FR:BIRD A.F. TO:GAZDAYKA H.P.

Document Type: 
Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): 
CIA-RDP91-00929R000201380003-5
Release Decision: 
RIF
Original Classification: 
S
Document Page Count: 
96
Document Creation Date: 
December 29, 2016
Document Release Date: 
August 14, 2005
Sequence Number: 
3
Case Number: 
Content Type: 
ABSTRACTS
File: 
AttachmentSize
PDF icon CIA-RDP91-00929R000201380003-5.pdf5.07 MB
Body: 
UNkNUWN !/ORGANIZATION OF MATERIAL GUARANTEEING O()/O0/OOC0.V----,N ------ PP 001'8-0021 THE ORGANIZATION OF MAJERI.AL GUARANTEEING ARMOR-TECHNICAL-VIELD III) CiIA-LN 474-",: IN THE AR MOR-TECHNICAL FIELD III),,/ IN THE 0 BIRD. A. F. OORGAN17ATION OF NEMATODES// ,Dfj'/0021977,V----,N----, PP 0107-0137 DEVELOPMENT AND ORGANIZAJION DF SLELETAL STRUCT JRES IN NEMATODES CS I RO 0 GIRAUD, A. / /-ORGA.-qI-ZAT ION TITLE, CEA GROUP FRANCE// 28!01/1976,li ------ r4 ----- ORGANIZAT-ION TITLE, CEA GROUP FRANCE 20 PP EF40A %TR-- 1 Ec NELIDOV, 1. E. ;.~ORGANIZAIION, PLANNING AND MANAGEMENT OF POWER ENGINEERING MACHINE BUILDING ENTERPRISE// 0(1' / 00 /1-977,V ------ IN ------ PP 0006-.0-009 ORGANIZATION, PLANNING AND MANAGEMENT OF POWER ENGINEERING MACHINE BUILDING ENTERPR:ISE DI-A LN 2~3-79 FEOORE Ni(O.. I . P / ORGANIZATISIYA.tiPRAYLENIY A// O0iOGfl9.715,V ------ N----- PIP 0047 ALSO PP 72 AND 114 ORGAN TZAJION.OF ADMINISTRATION i FJ D-TDIRSIT-555-7a '_.IMIRONOV, YE~ N. i"ORGANIZA Tj.SI YA, PLANIROVANIYE I METODY ROMONTA AERODROMNYKH )OKRYTIY.1.1 00-1:00 1 1978, V ------ N PIP 0231 AIRFIELD SuRFACE REPAIR, ORG_AN!7A,TllDN, PLANNING, A MFt THODS zF ST C SE R I AL NO - 1 74 - 79 BACHILO, 1. L. ,l /ORGAN I 7ATS I ONNO -PRAVOY Y YE PPO-BLEfIl ASU./_! O0lO0/1979,V----,N ----- PIP 0002 AL S 0PP 310-311 ORGAN12ATIONAL-LEGAL PROBLEMS OF AU.T.OMATED MANAGEMENT SY'~)TEMc, 3 PP Duo _jPRS L !884(,-, MILNER, B. Z. //ORGANIZATSIONNYE STRUKTURY UPRAVLENIYA PROIZ VOOSTVOM/! PP 0003-0013 Ac-~X PP -316-~19 ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF PRODUFTLON MANGEME-NT 14-1 pp ,-so: ao44.;o389 COIMPLETED SPECIAL f-EVEN~O, L. _i, i/ORG-ANIZAT':lONNY[ STPUkTUPY LiPPAVLE-Ni~A-PROI,7LVODc:)TVOMl~1 00?'OO/197`1,V----,N----, PP 0001-0320 ORGAN I ZATI ONAL STRUCTUPES. 0V CONTROL OF PRODUCTION 720, PP GUO ",'--IPYRIGHT INFO REPER OTHERS TO FTD/STINF0 0 000000118108 0000000(~5806 000000207638 000000118154 0000002i6655 00000023A.22 00000008163G 000000102438 FTC)-I0(RSlT-O555-77 UNKNOWN ,;iDPGANIZATSIONNYYE FORMY SVYA-ZI NAUKI S. PRC-IZVODSTVDM V PROMYSHLENNOSTI.,J oO/bO/l%O,v ------ N----, PP 000.1-015-3 ORGANIZATIONAL VDW-tS OV COW.CTION:OF SC.IENCE WITH PROOUCTION I-N INC)USTRY tVTO-IMRSIT-0720-8-1 0 T.01LISTOSHEYEV. V. V, i/CRGANIZATS-1-ONNYYE I PRAVOVYYE PROBLEMY// PP 0064 ORGAN17ATIONAL AND LEGAL PROBLEMS hF AuTOMATED CONTROL SYSTEMS -OUO COPYRIGHT INFO REFER OTHERS TO FSTC ARMJSTC-H'1-1192~79- MIL ':NE R, B., 2' . GANI-ZATSIONNYYE R ,/OR STRUCTURS OF PREDUCTION PREIZVEOSTVE l/ 00/--/1,975.,V ----- N----, PP 0001-0320 ORGANIZATIONAL STRUCTURS OF PREDUCTION MANAGEMIENT t V T 0 1 C) tRS I I - fj'r )55-77 MIK-HALEV, SITEFAN BORISOVIC`H ,,)ORGANIZArs,T-YA ASU NA BAZE BYSCHT'-:)LITEL'NYKH TSE- oojOO/19-78,V----,N7---, PP 0002 AL-1~0 PP 2-3, 64-7-3, 104-1.08, 120-123, 125-127 APPLICATION OF MIULTIT-USER COMPuTER CENTERS 15 PP ouo JPRS -/8272 ADGAMCV, R.. 1 //-DRGANI-17ATS.IYA.ASU TP AVIATSIONNOGO MAclHINOSTROYEWYA// 130 /-00 / 1-9 7 0, V------N------ PP OOOD-0033 ORGANIZATION OF AUTOMATIC CONTROL -SY13--TEMS OF TECHNOLOGICAL PROCESSES IN AIRCRArT CO NSIRUCTION tFTD-lDiRSIT-1763-80 AE)GAMOV, R. ..,'/ORGANIZAJSIYA ASU TP AVIATSIONNO--TO M-ASH1,140STROYENIYA.1l.i ')0/1979,V ------ N----- PP 0003-0039 0 1 i, 0 ORGANIZA:TION OF ST .STE-MS FOR AUTOMATED CONTROL OF- PR60lJCTI.ON PROCESSES IN AIRCRAFT MACHINE BUILOING (SELECTED PAGES[ 4-7 PP olic COPIRIGHIT INVO REFER OTHERS TO FTOQTI-NFO AIlR.,FT0-ID(RS T-1763-80 RAZIUMOV, OLEG SERGYEV10- ll,,ORGANIZATI-,!~-A DANNYK~- ALSO PP 183- 1.94 ORGANIZA'TION OF DATA I,N PRS _i L/8840 TOPl-HIY, M "ORGAN l-ZATS I -A DVIZHENIIA MORSKI)GO FLOT-A.111 PP 0010-00-13 ALSO PP 24-26, 3~6-3e, 40-4.9, 160-162-, 194--106i 18-9-19 2, 194-198, 206-208 V VYCHISLITEL'NYKH SISTEM AKHli~ PP 0001-) COMPUTER S--ySTE-Mc. 4 PP NTROV kOLLEKTIVNOGO// 000000279096 0000002643'2 0000000~)3732 000000157000 0000002531-74 0000002.7828.7 000000232621 000000'72435 ORGAN17ATjON OF MARITIt-C FLEET OPERATIONS 34 PP Jljo -iPPS L/85-43 Y AV I CH, YA. Y A . //ORGAN117A-TSIY-A I EKONOMIKA RAZRABOTOX APPARATURY 00/OCJ!1975,V----,N----, PP 0001-0205 O~RGANI:ZATION AND ECONOMY OF THE DEVELOPMENTS Of EQUIPMIENI 523 PP 000 COPYRIGHT INFO REFER,OTHERS TO FTD/STINFO FTD-IDIRS)T-0312-79 N1, NO WN /"-ORGANIZ-A-TSIY-A I EKONOMIKA SUE)OREMONTA-// k-~O/00~19.76,V----,NO041, PP 0009-0:020 AL SO PP 30-34, 58-66 ORGANIZATION AND ECONOMICS OF SHIP REPAIR 31 pp CSC)-: 6144.'1581--77 C-OMPLErED SPECLAL UNKNOWN //ORGANIZATSIYA I EKONOMIKA SUDOREM0NT.A// C)0/00/1,-976,v,----,NO041, PP 0009-0020 ALSO PP 30-34, 58-616 ORGANI2AT-I.ON AND ECONOMI-C-S OF SHIP RE-P-AIR 31 PP DUO f.SD-: 8144/1581 COMPLETED SPECIAL ZASITENKEF, GRI'GORIY SEMIENOVICH /,,DRGANIZATSI.f-A I EKSPLUAT-ATSIYA VYCHI-SLITEL'NY-K PP 0002 ALSOPP 12-17, 108-111, 166-168, ".81-188, 258-260, 27~>-279 oRGAN17ATION ANU OPERATION OF COWUTING FACILITIES ~)7 PP oup jPRS ~L i--926 1 H USIANOVOK// SHERLE, -T. F. //ORGANIZATSIY-A I MIEKHANIZA-TSIYA PEREGRUZOCHNYKH 00/00/0000,V----,N----, PP 0003-0063 ORG 4NIZA-TION AND MIECHANHATION OF TRANSSH-IPMENT OPERATIONS IN RI--VER PORTS 69 PP OUO COPYRIGHT INFO REFER OTHE-PS TO FSTF ARM/FS'TC--AST1100-1-010-77 RABOT RECHNYKH PORTAKH// OEGTEREV, G. N.. //ORG-AN I ZATS,I Y A I MEKHAN I ZATS i Y A POGRUZOCHNO- RAZfRIJZOCHNY KH RAE30 T NA AV TOMOB I L 'NOM TRA.NSPOR TE/ oo/00/1980,V ------ N---- I pp 0090-01,12 SECOND EDITION SE LF-PqOPELLEO LOADERS WlTi4 FORX GRAf; ARM/FSTC HT-806-80 DEGTEREY, G.. N. i,,ORGANI'ZATSI-YA I 1,C-KHANIZATSI YA PROGRUZ-OCHNO-RAZ GRIJZOCHNYKH Xj 100 1 1980, V-- PP 0099-0142 CHAPTER ~.5 TO 3~10, AN D 4.1 TO 4.5 ORGANIZATION AND MIECHANIZATION OF CARGO-HANDLING OPEPATION'~ INTRUCK SHIPPING SF'::~TC SERIAL NO. 80k>--80 RABOT NA AVTOMOBIL-NOM TRANSPOR~E,~/ CHtOLY':)HEVA,- E. ~. I METODJk-A INFORMATSIONNOI. RABOTYNAIJC-HNO-TEKHNICHES~,AYA INFORMATSIYA, SERIYA ONE// 00 11 010 / 19 76,V----,NO011, PIP 0016-0017 ASSE SS. I NIS -'Hr' E F F I C I E NC Y OF SO I ,~- L A 0171704 000000074750 000000160791 000000235le2 000000115522 000000~'?7601 000000244124 000000250156 LAPI.'SXIY, V. 1. //ORGANIZA-TSIY.A I PLANIRCIVANIYE FNERGE-TIKI// PP 0383-04102. SPEC-IAL FEATURES OF PLANNING AND OPERATING ATOMI-C ELECTRIC POWER PLANTS 21 PP GUO jPPS -L./6452 KAPAMAZ~ -', M. G. ,f/OPGANIZATSIYA I PLANIROVANLYE ME.STONOY TE-LE FONNOY SVYAZIle' 00/00/1959-,V ------ N----, PP 0005-0010 AL-SO 21-35, 61-68, 69-102, 10-3-121, 181-197, ORGANIZATION AND PLANNING OF LOCAL -TELEPHONE NET WORKS 1.04 P'P CSO: 8344/4.395-T-0-76 COMPLETED SPECI-AL KARMAZ.OV, MIKHATL GRIGOR'YEVIC-H. //0, RGANI-ZATSIYA I PLANIROVANIYE PRE -DPRI-Y-ATlY ELEK7RIC-HESkOY SVYAZI..,/ PP 0001-0264 ORGANIZATI-ON AND PLANNING OF TELECOMMUNICATIONS ,ENTERPRISE-S. 310 pp jpprD E~5331 UNKNOWN /iORGANIZAT-SIYA 1 PLANIROVANIY-E RABO-TY MORSKOGO F LOTAii 00/0011979,V----,N----, PP 0412-0416 OR GANIZATION, PLANNING OF MERCHANT MARI-NE OPERATIONS 9 PP ouo JPR5 L / 9-4 1 OVA-HINNIKOV, 0. A. 1/0 L - I RGANI-'ATS-IYA I PLANIROVANIYE -RABOTY VOIDUSHN01-0 TRANSPORTA.I.., f)0100/1971.V----,N ----- PP 0001-01-.39 PART 1 ORGANI_ZAJION AND PLANN-1ING WORK OF AVIATION. TRAFFIC PART 1 272 PP AIR,,IFTD-IDiRS)T-0305-76 OVCHINNI.KOV., 0. A. I.IORGANIZATSIYA I PLANIRO.VANIYE RABOTY VOZ.DUSHNOGO TRANSPORTA, PART 11,1/ 00--/00/i972,V----,N----, PP 0001-015-6 ORGANIIATION ANO THE PLANNING OF WORK. OF AIR TPA NSPOR7. PART 11 329 pp AIRIFTD-lDiRSIT-0306-76 BOCHIN, V. V ~/ORGANIZATSIY-A I PLANIROVANIYE STROITEL'STVA 1 REMONTA AVTOMOBIL'NYKH C)OROG./i PP 0001-01-104 ALSO PP 210-212 E300K DESCRIBES HIGHWAY BU-ILOING AND REPAIR ORGANIZATION, PLANNING 5: PP F'Olio jPRS L/7669 CHELNOKOV, A. M. i./0PGAN-lZATSIYA I PLANIROVANIYE SUOOSTROITEL'NOGO PREDPRIYATIYA.I/ 00-.1 00.1 1. 9c- 9,.V -N -PP 0064 - 006 7 ALS 0 ~71 PP ORGANIZATION AND PLANNING OF A SHIPBUI-LOING ENTERPRI-SE 8 144 ~02-75- 77E COMPLE TED SPEC I AL I 000000056904 00000001501--2 000000243163 000000039243 000000045343 000000115~12 000000001697 000000294 - / !ORGAN I ZA-TS-1-YA I- PLAN! R-OVANI -YE- TELEGRAFNOY SVYAZf I _00/C)0/ 1986; V- - - -,~N ------ PP 0001-0256 O-OGANIZZATION AND PLANNING OF TELEGRAPH COMMUNICATION 256 PP sFTD-IDiRS)T-1139--81 REYNGOL'D, S. L. /i_ORG ANIZAISIYA I RAB-OTA VYCHISLITEL'NYKH USTANOVOK/i 0(D/0C)/1976,V----,N----, PP 0008 ALSO PP ll.-12, 51-7-2, AND 85 ORGANIZATION AND OPERATION OF COMPUTER FACILITIES 28 pp G UO JPRS L/7309 BLYAKHHAN, L. S. //OPGANI-ZAISIYA I RAZV-I-IIYE OTRASLEVYKH NAUCHNO-I-SSLEDOVATEL N.,' ! 0001--0258 OR-GANI-ZA71ON ANO DEVELOPMENJ OF THE-BRANCH SCIENIIIFIC RESEARCH INSTITUTES Or LEN ING RAI) 1917-197-7 627 PP OUO COPYRIGHT IN"O REFER OTHERS TO F_TD/S_TINFO AIRI~TD-ID(RSIT-0971-80 000000079759 0000002(.,7039 SKIKH INSII'uTOY LENINGRADA NINETEEN SEvENTEEN N:NETEEN SEVENTY SEvE BABINSKI:Y., P. P. i/ORGANIZATSI~A I TAKTIKA MIEDITSINSKOY St-UZHBY GRAZHDANSkOY OBORONYI/ PP 0001-0004 ALSO PP 6.7-69 PON Ei,'--ERPTS: CIVI-L DEFENSE MEDICAL SERVICE 4 PP 000 ~PPS L"10122 FEONOVA, L. A. 11ORGANIZATSIYA -1 TEKHNIKA VNESHNEY- IORGOA'Ll SSSR~l ,)O/,jOil9_T4,V----,N----, PP 0003-0004 ALSO P 245-247 NF_W TEXTBOOK ON USSR FOREIGN TRADE PUBLISHED 6 PP JPRS 65462 FEDNOVA, LIDIYA ANJONOYNA //ORGA~ILZATSIYA I TEKHNIKA "NESHNEY TORG0VLI// OOiOOil974,V----,N----, PP 0001-0248 ORGAN!-ZATION AND TECHNIQUES O~_ USSR FOREIGN TRADE 2 3c, Pp Fluc R c L 1~ 7 99 0 FDOROv,_ v . V . I TEKHNO-LOGIYA S.UDOREMONT-A// iDiD/00/1977,V ---- IN ----- PP 0005-0153 oRGAN17ATION AND TECHNOLOGY OF RIVER-SHIP REPAIR 49 PP 01j0 VINOGRADOv, Yu. 1. -0RC I - _jANj7ATS-l_-YA I UPRAVLEN11YE NEF-TYANOV PROMYSHLENNOSTI// JC; / 00.1 19 71~, V------ NOO02, PP 0033-0038 RECOMWNDATIONS ON THE CREAT-ION OF AlUTONIATIC PET ROLEUM CONTROL SYSTEM HARDWARE COMPLEXES 'N PETROLEUM REG MNS 13 PP SUO COPYRIGHT MATE-PLAL OTHERS REFER TO FT D STINFO 0000002915/16 000000014239 000000049095 000000226202 000000039795 Al R,; FTD-IDIRS-)I-0380-7E) VINOGRADOV, YU. ,l/ORGANJ_-ZATSI_YA I UPRAVLENIYE WFTYANOV PROMYSHLENNOSTI// 0_O/O0/1975,V----,N0OQ2, PP 0033-0.038 REC OMtfN0ATMNS ON THE CREATION OF AUTOMATIC PETROLEUM CONTROL SYSTEM HARDWARE COMPLE:XES IN PETROLEUM REG-IONS 0 PP GUO L:OPiR_IGHT MATERIAL OTHERS REFER TO FTD STINFO AIR FTb IDIRS11-03-380-76 VASINAj- G. 1. //ORGANIzZATSIYA 1 UPRAVLENIYE NEFT~ANOY PROMYSH NNOSTI// 00/04il9BO,V ------ N0004, PP 0007-00-1 -0 NORMS-.FO.R.GETTING suPPLIES TO TYUMEN' REPORTED 7 PP Olia JPPS L/923~, ~HATMJLLI, F, KH. i/ORGANI-ZATSIYA I upRAVLENIYE NEFT-YANOY PROMYSHLE NNOSTI// 00/00/1977-,V ------ 40-008., PP 0010-001-3 ORGANIZATION OF T .HE ELEMENTS OF THE AUTOMATIC CONTROL SYSTEM AT THE PETROLEUM AND GAS EXTRACTING ADMINI-STRATION CHEKMAGUSHNEFT 10 PP OuO COPYRIGHT !NFOREFER OTHERS TO FTC.,'STI.NFO AIRiF70-10iRSiT-101-7e uGCLE-v., v. S. //ORGANIZATSIIA I UPPAVLENIYE NEFTYAN(' PROMYSHLENNOS-TI/i 00/0011961.,V ------ NOO0.4, PP 0019-0021 NEED FOR STANDARDIZATION OF OIL-INDUS7RI ENGINEERING PROCESSES STRESSED 4 P -P O.u 0 -,r.)RI L 1988 7 L'HDANOV , A. M. //ORGANIZATSIYA I UPRAVLENIYE NEFTYANOY-PROMY-SHLEN NOSTI// O0/08~1979,V----,-N0OO~, PP 0003-000-5 EXPERIENCE IN -DRILLING-, DERRICK CONSTRUCTION ouc). _)Pps A. K. //ORGANIZATS-IYA I UPPAVLENIYE NEFTYANGYPROMYSHLEN NOSTI// 00/0811979,V ------ NOO08, PP 0022-0625 ATTAINMENT OF MAX-IMUM DRILLING RATE BY SiJRGLJT ADMINISTRATION 7 PP Olio jPRS 1_1~8998 _Oi~HOV, A.- N. .i..;DRGANIZATSIYA KONTEYNERNYKH PERE.VOZOK AVTOMOB,IL 'NYM TRANSPORTOM// 1)0/00/1975,V ------ N----, ORGANIZATION OF CONTAINER TRANSPORTATION BY TRUC~ OIJO COPYRIGHT INFO REFER OTHERS TO FrTC APm~VSTf_-!ASTil50I-0b9-77 _._QKHOV, A, N, 'OPGANIZATSIY-A KONTEYNERNYKH PEREVOZOK AYTOMOB:IL'NYM TRANSPORIO~111/ OPGANI'7ATION OF CONTA.INER TRANSPORTATION RY TRUCX 1 a -PP 000000052035 000000233786 00000022e9O8 000000269463 000000213938 000000213939 000000124328 000000283006 FSTC-AS-T---11501-069-77 LOKHOV, A. N, 000000197406 ilOR6AN IZA TSLYA KOSTEYNAERNYKH -PEREVOZOK AVTomOBl L'NYM TRANSPORTOM// 00100/1975,V ------ N-----,- OPGANIZAT;ION OF CONTAINER TRANSPORIA-TION 81 TOUCK 11-8 Pp sFSTC SERI.Al- NO. 806-77 BARANOVSKI.Y.N T 000000149589 //ORGAN-IZATS-IYA MASHINNOY OBRABOTKI E*ONOMICHESKO Y INFORMATS111 V SEL'S,',OM KHOZYAYSTVEi/ 00 PP 0002 AL DO P 355-358 miEcHANIZING A-GRI-CULTURAL DATA PROCESSING 5 PP FOU0 JPRS L/82'58 GOL'SHTEYN, L. M. 000000108171 //.OPGANIZATS-IYA MUZHOUGORODNOY SVYAll NA MESTN~KH TELEFONNYKH SETYAKH// 00/00/0000,V----,N----, PP 0001-0097 ORGANIZATION OF INTERCITY COHMNICATION ON THE LOC-AL TELEPHONE NETWOR~