Search

Search results

  1. SCIENTIFIC ABSTRACT OSANOV, D.P.- OSECHENSKAYA, G.V.

    A-82); XOLOM1YTSENs A.K. (Kiyov, Brost-Litovskoye shosse d 82)- OSAULENKO, V.YEL. (Kiyev, Brest ... - Litavskoye shosse, d.82~; 6HERi'1OV, O.V. (Kiyev, Brest-Litovskoyr-- shosse, d. 82) Reaction ...

  2. SCIENTIFIC ABSTRACT ORLENKO, G.P.- ORLICZ, M.

    Gomel'. Predstavleno akademikom AN BSSR I.D. Yurkevichem. (Brest Province--Spruce) oillE.M., Ye.G.-1.- ...