Search

Search results

  1. SCIENTIFIC ABSTRACT BRATCHENKO, I.- BRATEK, M. D.

    retsenzent; KHOREV, B.S., retsenzent; PREOBRAZIMSKIY.,.V.I., red.; USMIKO, L.A.p tekhn. red. [Moscow-Brest ...

  2. SCIENTIFIC ABSTRACT STAVA, Z.- STAVINSKIY, V.S.

    tekhaichookogo uchilishcha No.27,,Brest (for Komellkov). 4. Ispolnyayushchiy ob~azaanosti direktora gorodskqgo ...

  3. SCIENTIFIC ABSTRACT M.F. DEYGEN- A.V. DEYNEGA

    pedagogicheskiy inatiT77 ~Brest Pedagogical Institute) SUBMITTED: April 29, 1960 Card 3/3 I F- C-~EYGEN, M. ...