Search

Search results

  1. SCIENTIFIC ABSTRACT AKIMUSHKIN, I.- AKINFIYEV, B.F.

    Sergeyevich; MCHKF.VldH, V.A., red.; TETERTITA, ~.;~VSKAYA, A.V., red.; MORGUI10VA, G.M.p tekbn. red. (Brest ... Province; geographical study]Brest-skaia oaast'; geog- raficheskii ocherk. Minsk,. 1,7d-vo M-va ... vysshego, arednego spetsiallnogo i professionallnogo obrazovaniia BSSR, 1962. 10 P. (MMA 15:12) (Brest ...