Search

Search results

  1. SCIENTIFIC ABSTRACT GOLUBTSOV, S.A.- GOLUBTSOVA, R.B.

    (Brest Depression). Dokl. AN SSSR 139 no.1:166-169-Ti 161. (MIRA 14:7) 1. Institut geologichoskikh nauk ... AN BSSR. Predstavleno akademikom N.M. Strakhovym. (Brest Province-Geology, Stratigraphic) GOLUBTSOVD.V.K. ...