Search

Search results

  1. SCIENTIFIC ABSTRACT KOMBAROV, V.M. (DONETSK)- KOMENDA. J.

    '60. 1. Zamentitell direktore tekhuicheSkOgQ uchilishcha No.10, g.Brest. (Brest-VocationAl edUcRti0n) ... po uchebno-proizvodetvennoy rabote goro fessionallno- tekhnicheakogo uchiliahcha No.27,--,Brest ...

  2. SCIENTIFIC ABSTRACT AVSENEV, Y. M.- AVSYUK, G. A.

    OURA 15:8) 1. Glavnyy in2h. stantaii Brest-Montrallnyy Belorusskoy dorogi (for Kalishchvk). 2. ... Stantsiya Brest-Tsent:rallnyj Belorusakoy dorogi (for A%stre~kh). (Railroads-Freight) (Loading savi ...