 3w 183 dS >:WZ/ ~OLUOOOOOOO .4 .1 , I,1 0 P- Qjj ol 1$3n038 43HIO 0~3),' ONO S913N39V 1,AO9 *S*fl 01 0911W11-i NlOlIrGHiSzll~ Q d4 !LL SHOTIMOS lViNIK-40tifil 3e. j U- V Sgldl)t4lid) 3Sfl 3AID31110) JO AISA.S 3Hi JO R91z 41 H-U 69-Z9 dd OS-1V IL~L Ar.-AGN (7L '19 ~30DC;Cflq iIOO-~00 Jd ---- W ---- 1,1*7 ~ 6L / 00 / Ofr,' 'Sri AV Al W 64W I //At%'IHSVW I AWhSIS 3~114)4 lt~ ~SOLOOOOOOO AON,,vSvty~ OIJ 01 iSM63i 83HO 83J3S NOUVW~,OANT jj4qT~Adr-13 AINO S3IDN'39V i A09 *S 'n 01 03-1 IWD 448 ILL SNOlIA-iOS 'lVlNTVVGMnl 3HI C-We S3ldI)Nldd) 3S11 3AII33-110) 50 W3!S;,S 3H! jrj 45TS31-31 '~9-U"69-29 JJ OSIV '~16L 33(j-AON Ot)9 8391,~flN ~+100-100 Jd ------ A'~ZWOO/010 MOLOOD0000 ^v *v j A rl Kv C2 v ~~vv 2 M)2-9WL-171 DiN, , S n 0 3 N 3 ~-') CN C, hN 1 "A H 3W OWOON'Vi V NI K'OIIV9Vd0d 3AVAOUOH~ JO 3Hi NI S310S AS03HI tJ'OlIVGblli63d ~O DN39~3ANr,-l UOL-LZOL dd I100CIN IMUA~&/00/00 //VNIMOIGIJ~ 70A LOLU0000000 In "11A ON N 311,1v PR Ye 2 S)IS~Hd 10 3jnjTJ&NT hvis 311SVId 3H! 0i 31iil~E 3HI W'Obj NOJIIS~.V~Jl 3lViS-Ql-l0S If L~13[-610t dd ---- A`9L~-tll~lfclo //SDISAHd AIAOS I~S S S NAK' A' OV 'I Ncllo/ / 9H090000000 '9 *A "WIHAI.FV-3 isoO S8~~f dd 2 3AIIVIIINI 1000dHNIA' SdO13A30 NOIIV)nQ3 J01 ~LOO-2LOO di //H3NAfH'VtqVG/' 90 L2 0000000 130A ,~v';-; L~09 SNV~i 9) NOIlViS H1,1803SOdl ANOS?/0021 S00WHAN 3Hi ~Cpl S&U0000000 2LC690000000 LLiKooooooo ?9MOO00000 2LLH0000000 &5M000000 W~500000000 OLIHOO00000 E25OLOO00000 7 5 ~ 0 S, j d 3 N 0 11 i i s I lif i ) Os 341vw MOM 3US11W 10 IINNdollt,90 3H! JO ^I)-j4SV 9soo -~~Oo -n ~ jksvaldva ) 15 j 0 1 S I 13 0 f) 3 .14 ~3HO 83A~ N01OW1803141 iH'Ad;A0) 44 1 "s-lViOllill! 2rA3o-O'XJG dd Zo0ow, olSONWIMSP M'O 814 V )VN l WJ31/ iAouav 67 67- 9 8, d f' .4 li6 3 V d 3 0 ~00 - 100 d d ' 50fjO 14 "7 1 (JO'/ (JO S9'30-990,ri dd //3AlN3Q3AOIVN3iVW 3AONNOISIVIOV8 Al>(ISI 3ANAIld0i VNU39M3 VAVNWOIV //0AlSlVX20W'>` v H 12 e~ 2 202 dd 56-~ A50lVill"I"I"n 0000 dd H) 1-11 v M i IA 0 SO 3 1 ~), 1 N- H'S V 9,,' 'dY A L LO, L tri L - 1 N C D ) - ) ~ V Psnd3:d Is ITV 150S Xvi'o-ISOW03 3 Hl N 1 49 ~ON3 Vvf 3-I)AN --a 0 11 N3%do--, 9 Q MO-00rj dd AlSiNgV33NOX N lsv":VL-vg io 9 S 'd r AWI 1111^1 V JO A9010H) kSd 3WI. 4,D 9 ~f'U'O, Iv, T',lv'-' 9200-LLOO dd /V A U)MITAI ODOASNIOA 11901,01HY"ISJ M-X'aOSd// 'A 'V 'l RD 9v ~~ a 9LL?9 3SZ;r dd Ot 3Al.')3-l-tQ) ~WIIIIW V 30 SW'31Q-0Sj IU190-10H)ISd NC61 I ?U-66Z dd CiS-iV 11 OLOO-LOOO dd UW0,1/00 //VAIl',43TION 09ONSNIOA 11901OHNIS-A 1149-19088// 'A 'V ,AOY IH) HS NIJ2V ~~VE, 2t dd Ll 11 NldolgA30 40 S(loki,3W GNV ~i!IVNOS~3d S,8310"IOS 131AOS 3HJ ~O S31flgl~iiV isoo-S~00 dd I900ON'----A'116L/0/0O //11S HN.ANN3H2wlOA ISINAWWON't/ tr jA OY. I H314S NY Q- V bV E? 00)4'~P--K INK VO~3 dd 9 SINVId 9NIN03 //do 1112 114 K).3 -A D'S 1-i I / f 9LLH0000000 ~Orj - 2 lRej 0 d 14 1%o0 N Crj SLLH0000000 3 1 W 0 3 1 V 10 V ~ J I ~ I I V H! 9 -18 fj 3 N I K0 3 H i 30 f4r;IiVlflJOd QlrjHdAAl 3HI NO AISPS 3HI 10 SNOTIKid NIVIaD jo -ivt4rjw3),4 iri //S3)N3!)'-- TV)I901010 'd-.-SS NIV Pjvl;~CAII LLZM000000 V, ilv e t 17 1- ~i- ) 37 9HI JO 31'ViS OW 1VAIAMS 3kil NO U391 ) ih'3DV 3AID310J4010V~ 0d AW'01)3014S JC) 3'H)r(jj~jT IKCJ-?KrIl lici .4 ~ Of) rjN "2 LrjG I,I~ L Lt / 0 0/ 0jr 92OLZO000000 T:7c 6 1 '511331S SSTINIVIS 3301SIS3~ NOISOW) 3,NIIIIJIS~0~31NI 3HI NO SS380 3IIV!4A3NdOdi)3-!9 30 3)I43fl-i-full 900- 500 id IL000N'----A'SL6L10rjl;Fj0 M60000000 a 610L T'- Te IiIN3lSnV 10 3"MiSIS38 NOISU~O) 3HI NO 9NISS-3W DIIVWM3NdO~13913 JO 330WIP41 900-500 dd 'L000N'----A'Sl6Vfj(s/G0 f / V 19'8111 V 13 1-4 J I 692LSOOOOOOO io S13gis A01,1v H-9,1P 315 S311MOU 3HI NO_9Nljl3W3j OVISOVJ3313 JO 1334i9 660 ~60 JJ 9000N'9200,k'iL6L/Cq-Jl00 //AlSIll DDINins// t~ZH0000000 .1 IV 1~ 0A,- ) v 1..~ g s lit t T B S1331S VI(IIW08H)-H9!H 30 S 3 110 d;j 14d NO N390'diIN QNV ~nHd-IIIS Sri-8c"Hds0Hd jo RUD-OM dd '?000N4'S700A'U6U00lC;0 M20000000 VAQ'Y,)VVg LL ON IL2 IOA '91 AAl d-,V Sltfl~M Ali llrlv~,v 9L9-SL9 Jd SIUS 13SAJ j0 SISAIM3313 A2 03NIV120 WnN3090OW JO S'83~vl MNX31 ONV IIVIXV116 JO S31V~ HIMO~9 10 OIIVI,4 Ulz-o-ouo id IL uo A 'qi6L / L L /Oo //S31SAHJ AlAos ~Sss 14V ACV I)iow / ~Ltzzooooooo .N * V 1N D, HS 09V blv;-; 00111/1973,V--,N0011~ PP 0005-0007 ,r NEW SYSTEM FOR MEASU~l ;' . RECOROIN6 FARM MACHINERY WORK UNITS DISCUSSED 8 PP JPRS 62043 BAIR AN o, K. //WROCLAW. WYZSZA SZKOLA EKONOMICZNA. PRACE NAUKOWE// 00100/1970tV ---- IN0023, PP 0255-0257 A PRELIMINNRY STUDY ON THE INFLUENCE OF ALLIMINIUM AND IRON ON THE REMOVAL OF FLUOPINE FROM A MODEL SYSTEM jw,3PO4--'i2SIF6-H2O .417C 75-10240-07C- 8AR,-',lv'fe)'Vf V. YU f/vOl"NLADY AN SSSR, SOVIET PHYSICSI/ 001'04/1976 PP 1075-1078 A PIJI SED 62 LASER WITH A COMBINED HIGH-CURRENT T~r 01 S H-iGE , A AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS BiVRANAUSIKASI V. ilPLANOIJOYE KH'OZYAYSTVO// 00/00119 73, V ---- 1~ N0012 PP OG47-0052 PATIONALIZING AS.JOCIATIONS TO SPEED SCIENTIFIC DEVELOPMENT 7 P? j PR S 6 12 11 B~ AR Qf rH T Kf r ~ . OIt', YE. 1. 1fGl05UDAR:,TVENl"JyJ KONITET PO ISPOL'ZO-VANIYU ATOP,*fN,--,J EHNERGIY SSSR, MSCOW INSTITUTE// fj0l0rj/1975,V----,N ---- I EXP-tP..'MENTAL INVESTIGATION OF FOCUSING AND TR;'q'l5zPf'2RT OF HEAVf-CUIRRENT ELECTRON BEAMS. 14PP CON F -7 5 "1 108 -19 YE. i. 1/G0SlJ0A,qSTi,$-*lNYJ KC*jTTET PO ISPOL'ZOVANIYU ATOj"INOJ EHNERGIY SSSR, MOSCOW INSTITUT// 010100/1976/131- 1 ---- I 1PAN'SFER AND FOCUSING OF HIGH CURRENT 'IS ON A TARGET. 25PP RELATIVISTIC ELECTRON 8EA4 j CONF-71,1012-39 BARANDY, S. A., //STP.4jlTEL'Ny.yE I ~0ROZHNyYE MASHINY// '-"O/r,0/1971,V--,--o.Ni~JO')31 PP 0012-0014 FP TO-18 -.0NTAL LOADE - 3 20 f STC-HT-23-14C9-77- P-.*, tV4 9: G IJ EN T E R KAXP F T P Vr, ~ F ,I / / PP 0137-0139 THE Al;?8~5PNE 8PIGADE AS THE READY-RESERVE OF crip P s FST: 172P,-75 F 5, T ( A S T - I !, 5 fX1 - 0 0 3 -7 5 000000021773 000000060835 000000032718 000000072649 000000072652 000000032719 000000022657 P, Alrl A ~ I E I' iK 0 V A I A.. 000000032720 //NATEP'iALY P.Y8.0KJlOZYAYST',ENlqYKH ISSLEDOVANIY SEVERNOGO 8ASSEYNA// (.')fj/0rj/197,9/ll0rjl4,N ---- / PP 0026-0043 f L DISTPIEUTION AND DP"fr OF COMMERCIAL FISH LARVAE I THE aAQENT~l' Ep. IN JUNE-JULY 1967 ,kir - I 0 T P AN 1~ 9 7 8; PAPANENKOVA, A. S, 000000012691 //?r5LIAPNYl NAVCHO-ISSLEDOVA-TELSKII I PROWN11 INSTITUT MORSKOGO RYBNOGO IIIHOZIAISTVA I OKEANOGRAF11 IM N. M. KNIPOVICHA// J-d 7 S ~ ",I J. 14 D41 DA, ~ I'v -ION, uv VJ~3113Hi 3HI NO NOILV104 9N171HOl JO ZLfJO-(JLfJ(j dd IIWN1013A ION IVD43WT~343N3 ViAl 11SNI 0901147WOS)Sil WIWI L96M000000 1) , 1, A r)A INUY e, e V3S NI UNIVIGO 301)(O~IAH NO),"' jo ~ul 556650000000 ',j 'A d'd LL Adfl.nalaL v Hilm 3~iv d:;Iirj JO S3dOIS 133M3148flS 3HI 31,08V S1?43b~dfl) A~1111401i7is 9900-99D0 1311 ~tUM000000 ! -, S, 3 Z A ~V N V 9 W rl 0 A 11-1 J i f 10 0 1 S-- i S 0) 1 Q 01 0 NO 111.1 -,:3 ~OCJCJ-WOO dd V ~VNI AGWOJ AVIi 9L600000000 9 1 ~i, ti~v * ~E rt 61- 9 3 ~-, d r dJ ~L ~311,31A3~ %131~d TH) ~ 'VC3l0HA N1 S39*H3 W)0-~~00 dd .4 ZLOON"----A"~ZW00100 I S>"OW/ 6i:6ZOO000000 ? 999 s ~."d r dd SZ NOIIV-MD3~ 10M)) ~03 SDIA30 3IN01W83Hi GMU JO NOSIDW6410) OrM Oul.Di3j:3 Noijv2nvun3t~ 39)SIH3 3)VdS 39WH3SIQ 0000 ~d /---- N i ---- Ai 516UC-0/00, //WiivinN~ iAHM W9 S33IA30 3INONAH1 OMi JO NOSIW&J03 ON UN3MAJ3 N0liV21-lMn3N 99UVH3 33V4 39W,1143;Z16 ~WT -IIXflvll t ~gMooooooo v IV I A0Y, lf;V ~Nf 2- -(VT)3jg ah314403 9Z-9~10/&OR :C)S~3 i dd I SNOIIV13~ NTTQ0-2WlVJ-H)U3~j (33adfiJiZ T~ ~000 d8 301,40A LR6Z0000000 13 ) v 9 Nv ~vv e Oil dd 6L 3)V34 A NDV-) S VlGCGWV) W~J 0311) SNOSV3~1 WV^1 OLOO-9000 dd ---- N A 'i I 6L / 70 00 /l3n(jllVW"0ldl,,l 30 K'0~4 3 1 / ZZIN0000000 1 i:-;) zivlq 5 N It, doe IS96~ SSJ"r 93HO! N01111-1-10d dd 9 W31BOU S0083", , ~200-ROG dd 6000N ---- OUWSO/00 //Vislivl)os V~3// [UH0000000 39VO319 1113 S 3 NV 'zRV 9 #i MZC--Sz-ii-S lit". ~,, NISVS N~3HI~ON 3141 NI WIVV3538 S3id3HSlJ NO vltlc 6SOO-iM dd 6W0N'----A'Zl6L/0.0/00 gyxi-z"Clo J'j //ini IiSNI 09W,56MH Alifi4ill 10090000000 "A o ~.' v ~ v 5 1 - 7 0 0 1 (5 0 1 - o I j / 4 iv 411 Ini S3NV1J8IV )1Nr.PS83dAS J0 SiS31 HONM3 )!P,'IS A '716L 100 100 N3 Piplis ON D-11,4vW1 I/ K91KD000000 .14 ~Atrjj-li?~2 9 1- 0 2 (S 41 T - el I "-I OMUS/Iil 01 'd3Hj0 N0110MMI (JH914~.JO)) 4J 19 (P, 01&VH)) i~io-qZ~o .4,j i ---- IS 1 0 0~ /V A 19i~) -10 81091. 3W" v kv'N I ici IS IV Ill, *V I/ ~0990000000 '~t "I 111.fj~MeI2 91-Win-I GUU-1` "k NOISIA10ans Noilvlhv JO SN011V8340 10 53-idl"'NIU J'j ' sit090000000 h v 'P~ :6 1i o ri 13 'erie s i ?~,v I -f n,;-z Nr-t D S :13 nS S I i 3 IS 3 Hi N' 1 A-Mi id 3HI Ord SN039dr)IS if) AeiftlAild gHi NI S113) )1d0J10)116W JO NO lilt) 13 IIN3(~ I ~d //33)N3T)S IV)1901019 , 6S-3 NV ~S6920000000 .1 320-WZ~-U )IN ~06L SHPI-1 .13 X)"SMOYNOWDS Ili viv-inNNrv VIJ3113HI 31vnN311V 01. SAV~i-X 10 -3-Sn 314! iM-~60 dd //IIWN18313A 10NIVIN3WIb3dSN3 Iniusui iiianAos,3sti Arj('sdi!t 22LU0000000 -0 'A IA iv ~i I N W LIV 9 t 17 6 L - ~Xi- d',%' ~06t smi j3 osmo~oinh)srj vivinm VI83113HI 91VON311V CU ^,AV6-X J0 3SP, 1100-~Zoo di //AVVNI~3AA 10N,lViNR'1~36N3 VIA111SNI OMNDUOS'3SA i0n~ilf 6ZM0000000 q A iA ON .1 X1 9~t 9 NIHIM VIVIIIWAII~ VI~43'113Hi 3HI NO NOUVDIIV~i D1k.!171N101 JO i)34jD Mo-OZOO dd '----N IK00A'U61/00/0"i //AWNI~MA JONMIK13WI~38SN3 V011SNI 090.142AO39SA A061// UM20000000 '0 'A JfA 1 N NV ZfV 6ZLU0000000 'Zzo-~99L L-i I )IN 9~? L L - s N-V Ni- o' ~ i s ~ Mil NIH11P. vivirlINNIV VI83113HI 3H! NO NOIIVIQV~ ~-NIZINOI j0 i33jj', 2100-OZOO dd I ---- N'9jO0A'0i6U00100 //MVN1831)A 1WV1N3W1UdSN3 JAIIISNI 1ANMAOS3SA AQA).41;/ .0 A i A O'A' 1 N KV -'IV G 02LL-81 CIM) v0"j3 I lol, s z I t, L - 69 6 t ~OZLOOOOOOO 4r dl ' L 5?ZO-F?ZO dd /I I W, I H~f I ON V -!).l bd -ivl N riki Z/ MU0000000 1 :3 , ,,, 0 ,,IV ~ v e SL- L,7~Z-i C- d 1)(1, 1/ Q I j/ ~Tv aJ O-J~L S3NIl 310V) 40 Nr)l,,Vd3dO QNV 140I1,w-jT.(iEjij H90-LOOO dd A .4 ~16L/rllllj/rJc- H~4104 196V 'A' V ~ IS iV-1 Vrj-l-JS;4-j 1 3 A !N3.ii2Pi ~003- R66LOO00000 -~Nollvls sgillod ~idl)11-13 40 NO ill v, ~3ar; IV)INH531 driJ STM JO MAIS 3H-! d0j W 04 ~i 2 tc 611, I -A 17LU1100100 //-I OSAViS RNINSMN0313 11SIVIV1116A IONSIMION31 11A4Y&i VllH3W--')AZi VOO A 19 Ct S rj ---5 i 9S920000000 90'~ 9 S d dd q 3; S S Ill "J'S -.'-J ~Vg.') ~MbVAONSVd~' Nl 35q'jH3X3 QeV) JliV~-J WOO dd ztM0000000 i S L L 9 'd d j I t-.~ IV ',4 1 Ci -4 3 1.7' 3 3 3 ICU 0 J Q ~,i n S~ 2000 dd L~LUOOOOOOO iD ~i " ev g s3MIDAbis IV- vi'l 5~: IV Ni SklSikPVH33W A.111,11MINO) fv)1~1)313 ~?00-0200 ad '0LOON'----A'UtA/OL/O0 1PIM1213 YlA VIUS3AM) QW0000000 A v I A C, K~ 4'V 0 SiOdSNnS NI 33N.1-- 3Ali3V-013N9VfW' JO SlOWDVIO'Sla ~3-'ddOQ 3HI NO 1 90 j---- 'Z L 6' 000-LOOO dd LL N, A .100ioc OiLN0000000 'A *v IA 010 Z622-bi--INSO 33V jONH 31MIQ 91'4111V~ IN31NO) nj s3mixiw ?FNA-17 2(ioN.)9W" 30 3sil ---- N I ---- A ,99 6L / 1,101 CIO //IN(IVN K>,INiOGV8 IISA3~DNU lON33H)INHN31-ONH)()VN AOIVI831VW ~INOBS 'VA1901ONKA3i VAVNS3H3IWPOi-*'W3H)/l LML20000000 'A -V A ONV *9 V'KIL 3 ill VSVN ad zt s N 0 11 n 10 S 011V D18MIlS A 301YO N9904IN' JfCi &IOTId~CpS-C-V 0 AR ANO V, 6. A. /fENIGINEERING PROBLEMS OF REACTORS BASED ON THE PRINCIPLES OF OPENI CH WITH LINER cl 0 100 / 0000, V ---- 1114 ---- f PP 0001-0035 ENGINEEPING PROBLEMS OF REACTORS BASED ON' THE PP\T,%CIPLES OF OPENICH WITH LINER *FTO-IMRS)T-2382-75 EARANOV, G. A. .11 /ENGI NEER ING PROBLEMS OF REACTORS BASED ON THE PRINCIPLES OF OPENICH WITH LINER// 00 1010 / 0000, It ------ PP 0001-0035 ENGINEEPING PROBLEMS OF REACTORS BASED ON THE PRINCIPLES 0IF OPENICH WITH LINER F T D -11 D" R i) T -2-M 2 -7 5 "/Ii"PUL' SNYYE TER140YADEMYE REAKTORY SOVMESTNYY SOVETSKO AfIERIKANSKIY// PP 0001-0035 EN511NEERING PROBALEMS OF REACTOR ON P TNCIPLE OF 0 PINCH WITH LINEAR Gwil PROPP,.,F-TAjZY C-A.FlYRIGHT INFORMATION OTHER CONTACT FTD/STINFO ATP.iFTD-10(RDT-2471-75 EA,FAINIOV, (3. A. MESTNYYE SOVETSKO AMERIKANSKIY// VP UL' NY Y ETERli0YADERNYYE REAKTORY SOM 'f)0'/W/19?5,V----,,N0005, PP 0001-0035 ENGINEERIN~ PROBLEMS OF REACTOR ON THE PRINCIPLE OF )-PINCH WITH LINER DIISTPIEUTION LIMITED TO US GOVERNMENT ONLY FT0-lD(R-5)-T-2382-75 9 ,'/lP'PU"r4YYE TERFiJYADERNYYE REAKJORY SOVIIESTNYYE SOVETSKO AMERIKANSKIY// 0rj/0rJl1975fv----fNciGco3f PP 00,01-0015 LINER PULSE THERMONUCLEAR-THE PINCH OF P E A C TijR. DISTRIBUT101-1 LIMITED TO US GOVERNMENT ONLY FT~~-'FS) T-23,30-75 9 r X BAR 00"If 5. ', 111,Fe'~Jl-l clklyyi TEPMvrjYADER,"YE REAKTORY SOV IIESTNYY SOVETSKO AMERIKANSKIY SEMINAR11 OC-r / ~9 / 19 7 5f 'r t Pp 0001-0015 ?3-27-SEPT 1975 ENFR6~ CONVEPSION OF PULSED THEIRMHUCLEAR, ~'EAr T(j,,- larl THE BASI OF 0 -P! NCH WI TH LINER f' -;) ;11 - TO FTD -;!j C0PYPjr3PT OTHERS ";:FER F T, 1) -T, Crf P. _~-) 1 -2467 -7 5 -hRANO"It G. 1. //PPOrKEMY /41KTIKI 1 AINTAPKTIKIII 00/0rj/1976,V----,u0047, PP 0118-0139 ~fj?,JCj F;OTFT OF AVTAPCTIr SEA ICE 23 PP A. //lZ7ESTI*','A VljZ PPIErtPOSTROYENIYEI/ 0 0 f 0 Cl / 19 7 3f V ---- f P100021f PP 0076-0079 I NF 1-IJEENCE OF P OTOP WEI (3H T ON TH E CH ANG E OF AXI AL R I Gl f~l TY OF (M,01W)TOR. 5 6 PP JPPS 59053 81APANOV, 1. A. 11PP.'VjRrj.cT0YEHlyE11 rJ01,001 1974, 11 ---- INOOOV~f PF' 0(f/3-01074 FFECT OF A bi SCONTP-41A TY IN THE FEC~ '101-TA6E ON IHE AXIAL AND PADIAL Vle-PATION 000000042719 000000054521 000000037816 000000042237 000000042239 000000034916 000000066610 000000032132 000000004274 0 ~ z I fy S ~ d f dd 6 S 31V iS (3h I Nri 3,,a n 1 1 Ow s ?JO-mo 'la ~001,014 '5ZiA 170/00 /V 100103C, I 'V) 1-1 11 Od N~f 111, N' 0 9 V HS S M900000000 'A r.,v 3 4n~ S i fAi i -ins i~ j0 NOIIVZMVIS~~3 3HI 30 ~(AVIOMerAW' Wivr 3)113NTY 3PI No NOUVIN3140 WIM31CM j0 MO-ULO dd MI00000000 ZLS9/1 S~1~11 on si dd 9 S3N(JZ IVI~ISnQNI N! S3X3'Ie-W0) AVOiSlilr;~i Wjo-qi0,0 Jd //VAiSOOA210&4 09ONN31HSW0J VAISiV7114M I VUjWOWON3 0~3-*N03// 60090000000 a JJ 6 3 M 11 SN-O I iv~ I fIrMwo3 it, I Sri it' ~-I~j4v A.3u stoo_ ?too dd LOON '15M 100 100 lit KOOOOOOO A() UIV e-If S S SNojj3gdsN, I D penj 3o ^I- ,r, 6 9000-~000 4d 5~LHOOOOOOO 'd IAOW ~UNOOOGOOO W690000000 ~LLLMOOOOOO 96990000000 (SAA-In I S 3 d"MA ) 'N'A d3 00-19 YOA 8N Wn 833 Ij. NIV I i9214 ~ DU is f) 0 3 1 D :3 _; _-. 0 OVOINY)) AIIWJ 900 311i N11 DN~D63APJ )IN39- 'U N-. iozt _ZOU dd ISOOqN LL2GA'i;16L/00/i--,o //S3)N3l3S IV)IDOI019 6SC.S NV AVINIOOli 'A, , 0 .1 A ONI bV 9 dd 9Z NVId bV3A-3AIJ HIN31 NI 9,NINNVTd N'MOI ATAOS 2LOO-ZOOO dd I5()OON'----A'9L6L/~0/00 'N If A OKV ~V 9 L 0 L S i ~-J r o- (), ~ dd ~ IgA31 ISV-160 V DOMNO) 0) S3111AII)V SNINIV~j 3SN3j3q IIAT) OjOO dd 'fjOOON'----A'9L6,/L0/Go 'N IA0WV We M69 S~dr dd 2 3VI3vjnNvw 1&13W-Jilqt~3 DNiQiing-mi ONV N1011MRSNOO NI 300~1 DAS3~d 9LLO-OLO dJ '100 //VAI9070361 'vNIiIIoj VNINONION3 'V Hs 3 IWI .)" 4 A C) X, V I-W 9 6M9 Sbdr i8OJJAS )B4V0-CM3V HIPI S80101WOJA9, 30