ARTICLE IN CZECH LANGUAGE. VESMIR (ORBIT) NATIONAL SCIENCE MAGAZINE.

Document Type: 
Collection: 
Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): 
CIA-RDP96-00787R000500240003-0
Release Decision: 
RIPPUB
Original Classification: 
U
Document Page Count: 
4
Document Creation Date: 
November 4, 2016
Document Release Date: 
March 29, 2000
Sequence Number: 
3
Case Number: 
Publication Date: 
January 1, 1977
Content Type: 
HW
File: 
AttachmentSize
PDF icon CIA-RDP96-00787R000500240003-0.pdf795.09 KB
Body: 
Approved For Release 2003/09/16 : CIA-RDP96-00787R000500240003-0 Approved For Release 2003/09/16 : CIA-RDP96-00787R000500240003-0 A vet (Orbit) National Science Magazine PRIRODOVEDECKY CASOPIS CESKOSLOVENSKE AKADEMIE VED ROI~-NIK 56 (1977) K6s 3,- ISSN 0042-4544 VESMAD 56(7) 193-224 (1977) Intuice a vedecko pozn6ni / P.Mblek 195 ll; p~ikp pv~gputirJ dmetrosem UU 197 Maaagneettiicke pole liid skkehho tela / T.Radil 200 K zoogeografii okouna i niho / J.Cihai 202 Kometa West / Jiii Bous"ka 204 Ochrana p irody zemi ,tietiho svi ta" / J.Hales 211 Glob6lni problemy soui:asnosti / V.Zagladin, I.Frolov 213 Domov orla skalniho a rysa ostrovida / L.Kunc 215 Nove knihy 196, 212 Zajimavosti 219 ....~ .~: ~....__..: _ / ~-Lgwd: 4r~.. leas .2.0A3/09M.; CL&:,RDP9.6_-.OQZ,BI.R0.90500240003-0 I ntu ice Approved For Release 2003/09/16 : CIA-RDP96-00787R000500240003-0 poloh. Uvddejf, ze nikdo nevynalezl parnf stroj jen tfm, 2e se dfval no babiccin cajnik a ie'kl: ?BabiClco, prdvd jsem vynalezl parnf stroj", ze Newton nefor- muloval ihned presnb zdkon zemske piita2livosti, kdy2 nmu jablko spadlo na hlavu. Satirickemu'pohle- du neusla ani legenda o Archimedovi a nepravde- podobnost jeho vyroku: ,Heureka, ted uz vim, 2e teleso ponorens do kapaliny le nad'le'hcovdno silou, rovnajfcf se tf2i vytlacens kapaliny" (Moorti~mer a Freiberg). Legendy 'neddvajf tedy jasnou odpovbd. Mohou byt jen vyrazeni volke obr?azotvornosti iidf, kterf rddi ovenCujf ruznd fakta, dClajf le zajfmavbJgfmi, -zvldgte pri popularizaci vi dy. Musime se 'proto ob- rdtit'k dalgim zdrojfim, k historickym vjkladum objevu a k esobnimu svi dectvi badatelu. vedecke a poznan.e Intuice se clidpe jako urOity s'kok v po'hybu myMe- nf, pri ktere'm myslenka k vyiesenf nejakeho pro- bl.smu nebo vytvorenf ideje vytryskme nd'h1e z pod- vodomf, easto v bkarnfiku, ik-dy se pracovnik danou pro'blematikou bezprostredne nezabyvd. Popisuje so jako ndhle osvfcenf, jako blesik prichdzejicf z cis- tsho nebe. Rychle so vyno"ruje, ale take rychle so zanoruje do ppodvedo'mf. K vyjddrenf ts'to zvldstnosti intuice se liledajf pro ni i jine ndzvy. U nds so mlu- vf nokdy o ?osvfcenf", Anglicans ?majf pro intuici indzev ?Bunch", Nbmcl ,Gelstesblitz", rugtina u2fvtl. ndzvu ?vclochnovenije". Kolem intuice panujf stdle urbite rozpa'ky. Lidske poznanf je v sve po'dstatb proces uvedomely. Intuice jako by vybocovala z teto predstavy, nebof muoz- ituje dosalmout vedoc'keho cile bez pifsnych logic- lcych frvah, bez vCclo'msho zevgeobeciiovdnf zkuge- nostnfc-li faktii. Intuici ve vhde odpovfdd v umenf zhruba ndzev inspirace, na niz se ndzory take velini rl znf. Pokusfine so o ujasnenf techto otdzek. Opreme se pri tone o starM I novojsf prdce, z navejsfcih 'hlavnC o vyznamne monografie Orlova a Ponomareva. Zdroje informaci o intuici Piednb jsou to :houzevnate so udrz"ujfcf legendy, dills historicke ro?zbory objevu 'a konebne oso'bnf svedectvf objeviteld. -Na zdklad'nf pramen informacf o intuici se musf- me podfvat a2 do 'antick6ho Recka. Je to slaved le- genda o tom, jak Archimedes neoCekdvans pN el na 'zpusob, jak urCit mnofstvf !zlata a stNbra 'v ?korune syrakus'kslro krdle, vyskcCil z vany a vybe'bl nahy na ulici s vykrikem ?lieurekal" Legendy oveircuji 1 Cetns jine o'bjevy. Zndme je ,,Newtonovo jablko" a objev gravitate. Casto cito- vany jo ,Mefnd6lejo,vfiv sen" a objev periodic- k6 sous,lavy prdkii. Oblfben6 'je tdma ?Watt a Cajnfk" a objev parnfllo stroje. Vss"ec'hny tyto le- gendy a innolio dals"fch pokiddd V. I. 0 r i o v ve sve knize ?Traktdt o inspirace, matce vellegeh obje- vt.7" za dirkaz existence Intuice, nebot jak Him, ,,le- gends o Archimedove objevu le pies tisic lot, bohem teto dlouho doby meld lidstvo mofnost milionkrat ji zapomenout. Mk vsak v sobo neco, co ji ofdy znovu a znovu piipominalo a ofivovalo v lidske obrazotoornosti. Patrne jests nejednou so rodil Archimeduv vyjkrilc znovu, za ticheho vytrfeni, v au.gi cetny"ch vyndlezcu ve chvili 9fastne5ho na- padu." Avgaic legeardy imaji tendenci zvoli'Covat nCkte're jevy a deformovat skutebnosti, ?nebyvajf historicky 'pravdive. Tfm so take vyznam'intuice zvelMuje, in- tuice se izoluje od ostatnich bb16hnku p-ozndvacfho i rocesu, absolutizuje se vyzna'm bezdecnos'ti pPi ob- jevecll. 'l'ento nesprdvny vy,znam in'tirtce vyvoldvd Padu kritik. PrechdzeJI nbkdy of do s'atirickych Pramenu je vfc net Cost, stargfch i novejg.Ich. Nej- cennbjgf z nich jsou popisy vlastnfcli objevitelu, 'v nichf ?jsou zachyceny vgechny okoino?sti, za kte- r9ch k ndhlemu ozrejmenf problemu doglo. Problem si pbiblifime 'nekolika ttkdzkami. D a r w i n upo'zorlluje ve svs autobiografii, 2e si std'le inuze vybavit mfsto na ulici, k'de se k jeho radosti objevilo ndlile resent, 'ktere iogickyani ?po- stupy nemohl 'nalezt. Tak 'vznikla teorie o vyvoji druhl.i. Stejne dramaticky popisuje M e C n i k o v vznik sveho ndpadu o ?predstave fagocyte,zy bilych krvinek. Mofno v~a'k ddt pPfklady i z doby novejsi, do'icon- ce 1 soucasns. M a x P I a n c k, za?kla'datel kvantovC teorie ve fyzice, vyjddril jejf vznik v piedndgce p11 udelovdnf Nobelovy cony takto: ?Po nblcolika tydnech nej- usilovnejgi prdce v mom fivote byla tma, v nit jsem se zmital, jakoby ozarena bleskem a piede mnou se otevi ely necekano perspektivy." B e r t r a n d R u s s e l l 'popisuj e intuici takto: ?Kafdy, kdo so zabgval jakoukoli tvurci praci, za- kusil v mensim stupni stay mysli, lcdy po dlouhe praci se projevt v okamfite nddheie pravda nebo krasa - mute se to tjkat nbceho docela maleho nebo se to mute ty'lcat celeho vesmiru. Tento zdfi- tek le v tom okamfiku velmi piesvedcujici; pochyb- nost mute prijit pozdeji, ale tenkrdt je vse uplne jisto. Myslim si, fe nejlepsi tvurci prdce, v urneni, ve vede, v literatur"e, ve filozofii, vzntkla v tako- vem okamfiku." KoneCne uvddim citdt M c I v i n a C a l v i n a, no- sitele No'belovy cony za objevenf dflCfch chemic- 'kych,reakcf fotosyntszy: ?Rdd bych popsal okamfik (a - ab le to podione - byl to ion okamfik), kdy jsem poznal zakladni obrys asimilaeniho cyklu kys- Iibniku uhliciteho. Sbehlo se to v mfiku - riiplne ndhle - a tak ndltle, behem nokolika vtePin jsem si uvc5domil cyklicky charakter cesty uhlrkoveho atomu. Je v tom cosi fako inspirace, myslim si ale, fe le treba by't na to pNpraven." Zajfmavy byl vysledek ankety, kterou zorganizoval Platt a Baker mezi chemi?ky. 232 chemiku bylo do- tdzdno, co soudf o intuici v pozndvacim procesu. 33 % odpovedelo, ze i'ntuice jim o'mdhd pre vyre- senf zdvafnych otdzek, 50 % napsalo, ze te'nto stay znaji, a jen 17 % d.otazovanycdi priznalo, fe tento stav nikdy nezazili. Bancroft disicutoval o'tdzku in- tuice se svymi Ctyrmi kolegy. Pro tri -z nich byla intuice kafdodemU zkufenosti. Ctvrty naprosto 'nerozumbl, co je tfm mfnbno, a prohldsil, z"e nikdy nembl zddnou inspiraci. Kdybyc'h byl mezi dota'zo- vanymi, byl bych odpovbdbl kladne. Opa'kova'ne jsem zafil popisovany stay ndhlsho jakoby bezdCC- Autor prof.MUDr.DrSc.Prokop Mfilek, Glen korespondent CSAV, viz Vesmir 54, 3, 1975. 195 4{ ov .ed-tFvr-Release-280314D 46-.-GIA-RDP95=QQZ..7_RQ.Q4500240003-0