Search

Search results

 1. SCIENTIFIC ABSTRACT REZEK, A.- REZNIKOV, N. I.

  YAKOVLEV, T.V. (Brest); REZER, D.M. (B,,est Speeding up the delivery of mineral fertilizers to state ... irizh. (Brest)4 REZER, D.M.,(Brest) r Improving the freight.operations on approach tracks. Zhel. dor. ... YUS11KEVE"I'll, Ye.,P., 1n7h. (brest); YAKOVLEV, T.V., inzh. (Brest); 4,zER,__L._M._,_.starshiy inzh. (brest) I- ...

 2. SCIENTIFIC ABSTRACT MARAPULETS, L.A.- MARAVIC, M.

  (~GRA 17:4) MARASANOV, R.A. (Brest) Public health in the Hungarian People's Republic. Sov.zdrav. 21 ...

 3. SCIENTIFIC ABSTRACT TETERIS, H.- TETERYATNIK, A.F.

  dezinfektsionnaya stantsi.Ya);.b22LxMzC___ Sanitary EpidemioloEdwal "alig1j, Brest (Brestslmya gorodskaya ... sanitarno-opidemi-olo- gi&'ies a stantsiya); Brest Oblast Sani&= Epidemiological Station (BrestskVa. ... to a small extent in t1ytishchi,.Minsk, and Brest., but not to a degree which could be regarded ...

 4. SCIENTIFIC ABSTRACT SUKHOVA, G.- SUKHOVAROV, V.F.

  solution of the insecticide to the back and determining the LD50. At Minsk and Brest, where sprinkling ... to a small extent in Mytishchi, Minsk, and Brest, but not to a degree which could be regarded as an increase ... to trichlorophos was unaffected after use of this insecticide in Tash- kent. Flies at Minsk and Brest ...

 5. SCIENTIFIC ABSTRACT ZHUCHENKO, V.P.- ZHUCHKOV, P.A.

  V.A. WOT-of 'the P-graphical location of Brest on the development ge o of the city. Trudy Geofaka ... BGU no.1:129-136 '58. (min 12:8) (Brest) ZHUCHKEVICH, Vadim AnargypyiC14- YAKUSHKA9 Ollga ...

 6. SCIENTIFIC ABSTRACT VASYUTINSKIY, V.- VATAZHIN, A.B.

  rets;-r-iz-ent-;- p PREOBIIAZIIMSKIY, V.I., red.1 WOO, L.A.p tekhn. red, [Moscow-Brest; railroad guide] Moskva- ... Brest; zhelezno- dorozhnyi putevoditell. Moskva, Trenszheldorizdat, 1962. 134 P. NIRA 15:7) ...

 7. SCIENTIFIC ABSTRACT TOKAR, S.KH.- TOKAREV, A.A.

  between feldsher-midwife centers and collective farm maternity homes. Felld. i akush. 26 no.12: 42-43 D 161. (BREST ... (BREST PROVINCE)--PUBLIC MAINE, RURAL TOKARCHUK, V.G., felldsher (g.Khmellnitakiy). Participation ...

 8. SCIENTIFIC ABSTRACT MARKEVICH, S.V.- MARKH, A.T.

  (XII4 13:6) 1. Zemestitell direktora tekhniaheskogo uchilishche No.10. g.Brest. (Brest ...

 9. SCIENTIFIC ABSTRACT VECHER, N.A.- VECHET, B.

  Starshiy ekonomist otdela kreditovaniya kolkhozov Brestskoy- Oblastsoy kontory Gosbanka. (Brest ... Province-Colleotive fame-Income distribution) (Brest Province-Banks and banking) /__Y__ 4-.1 A &V/7' ...

 10. SCIENTIFIC ABSTRACT MANYKIN, P.S.- MANZHELEY, M.YE.

  tekh.nav. no.1:90-95 '60. (KIRA 1-,,:6) (Antopoll Diatriet ~Brest Province)--Geology, Stratipraphic) ...

 11. SCIENTIFIC ABSTRACT MARCHUK, G.I.- MARCHUK, P.M.

  Put' i put. kho-z. 9 n0.11:31 165- (MIRA 18:11) 1. Stantsiya Brest, Beloruaskoy dorogi. H&W mix, K. ...

 12. SCIENTIFIC ABSTRACT DEMIDYUK, P.F.- DEMIKHOVSKIY, YE.I.

  MB L&F-IJK P F naucbnyy s0trudnik (Kiyev, Brest-Litovskoye sbosse, d.7/1,, kv.91); ...

 13. SCIENTIFIC ABSTRACT SHALINA, L.V.- SHALMAN, YU.I.

  15:12) (Brest Province-Economic geography) MELINIGHUK, Stepan Maknimovich; TETERINA, L.N., red.; ...

 14. SCIENTIFIC ABSTRACT TISHCHENKO. O.I.- TISHCHENKO. V.T.

  07/ SUBM DATE: 25May66/ Card 2/2 KHANIN, L.A.j TISIIGMTKO, V.G. Conference of Surgeons of Brest ...